MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0020/06 04/01018 BEVILGNING TIL MEDLEMSKAPET I TROMS REISELIV AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0020/06 04/01018 BEVILGNING TIL MEDLEMSKAPET I TROMS REISELIV AS"

Transkript

1 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: Tid: 0900 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0018/06 06/00155 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0019/06 04/00197 STAKKVIK HAVN 0020/06 04/01018 BEVILGNING TIL MEDLEMSKAPET I TROMS REISELIV AS 0021/06 04/01090 KARLSØY TELE & ELEKTRO: SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD 0003/06 05/00697 KLAGE - DISPENSASJON FOR FRADELING AV 1 FRITIDSPARSELL FRA EIENDOMMEN GBNR. 12/1, SKOGSFJORDVATN 0022/06 06/00163 KANDIDATER TIL STYRET FOR UNIVERSITETSSYKEHUSET 0023/06 06/00167 SERVICEERKLÆRING 0024/06 04/00313 NOR-FISHING - FISKERIMESSE 0025/06 02/00395

2 KAIAVGIFT - VANNVÅG 0026/06 06/00157 REFERAT SAKER Hansnes, Mari Ann Myrvang ordfører

3 Sak 0018/06 GODKJENNING AV PROTOKOLL Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/00155 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0018/06 Formannskapet Rådmannens innstilling: Protokollene fra møtene og godkjennes. Saksutredning: Protokollen er sendt ut tidligere og legges med dette fram for godkjenning. Side 3 av 20

4 Sak 0019/06 STAKKVIK HAVN Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: P22 Arkivsaksnr.: 04/00197 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0167/04 Formannskapet /04 Formannskapet /05 Kommunestyret /06 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Karlsøy kommune godkjenner avtalen om prosjektsamarbeid mellom Karlsøy kommune og Kystverket angående Stakkvik fiskerihavn. 2. Revidering av regulerings- og bebyggelsesplan for området igangsettes straks, jfr. pkt. 1.8 i avtalen. 3. Det søkes mulig samarbeid med annet reguleringsplanarbeid i området, jfr. boligfelt Stakkvik og utbyggingsplaner for Reinøy Eiendomsutvikling. 4. Det bevilges kr ,- til reguleringsarbeidet, som snarest legges ut på anbud. Utgiftene belastes prosjektet. 5. Følgende velges til kommunal byggekomite: Byggekomiteen starter sitt arbeid omgående. De får ansvar for å lyse ut anbud for byggeprosjektet. 7. Det forutsettes at opprinnelig finansieringsplan med deltakelse fra brukerne opprettholdes. 8. Vedtaket er fattet med forbehold om endelig godkjenning i kommunestyret. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0167/04 Behandling: Forslag fra Thor Tøllefsen: Barlindhaug /Norfico engasjeres til forprosjektet innenfor ei ramme på kr ,- kr eks. mva. Frist må overholdes for søknad innen Enstemmig vedtatt. Vedtak: Barlindhaug /Norfico engasjeres til forprosjektet innenfor ei ramme på kr ,- kr eks. mva. Frist må overholdes for søknad innen Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0175/04 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Side 4 av 20

5 Sak 0019/06 Barlindhaug/Norfico engasjeres til forprosjektet innenfor ei ramme på kr ,- eks. mva-. Frist må overholdes for søknad innen Utgiften belastes næringsfondet, konto Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0006/05 Behandling: Forslag fra SP, FRP og KP: Nytt pkt. 4: Det må være en forutsetning at brukere/leietakere inngår en bindende avtale om 1/3-del av kostnadene før prosjektet realiseres. Punkt 1, 2 og 3: enstemmig. Nytt punkt 4: enstemmig. Vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner forprosjektet for den planlagte fiskerihavna i Stakkvik. 2. Karlsøy kommune søker statlige tilskuddsmidler til prosjektet over Fiskeridepartementets kapittel 1064, post Prosjektet er i kommunens økonomiplan prioritert i Ved høstens budsjett- og økonomiplanbehandling vurderes om prosjektet skal prioriteres opp. 4. Det må være en forutsetning at brukere/leietakere inngår en bindende avtale om 1/3-del av kostnadene før prosjektet realiseres. Saksutredning til formannskapsmøte : Stakkvik fiskerihavn har fått bevilgning over Statsbudsjettet 2006, kap post 60, inntil kr ,-. Beløpet skal utgjøre inntil 35% av totalkostnadene. Barlindhaug Norfico har i 2004, på oppdrag fra Karlsøy kommune, utarbeidet forprosjekt samt en rapport om bølgeberegninger. Forprosjektet ligger til grunn for bevilgningen. I økonomiplanen, investeringsbudsjett 2006, vedtak i k-sak 61/05, er Stakkvik havn tatt med som prosjekt nr. 12, med totalkostnad kr ,-. Herav skal kommunen finansiere ca 33%, og prosjektet ligger inne i 2006 med et låneopptak på kr ,-. Med tilsagnet følger avtale om prosjektsamarbeid som kommunen skal underskrive. Her er det flere ting vi må være oppmerksom på, bl.a.: Endringer av prosjektet skal ha skriftlig forhåndssamtykke fra Kystverket (pkt 1.4). Prosjektet må utføres med kommunen som byggherre (pkt. 1.7). Side 5 av 20

6 Sak 0019/06 Regulerings- og bebyggelsesplan må utarbeides. Godkjent plan ved første anmodning om utbetaling (pkt. 1.8). Finansieringen: Av hensyn til finansieringen bør vi snarest inngå forpliktende avtaler med båteierne som skal ha faste plasser i havna. Det bør komme forslag fra disse hvor de er enige om en form for innskudd, eller om de skal finansiere sin tredjedel av kostnadene med låneopptak. Det må også avklares om kommunens tredjedel også skal dekkes inn av brukerne. Brukerne ønsker sannsynligvis å avvente med forpliktende avtale før det er avklart hvordan deres andel planlegges inndekt. Etter en første henvendelse til husstandene på Reinøya, har 35 båteiere meldt sin interesse. En må nå kontakte disse for forpliktene avtale. Slik som den nye havna er skissert med bølgedemperkai, vil det være mulig å legge ut rundt 40 plasser på innersida. Dette vil gi plass til fritidsbåter og båter for reiselivsvirksomhet i tillegg til fiskebåter. I tillegg vil det kunne legges ut kommunal kai, bl.a. for legeskyssbåten. Med så mange brukere, vil utgiftene fordeles på flere. Byggekomite: Det må tas stilling til om det skal opprettes egen byggekomite for havneprosjektet. Hittil har ei plangruppe bestående av representanter fra Reinøy fiskarlag, Stakkvik og omegn utviklingslag, Reinøy Eiendomsutvikling og Karlsøy kommune stått for kontakten mellom framtidige brukere og kommunen. Stein Johnsen i Reinøy Eiendomsutvikling har vært leder for denne plangruppa. Hvis det opprettes byggekomite for prosjektet, bør det avklares hvor plangruppas arbeid slutter og byggekomiteen arbeid begynner. Det vil være naturlig at plangruppa fullfører arbeidet med finansiering og sikrer avtaler med brukerne. Dette må være på plass før endelig vedtak om bygging fattes i kommunestyret 19. april 06. En eventuell byggekomite bør straks få utarbeidet anbudsdokumenter, slik at prosjektet snarest kan sendes ut på anbud. Hva er gjort hittil: I tillegg til den skriftlige henvendelsen til befolkningen på Reinøya, har plangruppa arrangert et bygdemøte om prosjektet. Til dette møtet inviterte lederen i plangruppa en aktuell leverandør, Ørsta Marina, for bl.a. å vurdere det planlagte flytekaianlegget iht. vind- og strømforhold. Bakgrunnen for dette var at fiskere og andre båteiere har stilt seg tvilende til forprosjektet fra Barlindhaug Norfico. Side 6 av 20

7 Sak 0019/06 Representanten fra Ørsta Marina anbefalte bestilling av en rapport fra SINTEF. Denne skulle si noe om vær- og strømforhold for dette anlegget. Rapporten er allerede levert, etter bestilling fra leder for plangruppa. Rapporten bør ligge med anbudsdokumentene, og kostnadene anbefales innarbeidet i plankostnadene. Vedlegg: Fra Kystverket Troms og Finnmark, datert : Tilsagnsbrev. Fra Kystverket Troms og Finnmark, datert : Avtale. Fra Barlindhaug Norfico, datert : Utbedring fiskerihavn i Stakkvik Forprosjekt. E-post fra Secora AS, datert : bidra med kompetanse i prosjekteringsarbeidet Brev til husstandene på Reinøya, datert : Stakkvik havn - m/skisse. Side 7 av 20

8 Sak 0020/06 BEVILGNING TIL MEDLEMSKAPET I TROMS REISELIV AS Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 04/01018 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0105/05 Formannskapet /05 Kommunestyret /06 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Det bevilges kr ,- til Troms Reiseliv AS i henhold til samarbeidsavtale mellom selskapet og Karlsøy kommune. 2. Beløpet, som skal dekke medlemskapet for 2006, belastes næringsfondet. 3. Den årlige medlemskontingenten innarbeides i kommunens driftsbudsjett fra og med medlemsåret Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0105/05 Behandling: Forslag til vedtak: Siste setning i innstillingen strykes. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Det vises til vedtak i F-sak 201/04. Karlsøy kommune går inn som ordinært medlem i Troms Reiseliv AS fra 1. juni Kommunens tilskudd til selskapet vil for 2005 beløpe seg til kr ,- og skal belastes næringsfondet. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0023/05 Behandling: Forslag fra ordfører: Siste setning i innstillingen utgår. Innstillingen enstemmig vedtatt med denne endringen Vedtak: Det vises til vedtak i F-sak 201/04. Karlsøy kommune går inn som ordinært medlem i Troms Reiseliv AS fra 1. juni Kommunens tilskudd til selskapet vil for 2005 beløpe seg til kr ,- og skal belastes næringsfondet. Side 8 av 20

9 Sak 0020/06 Saksutredning til formannskapet : Samarbeidsavtalen med Troms Reiseliv AS i den form den nå foreligger gjelder fra og med 1. januar Karlsøy kommune har vært betalende medlem i Troms Reiseliv AS siden juni 2005, jfr. k-sak 23/05. Troms Reiseliv AS var i 2005 en organisasjon under oppbygging, og Arne Trengereid tiltrådte som administrerende direktør/daglig leder. De har bygd opp et godt samarbeid med de to øvrige destinasjonsselskapene i fylket, Destinasjon Tromsø AS og Destinasjon Harstad AS, og har fått til god markedsfører av fylket som helhet, jfr. Ferieguiden. Bl.a. deltok de sammen på den store reiselivsmessa på Sjølyst utenfor Oslo i januar i år. Trengereid besøker Karlsøy kommune nå i begynnelsen av mars. Vi planlegger et møte med aktørene på Vannøya i slutten av uke 9. Viser for øvrig til vedlegg. Vedlegg: - Fra Troms Reiseliv, datert : Samarbeidsavtale mellom kommunene og Troms Reiseliv, vedlagt vedtekter og beregningsgrunnlag. - Faktura fra Troms Reiseliv, datert Samarbeidsavtalen mellom Karlsøy kommune og Troms Reiseliv AS. - Ferieguide Troms Side 9 av 20

10 Sak 0021/06 KARLSØY TELE & ELEKTRO: SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: U75 Arkivsaksnr.: 04/01090 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0229/04 Formannskapet /05 Formannskapet /06 Formannskapet Rådmannens innstilling: Karlsøy Tele & Elektro AS ved Vigdis Johansen innvilges næringslån kr ,- samt opplæringstilskudd kr ,- i forbindelse med oppstart av tele- og elektrobedrift på Hansnes. Lånet gis på vanlige vilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 3,3%. Sikkerhet: Gjeldsbrev. Tilskudd utbetales i henhold til dokumentasjon i forbindelse med kursdeltakelse. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0229/04 Behandling: Enstemmig som innstillingen. Vedtak: Jan Johansen innvilges lån i næringsfondet kr ,- i forbindelse med etableringen av Tele-4 avd. Troms på Hansnes. Vanlige vilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 4,7%. Sikkerhet: Gjeldsbrev. Belastes næringsfondet: Saksutredning til formannskapsmøte : Søknaden fra Karlsøy Tele og Elektro AS ved Vigdis Johansen er datert Den ble ikke behandlet sist høst fordi formannskapet stoppet alle innvilgninger fra fondet. Vi hadde på det tidspunkt brukt opp tilgjengelige midler og overskridt budsjettet for næringsfondet. Ved en feil uteble saken til formannskapets første møte i 2006, og saken tas derfor opp til realitetsbehandling nå. Karlsøy Tele & Elektro AS er et sjølstendig firma, utgått fra Karlsøy Telesenter, som har drevet callsentervirksomhet på Hansnes siden De overtok kommunens lokaler i Banktun-bygget fra Karlsøy Tele & Elektro AS har nå overtatt callsenter-virksomheten Side 10 av 20

11 Sak 0021/06 med alle kundeavtalene og de ansatte, mens Jan Johansen som startet dette, driver videre med 3 agenturer innen samme bransje. Karlsøy Tele & Elektro AS ble opprinnelig startet for å drive faghandel innen elektriske produkter, tele og gave/interiør. Faghandelen startet opp i oktober De søker lån til butikkinnredning, PC, kassaapparat samt varekjøp. I søknaden tar de også med driftsutgifter i oppstartsfasen. I tillegg søker de tilskudd til opplæring og til markedsføring. Vigdis Johansen opplyser nå at behovet for dette næringslånet samt tilskudd til opplæring fremdeles er like stort. De driver med innleid utstyr som de ønsker å overta straks de får finansiering til det. Når det gjelder varelageret, har de foreløpig drevet svært begrensa med kommisjonsavtale. Karlsøy Tele og Elektro AS har fått tilbud fra Telenor om kurs. Det står ennå ved lag, og de ansatte har behov for dette, ifølge Johansen. Sist i mars arrangeres et slikt kurs i Narvik. Opplæringspakken de tilbys som Telenor-forhandler koster bedriften totalt kr ,-. Videre ønsker de å dekke reiseutgifter for en fra elektrobransjen til et produktkurs lokalt. Dette vil koste totalt kr ,-. Det var samtidig søkt markedsføringstilskudd i forbindelse med åpning av butikken. Her er kr 5.000,- bevilget som delegert sak, jfr. referat til formannskapet i sak 197/05, Kostnader: Butikkinnredning kr ,- PC, kassaapparat og lignende kr ,- Varekjøp kr ,- Driftskostnader i oppstartfasen: Husleie, strøm, telefon kr ,- Lønn kr ,- Markedsføring / opplæring kr ,- Levekostnader i startfasen kr ,- Sum oppstartskostnader kr ,- Kostnader kurs, spesifisert: 3 personer på kurs til Harstad (Narvik) med Telenor, 3 dager: - Reise kr 5.000,- - Kost/losji kr ,- - Tapt arbeidsfortjeneste kr 9.000,- 4 personer på produktkurs innen elektro: - Reise for representant fra bransjen kr 8.000,- - Tapt arbeidsfortjeneste, 3 dager kr 9.000,- Sum kurskostnader kr ,- Side 11 av 20

12 Sak 0021/06 Videre forelå det kostnadsoverslag til markedsføring i forbindelse med oppstart av tele- og elektrobutikk, på til sammen kr ,-. Dette utgjorde trykking av brosjyre og utlevering gjennom Posten Norge, både før åpninga i oktober og senere foran julehandelen. Søknaden på markedsføringsmidler ble altså behandlet som delegert sak, der de fikk innvilget kr 5.000,-. Dette i henhold til Vedtekter for næringsfondet, sist vedtatt i k-sak 44/02. Finansiering: Salgsinntekter kr ,- Karlsøy kommune, næringslån kr ,- Karlsøy kommune, tilskudd fra næringsfondet kr ,- Egenkapital kr ,- Sum finansiering kr ,- Vurdering: Virksomheten er planlagt og igangsatt før finansiering er avklart. Men de søkte iallfall finansiering før oppstart, og det bør tale til deres fordel. Karlsøy Telesenter og Karlsøy Tele & Elektro AS har skapt nye og alternative arbeidsplasser som er sårt trengt, spesielt på Ringvassøya. I henhold til samtale med dem, ser det ut til at også butikkdelen har livets rett. De selger i overkant av forventa, og det kan se ut til at de er i ferd med å skape seg et fotfeste i kommunen, også for denne delen av virksomheten. Vi må ikke se bort fra at dette kan være et vanskelig marked med den nære beliggenheten til Tromsø. Vi bør kunne støtte bedriften med et lån, men størrelsen bør diskuteres. Driftskostnadene i oppstartfasen for den virksomheten som starta opp i oktober i fjor, burde langt på vei kunne ivaretas av den eksisterende bedriften, Karlsøy Telesenter. Iallfall det som gjelder husleie, strøm, telefonutgifter og lønn. Det kom imidlertid inn ei ekstra stilling i forbindelse med butikken. Men også ut fra det faktum at det er begrensa midler på næringsfondet, bør hver søknad vurderes nøye i forhold til størrelsen på næringslån. Vi foreslår derfor et næringslån på kr ,-. Det er viktig at bedrifter som dette oppgraderer sine ansatte ved å sende dem på aktuelle kurs. Siden bedriften er i en oppstartsfase, anbefaler vi et opplæringstilskudd på kr ,-. Dette vil dekke nær halvdelen av de oppførte kostnadene for de to kursene. Vedlegg: Søknad datert Søknad om midler til markedsføring, mottatt Søknad om midler til opplæring, mottatt samme dag. Fra Karlsøy kommune, datert : Melding om delegert vedtak. Brønnøysundregistrene, : Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret. Side 12 av 20

13 Sak 0003/06 KLAGE - DISPENSASJON FOR FRADELING AV 1 FRITIDSPARSELL FRA EIENDOMMEN GBNR. 12/1, SKOGSFJORDVATN Saksbehandler: Robert Robertsen Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 05/00697 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0003/06 Formannskapet Rådmannens innstilling: Vedtak i sak 27/05 opprettholdes. Vi kan ikke se at det er kommet nye momenter i klagen som tilsier en omgjøring av vedtaket. Saken oversendes fylkeslandbruksstyret i Troms for endelig avgjørelse Saksutredning: Fradeling av parsell på 0,750 daa innmarksbeite fra eiendommen gnr 12 bnr. 1 til en fritidstomt avslås i medhold av jordlovens pgf. 12. Det er lagt vekt på at en fradeling som omsøkt vil føre til drifts- og miljømessige ulemper for fremtidig landbruksdrift på eiendommen. Vedtak er gjort etter fullmakt fra kommunestyret. Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker. Det vises til vedlagte orientering om klage. Eiendommen ligger ved Skogsfjordvatn på Ringvassøya. I kommuneplanens arealdel er området betegna som NLF område sone III. Bestemmelsene er at spredt utbygging av bolig, ervervs- og fritidsbebyggelse kan tillates. En evt. bebyggelse må bl.a. ikke berøre landbruksinteresser. Det søkes fradeling for en fritidsparsell plassert på innmarksbeite innafor eiendommens innmarksområde. Arealet er oppgitt til 750 m2 og adkomsten vil skje via gårdstunet og over dyrka areal. Eiendommen er for tiden ikke i drift. En fritidsparsell, slik en er plassert, kan føre til drifts- og miljømessig ulempe for fremtidig landbruksdrift på eiendommen. Eiendommen består totalt av daa hvorav 5,0 daa er fulldyrket, 24, daa er overflatedyrket, 30 daa er skog og daa er annet areal. Vedlegg: Kart over eiendommen Side 13 av 20

14 Sak 0003/06 Saksutredning til møte i formannskapet den Søker har påklaget vedtaket. I klageskrivet fremkommer det bl.a.: Kommentarer til pkt. 1 Det er tidligere gitt fradelingstillatelse til det bebygde eldre våningshuset på eiendommen. Dette huset lå like ved avkjøringen og på et helt annet sted på eiendommen. Pkt. 2. At ingen andre sektormyndigheter har anmerkninger mot søknad har ingen betydning for avgjørelse av delingssøknade eter jordloven. Pkt. 3. Omsøke parsell ligger på innmarksdelen av eiendommen. Arealet er på kartet oppgitt til innmarksbeite. Oppgitt areal i søknad er da men det inntegna areal på kart er 4,2 da. Pkt. 4. Adkomst til parsellen er i klageskrivet oppgitt vil bli fra hovedvei langs steingjerde/nabogrense mot nabo og vil ikke krysse fremtidig dyrket mark. Hvis adkomsten er ment å våre slik den er beskrevet så vil det være nødvendig med avkjøring og areal til plass for biloppstillingsplass. Dyrka areal på eiendomen er fra før begrenset og en ytterligere reduksjon av arealet slik det her legges opp til vil føre til negative konsekvenser for landbruk på eiendommen og i området for øvrig. Side 14 av 20

15 Sak 0022/06 KANDIDATER TIL STYRET FOR UNIVERSITETSSYKEHUSET Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 080 Arkivsaksnr.: 06/00163 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0022/06 Formannskapet Rådmannens innstilling: Saksutredning: Helse Nord inviterer til å foreslå folkevalgte som kandidater til styret for universitetssykehuset i Nord Norge. Forslagene med kort CV sendes Helse Nord. Med folkevalgte menes både personer med nåværende verv og tidligere folkevalgte. Det anmodes om at det foreslås like mange kandidater av hver kjønn og det er anledning til å foreslå fire kandidater. Side 15 av 20

16 Sak 0023/06 SERVICEERKLÆRING Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 05 &01 Arkivsaksnr.: 06/00167 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0023/06 Formannskapet Rådmannens innstilling: Saksutredning: Administrasjonen i kommunen ønsker å innføre serviceerklæringer for kommunale tjenester. Både en generell, som vil gjelde alle ansatte, og som vil være grunnlaget for god service og viktig for at alle henvendelser til kommunen blir tatt på alvor. Og spesielle erklæringer som går på de enkelte tjenestene f.eks. byggesak, barnehage o.l. Hovedmålene for slike erklæringer er bl.a.: * øke kvaliteten på tjenestene kommunen utfører * danne grunnlag for god dialog med innbyggerne og avklare innbyggernes forventning til tjenestene * mer effektiv utførelse av tjenestene * grunnlag for å utvikle en god organisasjonskultur (felles ansvar, stolthet) Disse erklæringene vil også kunne brukes som et styringsdokument i tillegg til budsjettet. Man kan måle resultater/kvalitet av etatens arbeid. Statlig sektor har hatt obligatoriske serviceerklæringer siden år For kommunal sektor er det ikke obligatorisk, men det er veldig mange kommuner som har slike erklæringer. Definisjon: Serviceerklæring: Skriftlig informasjon til brukerne som konkret beskriver innholdet i en tjeneste, vilkår tjenesten blir gitt på, og måten tjenesten overleveres på. Serviceerklæringer virker moralsk forpliktende for tjenesteyteren, men inneholder ikke bestemmelser om kompensasjon dersom brukeren ikke får den erklærte servicen. Vedlegg: Servieerklæring fra Tvedestrand kommune, Lillehammer kommunesandnes kommune og Ski kommune. Side 16 av 20

17 Sak 0024/06 NOR-FISHING - FISKERIMESSE Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: U40 Arkivsaksnr.: 04/00313 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0065/04 Formannskapet /04 Formannskapet /06 Formannskapet Rådmannens innstilling: Karlsøy kommune deltar ikke på NOR-FISHING 2006 i Trondheim. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0119/04 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Det bevilges kr ,- til NOR-FISHING, fiskerimessa Utgiften belastes næringsfondet, konto Saksutredning: Karlsøy kommune har også i år fått invitasjon fra fylkeskommunen om å delta på fellesstanden under fiskerimessen Det er satt ned en arrangementskomite som skal jobbe med fellesstanden og planlegge hvordan den skal være. Det har vært flere møter i komiteen og Karlsøy har fått møtereferatene. Dersom Karlsøy kommune skal delta, betyr det at vi må ha minimum to personer som skal dekke standen. Det betyr reise og overnatting for disse to. Dette vil beløpe seg til va 8000,- kr. I tillegg koster det, utfta arrangmentskomiteens budsjett ca ,- for plassen vi leier på standen. Ordfører og rådmann vil kanskje også besøke standen i under fiskeridagene. Det betyr ca 8000,- kr i tillegg. Med den anstrengte økonomien til Karlsøy kommune, tilrår en at kommunen ikke deltar på messa. Dersom vi likevel deltar, betyr det at det må settes av tid på forhånd til vår planlegging av standen og arrangementet. Side 17 av 20

18 Sak 0025/06 KAIAVGIFT - VANNVÅG Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: N34 Arkivsaksnr.: 02/00395 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0040/02 Formannskapet /02 Formannskapet /02 Formannskapet /02 Formannskapet /05 Formannskapet /06 Formannskapet Rådmannens innstilling: Det bevilges kr 8000,- til ekstra kaiutgifter i Vannvåg i henhold til avtale mellom Troms fylkeskommune og Karlsøy kommune, som følge av anløp hurtigbåt. Utgiften belastes konto refusjon til andre, med overføring fra konto reserverte tilleggsbevilgninger. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0089/05 Behandling: Forslag til vedtak: Saken utsettes inntil avklarende møte med Troms fylkeskommune, samferdsel er avholdt. Karlsøy kommune mener dette er en fylkeskommunal oppgave. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes inntil avklarende møte med Troms fylkeskommune, samferdsel er avholdt. Karlsøy kommune mener dette er en fylkeskommunal oppgave. Saksutredning: Karlsøy kommune har siden 2002, vært sammen med Troms fylkeskommune på å dekke for ekspederingen av hurtigbåt anløp i Vannvåg. Hurtigbåten anløper Vannvåg fredag og søndag. Det må være ekspeditør på kaia når båten kommer. For dette har kommunen betalt halvparten av kostnadene. Troms fylkeskommune har betalt den andre delen. For 2005 beløper vår del seg til kr 8028,25,-. Side 18 av 20

19 Sak 0026/06 REFERAT SAKER Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/00157 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0026/06 Formannskapet Rådmannens innstilling: Referat sakene tas til etterretning. Saksutredning: Sak nr. 1: Fra: Servicekontoret Vedr: Møtegodtgjørelse Sak nr. 2: Fra: Hansnes Småbåthavn Vedr: Styremøte Sak nr. 3: Fra: Overskattenemnda Vedr: Eiendomsskatt Sak nr. 4: Fra: Overskattenemnda Vedr: Eiendomsskatt Sak nr. 5: Fra: Overskattenemnda Vedr: Eiendomsskatt Sak nr. 6: Fra: Regionrådet Vedr: Møtereferat Sak nr. 7: Fra: Kystverket Vedr: Tilskudd Sak nr. 8: Fra: Fylkesmannen i Troms Vedr: Erstatningskrav vedr. landskapsvernområde Sak nr. 9: Fra: Hnsnes småbåthavn Vedr: Styremøte Side 19 av 20

20 Side 20 av 20 Sak 0026/06

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 07.03.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Laila B. Johansen, Egil Fjellstad, Leif Krøyserth, Hanny

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 18.03.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein-Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Egil Fjellstad, Mari-Ann

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: TROMSØ - WITH HOTELL Møtedato: 19.04.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Svein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Reinøy Sjømat på Reinøya Møtedato: 22.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Freddy Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Tove Eliassen, Kjell Lekang, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Tove Eliassen, Kjell Lekang, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Sommarøy Møtedato: 11.01.2005 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Tove Eliassen, Kjell Lekang, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 21.04.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannareid skole og Offentlig servicekonotr Møtedato: 18.05.2005 og 20.05.2005 Tilstede på møtet: 1. dag: Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 09.02.2005 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 25.08.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen, Freddy Mikkelsen, Mari

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Tove Eliassen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Bent

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjeldstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04.

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Svein-Egil Haugen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Svein-Harald

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.04.2013 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Svein Egil haugen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Jostein Richardsen, Frank

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2008 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 04.06.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 10.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Freddy Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.02.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Mari Ann Myrvang, Kjell Lekang, Freddy Mikkelsen, Frank Pettersen, Jan Olsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Jostein Richardsen, Frank Pettersen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Fylkeshuset, Tromsø Møtedato: 05.05.2009 Tilstede på møtet: Bent Garielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet er invitert på besøk til Hansnes skole. Ordføreren har avtalt med rektor at formannskapet kommer til skolen kl 1100.

MØTEINNKALLING. Formannskapet er invitert på besøk til Hansnes skole. Ordføreren har avtalt med rektor at formannskapet kommer til skolen kl 1100. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset - Øyriket : 17.04.2013 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 77746000 Formannskapet

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 08.11.2006 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: KANTINA I BANKTUN Møtedato: 17.10.2003 Tilstede på møtet: Bjørnar Løvvold, Mona Sørensen, Inge Robertsen, Halvard Karlsen, Mari- Ann Myrvang,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 05.11.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.01.2013 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen, Laila B. Johansen, Freddy Mikkelsen, Jostein Richardsen, Tom

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 15:00 18:30

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 15:00 18:30 Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 14.09.2015 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.04.2010 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Bjørn Lian,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 108/09 09/595 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.06.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 108/09 09/595 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.06.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 24.06.2009 Tid: Kl 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2016 Tilstede på møtet: Mona Pedersen, Parabaran Rajalingam, Eskild Johansen, Jostein Richardsen, Frank pettersen, Freddy

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,.

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gamnes ungdomshus Møtedato: 20.10.2004 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Laila B. Johansen, Ann Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein Egil Haugen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: STEIGEN FORMANNSKAP Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 05.03.2008 Tid: Kl. 12:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75778800 Varamedlemmer møter

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.02.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård Eilertsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen,

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyriket, Rådhuset Møtedato: 01.06.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Svein Harald Tårnes, Elisabeth Johansen, Frank Harry

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Trond Svendsen, Mona Sørensen, Halvard Karlsen, Mari-Ann Myrvng, Egil Fjellstad

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Trond Svendsen, Mona Sørensen, Halvard Karlsen, Mari-Ann Myrvng, Egil Fjellstad KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: TEKNISK ETAT`S MØTEROM Møtedato: 20.06.2003 Tilstede på møtet: Trond Svendsen, Mona Sørensen, Halvard Karlsen, Mari-Ann Myrvng, Egil Fjellstad

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 18.04.12/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.12 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen, Jostein Richardsen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen, Jostein Richardsen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: FUGLØYFJORDEN 1. ETASJE NORD Møtedato: 22.04.2005 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy Brygge og Sjøsportell Møtedato: 29.09.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård M. Eilertsen, Tove Rydningen, Svein-Egil Haugen, Thor

Detaljer

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 6/4/2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen LEDER H

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen LEDER H Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.10.2016 Tid: 09:00 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnhill Andreassen Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.01.2007 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 28.06.2010 Tid: 14:00 15:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Forfall: Bjørn Lian, Mari Ann

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.08.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Stig Einar Mork,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 26.06.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Jan Olsen, Mona Sørensen, Kjellaug Klemetsen, Mari-Ann Myrvang. Forfall:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 09.02.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Liv Skogvoll, Egil Fjellstad,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0078/03 02/00287 VURDERING AV TRAFIKKSIKKERHETEN PÅ FYLKESVEGEN HANSNES-SKATTØRA

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0078/03 02/00287 VURDERING AV TRAFIKKSIKKERHETEN PÅ FYLKESVEGEN HANSNES-SKATTØRA Karlsøy kommune Utvalg: TEKNISK UTVALG Møtested: TEKNISK ETATS MØTEROM Møtedato: 21.03.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 11.12.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Mona Sørensen, Jostein Richardsen, Kjellaug Klemetsen, Vigdis Johansen.

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem 21.11.2012 2. et., møterom 1-2

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem 21.11.2012 2. et., møterom 1-2 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem 21.11.2012 2. et., møterom 1-2 Fra F-sak: 77/12 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 80/12 Til kl.: 18.15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7 Gáivuona suohkan Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: VILT- OG INNLANDSFISKENEMDA Møtested: Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: VILT- OG INNLANDSFISKENEMDA Møtested: Møtedato: Tid: Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: VILT- OG INNLANDSFISKENEMDA Møtested: Møtedato: 31.07. 2009 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 12:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 12:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.11.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 11:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Karlsøy kommune Utvalg: KLAGENEMNDA Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.10.2013 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0028/05 05/00023 SØKNAD OM DRIFTSMIDLER TIL BYGDESENTRALEN VANNØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0028/05 05/00023 SØKNAD OM DRIFTSMIDLER TIL BYGDESENTRALEN VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor : 09.02.2005 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0033/03 03/00057 DAG NILSEN: SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD TIL KUNSTATELIER/- VERKSTED

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0033/03 03/00057 DAG NILSEN: SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD TIL KUNSTATELIER/- VERKSTED Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 12.02.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: Kl. 09.00 Kl 10.00 Informasjon og drøfting om budsjett/virksomhetsplan Kl 13.00 Styringsgruppe strategisk

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.06.2011 Fra kl. 08:35 Til behandling: Sakene 056/11-060/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 09:45 Møtested: Sjønstå, Folkets Hus TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2005 Tid: kl. 10.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.08.2011 Tid: Kl. 12.10 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 28.04.2011 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.09.2009 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Magne Vik, Kjersti Gylseth,

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.07 Tid: Kl 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 16.05.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post postmottak@porsanger.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: MØTEROM PÅ TEKNISK ETAT Møtedato: 10.11.2004 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen Faste

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET KONSESJON PÅ KJØP AV EIENDOM 20/88, 89, 83 OG 4/149

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET KONSESJON PÅ KJØP AV EIENDOM 20/88, 89, 83 OG 4/149 TYNSET KOMMUNETYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.11.2007 Tid: Kl. 09.00 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET BEHANDLEDE SAKER Saksnr. Tittel 140/07 VIRKSOMHETSPLAN 2008-2011 141/07

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. OSK Møtedato: 05.05.2006 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen, Jostein Richardsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Teknisk, næring - og miljø. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Teknisk, næring - og miljø. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Roy Josefsen Asta

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer