KRAV PÅ LØNN OG FERIEPENGER - EN BROSJYRE I ARBEIDSRETT -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRAV PÅ LØNN OG FERIEPENGER - EN BROSJYRE I ARBEIDSRETT -"

Transkript

1 KRAV PÅ LØNN OG FERIEPENGER - EN BROSJYRE I ARBEIDSRETT -

2 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie og permisjon 3. Krav på lønn og feriepenger 4. Oppsigelse, avskjed og permittering 5. Rettigheter ved graviditet og fødsel Vi ønsker å takke professor Henning Jakhelln for gjennomlesning og hjemmelskontroll av brosjyrene. Brosjyren er sist oppdatert mai 2008 av Sosial- trygd- og arbeidsrettsgruppen på Juss-Buss. 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING LØNN UTEBLIR FRA ARBEIDSGIVER Manglende betalingsvilje Innledning Fremgangsmåte Til forliksrådet Forliksklage Videre anke Manglende betalingsevne Innledning Fremgangsmåte Nyttige lenker FERIEPENGER UTEBLIR FRA ARBEIDSGIVER FORELDELSE AV LØNNS- OG FERIEPENGEKRAV TREKK I LØNN OG FERIEPENGER Innledning Lovlige grunnlag for trekk i lønn og feriepenger Informasjon om at trekk er foretatt Fremgangsmåte ved ulovlig trekk Konsekvenser av ulovlig trekk FOR MYE UTBETALT LØNN Innledning Momentene for og imot tilbakebetaling Aktsom god tro Betydningen av betalingsforbehold Beløpets størrelse Hvem som kan bebreides feilen Partenes profesjonalitet Beløpet er brukt opp Tidsaspektet, arbeidstaker har innrettet seg Foreldelse

4 1. INNLEDNING Denne brosjyren tar for seg hva en arbeidstaker skal gjøre dersom arbeidsgiver ikke betaler ut lønn og feriepenger arbeidstaker mener han eller hun har krav på. Videre tar brosjyren opp på hvilket grunnlag arbeidsgiver eventuelt kan foreta trekk i arbeidstakers lønn og feriepenger. Avslutningsvis omtales situasjonen der arbeidstaker får utbetalt for mye lønn og feriepenger fra arbeidsgiver. Brosjyren forutsetter at uteblivelsen av lønn eller feriepenger ikke bare skyldes misforståelser mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, eller feil i betalingsformidlingen. Arbeidstakere bør snakke med sin arbeidsgiver før det tas noen rettslige skritt, og slik prøve å løse problemet på en minnelig måte. Fagorganisasjonen på arbeidsplassen og tillitsvalgt bør kunne være behjelpelige dersom arbeidstakeren ikke mestrer inndrivelsen selv. 4

5 2. LØNN UTEBLIR FRA ARBEIDSGIVER 2.1. Manglende betalingsvilje Innledning Problemet er her at arbeidstaker ikke får sin rettmessige lønn utbetalt fra arbeidsgiver, selv om arbeidsgiveren har tilstrekkelig med penger. Dette kan for eksempel skyldes uenighet om lønnens størrelse eller arbeidsgiver kan mene han har rett til å trekke arbeidstakeren i lønn. Om trekk i lønn, se punkt 4. Skriftlig krav om betaling Forsinkelses- renteloven Fremgangsmåte Et skriftlig krav til arbeidsgiver om at han må utbetale lønn, bør sendes med vanlig post og rekommandert umiddelbart etter at lønnsutbetalingen har uteblitt. Dersom det har gått noe tid siden lønnsutbetalingen skulle ha funnet sted bør det kreves forsinkelsesrente av beløpet. Forsinkelsesrentens størrelse justeres jevnlig, og er pr. 1. januar ,25 %. 5

6 Det skriftlige kravet kalles et påkrav og kan se slik ut: Ola Dunk Arbeiderveien Lillevik Washy Renhold Postboks Lillevik KRAV PÅ LØNN Herved kreves lønn for utført arbeid i tidsrommet 20.januar mars 2008 på kr ,-. Lønnskrav Lønnskrav 20. januar 1.februar 2008 kr ,00 Lønnskrav 1.februar februar 2008 kr ,00 Lønnskrav 1. mars 31. mars 2008 kr ,00 + Forsinkelsesrenter [fra forfall, regnes ut på Jussys.no] kr 127,19 Utbetalt lønn februar 2008 kr 8 000,00 - Utbetalt lønn mars 2008 kr 4 500,00 = SUM kr ,00 Det totale krav bes utbetalt til kontonr snarest, og senest innen to uker, etter at dette brevet er mottatt. Uteblir beløpet, vil videre rettslig forfølging av kravet vurderes, og ytterligere renter og omkostninger vil påløpe. Dette brevet er å anse som et påkrav. Med vennlig hilsen, Ola Dunk Vedlegg: Timeliste januar 2008 Timeliste februar 2008 Lønnslipp mars

7 Konfliktløsende organ Tvangsgrunnlag Forliksklage Anke til tingretten Til forliksrådet Dersom arbeidsgiver likevel ikke betaler, kan saken klages inn for forliksrådet. Forliksrådene skal i utgangspunktet fungere som konfliktløsende organ ved å megle slik at partene kommer til enighet. Dersom forhandlingene ikke fører frem i forliksrådet, kan man kreve at forliksrådet avsier dom. Forliksrådet vil da avslutte forhandlingsprosessen og gå over til domsbehandling. Møtet i forliksrådet avsluttes, og domsbehandlingen fortsetter for lukkede dører. Partene får siden dom tilsendt i posten etter tre ukers tid. En dom eller et forlik i forliksrådet vil være grunnlag for tvangsinndrivelse overfor arbeidsgiver. Et tvangsgrunnlag gjør at det offentlige, ved namsmannen, f.eks. kan ta beslag i arbeidsgivers eiendeler og selge disse. Pengene som kommer inn vil da gå til betaling av arbeidstakers lønnskrav og saksomkostninger Forliksklage Velger arbeidstaker å ta saken inn for forliksrådet, må det skrives en forliksklage. Juss-Buss har utgitt brosjyren Forliksrådet hvorfor, hvordan og hva skjer? hvor det redegjøres mer utførlig om krav til forliksklagers innhold, og denne kan fås ved henvendelse, eller på Juss-Buss internettsider Videre anke Den avsagte dom fra forliksrådet kan ankes inn for tingretten. Er lønnskravet lite og saken tvilsom, kan et slikt rettslig skritt koste mer i form av penger og energi enn det arbeidstaker vil kunne få av lønn ved en endelig dom. Det kan være en fordel å søke juridisk bistand for å få råd om dette. 7

8 2.2. Manglende betalingsevne Konkurs Konkursloven 60 og 61 Opplysninger om konkurs Innledning Er situasjonen den at arbeidsgiver ikke utbetaler lønn fordi han ikke evner å betale, må arbeidstakeren vurdere om det beste er å slå arbeidsgiveren konkurs. Dette vil skje gjennom behandling av saken i skifteretten. Da må retten avgjøre om arbeidsgiveren er insolvent, dvs. at han både er illikvid (ute av stand til å dekke løpende utgifter), og insuffisient (skyldneren har mer gjeld enn formue). Det kan være vanskelig å skaffe seg kunnskap om akkurat når arbeidsgiver er i ferd med å gå konkurs. Arbeidstakere bør snakke med noen som har informasjon om arbeidsgivers økonomiske situasjon. Tillitsvalgte burde kunne bidra med å fremskaffe slike opplysninger. Opplysning om at det er åpnet konkurs kan fås ved henvendelse til den lokale skifterett og Brønnøysundregisteret. Statlig lønnsgaranti Lønnsgarantiloven 8 Dersom arbeidsgiver går konkurs og ikke klarer å dekke de utestående lønnskravene, vil lønnen i alminnelighet bli utbetalt gjennom den statlige lønnsgarantiordningen. Noe forenklet kan en si at lønnsgarantien kun dekker lønnskrav som ikke er eldre enn 4 måneder før konkursen. Det er derfor viktig at arbeidstaker reagerer raskt med å inndrive sitt lønnskrav dersom arbeidsgiver nærmer seg konkursens rand. Arbeidstaker bør heller ikke vente på at andre kreditorer skal reagere, eller at arbeidsgiver selv slår seg konkurs. Jo mer sannsynlig det er at arbeidsgiver vil gå konkurs, jo tidligere i inndrivelsesprosessen bør en advokat

9 involveres. Lønnsgarantien dekker nemlig også arbeidstakers nødvendige utgifter i forbindelse med inndrivelsesprosessen, dersom lønnskravene for øvrig dekkes. Påkrav Konkursloven 63 Konkursvarsel Forkynnelse Gebyr Fremgangsmåte Først må arbeidstaker skrive et påkrav, slik som vist i punkt , straks etter at lønnen har uteblitt. Tidligst fire uker etter at det rekommanderte brevet (påkravet) er sendt, må arbeidstaker skrive et konkursvarsel, hvor det kreves at arbeidsgiver betaler innen to uker. Konkursvarselet skal forkynnes for arbeidsgiver. Forkynnelse skjer ved at tre eksemplarer av konkursvarselet sendes hovedstevnevitnet i kommunen hvor arbeidsgiver har sitt forretningssted. I byene har hovedstevnevitnet eget kontor, i landkommunene må en gå til lensmannen. Ved forkynnelse vil det påløpe et gebyr på kr. 430,- (mai 2008). Dette gebyret vil arbeidstaker eventuelt få refundert via lønnsgarantiordningen. Dersom arbeidstaker nå er sikker på at arbeidsgiver vil gå konkurs, bør en advokat sende konkursvarselet i stedet. Hovedstevnevitnet returnerer en gjenpart av konkursvarselet til arbeidstaker med påskrift om når varselet er forkynt. Et konkursvarsel skal være skriftlig og kan se slik ut: 9

10 Peder Ås 18. oktober 2008 Lillevikveien Lillevik Lillevik Renhold A/S v/ daglig leder Lars Holm Postboks Lillevik Konkursvarsel Lønn for perioden 15/8 til 15/9 på kroner15 000,- er ennå ikke betalt til tross for betalingsvarselet sendt den 20/9. I tillegg kreves kr 430,- [1/2rettsgebyr] for omkostninger ved forkynnelse av dette varsel. Lillevik Renhold A/S oppfordres om å betale innen 14 dager fra forkynnelse av dette varselet. Dersom betaling ikke skjer innen fristen gir dette adgang til å begjære konkurs åpnet etter konkursloven 63. De gjøres herved oppmerksom på at insolvens ved behandling av konkursbegjæring i alminneligheten skal antas foreligge når betaling uteblir etter at konkursvarsel i henhold til konkursloven 63 er forkynt Dem. Med vennlig hilsen Peder Ås Konkursbegjæring Konkursloven 63 Konkursloven 66 Etter at to-ukersfristen angitt i konkursvarselet har gått ut, må arbeidstaker sende skifteretten en konkursbegjæring i 5 eksemplarer. Skifteretten må ha mottatt konkursbegjæringen senest innen to uker etter at betalingsfristen i konkursvarselet er utløpt. Arbeidstaker bør kun gjøre dette selv dersom vedkommende er helt sikker på hvordan det gjøres. Konkursbegjæringen sendes skifteretten i den kommunen 10

11 hvor arbeidsgiver har sitt forretningssted, eventuelt arbeidsgivers bostedsadresse dersom det ikke dreier seg om et firma. Skifteretten i Lillevik Storgaten Lillevik 1.juni 2008 Konkursbegjæring til skifteretten Saksøker: Peder Ås Lillevikveien Lillevik Saksøkt: Lillevik Renhold A/S Postboks Lillevik [Organisasjonsnr.] v/ styreformann Lars Holm Grunnlag for konkurs: Saksøkte skylder saksøkeren følgende beløp: Lønn i perioden kr ,00 Feriepenger [eventuelt] kr ,00 Forsinkelsesrenter [fra forfall, regnes ut på Jussys.no] kr. 127,19 Saksomkostninger for forliksr. og namsf. kr. 150,00 Gebyr for forkynnelse av konkursvarsel kr. 430,00 Sum kr ,19 Saksøker er krevd for gjelden som er klar og forfalt, se vedlegg nr. 1. [et rekommandert påkrav, se punkt ovenfor] Konkursvarsel med betalingsfrist er forkynt for saksøkte, se vedlegg 2 [punkt ovenfor] Firmaattest for saksøkte, se vedlegg 3 [fås ved henvendelse til Brønnøysundregisteret] Kopi av arbeidskontrakt/lønnsslipp/annen dokumentasjon, se vedlegg 4. Jeg er fritatt for innbetaling av sikkerhetsstillelse etter konkurslovens 67 fjerde ledd. Saksøker begjærer herved saksøktes bo tatt under skifterettens behandling som konkursbo, jf. konkursloven 60, jf. 63. Med vennlig hilsen 11

12 Peder Ås 4 vedlegg Når skifteretten skal behandle konkursbegjæringen må arbeidstaker møte i retten, enten personlig eller med en fullmektig, for å forklare seg om lønnskravet. Statlig lønnsgaranti Dersom arbeidsgiver blir slått konkurs underveis i inndrivelsesprosessen, må arbeidstaker, eller dennes prosessfullmektig, søke lønnsgarantidekning ved å melde kravet sitt til bobestyreren i konkursboet. Bobestyrer har i slike tilfeller veiledningsplikt, og skal hjelpe til med utfyllingen av lønnsgarantiskjemaet. Bobestyrer er også pliktig å orientere om fremdriften i booppgjøret i den grad dette er i arbeidstakers interesse. Informasjon om garantien og fremgangsmåte ved søknad kan man også få ved å henvende seg til Arbeidstilsynet Nyttige lenker Konkursrådet: Arbeidstilsynet: Domstolene: Brønnøysundregisteret: Lovdata: Jussys: Juss-Buss:

13 Informasjon om reglene om feriepenger finner du i brosjyren Krav på lønn og feriepenger. Inndrivelse 3. FERIEPENGER UTEBLIR FRA ARBEIDSGIVER Det forekommer at arbeidsgiver ikke betaler ut arbeidstakerens opptjente feriepenger. I praksis dreier det seg ofte om uenighet om arbeidstakeren er å anse som en arbeidstaker etter ferieloven, eller om arbeidsgiver har rett til å trekke i arbeidstakers utestående feriepenger. Om når arbeidsgiver lovlig kan holde tilbake arbeidstakers feriepenger, se punkt 4. Inndrivelsesprosessen vil bli den samme som under punkt 2. Påkravet vil da være et krav om feriepenger istedenfor et krav om lønn. Arbeidstakeren bør kontakte Arbeidstilsynet, eventuelt advokat eller annen rettshjelper, før saken bringes inn for forliksrådet dersom vedkommende er usikker på sine rettigheter etter ferieloven. 13

14 Foreldes etter tre år Foreldelsesloven 2 Avbrudd av fristen Foreldelsesloven 14 og FORELDELSE AV LØNNS- OG FERIEPENGEKRAV De alminnelige reglene om foreldelse av fordringer gjelder også for arbeidstakers lønns- og feriepengekrav. Hovedregelen er at pengekrav foreldes tre år etter at betaling kunne vært krevet. Unntakene i loven vil sjelden være aktuelle ved lønns- og feriepengekrav. Avbrudd av foreldelsesfristene kan skje enten ved at skyldner, dvs. arbeidsgiver, erkjenner gjelden sin, eller når det tas rettslige skritt mot skyldneren. I saker om lønn og feriepenger vil de rettslige skritt i praksis være når arbeidstaker enten klager arbeidsgiver inn for forliksrådet eller begjærer arbeidsgiver konkurs. Det må påpekes at påkrav ikke avbryter en løpende foreldelsesfrist. 14

15 Hovedregel Arbeidsmiljøloven Grunnlag i lov Aml a) Innskudd Aml b) Skriftlig avtale Aml c) Kontingenter Aml d) 5. TREKK I LØNN OG FERIEPENGER 5.1. Innledning Hovedregelen er at arbeidsgiver ikke kan foreta trekk i arbeidstakers lønn og feriepenger. Begrunnelsen for dette er dels den maktposisjonen arbeidsgiver ville hatt dersom han eller hun kunne foreta slike trekk etter eget forgodtbefinnende, og dels arbeidstakers behov for midler til livsopphold. Etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kan arbeidsgiver likevel, i visse tilfeller, foreta trekk i arbeidstakers lønn Lovlige grunnlag for trekk i lønn og feriepenger a) Arbeidsgiver kan foreta trekk i arbeidstakers lønn og feriepenger dersom en spesiell lov gir adgang til dette. Det mest praktiske eksempelet på dette er trekk for betaling av skatt, og trekk for betaling av barnebidrag. b) Reglementerte innskudd i private pensjons- eller sykekasser kan trekkes direkte. c) Dersom det på forhånd er inngått skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, kan det foretas trekk. En muntlig avtale er altså ikke nok, og avtalen må være gyldig. Det må dessuten være en konkret avtale om det relevante trekket, avtalen kan ikke være en generell adgang til å foreta trekk. En skriftlig avtale kan også under visse omstendigheter settes til side dersom den virker sterkt urimelig for arbeidstaker. Konflikten må løses av en domstol dersom en ikke finner frem til en minnelig løsning. Arbeidstakere som vil bringe saken inn for domstolene bør først kontakte fagforbundet sitt. d) Fagforeningskontingent kan trekkes automatisk hvis adgangen til slike trekk er fastsatt i tariffavtalen. Premie til kollektiv hjemforsikring, avgift til opplysnings- og utviklingsfond, eller til lavtlønnsfond kan også trekkes når det er fastsatt i tariffavtalen. 15

16 Erstatningsansvar Aml e) Endelig dom Aml e) Fantegang Aml e) Aml (4) For mye utbetalt lønn Aml f) e) Har arbeidstaker skriftlig erkjent et erstatningsansvar overfor arbeidsgiver som skyldes arbeidstakers grove uaktsomhet eller forsettelige handling kan det foretas trekk i lønn og feriepenger. Det er ikke tilstrekkelig at skaden kun skyldes vanlig uaktsomhet hos arbeidstaker. Arbeidstaker kan altså ha gjort seg skyldig i erstatningsansvar overfor arbeidsgiver uten at arbeidsgiver med det får noen rett til å trekke i lønn og feriepenger. Dersom det foreligger endelig dom for at arbeidstaker er erstatningsansvarlig overfor arbeidsgiver og har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettelig, vil dette også kunne være grunnlag for trekk i lønn og feriepenger. Dersom arbeidstaker rettsstridig fratrer sin stilling (fantegår), kan det også foretas trekk i arbeidstakers lønn og feriepenger. At arbeidstaker rettsstridig fratrer sin stilling, vil si at arbeidstakeren ikke møter på jobb slik han er forpliktet til. Her er det også et krav om at den skadevoldende handling mot arbeidsgiver, dvs. fantegåelsen, skyldes grov uaktsomhet eller forsett på arbeidstakers side. Forsett vil si at arbeidstaker har utført den skadevoldende handling med vilje. Trekket kan kun dekke ekstrakostnader i forbindelse med fantegåelsen, for eksempel ekstrakostnadene ved å ansette vikar inntil en ny arbeidstaker kan overta stillingen. Før det foretas trekk med grunnlag i arbeidstakers erstatningsansvar overfor arbeidsgiver, skal arbeidsgiver rådføre seg med arbeidstakeren og dennes tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker ikke ønsker dette. Grunnlaget for trekket og beløpets størrelse skal da drøftes. f) For mye utbetalt lønn kan under visse omstendigheter være grunnlag for trekk i senere lønns- og feriepengeutbetalinger. Loven gir kun adgang til å foreta trekk dersom det ikke har vært mulig å ta hensyn til fraværet under utregning av lønnen, på grunn av streik (arbeidsnedleggelse) eller lockout (arbeidsstengning) i avregningsperioden. For mye utbetalt lønn på grunn av andre omstendigheter 16

17 Aml (3) Livsopphold Skriftlig informasjon Aml (5) Fremgangsmåte Konsekvenser Aml enn streik og lock-out, må arbeidsgiver kreve dekket inn igjen på annen måte. Det er ingen automatikk i at arbeidsgiver skal kunne kreve tilbake for mye utbetalt lønn fra arbeidstaker i andre tilfeller, selv om det skjer på ordinært vis. Dette vil bli omtalt i punkt 5 nedenfor. Det kan ikke trekkes mer i arbeidstakers lønn eller feriepenger på grunn av arbeidstakers erstatningsansvar eller for mye utbetalt lønn p.g.a. streik eller lock-out enn det arbeidstaker innenfor rimelighetens grenser trenger til livsopphold for seg og sin husstand. Hva dette i praksis vil si, kan være problematisk å fastslå. Noen arbeidstakere har høye livsoppholdsutgifter på grunn av forsørgerplikt, lån osv, slik at fratrekket må skje over flere måneder. Det må derfor foretas en skjønnsmessig og individuell vurdering av arbeidstakers livssituasjon før det trekkes i lønn og feriepenger. Bestemmelsen om at det ikke kan trekkes mer enn det arbeidstaker med rimelighet trenger til livsopphold til seg og sin husstand gjelder ikke for bestemmelsene som er beskrevet i punkt 4.2 a), b), c) og d). En avtale om å trekke mer enn det arbeidstaker trenger til seg selv og sin husstand vil imidlertid ofte være urimelig, og dermed kunne omgjøres av en domstol Informasjon om at trekk er foretatt Arbeidsgiver plikter å gi skriftlig informasjon om eventuelle trekk i arbeidstakers lønn og feriepenger på utbetalingstidspunktet, eller umiddelbart etter dette tidspunktet Fremgangsmåte ved ulovlig trekk Arbeidstilsynet, tillitsvalgt, fagforbundet, en rettshjelper eller en advokat bør kontaktes dersom trekk er foretatt eller varslet, og arbeidsgiver ikke lar seg overbevise om at trekket er ulovlig. Først evt. påkrav?? 5.5. Konsekvenser av ulovlig trekk Overtredelse av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om trekk i lønn og feriepenger kan medføre straffeansvar for arbeidsgiver. I praksis skjer imidlertid dette sjelden. 17

18 6. FOR MYE UTBETALT LØNN Kapittel 6.1 og 6.2: Reglene utledet av ulovfestet rett Konkret vurdering 6.1. Innledning Har arbeidsgiver ved en feiltagelse utbetalt for mye lønn eller feriepenger til arbeidstaker, oppstår problemstillingen om arbeidsgiver kan kreve tilbakebetalt den del av beløpet som er feil utbetalt. Det er kun når den feilaktige utbetaling skyldes streik eller lock-out at dette er regulert i lovverket. I andre tilfeller beror løsningen på en konkret vurdering av hva som vil være rimelig i det aktuelle tilfellet, hvor momentene for tilbakebetaling veies opp mot momentene som taler imot Momentene for og imot tilbakebetaling God tro Konkrete forbehold Generelle Aktsom god tro Det er nærmest et absolutt vilkår at arbeidstakeren som har mottatt det feilaktig utbetalte beløpet har vært i aktsom god tro, dvs. at han hverken visste eller burde ha visst at utbetalingen var feil. Det forventes i alminnelighet at arbeidstakeren til en viss grad sjekker lønnsutbetalingene sine, og en arbeidstaker vil neppe være i aktsom god tro hvis vedkommende mottar beløp som fraviker meget fra det normale. Spørsmålet om god tro skaper ofte bevisspørsmål Betydningen av betalingsforbehold Foreligger det forbehold ved utbetalingen, vil det være et moment som taler for at det feilaktig utbetalte beløp må tilbakebetales. Fremgår det av en lønnsslipp at akkurat denne lønnsutbetalingen er usikker i forhold til størrelsen på beløpet fordi datasystemet på lønningskontoret legges om, er dette et moment for at arbeidstaker må tilbakebetale beløpet. Generelle forbehold kan i utgangspunktet ikke påberopes. Eksempelvis vil det at det er inntatt i arbeidsavtalen at eventuelle feilutbetalinger skal kunne rettes neste 18

19 forbehold Vesentlig større beløp Feil på arbeidsgivers side Feil på arbeidstakers side lønningsdag, eller at det på alle lønnslipper er forbehold om feil, ikke vektlegges i vurderingen om beløpet må tilbakeføres Beløpets størrelse Er beløpet vesentlig større enn det arbeidstaker normalt får utbetalt, vil dette kunne være et moment for tilbakebetaling. Her vil man ofte legge til grunn at arbeidstaker burde ha forstått at det dreide seg om en feilutbetaling. God tro hos arbeidstaker vil følgelig lettere kunne legges til grunn dersom de feilutbetalte beløp er lave. Dette gjelder selv om disse beløpene til sammen kanskje utgjør en betydelig sum Hvem som kan bebreides feilen Er det først og fremst arbeidsgiver som kan bebreides at det er utbetalt for mye lønn og feriepenger, er dette et moment imot at det feilutbetalte beløp skal tilbakebetales. Skyldes feilutbetalingen først og fremst feil arbeidstakeren har gjort vil det tale for at beløpet må tilbakebetales. Er det for eksempel på grunn av arbeidstakers mangelfulle utfylling av timelister at det er betalt ut feil beløp, vil dette være et moment for tilbakebetaling Partenes profesjonalitet Arbeidsgiver er i alminnelighet den profesjonelle part, og det taler imot at arbeidstaker må tilbakebetale det feilaktige utbetalte beløp. I de fleste tilfeller er det arbeidsgiver som er den profesjonelle part, og har størst forutsetninger for å forhindre at feil oppstår. Det er da mest rimelig at arbeidsgiver selv tar belastningen av feil som måtte oppstå Beløpet er brukt opp Er det feilaktig utbetalte beløpet brukt opp, taler det imot at arbeidstaker må betale tilbake beløpet. Lønn og feriepenger går i hovedsak til konsum, og det vil derfor etter en tid ofte være lite igjen av det feilutbetalte beløpet. Rimelighet taler for å la arbeidstaker beholde beløpet når det er brukt opp. 19

20 6.2.7 Tidsaspektet, arbeidstaker har innrettet seg Dersom det har gått lang tid fra feilutbetalingen ble foretatt og til feilutbetalingen ble oppdaget, er dette et moment imot at det overskytende beløp skal tilbakebetales. Arbeidstaker vil jo ofte ha innrettet seg etter det som står på lønnskontoen, og det vil ofte virke urimelig at arbeidstaker må betale tilbake beløpet etter lang tid, når han har gått ut ifra at beløpet er korrekt. Hovedregel Foreldelsesloven Foreldelse De alminnelige reglene om foreldelse gjelder for feilaktige lønns- og feriepengeutbetalinger. Hovedregelen er at arbeidsgiver ikke kan kreve det feilutbetalte beløpet tilbakebetalt etter at det har gått tre år siden tilbakebetaling i prinsippet kunne vært krevd, og unntakene i loven vil svært sjelden være aktuelle ved feilutbetaling av lønn eller feriepenger. Kontaktliste Arbeidstilsynets svartjeneste Tlf: Forliksråd og namsfogden 20

21 Juss-Buss Arbinsgate 7, 0253 Oslo Saksmottak: Du kan ta kontakt med oss på telefon eller møte opp personlig i våre lokaler, innenfor våre saksmottakstider: Mandag 10:00-15:00 og torsdag 17:00-20:00 Telefon: Faks JURIDISK RÅDGIVNING FOR KVINNER Postboks 2691 Solli, 0204 Oslo Tlf: Saksmottak: Tlf.vakt: Mandag og onsdag 09:00-15:00 og tirsdag 17:00-20:00 på telefon Gangvakt: tirsdag 17:00-20:00 og torsdag 12:00-15:00 21

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring Konkursrådet Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger utbetalt til avtalt tid kan det være nødvendig å begjære arbeidsgiver

Detaljer

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver.

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. 1. Innledning Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er:

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: Våren 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: 1. Ferie og permisjon 2. Arbeidsavtalen og miljøet

Detaljer

Lønnsgarantiordningen.

Lønnsgarantiordningen. Juridisk avdeling 31.12.12 Lønnsgarantiordningen. Momentliste - framgangsmåte når arbeidstaker må begjære arbeidsgiver konkurs Etter reglene i Statens lønnsgarantiordning må det være åpnet konkurs hos

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er:

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: Våren 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: 1. Ferie og permisjon 2. Arbeidsavtalen og miljøet

Detaljer

Lønnsutbetalinger hva skjer når utbetalingene er feil?

Lønnsutbetalinger hva skjer når utbetalingene er feil? Lønnsutbetalinger hva skjer når utbetalingene er feil? Legeforeningen mottar med jevne mellomrom henvendelser fra medlemmer i saker som gjelder feilutbetalinger av lønn og krav fra arbeidsgiver om tilbakebetaling.

Detaljer

FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM 321423

FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM 321423 FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM 321423 De aller fleste arbeidstakere opplever å måtte skrive under på en standard arbeidsavtale/kontrakt hvor det står at

Detaljer

Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon - melding om vedtak

Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon - melding om vedtak /us Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD NAV Forvaltning Sandnes Postboks 84 4302 Sandnes Fødselsnummer: 06125537993 Dato: 03.09.2012 Saksreferanse: 14200837 Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon

Detaljer

RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett -

RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett - RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett - FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Denne brosjyren er

Detaljer

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Grunnkurs i økonomisk rådgivning Gjeldskravets gang Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Debitor Kreditor Parter i saken: Debitor (skyldner) og kreditor

Detaljer

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS Skriftlig arbeidsavtale i henhold til arbeidsmiljølovens 14-5. BEDRIFT: Fundamentering AS Løvåsmyra 4 7072 HEIMDAL. Tlf.: 73 82 26 30 ARBEIDSTAKER: Navn: Adresse: Postnr.: Telefon: Personnr.: E-post :

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon Juridisk avdeling 23.01.12 Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon Opplysningsskjema for stillingsvernssaker etter arbeidsmiljøloven av

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.)

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) Gyldig fra: 01.02.2009 Revisjon: 1.1 Godkjenningsdato: 01.02.2009 Godkjent av: For FLT: Vidar Pedersen.../... For Fellesforbundet:

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

Tilsvar Til Lister Tingrett. Ringveien 43, 4400 Flekkefjord

Tilsvar Til Lister Tingrett. Ringveien 43, 4400 Flekkefjord Lister Tingrett Barbrosgt 21 4550 FARSUND Tilsvar Til Lister Tingrett Lister Tingretts ankesak: 08-036668TVI-LIST Saksøker: Dag Martin Bakken Ringveien 43, 4400 Flekkefjord Prosessfullmektig: Adv.fa. Wangensteen,

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon - ordensstraff

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon - ordensstraff Juridisk avdeling 23.01.12 Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon - ordensstraff Opplysningsskjema for stillingsvernssaker etter tjenestemannsloven

Detaljer

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS Konkursrådet Ansatt i virksomhet som går konkurs Hvis en bedrift ikke har nok midler til å betale alle kreditorene sine kan den slås konkurs. Alle bedriftens eiendeler blir gjort om i penger. Hovedformålet

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Oppsigelse Juridisk prosess

Oppsigelse Juridisk prosess Oppsigelse Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en enkel gjennomgang av de vurderinger bedriften må foreta, en kronologisk gjennomgang av oppsigelsesprosessen, herunder hvilke

Detaljer

Lønn og arbeidstid. 2.26 Likelønn

Lønn og arbeidstid. 2.26 Likelønn Lønn og arbeidstid 2.26 Likelønn Oppgaven er utdrag av LKN 2005-16, og rettslig hjemmel for drøftelsen er likestillingsl. 21. Følgende er klagenemnda for likestilling sine merknader som ut fra likestillingslovens

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni

Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Linn Marstrander 77642131 14.12.2015 2015/5048-6 521.1 Deres dato Deres ref. Jan Hugo Haugslett Lakselvdal 9040 NORDKJOSBOTN

Detaljer

Rundskriv 60/07. Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 1 Innledning

Rundskriv 60/07. Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 1 Innledning Rundskriv 60/07 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 26.11.2007 Vår referanse: 200700001-59/07 Rundskrivet erstatter: 36/2005 Vedlegg: Kopi til: LMD Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033

Detaljer

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... Forbundet for Ledelse og Teknikk sammen er JEG sterkere! TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning 1 OVERSIKT OVER REGELVERKET

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR MEDARBEIDERE I TRAVEL RETAIL NORWAY AS

ARBEIDSREGLEMENT FOR MEDARBEIDERE I TRAVEL RETAIL NORWAY AS ARBEIDSREGLEMENT FOR MEDARBEIDERE I TRAVEL RETAIL NORWAY AS 1. ARBEIDSREGLEMENT I TRN Arbeidsreglementet er ment som retningslinjer for daglig arbeid i TRN, og gir en oversikt over de viktigste reglene

Detaljer

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr:

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: 1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: Ved påmelding kan det kreves et administrasjonsgebyr fastsatt av Norges idrettsakademi, heretter NIAK. Administrasjonsgebyret skal normalt ikke overstige 2000 kroner.

Detaljer

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland TVANGSMESSIG STENGING AV ELEKTRISK ANLEGG HOS KUNDE SOM MOTSETTER SEG STENGING

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland TVANGSMESSIG STENGING AV ELEKTRISK ANLEGG HOS KUNDE SOM MOTSETTER SEG STENGING NOTAT Til Energibedriftenes landsforening v/snorre Lamark Fra Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland Dato 1. april 2008 Ansvarlig advokat Gunnar Martinsen TVANGSMESSIG STENGING

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT Den nye endringen er vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1. Definisjon Med kommune menes i dette reglementet kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak. 2.

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett II innlevering 13. mars 2014

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett II innlevering 13. mars 2014 Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett II innlevering 13. mars 2014 Gjennomgang 24. april 2014 12.15 Misjonssalen v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt høsten 2012 (JUS 3211). Omfang:

Detaljer

F O R L I K S R Å D E T

F O R L I K S R Å D E T F O R L I K S R Å D E T Ofte er det ikke nok å bare ha rett Se muligheter 2 3 ikke begrensninger Det finnes alltid muligheter Hva er forliksrådet? Forliksrådet er det laveste ledd i rettssystemet for sivile

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

Tillatelse til utvidet bruk av overtid etter arbeidsmiljøloven 10-6 sjette ledd

Tillatelse til utvidet bruk av overtid etter arbeidsmiljøloven 10-6 sjette ledd VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.12.2016 2016/43174 DERES DATO 18.10.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Kjersti Marie Gjerd tlf 476 42 023 DERES REFERANSE 2010/1402-21/GUKI Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND Att. Terje

Detaljer

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. 3. Gjennomføring av oppdraget ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Oppdraget Vi

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse?

Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse? Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse? Advokat/partner Jens Kristian Johansen e-post: jejo@grette.no, mob: 99 70 87 78 Advokat Vibeke Holm e-post: viho@grette.no, mob: 97 66 92 62 Når

Detaljer

Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125

Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125 3 Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125 Verdipapirforetak som ikke er kredittinstitusjon kan bare yte kreditt i

Detaljer

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016 advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal TEMAET Reklamasjonsregler og andre utvalgte fristregler i leieforhold

Detaljer

1 Avtale om innfordringstjenester. 2 Tjenester som inngår. 3 Økonomi. 1.1 Avtale

1 Avtale om innfordringstjenester. 2 Tjenester som inngår. 3 Økonomi. 1.1 Avtale 1 Avtale om innfordringstjenester 1.1 Avtale Vilkår og betingelsene fremgår av denne avtalen som er inngått mellom Lindorff AS, heretter kalt Lindorff og Kunde. 2 Tjenester som inngår 2.1 Denne avtalen

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1088-18-AAS Feil! Fant ingen flettefelt i 05.05.2009 overskriftsposten til datakilden. Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett -

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen

Detaljer

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR 1. Oppdraget Vi bekrefter herved at vi har påtatt oss et oppdrag for Dem. Oppdraget går ut på bistand i forbindelse med... I forbindelse med oppdraget kan

Detaljer

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 11.11.2014 i Kongsberg tingrett, 12-138194TVA-KONG Benita Tjørn Tvangssalg fast eiendom Ørland Sparebank Inkassotjenester AS mot Kirsten

Detaljer

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005.

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005. NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01322-A, (sak nr. 2011/172), sivil sak, anke over dom, Mads Jacobsen (advokat Peter Simonsen) mot Staten v/kemneren i Oslo (Kommuneadvokaten

Detaljer

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold De viktigste lovparagrafer i forbindelse med ansettelser, oppsigelser og tvistebehandling Fraktefartøyenes Rederiforening 1. Ansettelse Skipsarbeidsloven

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

Korpset som arbeidsgiver

Korpset som arbeidsgiver Korpset som arbeidsgiver Ny dirigent? Korpset som arbeidsgiver: Juridiske rammer Ulike modeller for ansettelse Ansvar og ledelse Oppsigelse Frivillighet men ikke helt fritt frem Relevant lovverk: Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig? 1 Innhold Midlertidige ansettelser... 3 Hovedregel: Arbeidstaker skal ansettes fast... 3 Unntak- når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?... 3 Når arbeidet er av midlertidig karakter... 3 For arbeid i

Detaljer

Bergen, 03.06.2010. Viktig informasjon til brukere av BankID / digital signatur

Bergen, 03.06.2010. Viktig informasjon til brukere av BankID / digital signatur Bergen, 03.06.2010 Viktig informasjon til brukere av BankID / digital signatur En del av våre kunder som benytter BankID/digital signatur har støtt på problemer i forbindelse med saker hvor man har vært

Detaljer

Avtale om utdanningspermisjon med lønn til videreutdanning i anestesi- intensiv- og operasjonssykepleie. mellom. Helse Stavanger HF

Avtale om utdanningspermisjon med lønn til videreutdanning i anestesi- intensiv- og operasjonssykepleie. mellom. Helse Stavanger HF Avtale om utdanningspermisjon med lønn til videreutdanning i anestesi- intensiv- og operasjonssykepleie mellom Helse Stavanger HF og Navn (arbeidstaker): Fødselsnummer: Adresse: 1. Bakgrunn og virkeområde

Detaljer

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning Rundskriv «2015-31» Fylkesmennene og kommunene Kontaktperson: Vår dato: 14.07.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 2012/8 Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning

Detaljer

Informasjonsfolder om JURK Innhold

Informasjonsfolder om JURK Innhold Informasjonsfolder om JURK Innhold Trenger du juridisk hjelp?... 2 Hva er JURK?... 3 Saksmottak... 4 Saksområder... 5-6 Brosjyrer og annet materiell... 7-8 1 Trenger du juridisk hjelp? JURK gir generell

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om endring i forskrift om utsendte arbeidstakere

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om endring i forskrift om utsendte arbeidstakere NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 28.06.2017 nr. 1055 Forskrift om endring

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

GARANTI Hiscox Insurance Company Ltd (Hiscox) er garantistiller. Utleiers navn (Utleier): Adresse: Poststed:

GARANTI Hiscox Insurance Company Ltd (Hiscox) er garantistiller. Utleiers navn (Utleier): Adresse: Poststed: GARANTI Hiscox Insurance Company Ltd (Hiscox) er garantistiller. Utleiers navn (Utleier): Adresse: Poststed: Leiers navn (Leier): Leieobjektets adresse: Poststed: Snr./leil.nr.: Annen adresse hvor Leier

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

1 Avtale om innfordringstjenester. 2 Tjenester som inngår. 1.1 Avtale

1 Avtale om innfordringstjenester. 2 Tjenester som inngår. 1.1 Avtale 1 Avtale om innfordringstjenester 1.1 Avtale Vilkår og betingelsene fremgår av denne avtalen som er inngått mellom Lindorff AS, heretter kalt Lindorff og heretter kalt Kunde. 2 Tjenester som inngår 2.1

Detaljer

Korpset som arbeidsgiver

Korpset som arbeidsgiver Korpset som arbeidsgiver Hva skal vi snakke om? Juridiske rammer Praktisk gjennomføring Ansvar og ledelse Først litt juss Arbeidsgiver og arbeidstaker Aml. 1-8: (1) «Med arbeidstaker menes i denne lov

Detaljer

2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning. For mye utbetalt tilskudd/erstatning skal rettes ved innkreving.

2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning. For mye utbetalt tilskudd/erstatning skal rettes ved innkreving. Rundskriv 8/12 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 02.02.2012 Vår referanse: 201200001-8/046.2 Rundskrivet erstatter: 60/07 Vedlegg: Kopi til: LMD Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo,

Detaljer

Konkursrådet. Innføring i konkurs 1 INNFØRING I KONKURS

Konkursrådet. Innføring i konkurs 1 INNFØRING I KONKURS Konkursrådet Innføring i konkurs Konkursrådet gir her en kort innføring i konkursrett, beregnet på folk som er uten forhåndskunnskaper. 1. Hvordan oppstår en konkurs? 1.1 Innledning 1.2 Skyldneren må være

Detaljer

Nedbemanning Juridisk prosess

Nedbemanning Juridisk prosess Nedbemanning Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en kort gjennomgang av de vurderinger og tiltak bedriften må foreta i en nedbemanningsprosess. Det tas utgangspunkt i lovbestemmelser,

Detaljer

Forskrift om utsendte arbeidstakere

Forskrift om utsendte arbeidstakere Forskrift om utsendte arbeidstakere EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 30 (direktiv 96/71/EF). Endringer: Endret ved forskrift 28 juni 2017 nr. 1055. Rettelser: 12.07.2017 ( 4, ortografi).

Detaljer

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende. Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer.

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - Forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved konstituering som avdelingssykepleier

Anonymisert versjon av uttalelse - Forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved konstituering som avdelingssykepleier Anonymisert versjon av uttalelse - Forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved konstituering som avdelingssykepleier Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A (A) av 29. september

Detaljer

HELP ID-tyveriforsikring

HELP ID-tyveriforsikring HELP ID-tyveriforsikring Individuell avtale for kredittkortkunder av Santander Forsikringsvilkår av 1. januar 2018 1. Hvem er omfattet av forsikringen 2 2. Hva dekkes av forsikringen 2 2.1 Dekningsområder

Detaljer

Senere: Peder Ås mot B Bilservice AS v/marte Kirkerud og Marte Kirkerud.

Senere: Peder Ås mot B Bilservice AS v/marte Kirkerud og Marte Kirkerud. 1 Avskjed (gitt høst 2016) gjennomgåelse 11.10.17 v/ Anne Robberstad Analyse på kladd (svært viktig): («Hva slags dyr er dette?» Robins guide: «Hva er greia?») Din rolle: juridisk betenkning. Hvem er sakens

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser HK informerer Permitteringer og oppsigelser 1 2 Permittering Permittering av arbeidstaker innebærer at arbeidstaker midlertidig blir løst fra retten og plikten til å arbeide og arbeidsgiver fra lønnsplikten.

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Molde Kommune Vintervedlikehold, gatefeiing og renhold

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Molde Kommune Vintervedlikehold, gatefeiing og renhold VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 24.02.2017 2017/12455 DERES DATO 16.02.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE Molde Kommune - Molde Bydrift Rådhusplassen 1 6413 MOLDE Att. Randi Gujord

Detaljer

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet sjekker lønna di omtanke solidaritet samhold Forord Fagforbundet skal være synlig og nær medlemmene. Det er vi når vi oppsøker medlemmer og verver nye. Hvorfor ikke gi tilbud om en lønns-

Detaljer

Forskrift om utsendte arbeidstakere

Forskrift om utsendte arbeidstakere Forskrift om utsendte arbeidstakere Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 med hjemmel i lov 16. juni 1972 nr. 43 om ferie for fiskere 11 andre ledd, lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Det vises til Datatilsynets tilsynets varsel om vedtak og overtredelsesgebyr av 16. april 2013 og virksomhetens merknader i brev av 14. mai 2013.

Det vises til Datatilsynets tilsynets varsel om vedtak og overtredelsesgebyr av 16. april 2013 og virksomhetens merknader i brev av 14. mai 2013. Retura Sør-Trøndelag Postboks 94 7301 ORKANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato TEV/450/99/2013 12/00571-8/HTE 3. juli 2013 Retura Sør-Trøndelag - bruk av GPS - vedtak og overtredelsesgebyr

Detaljer

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende. Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer.

Detaljer

Jusshjelpa I NORD-NORGE UNIVERSITETET I TROMSØ

Jusshjelpa I NORD-NORGE UNIVERSITETET I TROMSØ Forord Jusshjelpa i Nord-Norge er et gratis studentrettshjelpstiltak hvor det arbeider viderekomne jusstudenter ved Universitetet i Tromsø. Jusshjelpa har en sosial profil. Vi prioriterer derfor saker

Detaljer

Saksnummer: 10/517. Lovanvendelse: Likestillingsloven. Dato: 10. februar 2011

Saksnummer: 10/517. Lovanvendelse: Likestillingsloven. Dato: 10. februar 2011 NOTAT To kvinner klaget til Ombudet fordi arbeidsgiver ikke ville utbetale bonus for 2009, på bakgrunn av at de ikke hadde vært til stede på grunn av foreldrepermisjon. De hevdet at bonusen ikke var resultatbasert,

Detaljer

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse Midlertidige ansettelser Midlertidig ansettelse Advokat Line Solhaug 18.10.2016 Tema 1) Fast ansettelse eller midlertidig ansettelse? 2) Krav til arbeidsavtalen 3) Prøvetid 4) Gjennomsnittsberegning 5)

Detaljer

Forliksrådet i Lillehammer Namsmannen i Lillehammer. Berit Bråtesveen, forliksrådsekretær Gry Elisabeth Røhr, seksjonsleder

Forliksrådet i Lillehammer Namsmannen i Lillehammer. Berit Bråtesveen, forliksrådsekretær Gry Elisabeth Røhr, seksjonsleder GUDBRANDSDAL POLICE DISTRIKCT Forliksrådet i Lillehammer Namsmannen i Lillehammer av: Berit Bråtesveen, forliksrådsekretær Gry Elisabeth Røhr, seksjonsleder FOR FYLKESMANNEN I OPPLAND 24.11.15 GUDBRANDSDAL

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT. Dialogue BPA AS

ARBEIDSREGLEMENT. Dialogue BPA AS ARBEIDSREGLEMENT Dialogue BPA AS 1 Ansettelse Arbeidstakerne ansettes av bedriften Dialogues ledelse eller den i personalavdelingen lederen gir fullmakt til. Ved ansettelse opprettes det en skriftlig ansettelseskontrakt

Detaljer

Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til

Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til Innledning 3 ulike måter personer kan være tilknyttet en idrettsforening: 1. Ordinært medlem/tillitsvalg 2. Arbeidstaker 3. Oppdragstaker - Hvordan trekkes

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

Sjekkliste for tillitsvalgte. ved permitteringer, oppsigelser og konkurser

Sjekkliste for tillitsvalgte. ved permitteringer, oppsigelser og konkurser Sjekkliste for tillitsvalgte ved permitteringer, oppsigelser og konkurser Forord Det er nedgang i norsk og internasjonal økonomi. Det gjør at faren øker for at våre medlemmer skal oppleve permitteringer,

Detaljer

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet INKASSOLOVEN 1988 Inkassoloven - inkl. Dato: LOV-1988-05-13-26 Departement: JD (Justisdepartementet) Publisert: ISBN 82-504-1468-3 Ikrafttreden: 1989-10-01 Endret: LOV-1993-06-11-83 fra 1994-01-01 Lov

Detaljer

STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM. 07.11.2014 i Stavanger tingrett, Tingrettsdommer Rune Høgberg. mot. Johannes Lunde

STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM. 07.11.2014 i Stavanger tingrett, Tingrettsdommer Rune Høgberg. mot. Johannes Lunde STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 07.11.2014 i Stavanger tingrett, 14-109385TVI-STAV Tingrettsdommer Rune Høgberg Erstatningskrav Måsen Eiendom AS Konkursbo Norsk Båtsenter

Detaljer

Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere?

Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere? Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere? Når bedriftens oppdragsmengde minker slik at det ikke lenger er arbeid til å sysselsette samtlige arbeidstakere

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten ARBEIDSAVTALE Navn: Adr.: Personnr.: Skattekomm: Kontonr.: Navn/selskap: Org.nr.: Adr.: mellom heretter kalt Arbeidstakeren og heretter kalt Produsenten om utførelse av arbeide i tilknytning til produksjonen

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon Vår ref. Deres ref. Dato: 06/786-30-S 16.10.2008 nonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer