MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET"

Transkript

1 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0050/05 04/00633 FISKERIDAGAN 2005 I TROMSØ 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET 0052/05 04/00914 SØKNAD OM Å LEIE AREAL TIL OPPFØRING AV REDSKAPSHUS PÅ KARLSØY KOMMUNES EIENDOM VED ALMENNINGSKAI I VANNVÅG 0053/05 04/01129 FRITAK FRA BO-OG DRIVEPLIKTEN EIENDOMMEN GNR. 35 BNR Hansnes, Thor Tøllefsen ordfører

2 Sak 0050/05 FISKERIDAGAN 2005 I TROMSØ Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00633 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0050/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Karlsøy kommune deltar på Fiskeridagan 2005 med egen stand. 2. Ungdomsskoleelever fra kommunen representerer Karlsøy kommune og fiskerinæringa. 3. Prosjektgruppa består av en lærer fra hver skole, samt 1 2 fra administrasjonen. I tillegg velges en fra formannskapet: 4. Det bevilges kr ,- fra Næringsfondet til kommunens deltakelse. Saksutredning: Karlsøy kommune har fått invitasjon fra Næringsforeningen i Tromsø til å delta på Fiskeridagan 2005 som arrangeres på Strandtorget i Tromsø fredag 27. og lørdag 28. mai. For to år siden deltok Karlsøy kommune med stand tilsvarende det som er skissert i innstillingen. Det var svært vellykket. Ikke minst var ungdommene svært fornøyd. De syntes at de lærte mye, spesielt i det grundige forarbeidet som skolene la ned. Vi fikk også god tilbakemelding fra arrangørene om det positive med å la ungdom representere kommunen. I år skal hovedfokus være på ungdom og fisk, på rekruttering til næringa og på ungdom som konsumenter. Fisk - både som ei framtidsretta næring og som mat. Vi har allerede hatt et møte med aktuelle lærere for å drøfte årets deltakelse, og de er positive. FORELØPIG BUDSJETT: Transport og mat, elever, messedager og forarbeid kr ,- Matservering på messa kr ,- Utstilling, materiell kr ,- Uforutsett kr 5.000,- Sum kr ,- Vurdering: Fiskeridagan i Tromsø er en fin anledning til å markedsføre fiskerikommunen Karlsøy. Vi får vist oss fram i vårt nærområde som en levedyktig, framtidsretta kommune der ungdom med stor selvtillit stolt viser fram kommunens fiskerirelaterte næringsliv. I 2003 deltok daværende ordfører aktivt både i prosjektgruppa og de to dagene på stand. Derfor foreslår vi at en fra formannskapet også i år kan delta i prosessen. Side 2 av 2

3 Sak 0050/05 For to år siden ble det bevilga kr ,- til kommunens deltakelse. Alt gikk med til planlegging, elevenes bedriftsbesøk, dobbel stand (6x3 m), reise- og overnattingsutgifter etc. Vedlegg: Invitasjon fra Næringsforeningen i Tromsø, datert Referat fra møte med lærerne 4. februar Side 3 av 3

4 Sak 0051/05 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 05/00100 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0051/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Ellen Lavold innvilges næringslån kr , -, samt etableringstilskudd kr ,- og markedsføringstilskudd kr 5.000,- i forbindelse med kjøp og overtakelse av Grønnliskaret Villmarkssenter. Det forutsettes at øvrig finansiering er i orden. Lånevilkår: 10 års nedbetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 2,9%. Sikkerhet: Pant i eiendommen. Etableringstilskudd tilbakebetales næringsfondet hvis virksomheten nedlegges eller selges i løpet av de første fire år, slik: 1. år 100%, 2. år 75%, 3. år 50%, 4. år 25%. Lån belastes , tilskudd Saksutredning: Grønnliskaret Villmarksenter ligger ute for salg. Ellen Lavold, Dåfjord, ønsker å overta anlegget sammen med sin mann Oddvar Jensen. Hun søker derfor om overtakelse av næringslån fra nåværende eiere, samt et lite etablerings - og markedsføringstilskudd. De er i dialog med bank om hovedfinansiering. De har befart anlegget og har beregnet hva som trengs av nyinvestering på kort sikt. Dette beløper seg til ,-, se vedlegg. KAPITALBEHOV: Kjøp av Grønnliskaret kr ,- Div. investeringer kr ,- Tinglysning og div. andre gebyr kr ,- Faste utgifter første to måneder kr ,- Innkjøp av varer, førstegangs kr ,- Markedsføring kr 5.000,- Sum kapitalbehov kr ,- FINANSIERING: Bank kr ,- Karlsøy kommune, næringslån kr ,- Karlsøy kommune, etableringstilskudd kr ,- Karlsøy kommune, markedsføringstilskudd kr 5.000,- Egenkapital/eget arbeid kr ,- Side 4 av 4

5 Sak 0051/05 Sum finansiering kr ,- Bakgrunn: Nåværende eiere, Kåre Olsen og Einar Hansen, fikk for vel to år siden innvilget lån kr ,- hver i næringsfondet til kjøp av Grønnliskaret, til sammen kr , -. De hadde planer for utvidelse med hytter etc., samt gi et bedre tilbud til friluftsfolket. Men av ulike årsaker velger de å selge allerede etter 2 års drift. Vurdering: Grønnliskaret Villmarksenter har trofaste campingvognkunder, mange av dem har leid plass der i årevis, tross skiftende eiere av anlegget. Det er derfor viktig, både for dem og for kommunen, at noen overtar slik at nedleggelse kan unngås. Det at en familie fra kommunen overtar, tror vi er positivt. Drift av et slikt anlegg bør være basert på familieeierskap. Hvorfor så stort lån? De søker primært om å overta tidligere eieres lån på til sammen kr ,-. I praksis vil gammelt lån bli innfridd, og de nye eierne oppta nytt lån. Derfor foreslår vi samme beløp. Alternativt et mindre næringslån, men det fordrer eventuelt et større banklån. I innstillingen tar vi med et forbehold om finansiering, da banklån ikke foreligger før behandling i formannskap. Vedlegg: Søknad, datert , vedlagt investerings- og driftsbudsjett. Side 5 av 5

6 Sak 0052/05 SØKNAD OM Å LEIE AREAL TIL OPPFØRING AV REDSKAPSHUS PÅ KARLSØY KOMMUNES EIENDOM VED ALMENNINGSKAI I VANNVÅG Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 04/00914 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0188/04 Formannskapet /04 Formannskapet /05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Formannskapet innvilger søknad fra Kurt Eriksen om å få leie ca. 70m2 for etablering av redskapshus på eiendommen gbnr. 50/106 i Vannvåg, på flg. vilkår: 1. Det etableres festetomt på eiendommen. 2. Leieavtale knyttes opp mot denne festetomta. 3. Leietiden settes til 10 år, med muligheter til forlengelse av denne. 4. Leietaker besørger strøm til eget forbruk over egen måler. 5. Kostnader ved etablering av festetomt, tinglysing av målebrev, festekontrakt besørges av søker/leier 6. Årlig leie settes til kr. 100,- Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0188/04 Behandling: Saken utsettes til neste møte. Vedtak: Formannskapet innvilger søknad fra Kurt Eriksen om å få leie ca. 70m2 for etablering av redskapshus på eiendommen gbnr. 50/106 i Vannvåg, på flg. vilkår: 1. Det etableres festetomt på eiendommen. 2. Leieavtale knyttes opp mot denne festetomta. 3. Leietiden settes til 10 år, med muligheter til forlengelse av denne. 4. Leietaker besørger strøm til eget forbruk over egen måler. 5. Kostnader ved etablering av festetomt, tinglysing av målebrev, festekontrakt besørges av søker/leier 6. Årlig leie settes til kr. 100,- Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0195/04 Behandling: Forslag fra Thor Tøllefsen: Kurt Eriksen får tilbud om å kjøpe tomten til redskaphus. Administrasjonen delegeres fullmakt til å effektuere vedtaket. Side 6 av 6

7 Sak 0052/05 Forslaget fra Thor Tøllefsen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kurt Eriksen får tilbud om å kjøpe tomten til redskaphus. Administrasjonen delegeres fullmakt til å effektuere vedtaket. Saksutredning til formannskapet den Saken har vært behandlet før. Kurt Eriksen har fått tilbud om å kjøpe arealet. Han har ikke søkt om å kjøpe areal, og han ønsker det heller ikke. Saksutredning: Det er innkommet søknad om å få leie et areal på ca. 70m2 på Karlsøy kommunes eiendom gbnr. 50/106, Vannvåg. Søker er Kurt Eriksen som er yrkesfisker og har behov for å sette opp et redskapshus på 40-50m2 ved siden av redskapshus til Roald Enoksen. GPG-Norge har leieavtale på samme eiendom for drift av egnebuer. Bakgrunn: Vurdering: I leieavtalen med GPG på omsøkte eiendom står bla. følgende: Karlsøy kommune leier til GPG Norge As nødvendig areal på eiendommen Lillebo gbnr. 50/106. På bakgrunn av dette har administrasjonen forespurt GPG om tomt til Kurt Eriksen vil komme i konflikt med deres interesser, noe de bekrefter at det ikke gjør. Omsøkte tomt vil heller ikke være til hinder for adkomst/parkering på eiendommen. Delingslovens 2-1 og 3-1 sier følgende: Kartforretning kan alltid kreves av de som er nevnt i 2-2, 3.ledd i delingsloven. Spørsmålet her er når man har plikt å kreve kartforretning. Utgangspunktet er at slik forretning må kreves før del av eiendom festes bort for mer enn 10 år.fremfeste på over 10 år av del av festerett faller også inn under dette. Et vilkår for å anse en rettighet som festerett er etter første ledd at rettigheten er knyttet til grunn som er bebygd, eller skal bebygges.. Ut fra overnevnte finner bygningssjefen at ved bortleie av eiendom som omsøkt, bør festetomt etableres, og at man knytter evt. leieavtale til denne Kostnader ved etablering av festetomt er følgende: Søknad om fradeling i h.h.til reguleringsplan kr.1130,00 Oppmålingsgebyr kr.7320,00 Merkematriell..kr. 200,00 Tinglysing av målebrev..kr. 1690,00 Tinglysing av festekontrakt kr. 1690,00 Til sammen..kr Vedlegg: Side 7 av 7

8 Sak 0052/05 Søknad Kartutsnitt Side 8 av 8

9 Sak 0052/05 FRITAK FRA BO-OG DRIVEPLIKTEN EIENDOMMEN GNR. 35 BNR Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: V63 Arkivsaksnr.: 04/01129 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0022/05 Formannskapet /05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Karlsøy kommune innvilger fritak fra Bo- og driveplikten ved Per-Olaf Theodorsen sitt erverv av eiendommen gnr. 35 bnr. 4+5 i Karlsøy kommune. Det settes som vilkår at jordbruksarealene leies ut på langsiktig avtale for beiteformål og høsting hvis det er interesse for det. Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker. Det vises til vedlagte orientering om klage. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0022/05 Behandling: Saken utsettes. Vedtak: Saken utsettes. SAKSUTREDNING TIL FORMANNSKAPET Saken ble utsatt i forrige møte og legges derfor fram på nytt. Saksutredning: Eiendommen ligger ved Søreidet på Reinøya og ligger innafor sonene I, II og III i bestemmelsene for NLF område i arealplan. Areamåling på eiendommen foretatt av fylkesmannen den den viser at eiendommen, bnr. 4 og 5, består av totalt daa med fjell, skog, myr, vann og jordbruksareal. Arealene er målt etter opptrukne grenser i øk.kart. Av dette arealet er bl.a. 50 daa jordbruksareal (overflatedyrket areal og gjødsla beite slik det er definert i øk.kart) og produktiv skog anslås til 1500 daa. Eiendommen er konsesjonspliktig i h.h.t. lov om konsesjon av 28. nov. 2003, nr. 98. Det har tidligere vært drevet aktivt sauehold på eiendommen inntil tidligere eier la ned drifta. Side 9 av 9

10 Sak 0052/05 Eiendommen ligger for tiden unytta, men det er interesse i området for å bruke eiendommen til beiteformål. Eiendommen er nå overdratt til ny eier ved konsesjonsegenerklæring datert Det søkes fritak fra bo- og driveplikt, søknad er mottatt her for behandling den I søknaden fremkommer det at årsaken til at eiendommen ikke kan drives og bebos er at den - ligger usentralt til ved vegende på Søreidet - familien er etablert i Tromsø med fast arbeid - eiendommen har et beskjedent jordbruksareal på ca 20 daa - arealene er helt ubrukelige og må betegnes som utmark - rettsak om odel på eiendommen Vurdering: Eiendommen ligger ved Søreidet, nærmeste bosetting hvor det drives aktivt gårdsbruk ligger bare i overkant av 1 km unna. En kan derfor ikke hevde at Søreidet ligger mere usentralt i forhold til Nordeidet. Når det gjelder jordbruksarealene så er det ikke riktig at disse er på 20 daa. Korrekt areal er 50 daa og arealene kan ikke betegnes som utmark. Vedlegg: Søknad om fritak Kart Side 10 av 10

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Nordreisa Møtedato: 12.06.2007 Tid: 12.00. Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0091/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR. 1.-

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0091/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR. 1.- Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 04.06.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 31.1.23 Tid: 9 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.06 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 18.11.2009 Tid: kl. 08.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM

SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/05 05/00842 REFERATSAK 0072/05 05/00110 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM 0073/05 05/00331 SØKNAD OM INNLØSNING AV

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0006/01 00/00119 SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKTET "ALTERNATIVE DRIFTSFORMER I NORD-NORSKE GEITEHALD" 0007/01 00/00938

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD Karlsøy kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. OSK Møtedato: 05.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46037/6000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN Gáivuona suohkan Sak 0071/06 Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN 0073/06 06/00753 SØKNAD

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 26.03.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR 0002/07 06/00555 SØKNAD OM TILSKUDD TIL VANNINGSANLEGG 0003/07

Detaljer

GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.02.2010 Tid: 17:00 Møtet starter med befaring på eiendommen Gnr.61 Bnr.28

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 244/12 12/1655 FINANSIERING AV REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK I 2011 246/12 12/1658 FORVALTNING AV VERTSKOMMUNETILSKUDDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 244/12 12/1655 FINANSIERING AV REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK I 2011 246/12 12/1658 FORVALTNING AV VERTSKOMMUNETILSKUDDET Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 14.11.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 24.05.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 17.12.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 02.05.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer