1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer"

Transkript

1

2 BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer Generalforsamling 29. april Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer Leilighet: Fornavn: Etternavn: Aksjer/stemmer: A-3H Randi/Arlstidis Søgnen/Kaloudis 17 A-3V Per Rolf Andersen 17 A-2V Einar Holm 17 A-2H Einar Harald Fjellvang 17 A-1H Sigurd Dahlseide 17 A-1V Hans Christie Bjønnes 17 A-KV Gerd H. Minde 10 A-KH Jenny Ann/KåreA. Hammerø/Syltebø 4 B-3V Petter Andreas Larsen 10 B-3H Gerd Bjune 10 B-1V Rigmor Sannæss 10 B-1H Håvard Lønnestad 10 B-2V Anette Haug Kirkebøen 10 B-2H Inger/Mette Bruun Evensen 10 C-3H Ragnhild Haug 14 C-3V Einar Haug 10 C-2H Yendini yoo Cappelen 14 C-2V Per Christoper Undheim 10 C-1H Marit Winsvold 14 C-1V Betty Lind 10

3 BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer Generalforsamling 29. april Valg av møteleder og referent Styreleder Kåre A. Syltebø er i henhold til vedtektene generalforsamlingens møteleder Foretningsfører Gerd Bjune foreslås som referent

4 BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer Generalforsamling 29. april Behandling av årsberetning for 2008 Det vises til vedlagte årsberetning for Forslag til vedtak Styrets årsberetning for 2008 godkjennes.

5 BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer Styrets årsberetning for 2008 Boligselskapets styre har hatt denne sammensetning: Styreleder: Styremedlemmer: Foretningsfører: Revisor: Kåre A. Syltebø Per Christopher Undheim Petter Andreas Larsen Gerd Bjune Revisorhuset AS, Schwensensgt. 5, 0170 Oslo Boligselskapet Gjetemyrsveien 9 AS, gnr. 217, bnr. 164 i Oslo kommune består av ett hus kompleks i 5 etasjer inkludert underetasje og loft, med oppgang 9A, B og C og inneholder totalt 20 aksjeleiligheter samt leilighet for vaktmester. Det er ingen ordinært ansatte i selskapet, dog utfører Gerd Bjune en funksjon som foretningsfører og Lauritz Hagen Kennedy en funksjon som vaktmester. Styret har i dag en kjønnsmessig ubalanse med 0 kvinner (0 %) og tre menn (100,00 %). Etter styrets oppfatning bedriver ikke selskapet noen aktiviteter som forurenser det ytre miljø utover det energiforbruk som enhver tilsvarende bolig medfører. Det er i perioden avholdt 9 styremøter hvor det er behandlet ca 54 saker. Foretningsfører (Gerd Bjune) har møtt på alle møter. Styret har etablert en egen hjemmeside; hvor det er lagt ut informasjon om selskapet, gården vår og om styrets arbeid. Det er også etablert en egen mailadresse til styret som er: Har dere noe på hjertet er det bare å sende oss en mail. Fra og med regnskapsåret 2009 har styret besluttet å gå over til et profesjonelt regnskapsbyrå slik at vår alles kjære forretningsfører Gerd Bjune endelig får ønsket sitt oppfylt om å være bare pensjonist. Det er inngått avtale med Hammersborg Regnskaps- og innbetalingsservice og regnskapsføringen. Styrets arbeid Fellesareal og bygningen: Vann- /soppskade Lekkasje fra badet til Dahlseide og fra varmtvannsberederen til Betty Lind samt fra soilrør mellom 2 og 3. etg. i oppg. A samt soppskade i kjeller og krypkjeller under leligheten til Hammerø/Syltebø er siste års begivenheter på vannskade/-lekkasje fronten. Badet og varmtvannsberederen er reparert av henholdsvis Dahlseide og Lind. Utskiftning av soilrøret mellom 2. og 4. etg. i oppgang A og utbedringen av soppskaden er betalt av selskapet. Etter det styret har fått melding om er skadene fullt ut utbedret. Selskapets forsikringer dekket ikke utbedringskostnadene ettersom det fra forsikringsselskapets side ble kategorisert som

6 slitasjeskade og selskapet ikke har egen soppforsikring. Taket En del takstein ramlet fra taket i forbindelse med snøsmeltingen. City taktekking har gjennomført nødvendige reparasjoner. Etter styrets vurderinger er imidlertid taket nå i en slik forfatning at det er hensiktsmessig med en totalrenovering noe styret har startet planleggingen av. En slik totalrenovering vil kunne beløpe seg til bortimot kr per kvm. takflate så dette vil være et svært betydelig økonomisk løft for selskapet. Ettersom gården er oppført på Byantikvarens gule liste er det mulig å søke om kommunalt tilskudd på inntil 50 % av renoveringskostnadene, noe styret vil arbeide videre med. Finansieringen forøvrig diskuterer styret med selskapets bankforbindelse, DNB Nor. Brannsikre dører fra baktrappene Dørene fra baktrappene og inn til leilighetene må også skiftes ut for å være i forskriftsmessig brannteknisk stand. Styret har engasjert en konsulent for å beskrive prosjektet og innhente tilbud på utskiftning av alle dører i baktrappene og tar sikte på å fullføre dette i løpet av kommende år. Det elektriske anlegget I samsvar med tilstandsrapporten for det elektriske anlegget i fellesarealet til gården, som ble omdelt til forrige generalforsamling er første del av utskiftningene gjennomført bl.a. med nye hovedtavler og fordeler skap for oppgangene samt fornying av oppleggene for lys i kjeller og på loft. Neste trinn med utskiftning av stigeledninger m.v. bør gjennomføres kommende år. Vårdugnad med god oppslutning fra gårdens beboere gikk av stabelen i mai og ble også denne gangen avsluttet med pizza, øl, kaffe og kaker i hagen. Uteområder: Snømåking, strøing, gressklipping etc. er på en god måte ivaretatt av vår nye vaktmester. Ingen ekstraordinære utbedringer/oppgraderinger er iverksatt. Parkering: Styret har justert parkeringsleien til kr 500,- per måned med virkning fra 1. april 2009, jf. husordensreglenes bestemmelser om at markedsleie skal gjelde. Rengjøring av fellesareal: Fellesarealet i oppgangene er som forutsatt løpende rengjort på tilfredsstillende måte av beboerne. Fellesarealet i underetasje er på en god måte ivaretatt av vaktmester. Forsikring: Boligselskapet er som tidligere fullverdiforsikret i Gjensidige NOR forsikring. Husleien: Husleien ble med virkning fra 1. januar 2009 justert Styret besluttet at husleien settes sammen av en enhetspris per leilighet på kr 400 per måned og i tillegg en leiepris pr kvm. på kr 23 per måned. Økonomi: Selskapets lån i Husbanken er nå nedbetalt, noe som har gitt tilstrekkelig og kjærkomment likviditetsmessig handlingsrom.

7 Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift. Etter styrets oppfatning er det ingen tvil knyttet til selskapets evne til å kunne fortsette driften. - Regnskapet for 2008 viser et ordinært resultat før skatt på kr ,24 som overføres til frie fond. - Regnskapet for 2007 viste et ordinært resultat før skatt på kr ,47 Oslo, 16. april 2009 Styret i Boligselskapet Gjetemyrsveien 9 AS Kåre A. Syltebø Per Christopher Undheim Petter A. Larsen Styreleder Styremedlem Styremedlem

8 BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer Generalforsamling 29. april Behandling av regnskap for 2008 Det vises til vedlagte regnskap for 2008 inkludert beretning fra revisor. Forslag til vedtak Regnskapet for 2008 godkjennes.

9

10

11

12

13

14 BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer Generalforsamling 29. april Behandling av regnskap for Fastsettelse av revisjonshonorar for 2008 Forslag til vedtak Revisor honoreres i henhold til faktura.

15 BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer Generalforsamling 29. april Behandling av regnskap for Fastsettelse av styrehonorar for 2008 Generalforsamlingen i 2007 besluttet bl.a. følgende: Fastsetting av styrehonorar skal være et fast punkt på selskapets ordinære generalforsamling. Det gis ikke styrehonorar for Generalforsamlingen i 2008 besluttet bl.a. følgende: Det gis ikke styrehonorar for Saksfremstillingen var i 2007 og 2008 sånn: Bakgrunn De siste årene har hver av styrets medlemmer fått redusert husleie med kr 2.000,- per år som styrehonorar. Tilsvarende metode har vært benyttet for å honorere forretningsfører og vaktmester. Etter at Revisorhuset AS er konsultert om denne praksis vil styret endre dette slik at alle sider ved selskapets økonomiske forhold og eventuelle honorarer fra nå av blir håndtert i samsvar med gjeldende lov- og regelverk. Vurdering Styret er i henhold til vedtekter og fullmakter for øvrig bemyndiget til å rydde opp i dette både i forhold til forretningsfører og vaktmester, noe som blir gjort. Styrehonorar må imidlertid behandles og tas stilling til av generalforsamlingen. Selskapets økonomi er i lys av de behov som eksisterer for vedlikehold og oppgraderinger av gården, relativt sårbar (anstrengt) ettersom det ikke finnes oppsparte midler verken til vedlikeholds- eller investeringsformål. Begrunnelse Ut fra den filosofi at aksjonærene etter tur vil ta sin periode i styret, og i lys av den økonomiske situasjonen for selskapet, ser ikke styret at det er behov for å etablere/videreføre en praksis med styrehonorar. Imidlertid er det ønskelig at generalforsamlingen i selskapet foretar en slik vurdering for det enkelte år og fastsetting av styrehonorar bør derfor være et fast punkt hvert år på den ordinære generalforsamling. Overfor generalforsamlingen 29. april 2009 foreslås følgende vedtatt: Det gis ikke styrehonorar for 2008.

16 BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer Generalforsamling 29. april Utvidelse av aksjekapitalen - rettet emisjon mot navngitte aksjonærer - vedtektsendringer Bakgrunn Selskapets aksjekapital er på kr ,- fordelt på 248 aksjer a kr 1.000,- fullt innbetalt. De 248 aksjene er fordelt med 17 aksjer hver til seks aksjonærer knyttet til leiligheter i oppgang A med netto boa på 126,75 og 140,23 kvm, med 14 aksjer hver til tre aksjonærer knyttet til leiligheter i oppgang C med netto boa på 92,13 kvm, med 10 aksjer hver til ti aksjonærer knyttet til leiligheter i oppgang A, B og C med netto boa på 72,50, 80,11, 86,50 og 88,06 kvm og med fire aksjer til en aksjonær knyttet til leilighet i oppgang A med netto boa på 106,50 kvm. Dette innebærer at antallet kvm per aksje varierer fra 6,58 til 26,63. Per kvm varierer antallet aksjer fra 0,04 til 0,15. Styret mener det er ønskelig at aksjene i selskapet fordeles i forhold til leilighetenes størrelser så langt det er mulig med bakgrunn i de rettigheter og forpliktelser som følger den enkelte aksje i selskapet. Om vi omfordeler eksisterende aksjer matematisk ville det innebære at tre aksjonærer fikk to aksjer mindre hver og tre aksjonærer tre aksjer mindre hver. Seks aksjonærer skulle ha en aksje mer og en aksjonær ni aksjer mer. Etter styrets vurdering vil en slik transaksjon betinge enighet fra alle aksjonærer og være transaksjonsmessig komplisert. Selskapets økonomiske situasjon er solid, men styret mener det er en fordel for selskapet og for alle aksjonærer om selskapets økonomi styrkes ved at aksjekapitalen utvides noe. Dette kan da gjøres gjennom en rettet emisjon mot de aksjonærer som i dag har et for lavt aksjeantall ut fra en matematisk fordeling basert på den enkelte aksjonærs leilighets netto boa. En slik emisjon vil både styrke selskapet økonomisk og bidra til en matematisk riktig fordeling av aksjene i selskapet. En tilnærmet riktig fordeling oppnås med en utvidelse med 55 nye aksjer. Disse aksjene tilbys til pålydende kr 1.000,- per aksje, med 12 aksjer til en aksjonær (Hammerø/Syltebø) i oppgang A, med 4 aksjer hver til tre aksjonærer (Andersen, Holm og Bjønnes) i oppgang A, med 3 aksjer hver til seks aksjonærer (Larsen, Bjune, Sannæss, Kirkebøen, Lønnestad og Evensen) i oppgang B og med 2 aksjer hver til tre aksjonærer (Søgnen/Kaloudis, Fjellvang, Dahlseide) i oppgang A og til tre aksjonærer (E. Haug, Lind og Undheim) i oppgang C og 1 aksje til en aksjonær (Minde) i oppgang A. Tre aksjonærer (R. Haug, Cappelen og Winsvold) i oppgang C tilbys ikke nye aksjer. Med den foreslåtte fordelingen av nye aksjer vil alle aksjonærer ha 0,15 aksjer per kvm netto boa og antallet kvm per aksje vil variere fra 6,58 til 6,77. Samtidig vil selskapet få tilført kr ,- i ny aksjekapital slik at samlet aksjekapital etter emisjonen vil være kr ,- Frist for betaling for de nye aksjene foreslås satt til tre måneder etter generalforsamlingen. Vedtektene I henhold til aksjeloven fastsettes selskapets aksjekapital i vedtektene. Vedtektene må derfor ajourføres i samsvar med den utvidelsen av aksjekapitalen som vedtas. Etter styrets forslag

17 utvides aksjekapitalen med inntil kr ,- til totalt kr ,- dersom alle nåværende aksjonærer som får tilbud om det, deltar i emisjonen. Dagens vedtektsbestemmelse: 2 Aksjekapitalen er kr ,- fordelt på 248 på navn lydende aksjer a kr 1.000,- fullt innbetalt. Over aksjene føres protokoll. Transport av aksjer må være gyldig overfor selskapet og godkjennes av dettes styre. Forlag til ny vedtektsbestemmelse: 2 Aksjekapitalen er kr ,- fordelt på 303 på navn lydende aksjer a kr 1.000,- fullt innbetalt. Over aksjene føres protokoll. Transport av aksjer må være gyldig overfor selskapet og godkjennes av dettes styre. Endringer av aksjekapitalen og vedtektene krever kvalifisert 2/3 flertall. Forslaget er forelagt revisor for uttalelse. Revisor uttaler følgende:

18 Aksjefordelingen blir etter emisjonen som følger: Leilighet: Fornavn: Etternavn: Aksjefordeling: A-3H Randi/Arlstidis Søgnen/Kaloudis 19 A-3V Per Rolf Andersen 20 A-2V Einar Holm 20 A-2H Einar Harald Fjellvang 19 A-1H Sigurd Dahlseide 19 A-1V Hans Christie Bjønnes 20 A-KV Gerd H. Minde 11 A-KH Jenny Ann/KåreA. Hammerø/Syltebø 16 B-3V Petter Andreas Larsen 13 B-3H Gerd Bjune 13 B-1V Rigmor Sannæss 13 B-1H Håvard Lønnestad 13 B-2V Anette Haug Kirkebøen 13 B-2H Inger/Mette Bruun Evensen 13 C-3H Ragnhild Haug 14 C-3V Einar Haug 12 C-2H Yendini yoo Cappelen 14 C-1H Marit Winsvold 14 C-1V Betty Lind 12 C-2V Per Christoper Undheim 12 Forslag til vedtak: a) Aksjekapitalen økes fra kr til kr Kapitalforhøyelsen gjennomføres ved at det utstedes 55 nye aksjer pålydende kr 1.000,-.. b) Det skal betales kr 1.000,00 for hver av aksjene, i alt kr ,-. Aksjene skal tegnes av følgende eksisterende aksjonærer: J. A. Hammerø/K. A. Syltebø 12 aksjer P.R. Andersen 4 aksjer E. Holm 4 aksjer H. C. Bjønnes 4 aksjer P. A. Larsen 3 aksjer G. Bjune 3 aksjer R. Sannæss 3 aksjer H. Lønnestad 3 aksjer A. H. Kirkebøen 3 aksjer I. Evensen/M. B. Evensen 3 aksjer Søgnen/Kaloudis 2 aksjer E. H. Fjellvang 2 aksjer S. Dahlseide 2 aksjer E. Haug 2 aksjer B. Lind 2 aksjer P. C. Undheim 2 aksjer G. H. Minde 1 aksje c) Aksjeeiernes fortrinnsrett til aksjetegning i henhold til aksjelovens 10-4 fravikes, jf. b) d) De nye aksjene gir rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2009 e) Oppgjøret for de nye aksjene gjennomføres ved kontantinnskudd. f) Oppgjøret for de nye aksjene skal være fullt gjennomført og kontantbeløp skal være innbetalt seinest 30. juni g) Vedtektenes 2 endres i samsvar med vedtakets pkt a)

19 BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer Generalforsamling 29. april Behandling av budsjett for 2009 Det vises til følgende budsjettforslag for 2009: Budsjett for Boligselskapet Gjetemyrsveien 9 AS Inntekter 2009: Utgifter 2009: Resultat 2009: Husleie månedlig 653, Parkeringsleie månedlig - nok 500 fra , Eierskiftegebyr - 1 leilighet per år 7, Vaktmesterleilighet - månedlig 10, Ny aksjekapital i emisjon - engangsinntekter 55, Kommunale avgifter - kvartalsvis 90, Serviceavtale City taktekking AS - årlig 12, Serviceavtaøe Romerike svakstrøm AS (Brannanlegg) - årlig 1, Regnskap - forretningsfører Gerd Bjune/HRI AS - årlig 36, Revisjonshonorar - Revisorhuset AS - årlig 18, Dugnad - halvårlig 20, Renteutgifter - lån DNB Nor - månedlig 20, Avdrag - lån DNB Nor - månedlig 48, GET - KabelTV anlegget - halvårlig 48, Strøm - kvartalsvis 18, Domene - gjetemyrsveien9as - one.com Forsikring - Gjensidige forsikring - årlig 80, Porto - løpende 1, Kontorrekvisita - løpende 1, Vedlikehold - påkommende uspesifisert 25, Vedlikehold - påkommende - J & L Evensen - soilrør 2. og 3. etg. oppg. A 31, Vedlikehold - påommende - Skadedyrkontrollen AS - skillevegg for Kirkebøens bod 5, Vedlikehold - planlagt - Lysmesteren AS - el-arbeid 450, Vedlikehold - planlagt - Eltakst og konsulenttjeneste AS 25, Diverse 65, Sum inntekter , Sum kostnader , Underskudd som tas fra oppspart kapital - 225, Forslag til vedtak Budsjettet for 2009 godkjennes.

20 BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer Generalforsamling 29. april Innkomne forslag fra aksjonærer (forslagsfrist 15. april 2009) Det er mottatt forslag i tre punkter fra Randi Søgnen og Aris Kaloudis, følger vedlagt Styret viser til gjeldende vaktmesterinstruks vedtatt av styret 30. november 2003, følger vedlagt. Henvendelser og spørsmål om hvem som har ansvaret for hva, og forslag til utbedringer og endringer har naturligvis ingenting i generalforsamlingen å gjøre. Slike avklaringer kan tas fortløpende med styret/styremedlemmene og/eller med forretningsfører. Alle som vil bidra med vedlikehold o.a. i hagen og på bygningen innvendig og/eller utvendig, utover den årlige dugnaden for aksjonærene, er naturligvis hjertelig velkommen. Aksjonærer som ønsker å delta i en hagekomite eller med annet inviteres til å melde seg for en av styrets medlemmer. Forslaget (pkt. 2 b) om fjerning av tørkestativet er basert på feil forutsetninger ettersom stativet er en del i bruk. Med de utbedrings-/vedlikeholdsbehov av bygningen som er avdekket mener styret selskapets ressurser må prioriteres i samsvar med dette. Forslag til vedtak: Forslaget fra Randi Søgnen og Aris Kaloudis oversendes styret for videre behandling. Det er mottatt forslag om utnyttelse av loft fra familien Rein-Larsen, følger vedlagt Styret mener forslaget fra Familien Rein-Larsen reiser et prinsipielt spørsmål som generalforsamlingen må drøfte og ta stilling til. Dette er omdisponering av fellesareal og tillegge dette til en av leilighetene i gården. Teknisk sett er dette uproblematisk og løses enklest ved at det utstedes et passelig antall nye aksjer i en rettet emisjon mot aksjonær Rein- Larsen og at de betales overkurs for disse nye aksjene som tilsvarer den pris fellesskapet ønsker for å gi fra seg fellesareal. Boligselskapet har utvilsomt med nåværende vedlikeholds-/oppgraderingsbehov sterkt behov for de midler en slik emisjon vil kunne tilføre, og også for de økte løpende inntekter som Rein-Larsen ville måtte betale etter en eventuell arealutvidelse. Det prinsipielle ligger i at fellesarealet etter en slik endring varig vil bli redusert, noe som også innebærer at fremtidige realisasjonsmuligheter reduseres tilsvarende. Styret mener prinsipielt dette i den aktuelle situasjon for boligselskapet vil kunne være både forsvarlig og fremtidsrettet, forutsatt at omdisponeringen tilfører selskapet kapital i en størrelse som oppveier og kompenserer for reduksjonen i fremtidige realisasjonsmuligheter. Styret mener det må innhentes minst en, muligens to, uavhengige takster i tillegg til den som er vedlagt saken. Endelig pris avtales mellom vedkommende aksjonær og styret.

21 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å inngå nødvendige avtaler med den aktuelle aksjonæren slik at det beskrevne fellesarealet tillegges leilighetsarealet til familien Rein- Larsen. Generalforsamlingen forutsetter en betydelig høyere økonomisk kompensasjon for arealet enn det vedlagte takst viser, men overlater til styret å inngå den endelige avtalen om dette. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å gjennomføre nødvendig rettet emisjon, vedtektsendringer o.a. i denne forbindelse. Generalforsamlingen forutsetter at familien Rein- Larsen sørger for alle nødvendige formelle godkjenninger/tillatelser fra myndigheter og tilsyn og naturligvis også dekker alle kostnader i tilknytning til transaksjonen i tillegg til den emisjonspris som avtaler/fastsettes av styret.

22

23 BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer VAKTMESTERINSTRUKS FOR GJETEMYRSVEIEN 9 AS Denne vaktmesterinstruksen gjelder for Boligselskapet Gjetemyrsveien 9 AS. Vaktmester disponerer en ett-roms kjellerleilighet, inngang fra baktrappen i B-oppgangen. 1. Arbeidstid Vaktmester påtar som betaling for sin leilighet, eksklusiv strøm og oppvarming. 20 timers arbeid per måned. 2. Generelt tilsyn Gårdens innendørs fellesareal og uteareal skal ettersees daglig bortsett fra i den tiden vaktmester avvikler normal ferie. 3. Arbeid innendørs Fellesarealene i kjeller, sykkelbod og vaskerom vaskes to ganger i året (vår og høst). Kjellergang feies en gang per måned. Lyspærer til fellesarealene og sikringer skiftes etter behov ved de daglige/ukentlige ettersynet. Vaktmester ser etter at låser i kjeller og inngangsdører er i orden og foretar nødvendig småreperasjoner av disse. Det påsees av brannvarslingsanlegget indikerer normal drift under det ukentlige ettersynet. Indikatorene på brannslokningsapparatene i oppgangene sjekkes jevnlig og beholderne vendes ved behov. Vedlikehold av vegger og tak er en del av vaktmesterens arbeid (sparkling og maling). 4. Arbeid utendørs a) Sommer Gårdsplass og inngangspartiet til alle oppgangene feies og spyles ukentlig om nødvendig. Gårdsplass og plener holdes fri for all slags søppel. b) Vinter Fortau, gårdsplass og inngangspartiet til alle oppgangene ryddes for snø. Ved glatt føre foretar vaktmester sandstrøing ned til søppelkassene, foran alle innganger, samt ned bakken til Bergstien. c) Generelt Vaktmesteren utfører småreperasjoner på gjerdet, søppelhuset osv. Utelampene skal holdes rene og i stand. Plener og hekk skal klippes når det er behov og vannes ved lengre tørkeperioder. Hagebed skal vannes regelmessig. Om nødvendig beskjæres busker og trær på eiendommen. 5. Deltakelse på dugnader Vaktmester skal delta på dugnader på lik linje med leierne. Det forutsettes at vaktmesteren utfører nødvendig forberedende arbeid forut for dugnadene. 6. Arbeid utover normalarbeidstiden Vaktmester skal kunne forespørres om å utføre arbeid på gåren utover det som er beskrevet i denne instruksen. Avlønning for slikt arbeid skjer etter avtale. Vaktmester skal også kunne forespørres om å utføre arbeider av håndverksmessig art for den enkelte beboer. Avtale om arbeid og fastsettelse av betaling er et anliggende mellom vaktmester og leieboeren. 7. Øvrige bestemmelser For øvrig må vaktmester innordne seg styrets bestemmelser. Vaktmester fører regnskap over utført arbeid. Styret forbeholder seg rett til å forandre instruksen med 3 - tre - måneds varsel. Endringer skal forelegges vaktmester for kommentar. Oslo, 30. november 2003, Styret

24 BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer Generalforsamling 29. april Valg av styre Valgt 2006 (for tre år): Kåre A. Syltebø, styreleder Valgt 2008 (for tre år): Petter A. Larsen, styremedlem Valgt 2007 (for tre år): Per Christopher Undheim, styremedlem (på valg) (ikke på valg) (ikke på valg) Forslag til vedtak: Styreleder Kåre A. Syltebø gjenvelges for 3 nye år

1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer

1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer 1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer Leilighet: Fornavn: Etternavn: Aksjer/stemmer: A-3H Randi/Arlstidis Søgnen/Kaloudis 17 A-3V Inger Johanne/Petter Andreas Rein/Larsen

Detaljer

BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS

BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer 921 285 442 Styrets årsberetning for 2011 Boligselskapets styre har hatt denne sammensetning: Styreleder: Kåre A. Syltebø Styremedlemmer: Per Christopher

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011 Ordinært sameiermøte i avholdes fredag 29. april 2011, kl. 18.00. Sted: Hvaler Samfundshus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i AS St. Halvardsgate 25 A-C, avholdes tirsdag 31. mai 2011, kl. 18:00 i rulleboden ved vaskeriet i St. Halvardsgate 25A. Til behandling

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 St. Halvardsgate 25 A-C AS Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret

Detaljer

Til beboerne i AS Maridalsveien 205

Til beboerne i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til beboerne i AS Maridalsveien 205 Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Røa Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Som vedlegg (bakerst i heftet) finner du ytterligere

Detaljer

Sameiermøte 2010 Sameiet Drammensvn. 68

Sameiermøte 2010 Sameiet Drammensvn. 68 Sameiermøte 2010 Sameiet Drammensvn. 68 www.dv68.no 2 STYRETS OPPGAVER -styret skal lede selskapet i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i årsmøtet -treffe vedtak i alle saker med mindre beslutningsmyndigheten

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 22

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 22 BORETTSLAGET ROSENHOFF KVARTAL III INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. APRIL 22 SIDE 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2 SIDE 4 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 ÅRSREGNSKAP FOR 2 MED NOTER /

Detaljer

Innkalling 2007 Innkalling

Innkalling 2007 Innkalling Innkalling 2007 Innkalling 2004 til ordinært sameiermø6e Forretningsfører: til ordinær generalforsamling Ta vare på heftet! Åpningstider Besøksadresse Postadresse Telefon E-post Internett Mandag - fredag

Detaljer

Til aksjonærene i Dæhlenengen Byggeselskap AS

Til aksjonærene i Dæhlenengen Byggeselskap AS 1 Dæhlenengen Byggeselskap AS Til aksjonærene i Dæhlenengen Byggeselskap AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

AS SIGURDSGATE 20 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015

AS SIGURDSGATE 20 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015 Innkalling til ordinær generalforsamling i AS Sigurdsgate 20, 2015 Ordinær generalforsamling avholdes 26.03.15 kl 18:00 i personalrommet på Tøyen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Parkhuset Sameiet Side 1

Parkhuset Sameiet Side 1 Parkhuset Sameiet Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Side 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL, avholdes torsdag 19. mai 2011, kl. 18 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1, 1. etg.

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer