Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker"

Transkript

1 Hjartdal kommune Møtedato: Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 15:15 19:30 Saksnr til og frå: 081/12-096/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger Øya Grøgård Medlemene blei innkalla i skriv datert , og møtet vart kunngjort på kommunen si heimeside og i Telen. Medlemmer (Før evt. opp kven som er borte) Mathias Kleppen Varamedlemmer Ingen Andre Tore Hagen i sak 84/12 Anne E. Bamle Anna: Synfaring Hibberg (sak 030/12) Møteinnkalling godkjent Underskrifter Vi stadfester at møteboka er i samsvar med det som blei vedteke på møtet. Inger Øya Grøgård Ragnar Nørstrud Olaf Bekkhus Heidi Katrine Solberg

2 Saksliste: Sak nr. Saktittel 081/12 GODKJENNING AV MØTEBOK 082/12 DELEGASJONSSAK 083/12 REFERATSAKER 084/12 2. GONGS HANDSAMING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR HIBBERG HYTTEFELT, DEL AV GNR. 68, BNR. 1 - EIGENGODKJENNING 085/12 DISPENSASJONSSØKNAD - DELING AV EIGEDOM TIL FRITID - GNR 12 BNR 6 - HEIMELSHAVAR: SØREN O VÅLE 086/12 DISPENSASJON - REKVISISJON/DELING - GNR 74 BNR 1 - HEIMELSHAVAR: HJARTDAL KOMMUNE 087/12 DISPENSASJON REKVISISJON/DELING - GNR 75 BNR. 5 - HEIMELSHAVAR: MARGRETHE F. HAGEN 088/12 DISPENSASJON FRÅ ELDRE DISPOSISJONSPLAN SLÅKA HYTTEFELT - VEG TIL HYTTE PÅ GNR. 80, BNR. 66, OVER EIGEDOMANE GNR. 80, BNR. 7 OG /12 1. GONGS HANDSAMING AV REGULERINGSPLAN FOR KILODDEN HYTTEOMRÅDE, DEL AV GNR. 1123, BNR /12 ENDRING AV REGULERINGSFØRESEGNENE TIL LØKJESTUL HYTTEOMRÅDE V/LANGETJØNN, DEL AV GNR. 94, BNR /12 KLAGE PÅ KOMMUNESTYREVEDTAK 39/12 OM BRUK AV REFUSJON FOR DEKKING AV KOSTNADER VED UTBYGGING AV AVLØPSANLEGG - GODKJENNING AV PLANAR OG FORELØPIG BEREKNING AV REFUSJON 092/12 KLAGE PÅ DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM RIVING AV DELAR AV ELDHUS 093/12 KLAGE - DISPENSASJONSSØKNAD PÅ NY BUSTAD PÅ GNR. 36, BNR. 2 - GJUV ØVRE. KLAGE PÅ SAKSHANDSAMING, SAKSGONG OG GEBYR 094/12 KLAGE PÅ GEBYR I TO SAKER - SØKNAD OM UTSLEPPSLØYVE PÅ GNR. 29, BNR. 45 OG SØKNAD VEG TIL GNR. 29, BNR. 44 OG /12 KLAGE PÅ GEBYR - SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ AREALFØREMÅL, ÅRÅHOVDE HYTTEFELT 096/12 KOMMUNAL PLANSTRATEGI

3 081/12: GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN TILRÅR Møteboka frå POB-møte blir godkjent slik ho ligg føre. POB-081/12 VEDTAK: Møteboka frå POB-møte blei godkjent slik ho låg føre. 082/12: DELEGASJONSSAK RÅDMANNEN TILRÅR Delegasjonssakene blir teke til etterretning slik dei ligg føre. POB-082/12 VEDTAK: Delegasjonssakene blei teke til etterretning slik dei låg føre. 083/12: REFERATSAKER RÅDMANNEN TILRÅR Referatsakene blir teke til etterretning slik dei ligg føre. POB-083/12 VEDTAK: Referatsakene blei teke til etterretning slik dei låg føre. 084/12: 2. GONGS HANDSAMING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR HIBBERG HYTTEFELT, DEL AV GNR. 68, BNR. 1 - EIGENGODKJENNING Utval for plan og byggesaker har i medhald av pbl og handsama detaljreguleringsplan for Hibberg hytteområde, del av gnr. 68, bnr. 1, for 2. gong.

4 Detaljreguleringsplanen vil bli lagt fram for kommunestyret for eigengodkjenning etter at plankartet retta opp: 1. Den nordligaste avkøyringa må flyttast i tråd med Statens vegvesenet sitt krav 2. Alt areal innafor 50 meters sona til Skogsåa skal ha føremål LNFR friluftsområde 3. Heile reguleringsplanen må bli regulert med omsynssone drikkevatn med føresegner i tråd med saksutgreiinga Vidare må føresegene vere retta opp i tråd med rådmannen sin vurdering. Tilrådinga frå Utval for plan og byggesaker til kommunestyret vert: Med heimel i pbl og eigengodkjenner Hjartdal kommunestyre detaljreguleringsplan for Hibberg hytteområde, del av gnr. 68, bnr. 1. Saksordførar: Grunneigar Roar Fjeld var til stades under synfaring. På grunn av at han vil sjå på mellom anna plassering av renseanlegget på nytt, blei planen trekt frå vidare handsaming no og sendt attende til grunneigar. POB-084/12 VEDTAK: Grunneigar Roar Fjeld var til stades under synfaring. På grunn av at han vil sjå på mellom anna plassering av renseanlegget på nytt, blei planen trekt frå vidare handsaming no og sendt attende til grunneigar. 085/12: DISPENSASJONSSØKNAD - DELING AV EIGEDOM TIL FRITID - GNR 12 BNR 6 - HEIMELSHAVAR: SØREN O VÅLE Med heimel i plan- og bygningslova 19-2 vert det gjeve dispensasjon til deling av fritidstomt frå LNF i kommuneplanen for Hjartdal frå gnr 12 bnr 6. Vidare vert det gjeve dispensasjon til deling nærare enn 50m frå standlinja. Rådmannens grunngjevnaden for å gje dispensasjon i dette høvet er at det er snakk om ei gamal hytte som vert formalisert. Omsyna i lova si føremålsbestemming vert ikkje tilsidesett, samt at fordelen med å gje dispensasjon stend sterkare enn ulempa delinga medfører. Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent

5 POB-085/12 VEDTAK: Med heimel i plan- og bygningslova 19-2 vert det gjeve dispensasjon til deling av fritidstomt frå LNF i kommuneplanen for Hjartdal frå gnr 12 bnr 6. Vidare vert det gjeve dispensasjon til deling nærare enn 50m frå standlinja. Rådmannens grunngjevnaden for å gje dispensasjon i dette høvet er at det er snakk om ei gamal hytte som vert formalisert. Omsyna i lova si føremålsbestemming vert ikkje tilsidesett, samt at fordelen med å gje dispensasjon stend sterkare enn ulempa delinga medfører. Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent 086/12: DISPENSASJON - REKVISISJON/DELING - GNR 74 BNR 1 - HEIMELSHAVAR: HJARTDAL KOMMUNE Med heimel i plan- og bygningslova 19-1 og 20-1, bokstav m og 26-1 vert det gjeve dispensasjon til frådeling av 455daa frå gnr 74 bnr 1 som omsøkt innom kommuneplan for Hjartdal kommune på følgjande vilkår: Det omsøkte arealet på 455daa skal arealoverførast frå gnr 74 bnr 1 til gnr 75 bnr 5. Etter arealoverføringa skal arealføremålet vere LNF. Negative servituttar, panteheftingar og obligasjonar som ikkje skal overføyrast skal slettast. Grunngjevnaden for å gje dispensasjon er at tiltaket har so stor samfunnsinteresse at omsyna i lova si føremålsbestemming ikkje vert vesentleg tilsidesett. I tillegg er fordelane ved å gje dispensasjon klårt større enn ulempene. Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket ble gjort kjent.

6 POB-086/12 VEDTAK: Med heimel i plan- og bygningslova 19-1 og 20-1, bokstav m og 26-1 vert det gjeve dispensasjon til frådeling av 455daa frå gnr 74 bnr 1 som omsøkt innom kommuneplan for Hjartdal kommune på følgjande vilkår: Det omsøkte arealet på 455daa skal arealoverførast frå gnr 74 bnr 1 til gnr 75 bnr 5. Etter arealoverføringa skal arealføremålet vere LNF. Negative servituttar, panteheftingar og obligasjonar som ikkje skal overføyrast skal slettast. Grunngjevnaden for å gje dispensasjon er at tiltaket har so stor samfunnsinteresse at omsyna i lova si føremålsbestemming ikkje vert vesentleg tilsidesett. I tillegg er fordelane ved å gje dispensasjon klårt større enn ulempene. Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket ble gjort kjent. 087/12: DISPENSASJON REKVISISJON/DELING - GNR 75 BNR. 5 - HEIMELSHAVAR: MARGRETHE F. HAGEN Med heimel i plan- og bygningslova 19-1 og 20-1, bokstav m og 26-1 vert det gjeve dispensasjon til frådeling av 28daa frå gnr 75 bnr 5 som omsøkt innom kommuneplan for Hjartdal kommune på følgjande vilkår: Det omsøkte arealet på 28daa skal arealoverførast frå gnr 75 bnr 5 til gnr 74 bnr 1. Etter arealoverføringa skal arealføremålet vere LNF.. Negative servituttar, panteheftingar og obligasjonar som ikkje skal overføyrast skal slettast. Ggrunngjevnaden for å gje dispensasjon er at tiltaket har so stor samfunnsinteresse at omsyna i lova si føremålsbestemming ikkje vert vesentleg tilsidesett. I tillegg er fordelane ved å gje dispensasjon klårt større enn ulempene. Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket ble gjort kjent. POB-087/12 VEDTAK: Med heimel i plan- og bygningslova 19-1 og 20-1, bokstav m og 26-1 vert det gjeve dispensasjon til frådeling av 28daa frå gnr 75 bnr 5 som omsøkt innom kommuneplan for Hjartdal kommune på følgjande vilkår: Det omsøkte arealet på 28daa skal arealoverførast frå gnr 75 bnr 5 til gnr 74 bnr 1. Etter arealoverføringa skal arealføremålet vere LNF..

7 Negative servituttar, panteheftingar og obligasjonar som ikkje skal overføyrast skal slettast. Ggrunngjevnaden for å gje dispensasjon er at tiltaket har so stor samfunnsinteresse at omsyna i lova si føremålsbestemming ikkje vert vesentleg tilsidesett. I tillegg er fordelane ved å gje dispensasjon klårt større enn ulempene. Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket ble gjort kjent. 088/12: DISPENSASJON FRÅ ELDRE DISPOSISJONSPLAN SLÅKA HYTTEFELT - VEG TIL HYTTE PÅ GNR. 80, BNR. 66, OVER EIGEDOMANE GNR. 80, BNR. 7 OG Utval for plan og byggesaker gir i medhald av pbl dispensasjon frå arealføremålet for veg fram til gnr./bnr. 80/66 med trase langs nordre eigedomsgrense på gnr./bnr. 80/ Grunngjevinga er at det er gjeve dispensasjon til fleire adkomstvegar i hyttefeltet. 3. Det er fleire moglege traseval for dei 5 nærliggande hyttene, men det er ikkje nokon som peiker seg ut med ei klar overvekt av fordelar. 4. Det er eit vilkår at det skal vere mogleg å føre vegen vidare til gnr./bnr. 80/63, 80/64 og 80/65 via heile eller deler av omsøkt veg om det skulle bli aktuelt. Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefristen er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent. POB-088/12 VEDTAK: 1. Utval for plan og byggesaker gir i medhald av pbl dispensasjon frå arealføremålet for veg fram til gnr./bnr. 80/66 med trase langs nordre eigedomsgrense på gnr./bnr. 80/ Grunngjevinga er at det er gjeve dispensasjon til fleire adkomstvegar i hyttefeltet. 3. Det er fleire moglege traseval for dei 5 nærliggande hyttene, men det er ikkje nokon som peiker seg ut med ei klar overvekt av fordelar. 4. Det er eit vilkår at det skal vere mogleg å føre vegen vidare til gnr./bnr. 80/63, 80/64 og 80/65 via heile eller deler av omsøkt veg om det skulle bli aktuelt.

8 Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefristen er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent. 089/12: 1. GONGS HANDSAMING AV REGULERINGSPLAN FOR KILODDEN HYTTEOMRÅDE, DEL AV GNR. 1123, BNR. 2 Med heimel i pbl 12-3, og vedtek Utval for plan og byggesaker å legge detaljreguleringsplan for Kilodden hytteområde, del av gnr. 111, bnr. 2, i Hjartdal kommune ut til offentleg ettersyn og høyring, under føresetning av at: 1. Plankartet er retta opp slik at det innafor 50 meters sona til Bonsvatn ikkje ligg areal med føremål bebyggelse og anlegg. 2. Føresegnene må syne til plan og bygningsloven med forskrifter under punktet Krav til søknad om tillatelse til tiltak/byggesøknad POB-089/12 VEDTAK: Med heimel i pbl 12-3, og vedtek Utval for plan og byggesaker å legge detaljreguleringsplan for Kilodden hytteområde, del av gnr. 111, bnr. 2, i Hjartdal kommune ut til offentleg ettersyn og høyring, under føresetning av at: 1. Plankartet er retta opp slik at det innafor 50 meters sona til Bonsvatn ikkje ligg areal med føremål bebyggelse og anlegg. 2. Føresegnene må syne til plan og bygningsloven med forskrifter under punktet Krav til søknad om tillatelse til tiltak/byggesøknad 090/12: ENDRING AV REGULERINGSFØRESEGNENE TIL LØKJESTUL HYTTEOMRÅDE V/LANGETJØNN, DEL AV GNR. 94, BNR. 4 Utval for plan og byggesaker godkjenner i medhald av kommunen sitt delegasjonsreglement av og pbl 12-11, og 12-14, nye vedtekter til føresegnene for Løkjestul hytteområde v/langetjønn, del av gnr. 94, bnr. 4.

9 Inger Øya Grøgård stilte spørsmål ved eigen habilitet. Ho er eigar av naboeigedomen. Utvalet valde Inger Øya Grøgård inhabil. Utvalet valde Olaf Bekkhus til leiar. Det var 3 utvalsmedlemmer til stades under handsaminga av saka. POB-090/12 VEDTAK: Utval for plan og byggesaker godkjenner i medhald av kommunen sitt delegasjonsreglement av og pbl 12-11, og 12-14, nye vedtekter til føresegnene for Løkjestul hytteområde v/langetjønn, del av gnr. 94, bnr /12: KLAGE PÅ KOMMUNESTYREVEDTAK 39/12 OM BRUK AV REFUSJON FOR DEKKING AV KOSTNADER VED UTBYGGING AV AVLØPSANLEGG - GODKJENNING AV PLANAR OG FORELØPIG BEREKNING AV REFUSJON Utval for plan og byggesaker har i medhald av fvl kap VI og pbl kap 18 handsama klage frå Jorun og Trond Dilling, eigar av gnr. 102, bnr. 51, Gvålsheia/Langehaug Bjarne Cranner, eigar av gnr. 99, bnr. 20, Gvålsheia/Langehaug Tuddal Høyfjellshotell AS Advokat Ole-Henrik Sætre på vegne av Tuddal Høyfjellshotell Sissel Johansen, eigar av gnr. 103, bnr. 56, Haugestul/Hotellet på kommunestyret sitt vedtak i sak 39/12 om bruk av refusjon for dekking av kostnader ved utbygging av avløpsanlegg godkjenning av planar og foreløpig berekning av refusjon. Når det gjeld vurdering av dei ulike momenta i klagene, syner Utvalet til saksframlegget. Det har ikkje kome fram nye moment som gjer at Utvalet finn å ville vurdere framlagte planar for utbygginga, kostnadsoverslaget og fordeling av refusjonsbeløp på den enkelte refusjonspliktige eigedom i det enkelte hyttefelt, på nytt. Saka vert sendt Fylkesmannen i Telemark til endeleg avgjersle.

10 POB-091/12 VEDTAK: Utval for plan og byggesaker har i medhald av fvl kap VI og pbl kap 18 handsama klage frå Jorun og Trond Dilling, eigar av gnr. 102, bnr. 51, Gvålsheia/Langehaug Bjarne Cranner, eigar av gnr. 99, bnr. 20, Gvålsheia/Langehaug Tuddal Høyfjellshotell AS Advokat Ole-Henrik Sætre på vegne av Tuddal Høyfjellshotell Sissel Johansen, eigar av gnr. 103, bnr. 56, Haugestul/Hotellet på kommunestyret sitt vedtak i sak 39/12 om bruk av refusjon for dekking av kostnader ved utbygging av avløpsanlegg godkjenning av planar og foreløpig berekning av refusjon. Når det gjeld vurdering av dei ulike momenta i klagene, syner Utvalet til saksframlegget. Det har ikkje kome fram nye moment som gjer at Utvalet finn å ville vurdere framlagte planar for utbygginga, kostnadsoverslaget og fordeling av refusjonsbeløp på den enkelte refusjonspliktige eigedom i det enkelte hyttefelt, på nytt. Saka vert sendt Fylkesmannen i Telemark til endeleg avgjersle. 092/12: KLAGE PÅ DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM RIVING AV DELAR AV ELDHUS Utval for plan og byggesaker har handsama klage om feil sakshandsaming i sak FPOB 83/12. Utvalet kan ikkje sjå at riving av delar av eldhuset på eigedomen gnr. 36, bnr. 2, kjem inn under pbl Utvalet stadfestar vedtaket i FPOB sak 83/12. Klaga vert ikkje tatt til følgje. Utvalet kan ikkje sjå at betalingsfristen for ilagt gebyr skal settast til etter at saka er endeleg avgjort. Klaga vert sendt over til Fylkesmannen i Telemark for endeleg avgjersle. Framlegg frå Inger Øya Grøgård: kommunen krediterer dobbeltgebyret. Gebyr i saka vert kr ,-. Klaga vert elles ikkje teken til følgje når det gjeld spørsmålet om riving av delar av eldhuset på eigedomen gnr. 36, bnr. 2, kjem inn under pbl Utvalet stadfestar vedtaket i FBOB sak 83/12. Utvalet kan ikkje sjå at betalingsfristen for ilagt gebyr skal setjast til etter at saka er endeleg. Saka vert sendt over til Fylkesmannen i Telemark for endeleg avgjersle. Framlegget frå Inger Øya Grøgård vart samrøystes vedteke.

11 POB-092/12 VEDTAK: Kommunen krediterer dobbeltgebyret. Gebyr i saka vert kr ,-. Klaga vert elles ikkje teken til følgje når det gjeld spørsmålet om riving av delar av eldhuset på eigedomen gnr. 36, bnr. 2, kjem inn under pbl Utvalet stadfestar vedtaket i FBOB sak 83/12. Utvalet kan ikkje sjå at betalingsfristen for ilagt gebyr skal setjast til etter at saka er endeleg. Saka vert sendt over til Fylkesmannen i Telemark for endeleg avgjersle. 093/12: KLAGE - DISPENSASJONSSØKNAD PÅ NY BUSTAD PÅ GNR. 36, BNR. 2 - GJUV ØVRE. KLAGE PÅ SAKSHANDSAMING, SAKSGONG OG GEBYR Utval for plan og byggesaker har handsama klage på sakshandsaming, manglande informasjon og gebyr i sak 40/12: Dispensasjonssøknad på ny bustad på gnr. 36. bnr. 2 - Gjuv, Øvre. Utvalet ser at informasjon er vanskeleg og er avhengig av både den som gir og den som mottek informasjonen. Utvalet verdset den openheit som er nedfelt og som gir innbyggjarar og hyttefolk mogleg til å stikke innom kommunehuset for dialog og rettleiing. Utvalet finn etter ei samla vurdering å ikkje ta klaga til følgje. Tiltakshavar hadde moglegheit før siste handsaming til å stille spørsmål om kvifor saka vart handsama som ein dispensasjon frå overordna kommuneplan og frå plan og bygningsloven. Utvalet kan ikkje sjå at betalingsfristen for ilagt gebyr skal settast til etter at saka er endeleg avgjort. Klaga vert sendt over til Fylkesmannen i Telemark for endeleg avgjersle. Framlegg frå Inger Øya Grøgård: Vedtaket i sak 040/12 omgjerast, jamfør forvaltningslova 35, bokstav a: Et forvaltningsorgan kan omgjøre sitt vedtak uten at det er påklaget dersom a) Endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser. Gebyret fell bort. Inger Øya Grøgård sitt framlegg vart samrøystes vedteke. POB-093/12 VEDTAK: Vedtaket i sak 040/12 omgjerast, jamfør forvaltningslova 35, bokstav a: Et forvaltningsorgan kan omgjøre sitt vedtak uten at det er påklaget dersom

12 a) Endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser. Gebyret fell bort. 094/12: KLAGE PÅ GEBYR I TO SAKER - SØKNAD OM UTSLEPPSLØYVE PÅ GNR. 29, BNR. 45 OG SØKNAD VEG TIL GNR. 29, BNR. 44 OG 45 Utval for plan og byggesaker har handsama klage frå ansvarleg søkjar når det gjeld søknad om utsleppsløyve på gnr. 29, bnr. 45 og veg til eigedomane gnr. 29, bnr. 44 og 45. Klaga gjeld ilagt gebyr for ulovleg igongsatt arbeid. Utvalet kan ikkje sjå at ein i denne saka skal sjå bort frå gjeldande gebyrregulativ. Arbeidet vart satt i gong før det vart gjeve løyve etter pbl. At ansvarleg søkjar ikkje er fornøgd med kommunen sin handsaming, skulle ha vore handtert på anna måte enn å akseptere at utførande entreprenørar startar opp med tiltaket utan løyve. Framlegg frå Inger Øya Grøgård: Kommunen krediterar dobbeltgebyra. Gebyr i saka vert kr ,- for søknad om veg og kr ,- for søknad om utslepp. Grunngjevinga er at ein ser at dobbeltgebyr medfører ekstra kostnader for eit ungt par i etablerarfasen. Utvalet vil derfor i denne saka sjå bort frå gjeldande gebyrregulativ. Arbeidet vart satt i gong før det vart gjeve løyve etter pbl. At ansvarleg søkjar ikkje er fornøgd med kommunen sin handsaming, skulle ha vore handtert på anna måte enn å akseptere at utførande entreprenør startar opp med tiltaket utan løyve. Inger Øya Grøgård sitt framlegg vart samrøystes vedteke. POB-094/12 VEDTAK: Kommunen krediterar dobbeltgebyra. Gebyr i saka vert kr ,- for søknad om veg og kr ,- for søknad om utslepp. Grunngjevinga er at ein ser at dobbeltgebyr medfører ekstra kostnader for eit ungt par i etablerarfasen. Utvalet vil derfor i denne saka sjå bort frå gjeldande gebyrregulativ. Arbeidet vart satt i gong før det vart gjeve løyve etter pbl. At ansvarleg søkjar ikkje er fornøgd med kommunen sin handsaming, skulle ha vore handtert på anna måte enn å akseptere at utførande entreprenør startar opp med tiltaket utan løyve.

13 095/12: KLAGE PÅ GEBYR - SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ AREALFØREMÅL, ÅRÅHOVDE HYTTEFELT Utval for plan og byggesaker har handsama klage frå grunneigar når det gjeld gebyr knytt til søknad om dispensasjon frå reguleringsplan for Åråhovde hyttefelt om ny arealbruk ved flytting av to tomter. Utvalet kan ikkje sjå at ein i denne saka skal sjå bort frå gjeldande gebyrregulativ. Hjartdal kommune har i denne saka overhaldt opplysningsplikta. Utvalet finner ikkje at eventuell manglande informasjon i 2007 gjer at ein ikkje skal ilegge gebyr i tråd med gjeldande gebyrregulativ. POB-095/12 VEDTAK: Utval for plan og byggesaker har handsama klage frå grunneigar når det gjeld gebyr knytt til søknad om dispensasjon frå reguleringsplan for Åråhovde hyttefelt om ny arealbruk ved flytting av to tomter. Utvalet kan ikkje sjå at ein i denne saka skal sjå bort frå gjeldande gebyrregulativ. Hjartdal kommune har i denne saka overhaldt opplysningsplikta. Utvalet finner ikkje at eventuell manglande informasjon i 2007 gjer at ein ikkje skal ilegge gebyr i tråd med gjeldande gebyrregulativ. Saka vert sendt til Fylkesmannen i Telemark for endeleg avgjerd. 096/12: KOMMUNAL PLANSTRATEGI Kommunestyret vedtek i medhald av pbl 10-1, første ledd, Planstrategi for Hjartdal kommune Saksordførar: Saksordførar. Inger Øya Grøgård

14 POB-096/12 TILRÅDING: Kommunestyret vedtek i medhald av pbl 10-1, første ledd, Planstrategi for Hjartdal kommune Saksordførar: Inger Øya Grøgård

15

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 11.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:20 Saksnr til og frå: 024/12-037/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 11.01.2012 Møtestad: Kommunehuste,Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 001/12-009/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 07.11.2012 Møtestad: Kommunehuset,formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:55 Saksnr til og frå: 113/12-120/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 27.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 18:00 Saksnr til og frå: 071/12-080/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 25.04.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 20.05 Saksnr til og frå: 038/12-045/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:40 Saksnr til og frå: 011/15-019/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 20:40 Saksnr til og frå: 044/14-055/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 30.05.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 046/12-057/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 039/14-043/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.06.2013 Møtestad: Tuddal Skule Møtetid: Kl. 17:00 20:30 Saksnr til og frå: 030/13-041/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 29.05.2013 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:15 Saksnr til og frå: 022/13-029/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 16.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.18:00 19:15 Saksnr til og frå: 013/11-020/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 040/15-052/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 04.05.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19.00 Saksnr til og frå: 029/11-035/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: Utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 01.06.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19:00 Saksnr til og frå: 036/11-041/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 009/13-021/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.10 19.10 Saksnr til og frå: 066/15-076/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.02.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:15 Saksnr til og frå: 001/13-007/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 18:00 19:45 Saksnr til og frå: 021/11-028/11 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 20.01.2016 Møtestad: Synfaring Russmarken og Gvålsheia/Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.30 18.40 Saksnr til og frå: 001/16-010/16 Møtet

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 13.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 08:45 Saksnr til og frå: 069/12-070/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 28.09.2011 Møtestad: Tuddal Høyfjellshotell Møtetid: Kl. 17:00 20:30 Saksnr til og frå: 056/11-060/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 19:30 Saksnr til og frå: 068/10-076/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 21.10.2015 Møtestad: Synfaring i Tuddal sak 55/15 og 56/15. Møte på kommunehuset Møtetid: Kl. 16.30 21.15 Saksnr til og frå: 053/15-065/15

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.15 Saksnr til og frå: 039/16-051/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 04.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:10 Saksnr til og frå: 075/13-083/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 12.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19:30 Saksnr til og frå: 001/11-012/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 20.05.2015 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 16:30 19:00 Saksnr til og frå: 028/15-031/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.30 Saksnr til og frå: 018/16-025/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audusn Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 21.06.2017 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Møtetid: Kl. 12.00 18.45 Saksnr til og frå: 048/17-057/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 30.11.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:00 Saksnr til og frå: 066/11-075/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 05.12.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:30 Saksnr til og frå: 121/12-133/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 22.01.2014 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 001/14-010/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 05.03.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 011/14-021/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Grøgård

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.10.2016 Møtestad: Synfaring/kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 067/16-076/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.09.2011 Møtestad: kommunehuset, Sauland Møtetid: Kl. 18:00 19:30 Saksnr til og frå: 048/11-055/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: Borghild

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 01.09.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 20:30 Saksnr til og frå: 053/10-067/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 04.06.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:30 19:05 Saksnr til og frå: 032/14-038/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 07.03.2012 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:07 Saksnr til og frå: 015/12-023/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 17.11.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.15:45 18:45 Saksnr til og frå: 077/10-089/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 027/12-032/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Nestleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.10.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 17:15 Saksnr til og frå: 056/13-064/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.09.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 13:50 Saksnr til og frå: 042/12-053/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 28.08.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 21:00 Saksnr til og frå: 042/13-055/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:10 Saksnr til og frå: 032/15-039/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtedato: 23.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 Synfaring oppmøte Nordbø pensjonat Saksnr til og frå: 013/12-019/12 Møtet blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 14.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 16.15 Saksnr til og frå: 020/12-026/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 22.06.2011 Møtestad: Kommunehuset (Synfaring før møtet) Møtetid: Kl. 10:00 18:00 Saksnr til og frå: 042/11-047/11 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 05.11.2012 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 19:30 Saksnr til og frå: 033/12-039/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.06.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 028/17-031/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 17.00 Saksnr til og frå: 011/16-017/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 20.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.14:00 15:05 Saksnr til og frå: 045/13-051/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.02.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 18:15 Saksnr til og frå: 010/12-013/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: Nestleiar Mathias

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 09.03.2010 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:00 Saksnr til og frå: 008/10-015/10 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Thomas

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 18.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 10.45 Saksnr til og frå: 037/12-041/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.03.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.30 Saksnr til og frå: 021/17-034/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 09.01.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Saksnr til og frå: 001/12-007/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.01.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.00 16.00 Saksnr til og frå: 001/17-008/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 24.08.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 20.00 Saksnr til og frå: 052/16-066/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.03.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18:00 20:55 Saksnr til og frå: 005/12-013/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtedato: 16.07.2015 Møtestad: Kommunehuset + synfaring Møtetid: Kl. 08:00 15:30 Saksnr til og frå: 095/15-106/15 Møtet blei styrt av: leiar Olaf Bekkhus

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.45 Saksnr til og frå: 036/17-042/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 22.05.2015 Møtestad: Møtetid: Kl. Saksnr til og frå: 019/15-030/15 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: leiar Olaf Bekkhus Medlemene blei innkalla i skriv datert

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 19:10 Saksnr til og frå: 025/15-029/15 Møtet blei styrt av: varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 26.05.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:30 Saksnr til og frå: 024/15-037/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 18.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 19.25 Saksnr til og frå: 026/16-038/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 16.11.2010 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl.17:00 19:30 Saksnr til og frå: 039/10-045/10 Møtet blei styrt av: utvalsleiar Camilla Krosshus Møteprotokoll for Utval for

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Hjartdal kommune Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Møtedato: 08.04.2016 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Tuddal Møtetid: Kl. 08.00 13.45 Saksnr til og frå: 030/16-038/16 Møtet blei styrt av: Ronny

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 15:45 Saksnr til og frå: 028/12-036/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 13:25 Saksnr til og frå: 040/15-044/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 007/11-013/11 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Camilla

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.09.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 21.00 Saksnr til og frå: 050/17-054/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 18.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 10.45 12.00 Saksnr til og frå: 018/12-026/12 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.10.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Saksnr til og frå: 054/14-068/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Varaordførar Inger Øya Grøgård Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 23.10.2013 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09:00 16:00 Saksnr til og frå: 062/13-068/13 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.05.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.18:00 20:15 Saksnr til og frå: 020/10-029/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 28.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:25 15:00 Saksnr til og frå: 006/11-010/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 22.11.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl 12:00. 14:00 Saksnr til og frå: 044/10-052/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.03.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 006/15-014/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 31.08.2010 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 21:30 Saksnr til og frå: 027/10-035/10 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Thomas

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Teknisk utval

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Møte nr 3 den 15.10.2013 Side 1 av 12 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Den 15.10.2013 kl 16:00 18.15, heldt Teknisk utval møte på Kommunehuset. Følgjande

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 08.06.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:30 Saksnr til og frå: 024/09-034/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset - kommunestyresalen Møtedato: 01.10.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakere Anita Ostnes Terje Vadset Gunnar Hauge Kari Grindvik Forfall

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 26.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Synfaring sak 053/13. Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 12.45 Saksnr til og frå: 026/16-035/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.01.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 14:55 Saksnr til og frå: 001/15-005/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 10.05.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 21.45 Saksnr til og frå: 035/17-047/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:00 Saksnr til og frå: 034/13-044/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 05.10.2017 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl.17.00 20.30 Saksnr til og frå: 075/17-091/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun Solberg, leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Administrasjonsutval

Møteprotokoll for Administrasjonsutval Hjartdal kommune Møtedato: 13.04.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Saksnr til og frå: 005/15-007/15 Møteprotokoll for Administrasjonsutval Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Saksnr til og frå: 008/13-016/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: varaordførar Inger Øya Grøgård

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.10.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 17.00 Saksnr til og frå: 056/15-063/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 01.10.2013 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00-17.30 Saksnr til og frå: 025/13-028/13 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 25.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08.00 11.30 Saksnr til og frå: 003/16-011/16 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: leiar Olav Øyen Medlemene blei

Detaljer

Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Utval for plan og byggesaker /12 AEB

Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Utval for plan og byggesaker /12 AEB Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Utval for plan og byggesaker 22.08.2012 089/12 AEB Saksansvarleg: Anne E. Bamle Arkiv: GBNR- 112/2, Planid- Arkivnr.: 11/1844 1. GONGS

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 03.07.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 17:40 Saksnr til og frå: 061/15-072/15 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: nestleiar Sverre Haugan Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.02.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Kari

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:50 Saksnr til og frå: 017/13-020/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:10 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer