Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker"

Transkript

1 Hjartdal kommune Møtedato: Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 20:30 Saksnr til og frå: 053/10-067/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun Solberg Medlemene blei innkalla i skriv datert , og møtet vart kunngjort på kommunen si heimeside. Medlemmer (Før evt. opp kven som er borte) Borghild Brennekåsa Inger Øya Grøgård Varamedlemmer Olav J. Flatland Jan Bekkhus Andre Egil Birkrem i POB-sak 55/10 Anne E Bamle Anna: POB-sak 053/10 067/10 Underskrifter Vi stadfester at møteboka er i samsvar med det som blei vedteke på møtet. Olav Finnebråten Jan Bekkhus Nils Bondal Olav Flatland Audun Solberg

2 Saksliste: Sak nr. Saktittel 053/10 GODKJENNING AV MØTEBOK 054/10 DELEGASJONSSAK 055/10 GODKJENNING AV KOMMUNENS KLIMA OG ENERGIPLAN 056/10 2. GONGS HANDSAMING AV DETALJREGULERING FOR BLINDINGSDALEN HYTTEFELT, DEL AV GNR. 84 BNR /10 2. GONGS HANDSAMING AV DETALJREGULERING FOR TUDDAL KRAFT AS, DEL AV GNR. 104, BNR. 1, 2, 3 OG 4 058/10 SØKNAD OM MINDRE ENDRING AV BLÅTJØNN HYTTEFELT, GNR. 110, BNR. 3. JAN ROAR TEIGEN 059/10 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILKOMSTVEG, BORING ETTER VATN OG TETT TANK TIL HYTTE PÅ GNR. 92 BNR TILTAKSHAVAR: TOM CARLSEN 060/10 SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ REGULERINGSPLAN - SØKNAD OM LØYVE TIL TILTAK, HYTTE PÅ GNR. 98, BNR. 28. TILTAKSHAVAR TOR RAGNAR TJØNNHEIM. ANSVARLEG SØKJAR TELEMARK STAV OG LAFT 061/10 DISPENSASJONSSØKNAD FOR BOD PÅ KRÅKENES GNR 94/5 - SJÅVATN TILTAKSHAVAR: NINA RUI 062/10 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRITIDSBUSTAD PÅ TJØNNSTUL GNR. 61 BNR. 2 I SAULAND - TILTAKSHAVAR: HARALD SKÅRNES 063/10 SØKNAD OM DISPENSASJON - JUSTERING AV TOMTEGRENSE GNR. 104/1, TOMT A7-14, SOLHEIMSBEITE 064/10 DISPENSASJON FRÅ REGULERINGSFØRESEGNER - SØKNAD OM LØYVE TIL TILTAK, HYTTE PÅ GNR. 52, BNR. 10. TILTAKSHAVAR TRINE HAUGE OG ESPEN WÆRP 065/10 KLAGE PÅ AVSLAG - DISPENSASJONSSØKNAD OM OPPSETT AV BURSTOVE PÅ GNR. 99, BNR. 1, FNR GVÅLSHEIA/LANGEHAUG. TILTAKSHAVAR LISE OG JON NORDSKOG 066/10 SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLANEN - OPPFØRING AV BÅTHUS GNR. 44, BNR. 1 VED HÅGÅVATN. SØKJAR OLAV VÅLE 067/10 SØKNAD OM FLYTTING AV KORNMAGASIN - SØKJAR TUDDAL MUSEUMSLAG

3 053/10: GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN TILRÅR Møteboka frå POB-møte blir godkjent slik ho ligg føre. POB-053/10 VEDTAK: Møteboka frå POB-møte blei godkjent slik ho låg føre. 054/10: DELEGASJONSSAK RÅDMANNEN TILRÅR Delegasjonssakene blir teke til etterretning slik dei ligg føre. POB-054/10 VEDTAK: Delegasjonssakene blei teke til etterretning slik dei låg føre. 055/10: GODKJENNING AV KOMMUNENS KLIMA OG ENERGIPLAN Formannskapet vedtek å leggje forslag til Klima- og energiplan for Hjartdal kommune ut til offentleg ettersyn slik den ligg føre. POB-055/10 VEDTAK: Formannskapet vedtek å leggje forslag til Klima- og energiplan for Hjartdal kommune ut til offentleg ettersyn slik den ligg føre.

4 056/10: 2. GONGS HANDSAMING AV DETALJREGULERING FOR BLINDINGSDALEN HYTTEFELT, DEL AV GNR. 84 BNR. 10 Med heimel i plan og bygningsloven 12-3, og eigengodkjenner Hjartdal kommunestyre detaljreguleringsplan for Blindingsdalen Hyttefelt, gnr. 84, bnr. 10, som den ligg føre. POB-056/10 TILRÅDING: Med heimel i plan og bygningsloven 12-3, og eigengodkjenner Hjartdal kommunestyre detaljreguleringsplan for Blindingsdalen Hyttefelt, gnr. 84, bnr. 10, som den ligg føre. 057/10: 2. GONGS HANDSAMING AV DETALJREGULERING FOR TUDDAL KRAFT AS, DEL AV GNR. 104, BNR. 1, 2, 3 OG 4 Med heimel i plan- og bygningsloven 12-3, og eigengodkjennar Hjartdal kommunestyre detaljreguleringsplan for Tuddal Kraft AS, del av gnr. 104, bnr. 1, 2, 3 og 4 med fylgjande endring: 1. Plankartet må rettast opp slik at det vert frisiktsoner på minimum 4 x 100 m i avkjørsle frå Fylkesvegen midt i planområdet. POB-057/10 TILRÅDING: Med heimel i plan- og bygningsloven 12-3, og eigengodkjennar Hjartdal kommunestyre detaljreguleringsplan for Tuddal Kraft AS, del av gnr. 104, bnr. 1, 2, 3 og 4 med fylgjande endring: 1. Plankartet må rettast opp slik at det vert frisiktsoner på minimum 4 x 100 m i avkjørsle frå Fylkesvegen midt i planområdet.

5 058/10: SØKNAD OM MINDRE ENDRING AV BLÅTJØNN HYTTEFELT, GNR. 110, BNR. 3. JAN ROAR TEIGEN Utval for plan og byggesaker har handsama søknaden om mindre endring av reguleringsplanen for Blåtjønn hyttefelt og godkjenner mindre endring i medhald av pbl Vedtaket kan påklagast. Klaga sendast Hjartdal kommune, Sauland og fristen er 3 veker etter at vedtaket er gjort kjent. POB-058/10 VEDTAK: Utval for plan og byggesaker har handsama søknaden om mindre endring av reguleringsplanen for Blåtjønn hyttefelt og godkjenner mindre endring i medhald av pbl Vedtaket kan påklagast. Klaga sendast Hjartdal kommune, Sauland og fristen er 3 veker etter at vedtaket er gjort kjent 059/10: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILKOMSTVEG, BORING ETTER VATN OG TETT TANK TIL HYTTE PÅ GNR. 92 BNR TILTAKSHAVAR: TOM CARLSEN Tett tank: I medhald av 19-2 blir søknad om dispensasjon til etablering av borebrønn og tett tank til hytte på gnr. 92 bnr. 72 avslegen. Avslaget grunngjevast med at tiltaket kan føre til presedens og at det ikkje er ynskjeleg å etablere tette tankar i eit hyttefelt utan at det er opna for dette i reguleringsplanen. Vedtaket kan påklagast. Ein eventuell klage må sendast til kommunen innan 3 veker etter at vedtaket er motteke/kome fram. Tilkomstveg: I medhald av 19-2 blir det gjeve dispensasjon til etablering av tilkomstveg på ca 55 meter fram til hytte på gnr. 92 bnr. 72.Vilkår for dispensasjonen er følgjande: Tilkomstvegen må kunne bli nytta av nærliggjande hytte på eigedom gnr. 92 bnr. 2 fnr. 18. Fullstendig søknad etter plan- og bygningslova må sendast inn av ein ansvarleg søkjar for etablering av tilkomstveg på ca 55 meter. Arbeidet med tilkomstvengen må ikkje starta opp før det føreligg endelig byggeløyve for vegen.

6 Dispensasjonen er grunngjeve med at tilkomsvegen ikkje vil vere skadelidande for lokal natureller friluftsinteresser. Vedtaket kan påklagast. Ein eventuell klage må sendast til kommunen innan 3 veker etter at vedtaket er motteke/kome fram. POB-059/10 VEDTAK: Tett tank: I medhald av 19-2 blir søknad om dispensasjon til etablering av borebrønn og tett tank til hytte på gnr. 92 bnr. 72 avslegen. Avslaget grunngjevast med at tiltaket kan føre til presedens og at det ikkje er ynskjeleg å etablere tette tankar i eit hyttefelt utan at det er opna for dette i reguleringsplanen. Vedtaket kan påklagast. Ein eventuell klage må sendast til kommunen innan 3 veker etter at vedtaket er motteke/kome fram. Tilkomstveg: I medhald av 19-2 blir det gjeve dispensasjon til etablering av tilkomstveg på ca 55 meter fram til hytte på gnr. 92 bnr. 72.Vilkår for dispensasjonen er følgjande: Tilkomstvegen må kunne bli nytta av nærliggjande hytte på eigedom gnr. 92 bnr. 2 fnr. 18. Fullstendig søknad etter plan- og bygningslova må sendast inn av ein ansvarleg søkjar for etablering av tilkomstveg på ca 55 meter. Arbeidet med tilkomstvengen må ikkje starta opp før det føreligg endelig byggeløyve for vegen. Dispensasjonen er grunngjeve med at tilkomstvegen ikkje vil vere skadelidande for lokal natur- eller friluftsinteresser. Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage må sendast til kommunen innan 3 veker etter at vedtaket er motteke/kome fram. 060/10: SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ REGULERINGSPLAN - SØKNAD OM LØYVE TIL TILTAK, HYTTE PÅ GNR. 98, BNR. 28. TILTAKSHAVAR TOR RAGNAR TJØNNHEIM. ANSVARLEG SØKJAR TELEMARK STAV OG LAFT I medhald av 19-2 i plan- og bygningslova (pbl) blir søknad om oppføring av hytte med tri tverrliggjande møne avslege. Når det gjeld søknad om dispensasjon frå planen om å sette opp hytta med kjellar, finn utvalet å ville godkjenne dette i medhald av pbl 19-2.

7 Avslaget når det gjeld møneretning er grunngjeve med at det ikkje føreligg overvekt av moment som talar for dispensasjon. Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage må sendast til kommunen innan 3 veker etter vedtaket er motteken/kome fram. Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke POB-060/10 VEDTAK: I medhald av 19-2 i plan- og bygningslova (pbl) blir søknad om oppføring av hytte med tri tverrliggjande møne avslege. Når det gjeld søknad om dispensasjon frå planen om å sette opp hytta med kjellar, finn utvalet å ville godkjenne dette i medhald av pbl Avslaget når det gjeld møneretning er grunngjeve med at det ikkje føreligg overvekt av moment som talar for dispensasjon. Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage må sendast til kommunen innan 3 veker etter vedtaket er motteken/kome fram 061/10: DISPENSASJONSSØKNAD FOR BOD PÅ KRÅKENES GNR 94/5 - SJÅVATN TILTAKSHAVAR: NINA RUI Med heimel i plan- og bygningslova 19-2 blir det gjeve dispensasjon frå kommuneplanen til oppføring av bod på gbnr. 94/5 Kråkenes. Saka blir oversendt til byggesaksavdelinga for handsaming etter 86 a) i plan- og bygningslova. Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage må sendast til kommunen innan 3 veker etter vedtaket er motteken/kome fram. Framlegg frå Nils Bondal og Audun Solberg: I medhald av pbl 19-2 blir søknad om oppføring av eit uthus på gnr. 94, bnr. 5 Kråkenes avslegen. Ein kan ikkje sjå at det er godtgjort i søknaden at det ligg føre klare og relevante grunnar for at det er behov for totalt 4 uthus på eigedomen. Framlegget frå Nils Bondal og Audun Solberg blei samrøystes vedteke. POB-061/10 VEDTAK: I medhald av pbl 19-2 blir søknad om oppføring av eit uthus på gnr. 94, bnr. 5 Kråkenes avslegen.

8 Ein kan ikkje sjå at det er godtgjort i søknaden at det ligg føre klare og relevante grunnar for at det er behov for totalt 4 uthus på eigedomen. 062/10: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRITIDSBUSTAD PÅ TJØNNSTUL GNR. 61 BNR. 2 I SAULAND - TILTAKSHAVAR: HARALD SKÅRNES I medhald i 19-2 i Plan- og bygningsloven blir søknad om etablering av fritidsbustad på eigedom, gnr. 61 bnr. 2 avslegen. Avslaget blir grunngjeve med at det ikkje føreligg omsyn som med klar overvekt talar for dispensasjon slik Plan- og bygningsloven krev. Vedtaket kan påklagast. Ein eventuell klage må sendast inn til kommunen tre veker etter at dette vedtaket er blitt motteke/kome fram. Framlegg frå Audun Solberg: Utvalet er positiv til restaurering/nybygg av eksisterande seterbu på Tjønnstul, gnr. 61, bnr. 2. I kommunen er det 50m sone frå vatn og vassdrag fri for hyttebygging. Nåverande seterbu ligg knapt 10 m frå vatnet. Utvalet meiner at eit nybygg må trekkast lengre vekk frå vatnet enn 10 m. Hytta må ha rektangulær form med maks areal på 40 m2. Kommunen skal godkjenne plasseringa. Utvalet ber om å få ny søknad om løyve til tiltak til handsaming. Framlegget frå Audun Solberg blei samrøystes vedteke. POB-062/10 VEDTAK: Utvalet er positiv til restaurering/nybygg av eksisterande seterbu på Tjønnstul, gnr. 61, bnr. 2. I kommunen er det 50m sone frå vatn og vassdrag fri for hyttebygging. Nåverande seterbu ligg knapt 10 m frå vatnet. Utvalet meiner at eit nybygg må trekkast lengre vekk frå vatnet enn 10 m. Hytta må ha rektangulær form med maks areal på 40 m2. Kommunen skal godkjenne plasseringa. Utvalet ber om å få ny søknad om løyve til tiltak til handsaming. 063/10: SØKNAD OM DISPENSASJON - JUSTERING AV TOMTEGRENSE GNR. 104/1, TOMT A7-14, SOLHEIMSBEITE Utvalet for plan og byggesaker vil i medhald av plan og bygningsloven 19-2 avslå søknaden frå eigar av gnr. 104, bnr. 1 om frådeling av ein parsell som skal være tilleggstomt til tomt A7-14 i Solheimsbeite hyttefelt, søndre del.

9 Grunngjevinga er at det går fram av søknaden at tilleggsarealet er tenkt nytta som byggeområde og ikkje friluftsområde. Ein kan ikkje sjå at det er godtgjort behov for utvida byggeområde for denne aktuelle tomta og finn ikkje å ville gå inn for omregulering av arealet. Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefrist er 3 veker rå den dagen vedtaket vart gjort kjent. POB-063/10 VEDTAK: Utvalet for plan og byggesaker vil i medhald av plan og bygningsloven 19-2 avslå søknaden frå eigar av gnr. 104, bnr. 1 om frådeling av ein parsell som skal være tilleggstomt til tomt A7-14 i Solheimsbeite hyttefelt, søndre del. Grunngjevinga er at det går fram av søknaden at tilleggsarealet er tenkt nytta som byggeområde og ikkje friluftsområde. Ein kan ikkje sjå at det er godtgjort behov for utvida byggeområde for denne aktuelle tomta og finn ikkje å ville gå inn for omregulering av arealet. Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefrist er 3 veker rå den dagen vedtaket vart gjort kjent. 064/10: DISPENSASJON FRÅ REGULERINGSFØRESEGNER - SØKNAD OM LØYVE TIL TILTAK, HYTTE PÅ GNR. 52, BNR. 10. TILTAKSHAVAR TRINE HAUGE OG ESPEN WÆRP Utval for plan og byggesaker gir i medhald av pbl dispensasjon frå føresegene til kommuneplanen når det gjeld takvinkel på omsøkt hytte på gnr. 52, bnr. 10. Administrasjonen får fullmakt til å skrive ut løyve til tiltak i tråd med søknaden. POB-064/10 VEDTAK: Utval for plan og byggesaker gir i medhald av pbl dispensasjon frå føresegene til kommuneplanen når det gjeld takvinkel på omsøkt hytte på gnr. 52, bnr. 10. Administrasjonen får fullmakt til å skrive ut løyve til tiltak i tråd med søknaden

10 065/10: KLAGE PÅ AVSLAG - DISPENSASJONSSØKNAD OM OPPSETT AV BURSTOVE PÅ GNR. 99, BNR. 1, FNR GVÅLSHEIA/LANGEHAUG. TILTAKSHAVAR LISE OG JON NORDSKOG Utval for plan og byggesaker opprettheld sitt vedtak frå i sak 42/10, , og klaga vert soleis ikkje teken til følgje. Saka vert sendt over til Fylkesmannen i Telemark for endeleg avgjersle. POB-065/10 VEDTAK: Utval for plan og byggesaker opprettheld sitt vedtak frå i sak 42/10, , og klaga vert soleis ikkje teken til følgje. Saka vert sendt over til Fylkesmannen i Telemark for endeleg avgjersle. 066/10: SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLANEN - OPPFØRING AV BÅTHUS GNR. 44, BNR. 1 VED HÅGÅVATN. SØKJAR OLAV VÅLE Utval for plan og byggesaker vil i medhald av pbl 19-2 gi dispensasjon som omsøkt. Eigar av gnr. 44, bnr. 1 kan sette opp eit båthus på stulen ved Hågåvatn. Administrasjonen kan skrive ut formelt løyve så snart klagefristen på 3 veker, jamfør forvaltningslova 29, er ute. Grunngjevinga for vedtaket er at etter båthuset er ein driftsbygning ut i frå kva kommunen har lagt i dette begrepet tidlegare. Det er derfor ikkje naudsynt å vurdere dispensasjon i samband med LNF. Vidare ligg stulen slik til at det ikkje er aktuelt for ålmenta å ferdes langs Hågåvatnet nettopp her. Bak stulen går det ein skogsbilveg og mellom stulen og vatnet ligg det eit myrdrag. Det er soleis ingen negative konsekvensar ved å seie ja til dispensasjon i denne saka. Fordelane ved tiltaket, er at verdiar bli betre teken vare på innomhus enn at båten ligg utan heile året. Visuelt er det betre å sjå på eit lågt båthus med torvtak enn ein båt som er bunden fast oppetter ei furu med ulikt utstyr liggjande rundt treet.

11 Tilleggsframlegg frå Audun Solberg: - Utvalet meiner at takvinkelen er for bratt mot eksisterande bu. - Nøyaktig plassering av båthuset skal godkjennast av kommunen. Tilleggsframlegget frå Audun Solberg blei samrøystes vedteke. Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke POB-066/10 VEDTAK: Utval for plan og byggesaker vil i medhald av pbl 19-2 gi dispensasjon som omsøkt. Eigar av gnr. 44, bnr. 1 kan sette opp eit båthus på stulen ved Hågåvatn. Administrasjonen kan skrive ut formelt løyve så snart klagefristen på 3 veker, jamfør forvaltningslova 29, er ute. Grunngjevinga for vedtaket er at etter båthuset er ein driftsbygning ut i frå kva kommunen har lagt i dette begrepet tidlegare. Det er derfor ikkje naudsynt å vurdere dispensasjon i samband med LNF. Vidare ligg stulen slik til at det ikkje er aktuelt for ålmenta å ferdes langs Hågåvatnet nettopp her. Bak stulen går det ein skogsbilveg og mellom stulen og vatnet ligg det eit myrdrag. Det er soleis ingen negative konsekvensar ved å seie ja til dispensasjon i denne saka. Fordelane ved tiltaket, er at verdiar bli betre teken vare på innomhus enn at båten ligg utan heile året. Visuelt er det betre å sjå på eit lågt båthus med torvtak enn ein båt som er bunden fast oppetter ei furu med ulikt utstyr liggjande rundt treet. Utvalet meiner at takvinkelen er for bratt mot eksisterande bu. Nøyaktig plassering av båthuset skal godkjennast av kommunen. 067/10: SØKNAD OM FLYTTING AV KORNMAGASIN - SØKJAR TUDDAL MUSEUMSLAG Utval for plan og byggesaker har handsama søknad datert om å flytte kornmagasinet frå Ned-Sletta, gnr. 94, bnr. 8, til Tuddal Bygdetun. Søknaden vert imøtekomen i medhald av planog bygningslova 20-1 bokstav e) riving og same paragraf bokstav a) oppføring. Er tiltaket ikkje satt i gong seinast 3 år etter at løyve er gitt, fell løyvet bort, jamfør plan- og bygningsloven Det same skjer om arbeidet stoppar opp i meir enn 2 år. Utvalet forutsett at Tuddal Museumslag nyttar fagfolk til arbeidet med på take ned og sette opp at bygget.

12 POB-067/10 VEDTAK: Utval for plan og byggesaker har handsama søknad datert om å flytte kornmagasinet frå Ned-Sletta, gnr. 94, bnr. 8, til Tuddal Bygdetun. Søknaden vert imøtekomen i medhald av plan- og bygningslova 20-1 bokstav e) riving og same paragraf bokstav a) oppføring. Er tiltaket ikkje satt i gong seinast 3 år etter at løyve er gitt, fell løyvet bort, jamfør plan- og bygningsloven Det same skjer om arbeidet stoppar opp i meir enn 2 år. Utvalet forutsett at Tuddal Museumslag nyttar fagfolk til arbeidet med på take ned og sette opp at bygget.

13

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 19:30 Saksnr til og frå: 068/10-076/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 17.11.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.15:45 18:45 Saksnr til og frå: 077/10-089/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 01.06.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19:00 Saksnr til og frå: 036/11-041/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 18:00 19:45 Saksnr til og frå: 021/11-028/11 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 16.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.18:00 19:15 Saksnr til og frå: 013/11-020/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 30.05.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 046/12-057/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 12.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19:30 Saksnr til og frå: 001/11-012/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 07.11.2012 Møtestad: Kommunehuset,formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:55 Saksnr til og frå: 113/12-120/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 29.05.2013 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:15 Saksnr til og frå: 022/13-029/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:40 Saksnr til og frå: 011/15-019/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 11.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:20 Saksnr til og frå: 024/12-037/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 27.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 18:00 Saksnr til og frå: 071/12-080/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 28.09.2011 Møtestad: Tuddal Høyfjellshotell Møtetid: Kl. 17:00 20:30 Saksnr til og frå: 056/11-060/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 20.01.2016 Møtestad: Synfaring Russmarken og Gvålsheia/Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.30 18.40 Saksnr til og frå: 001/16-010/16 Møtet

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 04.05.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19.00 Saksnr til og frå: 029/11-035/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: Utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 009/13-021/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 20:40 Saksnr til og frå: 044/14-055/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.30 Saksnr til og frå: 018/16-025/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audusn Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 039/14-043/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 25.04.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 20.05 Saksnr til og frå: 038/12-045/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 040/15-052/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 11.01.2012 Møtestad: Kommunehuste,Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 001/12-009/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.10 19.10 Saksnr til og frå: 066/15-076/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.06.2013 Møtestad: Tuddal Skule Møtetid: Kl. 17:00 20:30 Saksnr til og frå: 030/13-041/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.02.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:15 Saksnr til og frå: 001/13-007/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.15 Saksnr til og frå: 039/16-051/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 21.10.2015 Møtestad: Synfaring i Tuddal sak 55/15 og 56/15. Møte på kommunehuset Møtetid: Kl. 16.30 21.15 Saksnr til og frå: 053/15-065/15

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 21.06.2017 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Møtetid: Kl. 12.00 18.45 Saksnr til og frå: 048/17-057/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 20.05.2015 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 16:30 19:00 Saksnr til og frå: 028/15-031/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 22.01.2014 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 001/14-010/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 05.12.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:30 Saksnr til og frå: 121/12-133/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.09.2011 Møtestad: kommunehuset, Sauland Møtetid: Kl. 18:00 19:30 Saksnr til og frå: 048/11-055/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: Borghild

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 027/12-032/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Nestleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 05.11.2012 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 19:30 Saksnr til og frå: 033/12-039/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 04.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:10 Saksnr til og frå: 075/13-083/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 22.08.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 15:15 19:30 Saksnr til og frå: 081/12-096/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 13.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 08:45 Saksnr til og frå: 069/12-070/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtedato: 23.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 Synfaring oppmøte Nordbø pensjonat Saksnr til og frå: 013/12-019/12 Møtet blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 05.03.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 011/14-021/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Grøgård

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 22.06.2011 Møtestad: Kommunehuset (Synfaring før møtet) Møtetid: Kl. 10:00 18:00 Saksnr til og frå: 042/11-047/11 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 30.11.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:00 Saksnr til og frå: 066/11-075/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 09.03.2010 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:00 Saksnr til og frå: 008/10-015/10 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Thomas

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.10.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 17:15 Saksnr til og frå: 056/13-064/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 14.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 16.15 Saksnr til og frå: 020/12-026/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.10.2016 Møtestad: Synfaring/kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 067/16-076/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 16.11.2010 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl.17:00 19:30 Saksnr til og frå: 039/10-045/10 Møtet blei styrt av: utvalsleiar Camilla Krosshus Møteprotokoll for Utval for

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 31.08.2010 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 21:30 Saksnr til og frå: 027/10-035/10 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Thomas

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.05.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.18:00 20:15 Saksnr til og frå: 020/10-029/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.09.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 13:50 Saksnr til og frå: 042/12-053/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.03.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.30 Saksnr til og frå: 021/17-034/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 20.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.14:00 15:05 Saksnr til og frå: 045/13-051/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.06.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 028/17-031/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:10 Saksnr til og frå: 032/15-039/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 28.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:25 15:00 Saksnr til og frå: 006/11-010/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 13:25 Saksnr til og frå: 040/15-044/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 04.06.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:30 19:05 Saksnr til og frå: 032/14-038/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 28.08.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 21:00 Saksnr til og frå: 042/13-055/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 09.01.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Saksnr til og frå: 001/12-007/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 007/11-013/11 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Camilla

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 18.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 10.45 Saksnr til og frå: 037/12-041/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.45 Saksnr til og frå: 036/17-042/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 07.03.2012 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:07 Saksnr til og frå: 015/12-023/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.03.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18:00 20:55 Saksnr til og frå: 005/12-013/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.10.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 17.00 Saksnr til og frå: 056/15-063/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtedato: 16.07.2015 Møtestad: Kommunehuset + synfaring Møtetid: Kl. 08:00 15:30 Saksnr til og frå: 095/15-106/15 Møtet blei styrt av: leiar Olaf Bekkhus

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.09.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 22:00 Saksnr til og frå: 028/10-039/10 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 17.00 Saksnr til og frå: 011/16-017/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.02.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 18:15 Saksnr til og frå: 010/12-013/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: Nestleiar Mathias

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.01.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.00 16.00 Saksnr til og frå: 001/17-008/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 19:10 Saksnr til og frå: 025/15-029/15 Møtet blei styrt av: varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 16.05.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 11:00 12:00 Saksnr til og frå: 032/13-033/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Teknisk utval

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Møte nr 3 den 15.10.2013 Side 1 av 12 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Den 15.10.2013 kl 16:00 18.15, heldt Teknisk utval møte på Kommunehuset. Følgjande

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 12.45 Saksnr til og frå: 026/16-035/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 22.05.2015 Møtestad: Møtetid: Kl. Saksnr til og frå: 019/15-030/15 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: leiar Olaf Bekkhus Medlemene blei innkalla i skriv datert

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 03.07.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 17:40 Saksnr til og frå: 061/15-072/15 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: nestleiar Sverre Haugan Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 24.08.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 20.00 Saksnr til og frå: 052/16-066/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 08.06.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:30 Saksnr til og frå: 024/09-034/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 28.10.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 17.00 Saksnr til og frå: 111/15-116/15 Møtet blei styrt av: ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 22.11.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl 12:00. 14:00 Saksnr til og frå: 044/10-052/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Administrasjonsutval

Møteprotokoll for Administrasjonsutval Hjartdal kommune Møtedato: 13.04.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Saksnr til og frå: 005/15-007/15 Møteprotokoll for Administrasjonsutval Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 18.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 10.45 12.00 Saksnr til og frå: 018/12-026/12 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:00 Saksnr til og frå: 034/13-044/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.03.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 006/15-014/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.10.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Saksnr til og frå: 054/14-068/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Varaordførar Inger Øya Grøgård Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 18.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 19.25 Saksnr til og frå: 026/16-038/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 16.05.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 12:45 Saksnr til og frå: 013/13-018/13 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid. Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Hjartdal kommune Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Møtedato: 08.04.2016 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Tuddal Møtetid: Kl. 08.00 13.45 Saksnr til og frå: 030/16-038/16 Møtet blei styrt av: Ronny

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 11:15 Saksnr til og frå: 043/17-044/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Saksnr til og frå: 033/10-037/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 20.04.2010 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 19:15 Saksnr til og frå: 016/10-019/10 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Ullensvang herad Plan- og ressursutval. Møteprotokoll

Ullensvang herad Plan- og ressursutval. Møteprotokoll Ullensvang herad Plan- og ressursutval Møteprotokoll Møtedato: 26.01.2016 Møtetid: Kl. 08:30 12:00 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 01/2016 11/2016 Frå plan- og ressursutvalet møtte: Bleie, Terje S. Espe,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 27.03.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.30 16.00 Saksnr til og frå: 009/17-013/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 14.03.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18.00 20.15 Saksnr til og frå: 011/17-020/17 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Nils Olav Hovde,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 01.10.2013 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00-17.30 Saksnr til og frå: 025/13-028/13 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:10 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og fagleiar sakshandsaming og arkiv. Sistnemnde førde møteboka.

Møteprotokoll. Tilstades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og fagleiar sakshandsaming og arkiv. Sistnemnde førde møteboka. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 28.01.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Øyvind Strømmen (Bl) Tone Ramsli

MØTEPROTOKOLL. Øyvind Strømmen (Bl) Tone Ramsli SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 02.09.2015 Møtetid: 15:00-15:30 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: Anja Marken

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.09.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 21.00 Saksnr til og frå: 050/17-054/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Forfall

Detaljer