Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø."

Transkript

1 Årsrapport 2001

2 Innhold Nordlandsbanken i korte trekk Nordlandsbanken i år Hovedtall Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Revisors beretning Kontrollkomiteens beretning Adm. direktørs kommentar Analytisk informasjon Eierforhold Bankens styrende organer Virksomheten vår Avdelingene Her er Nordlandsbanken Lyrisk naturalist og nesten glemt Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø. Informasjon Nordlandsbanken ASA utgir følgende publikasjoner for økonomisk informasjon i løpet av året: Årsregnskap (norsk og engelsk utgave) med årsberetning og regnskap (primo april). Kvartals- og halvårsrapporter (ultimo april, primo august og primo november).

3 Nordlandsbanken i korte trekk Nordlandsbanken er en privateid forretningsbank med hovedkontor i Bodø. Konsernet hadde ved utgangen av 2001 en forvaltningskapital på 28,2 milliarder kroner og en medarbeiderstab på 408 årsverk. Resultatet for 2001 ble 212,3 millioner kroner. Forretningsmessige mål Nordlandsbanken har en målsetting om å forbli en ledende, lønnsom og privateid forretningsbank med hovedkontor i Bodø. Det er bankens strategi å befeste denne posisjonen med produkter og service som møter kundenes behov og som er konkurransedyktige i pris og kvalitet. Nordlandsbankens forretningsmessige mål er å oppnå en lønnsomhet som sikrer bankens selvstendighet og uavhengighet samtidig som aksjonærene får en konkurransedyktig avkastning i forhold til alternative kapitalplasseringer. Disse resultatene skal oppnås gjennom forsvarlig prising av bankens tjenester, ytterligere effektivisering som grunnlag for kostnadsreduksjoner og en begrensning av bankens utlånstap til et akseptabelt nivå. Ledetråden i bankens drift er å sikre resultatutviklingen. For Nordlandsbanken er vekst i utlån, forvaltning og markedsandeler underordnet hensynet til bankens egen lønnsomhet. Grunnlagt i 1893 Nordlands Privatbank ble etablert i Bodø 1. juli I 1953 vedtok Fauske Bank, Søndre Helgelands Kreditbank og Helgelands Fiskeri- og Handelsbank å fusjonere med Nordlands Privatbank under navnet Nordlandsbanken. Den nye banken ble etablert i Dagens bankorganisasjon Nordlandsbanken dekker Nord-Norge gjennom 14 avdelinger og fem filialer. I tillegg har banken avdelingskontor i Oslo. Konsernet omfatter videre datterselskapene Nord-Finans AS, NordMegler AS, NordMegler-Oslo as, Norsk Forvaltningsservice AS og Det Nord-Norske Investeringsselskap AS. Nordlandsbanken arbeider målbevisst for å fremstå som en totaltilbyder av bank- og finanstjenester. Valgt ledelse og administrasjon Gjennom generalforsamlingen utøver aksjonærene den øverste myndighet i banken. Generalforsamlingen velger blant annet 22 av 30 medlemmer til representantskapet. Representantskapet foretar blant annet valg av hovedstyre og avdelingsstyrer. Representantskapet i Nordlandsbanken ledes av Oddbjørn Paulsen, Bodø. Styret i Nordlandsbanken har åtte medlemmer og ledes av Harald Mellerud, Fauske. Bankens daglige leder er Nils Moe. Eierforhold Banken har fortsatt meget stor spredning på eiersiden. Antallet aksjonærer gikk litt opp siste år. Ved utgangen av 2001 hadde Nordlandsbanken aksjonærer. Vel 67 prosent av aksjonærene bor i Nord-Norge. Disse eier samlet ca. 32 prosent av aksjene.

4 Nordlandsbanken i år 2001 Nordlandsbanken oppnådde i 2001 et overskudd på 212,3 millioner kroner for konsernet. Resultatet er positivt påvirket av fortsatt volumvekst, økte provisjonsinntekter fra banktjenester og større inntekter fra valuta. I motsatt retning trekker lavere inntekter fra verdipapirer og engangskostnader knyttet til bemanningsreduksjoner. Forvaltningskapitalen var ved utgangen av året 28,2 milliarder kroner. Brutto utlån økte med 17,8 prosent, mens innskuddene økte med 16,7 prosent. Tap på utlån beløp seg til 117,5 millioner kroner. Årets tapsføring inkluderer uspesifiserte tapsavsetninger på 38,1 millioner kroner. Antall årsverk gikk ned fra 418 ved årets begynnelse til 408 ved årets slutt. I forbindelse med en gjennomført nedbemanning fulgte en reduksjon på ytterligere 24 årsverk fra januar Datterselskapene Nord-Finans AS, NordMegler AS og Norsk Forvaltningsservice AS gikk med overskudd, mens Det Nord- Norske Investeringsselskap AS og NordMegler-Oslo as gikk med underskudd. Nordlandsbanken gikk over til ekstern datadrift hos EDB Fellesdata ASA i oktober var således det første hele driftsåret på denne plattformen. Banken er ikke fornøyd med driftsstabiliteten i systemet, men er totalt sett likevel tilfreds med overgangen til EDB Fellesdata.

5 Hovedtall Konsern * 1997* Balanse Forvaltningskapital mill. kr , , , , ,9 Gjennomsnittlig forvaltningskapital mill. kr , , , , ,0 Innskudd fra kunder mill. kr , , , , ,5 Utlån brutto mill. kr , , , , ,0 Gjennomsnittlig egenkapital mill. kr 1 497, , , ,0 882,2 Egenkapital mill. kr 1 581, , , ,1 945,8 - Aksjekapital mill. kr 372,6 363,0 341,9 319,7 315,4 - Fonds mill. kr 1 208, ,6 918,6 754,4 630,4 Netto rente % 2,25 2,17 2,38 2,41 2,67 Netto tap i prosent av brutto utlån 0,49 0,49 0,62 0,47 0,49 Rentabilitet Egenkapitalrentabilitet % 14,21 14,94 18,60 10,51 18,85 Totalrentabilitet før tap og skatter % 1,47 1,57 1,94 1,18 1,92 Totalrentabilitet, netto % 0,80 0,85 1,06 0,58 1,10 Soliditet Egenkapitalprosent etter gjeldende regler 10,04 10,12 10,14 9,99 10,51 Aksjenes matematiske verdi kr 212,12 196,13 184,33 167,96 149,92 Pr. aksje Kurs/fortjenesteforhold kr 7,65 8,71 6,69 9,21 7,38 Fortjeneste pr. aksje kr 28,63 27,57 31,89 16,61 27,08 Utbytte pr. aksje kr 10,00 10,00 10,00 8,00 8,00 Utdelingsforhold % 34,93 36,28 31,36 48,16 29,54 Effektivt utbytte % 4,57 4,17 4,68 5,23 4,00 Gjennomsnittlig antall aksjer i året * ) Tallene er omarbeidet i henhold til ny regnskapslov.

6 Harald Mellerud FORMANN Ivar Jørgensen Ingebjørg Glad Pedersen Svenn Are Jenssen NESTFORMANN Årsberetning 2001 Resultatet i sammendrag Nordlandsbanken oppnådde i 2001 et overskudd for konsernet på 212,3 millioner kroner mot 200,1 millioner kroner året før. Dette tilsvarer en fortjeneste pr. aksje på 28,63 kroner. Konsernets egenkapitalrentabilitet ble på 14,21 prosent. Styret har anbefalt at det utbetales et utbytte på 10 kroner pr. aksje. Nordlandsbanken har lagt bak seg et år med god lønnsomhet på ordinær bankvirksomhet. Utlånsvolumet økte betydelig, først og fremst på næringslivssiden. Styret er fornøyd med at Nordlandsbanken har hatt en moderat kostnadsvekst sammenlignet med den generelle kostnadsutviklingen i Norge. Banken har dessuten snudd den nedadgående trenden på marginene. Rentenettoen økte fra 2,17 prosent til 2,25 prosent fra 2000 til Summen av misligholdte lån var høyere i 2001 enn året før, men den negative utviklingen ble snudd i andre halvår. Det arbeides nå aktivt med å redusere misligholdet ytterligere. Styrets beretning er i fortsettelsen i all hovedsak knyttet til morbankens årsoppgjør. Dette har sammenheng med at forskjellen mellom morbankens og konsernets resultatregnskap og balanse er nokså beskjeden. Bankens drift Nettorenten Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter økte med 87,8 millioner kroner til 588,1 millioner kroner. Dette gir en rentenetto på 2,22 prosent for 2001 mot 2,15 prosent året før. Nordlandsbankens marginer har med andre ord økt gjennom året, noe som ikke har skjedd på flere år. Den positive utviklingen er oppnådd gjennom aktiv jobbing med forbedring av marginer og mer korrekt prising av risiko, samt at man i siste halvår hadde en gunstig utvikling i pengemarkedsrentene. Banken vil også fremover arbeide målbevisst for å oppnå marginforbedringer. Utlån Ved utgangen av 2001 utgjorde brutto utlån ,9 millioner kroner. Det er en økning på 3 556,7 millioner kroner, tilsvarende 17,7 prosent gjennom året. Med brutto utlån menes summen av lån og kreditter før reduksjon for spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger. Etterspørselen etter lån var stor gjennom hele Det ble derfor iverksatt tiltak for å redusere utlånsveksten. Utlånsveksten var størst ved avdelingene i Tromsø, Vesterålen og Oslo. Veksten var størst på næringslivssiden, men også i personkundemarkedet var det god vekst. Av de samlede utlån svarte avdelingene i Nordland utenom Bodø for 41,7 prosent, Oslo-avdelingen for 26,2 prosent, Bodø-avdelingen for 20,5 prosent og Tromsø-avdelingen for 11,6 prosent. Utlånene fordeler seg med 66,6 prosent på bedriftsmarkedet (inkludert offentlig sektor) og 33,4 prosent på personmarkedet. Tap på utlån Brutto tap på utlån og garantier var 126,5 millioner kroner i Tallet inkluderer en avsetning til uspesifiserte tap på 37,0 millioner kroner, mot en avsetning på 31,0 millioner kroner året før. I løpet av året kom det inn 11,9 millioner kroner på tidligere avskrevne fordringer. Netto tap på utlån og garantier ble dermed 114,6 millioner kroner. Tapene er 15,4 prosent høyere enn året før. Tapsutviklingen utover i 2001 har vært omtrent som anslått, men den er fremdeles høy sammenlignet med en del av Nordlandsbankens konkurrenter. Tapsvurderingen er i samsvar med Kredittilsynets forskrifter. En stor del av tapene er ikke endelige, og arbeidet med å begrense disse har høy prioritet. Tapene fordeler seg med 85,9 prosent på utlån til næringslivet og 14,1 prosent på personmarkedet. De største tapene i næringslivet har vært innenfor sektorer som varehandel, hotell og restaurant. Tapsfordelingen på bransjer og næringer er spesifisert som note 14 til regnskapet.

7 Thor Andersen Finn Aurdal Ole Morten Kristiansen Nils Moe ADM. DIREKTØR Styret mener at bankens utlånsvirksomhet drives med forsvarlig risiko. Det er også styrets oppfatning at det er gjort tilstrekkelige avsetninger for å dekke mulige tap på utlån og garantiansvar. Mislighold Brutto misligholdte engasjementer beløp seg ved årsskiftet til 597 millioner kroner. Dette er 52 millioner kroner mer enn ved forrige årsskifte. Akkumulerte, spesifiserte tapsavsetninger utgjorde 93,4 millioner kroner, slik at netto misligholdte utlån beløp seg til 503,8 millioner kroner. Det tilsvarer en økning på 77,1 millioner kroner i årets løp. Netto misligholdte lån tilsvarer den beregnede realisasjonsverdi av de sikkerhetene som er stilt. Det er i tillegg avsatt 18,6 millioner kroner på ikke misligholdte engasjementer. Spesifiserte tapsavsetninger utgjør dermed i alt 112,0 millioner kroner mot 125,2 millioner kroner i Banken har dessuten uspesifiserte tapsavsetninger som skal dekke tapsrisiko i den del av utlånsporteføljen hvor det ikke er foretatt spesifiserte tapsavsetninger. De uspesifiserte tapsavsetningene beløp seg ved årsskiftet til 158 millioner kroner. Nordlandsbanken har stor oppmerksomhet mot misligholdte engasjementer, og det arbeides aktivt med å få ned misligholdet. Innlån Bankens samlede kundeinnskudd økte gjennom året med 1 607,9 millioner kroner til ,4 millioner kroner ved årsskiftet. Det tilsvarer en økning på 16,9 prosent. Nordlandsbanken tilbyr også alternativer til tradisjonell sparing i bank. Det skjer i første rekke gjennom NB-fondene. Banken tilbyr også individuelle pensjonsavtaler (IPA) og aktiv forvaltning. Kostnader Bankens totale driftskostnader var 362,7 millioner kroner i 2001 mot 342,9 millioner kroner året før. Det er en økning på 5,8 prosent. Kostnadene for 2001 inkluderer en avsetning til ansattes fond med 5 millioner kroner. I tillegg ble det gjort en avsetning på 15 millioner kroner for å dekke kostnader ved bemanningsreduksjoner. Ser man bort fra den sistnevnte avsetningen, er summen av lønn og administrasjonskostnader redusert med 6 millioner kroner i forhold til Posten Andre driftskostnader økte med 12,9 millioner kroner. Hovedårsaken er økt husleie og høyere kostnader på bankens nye bygg i Moloveien 16 i Bodø, regnskapsmessige avsetninger samt en generell kostnadsøkning. På tross av dette har Nordlandsbanken sammenlignet med kostnadsutviklingen i samfunnet for øvrig hatt en moderat kostnadsvekst. Verdipapirhandel Netto kursgevinster på aksjer, obligasjoner og finansielle derivater utgjorde i alt 3,7 millioner kroner, hvorav 11,9 millioner kroner var kursgevinster på obligasjonsbeholdningen. Kurstapet i aksjebeholdningen utgjorde 8,2 millioner kroner. Resultatet fra handelen med verdipapirer ble redusert med 56,4 millioner kroner i forhold til år Det er utviklingen i aksjemarkedet som trekker ned, selv om Nordlandsbankens portefølje falt ca. 10 prosentpoeng mindre enn hovedindeksen på Oslo Børs gjennom et turbulent børsår. Nordlandsbanken har en moderat risikoprofil på investeringene i både aksjer og obligasjoner. Det er styrets oppfatning at handelen med verdipapirer drives i betryggende former. Valutahandel Netto kursgevinst fra handel med valuta og finansielle instrumenter beløp seg i 2001 til 41,8 millioner kroner, som er 12,6 millioner kroner mer enn året før. Bankens handel med valuta og finansielle instrumenter drives innenfor rammer med en samlet moderat risiko og klare grenser for størrelsen på spekulative posisjoner. Banken var i 2001 godt innenfor de vedtatte retningslinjer for risiko-eksponering.

8 Datterselskapene Nordlandsbanken har fem datterselskaper som hadde aktivitet i 2001: Nord-Finans AS, NordMegler AS, Norsk Forvaltningsservice AS, Det Nord-Norske Investeringsselskap AS og Nord- Megler-Oslo as. De tre førstnevnte selskapene gikk med overskudd i 2001, mens de to øvrige gikk med underskudd. Det Nord-Norske Investeringsselskap, som eier hovedkontoret i Bodø, fikk et underskudd på 2,3 millioner kroner. I NordMegler-Oslo ble underskuddet 0,3 millioner kroner. Underskuddene er dekket opp med konsernbidrag fra de øvrige konsernselskaper. Internasjonal virksomhet Nordlandsbanken har et bredt spekter av bedriftskunder som gjør bruk av bankens kompetanse innen betalingsformidling, internasjonale finansieringsopplegg, samt valuta- og rentearbitrasje. Brukerne er primært kunder innen shipping, industri og fiskerinæringen. Denne internasjonale virksomheten utføres i stor grad fra bankens Oslo-avdeling. Arbitrasjeseksjonen har ansvaret for å funde valutalånene, og leverer alle former for valutahandel og sikringsforretninger til bankens kunder. Arbitrasjeseksjonen samarbeider med avdelingene i Nord-Norge, og betjener også deres kunder på dette området. Oslo-avdelingen har en viktig funksjon i Nordlandsbanken i kraft av et godt utbygd kontaktnett og samarbeid med andre banker over hele verden. Ny IT-plattform Nordlandsbanken gikk over til ekstern datadrift hos EDB Fellesdata ASA i oktober 2000, og 2001 var således det første hele driftsåret på denne plattformen. Banken er totalt sett tilfreds med overgangen til EDB Fellesdata, men er ikke fornøyd med driftsstabiliteten i systemet. I likhet med flere andre banker ble også Nordlandsbanken rammet av de tekniske problemene hos EDB Fellesdata i august. Systemet var mer eller mindre ute av drift i nærmere én uke, noe som skapte store utfordringer for banken. Med stor innsats fra Nordlandsbankens medarbeidere ble imidlertid disse løst på en god måte. EDB Fellesdata har i senere samtaler uttrykt sin beklagelse, og deres første prioritet i 2002 er å gjenopprette tilliten blant kundene. For øvrig trekker Nordlandsbanken stadig flere fordeler ut av systemet, noe som blant annet bidrar til at banken kan levere bedre produkter til sine kunder samtidig som den interne drift blir enda mer effektiv. Forutsetning om fortsatt drift I samsvar med norsk regnskapslov bekrefter styret at betingelsene for å avlegge regnskapet under forutsetningen om fortsatt drift er til stede ,2 364,3 387,1 217,2 200,1 212, Driftsresultat før tap, millioner kroner Resultat for regnskapsåret, millioner kroner

9 Risiko og risikostyring Nordlandsbanken har utarbeidet en overordnet risikoanalyse for alle virksomhetsområder. Risikoanalysen oppdateres minst én gang årlig. Det rapporteres løpende til bankens styre om alle vesentlige risikoforhold i virksomheten. Styret har vedtatt at Nordlandsbanken skal holde en moderat risikoprofil. Det skal videre være en klar sammenheng mellom den risiko som banken utsetter seg for og den fortjeneste banken oppnår. Kredittrisiko Kredittrisiko er det viktigste risikoområdet i Nordlandsbanken. Utviklingen i risikoprofil overvåkes ved hjelp av bankens risikoklassifiseringssystem, og rapporteres periodisk til styret. Det er ikke registrert noen vesentlig endring i porteføljens risikoprofil i løpet av Nordlandsbanken har gjennom de siste årene hatt følgende tapsavsetninger (uspesifiserte og spesifiserte) og konstaterte tap (sum i millioner kroner): Totalt tapsført Herav uspesifiserte tap Nordlandsbanken arbeider bevisst for å prise risiko i utlånsporteføljen. Dette gjøres blant annet ved å beregne høyere marginer på kunder med høy risiko. Banken planlegger for øvrig ikke endret utlånspolitikk for risiko i porteføljen av nye lån, kreditter og garantier. Det er følgelig ikke ventet noen endring i bankens tapsvolum sammenlignet med de siste års gjennomsnitt, forutsatt en stabil konjunktursituasjon. Markedsrisiko Markedsrisiko gir resultatutslag ved verdiendringer i valuta-, rente- og verdipapirporteføljene. Nordlandsbanken tar i svært liten grad valutarisiko. Banken har dessuten en moderat risikoprofil på investeringene i aksjemarkedet. Samlet sett utgjør markedsrisikoen en liten del av bankens totale risiko. Finansiell risiko Nordlandsbanken skal ha finansiell handlefrihet og lav likviditetsrisiko, slik at banken har en god evne til å betjene sine forpliktelser. For å redusere denne risikoen har Nordlandsbanken i de senere år i størst mulig grad søkt å finansiere sine opplån i pengemarkedet i form av obliga- prosent 6,0 588,1 kroner 600 5,0 4,0 3,0 469,7 500, ,89 27,57 28,63 kroner ,0 1,0 2,32 % 2,15 % 2,22 % ,0 10,0 10, Rentenetto, i prosent og i millioner kroner Fortjeneste/utbytte pr. aksje

10 sjonslån og lange innlån fra banker. For å redusere renterisikoen har man finansiert det aller meste av opplåningen med flytende rente. Nordlandsbanken har stor oppmerksomhet rettet mot dette risikoområdet, og har i 2001 hatt en meget bekvem likviditetssituasjon. Totalt sett vurderes den finansielle risikoen til å være under god kontroll. Egenkapital Ved årsskiftet hadde banken en aksjekapital på kroner. Nordlandsbanken hadde på samme tidspunkt en børsverdi på 1 631,8 millioner kroner, som er en nedgang på ca. 10 prosent etter at aksjekursen falt målt fra årets inngang til årets utgang. Disponering av overskudd Årsoverskuddet er 212,3 millioner kroner, som er anbefalt disponert slik: Utbytte ,5 millioner kroner Overført fra fond for vurderingsforskjeller ,6 millioner kroner Overført til annen egenkapital ,4 millioner kroner Forvaltningskapital Gjennom året økte forvaltningskapitalen med 3 663,2 millioner kroner, tilsvarende 15,0 prosent. Ved utgangen av 2001 utgjorde forvaltningskapitalen ,6 millioner kroner. Gjennomsnittlig forvaltningskapital, beregnet som et daglig gjennomsnitt gjennom året, utgjorde ,3 millioner kroner. Det er 13,8 prosent over gjennomsnittet for år Gjennomsnittlig årlig økning i forvaltningskapitalen de siste ti år er på 11,2 prosent. Egenkapitaldekning Norske banker skal ha en egenkapitaldekning som tilsvarer åtte prosent av et beregningsgrunnlag for ulike eiendeler i og forpliktelser utenfor balansen vektet etter risiko. Nordlandsbanken hadde etter disse reglene pr. 31. desember 2001 en kapitaldekning på 10,24 prosent, mot 10,26 prosent ett år tidligere. Generalforsamlingen ga i 2001 styret fullmakt til å gjennomføre en rettet emisjon mot ansatte ved nytegning av inntil aksjer fordelt på fem år. Første runde av denne emisjonen ble gjennomført høsten 2001, og det ble tegnet aksjer til en tegningskurs på 162 kroner. Dette økte aksjekapitalen med 1,9 millioner kroner og overkursfondet med 5,9 millioner kroner. Ut over dette hentet banken ikke inn noen form for kjernekapital fra eksterne kilder, men gjenstående på et konvertibelt obligasjonslån (opprinnelig stort 75 millioner kroner) ble konvertert til aksjer. Dette økte aksjekapitalen med 7,7 millioner kroner og overkursfondet med 3,4 millioner kroner. I tillegg har banken lagt ut et nytt ansvarlig obligasjonslån på 300 millioner kroner. Kjernekapital Kjernekapitalen pr. 31. desember 2001 er på 1 560,5 millioner kroner og består av aksjekapital på 372,6 millioner kroner og andre fond på 1 187,9 millioner kroner. Kjernekapitaldekningen var ved utløpet av året 7,12 prosent. Finansnæringen Markedet generelt I finansnæringen har det vært rettet mye oppmerksomhet mot større enheter og oppkjøp fra utenlandske aktører. Strukturendringene har ikke blitt entydig positivt mottatt blant kundene. Styret er av den oppfatning at Nordlandsbanken bør videreutvikles som en distriktsbank med lokal kompetanse og beslutningsmyndighet. Etablering av nettbanker er en annen viktig trend. Enkelte av disse tilbyr gebyrfrie tjenester, som er en utfordring for banker som vil være totaltilbydere av finansprodukter. Nordlandsbanken legger stor vekt på å tilby mulighetene som ny teknologi gir. Banken hadde ca kontrakter knyttet til nettbank ved utgangen av 2001, og det antas å representere rundt kundeforhold. Nordlandsbanken har merket en betydelig endret kundeadferd i forhold til kortbruk og selvbetjeningsprodukter. Finansnæringen var bekymret i forhold til det opprinnelige forslaget som ble lagt frem om merverdiavgift på finanstjenester. Da avgiften ble innført 1. juli 2001, var imidlertid forslaget modifisert. Ordningen fikk derfor ikke de konsekvensene som næringen fryktet. Nordlandsbankens mål Nordlandsbankens hovedmål er å være en lønnsom og selvstendig forretningsbank med Nord-Norge og Oslo som de viktigste markedsområder. Banken kan best betjene eiere, kunder og samfunn som en selvstendig bank med hovedkontor i Bodø. Derfor vil banken arbeide aktivt for å beholde sin selvstendige stilling. Skal Nordlandsbanken opprettholde sin selvstendighet, er det avgjørende med gode økonomiske resultater. Eierne må få en god avkastning, både kursmessig og i utbetalt utbytte. Samtidig skal både kunder og eiere se fordelene ved en bank

11 med lokal forankring. I tillegg skal Nordlandsbanken fremstå som markedstilpasset og med høy servicegrad. Nordlandsbankens posisjon Nordlandsbanken har en sterk posisjon i Nord-Norge, og denne posisjonen skal styrkes ved å bygge på den tilliten banken har. Samtidig legger banken opp til en intensiv satsing på å gjøre organisasjonen mer salgsrettet. Nordlandsbanken skal være en totaltilbyder av finansielle tjenester, og forventer økt salg av tilknyttede produkter. Det vurderes å utvide tilbudet av forsikringsprodukter til også å omfatte skadeforsikring. Banken vil dessuten inngå avtaler med tilbydere av fondsprodukter fra andre leverandører, slik at kundene kan velge både blant Nordlandsbankens og andres produkter. Dette er innenfor filosofien om å ha et bredest mulig tilbud til Nordlandsbankens kunder. Organisasjon og miljø Ansatte Ved utgangen av år 2001 tilsvarte bemanningen i banken 368 årsverk, som er en nedgang på 10 årsverk sammenlignet med årets begynnelse. Nedgangen i bemanningen har i hovedsak skjedd som følge av rasjonaliserings- og omstruktureringstiltak gjennom investering i nye IT-systemer. I forbindelse med rasjonaliseringsarbeidet høsten 2001, er det også gjennomført en nedbemanning som fører til en ytterligere reduksjon av 24 årsverk i morbanken fra januar Nedbemanningsprosessen forløp uten konflikter. De som forlot banken mottok ulike typer sluttpakker og sluttet frivillig. Et nedsatt interndriftsutvalg har utarbeidet og fremmet forslag til ulike sentraliseringsmuligheter som kan medføre ytterligere omorganisering i løpet av Av de 368 årsverkene i Nordlandsbanken, er 117 knyttet til hovedkontoret og avdeling Bodø. De øvrige avdelingskontorene står for 251 årsverk. Banken og datterselskapene hadde samlet 408 årsverk ved årets utgang. For opplysninger om pensjonsforhold, se note 9. Note 8 omhandler lønn til administrerende direktør og honorarer til tillitsvalgte, mens revisors honorar fremgår av note 11. Opplæring Nordlandsbanken vektlegger å ha dyktige og godt motiverte medarbeidere. I år 2000 gikk banken over til ekstern datadrift hos EDB Fellesdata. Derfor ble en stor del av opplæringsressursene brukt på dette. Selv om det også i 2001 ble gjennomført en rekke opplæringsaktiviteter knyttet til de nye EDB-systemene, normaliserte ressursfordelingen seg. Det ble arrangert en rekke kurs og samlinger knyttet til eksisterende og nye produkter/tjenester. Det ble spesielt satset på selvbetjeningsprodukter, men det ble også gitt bred opplæring i forbindelse med lanseringen av bankens nye kredittkort. Til sammen 50 medarbeidere gjennomførte ett eller flere kurs innen privatøkonomiske emner gjennom Handelshøyskolen BIs senter for finansutdanning. Høsten 2001 startet dessuten planleggingen av et omfattende opplæringsprosjekt innen salg og salgsledelse. Det er satt av betydelige midler til denne opplæringen ettersom det er et prioritert mål å gjøre organisasjonen enda mer salgs- og markedsrettet. Helse, miljø og sikkerhet Det gjennomsnittlige sykefraværet i Nordlandsbanken var lavere i år 2001 (3,6 prosent) enn året før (3,9 prosent). Nordlandsbankens sykefravær ligger fortsatt under gjennomsnittet for norske forretningsbanker. Banken har en gledelig nedgang i de korte sykefravær, men opplever en fortsatt økning i langtidssykefraværet. Det arbeides langsiktig med ulike tiltak for å bringe sykefraværet ytterligere ned. Nordlandsbanken har ikke hatt arbeidskonflikter eller arbeidsulykker i Banken har heller ikke vært utsatt for ransforsøk. Samlet anses arbeidsmiljøet i Nordlandsbanken som godt. Nordlandsbankens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø i nevneverdig grad. Bankens ledelse På representantskapets møte 18. september ble Ivar Jørgensen valgt til ny nestformann i hovedstyret. Han erstattet Carl Jakhelln. Finn Aurdal og Thor Andersen ble valgt til nye styremedlemmer. Med dette ble styret utvidet fra syv til åtte medlemmer. Nils Aga ble valgt som nytt varamedlem til styret. Aksjonærforhold Aksjonærpolitikk Styret i Nordlandsbanken har fastlagt følgende aksjonærpolitikk: Det er bankens mål å gi aksjonærene en avkastning

12 som er konkurransedyktig sammenlignet med annen langsiktig sparing. Denne avkastningen søkes oppnådd ved en kombinasjon av årlig utbytte og positiv kursutvikling. Målet er at aksjonærene skal sikres en høy og stabil avkastning over tid, hvor også Nordlandsbankens verdiskapning skal avspeiles. Med bakgrunn i det gode resultatet i Nordlandsbanken i 2001, har styret anbefalt at det utbetales et utbytte på 10 kroner pr. aksje. Styret mener at bankens avkastningsmessige mål dermed er oppnådd for året. Aksjemarkedet har lagt bak seg et turbulent år, og kursen i Nordlandsbanken falt fra 250 til 219 kroner fra inngangen til utgangen av året. Høyeste kurs gjennom året var 245 kroner. Det ble omsatt aksjer i Nordlandsbanken i 2001 mot året før. Eierstruktur Nordlandsbanken legger vekt på å være en selvstendig bank med forankring i Nord-Norge. Ved utgangen av 2001 hadde selskapet aksjonærer, som er en svak økning fra året før. Av disse aksjonærene var 67,1 prosent bosatt i Nord- Norge, og disse eide i alt 33,5 prosent av aksjene. Oversikten over de 20 største aksjonærene er gjengitt på side 25 i denne rapporten. Fremtidsutsikter Norsk økonomi De makroøkonomiske betingelsene virker mer usikre ved inngangen til 2002 enn for ett år siden. Terrorangrepene i USA 11. september viste med all tydelighet hvor sårbar internasjonal økonomi er. Det kan imidlertid se ut som om bunnen snart er nådd i utlandet, og konjunkturnedgangen har foreløpig ikke nådd Norge i vesentlig grad. Inflasjonsutviklingen i Norge er fremdeles høyere enn i de land vi konkurrerer med, og det er tegn i økonomien som gjør at flere og flere ikke regner med noen større rentenedgang gjennom Usikkerheten om den økonomiske utviklingen i Norge knytter seg særlig til utviklingen i oljeprisen og arbeidsledigheten, samt resultatet av vårens lønnsoppgjør. Fordeling av utlån Brutto tap på utlån Nordlandsbankens aksjer pr. 31. desember 2001 fordelt etter eiernes bosted

13 Bankstruktur i endring ESA har satt press på finanslovgivningens regel om 10 prosent eierbegrensning. Selvig-utvalget avga 21. januar 2002 en rapport som åpner for et mer differensiert kontrollsystem fra konsesjonsmyndighetenes side. I korte trekk innebærer den foreslåtte endringen at man forlater en absolutt og generell eierbegrensningsregel på 10 prosent i finansinstitusjoner. Dette erstattes av et nyansert bilde av konsesjoner og søknader om forhåndssamtykke bygget opp trinnvis. Hvis Nordlandsbankens plass i strukturbildet skal bevares som hittil, representerer ikke konklusjonene i Selvig-utvalgets rapport noe som er egnet til å skape frykt. Det synes overveiende sannsynlig at Nordlandsbanken vil kunne opprettholde den selvstendighet som banken har hatt siden Gode utsikter for Nordlandsbanken Det er fortsatt et godt bolig- og eiendomsmarked, og etterspørselen etter lån i næringslivet er fremdeles høy. Hvis renten mot formodning skulle øke, er det lite som tilsier at den vil stige så mye at husholdninger og næringsliv får problemer med å betjene lånene eller at investeringslysten i næringslivet svekkes vesentlig. Dersom man skulle få en sterkere nedgangskonjunktur enn forventet, eller dersom den negative utviklingen i fiskeri- og oppdrettsnæringen forsterkes, kan det på sikt påvirke resultatene i Nordlandsbanken i negativ retning. Nordlandsbanken skal også i 2002 styrke sin posisjon som en attraktiv bank i Nord-Norge. Nordlandsbankens posisjon skal blant annet styrkes gjennom satsingen på å gjøre organisasjonen mer salgsrettet. I tillegg arbeides det med intern omorganisering og organisasjonsutvikling med det siktemål å forbedre organisasjonen ytterligere. Med de forbehold som er tatt ovenfor forventer styret et godt resultat også i Søksmål mot banken Nordlandsbanken er for tiden ikke involvert i rettstvister som kan få vesentlig økonomisk betydning for banken. Takk Nordlandsbanken kan se tilbake på nok et godt år. Bankens styre takker eiere, kunder og tillitsvalgte for en positiv medvirkning til dette. Styret vil rette en spesiell takk til bankens medarbeidere, som har vist god vilje til omstilling. Bodø, 7. februar 2002 Harald Mellerud Ivar Jørgensen Ingebjørg Glad Pedersen Svenn Are Jenssen FORMANN NESTFORMANN Thor Andersen Finn Aurdal Ole Morten Kristiansen Nils Moe ADM. DIREKTØR

14 Resultatregnskap Morbank Konsern (1 000 kroner) Note Renteinntekter og lignende inntekter ( ) ( ) ( ) Rentekostnader og lignende kostnader 3 ( ) ( ) ( ) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og inntekter av verdipapirer m/variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester ( ) ( ) ( ) Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester 5 ( ) ( ) ( ) Netto gevinst/tap verdipapirer Netto gevinst/tap valuta Andre driftsinntekter Sum øvrige driftsinntekter ( ) ( ) ( ) Lønn, pensjoner og sosiale kostnader 8,9 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Generelle administrasjonskostnader 8 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Avskrivninger mv. av varige driftsmidler 10 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Andre driftskostnader 11 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) ( ) Driftsresultat før avsetning til tap ( ) ( ) ( ) Tap på utlån, garantier mv. 12,13,14 ( ) ( ) ( ) Gevinst/tap på verdipapirer som ( 2 585) holdes på lang sikt 10,18 ( 2 585) Driftsresultat etter tap Minoritetsandel overskudd ( 99) ( 507) 386 ( ) ( ) ( ) Skatt på ordinært resultat 17 ( ) ( ) ( ) Resultat av ordinær drift etter skatt Ekstraordinære inntekter Skatt på ekstraordinært resultat Resultat for regnskapsåret Disponering av overskudd ( ) ( ) ( ) Aksjeutbytte ( 6 817) ( 1 766) Overført fra(til) fond for vurderingsforskjeller ( ) ( ) ( ) Overført til annen egenkapital ( ) ( ) ( ) Sum disponert

15 Balanse Morbank EIENDELER Konsern (1 000 kroner) Note Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 14,19, Brutto utlån til og fordringer på kunder 14,20, ( ) ( ) ( ) Spesifiserte tapsavsetninger 12,20 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Uspesifiserte tapsavsetninger 12,20 ( ) ( ) ( ) Sum netto utlån til og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Aksjer (og andre verdipapirer med variabel avkastning) Sum plasseringer i verdipapirer Eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i konsernselskaper Immaterielle eiendeler (Goodwill) Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL (1 000 kroner) Gjeld Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetninger til forpliktelser og kostnader Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital Minoritetsandel Aksjekapital ( aksjer à kr 50,-) Fond Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Garantiansvar Pantestillelser Bodø, 7. februar 2002 Harald Mellerud Ivar Jørgensen Ingebjørg Glad Pedersen Svenn Are Jenssen Thor Andersen Finn Aurdal Ole Morten Kristiansen Nils Moe formann nestformann adm. direktør

16 Kontantstrømanalyse Morbank Konsern (Millioner kroner) Drift Renteinntekter og lignende innbetalinger ( 1 748) ( 1 326) ( 1 234) Rentekostnader og lignende utbetalinger ( 1 750) ( 1 334) (1 246) Andre innbetalinger ( 358) ( 310) ( 284) Driftsutbetalinger ( 386) ( 336) ( 346) ( 70) ( 53) ( 29) Betalte skatter ( 72) ( 55) ( 29) Netto kontantstrøm fra drift Investeringer ( 224) ( 311) ( 231) Økning/reduksjon utlån til kredittinstitusjoner ( 157) ( 162) ( 151) ( 3 648) ( 2 605) ( 2 245) Økning utlån til kunder ( 3 739) ( 2 688) ( 2 238) ( 75) ( 197) ( 356) Økning/reduksjon kortsiktige plasseringer verdipapirer ( 75) ( 201) ( 356) ( 28) ( 52) ( 16) Investert i varige driftsmidler inklusive goodwill ( 32) ( 139) ( 104) Salg varige driftsmidler ( 73) 37 Reduksjon/økning andre eiendeler 32 ( 57) 32 ( 3 918) ( 3 232) ( 2 810) Netto kontantstrøm til investeringer ( 3 950) ( 3 231) ( 2 816) Finansiering Ny egenkapital Økning/reduksjon gjeld til kredittinstitusjoner Økning innskudd fra kunder Økning gjeld stiftet ved verdipapirer ( 67) Økning annen gjeld ( 63) ( 30) Reduksjon ansvarlig lånekapital ( 30) ( 73) ( 69) ( 51) Utbetalt utbytte ( 73) ( 69) ( 51) Netto kontantstrøm fra finansiering ( 164) ( 153) 471 Netto endringer betalingsmidler ( 167) ( 163) Betalingsmidler 1. januar Betalingsmidler 31. desember

17 Revisors beretning Vi har revidert årsregnskapet for regnskapsåret 2001, som viser et overskudd på kr ,- for morbanken og kr ,- for konsernet. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, noteopplysninger og konsernregnskap. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av bankens styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av bankens formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir uttrykk for bankens og konsernets økonomiske stilling 31. desember 2001 og for resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapskikk i Norge. ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge. opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistent med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Bodø, 7. februar 2002 NORAUDIT AS Hans Peder Ulriksen Statsautorisert revisor

18 Kontrollkomiteens beretning Kontrollkomiteen har utført sitt arbeid i samsvar med bestemmelser i lov, forskrifter, gjeldende instruks og bankens vedtekter. Komiteen har i 2001 avholdt i alt 27 møter. Det er avholdt månedlige møter ved hovedkontoret. I tillegg har komiteen besøkt alle avdelingskontorene. Det har vært ført regelmessige samtaler med bankens ledelse. Bankens ansvarlige revisor har deltatt på enkelte møter. Arbeidet er ellers utført med bistand fra og i nært samarbeid med bankens interne revisjonssjef. Kontrollkomiteen har fått seg forelagt styre- og bevilgningsprotokoller ved så vel bankens hovedkontor som avdelingskontorene. Komiteen har vurdert bankens styringsog kontrollsystemer og mener at disse gir en tilfredsstillende oversikt over bankens risikoeksponering og drift. Komiteen har også vurdert bankens rutiner for rapportering og begrensning av tapsrisiko og har funnet disse tilfredsstillende. Komiteen har ellers lagt særlig vekt på å foreta en kritisk gjennomgang og vurdering av de sikkerheter som er stillet for bankens utlån og kreditter. Store og tapsutsatte engasjementer er viet spesiell oppmerksomhet. Spesielle forhold er diskutert med bankens ledelse. Kontrollkomiteens protokoller blir regelmessig forelagt bankens styre og periodisk fremlagt for og signert av representantskapets formann. Kontrollkomiteen finner styrets vurdering av bankens økonomiske situasjon som dekkende. Etter komiteens mening er bankens virksomhet drevet i betryggende former og i overensstemmelse med gjeldende lover, regler og bankens vedtekter. Kontrollkomiteen har i dag gjennomgått årsberetningen og styrets forslag til årsregnskap for Årsregnskapet er etter komiteens vurdering gjort opp i samsvar med gjeldende lovgivning og god regnskapsskikk. Kontrollkomiteen viser til ovenstående samt til revisors beretning og kan anbefale at styrets forslag til årsregnskap for 2001 fastsettes som bankens regnskap. Bodø, 15. februar 2002 John Steen Holm FORMANN Ove Andreassen Niels Erik Aavatsmark

19 Adm. direktørs kommentar År 2001 ble et godt år for Nordlandsbanken ASA. Banken klarte å opprettholde sin rentemargin samtidig som rentenettoen økte. Året ble spesielt på grunn av det som skjedde 11. september og uroen i verdipapirmarkedene i tiden derefter. Av denne årsak gikk banken faktisk med underskudd i september. Dette ble til en viss grad rettet opp igjen i de følgende måneder. Kursen på bankens aksjer har i løpet av året variert og var ved årets utgang noe lavere enn ett år tidligere. Det skyldes forhold utenfor banken. Det er grunn til å være stolt over at forholdet cost/income er under 50. Vår målsetting er å opprettholde eller forbedre dette. Nordlandsbankens selvstendighet med hovedkontor i Bodø står fast. Efter press fra ESA har et utvalg avgitt en rapport til finansministeren som opererer med en annen type regulering enn den 10 prosent eierbegrensningsregel som gjelder for alle finansinstitusjoner. Hvis utvalgets rapport efterfølges i lovendring av samme innhold, vil bankens selvstendighet ikke av denne grunn bli svekket. Det legges opp til en individuell behandling i forbindelse med oppkjøp. Det er særlig grunn til å merke seg at et foreslått kriterium ved spørsmål om konsesjon er at en aksjeerverver ikke er en finansinstitusjon eller et finanskonsern som reelt konkurrerer innenfor samme deler av finansmarkedet. Det gis også uttrykk for at krysseie mellom konkurrerende institusjoner vil kunne føre til en begrenset konkurranse, noe som bør unngås. I løpet av høsten 2001 ble det gjennomført en nedbemanning i banken på ca. 40 årsverk. Dette er en direkte konsekvens av den outsourcing til Fellesdata som fant sted året før når det gjelder drift og utvikling av IT. Nedbemanningen skjedde som i 1996 med basis i frivillighet og uten at det var nødvendig å ty til oppsigelser. Banken har gått inn i år 2002 med optimisme og positiv vilje til fortsatt å glede eiere, kunder, ansatte og de distrikter banken betjener. Jeg retter en takk til alle involverte vedrørende bankens virksomhet for den behandling og de holdninger banken er blitt til del. Nils Moe

20 Analytisk informasjon Risikostyring Nordlandsbanken har utarbeidet en overordnet risikoanalyse innenfor alle virksomhetsområder i banken. Risikoanalysen gjennomgås og oppdateres minst en gang pr. år. Det rapporteres løpende til bankens hovedstyre om alle vesentlige risikoforhold i virksomheten. Nordlandsbanken er i sin virksomhet eksponert for flere typer risiko. Nedenfor følger en nærmere vurdering av disse. Kredittrisiko Kredittrisiko defineres som den risiko banken har for at en kunde eller motpart ikke vil eller kan oppfylle sine forpliktelser til full verdi. Når det gjelder utlånsmassen, er det spesielt to typer hovedrisiki som gjør seg gjeldende. Det er muligheten for manglende betalingsevne/-vilje hos låntakere og det er risikoen for at verdien av den underliggende pantesikkerhet ikke er tilstrekkelig for å dekke bankens tilgodehavende ved eventuell mislighold og påfølgende realisasjon av pantet. Nordlandsbankens engasjementer viser god spredning både mellom person- og næringslivskunder og mellom store og mellomstore bedrifter. Bankens ti største engasjementer utgjorde ved årsskiftet 3,54 milliarder kroner. Nordlandsbanken har som følge av bankens begrensede størrelse mulighet til en nær oppfølging av det enkelte engasjement. For bedriftsmarkedet er det i tillegg etablert et eget risikoklassifiseringssystem. I dette systemet blir hvert engasjement klassifisert i henhold til risiko, basert i hovedsak på finansiell styrke og etablerte sikkerheter. På denne måten har bankens ledelse til enhver tid en tilfredsstillende oversikt over status og utvikling for utlånsvirksomheten. Bedriftsøkonomisk lønnsomhet er et overordnet kriterium ved kredittgivningen. Av hensyn til bankens soliditet skal det tilstrebes en rimelig risikospredning innenfor næringer og distrikter. Saksbehandlingen innenfor kredittområdet er basert på et system med forholdsvis lave lokale bevilgningsrammer. Enhver kredittsak over 50 millioner kroner blir hovedstyrebehandlet. Dette sikrer en grundig behandling med avgjørelse ved hovedkontoret i alle større kredittsaker. Renterisiko Renterisiko oppstår dersom bankens balanse har ulik renteeksponering på aktiva- og passivasiden. Nordlandsbanken søker å minimere sin renterisiko ved å tilstrebe lik renteeksponering på aktiva- og passivasiden av balansen. For å oppnå dette har Nordlandsbanken swappet det aller meste av sine innlån i form av obligasjoner. Banken tar også liten renterisiko på sine plasseringer og hadde pr. 31. desember 2001 en durasjon på rentebærende verdipapirer på 0,46 år. For ytterligere informasjon om renterisiko henvises det til note 35. Valutarisiko Valutarisiko defineres som den risiko banken har for at endringer i valutakursene kan påføre banken tap. Bankens innlån i valuta er kurssikret og derved uten valutarisiko. Banken tar imidlertid risiko i spot- og terminmarkedet, samt ved andre forretninger utenom balansen. Dette gjøres innenfor på forhånd fastlagte rammer for total valutaeksponering. Kursrisiko Kursrisiko defineres som risikoen for at kursene på bankens aksjeportefølje, rentebærende papirer, samt sertifikater og obligasjoner synker, slik at dette får resultatmessige konsekvenser. Banken har plasseringer både i aksjer og i rentebærende verdipapirer. Aksjeeksponeringen er delt i to: langsiktige strategiske eierposter og tradingorienterte eierposter. Plasseringene er i all hovedsak i børsnoterte selskaper og innenfor definerte rammer mht. risiko. Utviklingen i porteføljen rapporteres på månedlig basis, eller oftere ved behov, til bankens styre. Risikoeksponeringen i porteføljen er moderat. Plasseringen i aksjemarkedet er et eget forretningsområde som banken har tjent godt på og som er med å diversifisere en eventuell geografisk risiko i bankens portefølje. Plasseringen i rentebærende verdipapirer går i all hovedsak til å dekke lovpålagte krav til likviditetsreserver, samt verdipapirer til pantsetting i Norges Bank som sikkerhet for D-lån.

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Innhold. Banksjefens kommentar... 3. Styrets beretning... 4. Resultatregnskap... 19. Eiendeler... 20. Gjeld og egenkapital... 21. Noter...

Innhold. Banksjefens kommentar... 3. Styrets beretning... 4. Resultatregnskap... 19. Eiendeler... 20. Gjeld og egenkapital... 21. Noter... Årsberetning 2007 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 19 Eiendeler... 20 Gjeld og egenkapital... 21 Noter... 22 Kontantstrømanalyse... 50 Bankens tillitsvalgte...

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2011

ÅRSBERETNING FOR 2011 2011 ÅRSBERETNING FOR Innholdsfortegnelse Banksjefen kommentar side 1 Styrets beretning side 2 Resultatregnskap side 18 Balanse side 20 Noter side 22 Beretning fra Kontrollkomiteen side 39 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2014 Årsberetning Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2 INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2014 og utsikter for året 2015 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE Kreditkassenkonsernets resultat etter tap og skatter i utgjorde 2 477 mill. kroner (1 961 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 4,49 kroner (3,55 kroner) pr. aksje,

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 2012 ÅRSBERETNING FOR 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2012 viser et resultat før skatt på NOK 22,7 mill. Dette er NOK 3,1 mill. bedre enn i 2011. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 1 ÅRSRAPPORT - 2014 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2015 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2009

ÅRSBERETNING FOR 2009 2009 ÅRSBERETNING FOR Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 2 Resultatregnskap side 18 Balanse side 20 Noter side 22 Beretning fra Kontrollkomiteen side 33 Revisjonsberetning side 34 Årsregnskap 2009,

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR INNHOLD Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 16 Regnskapsprinsipper 17 Noter til regnskapet 19 Nøkkeltall 34 Revisjonsberetning,

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår Årsberetning og regnskap 2005 169. forretningsår Internett: http://www.flekkefjordsparebank.no E-mail: mail@flekkefjordsparebank.no Styrets beretning for 2005 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I 2005 Det

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer