Revisjon Tekst Ref: Dato: 0 Originaldokument Fordeling Firma Ref: Adresse Fax Mail Sendt SE J. Angelsen e.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjon Tekst Ref: Dato: 0 Originaldokument 08.09.14. Fordeling Firma Ref: Adresse Fax Mail Sendt SE J. Angelsen Jarle.angelsen@sandnes.kommun e."

Transkript

1 Prosjektnotat: Prosjekt nr. 777 SANDNES KOMMUNE NYTT RÅDHUS Prosjektnotat nr: PN 05 Vedrørende: PARKERINGSKJELLER Utgave: 0 Dato: Utarbeidet av: J. Aarrestad Revisjon Tekst Ref: Dato: 0 Originaldokument Fordeling Firma Ref: Adresse Fax Mail Sendt SE J. Angelsen e.no DOK.NR.: KVL/777pn DATO:

2 05.01 INNLEDNING Sandnes Eiendom KF (SE) har bestilt og fått gjennomført grunnundersøkelse av tomt A4 i Havneparken med tanke på vurdering av parkeringskjeller under nytt rådhus. Grunnundersøkelsen er gjennomført av Multiconsult Stavanger i juni 2014 og rapport forelå i løpet av august GRUNNUNDERSØKELSEN Multiconsult (MC) har gjennomført totalt 22 prøvetakinger i området. ved totalt 15 prøvepunkter Alle prøvene er nøye dokumentert i egen rapport. Konklusjonen er entydig på at nytt rådhus må peles. Det er ikke tilstrekkelig fasthet i grunnen til at man kan direktefundamentere. Rapporten angir videre anbefalinger for peletyper etc, som bør følges opp i det videre prosjekteringsarbeidet, men for avklaringer rundt spørsmålet om parkeringskjeller eller ikke, har anvisningene ingen betydning, da samme pelemetode bør anvendes enten det blir bygget parkeringskjeller eller ikke BYGGEGROP I fall det velges å bygge parkeringskjeller må det etableres en byggegrop ned til ca. kote -3. (Anslaget er meget usikkert. Multiconsult har i sin Mulighetsstudie antatt utgravingsnivå -3,10,under forutsetning av oppfylling av ca. 1,5 meter) Det er ikke mulig å etablere åpen byggegrop. Dette pga avstand til nabobygg/vei og vanninntrenging. Permeabiliteten er for stor til at det vil være mulig å lense byggegropen. Byggegrop må derfor etableres med vha spunting. Spuntvegg må være vanntett og tilstrekkelig dyp for å hindre vanninntrenging nedenfra SPUNTING Å etablere en spuntvegg innebærer en rekke utfordringer og usikkerheter. Steinjetè I søndre randsone av tomten ligger i dag en større steinfylling under kaien på havbunnen. Denne ble sannsynligvis etablert i forbindelse med etableringen av kaien for å holde dårlige masser på plass på innsiden. Det er en stor utfordring å ramme spunt gjennom denne sjetèen. Det må påregnes å forbore for spunten i dette området. Det er heller ikke usannsynlig at forboring kan bli aktuelt andre steder. Kostnadene er derfor ikke mulige å fastslå på dette tidspunkt.

3 Løse masser Grunnundersøkelsen påviser også at det er løse masser til relativt stor dybde. Dette gir at vannintrenging nedenfra må håndteres. For å oppnå dette må spuntvegg rammes til relativt stor dybde. Geoteknikker antyder til kote 20, men også dette er usikkert på det nåværende tidspunkt. Løse/dårlige masser i øvre lag, betinger derfor også at det etableres en plattform for pelerigg, transport etc. Tykkelsen på denne vil måtte bli betydelig, uten at det på det nåværende tidspunkt er mulig å fastlegge denne. Eksempler på løsninger kan være å støpe et platformgulv, et annet alternativ kan være å etablere flere lag med bærelagsmasse med bindesjikt av geonett mellom. Dette vil ha innvirkning på dybden det må graves til Forankring Spuntvegg vil måtte ha en forankring bakover i form av stag. For spuntvegg mot øst vil bygget Havnespeilet være en stor utfordring, siden de vil ha rammet sine peler før byggestart for Rådhuset. Forankring mot vest/elvegt byr også på tilsvarende utfordringer med tekniske føringer som kan være utsatt. Grunnvannstand Havnespeilet skal etableres på peler. Vi antar at andre bygg i nærheten også er fundamentert på peler, mens utvendige anlegg er det ikke. En spunting vil uansett medføre en, i det minste midlertidig, senkning av grunnvannstand. Dette vil medføre setninger i området Elvegata/Strandgata. Det vil også være risiko for setningsskader på omkringliggende bygg av samme årsak Oppdrift Ved etablering av parkeringskjeller er man under havnivå/grunnvannstand. En parkeringskjeller må derfor også forankres for å hindre at den flyter opp. Tyngden av fremtidig bygg oppå parkeringskjeller vil kunne hindre dette til en viss grad, men i byggefasen må dette hensyntas. Fortrinnsvis vha tørr byggegrop som innebærer senkning av grunnvannstand med dertil hørende setningsfare. Det kan også mest sannsynlig bli aktuelt med strekkstag på deler av parkeringskjeller. Dette pga at vi på grunn av tomtens form med relativt stor lengde og bredde, forventer at det etableres en form for atrium i midten for å slippe inn dagslys til de lokalene som ligger inn mot midten av bygget. I så fall vil strekkstag måtte etableres permanent for parkeringskjeller under atriumet.

4 05.05 PELING For peling gjelder samme problemstillingen med rystelser som ved ramming av spunt og de skader dette måtte kunne medføre på nabokonstruksjoner, mens forhold rundt grunnvannstand, avstiving etc dersom peling utføres for bygg uten kjeller ikke er aktuelle USIKKERHETER I Mulighetsstudien fra Multiconsult ( RIB-R01) tidligere oversendt har MC kalkulert kostnader pr. p-plass. I kalkylen har man gjort et sett med forutsetninger og ut over dette kalkulert selve parkeringskjelleren. Man har forutsatt spuntdybde til 18 meter. Geoteknisk undersøkelse indikerer 20 meter. Man har forutsatt pelelengder på 30 meter, Undersøkelsen anslår omtrent samme lengde. Geoteknisk konsulent indikerer at usikkerhetene vedrørende rammeforhold, vanninntrenging etc etc er så vidt store at det anbefales å etablere en prøvegrop. Denne foreslås på et, etter deres mening, mest ugunstige sted og anbefaler en størrelse på ca. 30 x 30 meter plassert i nordøstre hjørne av tomten. Dette er kostnader som bare delvis er kommer til fratrekk på permanent spuntvegg KOSTNADER Som det fremgår av geoteknisk rapport, og sammenholdt med tidligere mulighetsstudier utført av Multiconsult vedrørende mulige fundamenteringsmåter/konstruksjonsmåter for en eventuell parkeringskjeller, har man nå i større grad dokumentert at forutsatt/foreslått metode er gjennomførbar rent teknisk. Metoden er velkjent og tradisjonell. Men man har også i større grad klarlagt og redegjort for risikofaktorer/usikkerheter. Det er ingen av usikkerhetsfaktorene som kan forventes å slå ut i riktig retning, dvs medføre reduserte kostnader. Geoteknisk undersøkelser har klarlagt spuntlengder ut fra undersøkelse av massene, pelelengder er antatt ut fra kjennskap til massenes bestandighet, mens vurderingen av å ramme spunt er forutsatt å kunneskje uten forboring, noe som øker kostnadene. Montasje av forankringsstag forutsetter ingen overraskelser og kalkyler tar ikke hensyn til setninger eller skader på nærliggende konstruksjoner

5 05.08 KONKLUSJON Gjennom geoteknisk undersøkelse er klarlagt hvilke utfordringer man vil støte på. Det er videre klarlagt at det er teknisk gjennomførbart å etablere parkeringskjeller på kjent/tradisjonell måte. Antagelser gjort i Mulighetsstudien er verifisert at er tilnærmet riktige Både Mulightesstudien og Geoteknisk rapport har påpekt at det er betydelig grad av usikkerhet med hensyn til kostnader. Ingen av forutsetningene gjort i Mulighetsstudien og Geoteknisk rapport er av en type som kan slå begge veier kostnadsmessig ved endelig utførelse. Alle usikkerhetsmomenter vil bare føre til økte kostnader dersom de skulle vise seg å være reelle Faren for setningsskader på omkringliggende bygg og anlegg anses betydelige Sett i lys av at det er utarbeidet et kostnadsoppsett i økonomiplan for Sandnes kommune, anbefaler vi at parkeringskjeller utelates Stavanger Siv.ing. J. Aarrestad Daglig leder Epcon as