Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling"

Transkript

1 Hjartdal kommune Møtedato: Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl Saksnr til og frå: 075/17-091/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun Solberg, leiar Medlemene blei innkalla elektronisk og møtet vart kunngjort på kommunens heimeside. Medlemmer (Før evt. opp kven som er borte) Samtlege møtte Varamedlemmer Torunn Gjerjordet møtte for Audun Solberg i sak 77/17 Andre Samfunnsutviklar skog/næring Trygve W. Solem Ordførar Bengt Halvard Odden Einingsleiar Anne E. Bamle Ingen merknad til innkaling og sakliste Underskrifter Vi stadfester at møteboka er i samsvar med det som blei vedteke på møtet. Audun Solberg Bjørg Sletta Rue Gunvald Tho Olav Øyen Inger Øya Grøgård Nils Bondal Sigrid Dahl

2 Sak nr. Saktittel 075/17 GODKJENNING AV MØTEBOK 076/17 DELEGASJONSSAK 077/17 KLAGE PÅ AVSLAG OM DELING AV LANDBRUKSEIGEDOM - GNR 76 BNR 1 OG 2 OG GNR 80 BNR 9 - HEIMELSHAVAR: SOLVOR OG EINAR SMÅKASIN 078/17 HANDSAMING AV KLAGE PÅ AVSLAG OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG - STULSVEG TIL LAUVHAUG, AVVIK FRÅ VEGKLASSE 079/17 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIGEDOM GNR 64 BNR 1 080/17 TILLEGGSPUNKT TIL VEDTAK OM KONSESJON - GNR 85 BNR 1 OG GNR 15 BNR 2 081/17 KRAV OM REFUSJON AV GEBYR PÅ BYGGESØKNAD - INGVILD KVAALE SUNDVOR 082/17 KRAV OM REFUSJON AV GEBYR PÅ BYGGESØKNAD - RANVEIG SUNDVOR 083/17 SØKNAD OM DISPENSASJON PÅ AREALOVERFØRING FRÅ GNR 29 BNR 2 TIL GNR 29 BNR 21 BREIVATN - HEIMELSHAVAR: SONDRE T ØVERBØ 084/17 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FLYTTING AV GNR 104 BNR 70 SOLHEIMSBEITE- HEIMELSHAVAR: BJØRN OLAV ØYA 085/17 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV VEG TIL FRITIDSTOMTER - GNR 104 BNR 4 SOLHEIMSBEITE - HEIMELSHAVAR: HALVOR KASIN 086/17 SØKNAD OM DISPENSASJON - AVSTAND TIL FV652 OG BEBYGD AREAL - GNR 106 BNR 25, TUDDAL. HEIMELSHAVAR: JAN ENGEBRETSEN 087/17 SØKNAD OM DISPENSASJON PÅ BOD - GNR 19 FNR 22 HUNDEMYREN - HEIMELSHAVAR: INGUNN FLATLAND 088/17 SØKNAD OM DISPENSASJON - ANTENNEMAST TIL NØDNETT PÅ GNR. 61 BNR. 11, RUNNINGSFJELL. TILTAKSHAVAR: MOTOROLA SOLUTIONS NORWAY AS 089/17 FORVALTNING AV BEVER - KOMMUNALE MÅLSETNINGAR 090/17 LOKAL FORSKRIFT OM TILSYN MED BYGNINGAR, OMRÅDE MM 091/17 SØKNAD OM DISPENSASJON - LEDNINGSNETT TUDDAL HØYFJELLSHOTELL, FASE 2, GNR. 97 BNR. 2. TILTAKSHAVAR: RUSSMARKEN VA AS

3 075/17: GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN TILRÅR Møteboka frå utvalsmøte i plan og utvikling blir godkjent slik ho ligg føre. Rådmannen si tilråding samrøystes vedteke. POU-075/17 VEDTAK: Møteboka frå utvalsmøte i plan og utvikling blir godkjent slik ho ligg føre. 076/17: DELEGASJONSSAK Delegasjonssakene blir teke til orientering slik dei ligg føre. Det blei stilt spørsmål ved FPOUsak: 214/17, 223/17, 224/17, 225/17, 226,17, 227/17, 228/17, 229/17, 233/17, 234/17, 235/17, 236/17 og 237/17. Rådmannen si tilråding samrøystes vedteke. POU-076/17 VEDTAK: Delegasjonssakene blir teke til orientering slik dei ligg føre. 077/17: KLAGE PÅ AVSLAG OM DELING AV LANDBRUKSEIGEDOM - GNR 76 BNR 1 OG 2 OG GNR 80 BNR 9 - HEIMELSHAVAR: SOLVOR OG EINAR SMÅKASIN Utval for plan og utvikling har handsama klaga frå heimelshavar datert den på bakgrunn av avslaget for å dele gnr 80 bnr 9 frå driftseininga gnr 76 bnr 1 og 2. Utvalet ser at i denne saka er det gode argument for å gje løyve til deling, og som legg til rette for ei befolkningsauke og politiske mål. På den andre sida har det ikkje kome inn nye moment i saka som gjer at det kan gjevast løyve til deling etter 12 i jordlova sidan vilkåra 1 i jordlova ikkje er oppfylt. Delinga som omsøkt legg ikkje til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. Det leggast og til grunn at fradelinga føyrer til ein reduksjon av ressursgrunnlaget som vil få konsekvens for noverande og framtidige eigarar.

4 Klaga takast ikkje til følgje og utval for plan og utvikling opprettholder sitt vedtak av den Audun Solberg stilte spørsmål om eigen habilitet, etter fvl 6, 2. ledd. Utvalet sa Audun Solberg samrøystes inhabil. Torunn Gjerjordet møtte som varamann. Nesteleiar Inger Øya Grøgård leia møtet under handsaming av denne saka. Sigrid Dahl fremma følgjande framlegg til vedtak: Utval for plan og utvikling har handsama klaga frå heimelshavar på datert den på bakgrunn av avslaget for dele gnr 80 bnr 9 frå driftseininga gnr 76 bnr 1 og 2. Klaga takast til følgje og Utval for plan og utvikling gjevt løyve til deling etter 12 i jordlova. Sjølv om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, vil omsynet som skal verne arealresursane kunne sikrast ved at det tinglesast ein forkjøpsrett og bruksrett for gnr 76 bnr 1 og 2. Hjartdal kommune er ein typisk utkantskommune med arealmessige store avstandar, ein nedadgående og spredtbygd befolkning, og ein overvekt av eldre innbyggjarar. Det er difor eit politisk mål å styrke busetinga slik at det kan medverke til gode kommunale tenestetilbod, samstundes som det kan danne grunnlaget for at det skapast fleire arbeidsplassar. Rådmannen si tilråding blei satt opp mot framlegget frå Sigrid Dahl. Framlegget frå Sigrid Dahl vart vedtatt mot 1 røyst. POU-077/17 VEDTAK: Utval for plan og utvikling har handsama klaga frå heimelshavar på datert den på bakgrunn av avslaget for dele gnr 80 bnr 9 frå driftseininga gnr 76 bnr 1 og 2. Klaga takast til følgje og Utval for plan og utvikling gjev løyve til deling etter 12 i jordlova. Sjølv om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, vil omsynet som skal verne arealresursane kunne sikrast ved at det tinglesast ein forkjøpsrett og bruksrett for gnr 76 bnr 1 og 2. Hjartdal kommune er ein typisk utkantskommune med arealmessige store avstandar, ein nedadgående og spredtbygd befolkning, og ein overvekt av eldre innbyggjarar. Det er difor eit politisk mål å styrke busetinga slik at det kan medverke til gode kommunale tenestetilbod, samstundes som det kan danne grunnlaget for at det skapast fleire arbeidsplassar. 078/17: HANDSAMING AV KLAGE PÅ AVSLAG OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG - STULSVEG TIL LAUVHAUG, AVVIK FRÅ VEGKLASSE Klaga vert ikkje tatt til følgje, med grunngjeving at det ikkje har komme fram nye opplysningar som tilseier at saka bør få eit anna utfall. Saka vert sendt Fylkesmannen i Telemark for endeleg avgjersle.

5 Olav Øyen fremma følgjande framlegg til vedtak: Søkerne Kjellrun S Eikemo og Gry Helen Brekka Lund, gis løyve til å bygge landbruksveg på gnr 65, bnr 7 og gnr 65, bnr 9, Stulsveg til Lauvhaug I tråd med landbruksveiforskriften 1-2 og 1-3 vegklasse 8, enkel traktorveg, på følgjande vilkår: 1. Vegen skal byggast i tråd med søknad og opplysningar gitt i samband med søknaden, med mindre sakutgreiinga eller vedtaket seier noko anna, og etter standard som skogsveg kl.8, jfr. Normaler for landbruksveger med byggebeskrivelse fastsett av Landbruksdepartementet Anleggsarbeidet skal utførast på en slik måte at ein tar omsyn til lokalmiljø, estetikk og landskapsbilete. Ein skal unngå ikkje naudsynte terrenginngrep. 3. Dersom en under arbeidet skulle støte på kulturminner, må arbeidet stanses og det må gis melding til kommunen. 4. Endringar i terrenget må plastrast med masser som hindrer utgliding og er stabile i forhold til erosjon og ras. Vidare må bekker sikras sitt opprinnelege løp for å hindre vassføring på stader som tidligare ikkje har vore påvirka av erosjon. 5. Når vegen er ferdigstilt, skal byggherren gje melding til kommunen v/samfunnsutviklings-avdelinga for godkjenning. 6. Tiltaket skal være påbyrja innan 2 år, og må være ferdigstilt og klart for sluttgodkjenning innan 3 år frå vedtakets dato. Rådmannen si tilråding blei satt opp mot framlegget frå Olav Øyen. Framlegget frå Olav Øyen vart vedtatt mot 2 røyster. POU-078/17 VEDTAK: Søkerne Kjellrun S Eikemo og Gry Helen Brekka Lund, gis løyve til å bygge landbruksveg på gnr 65, bnr 7 og gnr 65, bnr 9, Stulsveg til Lauvhaug. I tråd med landbruksveiforskriften 1-2 og 1-3 vegklasse 8, enkel traktorveg, på følgjande vilkår: 1. Vegen skal byggast i tråd med søknad og opplysningar gitt i samband med søknaden, med mindre sakutgreiinga eller vedtaket seier noko anna, og etter standard som skogsveg kl.8, jfr. Normaler for landbruksveger med byggebeskrivelse fastsett av Landbruksdepartementet Anleggsarbeidet skal utførast på en slik måte at ein tar omsyn til lokalmiljø, estetikk og landskapsbilete. Ein skal unngå ikkje naudsynte terrenginngrep.

6 3. Dersom en under arbeidet skulle støte på kulturminner, må arbeidet stanses og det må gis melding til kommunen. 4. Endringar i terrenget må plastrast med masser som hindrer utgliding og er stabile i forhold til erosjon og ras. Vidare må bekker sikras sitt opprinnelege løp for å hindre vassføring på stader som tidligare ikkje har vore påvirka av erosjon. 5. Når vegen er ferdigstilt, skal byggherren gje melding til kommunen v/samfunnsutviklings-avdelinga for godkjenning. 6. Tiltaket skal være påbyrja innan 2 år, og må være ferdigstilt og klart for sluttgodkjenning innan 3 år frå vedtakets dato. 079/17: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIGEDOM GNR 64 BNR 1 1. Hjartdal kommune gjev med heimel i konsesjonslova Anita Skårdal Brenna konsesjon for overtaking av eigedomen gnr 64 bnr I medhald av konsesjonslova 11 blir konsesjon gitt på vilkår av at våningshuset på gnr 64 bnr 1 framleis vil bli nytta som heilårsbustad. Inger Øya Grøgård stilte spørsmål ved eigen habilitet etter fvl 6, 2. ledd. Ho er nær venn med søkjar. Utvalet sa Inger Øya Grøgård samrøystes inhabil. POU-079/17 VEDTAK: 1. Hjartdal kommune gjev med heimel i konsesjonslova Anita Skårdal Brenna konsesjon for overtaking av eigedomen gnr 64 bnr medhald av konsesjonslova 11 blir konsesjon gitt på vilkår av at våningshuset på gnr 64 bnr 1 framleis vil bli nytta som heilårsbustad. 080/17: TILLEGGSPUNKT TIL VEDTAK OM KONSESJON - GNR 85 BNR 1 OG GNR 15 BNR 2 1. Hjartdal kommune gjev med heimel i konsesjonslova Knut Thore Dahle konsesjon for overtaking av resterende ¾ av gnr 15 bnr Vedtaket blir gitt på same vilkår som POU-vedtak 064/17.

7 POU-080/17 VEDTAK: 1. Hjartdal kommune gjev med heimel i konsesjonslova Knut Thore Dahle konsesjon for overtaking av resterende ¾ av gnr 15 bnr Vedtaket blir gitt på same vilkår som POU-vedtak 064/ /17: KRAV OM REFUSJON AV GEBYR PÅ BYGGESØKNAD - INGVILD KVAALE SUNDVOR Utval for plan og utvikling opprettheld gebyret på kr ,-. Sakshandsaming er gjort i tråd med plan og bygningsloven. POU-081/17 VEDTAK: Utval for plan og utvikling opprettheld gebyret på kr ,-. Sakshandsaming er gjort i tråd med plan og bygningsloven. 082/17: KRAV OM REFUSJON AV GEBYR PÅ BYGGESØKNAD - RANVEIG SUNDVOR Utval for plan og utvikling opprettheld gebyret på kr ,-. Sakshandsaming er gjort i tråd med plan og bygningsloven.

8 POU-082/17 VEDTAK: Utval for plan og utvikling opprettheld gebyret på kr ,-. Sakshandsaming er gjort i tråd med plan og bygningsloven. 083/17: SØKNAD OM DISPENSASJON PÅ AREALOVERFØRING FRÅ GNR 29 BNR 2 TIL GNR 29 BNR 21 BREIVATN - HEIMELSHAVAR: SONDRE T ØVERBØ Utval for plan og utvikling gjev i medhald av pbl 19-2 dispensasjon for omgjering av inntil 100 m² frå jordbruk/skogbruk til fritidsbebyggelse som omsøkt på gnr 29 bnr 2 innom reguleringsplan for Øverbø hyttefelt. Arealet skal i etterkant arealoverførast til gnr 29 bnr 21. Grunngjevinga for å gje dispensasjon er at omsynet bak arealføremålet ikkje vert vesentleg tilsidesett i dette høvet, samstundes som omsøkte tiltak ikkje vil ha negativ verknad for naturmangfoldet, kulturminner eller sikkerheit. Det leggjast og vekt på at tiltaket fremmar bevaringa av særpreget i hytteområdet og at den fremmar rekreasjonsverdien. Faren for presedens er ikkje tilstade i denne saka sidan den skil seg ut på ein slik måte at den ikkje kan gjerast gjeldande for andre liknande saker. Saka handsamast vidare som ei delingssak etter plan- og bygningslova. POU-083/17 VEDTAK: Utval for plan og utvikling gjev i medhald av pbl 19-2 dispensasjon for omgjering av inntil 100 m² frå jordbruk/skogbruk til fritidsbebyggelse som omsøkt på gnr 29 bnr 2 innom reguleringsplan for Øverbø hyttefelt. Arealet skal i etterkant arealoverførast til gnr 29 bnr 21. Grunngjevinga for å gje dispensasjon er at omsynet bak arealføremålet ikkje vert vesentleg tilsidesett i dette høvet, samstundes som omsøkte tiltak ikkje vil ha negativ verknad for naturmangfoldet, kulturminner eller sikkerheit. Det leggjast og vekt på at tiltaket fremmar bevaringa av særpreget i hytteområdet og at den fremmar rekreasjonsverdien. Faren for presedens er ikkje tilstade i denne saka sidan den skil seg ut på ein slik måte at den ikkje kan gjerast gjeldande for andre liknande saker. Saka handsamast vidare som ei delingssak etter plan- og bygningslova.

9 084/17: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FLYTTING AV GNR 104 BNR 70 SOLHEIMSBEITE- HEIMELSHAVAR: BJØRN OLAV ØYA Utval for plan og utvikling gjev dispensasjon i medhald av pbl 19-2 for flytting av gnr 104 bnr 70 som omsøkt på gnr 104 bnr 3 innom reguleringsplan for Solheimsbeite. Grunngjevinga for å gje dispensasjon er at omsynet bak arealføremålet friluftsliv ikkje vert vesentleg tilsidesett i dette høvet. Fordelen med å gje dispensasjon er at den ømsøkte tomta ikkje vil ha same begrensing på utbygginga som det no er på gnr 104 bnr 70. Omsøkte tomt vil heller ikkje ha negativ verknad for dei bebygde og ubebygde tomtene rundt. Faren for presedens er ikkje tilstade i denne saka sidan det er snakk om flytting av ei tomt på bakgrunn av avkloakkeringa i området. Hadde saka omfatta ei generell flytting av ei tomt ville saka verta vurdert annleis. Inger Øya Grøgård stilte spørsmål om eigen habilitet, jamfør fvl 6, 1. ledd, bokstv b). Ho er søster til søkjar. Utvalet sa Inger Øya Grøgård inhabil. Samrøystes. POU-084/17 VEDTAK: Utval for plan og utvikling gjev dispensasjon i medhald av pbl 19-2 for flytting av gnr 104 bnr 70 som omsøkt på gnr 104 bnr 3 innom reguleringsplan for Solheimsbeite. Grunngjevinga for å gje dispensasjon er at omsynet bak arealføremålet friluftsliv ikkje vert vesentleg tilsidesett i dette høvet. Fordelen med å gje dispensasjon er at den ømsøkte tomta ikkje vil ha same begrensing på utbygginga som det no er på gnr 104 bnr 70. Omsøkte tomt vil heller ikkje ha negativ verknad for dei bebygde og ubebygde tomtene rundt. Faren for presedens er ikkje tilstade i denne saka sidan det er snakk om flytting av ei tomt på bakgrunn av avkloakkeringa i området. Hadde saka omfatta ei generell flytting av ei tomt ville saka verta vurdert annleis.

10 085/17: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV VEG TIL FRITIDSTOMTER - GNR 104 BNR 4 SOLHEIMSBEITE - HEIMELSHAVAR: HALVOR KASIN Utval for plan og utvikling gjev ikkje dispensasjon i medhald av 19-2 i plan og bygningslova som omsøkt på gnr 104 bnr 4 innom reguleringsplan for Solheimsbeite. Grunngjevinga for ikkje å gje dispensasjon er at fordelen med å gje dispensasjon ikkje er større enn ulempa det medfører sidan for mange dispensasjonar vil på sikt kunne undergrave reguleringsplanen som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Omsynet bak arealføremålet vert ikkje vesentleg tilsidesett i dette høvet, samstundes som omsøkte tiltak ikkje vil ha negativ verknad for naturmangfoldet, kulturminner eller sikkerheit. Faren for presedens er tilstade i denne saka sidan den ikkje skil seg ut på ein slik måte at den ikkje kan gjere seg gjeldande for andre liknande saker. Utvalet vil oppfordre grunneigarane til å utarbeide ein ny reguleringsplan sidan store deler av noverande reguleringsplan er utdatert, og ikkje i tråd med dei faktiske tilhøva i terrenget. Saka vart drøfta Det vart fremma felles framlegg til tillegg til rådmannen si tilråding: Utvalet vil oppfordre grunneigarane til å utarbeide ein ny reguleringsplan sidan store deler av noverande reguleringsplan er utdatert, og ikkje i tråd med dei faktiske tilhøva i terrenget. VOTERING Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke med det felles framlegget. POU-085/17 VEDTAK: Utval for plan og utvikling gjev ikkje dispensasjon i medhald av 19-2 i plan og bygningslova som omsøkt på gnr 104 bnr 4 innom reguleringsplan for Solheimsbeite. Grunngjevinga for ikkje å gje dispensasjon er at fordelen med å gje dispensasjon ikkje er større enn ulempa det medfører sidan for mange dispensasjonar vil på sikt kunne undergrave reguleringsplanen som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Omsynet bak arealføremålet vert ikkje vesentleg tilsidesett i dette høvet, samstundes som omsøkte tiltak ikkje vil ha negativ verknad for naturmangfoldet, kulturminner eller sikkerheit. Faren for presedens er tilstade i denne saka sidan den ikkje skil seg ut på ein slik måte at den ikkje kan gjere seg gjeldande for andre liknande saker. Utvalet vil oppfordre grunneigarane til å utarbeide ein ny reguleringsplan sidan store deler av noverande reguleringsplan er utdatert, og ikkje i tråd med dei faktiske tilhøva i terrenget. 086/17: SØKNAD OM DISPENSASJON - AVSTAND TIL FV652 OG BEBYGD AREAL - GNR 106 BNR 25, TUDDAL. HEIMELSHAVAR: JAN ENGEBRETSEN

11 Utval for plan og utvikling gir i medhald av pbl 19-2 dispensasjon frå kommuneplanen for Hjartdal si byggegrense mot offentleg veg og til endra bruk av arealføremål LNF til oppføring av ny bygning på Gnr. 106 Bnr. 25. Grunngjevinga er at vilkåra for å gi dispensasjon er oppfylt. Dette tiltaket fører ikkje til endring i trafikktryggleiken.eller til hinder for drift og vedlikehald av vegen samt landbruksdrift eller allmenn fri ferdsel. HANDSAMING Saka vart drøfta POU-086/17 VEDTAK: Utval for plan og utvikling gir i medhald av pbl 19-2 dispensasjon frå kommuneplanen for Hjartdal si byggegrense mot offentleg veg og til endra bruk av arealføremål LNF til oppføring av ny bygning på Gnr. 106 Bnr. 25. Grunngjevinga er at vilkåra for å gi dispensasjon er oppfylt. Dette tiltaket fører ikkje til endring i trafikktryggleiken.eller til hinder for drift og vedlikehald av vegen samt landbruksdrift eller allmenn fri ferdsel. 087/17: SØKNAD OM DISPENSASJON PÅ BOD - GNR 19 FNR 22 HUNDEMYREN - HEIMELSHAVAR: INGUNN FLATLAND Utval for plan og utvikling gjev i medhald av pbl 19-2 dispensasjon frå kommuneplanen for oppsett av bod på arealføremål LNRF som omsøkt på gnr 19 bnr 22. Grunngjevinga for å gje dispensasjon er at boden på 12 m² BYA ikkje vil utgjere ein skilnad for omgjevnadane, og at det sett til side omsynet bakom LNRF. Boden skal nyttast til reiskap og er tilpassa både terrenget og eksisterande hytte. Saka handsamast vidare etter plan- og bygningslova. POU-087/17 VEDTAK:

12 Utval for plan og utvikling gjev i medhald av pbl 19-2 dispensasjon frå kommuneplanen for oppsett av bod på arealføremål LNRF som omsøkt på gnr 19 bnr 22. Grunngjevinga for å gje dispensasjon er at boden på 12 m² BYA ikkje vil utgjere ein skilnad for omgjevnadane, og at det sett til side omsynet bakom LNRF. Boden skal nyttast til reiskap og er tilpassa både terrenget og eksisterande hytte. Saka handsamast vidare etter plan- og bygningslova. 088/17: SØKNAD OM DISPENSASJON - ANTENNEMAST TIL NØDNETT PÅ GNR. 61 BNR. 11, RUNNINGSFJELL. TILTAKSHAVAR: MOTOROLA SOLUTIONS NORWAY AS Utval for plan og utvikling gir i medhald av pbl 19-2 dispensasjon frå arealføremålet i kommuneplanen til etablering av antennemast til nødnett på Gnr. 61, Bnr. 11. Grunngjevinga er at vilkåra for å gi dispensasjon er oppfylt. Saka vart drøfta POU-088/17 VEDTAK: Utval for plan og utvikling gir i medhald av pbl 19-2 dispensasjon frå arealføremålet i kommuneplanen til etablering av antennemast til nødnett på Gnr. 61, Bnr. 11. Grunngjevinga er at vilkåra for å gi dispensasjon er oppfylt. 089/17: FORVALTNING AV BEVER - KOMMUNALE MÅLSETNINGAR 1. Utval for plan og utvikling vedtar «Mål for forvaltning av bever i Hjartdal kommune» slik forslaget i saka syner. Saka vart drøfta

13 POU-089/17 VEDTAK: 1. Utval for plan og utvikling vedtar «Mål for forvaltning av bever i Hjartdal kommune» slik forslaget i saka syner. 090/17: LOKAL FORSKRIFT OM TILSYN MED BYGNINGAR, OMRÅDE MM Hjartdal kommune vedtek «Lokal forskrift om tilsyn med bygningar, område m.m. i Hjartdal kommune». Saksordførar: POU-090/17 TILRÅDING: Hjartdal kommune vedtek «Lokal forskrift om tilsyn med bygningar, område m.m. i Hjartdal kommune». Saksordførar: Audun Solberg 091/17: SØKNAD OM DISPENSASJON - LEDNINGSNETT TUDDAL HØYFJELLSHOTELL, FASE 2, GNR. 97 BNR. 2. TILTAKSHAVAR: RUSSMARKEN VA AS Utval for plan og utvikling gir i medhald av pbl 19-2 dispensasjon frå kommuneplanen pkt. 1.1 til etablering av leidningsnett på Gnr. 97 Bnr. 2. Grunngjevinga er at omsøkt tiltak er i tråd med gitt utsleppsløyve. Med heimel i Naturmangfaldlova skal tiltaket utførast i tråd med planlegging for å gi det beste samfunnsmessige resultat. Tiltaket skal vidare handsamast etter pbl 20-1 og Saka vart drøfta

14 POU-091/17 VEDTAK: Utval for plan og utvikling gir i medhald av pbl 19-2 dispensasjon frå kommuneplanen pkt. 1.1 til etablering av leidningsnett på Gnr. 97 Bnr. 2. Grunngjevinga er at omsøkt tiltak er i tråd med gitt utsleppsløyve. Med heimel i Naturmangfaldlova skal tiltaket utførast i tråd med planlegging for å gi det beste samfunnsmessige resultat. Tiltaket skal vidare handsamast etter pbl 20-1 og 20-3.

15

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.10 19.10 Saksnr til og frå: 066/15-076/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 21.06.2017 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Møtetid: Kl. 12.00 18.45 Saksnr til og frå: 048/17-057/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.15 Saksnr til og frå: 039/16-051/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.30 Saksnr til og frå: 018/16-025/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audusn Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 040/15-052/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 20.01.2016 Møtestad: Synfaring Russmarken og Gvålsheia/Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.30 18.40 Saksnr til og frå: 001/16-010/16 Møtet

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 29.05.2013 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:15 Saksnr til og frå: 022/13-029/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 20:40 Saksnr til og frå: 044/14-055/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 21.10.2015 Møtestad: Synfaring i Tuddal sak 55/15 og 56/15. Møte på kommunehuset Møtetid: Kl. 16.30 21.15 Saksnr til og frå: 053/15-065/15

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:40 Saksnr til og frå: 011/15-019/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.06.2013 Møtestad: Tuddal Skule Møtetid: Kl. 17:00 20:30 Saksnr til og frå: 030/13-041/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 05.03.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 011/14-021/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Grøgård

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 04.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:10 Saksnr til og frå: 075/13-083/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 009/13-021/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 11.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:20 Saksnr til og frå: 024/12-037/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 04.06.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:30 19:05 Saksnr til og frå: 032/14-038/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 22.01.2014 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 001/14-010/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.10.2016 Møtestad: Synfaring/kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 067/16-076/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.03.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.30 Saksnr til og frå: 021/17-034/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 07.11.2012 Møtestad: Kommunehuset,formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:55 Saksnr til og frå: 113/12-120/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 30.05.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 046/12-057/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.02.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:15 Saksnr til og frå: 001/13-007/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 039/14-043/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 19:30 Saksnr til og frå: 068/10-076/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 20.05.2015 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 16:30 19:00 Saksnr til og frå: 028/15-031/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 25.04.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 20.05 Saksnr til og frå: 038/12-045/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 16.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.18:00 19:15 Saksnr til og frå: 013/11-020/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 04.05.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19.00 Saksnr til og frå: 029/11-035/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: Utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 23.08.2017 Møtestad: Tuddal Oppvekstsenter/synfaring Møtetid: Kl. 17.00 19.40 Saksnr til og frå: 058/17-074/17 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 17.00 Saksnr til og frå: 011/16-017/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 27.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 18:00 Saksnr til og frå: 071/12-080/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 11.01.2012 Møtestad: Kommunehuste,Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 001/12-009/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 05.12.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:30 Saksnr til og frå: 121/12-133/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 18:00 19:45 Saksnr til og frå: 021/11-028/11 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 01.06.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19:00 Saksnr til og frå: 036/11-041/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 14.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 16.15 Saksnr til og frå: 020/12-026/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.09.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 13:50 Saksnr til og frå: 042/12-053/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 28.09.2011 Møtestad: Tuddal Høyfjellshotell Møtetid: Kl. 17:00 20:30 Saksnr til og frå: 056/11-060/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:10 Saksnr til og frå: 032/15-039/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 10.05.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 21.45 Saksnr til og frå: 035/17-047/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 28.08.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 21:00 Saksnr til og frå: 042/13-055/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtedato: 23.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 Synfaring oppmøte Nordbø pensjonat Saksnr til og frå: 013/12-019/12 Møtet blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 24.08.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 20.00 Saksnr til og frå: 052/16-066/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 027/12-032/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Nestleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 12.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19:30 Saksnr til og frå: 001/11-012/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.10.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 17:15 Saksnr til og frå: 056/13-064/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 17.11.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.15:45 18:45 Saksnr til og frå: 077/10-089/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 18.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 19.25 Saksnr til og frå: 026/16-038/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 18.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 10.45 Saksnr til og frå: 037/12-041/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.45 Saksnr til og frå: 036/17-042/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 22.08.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 15:15 19:30 Saksnr til og frå: 081/12-096/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 20.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.14:00 15:05 Saksnr til og frå: 045/13-051/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 05.11.2012 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 19:30 Saksnr til og frå: 033/12-039/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.06.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 028/17-031/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.09.2011 Møtestad: kommunehuset, Sauland Møtetid: Kl. 18:00 19:30 Saksnr til og frå: 048/11-055/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: Borghild

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.01.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.00 16.00 Saksnr til og frå: 001/17-008/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 09.03.2010 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:00 Saksnr til og frå: 008/10-015/10 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Thomas

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 27.03.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.30 16.00 Saksnr til og frå: 009/17-013/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 13.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 08:45 Saksnr til og frå: 069/12-070/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 01.09.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 20:30 Saksnr til og frå: 053/10-067/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 28.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:25 15:00 Saksnr til og frå: 006/11-010/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.09.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 21.00 Saksnr til og frå: 050/17-054/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 007/11-013/11 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Camilla

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:00 Saksnr til og frå: 034/13-044/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 30.11.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:00 Saksnr til og frå: 066/11-075/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 07.03.2012 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:07 Saksnr til og frå: 015/12-023/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 04.04.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.55 Saksnr til og frå: 016/17-023/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 09.01.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Saksnr til og frå: 001/12-007/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:50 Saksnr til og frå: 017/13-020/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 18.01.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.00 Saksnr til og frå: 001/17-019/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 22.05.2015 Møtestad: Møtetid: Kl. Saksnr til og frå: 019/15-030/15 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: leiar Olaf Bekkhus Medlemene blei innkalla i skriv datert

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 15:45 Saksnr til og frå: 028/12-036/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 28.10.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 17.00 Saksnr til og frå: 111/15-116/15 Møtet blei styrt av: ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 31.08.2010 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 21:30 Saksnr til og frå: 027/10-035/10 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Thomas

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 12.45 Saksnr til og frå: 026/16-035/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.10.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 17.00 Saksnr til og frå: 056/15-063/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Hjartdal kommune Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Møtedato: 08.04.2016 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Tuddal Møtetid: Kl. 08.00 13.45 Saksnr til og frå: 030/16-038/16 Møtet blei styrt av: Ronny

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.03.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18:00 20:55 Saksnr til og frå: 005/12-013/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 19:10 Saksnr til og frå: 025/15-029/15 Møtet blei styrt av: varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtedato: 16.07.2015 Møtestad: Kommunehuset + synfaring Møtetid: Kl. 08:00 15:30 Saksnr til og frå: 095/15-106/15 Møtet blei styrt av: leiar Olaf Bekkhus

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.01.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 14:55 Saksnr til og frå: 001/15-005/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 09.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 007/11-011/11 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 13:25 Saksnr til og frå: 040/15-044/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 22.06.2011 Møtestad: Kommunehuset (Synfaring før møtet) Møtetid: Kl. 10:00 18:00 Saksnr til og frå: 042/11-047/11 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.03.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.35 15.40 Saksnr til og frå: 016/16-022/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Varaordførar Nils Olav Hovde

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 27.01.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:45 16:15 Saksnr til og frå: 001/14-004/14 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Administrasjonsutval

Møteprotokoll for Administrasjonsutval Hjartdal kommune Møteprotokoll for Administrasjonsutval Møtedato: 28.05.2015 Møtestad: Gaustablikk Høyfjellshotell Møtetid: Kl. 15:30 Saksnr til og frå: 008/15-010/15 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 20.04.2010 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 19:15 Saksnr til og frå: 016/10-019/10 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.10.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Saksnr til og frå: 054/14-068/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Varaordførar Inger Øya Grøgård Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 25.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08.00 11.30 Saksnr til og frå: 003/16-011/16 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: leiar Olav Øyen Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.04.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 20:55 Saksnr til og frå: 032/16-038/16 Møtet blei styrt av: ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 14:50 Saksnr til og frå: 076/14-089/14 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 27.01.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 001/14-007/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 16.11.2010 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl.17:00 19:30 Saksnr til og frå: 039/10-045/10 Møtet blei styrt av: utvalsleiar Camilla Krosshus Møteprotokoll for Utval for

Detaljer

Møteprotokoll for Administrasjonsutval

Møteprotokoll for Administrasjonsutval Hjartdal kommune Møtedato: 13.04.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Saksnr til og frå: 005/15-007/15 Møteprotokoll for Administrasjonsutval Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 22.11.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl 12:00. 14:00 Saksnr til og frå: 044/10-052/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 17.10.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 13:45 Saksnr til og frå: 069/12-074/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09:00 14:20 Saksnr til og frå: 039/14-048/14 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 10.09.2008 Tid: 14.00 17.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer