KRAV PÅ LØNN OG FERIEPENGER - EN BROSJYRE I ARBEIDSRETT -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRAV PÅ LØNN OG FERIEPENGER - EN BROSJYRE I ARBEIDSRETT -"

Transkript

1 KRAV PÅ LØNN OG FERIEPENGER - EN BROSJYRE I ARBEIDSRETT -

2 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie og permisjon 3. Krav på lønn og feriepenger 4. Oppsigelse, avskjed og permittering 5. Rettigheter ved graviditet og fødsel Vi ønsker å takke professor Henning Jakhelln for gjennomlesning og hjemmelskontroll av brosjyrene. Brosjyren er sist oppdatert mai 2008 av Sosial- trygd- og arbeidsrettsgruppen på Juss-Buss. 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING LØNN UTEBLIR FRA ARBEIDSGIVER Manglende betalingsvilje Innledning Fremgangsmåte Til forliksrådet Forliksklage Videre anke Manglende betalingsevne Innledning Fremgangsmåte Nyttige lenker FERIEPENGER UTEBLIR FRA ARBEIDSGIVER FORELDELSE AV LØNNS- OG FERIEPENGEKRAV TREKK I LØNN OG FERIEPENGER Innledning Lovlige grunnlag for trekk i lønn og feriepenger Informasjon om at trekk er foretatt Fremgangsmåte ved ulovlig trekk Konsekvenser av ulovlig trekk FOR MYE UTBETALT LØNN Innledning Momentene for og imot tilbakebetaling Aktsom god tro Betydningen av betalingsforbehold Beløpets størrelse Hvem som kan bebreides feilen Partenes profesjonalitet Beløpet er brukt opp Tidsaspektet, arbeidstaker har innrettet seg Foreldelse

4 1. INNLEDNING Denne brosjyren tar for seg hva en arbeidstaker skal gjøre dersom arbeidsgiver ikke betaler ut lønn og feriepenger arbeidstaker mener han eller hun har krav på. Videre tar brosjyren opp på hvilket grunnlag arbeidsgiver eventuelt kan foreta trekk i arbeidstakers lønn og feriepenger. Avslutningsvis omtales situasjonen der arbeidstaker får utbetalt for mye lønn og feriepenger fra arbeidsgiver. Brosjyren forutsetter at uteblivelsen av lønn eller feriepenger ikke bare skyldes misforståelser mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, eller feil i betalingsformidlingen. Arbeidstakere bør snakke med sin arbeidsgiver før det tas noen rettslige skritt, og slik prøve å løse problemet på en minnelig måte. Fagorganisasjonen på arbeidsplassen og tillitsvalgt bør kunne være behjelpelige dersom arbeidstakeren ikke mestrer inndrivelsen selv. 4

5 2. LØNN UTEBLIR FRA ARBEIDSGIVER 2.1. Manglende betalingsvilje Innledning Problemet er her at arbeidstaker ikke får sin rettmessige lønn utbetalt fra arbeidsgiver, selv om arbeidsgiveren har tilstrekkelig med penger. Dette kan for eksempel skyldes uenighet om lønnens størrelse eller arbeidsgiver kan mene han har rett til å trekke arbeidstakeren i lønn. Om trekk i lønn, se punkt 4. Skriftlig krav om betaling Forsinkelses- renteloven Fremgangsmåte Et skriftlig krav til arbeidsgiver om at han må utbetale lønn, bør sendes med vanlig post og rekommandert umiddelbart etter at lønnsutbetalingen har uteblitt. Dersom det har gått noe tid siden lønnsutbetalingen skulle ha funnet sted bør det kreves forsinkelsesrente av beløpet. Forsinkelsesrentens størrelse justeres jevnlig, og er pr. 1. januar ,25 %. 5

6 Det skriftlige kravet kalles et påkrav og kan se slik ut: Ola Dunk Arbeiderveien Lillevik Washy Renhold Postboks Lillevik KRAV PÅ LØNN Herved kreves lønn for utført arbeid i tidsrommet 20.januar mars 2008 på kr ,-. Lønnskrav Lønnskrav 20. januar 1.februar 2008 kr ,00 Lønnskrav 1.februar februar 2008 kr ,00 Lønnskrav 1. mars 31. mars 2008 kr ,00 + Forsinkelsesrenter [fra forfall, regnes ut på Jussys.no] kr 127,19 Utbetalt lønn februar 2008 kr 8 000,00 - Utbetalt lønn mars 2008 kr 4 500,00 = SUM kr ,00 Det totale krav bes utbetalt til kontonr snarest, og senest innen to uker, etter at dette brevet er mottatt. Uteblir beløpet, vil videre rettslig forfølging av kravet vurderes, og ytterligere renter og omkostninger vil påløpe. Dette brevet er å anse som et påkrav. Med vennlig hilsen, Ola Dunk Vedlegg: Timeliste januar 2008 Timeliste februar 2008 Lønnslipp mars

7 Konfliktløsende organ Tvangsgrunnlag Forliksklage Anke til tingretten Til forliksrådet Dersom arbeidsgiver likevel ikke betaler, kan saken klages inn for forliksrådet. Forliksrådene skal i utgangspunktet fungere som konfliktløsende organ ved å megle slik at partene kommer til enighet. Dersom forhandlingene ikke fører frem i forliksrådet, kan man kreve at forliksrådet avsier dom. Forliksrådet vil da avslutte forhandlingsprosessen og gå over til domsbehandling. Møtet i forliksrådet avsluttes, og domsbehandlingen fortsetter for lukkede dører. Partene får siden dom tilsendt i posten etter tre ukers tid. En dom eller et forlik i forliksrådet vil være grunnlag for tvangsinndrivelse overfor arbeidsgiver. Et tvangsgrunnlag gjør at det offentlige, ved namsmannen, f.eks. kan ta beslag i arbeidsgivers eiendeler og selge disse. Pengene som kommer inn vil da gå til betaling av arbeidstakers lønnskrav og saksomkostninger Forliksklage Velger arbeidstaker å ta saken inn for forliksrådet, må det skrives en forliksklage. Juss-Buss har utgitt brosjyren Forliksrådet hvorfor, hvordan og hva skjer? hvor det redegjøres mer utførlig om krav til forliksklagers innhold, og denne kan fås ved henvendelse, eller på Juss-Buss internettsider Videre anke Den avsagte dom fra forliksrådet kan ankes inn for tingretten. Er lønnskravet lite og saken tvilsom, kan et slikt rettslig skritt koste mer i form av penger og energi enn det arbeidstaker vil kunne få av lønn ved en endelig dom. Det kan være en fordel å søke juridisk bistand for å få råd om dette. 7

8 2.2. Manglende betalingsevne Konkurs Konkursloven 60 og 61 Opplysninger om konkurs Innledning Er situasjonen den at arbeidsgiver ikke utbetaler lønn fordi han ikke evner å betale, må arbeidstakeren vurdere om det beste er å slå arbeidsgiveren konkurs. Dette vil skje gjennom behandling av saken i skifteretten. Da må retten avgjøre om arbeidsgiveren er insolvent, dvs. at han både er illikvid (ute av stand til å dekke løpende utgifter), og insuffisient (skyldneren har mer gjeld enn formue). Det kan være vanskelig å skaffe seg kunnskap om akkurat når arbeidsgiver er i ferd med å gå konkurs. Arbeidstakere bør snakke med noen som har informasjon om arbeidsgivers økonomiske situasjon. Tillitsvalgte burde kunne bidra med å fremskaffe slike opplysninger. Opplysning om at det er åpnet konkurs kan fås ved henvendelse til den lokale skifterett og Brønnøysundregisteret. Statlig lønnsgaranti Lønnsgarantiloven 8 Dersom arbeidsgiver går konkurs og ikke klarer å dekke de utestående lønnskravene, vil lønnen i alminnelighet bli utbetalt gjennom den statlige lønnsgarantiordningen. Noe forenklet kan en si at lønnsgarantien kun dekker lønnskrav som ikke er eldre enn 4 måneder før konkursen. Det er derfor viktig at arbeidstaker reagerer raskt med å inndrive sitt lønnskrav dersom arbeidsgiver nærmer seg konkursens rand. Arbeidstaker bør heller ikke vente på at andre kreditorer skal reagere, eller at arbeidsgiver selv slår seg konkurs. Jo mer sannsynlig det er at arbeidsgiver vil gå konkurs, jo tidligere i inndrivelsesprosessen bør en advokat

9 involveres. Lønnsgarantien dekker nemlig også arbeidstakers nødvendige utgifter i forbindelse med inndrivelsesprosessen, dersom lønnskravene for øvrig dekkes. Påkrav Konkursloven 63 Konkursvarsel Forkynnelse Gebyr Fremgangsmåte Først må arbeidstaker skrive et påkrav, slik som vist i punkt , straks etter at lønnen har uteblitt. Tidligst fire uker etter at det rekommanderte brevet (påkravet) er sendt, må arbeidstaker skrive et konkursvarsel, hvor det kreves at arbeidsgiver betaler innen to uker. Konkursvarselet skal forkynnes for arbeidsgiver. Forkynnelse skjer ved at tre eksemplarer av konkursvarselet sendes hovedstevnevitnet i kommunen hvor arbeidsgiver har sitt forretningssted. I byene har hovedstevnevitnet eget kontor, i landkommunene må en gå til lensmannen. Ved forkynnelse vil det påløpe et gebyr på kr. 430,- (mai 2008). Dette gebyret vil arbeidstaker eventuelt få refundert via lønnsgarantiordningen. Dersom arbeidstaker nå er sikker på at arbeidsgiver vil gå konkurs, bør en advokat sende konkursvarselet i stedet. Hovedstevnevitnet returnerer en gjenpart av konkursvarselet til arbeidstaker med påskrift om når varselet er forkynt. Et konkursvarsel skal være skriftlig og kan se slik ut: 9

10 Peder Ås 18. oktober 2008 Lillevikveien Lillevik Lillevik Renhold A/S v/ daglig leder Lars Holm Postboks Lillevik Konkursvarsel Lønn for perioden 15/8 til 15/9 på kroner15 000,- er ennå ikke betalt til tross for betalingsvarselet sendt den 20/9. I tillegg kreves kr 430,- [1/2rettsgebyr] for omkostninger ved forkynnelse av dette varsel. Lillevik Renhold A/S oppfordres om å betale innen 14 dager fra forkynnelse av dette varselet. Dersom betaling ikke skjer innen fristen gir dette adgang til å begjære konkurs åpnet etter konkursloven 63. De gjøres herved oppmerksom på at insolvens ved behandling av konkursbegjæring i alminneligheten skal antas foreligge når betaling uteblir etter at konkursvarsel i henhold til konkursloven 63 er forkynt Dem. Med vennlig hilsen Peder Ås Konkursbegjæring Konkursloven 63 Konkursloven 66 Etter at to-ukersfristen angitt i konkursvarselet har gått ut, må arbeidstaker sende skifteretten en konkursbegjæring i 5 eksemplarer. Skifteretten må ha mottatt konkursbegjæringen senest innen to uker etter at betalingsfristen i konkursvarselet er utløpt. Arbeidstaker bør kun gjøre dette selv dersom vedkommende er helt sikker på hvordan det gjøres. Konkursbegjæringen sendes skifteretten i den kommunen 10

11 hvor arbeidsgiver har sitt forretningssted, eventuelt arbeidsgivers bostedsadresse dersom det ikke dreier seg om et firma. Skifteretten i Lillevik Storgaten Lillevik 1.juni 2008 Konkursbegjæring til skifteretten Saksøker: Peder Ås Lillevikveien Lillevik Saksøkt: Lillevik Renhold A/S Postboks Lillevik [Organisasjonsnr.] v/ styreformann Lars Holm Grunnlag for konkurs: Saksøkte skylder saksøkeren følgende beløp: Lønn i perioden kr ,00 Feriepenger [eventuelt] kr ,00 Forsinkelsesrenter [fra forfall, regnes ut på Jussys.no] kr. 127,19 Saksomkostninger for forliksr. og namsf. kr. 150,00 Gebyr for forkynnelse av konkursvarsel kr. 430,00 Sum kr ,19 Saksøker er krevd for gjelden som er klar og forfalt, se vedlegg nr. 1. [et rekommandert påkrav, se punkt ovenfor] Konkursvarsel med betalingsfrist er forkynt for saksøkte, se vedlegg 2 [punkt ovenfor] Firmaattest for saksøkte, se vedlegg 3 [fås ved henvendelse til Brønnøysundregisteret] Kopi av arbeidskontrakt/lønnsslipp/annen dokumentasjon, se vedlegg 4. Jeg er fritatt for innbetaling av sikkerhetsstillelse etter konkurslovens 67 fjerde ledd. Saksøker begjærer herved saksøktes bo tatt under skifterettens behandling som konkursbo, jf. konkursloven 60, jf. 63. Med vennlig hilsen 11

12 Peder Ås 4 vedlegg Når skifteretten skal behandle konkursbegjæringen må arbeidstaker møte i retten, enten personlig eller med en fullmektig, for å forklare seg om lønnskravet. Statlig lønnsgaranti Dersom arbeidsgiver blir slått konkurs underveis i inndrivelsesprosessen, må arbeidstaker, eller dennes prosessfullmektig, søke lønnsgarantidekning ved å melde kravet sitt til bobestyreren i konkursboet. Bobestyrer har i slike tilfeller veiledningsplikt, og skal hjelpe til med utfyllingen av lønnsgarantiskjemaet. Bobestyrer er også pliktig å orientere om fremdriften i booppgjøret i den grad dette er i arbeidstakers interesse. Informasjon om garantien og fremgangsmåte ved søknad kan man også få ved å henvende seg til Arbeidstilsynet Nyttige lenker Konkursrådet: Arbeidstilsynet: Domstolene: Brønnøysundregisteret: Lovdata: Jussys: Juss-Buss:

13 Informasjon om reglene om feriepenger finner du i brosjyren Krav på lønn og feriepenger. Inndrivelse 3. FERIEPENGER UTEBLIR FRA ARBEIDSGIVER Det forekommer at arbeidsgiver ikke betaler ut arbeidstakerens opptjente feriepenger. I praksis dreier det seg ofte om uenighet om arbeidstakeren er å anse som en arbeidstaker etter ferieloven, eller om arbeidsgiver har rett til å trekke i arbeidstakers utestående feriepenger. Om når arbeidsgiver lovlig kan holde tilbake arbeidstakers feriepenger, se punkt 4. Inndrivelsesprosessen vil bli den samme som under punkt 2. Påkravet vil da være et krav om feriepenger istedenfor et krav om lønn. Arbeidstakeren bør kontakte Arbeidstilsynet, eventuelt advokat eller annen rettshjelper, før saken bringes inn for forliksrådet dersom vedkommende er usikker på sine rettigheter etter ferieloven. 13

14 Foreldes etter tre år Foreldelsesloven 2 Avbrudd av fristen Foreldelsesloven 14 og FORELDELSE AV LØNNS- OG FERIEPENGEKRAV De alminnelige reglene om foreldelse av fordringer gjelder også for arbeidstakers lønns- og feriepengekrav. Hovedregelen er at pengekrav foreldes tre år etter at betaling kunne vært krevet. Unntakene i loven vil sjelden være aktuelle ved lønns- og feriepengekrav. Avbrudd av foreldelsesfristene kan skje enten ved at skyldner, dvs. arbeidsgiver, erkjenner gjelden sin, eller når det tas rettslige skritt mot skyldneren. I saker om lønn og feriepenger vil de rettslige skritt i praksis være når arbeidstaker enten klager arbeidsgiver inn for forliksrådet eller begjærer arbeidsgiver konkurs. Det må påpekes at påkrav ikke avbryter en løpende foreldelsesfrist. 14

15 Hovedregel Arbeidsmiljøloven Grunnlag i lov Aml a) Innskudd Aml b) Skriftlig avtale Aml c) Kontingenter Aml d) 5. TREKK I LØNN OG FERIEPENGER 5.1. Innledning Hovedregelen er at arbeidsgiver ikke kan foreta trekk i arbeidstakers lønn og feriepenger. Begrunnelsen for dette er dels den maktposisjonen arbeidsgiver ville hatt dersom han eller hun kunne foreta slike trekk etter eget forgodtbefinnende, og dels arbeidstakers behov for midler til livsopphold. Etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kan arbeidsgiver likevel, i visse tilfeller, foreta trekk i arbeidstakers lønn Lovlige grunnlag for trekk i lønn og feriepenger a) Arbeidsgiver kan foreta trekk i arbeidstakers lønn og feriepenger dersom en spesiell lov gir adgang til dette. Det mest praktiske eksempelet på dette er trekk for betaling av skatt, og trekk for betaling av barnebidrag. b) Reglementerte innskudd i private pensjons- eller sykekasser kan trekkes direkte. c) Dersom det på forhånd er inngått skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, kan det foretas trekk. En muntlig avtale er altså ikke nok, og avtalen må være gyldig. Det må dessuten være en konkret avtale om det relevante trekket, avtalen kan ikke være en generell adgang til å foreta trekk. En skriftlig avtale kan også under visse omstendigheter settes til side dersom den virker sterkt urimelig for arbeidstaker. Konflikten må løses av en domstol dersom en ikke finner frem til en minnelig løsning. Arbeidstakere som vil bringe saken inn for domstolene bør først kontakte fagforbundet sitt. d) Fagforeningskontingent kan trekkes automatisk hvis adgangen til slike trekk er fastsatt i tariffavtalen. Premie til kollektiv hjemforsikring, avgift til opplysnings- og utviklingsfond, eller til lavtlønnsfond kan også trekkes når det er fastsatt i tariffavtalen. 15

16 Erstatningsansvar Aml e) Endelig dom Aml e) Fantegang Aml e) Aml (4) For mye utbetalt lønn Aml f) e) Har arbeidstaker skriftlig erkjent et erstatningsansvar overfor arbeidsgiver som skyldes arbeidstakers grove uaktsomhet eller forsettelige handling kan det foretas trekk i lønn og feriepenger. Det er ikke tilstrekkelig at skaden kun skyldes vanlig uaktsomhet hos arbeidstaker. Arbeidstaker kan altså ha gjort seg skyldig i erstatningsansvar overfor arbeidsgiver uten at arbeidsgiver med det får noen rett til å trekke i lønn og feriepenger. Dersom det foreligger endelig dom for at arbeidstaker er erstatningsansvarlig overfor arbeidsgiver og har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettelig, vil dette også kunne være grunnlag for trekk i lønn og feriepenger. Dersom arbeidstaker rettsstridig fratrer sin stilling (fantegår), kan det også foretas trekk i arbeidstakers lønn og feriepenger. At arbeidstaker rettsstridig fratrer sin stilling, vil si at arbeidstakeren ikke møter på jobb slik han er forpliktet til. Her er det også et krav om at den skadevoldende handling mot arbeidsgiver, dvs. fantegåelsen, skyldes grov uaktsomhet eller forsett på arbeidstakers side. Forsett vil si at arbeidstaker har utført den skadevoldende handling med vilje. Trekket kan kun dekke ekstrakostnader i forbindelse med fantegåelsen, for eksempel ekstrakostnadene ved å ansette vikar inntil en ny arbeidstaker kan overta stillingen. Før det foretas trekk med grunnlag i arbeidstakers erstatningsansvar overfor arbeidsgiver, skal arbeidsgiver rådføre seg med arbeidstakeren og dennes tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker ikke ønsker dette. Grunnlaget for trekket og beløpets størrelse skal da drøftes. f) For mye utbetalt lønn kan under visse omstendigheter være grunnlag for trekk i senere lønns- og feriepengeutbetalinger. Loven gir kun adgang til å foreta trekk dersom det ikke har vært mulig å ta hensyn til fraværet under utregning av lønnen, på grunn av streik (arbeidsnedleggelse) eller lockout (arbeidsstengning) i avregningsperioden. For mye utbetalt lønn på grunn av andre omstendigheter 16

17 Aml (3) Livsopphold Skriftlig informasjon Aml (5) Fremgangsmåte Konsekvenser Aml enn streik og lock-out, må arbeidsgiver kreve dekket inn igjen på annen måte. Det er ingen automatikk i at arbeidsgiver skal kunne kreve tilbake for mye utbetalt lønn fra arbeidstaker i andre tilfeller, selv om det skjer på ordinært vis. Dette vil bli omtalt i punkt 5 nedenfor. Det kan ikke trekkes mer i arbeidstakers lønn eller feriepenger på grunn av arbeidstakers erstatningsansvar eller for mye utbetalt lønn p.g.a. streik eller lock-out enn det arbeidstaker innenfor rimelighetens grenser trenger til livsopphold for seg og sin husstand. Hva dette i praksis vil si, kan være problematisk å fastslå. Noen arbeidstakere har høye livsoppholdsutgifter på grunn av forsørgerplikt, lån osv, slik at fratrekket må skje over flere måneder. Det må derfor foretas en skjønnsmessig og individuell vurdering av arbeidstakers livssituasjon før det trekkes i lønn og feriepenger. Bestemmelsen om at det ikke kan trekkes mer enn det arbeidstaker med rimelighet trenger til livsopphold til seg og sin husstand gjelder ikke for bestemmelsene som er beskrevet i punkt 4.2 a), b), c) og d). En avtale om å trekke mer enn det arbeidstaker trenger til seg selv og sin husstand vil imidlertid ofte være urimelig, og dermed kunne omgjøres av en domstol Informasjon om at trekk er foretatt Arbeidsgiver plikter å gi skriftlig informasjon om eventuelle trekk i arbeidstakers lønn og feriepenger på utbetalingstidspunktet, eller umiddelbart etter dette tidspunktet Fremgangsmåte ved ulovlig trekk Arbeidstilsynet, tillitsvalgt, fagforbundet, en rettshjelper eller en advokat bør kontaktes dersom trekk er foretatt eller varslet, og arbeidsgiver ikke lar seg overbevise om at trekket er ulovlig. Først evt. påkrav?? 5.5. Konsekvenser av ulovlig trekk Overtredelse av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om trekk i lønn og feriepenger kan medføre straffeansvar for arbeidsgiver. I praksis skjer imidlertid dette sjelden. 17

18 6. FOR MYE UTBETALT LØNN Kapittel 6.1 og 6.2: Reglene utledet av ulovfestet rett Konkret vurdering 6.1. Innledning Har arbeidsgiver ved en feiltagelse utbetalt for mye lønn eller feriepenger til arbeidstaker, oppstår problemstillingen om arbeidsgiver kan kreve tilbakebetalt den del av beløpet som er feil utbetalt. Det er kun når den feilaktige utbetaling skyldes streik eller lock-out at dette er regulert i lovverket. I andre tilfeller beror løsningen på en konkret vurdering av hva som vil være rimelig i det aktuelle tilfellet, hvor momentene for tilbakebetaling veies opp mot momentene som taler imot Momentene for og imot tilbakebetaling God tro Konkrete forbehold Generelle Aktsom god tro Det er nærmest et absolutt vilkår at arbeidstakeren som har mottatt det feilaktig utbetalte beløpet har vært i aktsom god tro, dvs. at han hverken visste eller burde ha visst at utbetalingen var feil. Det forventes i alminnelighet at arbeidstakeren til en viss grad sjekker lønnsutbetalingene sine, og en arbeidstaker vil neppe være i aktsom god tro hvis vedkommende mottar beløp som fraviker meget fra det normale. Spørsmålet om god tro skaper ofte bevisspørsmål Betydningen av betalingsforbehold Foreligger det forbehold ved utbetalingen, vil det være et moment som taler for at det feilaktig utbetalte beløp må tilbakebetales. Fremgår det av en lønnsslipp at akkurat denne lønnsutbetalingen er usikker i forhold til størrelsen på beløpet fordi datasystemet på lønningskontoret legges om, er dette et moment for at arbeidstaker må tilbakebetale beløpet. Generelle forbehold kan i utgangspunktet ikke påberopes. Eksempelvis vil det at det er inntatt i arbeidsavtalen at eventuelle feilutbetalinger skal kunne rettes neste 18

19 forbehold Vesentlig større beløp Feil på arbeidsgivers side Feil på arbeidstakers side lønningsdag, eller at det på alle lønnslipper er forbehold om feil, ikke vektlegges i vurderingen om beløpet må tilbakeføres Beløpets størrelse Er beløpet vesentlig større enn det arbeidstaker normalt får utbetalt, vil dette kunne være et moment for tilbakebetaling. Her vil man ofte legge til grunn at arbeidstaker burde ha forstått at det dreide seg om en feilutbetaling. God tro hos arbeidstaker vil følgelig lettere kunne legges til grunn dersom de feilutbetalte beløp er lave. Dette gjelder selv om disse beløpene til sammen kanskje utgjør en betydelig sum Hvem som kan bebreides feilen Er det først og fremst arbeidsgiver som kan bebreides at det er utbetalt for mye lønn og feriepenger, er dette et moment imot at det feilutbetalte beløp skal tilbakebetales. Skyldes feilutbetalingen først og fremst feil arbeidstakeren har gjort vil det tale for at beløpet må tilbakebetales. Er det for eksempel på grunn av arbeidstakers mangelfulle utfylling av timelister at det er betalt ut feil beløp, vil dette være et moment for tilbakebetaling Partenes profesjonalitet Arbeidsgiver er i alminnelighet den profesjonelle part, og det taler imot at arbeidstaker må tilbakebetale det feilaktige utbetalte beløp. I de fleste tilfeller er det arbeidsgiver som er den profesjonelle part, og har størst forutsetninger for å forhindre at feil oppstår. Det er da mest rimelig at arbeidsgiver selv tar belastningen av feil som måtte oppstå Beløpet er brukt opp Er det feilaktig utbetalte beløpet brukt opp, taler det imot at arbeidstaker må betale tilbake beløpet. Lønn og feriepenger går i hovedsak til konsum, og det vil derfor etter en tid ofte være lite igjen av det feilutbetalte beløpet. Rimelighet taler for å la arbeidstaker beholde beløpet når det er brukt opp. 19

20 6.2.7 Tidsaspektet, arbeidstaker har innrettet seg Dersom det har gått lang tid fra feilutbetalingen ble foretatt og til feilutbetalingen ble oppdaget, er dette et moment imot at det overskytende beløp skal tilbakebetales. Arbeidstaker vil jo ofte ha innrettet seg etter det som står på lønnskontoen, og det vil ofte virke urimelig at arbeidstaker må betale tilbake beløpet etter lang tid, når han har gått ut ifra at beløpet er korrekt. Hovedregel Foreldelsesloven Foreldelse De alminnelige reglene om foreldelse gjelder for feilaktige lønns- og feriepengeutbetalinger. Hovedregelen er at arbeidsgiver ikke kan kreve det feilutbetalte beløpet tilbakebetalt etter at det har gått tre år siden tilbakebetaling i prinsippet kunne vært krevd, og unntakene i loven vil svært sjelden være aktuelle ved feilutbetaling av lønn eller feriepenger. Kontaktliste Arbeidstilsynets svartjeneste Tlf: Forliksråd og namsfogden 20

21 Juss-Buss Arbinsgate 7, 0253 Oslo Saksmottak: Du kan ta kontakt med oss på telefon eller møte opp personlig i våre lokaler, innenfor våre saksmottakstider: Mandag 10:00-15:00 og torsdag 17:00-20:00 Telefon: Faks JURIDISK RÅDGIVNING FOR KVINNER Postboks 2691 Solli, 0204 Oslo Tlf: Saksmottak: Tlf.vakt: Mandag og onsdag 09:00-15:00 og tirsdag 17:00-20:00 på telefon Gangvakt: tirsdag 17:00-20:00 og torsdag 12:00-15:

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring Konkursrådet Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger utbetalt til avtalt tid kan det være nødvendig å begjære arbeidsgiver

Detaljer

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver.

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. 1. Innledning Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er:

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: Våren 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: 1. Ferie og permisjon 2. Arbeidsavtalen og miljøet

Detaljer

Lønnsgarantiordningen.

Lønnsgarantiordningen. Juridisk avdeling 31.12.12 Lønnsgarantiordningen. Momentliste - framgangsmåte når arbeidstaker må begjære arbeidsgiver konkurs Etter reglene i Statens lønnsgarantiordning må det være åpnet konkurs hos

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er:

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: Våren 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: 1. Ferie og permisjon 2. Arbeidsavtalen og miljøet

Detaljer

Lønnsutbetalinger hva skjer når utbetalingene er feil?

Lønnsutbetalinger hva skjer når utbetalingene er feil? Lønnsutbetalinger hva skjer når utbetalingene er feil? Legeforeningen mottar med jevne mellomrom henvendelser fra medlemmer i saker som gjelder feilutbetalinger av lønn og krav fra arbeidsgiver om tilbakebetaling.

Detaljer

FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM 321423

FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM 321423 FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM 321423 De aller fleste arbeidstakere opplever å måtte skrive under på en standard arbeidsavtale/kontrakt hvor det står at

Detaljer

Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon - melding om vedtak

Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon - melding om vedtak /us Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD NAV Forvaltning Sandnes Postboks 84 4302 Sandnes Fødselsnummer: 06125537993 Dato: 03.09.2012 Saksreferanse: 14200837 Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon

Detaljer

RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett -

RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett - RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett - FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Denne brosjyren er

Detaljer

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS Skriftlig arbeidsavtale i henhold til arbeidsmiljølovens 14-5. BEDRIFT: Fundamentering AS Løvåsmyra 4 7072 HEIMDAL. Tlf.: 73 82 26 30 ARBEIDSTAKER: Navn: Adresse: Postnr.: Telefon: Personnr.: E-post :

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.)

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) Gyldig fra: 01.02.2009 Revisjon: 1.1 Godkjenningsdato: 01.02.2009 Godkjent av: For FLT: Vidar Pedersen.../... For Fellesforbundet:

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon Juridisk avdeling 23.01.12 Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon Opplysningsskjema for stillingsvernssaker etter arbeidsmiljøloven av

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS Konkursrådet Ansatt i virksomhet som går konkurs Hvis en bedrift ikke har nok midler til å betale alle kreditorene sine kan den slås konkurs. Alle bedriftens eiendeler blir gjort om i penger. Hovedformålet

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon - ordensstraff

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon - ordensstraff Juridisk avdeling 23.01.12 Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon - ordensstraff Opplysningsskjema for stillingsvernssaker etter tjenestemannsloven

Detaljer

Lønn og arbeidstid. 2.26 Likelønn

Lønn og arbeidstid. 2.26 Likelønn Lønn og arbeidstid 2.26 Likelønn Oppgaven er utdrag av LKN 2005-16, og rettslig hjemmel for drøftelsen er likestillingsl. 21. Følgende er klagenemnda for likestilling sine merknader som ut fra likestillingslovens

Detaljer

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland TVANGSMESSIG STENGING AV ELEKTRISK ANLEGG HOS KUNDE SOM MOTSETTER SEG STENGING

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland TVANGSMESSIG STENGING AV ELEKTRISK ANLEGG HOS KUNDE SOM MOTSETTER SEG STENGING NOTAT Til Energibedriftenes landsforening v/snorre Lamark Fra Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland Dato 1. april 2008 Ansvarlig advokat Gunnar Martinsen TVANGSMESSIG STENGING

Detaljer

Tilsvar Til Lister Tingrett. Ringveien 43, 4400 Flekkefjord

Tilsvar Til Lister Tingrett. Ringveien 43, 4400 Flekkefjord Lister Tingrett Barbrosgt 21 4550 FARSUND Tilsvar Til Lister Tingrett Lister Tingretts ankesak: 08-036668TVI-LIST Saksøker: Dag Martin Bakken Ringveien 43, 4400 Flekkefjord Prosessfullmektig: Adv.fa. Wangensteen,

Detaljer

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005.

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005. NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01322-A, (sak nr. 2011/172), sivil sak, anke over dom, Mads Jacobsen (advokat Peter Simonsen) mot Staten v/kemneren i Oslo (Kommuneadvokaten

Detaljer

F O R L I K S R Å D E T

F O R L I K S R Å D E T F O R L I K S R Å D E T Ofte er det ikke nok å bare ha rett Se muligheter 2 3 ikke begrensninger Det finnes alltid muligheter Hva er forliksrådet? Forliksrådet er det laveste ledd i rettssystemet for sivile

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125

Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125 3 Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125 Verdipapirforetak som ikke er kredittinstitusjon kan bare yte kreditt i

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. 3. Gjennomføring av oppdraget ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Oppdraget Vi

Detaljer

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr:

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: 1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: Ved påmelding kan det kreves et administrasjonsgebyr fastsatt av Norges idrettsakademi, heretter NIAK. Administrasjonsgebyret skal normalt ikke overstige 2000 kroner.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... Forbundet for Ledelse og Teknikk sammen er JEG sterkere! TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning 1 OVERSIKT OVER REGELVERKET

Detaljer

Konkursrådet. Innføring i konkurs 1 INNFØRING I KONKURS

Konkursrådet. Innføring i konkurs 1 INNFØRING I KONKURS Konkursrådet Innføring i konkurs Konkursrådet gir her en kort innføring i konkursrett, beregnet på folk som er uten forhåndskunnskaper. 1. Hvordan oppstår en konkurs? 1.1 Innledning 1.2 Skyldneren må være

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

Avtale om utdanningspermisjon med lønn til videreutdanning i anestesi- intensiv- og operasjonssykepleie. mellom. Helse Stavanger HF

Avtale om utdanningspermisjon med lønn til videreutdanning i anestesi- intensiv- og operasjonssykepleie. mellom. Helse Stavanger HF Avtale om utdanningspermisjon med lønn til videreutdanning i anestesi- intensiv- og operasjonssykepleie mellom Helse Stavanger HF og Navn (arbeidstaker): Fødselsnummer: Adresse: 1. Bakgrunn og virkeområde

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold De viktigste lovparagrafer i forbindelse med ansettelser, oppsigelser og tvistebehandling Fraktefartøyenes Rederiforening 1. Ansettelse Skipsarbeidsloven

Detaljer

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett -

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse?

Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse? Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse? Advokat/partner Jens Kristian Johansen e-post: jejo@grette.no, mob: 99 70 87 78 Advokat Vibeke Holm e-post: viho@grette.no, mob: 97 66 92 62 Når

Detaljer

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016 advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal TEMAET Reklamasjonsregler og andre utvalgte fristregler i leieforhold

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Korpset som arbeidsgiver

Korpset som arbeidsgiver Korpset som arbeidsgiver Ny dirigent? Korpset som arbeidsgiver: Juridiske rammer Ulike modeller for ansettelse Ansvar og ledelse Oppsigelse Frivillighet men ikke helt fritt frem Relevant lovverk: Arbeidsmiljøloven

Detaljer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer Nullstill skjemaet før du lukker det Søknad om lønnsgarantidekning -melding av lønnskrav m.v. til konkursboet Den statlige lønnsgarantiordningen Blanketten fylles ut av arbeidstaker og sendes bostyrer.

Detaljer

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning Rundskriv «2015-31» Fylkesmennene og kommunene Kontaktperson: Vår dato: 14.07.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 2012/8 Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning

Detaljer

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR 1. Oppdraget Vi bekrefter herved at vi har påtatt oss et oppdrag for Dem. Oppdraget går ut på bistand i forbindelse med... I forbindelse med oppdraget kan

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Jusshjelpa I NORD-NORGE UNIVERSITETET I TROMSØ

Jusshjelpa I NORD-NORGE UNIVERSITETET I TROMSØ Forord Jusshjelpa i Nord-Norge er et gratis studentrettshjelpstiltak hvor det arbeider viderekomne jusstudenter ved Universitetet i Tromsø. Jusshjelpa har en sosial profil. Vi prioriterer derfor saker

Detaljer

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet INKASSOLOVEN 1988 Inkassoloven - inkl. Dato: LOV-1988-05-13-26 Departement: JD (Justisdepartementet) Publisert: ISBN 82-504-1468-3 Ikrafttreden: 1989-10-01 Endret: LOV-1993-06-11-83 fra 1994-01-01 Lov

Detaljer

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT e t t t t Z t AGDENES KOMMUNE ANSETTELSES OG ARBEIDSREGLEMENT Godkjent i administrasjonsutvalget 5/314 sak 2/14 Vedtatt i kommunestyret 19/314 sak 13/14 side i REDUSERT Innholdsfortegnelse 1 OMFANG 3 2

Detaljer

Sjekkliste for tillitsvalgte. ved permitteringer, oppsigelser og konkurser

Sjekkliste for tillitsvalgte. ved permitteringer, oppsigelser og konkurser Sjekkliste for tillitsvalgte ved permitteringer, oppsigelser og konkurser Forord Det er nedgang i norsk og internasjonal økonomi. Det gjør at faren øker for at våre medlemmer skal oppleve permitteringer,

Detaljer

Informasjonsfolder om JURK Innhold

Informasjonsfolder om JURK Innhold Informasjonsfolder om JURK Innhold Trenger du juridisk hjelp?... 2 Hva er JURK?... 3 Saksmottak... 4 Saksområder... 5-6 Brosjyrer og annet materiell... 7-8 1 Trenger du juridisk hjelp? JURK gir generell

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten ARBEIDSAVTALE Navn: Adr.: Personnr.: Skattekomm: Kontonr.: Navn/selskap: Org.nr.: Adr.: mellom heretter kalt Arbeidstakeren og heretter kalt Produsenten om utførelse av arbeide i tilknytning til produksjonen

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

FORELDELSE AV FORDRINGER

FORELDELSE AV FORDRINGER FORELDELSE AV FORDRINGER C AV FORLAGT AV GUSTAV E. RAABE INNHOLD Forkortelser 9 I: g 1. Alminnelige forklaringer. Kilder 13 I. Foreldelse og beslektede rettsinstitutter s. 13. II. Foreldelsesreglenes formål

Detaljer

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende. Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer.

Detaljer

Bergen, 03.06.2010. Viktig informasjon til brukere av BankID / digital signatur

Bergen, 03.06.2010. Viktig informasjon til brukere av BankID / digital signatur Bergen, 03.06.2010 Viktig informasjon til brukere av BankID / digital signatur En del av våre kunder som benytter BankID/digital signatur har støtt på problemer i forbindelse med saker hvor man har vært

Detaljer

Saksnummer: 10/517. Lovanvendelse: Likestillingsloven. Dato: 10. februar 2011

Saksnummer: 10/517. Lovanvendelse: Likestillingsloven. Dato: 10. februar 2011 NOTAT To kvinner klaget til Ombudet fordi arbeidsgiver ikke ville utbetale bonus for 2009, på bakgrunn av at de ikke hadde vært til stede på grunn av foreldrepermisjon. De hevdet at bonusen ikke var resultatbasert,

Detaljer

Forliksrådet i Lillehammer Namsmannen i Lillehammer. Berit Bråtesveen, forliksrådsekretær Gry Elisabeth Røhr, seksjonsleder

Forliksrådet i Lillehammer Namsmannen i Lillehammer. Berit Bråtesveen, forliksrådsekretær Gry Elisabeth Røhr, seksjonsleder GUDBRANDSDAL POLICE DISTRIKCT Forliksrådet i Lillehammer Namsmannen i Lillehammer av: Berit Bråtesveen, forliksrådsekretær Gry Elisabeth Røhr, seksjonsleder FOR FYLKESMANNEN I OPPLAND 24.11.15 GUDBRANDSDAL

Detaljer

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12. Fylkesmennene STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD I I DES2017. l2/42?.,5'_ ARK 75(e Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.12 Advokatskifte i fritt

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer

Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer advokat Karen Margrethe Rime og advokat Knut Ro Konkursrådet 1 Hva skal vi snakke om? Hjemmelsgrunnlaget for bostyrer, kreditorutvalg og bostyrets arbeid/oppgaver

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 SILVER PENSJONSKONTO Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 INNHOLD: Side: 1 Innledning 3 1.1 Om vilkårene 3 1.2 Forsikringens ikrafttredelse 3 1.3 Defi nisjoner 3 2 Forsikringsytelsene 4 2.1

Detaljer

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet sjekker lønna di omtanke solidaritet samhold Forord Fagforbundet skal være synlig og nær medlemmene. Det er vi når vi oppsøker medlemmer og verver nye. Hvorfor ikke gi tilbud om en lønns-

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - Forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved konstituering som avdelingssykepleier

Anonymisert versjon av uttalelse - Forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved konstituering som avdelingssykepleier Anonymisert versjon av uttalelse - Forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved konstituering som avdelingssykepleier Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A (A) av 29. september

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble Endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen varslet høsten 2013 flere endringer i arbeidsmiljøloven De konkrete forslagene

Detaljer

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven).

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). /d: LOV-2005-06-17-90 :d/ Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). Side 1 av 7 udi 3 Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). Kapittel 6. Behandlingen i forliksrådet

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Gamvik kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Revisjon. Versjon 23.5.2016 til ADU Innhold 1. HVEM REGLEMENTET OMFATTER. 3 2. ANSETTELSESVILKÅR. 3 1. Arbeidssted. 3 2. Innhold i stilling/arbeidsinstruks.

Detaljer

AVTALE OM ANSVARLIG LÅN

AVTALE OM ANSVARLIG LÅN AVTALE OM ANSVARLIG LÅN mellom Viking Håndballklubb (heretter benevnt Låntaker) og Stavanger kommune (heretter benevnt Långiver) Avtale om ansvarlig lån Lavangen kommune 2 1.0 LÅNEBELØP OG FORMÅL 1.1 Lånebeløpet

Detaljer

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT Comtive AS og Andreas Christensen Postboks 400 Sand Gård 3201 SANDEFJORD 3233 SANDEFJORD Cocell AS Postboks 217 3201 SANDEFJORD Sak nr.: 04-0160 Saksbeh.:

Detaljer

JUR106 1 Pengekravsrett

JUR106 1 Pengekravsrett JUR106 1 Pengekravsrett Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 JUR106, generell info Dokument Automatisk poengsum 2 JUR106, oppgave 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 JUR106, oppgave 2 Skriveoppgave Manuell

Detaljer

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE Foredrag MEF arbeidsgiverkonferanse 25. mars 2015 Advokat Merete Furesund Advokatfullmektig Lise Berntsen Kvale Advokatfirma DA Hvem er vi? Fullservice forretningsjuridisk firma

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Gjeldsordningsloven gir deg som har alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll over din økonomi. Dersom du er varig

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP Retten reduserte salærkrav opprinnelig salærkrav krevd dekket - FAL 4-10. Sikrede var part i tvist som gjaldt krav om

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7161 4.3.2008 VITAL PENSJON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7161 4.3.2008 VITAL PENSJON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7161 4.3.2008 VITAL PENSJON Condictio indebeti tilbakebetalingskrav etter feilutbetaling. Forsikrede (f. 1917) døde 1.3.05. Hun hadde forut for dødsfallet utbetaling av

Detaljer

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samiske land og ressursrettigheter ivaretas i bruken av arealer i samiske

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Arbeidsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest...

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3.

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3. Ferieloven Tittel: Lov om ferie Dato: 29.04.1988 Sist endret: 01.07.2003 Publikasjon: ISBN 82-504-1497-7 Departement: Arbeids- og administrasjonsdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kap I. Alminnelige

Detaljer