KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL"

Transkript

1 KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Jan Olsen, Mona Sørensen, Kjellaug Klemetsen, Mari-Ann Myrvang. Forfall: Jostein Richardsen. Varamedlemmer: Mari-Ann Myrvang. Fra administrasjonen møtte: May-Jorunn Corneliussen, Frode Sørensen, Frode Albrigtsen, Bjørnar Sørensen. Undertegnede måtte forlate møtet etter sak 87/09. Bjørnar Sørensen overtok protokollføringen. Mari-Ann Myrvang fikk permisjon fra kl Møtet slutt ca. kl Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, May-Jorunn Corneliussen teknisk sjef Utskrift er sendt til: Medlemmer, varamedlemmer, KomRev NORD, media.

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 0086/09 09/00149 GODKJENNING AV PROTOKOLL - TEKNISK UTVALG 0087/09 06/00624 REGULERINGSPLAN FOR SKARET FJELLPARK, GNR. 12, BNR. 43, 44 OG DELER AV 12/4 OG 11, RINGVASSØY - 1. GANGS BEHANDLING 0088/09 06/00007 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 0015/ 09, VEDR. SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FR ADELING AV 3 FRITIDS- PARSELLER FRA EIENDOMMEN GBNR. 13/7, SKOGSFJORDVATN 0089/09 06/00467 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE VED EIENDOMMEN 48/ 3, SKÅNINGSBUKT FERGELEIE, VANNØY 0090/09 09/00065 KLAGE PÅ VEDTAK VEDR. SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUKSENDRING FRA NAUST/SJØBU TIL FRITIDSFORMÅL PÅ EIENDOMMEN GBNR 10/20, MIKKELVIK 0091/09 09/00397 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV 3 BOLIGPARSELLER FRA EIENDOMMEN GBNR. 54/2, VANNAVALEN 0092/09 09/00402 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV REDSKAPSHUS/NAUST PÅ EIENDOMMEN GBNR. 11/6, SKOGSFJORD

3 0093/09 09/00403 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUKSENDRING AV ELDRE FJØS TIL FRITIDSFORMÅL PÅ EIENDOMMEN GBNR. 7/4, KARANES 0094/09 09/00434 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV 3 FRI TIDSPARSELLER FRA EIENDOMMEN GBNR. 59/2, FINNKROKAN 0095/09 09/00524 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV 1 BOLIGPARSELL RUNDT EKS. BYGG, SAMT BRUKSENDRING FRA NÆRINGSBYGG TIL BOLIGFORMÅL PÅ EIEND. 40/15, GAMNES 0085/09 09/00542 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BESTEMMELSENE OM BYGGEAVSTAND FRA MIDTLINJE VEG FOR OPPFØRING AV TAK OVER INNGANGSPARTI PÅ EIEND. 44/287, HANSNES 0096/09 08/01000 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR ETABLERING AV KJØREVEG TIL NAUSTTOMT.OVER EIENDOMMEN GBNR. 7/7, DÅFJORD 0097/09 09/00645 SØKNAD OM MINDRE VESENTLIG REGULERINGS- ENDRING FOR FLYTTING AV 4 UTLEIEHYTTER À 8 BOENHETER, SAMT ETABLERING AV 16 HYTTETOMTER PÅ GBNR. 38/178, SKOGSTRAND CAMPING 0098/09 09/00151 REFERATSAKER - TEKNISK UTVALG 0099/09 08/00915 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV 1 BOLIGPARSELL FRA EIENDOM MEN GBNR. 13/1,

4 SKOGSFJORDVATN 0100/09 08/00934 SØKNAD OM DISP. FOR FRADELING AV PARSELL RUNDT EKS. BOLIG PÅ EIEND. 38/70 STAKKVIK, SAMT BRUKSENDRING FRA BOLIG TIL FRITIDSFORMÅL 0101/09 09/00391 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV 1 NAUSTPARSELL FRA EIENDOMMEN GBNR. 10/6, MIKKELVIK 0102/09 09/00504 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV 1 NAUSTPARSELL FRA EIENDOMMEN GBNR. 45/1, SKATTØR 0103/09 09/00523 SØKNAD OM DISP. FOR OPPFØRING AV VÅNINGSHUS, STALL OG VERKSTED - EIEND. 42/6 - HESSFJORD 0104/09 09/00646 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KYSTSONEPLAN - NORFRA - TORSVÅGBRUKET AS 0105/09 09/00659 SØKNAD OM BRUKSENDRING FRA GARASJE TIL BOLIGDEL PÅ EIENDOMMEN GBNR. 44/214, SLETTMOBAKKEN, 9130 HANSNES

5 0086/09 GODKJENNING AV PROTOKOLL - TEKNISK UTVALG Protokoller fra møtene og godkjennes. Protokoller fra møtene og godkjennes. 0087/09 REGULERINGSPLAN FOR SKARET FJELLPARK, GNR. 12, BNR. 43, 44 OG DELER AV 12/4 OG 11, RINGVASSØY - 1. GANGS BEHANDLING Forslag til reguleringsplan for Skaret Fjellpark, gbnr. 12/43, 44, samt deler av gbnr. 12/4 og 12/11, legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) Kunngjøring om offentlig ettersyn skal som regel skje i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet. Den skal klart angi det området forslaget omfatter, og skal gi en rimelig frist for merknader, ikke kortere enn 30 dager. Så vidt mulig bør grunneiere og rettighetshavere i området underrettes ved brev. Når fristen er ute, tar det faste utvalget for plansaker saken opp til behandling med de merknader som er kommet inn. Mari-Ann Myrvang erklærer seg inhabil, da hun er eier av eiendommen gbnr. 12/4. Forslag til reguleringsplan for Skaret Fjellpark, gbnr. 12/43, 44, samt deler av gbnr. 12/4 og 12/11, legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) Kunngjøring om offentlig ettersyn skal som regel skje i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet. Den skal klart angi det området forslaget omfatter, og skal gi en rimelig

6 frist for merknader, ikke kortere enn 30 dager. Så vidt mulig bør grunneiere og rettighetshavere i området underrettes ved brev. Når fristen er ute, tar det faste utvalget for plansaker saken opp til behandling med de merknader som er kommet inn. 0088/09 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 0015/ 09, VEDR. SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV 3 FRITIDSPARSELLER FRA EIENDOMMEN GBNR. 13/7, SKOGSFJORDVATN Teknisk utvalg i Karlsøy kommune tar ikke klage på vedtak vedrørende avslag på søknad om dispensasjon for fradeling av 3 fritidsparseller fra eiendommen Gbnr. 13/7, Skogsfjordvatn til følge. Vedtak i sak 0015/09 av dato opprettholdes. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 15. Saken vil bli oversendt Fylkesmannen i Troms for videre behandling. Forslag fra Jan Olsen, på vegne av utvalget: TU tar klagen til følge. Etter befaring , ser ikke utvalget at disp. for fradeling av 3 fritidsparseller vil være til hinder for landbruket. Karlsøy kommunes landbruksavdeling har også uttalt seg positivt til fradelingen. Olsens forslag enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling falt. Teknisk utvalg i Karlsøy kommune tar klage på vedtak i sak 0015/09 til følge, og gir i medhold av plan- og bygningsloven 7, og med hjemmel i samme lovs 20-6, dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, og gir delingstillatelse for 3 fritidsparseller fra eiendommen Gbnr. 13/7, Skogsfjordvatn, som omsøkt, på følgende vilkår: 1. Det må foreligge avkjøringstillatelse fra Statens vegvesen. 2. Dersom det under arbeid oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet, skal arbeidet stanses og kulturmyndighetene varsles umiddelbart. 3. Veg-, vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst 4. Før kartforretning/oppmåling foretas, må kopi av delingstillatelse sendes Statens vegvesen slik at formell avkjøringstillatelse kan gis. 5. Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen tre år Begrunnelse:

7 Etter befaring , ser ikke utvalget at disp. for fradeling av 3 fritidsparseller vil være til hinder for landbruket. Karlsøy kommunes landbruksavdeling har også uttalt seg positivt til fradelingen. Vedtaket vil bli oversendt Fylkesmannen i Troms. 0089/09 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE VED EIENDOMMEN 48/3, SKÅNINGSBUKT FERGELEIE, VANNØY kommuneplanens arealdel, og gir tillatelse til ulegging av flytebrygge ved eiendommen Gbnr. 48/3 som omsøkt, på følgende vilkår: 1. Betingelser satt av berørte sektormyndigheter skal overholdes. 2. Det må ikke settes opp stengsler eller annet som vil være til hinder for den frie ferdsel i området. 3. Dersom det under arbeid oppdages gjenstander eller levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og kulturmyndighetene varsles. 4. Den formelle tillatelsen til tiltaket er delegert bygningssjefen å avgjøre. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og 63. Klageinnstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Teknisk utvalg i Karlsøy innen tre uker, viser til vedlagte orientering. Administrasjonen endrer lovhenvisningen slik: Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7. Enstemmig som innstillingen med administrasjonens korrigering. kommuneplanens arealdel, og gir tillatelse til ulegging av flytebrygge ved eiendommen Gbnr. 48/ 3 som omsøkt, på følgende vilkår:

8 1. Betingelser satt av berørte sektormyndigheter skal overholdes. 2. Det må ikke settes opp stengsler eller annet som vil være til hinder for den frie ferdsel i området. 3. Dersom det under arbeid oppdages gjenstander eller levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og kulturmyndighetene varsles. 4. Den formelle tillatelsen til tiltaket er delegert bygningssjefen å avgjøre. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7. Klageinnstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Teknisk utvalg i Karlsøy innen tre uker, viser til vedlagte orientering. 0090/09 KLAGE PÅ VEDTAK VEDR. SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUKSENDRING FRA NAUST/SJØBU TIL FRITIDSFORMÅL PÅ EIENDOMMEN GBNR 10/20, MIKKELVIK Teknisk utvalg i Karlsøy kommune tar ikke klage på vedtak vedrørende søknad om dispensasjon for bruksendring fra naust/ sjøbu til fritidsformål på eiendommen Gbnr. 10/20 til følge, og opprettholder vedtak i sak 0054/09, av dato Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 15. Saken oversendes Fylkesmannen i Troms for videre behandling. Teknisk utvalg i Karlsøy kommune tar ikke klage på vedtak vedrørende søknad om dispensasjon for bruksendring fra naust/ sjøbu til fritidsformål på eiendommen Gbnr. 10/20 til følge, og opprettholder vedtak i sak 0054/09, av dato Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 15. Saken oversendes Fylkesmannen i Troms for videre behandling. 0091/09 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV 3 BOLIGPARSELLER

9 FRA EIENDOMMEN GBNR. 54/2, VANNAVALEN kommuneplanens arealdel, og gir en delingstillatelse for 3 boligparseller fra eiendommen Gbnr. 54/2 som omsøkt, på følgende vilkår: 1. Det må foreligge tillatelse etter jordlovens Det må foreligge endelig positiv uttalelse fra Fylkesmannen i Troms. 3. Dersom det under arbeid oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet skal arbeidet stanses og kulturmyndighetene varsles umiddelbart 4. Veg-, vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst 5. Før kartforretning/oppmåling foretas må kopi av delingstillatelse sendes Statens vegvesen slik at formell avkjøringstillatelse kan gis. 6. Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen tre år Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og 63. kommuneplanens arealdel, og gir en delingstillatelse for 3 boligparseller fra eiendommen Gbnr. 54/2 som omsøkt, på følgende vilkår: 1. Det må foreligge tillatelse etter jordlovens Det må foreligge endelig positiv uttalelse fra Fylkesmannen i Troms. 3. Dersom det under arbeid oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet skal arbeidet stanses og kulturmyndighetene varsles umiddelbart 4. Veg-, vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst 5. Før kartforretning/oppmåling foretas må kopi av delingstillatelse sendes Statens vegvesen slik at formell avkjøringstillatelse kan gis. 6. Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen tre år Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og 63.

10 0092/09 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV REDSKAPSHUS/ NAUST PÅ EIENDOMMEN GBNR. 11/ 6, SKOGSFJORD kommuneplanens arealdel, og gir tillatelse til riving av eksisterende uthus og oppføring av nytt redskapshus/ naust på eiendommen Gbnr. 11/6 som omsøkt, på følgende vilkår: 1. Dersom det under arbeid oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet skal arbeidet stanses og kulturmyndighetene varsles umiddelbart. 2. Kopi av vedtaket må sendes Statens vegvesen slik at formell avkjøringstillatelse kan gis. 3. Den formelle tillatelsen til tiltaket er delegert bygningssjefen å avgjøre. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7. kommuneplanens arealdel, og gir tillatelse til riving av eksisterende uthus og oppføring av nytt redskapshus/naust på eiendommen Gbnr. 11/6 som omsøkt, på følgende vilkår: 1. Dersom det under arbeid oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet skal arbeidet stanses og kulturmyndighetene varsles umiddelbart. 2. Kopi av vedtaket må sendes Statens vegvesen slik at formell avkjøringstillatelse kan gis. 3. Den formelle tillatelsen til tiltaket er delegert bygningssjefen å avgjøre. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7.

11 0093/09 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUKSENDRING AV ELDRE FJØS TIL FRITIDSFORMÅL PÅ EIENDOMMEN GBNR. 7/4, KARANES Teknisk utvalg i Karlsøy kommune gir i medhol av Plan- og bygningslovens 7, og med kommuneplanens arealdel, og gir tillatelse til bruksendring av eldre fjøs til fritidsformål på eiendommen Gbnr. 7/4 som omsøkt, på følgende vilkår: 1. Det må foreligge endelig positiv uttalelse fra kulturetaten. 2. Det må dokumenteres at bygningen tilfredsstiller de krav byggeforskriftene stiller til fritidsbolig. 3. Den formelle tillatelsen til tiltaket er delegert bygningssjefen å avgjøre. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7. Klageinnstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Teknisk utvalg i Teknisk utvalg i Karlsøy kommune gir i medhol av Plan- og bygningslovens 7, og med kommuneplanens arealdel, og gir tillatelse til bruksendring av eldre fjøs til fritidsformål på eiendommen Gbnr. 7/4 som omsøkt, på følgende vilkår: 1. Det må foreligge endelig positiv uttalelse fra kulturetaten. 2. Det må dokumenteres at bygningen tilfredsstiller de krav byggeforskriftene stiller til fritidsbolig. 3. Den formelle tillatelsen til tiltaket er delegert bygningssjefen å avgjøre. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7.

12 0094/09 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV 3 FRITIDS- PARSELLER FRA EIENDOMMEN GBNR. 59/2, FINNKROKAN kommuneplanens arealdel, og gir en delingstillatelse for 3 fritidsparseller fra eiendommen Gbnr. 59/2 som omsøkt, på følgende vilkår: 1. Dersom sektormyndigheter som hittil ikke har besvart har vesentlige merknader til søknaden, vil ikke vedtaket være gyldig. 2. Dersom det under arbeid oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet skal arbeidet stanses og kulturmyndighetene varsles umiddelbart. 3. Veg-, vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst 4. Før kartforretning/oppmåling foretas må kopi av delingstillatelse sendes Statens vegvesen slik at formell avkjøringstillatelse kan gis. 5. Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen tre år Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og 63. De har rett til å klage på Teknisk utvalgs vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Teknisk utvalg i Karlsøy innen tre uker, viser til vedlagte orientering. kommuneplanens arealdel, og gir en delingstillatelse for 3 fritidsparseller fra eiendommen Gbnr. 59/2 som omsøkt, på følgende vilkår: 1. Dersom sektormyndigheter som hittil ikke har besvart har vesentlige merknader til søknaden, vil ikke vedtaket være gyldig. 2. Dersom det under arbeid oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet skal arbeidet stanses og kulturmyndighetene varsles umiddelbart. 3. Veg-, vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst 4. Før kartforretning/oppmåling foretas må kopi av delingstillatelse sendes Statens vegvesen slik at formell avkjøringstillatelse kan gis. 5. Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen tre år

13 Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og 63. De har rett til å klage på Teknisk utvalgs vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Teknisk utvalg i Karlsøy innen tre uker, viser til vedlagte orientering. 0095/09 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV 1 BOLIGPARSELL RUNDT EKS. BYGG, SAMT BRUKSENDRING FRA NÆRINGSBYGG TIL BOLIGFORMÅL PÅ EIEND. 40/15, GAMNES hjemmel i samme lovs 20-6, dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel, og gir en delingstillatelse for boligparsell rundt eksisterende bygg, samt bruksendring fra næringsbygg til boligformål på eiendommen Gbnr, 40/15 som omsøkt, på følgende vilkår: 1. Det tas forbehold for sektormyndigheter som hittil ikke har besvart, dersom disse har vesentlige merknader til søknaden. 2. Det må foreligge avkjørselstillatelse fra Statens vegvesen. 3. Dersom det under arbeid oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet skal arbeidet stanses og kulturmyndighetene varsles umiddelbart. 4. Veg-, vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst 5. Før kartforretning/oppmåling foretas må kopi av delingstillatelse sendes Statens vegvesen slik at formell avkjøringstillatelse kan gis. 6. Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen tre år Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og 63. hjemmel i samme lovs 20-6, dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel, og gir en delingstillatelse for boligparsell rundt eksisterende bygg, samt

14 bruksendring fra næringsbygg til boligformål på eiendommen Gbnr, 40/15 som omsøkt, på følgende vilkår: 1. Det tas forbehold for sektormyndigheter som hittil ikke har besvart, dersom disse har vesentlige merknader til søknaden. 2. Det må foreligge avkjørselstillatelse fra Statens vegvesen. 3. Dersom det under arbeid oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet skal arbeidet stanses og kulturmyndighetene varsles umiddelbart. 4. Veg-, vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst 5. Før kartforretning/oppmåling foretas må kopi av delingstillatelse sendes Statens vegvesen slik at formell avkjøringstillatelse kan gis. 6. Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen tre år Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og /09 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BESTEMMELSENE OM BYGGEAVSTAND FRA MIDTLINJE VEG FOR OPPFØRING AV TAK OVER INNGANGSPARTI PÅ EIENDOMMEN 44/287, HANSNES hjemmel i samme lovs 26, dispensasjon fra bestemmelsene om byggeavstand for oppføring av tak over inngangsparti inntil 8 meter fra midtlinje kommunal veg på eiendommen Gbnr. 44/287 som omsøkt, på følgende vilkår: 1. Det må underskrives erklæring om at søker/tiltakshaver påtar seg kostnader ved eventuelle skader som oppstår ved vedlikehold/brøyting av kommunal veg i omsøkte område. 2. Den formelle byggetillatelsen er delegert bygningssjefen å avgjøre. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7. Vedtaket kan påklages. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Teknisk utvalg i

15 hjemmel i samme lovs 26, dispensasjon fra bestemmelsene om byggeavstand for oppføring av tak over inngangsparti inntil 8 meter fra midtlinje kommunal veg på eiendommen Gbnr. 44/287 som omsøkt, på følgende vilkår: 1. Det må underskrives erklæring om at søker/tiltakshaver påtar seg kostnader ved eventuelle skader som oppstår ved vedlikehold/brøyting av kommunal veg i omsøkte område. 2. Den formelle byggetillatelsen er delegert bygningssjefen å avgjøre. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7. Vedtaket kan påklages. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Teknisk utvalg i 0096/09 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR ETABLERING AV KJØREVEG TIL NAUSTTOMT OVER EIENDOMMEN GBNR. 7/7, DÅFJORD. Teknisk utvalg gir i medhold av Plan- og bygningslovens 7, og med hjemmel i samme lovs 17-2 og 20-6, dispensasjon fra forbudet mot bygging innenfor 100-metersbeltet langs sjøen, og fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, for etablering av kjøreveg til naust over eiendommen gbnr. 7/7, Dåfjord, på følgende betingelser: 1. Det må søkes byggetillatelse for tiltaket. Slik tillatelse er delegert Bygningssjefen å avgjøre. 2. Grøftekanter/skjæringer må tilsås. De har rett til å klage på Teknisk utvalgs vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Teknisk utvalg i Karlsøy kommune innen 3 uker, viser til orientering. Teknisk utvalg gir i medhold av Plan- og bygningslovens 7, og med hjemmel i samme lovs 17-2 og 20-6, dispensasjon fra forbudet mot bygging innenfor 100-metersbeltet langs sjøen, og fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, for etablering av kjøreveg til naust over eiendommen gbnr. 7/7, Dåfjord, på følgende betingelser: 1. Det må søkes byggetillatelse for tiltaket. Slik tillatelse er delegert Bygningssjefen å avgjøre. 2. Grøftekanter/skjæringer må tilsås.

16 De har rett til å klage på Teknisk utvalgs vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Teknisk utvalg i Karlsøy kommune innen 3 uker, viser til orientering. 0097/09 SØKNAD OM MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING FOR FLYTTING AV 4 UTLEIEHYTTER Á 8 BOENHETER, SAMT ETABLERING AV 16 HYTTETOMTER PÅ GBNR. 38/178, SKOGSTRAND CAMPING Teknisk utvalg vedtar mindre vesentlig reguleringsendring på eiendommen gbnr. 38/178, og gir tillatelse til etablering/flytting av 4 utleiehytter med 2 boenheter hver på høyde med kafè/administrasjonsbygg, og for etablering av 16 hyttetomter à 500 m2, med hytte på ca. 100 m2 på hver tomt i henhold til salg- og tilbakeleieprinsippet, på følgende vilkår: 1. Eventuelt positivt vedtak skal forelegges berørte naboer. 2. Det må lages ny planskisse på eiendommen som viser hyttetomter, camingvognplasser, adkomstveger m.m. Dette skal være grunnlag for fremtidig byggesaksbehandling. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 28-1 Forslag fra Svein Tårnes på vegne av utvalget: Saken utsettes inntil det foreligger en konkret plan over området. Planen skal være målsatt med bygninger, veier, avløp, pluss bestemmelser med bygningers mønehøyde, plassering med plan for vei, vann og avløpssystem. Tårnes forslag enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling falt. Saken utsettes inntil det foreligger en konkret plan over området. Planen skal være målsatt med bygninger, veier, avløp, pluss bestemmelser med bygningers mønehøyde, plassering med plan for vei, vann og avløpssystem. 0098/09 REFERATSAKER - TEKNISK UTVALG Referatsakene tas til orientering.

17 Bemerkninger til referatsakene: Til neste møte: Trafikksikkerhetsplan tilskudd. Hvem gjør hva? Ref.sak 2 og 3 ses i sammenheng med planen. Enstemmig som innstillingen, med disse merknadene. Referatsakene tas til orientering, med følgende bemerkninger: Til neste møte: Trafikksikkerhetsplan tilskudd. Hvem gjør hva? Ref.sak 2 og 3 ses i sammenheng med planen. 0099/09 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV 1 BOLIGPARSELL FRA EIENDOMMEN GBNR. 13/1, SKOGSFJORDVATN hjemmel i samme lovs 20-6, dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel, og gir en delingstillatelse for boligparsell fra eiendommen Gbnr. 13/1 som omsøkt, på følgende vilkår: 1. Dersom det under arbeid oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet skal arbeidet stanses og kulturmyndighetene varsles umiddelbart. 2. Veg-, vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst 3. Før kartforretning/oppmåling foretas må kopi av delingstillatelse sendes Statens vegvesen slik at formell tillatelse kan gis. 4. Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen tre år etter at delingstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og 63. Søker, eller andre med rettslig klageinteresse i saken, har rett til å klage på Teknisk utvalgs vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Teknisk utvalg i Karlsøy innen tre uker. Det vises til orientering om klageadgang.

18 hjemmel i samme lovs 20-6, dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel, og gir en delingstillatelse for boligparsell fra eiendommen Gbnr. 13/1 som omsøkt, på følgende vilkår: 1. Dersom det under arbeid oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet skal arbeidet stanses og kulturmyndighetene varsles umiddelbart. 2. Veg-, vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst 3. Før kartforretning/oppmåling foretas må kopi av delingstillatelse sendes Statens vegvesen slik at formell tillatelse kan gis. 4. Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen tre år etter at delingstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og 63. Søker, eller andre med rettslig klageinteresse i saken, har rett til å klage på Teknisk utvalgs vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Teknisk utvalg i Karlsøy innen tre uker. Det vises til orientering om klageadgang. 0100/09 SØKNAD OM DISP. FOR FRADELING AV PARSELL RUNDT EKS. BOLIG PÅ EIEND. 38/70 STAKKVIK, SAMT BRUKSENDRING FRA BOLIG TIL FRITIDSFORMÅL kommuneplanens arealdel, og gir en delingstillatelse for parsell rundt eks. bolig fra eiendommen Gbnr. 38/70, samt bruksendring fra bolig til fritidsformål som omsøkt, på følgende vilkår: 1. Det må foreligge positiv uttalelse fra Karlsøy kommunes landbruksavdeling. 2. Det må foreligge tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra Statens vegvesen. 3. Veg-, vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tiunglyst 4. Før kartforretning/oppmåling foretas må kopi av delingstillatelse sendes Statens vegvesen slik at formell avkjøringstillatelse kan gis. 5. Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen tre år 6. Den formelle tillatelsen til tiltaket (bruksendringen) er delegert bygningssjefen å avgjøre. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og 63.

19 Vedtaket kan påklages iht. Plan- og bygningslovens 15 og forvaltningslovens 28. Forslag fra Svein Tårnes på vegne av utvalget: Bruksendring fra bolig til fritidsformål avslås, på grunn av at boligen ligger i et område med spredt boligbygging langs fylkesveien. Punkt 6 utgår. Rådmannens innstilling, med Tårnes endring, enstemmig vedtatt. kommuneplanens arealdel, og gir en delingstillatelse for parsell rundt eks. bolig fra eiendommen Gbnr. 38/70, på følgende vilkår: 1. Det må foreligge positiv uttalelse fra Karlsøy kommunes landbruksavdeling. 2. Det må foreligge tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra Statens vegvesen. 3. Veg-, vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tiunglyst 4. Før kartforretning/ oppmåling foretas må kopi av delingstillatelse sendes Statens vegvesen slik at formell avkjøringstillatelse kan gis. 5. Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen tre år Bruksendring fra bolig til fritidsformål avslås, på grunn av at boligen ligger i et område med spredt boligbygging langs fylkesveien. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og 63. Vedtaket kan påklages iht. Plan- og bygningslovens 15 og forvaltningslovens /09 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV 1 NAUSTPARSELL FRA EIENDOMMEN GBNR. 10/6, MIKKELVIK Teknisk utvalg i Karlsøy kommune gir i medhold av plan- og bygningslovens 7, og med kommuneplanens arealdel, og gir en delingstillatelse for 1 naustparsell fra eiendommen Gbnr. 10/6 som omsøkt, på følgende vilkår:

20 1. Dersom sektormyndigheter som hittil ikke har besvart har vesentlige merknader til søknaden, vil ikke vedtaket være gjeldende. 2. Dersom det under arbeid kommer frem gjenstander eller andre spor etter tidligere menneskelig aktivitet, skal arbeidet stanses og kulturmyndighetene varsles umiddelbart. 3. Vegrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst erklæring, evt. kan disse sikres i skjøtet, jfr. Pbl Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen tre år Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og 63. Forslag fra Mona Sørensen, AP: Rådmannens innstilling med tillegg: Ved ytterligere søknad om fradeling fra eiendommen, må det foreligge reguleringsplan. Enstemmig som innstillingen, med Sørensens tilføyelse. Teknisk utvalg i Karlsøy kommune gir i medhold av plan- og bygningslovens 7, og med kommuneplanens arealdel, og gir en delingstillatelse for 1 naustparsell fra eiendommen Gbnr. 10/ 6 som omsøkt, på følgende vilkår: 1. Dersom sektormyndigheter som hittil ikke har besvart har vesentlige merknader til søknaden, vil ikke vedtaket være gjeldende. 2. Dersom det under arbeid kommer frem gjenstander eller andre spor etter tidligere menneskelig aktivitet, skal arbeidet stanses og kulturmyndighetene varsles umiddelbart. 3. Vegrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst erklæring, evt. kan disse sikres i skjøtet, jfr. Pbl Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen tre år 5. Ved ytterligere søknad om fradeling fra eiendommen, må det foreligge reguleringsplan. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og 63.

21 0102/09 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV 1 NAUSTPARSELL FRA EIENDOMMEN GBNR. 45/1, SKATTØR kommuneplanens arealdel, og gir en delingstillatelse for naustparsell fra eiendommen Gbnr. 45/1 som omsøkt, på følgende vilkår: 1. Det må foreligge tillatelse etter jordlovens Det må foreligge avkjørselstillatelse fra Statens vegvesen. 3. Vegrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst erklæring, evt. kan disse sikres i skjøtet, jfr. Pbl Dersom det under arbeid oppdages gjenstander eller andre spor etter tidligere menneskelig aktivitet, skal arbeidet stanses og kulturmyndighetene varsles umiddelbart. 5. Før kartforretning/oppmåling foretas må kopi av delingstillatelse sendes Statens vegvesen slik at formell avkjøringstillatelse kan gis. 6. Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen tre år Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og 63. Vedtaket kan påklages iht. Plan- og bygningslovens 15 og forvaltningslovens 28. kommuneplanens arealdel, og gir en delingstillatelse for naustparsell fra eiendommen Gbnr. 45/1 som omsøkt, på følgende vilkår: 1. Det må foreligge tillatelse etter jordlovens Det må foreligge avkjørselstillatelse fra Statens vegvesen. 3. Vegrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst erklæring, evt. kan disse sikres i skjøtet, jfr. Pbl Dersom det under arbeid oppdages gjenstander eller andre spor etter tidligere menneskelig aktivitet, skal arbeidet stanses og kulturmyndighetene varsles umiddelbart.

22 5. Før kartforretning/oppmåling foretas må kopi av delingstillatelse sendes Statens vegvesen slik at formell avkjøringstillatelse kan gis. 6. Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen tre år Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og 63. Vedtaket kan påklages iht. Plan- og bygningslovens 15 og forvaltningslovens /09 SØKNAD OM DISP. FOR OPPFØRING AV VÅNGSHUS, STALL OG VERKSTED - EIEND. 42/6 - HESSFJORD hjemmel i samme lovs 20-6, dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel, og gir dispensasjon for oppføring av våningshus, stall og verksted, samt etablering av ny veg på eiendommen 42/6 som omsøkt, på følgende vilkår: 1. Det må foreligge tillatelse etter jordlovens Det må foreligge positiv rapport fra NGI. 3. Det tas forbehold for uttalelse fra samfunnsikkerhets- og beredskapsavdelingen hos Fylkesmannen i Troms. 4. Det må foreligge avkjørselstillatelse fra Statens vegvesen. 5. Dersom det under arbeid oppdages gjenstander eller andre spor etter tidligere menneskelig aktivitet skal arbeidet stanses og kulturmyndighetene varsles umiddelbart. 6. Veg-, vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst 7. Den formelle tillatelsen til tiltaket er delegert bygningssjefen å avgjøre. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7. hjemmel i samme lovs 20-6, dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens

23 arealdel, og gir dispensasjon for oppføring av våningshus, stall og verksted, samt etablering av ny veg på eiendommen 42/6 som omsøkt, på følgende vilkår: 1. Det må foreligge tillatelse etter jordlovens Det må foreligge positiv rapport fra NGI. 3. Det tas forbehold for uttalelse fra samfunnsikkerhets- og beredskapsavdelingen hos Fylkesmannen i Troms. 4. Det må foreligge avkjørselstillatelse fra Statens vegvesen. 5. Dersom det under arbeid oppdages gjenstander eller andre spor etter tidligere menneskelig aktivitet skal arbeidet stanses og kulturmyndighetene varsles umiddelbart. 6. Veg-, vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst 7. Den formelle tillatelsen til tiltaket er delegert bygningssjefen å avgjøre. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens /09 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KYSTSONEPLAN - NORFRA - TORSVÅGBRUKET AS Karlsøy kommune dispenserer fra kystsoneplanens bestemmelse i Torsvåg havn, område båndlagt til industri- og havneformål, og gir tillatelse til akvakulturformål, jfr. søknad fra Norfra - Torsvågbruket AS, datert hhv. 17. og Karlsøy kommune dispenserer fra kystsoneplanens bestemmelse i Torsvåg havn, område båndlagt til industri- og havneformål, og gir tillatelse til akvakulturformål, jfr. søknad fra Norfra - Torsvågbruket AS, datert hhv. 17. og /09 SØKNAD OM BRUKSENDRING FRA GARASJE TIL BOLIGDEL PÅ

24 EIENDOMMEN GBNR 44/214, SLETTMOBAKKEN, 9130 HANSNES hjemmel i samme lovs 20-6, dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, og gir tillatelse til bruksendring fra garasje/carport som er inkludert i eksisterende bolig til boligformål på eiendommen gbnr. 44/214, 9130 Hansnes. 1. Det må dokumenteres at enheten må tilfredstille byggeforskriftene for boligformål, herunder sikkerhet mot brann også. 2. Den formelle tillatelsen til tiltaket er delegert bygningssjefen å avgjøre. Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms via Teknisk utvalg i Karlsøy kommune, jfr. Plan- og bygningslovens 15 og forvaltningslovens 28. Klagefristen er i henhold til forvaltningslovens 29 tre uker fra vedtaket er mottatt. Nærmere opplysninger om klagerett fremgår av vedlagte oppsett. Søker/tiltakshaver: Frank Pedersen, Slettmobakken 15, 9130 Hansnes. hjemmel i samme lovs 20-6, dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, og gir tillatelse til bruksendring fra garasje/carport som er inkludert i eksisterende bolig til boligformål på eiendommen gbnr. 44/214, 9130 Hansnes. 1. Det må dokumenteres at enheten må tilfredstille byggeforskriftene for boligformål, herunder sikkerhet mot brann også. 2. Den formelle tillatelsen til tiltaket er delegert bygningssjefen å avgjøre. Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms via Teknisk utvalg i Karlsøy kommune, jfr. Plan- og bygningslovens 15 og forvaltningslovens 28. Klagefristen er i henhold til forvaltningslovens 29 tre uker fra vedtaket er mottatt. Nærmere opplysninger om klagerett fremgår av vedlagte oppsett. Søker/tiltakshaver: Frank Pedersen, Slettmobakken 15, 9130 Hansnes.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 11.12.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Mona Sørensen, Jostein Richardsen, Kjellaug Klemetsen, Vigdis Johansen.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 25.09.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Jan Olsen, Mona Sørensen, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen. Forfall:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 21.11.2008 Til stede på møtet: Svein H. Tårnes, Jostein Richardsen, Mona Sørensen, Jan Olsen, Kay Morten Bull Forfall:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. OSK Møtedato: 05.05.2006 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen, Jostein Richardsen

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen, Jostein Richardsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen, Jostein Richardsen PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. ADMINISTRASJONSBYGG Møtedato: 17.06.2005 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen, Jostein Richardsen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: KANTINA I BANKTUN Møtedato: 17.10.2003 Tilstede på møtet: Bjørnar Løvvold, Mona Sørensen, Inge Robertsen, Halvard Karlsen, Mari- Ann Myrvang,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen, Jostein Richardsen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen, Jostein Richardsen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: FUGLØYFJORDEN 1. ETASJE NORD Møtedato: 22.04.2005 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Trond Svendsen, Mona Sørensen, Halvard Karlsen, Mari-Ann Myrvng, Egil Fjellstad

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Trond Svendsen, Mona Sørensen, Halvard Karlsen, Mari-Ann Myrvng, Egil Fjellstad KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: TEKNISK ETAT`S MØTEROM Møtedato: 20.06.2003 Tilstede på møtet: Trond Svendsen, Mona Sørensen, Halvard Karlsen, Mari-Ann Myrvng, Egil Fjellstad

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 30.05.2008 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Mona Sørensen, Jan Olsen, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen. Forfall:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 21.11.2007 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Mona Sørensen, Jan Olsen, Jostein Richardsen. Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0091/05 05/00559 REGULERINGSPLAN ÅBORSNES INDUSTRIOMRÅDE, FORSLAG TIL PLANPROGRAM.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0091/05 05/00559 REGULERINGSPLAN ÅBORSNES INDUSTRIOMRÅDE, FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: VANNØY SERVICEBYGG Møtedato: 16.09.2005 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: TEKNISK ETATS MØTEROM Møtedato: 21.03.2003 Tilstede på møtet: Bjørnar Løvvold, Mona Sørensen, Inge Robertsen, Halvard Karlsen, Mari- Ann Myrvang,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Møterom 201 Møtedato: 09.07.2013 Tid: 08:30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Sletten, Helge Nilssen, Laila Benjaminsen, Rønnaug

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. ADMINISTRASJONSBYGG Møtedato: 17.06.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: KANTINA I BANKTUN Møtedato: 30.04.2004 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 20.02.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Jan Olsen, Mona Sørensen, Jostein Richardsen, Kjellaug Klemetsen. Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Knut Sletten, Rønnaug Mørk,

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.05.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel:

FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 15.01.2014 Referanse Vår saksbehandler Per Helge Johansen Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel: 04/14 Plansak, Tor Audun Kvaløy, landbrukseiendom

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.09.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy. PLANBESKRIVELSE med REGULERINGSBESTEMMELSER for NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET på Søndre Reinøy i Karlsøy kommune Tromsø, 09.12.2010 Sak 1058 Rådgivende Ingeniør Norprosjekt a/s

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 05.11.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0132/07 07/00293 KOMPETANSEPLAN - KARLSØY KOMMUNE 2007-2011

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0132/07 07/00293 KOMPETANSEPLAN - KARLSØY KOMMUNE 2007-2011 Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 07.11.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk 20.02.03

Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk 20.02.03 Page 1 of 11 Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk 20.02.03 Karmøy kommune Side 13 av 13 Møtested: Til stede på møtet Rådhuset - kommunestyresalen Barnas representant Bjørn Reppe MØTEprotokoll Hovedutvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: aramedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren. Medlem Turid Dypedal FO Roger Fredriksen Eva Hermanseter. Liv Helene Solberg

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren. Medlem Turid Dypedal FO Roger Fredriksen Eva Hermanseter. Liv Helene Solberg MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 31.01.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Turid

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Tone Sørensen Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Tone Sørensen Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset i Dyrøy Dato: 13.07.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Sjøgren Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Sjøgren Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg teknisk. Eiendomssjef Olav Sønstabø møtte som teknisk sjef Barnas representant Bjørn Reppe Sissel Nilsen møtte som sekretær

Møteprotokoll. Hovedutvalg teknisk. Eiendomssjef Olav Sønstabø møtte som teknisk sjef Barnas representant Bjørn Reppe Sissel Nilsen møtte som sekretær Page 1 of 9 Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 20.11.03 Karmøy kommune Side 9 av 12 Møtested: Til stede på møtet Rådhuset kommunestyresalen Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk Møtedato: 20.11.03 Tid : Kl.

Detaljer

9/7 GAMLE DRAMMENSVEI 330 GODKJENT DELING OG MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING HJEMMELSHAVER: KJELL EUGEN KRISTENSEN DELEGERT SAKSNR.: 812/08.

9/7 GAMLE DRAMMENSVEI 330 GODKJENT DELING OG MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING HJEMMELSHAVER: KJELL EUGEN KRISTENSEN DELEGERT SAKSNR.: 812/08. Kjell Eugen Kristensen Gamle Drammensvei 330 1383 ASKER Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: SHAUG L33 -GBNR9/7 22.09.2008 S08/2912 L27160/08 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S08/2912. 9/7 GAMLE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 27.01.2011 Tid : Kl. 17.00 18.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Toskedal Geir S. KRF Nestleder Eriksen Per Inge AP

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Thea Sandsbråten Solum. Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05.

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Thea Sandsbråten Solum. Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05. SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Svein Jakob Hollerud Nestleder

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 29.09.2010 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 78/10 Til saknr.: 87/10 Av utvalgets

Detaljer

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Arkivsaksnr.: 10/2249-53 Arkivnr.: GNR 56/29-32 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Lovhjemmel: Plan og bygningslovens 1-9 og 32-8 Forvaltningslovens

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.04.2016 Tidspunkt: 10:00 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: MØTEROM PÅ TEKNISK ETAT Møtedato: 10.11.2004 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen Faste

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif-Krøyserth, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen, Jostein Richardsen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif-Krøyserth, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen, Jostein Richardsen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: MØTEROM TEKNISK ETAT Møtedato: 22.10.2004 Tilstede på møtet: Leif-Krøyserth, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen, Jostein Richardsen Faste medlemmer:

Detaljer

OPPHEVING AV AVSLAG PÅ SØKNAD TIL NYTT AVSLAG Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

OPPHEVING AV AVSLAG PÅ SØKNAD TIL NYTT AVSLAG Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: - Søknad med kart

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV 7

Aure kommune MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV 7 Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg Kommuneutvikling Møtedato: 10.07.2007 Møtested: Rådhuset på Aure Fra kl: 10.00 Til kl: 13:00 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV 7 Forfall meldt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Jonas Bertelsen Johnsen Åsta Svendsen Roder Markussen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Jonas Bertelsen Johnsen Åsta Svendsen Roder Markussen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 15.04.2013 Tid: 08:30- MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Trond Andreassen Jonas

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 (onsdag) Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalg for næring, plan og miljø Møteprotokoll Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg: Møtested:, COOP Bjørgen på Forsetmoen Dato: 11.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Tore Tangstad

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 6 AV 7

Aure kommune MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 6 AV 7 Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg Kommuneutvikling Møtedato: 05.12.2006 Møtested: Møterommet (Rådhuset på Aure) Fra kl: 14:30 Til kl: 17:30 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 6 AV

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 108/09 09/595 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.06.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 108/09 09/595 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.06.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 24.06.2009 Tid: Kl 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0117/04 03/00196 SØKNAD OM OMREGULERING AV BOLIGTOMT PÅ "SLETTMOBAKKEN" TIL LEKEPLASS/NÆRMILJØANLEGG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0117/04 03/00196 SØKNAD OM OMREGULERING AV BOLIGTOMT PÅ SLETTMOBAKKEN TIL LEKEPLASS/NÆRMILJØANLEGG Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: SKOGSTRAND CAMPING STAKKVIK Møtedato: 24.09.2004 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46000/6037 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

søknad om deling av eiendom

søknad om deling av eiendom Kart og oppmåling Veiledning om søknad om deling av eiendom Forklaring framgangsmåte behandling Revidert av Kart og oppmåling, februar 2015 Hva er en delingssak? DELING ELLER GRENSEJUSTERING? Ved deling

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE PS 77/11 11/516 SØKNAD OM FRADELING ETTER JORDLOVA 12 GBNR. 17/3, 17/17, 17/27, 24/1, 24/5, 24/10, 25/6

PROTOKOLL SAKSLISTE PS 77/11 11/516 SØKNAD OM FRADELING ETTER JORDLOVA 12 GBNR. 17/3, 17/17, 17/27, 24/1, 24/5, 24/10, 25/6 SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk og arealutvalget Møtedato: 09.12.2011 Tilstede: Jarl Kato Solset Krf Ole Edvin Langaune SP Gunn Karin Eriksen H Ragnhild Hjorthen Saml Bjørn Simonsen Saml vara

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015.

SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015. SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 15.10.2015, saksnr. 127/15 Enstemmig tatt til orientering. 1. Delegerte vedtak. Til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget hadde befaring samme dag. Det var til kraftverkene Eidsåen og Juvsgrenda, med prosjektleder Bård Moberg.

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget hadde befaring samme dag. Det var til kraftverkene Eidsåen og Juvsgrenda, med prosjektleder Bård Moberg. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-9 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 14:00 17:00 Hovedutvalget hadde befaring

Detaljer

13/508 02.07.2013 DS 1/13 TEKN/PBK/TJ GBNR 44/287

13/508 02.07.2013 DS 1/13 TEKN/PBK/TJ GBNR 44/287 13/508 02.07.2013 DS 1/13 TEKN/PBK/TJ GBNR 44/287 SØKNAD OM TILLATELSE UTEN ANSVARSRETT - TILBYGG TIL BOLIG- BOD, GBNR. 44/287, HANSNES 13/510 04.07.2013 DS 2/13 TEKN/PBK/TJ GBNR 13/91 ETT-TRINNS SØKNADSBEHANDLING

Detaljer

Møtetid: 09.00-12.15. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.00-12.15. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 24.10.2013 Fra og med sak: 84/13 Til og med sak: 92/13 Møtetid: 09.00-12.15 Av utvalgets

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.10.2013 Tid: 09:30

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.10.2013 Tid: 09:30 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.10.2013 Tid: 09:30 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.11.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Laila B.Johansen, Frank H. Pettersen, Freddy

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.04.2010 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.11.2006 Tid: kl.10.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.11.2006 Tid: kl.10.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.11.2006 Tid: kl.10.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Mari

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 04.09.2013 Fra kl: 0900 Til kl: 1000 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016 VIKNA KOMMUNE Rådmannen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 3/15 Teknisk utvalg 24.02.2015

Saksnr Utvalg Møtedato 3/15 Teknisk utvalg 24.02.2015 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 10.02.2015 2014/486 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Kjell Rune Nymoen 770 23 126 Saksnr Utvalg Møtedato 3/15 Teknisk utvalg 24.02.2015 Gnr 59 Bnr 53 - Solveig og Tom

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Rolf Johansen, Unntatt i sakene nr.120,

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.11.2016 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 14:10-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder FDV Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder FDV Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Brannstasjonen- møterom Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 03.06.2005 Fra kl. 0830 Til kl. 1015 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt

Detaljer

Møtetid: 09.00 11.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015. Frp, Venstre og Sp: Aleksander Søreng Lillian Holm

Møtetid: 09.00 11.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015. Frp, Venstre og Sp: Aleksander Søreng Lillian Holm FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Møterom teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 21.08.14 Fra og med sak: 77/14 Til og med sak: 94/14 Møtetid: 09.00 11.30 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.09.2009 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Magne Vik, Kjersti Gylseth,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Jensen MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Jensen MEDL H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 17.11.05

Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 17.11.05 Page 1 of 11 Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 17.11.05 Karmøy kommune Side 13 av 13 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Hovedutvalg teknisk Møtedato: 17.11.05 Tid : Kl. 17.00

Detaljer

Møtebok. Frank Eilertsen Varamedlem AP Innhabil i sak PS 12/7 Unni Ovesen Varamedlem AP Til sak PS 12/7 Svein Erik Saue Varamedlem FRP Til sak PS 12/7

Møtebok. Frank Eilertsen Varamedlem AP Innhabil i sak PS 12/7 Unni Ovesen Varamedlem AP Til sak PS 12/7 Svein Erik Saue Varamedlem FRP Til sak PS 12/7 HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Planutvalget Møtedato: 14.03.2012 Tidspunkt: 12:00 15:00 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 7 Til saksnr. 23 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 11.11.2015 Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Kjell Ove Hovde, Gunnvor Synnøve Green, Johannes Michielsen

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Kjell Ove Hovde, Gunnvor Synnøve Green, Johannes Michielsen SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 28.01.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Svein Jakob Hollerud Nestleder

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 10.03.2015 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 12:00-12:20 og 12:30 12:45 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h Alvheim og Hansen Advokatfirma Strandkaien 16, 5013 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200904727/12 BBY 5351 08.09.2009 BYSAKBEH RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord plan- og driftsstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP

Møteprotokoll. Storfjord plan- og driftsstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP Møteprotokoll Storfjord plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 09:00 13: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 14/12 Teknisk utvalg 18.04.2012

Saksnr Utvalg Møtedato 14/12 Teknisk utvalg 18.04.2012 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 11.04.2012 2006/1089 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Kjell Rune Nymoen Saksnr Utvalg Møtedato 14/12 Teknisk utvalg 18.04.2012 Kjetil Aas - Søknad om å kunne beholde

Detaljer

Møtetid: 09.00 10.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.00 10.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 15.05.2014 Fra og med sak: 39/14 Til og med sak: 48/14 Møtetid: 09.00 10.45 Av utvalgets

Detaljer

PROTOKOLL. Innkalling og saksliste godkjent med følgende tilleggssak: 58/11 08/686 RETTING AV FLYTEBRYGGER - FASTSETTING AV NY FRIST SAKSLISTE

PROTOKOLL. Innkalling og saksliste godkjent med følgende tilleggssak: 58/11 08/686 RETTING AV FLYTEBRYGGER - FASTSETTING AV NY FRIST SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk og arealutvalget Møtedato: 02.09.2011 Tilstede: Jarl Kato Solset KRF Britt Thomassen AP Stian Nilsen SP Per Otto Myre SAML Gøril Ovesen SAML Jorunn Hanssen AP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 35/09 09/865 REFERATER 2 36/09 09/357 GNR 41, BNR 3, SOLBERG, SØKNAD OM FRADELING AV 3 BOLIGTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 35/09 09/865 REFERATER 2 36/09 09/357 GNR 41, BNR 3, SOLBERG, SØKNAD OM FRADELING AV 3 BOLIGTOMT SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 23.09.2009 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus, Formanskapssalen Møtedato: 23.08.2016 Tidspunkt: 17:00 - Befaring Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 16.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Skole og barnehagesjefen orienterte vedr. bakgrunnen for at møtet ble lagt til skolen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Skole og barnehagesjefen orienterte vedr. bakgrunnen for at møtet ble lagt til skolen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Steine skole Møtedato: 11.09.2014 Møtestart: 0830 Møteslutt: 1030 Tilstede: Sture Pedersen,ordfører Geir Viggo Pedersen Kjell Richardsen møtte for Sunniva Dahl Tom

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Karlsøy kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: KANTINA I BANKTUN Møtedato: 4/30/2004 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46037 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus, Formannskapssalen Møtedato: 12.04.2016 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen Nestleder

Detaljer