SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMLET SAKSFRAMSTILLING"

Transkript

1 Side 1 av 9 Arkivsak: 09/ SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN HAMAR KOLLEKTIVKNUTEPUNKT - TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN Saksnr.: Utvalg Møtedato 143/11 HAMAR FORMANNSKAP Behandling/vedtak i HAMAR FORMANNSKAP den sak 143/11 Vedtak: Hamar formannskap legger områdereguleringsplan for Hamar kollektivknutepunkt med konsekvensutredning og bestemmelser ut til offentlig ettersyn. Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven Enstemmig vedtatt. Behandling: Innstilling: Hamar formannskap legger områdereguleringsplan for Hamar kollektivknutepunkt med konsekvensutredning og bestemmelser ut til offentlig ettersyn. Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven Utredning: VEDLEGG: o Plankart, datert 8. juni 2011 o Bestemmelser, datert 8. juni 1011 o Planbeskrivelse, datert 8 juni 2011 o Delutredning til konsekvensutredning: Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt, datert 8. juni 2011 o Felles konsekvensutredning for ny bydel i Hamar strandsone, datert 11. juni 2011 (oppdatert og komplettert versjon av utredning som ble sendt ut med godsområdeplanen) FAKTA: Bakgrunn. ROM Eiendom AS fremmer reguleringsplan med konsekvensutredning for Hamar kollektivknutepunkt.

2 Side 2 av 9 Kommunedelplan (KDP) for Strandsonen vedtatt er lagt til grunn for denne områdereguleringen som fremmes parallelt med planforslag for Godsområdet, Jernbaneverkstedet og Espern Bru, utarbeidet av Hamar kommune i samarbeid med ROM Eiendom som grunneier. Det er gjennomført felles konsekvensutredning for de to planforslagene. Felles konsekvensutredning for ny bydel i strandsonen er utarbeidet i hht program som ble vedtatt høsten 2010 etter føringer gitt fra miljøverndepartementet. Målsetting. Eksisterende stasjonsområde skal videreutvikles til et moderne og effektivt kollektivknutepunkt for tog, buss og taxi. Områdene inntil knutepunktet skal utvikles til næring og boliger som utnytter nærheten til, og styrker Hamar stasjon som kollektivknutepunkt. Planområdet ligger mellom Hamar sentrum i nordvest og Mjøsa i syd. Feltene avsatt til byggeog byutviklingsområder innenfor kommunedelplanen eies av ROM Eiendom, mens Jernbaneverket eier sporområdene. Planen omfatter jernbanestasjonen og næringsarealet øst for dagens stasjonsområde, Stangevegen og plassen foran Grandsenteret. Deler av sporområdet på Hamar stasjon ligger innenfor planen. Sør for sporområdene omfattes deler av områdene Jernbanebrygga og Godsområdet i kommunedelplanen for Strandsonen, samt tilliggende del av adkomstveien til Tjuvholmen. Planområdet vist med stiplet linje. Tilgrensende planområde vist med tett (rød) linje Dagens stasjons- og restaurantbygning tilknyttet Hamar stasjon skal bevares. Øvrig bebyggelse nord for sporområdene skal rives for å frigjøre plass til ny stasjons-/terminalbygning øst for dagens stasjon. I tillegg kommer ny bussterminal, samt næringsbebyggelse og parkeringsanlegg for bebyggelsen og for Hamar kollektivknutepunkt. Eksisterende situasjon. Planområdets sydlige avgrensning ligger inntil LNF-område i landskap /friområde, samt til Vesle-Mjøsa som er båndlagt etter naturvernloven som en del av Åkersvika naturreservat. Åkersvika ble fredet ved kongelig resolusjon i 1974 og er Norges

3 Side 3 av 9 første Ramsar-område. Reservatet ble senest utvidet i Formålet med fredningen er å sikre et viktig våtmarksområde med tilhørende fugleliv. Hamar stasjon har i dag seks gjennomgående spor og et buttspor i tillegg til godsområdet, som grener av fra spor 8 i stasjonens vestlige ende. Stasjonsområdet rommer også bussterminal, drosjesentral, korttidsparkering, innfartsparkering og sykkelparkering. Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet er i hovedsak knyttet til Hamar stasjon. Beskrivelse av planforslaget. (Se fullstendig planbeskrivelse i vedlegg.) Sporområdene for jernbanen utgjør et skille for planområdets nordre og søndre del. Planen er strukturert i felter. Planlagt arealbruk innenfor planområdet er næring; herunder forretning, kontor og hotell, offentlig eller privat tjenesteyting; herunder bevertning og kultur, boliger, stasjons- /terminalbygg for kollektivknutepunkt, kollektivknutepunkt og parkeringsanlegg. På nordsiden av sporene er det tre felter avsatt til bebyggelse. To av disse tilrettelegger for nybygg (kontor og næring kombinert med parkeringsanlegg i felt FKT/P og ny stasjons- /terminalbygning i felt S/FT), mens det innenfor det siste feltet sikres en bevaring av eksisterende stasjons- og restaurantbygning for Hamar stasjon. Felt regulert til kollektivknutepunkt forutsettes opparbeidet som bussterminal. På sydsiden av sporene er det avsatt to felter til bebyggelse (S1 og S2) med ulike sentrumsformål som kontor bolig, kultur og bevertning samt hotell. Det sikres arealer til nødvendig adkomst til ny bydel og rekreasjonsarealer og strandpromenade langs Mjøsa. Planforslaget fremmes som en områderegulering med krav om detaljregulering for de to byggeområdene (S1 og S2) syd for sporområdene samt for felt regulert til nytt stasjons- og terminalbygg for jernbanen nord for sporområdene (STF/T). Det ligger videre krav om detaljregulering for området foran Grand-senteret (felt S3), dersom dette som i planen reguleres til kombinert byggeområde / torg ønskes bebygget. Det er ikke krav om detaljregulering for byggeområder for forretning/kontor/tjenesteyting med parkering (FKT/P) langs Stangevegen. Planen hjemler plassering, bredde og kvalitetskrav til veier innenfor planområdet (deler av Stangevegen, samleveg langs sydsiden av sporområdet samt deler av atkomstveg til Tjuvholmen). Det avsettes videre arealer til friområde, torg og strandpromenade. Ytterligere detaljeringer for plassering, utforming og formål skal behandles gjennom detaljregulering. Planforslaget sikrer fri sikt fra tverrgatene i Østbyen (Christies gate, Sverdrupsgate, Falsensgate, Wergelandsgate, Welhavensgate) og ut over Mjøsa ved at det fastsettes byggegrenser på plankartet i felt FKT/P. Ny rundkjøring i Stangevegen x Grønnegata som ledd i hovedgatenettet i byen og adkomst til bussknutepunkt. Stangevegens bredde forutsetter og tilrettelegger for bevaring/opprettholdelse av gamle trerekker så lenge det er to kjørefelt i Stangevegen. Jfr KDP Strandsonen skal bredden også ivareta mulig behov for framtidig 4 felt i Stangevegen, men det er ingen tegn til at dette er aktuelt. Det forutsettes ikke egne sykkelfelt i Stangevegen. Det er plass til gang/sykkelveg eller brede fortau på begge sider. Det er plass til at kjørebanene kan være romslige ( jfr at illustrasjonene

4 Side 4 av 9 viser at det er plass til kantparkering ved bussknutepunkt.) I dag er det også 30 km/t og tilrettelagt for blandet trafikk i området nærmest sentrum. Hvor 30-sonen starter kan også revurderes når områdene bygges ut, men det er ikke tema for reguleringsplanen. Gangforbindelse på tvers av sporene er et sentralt element i planen. Flytting av terminalknutepunkt østover i nybygg fører til behov for ny gangadkomst til plattformene. Den gamle forbindelsen blir liggende usentralt i forhold til terminalbygg og plattformer. Planen åpner for både undergang/tunnel i samsvar med KDP strandsonen, men åpner også for overgang på bru. Utredning av alternativene konkluderer med å anbefale bru over sporene. Begrunnelsen er primært knyttet til de positive mulighetene en gangbro har til å forbinde byområder. Videre vil en underjordisk gangforbindelse i den lengden som er nødvendig og med uavklarte muligheter for dagslysinnslipp, kunne være en forbindelse som flere grupper vil kvie seg for å bruke. Ramper i gangvegforbindelsen foreslås med maks stigning 1:15. Det er litt brattere enn 1:20 som i utgangspunktet legges til grunn for gangforbindelser jfr tekniske forskrifter, veiledere med mer. Begrunnelsen er at: Dersom man skal ha ramper med slakkere stigning gir det uforholdsmessig store ramper i forhold til den bysituasjonen de skal plasseres inn i. Forslagsstiller viser til at 1:15 er brukt som stigningsforhold på rampene ved etablering av ny gangbru over sporområdet på Oslo sentralbanestasjon. Forslagsstillers sammenstilling av alternativer og konsekvenser for Hamar kollektivknutepunkt Alternativene skiller seg fra hverandre ved ulike løsninger for gang- og sykkelforbindelse over og under sporområdet. For øvrig er alternativene like. Alternativene og 0-alternativet er som følgende: Alternativ 1: Ny undergang i kulvert ved nytt terminalbygg) og forlenge eksisterende undergang. Alternativ 2 Ny overgang i bro ved nytt terminalbygg og forlenge eksisterende undergang. Alternativ 3 forlenge og utvide eksisterende undergang som primærtverrforbindelsen 0-alternativ: som alternativ 1. Konsekvensene kan oppsummeres som følgende: Universell utforming Alternativ 1og 0-alt. Alternativ 2 Alternativ 3 Stigningsforhold UU er premiss - 1:15 UU er premiss -1:15 UU er premiss - 1:15 Opplevelse av trygghet Kan oppleves som utrygg og lite hyggelig. Kan oppleves som utrygg og lite hyggelig. Orienterbarhet Dårlig pga liten oversikt God pga god oversikt Dårlig pga liten oversikt Fremkommelighet Godt plasserte gangforbindelser Forbinde byområder Kulturminner Gir ingen visuell sammenkobling mellom byområdene Stasjonsbyggene som kulturminner kan ivaretas med bro. Ved løsning som Salcedo brossa Godt plasserte gangforbindelser, beste løsning mht lengde på ramper. Den beste løsningen fordi den gir visuell sammenkobling mellom byområdene Ingen konsekvenser Mindre effektivt, da forbindelsen ligger langt vest i strandsonen Gir ingen visuell sammenkobling mellom byområdene Ingen konsekvenser

5 Side 5 av 9 utfordres kulturminnene. Alternativ 2 ansees som den beste løsningen for brukbarheten, atkomst til bydelen og forbindelse mellom de to byområdene. Det er imidlertid en utfordring å innpasse lange ramper på bysiden, men dette ansees som løsbart ved å ta i bruk plassen foran Grandsenteret og/eller deler av arealet ved terminalen. Alternativ 1 kan gi en tilfredsstillende situasjon hvis undergangen utformes som del av stasjonen, med ramper og trapper opp til perrongene, og overlys. Det anbefales at både gangbro og gangkulvert legges inn i reguleringsplanen og at valget av bro eller kulvert sees i sammenheng med utforming av Hamar stasjon og gjøres som del av detaljreguleringen. Øvrige konsekvenser er oppsummert i tabellen nedenfor: Tema Alternativ 1, 2 og 3 Kulturminner: Stasjonsbygg og restaurantbygg Gang- og sykkelforbindelser Logistikk og funksjonalitet på terminalområdet Parkering for kollektivknutepunktet Lokalklima og sol-skygge Risiko og sårbarhetsanalyse Byggehøyder i felt S1 Forutsatt at nytt terminalbygg gis en utforming som tilpasses vernehensynene, gir ikke 3 etg bygning negativ konsekvens og er ikke vesentlig annerledes enn et bygg på 2 etg som i 0-alt. Ivaretatt. Ingen vesentlige avvik fra 0-alternativ. God funksjonalitet med kompakt terminalområde med nærhet, tilgjengelighet og god kommunikasjon mellom tog, buss og taxi. Ivaretatt med 200 plasser Bebyggelsen vil ikke kaste vesentlige skygger på annen bebyggelse utenfor planområdet. Lokalklimatiske forhold knyttet til utforming av høyhus i felt S1må ivaretas ved detaljregulering Krav til undersøkelse av radon og forurensning må ivaretas, med påfølgende tiltak. En mindre del av feltet (begrenset til 600 kvm i grunnflate) foreslås bebygget med opp til 11 etg, dvs 5 etg mer enn i KDP. Pga begrenset høyde og volum på høyhuset ansees dette ikke som negativt for Hamar sentrum. Høyhuset kan bidra til å markere Hamar kollektivknutepunkt. Totalt sett anbefaler ROM Eiendom planforslaget med de endringer som er gjort i forhold til KDP og med mulighet for både bro og gangkulvert som tverrforbindelse for gående og syklende over sporområdet. VURDERING: Generell vurdering Planforslaget er utarbeidet i dialog med Hamar kommune og følger i hovedsak opp intensjonene i KDP strandsonen og framlagte planprogram. Variasjoner i forhold til KDP strandsonen (vedtatt plan og tanker om løsninger ved vedtakstidspunkt): - Gjennomgående økte byggehøyder/etasjetall, særlig nærmest sentrum/foran Hamar stasjon, men også langs Stangevegen som følge av forutsetning om økt parkeringsareal langs Stangevegen. - Økt etasjetall på kollektivterminal (økt fra 2 i KDP til maks 3) - Økt andel parkering på nordsiden av sporområdet og redusert andel parkeringsareal sør for sporområdet - Rundkjøring i krysset Grønnegata x Stangevegen

6 Side 6 av 9 - Økt bredde på strandpromenadeareal for å sikre tilpasning til reservatgrense - Gateareal syd for sporområdet økt fra 10-12,5m bredde, tilrettelegger for flere spor og mer fleksibel arealbruk innenfor avsatt sporområde pga større avstand til bebyggelse syd for sporene. - Kollektivterminal for buss, samme areal, men endret innhold/organisering - Nye tanker om lokalisering av drosje og buss for tog, at de kan kantparkere foran stasjonen for tettere kontakt med tog og mer fleksibel arealbruk - Avgjør at det ikke skal graves opp kanal tvers over Tjuvholmen (forutsetter å bruke areal til lekeplass nær bebyggelsen i stedet). - Lekeplass/friområde reguleres innerst på Tjuvholmen som uteoppholdsareal/rekreasjonsområde. - Det åpnes for overgang over jernbanen i stedet for undergang som forutsatt i KDP. - Økte krav til universell utforming og skjerpede krav til flomsikring endrer vilkårene for utforming av møtet/tilknytningen mellom undergangen under stasjonen og plassareal i strandsonen hvis undergang skal bygges jfr KDP. Samtidig fremmes forslag om maks stigning 1:15 for gangramper, brattere enn 1:20 som har vært gjengs utgangspunkt. Nærmere vurdering/kommentarer til utvalgte tema: Tomteutnyttelse og byggehøyder. Det legges opp til høy utnyttelse med BYA 100%. Det legges opp til byggehøyder opp til 10 etasjer, maks kote 162 for inntil 600m2 grunnflate. Dette er begrenset til 600 m2 av et tomteareal på ca 10daa. Resten av området er begrenset til maks 6 etasjer jfr KDP strandsonen og planforslag for resten av Godsområdet. Høyhus. I programmet for reguleringsplan varslet ROM eiendom at de ville fremme forslag om høyhus. Etter dialog med kommunen er dette tatt ut av planen og maksimale byggehøyder er begrenset til 10 etasjer i hht områdereguleringsplan. Dette samsvarer med ønsket og anbefalt praksis for planavklaring av høyhus: o Det er ikke ønskelig med rammeavklaring av høyde og volum for høyhus i overordnede planer (kommuneplan, kommunedelplan, områdeplan). o Planavklaring av eventuelle høyhus bør behandles i detaljregulering knyttet til konkrete prosjekter. Det er ønskelig med en åpen, offentlig drøfting og politisk styring i saker der høyhus vurderes og utformes. En slik behandlingsmåte utelukker ikke framtidig høyhus dersom man senere skulle komme fram til dette er ønskelig. Det må i så fall avklares i detaljreguleringsplan og i hht kommunens regler for avklaring av høyhus. Lekeplasser. Planforslaget følger trofast opp KDP strandsonen og legger et torg i området der ny tverrforbindelse for gående over/under sporområdet møter strandsonen. I temakart strandsonen er dette vist som grøntareal. Tiltakshaver har antakelig rett i at dette egner seg best som byrom/torg. Det utelukker ikke at området kan ha verdi som lekeareal, men ROM har kompensert med å legge inn et større areal som sikres som rekreasjonområde innerst på Tjuvholmen, inntil strandpromenade og byggeområder. Fotgjengerovergang eller -undergang for kryssing av sporområdet/adkomst til plattform.

7 Side 7 av 9 KDP strandsonen forutsetter at det skal bygges undergang. I Europanprosjektene er det utredet overgang. Dette er begrunnet med at det gir flere muligheter og større fleksibilitet i forhold til bymiljø og utvikling av stasjonen som knutepunkt også for byen. Noen momenter: o Høydeforskjell mellom bakkeplan og tverrforbindelse over/under er større ved overgang enn ved undergang pga krav til frihøyde over spor. o Det er vanskelig å bygge en tverrforbindelse over/under jernbanen som gir godt bevegelsesmønster for syklister pga trange forhold og rampeløsninger spesielt på bysiden. På strandsiden er det enklere. o Spørsmålet er hvor viktig Hamar stasjon vil være som forbindelse mellom bydelene for sykkel. Det er ikke usannsynlig at Strandpromenaden langs Mjøsa blir viktigt og best egnet. o Overgang er generelt mer brukervennlig og oppleves ofte som tryggere for brukere. o Overgang gir større høydeforskjeller pga krav til fri høyde over jernbanen. Utfordring mht universell utforming. o Undergang er sannsynligvis dyrere enn overgang og mer komplisert og bygge. I Oslo S bygges alle tverrforbindelser som overganger/bruer over sporområdet. Underganger/tuneller under sporområdet bygges ikke. Dette skal bl.a. også være økonomisk begrunnet. Forslagsstiller konkluderer med å anbefale overgang, samtidig som områdereguleringsplan fremmes med begge muligheter i tillegg til forlengelse av eksisterende undergang til plattformene. Overgang er skissert med bru også over Strandgata mellom stasjonen og Grandsenteret. Kommunen er generelt skeptisk til bruer over gater og dette forslaget er ikke drøftet med kommunen nå. Det er vanskelig å ta tverrforbindelsens ramper ned eller opp mellom sporområdet og Strandgata. Dersom denne forbindelsen skal bli god også som byforbindelse/sykkelveg, må forbindelse over/under Strandgata vurderes. KDP strandsonen og forutsetninger om gjennomføring av gangforbindelse: Forlengelse av eksisterende undergang ut til strandsonen er tenkt gjennomført som ledd i utbygging i strandsonen. Kostnaden er innarbeidet i utkast til utbyggingsavtale. Forbindelsen er viktig for å gi de nye områdene direkte adgang til stasjonen. Ny undergang, eller overgang, lenger øst, knyttet til nytt terminalbygg er tenkt utbygd i forbindelse med ombygging av Hamar stasjon. Forlengelse av eksisterende jernbaneundergang på Hamar stasjon tenkes tatt opp som rampe langs nytt gateareal innenfor bebyggelsen. Endelig utforming avklares i reguleringsplan. Ny under-/overgang knyttet til nytt terminalbygg skal komme ut ved plass/torg. I illustrasjonene til strandsoneplanen er det vist en tunnelåpning ut mot en åpen plass fram til Mjøsa. En slik løsning vil kreve flomporter. Alternativet er at gangpassasjen må gå på rampe fra undergangen og opp til en høyde på kote 127m. Dvs 4 m over høyeste regulerte vannstand ( jfr også undergangen ved Espern) Byggeområder langs Stangevegen. Slik reguleringsplanforslaget er utformet, er det ikke krav om detaljregulering for byggeområder langs Stangevegen (kontor/tjenesteyting/parkering med mer). KDP Strandsonen stiller heller ikke krav om utbyggingsavtale for områdene nord for sporområdet. Det betyr at disse tomtene vil være klare for bygging når reguleringsplanen er vedtatt. Reguleringsbestemmelsene for byggeområdene langs Stangevegen er veldig enkle,

8 Side 8 av 9 men dokumentasjonskravene i bestemmelsenes 3.3 stiller krav om redegjørelse og vurdering ved rammesøknad som i stor grad ivaretar nødvendige hensyn. Alternativt kan bestemmelsene suppleres i samråd med grunneier før sluttbehandling, med krav til materialvalg, farger og variasjon. På grunn av at parkering for stasjonen flyttes over til områdene mellom Stangevegen og sporområdet, legges det opp til inntil 5 etasjer byggehøyde. 4 etasjer med kontor etc og 1 etasje + underetasje med parkering. Dette er i samsvar med KDP strandsonen. Pendlerparkering og parkering for bydelen. Tomteutnyttelsen i strandsonen er under press på grunn av økt arealbruk til bevaring av bygninger, hensyn til naturreservat og sporområde. Arealene ut mot Mjøsa er mest attraktive for bolig, kontor, tjensteyting, hotell med mer. Og det er ønskelig å begrense trafikkarbeid og trafikk i ny bydel. Da er det en god løsning å legge mest mulig parkering inntil Stangevegen som hovedgate i stedet for ute ved Mjøsa. Dette kan føre til økte byggehøyder og høyere utnyttelse av arealene langs Stangevegen. Det muliggjør også utbygging av høy andel parkering i første fase av bydelsutviklingen og mulighet for redusert andel parkering i strandsonen på sikt hvis man lykkes i å redusere behovet for parkering i løpet av omformingsperioden på år. Kollektivterminalen, buss, drosjer og buss for tog. I 2010 var det en grundig gjennomgang av kollektivtraseene gjennom Hamar sentrum og kollektivterminalen i samarbeid mellom fylkeskommunen, vegvesenet, Hedmark trafikk og kommunen. ROM eiendom, NSB, jernbaneverket og Hamar taxi deltok også. m. fl. I denne prosessen ble det avklart et forslag til ny løsning for drosjene som innebærer at de kan kantparkere foran Hamar stasjon og redusere sitt areal- og rombehov på stasjonen forutsatt at de har lokaler/plass andre steder i tillegg, f. eks. samlokalisert med bussterminalen på Disenstranda. Dette er fulgt opp i reguleringsplanforslaget. Areal for bussterminal mellom plattform og Stangevegen er for smalt for tre rader med busser. Taktnettprinsipp og nye føringer for busstrafikk har gitt endrede forutsetninger for innredning av terminalområdet. Plassmangelen kan løses med at buss for tog også kantparkerer foran Hamar stasjon. Dette er gunstig for reisende ved at bussene står nær stasjonsbygningene i samme område som de fleste reisende kommer til stasjonen. Utredningene til reguleringsplanen viser at det er plass til både drosjer og buss, men da må privat parkering løses andre steder i perioder med buss for tog. Forslaget om å øke byggehøyden for nytt terminalbygg fra 2 til 3 etasjer vurderes som greit i forhold til byplanhensyn og det er nødvendig dersom terminalen skal ha forbindelse til plattformene i bru over sporområdet. Arealet foran Grandsenteret. ROM foreslår gjennom reguleringsplanforslaget å bruke dette arealet til ramper for tverrforbindelse mellom ny bydel og Hamar sentrum og adkomst til plattformene på Hamar stasjon. Forslagsstiller ROM eiendom har ikke lagt fram informasjon om hva grunneier for Grandsenteret mener om en slik løsning. Samtidig åpnes det for at arealet kan bebygges. Bygging foran Grandsenteret er strengt tatt ikke i samsvar med KDP strandsonen, men senere byplanvurderinger har pekt på fordeler ved å bebygge dette arealet. Tomta ligger som et fond mot Stangevegen. Utbygging foran Grandsenteret kan forbedre byområdet og fremheve Jernbaneparken som særpreget byrom. Plassen foran Grandsenteret har liten betydning for uteoppholdsareal/byrom. Parkering bør løses på andre måter enn bakkeparkering i åpne arealer. Alle tiltak på området foran Grandsenteret må ivareta hensynet

9 Side 9 av 9 til tomtas fondvirkning. Ramper bør ikke tillates dersom det reduserer muligheten for et skikkelig fondmotiv for Stangevegen. Alternativer og konsekvenser Planforslaget fremmes i ett alternativ. Innebygget fleksibilitet for over-/undergang for fotgjengere og som forbindelse til ny bydel gjør at endelig beslutning om bru eller undergang til tema for detaljreguleringsplan. Det er ingen grunn til å ha innvendinger til en slik løsning. Det er naturlig å ta dette valgets samtidig med at terminalanlegget detaljplanlegges. Rådmannens anbefaling Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Rådmannen er enig i at det er fordeler knyttet til overgang over sporene, men erkjenner at det er svært utfordrende å ta en overgang ned i byen på en god måte ved Strandgata. På den annen side vil en slik løsning være gunstig for opplevd trygghet og også gi gode muligheter på strandsiden. Rådmannen slutter seg til åpenhet mht over- eller undergang, men tar forbehold om endelig anbefaling mht eventuell gangbru over Strandgata fra nytt terminalbygg til Grandsenteret. Endelig vurdering tas etter offentlig ettersyn. KONSEKVENSER FOR BARN OG UNGE: Planforslaget omfatter ikke områder som er særskilt i bruk av barn- og unge som gruppe og har derfor ingen spesielle konsekvenser for barn og unge. Velfungerende kollektivtransport er viktig for barn og unge som gruppe fordi de ikke kjører sjøl. Gode erfaringer med kollektivreiser hos barn og unge vil tilrettelegge for gode vaner blant framtidas voksne. Svein M Skaaraas

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 16 Arkivsak: 09/4872-71 SAMLET SAKSFRAMSTILLING OMRÅDEREGULERINGSPLAN HAMAR KOLLEKTIVKNUTEPUNKT - SLUTTBEHANDLING- NY BYDEL I HAMARS STRANDSONE Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN

Detaljer

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler DELRAPPORT TIL PLAN- OG KONSEKVENSUTREDNING FOR NY BYDEL I HAMAR STRANDSONE 24.11.2010, siste revisjon mars 2011. Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 08/3477 SAMLET SAKSFRAMSTILLING FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGULERINGSPLAN FOR JERNBANEVERKSTEDET,GODSOMRÅDET OG ESPERN BRU - ORIENTERING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv:

Detaljer

Tilbakeblikk på beslutninger om hovedadkomst til Strandsonen/Espern Notat fra Hamar kommune Arealplan 13. mars 2009

Tilbakeblikk på beslutninger om hovedadkomst til Strandsonen/Espern Notat fra Hamar kommune Arealplan 13. mars 2009 Tilbakeblikk på beslutninger om hovedadkomst til Strandsonen/Espern Notat fra Hamar kommune Arealplan 13. mars 2009 Notatet oppsummerer utredninger og beslutninger forut for utforming av plandokumenter

Detaljer

Følgende spesifikke bestemmelser og retningslinjer ble vedtatt for Jernbanebrygga:

Følgende spesifikke bestemmelser og retningslinjer ble vedtatt for Jernbanebrygga: Reguleringsplan for Jernbanebrygga Notat Til: Styringsgruppa for Jernbanebrygga Fra: Ulf Tellefsen Dato: 07.03.07 Sak: Forslag til retningslinjer for videre arbeid 1. Bakgrunn Kommunestyret vedtok kommunedelplanen

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG Behov for kortsiktige tiltak Hedmark fylkeskommune, Hedmark Trafikk, Rom Eiendom, Jernbaneverket, NSB, Statens vegvesen og Hamar kommune har samarbeidet

Detaljer

BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR HAMAR KOLLEKTIVKNUTEPUNKT Dato: 10.06.2011

BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR HAMAR KOLLEKTIVKNUTEPUNKT Dato: 10.06.2011 BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR HAMAR KOLLEKTIVKNUTEPUNKT Dato: 10.06.2011 1 Avgrensning Det regulerte området er vist på plankart merket 069000 og datert 08.06.2011. 2 Arealformål Område for kombinert

Detaljer

HAMAR KOLLEKTIVKNUTEPUNKT

HAMAR KOLLEKTIVKNUTEPUNKT HAMAR KOLLEKTIVKNUTEPUNKT PLANBESKRIVELSE - OMRÅDEREGULERING Forslagsstiller ROM Eiendom AS Konsulent Civitas AS Innhold INNHOLD 2 1 BAKGRUNN 3 2 EKSISTERENDE SITUASJON 5 3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 6

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 07/1317 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TORPS LEGESENTER- OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 280/08 HAMAR FORMANNSKAP

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/2752 SAMLET SAKSFRAMSTILLING BEBYGGELSESPLAN FOR NORSK TIPPING - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 213/08 HAMAR FORMANNSKAP 04.06.2008

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Øst. Midt. Vest. Befaringskart Hamar 2. mars 2017, Kommunedelplan for dobbeltspor Sørli - Brumunddal. Alternativ stasjonslokalisering

Øst. Midt. Vest. Befaringskart Hamar 2. mars 2017, Kommunedelplan for dobbeltspor Sørli - Brumunddal. Alternativ stasjonslokalisering Befaringskart Hamar 2. mars 2017, Kommunedelplan for dobbeltspor Sørli - Brumunddal Øst Midt Vest Alternativ stasjonslokalisering Stoppunkt på befaring 1 Koigen (ca 127 moh på toppen) Vest med kulvert:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/1474 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BERGENHUSOMRÅDET - GODKJENNING Saksbehandler: Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/15 Formannskapet 14.01.2015 64/15

Detaljer

Gjeldene planer Nytorget

Gjeldene planer Nytorget Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 2005: Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 12/2926-21 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION OG FUGLSETHMYRA Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 000000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 226/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Planarbeid for: Stasjonsområdet, Centralkvartalet og Torgeir Vraas plass. Centralkvartalet (2c) Drammen stasjon/ Dr.

Planarbeid for: Stasjonsområdet, Centralkvartalet og Torgeir Vraas plass. Centralkvartalet (2c) Drammen stasjon/ Dr. Planarbeid for: Stasjonsområdet, Centralkvartalet og Torgeir Vraas plass Centralkvartalet (2c) Drammen stasjon/ Dr. Hansteinsgate (1) Torgeir Vraas Plass (2d) 07.02.2016 Status Torgeir Vraas Plass planprogram

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 08/4953-24 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 53OUSTAD - WHITE HOUSE Saksbehandler: Elise Bringslid Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/10 HAMAR FORMANNSKAP 03.03.2010

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 9 BNR. 21 (BREIDABLIKK) Behandling: Rådmannens

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING)

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING) OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING) Bakgrunn I møte 19.februar 2014 vedtok formannskapet å legge område for Ringgatas

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN Oppdrag for Hamar kommune Siv.ark. Geir Egilsson Plan og analyse, Asplan Viak Mars 2014 1 465,6 m 2 489,5 m 2 586,0 m 2 N CC MARTN NY GANG- OG SYKKELVEG NY BEBYGGELSE VED

Detaljer

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato:

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/224-10 Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Reguleringsplan H25 i kommunedelplan Gausta - Rjukan - offentlig ettersyn Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR FINSTADS GATE 16. Saksbehandler: Bård Sødal Grasbekk Arkiv: PLN

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR FINSTADS GATE 16. Saksbehandler: Bård Sødal Grasbekk Arkiv: PLN Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/3744-31 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR FINSTADS GATE 16 Saksbehandler: Bård Sødal Grasbekk Arkiv: PLN 000000 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 15/3150 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVREVEIEN - GNR 150/155 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Maria Sundby Haugen Arkiv: 611

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR BRYNE SENTRUM NY AVGRENSET HØRING

KOMMUNEDELPLAN FOR BRYNE SENTRUM NY AVGRENSET HØRING Arkiv: K1-143, PlanID - 1121.05 Vår ref: 13/482-153 Journalpostid: 16/16730 Saksbeh.: Yvonne van Bentum KOMMUNEDELPLAN FOR BRYNE SENTRUM 2015-2026 - NY AVGRENSET HØRING Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del

Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201506 Saksmappe: 2015/2804-13 Saksbehandler: Halvard Vevang Straume Dato: 08.01.2016 Saksframlegg Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: L13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: /1 MFL., FJELD NORDRE, DETALJREGULERINGSPLAN, 1.

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: L13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: /1 MFL., FJELD NORDRE, DETALJREGULERINGSPLAN, 1. DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: L13 Arkivsaksnr.: 14/9766-41 Dato: 11.03.2016 22/1 MFL., FJELD NORDRE, DETALJREGULERINGSPLAN, 1.GANGS BEHANDLING â INNSTILLING TIL: Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00-17:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr Tittel

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

HAMAR KOMMUNE - REGULERINGSPLANER - NY BYDEL I HAMAR STRANDSONE

HAMAR KOMMUNE - REGULERINGSPLANER - NY BYDEL I HAMAR STRANDSONE Saknr. 09/3651-6 Ark.nr. L12 Saksbehandler: Elise Bringslid Magne Kvam HAMAR KOMMUNE - REGULERINGSPLANER - NY BYDEL I HAMAR STRANDSONE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine Bjørndal Edvardsen 2013/3001

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. DETALJREGULERING AV ØSTRE ROSTEN 2 SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 10/ Saksbehandler: Torry Unsgaard

Saksframlegg. Trondheim kommune. DETALJREGULERING AV ØSTRE ROSTEN 2 SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 10/ Saksbehandler: Torry Unsgaard Saksframlegg DETALJREGULERING AV ØSTRE ROSTEN 2 SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 10/20581-22 Saksbehandler: Torry Unsgaard ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar

Detaljer

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S2-2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK, PLANID

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S2-2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK, PLANID Saksframlegg Arkivsak: 14/2615-36 Sakstittel: Saken skal behandles av: Kommuneplanutvalget Kommunestyret DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S2-2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 10/3600 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L12 Planid: 20100010 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/3267 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR VANGSVEGEN 73SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 251/08 HAMAR FORMANNSKAP 25.06.2008

Detaljer

Campus Ringerike MASTERPLAN. Prinsipper for fremtidig utvikling 04.juli 2012

Campus Ringerike MASTERPLAN. Prinsipper for fremtidig utvikling 04.juli 2012 Campus Ringerike MASTERPLAN Prinsipper for fremtidig utvikling 04.juli 2012 Overordnet situasjon I likhet med fl ere andre institusjoner og større funksjoner ligger Høgskolen som en enklave, eller

Detaljer

Heftingsdalen Næringsområde, forslag til områdereguleringsplan - endelig behandling

Heftingsdalen Næringsområde, forslag til områdereguleringsplan - endelig behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/6657 / 27 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Heftingsdalen

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Anbefalinger for utforming av Spikkestad kirkeog kultursenter

Anbefalinger for utforming av Spikkestad kirkeog kultursenter Anbefalinger for utforming av Spikkestad kirkeog kultursenter 1. Planstatus og avgrensning Området for nytt kirke- og kultursenter er regulert til midlertidig innfartsparkering og fremtidig bypark (IP2)

Detaljer

RUDSHØGDA- ENDRET REGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KINNLIMARKA OG E6 - TIL SLUTTBEHANDLING

RUDSHØGDA- ENDRET REGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KINNLIMARKA OG E6 - TIL SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE RUDSHØGDA- ENDRET REGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KINNLIMARKA OG E6 - TIL SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler: 14/6101 15/10003

Detaljer

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass Torgeir Vraas plass Glassverket Kommer til sluttbehandling i desembermøtet Planprogram Et planprogram er en plan for planarbeidet I dette dokumentet beskrives:

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Stasjonsområdet og Rådhusplassen PlanID: 0235_368 Vedtatt av Ullensaker kommune den Ordfører Reguleringsplan er datert 27.03.2015 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Områderegulering for Nøsted og Glassverket

Områderegulering for Nøsted og Glassverket Områderegulering for Nøsted og Glassverket 1. Bakgrunn og overordnede sammenhenger 2. Hovedelementer i planforslaget 3. Viktige konsekvenser/oppfølging av rekkefølgekrav 21.03.2017 1. Bakgrunn og overordnede

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM VEDR REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR HAMAR KOLLEKTIVKNUTEPUNKT. Forslagsstiller: ROM EIENDOM AS

FORSLAG TIL PLANPROGRAM VEDR REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR HAMAR KOLLEKTIVKNUTEPUNKT. Forslagsstiller: ROM EIENDOM AS FORSLAG TIL PLANPROGRAM VEDR REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR HAMAR KOLLEKTIVKNUTEPUNKT Forslagsstiller: ROM EIENDOM AS 15. JANUAR 2009 3 INNHOLD INNHOLD... 3 1 BAKGRUNN... 5 1.1 AVVIK FRA

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19766/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/26 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Forslag til områderegulering for

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 11/5142 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSENDRING FOR SENTRUMSPLANEN - KVARTAL 28 Saksbehandler: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: HRENR kv 28 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/12 Planutvalget

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende.

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende. Saknr. 13/5191-2 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune dekker inntil kr 75 000,- av

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR STEINKJER STASJONSOMRÅDE. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planforslag, datert

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR STEINKJER STASJONSOMRÅDE. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planforslag, datert Dato: 04.02.2010 Saksnr/Løpenr: 2008/8992-3308/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR STEINKJER STASJONSOMRÅDE. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planforslag, datert 01.03.10 Saksbehandling:

Detaljer

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - andre gangs behandling

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - andre gangs behandling RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 11/1410-15/12085 FA - L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum tlf. 61283063 Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - andre gangs behandling Utvalg Utv.saksnr.

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

Forslag til detaljregulering for E18 kollektivterminal Øygårdsdalen. 2. gangs behandling.

Forslag til detaljregulering for E18 kollektivterminal Øygårdsdalen. 2. gangs behandling. Grimstad kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/17740-1 Saksbehandler Ingebjørg T. Stanton Forslag til detaljregulering for E18 kollektivterminal Øygårdsdalen. 2. gangs behandling. Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 26.05.2016 Sak: 77/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/48965 Vedtak:

Detaljer

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune Vedtatt i kommunestyre: 21.06.07 Revisjon 2: 30.05.07 Revisjon 1: 14.03.07 Dato: 25.01.07 Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, sørøstre

Detaljer

Audnedal kommune SAKSFRAMLEGG. 51/16 Driftsutvalget

Audnedal kommune SAKSFRAMLEGG. 51/16 Driftsutvalget Audnedal kommune Arkivsak: 2015/370-23 Arkiv: L12 Dato: 28.09.2016 Saksbeh.: Røynlid Kari SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 51/16 Driftsutvalget 25.10.2016 Offentlig ettersyn - områdereguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1606 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR DELER AV KVARTAL 40 - GNR. 173/153 OG 154- Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

Utredning Sørli Brumunddal

Utredning Sørli Brumunddal Utredning Sørli Brumunddal Presentasjon av funn september 2013 Agenda Bakgrunn Mandat Føringer Alternativer H1-H7. Funn Videre planlegging 2 Bakgrunn Jernbaneverket arbeider med utredning av dobbeltspor

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLANID 322 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLANID 322 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLANID 322 Arkivsaksnr.: 14/11420-44 Dato: 04.02.2016 116/93 og 117/144 M.FL. - Buskerudveien 119-131 REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 07/1217-78 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN MARTODDEN UTBYGGINGSAVTALER Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 162/07 HAMAR FORMANNSKAP 22.08.2007

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket Nye Skansen kjøpesenter og datert 06.11.2008.

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket Nye Skansen kjøpesenter og datert 06.11.2008. Nye Skansen kjøpesenter forslag til reguleringsplan REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 08/1798-7 Planforslag er datert: 06.11.2008 Dato for siste revisjon av plankartet: 14.10.2009 Dato

Detaljer