Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling"

Transkript

1 Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: Møtestad: Tuddal Oppvekstsenter/synfaring Møtetid: Kl Saksnr til og frå: 058/17-074/17 Møtet blei styrt av: Audun Solberg, leiar Medlemene blei innkalla elektronisk og møtet vart kunngjort på kommunen si heimeside. Medlemmer (Før evt. opp kven som er borte) Nils Bondal meldt forfall Gunvald Tho meldt forfall Varamedlemmer Signe Lonar vara for Nils Bondal Torunn Gjerjordet vara for Audun Solberg i sak 61/17 Andre Einingsleiar Anne E. Bamle Anna: Ingen merknad til innkalling og møtebok Underskrifter Vi stadfester at møteboka er i samsvar med det som blei vedteke på møtet. Torunn Gjerjordet Signe N. Lonar Audun Solberg Bjørg Sletta Rue Olav Øyen Sigrid Dahl

2 Saksliste: Sak nr. Saktittel 058/17 GODKJENNING AV MØTEBOK 059/17 DELEGASJONSSAK 060/17 KLAGE PÅ VEDTAK OM KONSESJON OG FRITAK FOR BO- OG DRIVEPLIKT GNR. 94 BNR. 13 OG GNR 89 BNR /17 SØKNAD OM DELING AV DRIFTSEINING - GNR 76/1 OG 2 OG 80/9 - HEIMELSHAVAR: OLE-EINAR & SOLVOR SMÅKASIN 062/17 97/1 OG 97/5 - PLANFØRESPURNAD FOR TOMTE/ HYTTEUTVIKLING 063/17 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIGEDOM 064/17 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIGEDOM GNR 85 BNR 1 065/17 KLAGE PÅ GITT FELLINGSLØYVE FOR ELG KLAGAR: OMNES JAKTVALD V/OLAV FLATLAND 066/17 SØKNAD OM MOTORFERDSEL PÅ BARMARK 067/17 KLAGE PÅ AVVISNING AV KLAGE PÅ GRUNN AV OVERSITTET KLAGEFRIST GNR 92 BNR HEIMELSHAVAR: OLAV FLUGON 068/17 STOREKLEIV HYTTEFELT - ENDRING AV REGULERINGSFØRESEGNER 069/17 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR DELING AV EIGEDOM - PUMPESTASJON RUSSMARKEN - GNR 97 BNR 5 - HEIMELSHAVAR: KNUT BØEN 070/17 SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ VA-PLAN, TOMT F6 KILODDEN HYTTEOMRÅDE. TILTAKSHAVAR: BJØRG WETHAL OG PER KRISTOFFERSEN 071/17 SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ REGULERINGSPLAN GNR 96 BNR 1 LANDSVERK HYTTEOMRÅDE - HEIMELSHAVAR: HELGA MARIA ASLAND 072/17 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR UTVIDING AV EKSISTERANDE BUSTADTOMT - GNR 94 BNR 2 OG 41 - SØKNAD OM UTVIDELSE AV TOMT - MOEN BYGGEFELT 073/17 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR UTVIDING AV TOMT 24 - GNR 98 BNR 2 ÅRÅHOVDE - HEIMELSHAVAR: JOHN BONDAL 074/17 SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ - TILBYGG I LNF OG INNAFOR 50 METER FRÅ SVARTETJØNN, GNR. 92 BNR. 3. TILTAKSHAVAR: NILS PETTER RØDSETH

3

4 058/17: GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN TILRÅR Møteboka frå POU-møte blir godkjent slik ho ligg føre. POU-058/17 VEDTAK: Møteboka frå POU-møte blir godkjent slik ho ligg føre. 059/17: DELEGASJONSSAK RÅDMANNEN TILRÅDING Delegasjonssakene blir teke til orientering slik dei ligg føre. HANDSAMING. Det blei stilt spørsmål til FPOU sak 102/17, 195/17 og 207/17. Framlegg frå Olav Øyen i samband med sak 207/17: For å unngå langtekkelig saksgang ber utvalet om at Rådmannen forklarer saksgang bedre når søker kommer innom administrasjonen med spørsmål. POU-059/17 VEDTAK: Delegasjonssakene blir teke til orientering slik dei ligg føre. 060/17: KLAGE PÅ VEDTAK OM KONSESJON OG FRITAK FOR BO- OG DRIVEPLIKT GNR. 94 BNR. 13 OG GNR 89 BNR 17 Utval for plan og utvikling synfarer eigedommen gnr 94 bnr 13 og handsamar klaga frå Ole Terje Slåtta. Klaga vert ikkje tatt til følgje, med grunngjeving at det ikkje har komme fram nye opplysningar som tilseier at saka bør få eit anna utfall. Saka vert sendt Fylkesmannen i Telemark for endeleg avgjersle. Det blei gjennomført synfaring. Klagar møtte under synfaring og fekk høve til å uttale seg.

5 Olav Øyen fremma følgjende forslag: Klager gis ett ekstra års utsettelse på boplikt til totalt 3 år. Konsesjonsfritak gis ikke. Rådmannen si tiltråding vart satt opp mot framlegget frå Olav Øyen. Framlegget frå Olav Øyen blei samrøystes vedteke. POU-060/17 VEDTAK: Klager gis ett ekstra års utsettelse på boplikt til totalt 3 år. Konsesjonsfritak gis ikke. Saka vert sendt Fylkesmannen i Telemark for endeleg avgjersle då klagar berre fekk delvis medhald. 061/17: SØKNAD OM DELING AV DRIFTSEINING - GNR 76/1 OG 2 OG 80/9 - HEIMELSHAVAR: OLE-EINAR & SOLVOR SMÅKASIN Utval for plan og utvikling har handsama søknaden om å dele den største teigen på gnr 80 bnr 9 frå driftseininga gnr 76 bnr 1 og 2, og at den minste teigen utskillast og opprettast som ein eige matrikkeleinig frå gnr 80 bnr 9. I medhald av jordlova 12 gjevast det samtykke til deling av både utskilling av den største teigen på gnr 80 bnr 9 frå driftseininga gnr 76 bnr 1 og 2, og at den minste teigen utskillast og opprettast som ein eige matrikkeleinig frå gnr 80 bnr 9. Grunngjevinga for samtykke er at delinga ikkje fører til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Omsynet til vern av arealresursane for å sikre framtidige eigarar av eigedomen ved at det vert tinglese ein forkjøpsrett til gnr 76 bnr 1 og 2 for gnr 80 bnr 9. Ei deling i tråd med søknaden vil dermed styrke busetjinga i kommunen, samstundes som det styrkar opp om eit vedteke politisk mål om å styrke innbyggjarantallet, samt å få dei unge som har flytt ut attende til kommunen. Delingssaka på minste teigen til gnr 80 bnr 9 vert handsama vidare etter plan- og bygningslova. Audun Solberg stilte spørsmål om eigen habilitet, etter fvl 6, 2. ledd. Utvalet sa Audun Solberg samrøystes inhabil. Torunn Gjerjordet møtte som varamann. Nesteleiar Inger Øya Grøgård leia møtet under handsaming av denne saka. 3 røysta for rådmannen si tilråding og 3 røysta mot. Saka blei avgjort ved leiar si dobbeltstemme.

6 POU-061/17 VEDTAK: I medhald av jordlova 1 som har «til føremål å leggje tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov.», blir søknad om deling av driftseining 80/9 og 76/1 og 2 ikkje imøtekome. Politikken i Hjartdal kommune har til nå vore å legge til rette for ei utvikling der bøndene eig gardane og andre fjelleigendommar. Utval for plan og utvikling er redd for at dersom vi gjev samtykke til å dele den største teigen på gnr 80 bnr 9 frå driftseininga gnr 76 bnr 1 og 2, vil det få store følger og gje presedens til liknande saker (deling av fjelleigendommar frå gardar). Vi ser på fjellet som ein ressurs til at gardane kan drivast på ein god måte. 062/17: 97/1 OG 97/5 - PLANFØRESPURNAD FOR TOMTE/ HYTTEUTVIKLING Utval for plan- og utvikling vil i medhald av delegert mynde og med heimel i PBL 1-1, 3-1, 4-1, 12-8, 12-9 anbefale oppstart av planarbeid som òg må inkludere planprogram og konsekvensutgreiing på fylgjande vilkår: 1. Planen med vedlegg skal utarbeidast av planføretak med sentral godkjenning, jfr. PBL Forskrift om konsekvensutreiing for planer etter plan- og bygningsloven må fylgjast. 3. Det må utgreiast særleg om eventuelle høgspentlinar, turstiar og skiløyper i området, naturmangfald, biologisk mangfald, kulturmiljø, infrastruktur, vatn/vassdrag og flaumfare, infrastruktur. Det er viktig at arbeidet òg opnar for medverknad, og at planen tek omsyn til omkringliggjande utbyggsområde. 4. Område H8 i gjeldande kommuneplan må inngå i planarbeidet. POU-062/17 VEDTAK: Utval for plan- og utvikling vil i medhald av delegert mynde og med heimel i PBL 1-1, 3-1, 4-1, 12-8, 12-9 anbefale oppstart av planarbeid som òg må inkludere planprogram og konsekvensutgreiing på fylgjande vilkår:

7 1. Planen med vedlegg skal utarbeidast av planføretak med sentral godkjenning, jfr. PBL Forskrift om konsekvensutreiing for planer etter plan- og bygningsloven må fylgjast. 3. Det må utgreiast særleg om eventuelle høgspentlinar, turstiar og skiløyper i området, naturmangfald, biologisk mangfald, kulturmiljø, infrastruktur, vatn/vassdrag og flaumfare. Det er viktig at arbeidet òg opnar for medverknad, og at planen tek omsyn til omkringliggjande utbyggsområde. 4. Område H8 i gjeldande kommuneplan må inngå i planarbeidet. 063/17: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIGEDOM 1. Hjartdal kommune gjev med heimel i konsesjonslova Beate Marie Øinæs Eriksen konsesjon for overtaking av eigedomen Litle To, gnr 2 bnr I medhald av konsesjonslova 11 blir konsesjon gitt på vilkår av at Beate Marie Øinæs Eriksen tek eigedommen i bruk som heilårsbustad innan eitt år frå dette vedtaks dato. Audun Solberg fremma følgjande framlegg: 1. Hjartdal kommune gjev med heimel i konsesjonslova Beate Marie Øinæs Eriksen konsesjon for overtaking av eigedomen Litle To, gnr 2 bnr I medhald av konsesjonslova 11 blir konsesjon gitt på vilkår av at Beate Marie Øinæs Eriksen tek eigedommen i bruk som heilårsbustad innan tre år frå dette vedtaks dato. Det blei først votert over rådmannen si tilråding som falt. Det blei deretter røysta over framlegget frå Audun Solberg som fekk 4 røyster. 2 røysta mot. POU-063/17 VEDTAK: 1. Hjartdal kommune gjev med heimel i konsesjonslova Beate Marie Øinæs Eriksen konsesjon for overtaking av eigedomen Litle To, gnr 2 bnr I medhald av konsesjonslova 11 blir konsesjon gitt på vilkår av at Beate Marie Øinæs Eriksen tek eigedommen i bruk som heilårsbustad innan tre år frå dette vedtaks dato.

8 064/17: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIGEDOM GNR 85 BNR 1 1. Hjartdal kommune gjev med heimel i konsesjonslova Knut Thore Dahle konsesjon for overtaking av eigedomen gnr 85 bnr 1 og ¼ av sameiget gnr 15 bnr 2 til avtalt pris kr I medhald av konsesjonslova 11 blir konsesjon gitt på vilkår av at Knut Thore Dahle buset seg på eigedomen innan 1 eitt år - og deretter sjølve bur på eigedomen i minst 5 fem- år i samanheng. POU-064/17 VEDTAK: 1. Hjartdal kommune gjev med heimel i konsesjonslova Knut Thore Dahle konsesjon for overtaking av eigedomen gnr 85 bnr 1 og ¼ av sameiget gnr 15 bnr 2 til avtalt pris kr I medhald av konsesjonslova 11 blir konsesjon gitt på vilkår av at Knut Thore Dahle buset seg på eigedomen innan 1 eitt år - og deretter sjølve bur på eigedomen i minst 5 fem- år i samanheng. 065/17: KLAGE PÅ GITT FELLINGSLØYVE FOR ELG KLAGAR: OMNES JAKTVALD V/OLAV FLATLAND Utval for plan og utvikling har handsama klage frå Omnes jaktvald datert på fellingsløyve på elg. Utvalet kan ikkje sjå at klaga tilfører nye opplysningar i saken eller at det er gjort feil vurdering av regelverket under tidligare delegert handsaming. Klagen vert ikkje teke til følgje og delegert vedtak i sak 110/16 vert oppretthaldt. Saka vert sendt Fylkesmannen i Telemark for endeleg avgjerd :Utval for plan og utvikling:

9 POU-065/17 VEDTAK: Utval for plan og utvikling har handsama klage frå Omnes jaktvald datert på fellingsløyve på elg. Utvalet kan ikkje sjå at klaga tilfører nye opplysningar i saken eller at det er gjort feil vurdering av regelverket under tidligare delegert handsaming. Klagen vert ikkje teke til følgje og delegert vedtak i sak 110/16 vert oppretthaldt. Saka vert sendt Fylkesmannen i Telemark for endeleg avgjerd. 066/17: SØKNAD OM MOTORFERDSEL PÅ BARMARK Hjartdal kommune gjev i medhald av 6 i forskrift om motorferdsel Værås brønnboring løyve til å transportere ei borerigg frå parkeringsplass i enden av Bondalsvegen inn til hytte på Bondalsvegen 1759 (gnr 116 bnr 34), i tråd med vedlagte kart. Løyvet blir gitt på føljande vilkår: 1. Løyve gjeld tur/retur ein gong sumaren Søkar er sjølv ansvarleg for å avklare køyringa med grunneigarane langs køyretraseen. POU-066/17 VEDTAK: Hjartdal kommune gjev i medhald av 6 i forskrift om motorferdsel Værås brønnboring løyve til å transportere ei borerigg frå parkeringsplass i enden av Bondalsvegen inn til hytte på Bondalsvegen 1759 (gnr 116 bnr 34), i tråd med vedlagte kart. Løyvet blir gitt på føljande vilkår: 1. Løyve gjeld tur/retur ein gong sumaren Søkar er sjølv ansvarleg for å avklare køyringa med grunneigarane langs køyretraseen. 067/17: KLAGE PÅ AVVISNING AV KLAGE PÅ GRUNN AV OVERSITTET KLAGEFRIST GNR 92 BNR HEIMELSHAVAR: OLAV FLUGON Utval for plan og utvikling har handsama klage i sak 113/17. Utvalet kan ikkje sjå at det har kome inn nye moment i saka, og opprettholder vedtaket i sak 113/17. Saka vert oversendt til Fylkesmannen i Telemark for endeleg avgjersle.

10 Rådmannen si tilråding samrøystes vedteke POU-067/17 VEDTAK: Utval for plan og utvikling har handsama klage i sak 113/17. Utvalet kan ikkje sjå at det har kome inn nye moment i saka, og opprettholder vedtaket i sak 113/17. Saka vert oversendt til Fylkesmannen i Telemark for endeleg avgjersle. 068/17: STOREKLEIV HYTTEFELT - ENDRING AV REGULERINGSFØRESEGNER Utval for plan og utvikling vedtar i medhald av pbl endring som omsøkt av reguleringsføresegnene til Storekleiv hyttefelt, med unntak av punkt 4, fareområde høgspent luftstrekk. POU-068/17 VEDTAK: Utval for plan og utvikling vedtar i medhald av pbl endring som omsøkt av reguleringsføresegnene til Storekleiv hyttefelt, med unntak av punkt 4, fareområde høgspent luftstrekk. 069/17: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR DELING AV EIGEDOM - PUMPESTASJON RUSSMARKEN - GNR 97 BNR 5 - HEIMELSHAVAR: KNUT BØEN Utval for plan- og utvikling gjev i medhald av pbl 19-2 dispensasjon for oppretting av ny matrikkelenhet nærare enn 50 m frå Kovstulvatn og at området endrar arealførmålet frå LNRF til vatn- og avlaupsanlegg på gnr 97 bnr 2 som omsøkt.

11 Grunngjevinga for å gje dispensasjon er at omsynet bak arealføremålet LNRF ikkje vert vesentleg tilsidesett. Tiltaket vil heller ikkje ha negativ verknad for natur, kulturminner eller sikkerheit. Fordelen med formalisering av leigetilhøva stend sterkare enn ulempa dette medfører for arealføremålet LNRF. Faren for presedens er ikkje tilstade sidan tiltaket omfattast av eit kommunalteknisk anlegg, og det vil dermed ikkje skape forventing om å gå godkjent andre frådelingssøknadar som ikkje er i tråd med arealføremålet LNRF. Delingssaka handsamast vidare etter jordlova og plan- og bygningslova. POU-069/17 VEDTAK: Utval for plan- og utvikling gjev i medhald av pbl 19-2 dispensasjon for oppretting av ny matrikkelenhet nærare enn 50 m frå Kovstulvatn og at området endrar arealførmålet frå LNRF til vatn- og avlaupsanlegg på gnr 97 bnr 2 som omsøkt. Grunngjevinga for å gje dispensasjon er at omsynet bak arealføremålet LNRF ikkje vert vesentleg tilsidesett. Tiltaket vil heller ikkje ha negativ verknad for natur, kulturminner eller sikkerheit. Fordelen med formalisering av leigetilhøva stend sterkare enn ulempa dette medfører for arealføremålet LNRF. Faren for presedens er ikkje tilstade sidan tiltaket omfattast av eit kommunalteknisk anlegg, og det vil dermed ikkje skape forventing om å gå godkjent andre frådelingssøknadar som ikkje er i tråd med arealføremålet LNRF. Delingssaka handsamast vidare etter jordlova og plan- og bygningslova. 070/17: SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ VA-PLAN, TOMT F6 KILODDEN HYTTEOMRÅDE. TILTAKSHAVAR: BJØRG WETHAL OG PER KRISTOFFERSEN Med heimel i Plan- og bygningslova 19-2 vert det gjeve dispensasjon frå VA-planen til endra plassering av infiltrasjonsanlegg på Gnr. 112 Bnr. 2 for hytte på tomt F6 (Gnr. 112 Bnr. 14) i Kilodden hytteområde. Grunngjevnaden er at vilkåra for å gi dispensasjon er oppfylt.

12 POU-070/17 TILRÅDING/VEDTAK: Med heimel i Plan- og bygningslova 19-2 vert det gjeve dispensasjon frå VA-planen til endra plassering av infiltrasjonsanlegg på Gnr. 112 Bnr. 2 for hytte på tomt F6 (Gnr. 112 Bnr. 14) i Kilodden hytteområde. Grunngjevnaden er at vilkåra for å gi dispensasjon er oppfylt. 071/17: SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ REGULERINGSPLAN GNR 96 BNR 1 LANDSVERK HYTTEOMRÅDE - HEIMELSHAVAR: HELGA MARIA ASLAND Utval for plan og utvikling gjev ikkje dispensasjon i medhald av pbl 19-2 som omsøkt på gnr 96 bnr 1 innom reguleringsplan for Landsverk hyttefelt. Grunngjevinga for å ikkje gje dispensasjon er at omsynet bak arealføremålet friluftsliv vert vesentleg tilsidesett i dette høvet. Riktig nok er område A og B so og seie utbygd, men omsyna bak føresegna er gjeldande med full styrke. Fordelen med å gje dispensasjon er at tomtene frå område B vert meir attraktive pga betre plassering i område A. I denne saka er likevel ikkje fordelane klart større enn ulempene som dispensasjonen medfører. Faren for presedens er tilstade i denne saka sidan den ikkje skil seg ut på ein slik måte at den ikkje kan gjerast gjeldande for andre liknande saker. Audun Solberg fremma følgjande framlegg til vedtak: Utval for plan og utvikling gjev dispensasjon i medhald av pbl 19-2 som omsøkt på gnr 96 bnr 1 innom reguleringsplan for Landsverk hyttefelt. Grunngjevinga for å gje dispensasjon er at omsynet bak arealføremålet friluftsliv ikkje vert vesentleg tilsidesett i dette høvet. Typiske omsynet bakom arealføremålet friluftsliv er rekreasjon, turbruk og leik, samstundes som det er grøne lommer internt i reguleringsplanen og opp mot dei andre regulerte hytteområda. Sjølv om omsøkte tiltak betyr endring på to eksisterande tomter, og at det vert lagt til to nye tomter, vil ikkje dette medføre til at omsynet bakom arealføremålet vert vesentleg tilsidesett. Reguleringsføresegna for dette hytteområder er av eldre dato og er til direkte hinder og motverkar ei hensiktsmessig utvikling av dei attståande eigedomane. Fordelen med å gje dispensasjon er at dei omsøkte tomtene vil vere meir attraktive i tråd med dagens standard og teknisk infrastruktur. Faren for presedens er ikkje tilstade i denne saka sidan den omfattast av eit større utbyggingsområde for avkloakkering i hytteområdet mellom Setoskar og Bekkestul, og saka skil seg ut på ein slik måte at den ikkje kan gjerast gjeldande for andre liknande saker.

13 Det er ogso eit styrkande argument at regional myndigheit ikkje har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Rådmannen si tilråding vart satt opp mot framlegget frå Audun Solberg. Framlegget frå Audun Solberg blei samrøystes vedteke. POU-071/17 VEDTAK: Utval for plan og utvikling gjev ikkje dispensasjon i medhald av pbl 19-2 som omsøkt på gnr 96 bnr 1 innom reguleringsplan for Landsverk hyttefelt. Grunngjevinga for å ikkje gje dispensasjon er at omsynet bak arealføremålet friluftsliv vert vesentleg tilsidesett i dette høvet. Riktig nok er område A og B so og seie utbygd, men omsyna bak føresegna er gjeldande med full styrke. Fordelen med å gje dispensasjon er at tomtene frå område B vert meir attraktive pga betre plassering i område A. I denne saka er likevel ikkje fordelane klart større enn ulempene som dispensasjonen medfører. Faren for presedens er tilstade i denne saka sidan den ikkje skil seg ut på ein slik måte at den ikkje kan gjerast gjeldande for andre liknande saker. 072/17: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR UTVIDING AV EKSISTERANDE BUSTADTOMT - GNR 94 BNR 2 OG 41 - SØKNAD OM UTVIDELSE AV TOMT - MOEN BYGGEFELT Utval for plan og utvikling gjev dispensasjon i medhald av pbl 19-2 for omgjering av 350 m² frå arealføremål jordbruk/skogbruk til bustad på gnr 94 bnr 2 innom reguleringsplan for Moen byggefelt. Grunngjevnaden for å gje dispensasjon er at omsynet bak arealføremålet ikkje vert vesentleg tilsidesett i dette høvet, samstundes som omsøkte tiltak ikkje vil ha negativ verknad for naturmangfoldet, kulturminner eller sikkerheit. Det leggjast også vekt på at avviket frå regulert tomt i forhold til omsøkte tiltak er eit mindre avvik, og som som fører til ei formalisering av slik at garasjen kjem innom gnr 94 bnr 41. Merk at dersom saka hadde omfatta søknad om ny bustadtomt ville vorte vurdert annleis. Saka handsamast vidare som ei delingssak etter plan- og bygningslova. POU-072/17 VEDTAK: Utval for plan og utvikling gjev dispensasjon i medhald av pbl 19-2 for omgjering av 350 m² frå arealføremål jordbruk/skogbruk til bustad på gnr 94 bnr 2 innom reguleringsplan for Moen byggefelt.

14 Grunngjevnaden for å gje dispensasjon er at omsynet bak arealføremålet ikkje vert vesentleg tilsidesett i dette høvet, samstundes som omsøkte tiltak ikkje vil ha negativ verknad for naturmangfoldet, kulturminner eller sikkerheit. Det leggjast også vekt på at avviket frå regulert tomt i forhold til omsøkte tiltak er eit mindre avvik, og som som fører til ei formalisering av slik at garasjen kjem innom gnr 94 bnr 41. Merk at dersom saka hadde omfatta søknad om ny bustadtomt ville vorte vurdert annleis. Saka handsamast vidare som ei delingssak etter plan og bygningslova. 073/17: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR UTVIDING AV TOMT 24 - GNR 98 BNR 2 ÅRÅHOVDE - HEIMELSHAVAR: JOHN BONDAL Utval for plan og utvikling gjev i medhald av pbl 19-2 dispensasjon for omgjering av inntil 340 m² frå friluftsliv til fritidsbebyggelse som omsøkt på gnr 98 bnr 2. Grunngjevinga for å gje dispensasjon er at omsyna bak arealføremålet ikkje vert vesentleg tilsidesett, samstundes som fordelen med dispensasjonen er klart større enn ulempa det medfører. Faren for presedens er ikkje tilstade i denne saka sidan den skil seg ut på ein slik måte at den ikkje kan gjerast gjeldande for andre liknande saker. Merk at dersom saka hadde omfatta nye fritidstomt eller flytting av ledige fritidstomter ville saka vorte vurdert annleis. POU-073/17 VEDTAK: Utval for plan og utvikling gjev i medhald av pbl 19-2 dispensasjon for omgjering av inntil 340 m² frå friluftsliv til fritidsbebyggelse som omsøkt på gnr 98 bnr 2. Grunngjevinga for å gje dispensasjon er at omsyna bak arealføremålet ikkje vert vesentleg tilsidesett, samstundes som fordelen med dispensasjonen er klart større enn ulempa det medfører. Faren for presedens er ikkje tilstade i denne saka sidan den skil seg ut på ein slik måte at den ikkje kan gjerast gjeldande for andre liknande saker. Merk at dersom saka hadde omfatta nye fritidstomt eller flytting av ledige fritidstomter ville saka vorte vurdert annleis.

15 074/17: SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ - TILBYGG I LNF OG INNAFOR 50 METER FRÅ SVARTETJØNN, GNR. 92 BNR. 3. TILTAKSHAVAR: NILS PETTER RØDSETH Utval for plan og utvikling gir i medhald av pbl 19-2 dispensasjon frå kommuneplanen til endra bruk av arealformål på Gnr. 92 Bnr. 3. Grunngjevinga er at vilkåra for å gi dispensasjon er oppfylt. POU-074/17 VEDTAK: Utval for plan og utvikling gir i medhald av pbl 19-2 dispensasjon frå kommuneplanen til endra bruk av arealformål på Gnr. 92 Bnr. 3. Grunngjevinga er at vilkåra for å gi dispensasjon er oppfylt.

16

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.10 19.10 Saksnr til og frå: 066/15-076/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.30 Saksnr til og frå: 018/16-025/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audusn Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 21.06.2017 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Møtetid: Kl. 12.00 18.45 Saksnr til og frå: 048/17-057/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.15 Saksnr til og frå: 039/16-051/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 20.01.2016 Møtestad: Synfaring Russmarken og Gvålsheia/Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.30 18.40 Saksnr til og frå: 001/16-010/16 Møtet

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 009/13-021/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 20:40 Saksnr til og frå: 044/14-055/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 04.06.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:30 19:05 Saksnr til og frå: 032/14-038/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 040/15-052/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 04.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:10 Saksnr til og frå: 075/13-083/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 05.03.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 011/14-021/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Grøgård

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 29.05.2013 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:15 Saksnr til og frå: 022/13-029/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 21.10.2015 Møtestad: Synfaring i Tuddal sak 55/15 og 56/15. Møte på kommunehuset Møtetid: Kl. 16.30 21.15 Saksnr til og frå: 053/15-065/15

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:40 Saksnr til og frå: 011/15-019/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.06.2013 Møtestad: Tuddal Skule Møtetid: Kl. 17:00 20:30 Saksnr til og frå: 030/13-041/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 22.01.2014 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 001/14-010/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.10.2016 Møtestad: Synfaring/kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 067/16-076/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 07.11.2012 Møtestad: Kommunehuset,formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:55 Saksnr til og frå: 113/12-120/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 039/14-043/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 11.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:20 Saksnr til og frå: 024/12-037/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 30.05.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 046/12-057/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 25.04.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 20.05 Saksnr til og frå: 038/12-045/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 11.01.2012 Møtestad: Kommunehuste,Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 001/12-009/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 27.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 18:00 Saksnr til og frå: 071/12-080/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.03.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.30 Saksnr til og frå: 021/17-034/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 05.10.2017 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl.17.00 20.30 Saksnr til og frå: 075/17-091/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun Solberg, leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.02.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:15 Saksnr til og frå: 001/13-007/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 04.05.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19.00 Saksnr til og frå: 029/11-035/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: Utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 24.08.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 20.00 Saksnr til og frå: 052/16-066/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 20.05.2015 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 16:30 19:00 Saksnr til og frå: 028/15-031/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 28.08.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 21:00 Saksnr til og frå: 042/13-055/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 19:30 Saksnr til og frå: 068/10-076/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 14.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 16.15 Saksnr til og frå: 020/12-026/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 10.05.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 21.45 Saksnr til og frå: 035/17-047/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 18:00 19:45 Saksnr til og frå: 021/11-028/11 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 16.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.18:00 19:15 Saksnr til og frå: 013/11-020/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 05.12.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:30 Saksnr til og frå: 121/12-133/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 01.06.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19:00 Saksnr til og frå: 036/11-041/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 027/12-032/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Nestleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 28.09.2011 Møtestad: Tuddal Høyfjellshotell Møtetid: Kl. 17:00 20:30 Saksnr til og frå: 056/11-060/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 18.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 19.25 Saksnr til og frå: 026/16-038/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:10 Saksnr til og frå: 032/15-039/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 12.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19:30 Saksnr til og frå: 001/11-012/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtedato: 23.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 Synfaring oppmøte Nordbø pensjonat Saksnr til og frå: 013/12-019/12 Møtet blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 17.00 Saksnr til og frå: 011/16-017/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 05.11.2012 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 19:30 Saksnr til og frå: 033/12-039/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 09.01.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Saksnr til og frå: 001/12-007/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 22.08.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 15:15 19:30 Saksnr til og frå: 081/12-096/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 09.03.2010 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:00 Saksnr til og frå: 008/10-015/10 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Thomas

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 17.11.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.15:45 18:45 Saksnr til og frå: 077/10-089/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.09.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 13:50 Saksnr til og frå: 042/12-053/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.09.2011 Møtestad: kommunehuset, Sauland Møtetid: Kl. 18:00 19:30 Saksnr til og frå: 048/11-055/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: Borghild

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Hjartdal kommune Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Møtedato: 08.04.2016 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Tuddal Møtetid: Kl. 08.00 13.45 Saksnr til og frå: 030/16-038/16 Møtet blei styrt av: Ronny

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 20.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.14:00 15:05 Saksnr til og frå: 045/13-051/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.10.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 17:15 Saksnr til og frå: 056/13-064/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 18.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 10.45 Saksnr til og frå: 037/12-041/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtedato: 16.07.2015 Møtestad: Kommunehuset + synfaring Møtetid: Kl. 08:00 15:30 Saksnr til og frå: 095/15-106/15 Møtet blei styrt av: leiar Olaf Bekkhus

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.06.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 028/17-031/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 22.06.2011 Møtestad: Kommunehuset (Synfaring før møtet) Møtetid: Kl. 10:00 18:00 Saksnr til og frå: 042/11-047/11 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 07.03.2012 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:07 Saksnr til og frå: 015/12-023/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 007/11-013/11 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Camilla

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 30.11.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:00 Saksnr til og frå: 066/11-075/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 22.05.2015 Møtestad: Møtetid: Kl. Saksnr til og frå: 019/15-030/15 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: leiar Olaf Bekkhus Medlemene blei innkalla i skriv datert

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 01.09.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 20:30 Saksnr til og frå: 053/10-067/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 26.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Synfaring sak 053/13. Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Hjartdal kommune Møtedato: 26.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 16:50 Saksnr til og frå: 011/16-018/16 Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Møtet blei styrt av: leiar Ronny Wergeland

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 16.11.2010 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl.17:00 19:30 Saksnr til og frå: 039/10-045/10 Møtet blei styrt av: utvalsleiar Camilla Krosshus Møteprotokoll for Utval for

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.09.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 21.00 Saksnr til og frå: 050/17-054/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:00 Saksnr til og frå: 034/13-044/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 03.07.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 17:40 Saksnr til og frå: 061/15-072/15 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: nestleiar Sverre Haugan Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 13.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 08:45 Saksnr til og frå: 069/12-070/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 12.45 Saksnr til og frå: 026/16-035/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 04.04.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.55 Saksnr til og frå: 016/17-023/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.01.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 14:55 Saksnr til og frå: 001/15-005/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 28.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:25 15:00 Saksnr til og frå: 006/11-010/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 13:25 Saksnr til og frå: 040/15-044/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.45 Saksnr til og frå: 036/17-042/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

STORDAL KOMMUNE. Møteprotokoll For Planutvalet

STORDAL KOMMUNE. Møteprotokoll For Planutvalet STORDAL KOMMUNE Møteprotokoll For Planutvalet Møtedato: 16.06.10 Møtetid: Kl. 19:00 19:30 Møtestad: Kommunehuset Behandla saker: 010/10-015/10 Møteleiar: Frå adm. møtte: Utdelt i møtet: Orientering: Sp.mål/interpell.:

Detaljer

Særutskrift - 194/6 - ny grunneigedom - Sæbøvik - Fredrik Johan Øvrevik

Særutskrift - 194/6 - ny grunneigedom - Sæbøvik - Fredrik Johan Øvrevik Politisk og administrativt sekretariat Borgen Advokatar Postboks 84 5480 HUSNES Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Karin Thauland 2016/3626-6 13.11.2017 Særutskrift - 194/6 - ny

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 15:45 Saksnr til og frå: 028/12-036/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 17.03.2004 Tid: 15.00 19.15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:50 Saksnr til og frå: 017/13-020/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.10.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Saksnr til og frå: 054/14-068/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Varaordførar Inger Øya Grøgård Medlemene

Detaljer

2 av 8 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 056/13 13/565 Faste saker 057/13 13/77 O

2 av 8 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 056/13 13/565 Faste saker 057/13 13/77 O SAMNANGER KOMMUNE 1 av 8 MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: 15:00-19:20 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 6, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 18.01.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.00 Saksnr til og frå: 001/17-019/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.01.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.00 16.00 Saksnr til og frå: 001/17-008/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09:00 14:20 Saksnr til og frå: 039/14-048/14 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.02.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Kari

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.03.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18:00 20:55 Saksnr til og frå: 005/12-013/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 10.09.2008 Tid: 14.00 17.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 19:10 Saksnr til og frå: 025/15-029/15 Møtet blei styrt av: varaordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: 11.04.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/11 11/339

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/787-3 Karin Thauland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke Innstilling frå rådmannen:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-19:00

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-19:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 04.02.2016 Tid: 16:00-19:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart gjort

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 27.01.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 001/14-007/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Utval: Møtestad: Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:45

Utval: Møtestad: Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:45 Tokke kommune Møteprotokoll Utviklingsutvalet Utval: Møtestad: Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 15.11.2018 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:45 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 90/2019 Utval for drift og utvikling PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 90/2019 Utval for drift og utvikling PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Hanne Marie Evensen Gbnr-1/159, FA-L42 18/2335 Saksnr Utvalg Type Dato 90/2019 Utval for drift og utvikling PS 15.10.2019 GBNR - 1/159 - Søknad om dispensasjon

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset - kommunestyresalen Møtedato: 01.10.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakere Anita Ostnes Terje Vadset Gunnar Hauge Kari Grindvik Forfall

Detaljer