HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN"

Transkript

1 HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir Iversen Elisabeth S. Mikalsen MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN SAKSLISTE 89/08 08/62 RAPPORT OM ÅRSVERK /08 07/361 VERKTØY FOR STRATEGISK STYRING AV KOMMUNEN 91/08 08/125 Unntatt offentlighet ofl 5a KLAGE PÅ VEDTAK 92/08 08/359 Unntatt offentlighet ofl 5a KLAGE PÅ VEDTAK 93/08 08/30 REGNSKAPSRAPPORT PR /08 08/360 MURMANSK 95/08 08/15 ORIENTERING

2 Breivikbotn, 12. august 2008 Eva D. Husby ordfører

3 Sak 88/08 ØKONOMIPLAN Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 07/361 Saksnr.: Utvalg Møtedato 76/07 Formannskapet /07 Formannskapet /07 Formannskapet /08 Kommunestyret / Formannskapet 90/08 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: Formannskapets innstilling til kommunestyret Den fremlagte orienteringen tas til etterretning. Kommunestyret gjør i tillegg følgende vedtak: Med hjemmel i Kommunelovens 50 nr. 7 vedtar kommunestyret at kommunen, med bakgrunn i den økonomiske situasjonen, skal betale minimumsavdrag på kommunens lån i økonomiplanperioden. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 79/07 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Fellesforslag: Etter en redegjørelse fra rådmannen om foreløpig regnskapstall 2007, ser formannskapet det nødvendig å innføre innkjøp, reise og ansettelsesstopp med virkning fra dags dato. Formannskapet vil understreke at de kommunalt vedtatte rapporteringsrutiner skal følges. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 81/07 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Ordfører Eva D. Husby fremmet følgende forslag som innstilling til kommunestyret: 1. Hasvik kommunestyre vedtar det høyeste alternativet for det kommunale skattøret for Side 3 av 54

4 Beskrivelse Hasvik Brukerbetalinger Andre Overføringer Rammetilskudd Andre Andre Skatt Eiendomsskatt Andre Sum Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Avskrivninger Fordelte Sum Brutto Renteinntekter, Mottatte Sak 88/08 2. Ordførergodtgjørelse og øvrige politiske godtgjøringer fryses på 2007 nivå. 3. Kommunestyret vedtar budsjett 2008 for drift i henhold til vedlegg konsekvensjustert årsbudsjett 2008 hovedoversikt drift 4. Kommunestyret utsetter behandlingen av økonomiplanen til våren 08. Saken skal senest behandles i kommunestyret i mai Kommunestyret har ikke gitt nye kommunale garantier. 6. Kommunestyret vedtar at oppstilling av det detaljerte budsjett utføres i henhold til vedtatt budsjettreglement for Hasvik kommune av , sist revidert Hasvik formannskap vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Etter en redegjørelse fra rådmannen om foreløpig regnskapstall 2007, ser formannskapet det nødvendig å innføre innkjøp, reise og ansettelsesstopp med virkning fra dags dato. Formannskapet vil understreke at de kommunalt vedtatte rapporteringsrutiner skal følges. Saksutredning: Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett salgs og leieinntekter med krav til motytelse statlige overføringer overføringer på inntekt og formue direkte og indirekte skatter driftsinntekter (B) utgifter av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod av varer og tejenester som erstatter komm tjprod utgifter driftsutgifter (C) driftsresultat (D=BC) utbytte og eieruttak avdrag på utlån

5 Beskrivelse Sum Renteutgifter, Avdragsutgifter Utlån Sum Resultat Motpost Netto Bruk Bruk Bruk Bruk Sum Overført Dekning Avsetninger Avsetninger Avsetninger Sum Regnskapsmessig Sak 88/08 Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett eksterne finansinntekter (E) provisjoner og andre finansutgifter eksterne finansutgifter (F) eksterne finansieringstransaksjoner avskrivninger driftsresultat (I) av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk av disposisjonsfond av bundne fond av likviditesreserve bruk av avsetninger (J) til investeringsregnskapet av tidligere års merforbruk til disposisjonsfond til bundne fond til likviditetsreserven avsetninger (K) mer mindreforbruk Det er satt av kr i lønnsreserve i revidert budsjett 2008 pga lønnsoppgjøret Avdrag på lån er redusert til beregnet minimumsavdrag i revidert budsjett 2008 (Dette må vedtas konkret av kommunestyret) Vedtatt inndekking av merforbruk fra 2007 lagt inn Det er fremdeles behov for reduksjon på vel 1,0 mill kroner i budsjettet for 2008 for å få balanse. Slik rådmannen ser det kan dette kun oppnås ved reduksjon i lønnsutgiftene. Det må igjen skje av at det ikke ansettes noen ved ledighet. Eventuelle oppsigelser vil få liten innvirkning i Følgende er innarbeidet: Ungdomskonsulentstilling vakant f.o.m , innsparing Justering av bemanningen Breivikbotn skole etter barnetall, innsparing Justering av bemanning Hasvik barnehage etter utvidelse økning av utg. kr kr. kr.

6 Sak 88/08 Følgende foreslås i tillegg: Overføring av budsjettmidler fra HUT til kommunen i forbindelse med overføring av personell til teknisk kr Resterende beløp ca. kr må tas på skole og helsesektoren. Konkrete forslag må utarbeides i samarbeid med rektorene, kommunelege 1 og pleie og omsorgsleder når disse er tilbake fra ferie.

7 Sak 89/08 RAPPORT OM ÅRSVERK 2007 Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 08/62 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/08 Administrasjonsutvalget /08 Formannskapet Innstilling: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommunestyre tar Rapport om årsverk 2007 til orientering. Saksutredning: I forbindelse med behandling av årsregnskap 2007 ba kommunestyret om en rapport som forklarer overforbruk på lønn og en oversikt over årsverk på de enkelte formål. Administrasjonen har utarbeidet følgende oversikt over årsverk ut ifra tilgjengelige lister fra kommunens lønnssystem. Det gjøres oppmerksom på at ledige/vakante stillinger ikke kommer frem på listen, mens stillinger hvor innehaver har permisjon med lønn, for eksempel svangerskapspermisjon, og det er tatt inn vikar, så kommer begge med på listen: Formål Tekst Pr Pr Endring Frikjøp tillitsvalgte 0,68 0,28 0,40 Frikjøp tillitsvalgt Fagforbundet opphørt Ordfører/varaordfører 1,06 1,06 NB. Etterlønn avgått ordfører okt., nov. og des. 07 utgjør kr Administrasjon 3,00* 3,00 En stillingshjemmel (lønnsmedarbeider) flyttet fra Ass. rådmannsstilling vakant Servicekontor 3,00 3, Økonomikontor 4,00 3,00 1,00 En stillingshjemmel flyttet til It avdeling 1,00 1, Teknisk administrasjon 1,00 2,80 1,80 Endringen gjelder teknisk leder fom ped.kons. feilplassert fom (rettet opp i 2008) Teknisk drift 3,70 4,40 0,70 Formålet er tildelt 5,2 stillingshjemler. Ved inngangen av året var 1,5 stående vakant. En vakant stilling i 100% besatt % stilling Sørvær besatt i 30 % fom i forb. m/ sykefravær. Ved utgangen av året fremdeles 70 % stilling vakant PP tjenesten 1,00 1, Grunnskolens fellesutgifter 0,50 0,00 0,50 50% samisk lærer 1. halvår. Andre halvår belastet Side 7 av 54

8 Sak 89/ Hasvik skole 12,45 13,52 1,07 lærer/assistenter, økning 1,07 årsverk høst 07 skyldes samisk lærer og ekstra ressurser spesialundervisning Breivikbotn skole 4,65 6,50 1,85 lærer/assistenter, økning i årsverk skyldes behov for en lærerstilling pga flere barn. 80 % stilling flyttet fra Sørvær (minus 20 % som var inne) + en lærer tilbake i 100 % etter å ha hatt 75 % av helsemessige årsaker Sørvær skole 6,05 7,65 1,60 lærer/assistenter økning 1,6 årsverk høst 07 skyldes ekstra ressurser spesialundervisning Hasvik SFO 0,34 0, Breivikbotn SFO 0,50 0,80 0,30 økning assistent 30 % fom skyldes???? LOSA 0,53 1,42 0,89 Lønnsutgiftene, minus kommunal andel på dette formål refunderes av FFK Barnehagenes fellesutgifter 0,00 0, Hasvik barnehage 2,30 5,60 3,30 Økning en stilling pga multifunksjonshemmet barn. Øvrig økning flere barn. En inne som vikar sv.skapsperm. Øvrig økning skyldes større behov pga flere barn Breivikbotn barnehage 3,00 5,00 2,00 En stilling KOS vedtak. Økning assistenter til sammen 100 % pga flere barn Sørvær barnehage 2,85 2,00 0,85 reduksjon pga færre barn Kulturelle skolesekk 0,00 0,10 0,10 10 % vikar pga permisjon. Sammenheng med reduksjon Musikk og kulturskole 0,70 0,20 0,50 50 % stilling ute i permisjon fom 1. august Ungdomskonsulent 0,00 1,00 1,00 Jf KOS vedtak 100 % stilling fom Bibliotek 0,50 0, Helsestasjon 0,10 0, Legestasjon 5,35 3,70 1,65 Reduksjonen skyldes bortfall av en turnuslege, en stillingsinnehaver pensjonert, kommunelege 1 i 70 % kommunelege 2 i 90 % stilling etter eget ønske Fysioterapi 1,00 1, Ergoterapi 1,00 0,00 1,00 Ergoterapaut ute i permisjon Psykiatri 0,75 1,75 1,00 Psykiatrisk sykepleier tilbake fra permisjon juli + stillingen økt fra 50 til 100 % mvf 1. nov Pleie og omsorgsadministrasjon 2,00 2, Hjemmesykepleie 1,30 3,22 1,92

9 Sak 89/08 Økningen skyldes vikar. Stillingsinnehavere ute i permisjon Institusjonsdrift 12,65 14,68 2,03 En ledig sykepleierstilling tilsatt. 40 % sv.skapsperm og 0,63 hjelpepleiere pga Grunnturnus av Avlastning 0,00 2,00 2,00 Pleie og omsorgsvedtak Midlertidig tilsetting tom Hjelpeordninger i hjemmet 0,91 1,10 0,19 Større behov for hjemmehjelpstjenester Institusjonsvaskeri 0,80 0, Institusjonskjøkken 2,50 2, Sosialadministrasjon 1,50 2,50 1,00 Økningen skyldes at både langtidssykemeldt og vikar kommer frem på listen Barne og ungdomsvern 0,50 0, Hasvik skole 2,47 2, Breivikbotn skole m/rådhus 1,30 1,70 0,40 Økning skyldes opphør frikjøp tillitsvalgt. Tilbake i sin stillingsprosent, jf Sørvær skole 0,74 0, Kompetansesenteret 0,00 0,20 0,20 Ansettelse i ledig stilling Hasvik barnehage 0,27 0,25 0, Breivikbotn barnehage 0,45 0,60 0, Hasvik helsesenter 2,20 1,46 0,74 Disse tre formålene må sees i sammenheng. Gjelder fordeling av vaktmester og renholdsressurs etter behov ,13 0,13 TOTALT 90,73 107,57 16,84 Oppsummering Økningen i årsverk fra 1. januar 2007 til har følgende årsak: Ansettelser i ledige stillinger: 3,7 årsverk. 80 % stilling teknisk leder 100 % stilling pedagogisk konsulent 70 % servicemedarbeider 20 % stilling renholder kompetansesenteret 100 % sykepleier institusjonsdrift Ansettelser etter KOS vedtak: 2 årsverk 100 % ungdomskonsulent 100 % pedagogisk leder barnehage Tilbake fra permisjon uten lønn: 1,65 årsverk

10 Sak 89/08 25 % lærer Breivikbotn skole 100 % psykiatrisk sykepleier 40 % servicemedarbeider( frikjøp tillitsvalgt opphørt) Permisjon med lønn hvor refusjon mottas og vikar ansatt: 5,92 årsverk 60 % lærer Breivikbotn skole 192 % hjelpepleiere hjemmetjenesten 40 % hjelpepleier helsesenteret 100 % sosialkonsulent 100 % assistent barnehage 100 % lærer Sørvær skole Midlertidig stillinger etter PLO vedtak: 3 årsverk 100 % assistent barnehage multifunksjonshemmet 200 % personlig assistent multifunksjonshemmet Andre årsaker: 5,50 årsverk 100 % lærer Breivikbotn skole flere elever ved skolen 230 % assistenter barnehager på grunn av inntak flere barn, 157 % lærer/assistenter skoler pga SPU 63 % hjelpepleiere helsesenteret pga ny grunnturnus av Når en tar hensyn til de formål hvor årsverk er redusert fra januar 2007 til og med desember 2007 (493 årsverk) blir økningen på totalt 16,84 årsverk.

11 VERKTØY FOR STRATEGISK STYRING AV KOMMUNEN Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 07/361 Saksnr.: Utvalg Møtedato 76/07 Formannskapet /07 Formannskapet /07 Formannskapet /08 Kommunestyret / Formannskapet 90/08 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommunestyre vedtar å ta i bruk fremlagte forslag til verktøy for strategisk styring av kommunen. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 79/07 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Fellesforslag: Etter en redegjørelse fra rådmannen om foreløpig regnskapstall 2007, ser formannskapet det nødvendig å innføre innkjøp, reise og ansettelsesstopp med virkning fra dags dato. Formannskapet vil understreke at de kommunalt vedtatte rapporteringsrutiner skal følges. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 81/07 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Ordfører Eva D. Husby fremmet følgende forslag som innstilling til kommunestyret: 7. Hasvik kommunestyre vedtar det høyeste alternativet for det kommunale skattøret for Ordførergodtgjørelse og øvrige politiske godtgjøringer fryses på 2007 nivå. 9. Kommunestyret vedtar budsjett 2008 for drift i henhold til vedlegg konsekvensjustert årsbudsjett 2008 hovedoversikt drift

12 10. Kommunestyret utsetter behandlingen av økonomiplanen til våren 08. Saken skal senest behandles i kommunestyret i mai Kommunestyret har ikke gitt nye kommunale garantier. 12. Kommunestyret vedtar at oppstilling av det detaljerte budsjett utføres i henhold til vedtatt budsjettreglement for Hasvik kommune av , sist revidert Hasvik formannskap vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Etter en redegjørelse fra rådmannen om foreløpig regnskapstall 2007, ser formannskapet det nødvendig å innføre innkjøp, reise og ansettelsesstopp med virkning fra dags dato. Formannskapet vil understreke at de kommunalt vedtatte rapporteringsrutiner skal følges. Saksutredning: Rådmannen fikk i møte 14. mars 2008 med ordfører og varaordfører i oppdrag å utarbeide et bedre verktøy til budsjettprosessen. Rådmannen legger med dette frem følgende forslag til verktøy for strategisk styring av kommunen: 1. DET NYE ÅRSHJULET EN RESSURSORIENTERT PLAN OG BUDSJETTPROSESS 1.1 Årshjulet En ressursorientert plan og budsjettprosess legger opp til at økonomisk handlefrihet skaffes gjennom aktiv omprioritering. For å gjøre prosessen så god og effektiv som mulig må den støttes opp om følgende delprosesser: 1. Vurdering av siste års budsjettprosess 2. Vurdering av hvordan driften har utviklet seg de siste 5 10 år 3. Ståstedsvurdering hvilke utfordringer står kommunen overfor 4. Mål og strategiprosesser 5. Effektiviseringsvurderinger 6. Organisering av nye behov/omstillings og effektiviseringstiltak fra ide til prosjekt 7. Enighet om økonomisk utgangspunkt og økonomiske utfordringer 8. Større vekt på planlegging av driften over 2 4 år Årshjulet er en oversikt over de aktiviteter som organisasjonen må gjennomføre for å utarbeide handlingsprogram/ økonomiplan og budsjett. Årshjulet viser også arbeidsfordelingen mellom de ulike aktørene i prosessen. 1.2 Hovedelementene i en ressursorientert plan og budsjettprosess Kommuneplan Strategisk ståsted Handlingsplan Tiltaksdel Økonomisk utgangspunkt

13 Årsrapport Ståstedsvurdering Mål og strategier Strategiske satsingsområder Kartlegging av nye behov Utredninger Aktivitetsplaner Ideer til omstilling/ effektivisering Konsekvensjustert budsjett Finansiell prognose Justert konsekvensjustert budsjett Handlingsprogram Økonomiplan Årsbudsjett En ressursorientert plan og budsjettprosess består av tre hovedelementer: 1) Strategisk del som fokuserer på evaluering av driften 2) Handlingsplan/tiltaksdel som fokuserer omstillingspotensialet i organisasjonen 3) Økonomisk del som legger vekt på å ha god oversikt over det økonomiske utgangspunktet for prosessen, og holde rede på konsekvensene av endringer i de økonomiske rammebetingelsene. Strategisk del Ståstedsvurdering Her skal kommunen skaffe seg oversikt over driften og de utfordringer den står overfor. Driften beskrives slik at det er mulig å bedømme om kommunen har et finansielt problem, om kommunen greier å tilpasse driften i takt med behovsendringer, og, hvis kommunen har gjennomført brukerundersøkelser, om tjenestene har den ønskede kvalitet. Det er også viktig å sammenligne ressursbruken med kommuner det er naturlig å sammenligne seg med.. Konklusjonen er en ståstedsbeskrivelse som danner utgangspunktet for en mål og strategidebatt. Mål og strategier Med utgangspunkt i situasjonsbeskrivelsen utvikler eller justerer kommunen sine driftsmål og strategier. Her skal det utvikles operative mål som kan fungere som prioriteringsredskap. Strategiske omstillingsområder

14 Ståstedsanalysen vil si noe om behov som ikke er dekket. Målene og strategiene sier noe om hvilke områder som skal prioriteres. Vurderingen av ressursbruken sier noe om hvilke områder kommunen bruker mer, like mye eller mindre enn sammenligningsgruppen. På bakgrunn av dette materialet kan det bestemmes hvilke områder som skal prioriteres opp og hvilke som skal prioriteres ned. Til sammen utgjør elementene ovenfor det strategiske materialet og de strategiske prosessene i årshjulet. Handlingsplan/tiltaksdel Det andre hovedområdet i en ressursorientert plan og budsjettprosess er å få fram nye behov og kommunens omstillingspotensial. Kartlegging av nye behov Det er nødvendig å kartlegge de nye behovene som er ute i etatene. For å skaffe oversikt melder de ulike virksomhetene inn nye behov. Det følger med kun en kort beskrivelse. Politikerne bestemmer hvilke behov som skal utredes videre. Ideer til omstilling Det er ikke lett å evaluere driften og få fram omstillingspotensialet. Det hersker usikkerhet om hvordan lover og regler skal tolkes, og hva som er tillatt å gjøre. Å få fram mange omstillingsforslag er avhengig av at organisasjonen mobiliseres i arbeidet. Her forutsettes det at politikere, administrasjon og tillitsvalgte arbeider sammen for å få fram omstillingstiltak. Ideene beskrives og legges fram for politikerne, slik at de kan bestemme hvilke tiltak som skal utredes videre. Utredninger Utredninger bestilles av politikerne. På denne måten spares administrasjonen for å gjøre utredninger som politikerne ikke er interesserte i. Utredningene skjer etter en felles mal på 23 sider. Aktivitetsplaner For de tiltak som er vedtatt gjennomført blir det utviklet planer for gjennomføring. Det økonomiske utgangspunktet Konsekvensjustert budsjett For å vurdere den finansielle situasjonen og det finansielle omstillingsbehovet, må kommunen ha oversikt over hva det koster å drive kommunen på samme nivå til neste år, justert for vedtatte endringer. Slike endringer kan være engangsbevilgninger, over eller underbudsjettering, lønnsoverheng etc. Siden omstilling kan ha store konsekvenser både for brukere og ansatte, er det viktig at organisasjonen har god oversikt over økonomien. En vanlig metode for å unngå nedskjæring, er å skape usikkerhet om tallene. Finansiell prognose

15 For å finne ut om endringer i sysselsetting, befolkning eller om statens opplegg for finansiering av kommunesektoren får konsekvenser for kommunens inntekter, gjøres det finansielle prognoser. Det er naturlig å gjøre dette etter fremleggelsen av kommuneproposisjonen i mai og statsbudsjettet i oktober. Korrigert konsekvensjustert budsjett Det konsekvensjusterte budsjettet tilpasses de finansielle prognosene. Handlingsprogram/økonomiplan De utredningene som blir vedtatt gjennomført blir utviklet til prosjekt før de legges inn i det endelige handlingsprogram økonomiplan årsbudsjett, som er det endelig dokumentet. For at handlingsprogrammet/økonomiplanen skal ha tilslutning og virke samlende for kommunens virksomhet, må plan og budsjettprosessen sikre: 1) Materiale som viser utvikling i utgifter og en forpliktende diskusjon om de viktigste utviklingstrekkene. 2) Bredest mulig enighet om finansielt og strukturelt omstillingsbehov. 3) Berørte parter får mulighet til å foreslå og kommentere nye tiltak. 4) Politikerne får mulighet til en reell prioriteringsdiskusjon om nye tiltak og konsekvensene av disse. For å håndtere dette er det lagt opp til fire samlinger som er illustrert under punkt Prosessen Idedugnad Strategiske vurderinger Milepæl 1 evaluere drift bestemme ståsted fastsette mål og strategier Milepæl 2 få fram nye behov få fram omstillingspotensialet bestille utredninger fastesett økonomisk utgangspunkt Prioriteringsdugnad Milepæl 3 Vedta tiltak Handlingsprogram Økonomiplan Årsbudsjett Milepæl 4 Endelig vedtak mars juni oktober desember 1) Ved 1. milepæl, strategisamling, blir aktørene enige om dagens situasjon ved hjelp av årsrapport og finansielle og strukturelle analyser. Deretter diskuteres mål og strategier for de ulike virksomhetsområdene. Konklusjonene herfra tas med videre til 2. milepæl. På slutten av 1. milepæl må kommunestyret gjøre noen strategiske veivalg. Det innebærer at politikerne velger noen områder som det skal arbeides videre med, og noen som legges bort fordi de ikke er relevante ut fra kommunens nåsituasjon. Det kan for eksempel være at man velger ikke å gjøre investeringer i skolesektoren, at tilbudet på hjemmehjelp skal fortsette i sin nåværende form osv. Poenget er at er disse områdene ikke lenger er tema i årets plan og budsjettprosess, med mindre helt spesielle forhold skulle dukke opp.

16 2) Ved 2. milepæl, idédugnad, diskuteres nye behov og ideer til omstillingstiltak/effektiviseringstiltak. På de områder hvor det trengs mer dokumentasjon/konsekvensutredninger blir det bestilt utredninger. Disse blir utredet administrativt fram til 3. milepæl. Det innebærer at det er noe man velger ikke å utrede. Likevel er det viktig å presisere at det må gjøres så mange utredninger at politikerne har et materiale å velge i på prioriteringsdugnaden ved milepæl 3. 3) Ved 3. milepæl, prioriteringsdugnaden, prioriterer politikerne hvilke tiltak som skal gjennomføres. Disse innarbeides i økonomiplan og årsbudsjett, og det utarbeides en plan for gjennomføring av tiltaket fram til 4. milepæl. 4) Ved 4. milepæl vedtas økonomiplan og årsbudsjett etter eventuelle justeringer. En grunnleggende forutsetning for at modellen skal fungere, er at alle aktørene er godt kjent med prosessens forløp, samt hensikten med og sammenhengen mellom de ulike aktivitetene. Prosessen kan sammenlignes med en trakt der man underveis innsnevrer mulighetsområdet gjennom å velge bort alternativer underveis: Milepæl 1 Strategisamling Milepæl 2 Idedugnad Milepæl 3 Prioriteringsdugnad Milepæl 4 Vedtak Nytt årsbudsjett og økonomiplan 1.4 Krav til prosessen En god prosess vil bidra til at kommunestyrets budsjettvedtak oppleves som en forpliktende kontrakt mellom politikk og administrasjon. En dårlig plan og budsjettprosess vil bidra til at en av partene føler seg overkjørt. Enten føler administrasjonen at de får urimelige rammer fra politikerne, eller politikerne føler seg som sandpåstrøere i forhold til administrasjonens forslag. I begge tilfeller fører det til at en av partene føler liten forpliktelse i forhold til de vedtatte dokumenter, og styringsevnen svekkes. Aktivitetene i årshjulet skal altså bidra til en gjensidig forpliktelse mellom politikerne og administrasjonen.

17 En prosess som fokuserer på omprioritering for å skape et finansielt rom for å løse nye behov, vil utfordre både ansatte og brukere. Fordelingskonfliktene øker. For å håndtere disse best mulig, bør prosessen ta hensyn til følgende forhold: Rettferdig prosess Prosessen må oppleves mest mulig rettferdig. Det betyr ikke det samme som at det skal være en konsensusprosess der alle må være enige. En rettferdig prosess er en prosess der alle har blitt hørt og fått gitt sine bidrag før beslutningen tas. Rettighetene til de ulike aktørene reguleres gjennom en prosessbeskrivelse som gir de ulike aktørene rettigheter og plikter. Selv om ikke deltakerne vil få innfridd sine ønsker fullt ut, kan prosessen som regel aksepteres hvis man har fulgt opplegget lojalt, og er villige til å justere åpenbare svakheter ved neste anledning. En slik holdning er avhengig av at aktørene har fått være med på å legge opp prosessen og godkjent prosedyren. Forpliktende arbeidsdugnader Det er derfor lagt opp til tre arbeidsdugnader milepæl 1,2 og 3, før en milepæl 4 der kommunestyret gjør endelig plan og budsjettvedtak. Prosessene i milepælene 1, 2 og 3 har fått navnet arbeidsdugnad fordi de skal være en felles arena for politikere, administrasjon og tillitsvalgte. Arbeidsdugnadene som leder fram til den endelige handlings/økonomiplanen og årsbudsjettet, må legges opp med forpliktende vedtak. Det betyr at aktørene er enige om at det ikke er tillatt å ta opp temaer som er avklart tidligere i prosessen stadige omkamper kan ikke aksepteres. Dette er en helt nødvendig forutsetning for å nå målet om en rasjonell og effektiv prosess. Dersom konklusjonene fra en arbeidsdugnad endres på et senere tidspunkt, vil det skape forvirring, usikkerhet og lite tillit til hele prosessen, også hos ansatte og innbyggere. Legitimitetsskapende prosesser Det ressursorienterte plan og budsjettsystemet er motivert ut fra kommunenes behov for å hente ut midler fra egen drift til å finansiere nye tiltak. Å finne fram til omstillings og effektiviseringstiltak som gir muligheter for å finansiere nye tiltak, blir en viktig strategisk målsetting med plan og budsjettprosessen. Evaluering av eksisterende drift må derfor inngå som en av de viktigste aktivitetene i prosessen, noe som involverer ansatte og brukere på en helt annen måte enn i en situasjon med vekst og ekspansjon. Omstillings og effektiviseringstiltakene vil lett rokke ved sterke forventninger til kommunen fra innbyggerne. Tiltak der tilbud blir nedgradert, vil lett føre til konflikter. Fordelingskonflikter er vanskelig å unngå, men det kan settes i verk forebyggende tiltak som skal skape tilslutning til de strategier og tiltak som kommunestyret beslutter iverksatt. Hovedmålet med tilslutningsprosessen er å få så mange med at det kan skapes et flertall i kommunestyret for de beslutninger som må gjøres. Legitimitetsskapende prosesser er åpne og organisert slik at de berørte parter får mulighet til å påvirke og si sin mening. Mest mulig objektive analyser Resultatet av de ulike delprosessene er avhengig av det materialet som legges inn i prosessen. Behovsvurderingene, de strategiske analysene og situasjonsbeskrivelsene, bør utarbeides etter mest mulig objektive metoder. Slike analyser gir verdifull innsikt, ut over det deltakerne har i utgangspunktet. Analysene skal slå hull på eventuelle myter i organisasjonen, slik at deltakerne kan etterprøve hverandres påstander.

18 1.5 Arbeidsdokumenter For å gjennomføre en god prosess må kommunen framskaffe følgende materiale: 1) Beskrivelse av driften som kartlegger utfordringene og omstillingsbehovet. 2) God dokumentasjon av det økonomiske utgangspunktet. 3) Dokumentasjon av omstillingspotensialet, gjennom konsekvensutredninger av driften. Det vedtatte handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett, skal så langt råd være en kontrakt mellom politikk og administrasjon, der politikerne delegerer myndighet til administrasjonen. Til milepæl 13 utarbeides det arbeidsdokumenter. Arbeidsdokumentene skal presentere bakgrunnsmaterialet som benyttes på milepælsamlingene. Materialet skal gi deltagerne analyser som gir best mulig objektiv informasjon om kommunens tjenesteproduksjon. Analysene og materialet som presenteres skal redusere usikkerheten i beslutningene som må tas, og skal eventuelt være et korrektiv til de oppfatninger og holdninger som hersker i organisasjonen. Ofte danner det seg myter og sannheter om virksomheter eller forhold i organisasjonen som ikke nødvendigvis har rot i objektive analyser. Opplegget med arbeidsdokumenter gir muligheter til å spre arbeidet med å analysere, utrede og skrive de endelige dokumentene gjennom hele plan og budsjettperioden. Samtidig gir det mulighet for å avklare, og få tilslutning til, vesentlige forhold som har betydning for prioriteringsprosessen, før selve prioriteringen skjer. I tillegg til å lage arbeidsdokumentene, må administrasjonen utarbeide finansieringsanalyser, strukturanalyser, konsekvensjustert budsjett og utrede tiltakene organisasjonen ønsker vurdert i prioriteringsprosessen. Arbeidsdokumentene henter informasjon fra disse delutredningene, tilpasset behovet i de tre delutredningene/milepælene. Når prioriteringsdugnaden er gjennomført, består arbeidet i å justere de konsekvensjusterte budsjettene for de områdene der det er vedtatt endringer. I tillegg må vedtatte tiltak prosjektutvikles. Sluttproduktet er et handlingsprogram, en økonomiplan og et årsbudsjett som er vedtatt av kommunestyret.

19 2. GJENNOMFØRINGEN AV DET NYE ÅRSHJULET 2.1 Januar mars I denne perioden arbeider administrasjonen med Arbeidsdokument 1. Dette dokumentet skal brukes som beslutningsgrunnlag ved 1. milepæl : Strategisamling. Som grunnlag for Arbeidsdokument 1, som senere vil inngå i strategiske del, må følgende materiale utarbeides: 1) En finansieringsanalyse (se kapittel 4) 2) En avviksanalyse (se kapittel 4) 3) Strukturanalyser og effektivitetsvurderinger (se kapittel 5) 4) Behovvurderinger/brukerundersøkelser Data fra disse analysene/vurderingene vil sammen med regnskapsdata inngå i årsrapporten, men mens årsrapporten kun er tilbakeskuende og fokuserer på fjorårets drift, skal Arbeidsdokument 1 også være framtidsrettet. Arbeidsdokument 1 Finansieringsanalyse Avviksanalyse Strukturanalyser Effektivitetsvurderinger Brukerundersøkelser 2.2 Milepæl 1 strategisamling Krav til møteformen En samling med politikere, administrative ledere og tillitsvalgte vil utgjøre mange personer. Det bør legges opp til en prosessuell arbeidsform. Denne er de fleste kjent med, men kanskje ikke i denne sammenheng. Denne arbeidsformen blir det også lagt opp til ved de tre første milepælene i det nye årshjulet, så jeg skal gå litt nærmere inn på hvordan den bør gjennomføres. Utfordringen er å bryte med prosedyrene i et tradisjonelt kommunestyremøte.

20 For å lykkes er det viktig å være nøye med organisering av prosessen. Følgende spørsmål er viktig å tenke igjennom: 1) Hvem skal lede prosessen? 2) Hvem skal delta? 3) Hvilke krav stilles til deltakerne? 4) Hvilke praktiske forhold er av betydning? Ledelse Rådmannen anbefaler at prosessen ledes av plan og strategileder. Det kan også være en løsning og søke assistanse hos andre kommuner eller av fylkesmannen. Deltakelse Hensikten med å gjennomføre samlingen er å skape en bred og felles forståelse for hvordan plan og budsjettprosessen bør gjennomføres, blant alle aktører som er involvert i den. Erfaringen viser at det kan være nødvendig å innkalle politikerne som om det skulle være et ordinært kommunestyremøte. Lav deltakelse av politikerne gjør at prosessgruppa blir feil sammensatt, og de som ikke er tilstede vil mangle helheten i prosessen og sammenhengen mellom de fire milepælene. Det er en fordel om også vararepresentanter er til stede, eventuelt som observatører. Fra administrasjonen må alle etatsledere og andre ledere med stabsfunksjoner være med. I noen kommuner er det også naturlig at virksomhetsledere er med. Alle hovedtillitsvalgte bør være til stede. Krav til deltakerne En forsamling av denne type har ingen formelle rettigheter. De beslutninger som kommer fram er å betrakte som rådgivende i forhold til de som har beslutningsmyndighet, i denne sammenheng formannskap/kommunestyre. Skal det bli en god prosess må følgende gjelde: 1) Likeverdighet. Alle deltakere har like rettigheter og plikter i prosessen 2) Konsensus. Det er viktig at deltakerne i størst mulig grad bestreber seg på å oppnå enighet om hvilke prinsipper som skal gjelde i plan og budsjettprosessen. Det betyr ikke at det ikke kan være politisk uenighet når plan og budsjettprosessen gjennomføres. 3) Forpliktelse. Alle må forplikte seg til å forholde seg til de konklusjoner som i fellesskap blir trukket. Når det skal fattes formelle vedtak må det skje i kommunestyret, enten i egne bolker på samlingen eller i eget møte. Praktiske forhold Det er ofte naturlig å gjennomføre samlingen i kommunestyresalen, men det er viktig å bryte opp det vanlige mønsteret med å sitte i partigrupper. Det mest ideelle er å sitte i hestesko i plenum. Ved gruppearbeid bør politikerne blandes på tvers av partigruppene, administrasjonen i en gruppe og de tillitsvalgte i en gruppe. Ved tilbakemelding i plenum bør resultatene fra hver

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING GOLIAT

KONSEKVENSUTREDNING GOLIAT HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Børge Antonsen Arne Danielsen Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.11.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 02.06.2009 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Arkivsaksnr.: 14/1667-2 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet :

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : ÅRSBUDSJETT 2006 Faglig tilråding: Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : Under hvert enkelt av tiltakene beskrives gjennomføringer

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Harald Isaksen for Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Fra administrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 34/07 07/26 SØKNAD OM VEDERLAGSFRITT OVERTAKELSE AV TRAKTORKLIPPER - HASVIK MENIGHETSKONTOR

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 34/07 07/26 SØKNAD OM VEDERLAGSFRITT OVERTAKELSE AV TRAKTORKLIPPER - HASVIK MENIGHETSKONTOR Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.05.2007 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf.

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder/ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder/ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.03.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder/ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D.

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Per Sæther for Roy Mienna SAKSLISTE

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Per Sæther for Roy Mienna SAKSLISTE Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.03.2007 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Per Sæther for Roy Mienna

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.10.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Geir Knutsen og Per Gunnar Hansen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Geir Knutsen og Per Gunnar Hansen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 11.08.2011 Fra: 09:25 Til: 10:00 Tilstede: Forfall: Fra administrasjonen (evt.andre): Innkalling: Saksliste: Referater:

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2010 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Navn Roy Mienna Gunnar Mauseth

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.05.2008 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.05.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.05.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Eva D. Husby Roy Mienna for Gunnar Mauseth Målfrid Hansen for Siv O. Gamst Harald Isaksen for Geir A. Iversen

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Vedlegg 1. Deres ref. Vår ref. Dato 07/1555-2 EVV 03.12.2007 Kommunal-

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.04.2008 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.04.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.04.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Trude Hustad for Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Anne-Birgitte

Detaljer