1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer"

Transkript

1

2 BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer Generalforsamling 29. april Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer Leilighet: Fornavn: Etternavn: Aksjer/stemmer: A-3H Randi/Arlstidis Søgnen/Kaloudis 17 A-3V Per Rolf Andersen 17 A-2V Einar Holm 17 A-2H Einar Harald Fjellvang 17 A-1H Sigurd Dahlseide 17 A-1V Hans Christie Bjønnes 17 A-KV Gerd H. Minde 10 A-KH Jenny Ann/KåreA. Hammerø/Syltebø 4 B-3V Petter Andreas Larsen 10 B-3H Gerd Bjune 10 B-1V Rigmor Sannæss 10 B-1H Håvard Lønnestad 10 B-2V Anette Haug Kirkebøen 10 B-2H Inger/Mette Bruun Evensen 10 C-3H Ragnhild Haug 14 C-3V Einar Haug 10 C-2H Yendini yoo Cappelen 14 C-2V Per Christoper Undheim 10 C-1H Marit Winsvold 14 C-1V Betty Lind 10

3 BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer Generalforsamling 29. april Valg av møteleder og referent Styreleder Kåre A. Syltebø er i henhold til vedtektene generalforsamlingens møteleder Foretningsfører Gerd Bjune foreslås som referent

4 BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer Generalforsamling 29. april Behandling av årsberetning for 2008 Det vises til vedlagte årsberetning for Forslag til vedtak Styrets årsberetning for 2008 godkjennes.

5 BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer Styrets årsberetning for 2008 Boligselskapets styre har hatt denne sammensetning: Styreleder: Styremedlemmer: Foretningsfører: Revisor: Kåre A. Syltebø Per Christopher Undheim Petter Andreas Larsen Gerd Bjune Revisorhuset AS, Schwensensgt. 5, 0170 Oslo Boligselskapet Gjetemyrsveien 9 AS, gnr. 217, bnr. 164 i Oslo kommune består av ett hus kompleks i 5 etasjer inkludert underetasje og loft, med oppgang 9A, B og C og inneholder totalt 20 aksjeleiligheter samt leilighet for vaktmester. Det er ingen ordinært ansatte i selskapet, dog utfører Gerd Bjune en funksjon som foretningsfører og Lauritz Hagen Kennedy en funksjon som vaktmester. Styret har i dag en kjønnsmessig ubalanse med 0 kvinner (0 %) og tre menn (100,00 %). Etter styrets oppfatning bedriver ikke selskapet noen aktiviteter som forurenser det ytre miljø utover det energiforbruk som enhver tilsvarende bolig medfører. Det er i perioden avholdt 9 styremøter hvor det er behandlet ca 54 saker. Foretningsfører (Gerd Bjune) har møtt på alle møter. Styret har etablert en egen hjemmeside; hvor det er lagt ut informasjon om selskapet, gården vår og om styrets arbeid. Det er også etablert en egen mailadresse til styret som er: Har dere noe på hjertet er det bare å sende oss en mail. Fra og med regnskapsåret 2009 har styret besluttet å gå over til et profesjonelt regnskapsbyrå slik at vår alles kjære forretningsfører Gerd Bjune endelig får ønsket sitt oppfylt om å være bare pensjonist. Det er inngått avtale med Hammersborg Regnskaps- og innbetalingsservice og regnskapsføringen. Styrets arbeid Fellesareal og bygningen: Vann- /soppskade Lekkasje fra badet til Dahlseide og fra varmtvannsberederen til Betty Lind samt fra soilrør mellom 2 og 3. etg. i oppg. A samt soppskade i kjeller og krypkjeller under leligheten til Hammerø/Syltebø er siste års begivenheter på vannskade/-lekkasje fronten. Badet og varmtvannsberederen er reparert av henholdsvis Dahlseide og Lind. Utskiftning av soilrøret mellom 2. og 4. etg. i oppgang A og utbedringen av soppskaden er betalt av selskapet. Etter det styret har fått melding om er skadene fullt ut utbedret. Selskapets forsikringer dekket ikke utbedringskostnadene ettersom det fra forsikringsselskapets side ble kategorisert som

6 slitasjeskade og selskapet ikke har egen soppforsikring. Taket En del takstein ramlet fra taket i forbindelse med snøsmeltingen. City taktekking har gjennomført nødvendige reparasjoner. Etter styrets vurderinger er imidlertid taket nå i en slik forfatning at det er hensiktsmessig med en totalrenovering noe styret har startet planleggingen av. En slik totalrenovering vil kunne beløpe seg til bortimot kr per kvm. takflate så dette vil være et svært betydelig økonomisk løft for selskapet. Ettersom gården er oppført på Byantikvarens gule liste er det mulig å søke om kommunalt tilskudd på inntil 50 % av renoveringskostnadene, noe styret vil arbeide videre med. Finansieringen forøvrig diskuterer styret med selskapets bankforbindelse, DNB Nor. Brannsikre dører fra baktrappene Dørene fra baktrappene og inn til leilighetene må også skiftes ut for å være i forskriftsmessig brannteknisk stand. Styret har engasjert en konsulent for å beskrive prosjektet og innhente tilbud på utskiftning av alle dører i baktrappene og tar sikte på å fullføre dette i løpet av kommende år. Det elektriske anlegget I samsvar med tilstandsrapporten for det elektriske anlegget i fellesarealet til gården, som ble omdelt til forrige generalforsamling er første del av utskiftningene gjennomført bl.a. med nye hovedtavler og fordeler skap for oppgangene samt fornying av oppleggene for lys i kjeller og på loft. Neste trinn med utskiftning av stigeledninger m.v. bør gjennomføres kommende år. Vårdugnad med god oppslutning fra gårdens beboere gikk av stabelen i mai og ble også denne gangen avsluttet med pizza, øl, kaffe og kaker i hagen. Uteområder: Snømåking, strøing, gressklipping etc. er på en god måte ivaretatt av vår nye vaktmester. Ingen ekstraordinære utbedringer/oppgraderinger er iverksatt. Parkering: Styret har justert parkeringsleien til kr 500,- per måned med virkning fra 1. april 2009, jf. husordensreglenes bestemmelser om at markedsleie skal gjelde. Rengjøring av fellesareal: Fellesarealet i oppgangene er som forutsatt løpende rengjort på tilfredsstillende måte av beboerne. Fellesarealet i underetasje er på en god måte ivaretatt av vaktmester. Forsikring: Boligselskapet er som tidligere fullverdiforsikret i Gjensidige NOR forsikring. Husleien: Husleien ble med virkning fra 1. januar 2009 justert Styret besluttet at husleien settes sammen av en enhetspris per leilighet på kr 400 per måned og i tillegg en leiepris pr kvm. på kr 23 per måned. Økonomi: Selskapets lån i Husbanken er nå nedbetalt, noe som har gitt tilstrekkelig og kjærkomment likviditetsmessig handlingsrom.

7 Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift. Etter styrets oppfatning er det ingen tvil knyttet til selskapets evne til å kunne fortsette driften. - Regnskapet for 2008 viser et ordinært resultat før skatt på kr ,24 som overføres til frie fond. - Regnskapet for 2007 viste et ordinært resultat før skatt på kr ,47 Oslo, 16. april 2009 Styret i Boligselskapet Gjetemyrsveien 9 AS Kåre A. Syltebø Per Christopher Undheim Petter A. Larsen Styreleder Styremedlem Styremedlem

8 BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer Generalforsamling 29. april Behandling av regnskap for 2008 Det vises til vedlagte regnskap for 2008 inkludert beretning fra revisor. Forslag til vedtak Regnskapet for 2008 godkjennes.

9

10

11

12

13

14 BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer Generalforsamling 29. april Behandling av regnskap for Fastsettelse av revisjonshonorar for 2008 Forslag til vedtak Revisor honoreres i henhold til faktura.

15 BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer Generalforsamling 29. april Behandling av regnskap for Fastsettelse av styrehonorar for 2008 Generalforsamlingen i 2007 besluttet bl.a. følgende: Fastsetting av styrehonorar skal være et fast punkt på selskapets ordinære generalforsamling. Det gis ikke styrehonorar for Generalforsamlingen i 2008 besluttet bl.a. følgende: Det gis ikke styrehonorar for Saksfremstillingen var i 2007 og 2008 sånn: Bakgrunn De siste årene har hver av styrets medlemmer fått redusert husleie med kr 2.000,- per år som styrehonorar. Tilsvarende metode har vært benyttet for å honorere forretningsfører og vaktmester. Etter at Revisorhuset AS er konsultert om denne praksis vil styret endre dette slik at alle sider ved selskapets økonomiske forhold og eventuelle honorarer fra nå av blir håndtert i samsvar med gjeldende lov- og regelverk. Vurdering Styret er i henhold til vedtekter og fullmakter for øvrig bemyndiget til å rydde opp i dette både i forhold til forretningsfører og vaktmester, noe som blir gjort. Styrehonorar må imidlertid behandles og tas stilling til av generalforsamlingen. Selskapets økonomi er i lys av de behov som eksisterer for vedlikehold og oppgraderinger av gården, relativt sårbar (anstrengt) ettersom det ikke finnes oppsparte midler verken til vedlikeholds- eller investeringsformål. Begrunnelse Ut fra den filosofi at aksjonærene etter tur vil ta sin periode i styret, og i lys av den økonomiske situasjonen for selskapet, ser ikke styret at det er behov for å etablere/videreføre en praksis med styrehonorar. Imidlertid er det ønskelig at generalforsamlingen i selskapet foretar en slik vurdering for det enkelte år og fastsetting av styrehonorar bør derfor være et fast punkt hvert år på den ordinære generalforsamling. Overfor generalforsamlingen 29. april 2009 foreslås følgende vedtatt: Det gis ikke styrehonorar for 2008.

16 BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer Generalforsamling 29. april Utvidelse av aksjekapitalen - rettet emisjon mot navngitte aksjonærer - vedtektsendringer Bakgrunn Selskapets aksjekapital er på kr ,- fordelt på 248 aksjer a kr 1.000,- fullt innbetalt. De 248 aksjene er fordelt med 17 aksjer hver til seks aksjonærer knyttet til leiligheter i oppgang A med netto boa på 126,75 og 140,23 kvm, med 14 aksjer hver til tre aksjonærer knyttet til leiligheter i oppgang C med netto boa på 92,13 kvm, med 10 aksjer hver til ti aksjonærer knyttet til leiligheter i oppgang A, B og C med netto boa på 72,50, 80,11, 86,50 og 88,06 kvm og med fire aksjer til en aksjonær knyttet til leilighet i oppgang A med netto boa på 106,50 kvm. Dette innebærer at antallet kvm per aksje varierer fra 6,58 til 26,63. Per kvm varierer antallet aksjer fra 0,04 til 0,15. Styret mener det er ønskelig at aksjene i selskapet fordeles i forhold til leilighetenes størrelser så langt det er mulig med bakgrunn i de rettigheter og forpliktelser som følger den enkelte aksje i selskapet. Om vi omfordeler eksisterende aksjer matematisk ville det innebære at tre aksjonærer fikk to aksjer mindre hver og tre aksjonærer tre aksjer mindre hver. Seks aksjonærer skulle ha en aksje mer og en aksjonær ni aksjer mer. Etter styrets vurdering vil en slik transaksjon betinge enighet fra alle aksjonærer og være transaksjonsmessig komplisert. Selskapets økonomiske situasjon er solid, men styret mener det er en fordel for selskapet og for alle aksjonærer om selskapets økonomi styrkes ved at aksjekapitalen utvides noe. Dette kan da gjøres gjennom en rettet emisjon mot de aksjonærer som i dag har et for lavt aksjeantall ut fra en matematisk fordeling basert på den enkelte aksjonærs leilighets netto boa. En slik emisjon vil både styrke selskapet økonomisk og bidra til en matematisk riktig fordeling av aksjene i selskapet. En tilnærmet riktig fordeling oppnås med en utvidelse med 55 nye aksjer. Disse aksjene tilbys til pålydende kr 1.000,- per aksje, med 12 aksjer til en aksjonær (Hammerø/Syltebø) i oppgang A, med 4 aksjer hver til tre aksjonærer (Andersen, Holm og Bjønnes) i oppgang A, med 3 aksjer hver til seks aksjonærer (Larsen, Bjune, Sannæss, Kirkebøen, Lønnestad og Evensen) i oppgang B og med 2 aksjer hver til tre aksjonærer (Søgnen/Kaloudis, Fjellvang, Dahlseide) i oppgang A og til tre aksjonærer (E. Haug, Lind og Undheim) i oppgang C og 1 aksje til en aksjonær (Minde) i oppgang A. Tre aksjonærer (R. Haug, Cappelen og Winsvold) i oppgang C tilbys ikke nye aksjer. Med den foreslåtte fordelingen av nye aksjer vil alle aksjonærer ha 0,15 aksjer per kvm netto boa og antallet kvm per aksje vil variere fra 6,58 til 6,77. Samtidig vil selskapet få tilført kr ,- i ny aksjekapital slik at samlet aksjekapital etter emisjonen vil være kr ,- Frist for betaling for de nye aksjene foreslås satt til tre måneder etter generalforsamlingen. Vedtektene I henhold til aksjeloven fastsettes selskapets aksjekapital i vedtektene. Vedtektene må derfor ajourføres i samsvar med den utvidelsen av aksjekapitalen som vedtas. Etter styrets forslag

17 utvides aksjekapitalen med inntil kr ,- til totalt kr ,- dersom alle nåværende aksjonærer som får tilbud om det, deltar i emisjonen. Dagens vedtektsbestemmelse: 2 Aksjekapitalen er kr ,- fordelt på 248 på navn lydende aksjer a kr 1.000,- fullt innbetalt. Over aksjene føres protokoll. Transport av aksjer må være gyldig overfor selskapet og godkjennes av dettes styre. Forlag til ny vedtektsbestemmelse: 2 Aksjekapitalen er kr ,- fordelt på 303 på navn lydende aksjer a kr 1.000,- fullt innbetalt. Over aksjene føres protokoll. Transport av aksjer må være gyldig overfor selskapet og godkjennes av dettes styre. Endringer av aksjekapitalen og vedtektene krever kvalifisert 2/3 flertall. Forslaget er forelagt revisor for uttalelse. Revisor uttaler følgende:

18 Aksjefordelingen blir etter emisjonen som følger: Leilighet: Fornavn: Etternavn: Aksjefordeling: A-3H Randi/Arlstidis Søgnen/Kaloudis 19 A-3V Per Rolf Andersen 20 A-2V Einar Holm 20 A-2H Einar Harald Fjellvang 19 A-1H Sigurd Dahlseide 19 A-1V Hans Christie Bjønnes 20 A-KV Gerd H. Minde 11 A-KH Jenny Ann/KåreA. Hammerø/Syltebø 16 B-3V Petter Andreas Larsen 13 B-3H Gerd Bjune 13 B-1V Rigmor Sannæss 13 B-1H Håvard Lønnestad 13 B-2V Anette Haug Kirkebøen 13 B-2H Inger/Mette Bruun Evensen 13 C-3H Ragnhild Haug 14 C-3V Einar Haug 12 C-2H Yendini yoo Cappelen 14 C-1H Marit Winsvold 14 C-1V Betty Lind 12 C-2V Per Christoper Undheim 12 Forslag til vedtak: a) Aksjekapitalen økes fra kr til kr Kapitalforhøyelsen gjennomføres ved at det utstedes 55 nye aksjer pålydende kr 1.000,-.. b) Det skal betales kr 1.000,00 for hver av aksjene, i alt kr ,-. Aksjene skal tegnes av følgende eksisterende aksjonærer: J. A. Hammerø/K. A. Syltebø 12 aksjer P.R. Andersen 4 aksjer E. Holm 4 aksjer H. C. Bjønnes 4 aksjer P. A. Larsen 3 aksjer G. Bjune 3 aksjer R. Sannæss 3 aksjer H. Lønnestad 3 aksjer A. H. Kirkebøen 3 aksjer I. Evensen/M. B. Evensen 3 aksjer Søgnen/Kaloudis 2 aksjer E. H. Fjellvang 2 aksjer S. Dahlseide 2 aksjer E. Haug 2 aksjer B. Lind 2 aksjer P. C. Undheim 2 aksjer G. H. Minde 1 aksje c) Aksjeeiernes fortrinnsrett til aksjetegning i henhold til aksjelovens 10-4 fravikes, jf. b) d) De nye aksjene gir rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2009 e) Oppgjøret for de nye aksjene gjennomføres ved kontantinnskudd. f) Oppgjøret for de nye aksjene skal være fullt gjennomført og kontantbeløp skal være innbetalt seinest 30. juni g) Vedtektenes 2 endres i samsvar med vedtakets pkt a)

19 BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer Generalforsamling 29. april Behandling av budsjett for 2009 Det vises til følgende budsjettforslag for 2009: Budsjett for Boligselskapet Gjetemyrsveien 9 AS Inntekter 2009: Utgifter 2009: Resultat 2009: Husleie månedlig 653, Parkeringsleie månedlig - nok 500 fra , Eierskiftegebyr - 1 leilighet per år 7, Vaktmesterleilighet - månedlig 10, Ny aksjekapital i emisjon - engangsinntekter 55, Kommunale avgifter - kvartalsvis 90, Serviceavtale City taktekking AS - årlig 12, Serviceavtaøe Romerike svakstrøm AS (Brannanlegg) - årlig 1, Regnskap - forretningsfører Gerd Bjune/HRI AS - årlig 36, Revisjonshonorar - Revisorhuset AS - årlig 18, Dugnad - halvårlig 20, Renteutgifter - lån DNB Nor - månedlig 20, Avdrag - lån DNB Nor - månedlig 48, GET - KabelTV anlegget - halvårlig 48, Strøm - kvartalsvis 18, Domene - gjetemyrsveien9as - one.com Forsikring - Gjensidige forsikring - årlig 80, Porto - løpende 1, Kontorrekvisita - løpende 1, Vedlikehold - påkommende uspesifisert 25, Vedlikehold - påkommende - J & L Evensen - soilrør 2. og 3. etg. oppg. A 31, Vedlikehold - påommende - Skadedyrkontrollen AS - skillevegg for Kirkebøens bod 5, Vedlikehold - planlagt - Lysmesteren AS - el-arbeid 450, Vedlikehold - planlagt - Eltakst og konsulenttjeneste AS 25, Diverse 65, Sum inntekter , Sum kostnader , Underskudd som tas fra oppspart kapital - 225, Forslag til vedtak Budsjettet for 2009 godkjennes.

20 BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer Generalforsamling 29. april Innkomne forslag fra aksjonærer (forslagsfrist 15. april 2009) Det er mottatt forslag i tre punkter fra Randi Søgnen og Aris Kaloudis, følger vedlagt Styret viser til gjeldende vaktmesterinstruks vedtatt av styret 30. november 2003, følger vedlagt. Henvendelser og spørsmål om hvem som har ansvaret for hva, og forslag til utbedringer og endringer har naturligvis ingenting i generalforsamlingen å gjøre. Slike avklaringer kan tas fortløpende med styret/styremedlemmene og/eller med forretningsfører. Alle som vil bidra med vedlikehold o.a. i hagen og på bygningen innvendig og/eller utvendig, utover den årlige dugnaden for aksjonærene, er naturligvis hjertelig velkommen. Aksjonærer som ønsker å delta i en hagekomite eller med annet inviteres til å melde seg for en av styrets medlemmer. Forslaget (pkt. 2 b) om fjerning av tørkestativet er basert på feil forutsetninger ettersom stativet er en del i bruk. Med de utbedrings-/vedlikeholdsbehov av bygningen som er avdekket mener styret selskapets ressurser må prioriteres i samsvar med dette. Forslag til vedtak: Forslaget fra Randi Søgnen og Aris Kaloudis oversendes styret for videre behandling. Det er mottatt forslag om utnyttelse av loft fra familien Rein-Larsen, følger vedlagt Styret mener forslaget fra Familien Rein-Larsen reiser et prinsipielt spørsmål som generalforsamlingen må drøfte og ta stilling til. Dette er omdisponering av fellesareal og tillegge dette til en av leilighetene i gården. Teknisk sett er dette uproblematisk og løses enklest ved at det utstedes et passelig antall nye aksjer i en rettet emisjon mot aksjonær Rein- Larsen og at de betales overkurs for disse nye aksjene som tilsvarer den pris fellesskapet ønsker for å gi fra seg fellesareal. Boligselskapet har utvilsomt med nåværende vedlikeholds-/oppgraderingsbehov sterkt behov for de midler en slik emisjon vil kunne tilføre, og også for de økte løpende inntekter som Rein-Larsen ville måtte betale etter en eventuell arealutvidelse. Det prinsipielle ligger i at fellesarealet etter en slik endring varig vil bli redusert, noe som også innebærer at fremtidige realisasjonsmuligheter reduseres tilsvarende. Styret mener prinsipielt dette i den aktuelle situasjon for boligselskapet vil kunne være både forsvarlig og fremtidsrettet, forutsatt at omdisponeringen tilfører selskapet kapital i en størrelse som oppveier og kompenserer for reduksjonen i fremtidige realisasjonsmuligheter. Styret mener det må innhentes minst en, muligens to, uavhengige takster i tillegg til den som er vedlagt saken. Endelig pris avtales mellom vedkommende aksjonær og styret.

21 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å inngå nødvendige avtaler med den aktuelle aksjonæren slik at det beskrevne fellesarealet tillegges leilighetsarealet til familien Rein- Larsen. Generalforsamlingen forutsetter en betydelig høyere økonomisk kompensasjon for arealet enn det vedlagte takst viser, men overlater til styret å inngå den endelige avtalen om dette. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å gjennomføre nødvendig rettet emisjon, vedtektsendringer o.a. i denne forbindelse. Generalforsamlingen forutsetter at familien Rein- Larsen sørger for alle nødvendige formelle godkjenninger/tillatelser fra myndigheter og tilsyn og naturligvis også dekker alle kostnader i tilknytning til transaksjonen i tillegg til den emisjonspris som avtaler/fastsettes av styret.

22

23 BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer VAKTMESTERINSTRUKS FOR GJETEMYRSVEIEN 9 AS Denne vaktmesterinstruksen gjelder for Boligselskapet Gjetemyrsveien 9 AS. Vaktmester disponerer en ett-roms kjellerleilighet, inngang fra baktrappen i B-oppgangen. 1. Arbeidstid Vaktmester påtar som betaling for sin leilighet, eksklusiv strøm og oppvarming. 20 timers arbeid per måned. 2. Generelt tilsyn Gårdens innendørs fellesareal og uteareal skal ettersees daglig bortsett fra i den tiden vaktmester avvikler normal ferie. 3. Arbeid innendørs Fellesarealene i kjeller, sykkelbod og vaskerom vaskes to ganger i året (vår og høst). Kjellergang feies en gang per måned. Lyspærer til fellesarealene og sikringer skiftes etter behov ved de daglige/ukentlige ettersynet. Vaktmester ser etter at låser i kjeller og inngangsdører er i orden og foretar nødvendig småreperasjoner av disse. Det påsees av brannvarslingsanlegget indikerer normal drift under det ukentlige ettersynet. Indikatorene på brannslokningsapparatene i oppgangene sjekkes jevnlig og beholderne vendes ved behov. Vedlikehold av vegger og tak er en del av vaktmesterens arbeid (sparkling og maling). 4. Arbeid utendørs a) Sommer Gårdsplass og inngangspartiet til alle oppgangene feies og spyles ukentlig om nødvendig. Gårdsplass og plener holdes fri for all slags søppel. b) Vinter Fortau, gårdsplass og inngangspartiet til alle oppgangene ryddes for snø. Ved glatt føre foretar vaktmester sandstrøing ned til søppelkassene, foran alle innganger, samt ned bakken til Bergstien. c) Generelt Vaktmesteren utfører småreperasjoner på gjerdet, søppelhuset osv. Utelampene skal holdes rene og i stand. Plener og hekk skal klippes når det er behov og vannes ved lengre tørkeperioder. Hagebed skal vannes regelmessig. Om nødvendig beskjæres busker og trær på eiendommen. 5. Deltakelse på dugnader Vaktmester skal delta på dugnader på lik linje med leierne. Det forutsettes at vaktmesteren utfører nødvendig forberedende arbeid forut for dugnadene. 6. Arbeid utover normalarbeidstiden Vaktmester skal kunne forespørres om å utføre arbeid på gåren utover det som er beskrevet i denne instruksen. Avlønning for slikt arbeid skjer etter avtale. Vaktmester skal også kunne forespørres om å utføre arbeider av håndverksmessig art for den enkelte beboer. Avtale om arbeid og fastsettelse av betaling er et anliggende mellom vaktmester og leieboeren. 7. Øvrige bestemmelser For øvrig må vaktmester innordne seg styrets bestemmelser. Vaktmester fører regnskap over utført arbeid. Styret forbeholder seg rett til å forandre instruksen med 3 - tre - måneds varsel. Endringer skal forelegges vaktmester for kommentar. Oslo, 30. november 2003, Styret

24 BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer Generalforsamling 29. april Valg av styre Valgt 2006 (for tre år): Kåre A. Syltebø, styreleder Valgt 2008 (for tre år): Petter A. Larsen, styremedlem Valgt 2007 (for tre år): Per Christopher Undheim, styremedlem (på valg) (ikke på valg) (ikke på valg) Forslag til vedtak: Styreleder Kåre A. Syltebø gjenvelges for 3 nye år

BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer

BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer Innkalling til generalforsamling for 2008 Tid: 29. april 2009 kl 1830 Sted: Bjørnehuset St.Hanshaugen Til behandling: 1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer 2. Valg av møteleder

Detaljer

BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS

BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer 921 285 442 Styrets årsberetning for 2011 Boligselskapets styre har hatt denne sammensetning: Styreleder: Kåre A. Syltebø Styremedlemmer: Per Christopher

Detaljer

1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer

1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer 1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer Leilighet: Fornavn: Etternavn: Aksjer/stemmer: A-3H Randi/Arlstidis Søgnen/Kaloudis 17 A-3V Inger Johanne/Petter Andreas Rein/Larsen

Detaljer

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent.

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent. 1 AS Nybygg Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Nybygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 13.05.2015

Detaljer

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata.

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. 35292 ÅRSMøteProtokoll A/S Sommerfrydløkken Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. Tilstede var 20 aksjonærer, 620, i henhold til

Detaljer

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Tidspunkt: Onsdag 4. juni 2008 kl 16.30 Møtested: Hjellegjerde ASAs lokaler i Sykkylven, kantina i første

Detaljer

Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE

Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE Adresse Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE 1. Sameiets navn er "BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE". Sameiet består av 120 seksjoner i blokk, oppført på gnr. 14, bnr. 5 i Asker. Oppdelingsbegjæring for

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 20. mai 2014 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo. Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo. Tilstede var 95 aksjonærer og 1 med fullmakt til sammen 96

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Remora AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling den 28. juni 2013 klokken 10:00 i selskapets lokaler i Stavanger. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

1 Akersbakken Borettslag

1 Akersbakken Borettslag 1 Akersbakken Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Akersbakken Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 10. mai 2012 kl. 16.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 77 inngang

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SECONDARY AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SECONDARY AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SECONDARY AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Nordic Secondary AS den 26. mai 2014 kl. 14:30 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes mandag den 15. juni 2009, klokken 1630 i Thon Conference

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 22. mai 2014 kl. 14.00, i selskapets lokaler, 5 etasje,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Your ref. Our ref. Storebø, MSA/PP/- 05.05.2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Fredag 23. mai 2014 kl 09:00, adresse:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) tirsdag den 13. april 2010 kl.

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE VEDTEKTER FOR SAMEIET FRØLICH HAGE Endret senest 15.03.2016 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn er Sameiet Frølich Hage, beliggende på eiendommen gnr. 13 bnr. 205 i Nittedal Kommune. Sameiet består

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Styret i Hjellegjerde ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken eller "Selskapet") i Bankens lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

Tilstede var 22 aksjonærer i henhold til innleverte navnesedler, samt 1 med fullmakt. Tilsammen 23 stemmeberettigede.

Tilstede var 22 aksjonærer i henhold til innleverte navnesedler, samt 1 med fullmakt. Tilsammen 23 stemmeberettigede. 5214 ÅRSMøteProtokoll AS Tøyen Boligselskap 5214 Ordinær generalforsamling i AS Tøyen Boligselskap ble avholdt 31. mai 2006 kl. 18.00 i Tøyenhus borettslag aktivitetslokale. Tilstede var 22 aksjonærer

Detaljer

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spon Fish AS. Sted: Munkedamsveien 53 B i Oslo. Dato: 8. januar

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiemøte i Boligsameiet Solstadtunet

Innkalling til ekstraordinært sameiemøte i Boligsameiet Solstadtunet Innkalling til ekstraordinært sameiemøte i Boligsameiet Solstadtunet Det innkalles herved til ekstraordinært sameiermøte for Solstadtunet sameie. Sted: Nasle Aktivitetshus (Larkollveien 915) Dato: 6.desember

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjonærene i Aktiv Kapital ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2005 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA således:

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for vaktmester. Fjellhushaugen Boligselskap A/S har ansatt Mike Saeger som deltidsvaktmester fra 1/4 2008.

Stillingsbeskrivelse for vaktmester. Fjellhushaugen Boligselskap A/S har ansatt Mike Saeger som deltidsvaktmester fra 1/4 2008. Stillingsbeskrivelse for vaktmester Fjellhushaugen Boligselskap A/S har ansatt Mike Saeger som deltidsvaktmester fra 1/4 2008. Vaktmesteren er ansatt på følgende betingelser: 1. ANSETTELSE Til stillingen

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Preståsen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Preståsen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN 1 AS Nybygg Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Nybygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 15.06.2016

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Tilstede var 12 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 13 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 21. mai 2014 kl. 12.00 i Felix

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Onsdag 21. mars 2007 kl. 12.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i SalMar ASA i Selskapets lokaler på Kverva i Frøya Kommune. 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den 28.04.2010 kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Tilstede var andelseiere og med fullmakt til sammen stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Tilstede var 79 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 90 stemmeberettigede.

Detaljer

Nordic Financials ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA 18. jan 2016, kl

Nordic Financials ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA 18. jan 2016, kl Til aksjonærene i INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC FINANCIALS ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i ("Selskapet"). Generalforsamlingen avholdes i Selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS Styret i IT & Process AS innkaller herved til ordinær generalforsamling i selskapet torsdag den 12. juni 2003 kl 15.00. Møte vil avholdes i Karenslyst

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Ordinær generalforsamling i Aker Kværner ASA ble avholdt onsdag 15 mars 2006 i auditoriet i selskapets lokaler i Prof. Kohtsvei 15, Lysaker. 1. KONSTITUERING Generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Tromsø, 05.06.2014 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret i ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling: Tid: 19. juni 2014 kl. 12.00 Sted: I Ayanda AS lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo (oppgang A, 5. etasje).

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo (oppgang A, 5. etasje). Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag den 27. mai 2014, klokken 16:30 i selskapets

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Your ref. Our ref. Storebø, MSA/PP/- 05.05.2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Torsdag 21. mai 2015 kl 09:00, adresse:

Detaljer

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Heading for the future... REM OFFSHORE ASA - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.MAI 2010 Til aksjonærer i Rem Offshore ASA INNKALLING

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Anne Dahlen foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Anne Dahlen foreslått, og som protokollvitne ble 1 Øraker Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øraker Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC FINANCIALS ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC FINANCIALS ASA Til aksjonærene i Nordic Financials ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC FINANCIALS ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA. Generalforsamlingen

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

1/7. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008

1/7. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008 1/7 TIL AKSJEEIERNE I NORSE ENERGY CORP. ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008 Aksjeeierne i Norse Energy Corp. ASA innkalles til ordinær generalforsamling 20. mai 2008 kl. 10:00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BADGER EXPLORER ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 5. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BADGER EXPLORER ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling ( OGF ) for regnskapsåret 2010 i Badger Explorer ASA ( Selskapet

Detaljer

GENERALFORSAMLING i Torghatten ASA

GENERALFORSAMLING i Torghatten ASA GENERALFORSAMLING i Torghatten ASA holdes tirsdag 12.mai 2015 kl. 13:00 på Thon Hotel i Brønnøysund SAKSLISTE 1. Konstituering 2. Godkjennelse av årsregnskap, årsberetning og utbytte for 2014 3. Forslag

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Frydenberg 1 Borettslag den 26. april 2012 kl. 18:30. Møtested: Sens kantine, Seljeveien 6.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Frydenberg 1 Borettslag den 26. april 2012 kl. 18:30. Møtested: Sens kantine, Seljeveien 6. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Frydenberg 1 Borettslag den 26. april 2012 kl. 18:30. Møtested: Sens kantine, Seljeveien 6. Tilstede var 37 andelseiere og 8 med fullmakt til sammen 45 stemmeberettigede.

Detaljer

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene Sakspapirer til generalforsamling Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Scana Industrier ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Scana Industrier ASA den 6. mai 2014, kl. 17:30, på Radisson Blu

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA (organisasjonsnummer 988 124 923) avholdt kl. 17.00, onsdag 7. juni 2006 på Hotell Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo. I henhold til styrets

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING ALGETA ASA

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING ALGETA ASA PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ordinære generalforsamlingen i Algeta ASA ble avholdt 14. mai 2008, kl. 18.30 i Algetas kontor, møterommet i 3. etasje, Kjelsåsveien 172 A i Oslo.

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 24. april 2012 Bærekonstruksjonene fra Moelven Limtre AS preger interiøret i biblioteket i Vennesla. Arkitekt: Helen &Hard. Foto: Ketil Jacobsen Moelven Industrier ASA

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Styret i Hjellegjerde ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA Torsdag den 12. mai 2016 kl. 15:00, i selskapets lokaler,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Møtedato: 22. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Deichmanns bibliotek, Sandaker Senter 22 andelseiere, 4 representert ved

Detaljer

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15.

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15. Til aksjonærene i Scana Industrier ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA den 26. april 2006 kl. 15.00 i Løkkeveien 103, Stavanger. Følgende saker foreligger til

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken ) i Bankens lokaler i Torgallmenningen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i Vika Atrium konferansesenter, Munkedamsveien 45 i Oslo kommune: 11. mai 2007 kl

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 Konstituering Vedtak: Valgt. Vedtak: Godkjent. Vedtak: Valgt. Vedtak: Godkjent.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 Konstituering Vedtak: Valgt. Vedtak: Godkjent. Vedtak: Valgt. Vedtak: Godkjent. Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 14.05.2014

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Innkalling Generalforsamling 2015 Tid: Mandag 18. mai 2015 kl. 17:00 Sted: Oslo og Omegn Boligforvaltnings lokaler Sandakerveien 64, 5. etg. OBF Side 1 av 6 Agenda 1. Konstituering a/ valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes Til aksjeeierne i Wilson ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA Ordinær generalforsamling avholdes Onsdag 11. mai 2011 kl 18.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen Generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte i Jakobsbråtan boligsameie avholdes onsdag 23. september. 2015 kl. 19 i Smestadtoppen Barnehage. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Your ref. Our ref. Storebø, MSA/PP/- 05.05.2017 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Mandag 22. mai 2017 kl 09:00, adresse:

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA tirsdag 1. november 2011 kl. 10:00 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo. Dagsorden

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag 2. juni 2010 kl. 18.00. Møtested : Tåsen idrettskrets klubbhus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag 2. juni 2010 kl. 18.00. Møtested : Tåsen idrettskrets klubbhus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag 2. juni 2010 kl. 18.00. Møtested : Tåsen idrettskrets klubbhus. Tilstede var 37 andelseiere og 9 med fullmakt, til sammen 46 stemmeberettigede.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Xxxxx (KI Ident) Aksjeeiers fullstendige navn Ref. nr. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA holdes på: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtatt av generalforsamlingen (6. april 2017) Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet er

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET GOLFTUNET FELLES

VEDTEKTER FOR SAMEIET GOLFTUNET FELLES VEDTEKTER FOR SAMEIET GOLFTUNET FELLES 1 Navn og Formål Sameiets navn er Sameiet Golftunet Felles, heretter kalt Sameiet. De enkelte sameiere er Forus Dynamo Borettslag, Forus Terrasse Borettslag, Forus

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i DOF Installer ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i DOF Installer ASA holdes på selskapets kontor i: Alfabygget, 5392 STOREBØ 25. mai 2011 kl 14.00 Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. mai 2000 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling 16 juni 2000 kl 15.00 i selskapets lokaler i Karenslyst alle 9 c, 0278

Detaljer

1 Sameiet Knut Alvssons Vei 1-9

1 Sameiet Knut Alvssons Vei 1-9 1 Sameiet Knut Alvssons Vei 1-9 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Knut Alvssons Vei 1-9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd Arild Iversen.

Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd Arild Iversen. ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE REFERAT FRA SAMEIERMØTE TIRSDAG 8. APRIL 2014 PÅ FRIHEIM I HEGGEDAL Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd

Detaljer