«Førstehjelpskrinet»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Førstehjelpskrinet»"

Transkript

1 «Førstehjelpskrinet» -en håndbok for tillitsvalgte i Spekter

2 Innhold Forord...4 Hva betyr det å være tillitsvalgt...5 Den tillitsvalgtes viktigste oppgaver...6 Ovenfor arbeidsgiver...6 Ovenfor medlemmene...6 Gjør din plikt krev din rett...6 Dine plikter som tillitsvalgt...6 Dine rettigheter som tillitsvalgt...6 Tariffavtalen...7 Tariffoppgjør...7 Medbestemmelse...8 Vernetjenesten...8 Vanlige saker...8 Lønn...8 Lønn under sykdom...8 Ferie og feriepenger...9 Ansettelse...9 Arbeidsavtale...9 Midlertidig ansettelse...9 Oppsigelse og avskjed...9 En liten huskeliste...10 Kjekt å vite Nyttige linker Vedlegg...12 Eksempel på referat...12 Eksempel på protokoll...13 Eksempel på arbeidsavtale...14 Forsidefoto: Øystein Bråthen/ Flirt-tog: Ole Palmstrøm 2

3 Forord Gratulerer med vervet, og velkommen som tillitsvalgt! Med denne håndboken forsøker vi å gi deg som nettopp er blitt tillitsvalgt et enkelt hjelpemiddel - et «førstehjelpskrin». Håndboka gir deg et innblikk i saker som tillitsvalgte naturlig kommer i befatning med. Håndboka gir deg ikke alle detaljer og dybdekunnskap, men sammen med lov- og avtaleverket vil du ha et godt grunnlag for å gjøre en god jobb for medlemmene. Vi anbefaler at du så snart som mulig deltar på opplæring i forbundet ditt eller i LO Stat, slik at du blir tryggere på lov- og avtaleverket. Mange av våre forbund har laget egne håndbøker for tillitsvalgte. Mye er bra og vi har derfor tillatt oss å bruke noe av dette. Vi ønsker deg lykke til! Mars 2013 Jan Audun Strand Mona Fagerheim Lars Børseth Norsk Jernbaneforbund LO Stat LO Stat 3

4 Hva betyr det å være tillitsvalgt? Vi kan dele tillitsvalgte inn i tre grupper; Tillitsvalgte etter forbundets vedtekter er de tillitsvalgte i fagforeningen. Eksempler på dette er sekretær, studietillitsvalgt, klubbleder osv. Tillitsvalgte etter hovedavtalen er de som representerer medlemmene og organisasjonen ovenfor arbeidsgiver, altså de som utøver medbestemmelse i møter, drøftinger og forhandlinger. Tillitsvalgte etter arbeidsmiljøloven er verneombudene. De er tillitsvalgte for alle ansatte på arbeidsplassen, uavhengig av stilling, om de er organisert eller i hvilket forbund de i så fall er organisert i. Denne håndboka er først og fremst ment for tillitsvalgte etter vedtektene og etter hovedavtalen. I Norge har vi utviklet et arbeidsliv gjennom samarbeid mellom to parter; arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, men hvor begge parters organisasjoner samarbeider tett også med myndighetene. Dette kalles gjerne for «den norske modellen». Som tillitsvalgt er du representant for forbundets medlemmer på din arbeidsplass, men din samarbeidsevne er svært viktig for hvordan du vil lykkes. Du er valgt med tillit for å ivareta deres interesser best mulig. God kunnskap og saklig opptreden er viktige faktorer for å opprettholde denne tilliten. Ta godt vare på den! 4

5 Den tillitsvalgtes viktigste oppgaver Ovenfor arbeidsgiver: Delta på informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter som arbeidsgiver innkaller til Medvirke i ansettelsesprosesser Ivareta medlemmer ved konflikt på arbeidsplassen Ivareta medlemmer ved personalsaker Forhandle om lønn og andre forhold Ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår Ovenfor medlemmene: Spre relevant informasjon til medlemmene Verve nye medlemmer Være bindeledd mellom medlemmene og fagforeningen/ forbundet Gjør din plikt krev din rett! Dine plikter som tillitsvalgt Sette deg godt inn i saken Forholde deg til forbundets vedtekter Følge hovedavtalens bestemmelser Følge overenskomstens bestemmelser Følge lover og forskrifter som angår saken Overholde tidsfrister Taushetsplikt Dine rettigheter som tillitsvalgt Opplæring fra forbundet i lov- og avtaleverk Opplæring fra arbeidsgiver i rutiner og dataprogrammer knyttet til eksempelvis arbeidstidsplanlegging o. a. 5

6 Nødvendig tid til å utøve vervet uten trekk i lønn Hjelp og støtte fra forbundet Kontortekniske hjelpemidler, som f.eks. telefon/pc og låsbart skap Som tillitsvalgt kan du risikere at noen ber deg ordne opp i saker som ikke hører inn under ditt ansvarsområde. Vær bevisst på dine egne, og tillitsvalgtrollens, begrensninger. Søk råd dersom du er usikker og lov ikke mer enn du kan holde. Foto: Pål Andreassen Foto: Øystein Bråthen 6

7 Tariffavtalen Tariffavtalen er grunnmuren for fagbevegelsens arbeid. Å oppnå ordnede lønns- og arbeidsvilkår var årsaken til at arbeiderne stiftet de første fagforeningene. Mye av det som i dag er lovregulert og oppfattes som selvfølgelige rettigheter for alle, ble opprinnelig forhandlet fram av fagbevegelsen. Tariffavtalene i Spekter kalles overenskomst og består av en del A som er felles for alle Spektervirksomhetene og en del B som gjelder den enkelte virksomhet. Det meste av ansattes lønns- og arbeidsvilkår reguleres av overenskomstene som er ditt viktigste verktøy. For at medlemmene skal ha eierforhold til overenskomsten, må den diskuteres jevnlig på arbeidsplassen. Som tillitsvalgt må du ta initiativ til slike diskusjoner. Husk at det er to parter som er enige om det som står der, og både arbeidstakere og arbeidsgivere har forpliktet seg til å respektere og følge innholdet. Tariffoppgjør Det skilles mellom sentrale og lokale lønnsforhandlinger. De sentrale forhandlingene tar LO Stat seg av i forbindelse med tariffoppgjørene. Som tillitsvalgt i virksomheten er det de lokale forhandlingene som er din oppgave. Du har krav på å la deg bistå (forhandlingsutvalg) og en klar regel er å aldri gå alene til en forhandling. Be om opplæring fra forbundet ditt i forkant av forhandlingene og sørg for å ha satt deg inn i eventuelle føringer som de sentrale partene har lagt for oppgjøret. Dersom partene i et tariffoppgjør ikke greier å bli enige, kan 7

8 det ende ut i streik. Dersom din virksomhet blir omfattet av streik vil du i samarbeid med forbundet ditt få ansvar for gjennomføringen. Selv om de fleste oppgjør ender med enighet er det viktig å være forberedt på streik. I forkant av hvert oppgjør tilbyr LO Stat opplæring for tillitsvalgte i virksomhetene. Der gjennomgås et tariffoppgjør i sin helhet. Foto: Morten Hansen Foto: Morten Hansen 8

9 Medbestemmelse Medbestemmelsen i Spekter er i hovedsak nedfelt i Hovedavtalens kapittel 7. Kapittelet omhandler ulike former for drøfting; drøftelser av virksomhetens ordinære drift ( 30), drøftelser vedrørende omlegging av driften ( 31) og drøftelser om selskapsrettslige forhold ( 32). I tillegg beskriver partene gjennom 29, Organisering og gjennomføring hvordan samarbeidsforholdene er ønsket å være. Opprettelse og revisjon av tariffavtaler (også særavtaler) er gjenstand for forhandling. For å sikre gode prosesser er det viktig at all nødvendig informasjon blir gitt tidsnok til å kunne vurdere sakens innhold og hvilke konsekvenser dette medfører. Innenfor hovedavtalens bestemmelser kan begge parter kreve drøftinger eller forhandlinger. Husk å overholde tidsfrister der dette kreves (forhandlinger etter 5 7, 13 og 16). Gjennomføring av en drøfting og en forhandling er tilnærmet lik, men forskjellen ligger i formalitetene. Mens man i en forhandling er avhengige av enighet om resultatet, kan arbeidsgiver treffe det endelige vedtaket i en drøfting. Kravet om å føre referat eller protokoll er nærmere beskrevet i drøftingsparagrafene. Det er også ulikheter i saksgangen dersom partene ikke greier å bli enige. Vernetjenesten Ved alle virksomheter som går inn under Arbeidmiljøloven skal det velges verneombud. Hvem dette er skal være kunngjort ved oppslag på arbeidsplassen. Der det er flere verneombud skal det velges et hovedverneombud (HVO) 9

10 Videre skal virksomheter med minst 50 ansatte opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU) hvor arbeidstakerne og arbeidsgiver er likt representert. HVO skal være en av arbeidstakernes representanter. Dersom virksomheten har bedriftshelsetjeneste skal også den være representert i utvalget. AMU kan behandle alle saker som har betydning for arbeidsmiljøet. Vanlige saker Lønn For de som er organisert reguleres lønnen gjennom tariffavtalen. Denne inneholder bestemmelser om lønn og eventuelle tillegg. I tariffavtalene er det også mulighet for lokale forhandlinger m.m. Lønn under sykdom Dersom vi har vært ansatt i minimum 2 uker hos samme arbeidsgiver har vi krav på 100 % lønn under sykdom i inntil 1 år. Ved kortvarig sykefravær (1-3 dager) kan vi benytte egenmelding inntil 4 ganger i løpet av 12 måneder. I virksomheter der det er inngått avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA) er mulighetene for egenmelding utvidet. Ferie og feriepenger Feriefritid og feriepenger reguleres av Ferieloven og tariffavtalen. Vi har krav på til sammen 30 virkedager ferie, hvorav 25 er lovfestet og 5 er tariffestet (siden lørdag er regnet som virkedag utgjør dette til sammen 5 uker). Arbeidsgiver kan bestemme når vi skal ha ferie, men 10

11 ferieavviklingen skal drøftes med tillitsvalgte i god tid. Vi har krav på å få vite fastsetting av hovedferien tidligst mulig, og senest to måneder før den starter. Feriepenger beregnes ut fra det vi har tjent i foregående kalenderår, og utbetales vanligvis på siste lønnsutbetaling før hovedferien. (kan kreves utbetalt senest en uke før ferien). Ansettelse Tillitsvalgte har relativt liten påvirkning av ansettelser i Spekter. Hovedavtalen pålegger arbeidsgiver å orientere tillitsvalgte om nyansettelser og gi nyansatte beskjed om hvilke arbeidstakerorganisasjoner som er representert i virksomheten, samt hvem som er tillitsvalgt. Ved enkelte virksomheter har partene framforhandlet sterkere medvirkning. Vær oppmerksom på at det kan være søkere som har fortrinnsrett til ny stilling, og deltidsansatte som har fortrinnrett til utvidelse av sin stilling. Arbeidsavtale Alle som ansettes skal ha skriftlig arbeidsavtale. Arbeidsmiljøloven 14-5 slår fast at det i et hvert arbeidsforhold med en samlet varighet av mer enn en måned skal inngås skriftlig arbeidsavtale. Krav til hva en slik avtale skal inneholde står i Du finner et eksempel vedlagt bak i håndboka. Midlertidig ansettelse Utstrakt bruk av midlertidige ansettelser har lenge vært et problem i arbeidslivet. Uten fast tilsetting er det vanskelig å få lån til bolig og det medfører utrygghet for framtida. Dersom vi mener at grunnlaget for en midlertidig ansettelse ikke er til stede, og at arbeidstakeren har krav på fast ansettelse, kan det reises sak mot arbeidsgiveren etter de samme regler som ved ulovlig oppsigelse. 11

12 Arbeidsmiljøloven 14-9 har bestemmelser om når det er anledning til å ansette midlertidig. Oppsigelse og avskjed Arbeidsmiljølovens kap. 15 regulerer opphør av arbeidsforhold. Dersom du som ny tillitsvalgt får en oppsigelsessak, MÅ du be om hjelp fra forbundet ditt. Slike saker er underlagt formelle krav og tidsfrister, og det kan få store konsekvenser for medlemmet dersom disse ikke overholdes. Tillitsvalgte har et særskilt vern mot oppsigelse. Foto: Øystein Bråthen Foto: Morten Hansen 12

13 En liten huskeliste Hva gjelder saken? Hvem gjelder saken? (enkeltmedlem, grupper av arbeidstakere, medlemmer i flere forbund) Har du fått alle nødvendige opplysninger? Er saken innenfor ditt ansvarsområde? (eller er det en sak for verneombudet, forbundet, politiet eller andre) Kan saken endre karakter underveis? (f. eks. gå fra å være en konflikt til å bli en personalsak) Har du nødvendig kompetanse til å behandle denne saken? Hvilke lover, forskrifter eller avtaler er saken omfattet av? Hvem kan du be om hjelp? Er det tidsfrister du må overholde? Har du oversikt over konsekvenser ved ulike løsninger? 13

14 Kjekt å vite AKAN AMU AOF Arbeidstilsynet LO LOfavør LO Stat Opprinnelig forkortelse for «Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani» for å motvirke avhengighet og å gi hjelp. Har senere også fått tilsvarende oppgaver i forbindelse med spillegalskap. Arbeidsmiljøutvalg (AMU) er et samarbeidsorgan mellom arbeidstakere og arbeidsgiver med hensikt å bedre arbeidsmiljøet. Arbeidernes opplysningsforbund. Sammensatt av faglige, politiske, sosiale og kulturelle organisasjoner innen norsk arbeiderbevegelse og samfunnsliv. Stiftet 12. desember Statlig myndighet som skal påse at Arbeidsmiljøloven og andre lover som regulerer arbeidslivet blir overholdt. Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største hovedsammenslutning av fagforbund. Stiftet 1. april Fordelskonsept for de som er organisert i et LO-forbund. Administreres av SpareBank1. Et av de to kartellene i LO og er en hovedsammenslutning av LOforbund som organiserer arbeidstakere i staten og Spektervirksomheter. Stiftet 13. september 1939 som Statstjenestemannskartellet, men skiftet navn 1. januar

15 Spekter Etablert i 1993 under navnet NAVO (Norsk arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning), som en arbeidsgiverforening for fristilte statlige virksomheter. Endret navn til Arbeidsgiverforeningen Spekter 6. juni 2007 og er i dag åpen for alle som ønsker medlemskap. Nyttige linker

16 Vedlegg Eksempel på referat REFERAT fra drøftingsmøte om (tema) (Dato, måned, år og klokkeslett) ble det holdt drøftingsmøte i..(sted). om (tema) Til stede fra virksomheten: (tittel og navn).. fra (forbundet): (tillitsverv og navn).. Kort redegjørelse av saken(e) Partenes syn fremføres Vedtak/beslutning (dersom arbeidsgiver velger å ikke ta hensyn til arbeidstakernes syn, skal dette begrunnes) Møtet hevet (klokkeslett).. (underskrift av referenten) 16

17 Eksempel på protokoll PROTOKOLL (Dato, måned, år og klokkeslett) ble det holdt forhandlingsmøte i..(virksomhetens navn). om (tema) Til stede fra virksomheten: (tittel og navn). fra (forbundet): (tillitsverv og navn). Den ene parten beskriver sitt krav/standpunkt til saken Motparten redegjør for sitt krav/standpunkt Etter forhandlinger ble partene enige om følgende: (presis beskrivelse av resultatet) Alternativt ved uenighet (UENIGHETSPROTOKOLL): Det lyktes ikke partene å komme til enighet. (Videre behandling på et høyere nivå) Sted, dato, måned, år.. (underskrift fra virksomheten).. (underskrift fra forbundet) Eventuelle protokolltilførsler: (presiseringer fra en eller begge parter, som ikke er bindende) 17

18 Eksempel på arbeidsavtale Standard Arbeidskontrakt Beholdes av arbeidstaker Arbeidsgiver tar kopi VIRKSOMHET Navn:...Tlf.:... Adresse:... Arbeidsgiver:... ANSATT Navn:...Tlf.:... Adresse:... Personnr:... Skattekomune:... ARBEIDSPLASS Adresse:... ANSATT SOM (beskrivelse av stilling/arbeidsoppgaver) TARIFFAVTALE/TILLITSVALGT/VERNEOMBUD Følgende tariffavtale gjelder:... Tariffparter:... Navn tillitsvalgt:... Navn verneombud:... 18

19 ANSETTELSESFORHOLD, VARIGHET OG ARBEIDSTID Ansatt fra:... Ansatt til:... Daglig arbeidstid:... Ukentlig arbeidstid:... Pauser:... Betalt spisepause: Ja / Nei LØNN Lønn pr time/mnd.:... Overtidstillegg (min. 40%):... Helg/nattillegg:... Andre tillegg... Godtgjørelser/diett... Lønn blir betalt... Feriepenger kommer i tillegg til lønn ANDRE OPPLYSNINGER Dato:... Underskrift arbeidsgiver... Underskrift arbeidstaker... 19

20 Notater

21 Notater

22 Notater

23 Notater

24

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014 Verktøykasse for tillitsvalgte Versjon 1 1.1.2014 1 Innledning Dette dokumentet er ment å være en enkel innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og hvordan man håndterer utfordringer som dukker opp.

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

2.10 Et større fellesskap... 43 2.10.1 Fellesklubb... 43 2.10.2 Samarbeid i LO-familien... 43 2.10.3 Konsernutvalg og konsernklubber... 44 2.10.

2.10 Et større fellesskap... 43 2.10.1 Fellesklubb... 43 2.10.2 Samarbeid i LO-familien... 43 2.10.3 Konsernutvalg og konsernklubber... 44 2.10. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 UTGAVE JANUAR 2009 KAN FRITT KOPIERES NÅR KILDEN OPPGIS.Forord... 4 Forord... 5 1 Å ha tillitsverv... 6 1.1 Til deg som har påtatt deg tillitsverv... 6 1.2

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale forhandlinger Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING... 2 KAP.

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE... 15 AVTALE

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria 2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria Takk for invitasjonen. HMS og vernearbeid i Norge. Mitt navn er Kjell Erik Bogen og kommer fra Fellesforbundet i Norge.

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

håndboka///////////////12/13

håndboka///////////////12/13 håndboka///////////////12/13 Ikke bare bare EGIL om jordbær sommerpatruljen vaktbikkjer på veien rettigheter og Plikter i arbeidsmarkedet inn hold 4 sommerpatruljen 20 Ikke bare bare vaktbikkjer på veien

Detaljer

HOVEDAVTALE AV 2002. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter

HOVEDAVTALE AV 2002. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter NHO YS HOVEDAVTALE AV 2002 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund med samtlige forbund

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer