Håndbok for. tillitsvalgte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok for. tillitsvalgte"

Transkript

1 Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d

2 Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige avtaler ikke uformelle samtaler 1.4. Verving av medlemmer 1.5. Hjelp og støtte 1.6. Hva kan arbeidsgiveren forlange av deg? 1.7. Rettigheter og plikter 2. Tariffavtalen 2.1. Verktøy for tillitsvalgte 2.2. To parter 2.3. Tvisteløsninger 2.4. Oppretting av tariffavtale 2.5. Tariffoppgjøret 2.6. Krav må fremmes 2.7. Uravstemning

3 3. De vanligste sakene 3.1. Ansettelse 3.2. Arbeidsavtale 3.3. Midlertidige ansettelser 3.4. Oppsigelse og avskjed 3.5. Tidsfrister ved oppsigelse og avskjed 3.6. Krav til oppsigelse 3.7. Permittering 3.8. Lønn 3.9. Lønn under sykdom Ferie og feriepenger 4. Henvisninger og vedlegg Eksempler på protokoller og kontrakter Annet oppslagsverk Egne notater

4 2

5 Forord Som tillitsvalgt er du medlemmenes talsperson. Du er valgt med tillit for å ivareta deres interesser på en best mulig måte. Ta godt vare på den tilliten. NAFs håndbok for tillitsvalgte skal være et enkelt hjelpemiddel med råd og tips til deg som nettopp har blitt tillitsvalgt. Formatet er valgt med tanke på at du til enhver tid skal ha håndboken lett tilgjengelig. Som tillitsvalgt vil du oppleve at jo mer du kan om temaene du skal være med og behandle, jo mer interessant og morsomt vil det være å representere dine kollegaer i forskjellige sammenhenger. Det er utviklende å være tillitsvalgt. Gjennom opplæring og praksis får du en innsikt som utvikler og modner deg som menneske. Den gjør deg også bedre i stand til å skjøtte ditt yrke og til å ta på deg større oppgaver. Som tillitsvalgt har du i kraft av din posisjon både makt og ansvar. Bruk det fornuftig og søk kunnskap, det vil du ha glede og nytte av! Denne håndboken tar ikke mål av seg til å omtale alle de temaene du etter hvert har behov for å ha kunnskap om, men vi er innom noen av de viktigste områdene. Like viktig er det at vi henviser til andre, nyttige oppslagsverk du bør ha tilgjengelig. Og vi sier noe om hvor du kan henvende deg for å få hjelp og støtte. 3

6 2. utgave 2006: Det har gått 6 år siden den første utgaven av Håndbok for tillitsvalgte. Når den skal trykkes på nytt, var det nødvendig med noen små endringer. Først og fremst er det den nye arbeidsmiljøloven som kom 1. januar i år som medfører endringer i henvisningene. Videre er det tatt med opplysninger om den tariffestede femte ferieuka, og et eksempel på fullmakt er tatt med i vedleggene. Internett er et viktig verktøy for stadig flere tillitsvalgte, og det vil trolig bli enda mer utbredt i tiden som kommer. Under henvisninger er det derfor tatt med et avsnitt om dette. Videre er adresselista tatt helt ut, da det fort kommer endringer i telefonnummer og adresser. Det henvises i stedet til forbundets hjemmesider der disse opplysningene blir oppdatert. I 2006 presenterer forbundet et nytt opplæringsprogram for medlemmer og tillitsvalgte, der denne håndboken inngår som et viktig element. Vi vil sterkt oppfordre deg til å gjennomføre dette programmet. Det vil gi deg kunnskap og trygghet i å utføre ditt verv. Og det vil gi deg et nettverk bestående av tillitsvalgte og andre ressurspersoner innen forbundet. Lykke til! Oslo mars 2006 Kirsti Mandal 4

7 5

8 Kapittel 1 1 6

9 Kapittel 1 Å være tillitsvalgt De tillitsvalgte er forbundets ryggrad uten dyktige tillitsvalgte vil hele forbundet falle sammen. Kap. 1.1 Hva forventes av deg som tillitsvalgt? Du må fremme saker både for medlemmene kollektivt og stille opp for dem som enkeltpersoner. Spørsmål som angår lønns- og arbeidsforhold tas som regel opp i møter med ledelsen. Det forhandles og det skrives avtaler og protokoller. Medlemmene forventer at du som tillitsvalgt legger opp til en mest mulig demokratisk prosess i forbindelse med forhandlinger og avtaler. De krav som stilles og det mandat man forhandler innenfor, bør være bestemt av medlemmene i møter. Likeså bør resultatet legges fram for medlemmene til godkjenning. En demokratisk behandling blant medlemmene gir de tillitsvalgte god ryggdekning i forhandlingene, og sikrer at det er medlemmenes vilje som avgjør. 1 På den andre siden vil ledelsen, under henvisning til hovedavtalens bestemmelser om samarbeid, ønske å bruke de tillitsvalgte som medspillere og allierte for saker og mål som ledelsen ønsker å fremme. Pass på at du informerer medlemmene om de saker og planer du blir kjent med, og at du ikke inngår avtaler uten å ha skaffet deg mandat på forhånd. 7

10 Kapittel 1 Kan du unngå det, så gå ikke alene i møter. Det er en fordel å være flere, men sørg for å ha avklart på forhånd hvem av dere som «styrer», og at dere ikke møter med hver deres oppfatning av saken. Da blir dere et lett bytte for motparten. 1 Kap. 1.2 Tid til tillitsvalgtarbeid Mange tillitsvalgte sliter med å få nok fri til å utføre oppgavene sine innenfor arbeidstida. Det finnes ingen klare avtalebestemmelser i hovedavtalene om hvor mange timer fri du har krav på (for eksempel pr. uke) eller om arbeidsgiveren skal betale for tillitsvalgte på heltid. I hovedavtalen for privat sektor har arbeidsgiverne forpliktet seg til: «at de tillitsvalgte settes i stand til å ivareta sine oppgaver etter hovedavtalen og arbeidsmiljøloven og som tillitsvalgte på bedriften for sin organisasjon på en effektiv måte». Kap. 1.3 Skriftlige avtaler ikke uformelle samtaler Fra første stund bør du gjøre det til en vane å få festet noe på papiret om de sakene du skal ta opp med arbeidsgiveren. Start med å lage notat til eget bruk, noter ned henvisninger til bestemmelser i avtaleverket du må bruke m.m. Når du skriver til arbeidsgiveren og ber om å få tatt opp en sak, skriv så kortfattet som mulig. Ikke utbroder saken og bruk opp argumentene, 8

11 Kapittel 1 de kan du trenge i senere diskusjoner. Skriftlige henvendelser blir tatt mer alvorlig enn muntlige, og de krever skriftlig svar. Derfor skal dette heller ikke overdrives ved at «fillesaker» blir gjort til noe mer enn de er. Og selvsagt skal ikke all kontakt med motparten foregå skriftlig. God dialog er viktig, og mange småsaker og forhold kan løses gjennom det. Men vær bevisst på at du ikke baserer deg på de uformelle samtalene. Det betyr ikke at du skal føre et vanskelig, formelt språk, men det skal skrives protokoller eller referat fra møtene dere har. Se eksempel på protokoller bak i boka. Dette er ikke så vanskelig som mange tror. Det behøver ikke å være mye tekst i protokollene få med det viktigste, det dere er enige om. Og like viktig er det å få med hva dere er uenige om, dersom denne saken kanskje må bringes videre i systemet for å få en løsning. Om ikke motparten tar initiativ til å skrive fra møtene, så kan vel du tilby deg å gjøre det? Protokoller og referater fører til at resultatene du har oppnådd også blir tilgjengelig for andre. I de tilfellene en ikke får løst saken der, men må sende den videre i systemet, er det helt nødvendig å ha slik dokumentasjon. 1 Arbeidsgivere kan mange ganger foretrekke de uformelle samtalene og prøver å få tillitsvalgte med på det. Men det fører til at du i ettertid kan få problem med å dokumentere hva som er avtalt. Tenk deg at det plutselig dukker opp en annen person som representant for bedriften, eller at bedriften får nye eiere. 9

12 Kapittel 1 1 Da kan det bli vanskelig å bare ha uformelle samtaler og muntlige avtaler å vise til. Innarbeid gode vaner fra starten av! Tren deg på å skrive. Finn fram eksempler som andre har brukt før, spør erfarne tillitsvalgte om råd og lær av dem. Det tilbys mange forskjellige kurs gjennom avdelingene, forbundet, AOF og LO Stat. Benytt deg av dette tilbudet! Og etter hvert som du blir sikrere i lover og avtaler, må du være forberedt på at du kan avtaleverket bedre enn arbeidsgiveren. Kanskje er det du som må bedrive opplæring? Kap. 1.4 Verving av medlemmer For deg som tillitsvalgt er det viktig å ha oppslutning fra mange medlemmer på arbeidsplassen. Da står dere sterkere overfor arbeidsgiveren og det blir godt samhold. I noen av forbundets bransjer preges bedriftene av stor «turnover». Dette forplanter seg til våre medlemslister, og de tillitsvalgte må gjøre en stor innsats bare for å holde medlemstallet stabilt. Det beste grunnlaget for at du kan drive verving der du er tillitsvalgt, er selvsagt at du har god oversikt på nyansettelser og avganger i bedriften. Du må utnytte bestemmelsene i hovedavtalen (i privat sektor 9.15), som pålegger bedriften å holde deg informert om ansettelser. og å presentere nyansatte for den tillitsvalgte. For Arbeidsmandsforbundet er det tvingende nødvendig at det stadig verves nye medlemmer. 10

13 Derfor brukes det store ressurser på bemanning i våre avdelinger, på premier til de som verver og til utvikling av brosjyrer. Og vi vet at det finnes et stort potensiale for medlemsøkning. Kap. 1.5 Hjelp og støtte Som fersk tillitsvalgt vil det nok skje at du føler deg alene om problemer som du ikke helt vet hvordan du skal takle. Og du lesses ned med oppgaver og forpliktelser Fortvil ikke! Det finnes et stort nettverk rundt deg, med mange muligheter. 1 Først og fremst er det distriktssekretæren og din avdeling som skal gi deg råd og støtte. Har du en aktiv klubb på arbeidsplassen, og kanskje er så heldig å ha andre, mer erfarne tillitsvalgte i nærheten, kan du få god hjelp derfra. Videre må du holde god kontakt med medlemmene og vise dem at du forventer støtte fra dem også. Flere enn vi ofte tror er positive til å ta i et tak, bare de blir spurt. Andre du kan kontakte: Representanter i tariffrådet for den aktuelle overenskomsten, representantene i forbunds- og landsstyret, LOs distriktssekretærer, LO Stats distriktssekretærer, forbundskontoret. 11

14 Kapittel 1 1 Kap. 1.6 Hva kan arbeidsgiveren forlange av deg? Etter hovedavtalen for privat sektor ( 6-5) har de tillitsvalgte «plikt til å gjøre sitt beste for å vedlikeholde et rolig og godt samarbeid på arbeidsstedet». Og det heter videre: «det er uforenlig med arbeidsgivers og de tillitsvalgtes plikter å tilskynde eller medvirke til ulovlig konflikt». Den samme bestemmelsen finnes i hovedavtalen for staten I avtaleverket heter det også at tillitsvalgte må ta hensyn til at produksjonen skal bli minst mulig berørt når de utfører sitt tillitsverv, og at en må ha tillatelse fra nærmeste overordnede før en forlater arbeidsstedet. Med henvisning til (privat sektor) og 31.3 (staten) kan ledelsen ofte legge press på tillitsvalgte om at de må inngå avtaler som ikke er forelagt medlemmene for godkjenning. Dette har de ingen rett til å kreve. Det er opp til deg som tillitsvalgt å bestemme hvordan den organisasjonsmessige behandlingen på din side skal være. 12

15 Kap. 1.7 Rettigheter og plikter Rettigheter Du er talsperson og representant for NAFs medlemmer Du skal settes i stand til å ivareta oppgavene i tillitsvervet på en effektiv måte Du har fullmakt til å føre virkelige og konkrete forhandlinger Du kan og bør legge fram saker for medlemmene før det tas standpunkt til saken Du kan inngå avtaler på vegne av medlemmene uten å forelegge dem saken, når ikke bestemmelser i tariffavtalen forhindrer det Du har rett til å ta deg av og søke ordnet i minnelighet klager fra/på den enkelte arbeidstaker Du skal ha informasjon om nyansettelser, de nyansatte skal ha informasjon om hvem som er tillitsvalgt og presenteres for deg (HA 9.15) Du skal få nødvendig tid til å utføre ditt tillitsverv. Du kan også inngå avtale med bedriften om den tiden som er nødvendig innenfor ordinær arbeidstid Du skal ha låsbart skap og adgang til telefon/telefaks. I tillegg kan du ta opp drøftinger om nødvendig utstyrt arbeidsrom (klubbkontor) 1 13

16 Kapittel 1 1 Du kan delta i tillitsvalgtmøter i arbeidstiden uten trekk i lønn Du kan bevege deg fritt i bedriften for å utføre tillitsvervet Du får godtgjøring for møter med bedriften i fritiden Du kan ikke nektes fri fra jobben uten tvingende grunn for å delta i NAFs møter, konferanser og forhandlinger, kurs, faglige delegasjoner m.m. Du har en spesiell stilling ved innskrenkninger, omorganiseringer og permitteringer Du har en særskilt beskyttelse mot oppsigelse 14

17 Plikter Du skal påse at tariffavtalen og arbeidsmiljøloven blir fulgt Du skal søke å organisere alle som kan bli medlem i NAF innenfor ditt område. Det er viktig at du har stor oppslutning på arbeidsplassen. Bruk rettighetene hovedavtalen gir deg til å holde deg informert om ansettelser Du må gjøre ditt beste for å opprettholde et rolig og godt samarbeidsforhold med bedriften Du skal henvende deg direkte til arbeidsgiver eller dennes representant når noe skal framføres Du skal gi bedriften svar snarest mulig dersom det ikke foreligger særskilt grunn til å utsette svaret. Gi bedriften beskjed om eventuell utsettelse. Du må ikke oppfordre til eller medvirke i ulovlig konflikt. Du kan heller ikke legge ned ditt verv i forbindelse med en slik konflikt Du har taushetsplikt i saker som angår enkeltmedlemmer Du skal bringe informasjon fra bedriften, også dens besluttende organer, videre til andre tillitsvalgte og til medlemmene 1 15

18 Kapittel

19 Kapittel 2 Tariffavtalen Tariffavtalen er grunnmuren for forbundets arbeid. Å oppnå ordnede lønns- og arbeidsvilkår var årsaken til at arbeiderne stiftet de første fagforeningene. Mye av det som i dag er lovregulert og oppfattes som selvfølgelige rettigheter for alle, ble opprinnelig forhandlet fram av fagbevegelsen. Kap. 2.1 Verktøy for tillitsvalgte Tariffavtalen, eller overenskomsten som vi også kaller den, er ditt viktigste verktøy, og den er svært omfattende. Første del består av hovedavtalen som har regler for samarbeid og samspill med arbeidsgiversiden. Andre del er den avtalen som har detaljerte bestemmelser om lønns og arbeidsvilkår for den spesielle gruppen, f. eks Vekteroverenskomsten. I statlig sektor er det dette vi kaller særavtalen, f. eks Særavtalen for veg. Både i hovedavtalene og i overenskomstene eller særavtalene er det en rekke bilag. Disse er også en del av avtalene og gjelder fullt ut. 2 17

20 Kapittel 2 2 For en fersk tillitsvalgt er det mye å sette seg inn i, og det kan se helt uovervinnelig ut. Men det er det ikke! Det er helt nødvendig at du kan tariffavtalen godt for å ivareta medlemmenes interesser, men ingen forventer at du skal kunne alt med en gang. I første rekke må du sette deg inn i innholdsfortegnelsen, slik at du vet hva vi har avtaler om. Kunnskapen om detaljene vil komme etter hvert som du har bruk for det. Lær deg til å lete etter de aktuelle bestemmelsene du har bruk for i avtaleverket. Det gjør oppgaven som tillitsvalgt mer spennende og utfordrende. Du vinner en seier for hver sak du løser uten å måtte tilkalle hjelp fra andre. Kap. 2.2 To parter Mange tillitsvalgte sliter med en arbeidsgiver som ikke vil respektere tariffavtalen. De omtaler den som om det var noe forbundet og de tillitsvalgte har funnet på helt på egen hånd. Slike arbeidsgivere må minnes på at de selv eier avtalen, i like stor grad som oss. Vi er to parter som er enige om det som står der, og både arbeidstakere og arbeidsgivere har forpliktet seg til å respektere og følge avtalen. 18

21 Kap. 2.3 Tvisteløsninger Får du problem med å få din arbeidsgiver til å følge avtalen, eller dere er totalt uenige om hva en bestemmelse i avtalen egentlig betyr, må uenigheten settes ned på papiret slik at saken kan bringes videre. Se eksempel på uenighetsprotokoll bak i håndboka. Videre hjelp til hvordan saken kan løses får du i din avdeling. Kap. 2.4 Oppretting av tariffavtale For å opprette en tariffavtale må vi ha tilstrekkelig antall medlemmer i bedriften vi vil ha avtale med. Bestemmelser om dette finner vi i Arbeidstvistloven og i Hovedavtalen, for privat sektor. I statlig sektor reguleres det av Tjenestetvistloven. 2 Etter arbeidstvistloven er det nok at en person er organisert i en bedrift for å få avtale, etter Hovedavtalen LO/NHO, må det være 10 % av de ansatte. Det er uhyre viktig for oss er å være sterke nok til å forsvare avtalen. Og hvor stor makt vi har, bestemmes av hvor mange medlemmer vi er. For å ha stor oppslutning om avtalen, må vi derfor hele tiden ha medlemstilslutning og verving med oss i tankene. 19

22 Kapittel 2 Kap. 2.5 Tariffoppgjøret Dersom vi virkelig må kjempe for å få opprettet en avtale, eller senere for å få forbedringer inn i avtalen ved tariffoppgjøret, har vi ett kampmiddel. Streik. Det er ikke ofte vi må ta i bruk streikevåpenet. Men under tariffoppgjørene er det trusselen om streik som gjør at LO og forbundene kan sette makt bak sine krav og oppnå resultat i forhandlingene. 2 Skal en streik ha noen effekt, må den merkes. Dersom vi på en arbeidsplass med 50 ansatte har bare 5 medlemmer som kan tas ut i streik, hvor stor effekt har det da at vi streiker? Kap. 2.6 Krav må fremmes Bare gjennom å få inn krav fra medlemmene som til daglig er avhengig av bestemmelsene i overenskomsten, kan forbundet få med endringer som har betydning for arbeidstakerne. For at medlemmene skal ha eierforhold til sin tariffavtale, må den diskuteres og være levende på arbeidsplassen. Som tillitsvalgt må du ta initiativ til og oppfordre til slike diskusjoner. Du har en meget viktig oppgave i å vurdere og prioritere det som kommer inn, og du må selv komme med 20

23 forslag til krav. Etter hvert som du får erfaring vil du ha oversikt og kompetanse som gjør at du lettere kan omsette medlemmenes behov i konkrete krav. Så bør du sørge for å ha ryggdekning fra medlemsmøte for de kravene som til slutt blir sendt inn. Kap. 2.7 Uravstemning For noen av tariffavtalene har forbundet svært lav deltakerprosent under uravstemningen. Dette bekymrer mange og det burde bekymre enda flere. Er det et signal som betyr at medlemmene ikke bryr seg om overenskomsten sin? Dersom det ble nødvendig å gå til streik, ville oppslutningen være like lav da? For å få flere til å delta i avstemningen må de tillitsvalgte også her oppfordre og ta initiativ. 2 Mer om dette finner du i forbundets hefte «Tariffoppgjøret». 21

24 Kapittel

25 Kapittel 3 De vanligste sakene De tillitsvalgte representerer tryggheten for medlemmene. Og de tillitsvalgte blir trygge i sitt arbeid når de kan håndtere og løse saker som medlemmene trenger hjelp og støtte til. Her tar vi for oss noen av de vanligste sakene. Kap. 3.1 Ansettelse Tillitsvalgte i statlig sektor har medbestemmelse under ansettelser, dette reguleres av Tjenestemannsloven og tilsettingsreglement i den enkelte virksomhet. I private bedrifter hører ansettelse inn under arbeidsgivers styringsrett, men det finnes også private bedrifter som har ansettelsesråd. Kap. 3.2 Arbeidsavtale Alle som ansettes skal ha skriftlig arbeidsavtale. Arbeidsmiljøloven 14-5 slår fast at det i et hvert arbeidsforhold med en samlet varighet av mer enn en måned skal inngås skriftlig arbeidsavtale. Krav til hva en slik avtale skal inneholde står i Se eksempel på en arbeidsavtale under vedleggene. 3 23

26 Kapittel 3 Kap. 3.3 Midlertidige ansettelser Utstrakt bruk av midlertidige ansettelser har lenge vært et problem i arbeidslivet. Dette fører blant annet til vanskelighet med å få lån til bolig og generell utrygghet for framtida. Slike tilstander vil vi ikke ha for våre medlemmer. Arbeidsmiljøloven 14-9 har bestemmelser om når det er anledning til å ansette midlertidig. Denne bestemmelsen kom inn i 1994, etter sterkt press fra fagbevegelsen. For staten reguleres dette i Tjenestemannsloven 3. Dersom vi mener at grunnlaget for en midlertidig ansettelse ikke er til stede, og at arbeidstakeren har krav på fast ansettelse, kan det reises sak mot arbeidsgiveren etter de samme regler som ved ulovlig oppsigelse. 3 Kap. 3.4 Oppsigelse og avskjed Arbeidsmiljøloven kapittel 15 har en rekke bestemmelser som må nøye følges når vi skal håndtere oppsigelses- eller avskjedssaker på vegne av våre medlemmer. Når du som tillitsvalgt får vite at et medlem har fått oppsigelse eller avskjed, må du tilby hjelp med en gang, og du må ha klart for deg hvilke tidsfrister som gjelder. Dette er uhyre viktig for forbundets mulighet til å gå videre med saken. Er du usikker på hva du skal gjøre, må du straks søke råd i din avdeling. 24

27 Våre medlemmer har krav på hjelp når de kommer opp i slike saker, først og fremst hjelp til å vurdere om oppsigelsen/avskjeden er usaklig. Er de utsatt for en usaklig oppsigelse, har de krav på juridisk bistand. Men det er viktig å merke seg at det ikke betyr at de får dekket utgiftene til en privat advokat. Medlemmene skal henvende seg til tillitsvalgte eller direkte til avdelingen/distriktssekretæren. Mange saker løses på dette nivået, etter forhandlinger med arbeidsgiver. Løses ikke saken der, går den videre til LOs juridiske avdeling for å ta ut søksmål (stevning). I første rekke må det sendes et krav om forhandlinger til arbeidsgiveren. Dette må sendes innen 14 dager etter at oppsigelsen er mottatt. Under vedlegg bak i boka finner du et eksempel på hva som skal stå i et slikt brev. Husk at det er den som er oppsagt som må skrive under brevet. Tillitsvalgte kan opptre på vegne av medlemmet, dersom vedkommende medlem har gitt en skriftlig fullmakt til dette. Se eksempel side 40 Som tillitsvalgt må du også noen ganger gi medlemmer beskjed om at du ikke kan hjelpe dem, at du (og forbundet) vurderer saken slik at en oppsigelse er korrekt. Det viktigste er at du er tydelig på hvordan du vurderer medlemmets situasjon, at du ikke roter bort viktig tid på å unngå å gi klare svar. Dersom du må gi en slik tilbakemelding, må du også huske på å si (helst skriftlig) at medlemmet likevel selv har rett til å fremme sak. Og du må gjøre oppmerksom på fristene som gjelder. 3 25

28 Kapittel 3 Kap. 3.5 Tidsfrister ved oppsigelse og avskjed Krav om forhandlinger 14 dager Søksmål 8 uker fra oppsigelse/avskjed 8 uker fra forhandlingenes avslutning når det holdes forhandlinger etter 17-3 Krav om å stå i stilling Før oppsigelsesfristen utløper, og før 8 ukers fristen utløper Bare krav om erstatning 6 måneder 3 Kap. 3.6 Krav til oppsigelse Arbeidsmiljøloven 15-4 har bestemmelser om oppsigelsens form, avgivelse og innhold. Oppsigelse skal skje skriftlig Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig, drøftes med arbeidstakeren og arbeidstakerens tillitsvalgte. Oppsigelsen skal leveres til arbeidstakeren personlig eller sendes i rekommandert brev til oppgitt adresse. Oppsigelsen anses å ha funnet sted når den er kommet fram til arbeidstakeren. 26

29 Oppsigelsen skal inneholde opplysning om: Arbeidstakerens rett til å kreve forhandling og reise søksmål og om retten til å fortsette i stillingen. Er oppsigelsen begrunnet i arbeidsmangel, skal den også inneholde opplysninger om fortrinnsretten til ny tilsetting etter Det skal opplyses hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist. Dersom arbeidsgiverens oppsigelse ikke er gitt skriftlig eller ikke inneholder de opplysningene som er nevnt her, gjelder ingen søksmålsfrist. Dersom arbeidstakeren går til søksmål innen 4 måneder etter at oppsigelsen fant sted, skal oppsigelsen kjennes ugyldig, med mindre særlige omstendigheter gjør dette åpenbart urimelig. Kap. 3.7 Permittering Permittering er en form for ikke-lovfestet rett til midlertidig oppsigelse som gjelder i private bedrifter. Det er særlig vanlig i tilfeller hvor det finnes gode argumenter for at situasjonen kan bedre seg igjen. Permitteringer er da også langt å foretrekke framfor oppsigelser. Bestemmelsene om permittering finnes i hovedavtalen LO/NHO

30 Kapittel 3 LO har gitt ut et temahefte kalt «Uten arbeid». Dette gir nyttige opplysninger om oppsigelse og permittering. Kap. 3.8 Lønn Det finnes ingen lov som regulerer hva vi har krav på av lønn. Arbeidsmiljøloven sier at vi skal ha lønn, men ikke hvor mye. For de som er organisert reguleres lønnen gjennom tariffavtalen. Denne inneholder bestemmelser om lønn og eventuelle tillegg. I tillegg er det i noen tariffavtaler mulighet for lokale forhandlinger, akkordforhandlinger m.m. 3 Kap. 3.9 Lønn under sykdom Vi har krav på 100 % lønn under sykdom i inntil 1 år, når vi har vært ansatt i 2 uker hos samme arbeidsgiver. Vi må sørge for å ha sykmelding. Ved kortvarig sykefravær, inntil 3 dager, kan vi benytte egenmelding inntil 4 ganger i løpet av 12 måneder. I bedrifter der det er inngått avtale om Inkluderende arbeidsliv, er mulighetene for egenmelding utvidet. Se IA-avtalen og temahefter om denne. 28

31 Kap Ferie og feriepenger Arbeidsgiver kan bestemme når vi skal ha ferie, men avviklingen av ferien skal drøftes med tillitsvalgte i god tid. Ansatte har krav på å få vite ferietidspunktet tidligst mulig, og senest to måneder før ferien starter. Alle har krav på feriepenger, uansett hvor lang eller kort tid ansettelsen har vært. Feriepengene skal beregnes prosentvis av alt som ble opptjent (lønn, bonus, overtidsbetaling og lignende skal regnes med) i foregående år. Feriepengene skal vanligvis utbetales siste lønningsdag før ferien. En kan kreve å få dem utbetalt senest en uke før ferien starter. Ytterligere bestemmelser om ferie finner du i Ferieloven. Under meklingen ved tariffoppgjøret i 2000 oppnådde LO å få tariffestet avtale om den femte ferieuka. 2 ekstra dager ble innført fra 2001 og ytterligere 2 dager fra Dette kommer altså i tillegg til den lovfestede ferien og gjelder bare der det er organiserte forhold og tariffavtale. Se om du finner bestemmelsen i din tariffavtale. 3 29

32 Kapittel

33 Henvisninger og vedlegg Veiledning og oppskrifter gjør det lettere å lage kompliserte matretter. Slik er det også når en skal løse en sak som tillitsvalgt, og ikke har erfaring fra tilsvarende. Her har vi samlet noen eksempler vi tror du kan få bruk for og henvisninger til nyttig oppslagsverk. Eksempler Forhandlingsprotokoll Uenighetsprotokoll Krav om forhandlinger (ved oppsigelse) Fullmakt Standard arbeidskontrakt Eksemplene kan du bruke som en mal og bytte ut opplysningene slik at det passer til din situasjon. Skal du i et forhandlingsmøte, er det lurt å tenke gjennom på forhånd hvordan du vil at protokollen i ettertid skal være. Skriv gjerne et utkast før du går i møtet. Henvisninger Dette er en litteraturliste der vi har tatt med forskjellig oppslagsverk det kan være nyttig for tillitsvalgte å ha tilgjengelig. 4 31

34 Kapittel 4 Internett Internett brukes mer og mer som arbeidsverktøy også av tillitsvalgte, og det erstatter i mange tilfeller behovet for å ha oppslagsverk tilgjengelig. Vi henviser til forbundets hjemmesider og til LOs sider Der vil du finne nyttig informasjon og linker til andre hjemmesider. Forbundet har planer om å gjøre saksbehandlerverktøyet Compendia Personal tilgjengelig for alle medlemmer via hjemmesidene, men denne løsningen er ennå ikke operativ når håndboken trykkes. 4 32

35 4 Kapittel 4 33

36 Kapittel 4 4 Eksempel på forhandlingsprotokoll PROTOKOLL 27. januar 2006 ble det holdt forhandlingsmøte i..(bedriftens navn). om årlige lønnsreguleringer. Til stede fra bedriften: (tittel og navn).. fra NAF-klubben: (tillitsverv og navn).. De tillitsvalgte viste til overenskomstens. og reiste krav om et lokalt tillegg på kr 500,- pr. måned utover de sentrale tillegg, til alle NAF-organiserte samt en samlet tilleggssum på kr ,- pr. måned til fordeling på kvinnelige medarbeidere som har lavere lønn enn mannlige kolleger på samme stilllingsnivå og med like lang ansiennitet. 34

37 Kapittel 4 Bedriften tilbød kr 285,- pr. måned i gjennomsnitt, og forbeholdt seg retten til å fordele tilleggene mht. personlig vurdering slik overenskomsten fastsetter. Bedriften ga for øvrig uttrykk for at skjevhetene som var oppstått i lønn i enkelte stillingsgrupper ikke var uttrykk for en bevisst lønnspolitikk, men berodde på tilfeldigheter. Etter førte forhandlinger og særmøter, ble partene enige om følgende: - Alle ansatte får kr 350,- med virkning fra 1. april d.å. I tillegg avsettes kr 50,- pr. ansatt til personlig vurdering. - Partene vil etter forhandlingsmøtet gjennomgå alle de stillingene der NAF mener det foreligger ulik avlønning mellom kvinner og menn. Alle tillegg som blir gitt som følge av denne gjennomgangen, utbetales med tilbakevirkende kraft fra 1. april. (sted), 27. januar (underskrifter) 4 35

38 Kapittel 4 4 Eksempel på uenighetsprotokoll PROTOKOLL 27. januar 2006 ble det holdt forhandlingsmøte i..(bedriftens navn). om årlige lønnsreguleringer. Til stede fra bedriften: (tittel og navn).. fra NAF: (tillitsverv og navn).. De tillitsvalgte viste til overenskomstens. og reiste krav om kr 500,- pr. måned i lokalt lønnstillegg utover de sentrale tillegg, for NAF-medlemmene. 36

39 Bedriften gjorde kjent at den hadde notert seg ønsket og vil informere klubben om sin beslutning når den er tatt. NAF-klubben mente at bedriftens måte å gjennomføre de lokale forhandlingene på er tariffstridig, og de vil ta saken opp med sitt forbund. Partene kom ikke til enighet. (sted), 27. januar (underskrifter) 4 37

40 Kapittel 4 4 Krav om forhandlinger i oppsigelsessaker. 14 dagers frist. Til:.. (bedrift/firma) KRAV OM FORHANDLINGER M.V. 1. Da jeg anser oppsigelse datert som ikke saklig begrunnet, settes det med dette fram krav om forhandlingsmøte innen 14 dager. ((Jf. Arbeidsmiljøloven 17-3) 2. I forhandlingsmøtet vil jeg la meg bistå av rådgiver. 3. Søksmål med krav om at oppsigelsen kjennes ugyldig, vil bli reist innen den av loven foreskrevne frist. (8 uker) 4. Jeg vil benytte meg av min rett til å fortsette i stillingen under forhandlingene og inntil det foreligger endelig rettsavgjørelse. 38

41 .. (Sted, dato).. (underskrift) 4 39

42 Kapittel 4 4 En fullmakt kan være nødvendig når du som tillitsvalgt skal opptre på vegne av et medlem. Da må medlemmet skriftlig undertegne på at han/hun gir deg fullmakt til det. Her er et eksempel på hvordan en slik fullmakt kan skrives. Til Tillilsvalgt Ola Nordmann Norsk Arbeidsmandsforbund avd. 00/ eventuelt klubben ved Bedriften AS FULLMAKT Jeg viser til samtaler og overleverte saksdokumenter. Med dette vil jeg be Norsk Arbeidsmandsforbund v/ola Nordmann om å bistå meg i sak vedrørende oppsigelse fra min stilling i «Bedriften AS». 40

2.10 Et større fellesskap... 43 2.10.1 Fellesklubb... 43 2.10.2 Samarbeid i LO-familien... 43 2.10.3 Konsernutvalg og konsernklubber... 44 2.10.

2.10 Et større fellesskap... 43 2.10.1 Fellesklubb... 43 2.10.2 Samarbeid i LO-familien... 43 2.10.3 Konsernutvalg og konsernklubber... 44 2.10. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 UTGAVE JANUAR 2009 KAN FRITT KOPIERES NÅR KILDEN OPPGIS.Forord... 4 Forord... 5 1 Å ha tillitsverv... 6 1.1 Til deg som har påtatt deg tillitsverv... 6 1.2

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014 Verktøykasse for tillitsvalgte Versjon 1 1.1.2014 1 Innledning Dette dokumentet er ment å være en enkel innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og hvordan man håndterer utfordringer som dukker opp.

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE... 15 AVTALE

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 2/2015 Årgang 20 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon 1 opplag februar 2010 Opplag: 15000 Forsidefoto: Jo Michael Produksjon og trykk: 07 Gruppen

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet mars 2015 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.1 Konflikter og problemer s. 9 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.2 Spørsmål

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

Rekrutteringshefte. for unge

Rekrutteringshefte. for unge Rekrutteringshefte for unge Synlig unge i LO LO og forbundene skal være synlige på arbeidsplassen, på studiestedet og ellers i samfunnet. LO er landets største arbeidstakerorganisasjon med 870 000 medlemmer.

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer