1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer"

Transkript

1 1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer Leilighet: Fornavn: Etternavn: Aksjer/stemmer: A-3H Randi/Arlstidis Søgnen/Kaloudis 17 A-3V Inger Johanne/Petter Andreas Rein/Larsen 17 A-2V Sissel Cooper Bos 17 A-2H Einar Harald/Zhru Sun Fjellvang/Ming 17 A-1H Sigurd Dahlseide 17 A-1V Hans Christie Bjønness 17 A-KV Gerd Helene Minde 10 A-KH Jenny Ann/KåreA. Hammerø/Syltebø 4 B-3V Vera/Kjell Grønneberg/Hauge 10 B-3H Gerd Bjune 10 B-1V Rigmor Elisabeth Sannæss 10 B-1H Håvard Lønnestad 10 B-2V Anette Haug Kirkebøen 10 B-2H Inger/Mette Bruun Evensen 10 C-3H Ragnhild/Einar Haug/Haug 14 C-3V Einar/Ragnhild Haug/Haug 10 C-2H Yendini Yoo Cappelen 14 C-2V Per Christoper Undheim 10 C-1H Marit Winsvold 14 C-1V Betty Ingunn Lind 10 Alle: 248

2 2. Valg av møteleder og referent Styreleder Kåre A. Syltebø er i henhold til vedtektene generalforsamlingens møteleder Sigurd Dahlseide foreslås valgt til å føre protokollen. Yendini Yoo Cappelen foreslås valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder og protokollfører.

3 3. Behandling av årsberetning for 2011 Det vises til vedlagte årsberetning for 2011 (sendt aksjonærene ): Forslag til vedtak Styrets årsberetning for 2011 godkjennes.

4 4. Behandling av regnskap for 2011 Det vises til vedlagte regnskap for 2011 (sendt aksjonærene ) inkludert Revisors beretning datert , følger vedlagt ( ).

5

6 Forslag til vedtak Regnskapet for 2011 godkjennes. Revisors beretning tas til etterretning.

7 4. Behandling av regnskap for Fastsettelse av revisjonshonorar for 2011 Forslag til vedtak Revisor honoreres i henhold til faktura.

8 4. Behandling av regnskap for Fastsettelse av styrehonorar for 2011 Generalforsamlingen i 2007 besluttet bl.a. følgende: Fastsetting av styrehonorar skal være et fast punkt på selskapets ordinære generalforsamling. Det gis ikke styrehonorar for Generalforsamlingene i 2008, 2009, 2010 og 2011 fattet tilsvarende vedtak om styrehonorar for 2007, 2008, 2009 og Saksfremstillingen som har vært framlagt for de ordinære generalforsamlingene fra og med 2007 er som følger: Bakgrunn De siste årene har hver av styrets medlemmer fått redusert husleie med kr 2.000,- per år som styrehonorar. Tilsvarende metode har vært benyttet for å honorere forretningsfører og vaktmester. Etter at Revisorhuset AS er konsultert om denne praksis vil styret endre dette slik at alle sider ved selskapets økonomiske forhold og eventuelle honorarer fra nå av blir håndtert i samsvar med gjeldende lov- og regelverk. Vurdering Styret er i henhold til vedtekter og fullmakter for øvrig bemyndiget til å rydde opp i dette både i forhold til forretningsfører og vaktmester, noe som blir gjort. Styrehonorar må imidlertid behandles og tas stilling til av generalforsamlingen. Selskapets økonomi er i lys av de behov som eksisterer for vedlikehold og oppgraderinger av gården, relativt sårbar (anstrengt) ettersom det ikke finnes oppsparte midler verken til vedlikeholds- eller investeringsformål. Begrunnelse Ut fra den filosofi at aksjonærene etter tur vil ta sin periode i styret, og i lys av den økonomiske situasjonen for selskapet, ser ikke styret at det er behov for å etablere/videreføre en praksis med styrehonorar. Imidlertid er det ønskelig at generalforsamlingen i selskapet foretar en slik vurdering for det enkelte år og fastsetting av styrehonorar bør derfor være et fast punkt hvert år på den ordinære generalforsamling. Overfor generalforsamlingen 26. april 2012 foreslås følgende vedtatt: Det gis ikke styrehonorar for 2011.

9 5. Ytterligere låneopptak for større vedlikehold, bl.a. brannforebygging og oppgradering av utearealer Det vises til tilstandsvurderingen fra Skansen Consult AS og den vedtatte planen for oppgradering av utearealene. For å gjennomføre den vedtatte oppgraderingen av utearealene og de foreslåtte/pålagte brannforebyggende tiltak påregnes en engangskostnad på NOK Styret foreslår at eksisterende lån hos OBOS på NOK søkes utvidet med NOK sånn at samlet lån blir NOK Det forutsettes at lånevilkårene videreføres tilnærmet uendret. Et slikt låneopptak vil øke de årlige renteutgiftene i årene fram til 2020 fra dagens nivå på ca kr til ca kr De årlige avdragene som starter i år 2020 vil øke fra dagens nivå på ca kr til ca kr Forslag til vedtak Det tas opp ytterligere lån fra OBOS på inntil NOK

10 6. Behandling av budsjett for 2012 Det vises til følgende budsjettforslag for 2012: Budsjett for Boligselskapet Gjetemyrsveien 9 AS Husleie månedlig - økt fra 26 til 30 Nok pr kvm fra ,00 Parkeringsleie månedlig - økt fra 600 til 700 Nok fra ,00 Eierskiftegebyr - 1 leiligheter 7 500,00 Vaktmesterleilighet - månedlig 900 Nok ,00 Renteinntekter ,00 Inntekter 2012: Utgifter 2012: Resultat 2012: Avskrivninger ,00 Kommunale avgifter kvartalsvis ,00 Serviceavtale Romerike svakstrøm AS (Brannanlegg) årlig 2 600,00 Regnskap - HBRI AS månedlig ,00 Revisjonshonorar - BDO årlig ,00 Dugnad halvårlig ,00 Renteutgifter OBOS månedlig (lånebeløp kr fra 01.07) ,00 GET Kabel TV anlegget halvårlig ,00 Strøm - månedlig ,00 Domene - gjetemyrsveien9as - one.com 335,00 Forsikring - Gjensidige forsikring årlig ,00 Porto løpende 1 500,00 Kontorrekvisita løpende 1 500,00 Vedlikehold - påkommende uspesifisert ,00 Diverse ,00 Trappevask - månedlig ,00 Sum inntekter ,00 Sum kostnader ,00 Overskudd ,00 Større bygningsmessig vedlikehold (Investering) 2012: Brannforebygging (Skansen Consult + tiltak) Estimat ,00 Overflatebehandling oppganger og baktrapper - rest ,50 Oppgradering utearealer (Atract + trapper m.m.) Estimat ,00 Samlede «investeringer» i eiendommen ,50 Samlet årsunderskudd ,50 For 2011 var det budsjettert med kr til større vedlikehold og et samlet underskudd på ,00 Forslag til vedtak Budsjettet for 2012 godkjennes. Styret vil foreta eventuelle justeringer av budsjetterte inntekter i samsvar med beslutningen de tar om husleie og parkeringsleie for 2. halvår og eventuelle justeringer under større bygningsmessig vedlikehold mellom brannforebygging og oppgradering av utearealene utfra erkjennelsen om at kostnadene til pålagt brannforebygging må prioriteres.

11 7. Innkomne forslag fra aksjonærer (forslagsfrist 16. mars 2012) Til Styret i Boligselskapet Gjetemyrsveien 9 AS Organisasjonsnr Viser til sakspapirer fra styret og til innkalling til generalforsamling for Styret har gjennomført store og tidkrevende oppgaver på en god måte de siste årene, og dette er prisverdig. Likevel tillater vi oss til å komme med følgende bemerkninger og alternative forslag: A. Planer for en større oppgradering/istandsettelse av utearealene Styret viser til planer for en større oppgradering/istandsettelse av utearealene til en kostnad av 1,2 mil NOK. Samtidig viser styret til at boligselskapet står med et betydelig regnskapsmessig tap etter at man har foretatt nødvendig oppgradering/oppussingsprosjekter. Etter vårt syn er det feil å prioritere omfattende oppgraderig av utearealene når selskapets økonomi er presset. Det er heller å foretrekke at vaktmester og beboerne sørger for vedlikehold av utearealene evt. med tilleggskostnader begrenset opp til maks NOK. Videre bør boligselskapet framover prioritere oppsparing av midler og styrking av selskapets egenkapital samt oppbygging av fondsmidler for uforutsette vedlikeholdsutgifter. Boligselskapets hovedmål framover bør være å spare mest mulig kapital før avdragsperioden for gjeld til OBOS-lån på NOK begynner i Dette innebærer edruelig bruk av penger i lang tid framover. Forslag til vedtak - sak 5: Generalforsamling gir ikke styre fullmakt til å gå videre med planer for en større oppgradering av utearealene. Maks beløp som kan brukes til dette formålet i inneværende år er NOK. B. Oppjustering av husleien Styret foreslår en økning av leieprisen per kvm fra 26 Nok i dag til 30 NOK fra og med 1. Juli I generalforsamling i april 2011 ble det imidlertid opplyst at det ikke er behov for husleieøkning de neste årene. Vi ber derfor styret om en forklaring på denne husleieøkningen. Er den knyttet til planer for oppgradering av utearealene eller til andre forhold? C. Manglende budsjett for 2012 Vi gjør oppmerksom på at sakspapirene vi har fått tilsendt ikke inkluderer forslag til budsjett for 2012 og heller ikke revisorberetning. Vi forventer å få disse distribuert i god tid før generalforsamlingen. Det må også presiseres at fristen for kommentarer og forslag til saker for behandling i generalforsamlingen (16/4) da ikke kan gjelde for sak 6 behandling av budsjett Vi håper også at generalforsamlingen får god tid til å gå gjennom og diskutere i mer detalj budsjett for 2012 den 26/4.

12 D. Behov for å få bedre innsikt i kostnader knyttet til A-track Arkitekturs prosjekt/byggeleder I styrets årsberetning har det kommet fram at boligselskapet har utbetalt/utkontraktert betydelige summer til enmannsforetak A-track Arkitekturs. Vederlag på NOK for byggeledelse for restaurering av tak mener vi er rimelig. Forholdet mellom honorar for byggeledelse ( NOK) og total kostnad for utskifting av dører fra baktrappene ( NOK) synes derimot ikke rimelig. Det samme gjelder også for byggelederhonorar for overflatebehandling og kostnad for prosjekteringsarbeid med forbedring av utearealene (kr ). Av styrets beretning går det fram at boligselskapet totalt har utbetalt om lag NOK til siv. arkitektens H Nømms selskap i perioden Med dette som utgangspunkt ønsker vi å stille følgende spørsmål til styret: 1. Har styret utlyst anbudskonkurranse for disse fire konsulenttjenester (byggeledelse)? 2. Har A-track Arkitekturs levert timerapporter og/eller sluttrapport med dokumentasjon av bl.a. byggelederens eget arbeid i disse fire oppdragene? Forslag til vedtak: Generalforsamlingen ber styret om å fremskaffe en mer fullstendig og detaljert dokumentasjon av A-tracks Arkitekturs timebruk. Videre ber generalforsamlingen styret om å få forelagt styrets vurdering av byggelederens kompetanse til så ulike prosjekter (fra restaurering av tak til oppgradering av uteareal) sett i forhold til andre alternative kandidater. Sist men ikke minst ber generalforsamlingen styret om framover å innhente minst tre tilbud for alle prosjekter som overstiger en kostnad på NOK også når det gjelder konsulenttjenester knyttet til bygge/prosjektledelsesarbeid. Oslo 13. april 2012 Signert: - Randi Søgnen og Aris Kaloudis - Betty Lind - Ragnhild Haug - Anette Kirkeboen - Marit Winsvold - Tor Scott Evensen Styrets kommentarer/ innstilling: I det følgende vil vi kommentere og fremme innstilling til vedtak under det enkelte av de fire overskriftene fra forslagsstillerne. For styret framstår det imidlertid litt uklart hva skrivets innhold er bemerkninger til og hva de framsatte forslagene er alternativer til. Enkelte opplysninger det henvises til er også til dels ukorrekt. For øvrig gjør vi oppmerksom på at Tor Scott Evensen som ikke aksjonær i Boligselskapet Gjetemyrsveien 9 AS naturligvis ikke kan fremme forslag overfor selskapets generalforsamling. A. Planer for en større oppgradering/istandsettelse av utearealene Det er med noe undring styret registrerer at forslagsstillerne nå ikke lenger vil gå inn for å videreføre arbeidet med oppgradering av utearealene ettersom de første planene om slik oppgradering som var sendt aksjonærene 3. mai 2011 med høringsfrist 7. juni 2011 fikk bare entydige positive tilbakemeldinger. Styret oppsummerte høringen med følgende i sitt møte 14. juni 2011:

13 1) Oppgradering på tomten (hagen) Tilbakemeldingene fra aksjonærene på den utsendte skissen på oppgradering av tomten (hagen) ble gjennomgått: Alle tilbakemeldinger er positive og støtter styrets skisse. Vedtak: Den utsendte skissen med tilhørende beskrivelse vedtas lagt til grunn for den oppgraderingen som skal gjennomføres. Det innhentes pris fra A-tract på prosjektering, prisinnhenting, bestilling og byggeledelse. Det forutsettes at det innhentes priser fra tilbydere på alt arbeid som fordrer grunnarbeid inkl. graving og drenering og at dette utføres under ett/samtidig. Det forutsettes at A-tract tar seg av bestillingen av trapper, kantstein, benker og øvrige stein direkte fra leverandør i China slik at trapper og benker leveres i hel stein uten at det kreves sammensetting/monteringsarbeid, men kun utplassering på tomten. Beplantning, utrulling av plen m.v. kan tas over tid og om det er hensiktsmessig som dugnad/av hagekommiteen. Etter dette har A-tract AS på oppdrag fra styret arbeidet videre med planene og har også innhentet tilbud/priser for materiell, arbeid etc. Forslaget som nå foreligger om å slå kontra i forhold til tidligere vedtak kommer på bakgrunn av tidligere behandling svært overraskende og oppleves av styret både som irrasjonelt og uansvarlig. Planen for oppgradering av utearealene har som kjent vært på høring hos alle aksjonærer og styrets vedtak har sitt grunnlag i 100 % entydig positive høringsuttalelser fra aksjonærene, Styret har i påvente av utarbeidelsen av en helhetlig plan for utearealene utsatt både svært påkrevd arbeid med istandsetting/utskifting av baktrappene til oppgang B og C, beplantning og istandsetting av gressplenen o.a. for å se all ressursbruk utendørs som del av en helhetlig plan for oppgradering av utearealene. I samsvar med beslutningene fra forrige års generalforsamling og resultatet fra høringen i mai/juni 2011 er det så langt bundet opp NOK på konsulenthjelp til prosjektering/planlegging (A-tract) i tillegg til betydelige tids- /ressursforbruk fra styrets medlemmer (budsjettet for 2011 inneholdt NOK som ikke er brukt til prosjektet med oppgradering av utearealene). Forslag til vedtak: Forskjønning og økt beboeranvendelse av utearealene vil etter generalforsamlingens syn øke eiendommens og aksjonærenes verdi på en god måte. Generalforsamlingen tar til etterretning at styret i samsvar med de 100 % positive tilbakemeldingene fra aksjonærene har besluttet at oppgraderingen av utearealene skal gjennomføres, dog over tid og i størst mulig grad gjennom egeninnsats og dugnad. Generalforsamlingen har registrert at styret legger vekt på at grunnarbeid, inkludert graving og drenering som må gjennomføres av profesjonelle med nødvendige autorisasjoner, maskiner og utstyr, blir gjennomført på det vis som er mest mulig rasjonelt og økonomisk. B. Oppjustering av husleien Styret er i henhold til vedtektene forpliktet og bemyndiget til å fastsette blant annet husleiens størrelse. Styret mottar og vurderer to ganger per år rutinemessig forespørsel fra regnskapsfører i forkant av at det trykkes opp og sendes ut giroer til aksjonærene for etterfølgende halvår, forespørsel om eventuelle justeringer i husleie o.a. De siste gangene når leien har blitt justert, har styret vedtatt endringen i løpet av høsten. Sist den ble øket var med virkning fra da fra NOK 23,- til NOK 26,- per kvm. Begrunnelsen for økningen var da «bl.a. de betydelige merkostnader vi får etter restaureringen av taket, utbedringen av det elektriske anlegget og brannsikring av baktrappene/bakdørene.» Vi ønsker nå at aksjonærene gjennom generalforsamlingens behandling av årsberetningen kan tilkjennegi sin mening om en eventuell justering i forkant av styrets beslutning. Dette er bakgrunnen for formuleringen i årsberetningen om at styret nå vil vurdere å justere

14 husleien/felleskostnadene med virkning fra 1. juli 2012 sånn at enhetsprisen per leilighet på kr 400 per måned (står fast) og leieprisen per kvm. på kr 26 økes til kr 30 per måned. Når styret skal fatte sitt vedtak om eventuell justering av husleien vil både aksjonærenes synspunkt, aksjeloven og vedtektenes bestemmelser om selskapets økonomi og fastsettelse av husleie inngå i vurderingen. Styret mener utfallet av behandlingen av sak 5. Ytterligere låneopptak for bl.a. brannforebygging og oppgradering av utearealer, ikke har noen betydning for om husleien bør justeres eller ikke. Om det besluttes ikke å ta opp ytterligere lån, må det i så fall bygges opp fond/egen kontantbeholdning, slik at nødvendige oppgraderinger/restaureringer (større vedlikehold) kan gjennomføres uten låneopptak. C. Manglende budsjett for 2012 Budsjettet for 2012 behandles av generalforsamlingen som beskrevet i innkallingen under dagsorden pkt: 6. Behandling av budsjett for Revisors beretning behandles som vanlig under dagsorden pkt: 4. Behandling av regnskap for Styrets forslag til budsjett for 2012 og Revisor beretning ble utsendt til generalforsamlingen i samsvar med aksjeloven og vedtektene som også ble varslet i innkallingen til generalforsamlingen sendt aksjonærene 21. mars 2012: «Innkalling til generalforsamling samt styrets årsberetning for 2011 og årsregnskapet med noter for 2011 følger vedlagt. Merk forslagsfrist for saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen. Resten av sakspapirene til generalforsamlingen med styrets innstilling blir sendt aksjonærene seinest en uke før generalforsamlingen skal avholdes.» Det er naturligvis anledning å kommentere både Revisors beretning og budsjettet og også fremme eventuelle endringsforslag til budsjettet under generalforsamlingens behandling av disse sakene. Generalforsamlingen bestemmer naturligvis også i år hvor mye tid generalforsamlingen vil bruke på behandlingen av de enkelte saker på dagsorden. Forslagsfristen er for å få nye saker som i utgangspunktet ikke står på dagsorden til behandling i generalforsamlingen. D. Behov for å få bedre innsikt i kostnader knyttet til A-track Arkitekturs prosjekt/byggeleder Aksjeloven og selskapets vedtekter fastsetter at den daglige ledelse av selskapets ivaretas av styret og at styret leder driften av selskapets eiendom. Det inngår naturligvis i den daglige ledelse av selskapet og i ledelsen av driften av selskapets eiendom å ansette og/eller leie nødvendig hjelp/kompetanse for å ivareta de oppgaver som skal utføres i denne sammenheng. Styret har så langt i det enkelte tilfellet vurdert om det har vært hensiktsmessig å innhente forhåndspris og eventuelt konkurrerende forhåndspriser, om det er fastpris, timepris e.a. som er hensiktsmessig/ønskelig. I disse vurderingene har det bl.a. vært lagt vekt på arbeidsomfang, kompetanse, tidsperspektiv og situasjonen i markedet. I perioden fra 2006 til d.d. har dette styret som kjent sørget for å få gjennomført svært betydelige rehabiliteringer og oppgraderinger av eiendommen. Rehabiliteringer og oppgraderinger (større vedlikehold) som har vært påkrevd fordi eiendommen gjennom en årrekke tidligere ikke har vært ivaretatt på tilfredsstillende vis og det var oppsamlet behovet for større vedlikehold (rehabilitering og oppgradering). Vi har overfor generalforsamlingen det enkelte år redegjort for dette, men gjentar her at vi i perioden siden 2006 har benyttet oss av forskjellige rådgivnings- og konsulent tjenester, Eltakst & Konsulenttjeneste AS, A-tract AS og Skansen Consult AS for å gjennomgå

15 eiendommen og beskrive tilstanden og spesifisere det arbeidet som det har vært nødvendig å få utført. Vi har også innhentet tilbud fra andre uten at de har vært benyttet for denne typen tjenester, herunder Christiania Byggkompetanse AS. Både Eltakst & Konsulenttjeneste og A- tract har også fått i oppdrag å innhente tilbud på utførelsen av arbeidet, kontraktsforhandlinger med valgt tilbyder, byggeledelse samt oppfølging og kontroll av at kontrakten med valgt entreprenør oppfylles. Tilstandsrapporten fra Skansen Consult har så langt ikke ført til at utbedringsarbeid er iverksatt og det er derfor ikke tatt stilling til om hvorvidt Skansen Consult skal ha noen rolle med hensyn til innhenting av tilbud på arbeidsutførelse, byggeledelse etc. I våre valg av samarbeidspartnere på disse områdene har styret vektlagt både det faglige, det økonomiske og samhandlingskompetansen. Vi er så langt svært godt fornøyd både med Eltakst & Konsulenttjenester og A-tract både med hensyn til det faglige, det økonomiske og med deres samhandlingskompetanse. Det er ikke alle oppdrag som er kontrahert av dette styret som har vært gjenstand for konkurrerende prisinnhenting i forkant. Med den erfaring vi nå har med pris og kvalitet fra forskjellige leverandører, har vi i noen sammenhenger funnet det hensiktsmessig å avtale innhold, pris og kvalitet på oppdrag uten en forutgående priskonkurranse. Dette både fordi vi er «sikker» med hensyn til både pris, kvalitet og samhandlingskompetanse hos aktuelle leverandører og også for å begrense unødvendig arbeid for styrets medlemmer. Det framstår som forunderlig at forslagsstillerne uten innsyn i og ansvar for de oppgaver som er avtalt utført av A-tract AS, framsetter bastante meninger om hvorvidt de avtalte honorar er rimelig eller ikke. Forslagsstillerne benytter et annet navn, men styret har lagt til grunn at det er selskapets avtaler med A-tract AS forslagsstillerne mener å henvise til. For å illustrere dette kan vi opplyse om at det ikke var innhentet konkurrerende pristilbud fra andre aktører før avtalen med A-tract om tilbudsinnhenting, byggeledelse m.m. i tilknytning til rehabilitering av taket på NOK mva. (NOK ) ble signert. Det forelå derimot konkurrerende tilbud før avtalen i tilknytning til utskiftning av dørene i baktrappene med A-tract på NOK mva (NOK ) ble signert. Det billigste konkurrerende tilbudet som da var innhentet ville minimum ha kostet oss NOK mva (NOK ), sannsynligvis mer ettersom tilbudet inneholdt det vi oppfatter som standard bestemmelser for denne bransjen, som medfører at det i tillegg ville bli fakturert timesatser tillagt administrasjonspåslag om det hadde medgått mer tid enn estimert til byggeledelse o.a. eller om noe av arbeidet måtte utføres utenfor ordinær arbeidstid. Både avtalen med A-tract og det konkurrerende tilbudet som det refereres til omfattet a) Prosjektering, b) Kontrahering og kontrakt, c) Prosjekt og byggeledelse og d) HMS-koordinator. Det er ikke aktuelt for dette styret å etterkomme innholdet i skrivet fra forslagsstillerne. Dette styret vil fortsette den praksis som vi har lagt til grunn i perioden fra 2006 fram til dags dato, ved innhenting av nødvendig hjelp/kompetanse for å ivareta de oppgaver som skal utføres for å ivareta den daglige ledelsen av selskapet og i ledelsen av driften av selskapets eiendom. Styret vil også for framtiden i det enkelte tilfellet vurdere om det er hensiktsmessig å innhente forhåndspris og eventuelt konkurrerende forhåndspriser, om det er fastpris, timepris e.a. som er hensiktsmessig/ønskelig. I disse vurderingene vil det som tidligere bli lagt vekt både på arbeidsomfang, kompetanse, tidsperspektiv og situasjonen i markedet. Enhver av forslagsstillerne, eller andre aksjonærer, inviteres til å bistå styret i det konkrete arbeidet med å innhente hjelp/kompetanse for å løse nødvendige oppgaver i framtiden, dersom noen av forslagsstillerne eller øvrige aksjonærer mener de har kompetanse og

16 kapasitet til å påta seg slike oppgaver. I så fall bør generalforsamlingen vurdere å øke antallet vararepresentanter til styret ettersom alle vararepresentantene deltar i alle styremøter og det derfor er tilrettelagt for at de ville kunne bidra i styrets arbeid. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen tar redegjørelsen fra styret til etterretning. Generalforsamlingen er positiv til at styret kan gi enkelte aksjonærer konkret ansvar for eventuell beskrivelse av oppgaver som skal utføres, innhenting av tilbud på arbeidsutførelse, vurdering av mottatte tilbud og bistand til styret ved kontraktinngåelse etc. Det framholdes imidlertid at det er styret som også i slike tilfeller vil ha ansvaret overfor generalforsamlingen og i henhold til aksjeloven og vedtektene. Styrets ansvar kan naturligvis ikke delegeres.

17 8. Valg av styre Valgt 2011 (for tre år): Petter A. Larsen, styremedlem Valgt 2010 (for tre år): Per Christopher Undheim, nestleder Valgt 2009 (for tre år): Kåre A. Syltebø, styreleder Valgt 2011 (for ett år): Sigurd Dahlseide, varamedlem Valgt 2011 (for ett år): Yendini Yoo Cappelen, varamedlem (ikke på valg) (ikke på valg) (på valg) (på valg) (på valg) Forslag til vedtak: a) Kåre A. Syltebø, gjenvelges som styreleder (3 år) b) Sigurd Dahlseide, gjenvelges som varamedlem (1 år) c) Yendini Yoo Cappelen, gjenvelges som varamedlem (1 år)

BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS

BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer 921 285 442 Styrets årsberetning for 2011 Boligselskapets styre har hatt denne sammensetning: Styreleder: Kåre A. Syltebø Styremedlemmer: Per Christopher

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Dagsorden: 01/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.12.00 Protokollen ble signert og godkjent i desember 2000.

Dagsorden: 01/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.12.00 Protokollen ble signert og godkjent i desember 2000. Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 Onsdag 21. mars 2001, klokken 18:00, hos styrets leder Gjelder: Frode Eriksen, Svein Staalen, Liv Blom. Varamedlemmer (Hanne Svärd, Are Wormnes, Tord

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

AS SIGURDSGATE 20 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015

AS SIGURDSGATE 20 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015 Innkalling til ordinær generalforsamling i AS Sigurdsgate 20, 2015 Ordinær generalforsamling avholdes 26.03.15 kl 18:00 i personalrommet på Tøyen

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag 1 Øvre Sogn Borettslag Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag Velkommen til generalforsamling. Mandag den 12. mai kl. 18.00 i Felleshuset, Solvang Kolonihage, avdeling 4 Innkallingen inneholder borettslagets

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 4. mai 2009.

Detaljer

Til andelseierne i Torgveien Borettslag

Til andelseierne i Torgveien Borettslag Til andelseierne i Torgveien Borettslag Velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer