1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer"

Transkript

1

2 BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer Generalforsamling 29. april Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer Leilighet: Fornavn: Etternavn: Aksjer/stemmer: A-3H Randi/Arlstidis Søgnen/Kaloudis 17 A-3V Per Rolf Andersen 17 A-2V Einar Holm 17 A-2H Einar Harald Fjellvang 17 A-1H Sigurd Dahlseide 17 A-1V Hans Christie Bjønnes 17 A-KV Gerd H. Minde 10 A-KH Jenny Ann/KåreA. Hammerø/Syltebø 4 B-3V Petter Andreas Larsen 10 B-3H Gerd Bjune 10 B-1V Rigmor Sannæss 10 B-1H Håvard Lønnestad 10 B-2V Anette Haug Kirkebøen 10 B-2H Inger/Mette Bruun Evensen 10 C-3H Ragnhild Haug 14 C-3V Einar Haug 10 C-2H Yendini yoo Cappelen 14 C-2V Per Christoper Undheim 10 C-1H Marit Winsvold 14 C-1V Betty Lind 10

3 BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer Generalforsamling 29. april Valg av møteleder og referent Styreleder Kåre A. Syltebø er i henhold til vedtektene generalforsamlingens møteleder Foretningsfører Gerd Bjune foreslås som referent

4 BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer Generalforsamling 29. april Behandling av årsberetning for 2008 Det vises til vedlagte årsberetning for Forslag til vedtak Styrets årsberetning for 2008 godkjennes.

5 BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer Styrets årsberetning for 2008 Boligselskapets styre har hatt denne sammensetning: Styreleder: Styremedlemmer: Foretningsfører: Revisor: Kåre A. Syltebø Per Christopher Undheim Petter Andreas Larsen Gerd Bjune Revisorhuset AS, Schwensensgt. 5, 0170 Oslo Boligselskapet Gjetemyrsveien 9 AS, gnr. 217, bnr. 164 i Oslo kommune består av ett hus kompleks i 5 etasjer inkludert underetasje og loft, med oppgang 9A, B og C og inneholder totalt 20 aksjeleiligheter samt leilighet for vaktmester. Det er ingen ordinært ansatte i selskapet, dog utfører Gerd Bjune en funksjon som foretningsfører og Lauritz Hagen Kennedy en funksjon som vaktmester. Styret har i dag en kjønnsmessig ubalanse med 0 kvinner (0 %) og tre menn (100,00 %). Etter styrets oppfatning bedriver ikke selskapet noen aktiviteter som forurenser det ytre miljø utover det energiforbruk som enhver tilsvarende bolig medfører. Det er i perioden avholdt 9 styremøter hvor det er behandlet ca 54 saker. Foretningsfører (Gerd Bjune) har møtt på alle møter. Styret har etablert en egen hjemmeside; hvor det er lagt ut informasjon om selskapet, gården vår og om styrets arbeid. Det er også etablert en egen mailadresse til styret som er: Har dere noe på hjertet er det bare å sende oss en mail. Fra og med regnskapsåret 2009 har styret besluttet å gå over til et profesjonelt regnskapsbyrå slik at vår alles kjære forretningsfører Gerd Bjune endelig får ønsket sitt oppfylt om å være bare pensjonist. Det er inngått avtale med Hammersborg Regnskaps- og innbetalingsservice og regnskapsføringen. Styrets arbeid Fellesareal og bygningen: Vann- /soppskade Lekkasje fra badet til Dahlseide og fra varmtvannsberederen til Betty Lind samt fra soilrør mellom 2 og 3. etg. i oppg. A samt soppskade i kjeller og krypkjeller under leligheten til Hammerø/Syltebø er siste års begivenheter på vannskade/-lekkasje fronten. Badet og varmtvannsberederen er reparert av henholdsvis Dahlseide og Lind. Utskiftning av soilrøret mellom 2. og 4. etg. i oppgang A og utbedringen av soppskaden er betalt av selskapet. Etter det styret har fått melding om er skadene fullt ut utbedret. Selskapets forsikringer dekket ikke utbedringskostnadene ettersom det fra forsikringsselskapets side ble kategorisert som

6 slitasjeskade og selskapet ikke har egen soppforsikring. Taket En del takstein ramlet fra taket i forbindelse med snøsmeltingen. City taktekking har gjennomført nødvendige reparasjoner. Etter styrets vurderinger er imidlertid taket nå i en slik forfatning at det er hensiktsmessig med en totalrenovering noe styret har startet planleggingen av. En slik totalrenovering vil kunne beløpe seg til bortimot kr per kvm. takflate så dette vil være et svært betydelig økonomisk løft for selskapet. Ettersom gården er oppført på Byantikvarens gule liste er det mulig å søke om kommunalt tilskudd på inntil 50 % av renoveringskostnadene, noe styret vil arbeide videre med. Finansieringen forøvrig diskuterer styret med selskapets bankforbindelse, DNB Nor. Brannsikre dører fra baktrappene Dørene fra baktrappene og inn til leilighetene må også skiftes ut for å være i forskriftsmessig brannteknisk stand. Styret har engasjert en konsulent for å beskrive prosjektet og innhente tilbud på utskiftning av alle dører i baktrappene og tar sikte på å fullføre dette i løpet av kommende år. Det elektriske anlegget I samsvar med tilstandsrapporten for det elektriske anlegget i fellesarealet til gården, som ble omdelt til forrige generalforsamling er første del av utskiftningene gjennomført bl.a. med nye hovedtavler og fordeler skap for oppgangene samt fornying av oppleggene for lys i kjeller og på loft. Neste trinn med utskiftning av stigeledninger m.v. bør gjennomføres kommende år. Vårdugnad med god oppslutning fra gårdens beboere gikk av stabelen i mai og ble også denne gangen avsluttet med pizza, øl, kaffe og kaker i hagen. Uteområder: Snømåking, strøing, gressklipping etc. er på en god måte ivaretatt av vår nye vaktmester. Ingen ekstraordinære utbedringer/oppgraderinger er iverksatt. Parkering: Styret har justert parkeringsleien til kr 500,- per måned med virkning fra 1. april 2009, jf. husordensreglenes bestemmelser om at markedsleie skal gjelde. Rengjøring av fellesareal: Fellesarealet i oppgangene er som forutsatt løpende rengjort på tilfredsstillende måte av beboerne. Fellesarealet i underetasje er på en god måte ivaretatt av vaktmester. Forsikring: Boligselskapet er som tidligere fullverdiforsikret i Gjensidige NOR forsikring. Husleien: Husleien ble med virkning fra 1. januar 2009 justert Styret besluttet at husleien settes sammen av en enhetspris per leilighet på kr 400 per måned og i tillegg en leiepris pr kvm. på kr 23 per måned. Økonomi: Selskapets lån i Husbanken er nå nedbetalt, noe som har gitt tilstrekkelig og kjærkomment likviditetsmessig handlingsrom.

7 Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift. Etter styrets oppfatning er det ingen tvil knyttet til selskapets evne til å kunne fortsette driften. - Regnskapet for 2008 viser et ordinært resultat før skatt på kr ,24 som overføres til frie fond. - Regnskapet for 2007 viste et ordinært resultat før skatt på kr ,47 Oslo, 16. april 2009 Styret i Boligselskapet Gjetemyrsveien 9 AS Kåre A. Syltebø Per Christopher Undheim Petter A. Larsen Styreleder Styremedlem Styremedlem

8 BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer Generalforsamling 29. april Behandling av regnskap for 2008 Det vises til vedlagte regnskap for 2008 inkludert beretning fra revisor. Forslag til vedtak Regnskapet for 2008 godkjennes.

9

10

11

12

13

14 BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer Generalforsamling 29. april Behandling av regnskap for Fastsettelse av revisjonshonorar for 2008 Forslag til vedtak Revisor honoreres i henhold til faktura.

15 BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer Generalforsamling 29. april Behandling av regnskap for Fastsettelse av styrehonorar for 2008 Generalforsamlingen i 2007 besluttet bl.a. følgende: Fastsetting av styrehonorar skal være et fast punkt på selskapets ordinære generalforsamling. Det gis ikke styrehonorar for Generalforsamlingen i 2008 besluttet bl.a. følgende: Det gis ikke styrehonorar for Saksfremstillingen var i 2007 og 2008 sånn: Bakgrunn De siste årene har hver av styrets medlemmer fått redusert husleie med kr 2.000,- per år som styrehonorar. Tilsvarende metode har vært benyttet for å honorere forretningsfører og vaktmester. Etter at Revisorhuset AS er konsultert om denne praksis vil styret endre dette slik at alle sider ved selskapets økonomiske forhold og eventuelle honorarer fra nå av blir håndtert i samsvar med gjeldende lov- og regelverk. Vurdering Styret er i henhold til vedtekter og fullmakter for øvrig bemyndiget til å rydde opp i dette både i forhold til forretningsfører og vaktmester, noe som blir gjort. Styrehonorar må imidlertid behandles og tas stilling til av generalforsamlingen. Selskapets økonomi er i lys av de behov som eksisterer for vedlikehold og oppgraderinger av gården, relativt sårbar (anstrengt) ettersom det ikke finnes oppsparte midler verken til vedlikeholds- eller investeringsformål. Begrunnelse Ut fra den filosofi at aksjonærene etter tur vil ta sin periode i styret, og i lys av den økonomiske situasjonen for selskapet, ser ikke styret at det er behov for å etablere/videreføre en praksis med styrehonorar. Imidlertid er det ønskelig at generalforsamlingen i selskapet foretar en slik vurdering for det enkelte år og fastsetting av styrehonorar bør derfor være et fast punkt hvert år på den ordinære generalforsamling. Overfor generalforsamlingen 29. april 2009 foreslås følgende vedtatt: Det gis ikke styrehonorar for 2008.

16 BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer Generalforsamling 29. april Utvidelse av aksjekapitalen - rettet emisjon mot navngitte aksjonærer - vedtektsendringer Bakgrunn Selskapets aksjekapital er på kr ,- fordelt på 248 aksjer a kr 1.000,- fullt innbetalt. De 248 aksjene er fordelt med 17 aksjer hver til seks aksjonærer knyttet til leiligheter i oppgang A med netto boa på 126,75 og 140,23 kvm, med 14 aksjer hver til tre aksjonærer knyttet til leiligheter i oppgang C med netto boa på 92,13 kvm, med 10 aksjer hver til ti aksjonærer knyttet til leiligheter i oppgang A, B og C med netto boa på 72,50, 80,11, 86,50 og 88,06 kvm og med fire aksjer til en aksjonær knyttet til leilighet i oppgang A med netto boa på 106,50 kvm. Dette innebærer at antallet kvm per aksje varierer fra 6,58 til 26,63. Per kvm varierer antallet aksjer fra 0,04 til 0,15. Styret mener det er ønskelig at aksjene i selskapet fordeles i forhold til leilighetenes størrelser så langt det er mulig med bakgrunn i de rettigheter og forpliktelser som følger den enkelte aksje i selskapet. Om vi omfordeler eksisterende aksjer matematisk ville det innebære at tre aksjonærer fikk to aksjer mindre hver og tre aksjonærer tre aksjer mindre hver. Seks aksjonærer skulle ha en aksje mer og en aksjonær ni aksjer mer. Etter styrets vurdering vil en slik transaksjon betinge enighet fra alle aksjonærer og være transaksjonsmessig komplisert. Selskapets økonomiske situasjon er solid, men styret mener det er en fordel for selskapet og for alle aksjonærer om selskapets økonomi styrkes ved at aksjekapitalen utvides noe. Dette kan da gjøres gjennom en rettet emisjon mot de aksjonærer som i dag har et for lavt aksjeantall ut fra en matematisk fordeling basert på den enkelte aksjonærs leilighets netto boa. En slik emisjon vil både styrke selskapet økonomisk og bidra til en matematisk riktig fordeling av aksjene i selskapet. En tilnærmet riktig fordeling oppnås med en utvidelse med 55 nye aksjer. Disse aksjene tilbys til pålydende kr 1.000,- per aksje, med 12 aksjer til en aksjonær (Hammerø/Syltebø) i oppgang A, med 4 aksjer hver til tre aksjonærer (Andersen, Holm og Bjønnes) i oppgang A, med 3 aksjer hver til seks aksjonærer (Larsen, Bjune, Sannæss, Kirkebøen, Lønnestad og Evensen) i oppgang B og med 2 aksjer hver til tre aksjonærer (Søgnen/Kaloudis, Fjellvang, Dahlseide) i oppgang A og til tre aksjonærer (E. Haug, Lind og Undheim) i oppgang C og 1 aksje til en aksjonær (Minde) i oppgang A. Tre aksjonærer (R. Haug, Cappelen og Winsvold) i oppgang C tilbys ikke nye aksjer. Med den foreslåtte fordelingen av nye aksjer vil alle aksjonærer ha 0,15 aksjer per kvm netto boa og antallet kvm per aksje vil variere fra 6,58 til 6,77. Samtidig vil selskapet få tilført kr ,- i ny aksjekapital slik at samlet aksjekapital etter emisjonen vil være kr ,- Frist for betaling for de nye aksjene foreslås satt til tre måneder etter generalforsamlingen. Vedtektene I henhold til aksjeloven fastsettes selskapets aksjekapital i vedtektene. Vedtektene må derfor ajourføres i samsvar med den utvidelsen av aksjekapitalen som vedtas. Etter styrets forslag

17 utvides aksjekapitalen med inntil kr ,- til totalt kr ,- dersom alle nåværende aksjonærer som får tilbud om det, deltar i emisjonen. Dagens vedtektsbestemmelse: 2 Aksjekapitalen er kr ,- fordelt på 248 på navn lydende aksjer a kr 1.000,- fullt innbetalt. Over aksjene føres protokoll. Transport av aksjer må være gyldig overfor selskapet og godkjennes av dettes styre. Forlag til ny vedtektsbestemmelse: 2 Aksjekapitalen er kr ,- fordelt på 303 på navn lydende aksjer a kr 1.000,- fullt innbetalt. Over aksjene føres protokoll. Transport av aksjer må være gyldig overfor selskapet og godkjennes av dettes styre. Endringer av aksjekapitalen og vedtektene krever kvalifisert 2/3 flertall. Forslaget er forelagt revisor for uttalelse. Revisor uttaler følgende:

18 Aksjefordelingen blir etter emisjonen som følger: Leilighet: Fornavn: Etternavn: Aksjefordeling: A-3H Randi/Arlstidis Søgnen/Kaloudis 19 A-3V Per Rolf Andersen 20 A-2V Einar Holm 20 A-2H Einar Harald Fjellvang 19 A-1H Sigurd Dahlseide 19 A-1V Hans Christie Bjønnes 20 A-KV Gerd H. Minde 11 A-KH Jenny Ann/KåreA. Hammerø/Syltebø 16 B-3V Petter Andreas Larsen 13 B-3H Gerd Bjune 13 B-1V Rigmor Sannæss 13 B-1H Håvard Lønnestad 13 B-2V Anette Haug Kirkebøen 13 B-2H Inger/Mette Bruun Evensen 13 C-3H Ragnhild Haug 14 C-3V Einar Haug 12 C-2H Yendini yoo Cappelen 14 C-1H Marit Winsvold 14 C-1V Betty Lind 12 C-2V Per Christoper Undheim 12 Forslag til vedtak: a) Aksjekapitalen økes fra kr til kr Kapitalforhøyelsen gjennomføres ved at det utstedes 55 nye aksjer pålydende kr 1.000,-.. b) Det skal betales kr 1.000,00 for hver av aksjene, i alt kr ,-. Aksjene skal tegnes av følgende eksisterende aksjonærer: J. A. Hammerø/K. A. Syltebø 12 aksjer P.R. Andersen 4 aksjer E. Holm 4 aksjer H. C. Bjønnes 4 aksjer P. A. Larsen 3 aksjer G. Bjune 3 aksjer R. Sannæss 3 aksjer H. Lønnestad 3 aksjer A. H. Kirkebøen 3 aksjer I. Evensen/M. B. Evensen 3 aksjer Søgnen/Kaloudis 2 aksjer E. H. Fjellvang 2 aksjer S. Dahlseide 2 aksjer E. Haug 2 aksjer B. Lind 2 aksjer P. C. Undheim 2 aksjer G. H. Minde 1 aksje c) Aksjeeiernes fortrinnsrett til aksjetegning i henhold til aksjelovens 10-4 fravikes, jf. b) d) De nye aksjene gir rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2009 e) Oppgjøret for de nye aksjene gjennomføres ved kontantinnskudd. f) Oppgjøret for de nye aksjene skal være fullt gjennomført og kontantbeløp skal være innbetalt seinest 30. juni g) Vedtektenes 2 endres i samsvar med vedtakets pkt a)

19 BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer Generalforsamling 29. april Behandling av budsjett for 2009 Det vises til følgende budsjettforslag for 2009: Budsjett for Boligselskapet Gjetemyrsveien 9 AS Inntekter 2009: Utgifter 2009: Resultat 2009: Husleie månedlig 653, Parkeringsleie månedlig - nok 500 fra , Eierskiftegebyr - 1 leilighet per år 7, Vaktmesterleilighet - månedlig 10, Ny aksjekapital i emisjon - engangsinntekter 55, Kommunale avgifter - kvartalsvis 90, Serviceavtale City taktekking AS - årlig 12, Serviceavtaøe Romerike svakstrøm AS (Brannanlegg) - årlig 1, Regnskap - forretningsfører Gerd Bjune/HRI AS - årlig 36, Revisjonshonorar - Revisorhuset AS - årlig 18, Dugnad - halvårlig 20, Renteutgifter - lån DNB Nor - månedlig 20, Avdrag - lån DNB Nor - månedlig 48, GET - KabelTV anlegget - halvårlig 48, Strøm - kvartalsvis 18, Domene - gjetemyrsveien9as - one.com Forsikring - Gjensidige forsikring - årlig 80, Porto - løpende 1, Kontorrekvisita - løpende 1, Vedlikehold - påkommende uspesifisert 25, Vedlikehold - påkommende - J & L Evensen - soilrør 2. og 3. etg. oppg. A 31, Vedlikehold - påommende - Skadedyrkontrollen AS - skillevegg for Kirkebøens bod 5, Vedlikehold - planlagt - Lysmesteren AS - el-arbeid 450, Vedlikehold - planlagt - Eltakst og konsulenttjeneste AS 25, Diverse 65, Sum inntekter , Sum kostnader , Underskudd som tas fra oppspart kapital - 225, Forslag til vedtak Budsjettet for 2009 godkjennes.

20 BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer Generalforsamling 29. april Innkomne forslag fra aksjonærer (forslagsfrist 15. april 2009) Det er mottatt forslag i tre punkter fra Randi Søgnen og Aris Kaloudis, følger vedlagt Styret viser til gjeldende vaktmesterinstruks vedtatt av styret 30. november 2003, følger vedlagt. Henvendelser og spørsmål om hvem som har ansvaret for hva, og forslag til utbedringer og endringer har naturligvis ingenting i generalforsamlingen å gjøre. Slike avklaringer kan tas fortløpende med styret/styremedlemmene og/eller med forretningsfører. Alle som vil bidra med vedlikehold o.a. i hagen og på bygningen innvendig og/eller utvendig, utover den årlige dugnaden for aksjonærene, er naturligvis hjertelig velkommen. Aksjonærer som ønsker å delta i en hagekomite eller med annet inviteres til å melde seg for en av styrets medlemmer. Forslaget (pkt. 2 b) om fjerning av tørkestativet er basert på feil forutsetninger ettersom stativet er en del i bruk. Med de utbedrings-/vedlikeholdsbehov av bygningen som er avdekket mener styret selskapets ressurser må prioriteres i samsvar med dette. Forslag til vedtak: Forslaget fra Randi Søgnen og Aris Kaloudis oversendes styret for videre behandling. Det er mottatt forslag om utnyttelse av loft fra familien Rein-Larsen, følger vedlagt Styret mener forslaget fra Familien Rein-Larsen reiser et prinsipielt spørsmål som generalforsamlingen må drøfte og ta stilling til. Dette er omdisponering av fellesareal og tillegge dette til en av leilighetene i gården. Teknisk sett er dette uproblematisk og løses enklest ved at det utstedes et passelig antall nye aksjer i en rettet emisjon mot aksjonær Rein- Larsen og at de betales overkurs for disse nye aksjene som tilsvarer den pris fellesskapet ønsker for å gi fra seg fellesareal. Boligselskapet har utvilsomt med nåværende vedlikeholds-/oppgraderingsbehov sterkt behov for de midler en slik emisjon vil kunne tilføre, og også for de økte løpende inntekter som Rein-Larsen ville måtte betale etter en eventuell arealutvidelse. Det prinsipielle ligger i at fellesarealet etter en slik endring varig vil bli redusert, noe som også innebærer at fremtidige realisasjonsmuligheter reduseres tilsvarende. Styret mener prinsipielt dette i den aktuelle situasjon for boligselskapet vil kunne være både forsvarlig og fremtidsrettet, forutsatt at omdisponeringen tilfører selskapet kapital i en størrelse som oppveier og kompenserer for reduksjonen i fremtidige realisasjonsmuligheter. Styret mener det må innhentes minst en, muligens to, uavhengige takster i tillegg til den som er vedlagt saken. Endelig pris avtales mellom vedkommende aksjonær og styret.

21 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å inngå nødvendige avtaler med den aktuelle aksjonæren slik at det beskrevne fellesarealet tillegges leilighetsarealet til familien Rein- Larsen. Generalforsamlingen forutsetter en betydelig høyere økonomisk kompensasjon for arealet enn det vedlagte takst viser, men overlater til styret å inngå den endelige avtalen om dette. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å gjennomføre nødvendig rettet emisjon, vedtektsendringer o.a. i denne forbindelse. Generalforsamlingen forutsetter at familien Rein- Larsen sørger for alle nødvendige formelle godkjenninger/tillatelser fra myndigheter og tilsyn og naturligvis også dekker alle kostnader i tilknytning til transaksjonen i tillegg til den emisjonspris som avtaler/fastsettes av styret.

22

23 BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer VAKTMESTERINSTRUKS FOR GJETEMYRSVEIEN 9 AS Denne vaktmesterinstruksen gjelder for Boligselskapet Gjetemyrsveien 9 AS. Vaktmester disponerer en ett-roms kjellerleilighet, inngang fra baktrappen i B-oppgangen. 1. Arbeidstid Vaktmester påtar som betaling for sin leilighet, eksklusiv strøm og oppvarming. 20 timers arbeid per måned. 2. Generelt tilsyn Gårdens innendørs fellesareal og uteareal skal ettersees daglig bortsett fra i den tiden vaktmester avvikler normal ferie. 3. Arbeid innendørs Fellesarealene i kjeller, sykkelbod og vaskerom vaskes to ganger i året (vår og høst). Kjellergang feies en gang per måned. Lyspærer til fellesarealene og sikringer skiftes etter behov ved de daglige/ukentlige ettersynet. Vaktmester ser etter at låser i kjeller og inngangsdører er i orden og foretar nødvendig småreperasjoner av disse. Det påsees av brannvarslingsanlegget indikerer normal drift under det ukentlige ettersynet. Indikatorene på brannslokningsapparatene i oppgangene sjekkes jevnlig og beholderne vendes ved behov. Vedlikehold av vegger og tak er en del av vaktmesterens arbeid (sparkling og maling). 4. Arbeid utendørs a) Sommer Gårdsplass og inngangspartiet til alle oppgangene feies og spyles ukentlig om nødvendig. Gårdsplass og plener holdes fri for all slags søppel. b) Vinter Fortau, gårdsplass og inngangspartiet til alle oppgangene ryddes for snø. Ved glatt føre foretar vaktmester sandstrøing ned til søppelkassene, foran alle innganger, samt ned bakken til Bergstien. c) Generelt Vaktmesteren utfører småreperasjoner på gjerdet, søppelhuset osv. Utelampene skal holdes rene og i stand. Plener og hekk skal klippes når det er behov og vannes ved lengre tørkeperioder. Hagebed skal vannes regelmessig. Om nødvendig beskjæres busker og trær på eiendommen. 5. Deltakelse på dugnader Vaktmester skal delta på dugnader på lik linje med leierne. Det forutsettes at vaktmesteren utfører nødvendig forberedende arbeid forut for dugnadene. 6. Arbeid utover normalarbeidstiden Vaktmester skal kunne forespørres om å utføre arbeid på gåren utover det som er beskrevet i denne instruksen. Avlønning for slikt arbeid skjer etter avtale. Vaktmester skal også kunne forespørres om å utføre arbeider av håndverksmessig art for den enkelte beboer. Avtale om arbeid og fastsettelse av betaling er et anliggende mellom vaktmester og leieboeren. 7. Øvrige bestemmelser For øvrig må vaktmester innordne seg styrets bestemmelser. Vaktmester fører regnskap over utført arbeid. Styret forbeholder seg rett til å forandre instruksen med 3 - tre - måneds varsel. Endringer skal forelegges vaktmester for kommentar. Oslo, 30. november 2003, Styret

24 BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer Generalforsamling 29. april Valg av styre Valgt 2006 (for tre år): Kåre A. Syltebø, styreleder Valgt 2008 (for tre år): Petter A. Larsen, styremedlem Valgt 2007 (for tre år): Per Christopher Undheim, styremedlem (på valg) (ikke på valg) (ikke på valg) Forslag til vedtak: Styreleder Kåre A. Syltebø gjenvelges for 3 nye år

BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS

BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer 921 285 442 Styrets årsberetning for 2011 Boligselskapets styre har hatt denne sammensetning: Styreleder: Kåre A. Syltebø Styremedlemmer: Per Christopher

Detaljer

1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer

1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer 1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer Leilighet: Fornavn: Etternavn: Aksjer/stemmer: A-3H Randi/Arlstidis Søgnen/Kaloudis 17 A-3V Inger Johanne/Petter Andreas Rein/Larsen

Detaljer

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent.

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent. 1 AS Nybygg Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Nybygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 13.05.2015

Detaljer

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata.

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. 35292 ÅRSMøteProtokoll A/S Sommerfrydløkken Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. Tilstede var 20 aksjonærer, 620, i henhold til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 20. mai 2014 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE

Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE Adresse Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE 1. Sameiets navn er "BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE". Sameiet består av 120 seksjoner i blokk, oppført på gnr. 14, bnr. 5 i Asker. Oppdelingsbegjæring for

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo. Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo. Tilstede var 95 aksjonærer og 1 med fullmakt til sammen 96

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE VEDTEKTER FOR SAMEIET FRØLICH HAGE Endret senest 15.03.2016 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn er Sameiet Frølich Hage, beliggende på eiendommen gnr. 13 bnr. 205 i Nittedal Kommune. Sameiet består

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Your ref. Our ref. Storebø, MSA/PP/- 05.05.2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Fredag 23. mai 2014 kl 09:00, adresse:

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

1 Akersbakken Borettslag

1 Akersbakken Borettslag 1 Akersbakken Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Akersbakken Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) tirsdag den 13. april 2010 kl.

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Onsdag 21. mars 2007 kl. 12.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i SalMar ASA i Selskapets lokaler på Kverva i Frøya Kommune. 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Tilstede var 12 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 13 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for vaktmester. Fjellhushaugen Boligselskap A/S har ansatt Mike Saeger som deltidsvaktmester fra 1/4 2008.

Stillingsbeskrivelse for vaktmester. Fjellhushaugen Boligselskap A/S har ansatt Mike Saeger som deltidsvaktmester fra 1/4 2008. Stillingsbeskrivelse for vaktmester Fjellhushaugen Boligselskap A/S har ansatt Mike Saeger som deltidsvaktmester fra 1/4 2008. Vaktmesteren er ansatt på følgende betingelser: 1. ANSETTELSE Til stillingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Tromsø, 05.06.2014 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret i ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling: Tid: 19. juni 2014 kl. 12.00 Sted: I Ayanda AS lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BADGER EXPLORER ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 5. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BADGER EXPLORER ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling ( OGF ) for regnskapsåret 2010 i Badger Explorer ASA ( Selskapet

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Ordinær generalforsamling i Aker Kværner ASA ble avholdt onsdag 15 mars 2006 i auditoriet i selskapets lokaler i Prof. Kohtsvei 15, Lysaker. 1. KONSTITUERING Generalforsamlingen

Detaljer

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA (organisasjonsnummer 988 124 923) avholdt kl. 17.00, onsdag 7. juni 2006 på Hotell Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo. I henhold til styrets

Detaljer

Tilstede var 22 aksjonærer i henhold til innleverte navnesedler, samt 1 med fullmakt. Tilsammen 23 stemmeberettigede.

Tilstede var 22 aksjonærer i henhold til innleverte navnesedler, samt 1 med fullmakt. Tilsammen 23 stemmeberettigede. 5214 ÅRSMøteProtokoll AS Tøyen Boligselskap 5214 Ordinær generalforsamling i AS Tøyen Boligselskap ble avholdt 31. mai 2006 kl. 18.00 i Tøyenhus borettslag aktivitetslokale. Tilstede var 22 aksjonærer

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Tilstede var 79 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 90 stemmeberettigede.

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US RECOVERY AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US RECOVERY AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US RECOVERY AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Recovery AS den 19. mai 2016 kl. 12.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3,

Detaljer

GENERALFORSAMLING i Torghatten ASA

GENERALFORSAMLING i Torghatten ASA GENERALFORSAMLING i Torghatten ASA holdes tirsdag 12.mai 2015 kl. 13:00 på Thon Hotel i Brønnøysund SAKSLISTE 1. Konstituering 2. Godkjennelse av årsregnskap, årsberetning og utbytte for 2014 3. Forslag

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiemøte i Boligsameiet Solstadtunet

Innkalling til ekstraordinært sameiemøte i Boligsameiet Solstadtunet Innkalling til ekstraordinært sameiemøte i Boligsameiet Solstadtunet Det innkalles herved til ekstraordinært sameiermøte for Solstadtunet sameie. Sted: Nasle Aktivitetshus (Larkollveien 915) Dato: 6.desember

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Scana Industrier ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Scana Industrier ASA den 6. mai 2014, kl. 17:30, på Radisson Blu

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i London Opportunities AS den 15. juni 2015 kl. 11.00 i Felix Konferansesenter,

Detaljer

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene Sakspapirer til generalforsamling Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS Styret i IT & Process AS innkaller herved til ordinær generalforsamling i selskapet torsdag den 12. juni 2003 kl 15.00. Møte vil avholdes i Karenslyst

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag 2. juni 2010 kl. 18.00. Møtested : Tåsen idrettskrets klubbhus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag 2. juni 2010 kl. 18.00. Møtested : Tåsen idrettskrets klubbhus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag 2. juni 2010 kl. 18.00. Møtested : Tåsen idrettskrets klubbhus. Tilstede var 37 andelseiere og 9 med fullmakt, til sammen 46 stemmeberettigede.

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 Konstituering Vedtak: Valgt. Vedtak: Godkjent. Vedtak: Valgt. Vedtak: Godkjent.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 Konstituering Vedtak: Valgt. Vedtak: Godkjent. Vedtak: Valgt. Vedtak: Godkjent. Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 14.05.2014

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Innkalling Generalforsamling 2015 Tid: Mandag 18. mai 2015 kl. 17:00 Sted: Oslo og Omegn Boligforvaltnings lokaler Sandakerveien 64, 5. etg. OBF Side 1 av 6 Agenda 1. Konstituering a/ valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 24. mai 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes fredag 9. juni 2006 kl. 10:00 i konferanserommet

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NÆRINGSBYGG HOLDING III AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NÆRINGSBYGG HOLDING III AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NÆRINGSBYGG HOLDING III AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Næringsbygg Holding III AS den 16. juni 2015 kl. 16.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 16. juni 2015 kl. 12.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

AKER EXPLORATION ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKER EXPLORATION ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AKER EXPLORATION ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Aker Exploration ASA 19. oktober 2009 kl 10.00 i Felix konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 6. mai 2014, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap som ble avholdt tirsdag 24. april 2007 kl. 1830 i St. Hallvard kirkes menighetssal, Enerhaug gt 4. Tilstede var 47 aksjeeiere i henhold

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Hurtigruten ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Hurtigruten ASA avholdes på Quality Grand Hotel i Narvik Fredag 20. februar 2009 kl 12.30

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Stovnersletta Boligsameie Dato Torsdag 25. april 2013 kl. 18:00. Møtested: Møtelokalet bak biblioteket, inngang mellom blokkene nr 26 og 28. Tilstede var 21 seksjonseiere

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Tilstede var 27 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 29 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Sameiet Vidars gate 10 (o.nr. 991 248 374)

Innkalling til ordinært årsmøte i Sameiet Vidars gate 10 (o.nr. 991 248 374) Innkalling til ordinært årsmøte i Sameiet Vidars gate 10 (o.nr. 991 248 374) Det innkalles med dette til ordinært sameiermøte mandag 19. mars 2012 kl. 1800. Møtet vil bli avholdt i vaskerommet i Vidars

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US RECOVERY AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US RECOVERY AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US RECOVERY AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Recovery AS den 15. juni 2015 kl. 12.45 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte i Jakobsbråtan boligsameie avholdes onsdag 23. september. 2015 kl. 19 i Smestadtoppen Barnehage. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET.

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. Gnr. 8, bnr. 460 i Ulstein kommune. 1. Navn, forretningskontor og formål. Sameiets navn er Sameiet Geileneset. Sameiet har forretningskontor i Ulstein. Sameiet består

Detaljer

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker 1. FORMÅL a. Hoegstad sameies formål er å ivareta drift og vedlikehold av sameiets eiendom, gnr.14 bnr. 188 i Asker kommune. Eiendommen består blant

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Skreddervn. 9, 1537 Moss Tlf. 69 27 96 70, fax 69 25 81 49 www.wrs.no Foretaksnr. NO 979 498 748 Moss, 16. juni 2004 Til aksjonærene i Wireless Reading Systems Holding ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Pynten Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA Oslo, 30. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA 1 av 8 Til aksjeeierne i Nutri Pharma ASA 28 april, 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA. Sted: Selskapets

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014. Generalforsamlingen avholdes i elevkantina i Tangenten torsdag 27. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval Vel veilag

Detaljer

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG.

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 9. august 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 10.05.2010. 1. Lagets navn, forretningskontor og lagsform.

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 Den 19. april 2001 ble ordinær generalforsamling holdt i TOMRA SYSTEMS ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet

Detaljer

Gneisveien borettslag

Gneisveien borettslag Gneisveien borettslag Protokoll generalforsamling Dato 22.04.2010 kl 18.00 Sted: Bomberommet 1. Konstituering Leder ønsker velkommen og setter møtet. Styrets leder er møteleder i henhold til vedtektene

Detaljer

VEDTEKTER for LUNDEN HAGEBY VEL

VEDTEKTER for LUNDEN HAGEBY VEL VEDTEKTER for LUNDEN HAGEBY VEL vedtatt på konstituerende møte den 10. desember 2001 endret på årsmøte den 16. juni 2004, 30. mai 2005 og 5.juni 2007 1. Medlemmer Formål 1.1. Medlemmer av Lunden Hageby

Detaljer

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS Vedtekter for aksjeselskapet Karusellen AS 1 VEDTEKTER FOR AKSJESELSKAPET KARUSELLEN AS...3 1) NAVN... 3 2) FORMÅL... 3 3) AKSJONÆRER... 3 4) GENERALFORSAMLING... 4 5) GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B Vedtatt i sameiemøtet den 21. mars 2000 i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr. 31 Endret i sameiemøte 18.04.02 Endret i sameiemøte 24.04.03

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 5. mai 2015, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 21. april 2009 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 21. april 2009 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 21. april 2009 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo Møtet ble erklært for lovlig innkalt Sak 1: Konstituering 1.1 Valg

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. oktober 2009 kl på Sjølyst Plass i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. oktober 2009 kl på Sjølyst Plass i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I 20. oktober 2009 kl. 10.00 på Sjølyst Plass i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i (Selskapet), 20. oktober 2009 kl. 1000

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundsgt. 17/19 i Bergen: torsdag den 27. mai 2010

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE Del 2 Vedtekter Rev. 05.05.12. Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger. Org. Nr. 885 195 822

INFORMASJONSHEFTE Del 2 Vedtekter Rev. 05.05.12. Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger. Org. Nr. 885 195 822 INFORMASJONSHEFTE Del 2 Vedtekter Rev. 05.05.12 Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger Org. Nr. 885 195 822 KAP. 1 Navn og formål 1-1 Navn Sameiets navn er Sameiet Lervig Maritim A. Sameiet

Detaljer

Utarbeidet i medhold av lov om eierseksjoner av 23. Mai 1997 nr. 31 og tidligere lov av 4. Mars 1983 nr. 7. Vedtatt på konstituerende møte den

Utarbeidet i medhold av lov om eierseksjoner av 23. Mai 1997 nr. 31 og tidligere lov av 4. Mars 1983 nr. 7. Vedtatt på konstituerende møte den 1/5 VEDTEKTER FOR GNR. 20, BRNR. 564- EINERVEIEN 2 BOLIGSAMEIE Utarbeidet i medhold av lov om eierseksjoner av 23. Mai 1997 nr. 31 og tidligere lov av 4. Mars 1983 nr. 7. Vedtatt på konstituerende møte

Detaljer

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015 SOLVANG ASA Innkalling til Generalforsamling 2015 Aksjeeierne i Solvang ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling på Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav V s gate 3, Stavanger: Til behandling foreligger:

Detaljer

Boligsameiet Fearnleysgate 2B - Vedtekter pr 2/5-2012 VEDTEKTER

Boligsameiet Fearnleysgate 2B - Vedtekter pr 2/5-2012 VEDTEKTER s1 VEDTEKTER for Boligsameiet Fearnleysgate 2 B Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 10/12-1975, med senere endringer, senest i ekstraordinært sameiermøte 2/5-2012 1. Sameiets betegnelse og regelgrunnlag

Detaljer

info Gunnar følger opp revisor Øystein

info Gunnar følger opp revisor Øystein Referat fra styremøte holdt 24.02.10 (Møte 2, 2010) Sted: Hagestua café Tilstede: Espen,,, Marina, Sverre og Distribusjon: De tilstedeværende + Kristin Neste møte: Onsdag 24.03.10 kl 1830 på Hagestua Cafè

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

1 Nøklevann Borettslag

1 Nøklevann Borettslag 1 Nøklevann Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nøklevann Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2007 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2007 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2007 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS den 17. juni 2015 kl. 09.00 i Felix

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 13. oktober 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes fredag 27. oktober 2006 kl. 09:00 i

Detaljer