1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer"

Transkript

1 1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer Leilighet: Fornavn: Etternavn: Aksjer/stemmer: A-3H Randi/Arlstidis Søgnen/Kaloudis 17 A-3V Inger Johanne/Petter Andreas Rein/Larsen 17 A-2V Sissel Cooper Bos 17 A-2H Einar Harald/Zhru Sun Fjellvang/Ming 17 A-1H Sigurd Dahlseide 17 A-1V Hans Christie Bjønness 17 A-KV Gerd Helene Minde 10 A-KH Jenny Ann/KåreA. Hammerø/Syltebø 4 B-3V Vera/Kjell Grønneberg/Hauge 10 B-3H Gerd Bjune 10 B-1V Rigmor Elisabeth Sannæss 10 B-1H Håvard Lønnestad 10 B-2V Anette Haug Kirkebøen 10 B-2H Inger/Mette Bruun Evensen 10 C-3H Ragnhild/Einar Haug/Haug 14 C-3V Einar/Ragnhild Haug/Haug 10 C-2H Yendini Yoo Cappelen 14 C-2V Per Christoper Undheim 10 C-1H Marit Winsvold 14 C-1V Betty Ingunn Lind 10 Alle: 248

2 2. Valg av møteleder og referent Styreleder Kåre A. Syltebø er i henhold til vedtektene generalforsamlingens møteleder Sigurd Dahlseide foreslås valgt til å føre protokollen. Yendini Yoo Cappelen foreslås valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder og protokollfører.

3 3. Behandling av årsberetning for 2011 Det vises til vedlagte årsberetning for 2011 (sendt aksjonærene ): Forslag til vedtak Styrets årsberetning for 2011 godkjennes.

4 4. Behandling av regnskap for 2011 Det vises til vedlagte regnskap for 2011 (sendt aksjonærene ) inkludert Revisors beretning datert , følger vedlagt ( ).

5

6 Forslag til vedtak Regnskapet for 2011 godkjennes. Revisors beretning tas til etterretning.

7 4. Behandling av regnskap for Fastsettelse av revisjonshonorar for 2011 Forslag til vedtak Revisor honoreres i henhold til faktura.

8 4. Behandling av regnskap for Fastsettelse av styrehonorar for 2011 Generalforsamlingen i 2007 besluttet bl.a. følgende: Fastsetting av styrehonorar skal være et fast punkt på selskapets ordinære generalforsamling. Det gis ikke styrehonorar for Generalforsamlingene i 2008, 2009, 2010 og 2011 fattet tilsvarende vedtak om styrehonorar for 2007, 2008, 2009 og Saksfremstillingen som har vært framlagt for de ordinære generalforsamlingene fra og med 2007 er som følger: Bakgrunn De siste årene har hver av styrets medlemmer fått redusert husleie med kr 2.000,- per år som styrehonorar. Tilsvarende metode har vært benyttet for å honorere forretningsfører og vaktmester. Etter at Revisorhuset AS er konsultert om denne praksis vil styret endre dette slik at alle sider ved selskapets økonomiske forhold og eventuelle honorarer fra nå av blir håndtert i samsvar med gjeldende lov- og regelverk. Vurdering Styret er i henhold til vedtekter og fullmakter for øvrig bemyndiget til å rydde opp i dette både i forhold til forretningsfører og vaktmester, noe som blir gjort. Styrehonorar må imidlertid behandles og tas stilling til av generalforsamlingen. Selskapets økonomi er i lys av de behov som eksisterer for vedlikehold og oppgraderinger av gården, relativt sårbar (anstrengt) ettersom det ikke finnes oppsparte midler verken til vedlikeholds- eller investeringsformål. Begrunnelse Ut fra den filosofi at aksjonærene etter tur vil ta sin periode i styret, og i lys av den økonomiske situasjonen for selskapet, ser ikke styret at det er behov for å etablere/videreføre en praksis med styrehonorar. Imidlertid er det ønskelig at generalforsamlingen i selskapet foretar en slik vurdering for det enkelte år og fastsetting av styrehonorar bør derfor være et fast punkt hvert år på den ordinære generalforsamling. Overfor generalforsamlingen 26. april 2012 foreslås følgende vedtatt: Det gis ikke styrehonorar for 2011.

9 5. Ytterligere låneopptak for større vedlikehold, bl.a. brannforebygging og oppgradering av utearealer Det vises til tilstandsvurderingen fra Skansen Consult AS og den vedtatte planen for oppgradering av utearealene. For å gjennomføre den vedtatte oppgraderingen av utearealene og de foreslåtte/pålagte brannforebyggende tiltak påregnes en engangskostnad på NOK Styret foreslår at eksisterende lån hos OBOS på NOK søkes utvidet med NOK sånn at samlet lån blir NOK Det forutsettes at lånevilkårene videreføres tilnærmet uendret. Et slikt låneopptak vil øke de årlige renteutgiftene i årene fram til 2020 fra dagens nivå på ca kr til ca kr De årlige avdragene som starter i år 2020 vil øke fra dagens nivå på ca kr til ca kr Forslag til vedtak Det tas opp ytterligere lån fra OBOS på inntil NOK

10 6. Behandling av budsjett for 2012 Det vises til følgende budsjettforslag for 2012: Budsjett for Boligselskapet Gjetemyrsveien 9 AS Husleie månedlig - økt fra 26 til 30 Nok pr kvm fra ,00 Parkeringsleie månedlig - økt fra 600 til 700 Nok fra ,00 Eierskiftegebyr - 1 leiligheter 7 500,00 Vaktmesterleilighet - månedlig 900 Nok ,00 Renteinntekter ,00 Inntekter 2012: Utgifter 2012: Resultat 2012: Avskrivninger ,00 Kommunale avgifter kvartalsvis ,00 Serviceavtale Romerike svakstrøm AS (Brannanlegg) årlig 2 600,00 Regnskap - HBRI AS månedlig ,00 Revisjonshonorar - BDO årlig ,00 Dugnad halvårlig ,00 Renteutgifter OBOS månedlig (lånebeløp kr fra 01.07) ,00 GET Kabel TV anlegget halvårlig ,00 Strøm - månedlig ,00 Domene - gjetemyrsveien9as - one.com 335,00 Forsikring - Gjensidige forsikring årlig ,00 Porto løpende 1 500,00 Kontorrekvisita løpende 1 500,00 Vedlikehold - påkommende uspesifisert ,00 Diverse ,00 Trappevask - månedlig ,00 Sum inntekter ,00 Sum kostnader ,00 Overskudd ,00 Større bygningsmessig vedlikehold (Investering) 2012: Brannforebygging (Skansen Consult + tiltak) Estimat ,00 Overflatebehandling oppganger og baktrapper - rest ,50 Oppgradering utearealer (Atract + trapper m.m.) Estimat ,00 Samlede «investeringer» i eiendommen ,50 Samlet årsunderskudd ,50 For 2011 var det budsjettert med kr til større vedlikehold og et samlet underskudd på ,00 Forslag til vedtak Budsjettet for 2012 godkjennes. Styret vil foreta eventuelle justeringer av budsjetterte inntekter i samsvar med beslutningen de tar om husleie og parkeringsleie for 2. halvår og eventuelle justeringer under større bygningsmessig vedlikehold mellom brannforebygging og oppgradering av utearealene utfra erkjennelsen om at kostnadene til pålagt brannforebygging må prioriteres.

11 7. Innkomne forslag fra aksjonærer (forslagsfrist 16. mars 2012) Til Styret i Boligselskapet Gjetemyrsveien 9 AS Organisasjonsnr Viser til sakspapirer fra styret og til innkalling til generalforsamling for Styret har gjennomført store og tidkrevende oppgaver på en god måte de siste årene, og dette er prisverdig. Likevel tillater vi oss til å komme med følgende bemerkninger og alternative forslag: A. Planer for en større oppgradering/istandsettelse av utearealene Styret viser til planer for en større oppgradering/istandsettelse av utearealene til en kostnad av 1,2 mil NOK. Samtidig viser styret til at boligselskapet står med et betydelig regnskapsmessig tap etter at man har foretatt nødvendig oppgradering/oppussingsprosjekter. Etter vårt syn er det feil å prioritere omfattende oppgraderig av utearealene når selskapets økonomi er presset. Det er heller å foretrekke at vaktmester og beboerne sørger for vedlikehold av utearealene evt. med tilleggskostnader begrenset opp til maks NOK. Videre bør boligselskapet framover prioritere oppsparing av midler og styrking av selskapets egenkapital samt oppbygging av fondsmidler for uforutsette vedlikeholdsutgifter. Boligselskapets hovedmål framover bør være å spare mest mulig kapital før avdragsperioden for gjeld til OBOS-lån på NOK begynner i Dette innebærer edruelig bruk av penger i lang tid framover. Forslag til vedtak - sak 5: Generalforsamling gir ikke styre fullmakt til å gå videre med planer for en større oppgradering av utearealene. Maks beløp som kan brukes til dette formålet i inneværende år er NOK. B. Oppjustering av husleien Styret foreslår en økning av leieprisen per kvm fra 26 Nok i dag til 30 NOK fra og med 1. Juli I generalforsamling i april 2011 ble det imidlertid opplyst at det ikke er behov for husleieøkning de neste årene. Vi ber derfor styret om en forklaring på denne husleieøkningen. Er den knyttet til planer for oppgradering av utearealene eller til andre forhold? C. Manglende budsjett for 2012 Vi gjør oppmerksom på at sakspapirene vi har fått tilsendt ikke inkluderer forslag til budsjett for 2012 og heller ikke revisorberetning. Vi forventer å få disse distribuert i god tid før generalforsamlingen. Det må også presiseres at fristen for kommentarer og forslag til saker for behandling i generalforsamlingen (16/4) da ikke kan gjelde for sak 6 behandling av budsjett Vi håper også at generalforsamlingen får god tid til å gå gjennom og diskutere i mer detalj budsjett for 2012 den 26/4.

12 D. Behov for å få bedre innsikt i kostnader knyttet til A-track Arkitekturs prosjekt/byggeleder I styrets årsberetning har det kommet fram at boligselskapet har utbetalt/utkontraktert betydelige summer til enmannsforetak A-track Arkitekturs. Vederlag på NOK for byggeledelse for restaurering av tak mener vi er rimelig. Forholdet mellom honorar for byggeledelse ( NOK) og total kostnad for utskifting av dører fra baktrappene ( NOK) synes derimot ikke rimelig. Det samme gjelder også for byggelederhonorar for overflatebehandling og kostnad for prosjekteringsarbeid med forbedring av utearealene (kr ). Av styrets beretning går det fram at boligselskapet totalt har utbetalt om lag NOK til siv. arkitektens H Nømms selskap i perioden Med dette som utgangspunkt ønsker vi å stille følgende spørsmål til styret: 1. Har styret utlyst anbudskonkurranse for disse fire konsulenttjenester (byggeledelse)? 2. Har A-track Arkitekturs levert timerapporter og/eller sluttrapport med dokumentasjon av bl.a. byggelederens eget arbeid i disse fire oppdragene? Forslag til vedtak: Generalforsamlingen ber styret om å fremskaffe en mer fullstendig og detaljert dokumentasjon av A-tracks Arkitekturs timebruk. Videre ber generalforsamlingen styret om å få forelagt styrets vurdering av byggelederens kompetanse til så ulike prosjekter (fra restaurering av tak til oppgradering av uteareal) sett i forhold til andre alternative kandidater. Sist men ikke minst ber generalforsamlingen styret om framover å innhente minst tre tilbud for alle prosjekter som overstiger en kostnad på NOK også når det gjelder konsulenttjenester knyttet til bygge/prosjektledelsesarbeid. Oslo 13. april 2012 Signert: - Randi Søgnen og Aris Kaloudis - Betty Lind - Ragnhild Haug - Anette Kirkeboen - Marit Winsvold - Tor Scott Evensen Styrets kommentarer/ innstilling: I det følgende vil vi kommentere og fremme innstilling til vedtak under det enkelte av de fire overskriftene fra forslagsstillerne. For styret framstår det imidlertid litt uklart hva skrivets innhold er bemerkninger til og hva de framsatte forslagene er alternativer til. Enkelte opplysninger det henvises til er også til dels ukorrekt. For øvrig gjør vi oppmerksom på at Tor Scott Evensen som ikke aksjonær i Boligselskapet Gjetemyrsveien 9 AS naturligvis ikke kan fremme forslag overfor selskapets generalforsamling. A. Planer for en større oppgradering/istandsettelse av utearealene Det er med noe undring styret registrerer at forslagsstillerne nå ikke lenger vil gå inn for å videreføre arbeidet med oppgradering av utearealene ettersom de første planene om slik oppgradering som var sendt aksjonærene 3. mai 2011 med høringsfrist 7. juni 2011 fikk bare entydige positive tilbakemeldinger. Styret oppsummerte høringen med følgende i sitt møte 14. juni 2011:

13 1) Oppgradering på tomten (hagen) Tilbakemeldingene fra aksjonærene på den utsendte skissen på oppgradering av tomten (hagen) ble gjennomgått: Alle tilbakemeldinger er positive og støtter styrets skisse. Vedtak: Den utsendte skissen med tilhørende beskrivelse vedtas lagt til grunn for den oppgraderingen som skal gjennomføres. Det innhentes pris fra A-tract på prosjektering, prisinnhenting, bestilling og byggeledelse. Det forutsettes at det innhentes priser fra tilbydere på alt arbeid som fordrer grunnarbeid inkl. graving og drenering og at dette utføres under ett/samtidig. Det forutsettes at A-tract tar seg av bestillingen av trapper, kantstein, benker og øvrige stein direkte fra leverandør i China slik at trapper og benker leveres i hel stein uten at det kreves sammensetting/monteringsarbeid, men kun utplassering på tomten. Beplantning, utrulling av plen m.v. kan tas over tid og om det er hensiktsmessig som dugnad/av hagekommiteen. Etter dette har A-tract AS på oppdrag fra styret arbeidet videre med planene og har også innhentet tilbud/priser for materiell, arbeid etc. Forslaget som nå foreligger om å slå kontra i forhold til tidligere vedtak kommer på bakgrunn av tidligere behandling svært overraskende og oppleves av styret både som irrasjonelt og uansvarlig. Planen for oppgradering av utearealene har som kjent vært på høring hos alle aksjonærer og styrets vedtak har sitt grunnlag i 100 % entydig positive høringsuttalelser fra aksjonærene, Styret har i påvente av utarbeidelsen av en helhetlig plan for utearealene utsatt både svært påkrevd arbeid med istandsetting/utskifting av baktrappene til oppgang B og C, beplantning og istandsetting av gressplenen o.a. for å se all ressursbruk utendørs som del av en helhetlig plan for oppgradering av utearealene. I samsvar med beslutningene fra forrige års generalforsamling og resultatet fra høringen i mai/juni 2011 er det så langt bundet opp NOK på konsulenthjelp til prosjektering/planlegging (A-tract) i tillegg til betydelige tids- /ressursforbruk fra styrets medlemmer (budsjettet for 2011 inneholdt NOK som ikke er brukt til prosjektet med oppgradering av utearealene). Forslag til vedtak: Forskjønning og økt beboeranvendelse av utearealene vil etter generalforsamlingens syn øke eiendommens og aksjonærenes verdi på en god måte. Generalforsamlingen tar til etterretning at styret i samsvar med de 100 % positive tilbakemeldingene fra aksjonærene har besluttet at oppgraderingen av utearealene skal gjennomføres, dog over tid og i størst mulig grad gjennom egeninnsats og dugnad. Generalforsamlingen har registrert at styret legger vekt på at grunnarbeid, inkludert graving og drenering som må gjennomføres av profesjonelle med nødvendige autorisasjoner, maskiner og utstyr, blir gjennomført på det vis som er mest mulig rasjonelt og økonomisk. B. Oppjustering av husleien Styret er i henhold til vedtektene forpliktet og bemyndiget til å fastsette blant annet husleiens størrelse. Styret mottar og vurderer to ganger per år rutinemessig forespørsel fra regnskapsfører i forkant av at det trykkes opp og sendes ut giroer til aksjonærene for etterfølgende halvår, forespørsel om eventuelle justeringer i husleie o.a. De siste gangene når leien har blitt justert, har styret vedtatt endringen i løpet av høsten. Sist den ble øket var med virkning fra da fra NOK 23,- til NOK 26,- per kvm. Begrunnelsen for økningen var da «bl.a. de betydelige merkostnader vi får etter restaureringen av taket, utbedringen av det elektriske anlegget og brannsikring av baktrappene/bakdørene.» Vi ønsker nå at aksjonærene gjennom generalforsamlingens behandling av årsberetningen kan tilkjennegi sin mening om en eventuell justering i forkant av styrets beslutning. Dette er bakgrunnen for formuleringen i årsberetningen om at styret nå vil vurdere å justere

14 husleien/felleskostnadene med virkning fra 1. juli 2012 sånn at enhetsprisen per leilighet på kr 400 per måned (står fast) og leieprisen per kvm. på kr 26 økes til kr 30 per måned. Når styret skal fatte sitt vedtak om eventuell justering av husleien vil både aksjonærenes synspunkt, aksjeloven og vedtektenes bestemmelser om selskapets økonomi og fastsettelse av husleie inngå i vurderingen. Styret mener utfallet av behandlingen av sak 5. Ytterligere låneopptak for bl.a. brannforebygging og oppgradering av utearealer, ikke har noen betydning for om husleien bør justeres eller ikke. Om det besluttes ikke å ta opp ytterligere lån, må det i så fall bygges opp fond/egen kontantbeholdning, slik at nødvendige oppgraderinger/restaureringer (større vedlikehold) kan gjennomføres uten låneopptak. C. Manglende budsjett for 2012 Budsjettet for 2012 behandles av generalforsamlingen som beskrevet i innkallingen under dagsorden pkt: 6. Behandling av budsjett for Revisors beretning behandles som vanlig under dagsorden pkt: 4. Behandling av regnskap for Styrets forslag til budsjett for 2012 og Revisor beretning ble utsendt til generalforsamlingen i samsvar med aksjeloven og vedtektene som også ble varslet i innkallingen til generalforsamlingen sendt aksjonærene 21. mars 2012: «Innkalling til generalforsamling samt styrets årsberetning for 2011 og årsregnskapet med noter for 2011 følger vedlagt. Merk forslagsfrist for saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen. Resten av sakspapirene til generalforsamlingen med styrets innstilling blir sendt aksjonærene seinest en uke før generalforsamlingen skal avholdes.» Det er naturligvis anledning å kommentere både Revisors beretning og budsjettet og også fremme eventuelle endringsforslag til budsjettet under generalforsamlingens behandling av disse sakene. Generalforsamlingen bestemmer naturligvis også i år hvor mye tid generalforsamlingen vil bruke på behandlingen av de enkelte saker på dagsorden. Forslagsfristen er for å få nye saker som i utgangspunktet ikke står på dagsorden til behandling i generalforsamlingen. D. Behov for å få bedre innsikt i kostnader knyttet til A-track Arkitekturs prosjekt/byggeleder Aksjeloven og selskapets vedtekter fastsetter at den daglige ledelse av selskapets ivaretas av styret og at styret leder driften av selskapets eiendom. Det inngår naturligvis i den daglige ledelse av selskapet og i ledelsen av driften av selskapets eiendom å ansette og/eller leie nødvendig hjelp/kompetanse for å ivareta de oppgaver som skal utføres i denne sammenheng. Styret har så langt i det enkelte tilfellet vurdert om det har vært hensiktsmessig å innhente forhåndspris og eventuelt konkurrerende forhåndspriser, om det er fastpris, timepris e.a. som er hensiktsmessig/ønskelig. I disse vurderingene har det bl.a. vært lagt vekt på arbeidsomfang, kompetanse, tidsperspektiv og situasjonen i markedet. I perioden fra 2006 til d.d. har dette styret som kjent sørget for å få gjennomført svært betydelige rehabiliteringer og oppgraderinger av eiendommen. Rehabiliteringer og oppgraderinger (større vedlikehold) som har vært påkrevd fordi eiendommen gjennom en årrekke tidligere ikke har vært ivaretatt på tilfredsstillende vis og det var oppsamlet behovet for større vedlikehold (rehabilitering og oppgradering). Vi har overfor generalforsamlingen det enkelte år redegjort for dette, men gjentar her at vi i perioden siden 2006 har benyttet oss av forskjellige rådgivnings- og konsulent tjenester, Eltakst & Konsulenttjeneste AS, A-tract AS og Skansen Consult AS for å gjennomgå

15 eiendommen og beskrive tilstanden og spesifisere det arbeidet som det har vært nødvendig å få utført. Vi har også innhentet tilbud fra andre uten at de har vært benyttet for denne typen tjenester, herunder Christiania Byggkompetanse AS. Både Eltakst & Konsulenttjeneste og A- tract har også fått i oppdrag å innhente tilbud på utførelsen av arbeidet, kontraktsforhandlinger med valgt tilbyder, byggeledelse samt oppfølging og kontroll av at kontrakten med valgt entreprenør oppfylles. Tilstandsrapporten fra Skansen Consult har så langt ikke ført til at utbedringsarbeid er iverksatt og det er derfor ikke tatt stilling til om hvorvidt Skansen Consult skal ha noen rolle med hensyn til innhenting av tilbud på arbeidsutførelse, byggeledelse etc. I våre valg av samarbeidspartnere på disse områdene har styret vektlagt både det faglige, det økonomiske og samhandlingskompetansen. Vi er så langt svært godt fornøyd både med Eltakst & Konsulenttjenester og A-tract både med hensyn til det faglige, det økonomiske og med deres samhandlingskompetanse. Det er ikke alle oppdrag som er kontrahert av dette styret som har vært gjenstand for konkurrerende prisinnhenting i forkant. Med den erfaring vi nå har med pris og kvalitet fra forskjellige leverandører, har vi i noen sammenhenger funnet det hensiktsmessig å avtale innhold, pris og kvalitet på oppdrag uten en forutgående priskonkurranse. Dette både fordi vi er «sikker» med hensyn til både pris, kvalitet og samhandlingskompetanse hos aktuelle leverandører og også for å begrense unødvendig arbeid for styrets medlemmer. Det framstår som forunderlig at forslagsstillerne uten innsyn i og ansvar for de oppgaver som er avtalt utført av A-tract AS, framsetter bastante meninger om hvorvidt de avtalte honorar er rimelig eller ikke. Forslagsstillerne benytter et annet navn, men styret har lagt til grunn at det er selskapets avtaler med A-tract AS forslagsstillerne mener å henvise til. For å illustrere dette kan vi opplyse om at det ikke var innhentet konkurrerende pristilbud fra andre aktører før avtalen med A-tract om tilbudsinnhenting, byggeledelse m.m. i tilknytning til rehabilitering av taket på NOK mva. (NOK ) ble signert. Det forelå derimot konkurrerende tilbud før avtalen i tilknytning til utskiftning av dørene i baktrappene med A-tract på NOK mva (NOK ) ble signert. Det billigste konkurrerende tilbudet som da var innhentet ville minimum ha kostet oss NOK mva (NOK ), sannsynligvis mer ettersom tilbudet inneholdt det vi oppfatter som standard bestemmelser for denne bransjen, som medfører at det i tillegg ville bli fakturert timesatser tillagt administrasjonspåslag om det hadde medgått mer tid enn estimert til byggeledelse o.a. eller om noe av arbeidet måtte utføres utenfor ordinær arbeidstid. Både avtalen med A-tract og det konkurrerende tilbudet som det refereres til omfattet a) Prosjektering, b) Kontrahering og kontrakt, c) Prosjekt og byggeledelse og d) HMS-koordinator. Det er ikke aktuelt for dette styret å etterkomme innholdet i skrivet fra forslagsstillerne. Dette styret vil fortsette den praksis som vi har lagt til grunn i perioden fra 2006 fram til dags dato, ved innhenting av nødvendig hjelp/kompetanse for å ivareta de oppgaver som skal utføres for å ivareta den daglige ledelsen av selskapet og i ledelsen av driften av selskapets eiendom. Styret vil også for framtiden i det enkelte tilfellet vurdere om det er hensiktsmessig å innhente forhåndspris og eventuelt konkurrerende forhåndspriser, om det er fastpris, timepris e.a. som er hensiktsmessig/ønskelig. I disse vurderingene vil det som tidligere bli lagt vekt både på arbeidsomfang, kompetanse, tidsperspektiv og situasjonen i markedet. Enhver av forslagsstillerne, eller andre aksjonærer, inviteres til å bistå styret i det konkrete arbeidet med å innhente hjelp/kompetanse for å løse nødvendige oppgaver i framtiden, dersom noen av forslagsstillerne eller øvrige aksjonærer mener de har kompetanse og

16 kapasitet til å påta seg slike oppgaver. I så fall bør generalforsamlingen vurdere å øke antallet vararepresentanter til styret ettersom alle vararepresentantene deltar i alle styremøter og det derfor er tilrettelagt for at de ville kunne bidra i styrets arbeid. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen tar redegjørelsen fra styret til etterretning. Generalforsamlingen er positiv til at styret kan gi enkelte aksjonærer konkret ansvar for eventuell beskrivelse av oppgaver som skal utføres, innhenting av tilbud på arbeidsutførelse, vurdering av mottatte tilbud og bistand til styret ved kontraktinngåelse etc. Det framholdes imidlertid at det er styret som også i slike tilfeller vil ha ansvaret overfor generalforsamlingen og i henhold til aksjeloven og vedtektene. Styrets ansvar kan naturligvis ikke delegeres.

17 8. Valg av styre Valgt 2011 (for tre år): Petter A. Larsen, styremedlem Valgt 2010 (for tre år): Per Christopher Undheim, nestleder Valgt 2009 (for tre år): Kåre A. Syltebø, styreleder Valgt 2011 (for ett år): Sigurd Dahlseide, varamedlem Valgt 2011 (for ett år): Yendini Yoo Cappelen, varamedlem (ikke på valg) (ikke på valg) (på valg) (på valg) (på valg) Forslag til vedtak: a) Kåre A. Syltebø, gjenvelges som styreleder (3 år) b) Sigurd Dahlseide, gjenvelges som varamedlem (1 år) c) Yendini Yoo Cappelen, gjenvelges som varamedlem (1 år)

BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer

BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer Innkalling til generalforsamling for 2008 Tid: 29. april 2009 kl 1830 Sted: Bjørnehuset St.Hanshaugen Til behandling: 1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer 2. Valg av møteleder

Detaljer

1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer

1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer 921 285 442 Generalforsamling 29. april 2009 1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer Leilighet: Fornavn: Etternavn:

Detaljer

BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS

BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer 921 285 442 Styrets årsberetning for 2011 Boligselskapets styre har hatt denne sammensetning: Styreleder: Kåre A. Syltebø Styremedlemmer: Per Christopher

Detaljer

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene Sakspapirer til generalforsamling Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent.

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent. 1 AS Nybygg Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Nybygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 13.05.2015

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Rognerud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016 Årsmøtet ble avholdt tirsdag 21. mars 2017 i Tinnheiveien 17. 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 21 stemmeberettigede,

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 8. november 2010 kl i menighetssalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 8. november 2010 kl i menighetssalen, Ellingsrud kirke Oslo, 29. oktober 2010 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 8. november 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Budsjett 2011 i menighetssalen, Ellingsrud

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 Konstituering Vedtak: Valgt. Vedtak: Godkjent. Vedtak: Valgt. Vedtak: Godkjent.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 Konstituering Vedtak: Valgt. Vedtak: Godkjent. Vedtak: Valgt. Vedtak: Godkjent. Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 14.05.2014

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING STORM REAL ESTATE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING STORM REAL ESTATE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STORM REAL ESTATE ASA Den 7. mai 2014 kl. 08.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA på Hotel Continental, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Pynten Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble 1 Borettslaget Kirkeveien 112 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Kirkeveien 112 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Tilstede var 22 aksjonærer i henhold til innleverte navnesedler, samt 1 med fullmakt. Tilsammen 23 stemmeberettigede.

Tilstede var 22 aksjonærer i henhold til innleverte navnesedler, samt 1 med fullmakt. Tilsammen 23 stemmeberettigede. 5214 ÅRSMøteProtokoll AS Tøyen Boligselskap 5214 Ordinær generalforsamling i AS Tøyen Boligselskap ble avholdt 31. mai 2006 kl. 18.00 i Tøyenhus borettslag aktivitetslokale. Tilstede var 22 aksjonærer

Detaljer

TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY II AS

TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY II AS TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY II AS Styret i Nordic Secondary II AS vedtok i styremøte den 30. april 2015 å gjøre en ekstraordinær utbetaling (tilleggsutbytte) til aksjonærene i selskapet på 0,22 kroner

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SECONDARY AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SECONDARY AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SECONDARY AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Nordic Secondary AS den 26. mai 2014 kl. 14:30 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00

Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00 Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00 1. Konstituering 1.1 Registrering av de fremmøtte Antall andelseiere

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo. Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo. Tilstede var 95 aksjonærer og 1 med fullmakt til sammen 96

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

TIL AKSJONÆRER I GLOBAL INFRASTRUKTUR I AS

TIL AKSJONÆRER I GLOBAL INFRASTRUKTUR I AS TIL AKSJONÆRER I GLOBAL INFRASTRUKTUR I AS Styret i Global Infrastruktur I AS vedtok i styremøte den 30. april 2015 å gjøre en ekstraordinær utbetaling (tilleggsutbytte) til aksjonærene i selskapet på

Detaljer

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTE 206 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING Torsdag 26. mai 206 kl 8.00 i Oslo Eiendomssenter sine lokaler i 7. etg. Hegdehaugsveien 3, 0352 Oslo Konstituering Godkjenning av

Detaljer

TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY AS

TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY AS TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY AS Styret i Nordic Secondary AS vedtok i styremøte den 30. april 2015 å gjøre en ekstraordinær utbetaling (tilleggsutbytte) til aksjonærene i selskapet på 0,50 kroner

Detaljer

PROTOKOLL - GENERALFORSAMLING 2016

PROTOKOLL - GENERALFORSAMLING 2016 PROTOKOLL - GENERALFORSAMLING 2016 Den 25. april 2016 ble det avholdt ordinær generalforsamling for Helseforetakenes Innkjøpsservice AS på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen. Til stede som aksjonær

Detaljer

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata.

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. 35292 ÅRSMøteProtokoll A/S Sommerfrydløkken Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. Tilstede var 20 aksjonærer, 620, i henhold til

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 8. mars 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Ordinær Generalforsamling Tirsdag 20. juni klokken I selskapets lokaler på Stormyra i Bodø

Ordinær Generalforsamling Tirsdag 20. juni klokken I selskapets lokaler på Stormyra i Bodø Aksjonærer i Saltens Bilruter AS innkalles herved til Til behandling foreligger Ordinær Generalforsamling Tirsdag 20. juni klokken 13.00. I selskapets lokaler på Stormyra i Bodø 1. Valg av møteleder 2.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 Antall til stede: 43 stk., hvorav 1fullmakt. DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering. Sak 1/10 Godkjenning av innkalling.

Detaljer

1 Nøklevann Borettslag

1 Nøklevann Borettslag 1 Nøklevann Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nøklevann Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 8. november 2016 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Informasjon 3. Budsjett 2017 4. Innkomne

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på.

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på. Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap Møtedato: 24.04.2014 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Anker Hotell Til stede: 54 aksjonærer, 9 representert ved fullmakt, totalt 63 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Møtedato: 22. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Deichmanns bibliotek, Sandaker Senter 22 andelseiere, 4 representert ved

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL INFRASTRUKTUR I AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL INFRASTRUKTUR I AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL INFRASTRUKTUR I AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Infrastruktur I AS den 31. mai 2016 kl. 09:00 på Felix Konferansesenter,

Detaljer

Vi er pr. 31.12.2014 137 medlemmer.

Vi er pr. 31.12.2014 137 medlemmer. VELKOMMEN!! Høysand Vann & Avløps lag SA Årsmøte 19.juni 2015 kl.19-21 Dagsorden: Årsmøte, 19/6-2015 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken oligselskap Møtedato 7. mai 2009 Møtetidspunkt 1830 Møtested Munchmuseets lokaler på Tøyen i Oslo Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører

Detaljer

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap som ble avholdt tirsdag 24. april 2007 kl. 1830 i St. Hallvard kirkes menighetssal, Enerhaug gt 4. Tilstede var 47 aksjeeiere i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR GENERALFORSAMLING I QUALES STIFTELSE

MØTEINNKALLING FOR GENERALFORSAMLING I QUALES STIFTELSE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR GENERALFORSAMLING I QUALES STIFTELSE TID: 21.06.2016 kl. 08.30 STED: MØTEROMMET 5.ETG. KAMMERSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 21. mai 2014 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 5.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 20. mai 2014 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

1 Østre Kragskogen Sameie

1 Østre Kragskogen Sameie 1 Østre Kragskogen Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Østre Kragskogen Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2015

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2015 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2015 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 17 stemmeberettigede, 1 fullmakt, totalt 18 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i itsmf Norge

Protokoll fra ordinær generalforsamling i itsmf Norge Protokoll fra ordinær generalforsamling i itsmf Norge den 12.03.2014 kl. 17.45. Møtested: Clarion Hotel Oslo Airport Møtet ble åpnet av Jan A Svege. 1 Konstituering A. Registering Tilstede er 22 medlemmer.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Tilstede var 39 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 43 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SECONDARY AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SECONDARY AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SECONDARY AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Nordic Secondary AS den 31. mai 2016 kl. 10:30 på Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Etterstad I Borettslag den kl Møtested : Operasjon Veds lokaler

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Etterstad I Borettslag den kl Møtested : Operasjon Veds lokaler Protokoll fra ordinær generalforsamling i Etterstad I Borettslag den 15.06.2010 kl. 18.00. Møtested : Operasjon Veds lokaler Tilstede var 16 andelseiere og 0 med fullmakt til sammen 16 stemmeberettigede.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 21. mai 2014 kl. 12.00 i Felix

Detaljer

1 Akersbakken Borettslag

1 Akersbakken Borettslag 1 Akersbakken Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Akersbakken Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1/7. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008

1/7. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008 1/7 TIL AKSJEEIERNE I NORSE ENERGY CORP. ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008 Aksjeeierne i Norse Energy Corp. ASA innkalles til ordinær generalforsamling 20. mai 2008 kl. 10:00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjonærene i Aktiv Kapital ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2005 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA således:

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 17. november 2014 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 17. november 2014 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 6. november 2014 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 17. november 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Budsjett 2015 3. Innkomne saker i Menighetsalen,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag Møtedato: 10. april 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Oslo Misjonskirke Betlehem Fellesskapshuset 84 andelseiere, 5 representert

Detaljer

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Herregårdsterrassen Sameie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 27.03.2014

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2007 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2007 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2007 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS den 17. juni 2015 kl. 09.00 i Felix

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 26. april 2012 kl Møtested: St. Hallvard kirke på Tøyen i Oslo.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 26. april 2012 kl Møtested: St. Hallvard kirke på Tøyen i Oslo. Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 26. april 2012 kl. 1800. Møtested: St. Hallvard kirke på Tøyen i Oslo. Tilstede var 55 aksjonærer og 1 med fullmakt til sammen

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC FINANCIALS ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC FINANCIALS ASA Til aksjonærene i Nordic Financials ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC FINANCIALS ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA. Generalforsamlingen

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Til aksjonærene i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Vår ref.: Deres ref.: Aslaug Rustad 13. april 2016 Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Sted: Scandic Hell, Stjørdal Tid: Fredag

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Invitasjon til Oi! - dag og innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Invitasjon til Oi! - dag og innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Til aksjonærene i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Invitasjon til Oi! - dag og innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Sted: SpareBank 1 SMN sine lokaler i Søndre g t 4, Trondheim

Detaljer

Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede.

Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Åssida Borettslag Dato 14.05.2013 Kl. 19.00. Møtested: Sovheim Allsenter. Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiemøte i Boligsameiet Solstadtunet

Innkalling til ekstraordinært sameiemøte i Boligsameiet Solstadtunet Innkalling til ekstraordinært sameiemøte i Boligsameiet Solstadtunet Det innkalles herved til ekstraordinært sameiermøte for Solstadtunet sameie. Sted: Nasle Aktivitetshus (Larkollveien 915) Dato: 6.desember

Detaljer

B Godtgjørelse til valgkomiteen settes til kr pr medlem Vedtak: Vedtatt mot 4 stemmer

B Godtgjørelse til valgkomiteen settes til kr pr medlem Vedtak: Vedtatt mot 4 stemmer 1 Pynten Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE År 2004 den 23. mars kl. 19.00, ble ordinært sameiermøte avholdt i Veitvet Eldresenter. Det møtte i alt 51 sameiere, og 15 var representert ved fullmakt.

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Mandag den 3. juni 2013. 14.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien 45,

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Enstemmig godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Enstemmig godkjent 1 AL Bølerskogen Borettslag II Protokoll fra ordinær generalforsamling i AL Bølerskogen Borettslag II ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte i Jakobsbråtan boligsameie avholdes onsdag 23. september. 2015 kl. 19 i Smestadtoppen Barnehage. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt.

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt. 1 Heimdalsgata 4 borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Heimdalsgata 4 borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Skipsholding 2 AS den 1. juni 2016 kl. 13.00 i Obligo Investment Managements

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NÆRINGSBYGG HOLDING III AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NÆRINGSBYGG HOLDING III AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NÆRINGSBYGG HOLDING III AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Næringsbygg Holding III AS den 16. juni 2015 kl. 16.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i A/S Kjølberggaten 1.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i A/S Kjølberggaten 1. A/S Kjølberggt. 1 Ekstraordinær generalforsamling 2010 v/advokat Svein Thorp St. Olavs gate 28 0166 Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Vedtak: Vedtatt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtak: Vedtatt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Borettslaget 4 Blocks Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG http://www.stenfeltbakken.no/ Generalforsamling 2008 INNKALLING

STENFELTBAKKEN GRENDELAG http://www.stenfeltbakken.no/ Generalforsamling 2008 INNKALLING Langhus, 5. April 2008 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i Nedre grendehus Torsdag 24. april kl 19.30 Dagsorden 1) Konstituering... 2) Styrets årsberetning...

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING MA KL 16:30 BJØRVIKA KONFERANSESENTER, OSLO ATRIUM

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING MA KL 16:30 BJØRVIKA KONFERANSESENTER, OSLO ATRIUM INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2004 5. MA1 2004 - KL 16:30 BJØRVIKA KONFERANSESENTER, OSLO ATRIUM INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2004 I OPTICOM ASA Det innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Flaen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudsletta Borettslag den kl Møtested : Sarons lokaler.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudsletta Borettslag den kl Møtested : Sarons lokaler. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudsletta Borettslag den 09.05.2012 kl. 18.00. Møtested : Sarons lokaler. Tilstede var 51 andelseiere og 12 med fullmakt til sammen 63 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2007 AS

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2007 AS PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2007 AS Aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS avholdt ordinær generalforsamling i selskapet den den 18. februar 2016 kl. 15.00

Detaljer

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Til stede fra styret: Robert Elstad, Roy Christiansen, Elin Melbøe Sørensen, Elin Nøkleby Andreassen, og Jan Østbye Forfall: Anita Fevang Pedersen Referent:

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 03.02.15, kl. 08.30 10.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag Møtedato: 29. april 2014 Møtetidspunkt: 19.00 Møtested: Til stede: Deichmanns Bibliotek, Sandaker Senter 39 andelseiere, 12 representert ved

Detaljer

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 PEPPERSTAD.NET ONSDAG 29. APRIL 2014 Referat generalforsamling Pepperstad.net 29.04.2014 Side 1 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING PEPPERSTAD.NET 29.04.2014 PÅ

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Oslo Misjonskirke Betlehem. Tilstede var 78 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 84 stemmeberettigede.

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Referat Generalforsamling 2015 Borettslaget Frostaveien 1 26.03.15 Sak 1 Konstituering Frammøte ble registrert av styret. 19 av 69 andeler var representert: 04, 07, 10, 18, 20, 23, 25, 28, 35, 37, 38,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Your ref. Our ref. Storebø, MSA/PP/- 05.05.2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Fredag 23. mai 2014 kl 09:00, adresse:

Detaljer

REFERAT GENERALFORSAMLING

REFERAT GENERALFORSAMLING REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 PEPPERSTAD.NET TIRSDAG 24. APRIL 2012 Referat generalforsamling Pepperstad.net 24.04.2012 Side 1 Informasjonsmøte ved Get Driftskvalitet og kundetilfredshet Get har arbeidet

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer