Stillingsbeskrivelse for vaktmester. Fjellhushaugen Boligselskap A/S har ansatt Mike Saeger som deltidsvaktmester fra 1/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stillingsbeskrivelse for vaktmester. Fjellhushaugen Boligselskap A/S har ansatt Mike Saeger som deltidsvaktmester fra 1/4 2008."

Transkript

1 Stillingsbeskrivelse for vaktmester Fjellhushaugen Boligselskap A/S har ansatt Mike Saeger som deltidsvaktmester fra 1/ Vaktmesteren er ansatt på følgende betingelser: 1. ANSETTELSE Til stillingen hører en leilighet i Prost Hallings vei 46, 1. etg. Vaktmester kan selv pusse opp leiligheten innenfor de rammer styret i Fjellhushaugen Boligselskap A/S finner nødvendig. Vaktmester har fri leilighet og fri sentralvarme / varmt vann. Vaktmester har rett til å få dekket utgifter til arbeidstøy og varmedress. 2. ARBEIDSTID Vaktmesterstillingen er bistilling. Vaktmester kan selv tilrettelegge sin arbeidstid, men må i nødvendig omfang være tilgjengelig for beboerne. 3. LØNN OG GODTGJØRELSE Fri leilighet er å betrakte som inntekt. Annen godtgjørelse vil bli godkjent av styret ved utførelse av spesielle vedlikeholds- og reparasjonsarbeider for boligselskapet som i utgangspunktet ikke er pålagte. Drivstoffutgifter i forbindelse med kjøring for boligselskapet vil bli dekket i henhold til statens satser. 4. FERIE Vaktmester har krav på 5 ukers ferie, men skal selv sørge for å skaffe stedfortreder i sin ferie. Ferievikar skal lønnes av Fjellhushaugen Boligselskap A/S. Styret skal i god tid orienteres om hvem, person eller firma, som skal utføre vikartjenesten. Styret skal godkjenne vaktmesterens forslag før avtale inngås. 5. OPPSIGELSE Gjensidig oppsigelse er 2-to måneder. Leiligheten er tjenestebolig, og vaktmester kan kastes ut uten søksmål i henhold til Tvangsfullbyrdelsesloven 3, pkt. 9, etter utløp av frist ved oppsigelse eller avskjedigelse. 6. GENERELT Vaktmester skal følge boligselskapets husordensregler og påtale andres brudd på reglene.

2 7. ARBEIDSINSTRUKS A. SERVICE. Vaktmesteren skal vise positiv interesse for beboerne og boligselskapet. B. ORDEN Vaktmesteren skal sørge for at det er god orden innenfor boligselskapets område. Videre skal vaktmesteren påse at uvedkommende ting ikke blir stående i oppganger, kjelleroppganger og fellesarealet i kjellerne. C. FYRINGSANLEGGET Vaktmesteren forestår fyringsanlegget, og plikter å sette seg inn i og forholde seg til Drift- og vedlikeholdsinntruks for anlegget. Vaktmesteren skal gjennom denne instruks sørge for en tilfredsstillende oppvarming av leilighetene, og for at det leveres tilstrekkelig varmt vann. Fyrrommet og det tilstøtende arbeidsrom skal holdes ryddig. Det skal ikke oppbevares brannfarlig materiale i fyrrommet. All redskap, rekvisita og lignende skal oppbevares i arbeidsrommet. Fyrrommet skal holdes låst. D. VASKERIET Vaktmesteren påser at beboerne benytter vaskeriet etter gjeldende bestemmelser. Vaktmesteren påtaler uriktig bruk av maskiner når dette oppdages. Vaktmesteren plikter å sette seg, og de som ber om det, inn i bruken av maskinene. Vaktmesteren skal sørge for at nødvendig service / reparasjon av maskinene i vaskeriet blir ivaretatt. Vaktmesteren er ansvarlig for å tømme søppelbøtten i vaskeriet ved behov og sette inn ny pose i denne. Vaktmester er ansvarlig for å tømme myntautomatene ukentlig, og regelmessig sette pengene inn på boligselskapets konto. Ved ferier eller lengre fravær er styret ansvarlig for tømming. E. SNØMÅKING Om vinteren skal vaktmesteren sørge for tilfredsstillende snørydding av stikkveier og fortau, og være påpasselig med strøing av gangveier, trapper og lignende idet han tar hensyn til beboernes alder og behov. Ved snøfall om natten skal han om morgenen først rydde fortauer og gangveier fra utgangene og ut til veien. F. GRØNTANLEGG Vaktmesteren skal holde grøntanleggene i orden. Vaktmesteren skal klippe plenene og hekkene så ofte han finner det nødvendig. Vaktmester skal sørge for beskjæring av øvrige trær og busker etter avtale med styret. Vaktmesteren skal ellers sørge for at det felles utendørs grøntanlegget er ryddig og i orden.

3 G. UTENDØRSANLEGG, LEKEAPPARATER OG LIGNENDE Vaktmesteren skal vedlikeholde lekeapparater og annet utendørs utstyr. Dette inkluderer rengjøring, oljing / maling av felles utebord, stoler, lekeapparater. Vaktmesteren skal vedlikeholde og rengjøre tak og takrenner og holde dette fritt for snø, is, løv og lignende som skaper problemer. H. ANDRE VEDLIKEHOLD- OG REPARASJONSARBEIDER Vaktmester skal ved regelmessige inspeksjoner av fellesanleggene forvisse seg om at alt er i orden. Vaktmester skal rette feil og mangler snarest mulig, eller besørge disse rettet. Vaktmesteren skal ikke leie arbeidshjelp eller foreta større innkjøp uten godkjennelse av styret. Unntatt er servicearbeider som krever øyeblikkelig assistanse. Før større arbeider settes i gang, skal han kontakte styret, og må i den forbindelse være tilstede ved eventuelle befaringer. Det påligger vaktmesteren å utføre vanlige reparasjoner, som for eksempel av låser, hengsler, dører, vinduer og lignende i fellesrom, samt kraner til vaskeriet og til fyringsanlegget. Likeså reparasjoner og vedlikehold av redskaper og utstyr som er anskaffet til felles bruk i boligselskapet. I. HÆRVERK, TAGGING OG LIGNENDE Vaktmesteren er ikke ansvarlig for å utbedre skader forårsaket av hærverk, tagging og lignende. Dette utføres av beboerne selv på dugnad eller ved forespørsler. Det pålegges imidlertid vaktmesteren å ha maling, pensler og lignende tilgjengelig for beboerne for slik bruk. J. PARKERING OG KJØRING Vaktmesteren skal påse at parkerings- og kjøreforbud på gangveier, stikkveier og lekeplasser overholdes. K. SØPPELCONTAINERNE Vaktmester skal sørge for rengjøring/spyling av og rundt søppelkassene ved behov og minst hver vår og høst. På vinterstid skal han sørge for snørydding rundt søppelkassene. L. SKIFTE AV LYSPÆRER OG SIKRINGER Èn gang i uken skal vaktmesteren foreta nødvendig skifting av lyspærer i oppganger, kjellere og uteanlegg. Skifte av sikringer i fellesanlegget skal skje ved behov. M. EKSTRAORDINÆRE VEDLIKEHOLDS- OG REPARASJONSARBEIDER Når vaktmesteren påtar seg spesielle vedlikeholds- og reparasjonsarbeider for boligselskapet og disse oppgavene ikke naturlig hører hjemme under hans arbeidsinnstruks, kan boligselskapet utbetale godtgjørelse i tillegg til ordinær lønn. N. UPÅLAGTE VEDLIKEHOLDS- OG REPARASJONSARBEIDER FOR BEBOERNE

4 Vaktmesteren kan påta seg spesielle vedlikeholds- og reparasjonsarbeider for beboerne. For slike arbeider har vaktmesteren krav på godtgjørelse fra den enkelte beboer for arbeidspenger og delekostnader. Slike arbeider avtales direkte mellom vaktmester og den enkelte beboer og er boligselskapet uvedkommende. O. STRAKSTILTAK Vaktmesteren kan på eget initiativ sette i gang reparasjonsarbeider som må utføres straks, slik som reparasjoner av rørskader, kjeler, motorer, pumper, elektrisk tilbehør og lignende. Hovedregelen er imidlertid at ethvert større arbeid først skal settes i gang etter avtale med styret. P. OPPSLAG OG LIGNENDE Rundskriv, oppslag eller andre meddelelser til beboerne fra boligselskapets styre, plikter vaktmesteren å dele ut / henge opp så snart han mottar dette. Q. TILSYN Vaktmesteren skal føre tilsyn med vedlikeholds- og håndverksarbeider som utføres for boligselskapet, samt holde styret underrettet dersom noe er å bemerke. R. RAPPORTERINGSANSVAR Vaktmesteren skal omgående melde fra til styret når det oppstår feil på boligselskapets bygninger, installasjoner eller maskiner. Vaktmesteren skal melde fra til styret i boligselskapet om forhold og forseelser som rammes av gjeldende regler og vedtekter, og som han ikke selv kan bringe orden i. Styrets leder må informeres raskt i situasjoner der leie av arbeidshjelp eller innkjøp uten godkjennelse ble påkrevd på grunn av tiltak som krevde øyeblikkelig assistanse. S. INVENTARLISTE / UTLÅNSLISTE Vaktmesteren er ansvarlig for boligselskapets eiendeler, redskaper og utstyr, samt stell og vedlikehold av disse. De skal til enhver tid være i god stand. Ved utgangen av hvert år skal vaktmesteren gi styret en kontrollert oppgave over verktøy, redskap og rekvisita som han disponerer og som er til felles bruk. Det skal føres en utlånsliste over hvert enkelt redskap / utstyr av en viss verdi. Vaktmesteren er ansvarlig for at disse listene er oppdatert og må evt selv purre opp beboere som ikke leverer utstyret tilbake. T. ØVRIGE OPPGAVER Vaktmesteren skal for øvrig utføre de oppdrag som styret gir ham, og som faller naturlig inn under de arbeider en vaktmester skal utføre. Vaktmesteren plikter ikke å rette seg etter instrukser fra andre enn styret. U. OVERORDNEDE Vaktmesterens nærmeste overordnede er styrelederen.

5 8. KONTRAKTEN Denne kontrakt er utferdiget i 3-tre eksemplarer, hvorav ett eksemplar beholdes av vaktmester, ett eksemplar beholdes av boligselskapets styre og ett eksemplar beholdes av OBOS Eiendomsforvaltning. 9. GYLDIGHETSDATO Denne kontrakt erstatter tidligere arbeidsinstrukser og gjøres gjeldende fra 1/ Stillingsbeskrivelsen er gjennomgått og godtatt i Oslo, 1/ Mike Saeger Vaktmester Gunnar Øverberg Fjellhushaugen Boligselskap A/S

HUSORDENSREGLER FOR MANGLERUDHØGDA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR MANGLERUDHØGDA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR MANGLERUDHØGDA BORETTSLAG Fremlagt og vedtatt på generalforsamling 04.05.2006 Sist endret på generalforsamling 10.05.2012 1 INNLEDNING... 1 2 GENERELLE REGLER... 2 2.1 OM ALMINNELIG

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG 1. INDRE ORDEN HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981. (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling

Detaljer

Linderud Borettslag II. Regelverk:

Linderud Borettslag II. Regelverk: Linderud Borettslag II Regelverk: 1. Vedtekter 2. Ordensregler 3. Vaskeriinstruks 4. Avtale om Hundehold 5. Utleiesøknad 6. Garasjekontrakt 7. Vaktmesterinstruks 8. BRANN og rømningsveier Linderud Borettslag

Detaljer

H U S O R D E N SR E G L E R F O R M A N G L E R U D L I A B O R E T T S L A G

H U S O R D E N SR E G L E R F O R M A N G L E R U D L I A B O R E T T S L A G H U S O R D E N SR E G L E R F O R M A N G L E R U D L I A B O R E T T S L A G vedtatt på generalforsamlingen med siste endring 26. mai 2009. Rundskriv fra OBOS eller fra borettslagets styre skal gjelde

Detaljer

Infoperm. Vestlia borettslag

Infoperm. Vestlia borettslag Infoperm Vestlia borettslag MAI 2012 TIL BEBOERNE I VESTLIA BORETTSLAG Denne informasjonspermen er ment som et hjelpemiddel for beboerne slik at hver enkelt kan skaffe seg kjennskap til virksomheten og

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981 (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

Internkontrollsystem for Skredbakka borettslag

Internkontrollsystem for Skredbakka borettslag Internkontrollsystem for Skredbakka borettslag Oppdatert: 7 februar, Side 1 of 20 Innholdsfortegnelse 1 BOLIGSELSKAPET...4 1.1 Mål... 4 1.2 Fakta om... 4 1.3 Ansvar... 4 1.4 Styrende dokumenter... 4 1.5

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Røa Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i

Detaljer

Velkommen til Lysejordet borettslag!

Velkommen til Lysejordet borettslag! Velkommen til Lysejordet borettslag! Denne lille orienteringen er ment som et hjelpemiddel slik at du vet hvilke rettigheter og plikter du har i borettslaget vårt, enten du er ny her hos oss eller har

Detaljer

Generalforsamling i Lysejordet borettslag

Generalforsamling i Lysejordet borettslag Innhold Lysejordet borettslag...2 OBOS....2 Generalforsamling i Lysejordet...2 Styret...2 Miljøutvalget...3 Vaktmester...3 Varme og ventilasjon...3 Innvendige borearbeider/montering...4 Vedlikehold...4

Detaljer

Husordensregler for Fjellhytta borettslag Vedtatt av generalforsamlingen 31. mai 2006

Husordensregler for Fjellhytta borettslag Vedtatt av generalforsamlingen 31. mai 2006 Husordensregler for Fjellhytta borettslag Vedtatt av generalforsamlingen 31. mai 2006 l. LEIEFORHOLD Husordensreglene inngår som en del av vedtektene, dvs at brudd på disse er brudd på vedtektene. Andelseier

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE Innledning Husordensreglene har til hensikt å skape gode og trygge forhold innen sameiet og mellom naboer. Dette vil kunne oppnås dersom reglene blir fulgt

Detaljer

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S)

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) Håndbok for beboere i Vestlifaret Boligsameie 1 HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) DENNE HÅNDBOK ER MENT SOM ET HJELPEMIDDEL. FOR AT DEN SKAL FUNGERE ER DET VIKTIG AT DU OPPDATERER DEN

Detaljer

HUSORDENSREGLER og ANNEN VIKTIG INFORMASJON FOR

HUSORDENSREGLER og ANNEN VIKTIG INFORMASJON FOR HUSORDENSREGLER og ANNEN VIKTIG INFORMASJON FOR a/s SOMMERFRYDLØKKEN 1. GENERELT OM HUSORDENSREGLENE... 1 FORMÅL... 1 FORKLARING AV BEGREPER I HUSORDENSREGLENE... 1 PUBLISERING AV HUSORDENSREGLER OG INSTRUKSER...

Detaljer

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S)

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) Håndbok for beboere i Vestlifaret Boligsameie 1 HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) DENNE HÅNDBOK ER MENT SOM ET HJELPEMIDDEL. FOR AT DEN SKAL FUNGERE ER DET VIKTIG AT DU OPPDATERER DEN

Detaljer

Velkommen til Nordseter borettslag

Velkommen til Nordseter borettslag Velkommen til Nordseter borettslag Styret i Nordseter borettslag ønsker deg/dere velkommen som beboer. Et borettslag er et fellesskap, og Nordseter borettslag har flere årlige arrangementer som skaper

Detaljer

HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... 6 HUSORDENSREGLER... HJEMMESIDE... 6 «De «De seks seks bud» -- de -- de viktigste husordensreglene...

HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... 6 HUSORDENSREGLER... HJEMMESIDE... 6 «De «De seks seks bud» -- de -- de viktigste husordensreglene... 2 Innhold Innhold HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... 5 3 HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... HJEMMESIDE... 4 HJEMMESIDE... HUSORDENSREGLER... 4 HUSORDENSREGLER... «De «De seks seks bud» -- de -- de viktigste

Detaljer

jelsåshaugen Boligsameie

jelsåshaugen Boligsameie jelsåshaugen Boligsameie www.kjelsashaugen.no Husordensregler Vedtatt på konstituerende sameiermøte 12. mai 1980. Ajourført/korrigert på sameiermøter 10. april 1986, 27. april 1989 og 18. april 2002, og

Detaljer

Husordensregler VESTLISKOGEN BORETTSLAG. Vestliskogen borettslag. Ragnhild Schibbyes vei 18 0968 Oslo, www.vestliskogen.no

Husordensregler VESTLISKOGEN BORETTSLAG. Vestliskogen borettslag. Ragnhild Schibbyes vei 18 0968 Oslo, www.vestliskogen.no VESTLISKOGEN BORETTSLAG Ragnhild Schibbyes vei 18 0968 Oslo, www.vestliskogen.no Husordensregler Vestliskogen borettslag Husordensregler Vestliskogen brl. (Siste revisjon 29.11.2011). Side 1 av 6 1 ALMINNELIGE

Detaljer

Husordensregler. 1. Formål. 2. Virkeområde. For Eierseksjonssameiet Lunden 20. 24. april 2014

Husordensregler. 1. Formål. 2. Virkeområde. For Eierseksjonssameiet Lunden 20. 24. april 2014 24. april 2014 Husordensregler For Eierseksjonssameiet Lunden 20 Husordensregler fastsatt den 27. april 2004 av sameiermøtet i Eierseksjonssameiet Lunden 20 i medhold av sameievedtekter av 22. mai 2003

Detaljer

HUSORDENSREGLER B/L NORDÅS TERRASSE NORDÅSBROTET 105 5235 RÅDAL 1(6)

HUSORDENSREGLER B/L NORDÅS TERRASSE NORDÅSBROTET 105 5235 RÅDAL 1(6) B/L NORDÅS TERRASSE NORDÅSBROTET 105 5235 RÅDAL 1(6) HUSORDENSREGLER Revisjonshistorikk: Revidert i styremøte 15. juni 2011 Revidert i styremøte 1. november 2010 Revidert på generalforsamling 17. april

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SØNDRE LINDEBERG BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR SØNDRE LINDEBERG BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR SØNDRE LINDEBERG BORETTSLAG VEDTATT AV EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 17. NOVEMBER 1981 REVIDERT PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. APRIL 1984 REVIDERT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

H U S O R D E N S R E G L E R

H U S O R D E N S R E G L E R H U S O R D E N S R E G L E R F O R ELVEFARET BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamlingen 28.02.84 Endret på ordinær generalforsamling 9.5.2001 (Avsnitt 1.5, pkt. 2) Endret på ordinær generalforsamling

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SØNDRE LINDEBERG BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR SØNDRE LINDEBERG BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR SØNDRE LINDEBERG BORETTSLAG VEDTATT AV EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 17. NOVEMBER 1981 REVIDERT PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. APRIL 1984 REVIDERT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 10.04.2008, kl. 18.00 i Sarons Lokaler, Ammerudveien. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG Siste revidert: 03.03.2014 borettslag Innhold Innledning:... 5 1. Ansvar... 6 1.1 Styrets oppgaver/ansvar:... 6 1.2 Tillitsvalgtes oppgaver/ansvar:... 6 1.3

Detaljer

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD Husordensregler Eierseksjonssameiet Hagebyen 2... 1 1. Generelt... 2 2. Ro og orden... 2 3. Bruk av leiligheten... 3 4. Balkonger og Terrasser...

Detaljer

LEIEKONTRAKT 1. AVTALENS PARTER

LEIEKONTRAKT 1. AVTALENS PARTER LEIEKONTRAKT 1. AVTALENS PARTER Navn: Adresse: Organisasjonsnr./Fødselsnr.: - heretter kalt leier og Navn: Den norske stat ved Landbruks- og matdepartementet Adresse: Postboks 8007 Dep., 0030 Oslo Organisasjonsnr.:

Detaljer

A/S IBSENSGATE 16 26 VEDTEKTER HUSORDENSREGLEMENT

A/S IBSENSGATE 16 26 VEDTEKTER HUSORDENSREGLEMENT A/S IBSENSGATE 16 26 VEDTEKTER HUSORDENSREGLEMENT Innhold A/S IBSENSGATE 16 26... 1 VEDTEKTER... 1 HUSORDENSREGLEMENT... 1 DEL I UBETINGET FORBUDTE VEDTEKTSBESTEMMELSER... 3 1 Firma... 3 2 Forretningssted...

Detaljer