Kulturkvartalet - valg av parkeringsløsning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kulturkvartalet - valg av parkeringsløsning"

Transkript

1 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 10/157 Formannskapet /154 Bystyret Kulturkvartalet - valg av parkeringsløsning Sammendrag Bygging av kulturkvartalet utløser krav om parkeringsanlegg for ca 300 biler. Bystyret har vedtatt at administrasjonen skal utrede etablering av parkeringsanlegg på kvartal 99 for formålet. Kvartal 99 er grøntarealet nedenfor Fylkeshuset mellom Prinsens gate og Hålogalandsgate. Parkeringsplanene her er utviklet til skisseprosjektnivå. Administrasjonen har parallelt med planlegginga av kvartal 99, vurdert parkeringsanlegg under Storgata. Det er gjort trafikkanalyser og enkle skisser som grunnlag for kostnadsestimater. Saken har også vært drøftet med naboforum for Kulturkvartalet, og i møter i regi av Bodø Næringsforum med naboer til Storgategarasjeløsninga. Næringsdrivende frykter anleggsperioden. Mange synes likevel det er positivt å få parkeringsplasser nær sin næringsvirksomhet. I saken redegjøres det for de to alternativene. Storgatealternativet er foretrukket alternativ. For å unngå tidstap hvis dette mislykkes, arbeides det parallelt med kvartal 99 til saken er mer avklart. Det delegeres til Formannskapet å ta endelig beslutning om valg av parkeringsalternativ. Saksopplysninger Bakgrunn I PS 10/ 60 vedtok Bystyret blant annet; 3. Administrasjonen bes utrede etablering av parkeringsanlegg på kvartal 99 med minimum 300 plasser til erstatning for parkeringskjeller på kvartal Før det inngås kontrakt med entreprenør for bygging av anlegg på kvartal 99, skal saken forelegges Bystyret. I saken skal det redegjøres for løsninger og kostnader. 5. Det lages plan for tettere samhandling med næringslivet som behøves i utbyggingsperioden. Bystyrets vedtak er fulgt opp ved at det er utviklet planer for parkeringsanlegg i kvartal 99 til skisseprosjektnivå. Konsert og teaterhuset har mest besøk på kveldstid, og parkeringsanlegget er på dagtid forutsatt brukt mer av folk som handler og har andre ærend i byen. Flere representanter fra næringslivet mener avstanden fra kvartal 99 til tyngden av butikker i sentrum blir for stor og for værutsatt. Side 564

2 En gruppe gård/ butikkeiere representert ved Johan Jørgen Koch har foreslått at det i stedet bygges parkeringsløsning i en etasje under Storgata - fra Hålogalandsgate til Glasshuset og fra Torggarasjen til Bankgata. Det gir også en ønsket innendørs atkomst fra parkering til konsert- og teaterhuset. For å få realisert alternativet inviterer gruppen Bodø kommune til samarbeid om finansiering og bygging. Parkeringsløsning på kvartal 99 ( alternativ 1) Den skisserte løsning er i tre etasjer med til sammen 311 bilplasser og med plen på toppen. Det er forbindelse mellom etasjene for biler via ramper og for personer gjennom heis og trapper. Øverste etasje vil ha veggfasade over bakken mot nord og delvis mot øst og vest. Fasader vil bearbeides av arkitekt og gir muligheter for luft og naturlig lys direkte inn i øverste etasje, jmf vedlagte illustrasjonskisser side1. Det er planlagt bil og personatkomster til øverste etasje fra Hålogalandsgate nær Kongens gate- og til underste etasje fra Moloveien mellom gårdene til Ragnvald Andersen (Moloveien 18) og Kjell Soløy (Moloveien 20).(illustrasjonsskisse side 2 og side3) Anleggets heis og trappløsning føres helt opp til grøntarealet på taket, og trapperom nær Prinsens gate gir personatkomst også der. Løsningen er kalkulert til 120 mill kroner eks mva. Det er i kalkylen ikke tatt høyde for eventuelle plankrav om opparbeiding av plenareal til lekeplass, varme i tilgrensende fortau og opprustning av Konrad Klausens vei. I alternativet brukes kvartal 105 (bibliotektomta) til parkeringsplass inntil parkeringsanlegget i 99 er ferdig. Hvis kvartal 99 velges nå, betyr det at tomtearbeidet for bibliotekbygget starter i mai Biblioteket kan likevel ferdigstilles til årsskiftet 2013/ Parkeringsanlegget kan utvides til ca 550 bilplasser uten å gå under Hålogalandsgate med parkeringshuset- og uten etablering av flere atkomster og forbindelser mellom etasjene. Parkeringsløsning under Storgata Alternativet består av: - Storgategarasje Vest, fra Glasshuset til Hålogalandsgata (ca 115 plasser), illustrasjon side 4 - Storgategarasje Øst, fra Torvgarasjen til Bankgata er krysset (ca 160 plasser), illustrasjon side5 Utover disse plassene og 7-8 HC- plasser på gatenivå ved biblioteket, må bilplasser dekkes i eksisterende anlegg, og dette tilbys av Kochgruppen. Storgategarasjene kan knyttes opp mot Torvgarasjen og Glasshusgarasjen til et sammenhengende anlegg. For byggeperioden må det etableres et midlertidig parkeringsanlegg på bakken i kvartal 99 som tilbakeføres til grønt areal etter anleggsperioden. Garasjeanlegget vil få personatkomster til gatenivå som ivaretar nærhet til forretninger og opplevelsestilbud fra Bankgata til Hålogalandsgate. Storgategarasje Vest (ca 115 nye plasser) Det er et anlegg i en etasje med bilplasser mot begge yttervegger og kjøring mellom. Atkomst fra Hålogalandsgate er vurdert, men løsningen skaper for store vansker med avløpsledninger i grunnen. Da gjenstår innkjøring fra Sjøgata via Sandgata og utkjøring igjen til Sjøgata via Professor Schyttes gate. Sandgata bør bli envegskjørt sørover her for å få plass til innkjøring til parkeringsanlegg i Sentrumsgården og Storgategarasjen og for buss som skal kunne passere. Kobles anlegget mot Gågategarasjen vil flere atkomster bli tilgjengelig. Side 565

3 Storgategarasje Vest er kalkulert til 55 mill kroner eks mva. Det tillegges kostnadsestimat for: - midlertidig parkeringsplass for anleggsperioden 4 mill - personatkomst fra garasje til konsert-/ teaterhuset (sluser, planjustering) 1,5 - påløpt planleggingskostnader for parkering under kulturkvartal og kvartal 99 4,4 - reetablering av fortausvarme og oppgradering av Storgata 3,5 - tiltak for å begrense ulemper i anleggsperioden for naboer i området. 2,0 Til sammen gir det 70,4 mill kroner eks mva. Initiativtakerne foreslår at kommunen bygger dette anlegget og legger det ut for salg etterpå. De foreslår også å garantere kjøp av det ferdige anlegget fra kommunen for 30 mill kroner hvis ikke høyere bud mottas. Storgategarasje Øst (ca 160 nye plasser) Initiativtakerne forslår å bygge og bekoste denne delen av parkeringsanlegget, men med kommunalt tilskudd. Det er også et anlegg i en etasje med parkering mot begge yttervegger. Det er foreslått innkjøring i Bankgata på nordsida av Storgata og utkjørsel i Storgata på østsida av Bankgata. Anlegget kobles mot Torggarasjen. Plassene brukes til parkeringsdekning for kulturkvartalet. Initiativtakerne foreslår at kommunen betaler frikjøpsbeløp kr pr plass for144 nye plasser og 7 mill kroner for tilkobling til Torvgarasjen/ gågategarasjen og plasser der. Til sammen utgjør det 24,6 mill kroner. Alt 1 (Kvartal 99) med 311 plasser på kvartal 99- kommunen bygger og eier alle; 120 mill Oppsummert forslag fra initiativtakerne; Alt 2a. 300 bilplasser til parkeringsdekning for kulturkvartalet - kommunen eier 115 pl.: 95 mill Alt 2b. 300 bilplasser til parkeringsdekning for kulturkvartalet - kommunen eier ingen: 65 mil Alt 2a. Kommunen bygger og eier Storgt. garasje Vest, private bygger og eier Storgt. Garasje Øst Alt 2c. Kommunen bygger Storgt. garasje V og selger den for 30 mill, Private bygger og eier Storgategarasje Øst. Kochgruppen har hatt møter med kommunen ved prosjektorganisasjonen og byplan for å presentere løsninger, men kommunen har ikke diskutert eller forhandlet om beløpsstørrelser. Vurderinger Offentlig anskaffelser og tilbudet fra Koch m.fl. Bodø kommune eier berørt gategrunn. Dersom Storgatealternativet velges som parkeringsløsning, kan det være flere måter å realisere det: - Kommunen kan bygge hele parkeringsanlegget selv, finansiere, eie og drifte det - Kommunen kan la en privat utbygger bygge, eie og drifte anlegget og gjennom tinglyst avtale sikre seg at 300 plasser er offentlig tilgjengelig og båndlagt til dekning av parkeringsbehov for kulturkvartalet. Det vil da bli spørsmål om godtgjørelse for dette - Kommunen bygger Storgategarasje Vest, private bygger Storgategarasje Øst. - Det kan være kombinasjoner av disse hovedalternativene og med ulikt driftskonsept. Det forutsettes at kjøp av varer og ytelser skal gjøres i konkurranse. Kommunen kan bygge selv. Kommunen kan ikke gå i direkte forhandlinger med Kochgruppen, men må gjennomføre en tilbudskonkurranse for å sikre seg konkurransedyktige priser og lovlige anskaffelser. Hvis kommunen ikke vil bygge selv, kan kommunen be om tilbud på 300 plasser som er hele behovet, eller 180 som må skaffes i tillegg til eventuell kommunal utbygging av Storgategarasje Vest. Side 566

4 Tekniske løsninger Det drøftes to alternative måter å dekke Kulturkvartalets parkeringsbehov kvartal 99 og Storgategarasje. Begge alternativene er teknisk mulig å bygge, men krevende. Noen av utfordringene refereres her. I kvartal 99 må det tas hensyn til at Fylkesbygget som er fundamentert på leire ikke får setninger noe som krever spesialkonstruksjoner. Storgategarasje Vest ligger under havnivå og dermed også under grunnvannsnivå, og det må gjøre tiltak for å holde byggegrop fri for vanninntrenging, konstruksjoner må forankres og ledningsnett må legges om. Også her må man unngå at nabobebyggelse undergraves. Dette skal tas hensyn til i kalkyler, planlegging og gjennomføring. Byggeperioden Kvartal 99 er planlagt med innkjøring til underste etasje fra Moloveien. Dvs. at det må etableres en kulvert under Hålogalandsgate. Selv om kommunen vil søke å begrense den tida Hålogalandsgate er stengt ved å ta gjennomgraving feltvis, vil det være perioder der gata må stenges helt eller delvis. For Storgategarasjen vil det graves ut feltvis og etableres vegger, bærekonstruksjoner og dekker fortløpende slik at det for den enkelte nabo skal være kort tid med byggegrop utafor. Også under utgraving skal det etableres trygge og gode atkomster. Byggeaktivitet generer både støv og støy. Støvplager kan begrenses ved spyling og vanning. Støyplager kan begrenses ved å stille krav til maskinpark og når arbeid skal pågå. Storgateløsninga vil være det mest krevende alternativet for naboene, selv om kommunen vil anstrenge seg for å minimere plagene. I møte med de næringsdrivende var det mange som fryktet anleggsperioden og dens betydning for besøk og omsetning. Beliggenhet Det har vært stort fokus på avstand mellom kvartal 99 og kulturkvartalet/ sentrumsbutikkene. Selv om avstanden ikke er stor, synes mange det er greit å kunne gå direkte fra bilen og upåvirket av vær inn i konsert og teaterhuset eller opp ved butikkinngang. Her framstår Storgatealternativet som den beste løsninga. Kvartal 99 gir en større konsentrasjon av parkeringsplasser langt ned (vest) i byen, mens Storgategarasjen vil gi flere plasser øst for Torget i Storgata. Kommunen har hatt egne møter med naboer til kulturkvartalet og i regi av Bodø Næringsforum med deres medlemmer og naboer til Storgatealternativet. De fleste som har uttalt seg har vært opptatt av at parkeringsløsning skal være nær egne butikker, og mange har foretrukket Storgatealternativet når det er etablert. Det kan være andre meninger om plassering hos aktørene rundt kvartal 99, men her har det vært mindre kontakt. Brukeropplevelsen De fleste foretrekker og er tryggere i parkeringsløsninger over bakken med lysinnfall og mer åpne rom og gode breie atkomster. I så måte framstår parkeringsløsninga i kvartal 99 og særlig øverste etasje som mest attraktivt. Plassen som er avsatt til den enkelte parkeringsplass og til manøvreringsareal har også betydning for parkeringsanleggets attraktivitet. Man har større frihet på kvartal 99 til å regulere plassen, mens man i Storgata begrenses av avstanden mellom gårdrekkene. Kostnad, tilgjengelighet og romslighet må avstemmes. Løsninger vil bli bearbeidet for å gi best mulige løsninger i den videre prosess. Side 567

5 I forhold til bytrafikken kan bilene fra parkeringsanleggene sluses inn. Kvartal 99 kan nås via Hålogalandsgate og uten å krysse Storgata. Det er også to inn/ utkjørsler som kan fordele trafikken og gi en gunstig innfasing i bytrafikken. Også Storgateløsninga kan fordele trafikken på innfartsårene via Snippen /Sjøgata og alternativt Hålogalandsgate som kan begrense kødannelser. Reguleringsavklaringer Begge alternativene må gjennom detaljreguleringsprosess. Detaljplan for kvartal 99 legges ut til høring i disse dager og planlegges sluttbehandlet i Bystyret i aprilmøte. For å dekke Storgategarasje vest er det varslet utvidelse av planområde til kulturbyggene. Framdrift Alternativ parkeringsanlegg kvartal 99 har følgende oppstartrekkefølge; 1. parkeringsanlegg 99; mai 2011 mai Konsert- og teaterhuset; mai 2011 jan biblioteket; mai 2012 jan 2014 Alternativ parkeringsløsning Storgata: 1. midlertidig parkering kvartal 99; mars 2011 juli konsert- og teaterhus; mai 2011 jan bibliotek; sept Storgategarasje Vest; vinteren og våren Storgategarasje Øst; jan 2013 desember 2013 Risikovurderinger Begge alternativene skal gjennom en reguleringsprosess som kan sinke framdriften. Kvartal 99- alternativet er mest sårbart ved forsinkelser fordi - bibliotekbygget kan ikke påbegynnes før parkeringsanlegget er ferdig. Før bygging av Storgategarasje, etableres midlertidig parkering på kvartal 99. Da er begge kulturhustomtene frigjort for bygging, og Storgategarasje kan innpasses når det passer i forhold til marked og trafikkavvikling i byen. Parkering på kvartal 99 er mest avklart teknisk. Storgategarasje vil koste mer å bygge anslagsvis 130 mill kroner hvis kommunen skal bygge og finansier alt selv, men her er de tekniske løsningene mindre avklart. Når man må ut i et marked, er det ikke avklart om man oppnår akseptable avtaler med private utbyggere og garantier for fullføring av anlegg. En slik prosess kan også ta noe tid og dersom man ikke lykkes og velger å gå tilbake til kvartal 99 kan man ha tapt mye tid. Det økonomiske resultat av dette er heller ikke avklart. Imidlertid har en solid investorgruppe som har stor interesse i å etablere en Storgategarasje, kommet med et troverdig forslag. Konklusjon og anbefaling Det finnes to gode parkeringsalternativer som har ulike fordeler og ulemper. Storgatealternativets styrke er plasser med klimaskjermet atkomst til Konsert- og teaterhuset og nærhet til mange butikker. Kvartal 99 blir da en reserve for framtida. Storgatealternativet tilrås derfor. Det foreslås at kommunen bygger Storgategarasje Vest og private bygger Storgategarasje Øst. Eier og driftskonsept tas opp i en egen sak. Anleggsfasen må planlegges og gjennomføres i god dialog med naboer for å begrense ulempen som byggeaktiviteten medfører. Selv om en solid gruppe har tilbudt Side 568

6 et samarbeid om utbygging med forslag til økonomisk oppgjør, er dette ikke helt avklart før en åpen konkurranse er gjennomført og det foreligger tilfredsstillende avtale og garanti for fullføring med privat utbygger. Det foreslås derfor at det parallelt arbeides med kvartal 99 inntil det foreligger nødvendige avklaringer med private tilbydere. Forslag til innstilling 1. Garasjeanlegg under Storgata foretrekkes som parkeringsløsning for Kulturkvartalet. 2. Det forutsettes at Bodø kommune bygger parkeringsanlegget fra Glasshuset til Hålogalandsgate og at private bygger anlegget fra Torggarasjen til Bankgata. 3. Inntil det er avklart om det kan oppnås avtale med privat utbygger om Storgategarasjen, arbeides det parallelt med parkeringsløsning i Kvartal Det delegeres til formannskapet å ta endelig beslutning om valg av parkeringsalternativ. Svein Blix Rådmann Thor Arne Tobiassen Eiendomssjef Henrik Brækkan kommunaldirektør Arne Øvsthus Kommunaldirektør Saksbehandler: Dagfinn Nilsen Trykte vedlegg: 1. Mulighetsstudie Storgategarasje 2. Skisseprosjekt Kvartal Notat fra møte med Bodø Næringsforum 4. Illustrasjonsskisser Utrykte vedlegg: Side 569

7 PARKERING KVARTAL 99 Skisse prosjekt okt.2010 Side 570

8 Prosjekt nr Kvartal 99, Bodø. skisseprosjekt oktober 2010 side1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning bygningsmessigeforhopld VVs tekniksanlleg Tele og automatisering Andre installasjoner utendørs generell kostander spessiellekostander vedlegg: Kostnadsoverslag Tegningsliste Brannrapport Norconsult AS Side 571

9 Prosjekt nr Kvartal 99, Bodø. skisseprosjekt oktober 2010 side2 1 INNLEDNING I forbindelse med etableringa av kulturkvartelet skal det også etableres parkeringshus. Dette skisse prosjektet ser på muligheten å etabler parkeringshus i kvartal 99. Parkeringshuset blir over tre etasjer med kjøre og gangadkomst fra Molloveien og fra Hålogalandsgata. Effektiv utnyttelse av tomtearealet tilsier at P-anleggt bør orienteres med parkeringsrekker parallelt med Prinsensgate. Det fremlagte skisser prosjektet har 3 etasjer med 3 parkeringsskip totalt 311 parkeringsplasser, av disser er 7 tilpasset handikappede. Parkeringshuset har to trapperom og en heis. Layoute for parkeringsanlegget er laget på bakgrunn av notat av utarbeidet av Ramboll, men med noen tilpassinger. 2. BYGNINGSMESSIGEFORHOPLD Denne delen av beskrivelsen omhandler først og fremst den konstruksjonsmessige oppbyggingen av garasjen med beskrivelse av grunnforhold og fundamentering. Arkitektarbeidene er kostnadsberegnet under kapittel 2. Det er medtatt maling / støvbinding av betongkonstruksjonene, skilting og oppmerking, dører og porter, rekkverk og flis i trapper samt kledning og tekking av trapperom over terreng. Bildet under viser en 3d-presentasjon av garasjen sett mot sørøst. 21 Grunn- og fundamenter Terrengnivået på den aktuelle tomta ligger mellom kote +10 og kote +15, det skrår slakt ned i nordvestlig retning mot Hålogalandsgata. Generelt utgravings-/sprengningsnivå er på ca +3,3. Det blir etablert grøfter som er ca 0,5 m dypere i områder med fundamenter. Innkjøringen til p-kjelleren vil bli fra Moloveien mellom hus nr. 18 og 20. Terrenget her ligger på ca. kote Grunnforhold Det ble utført grunnundersøkelser i området i Boringene viser at bergnivået ligger mellom kote -4,5 og kote +5,8. Løsmassene over berg består av 1 til 2 meter med tørrskorpeleire og sand over en meget fast siltig leire. Berget stikker trolig opp over endelig nivå mellom akse 2 og 1 og deler av området mellom akse F til I. Her må man sprenge seg ned til kote +3,3. I tillegg sprenges det 1 meter dypere under fundamenter. Underspregning under fundamenter reduserer faren for setningsdifferanser mellom fundamenter på fjell og fundamenter på leire. Vi kjenner ikke til grunnvannsnivået i området. Norconsult AS Side 572

10 Prosjekt nr Kvartal 99, Bodø. skisseprosjekt oktober 2010 side3 Avstivingsløsning For å kunne etablere parkeringsgarasjen på kote +3,3, vil man få en gravedybde mellom 7 12 m for hele tomten. Det er meget faste masser på tomten så man kan grave uavstivet på deler av tomten, men der man ikke har plass til å gjøre dette må man bruke en form for avstivning. Spunt kan ikke benyttes her fordi løsmassene rette og slett er for faste til at man vil kunne greie å ramme den ned. Vår foreløpige oppfatning er at en løsning med sekantpeler eller slissevegg til berg er den beste løsningen her. Denne veggen vil ta opp jordtrykket også i permanent tilstand. Både sekantpeler og slissevegger er plasstøpte konstruksjoner som man støper ut under bakken, og begge kan fungere som permanente vegger i parkeringshuset. Denne type vegg er også meget momentstiv og gir små deformasjoner på terreng under utgraving. Metoden gir dessuten små forstyrrelser på omgivelsene under installering. Det negative med denne typen vegger er først og fremst at det tar tid å installere dem og at kostnadene ligger betydelig over kostnadene for en spuntvegg. Uansett type støttevegg, må denne avstives med stag til berg så lenge den skal være permanent. Disse stagene vil da kunne komme på annen manns grunn og dette kan være et problem i forhold til eventuell senere utbygging i området. Dette må avklares med de forskjellige grunneiere på forhånd. Innkjørselen til parkeringshuset vil krysse Hålogalandsgata. Dette kan løses på flere måter. En mulighet er for eksempel å sette en støttvegg tett inn til konstruksjonen mens veien er helt eller delvis stengt. Deretter etableres en konstruksjon/bro over byggegropen. Alternativt kan man se på muligheten til å begynne arbeidene med å legge om veien inn på byggetomta og så grave uavstivet og deretter bygge innkjørselen under veien. Når man så har gjort dette kan veien legges tilbake på plass og man påbegynner byggearbeidene inne på tomta. Det er i kostnadsoverslaget ikke lagt inn kostnader for midlertidige konstruksjoner. Det er fra RIB ønsket at parkeringsgarasjen tar minst mulig jordtrykk, da mothold i form av eventuelle ekstra innvendige vegger vil kunne redusere kvaliteten på p-plasser. Man trenger da en permanent konstruksjon for å kunne ta opp det horisontale jordtrykket. I de områdene rundt bygget der man ikke har en permanent støttekonstruksjon, må man i så fall fylle tilbake med lette masser (EPS) for å unngå ytre trykk på konstruksjonen. Det er i kostnadene lagt inn en mellomløsning med en del tunge tilfyllingsmasser i kombinasjon med noe lette masser av lettklinker eller tilsvarende. Vi kjenner ikke grunnvannsnivået i området, og selv om løsmassene er meget faste bør man ikke senke grunnvannet permanent av hensyn til omkringliggende bygg. Dette medfører at overkant permanent støttevegg ikke bør ligger lavere enn grunnvannstanden. En støttevegg av sekantpeler / slissevegg må antas å være tilnærmet vanntett og utgraving / grunnvannssenking innenfor støtteveggen vil således ikke påvirke grunnvannsnivået rundt gropa i nevneverdig grad. Forhold til nærliggende konstruksjoner og veier / plasser Fylkesbygget Bygget er direktefundamentert på ca kote +11. Bergnivået her varierer mellom kote +1 til kote +7. Moloveien 18 Dette er et gammelt hus som sannsynligvis er direktefundamentert. Innkjørselen til parkeringshuset vil gå tett inn til dette huset, men fundamentene undergraves ikke. Moloveien 20 Dette huset er pelet til berg. Innkjørselen til parkeringshuset vil gå tett inn til dette huset. Fundamentering av parkeringshuset Fremtidig situasjon med parkerinsghuset på plass vil være en kraftig avlasting i forhold til dagens situasjon, og man forventer således ingen setninger som følge av utbyggingen. Imidlertid vil deler av parkeringshuset bli fundamentert på berg, og dette gjør at man kan få litt problemer i overgangen mellom den delen som er fundamentert på berg og den delen som er fundamentert på løsmasser. Norconsult AS Side 573

11 Prosjekt nr Kvartal 99, Bodø. skisseprosjekt oktober 2010 side4 Vi foreslår at man undersprenger noe i området der berget stikker opp over endelig nivå og på den måten oppnår en mindre variasjon i stivheten under bunnplata enn om deler av bygget ble satt rett på berg. Resten av bygget kan direktefundamenteres i de meget faste leirmassene. Supplerende grunnundersøkelser Det bør utføres supplerende grunnundersøkelser på tomta og da først og fremst poretrykksmålinger for å avdekke grunnvannets beliggenhet. Grunnvannets beliggenhet vil være svært avgjørende for valg av nivå for overkant støttekonstruksjon og således ha stor betydning for kostnadene i prosjektet. Utforming av fundamentene Det er benyttet et tillat grunntrykk på kn/m2 under de store fundamentene (F1 og F2). Størstedelen av fundamentene er plassert på leire av god kvalitet. Resterende del plasseres på undersprengt fjell. For hovedsøylene og trappesjaktene etableres det store punktfundamenter. Søylene i innkjøringstunellen plasseres på mindre punktfundamenter. Yttervegg består for det meste av sekantvegger plassert på fjell. Ytterste delen av innkjøringstunellen antas etablert på sålefundamenter på leire. Bildet under viser fundamentplanen med punktfundamenter og sålefundamenter på løsmasser samt sekantvegger på fjell. Norconsult AS Side 574

12 Prosjekt nr Kvartal 99, Bodø. skisseprosjekt oktober 2010 side5 22 Bæresystemer Bæresystemet består for det meste av prefabrikkerte betongelementer. Søylene plasseres i hver akse med en avstand på 7,5 meter. De etableres generelt i overgangen mellom hvert skip og vi således ikke redusere kvaliteten på parkeringsplassene. Søylene er her kvadratiske med dimensjon 500x500 millimeter. I akse 1-1 er det behov for en ekstra søylerekke grunnet trafikklast på dekket over 3. etasje mellom akse 1 og 1-1. Her er søylene rektangulære med dimensjon 450x600. Det er i innkjøringstunellen lagt inn en søylerekke mellom fortau og kjørebane i tillegg til søyler i trafikkøyene. Her er søyledimensjonen 300x600. Bjelkene er prefabrikkerte hyllebjelker i betong med ulike dimensjoner. Bjelkene i en typisk etasjeskiller stikker 300 millimeter under dekket. Dette gir en fri teoretisk høyde på 2.3 meter under bjelken. Langs yttervegg er det da plass til krysning med hovedstammen for sprinkler under bjelken. Under dekkene er det generelt en sone på 350 mm for tekniske installasjoner. Dette baserer seg på en minste høyde på 2200 mm og en toleranse på 50 mm. Dekket over 3. etasje ligger med fall og her er varierer fri høyde under dekket fra 2,4 til 3,2 meter. Bjelkene stikker 100 millimeter under dekket. Bjelker og søyler tilfredsstiller kravet til R60. Bildet under viser en typisk dekkeplan. 23 Yttervegger Yttervegger utformes som stive skiver og bidrar sammen med innerveggene til vertikalstabiliteten av bygget. En stor del av ytterveggene består av sekantpeler. Det bores foringsrør ned til fjell med diameter på ca 1000 mm. Pelene tømmes for løsmasser og gjenstøpes. Foringsrøret trekkes opp og gjenbrukes. Hvert andre rør armeres. Skrå strekkstag forankret i fjell etableres bak vegg. Dette er permanente stag som ikke kan kappes. Veggen må føres over antatt grunnvannsnivå. Dette gjøres for ikke å senke grunnvannsstanden. Det antas at nivået på grunnvannet synker nordover i takt med fallet i terrenget. Sekantvegg akse 1 er ført opp til dekket i 3. etasje kote 10. Sekantvegg mot nord i akse 4 føres bare opp til 2. etasje. I akse A og I trappes sekantveggene av i retning mot nord. Disse veggene danner yttervegger for parkeringshuset. De overfører ikke jordtrykk til dekkeskivene i bygget. Sentrisk på overkant sekantvegg akse 1 og 4 etableres en plasstøpt yttervegg i betong. I gavlene akse A og I er veggene plassert mot innside sekantvegg for å ikke øke arealene i parkeringshuset mer enn nødvendig. Disse plasstøpte ytterveggene tilfylles med tunge mineralske masser der tilfyllingshøyden er moderat. Mot deler av gavlveggene og vegg akse 4 benyttes det i større grad lette tilfyllingsmasser av Norconsult AS Side 575

13 Prosjekt nr Kvartal 99, Bodø. skisseprosjekt oktober 2010 side6 typen lettklinker. Dette gjøres for ikke å belaste konstruksjonene med store horisontale krefter. Store horisontallaster ville i tillegg til å belaste yttervegger også sette store krav til dekkeskivene og de vertikale avstivingssystemene. Yttervegg 3. etasje akse 4 utformes som en lett og åpen vegg. Det er medtatt kostnader for en yttervegg av betong. For trapperomsvegger over terreng er de i tillegg til betongkostnadene medtatt kostnader for en enkel kledning. Det er videre tatt med en port i 1. etasje og en i 3. etasje. 24 Innervegger Innerveggene består av betongvegger med tykkelse 200 millimeter. Omfanget av innervegger som er kostnadsberegnet er vist på plantegningene. 25 Dekker Frittbærende dekker utformes som stive skiver og avstiver bygget i horisontal retning. Dekkeskivene kobles konstruktivt til de vertikalt avstivende betongveggene. Gulv på grunn i 1. etasje legges på et glidesjikt av plast og fuges opp for å redusere omfanget av riss. Det er ikke medtatt isolasjon under gulvet. For dekkene over 1. og 2. etasje akse 2-4 består dekkene av hulldekker med tykkelse 400 millimeter. De har hovedsakelig et fritt spenn på 16 meter. I ovennevnte etasjer akse er det medtatt hulldekker med tykkelse 320 millimeter. Her er spennet redusert til 12 meter. Mellom akse 1-1 og 1 plasstøpes dekkene med en tykkelse på 200 mm. Plasstøpte dekker forenkler koblingen mot sekantveggen. Dette er en vegg med en geometri som består av sirkelsegmenter. Dekkene brettskures/avrettes. Deretter monteres en helklebende asfaltmembran. På membranen legges en beskyttelse og en 100 mm påstøp. I påstøpen er det muligheter for å legge inn lokale fall. Hulldekker og plasstøpte dekker tilfredsstiller uten problemer kravet til brannmotstand på 60 minutter. Bildet under viser en typisk oppbygging av det frittbærende dekket med tilhørende bjelke og søyle. 26 Yttertak Dekket over 3. etasje legges med fall 1:60. Det består i området av prefabrikkerte dt-elementer med høyde 800 mm og en konstruktiv påstøp med tykkelse 200 mm. Elementene leveres med ru overflate og oppstikkende armering som fordybling til påstøpen. For å tilfredsstille branmotstanden R60, setter det krav til overdekningen for spennarmeringen i underkant. Total dekketykkelse blir 1000 millimeter. Mellom akse 1-1 og 1 etableres et plasstøpt dekke med tykkelse 400 millimeter. Norconsult AS Side 576

14 Prosjekt nr Kvartal 99, Bodø. skisseprosjekt oktober 2010 side7 Over den plasstøpte betongen legges en helklebende asfaltmembran, 50 millimeter hard isolasjon av typen XPS samt en fiberduk. For oppbygging av dekket over vises det til VVA. I området er dekket dimensjonert for en nyttelast på 5 kn/m2 i tillegg til en påført egenvekt på 10 kn/m2. Området er dimensjonert for trafikklast uten akseltrykksbegrensing. Det etableres fysiske sperringer i form av for eksempel blomsterkasser i betong eller stein i akse 1-1. De vil hindre kjøretøyer i å komme ut på den delen av dekket som ikke er dimensjonert for trafikklast. Bildet under viser oppbyggingen av taket i overgangen mellom areal belastet med trafikklast og parkområdet. 28 Trapper og ramper Trapper og repos utføres i prefabrikkert eller plasstøpt betong med flis. Det er medtatt rekkverk og håndløpere i stål. Utvendig er det medtatt trapp fra parken på taket akse 4 ned til terreng på kote 10,0. Innvendige ramper utføres i plasstøpt betong som spenner mellom yttervegg og vange. Rampen tverrkostes. Vangen med høyde ca mm fungerer som bæring for rampen samtidig som den danner rekkverk mot dekkekant. Den armeres som en drager med tykkelse 300 mm og stikker noe under dekket. Det må vurderes en utvidelse av bredden i overkant vegg for å forhindre vipping. Bildet nedenfor viser rampen fra 1. etasje. Norconsult AS Side 577

15 Prosjekt nr Kvartal 99, Bodø. skisseprosjekt oktober 2010 side8 3. VVS TEKNIKSANLLEG I dette prosjektet består det av sanitær anlegg og sprinkler anlegg samt ventilasjonssystem 31 Sanitæranlegg Sanitæranlegget består av : - Slukkevann - Avløp (RIVA) Det skal utføres etter Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Det etableres slukkevann med 2 Brannskap på hver langvegg slik at det dekker hele arealet. Det etableres tilstrekkelig med overvannssluker og renner i gulv innendørs og i innkjøring. I teknisk rom skal det være avløp og sluk som muliggjør test av sprinklervann. Vann og avløps-installasjonene som føres åpent i parkeringshuset, må sikres evt. med varmekabel og isoleres. Snø på parkerte biler antas å smelte sakte og vil ikke skape vannmengder som vil være større enn utslippet brannslukkeutstyr. 33 Sprinkleranlegg Parkeringshuset fullsprinkles pga. areal er over 1800 m2. Sprinklersentral DN installeres i teknisk rom i plan 1. Anlegget designes som et tørrsprinkleranlegg med trykksatt rørnett. Dette utløses ved trykkfall i rørnettet. Det er etter våre undersøkelser tilstrekkelig kapasitet med slukkevann i Moloveien alternativt i Hålogalandsgata. Avløp fra testledning føres tilbake til overvannsledningen i Moloveien. 36 Ventilasjonssystem Vi har gjennomgått systemet som ble foreslått under Biblioteket, og tilpasset dette det nye parkeringsanlegget i kvartal 99. Anlegget er et såkalt impulsventilasjonsanlegg som er mye brukt, i følge leverandør, i hele Europa, intensitet avhengig av fuktighet, CO-nivå eller temperatur. Det kan også ha en funksjon ved brann. Viftesystemet består av hovedvifte(er) og flere hjelpevifter plassert u/dekke i etasjene. Viftene er reversibel/ to-veis og luftstrømmen kan snus etter behov, og ved brann styres slik at innsatspersonellet fra brannvesenet kan dirigere røyken til den enden av lokalet som de ønsker. Impuls-viftene er frittblåsende horisontalt og skal ikke tilknyttes kanalnett. Hovedviftene kan monteres i vegg horisontalt eller vertikalt i oppbygg/sjakt eller in-line i kanal. Se vedlagte prinsipptegning. Viftene styres via en styresentral plassert f. eks i teknisk rom. De er to-trinns og går i utgangspunktet på halv hastighet og kan gires opp etter behov. Dvs. når evt. CO-nivå er for høyt eller at luftfuktigheten er for stor. CO overvåkings sensorer plassert i parkeringsarealet. Dette for å sikre selektiv drift av viftene når konsentrasjonen av CO er <20 ppm. Skulle CO nivået stiger> 20 ppm vil alle viftene starte. Minimumsluftmengde skal beregnes for langtidsparkering med aktuelt kjøremønster. Iht. byggeforeskrift av 1987 skal minimumsluftmengden for korttidsparkering settes til 6m3/hm2. Parkeringsarealet er ca 9500 m2 dvs. en luftmengde på ca m3/h. Parkeringshust ventileres med ubehandlet tilluft som tas inn via innkjøringen, evt. separate åpninger i vegg/port. Forurenset luft trekkes av og føres over tak med 2 stk avtrekksvifter. Ventilasjonsanlegget til parkeringsanlegget vil lede ut avtrekksluften over tak via kanalsjakter og ytterveggrister. Pulsventilasjonssystem Norconsult AS Side 578

16 Prosjekt nr Kvartal 99, Bodø. skisseprosjekt oktober 2010 side9 4 Elkraft 41 Basisinstallasjon for elkraft Som føringsvei fra trafo til hovedfordeling legges plastrør i grunnen. I parkeringshuset legges kabelstige evt. armaturskinne ved taket som føringsvei for kabler til lys og teknisk.under gulvet legges jording som maskenett med tilkobling til hovedfordeling. Alle systemer utjevnes ihht. NEK Høyspent forsyning I området er det 3 nettstasjoner i umiddelbar nærhet. Slik som planene er løst i dag vil det være naturlig å hente strøm fra transformator plassert i Moloveien Lavspent forsyning Med valg løsning på kraftforsyning blir spenningssystemet 230V IT. Under rampe mellom plan 1 og 2 er det forutsatt at det etableres et rom som kan inneholde hovedtavle samt nødvendige elektrotekniske systemer. I plan 2 og 3 plasseres tette skap for lokal strømforsyning. Tilførsel og styring av vifter plasseres i fordelinger for kraft. Fordeling til heis plasseres innfelt i sjaktvegg ved øverste stopp. Alt kursopplegg forutsettes utført med halogenfri kabel. 44 Lys Lysanlegget utføres i henhold til krav i Lyskulturs publikasjoner. Det er tenkt benyttet rundstrålende lavtbyggende armaturer med prismatisk optikk i vandalsikker utførelse. Armaturene er bestykket med 2 x 55W kompaktlysrør med elektronisk forkobling. Det installeres nødlysanlegg i hele bygget basert på markeringslys og ledelys. Norconsult AS Side 579

17 Prosjekt nr Kvartal 99, Bodø. skisseprosjekt oktober 2010 side10 Dette løses som et sentralisert adresserbart system. Dvs. at armaturer forsynes fra et antall 230 V nødlyssentraler som fordeles rundt i bygget. Som markeringslys og ledelys benyttes egne spesielle armaturer beregnet for dette. Anlegget utføres ihht. gjeldene forskrifter og etter Selskapet for lyskulturs publikasjon: Nødlysanlegg. 45 Elvarme For å unngå kondens er det tatt med elektrisk oppvarming av trapperom, tekniske rom og sluse. Heisen har et krav om at den skal stå i et temperert areal med min. +5 C. På sprinklerrør legges det selvregulerende varmekabel for å holde rørene frostfri. 5 TELE OG AUTOMATISERING 51 Basisinstallasjon for tele og automatisering Teleanleggene skal i hovedsak benytte felles føringsveier med elkraft. Disse er med i post 41. I denne posten er tatt med et antall mindre føringsveier hvor slik fellesføring ikke er mulig. I tillegg er det medtatt føringsvei for inntak av det offentlige nettet. 52 Integrert kommunikasjon For kommunikasjon mellom og til enheter i det automatiske parkeringssystemet og for kommunikasjon (alarmer) ut og inn av anlegget skal det etableres et internt strukturert kabelnett basert på kat. 6 kabling. Det er beregnet 30 punkt. Et sentralt plassert koplingsrack for systemet synes tilstrekkelig. Inntak fra det offentlige telenettet føres til rack. 54 Alarm- og signalsystemer Ihht. brannteknisk utredning skal bygget ustyres med et heldekkende automatisk brannalarmanlegg kategori 2. Anlegget skal være adresserbart. I et garasjeanlegg stilles det, pga miljøet, krav til valg av detektorer. Detektorer velges type som gir pålitelig varsel og tilpasses bruken av bygget. Alarmanlegget tilkoples sprinkleranlegget for å varsle utløst sprinkler. Lokal alarm gis med alarmklokker. Alarmanlegget skal gi direktevarsling til brannvesen. Anlegget prosjekteres ihht gjeldene regelverk og det benyttes FG-godkjent utstyr. Norconsult AS Side 580

18 Prosjekt nr Kvartal 99, Bodø. skisseprosjekt oktober 2010 side11 6 ANDRE INSTALLASJONER 62 Person- og varetransport Krav til heisen stilles i NS Universell utforming av byggverk. I dette tilfellet må det være plass til en rullestol type 3. Krav til kupemål er da bredde min mm og dybde min mm. I følge heisleverandører er dette et spesialmål og det leveres veldig sjelden heiser med det målet. Ved å gå opp på en standard sengeheis med kupemål 1400 x 2400 mm og en lysåpning på 1100 mm vil vi få en god heisløsning. Heisen vil da få en kapasitet på 1600Kg/21 personer. Prismessig er det veldig liten forskjell. 7 UTENDØRS Utendørs er det tatt med nødvendige kostnader i forhold til vann og avløp. Likelede er det tatt med nødvendige kostnader i forhold til tilpassninger og omarbeidelser av veier m, fortau og trafikkøyer. 43 Utvendig vann og avløp Hovedvannforsyningen legges inn i garasjen fra Moloveien. Samme vei føres overvannet ut. Det nye parkeringsanlegget medfører omlegging av eksisterende vannledning i Prinsens gate og eksisterende vann og avløpsledninger i gangveien ned fra Prinsens gate. Det er medtatt nytt overvannssystem i Hålogaladsgata, Prinsens gate og i parken. Innvendig vann og avløp Hovedvannforsyningen føres inn fra Moloveien og frem til teknisk rom. Det legges opp til plassering av sluker i gulv på grunn som ledes via sandfang og pumpekum til overvannssystem i Moloveien. Det plasseres også sluker i de 2 øverste dekkene hvor vannet ledes via rør ned langs søyler og til sandfang i bakken. 74 Utendørs elkraft Rett over tomten ligger det en høyspentkabel som må legges om. Innkjøring til parkeringshuset krysser noen lavspentkabler samt kabler til gatelys. Disse må legges om og ivaretas. I forbindelse med inn/ut kjøring er det etablert belysning i nødvendig omfang. I innkjøring til plan 1 er det lagt varmekabler i vei, fortau og renne. Omfanget er estimert til ca. 250 m². Det er også tatt med et enkelt styringssystem til dette. 75 Utendørs tele og automatisering I området har Telenor og Canal Digital en de kabler som kommer i konflikt med gravearbeidene. Foreliggende kart gir en omtrentlig plassering slik at disse må påvises på stedet før gravearbeidene starter. Det synes som at noen kabler ligger slik at de kan midlertidig legges om (i byggeperioden) og noen må legges om permanent. Norconsult AS Side 581

19 Prosjekt nr Kvartal 99, Bodø. skisseprosjekt oktober 2010 side12 76 Veger, fortau og trafikkøyer I forbindelse med bygging av adkomsten fra Moloveien vil deler av Konrad Klausens vei og Hålogalandsgata bli berørt. Her tilbakefylles det med lette masser (Glasopor) før utlegging av bærelag og asfalt. Anleggsarbeidene i området medfører full gjenoppbygging av Prinsens gate fra Nyholmsgata til Hålogalandsgata. På samme strekning etableres langsgående parkeringsplasser og nytt fortau. Det er også medtatt full reetablering av gangveien fra Prinsens gate og nedover Nyholmsgata. Det er også medtatt nytt fortau langs Hålogalandsgata fra Prinsens gate til Kongens gate. 77 Park Over garasjeanlegget anlegges park. Det er medtatt 15 cm oppfylling med masse over toppdekke. I tillegg er det medtatt delvis oppfylling av eksisterende terreng vest for garasjen. Hele området påføres 10 cm vekstjord og tilsåes (til sammen 25 cm fylling over garasjen). Det beplantes med nye trær i randsonen langs alle veier. Det medtas også beplanting med busker/hekk langs Prinsens gate for å hindre kjøring inn over parkeringsdekket. Stier i parken anlegges med belegningsstein. 8 GENERELL KOSTANDER Her er det tatt med de konstanter som til nå er påløpt til prosjektet, framtidige prosjekteringskostnader samt kostnader til byggeledelse og forventet avgifter og gebyrer. 9 SPESSIELLEKOSTANDER Dette kapitel omfatter i mva, men omfatter også inventar og utstyr 91 Parkerings anlegg I kostnadsoppstillingen er det lagt inn kostnader for bomsystem, der betaling skjer i ved inn og utkjøring.. videre er det att med kostnader for markørsystem som viser hvilke plasser som er ledig og ikke samt hvilke plasser som er HC-plasser. Norconsult AS Side 582

20 ISY Calcus Expert Prosjektbok P-hus under terreng Versjon Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader Felleskostnader ,7 10,6% 2 Bygning Bygning ,7 67,8% 3 VVS ,1 4,6% ( 15:13 ) VVS 449 Elkraft 450 Tele og automatisering 148 Andre installasjoner 108 Utendørs Elkraft ,9 4,6% 5 Tele og automatisering ,0 1,5% 6 Andre installasjoner ,0 1,1% 1-6 HUSKOSTNAD ,5 90,1% 7 Utendørs ,7 9,9% 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD ,2 100,0% 8 Generelle kostnader Generelle kostnader ,2 6,8% 9 Spesielle kostnader BYGGEKOSTNAD ,4 106,8% RM Reserver og marginer Spesielle kostnader ,0 30,7% kr/m2 BTA 1-9 PROSJEKTKOSTNAD ,4 137,5% RM Reserver og marginer ,1 23,1% Kalkyle ,5 160,6% Side Felleskostnader Kode Beskrivelse Prosjekt Enh 2 Bygning BYA Bebygd areal m VVS Elkraft Tele og automatisering Andre installasjoner Utendørs Generelle kostnader BTA Brutto areal m2 BTK Brutto areal kjeller m2 BTV Brutto volum m3 YUM Yttervegg under mark m2 YOM Yttervegg over mark 200 m2 9 Spesielle kostnader INV Innervegg 450 m2 RM Reserver og marginer N1 (YUM+YOM)/BTA 0, N2 INV/BTA 0,05 Kalkyle

21 Calcus Calcus X Calcus Calcus X Calcus Calcus X s X 0 Calcus Calcus XP XP Calcus Calcus XP XP Calcus Calcus XP XP cus cus XP XP Calcus Calcus XP XP Calcus Calcus XP XP Calcus Calcus XP XP cus cus XP XP 02 Side 584

22 0 0 Side 585 PROSJEKT : P-hus under terreng ISY Calcus Prosjektbok TOTALT 1 DELPROSJEKTER ELEMENTER: 94 PRIS: BTA: PRIS/BTA: ,5 Kode Beskrivelse Prosjekt Enh BYA Bebygd areal m2 BTA Brutto areal m2 BTK Brutto areal kjeller m2 BTV Brutto volum m3 YUM Yttervegg under mark m2 YOM Yttervegg over mark 200 m2 INV Innervegg 450 m2 N1 (YUM+YOM)/BTA 0,29 N2 INV/BTA 0, Felleskostnader Bygning VVS 449 Elkraft 450 # Konto Pris Pris/BTA Andel Antall Side 1 Felleskostnader ,7 10,6% Bygning ,7 67,8% VVS ,1 4,6% Elkraft ,9 4,6% Tele og automatisering ,0 1,5% Andre installasjoner ,0 1,1% SUM 1-6 HUSKOSTNAD ,5 90,1% 78 7 Utendørs ,7 9,9% SUM 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD ,2 100,0% 84 8 Generelle kostnader ,2 6,8% SUM 1-8 BYGGEKOSTNAD ,4 106,8% 88 9 Spesielle kostnader ,0 30,7% SUM 1-9 PROSJEKTKOSTNAD ,4 137,5% 90 RM Reserver og marginer ,1 23,1% SUM Kalkyle ,5 160,6% 94 Det ligger inne mengdevariabler med hensyn på byggetid, byggestart, heiser, porter, etc. P-hus under terreng RM Tele og automatisering 148 Andre installasjoner 108 Utendørs 970 Generelle kostnader 669 Spesielle kostnader Reserver og marginer kr/m2 BTA ISY Calcus Expert Utskriftsdato : P-hus under terreng 030

23 P-hus under terreng PROSJEKT : P-hus under terreng ISY Calcus Prosjektbok TOTALT 1 DELPROSJEKTER ELEMENTER: 94 PRIS: BTA: PRIS/BTA: ,5 1 Felleskostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side 1.1 Rigging osv ,5 2,8% Drift av byggeplass ,3 6,8% Entrepriseadministrasjon ,7 0,4% Hjelpearbeider for tekniske anlegg ,3 0,7% SUM Felleskostnader ,7 10,6% 5 2 Bygning Pris Pris/BTA Andel Antall Side 2.1 Grunn og fundamenter ,8 30,6% Bæresystemer ,6 3,7% Yttervegger ,2 4,7% Innervegger ,3 2,0% Dekker ,6 12,7% Yttertak ,0 11,0% Fast inventar ,6 0,4% Trapper, balkonger m.m ,1 1,2% Malerarbeider. Diverse ,4 1,3% SUM Bygning ,7 67,8% 47 9 Spesielle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side 9.1 Inventar og utstyr ,2 4,0% Merverdiavgift ut ,8 26,7% SUM Spesielle kostnader ,0 30,7% 2 RM Reserver og marginer Pris Pris/BTA Andel Antall Side RM.1 Reserver (forventede tillegg) ,8 11,0% RM.2 Marginer (byggherrens sikkerhetsmargin) ,5 6,0% RM.3 Prisstigning ,8 6,0% SUM Reserver og marginer ,1 23,1% 4 3 VVS Pris Pris/BTA Andel Antall Side 3.1 Sanitær ,1 0,3% Brannslokking ,1 3,2% Luftbehandling ,9 1,0% SUM VVS ,1 4,6% 5 Side Elkraft Pris Pris/BTA Andel Antall Side 4.1 Basisinstallasjoner elkraft ,0 0,7% Lavspent forsyning ,6 2,4% Lys ,0 1,2% Elvarme ,3 0,2% Hjelpearbeider for EL ,0 0,1% SUM Elkraft ,9 4,6% 16 5 Tele og automatisering Pris Pris/BTA Andel Antall Side 5.1 Basisinstallasjoner for tele og autom ,0 0,1% Integrert kommunikasjon ,4 0,1% Alarm og signalsystemer ,0 1,3% Automatisering ,6 0,0% SUM Tele og automatisering ,0 1,5% 4 6 Andre installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall Side 6.2 Person- og varetransport ,0 1,1% SUM Andre installasjoner ,0 1,1% 1 7 Utendørs Pris Pris/BTA Andel Antall Side 7.3 Utendørs VVS ,5 2,4% Utendørs elkraft ,3 0,9% Utendørs tele og automatisering ,6 0,1% Veier og plasser ,8 5,1% Park og hage ,4 1,4% SUM Utendørs ,7 9,9% 6 8 Generelle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side 8.1 Program ,4 2,2% Prosjektering ,6 3,2% Administrasjon ,8 1,3% Bikostnader ,4 0,1% SUM Generelle kostnader ,2 6,8% 4 ISY Calcus Expert Utskriftsdato : P-hus under terreng

24 Side 587 PROSJEKT : P-hus under terreng ISY Calcus Prosjektbok TOTALT 1 DELPROSJEKTER ELEMENTER: 94 PRIS: BTA: PRIS/BTA: ,5 Fag Navn Pris Pris/BTA 00 <Ikke definert> ,3 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag ,7 03 Graving, sprenging ,8 04 Spunting og peling ,3 05 Betongarbeid ,7 06 Betongkonstruksjoner, prefabrikerte ,2 07 Stålkonstruksjoner ,8 12 Tømrerarbeid ,1 13 Snekkerarbeid ,1 15 Dører ,7 16 Låser og beslag ,9 18 Blikkenslagerarbeid ,2 19 Metallarbeid ,8 21 Malerarbeid ,4 24 Fast bygginnredning ,6 29 Diverse bygningsmessig arbeid ,4 31 Rørleggerarbeid ,5 42 Installasjoner for lavspenning ,6 51 Installasjoner for telekommunikasjon og data ,0 52 Installasjoner for alarm og signal ,8 53 Installasjoner byggautomatisering ,0 83 Administrasjon ,8 84 Bikostnader ,4 89 Diverse ,7 96 Merverdiavgift ut ,8 99 Diverse ,8 RM Reserver og marginer ,1 SUM ,5 Calcus Calcus XP XP Calcus Calcus XP XP Calcus Calcus XP XP Calcus Calcus XP XP Calcus Calcus XP XP Calcus Calcus XP XP ISY Calcus Expert Utskriftsdato : lcus lcus XP XP Calcus Calcus XP XP Calcus Calcus XP XP Calcus Calcus XP XP Calcus Calcus XP XP Calcus Calcus XP XP Calcus Calcus XP XP lcus lcus XP XP alc alc Calc Calc Calc Calc Calc Calc Calc Calc Calc Calc P-hus under terreng 050 P-hus under terreng

25 1 Felleskostnader Side 588 PROSJEKT : P-hus under terreng Referanse Org.nr Bygg Beskrivelse Mengde Enhet Info Enhetspris Pris BTA Pris/BTA 1 Felleskostnader 5 elementer P-hus under terreng Rigging komplett ,72 kr 0, ,5 Beskrivelse Prosentvis andel av entreprise Formel blir K2+K3+K4+K5+K6 Prosentsatsen reguleres i reseptmengden. K2 = summen av konto 2 Bygning, K3 = summen av konto 3 VVS osv. Mrk Komplett rigging basert på % P-hus under terreng Drift komplett ,72 kr 0, ,3 Beskrivelse Prosentvis andel av entreprise Formel blir K2+K3+K4+K5+K6 Prosentsatsen reguleres i reseptmengden. K2 = summen av konto 2 Bygning, K3 = summen av konto 3 VVS osv. Mrk Komplett drift basert på % P-hus under terreng Entrepriseadministrasjon komplett for tekniske anlegg konto ,68 kr 0, ,7 Beskrivelse Prosentvis andel av entreprise Formel blir K3+K4+K5+K6 Prosentsatsen reguleres i reseptmengden. K3 = summen av konto 3 VVS osv. Mrk Komplett entrepriseadministrasjon basert på % P-hus under terreng Hjelpearbeider for VVS ,68 kr 3 VVS (K3) 0, ,9 Beskrivelse Prosentvis andel av entreprise Formel blir K3 Prosentsatsen reguleres i reseptmengden. K3 = summen av konto 3 VVS Mrk Komplette hjelpearbeider basert på % P-hus under terreng Hjelpearbeider for Elektro ,00 kr 0, ,4 Beskrivelse Prosentvis andel av entreprise Formel blir K4+K5+K6 Prosentsatsen reguleres i reseptmengden. K4 = summen av konto 4 Elkraft osv. Mrk Komplette hjelpearbeider basert på % ISY Calcus Prosjektbok KONTO : 1 Felleskostnader ELEMENTER: 5 PRIS: BTA: PRIS/BTA: 1 041,7 SUM 1 Felleskostnader ,7 ISY Calcus Expert Utskriftsdato : P-hus under terreng

26 PROSJEKT : P-hus under terreng ISY Calcus Prosjektbok 2 Bygning KONTO : 2 Bygning ELEMENTER: 47 PRIS: BTA: PRIS/BTA: 6 659,7 Side 589 Referanse Org.nr Bygg Beskrivelse Mengde Enhet Info Enhetspris Pris BTA Pris/BTA 2 Bygning 47 elementer P-hus under terreng Byggegrop totalt 1,00 m , ,8 Merknader BYA + 10 %. Inkl. riving av ekst. fundamenter P-hus under terreng Spunting 1,00 m , ,3 Merknader Puter i to rader A.001 P-hus under terreng Gulv på grunn, uisolert t= ,00 m2 579, ,2 Merknader NB! Juster armeringsmengde og betongkvalitet etter behov A.004 P-hus under terreng Fundament av betong F1, 4200 x 4200 x900/ kg stål pr m3 betong, B35 Merknader NB! Juster armeringsmengde og betongkvalitet etter behov 12,00 m , , P-hus under terreng Konstruksjostillegg 6 % 1,00 m , , A.001 P-hus under terreng Gulv på grunn, uisolert t= ,00 m2 816, ,7 Merknader NB! Juster armeringsmengde og betongkvalitet etter behov A.004 P-hus under terreng Fundament av betong F2, 3200 x 3200 x700/ kg stål pr m3 betong, B35 Merknader NB! Juster armeringsmengde og betongkvalitet etter behov A.004 P-hus under terreng Fundament av betong F3, 1600 x 1600 x kg stål pr m3 betong, B35 Merknader NB! Juster armeringsmengde og betongkvalitet etter behov A.004 P-hus under terreng Fundament av betong F4, Bankett 1200x kg stål pr m3 betong, B35 Merknader NB! Juster armeringsmengde og betongkvalitet etter behov A.004 P-hus under terreng Fundament av betong F5, 8400x8400x kg stål pr m3 betong, B35 Merknader NB! Juster armeringsmengde og betongkvalitet etter behov 7,00 m , ,5 13,00 m 7 281, ,9 50,00 m 1 727, ,0 3,00 m , , P-hus under terreng Prefab betongsøyler S1, 500x ,00 m 2 793, ,0 Merknader Juster innbyrde mengde etter behov B.004 P-hus under terreng Prefab betongbjelker B1, DLB500x ,00 m 4 142, ,1 Merknader Juster innbyrde mengde etter behov B.004 P-hus under terreng Prefab betongbjelker B2, LB500x700 22,50 m 3 597, ,4 Merknader Juster innbyrde mengde etter behov B.004 P-hus under terreng Betongkonsoll 200x300/200x ,00 m 981, ,3 Merknader Juster innbyrde mengde etter behov P-hus under terreng Pilaster 200x500 40,00 m 1 199, ,0 Merknader Juster innbyrde mengde etter behov P-hus under terreng Konstruksjostillegg 6 % 1,00 m , , P-hus under terreng Prefab betongsøyler S2, 450x600 75,00 m 2 793, ,9 Merknader Juster innbyrde mengde etter behov P-hus under terreng Prefab betongsøyler S3, 300x600 49,00 m 2 578, ,2 Merknader Juster innbyrde mengde etter behov B.004 P-hus under terreng Prefab betongbjelker B3, DLB500x ,00 m 4 763, ,5 Merknader Juster innbyrde mengde etter behov B.004 P-hus under terreng Plasstøpt 600x ,00 m 4 763, ,4 Merknader Juster innbyrde mengde etter behov ISY Calcus Expert Utskriftsdato : P-hus under terreng 070

27 2 Bygning PROSJEKT : P-hus under terreng ISY Calcus Prosjektbok KONTO : 2 Bygning ELEMENTER: 47 PRIS: BTA: PRIS/BTA: 6 659,7 Side 590 Referanse Org.nr Bygg Beskrivelse Mengde Enhet Info Enhetspris Pris BTA Pris/BTA P-hus under terreng Betongyttervegg under mark, t = 300 mm, 120 kg stål pr m3 betong, B35 Merknader NB! Juster armeringsmengde og betongkvalitet etter behov 1 550,00 m , , H.029 P-hus under terreng Leddheiseporter i aluminium 2,00 stk , ,0 Merknader Juster innbyrdes mengde etter behov H.024 P-hus under terreng Ytterdører i stål, 15 x 21M 5,00 stk , ,8 Merknader Juster innbyrdes mengde etter behov P-hus under terreng Konstruksjostillegg 6 % 1,00 m , , P-hus under terreng Kledning trapperom 260,00 m2 741, ,1 Merknader mot åpent ned F.038 P-hus under terreng Innerdør, stål, 10x21 M, stålkarm, EI60 13,00 stk , , F.041 P-hus under terreng Innerdør, stål, 18x21 M, tofløy, stålkarm, EI60 4,00 stk , , F.062 P-hus under terreng Elskapsdører stål 5,81 stk 0.06% av Brutto areal (BTA) 8 163, ,9 Merknader Juster innbyrde mengde etter behov P-hus under terreng Betonginnervegg, t = 200 mm, REI180, 100 kg stål pr m3 betong, B35 Merknader NB! Juster armeringsmengde og betongkvalitet etter behov 700,00 m , , P-hus under terreng Konstruksjostillegg 6 % 1,00 m , , P-hus under terreng Låser og beslag 17,00 stk 4 915, , P-hus under terreng Rampevegg, t = 300 mm, 120 kg stål pr m3 betong, B35 100,00 m , ,0 Merknader NB! Juster armeringsmengde og betongkvalitet etter behov D.004 P-hus under terreng Rampe, betong P-kjeller t=250 mm (190 m2 x 2) 2,00 m , , P-hus under terreng Konstruksjostillegg 6 % 1,00 m , , G.005 P-hus under terreng HD320 med membran og påstøp 1 247,00 m , ,2 Beskrivelse Juster innbyrdes mellom vekstjord og asfalt Mrk Bruksområde inntil 13,0 m G.005 P-hus under terreng HD400 med membran og påstøp 3 368,00 m , ,0 Beskrivelse Juster innbyrdes mellom vekstjord og asfalt Mrk Bruksområde inntil 13,0 m B.004 P-hus under terreng Betongdekke, t = 200 mm. B35 i trapperom 200,00 m , ,3 Merknader NB! Juster armeringsmengde og betongkvalitet etter behov B.004 P-hus under terreng Betongdekke, t = 200 mm. B ,00 m , ,4 Merknader NB! Juster armeringsmengde og betongkvalitet etter behov P-hus under terreng Konstruksjostillegg 6 % 1,00 m , , C.003 P-hus under terreng Tak over trapperom plasstøpt T=200 med tekking og beslag (90 m2) 1,00 m , ,7 Merknader Bruksområde inntil 13,0 m G.005 P-hus under terreng DT 800 med påstøp, membran og xps 2 518,00 m , ,5 Beskrivelse Juster innbyrdes mellom vekstjord og asfalt Mrk Bruksområde inntil 13,0 m B.004 P-hus under terreng Betongdekke, t = 400 mm. B A= ,00 m , ,6 Merknader NB! Juster armeringsmengde og betongkvalitet etter behov F.001 P-hus under terreng Utstyr i parkeringsanlegg Skilting 9 586,00 m2 Brutto areal (BTA) 43, , A.014 P-hus under terreng Betongtrapp med repo, prefab, med linoleum, rekkverk av stål, H = 3,0 m inkl en utv trapp Merknader Etasjehøyde 3,0 m, bredde trapp 1,2 m 8,50 stk , , P-hus under terreng Konstruksjostillegg 6 % 1,00 m , , A.014 P-hus under terreng Utvendig rekkverk 100,00 stk 2 369, ,7 Merknader Etasjehøyde 3,0 m, bredde trapp 1,2 m ISY Calcus Expert Utskriftsdato : P-hus under terreng

28 PROSJEKT : P-hus under terreng ISY Calcus Prosjektbok 2 Bygning KONTO : 2 Bygning ELEMENTER: 47 PRIS: BTA: PRIS/BTA: 6 659,7 Referanse Org.nr Bygg Beskrivelse Mengde Enhet Info Enhetspris Pris BTA Pris/BTA P-hus under terreng Komplette malerarbeider ,00 m2 87, ,4 Merknader Under terreng SUM 2 Bygning ,7 Side 591 ISY Calcus Expert Utskriftsdato : P-hus under terreng 090

29 3 VVS ISY Calcus Prosjektbok PROSJEKT : P-hus under terreng KONTO : 3 VVS ELEMENTER: 5 PRIS: BTA: PRIS/BTA: 449,1 Referanse Org.nr Bygg Beskrivelse Mengde Enhet Info Enhetspris Pris BTA Pris/BTA 3 VVS 5 elementer P-hus under terreng Brannvann og skap 12,00 m , ,1 Merknader Ledninger, armatur, utstyr og isolasjon for sanitærinstallasjonene. Omfatter også bunnledninger P-hus under terreng Sprinkleranlegg 9 586,00 m2 Brutto areal (BTA) 307, , P-hus under terreng Sprinklerventil med tørroppstilling 1, , , P-hus under terreng Impulsventilsjonssystem 1, , , P-hus under terreng Montasje av vifter og utstyr 24, , ,3 SUM 3 VVS ,1 Side 592 ISY Calcus Expert Utskriftsdato : P-hus under terreng

30 PROSJEKT : P-hus under terreng ISY Calcus Prosjektbok 4 Elkraft KONTO : 4 Elkraft ELEMENTER: 16 PRIS: BTA: PRIS/BTA: 449,9 Side 593 Referanse Org.nr Bygg Beskrivelse Mengde Enhet Info Enhetspris Pris BTA Pris/BTA 4 Elkraft 16 elementer P-hus under terreng Rigg og drift / dokumentasjon 9 586,00 m2 Brutto areal (BTA) 20, , P-hus under terreng Føringsveier 9 586,00 m2 Brutto areal (BTA) 35, , P-hus under terreng Jording 9 586,00 m2 Brutto areal (BTA) 10, , P-hus under terreng Elkrafttuttak 9 586,00 m2 Brutto areal (BTA) 5, , P-hus under terreng Elkraftinntak 9 586,00 m2 Brutto areal (BTA) 45, , P-hus under terreng Hovedfordeling 1,00 R.S , , P-hus under terreng Kursopplegg for lys 9 586,00 m2 Brutto areal (BTA) 120, , P-hus under terreng Fordelinger for alminnelig forbruk 2,00 R.S , , P-hus under terreng Kursopplegg for drift 9 586,00 R.S. Brutto areal (BTA) 10, , P-hus under terreng Fordelinger for drift 2,00 R.S , , P-hus under terreng Belysningsutstyr 9 586,00 m2 Brutto areal (BTA) 60, , P-hus under terreng Nødlysutstyr 9 586,00 m2 Brutto areal (BTA) 55, , P-hus under terreng Varmeovner 9 586,00 m2 Brutto areal (BTA) 5, , P-hus under terreng Varmekabler 9 586,00 m2 Brutto areal (BTA) 10, , P-hus under terreng Varmekabler 1, , , P-hus under terreng Hjelpearbeider for Elektro 5,00 kr 9 586, ,0 Beskrivelse Prosentvis andel av entreprise Formel blir K4+K5+K6 Prosentsatsen reguleres i reseptmengden. K4 = summen av konto 4 Elkraft osv. Mrk Komplette hjelpearbeider basert på % SUM 4 Elkraft ,9 ISY Calcus Expert Utskriftsdato : P-hus under terreng 011

31 5 Tele og automatisering : : ISY Calcus Prosjektbok PROSJEKT P-hus under terreng KONTO 5 Tele og automatisering ELEMENTER: 4 PRIS: BTA: PRIS/BTA: 148,0 Referanse Org.nr Bygg Beskrivelse Mengde Enhet Info Enhetspris Pris BTA Pris/BTA 5 Tele og automatisering 4 elementer P-hus under terreng Kabelføring 9 586,00 m2 Brutto areal (BTA) 5, , P-hus under terreng Kabling for IKT 1,00 stk , , P-hus under terreng Brannalarm 9 586,00 m2 Brutto areal (BTA) 130, , P-hus under terreng Signaloverføring fra parkeringsventilasjon 1,00 R.S , ,6 SUM 5 Tele og automatisering ,0 Side 594 ISY Calcus Expert Utskriftsdato : P-hus under terreng

32 PROSJEKT : P-hus under terreng Referanse Org.nr Bygg Beskrivelse Mengde Enhet Info Enhetspris Pris BTA Pris/BTA 6 Andre installasjoner ISY Calcus Prosjektbok KONTO : 6 Andre installasjoner ELEMENTER: 1 PRIS: BTA: PRIS/BTA: 108, P-hus under terreng Heiser parkering 1,00 stk , ,0 6 Andre installasjoner Side 595 ISY Calcus Expert Utskriftsdato : P-hus under terreng 013

33 7 Utendørs PROSJEKT : P-hus under terreng ISY Calcus Prosjektbok KONTO : 7 Utendørs ELEMENTER: 6 PRIS: BTA: PRIS/BTA: 969,7 Referanse Org.nr Bygg Beskrivelse Mengde Enhet Info Enhetspris Pris BTA Pris/BTA 7 Utendørs 6 elementer P-hus under terreng Utvendig vann og avløp 1,00 m , , P-hus under terreng Innvendig vann og avløp 1,00 m , , P-hus under terreng Varmekabel / automatikk 1, , , P-hus under terreng Omlegging telekabel 1, , , P-hus under terreng Veger, fortau og trafikkøyer 1,00 m , , P-hus under terreng Park 1,00 m , ,4 SUM 7 Utendørs ,7 Side 596 ISY Calcus Expert Utskriftsdato : P-hus under terreng

34 : : ISY Calcus Prosjektbok PROSJEKT P-hus under terreng KONTO 8 Generelle kostnader ELEMENTER: 4 PRIS: BTA: PRIS/BTA: 669,2 Referanse Org.nr Bygg Beskrivelse Mengde Enhet Info Enhetspris Pris BTA Pris/BTA 8 Generelle kostnader 4 elementer P-hus under terreng program 1, , , P-hus under terreng Prosjektering 1, , , P-hus under terreng Administrasjon 1,00 m , , P-hus under terreng Bikostnader 1,00 m , ,4 SUM 8 Generelle kostnader ,2 8 Generelle kostnader Side 597 ISY Calcus Expert Utskriftsdato : P-hus under terreng 015

35 9 Spesielle kostnader PROSJEKT : P-hus under terreng Referanse Org.nr Bygg Beskrivelse Mengde Enhet Info Enhetspris Pris BTA Pris/BTA 9 Spesielle kostnader 2 elementer P-hus under terreng Parkeringsautomatikk 1, , , P-hus under terreng Merverdiavgift ,55 kr 0, ,8 Beskrivelse Prosentvis andel av byggekost Formel blir K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8 Prosentsatsen reguleres i reseptmengden K1 = summen av konto 1 Felleskostnader, K2 = summen av konto 2 Bygning osv. Mrk Komplett merverdiavgift basert på % ISY Calcus Prosjektbok KONTO : 9 Spesielle kostnader ELEMENTER: 2 PRIS: BTA: PRIS/BTA: 3 015,0 SUM 9 Spesielle kostnader ,0 Side 598 ISY Calcus Expert Utskriftsdato : P-hus under terreng

36 Side 599 PROSJEKT : P-hus under terreng Referanse Org.nr Bygg Beskrivelse Mengde Enhet Info Enhetspris Pris BTA Pris/BTA RM Reserver og marginer 4 elementer RM RM P-hus under terreng Reserver (forventede tillegg) ,93 kr 0, ,8 Beskrivelse Prosentvis andel av prosjektkostnad Formel blir K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9 Prosentsatsen reguleres i reseptmengden. K1 = summen av konto 1 Felleskostnader, K2 = summen av konto 2 Bygning osv. Mrk Komplette avsetninger for reserver (forventede tillegg) basert på % RM RM P-hus under terreng Marginer (byggherrens sikkerhetsmargin) ,93 kr 0, ,5 Beskrivelse Prosentvis andel av prosjektkostnad Formel blir K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9 Prosentsatsen reguleres i reseptmengden. K1 = summen av konto 1 Felleskostnader, K2 = summen av konto 2 Bygning osv. Mrk Komplette avsetninger for byggherrens sikkerhetsmargin basert på % RM RM P-hus under terreng Prisstigning frem til byggestart ,29 kr 0, ,6 Beskrivelse Beregnet for tyngdepunkt for utbetalinger (1,00), det vil si det regnes full prisstigning på hele beløpet Prosentvis andel av prosjektkostnad Formel blir (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)*mnd/12*rente*1,00 Prosentsatsen reguleres i reseptmengden. K1 = summen av konto 1 Felleskostnader, K2 = summen av konto 2 Bygning osv. Mrk Komplette avsetninger for prisstigning basert på % RM RM P-hus under terreng Prisstigning i byggeperioden ,63 kr 0, ,1 Beskrivelse Beregnet for tyngdepunkt for utbetalinger (0,59) Prosentvis andel av prosjektkostnad Formel blir (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)*mnd/12*rente*0,59 Prosentsatsen reguleres i reseptmengden. K1 = summen av konto 1 Felleskostnader, K2 = summen av konto 2 Bygning osv. Mrk Komplette avsetninger for prisstigning basert på % ISY Calcus Prosjektbok KONTO : RM Reserver og marginer ELEMENTER: 4 PRIS: BTA: PRIS/BTA: 2 269,1 SUM RM Reserver og marginer ,1 RM Reserver og marginer ISY Calcus Expert Utskriftsdato : P-hus under terreng 017

37 PARKERING KVARTAL 99 Bodø kommune Tegninger RIB og Layout Tegningsliste TB1 Tegn.nr Tittel Format M Dato Rev. Rev. dato Utsendt dato Bodø kommune v/ Tore Vindenes Norconsult SUM PAPIRKOPIER TB1 Del 1 A K01 Fundament- og gulvstøpeplan A1 1: B K02 Dekke over 1. etasje A1 1: B K03 Dekke over 2. etasje A1 1: B K04 Dekke over 3. etasje A1 1: B Side 600 K10 Hovedsnitt 1 og 2 A1 1: B K20 3D Tegninger A B DB01 Detalj bjelkelag HD/DLB A3 1: B DB02 Detalj toppdekket DT/DLB, akse 1-1 A3 1: B Plan 1 A3 1: B Plan 2 A3 1: B Plan 3 A3 1: B Plan 4 A3 1: B Utsendt: sign. Mottatt: NORCONSULT Notveien BODØ Tlf Faks tegningsliste.xls

38 Parkeringsanlegg under Storgata Mulighetstudie Side 601

39 Side 602

40 Rapportnr.: Side: 3 av 22 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN STORGATA VEST Generelt Alternative atkomstløsninger Sandgata Professor Schyttes gate Storgata Hålogalandsgata 2-veis Hålogalandsgata enveis Oppsummering av alternative løsninger Alternativ Alternativ Alternativ EL-kabler Trafikale vurderinger Konklusjon STORGATA ØST Generelt Alternative atkomstløsninger Bankgata toveis Inn Bankgata og ut Storgata Storgata inn og ut Oppsummering av alternative løsninger Alternativ Alternativ Alternativ Teknisk infrastruktur Kabler Trafikale vurderinger Konklusjon VEDLEGG Vedlegg 1: Kostnadsberegning, alternativ 1, vest Vedlegg 2: Kapasitetsberegning rundkjøring Sjøgata x Bankgata Side 603

41 Rapportnr.: Side: 4 av 22 1 BAKGRUNN I forbindelse med Kulturkvartalet planlegges det et parkeringsanlegg i kvartal 99 (ved Fylkesbygget). Som et alternativ til dette prosjektet har Johan Jørgen Koch foreslått et parkeringsanlegg under Storgata. Et anlegg fra Gågategarasjen (Professor Schyttes gt.) og vestover til Hålogalandsgata, og et anlegg fra Torggarasjen og østover under Storgata til Bankgata. Det forutsettes at parkeringsanlegget kobles sammen med eksisterende parkeringsgarasje. Norconsult er engasjert av Bodø kommune til å utarbeide en mulighetstudie for parkeringsanlegget. I oppgaven inngår det å se på alternative løsninger for atkomst til anlegget i øst og vest samt trafikale vurderinger av disse tiltakene. I tillegg skal det utarbeides en kostnadsberegning for det vestre parkeringsanlegget Side 604

42 Rapportnr.: Side: 5 av 22 2 STORGATA VEST 2.1 Generelt I forbindelse med studiet er det sett på både en- og toveis ramper ned i parkeringsanlegget. Det er antatt at anlegget kobles sammen med Gågategarasjen slik at de atkomstløsningene som allerede er etablert også kan benyttes. Det ligger en del begrensninger både trafikalt og arealmessig for rampene på de forskjellige stedene. Vi har sett på atkomst via de aktuelle gatene i dette området, og det vil være mulig å kombinere en eller flere atkomster med parkeringsanlegget. 2.2 Alternative atkomstløsninger Sandgata Utfordringen i Sandgata er at det er etablert en atkomst til parkeringskjeller i Sentrumsgården. Rampe ned til parkeringskjeller kan ikke starte før etter inn/utkjøring til P-huset hvis en ikke vil enveissregulere hele gaten. På skissen under er det tegnet en løsning som innebærer en stigning på rampen på ca 1:8. På grunn av siktforhold bør rampen avsluttes et stykke før fotgjengerovergang for å skape tilstrekkelig sikt. Anlegg i bakken i atkomstområdet: Kabler: EL: Noen gatelyskabler. TELE: ikke avklart VA : Sannsynligvis ingen omlegginger Side 605

43 Rapportnr.: Side: 6 av Professor Schyttes gate Professor Schyttes gate er enveisregulert mot nord. Det vil være behov for et stoppefelt foran Grand hotell samt et gjennomgående felt. Gaten er såpass bred at det vil være plass til 3 felt samt tilstrekkelig fortau på begge sider. I skissen er det vist en rampe med stigning 1:10. Anlegg i bakken i atkomstområdet: Kabler: EL: Noen gatelyskabler. TELE: ikke avklart VA : Sannsynligvis ingen omlegginger Storgata Det vil være mulig å etablere en toveis rampe fra Storgata vest. Atkomsten vil ligge i fremtidig gågate og en slik løsning er ikke ønskelig i følge Byplankontoret. Alternativet er derfor ikke vurdert videre Side 606

44 Rapportnr.: Side: 7 av Hålogalandsgata 2-veis Utfordringen i Hålogalandsgate er at terrenget stiger 2 meter mellom Storgata og Dronningens gate. Rampen som er tegnet har en stigning på ca 1:8 og må nok etableres med varmekabler. For inngående trafikk er løsningen forholdsvis grei, men for utgående trafikk er det noen utfordringer. Rampen avsluttes veldig nært krysset og det vil bare være plass til oppstilling av en bil foran fotgjengerfeltet. Bilene som kommer opp rampen vil ikke ha mulighet til å svinge til høyre (ned Moloveien). Bilene som kommer fra Storgata vil ikke kunne svinge til venstre inn Dronningens gate. Alternativet vil sannsynligvis kreve lysregulering av krysset Dronningens gate Hålogalandsgate for at det skal fungere skikkelig. Siden rampen er såpass bratt (og ganske lang) kan det hende at noen vil være skeptisk til å kjøre ut her. Anlegg i bakken i atkomstområdet: Kabler: EL: Noen gatelyskabler. TELE: ikke avklart VA : Omfattende omlegginger i Hålogalandsgate og Storgata (VA ledninger fra Storgata må legges opp Hålogalandsgate og delvis rundt rampen, før de føres ned Hålogalandsgate igjen) Side 607

45 Rapportnr.: Side: 8 av Hålogalandsgata enveis Ved å bare tillate innkjøring i parkeringsanlegget fra Hålogalandsgata elimineres problemene med utkjøring. Løsningen gir også noe mer plass til fortau på den vestre siden av gata. Anlegg i bakken i atkomstområdet: Kabler: EL: Noen gatelyskabler. TELE: ikke avklart VA : Omfattende omlegginger i Hålogalandsgate og Storgata (VA ledninger fra Storgata må legges opp Hålogalandsgate og delvis rundt rampen, før de føres ned Hålogalandsgate igjen) Side 608

46 Rapportnr.: Side: 9 av Oppsummering av alternative løsninger Alternativ 1 Inn og ut Hålogalandsgate Den røde streken på tegningen angir antatt omlegginger av VA trase i området. I tillegg må det sannsynligvis etableres pumpeanlegg for de stikkledningene som kommer fra nordsiden av Storgata. Det er trangt mellom fasadene i Storgata og det må gjøres oppmålinger for å sjekke at det er tilstrekkelig plass. Alternativ 1 gir ca parkeringsplasser. For å avklare om løsningen er teknisk gjennomførbar må følgende avklares: Gjennomgang med kommunalteknisk kontor om prinsippløsning og om en kan gå ned på minimumsfall for VA-ledning (pga omlegging via Hålogalandsgate) Innmåle utvendig kjellervegg Inspeksjon av kjellere og gjennomgang av tegninger for bygg Kartlegge stikkledninger på nordsiden av Storgata Se på løsninger for oppganger, gjerne inn i butikker Kartlegge andre kabler i grunnen Oppdatere trafikkanalyse med ny trafikksituasjon Side 609

47 Rapportnr.: Side: 10 av Alternativ 2 Inn Sandgata og ut Professor Schyttes gate. Også her må en legge om VA ledningene i Storgata, men en slipper å legge disse om via rampe i Hålogalandsgate (alternativ 1). For denne løsningen bør en vurdere signalregulering av krysset Professor Schyttes gate og Sjøgata. Rent funksjonelt må det etableres snuplass i enden av parkeringsanlegget i vest. For at løsningen skal være akseptabel bør det etableres et lysanlegg som markerer ledige plasser med lys (grønt lys), spesielt for vestre del av anlegget (vest for Sandgata). Alternativet gir ca 115 p-plasser. For å avklare om løsningen er teknisk gjennomførbar bør det utføres de samme undersøkelsene som i alternativ Side 610

48 Rapportnr.: Side: 11 av Alternativ 3 Inn Hålogalandsgate og ut Professor Schyttes gate Omlegginger av VA ledninger omtrent som i alternativ 1. Også i dette alternativet bør det vurderes å etablere signalregulering av krysset Professor Schyttes gate - Sjøgata. Alternativet gir ca 120 parkeringsplasser. For å avklare om løsningen er teknisk gjennomførbar bør det utføres de samme undersøkelsene som i alternativ Side 611

49 Rapportnr.: Side: 12 av EL-kabler Skissen nedenfor viser en oversikt over El-kabler i området. Omfang av andre kabler må også kartlegges Side 612

50 Rapportnr.: Side: 13 av Trafikale vurderinger Det er utført en trafikkanalyse for denne delen av sentrum. Analysen må oppdateres basert på de alternative løsningene. Overordnet kan en si at alternativ 1 omdirigerer noe trafikk fra Sjøgata til Hålogalandsgate. Spesielt gjelder dette biler som kommer inn via Bodøelv. De vil sannsynligvis velge å kjøre Olav V gt. og Hålogalandsgata inn- og ut av sentrum. I alternativ 3 vil nok mange benytte samme rute inn til byen som i alternativ 1, mens Sjøgata blir nok hovedvalget for utkjøring. I alternativ 2 ligger det til rette for inn- utkjøring fra både Hålogalandsgate og Sjøgata, men de fleste vil nok velge Sjøgata. 2.6 Konklusjon Før en konkluderer bør en få avklart de punktene som er nevnt under punkt 2.3. Med et lite forbehold om gjennomførbarhet ser det ut som det er flere alternative løsninger for gjennomføring av et parkeringsanlegg under Storgata. Det viktigste argumentet for plassering av parkeringsanlegg under Storgata sammenlignet med f.eks kvartal 99 er den sentrale beliggenheten i forhold til Kulturkvartalet og sentrumsbutikkene. Det er utført en kostnadsberegning for Alternativ 1 som er vist i vedlegg Side 613

51 Rapportnr.: Side: 14 av 22 3 STORGATA ØST 3.1 Generelt I forbindelse med studiet er det sett på både en- og toveis ramper ned i parkeringshuset. Det er antatt at anlegget kobles sammen med Torggarasjen slik at de atkomstløsningene som allerede er etablert også kan benyttes. Det ligger en del begrensninger både trafikalt og arealmessig om mulighetene for en- eller toveis ramper på de forskjellige stedene. Vi har sett på atkomst via Bankgata og Storgata, og det vil være mulig å kombinere en eller flere atkomster med parkeringsanlegget. 3.2 Alternative atkomstløsninger Bankgata toveis På grunn av siktforhold må inn- og utkjøring til parkeringsanlegget legges utenfor kryssområdet. Rampene blir delvis liggende i kurve og dette medfører mye breddeutvidelse spesielt for feltene på bakkeplan som må dimensjoneres for vogntog. Som en ser av figuren medfører dette at fortauet må forskyves ut mot Sjøgata (og legges på taket til eksisterende bygg). På den andre siden må en forskyve vei og fortau inn i eksisterende grøntområde. Støttemur langs fortau må bygges om. Anlegg i bakken i atkomstområdet: Kabler: EL: Noen gatelyskabler, høyspentkabel og fiberkabel må legges om. TELE: ikke avklart VA : Bankgata frem til Storgata, sannsynligvis ingen omlegginger Side 614

52 Rapportnr.: Side: 15 av Inn Bankgata og ut Storgata Løsningen er mindre arealkrevende i Bankgata siden det bare er en enveis rampe. Kjørebane og fortau på østsiden må likevel flyttes noe inn. Flytting av støttemur langs fortau over en strekning på ca 10m. I Storgata er parkeringsanlegget trukket gjennom krysset for å tilrettelegge for et fremtidig parkeringsanlegg under parken. Anlegg i bakken i atkomstområdet: Kabler: EL: Noen gatelyskabler, høyspentkabel og fiberkabel må legges om. TELE: ikke avklart VA : Omlegginger i kryssområdet og vestover Side 615

53 Rapportnr.: Side: 16 av Storgata inn og ut Denne atkomstløsningen innebærer at den østre delen av Storgata frem til Bankgata benyttes til å etablere ramper. Østre delen av denne gata blir dermed 2-veiskjørt. Det forsvinner manger parkeringsplasser på bakken ved denne løsningen, men det er også en billigere løsning siden en slipper å gå ut i kryssområdet. Anlegg i bakken i atkomstområdet: Kabler: EL: Noen gatelyskabler. TELE: ikke avklart VA : Omlegginger Side 616

54 Rapportnr.: Side: 17 av Oppsummering av alternative løsninger Alternativ 1 Inn og ut Bankgata Alternativet medfører ca 140 p-plasser. Utfordringen med dette alternativet er plassbehovet i Bankgata. Ellers må VA ledningene i Storgata legges om i hele parkeringskjellerens lengde (rød strek). På nordsiden av Storgata må stikkene samles opp og enten føres i en ny trase på nordsiden av P-huset (hvis det er plass til det), eventuelt må det etableres pumpeledninger over til hovedtraseen på sørsiden. For å avklare om løsningen er teknisk gjennomførbar må følgende avklares: Gjennomgang med kommunalteknisk kontor om prinsippløsninger. Innmåle utvendig kjellervegg Inspeksjon av kjellere og gjennomgang av tegninger for bygg Se på løsninger for oppganger, gjerne inn i butikker Kartlegge andre kabler i grunnen Side 617

55 Rapportnr.: Side: 18 av Alternativ 2 Inn og ut Storgata Alternativet medfører ca 105 p-plasser. Dette alternativet er mindre omfattende enn de andre alternativene siden tiltaket starter øst for Bankgata. Omlegging av VA ledninger omtrent som i alternativ 1 (rød strek). Nødvendig registreringsdel omtrent som i alternativ Side 618

56 Rapportnr.: Side: 19 av Alternativ 3 Inn Bankgata og ut Storgata Dette alternativet krever anleggstiltak både ned i Bankgata og i Storgata øst for Bankgata. Som en vil se av de trafikale vurderingen kommer alternativet gunstig ut. Det gir mange nye parkeringsplasser, ca 160. Løsningen er slik at parkeringsanlegget kan kobles til et fremtidig parkeringshus under parken øst for Bankgata. Nødvendig registreringsdel omtrent som i alternativ Side 619

57 Rapportnr.: Side: 20 av Teknisk infrastruktur Kabler Vedlegg: Tegnforklaring kart fra Bodø Energi Side 620

58 Rapportnr.: Side: 21 av Side 621

59 Rapportnr.: Side: 22 av Trafikale vurderinger Det er utført en kapasitetsberegning for rundkjøringen ved Jernbanen (se vedlegg). Kort fortalt gir alternativ 3, innkjøring Bankgata og utkjøring Storgata en noe gunstigere situasjon i dette krysset sammenlignet med alternativ 0 (nåsituasjonen fremskrevet). Alternativ 1 kommer noe dårligere ut enn alternativ 0. Som grunnlag til beregningen er det lagt inn den samme trafikkveksten som benyttet i Stamnettsterminalen, alternativ 0+ (1-1,5 %). I dette ligger det 4-feltsvei i Sjøgata og noe ombygging av rundkjøringen. 3.6 Konklusjon Alternativ 1 tar for stor plass i Bankgata. I tillegg kommer det noe dårlig ut i kapasitetsberegningen for Jernbanekrysset. Alternativ 1 forkastes derfor. Alternativ 2 er en fleksibel løsning mht. inn- og utkjøring men mange p-plasser forsvinner i Storgata. Krysset Bankgata Storgata blir imidlertid mer komplisert siden en får både inn- og utkjøring fra Storgata. I alternativ 2 mister en ca 25 p-plasser i Storgata og får 105 nye, mens i alternativ 3 mister en ca 20 p-plasser i Bankgata og Storgata og får ca 160 nye. Alternativ 3 kommer best ut i trafikkberegningen, gir flest parkeringsplasser og det kan tilrettelegges for atkomst til et framtidig parkeringsanlegg under parken øst for Bankgata. Det anbefales derfor at det arbeides videre med alternativ 3 og varianter av denne Side 622

60 NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 1 Til: Fra: Bodø kommune / v Tore Vindenes Erling Solheim Dato: 12. november 2010 Parkering under Storgata, vestre del. Bodø Kostnadsoverslaget utsendt i dag er gjort på et grovt nivå der det er gjort en del forutsetninger. De fleste av forutsetningene har en kostnadskonsekvens. Sikkerheten på kostnadene øker dermed dersom forutsetninger kan avklares. -Eksisterende bygg. Vi har tegninger på byggene fra og med Sandgata 5A og vestover. Byggene bak Sentrumsgården tror vi har kjeller men har ikke lyktes å få dette bekreftet. De øvrige byggene som grenser opp til garasjen vet vi har kjeller. Tegninger bør framskaffes av byggene øst for Sandgata 5A samt bygget i krysset Hålogalandsgata / Sandgata. Kotehøyder i kjellere bør dessuten måles inn. Plassering av utside kjellervegger måles inn. Mulig bredde på garasje kan da fastlegges. Det må i tillegg være plass til en rørkulvert. Lysgraver på eksisterende bygg kartlegges. Disse må sannsynligvis fjernes. -Grunnforhold. Vi antar at mesteparten av garasjen kan plasseres direkte på fjell. Dette baserer vi på grunnboringer for kvartal 100 og 105 samt tegninger av eksisterende bygg. Gågategarasjen er i følge eksisterende tegninger plassert på fjell. Det bør utføres nye grunnboringer i hele garasjens lengde. Dybden til fjell blir spesielt viktig i dette prosjektet, da størstedelen av garasjens langsider etableres tett inntil eksisterende bygg. Det er for kostnadene viktig å vite om man må undergrave og understøpe eksisterende fundament, sømbore og sprenge tett inntil etter om det kun er forsiktig graving mot eksisterende bebyggelse. Geotekniker bør uttale seg om permabiliteten på -Kapittel 8. Generelle kostnader. Det er lagt inn ,- -Kapitte 9. Det re lagt inn en oppstart om 5 måneder. Byggetid på 7 måneder. Rente på 4,5 %. Reserver og marginer på totalt 12 % -Ramper. Det er medtatt en rampe som plasseres i Hålogalandsgata. -Bæresystem. Alternativ 1 med utkragede bjelker og plasstøpt dekke er kostnadsberegnet. -Trappehus. Kan adkomst etableres i eksisterende bygg? -Det forutsettes at kommunalteknisk kontor gir dispensasjon på minstefall for avløpsledningene. Bodø, 12. november 2010 Erling Solheim Notveien 17, 8013 Bodø Telefon: Telefax: c:\stig\prosjekter\parkeringsanlegg storgata\5 arbeidsdokumenter\rib\kalkyle\momenter verørende kostnader.doc Side 623

61 Side 624

62 Side 625

63 Side 626

64 Side 627

65 1 KAPASITETSBEREGNING SJØGATA X JERNBANEVEIEN Det er testet tre ulike trafikktall i samme geometri for rundkjøringen. Analysert geometri Jernbaneveien 35 Sjøgata vest 20 Rv80 / Sjøgata øst 5 Bankgata n:\510\31\ \5 arbeidsdokumenter\52 trafikk\bodørundkjøringer doc Side 628

66 Alternativ Trafikkgrunnlag Belastningsgrader n:\510\31\ \5 arbeidsdokumenter\52 trafikk\bodørundkjøringer doc Side 629

67 Kølengder Forsinkelser n:\510\31\ \5 arbeidsdokumenter\52 trafikk\bodørundkjøringer doc Side 630

68 Alternativ , PHUS Storgata, alternativ 1 (i nn og utkjøring Bankgata) Trafikkgrunnlag Belastningsgrader , PHUS Storgata, alterna tiv 1 n:\510\31\ \5 arbeidsdokumenter\52 trafikk\bodørundkjøringer doc Side 631

69 Kølengder , PHUS Storgata, alternativ 1 Forsinkelser , PHUS Storgata, alternativ 1 n:\510\31\ \5 arbeidsdokumenter\52 trafikk\bodørundkjøringer doc Side 632

70 Alternativ , PHUS Storgata, alternativ 3 Trafikkgrunnlag , PHUS Storgata, alternativ 3 (innkjøring Bankgata, utkjøring Storgata) Belastningsgrader , PHUS Storgata, alterna tiv 3 n:\510\31\ \5 arbeidsdokumenter\52 trafikk\bodørundkjøringer doc Side 633

71 Kølengder , PHUS Storgata, alternativ 3 Forsinkelser , PHUS Storgata, alternativ 3 n:\510\31\ \5 arbeidsdokumenter\52 trafikk\bodørundkjøringer doc Side 634

72 NOTAT fra møte i Bodø Næringsforum 26.november Tema var knyttet til utbygging av Kulturkvartalet: 1. Parkeringsløsninger varige og midlertidige under byggingen 2. Hvordan byggeaktiviteten kan gjennomføres med minst mulig ulempe for forretningsdrivende i området. Nærmere 60 personer/bedrifter hadde fått møteinvitasjon fra Bodø Næringsforum, enten pr. mail eller ved personlig overlevering. Det møtte 18 representanter fra 16 bedrifter / gårdeiere i nedre bykjerne. Prosjektlederne Dagfinn Nilsen og Tore Vindenes deltok fra Bodø kommune. Dagfinn Nilsen presenterte to alternative garasjeprosjekter: - Undergrunnen av kvartal 99 opprinnelig forslag i den kommunale planleggingen, hvor det kan bygges ut 311 plasser og med potensiale for flere. - Forlengelse av Torggarasjen under Storgata; nedover mot Kulturkvartalet ( plasser) og oppover mot Bohus (+ 160 plasser) et næringslivsforslag til offentlig/privat samarbeid, med arbeidstittel Bygarasjen. Det er krav om 300 varige parkeringsplasser som skal erstatte bortfall samt fylle opp nye behov som konsekvens av utbyggingen. Begge garasjeforslagene er utredet og ligger til grunn når prosjektledelsen skal foreslå løsning og gi innstilling til politisk behandling. Saken skal til formannskapets behandling 2.desember. Reguleringsprosessen for kvartal 99 er klar til igangsettelse, mens garasjeanlegg under Storgata ikke er startet. Den videre prosessen vil imidlertid tilpasses bystyrets endelige valg av løsning. Midlertidige parkeringsplasser under byggingen er planlagt etablert på gatenivå i kvartal 99, for å erstatte plassene som umiddelbart blir borte når byggeprosessen starter. Bystyret har vedtatt at Storgata i Nerbyen skal gjøres om til gågate når Kulturkvartalet er utbygd. Arbeidet med å søke rammetillatelse for utbyggingen er forsinket, og kommunens representanter kunne ikke gi konkrete svar i forbindelse med byggeprosess, som de næringsdrivende var fornøyd med. Det ble oppgitt fra prosjektlederne at Bodø kommune som utbygger må beskrive i søknad om rammetillatelse, som behandles av kommunens plan- og byggesakskontor, hvordan forholdet til omgivelsene planlegges ivaretatt. Oppsummering / konklusjoner med overveiende tilslutning fra næringslivsmøtet Parkeringsløsning Bygarasjen - utvidelse av Torggarasjen under Storgata med tilstrekkelig antall utgangssoner vil ivareta nærhet til forretningene og opplevelsestilbudene fra Bankgata til kaia, og anses derfor å være beste parkeringsløsning for forretningene i området. 1 Side 635

73 Ulempen ved Bygarasjen kontra garasje i kvartal 99 er byggeperioden. Det er viktig at byggingen skjer raskest mulig og til minst mulig hindring for tilstøtende forretninger. Parkeringsgarasje i undergrunnen til kvartal 99 kan ligge på vent til ytterligere utbygging vestover. Utbygging av Kulturkvartalet De forretningsdrivende utenfor Glasshuset ser stor risiko for tap av omsetning i sine virksomheter, og er redd for at flere ikke greier å overleve en byggeperiode på 3-4 år, eller at soliditeten svekkes ved at det må tæres på egenkapitalen. Det må være høyt fokus på tilgjengeligheten i byggeområdet, slik at man ikke mister gjennomstrømmingen av bilister og gående. Sårbarheten er spesielt stor i forhold til kunder som oppsøker på impuls, jfr. trafikken fra busser og hurtigbåter. Innskrenkingen av Dronningensgate for gjennomgående biltrafikk forsterker antatte trafikkproblemer i forbindelse med utbyggingen av kulturkvartalet. Det er kritisk viktig for forretningene i nedre Storgata at Sandgata blir åpen for bilkjøring og for gående under utbyggingen, og det samme gjelder for Hålogalandsgata. Trygge og representantive passasjer / gangveier til hver enkelt forretning må selvfølgelig ivaretas av utbygger, når gate og fortau eventuelt innskrenkes eller gjøres utilgjengelig. I tillegg til arbeidsmiljøproblematikken vil støy være en stor plage for bedrifter som har lengre møter med kunder, eks.vis reisebyrå, eller virksomheter som leverer velværetjenester. Støvplager vil forsterke den økonomiske risikoen for forretninger som driver med klær og mat. Det må snarest mulig lages en milepæloversikt / tidslinje som konkret viser de forskjellige fasene i byggeprosessen, og som virksomhetene i byggeområdet gjøres kjent med. Det vil effektivisere kommunikasjonen og vil gi nødvendig forutsigbarhet angående forskjellige kritiske faser, slik at de næringsdrivende får sjanse til å tilpasse seg. Størst grad av forutsigbarhet gir mulighet for de næringsdrivende til å legge opp forretningsmessige og markedsmessige planer som kan minske driftsrisikoen under utbyggingen. Det må presses på for at byggeperioden blir kortest mulig, samtidig som interessene til omgivelsene ivaretas. Det blir en stor utfordring for hver enkelt næringsdrivende å beholde roen og en offensiv holdning overfor kunder og markedet, mens man internt sliter med de negative sidene av utbyggingsprosessen. For øvrig kom det innspill på at næringsdrivende bør søke advokathjelp for å se hvilke rettigheter de har under en byggeprosess av denne dimensjon. Ytterligere kom det innspill om at Bodø kommune bør opprette et fond for å subsidiere husleie for de verst rammede butikkdriverne i utbyggingsområdet. Det ble gitt innspill til Bodø Næringsforum om å utfordre byplankontoret til å redegjøre for hvordan konsekvensene er utredet, når man ser alle politiske vedtak om reguleringer, trafikkløsninger og utbyggingsplaner i bykjernen helhetlig og i sammenheng. 26.november 2010 BODØ NÆRINGSFORUM... Åshild Movik Direktør 2 Side 636

74 Kvartal 99 atkomster fra Hålogalandsgate og Moloveien Side 637

75 Side 638 Parkering kv plasser

76 Side 639 Kvartal 99 parkering i 3 etasjer

77 Side 640 Parkering Storgt V pl

78 Side 641 Parkering Storgt Ø ca 160 pl (kan kobles til et framtidig parkeringsanlegg under parken)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser)

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:01 ) Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 7 445 493 1 528 13% 2 Bygning 30 536 401 6 265 55% 3 VVS 5 188 945 1 065 9% 4 Elkraft

Detaljer

Nordland Båtbyggermuseum

Nordland Båtbyggermuseum ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Ernst Eberg 14.08.2013 ( 13:30 ) 1 Felleskostnader 932 2 Bygning 3 039 3 VVS 1 273 4 Elkraft 942 5 Tele og automatisering 438 6 Andre installasjoner 209 7 Utendørs

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

ULLERUD HELSEBYGG NASJONAL KONFERANSE FOR TREARKITEKTUR JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS

ULLERUD HELSEBYGG NASJONAL KONFERANSE FOR TREARKITEKTUR JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS ULLERUD HELSEBYGG ULLERUD/DRØBAK KONSEPTSTUDIE C BEHOV ANTALL BEBOERPLASSER FOR UTBYGGINGSALTERNATIV C: 108 160 18 30 30 30 108 DAGENS SITUASJON ULLERUD HELSEBYGG OMSORGS SENTER ULLERUD SYKEHJEM MURHUSET

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Husbyjordet - Opsjon parkering under bypark

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Husbyjordet - Opsjon parkering under bypark STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: L82 Arkivsaksnr: 2014/7629-1 Saksbehandler: Bjørn Bremseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Husbyjordet - Opsjon parkering under bypark Rådmannens

Detaljer

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB 2.20 GENERELT GENERELT Det skal gis pris på komplette byggetekniske arbeider. Gjeldende lover, forskrifter og standarder skal overholdes. Det forutsettes at entreprenør orienterer seg om forholdene på

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G KVINNHERAD KOMMUNE 02.10.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 5704 prosjekt: type bygg: brutto areal BTA: fase: ANBOD ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST % ENT.KO. KR/M2 ANMERKN.

Detaljer

Kjøllefjord omsorgsboliger

Kjøllefjord omsorgsboliger Lebesby Kommune Kjøllefjord omsorgsboliger Skisseprosjekt 2013-02-19 - 19.02.13 Utarbeidet dokumenter oyped assor oyped Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Innbyggerinitiativ kommunelovens 39 - folkeavstemning om Kulturkvartalet

Innbyggerinitiativ kommunelovens 39 - folkeavstemning om Kulturkvartalet Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.07.2010 39435/2010 2010/12049 016 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/84 Bystyret 16.09.2010 Innbyggerinitiativ kommunelovens 39 - folkeavstemning

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 fag... 1 2.1 RIB... 1 2.2 RIV... 2. 2.3 RIE, Elkraft, Tele og Automatisering, Andre installasjoner... 3 2.4 RIVA...

1 Innledning... 1. 2 fag... 1 2.1 RIB... 1 2.2 RIV... 2. 2.3 RIE, Elkraft, Tele og Automatisering, Andre installasjoner... 3 2.4 RIVA... Oppdragsgiver: Randaberg kommune Oppdrag: 537357 reguleringsplan felt S5 Dato: 2015-03-02 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: KOSTNADSELEMENTER P-HUS I ÅPNE BYGGEGROP INNHOLD 1 Innledning... 1

Detaljer

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GJØVIK KOMMUNE KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GENERELT Etter utarbeidelse av forprosjekt mai 2012 for utvidelse av Kallerudhallen og gjennomgang av dette ble det avtalt å revidere og supplere

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan

Detaljer

Oppgradering Rådhusparken - Solparken

Oppgradering Rådhusparken - Solparken Byplan Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.04.2017 13027/2017 2017/5381 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 06.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Oppgradering Rådhusparken - Solparken Rådmannens

Detaljer

Saltvern skole, parkeringsløsning

Saltvern skole, parkeringsløsning Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.11.2010 63228/2010 2010/8243 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet 26.01.2011 Saltvern skole, parkeringsløsning

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TOTALENTREPRISEKONKURRANSE DEL II TILBUDSSKJEMA 24.01.2011 II TILBUDSSKJEMA 1. HOVEDSAMMENSTILLING AV TILBUDSSUM 1 Kap. 0 Felleskostnader

Detaljer

Figur 1 - Utsnitt fra situasjonsplan, Per Knudsen Arkitektkontor AS

Figur 1 - Utsnitt fra situasjonsplan, Per Knudsen Arkitektkontor AS 1 Innledning Multiconsult ASA er engasjert som geoteknisk rådgiver i forbindelse med vurdering av konsept og bebyggbarhet for Ladebyhagen Nord i Trondheim kommune. Prosjektet er i en detaljreguleringsfase.

Detaljer

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON Side 1 PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON MÅLSETTING Søgne Kommune har installert et EDB styrt FDV- program som skal brukes på alle eksisterende og nye bygg. Med bakgrunn i dette skal all dokumentasjon

Detaljer

Håndballhall

Håndballhall ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 33 974 431 3 473,5 15,6% 2 Bygning 124 126 611 12 690,6 57,0% Jon Bech 0 2 500 5 000 7 500 10 000 12 500 15 000 kr/m2 BTA

Detaljer

1 PRISBETINGELSER Generelt Kontraktssum Opsjoner 2 2 PRISTILBUD TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5

1 PRISBETINGELSER Generelt Kontraktssum Opsjoner 2 2 PRISTILBUD TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5 Støahagen Totalentreprise side 1 Innholdsfortegnelse 1 PRISBETINGELSER 2 1.1 Generelt 2 1.2 Kontraktssum 2 1.3 Opsjoner 2 2 PRISTILBUD 4 2.1 TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5 2.2 Opsjoner

Detaljer

Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag om reguleringsendring, prinsippavklaring

Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag om reguleringsendring, prinsippavklaring Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2009 65858/2009 2009/6784 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/159 Planutvalget 15.12.2009 Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag

Detaljer

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2013 82000/2013 2013/7796 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 13/190 Bystyret 12.12.2013 Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Husbyjordet - adkomstløsning til parkeringsanlegg.

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Husbyjordet - adkomstløsning til parkeringsanlegg. STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Q50 Arkivsaksnr: 2012/3307-3 Saksbehandler: Tor Stein Korsvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Husbyjordet - adkomstløsning til parkeringsanlegg.

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

Klage på vedtak - Detaljreguleringsplan for Gågategarasje Vest, Bodø Sentrum

Klage på vedtak - Detaljreguleringsplan for Gågategarasje Vest, Bodø Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.08.2012 48047/2012 2010/16597 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/56 Komite for plan, næring og miljø 06.09.2012 12/147 Bystyret 13.09.2012 Klage

Detaljer

Parkering i Bodø sentrum valg av løsning

Parkering i Bodø sentrum valg av løsning Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.20134 68573/2013 2013/6526 Byteknikk Saksnummer Utvalg Møtedato 14/25 Formannskapet 05.03.2014 14/33 Bystyret 27.03.2014 Parkering i Bodø sentrum valg av

Detaljer

Carporter Ulvefaret 119 September CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE

Carporter Ulvefaret 119 September CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE 1 1. PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. BYGNINGSTEKNISK BESKRIVELSE 3 20 Tilbudsskjema bygningsmessige arbeider 3 01 Rigg og drift

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste Maskinentreprenør vedlegg og sjekkliste Beregninger iht. Eurokode 1 for last på konst. Eurokode 2 for betong konstruksjoner. VEDLEGG 1 Graveskråning max 1:1 om massene tilsier dette. Dersom massene tilsier

Detaljer

Forslag om mindre endring - reguleringsplan for Nerbyen - havnepromenade

Forslag om mindre endring - reguleringsplan for Nerbyen - havnepromenade Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.02.2015 10946/2015 2015/954 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/13 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Forslag om mindre endring - reguleringsplan

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter NBEF 1. og 2. november 20111 Per Spjudvik, Multiconsult 1 Bakgrunn Per Spjudvik, seniorrådgiver i Avd Spesialrådgiving Ing. Bygg fra

Detaljer

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Idèfase Romprogram, mulighetsstudium og tomteutredning OEC-gruppen, Randi Grimeland, Arild Sundt-Hansen 28.08.15 1 Innehold Foreløpig romprogram for interkommunal

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

Revisjon Tekst Ref: Dato: 0 Originaldokument 08.09.14. Fordeling Firma Ref: Adresse Fax Mail Sendt SE J. Angelsen Jarle.angelsen@sandnes.kommun e.

Revisjon Tekst Ref: Dato: 0 Originaldokument 08.09.14. Fordeling Firma Ref: Adresse Fax Mail Sendt SE J. Angelsen Jarle.angelsen@sandnes.kommun e. Prosjektnotat: Prosjekt nr. 777 SANDNES KOMMUNE NYTT RÅDHUS Prosjektnotat nr: PN 05 Vedrørende: PARKERINGSKJELLER Utgave: 0 Dato: 08.09.2014 Utarbeidet av: J. Aarrestad Revisjon Tekst Ref: Dato: 0 Originaldokument

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918 Vardø kommune Vardø kirke Tilstandsrapport med kostnader 2014-06.20 0 20.01.14 Eli Hansen Svein-Are Hansen Svein-Are Hansen Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Bilag B20 Grensesnitt (D012)

Bilag B20 Grensesnitt (D012) Prosjekt: Nye Deichmanske hovedbibliotek Tittel: Bilag B20 Grensesnitt (D012) 01 Konkurransegrunnlag D012 10.04.2014 SN KNM SN Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Konsulentens logo:

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: 1 Rigg, drift og prosjektering 2

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

Trafikale forhold ved Kulturhuset Stormen

Trafikale forhold ved Kulturhuset Stormen Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.05.2014 34360/2014 2014/3321 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/120 Formannskapet 03.06.2014 Trafikale forhold ved Kulturhuset Stormen Forslag til

Detaljer

1 Innledning. 2 Grunnlag. 3 Grunnforhold

1 Innledning. 2 Grunnlag. 3 Grunnforhold 1 Innledning Arkiplan/Asplan Viak utarbeider regulering av området ved Trondheim sentralstasjon hvor det planlegges ny bussterminal, nye boliger og nye kontorlokaler. Multiconsult ASA er engasjert av Arkiplan

Detaljer

Finansieringsmodell for utvikling av Vestby sentrum Vedlegg 2: Beskrivelse av kostnadskalkyler for fellestiltak

Finansieringsmodell for utvikling av Vestby sentrum Vedlegg 2: Beskrivelse av kostnadskalkyler for fellestiltak Finansieringsmodell for utvikling av Vestby sentrum Vedlegg 2: Beskrivelse av kostnadskalkyler for fellestiltak 16.6.2016 Planavdelingen, Vestby kommune 1 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: 20.05.2016 Skrevet

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50

Detaljer

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 25(555) 05 Betong 02.05.23.1.1 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 250 mm 42,3 m2 02.05.23.1.2 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 450 mm 19 m2 02.05.23.1.3 under terreng (grubevegger) Tykkelse

Detaljer

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

KOSTNADER UNDERGANG MED TILKNYTNINGSVEGER OG PARKERINGSPLASS, JAER SKOLE FORELØPIG UTGAVE (UTEN KOSTNADER VA UNDERGANG)

KOSTNADER UNDERGANG MED TILKNYTNINGSVEGER OG PARKERINGSPLASS, JAER SKOLE FORELØPIG UTGAVE (UTEN KOSTNADER VA UNDERGANG) Oppdragsgiver: Nesodden Kommune Oppdrag: 525850 Bomansvik Nesodden kommune - reguleringsplan Del: Dato: 2012-05-11 Skrevet av: Geir P. Pedersen Kvalitetskontroll: Gunnlaug Marie Bucher/Anne-Lise Sæther/Ine

Detaljer

Entreprenøren skal besørge godkjennelse av beregninger og arbeidstegninger fra respektive myndigheter.

Entreprenøren skal besørge godkjennelse av beregninger og arbeidstegninger fra respektive myndigheter. 4.1 Funksjonsbeskrivelse byggeteknikk - RIB 4.1.1 Generelt Det er utarbeidet arkitekttegninger og kravspesifikasjon. Det er opp til anbyder å foreslå alternative løsninger til de som er vist på tegning

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 07/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13.02.2017 SAK 07/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 28/17: CHRISTIAN BLOMS GATE 20, BOLIGER SLUTTRAPPORT

Detaljer

PARKERING RÅDHUSPARKEN MULIGHETSSTUDIE

PARKERING RÅDHUSPARKEN MULIGHETSSTUDIE Beregnet til Bodø kommune Dokument type Mulighetsstudie Revisjon Dato 2013-08-20 Oppdragsnummer 7120980 PARKERING RÅDHUSPARKEN MULIGHETSSTUDIE PARKERING RÅDHUSPARKEN MULIGHETSSTUDIE Oppdragnummer 7120980

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

Vurdering av deformasjoner knyttet til byggegroper

Vurdering av deformasjoner knyttet til byggegroper Vurdering av deformasjoner knyttet til byggegroper Delprosjekt 1+2 Kjell Karlsrud, Jenny Langford, Einar John Lande og Gunvor Baardvik, NGI 2014-11-12 Fagdag 2015-11-26 1 Hva rapporten omfatter Hva kan

Detaljer

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema Bruviksveien 9 A og B Renovering av tomannsbolig Prisskjema Revisjoner (publisert 24.10.2016 på Doffin): Prisskjema er revidert iht. ulike faser beskrevet i revidert prisskjema. BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING

Detaljer

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 03 Graving, Sprengning ORIENTERING

Detaljer

TILBUD LVKS Sørreisa KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E1 SUMMERINGSSKJEMA. Forsvarsbygg Utvikling Nord

TILBUD LVKS Sørreisa KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E1 SUMMERINGSSKJEMA. Forsvarsbygg Utvikling Nord TILBUD 100163 LVKS Sørreisa KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E1 SUMMERINGSSKJEMA Forsvarsbygg Utvikling Nord A Tilbud 05.02.15 GS Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj. av Utarbeidet

Detaljer

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Mobil: 986 20 621 Trondheim, 05.11.2015 Til aktuelle entreprenører DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

11.09 2012. Parkeringsanlegg under bakken i Drammen Park Mulighetsanalyse

11.09 2012. Parkeringsanlegg under bakken i Drammen Park Mulighetsanalyse 11.09 2012 Parkeringsanlegg under bakken i Drammen Park Vedtak i Bystyret juni 2011 ang. Drammen park forprosjekt for videre utvikling :.. som en del av første etappe i parkens NV del, utredes en etablering

Detaljer

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : 14.12.2012 Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 03 GRUNNARBEIDER GENERELT Byggegropa vil utføres med åpne skjæringer i eksisterende underbygging i dagens kjøreareal. Det er

Detaljer

Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Radøy sokn. Anskaffelsen vil bli administrert av Multiconsult.

Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Radøy sokn. Anskaffelsen vil bli administrert av Multiconsult. NOTAT OPPDRAG Stabilisering av Manger kirke DOKUMENTKODE 615793-RIB-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Radøy sokn OPPDRAGSLEDER Åse Lyslo Døssland KONTAKTPERSON Audun Sylta SAKSBEH KOPI ANSVARLIG

Detaljer

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret.

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter ikke vedlagt: Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage Saken gjelder Kommunestyret

Detaljer

Grunnforsterkning - Jetpeler 1. 2. november 2012 Rica Park Hotel Sandefjord

Grunnforsterkning - Jetpeler 1. 2. november 2012 Rica Park Hotel Sandefjord Grunnforsterkning - Jetpeler 1. 2. november 2012 Rica Park Hotel Sandefjord Siv.ing. geoteknikk Knut Erik Lier kelier@jetgrunn.no Jetgrunn AS w w w. j et g r u n n. n o Innhold 1. Utvikling av metoden

Detaljer

Statens vegvesen. E6 utbedring ventilasjonssjakt i Øyertunnelen - tilbudskonferanse med befaring

Statens vegvesen. E6 utbedring ventilasjonssjakt i Øyertunnelen - tilbudskonferanse med befaring Statens vegvesen Referat Dato: 24.02.2016 Tid: 10.00 13.00 Referent: Line M. Holmestad Saksbehandler/telefon: Line M. Holmestad / 48288961 Vår dato: 28.02.2016 Vår referanse: E6 utbedring ventilasjonssjakt

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum Anlegget utføres som hovedentreprise og tilbyder må sørge for at alle kostnader er inkludert i tilbudet. Anbudsbeskrivelsen er laget for å kunne fremheve enhetspriser som kan brukes ved eventuelle ekstraarbeider.

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF Hurum Eiendomsselskap KF UTVIKLING OG UTBYGGING AV NYTT KOMMUNSENTER FOR HURUM KOMMUNE. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE 1 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av

Detaljer

Prosjekt: B06 Grunn, betong, stål og tekking Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: B06 Grunn, betong, stål og tekking Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 17 Tekkearbeid 17.26 Yttertak TEKNISKE BESTEMMELSER PERMANENT TEKKING + ISOLASJON RÅBYGG Generelt Standarder, forskrifter, m.v. Isolasjon-, tekkings- og membranarbeidene skal utføres i overensstemmelse

Detaljer

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.03.2013 20081/2013 2012/6690 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/56 Formannskapet 10.04.2013 13/5 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013

Detaljer

Søknad fra Øvrebyen Park AS om adgang til tiltak på nabogrunn etter plan- og bygningsloven 101

Søknad fra Øvrebyen Park AS om adgang til tiltak på nabogrunn etter plan- og bygningsloven 101 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 22.06.2010 029/10 RLU Saksansv.: Rune Lund Arkiv:GBR-73/123, GBR-73/124 : Arkivsaknr.: 09/2422 Søknad fra Øvrebyen

Detaljer

Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS)

Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS) Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS) D 11 Rigg og drift D11.01 - Rigg og drift for totalentreprisen Totalentreprenøren medtar komplett rigg og drift for alle arbeider i prosjektet i henhold til

Detaljer

Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter

Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.04.2012 22724/2012 2012/2213 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/74 Formannskapet 02.05.2012 Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 4. Støttekonstruksjoner

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 4. Støttekonstruksjoner Side: 1 / 6 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 4. Støttekonstruksjoner Side: 2 / 6 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.2 Underbygning...

Detaljer

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann Entrepriseformer - historikk Forprosjekt av 08.06.2012 Byggherrestyrte

Detaljer

INFORMASJONSMØTE Nevlunghavn Gjestgiveri 12. januar 2017

INFORMASJONSMØTE Nevlunghavn Gjestgiveri 12. januar 2017 INFORMASJONSMØTE Nevlunghavn Gjestgiveri 12. januar 2017 18.01.2017 1 Informasjonsmøte Nevlunghavn Agenda Velkommen v. prosjektleder Nikita Areshev Presentasjon av LK KMT og Plan Avd. Rådgiver Norconsult

Detaljer

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANID 10372009014 Tiltakshaver Kvinesdal kommune er tiltakshaver for planarbeidet. Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

Ny Brevik skole og grendesenter. Tilbud- og prisskjema

Ny Brevik skole og grendesenter. Tilbud- og prisskjema Tilbud- og prisskjema 15.04.2016, revidert 20.05.2016 NB! Alle etterspurte priser skal oppgis. Manglende utfylling vil kunne føre til avvisning av tilbudet. Prisskjemaer for de enkelte fag skal fylles

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avløpsrenseanlegg Entreprise B1 Bygningsmessige arbeider ADDENDUM for inngåelse av kontrakt om:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avløpsrenseanlegg Entreprise B1 Bygningsmessige arbeider ADDENDUM for inngåelse av kontrakt om: KONKURRANSEGRUNNLAG for inngåelse av kontrakt om: Avløpsrenseanlegg Entreprise B1 Bygningsmessige arbeider ADDENDUM1 08-12-14 1. GENERELT Dette dokument inneholder suppleringer og endringer i forhold til

Detaljer

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed:

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed: 2 GEOTEKNISK PROSJEKTERING 2.1 Regelverk Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed: ü NS-EN 1990-1:2002 + NA:2008 (Eurokode 0), ü NS-EN 1997-1:2004

Detaljer

Desember Kapittel 2 Bygningsmessige arbeider. Kapittel 3 VVS-tekniske arbeider. Kapittel 4-5 Elektrotekniske arbeider

Desember Kapittel 2 Bygningsmessige arbeider. Kapittel 3 VVS-tekniske arbeider. Kapittel 4-5 Elektrotekniske arbeider Omsorgsboliger Leira PRISSKJEMA SOM SKAL MEDFØLGE TILBUD: O. Sammenstilling A. Hovedkapitler Kapittel 1 Generelle kostnader 1.1 Kapitalytelser 1.2 Tilrigging 1.3 Drift 1.4 Nedrigging 1.5 Prosjektering

Detaljer

Beskrivende del Verdal fengsel, Nytt Lagerbygg K201 Generalentreprise

Beskrivende del Verdal fengsel, Nytt Lagerbygg K201 Generalentreprise 2558 Verdal fengsel, 12352 Nytt Lagerbygg Beskrivende del Utarbeidet av COWI AS Okkenhaugveien 4, 7600 Levanger ENTREPRISE BYGG. 1 Innhold KAP 2B BYGNING - BYGGETEKNIKK... 3 20 Generelt... 3 21 Grunn og

Detaljer

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger NY SKOLE Kostnadsvurderinger Utgave: 1 Dato: 22.03.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kostnadsvurdering Utgave/dato: 1/22.03.2017 Filnavn: Skisseprosjekt.docx Arkiv ID Oppdrag: 613234-01

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva)

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva) Vedlegg 1 E3 TILBUDSSKJEMA E3.1 Samlet tilbudssum Tilbudsskjema skal utfylles i sin helhet. Undertegnede tilbyr med dette å utføre de arbeider og leveranser som følge av tilbudsinnbydelsen med tilhørende

Detaljer

Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18.04.2016 SAK 23/16: NYTT SENTRALKJØKKEN, SLUTTRAPPORT Innstilling

Detaljer

MARIDALSVEIEN 205 RAPPORT OM SETNINGSSKADER

MARIDALSVEIEN 205 RAPPORT OM SETNINGSSKADER Beregnet til MARIDALSVEIN 205 Dokument type Rapport Dato 10.juni 2014 MARIDALSVEIEN 205 RAPPORT OM SETNINGSSKADER MARIDALSVEIEN 205 RAPPORT OM SETNINGSSKADER Revisjon 01 Dato 10.juni 2014 Jørgen Stene

Detaljer

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1 1 Kravspesifikasjon 20 GENERELT Alle arbeider skal utføres i totalentreprise. Alle arbeider skal utføres i henhold til NS 3420, Toleranseklasse 2 dersom ikke annet er oppgitt. TEK 10 krav til utførelse

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 06.10.011 Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 0-1 Kapittel: 0 BYGNING 0 BYGNING 0.03 Betongarbeider Arbeidet omfatter: - 1 Fundamenter - 3 Yttervegger - 4 Innervegger - 5 Dekker 0.03.1 Grunn og

Detaljer