Mathias Nicolai Brække

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mathias Nicolai Brække 1873 1919"

Transkript

1 Annonse i Søndmøre Folketidende Mathias Nicolai Brække av Aud Farstad Mathias Brække var frå Ørsta der faren var snikkar. Mathias Brække var truleg den einaste arkitekten av dei som var engasjerte i Ålesund etter bybrannen, som hadde etablert seg i byen før byen brann. Han var etablert der alt i Då var han truleg også den einaste arkitekten i byen. Brække vart utdanna på Trondhjems tekniske læreanstalt ein forløpar for NTH (som no er blitt til NTNU). Han vart uteksaminert i I delar av oppattbyggingstida i Ålesund hadde han samarbeid med ein annan sunnmøring, Johan Osness, opphavleg frå Ulstein, men busett i Trondheim. Saman hadde dei ansvar for to hus som vart oppførte og i alle høve eitt som ikkje vart bygd (Kongens gate 18), men om dei også hadde samarbeid om fleire av dei husa som Brække står ansvarleg for, veit vi ikkje. Vi kjenner ingen kjelder som fortel om dette og ingen av arkiva til dei to arkitektane har overlevd. Johan Osness er i ettertid kjend som ein av dei finaste art nouveau-arkitektane i landet med husa han teikna i Trondheim. Det er uvisst om han var i Ålesund i oppattbyggingsåra. Det er fullt mogeleg at han arbeidde frå Trondheim med Brække som kontaktperson på staden. Eit av husa til Mathias Brække, Keiser Wilhelms gate 40, vart freda av Riksantikvaren i Grunngjevinga for fredinga var at: Bygningen representerer den lille leiegården med forretning i 1. etasje og leiligheter i de øvrige etasjene. Til tross for at detaljeringen av fasader og interiør er nøktern og enkel, har bygningen klare arkitektoniske kvaliteter og er en representativ bygning for jugendarkitekturen. De enkle og geometriserende ornamentale markeringene rundt vinduspartiene knytter seg stilmessig til Wiener og Glasgow-skolens formspråk. Typisk for perioden er også den forsiktig brutte symmetrien i vindus og dørplasseringer Keiser Wilhelms gate 40 er valgt ut

2 for fredning fordi bygningen med sin høye autentisitet i eksteriør og interiør er en viktig bygningshistorisk referanse for hvordan det ble bygd ned til minste detalj. Mathias Brække var busett i Ålesund også etter brannen og teikna svært mange hus både i byen og også truleg i bygdene på Sunnmøre. Det er ikkje nokon arkitekt som har teikna så mange hus i Ålesund tretti fem hus har vi registert til no. I kring 1915 måtte han legge ned kontoret sitt på grunn av sviktande helse. I nekrologen som vart skriven over han seier ein at overarbeid kan ha vore ein medverkande årsak til at helsa svikta. Han flytta attende til Ørsta og budde der dei få åra han hadde att å leve. I dei siste åra teikna han Bjørke kapell i Hjørundfjorden. Det stod ferdig i 1919, same året som Brække døydde. I Ålesund teikna han (dei som er bygde etter oppattbyggingsperioden frå er markerte med årstal): Apotekergata 3 og 4 (1914) Bakkegata 1 A (1916) Brunholmgata 5 A, 5 C (tapt) og 8 (tapt) Buholmgata 8 (1911) Einervikgata 1 (1913) Grimmergata 6 Keiser Wilhelms gate 31 (tapt), 33 (tapt), 40 (freda), 53 (1911) Kipervikgata 15 (1912), 25 og 27 (1913) Kirkegata 2 (tapt) og 25 Kongens gate 24 Nedre Strandgate 11 og 29 (teikna saman med Osness) (tapt) Notenesgata 10 Nygata 8 (1913) O. A. Devoldsgate 3 Parkgata "Stallane" (1913) Røysegata 9 (tapt) Sorenskriver Bulls gate 9 (1914) Storgata 8, 33 (1912) og 37 (1914) Øvre Strandgate 5 (saman med Osness) og 7 (båe to er trehus) Øwregata 6 (1914) og 9 og 11 David Aasen Sandved, kunsthistorikar og tidlegare tilsett på Jugendstilsenteret, har skrive ein fin analyse av husa til Brække i avisa Møre, 23. desember Her tek vi med ein del av artikkelen:

3 Mathias Brække var ein av dei mest nytta arkitektane i oppattbygginga av Ålesund og hans arkitektur gjev også eit godt døme på kva jugendstilarkitekturen i Ålesund representerer. Innanfor det såkalla murstroket, regulert etter Stortingets nye murtvanglov, teikna Mathias Brække heile 33 hus mellom I dag er mange av husa ganske øydelagde og sju er rive. Kongensgate, byen si paradegate, vart prega av at huseigarane stort sett berre fekk hyre inn dei mest prestisjetunge arkitektane frå Oslo, Bergen og Trondheim. Sjølv om mange av husa Brække teikna, er relativt enkle med tanke på fasadeutstyr, fekk arkitekten også boltre seg i gågata. Huset Mathias Brække teikna i Kongensgate 24., vart bygd til O. Nørve. Opningane i veggflata er markerte med naturstein og huset har elles ei rik og uttrykksfull utsmykking. Då fasaden er vestvend, vil ein ofte kunne sjå eit uvanleg vakkert skuggespel her. Skuggane frå smijernet blir nemleg spegla på murflata når sola skin. Både dei rike smijerns- og natursteindetaljar er typiske kjenneteikn på jugendstilen her i Noreg. Mellom vindauga og ut av veggen veks nokre elegante blomstrar med lange, slanke stilkar. Fasaden sin øvre del har større dekorerte felt med blomsterfrisar. Det var nok dette den måtehaldne bygningssjef Henrik Nissen kritiserte i eit offentleg foredrag i 1906: Ligeovenfor har vi Hr. O. Nørves Bygning ved Brække, med mange gode Momenter og vel afpasset. Den storstillede Ornamentik virker dog noget urolig. Huset har seinare blitt godt motteke. Huset blei blant anna gjengjeve i boka Norsk Art Nouveau av Jan-Lauritz Opstad frå 1979 som det einaste eksempel frå jugendstilarkitekturen i Ålesund. Det organiske ornament At ornamenta, dei langstilka blomstrane, veks ut av murflata er eit anna typisk trekk i Mathias Brække sin arkitektur og i jugendstilen. Dette har sin bakgrunn i at rundt sekelskiftet blei bruken av historiske stilkopiar upopulær. Dekoren hadde nemleg vore masseprodusert og publisert i katalogar, ofte frå Tyskland. Frå desse kunne byggmeistrane/ huseigarane tinge ferdigstøypte stilornament. Som eit småborgarleg statussymbol kunne dessa utanpåklistra ornamenta, lausrivne frå stilhistorisk kunnskap, klaskast opp på fasadane under mottoet dess meir, dess betre. Det skjedde eit ideologisk skifte med jugendstilarkitektane: Kunsten og det skapande handverket skulle igjen smelte saman med arkitekturen. Noko av ornamentikken vart i jugendstilperioden støypt i spesiallaga former, anna vart forma for hand, ofte direkte på fasadane. I samarbeid med arkitekten skulle no dugelege murarmeistrar og gipsmakarar forme dei enkeltståande husa som skulpturar. Ornamenta skulle organisk gro ut av veggflata og ikkje

4 synast lausrivne frå murverket. Dette førte til at jugendstilornamentikk ofte er meir to- enn tredimensjonal. No blei pussen sine dekorative moglegheiter utforska. Leik med det klassiske Eit godt døme på Mathias Brække sin pussarkitektur ligg i Notenesgata 10. Huset var teikna til dreiemeister Ole Kr. Furmyr i 1905 og oppført i L. Krohn-Dales kolonialbutikk låg i første etasje, Furmyr sin dreieverkstad låg i bakgarden, i andre etasje låg Cafe St. Olav og i dei øvre etasjane var det bustad. I sterkt sideljos kan ein framleis sjå det gamle, måla skiltet med påskrifta: O.FURMYR DREIER Inngang gjennem porten Som huset i Kongensgate 24 har denne fasaden ei liknande, klassisk oppbygging med fot, kropp og hovud (som ein sokkel, søyle og kapitel). I sokkeletasjen finst enno ein klassisk detalj: pilastrane sine kapitel er i slekt med dei greske, joniske søylene. Denne harmoniske søyleordenen speglar krafta mellom det som tyngjer, det liggjande og det som ber, det ståande. Arkitekt Brække har her ikkje kopiert dei klassiske ordenane, men laga ei ny tolking i jugendstil. I motsetnad til tidlegare arkitektar si stilkopiering, let Brække ornamenta krype ut og inn av murflata i ei helt ny form. Legg merke til korleis krafta og styrken i pilastrane også kjem til uttrykk i lista i overkant av kapitela. I andre og tredjeetasjen er vindaugsomrammingane også svært elegant og enkelt utførte. Det er vanskeleg å få auge på dei små, raffinerte detaljane i dette bygget. Studerer ein fasaden nærare, kan ein oppdage små variasjonar mellom desse to etasjane. I hovudsak går dette på vektlegginga av horisontale element i 2.etg. og vertikale element i 3.etg. Ornamentikken over vindauga går inn i muren så ljosopningane blir større. Dekoren blir då heller ikkje tilsmussa med gatestøv. Ein av dei få positive detaljane, det som peikar ut av vegglivet, er solebenkene under vindauga som leier regnvatnet bort frå fasaden. Funksjonelt og vakkert på same tid. I øvste etasjen er fasaden meir dekorert, nesten som ei frise under gesimsen. Her kan ein sjå felt med skvettpuss, andre med glattpuss i ulike lag. Spelet i ljos og skugge er heilt spesielt. I nokre parti kan det nesten sjå ut som måla strekdekor. Sjølv om huset har dekor, finst her ikkje noko utanpåklistra stas og flitter. Trondheimsarkitekten frå Ulstein Ornamentikken i Notenesgata 10 er enkel og raffinert. Pussdetaljane er svært kjenslevart utførte og kan minne om Johan Osness sin jugendstilarkitektur i Trondheim, slik dei eksempelvis vart utførte i Osloveien 4-6. Johan Osness ( ) var opphavleg frå Ulstein og blir i dag rekna som ein av dei aller viktigaste norske jugendstilarkitektane. Osness hadde kontor i Trondheim, og under Ålesunds oppattbyggingsperiode samarbeidde han med Mathias Brække i to husprosjekt i Ålesund (Øvre Strandgate 5 og Nedre Strandgate 29). Skal ein

5 samanlikne Mathias Brække sin arkitektur med nokon, er det nettopp Johan Osness som kom Brække nærast. Det einaste murbygget Johan Osness teikna i den første oppattreisingsperioden i Ålesund, var Grand Hotel i Kongensgt 18. Huset vart diverre aldri oppført. Dei sentrale elementa i oppbygginga av Osness sine fasadar er tilnærma lik Brækkes i Notenesgt. 10, sjølv om dei førstnemnde verkar noko meir dekorerte. Eit anna godt døme på Mathias Brækkes enkle stil er huset i Keisar Wilhelmsgt. 40. Dette huset er eit av ti freda jugendstilhus i Ålesund, og det einaste freda huset som Mathias Nicolai Brække har teikna. Huset vart nettopp freda fordi det er eit godt døme på den måtehaldne arkitekturen ein kan finne i Ålesund. I 1913, før han reiste attende til Ørsta, fekk han utført festplassen i Ålesund, Stallane. Dei vart bygde til fesjået på Nedre Utstillingsplass. Dette var den historiske møteplassen mellom by og land. Som eit nyttebygg som har stått til forfall i mange år, blei diverre bygget ikkje avmerkt på kommunens sentrumsplan som verneverdig bebyggelse, og med sine sobre fasadar står dei i dag diverre i fare for å verte rive. Kjelder: Alstad, O. (red.) 1916 Trondhjemsteknikernes Matrikel. Biografiske meddelelser om samtlige faste og hospiterende elever av Trondhjems Tekniske Læreanstalt F. Bruns Boghandel. Trondheim Farstad, Aud Et bånd mellom by og land. Artikkel i Sunnmørposten Norsk kunstnerleksikon 1981 Universitetsforlaget Permer på Jugendstilsenteret med materiale om arkitektene i Ålesund etter bybrannen. Sandved, David Aasen Mathias N. Brække ålesundsarkitekten som kom frå Ørsta. Avisa Møre Tvinnereim, Helga Stave 1981 Arkitektur i Ålesund Oppattbygginga av byen etter brannen 23. Januar 1904 Aalesunds Museums skrift nr. 13

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Finn Ove Båtevik Artikkelen byggjer på ei undersøking blant ungdom i utkantkommunar. Undersøkinga viser store variasjonar i kva grad ungdom

Detaljer

Ivar Aasen nynorskens far

Ivar Aasen nynorskens far Nettopp norsk Ivar Aasen nynorskens far Av Lars Sigurdsson Vikør forkorta og tilrettelagt av Elisabeth Smith Bakgrunn og oppvekst Ivar Aasen (1813 1896) vart fødd den 5. august i Hovdebygda i Ørsta på

Detaljer

Om skriftspråket vårt

Om skriftspråket vårt Ivar Aasen Om skriftspråket vårt Omsett frå dansk med merknader av Ottar Grepstad 1. Etter at fedrelandet vårt på ny er blitt slik det ein gong var, nemleg fritt og sjølvstendig, må det vere om å gjere

Detaljer

VURDERING AV KULTURMILJØET

VURDERING AV KULTURMILJØET Foto: Ann Steindal DEL 2 VURDERING AV KULTURMILJØET 2:1 VERDIAR MÅLSETTING Følgjande kapittel skal definere dei særtrekk og verdiar som gjev verdskulturminnet Bryggen universell verdi. Ei slik vurdering

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE!

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! Småbruk som ressurs for busetting Av Henry Mæland Rapport nr 222 2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2005 Rapport nr. 222 ISBN 82 741 243 7 ISSN 1501 9918 Pris:

Detaljer

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Vår ref: Dykkar ref: Dato: HF-LP/13-02 2012/6261 Oslo, 14.02.2013 Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Norsk Målungdom sender med dette svar

Detaljer

Trebyen Trondheim - forvitring og fornying

Trebyen Trondheim - forvitring og fornying PhD-avhandling Dag Kittang Trebyen Trondheim - forvitring og fornying Ein studie av ein byplandiskurs Institutt for byggekunst, historie og teknologi Fakultet for arkitektur og billedkunst Til Kaja Forord

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning 1 INNLEIING OG BAKGRUNN Denne rettleiaren byggjer på eiga erfaring gjennom snart 20 år med forsking og utviklingsarbeid for å

Detaljer

Gamal diktar prøver seg som modernist?

Gamal diktar prøver seg som modernist? Gamal diktar prøver seg som modernist? Om Olav H. Hauge og Profil-gruppa Hilde Kristin Strand Masteroppgåve Nordisk institutt Universitetet i Bergen Februar 2007 Han med fekk hug å prøva desse nye styltrone.

Detaljer

EI KELTERTIDSGRAV FRÅ DET SENTRALE JÆREN

EI KELTERTIDSGRAV FRÅ DET SENTRALE JÆREN Stavanger Museum I Årbok, Årg. 85(1975), s. 35-51 EI KELTERTIDSGRAV FRÅ DET SENTRALE JÆREN Av ARNVID LILLEHAMMER IUllleiing. Sommaren 1972 undersøkte arkeologisk avdeling ved Stavanger Museum (i dag Arkeologisk

Detaljer

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Ca. 65000 menneske er i

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder Et forslag til strategi Språkrådet 2005 Innhald 1 Samandrag... 3 2 Innledning... 10 3 Språk på spel i 2005... 18 4 Språk en demokratisk

Detaljer

Det er vår første riksantikvar, HARRY

Det er vår første riksantikvar, HARRY NILS GEORG BREKKE FRÅ MONUMENTVERN TIL MILJØVERN «Over den gamle Vossevangen ligger Mølster gamle ættegaard. Den ligger på et høidedrag som en ættegaard skal ligge. Det er som tilfældet har villet gjøre

Detaljer

Å leve av og med naturen.

Å leve av og med naturen. Vilt, vakkert og vått. Eidfjord og Hardanger var eit naturleg utgangspunkt for the Dale Oen Experience sin første tur. Tolv utvalde skuleungdomar frå Hordaland fekk ei oppleving heilt i Alexander og Robin

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor RAPPORT MEIR ENN FINE ORD - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor Rapporten er skrive av Kathrine Sund- Henriksen på oppdrag for LNU. Medforfattar er Idunn Myklebust. Design:

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Har du nokon å snakke med om dette?

Har du nokon å snakke med om dette? Utpostens dobbelttime Har du nokon å snakke med om dette? Jørgen Roll-Hansen intervjuet av lisbeth homlong Jørgen Roll-Hansen kom til Ørsta som turnuskandidat i 1979. Og her, med sunnmørsalpane som næraste

Detaljer

Ny tid for Hardanger?

Ny tid for Hardanger? Ny tid for Hardanger? Flytting mellom 27 og 21 i lys av tidlegare år Desember 211 AUD-rapport nr. 14.2-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD)

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer