Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling"

Transkript

1 Hjartdal kommune Møtedato: Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl Saksnr til og frå: 052/16-066/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun Solberg, leiar Medlemene blei innkalla elektronisk og møtet vart kunngjort på kommunens heimeside. Medlemmer (Før evt. opp kven som er borte) Sigrid Dahl (H) meldt forfall Gunvald Tho (SP) meldt forfall Varamedlemmer Jon Bondal (H) Ken Henry Skeie (SP) Andre Einingsleiar Anne E. Bamle Ingen merknad til innkalling og sakliste Underskrifter Vi stadfester at møteboka er i samsvar med det som blei vedteke på møtet. Audun Solberg Jon Bondal Bjørg Sletta Rue Ken Henry Skeie Inger Øya Grøgård Nils Bondal Olav Øyen

2 Saksliste: Sak nr. Saktittel 052/16 GODKJENNING AV MØTEBOK 053/16 DELEGASJONSSAK 054/16 REFERATSAKER 055/16 KLAGE PÅ VEDTAK OM EIGEDOMSTYPE, GNR. 2, BNR. 5, LITLE-TO 056/16 KLAGE PÅ GITT FELLINGSLØYVE FOR ELG KLAGAR: OMNES JAKTVALD V/OLAV FLATLAND 057/16 FISKEFOND /16 KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM BRUKSENDRING - HELSEHUSET TUDDAL GNR/BNR 96/10 059/16 SØKNAD OM KONSESJON VED OVERTAKING AV FAST EIGEDOM GNR 80 BNR 1 - INGAR HAUGAN OG GRO HEIDI ANDERSEN 060/16 JOHN BONDAL OG HANNE ERIKSEN - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR DELING AV EIGEDOM GNR/BNR 98/61 OG 2 061/16 SØKNAD DISPENSASJON FRÅ BYGGEGRENSE FOR TILTAK UTEN ANSVARSRETT - LEVEGG OG TAK OVER PLATTING 062/16 DISPENSASJON FRÅ BYGGEGRENSE TIL FV. 651 FOR OPPFØRING AV GARASJE PÅ GNR/BNR 90/24 063/16 SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ BYGGEGRENSE TIL FYLKESVEG 651 FOR OPPFØRING AV GARASJE PÅ GNR/BNR 69/5 064/16 SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLANEN - ANNEKS PÅ GNR. 37 BNR. 1 FNR. 13, TOPPENVEGEN. TILTAKSHAVAR: VIBEKE HOLMEN OG KYRRE MAGNUS TØRHAUG 065/16 SØKNAD OM DISPENSASJON - TILBYGG INNAFOR 50- METER FRÅ LANGETJØNN, GNR. 94 BNR. 15 FNR. 1. TILTAKSHAVAR: ANNE-ELISABETH ARNULF 066/16 SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ REKKEFØLGEKRAV - REGULEINGSPLAN LØKJESTUL HYTTEOMRÅDE. HEIMELSHAVAR: KJELL HØISETH

3 052/16: GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN TILRÅR Møteboka blir godkjent slik ho ligg føre. Rådmannen si tilråding samrøystes vedteke. POU-052/16VEDTAK: Møteboka blir godkjent slik ho ligg føre. 053/16: DELEGASJONSSAK Delegasjonssakene blir teke til orientering slik dei ligg føre. Administrasjonen orienterte i sak FPOU 112/16 at det ikkje vil bli gjennom hogst på eigedomen. Administrasjonen orienterte i sak FPOU 114/16 at det ikkje vil bli gjennom hogst på eigedomen. Det er oppgitt feil namn på eigar. Administrasjonen orienterte i sak FPOU 146/16 at samtykke frå nabo er trukket attende og vedtaket er oppheva Rådmannen si tilråding samrøystes vedteke. POU-053/16 VEDTAK: Delegasjonssakene blir teke til orientering slik dei ligg føre. 054/16: REFERATSAKER Referatsakene blir teke til orientering slik dei ligg føre. Rådmannen si tilråding samrøystes vedteke.

4 POU-054/16 VEDTAK: Referatsakene blir teke til orientering slik dei ligg føre. 055/16: KLAGE PÅ VEDTAK OM EIGEDOMSTYPE, GNR. 2, BNR. 5, LITLE-TO Utval for plan og utvikling har handsama klage frå advokat Aarnes på vedtak i sak 42/16, Klaga vert ikkje tatt til følgje, grunngjeve med at utvalet ikkje finn at det er gjort sakshandsamingsfeil i saka, jamfør saksutgreiinga. 2. Saka vert sendt Fylkesmannen i Telemark for endeleg avgjerd. Det vart gjennomført synfaring. Brev datert frå advokat Aarnes blei delt ut i møtet og det vart satt av tid til å lese dokumentet. POU-055/16 VEDTAK: 1. Klaga vert ikkje tatt til følgje, grunngjeve med at utvalet ikkje finn at det er gjort sakshandsamingsfeil i saka, jamfør saksutgreiinga. 2. Saka vert sendt Fylkesmannen i Telemark for endeleg avgjerd. 056/16: KLAGE PÅ GITT FELLINGSLØYVE FOR ELG KLAGAR: OMNES JAKTVALD V/OLAV FLATLAND Utval for plan og utvikling har handsama klage frå Omnes jaktvald datert på fellingsløyve på elg. Utvalet kan ikkje sjå at klaga tilfører nye opplysningar i saken eller at det er gjort feil vurdering av regelverket under tidligare delegert handsaming. Klagen vert ikkje til følgje og delegert vedtak i sak 110/16 vert oppretthaldt. Saka vert sendt Fylkesmannen i Telemark for endeleg avgjerd.

5 POU-056/16 VEDTAK: Utval for plan og utvikling har handsama klage frå Omnes jaktvald datert på fellingsløyve på elg. Utvalet kan ikkje sjå at klaga tilfører nye opplysningar i saken eller at det er gjort feil vurdering av regelverket under tidligare delegert handsaming. Klagen vert ikkje til følgje og delegert vedtak i sak 110/16 vert oppretthaldt. Saka vert sendt Fylkesmannen i Telemark for endeleg avgjerd. 057/16: FISKEFOND Renter av det kommunale Fiskefondet vert for året 2016 fordelt slik: - Reisjå-Bondal Utmarkslag får tildela kr ,- 2. Sluttrapport frå prosjektet om korleis tilskotet er nytta skal sendast Hjartdal kommune seinast 1. februar Tilskotet utbetalast frå konto med dekning frå "Fond til fremme av fiske" (FISKEFONDET) - konto John Bondal stilte spørsmål ved eigen habilitet. Han er leiar av Reisjå-Bondal Utmarkslag. Utvalet sa John Bondal samrøystes inhabil etter fvl 6, 1. ledd, bokstav a) når han sjølv er part i saken. Det var 6 medlemer til stades under handsaming av saka.

6 POU-057/16 VEDTAK: 1. Renter av det kommunale Fiskefondet vert for året 2016 fordelt slik: - Reisjå-Bondal Utmarkslag får tildela kr ,- 2. Sluttrapport frå prosjektet om korleis tilskotet er nytta skal sendast Hjartdal kommune seinast 1. februar Tilskotet utbetalast frå konto med dekning frå "Fond til fremme av fiske" (FISKEFONDET) - konto /16: KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM BRUKSENDRING - HELSEHUSET TUDDAL GNR/BNR 96/10 Utval for plan og utvikling har vurdert klagen frå Tuddal helselag av Klagen kjem ikkje med nye moment som ikkje var kjent på tidspunktet vedtaket blei fatta. Utval for plan og utvikling held fast ved vedtak om avslag på bruksending. Klagen sendast til Fylkesmannen i Telemark for endeleg avgjerd Audun Solberg (KrF) la fram følgjande framlegg: Utval for plan og utvikling imøtekjem klaga frå Tuddal helselag av og gjev disp. frå reguleringsplan Tuddal sentrum med at det blir gitt bruksendring frå forsamlingshus til fritidsbustad for Helsehuset. Grunngjeving: Helsehuset ligg i tilknyting til eit hytteområde, næraste nabo er ei hytte. Og i Tuddal er det utanom skulen og kyrkja heile 7 forsamlingshus som frivillige lag driftar. Det vil eigentleg bare vera ein styrke for bygda om det blir færre forsamlingshus. Det er tidkrevande og dyrt å drifte eit forsamlingshus. Om Tuddal helselag leiger seg inn i eit av dei andre forsamlingshusa, vil det økonomisk sett vera ein vinn-situasjon for begge laga. Om ikkje helselaget får selt huset sitt, kan eit brutalt alternativ vera at dette vesle laget brukar for mykje energi på å drifte huset, vanleg lagsaktivitet minkar og laget visnar bort.

7 Framlegget frå Audun Solberg vart satt opp mot rådmannen si tilråding. Framlegget frå Audun Solberg vart vedtatt mot 1 stemme. POU-058/16 VEDTAK: Utval for plan og utvikling imøtekjem klaga frå Tuddal helselag av og gjev disp. frå reguleringsplan Tuddal sentrum med at det blir gitt bruksendring frå forsamlingshus til fritidsbustad for Helsehuset. Grunngjeving: Helsehuset ligg i tilknyting til eit hytteområde, næraste nabo er ei hytte. Og i Tuddal er det utanom skulen og kyrkja heile 7 forsamlingshus som frivillige lag driftar. Det vil eigentleg bare vera ein styrke for bygda om det blir færre forsamlingshus. Det er tidkrevande og dyrt å drifte eit forsamlingshus. Om Tuddal helselag leiger seg inn i eit av dei andre forsamlingshusa, vil det økonomisk sett vera ein vinn-situasjon for begge laga. Om ikkje helselaget får selt huset sitt, kan eit brutalt alternativ vera at dette vesle laget brukar for mykje energi på å drifte huset, vanleg lagsaktivitet minkar og laget visnar bort. 059/16: SØKNAD OM KONSESJON VED OVERTAKING AV FAST EIGEDOM GNR 80 BNR 1 - INGAR HAUGAN OG GRO HEIDI ANDERSEN 1. Hjartdal kommune gjev med heimel i konsesjonslova Ingar Haugan og Gro Hege Andersen konsesjon for overtaking av eigedomen gnr/bnr 80/1 til avtalt pris kr 4,2 millionar. 2. I medhald av konsesjonslova 11 blir konsesjon gitt på vilkår av at Ingar Haugan buset seg på eigedomen innan 1 eitt år - og deretter sjølve bur på eigedomen i minst 5 fem- år i samanheng Olav Øyen stilte spørsmål ved eigen habilitet. Han er svoger til kjøpar. Utvalet sa Olav Øyen samrøystes inhabil etter fvl 6, 2. ledd, særegne forhold. Det var 6 medlemer til stades under handsaming av saka. POU-059/16 VEDTAK: 1. Hjartdal kommune gjev med heimel i konsesjonslova Ingar Haugan og Gro Hege Andersen konsesjon for overtaking av eigedomen gnr/bnr 80/1 til avtalt pris kr 4,2 millionar.

8 2. I medhald av konsesjonslova 11 blir konsesjon gitt på vilkår av at Ingar Haugan buset seg på eigedomen innan 1 eitt år - og deretter sjølve bur på eigedomen i minst 5 femår i samanheng. 060/16: JOHN BONDAL OG HANNE ERIKSEN - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR DELING AV EIGEDOM GNR/BNR 98/61 OG 2 I medhald av pbl 19-2 gjev Hjartdal kommune John Bondal og Hanne Eriksen & Bent Brandshaug dispensasjon frå krav til reguleringsplan for frådeling av ca. 263 m 2 som synt på søknad datera som tillegg til tomt 21 i reguleringsplan for Åråhovde. John Bondal stilte spørsmål om eigen habilitet. Han er søkjar. Utvalet sa John Bondal samrøystes inhabil etter fvl 6, 1. ledd, bokstav a) når han sjølv er part i saken. Nils Bondal stilte spørsmål om eigen habilitet. Han er bror til søkjar. Utvalet sa Nils Bondal samrøystes inhabil etter fvl 6, 1. ledd, bokstav B), slekt og svogerskap. Det var 5 medlemer til stades under handsaming av saka. POU-060/16 VEDTAK: I medhald av pbl 19-2 gjev Hjartdal kommune John Bondal og Hanne Eriksen & Bent Brandshaug dispensasjon frå krav til reguleringsplan for frådeling av ca. 263 m 2 som synt på søknad datera som tillegg til tomt 21 i reguleringsplan for Åråhovde. 061/16: SØKNAD DISPENSASJON FRÅ BYGGEGRENSE FOR TILTAK UTEN ANSVARSRETT - LEVEGG OG TAK OVER PLATTING 1. Utval for plan og utvikling gir i medhald av pbl 19-2 dispensasjon frå byggegrense mot fylkesveg til oppføring av levegg og tak over platting på gnr/bnr 72/ Grunngjevinga er at vilkåra for å gi dispensasjon er oppfylt. Dette tiltaket fører ikkje til endring i trafikktryggleiken eller til hinder for drift og vedlikehald av vegen. Tiltaket er vidare unntatt søknadsplikt etter pbl 20-5, så fremt mønehøgde er under 4 meter. Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent kom fram.

9 POU-061/16 VEDTAK: 1. Utval for plan og utvikling gir i medhald av pbl 19-2 dispensasjon frå byggegrense mot fylkesveg til oppføring av levegg og tak over platting på gnr/bnr 72/ Grunngjevinga er at vilkåra for å gi dispensasjon er oppfylt. Dette tiltaket fører ikkje til endring i trafikktryggleiken eller til hinder for drift og vedlikehald av vegen. Tiltaket er vidare unntatt søknadsplikt etter pbl 20-5, så fremt mønehøgde er under 4 meter. Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent kom fram. 062/16: DISPENSASJON FRÅ BYGGEGRENSE TIL FV. 651 FOR OPPFØRING AV GARASJE PÅ GNR/BNR 90/24 1. Utval for plan og utvikling gir i medhald av pbl 19-2 dispensasjon frå byggegrense mot fylkesveg til oppføring av garasje minst 11 meter frå midlinja på fylkesveg 651 på gnr/bnr 90/24. Det må sikrast areal til å snu på eigedomen. 2. Grunngjevinga er at vilkåra for å gi dispensasjon er oppfylt. Dette tiltaket fører ikkje til endring i trafikktryggleiken eller til hinder for drift og vedlikehald av vegen. Tiltaket er vidare unntatt søknadsplikt etter pbl Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent. Bjørg Sletta Rue stilte spørsmål ved eigen habilitet. Ho er eigar av naboeigedomen (felels grense). Utvalet sa Bjørg Sletta Rue samrøystes inhabil etter fvl 6, 1. ledd, bokstav a) når han sjølv er part i saken. Det var 6 medlemer til stades under handsaming av saka.

10 POU-062/16 VEDTAK: 1. Utval for plan og utvikling gir i medhald av pbl 19-2 dispensasjon frå byggegrense mot fylkesveg til oppføring av garasje minst 11 meter frå midlinja på fylkesveg 651 på gnr/bnr 90/24. Det må sikrast areal til å snu på eigedomen. 2. Grunngjevinga er at vilkåra for å gi dispensasjon er oppfylt. Dette tiltaket fører ikkje til endring i trafikktryggleiken eller til hinder for drift og vedlikehald av vegen. Tiltaket er vidare unntatt søknadsplikt etter pbl Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent. 063/16: SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ BYGGEGRENSE TIL FYLKESVEG 651 FOR OPPFØRING AV GARASJE PÅ GNR/BNR 69/5 1. Utval for plan og utvikling gir i medhald av pbl 19-2 dispensasjon frå byggegrense mot fylkesveg til oppføring garasje 24 meter frå Fv. 651 på gnr/bnr 69/5. 2. Grunngjevinga er at vilkåra for å gi dispensasjon er oppfylt. Dette tiltaket fører ikkje til endring i trafikktryggleiken eller til hinder for drift og vedlikehald av vegen. Tiltaket vil vidare bli handsama delegert når søkar har sendt inn søknad om tiltak etter pbl Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent kom fram. POU-063/16 VEDTAK: 1. Utval for plan og utvikling gir i medhald av pbl 19-2 dispensasjon frå byggegrense mot fylkesveg til oppføring garasje 24 meter frå Fv. 651 på gnr/bnr 69/5. 2. Grunngjevinga er at vilkåra for å gi dispensasjon er oppfylt. Dette tiltaket fører ikkje til endring i trafikktryggleiken eller til hinder for drift og vedlikehald av vegen. Tiltaket vil vidare bli handsama delegert når søkar har sendt inn søknad om tiltak etter pbl 20-3.

11 Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent kom fram. 064/16: SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLANEN - ANNEKS PÅ GNR. 37 BNR. 1 FNR. 13, TOPPENVEGEN. TILTAKSHAVAR: VIBEKE HOLMEN OG KYRRE MAGNUS TØRHAUG Utval for plan og utvikling gir i medhald av pbl 19-2 dispensasjon frå kommuneplanen for anneks på Gnr. 37 Bnr. 1 fnr. 13 på 32 m² bebygd areal. Grunngjevinga er at vilkåra for å gi dispensasjon er oppfylt. Omsøkt tiltak er godt tilpassa eksisterande hytte og terreng. Tiltaket skal vidare handsamast etter pbl Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent - kom fram. POU-064/16 VEDTAK: Utval for plan og utvikling gir i medhald av pbl 19-2 dispensasjon frå kommuneplanen for anneks på Gnr. 37 Bnr. 1 fnr. 13 på 32 m² bebygd areal. Grunngjevinga er at vilkåra for å gi dispensasjon er oppfylt. Omsøkt tiltak er godt tilpassa eksisterande hytte og terreng. Tiltaket skal vidare handsamast etter pbl Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent - kom fram.

12 065/16: SØKNAD OM DISPENSASJON - TILBYGG INNAFOR 50-METER FRÅ LANGETJØNN, GNR. 94 BNR. 15 FNR. 1. TILTAKSHAVAR: ANNE- ELISABETH ARNULF 1. Utval for plan og utvikling gir i medhald av pbl 19-2 dispensasjon frå kommuneplanen pkt. 4.1 til oppføring av tilbygg på Gnr. 94 Bnr. 15 fnr. 1 innom byggjeforbodssone kring vassdrag. 2. Grunngjevinga er at omsynet til natur, landskap og allmenn ferdsel ikkje vert sett vesentlig til side, og dermed er vilkåra for å gi dispensasjon oppfylt. Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent - kom fram Audun Solberg stilte spørsmål ved eigen habilitet. Han er nabo til søkjar (festetomt). Utvalet sa Audun Solberg samrøytes inhabilitet etter fvl 6, 2. ledd, særegne forhold. Inge Øya Grøgård leia møtet under handsaming av denne saka. Det var 6 medlemer til stades under handsaming av saka. POU-065/16 VEDTAK: 1. Utval for plan og utvikling gir i medhald av pbl 19-2 dispensasjon frå kommuneplanen pkt. 4.1 til oppføring av tilbygg på Gnr. 94 Bnr. 15 fnr. 1 innom byggjeforbodssone kring vassdrag. 2. Grunngjevinga er at omsynet til natur, landskap og allmenn ferdsel ikkje vert sett vesentlig til side, og dermed er vilkåra for å gi dispensasjon oppfylt. Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent - kom fram.

13 066/16: SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ REKKEFØLGEKRAV - REGULEINGSPLAN LØKJESTUL HYTTEOMRÅDE. HEIMELSHAVAR: KJELL HØISETH Utval for plan og utvikling gir i medhald av pbl 19-2 dispensasjon frå reguleringsplanen Løkjestul hytteområde pkt. 2.1 til å gi byggeløyve for hytte på den 7 nde tomta (Gnr. 94 Bnr. 84). Det settast vilkår om at det ikkje vert satt i gang bygging av hytta på Gnr. 94 Bnr. 81 og at tomta ikkje blir seld eller tatt i bruk før ny atkomst frå Fv 651 er etablert. Grunngjevinga er at vilkåra for å gi dispensasjon er oppfylt. Tiltaket skal vidare handsamast etter pbl Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent - kom fram. Inger Øya Grøgård stilte spørsmål ved eigen habilitet. Ho er nabo/oppsittar til vegen og ektefelle kome med merknad til søknaden. Utvalet sa Inger Øya Grøgård samrøystes inhabil etter fvl 6, 2. ledd, særegne forhold. Det var 6 medlemer til stades under handsaming av saka. E-post datert 22. august 2016 frå kjøpar av eigedomen blei lagt fram for utvalet og det blei satt av tid til å lese dokumentet. Framlegg frå Olav Øyen (AP): Saken utsettes. Det foretas befaring og saken bes opplyst betre ved at naboer og oppsittere kalles inn. Grunngjeving i misnøye og underskriftskampanje. Det blei votert over framlegget om å utsette saka. Samrøystes. POU-066/16 VEDTAK: Saka utsetjast. Det foretas befaring og saken bes opplyst betre ved at naboer og oppsittere kalles inn. Grunngjeving i misnøye og underskriftskampanje.

14

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.30 Saksnr til og frå: 018/16-025/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audusn Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.15 Saksnr til og frå: 039/16-051/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 040/15-052/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 20.01.2016 Møtestad: Synfaring Russmarken og Gvålsheia/Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.30 18.40 Saksnr til og frå: 001/16-010/16 Møtet

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.10 19.10 Saksnr til og frå: 066/15-076/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.10.2016 Møtestad: Synfaring/kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 067/16-076/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 21.10.2015 Møtestad: Synfaring i Tuddal sak 55/15 og 56/15. Møte på kommunehuset Møtetid: Kl. 16.30 21.15 Saksnr til og frå: 053/15-065/15

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 21.06.2017 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Møtetid: Kl. 12.00 18.45 Saksnr til og frå: 048/17-057/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 04.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:10 Saksnr til og frå: 075/13-083/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 29.05.2013 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:15 Saksnr til og frå: 022/13-029/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 20:40 Saksnr til og frå: 044/14-055/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:40 Saksnr til og frå: 011/15-019/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 039/14-043/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtedato: 23.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 Synfaring oppmøte Nordbø pensjonat Saksnr til og frå: 013/12-019/12 Møtet blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 22.01.2014 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 001/14-010/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:10 Saksnr til og frå: 032/15-039/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 16.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.18:00 19:15 Saksnr til og frå: 013/11-020/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.02.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:15 Saksnr til og frå: 001/13-007/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 20.05.2015 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 16:30 19:00 Saksnr til og frå: 028/15-031/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 19:30 Saksnr til og frå: 068/10-076/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 009/13-021/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 27.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 18:00 Saksnr til og frå: 071/12-080/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 28.09.2011 Møtestad: Tuddal Høyfjellshotell Møtetid: Kl. 17:00 20:30 Saksnr til og frå: 056/11-060/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 07.11.2012 Møtestad: Kommunehuset,formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:55 Saksnr til og frå: 113/12-120/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 30.05.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 046/12-057/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 11.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:20 Saksnr til og frå: 024/12-037/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 11.01.2012 Møtestad: Kommunehuste,Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 001/12-009/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 01.06.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19:00 Saksnr til og frå: 036/11-041/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 04.06.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:30 19:05 Saksnr til og frå: 032/14-038/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 14.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 16.15 Saksnr til og frå: 020/12-026/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.06.2013 Møtestad: Tuddal Skule Møtetid: Kl. 17:00 20:30 Saksnr til og frå: 030/13-041/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 18:00 19:45 Saksnr til og frå: 021/11-028/11 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 05.03.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 011/14-021/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Grøgård

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 18.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 19.25 Saksnr til og frå: 026/16-038/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 04.05.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19.00 Saksnr til og frå: 029/11-035/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: Utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 25.04.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 20.05 Saksnr til og frå: 038/12-045/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.09.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 13:50 Saksnr til og frå: 042/12-053/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.45 Saksnr til og frå: 036/17-042/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 12.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19:30 Saksnr til og frå: 001/11-012/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 17.00 Saksnr til og frå: 011/16-017/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 027/12-032/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Nestleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 09.03.2010 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:00 Saksnr til og frå: 008/10-015/10 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Thomas

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 20.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.14:00 15:05 Saksnr til og frå: 045/13-051/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 05.11.2012 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 19:30 Saksnr til og frå: 033/12-039/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtedato: 16.07.2015 Møtestad: Kommunehuset + synfaring Møtetid: Kl. 08:00 15:30 Saksnr til og frå: 095/15-106/15 Møtet blei styrt av: leiar Olaf Bekkhus

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.10.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 17:15 Saksnr til og frå: 056/13-064/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.06.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 028/17-031/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 18.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 10.45 Saksnr til og frå: 037/12-041/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.09.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 21.00 Saksnr til og frå: 050/17-054/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 17.11.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.15:45 18:45 Saksnr til og frå: 077/10-089/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 007/11-013/11 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Camilla

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.09.2011 Møtestad: kommunehuset, Sauland Møtetid: Kl. 18:00 19:30 Saksnr til og frå: 048/11-055/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: Borghild

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 04.04.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.55 Saksnr til og frå: 016/17-023/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 28.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:25 15:00 Saksnr til og frå: 006/11-010/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Hjartdal kommune Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Møtedato: 08.04.2016 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Tuddal Møtetid: Kl. 08.00 13.45 Saksnr til og frå: 030/16-038/16 Møtet blei styrt av: Ronny

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 05.12.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:30 Saksnr til og frå: 121/12-133/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 09.01.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Saksnr til og frå: 001/12-007/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 27.01.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:45 16:15 Saksnr til og frå: 001/14-004/14 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 22.05.2015 Møtestad: Møtetid: Kl. Saksnr til og frå: 019/15-030/15 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: leiar Olaf Bekkhus Medlemene blei innkalla i skriv datert

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.01.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.00 16.00 Saksnr til og frå: 001/17-008/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 30.11.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:00 Saksnr til og frå: 066/11-075/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.10.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Saksnr til og frå: 054/14-068/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Varaordførar Inger Øya Grøgård Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.03.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18:00 20:55 Saksnr til og frå: 005/12-013/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:50 Saksnr til og frå: 017/13-020/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 27.03.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.30 16.00 Saksnr til og frå: 009/17-013/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.03.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.30 Saksnr til og frå: 021/17-034/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 14:50 Saksnr til og frå: 076/14-089/14 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 19:10 Saksnr til og frå: 025/15-029/15 Møtet blei styrt av: varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 10.05.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 21.45 Saksnr til og frå: 035/17-047/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 16.05.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 12:45 Saksnr til og frå: 013/13-018/13 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid. Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 01.09.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 20:30 Saksnr til og frå: 053/10-067/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:45 12:50 Saksnr til og frå: 017/11-023/11 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av:ordførar Olav Tho Medlemene blei innkalla

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 22.08.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 15:15 19:30 Saksnr til og frå: 081/12-096/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:00 Saksnr til og frå: 034/13-044/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 03.06.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 011/14-018/14 Da både leiar og

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.10.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 17.00 Saksnr til og frå: 056/15-063/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 019/14-025/14 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Einar Løndal, leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 15.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 18:35 Saksnr til og frå: 001/11-006/11 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: nestleiar Morgan

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:10 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 12.45 Saksnr til og frå: 026/16-035/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 04.12.2012 Møtestad: Biblioteket Møtetid: Kl. 17.00 19.00 Saksnr til og frå: 044/12-050/12 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Einar Løndal, leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 23.08.2017 Møtestad: Tuddal Oppvekstsenter/synfaring Møtetid: Kl. 17.00 19.40 Saksnr til og frå: 058/17-074/17 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 13:25 Saksnr til og frå: 040/15-044/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 15:45 Saksnr til og frå: 028/12-036/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.03.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 006/15-014/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.03.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.35 15.40 Saksnr til og frå: 016/16-022/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Varaordførar Nils Olav Hovde

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 31.08.2010 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 21:30 Saksnr til og frå: 027/10-035/10 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Thomas

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 19.05.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 Saksnr til og frå: 008/15-018/15 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: Olaf Bekkhus Medlemene blei innkalla

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 25.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08.00 11.30 Saksnr til og frå: 003/16-011/16 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: leiar Olav Øyen Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, byggjesakshandsamar og politisk sekretær som førte møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, byggjesakshandsamar og politisk sekretær som førte møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.06.2013 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, leiar Torbjørn Skodjereite, nestleiar Kari Grindvik Kjell Haukeberg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 28.08.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 21:00 Saksnr til og frå: 042/13-055/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 20.10.2015 Møtestad: Tuddalssalen, Kommunehuset. Møtetid: Kl. 18.00 19.15 Saksnr til og frå: 028/15-035/15 Møtet blei styrt av:

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 13.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 08:45 Saksnr til og frå: 069/12-070/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 16.05.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 11:00 12:00 Saksnr til og frå: 032/13-033/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 28.10.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 17.00 Saksnr til og frå: 111/15-116/15 Møtet blei styrt av: ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 03.07.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 17:40 Saksnr til og frå: 061/15-072/15 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: nestleiar Sverre Haugan Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 07.03.2012 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:07 Saksnr til og frå: 015/12-023/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 26.05.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:30 Saksnr til og frå: 024/15-037/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 09.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 007/11-011/11 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer