SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET"

Transkript

1 SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET Vedtatt på sameiermøte Endret på sameiermøte Endret på sameiermøtet Endret på sameiermøtet FORMÅL Disse husordensreglene er et supplement til sameiets vedtekter. Husordensreglene skal bidra til å sikre at gjensidig hensyn til beboerne blir ivaretatt, at det generelle bomiljøet i sameiet blir best mulig for alle og at sameiet og dets eiendom er velstelt og gir et godt helhetsinntrykk. 2. VIRKEOMRÅDE Husordensreglene gjelder på sameiets grunn og omfatter alle seksjonseiere og eventuelle husstandsmedlemmer som bor i sameiet, samt leietakere med eventuelle husstandsmedlemmer som bor i sameiet enten gjennom leie av en hel boenhet eller hybel. 3. GENERELT Seksjonseierne plikter å sette seg inn i sameiets vedtekter og i disse husordensreglene. Seksjonseierne har ansvar for å pålegge eventuell(e) leietaker(e) å sette seg in i de samme ved eventuell utleie av leilighet eller hybel. 4. GÅRDSPLASS OG PORTER Det er forbudt å parkere biler på gårdsplassen. Kjøring er bare tillatt ved helt nødvendig av- og pålessing. Motorsykler og scootere kan parkeres mellom oppgang J og K. Ved særlige tilfeller kan det gis tillatelse for parkering på gårdsplass. Tillatelsen gis av styret og kan gis for maksimalt én uke av gangen. Gjenstander skal ikke hensettes på gårdsplassen eller i portene uten samtykke fra styret. Søppel pakkes inn og legges i søppelkassene. Papir legges i papirsøppelkassene. Avfall som er så stort at det ikke kan plasseres i søppelkassene, skal ikke hensettes ved søppelkassene ", men skal av eierne på egen bekostning fjernes. For øvrig henvises metall- og glassavfall til resirkuleringspunktet nederst i Bjerregaardsgate. Styret kan, ved forsøpling av gårdsrommet, fakturere ansvarlig sameier med en sum tilsvarende kostnaden for opprydding og bortkjøring: omlag kr 1000,- Foreldre med barn må påse at området rundt sandkasse og husker til enhver tid er ryddet og at sykler m.v. ikke står til sjenanse for de øvrige beboerne. På gårdplassen samt innkjørsels- og inngangspartiene skal det generelt vises hensyn til de øvrige beboerne og man må ikke skade planter eller eiendom. Husker og sandkasser er forbeholdt de mindreårige. Det er ikke tillat å lufte hunder på gårdsplassen. 5. TRAPPER OG OPPGANGER Trappevask utføres av et innleid firma og belastes seksjonseierne over husleien. Oppgangene og trappene må ikke brukes som lagringsplass.gjenstander som sykler, ski, kjelker osv må ikke plasseres i oppgangene. Barnevogn, rullestol og rullator kan plasseres i oppgangene, men må ikke stå i veien for alminnelig ferdsel. Utgangsdørene skal alltid være låst. 6. KJELLER OG LOFT Heller ikke i kjeller eller loft skal det normalt plasseres gjenstander i fellesarealene. Unntak gjelder for sykler under forutsetning at disse ikke plasseres slik at de står i veien for alminnelig ferdsel. Etter opphold i kjeller eller loft må lamper slukkes og dører låses. 1

2 7. INDRE VEDLIKEHOLD Sameierne er selv ansvarlig for tilstrekkelig vedlikehold inne i leilighetene/forretningene. Se vedtekter FASADER Utvendig montering av markiser, skilter mv. skal ikke finne sted uten skriftlig samtykke fra styret. 9. FEIL OG MANGLER Oppdages feil og mangler ved gården, skal det straks meldes til gårdens vaktmester eller styre. 10. HUSORDEN Det henstilles til gårdens beboere å vise hensyn og unngå unødig støy. Det skal være nattero mellom kl. 23:00 og 07:00 på hverdager og på søndager og offentlige høytidsdager fram til kl 10:00. Hvis man planlegger sammenkomster som antas å sjenere naboer, skal disse varsles på forhånd. 11. OPPUSSING OG VEDLIKEHOLD Håndverksarbeid som medfører støy for andre beboere skal kun utføres i perioden 08:00 til 21:00 på hverdager og 10:00 til 18:00 på lørdager. På søndager og offentlige høytidsdager skal slikt arbeid ikke forekomme. Boring i betong, snekring, saging etc, skal skje med størst mulig skånsel til de øvrige beboerne. Dersom det settes i gang slikt arbeid som kan påregnes å vare mer enn én time, skal de nærmeste naboer varsles, og man skal i samråd med naboene, så langt dette lar seg gjennomføre, legge arbeidet til tidspunkt der forstyrrelsen blir minst mulig. Ved opppussing skal det i den gjeldende oppgang henges opp informasjon med navn og telefonnummer til sameieren og ansvarlig kontaktperson. Seksjonseier påser at det også under oppussingen er ryddet i oppganger og fellesareal/bakgård. Det er ikke anledning til å gjøre endringer i leilighetene som medfører endring i bygningenes fasade. 12. SKADE Seksjonseier skal erstatte alle skader på sameiets bygninger eller øvrige eiendom som skyldes seksjonseieren selv, hans husstandsmedlemmer eller andre han har gitt adgang til leiligheten, bygningene eller eiendommen for øvrig. 13. GRILLING 1) Bruk av enhver form for kullgrill på takterrassene er forbudt(private og felles). I gårdsrommet er det tillatt å bruke kullgrill. En felles grill står til alles disposisjon bak søppelskuret. Engangsgriller er forbudt både på takterrasser og i gårdsrom. 2) Gassgriller er tillatt brukt på alle takterrasser. Gassbeholder må oppbevares forsvarlig (i friluft, aldri i kjeller- eller loftsbod). Faste gassinstallasjoner i leilighetene 1) Før installasjon av gasspeis, gassovn eller andre, faste gassdreve apparater i leiligheten, må sameier søke styret om tillatelse. 2) Sameiere som har gasspeis, gassovn eller andre faste gassdrevne apparater i leilighetene, plikter å følge lovens krav om årlig kontroll av sertifisert kontrollør. Sameier må årlig fremlegge dokumentasjon for styret om at lovpålagt kontroll er gjennomført. Oppbevaring av gassbeholdere til grill og primus 1) Det er, i henhold til brannforskriftene, ikke tillatt å oppbevare beholdere med brennbar gass i kjeller- eller loftsboder. Det gjelder også små gassbeholdere til f.eks. primus. Gassbeholdere må oppbevares i leiligheten. 2

3 Velkommensomnysameier Viønskerderevelkommensomnyesameiereognaboer,oghåperdereviltrivesi gården.hererenlitenorienteringfrastyretomtingsomerkjektåvite: ORDENSREGLER Vedlagtliggerordensreglene.Deertilforvårallestrivsel,ogviberderesettederegodt innigjeldenderegler. EIERFORHOLDOGFORDELINGAVKOSTNADER Ensameiereieregenseksjon,samtenrelativandelavfellesarealeneuteoginne, beregnetetterarealetpåseksjonen(sameierbrøken). SAMEIETSNETTSIDER Sameietharegnenettsider: Herfinnerderesvarpådetmestederetrengeråvite.Sjekkomderefinnersvarherfør dereeventueltkontakterstyret. Viktiginformasjonblirfortsattformidletviabrevipostkassenogoppslagpå informasjonstavlerioppgangene,mennettsideneerstyretshovedkanalforutvidet kommunikasjonmedsameierne.gjørdettilenvaneåsjekke SISTENYTT éngangi uken. SameietharogsåenFacebook side.denermentsomensosialkanalforsamhandling mellomnaboer ikkeforhenvendelsersomkreverhandlingfrastyret: HARDUSPØRSMÅLTILSTYRET? Styretsvakttelefon: Nårduleggerigjenbeskjedpåsvareren,gårmeldingenautomatiskutpåe posttilallei styret.vihareninternarbeidsfordelingsomavgjørhvemsomsvarerpåhva.måleterå gialleetsvarinnen48timer. Styretse DINEKONTAKTDETALJER Foratstyretrasktskalkunnekommeikontaktmeddegvedbehov,bervidegsendeoss ditttelefonnummerogdine post adresse.

4 ANSVARSFORDELING Allesameiereerselvansvarligeforinnvendigvedlikeholdavegenseksjon,herunder bad,vinduer,inngangsdør,grenrørogelektriskanlegg. Utdypingomelektriskanlegg: Somsameiereerdereihenholdtilloverogforskrifterselvansvarligeforatdet elektriskeanleggetiegenleilighettilenhvertideriforsvarligstand.direktoratetfor samfunnssikkerhetogberedskapanbefalerel sjekkiregiavenautorisert elektroinstallatørhverttiendeår. Utdypingomrør: Sameietståransvarligforåvedlikeholdeogutbedrebruddpåalletilførselsrør.Alle grenrør detvilsialtsomertilkoblethovedvannrørenefradetpunktetdetkommerinn ileiligheten(inkludertradiatoren) ersameierimidlertidansvarligforåvedlikeholde selv. Foravløpsrøromfattersameiersansvarallerørsomerkoblettilavløpsrøretførdetgår utavleiligheten.unntaketervann ogavløpsrøribærendekonstruksjoner. Vedskaderpågrenrørellerradiatorersomdekkesavsameietsforsikring,måden enkeltesameierselvdekkesameietsegenandel. Forsikringendekkerkunbruddpårør.Utettebadellergjennomtrengningavvannfra andrekilderdekkesikke.detersværtbegrensethvaufaglærteharlovågjørepåegen håndnårdetgjelderrørarbeiderogtilkoblinger.erdereitvil,kontaktrørlegger. HARDETOPPSTÅTTENAKUTTVANNLEKKASJEIDINSEKSJON? Førstogfremst:Ringrørleggerogfåstansetlekkasjen. Derestårfritttilåvelgerørlegger.SameietharimidlertidavtalemedRørpartnerVarme &SanitærAS.Dekjennersameiet.Kontaktdetaljer: ellersjekk: vvs.no/ Vedakuttelekkasjerutenforarbeidstidogihelgene,ringRørleggervakta: Informerstyretomlekkasjen.Dersomdenskyldesbruddpåsameietsrør(entendeter tilførselsrørellergrenrørinneileilighetene),erdetenforsikringssak. Meldisåfallfraomskadentilforsikringsselskapetumiddelbart:

5 FORSIKRING SameietsbygningsmasseerforsikretiOBOSSkadeforsikringAS,medpolisenummer Hverenkeltsameiermåhaegeninnboforsikring,dainnboogløsøreihverenkelt leilighetikkeerdekketavfellesforsikringen. BRANNSIKRINGSUTSTYR Sameiet,vedstyret,haransvaretforatlovpålagtslokningsutstyrfinnesihverseksjon, samtperiodiskekontroller.hverenkeltsameierharimidlertidselvansvaretforløpende kontrollogvedlikehold(senettsideneformerinformasjon). Hverseksjonharfåttutlevertett6kgpulverapparat.Brannslokningsapparatettilhører sameietogskalståigjenvedflytting.brannvesenetanbefalerat brannslokningsapparatetstårpåsoverommet. Sameietharfellesbrannvarslingsanlegg.Ileiligheteneerdetvarmedetektorersom utløsesved55gradersvarmeogsetterigangvarslingiheleoppgangen.deterogså montertoptiskerøykvarslere,somfårstrømfraanlegget.disseerimidlertidinterneog erikkekoblettilvarslingsanlegget.ifellesarealer(oppganger,loftogkjellere)erdetkun optiskerøykdetektorer,somallaerkobletoppmotvarslingsanlegget.ienkelte seksjonererrøykvarslerenfjernetogerstattetmedordinær,batteridrevetrøykvarsler. Sameieremåaldriselvdemontereledningenetilbrannvarslingsanlegget,menbenytte fagfolk.formerinformasjon,blantannetomrutinervedfeilpåanleggetog servicepartner,sjekkhjemmesidene. HMS/INTERNKONTROLL StyretharenHMS ansvarlig,somtilenhvertidfølgeroppsameiets internkontrollaktiviteterogdokumentasjon.styrelederståransvarligforatsystemet følgesopp.fordetaljer,sjekkhjemmesidene. VAKTMESTER: BygårdsserviceASersameietsvaktmester.Kontraktenomfatterdrift (vaktmestertjenester),trappevask,snømåkingogstrøing. ØNSKERDUÅMELDEFEILOGMANGLERTILVAKTMESTER? Send en e-post til: med i kopifeltet. For hastesaker: mellom og kan vaktmester Lay nås på tlf: Ved henvendelserutenforarbeidstid(16.00til08.00) eller om du ikke får kontakt med Lay, ring vakttelefonen: Legg igjen beskjed, og du blir oppringt av den som har vakt.

6 SKALDULEIEUTDINSEKSJON? Deterikkekravomtillatelsefrastyretforåleieutegenseksjon,mensomeiererdere ansvarligeforategneleietagereoverholdersameietsregler.viberdereinformere eventuelleleietagereomhusordensreglene. Vedgroveellergjentattebruddpåhusordensreglene,vilstyretbegjæresameierom tiltak.dersomtiltakikkesettesiverk,kansameiet,itrådmedlovomeierseksjoner 27,krevefravikelseavseksjonen. Vedutleieskalfølgendeinformasjonsendestilstyrets:Seksjonsnummer,etasje, oppgang,navnogkontaktdetaljertilsameier,samtnavnogkontaktdetaljertilsamtlige leietakere.detteforatstyretskalkunnekontakteleietakerevedklagerellerakutte lekkasjer,samthaoversiktoverallebeboereitilfellebrann. BODER Hverseksjonskalharåderettoverminsténbod,påloftetellerikjelleren(medunntak avloftsleiligheter,somharbodileiligheten).bodeneerdelavsameietsfellesarealer,og råderetttilkjennesavstyret,somogsåkanomdisponerebodarealervedbehov. Gjenstandermåikkehensettesisameietsfellesarealerikjellereellerpåloft.Dekanbli fjernetavvaktmesterutenvarsel. RENOVASJON Styretoppfordreralletilåkildesorteresøppel: PappogpapirkastesicontainereiportrommetvedoppgangD Blåoggrønneposertilplast ogmatavfallkanhentespårema1000tversover gaten Søppelkasseneerikkedimensjonertforstoremengderavfallfraoppussing.Dette måhverenkeltsameierselvleverepåenavbyensgjenbruksstasjoner. Renovasjonsetatentarikkemedseggjenstandersomerforstoretilåfåplassi søppelcontainerne Gjenstandersom,istridmedreglene,hensettesisøppelskuret,vilblirkjørtbort avvaktmester.regningenforbortkjøringblirbelastetsameiersomharsatt gjenstandeneiskuret. DUGNAD Sameietharfastvårdugnadimai. GRØNTKOMITEEN Hardugrønnefingreoglikeråfålittjordunderneglene?Blimedisameiets grøntkomité,sommøtesengangiukenisommerhalvåretoggjøreninnsatsforåholde buskerogplanteristand.sendene posttilstyretomduerinteressert.

7 OPPGANGKONTAKTEROGOPPGANGPENGER Oppgangkontakteneerstyretskontaktpersoner.Hanellerhuneransvarligforå koordinerevelferdstiltak sombrukavoppgangpengene. Hveroppgangharårligenpottpengertiltrivselstiltak sominnkjøpavmøblereller plantertildefellestakterrassene.harduideertilhvordandinoppgangkanbrukeårets midler?takontaktmeddinoppgangkontakt somsøkerstyretpåvegneavoppgangen. Oppgangkontaktenerogsåstyretsogbrannvesenetskontaktpersonvedeneventuell evakuering.detvillettebrannvesenetsarbeidåfåtilgangtilopplysningeromdeenkelte beboerneihveroppgang.sjekknettsideneforoversiktoveroppgangkontaktideres oppgang. GRILLINGPÅTAKTERRASSENE Etteranbefalingfrabrannvesenet,gikksameiermøteti2012innforåforbybrukav kullgrillerpåtakterrassene(fellesogprivate).gass ogelektriskgrillerfortsatttillatt.vi harenfelleskullgrilligårdsrommetsomkanbrukesavalle. Engangsgrillererforbudtbådeigårdsrommetogpåtakterrassene. NØKLER Port ogytterdørnøkkelersystemnøkler.takontaktmednøkkelansvarligistyretpå Oppginøkkelnummer etindividueltnummerettersystemnummeret.foreksempelrh 1342 XX,hvorXXerdetindividuellenummeret. Deremåselvlevererekvisisjontilsameietsnøkkelpartner:KabaMøllerUndall,avd.Rolf HemeriTheresesgate14B. SKILTTILPOSTKASSEROGNAVNELAPPPÅRINGEKLOKKER PostkasseskiltkanbestillesgjennomPostensflyttehjelp.Skiltetergratisnårderehar meldtflytting: Foråskiftenavnelapperpåringeklokkene,sendene posttilstyretmedbeskjedom hvilketnavnsomstår,hvilketdetskalskiftestiloghvilkenoppgangderebori. KABEL TV SameietBjerregaardsharavtalemedGetomleveranseavkabel TV.Avtalenomfatter: 35digitaleTV kanaler Demestpopulæreanalogekanaleneialletv uttak,utenbehovfordekoder 40musikk radiokanalerog15norskeradiokanaleridigitalkvalitetpådekoderen GetBoxPVRdekodermedopptaks,pause ogspolefunksjon.

8 PARKERINGPÅGÅRDSPLASSEN Deterforbudtåparkerebilerpågårdsplassen.Kjøringerbaretillattvedav og pålessing.motorsyklerogscooterekanparkeresmellomoppgangjogk.vedsærlige tilfellerkandetgistillatelseforparkeringpågårdsplass.tillatelsengisavstyretogkan gisformaksimalténukeavgangen. Vedbehovforparkeringstillatelse,takontaktmedparkeringsansvarligistyretpå: HUNDE OGKATTEHOLD Detertillattmedhunderogkatterisameiet,mengårdsrommetskalikkebenyttestil lufting. FYRINGOGVARMTVANN Sameietharfellesvarmtvannogfyring(medunntakavloftsleilighetene,somikkeer koblettildetfellessystemet).vibrukerperidagstrømforåvarmevarmtvannoghar oljefyr(trefyrkjelerfordeltpåtrefyrrom).styretplanleggerimidlertidågåovertil fjernvarmeiløpetav forbådevarmtvannogfyring. INDIVIDUELLVARMEMÅLING 1.januar2013innførtesameietindividuellvarmemåling detvilsiatderesom sameierebetaleretakontobeløphvermåned,soméngangiåretavregnesmotreelt forbruk.fordetaljer,sjekknettsidene. FORRETNINGSFØRSEL SameietsforretningsførererObosEiendomsforvaltningAS.Vår kontaktperson/forvaltningskonsulenteri2013thantrungngyen,kontaktdetaljer: GÅRDENSTILSTAND Forinformasjonomplanlagtoggjennomførtvedlikehold,samttekniskedetaljerom sameiet sjekknettsidene. Medvennlighilsen Styret,oktober2013

9 Velkommensomnysameier Viønskerderevelkommensomnyesameiereognaboer,oghåperdereviltrivesi gården.hererenlitenorienteringfrastyretomtingsomerkjektåvite: ORDENSREGLER Vedlagtliggerordensreglene.Deertilforvårallestrivsel,ogviberderesettederegodt innigjeldenderegler. EIERFORHOLDOGFORDELINGAVKOSTNADER Ensameiereieregenseksjon,samtenrelativandelavfellesarealeneuteoginne, beregnetetterarealetpåseksjonen(sameierbrøken). SAMEIETSNETTSIDER Sameietharegnenettsider: Herfinnerderesvarpådetmestederetrengeråvite.Sjekkomderefinnersvarherfør dereeventueltkontakterstyret. Viktiginformasjonblirfortsattformidletviabrevipostkassenogoppslagpå informasjonstavlerioppgangene,mennettsideneerstyretshovedkanalforutvidet kommunikasjonmedsameierne.gjørdettilenvaneåsjekke SISTENYTT éngangi uken. SameietharogsåenFacebook side.denermentsomensosialkanalforsamhandling mellomnaboer ikkeforhenvendelsersomkreverhandlingfrastyret: HARDUSPØRSMÅLTILSTYRET? Styretsvakttelefon: Nårduleggerigjenbeskjedpåsvareren,gårmeldingenautomatiskutpåe posttilallei styret.vihareninternarbeidsfordelingsomavgjørhvemsomsvarerpåhva.måleterå gialleetsvarinnen48timer. Styretse DINEKONTAKTDETALJER Foratstyretrasktskalkunnekommeikontaktmeddegvedbehov,bervidegsendeoss ditttelefonnummerogdine post adresse.

10 ANSVARSFORDELING Allesameiereerselvansvarligeforinnvendigvedlikeholdavegenseksjon,herunder bad,vinduer,inngangsdør,grenrørogelektriskanlegg. Utdypingomelektriskanlegg: Somsameiereerdereihenholdtilloverogforskrifterselvansvarligeforatdet elektriskeanleggetiegenleilighettilenhvertideriforsvarligstand.direktoratetfor samfunnssikkerhetogberedskapanbefalerel sjekkiregiavenautorisert elektroinstallatørhverttiendeår. Utdypingomrør: Sameietståransvarligforåvedlikeholdeogutbedrebruddpåalletilførselsrør.Alle grenrør detvilsialtsomertilkoblethovedvannrørenefradetpunktetdetkommerinn ileiligheten(inkludertradiatoren) ersameierimidlertidansvarligforåvedlikeholde selv. Foravløpsrøromfattersameiersansvarallerørsomerkoblettilavløpsrøretførdetgår utavleiligheten.unntaketervann ogavløpsrøribærendekonstruksjoner. Vedskaderpågrenrørellerradiatorersomdekkesavsameietsforsikring,måden enkeltesameierselvdekkesameietsegenandel. Forsikringendekkerkunbruddpårør.Utettebadellergjennomtrengningavvannfra andrekilderdekkesikke.detersværtbegrensethvaufaglærteharlovågjørepåegen håndnårdetgjelderrørarbeiderogtilkoblinger.erdereitvil,kontaktrørlegger. HARDETOPPSTÅTTENAKUTTVANNLEKKASJEIDINSEKSJON? Førstogfremst:Ringrørleggerogfåstansetlekkasjen. Derestårfritttilåvelgerørlegger.SameietharimidlertidavtalemedRørpartnerVarme &SanitærAS.Dekjennersameiet.Kontaktdetaljer: ellersjekk: vvs.no/ Vedakuttelekkasjerutenforarbeidstidogihelgene,ringRørleggervakta: Informerstyretomlekkasjen.Dersomdenskyldesbruddpåsameietsrør(entendeter tilførselsrørellergrenrørinneileilighetene),erdetenforsikringssak. Meldisåfallfraomskadentilforsikringsselskapetumiddelbart:

11 FORSIKRING SameietsbygningsmasseerforsikretiOBOSSkadeforsikringAS,medpolisenummer Hverenkeltsameiermåhaegeninnboforsikring,dainnboogløsøreihverenkelt leilighetikkeerdekketavfellesforsikringen. BRANNSIKRINGSUTSTYR Sameiet,vedstyret,haransvaretforatlovpålagtslokningsutstyrfinnesihverseksjon, samtperiodiskekontroller.hverenkeltsameierharimidlertidselvansvaretforløpende kontrollogvedlikehold(senettsideneformerinformasjon). Hverseksjonharfåttutlevertett6kgpulverapparat.Brannslokningsapparatettilhører sameietogskalståigjenvedflytting.brannvesenetanbefalerat brannslokningsapparatetstårpåsoverommet. Sameietharfellesbrannvarslingsanlegg.Ileiligheteneerdetvarmedetektorersom utløsesved55gradersvarmeogsetterigangvarslingiheleoppgangen.deterogså montertoptiskerøykvarslere,somfårstrømfraanlegget.disseerimidlertidinterneog erikkekoblettilvarslingsanlegget.ifellesarealer(oppganger,loftogkjellere)erdetkun optiskerøykdetektorer,somallaerkobletoppmotvarslingsanlegget.ienkelte seksjonererrøykvarslerenfjernetogerstattetmedordinær,batteridrevetrøykvarsler. Sameieremåaldriselvdemontereledningenetilbrannvarslingsanlegget,menbenytte fagfolk.formerinformasjon,blantannetomrutinervedfeilpåanleggetog servicepartner,sjekkhjemmesidene. HMS/INTERNKONTROLL StyretharenHMS ansvarlig,somtilenhvertidfølgeroppsameiets internkontrollaktiviteterogdokumentasjon.styrelederståransvarligforatsystemet følgesopp.fordetaljer,sjekkhjemmesidene. VAKTMESTER: BygårdsserviceASersameietsvaktmester.Kontraktenomfatterdrift (vaktmestertjenester),trappevask,snømåkingogstrøing. ØNSKERDUÅMELDEFEILOGMANGLERTILVAKTMESTER? Send en e-post til: med i kopifeltet. For hastesaker: mellom og kan vaktmester Lay nås på tlf: Ved henvendelserutenforarbeidstid(16.00til08.00) eller om du ikke får kontakt med Lay, ring vakttelefonen: Legg igjen beskjed, og du blir oppringt av den som har vakt.

12 SKALDULEIEUTDINSEKSJON? Deterikkekravomtillatelsefrastyretforåleieutegenseksjon,mensomeiererdere ansvarligeforategneleietagereoverholdersameietsregler.viberdereinformere eventuelleleietagereomhusordensreglene. Vedgroveellergjentattebruddpåhusordensreglene,vilstyretbegjæresameierom tiltak.dersomtiltakikkesettesiverk,kansameiet,itrådmedlovomeierseksjoner 27,krevefravikelseavseksjonen. Vedutleieskalfølgendeinformasjonsendestilstyrets:Seksjonsnummer,etasje, oppgang,navnogkontaktdetaljertilsameier,samtnavnogkontaktdetaljertilsamtlige leietakere.detteforatstyretskalkunnekontakteleietakerevedklagerellerakutte lekkasjer,samthaoversiktoverallebeboereitilfellebrann. BODER Hverseksjonskalharåderettoverminsténbod,påloftetellerikjelleren(medunntak avloftsleiligheter,somharbodileiligheten).bodeneerdelavsameietsfellesarealer,og råderetttilkjennesavstyret,somogsåkanomdisponerebodarealervedbehov. Gjenstandermåikkehensettesisameietsfellesarealerikjellereellerpåloft.Dekanbli fjernetavvaktmesterutenvarsel. RENOVASJON Styretoppfordreralletilåkildesorteresøppel: PappogpapirkastesicontainereiportrommetvedoppgangD Blåoggrønneposertilplast ogmatavfallkanhentespårema1000tversover gaten Søppelkasseneerikkedimensjonertforstoremengderavfallfraoppussing.Dette måhverenkeltsameierselvleverepåenavbyensgjenbruksstasjoner. Renovasjonsetatentarikkemedseggjenstandersomerforstoretilåfåplassi søppelcontainerne Gjenstandersom,istridmedreglene,hensettesisøppelskuret,vilblirkjørtbort avvaktmester.regningenforbortkjøringblirbelastetsameiersomharsatt gjenstandeneiskuret. DUGNAD Sameietharfastvårdugnadimai. GRØNTKOMITEEN Hardugrønnefingreoglikeråfålittjordunderneglene?Blimedisameiets grøntkomité,sommøtesengangiukenisommerhalvåretoggjøreninnsatsforåholde buskerogplanteristand.sendene posttilstyretomduerinteressert.

13 OPPGANGKONTAKTEROGOPPGANGPENGER Oppgangkontakteneerstyretskontaktpersoner.Hanellerhuneransvarligforå koordinerevelferdstiltak sombrukavoppgangpengene. Hveroppgangharårligenpottpengertiltrivselstiltak sominnkjøpavmøblereller plantertildefellestakterrassene.harduideertilhvordandinoppgangkanbrukeårets midler?takontaktmeddinoppgangkontakt somsøkerstyretpåvegneavoppgangen. Oppgangkontaktenerogsåstyretsogbrannvesenetskontaktpersonvedeneventuell evakuering.detvillettebrannvesenetsarbeidåfåtilgangtilopplysningeromdeenkelte beboerneihveroppgang.sjekknettsideneforoversiktoveroppgangkontaktideres oppgang. GRILLINGPÅTAKTERRASSENE Etteranbefalingfrabrannvesenet,gikksameiermøteti2012innforåforbybrukav kullgrillerpåtakterrassene(fellesogprivate).gass ogelektriskgrillerfortsatttillatt.vi harenfelleskullgrilligårdsrommetsomkanbrukesavalle. Engangsgrillererforbudtbådeigårdsrommetogpåtakterrassene. NØKLER Port ogytterdørnøkkelersystemnøkler.takontaktmednøkkelansvarligistyretpå Oppginøkkelnummer etindividueltnummerettersystemnummeret.foreksempelrh 1342 XX,hvorXXerdetindividuellenummeret. Deremåselvlevererekvisisjontilsameietsnøkkelpartner:KabaMøllerUndall,avd.Rolf HemeriTheresesgate14B. SKILTTILPOSTKASSEROGNAVNELAPPPÅRINGEKLOKKER PostkasseskiltkanbestillesgjennomPostensflyttehjelp.Skiltetergratisnårderehar meldtflytting: Foråskiftenavnelapperpåringeklokkene,sendene posttilstyretmedbeskjedom hvilketnavnsomstår,hvilketdetskalskiftestiloghvilkenoppgangderebori. KABEL TV SameietBjerregaardsharavtalemedGetomleveranseavkabel TV.Avtalenomfatter: 35digitaleTV kanaler Demestpopulæreanalogekanaleneialletv uttak,utenbehovfordekoder 40musikk radiokanalerog15norskeradiokanaleridigitalkvalitetpådekoderen GetBoxPVRdekodermedopptaks,pause ogspolefunksjon.

14 PARKERINGPÅGÅRDSPLASSEN Deterforbudtåparkerebilerpågårdsplassen.Kjøringerbaretillattvedav og pålessing.motorsyklerogscooterekanparkeresmellomoppgangjogk.vedsærlige tilfellerkandetgistillatelseforparkeringpågårdsplass.tillatelsengisavstyretogkan gisformaksimalténukeavgangen. Vedbehovforparkeringstillatelse,takontaktmedparkeringsansvarligistyretpå: HUNDE OGKATTEHOLD Detertillattmedhunderogkatterisameiet,mengårdsrommetskalikkebenyttestil lufting. FYRINGOGVARMTVANN Sameietharfellesvarmtvannogfyring(medunntakavloftsleilighetene,somikkeer koblettildetfellessystemet).vibrukerperidagstrømforåvarmevarmtvannoghar oljefyr(trefyrkjelerfordeltpåtrefyrrom).styretplanleggerimidlertidågåovertil fjernvarmeiløpetav forbådevarmtvannogfyring. INDIVIDUELLVARMEMÅLING 1.januar2013innførtesameietindividuellvarmemåling detvilsiatderesom sameierebetaleretakontobeløphvermåned,soméngangiåretavregnesmotreelt forbruk.fordetaljer,sjekknettsidene. FORRETNINGSFØRSEL SameietsforretningsførererObosEiendomsforvaltningAS.Vår kontaktperson/forvaltningskonsulenteri2013thanhtrungnguyen,kontaktdetaljer: GÅRDENSTILSTAND Forinformasjonomplanlagtoggjennomførtvedlikehold,samttekniskedetaljerom sameiet sjekknettsidene. Medvennlighilsen Styret,oktober2013

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bjerregaardsgate 29 Sameie

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bjerregaardsgate 29 Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i jerregaardsgate 29 Sameie Møtedato 26.03.2008 Møtetidspunkt 18.00 Møtested Akersbakken 27. Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bjerregaardsgate 29 Sameie den 21. mars 2012 kl. 18:30. Møtested: Gamle Aker Menighet, Akersbakken 30.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bjerregaardsgate 29 Sameie den 21. mars 2012 kl. 18:30. Møtested: Gamle Aker Menighet, Akersbakken 30. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bjerregaardsgate 29 Sameie den 21. mars 2012 kl. 18:30. Møtested: Gamle Aker Menighet, Akersbakken 30. Tilstede var 21 seksjonseiere og 4 med fullmakt til sammen 25

Detaljer

Husordensregler. Innhold. Husordensregler for Skøyenåsen Boligsameievedtatt på ord sameiermøte 20.03.2013. 06. Desember 2012 Skøyenåsen Boligsameie

Husordensregler. Innhold. Husordensregler for Skøyenåsen Boligsameievedtatt på ord sameiermøte 20.03.2013. 06. Desember 2012 Skøyenåsen Boligsameie 06. Desember 2012 Skøyenåsen Boligsameie Husordensregler Husordensregler for Skøyenåsen Boligsameievedtatt på ord sameiermøte 20.03.2013 1. FORMÅL... 2 2. VIRKEOMRÅDE... 2 Innhold 4.6. GARASJEANLEGG...

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER Vedtatt på sameiermøte 9. april 2014 1 BEBOERNES PLIKT Beboerne plikter å følge husordensreglene, og er ansvarlige for at de overholdes av husstanden

Detaljer

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R Husordensreglene kommer som et tillegg til vedtekter fra sameiermøtet 21.1.2014. Disse er endret i sameiermøte den 18.04.2017. Husordensreglene inneholder

Detaljer

Husordensregler. Innhold. Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill..

Husordensregler. Innhold. Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill.. 03. november 2005 Sameiet Kingos gate 15-21 Husordensregler fastsatt den 3.november 2005 av ekstraordinær generalforsamling i Sameiet Kingos gate 15 21 med endring 30. 04.13 1. FORMÅL... 2 2. VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo 1 Formål Formålet med husordensreglene er å legge grunnlag for et godt bomiljø i sameiet, noe som er alles ansvar, enten man eier eller leier i Seilduksgata

Detaljer

Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest. Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014

Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest. Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014 Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014 1 Innhold 1. Formål & Forpliktelser 2. Indre Orden 3. Ytre Orden 4. Parkering 5. Søppel 6. Dyrehold 7. TV og internett 8. Brannsikringsutstyr

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 1. Generelt 1.1. Formålet med husordensregler er å legge forholdene til rette for et hyggelig bomiljø og ta vare på sameiets materielle verdier og dets utemiljø, hvor

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007)

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) GENERELT 1. Disse husordensreglene er en veiledning i god naboskikk. De inneholder samtidig regler og

Detaljer

Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG

Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG 1.1 Enhver sameier plikter å utvise tilbørlig hensyn til sameiet som fellesskap og de enkelte øvrige sameiere ved all bruk av fellesareal og fellesanlegg.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET

HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET Sist endret på sameiermøtet 24.03.2015 Styret har i henhold til vedtektene for Lørenparken boligsameie utarbeidet følgende ordensregler. Beboere plikter å holde

Detaljer

Husordensregler for Årvollskogen Boligsameie ІІІ

Husordensregler for Årvollskogen Boligsameie ІІІ Husordensregler for Årvollskogen Boligsameie ІІІ INNLEDNING For å sikre beboernes trivsel er det utarbeidet husordensregler, som retningslinjer for et hyggelig felleskap på Årvollskogen. Styret i Årvollskogen

Detaljer

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Vedtatt ved årsmøtet 06.06.2013

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Vedtatt ved årsmøtet 06.06.2013 Side 1 av 5 HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Vedtatt ved årsmøtet 06.06.2013 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenhagen Eierseksjonssameie utarbeidet følgende ordensregler

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig.

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2. ORDENSREGLER FOR SAMEIET KURLANDSÅSEN. 2.1 FORMÅL Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2.2 ERSTATNINGSANSVAR

Detaljer

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Side 1 av 5 HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenhagen Eierseksjonssameie utarbeidet følgende ordensregler for hertil tilhørende utvendig

Detaljer

Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014

Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014 HUSORDENSREGLER for Lørenpynten Boligsameie Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenpynten Boligsameie utarbeidet følgende midlertidige

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE 1. INNLEDNING 1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes. 1.2. Hovedregelen er

Detaljer

HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016

HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016 HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016 1. Hvem disse husordensregler gjelder for 2. Støyende arbeid, musikkøvelser etc. 3. Lufting på balkong etc. 4. Fotballsparking, støyende lek etc. 5. Antenner,

Detaljer

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Vedtatt av styret den 05.11.2015. Presisering av regel 7, pkt. 1. Framlagt på generalforsamling 17.03.2016. 1. Generelt I følge disse vedtekter påligger det enhver

Detaljer

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004.

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. Følgende ordensregler er satt opp for å skape gode og ordnede forhold i gården. Det første og viktigste bud er imidlertid

Detaljer

HUSORDENSREGLER SAMEIET ZONE

HUSORDENSREGLER SAMEIET ZONE HUSORDENSREGLER for SAMEIET ZONE INNHOLD 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG... 2 2. BRUK AV BOLIG... 3 3. DYREHOLD... 3 4. SØPPEL OG DUGNAD... 4 5. PARKERING... 4 6. ANSVAR... 4 7. DIVERSE... 5 Side

Detaljer

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig.

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2. ORDENSREGLER FOR SAMEIET KURLANDSÅSEN. 2.1 FORMÅL Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2.2 ERSTATNINGSANSVAR

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BOLIGSAMEIET SMESTAD HOVEDGÅRD. (Vedtatt: , revidert: , XX , )

HUSORDENSREGLER FOR BOLIGSAMEIET SMESTAD HOVEDGÅRD. (Vedtatt: , revidert: , XX , ) HUSORDENSREGLER FOR BOLIGSAMEIET SMESTAD HOVEDGÅRD (Vedtatt: 11.02.1992, revidert: 21.03.1994, XX.04.2003, 30.06.2009) Innhold Ro og orden... 2 Avfall... 2 Trafikk og parkering... 2 Vedlikehold av grøntanlegget

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SANATORIEVEIEN TERRASSE

HUSORDENSREGLER FOR SANATORIEVEIEN TERRASSE HUSORDENSREGLER FOR SANATORIEVEIEN TERRASSE 1. Innleding 1.1 Ordensreglene gjelder for alle sameiere, husstandsmedlemmer eller andre som benytter sameierens leilighet, herunder evt. framleietakere. 1.2

Detaljer

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig.

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2. ORDENSREGLER FOR SAMEIET KURLANDSÅSEN. 2.1 FORMÅL Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2.2 ERSTATNINGSANSVAR

Detaljer

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 HUSORDENSREGLER for SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 INNHOLD: 1. Bruk av fellesareal og fellesanlegg... s 2 2. Bruk av bolig... s. 3 3. Dyrehold... s. 3 4. Søppel og dugnad... s.

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Skullerudhøgda II Boligsameie

HUSORDENSREGLER for Skullerudhøgda II Boligsameie HUSORDENSREGLER for Skullerudhøgda II Boligsameie Sist endret i ekstraordinært sameiermøte 28.10.2003, ndret på ordinært sameiermøte 26.04.2010. Sist endret på ordinært sameiermøte 17. mars 2015. 1. INNLEDNING

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS

HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS Vedtatt på ordinært generalforsamling 13.05.02 Endret på ordinær generalforsamling 23.05.06, 10.05.07, 08.05.12, 14.05.13 og 07.05.14 Aksjonærene plikter å

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5 1 Byggene er oppført i jernbetong. Dette skaper lydmessige problemer og stiller store krav om å vise hensyn. 2 Hver enkelt seksjonseier plikter å sørge

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET SALMAKERSVENN MARIUS JANTZENS PLASS 2

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET SALMAKERSVENN MARIUS JANTZENS PLASS 2 1 INNLEDNING HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET SALMAKERSVENN MARIUS JANTZENS PLASS 2 Vedtatt av ordinært sameiermøte den 9. april 2015 I henhold til vedtektene for sameiet har styret utarbeidet følgende ordensregler

Detaljer

H U S O R D E N S R E G L E R F O R L Y S E J O R D E T B O R E T T S L A G

H U S O R D E N S R E G L E R F O R L Y S E J O R D E T B O R E T T S L A G H U S O R D E N S R E G L E R F O R L Y S E J O R D E T B O R E T T S L A G Vedtatt på generalforsamlingen 21.05.81 Endring av 05.06.97 HUSORDENSREGLER OG UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR LYSEJORDET BORETTSLAG.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG 04.05.2010 1 Husordensreglenes formål (1) Husordensreglene skal legge til rette for korrekt bruk av andelsleilighetene samt legge retningslinjer og forhindre at den

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009

HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009 Side 1 av 5 HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009 1. INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Løren Torg borettslag utarbeidet følgende ordensregler

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

Husordensregler. for. Stovner borettslag

Husordensregler. for. Stovner borettslag Husordensregler for Stovner borettslag Vedtatt på ordinær generalforsamling 04.05.1972 med endringer på ekstraordinær generalforsamling 07.06.1972 og ordinær generalforsamling 21.05.1975. Endringer grunnet

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR VOKSENSKOGEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR VOKSENSKOGEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR VOKSENSKOGEN BORETTSLAG Endring foretatt av generalforsamlingen 14.5.1992, 17.04.2002, 05.06.2007, 15.04.2009 og 26.04.2017. 1. HUSORDENSREGLENE Borettslagets navn er VOKSENSKOGEN BORETTSLAG.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR KNUT ALVSSONSVEI 1-9

HUSORDENSREGLER FOR KNUT ALVSSONSVEI 1-9 HUSORDENSREGLER FOR KNUT ALVSSONSVEI 1-9 1. Innledning Husordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen huset og i forhold til naboene. Det er viktig at bestemmelsene blir fulgt og at alle opptrer

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG vedtatt på ordinær generalforsamling 19. april 2006, med senere endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14. mai 2009. Disse ordensregler skal bidra

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling 3.mai 2006, sist endret på generalforsamling 2. mai 2011 1. Formål med husordensreglene Hensikten med husordensreglene er å skape

Detaljer

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Oppdatert av styret Mars 2016 Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av bolig og fellesarealer, og har til hensikt å fremme miljø og trivsel

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG Godkjent av generalforsamlingen 22.05.2001 Innhold: 1. Generelle bestemmelser 1.1 Ansvar og plikter 2. Fellesareal og parkeringsanlegg 2.1 Bruken av fellesareal

Detaljer

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Treschowsgt. Terrasse D A/S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

Husordensregler for Åsly Borettslag

Husordensregler for Åsly Borettslag 1 Husordensregler for Åsly Borettslag Vedtatt på generalforsamling 22.05.1995. Revidert på generalforsamling 13.05.2004 Revidert på generalforsamling 22.05.2014 Revidert på generalforsamling 31.05.2017

Detaljer

Husordensregler. for. Boligsameiet Johan Scharffenbergsvei

Husordensregler. for. Boligsameiet Johan Scharffenbergsvei Husordensregler for Boligsameiet Johan Scharffenbergsvei 120-172 Gnr 168 Bnr 90 Oslo kommune 1 HUSORDENSREGLER for Boligsameiet Johan Scharffenbergsvei 120-172 Vedtatt på konstituerende sameiermøte 21.juni

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag vedtatt 24.05.84 med endring den 30.05.85, 06.05.04,09.05.05 og 14.05.2008. 1. INNLEDNING Hallagerbakken Borettslag har 3 grunnverdier: Trivsel Trygghet Ansvar.

Detaljer

HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S

HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S RO OG ORDEN 1. Beboerne plikter å holde ro, orden og vise hensyn til andre beboere. Mellom kl. 23.00 og kl 07.00 skal det være ro. 2. Støyende arbeid eller bruk

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SKØYENÅSEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR SKØYENÅSEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR SKØYENÅSEN BORETTSLAG (endret 30.05.02, 27.05.08, 02.06.09, 23.05.13, 22.05.14, 20.05.2015 og 19.05.2016) Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har

Detaljer

TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08.

TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08. TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08. Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Et godt forhold mellom

Detaljer

Husordensregler. 1. Formål. 2. Virkeområde. For Eierseksjonssameiet Lunden 20. 24. april 2014

Husordensregler. 1. Formål. 2. Virkeområde. For Eierseksjonssameiet Lunden 20. 24. april 2014 24. april 2014 Husordensregler For Eierseksjonssameiet Lunden 20 Husordensregler fastsatt den 27. april 2004 av sameiermøtet i Eierseksjonssameiet Lunden 20 i medhold av sameievedtekter av 22. mai 2003

Detaljer

REGLER FOR GODT BOMILJØ i Kornmoenga Selveierforening 2 (Sætretunet)

REGLER FOR GODT BOMILJØ i Kornmoenga Selveierforening 2 (Sætretunet) REGLER FOR GODT BOMILJØ i Kornmoenga Selveierforening 2 (Sætretunet) Hensikt med disse reglene er å gi retningslinjer for å skape et best mulig bomiljø med trivsel for alle beboere i selveierforeningen.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET MARIENLYST PARK II

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET MARIENLYST PARK II Side 1 av 5 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET MARIENLYST PARK II Innhold 1. Bruk av fellesarealer og fellesanlegg... 1 2. Regler for ro i leilighetene... 2 3. Renhold og dugnad... 2 4. Garasjer og parkering...

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET TIEDEMANNSJORDET

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET TIEDEMANNSJORDET HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET TIEDEMANNSJORDET Disse husordensreglene er å anse som et supplement til de vedtekter som til enhver tid gjelder for SAMEIET TIEDEMANNSJORDET. Husordensregler er vedtatt på Årsmøtet

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE Innledning Husordensreglene har til hensikt å skape gode og trygge forhold innen sameiet og mellom naboer. Dette vil kunne oppnås dersom reglene blir fulgt

Detaljer

GÅRDS- OG HUSORDENSREGLER FOR FJELLHAGEN BORETTSLAG

GÅRDS- OG HUSORDENSREGLER FOR FJELLHAGEN BORETTSLAG Fjellhagen Borettslag Fjell Bydelshus 3035 Drammen Formann: 32 81 07 47/mobil: 917 24 840 Kontor: 32 81 91 87 Åpent onsdager 18.00-19.00 E-post: kontoret@fjellhagen.no VÅR HJEMMESIDE: www.fjellhagen.no

Detaljer

Husordensregler for sameiet Nordvikvegen Vedtatt på styremøte

Husordensregler for sameiet Nordvikvegen Vedtatt på styremøte Husordensregler for sameiet Nordvikvegen 297-355 Vedtatt på styremøte 25.05.2016 Husordensreglene er å anse som et supplement til de vedtekter som til enhver tid gjelder for sameiet. 1 Hensikt Husordensreglene

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A & B

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A & B HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A & B Revidert 29.april 1997. Endret i sameiemøte 21.03.2000 Endret i sameiemøte 18.04.2002 Endret i sameiemøte 24.04.2003 Endret i sameiemøte 29.04.2004 Endret

Detaljer

Husordensregler. Innhold 7. STØY...5 4. RENHOLD, ORDEN OG VEDLIKEHOLD...2 7.1. G E N E RE L T...5 4.1. L...2

Husordensregler. Innhold 7. STØY...5 4. RENHOLD, ORDEN OG VEDLIKEHOLD...2 7.1. G E N E RE L T...5 4.1. L...2 11. mai 2009 Husordensregler fastsatt den 27. april 2004 av sameiermøtet i Eierseksjonssameiet Lunden 20 i medhold av sameievedtekter av 22. mai 2003 5, jf. lov av 23. mai 1997 nr 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven),

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/S KAMPENS BYGGESELSKAP

HUSORDENSREGLER FOR A/S KAMPENS BYGGESELSKAP HUSORDENSREGLER FOR A/S KAMPENS BYGGESELSKAP I. VASKERI, BALKONGER OG AVFALLSHÅNDTERING. 1. I vaskeriene vil det være oppslått reglement som klart viser hvordan vaskeriene skal anvendes. Det er styrets

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

Oslo, 06. januar OBOS Eiendomsforvaltning AS

Oslo, 06. januar OBOS Eiendomsforvaltning AS Ekstraordinært sameiermøte i Hoffsparken boligsameie, avholdes tirsdag 17. januar 2006, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1, Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Opptak av navnefortegnelse.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR STOVNERSLETTA BOLIGSAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR STOVNERSLETTA BOLIGSAMEIE HUSORDENSREGLER FOR STOVNERSLETTA BOLIGSAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte 16.06.86. Revidert i ordinært sameiermøte 31.05.95, 07.05.96, 07.06.97, 28.04.98, 29.03.00, 12.06.01, 29.04.02, 12.05.03

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Sameiet Laura Gundersens gate 4, 0168 OSLO vedtatt på ordinært sameiermøte 21.4.2015

HUSORDENSREGLER for Sameiet Laura Gundersens gate 4, 0168 OSLO vedtatt på ordinært sameiermøte 21.4.2015 HUSORDENSREGLER for Sameiet Laura Gundersens gate 4, 0168 OSLO vedtatt på ordinært sameiermøte 21.4.2015 I. Innledning Husordensreglene har tilhensikt å skape gode forhold innen huset og i forhold til

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR TORSHOVDALEN 1 SAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR TORSHOVDALEN 1 SAMEIE HUSORDENSREGLER FOR TORSHOVDALEN 1 SAMEIE Trivselen i et boligsameie avhenger av at beboerne tar hensyn til hverandre. Husordensreglene som forvaltes av styret skal bidra til en opplevelse av individuell

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D VELKOMMEN TIL BOLIGSAMEIET Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og vise hensyn og omtanke under de

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET GRØNLAND BASAR Vedtatt på ordinært sameiermøte 17. april 2007.

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET GRØNLAND BASAR Vedtatt på ordinært sameiermøte 17. april 2007. Side 1 av 6 HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET GRØNLAND BASAR Vedtatt på ordinært sameiermøte 17. april 2007. 1. INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Sameiet Grønland Basar utarbeidet

Detaljer

HUSORDENSREGLER VEDTATT AV STYRET I APRIL 2008

HUSORDENSREGLER VEDTATT AV STYRET I APRIL 2008 HUSORDENSREGLER VEDTATT AV STYRET I APRIL 2008 Endringer vedtatt på generalforsamlingen 28.04.11 og 28.05 2013. Revidert på styremøte 12. 10.2015. Reglement for takterrassen ble vedtatt på generalforsamlingen

Detaljer

Prosedyrer og Ordensregler

Prosedyrer og Ordensregler Prosedyrer og Ordensregler 1. Formål Disse reglene er laget for å øke trivselen og sikkerheten for alle beboerne i Sameiet Vestvågen. Dersom alle tar sin del av ansvaret og bidrar med å ta hensyn til reglene,

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET TÆRUDPARKEN 2 Gyldig fra og med den , revidert

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET TÆRUDPARKEN 2 Gyldig fra og med den , revidert HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET TÆRUDPARKEN 2 Gyldig fra og med den 27.04.2005, revidert 10.02.2014. 1 Målsetting HUSORDENSREGLENE SKAL SIKRE BEBOERNE I SAMEIET TÆRUDPARKEN 2 ET TRIVELIG OG GODT BOMILJØ. 2

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U. Tilstede var 20 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen21 stemmeberettigede.

Detaljer

Ullernparken Boligsameie

Ullernparken Boligsameie Ullernparken Boligsameie Husordensregler for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameiermøte 27. mai 1982 med endringer i 1986, 1991, 1995, 2005 og 2011. Man skal ikke plage andre, man skal være

Detaljer

HUSORDENSREGLER for TOPPENHAUG BOLIGSAMEIE

HUSORDENSREGLER for TOPPENHAUG BOLIGSAMEIE HUSORDENSREGLER for TOPPENHAUG BOLIGSAMEIE Vedtatt p& ordinzert sameiermote Endret pi ordinart sameiermste 25.3,r#;iJiL;f;ileiermate27.03.01 og ordinert Styret onsker ikke i innfore regler og restriksjoner

Detaljer

HUSORDENSREGLER OG ANDRE BESTEMMELSER SAMEIET TØYENBYGG 1 MONRADS GATE 17 A-D

HUSORDENSREGLER OG ANDRE BESTEMMELSER SAMEIET TØYENBYGG 1 MONRADS GATE 17 A-D HUSORDENSREGLER OG ANDRE BESTEMMELSER SAMEIET TØYENBYGG 1 MONRADS GATE 17 A-D Vedtatt på årsmøtet 28. april 1999 med siste revidering den 28.04.2014 Sameiet Tøyenbygg 1 består av totalt 50 eierseksjoner,

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR TØYENHAGEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR TØYENHAGEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR TØYENHAGEN BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 13. mai 1997 Endret på ordinær generalforsamling 10. mai 2001 Endret på ordinær generalforsamling 03. mai 2010 1. Husorden:

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling den 02.05.2012 Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Et godt forhold mellom beboerne

Detaljer

Husordensregler for Sameiet Gotaasgården

Husordensregler for Sameiet Gotaasgården Sameiet Styrets informasjon til sameiere og leietakere Husordensregler for Sameiet Vi ønsker at alle skal bidra til at Gotaasgården skal bli et godt sted å bo for alle! Gotaasalleên 11, 2050 Jessheim Tlf

Detaljer

3. Trappevask 3.1 Innvendig renhold av borettslaget besørges av innleid firma.

3. Trappevask 3.1 Innvendig renhold av borettslaget besørges av innleid firma. Husordensregler Endret på ordinær generalforsamling 10.05.2001 Sist endret på ordinær generalforsamling 25.05.2005 Sist endret på ordinær generalforsamling 23.05.2007 Sist endret på ordinær generalforsamling

Detaljer

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL )

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) Opprinnelig vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 21. november 1991 med senere endringer, senest endret på generalforsamling 17.04.2013. 1. ORDENSREGLENE

Detaljer

HUSORDEN FOR A/L RYKKINN BORETTSLAG I

HUSORDEN FOR A/L RYKKINN BORETTSLAG I HUSORDEN FOR A/L RYKKINN BORETTSLAG I (Endret på ordinær generalforsamling 5. mai 1992, 25. april 1994, 3. april 1997, 28. april 1998, 11. mai 2000, 5. mai 2004, 8. mai 2008 og 11. mai 2010) 1. INNLEDNING

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR TORSHOVDALEN 1 SAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR TORSHOVDALEN 1 SAMEIE HUSORDENSREGLER FOR TORSHOVDALEN 1 SAMEIE Trivselen i boligsameiet avhenger av at beboerne tar hensyn til hverandre. Husordensreglene, som forvaltes av styret, skal bidra til en opplevelse av individuell

Detaljer

1 Ringgatens Byggeselskap II AS Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ringgatens Byggeselskap II AS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG NBBL-dok nr. 2.06 1. Formål og omfang HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG SIST ENDRET Generalforsamling 08.06.16 Ordensreglene er til for å holde ro og orden i Høglia borettslag (Hbrl), og for å sikre

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR KEYSERLØKKA ØST BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 12. mai 2011

HUSORDENSREGLER FOR KEYSERLØKKA ØST BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 12. mai 2011 HUSORDENSREGLER FOR KEYSERLØKKA ØST BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 12. mai 2011 Hver enkelt borettseier eller andre som bor i leiligheten er ansvarlig for at bestemmelsene i husordenen blir

Detaljer

Disse reglene er laget for å øke trivselen og sikkerheten for alle beboerne i Sameiet Vestvågen.

Disse reglene er laget for å øke trivselen og sikkerheten for alle beboerne i Sameiet Vestvågen. Prosedyrer og Ordensregler 1. Formål Disse reglene er laget for å øke trivselen og sikkerheten for alle beboerne i Sameiet Vestvågen. Dersom alle tar sin del av ansvaret og bidrar med å ta hensyn til reglene,

Detaljer

Husordensregler for Sameiet Laura Gundersens Gate 4

Husordensregler for Sameiet Laura Gundersens Gate 4 Husordensregler for Sameiet Laura Gundersens Gate 4 Innhold: I. Innledning... 2 II. Overdragelse og utleie av leiligheter... 2 III. Bruk av leiligheten... 2 IV. Loftene... 2 V. Kjeller... 3 VI. Vaskeri...

Detaljer

Husordensregler. Røyking er forbudt innendørs i sameiets fellesområder, inkludert garasjene.

Husordensregler. Røyking er forbudt innendørs i sameiets fellesområder, inkludert garasjene. Husordensregler Innledning Husordensregler har til hensikt å skape gode forhold innen huset og til naboene. Foruten plikter og ordensregler som er nødvendige, vil det bidra til å sikre beboernes trivsel

Detaljer

Husordensregler for Sameiet Solhaugen

Husordensregler for Sameiet Solhaugen Husordensregler for Sameiet Solhaugen Vedtatt på sameiermøtet den 6. 5. 04 med endringer på sameiermøter 11. 4.05, 7. 4.10 og 25. 4.12, og av styret 26.9.12 på pt. 2.2, 25.2.13 på pt. 11.1 og 13.1.14 med

Detaljer

Husordensregler for Sameiet Ladebekken 9

Husordensregler for Sameiet Ladebekken 9 Husordensregler for Sameiet Ladebekken 9 1. Generelt 1.1 Disse husordensreglene inneholder regler og opplysninger som ivaretar hensynet til sameiets drift, samt sikring mot unødvendige skader, tap og utgifter.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OPDØLHAUGEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OPDØLHAUGEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OPDØLHAUGEN BORETTSLAG 1 1. GENERELT Leietakeren plikter å følge bestemmelsene i husordenen og er også ansvarlig for at ordensreglene blir overholdt av husstanden og andre som gis adgang

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR Lørenlunden Boligsameie. Fastsatt oktober 2009

HUSORDENSREGLER FOR Lørenlunden Boligsameie. Fastsatt oktober 2009 1. BRUK AV LEILIGHETEN 1.1 Generelt om bruken av bygget HUSORDENSREGLER FOR Lørenlunden Boligsameie. Fastsatt oktober 2009 Leilighetene skal kun brukes som bolig, og må ikke brukes slik at andre påføres

Detaljer

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG Innholdsfortegnelse Orientering til Borettshaverne i Torp Borettslag Side 2 Nyttig å vite! Side 3 Husordensregler for Torp Borettslag Side 4 Parkeringsplan for Torp Borettslag

Detaljer

H U S O R D E N S R E G L E R F O R G A L G E B E R G B O R E T T S L A G

H U S O R D E N S R E G L E R F O R G A L G E B E R G B O R E T T S L A G H U S O R D E N S R E G L E R F O R G A L G E B E R G B O R E T T S L A G V E D T A T T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G 3. M A I 1 9 9 0 M E D E N D R I N G E R S E N E S T A V 2 0. A P R I L 1 9

Detaljer

(4) Med løsøre menes alle gjenstander som ikke er fast eiendom.

(4) Med løsøre menes alle gjenstander som ikke er fast eiendom. HUSORDENSREGLER FOR ASPERUD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling for Asperud borettslag 3. desember 2014. KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål (1) Husordensreglene skal blant

Detaljer

Husordensregler. Skullerudhøgda I Boligsameie

Husordensregler. Skullerudhøgda I Boligsameie Husordensregler Skullerudhøgda I Boligsameie INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 1. FORMÅL 2 2. OMFANG 2 3. BRUDD PÅ HUSORDENSREGLER 2 4. FELLESAREALER UTE 3 4.1 MOTORISERT FERDSEL PÅ SAMEIETS OMRÅDE

Detaljer

Husordensregler for Nordskrenten Borettslag org nr 948884186

Husordensregler for Nordskrenten Borettslag org nr 948884186 Husordensregler for Nordskrenten Borettslag org nr 948884186 vedtatt på ordinær generalforsamling den 27.04.2006, med endringer vedtatt på ordinær generalforsamling den 26.04.2007 og 11.05.2010. 1. Formål

Detaljer

2.1. Alle beboere og gjester må oppføre seg slik at de ikke er til sjenanse for andre.

2.1. Alle beboere og gjester må oppføre seg slik at de ikke er til sjenanse for andre. HUSORDENSREGLER Quadraturen Eierseksjonssameie Sist oppdatert på sameiermøte 26.04.2016 1. Generelt 1.1. Husordensregler er basert sameiets bestemmelser og på vedtekter for Quadraturen Eierseksjonssameie.

Detaljer

VEDTEKTER. for VELHAVEN BOLIGSAMEIE. Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO

VEDTEKTER. for VELHAVEN BOLIGSAMEIE. Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO VEDTEKTER for VELHAVEN BOLIGSAMEIE Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtatt 25.9.2003 Revidert 14.5.2013 1 Eiendommen

Detaljer