Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling"

Transkript

1 Hjartdal kommune Møtedato: Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl Saksnr til og frå: 035/17-047/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun Solberg Medlemene blei innkalla elektronisk og møtet vart kunngjort på kommunen si heimeside. Medlemmer (Før evt. opp kven som er borte) Sigrid Dahl (H) meldt forfall Varamedlemmer Ken Henry Skeie (H/KrF) Torunn Gjerjordet møtte som vara i sak 037/17 og 043/17 Andre Leiar Samfunnsutvikling Anne E. Bamle Ingen merknad til innkalling og sakliste Det blei foreslått å handsame sak 40/17 og 43/17 før sak 37/17 Underskrifter Vi stadfester at møteboka er i samsvar med det som blei vedteke på møtet. Audun Solberg Olav Øyen Bjørg Sletta Rue Ken Henry Skeie Inger Øya Grøgård Gunvald Tho Nils Bondal Torunn Gjerjordet

2 Saksliste: Sak nr. Saktittel 035/17 GODKJENNING AV MØTEBOK 036/17 DELEGASJONSSAK 037/17 GODKJENNING AV DETALJREGULERINGSPLAN GRØNNLIA OG BREIVASSTULEN HYTTEFELT 038/17 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIGEDOM, GNR. 17. BNR. 2 - KJETIL LANGÅSDALEN 039/17 SØKNAD OM KONSESJON OG FRITAK FOR BOPLIKT, GNR. 94, BNR. 13 OG GNR. 89, BNR OLE TERJE SLÅTTA 040/17 KLAGE PÅ AVVIST SØKNAD OM INNGREPSLØYVE ETTER FRILUFTSLOVENS /17 SØKNAD OM TILSKOT TIL VILTSTELL 042/17 KLAGE PÅ VEDTAK I FPOU-SAK 044/17 - TILBYGG OG OMBYGGING - HJARTDAL OMSORGSSENTER 043/17 SØKNAD OM DISPENSASJONSSØKNAD FOR OPPFØRING AV DRIFTSHYTTE - GNR 61 BNR 2 TJØNNSTULVATN - TILTAKSHAVAR: HARALD SKÅRNES 044/17 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR VEGBYGGING OG PARKERING - GNR 116 BNR 1 OG 3 SKITNETJØNN - TILTAKSHAVAR: STEIN H LONAR 045/17 SØKNAD OM DISPENSASJON - TILBYGG I LNF OG INNAFOR 50-METER FRÅ HEDDEVATN, GNR. 115 BNR. 1 FNR. 3. TILTAKSHAVAR: EGIL HÅVALDSRUD 046/17 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV BUSTAD - GNR 97 BNR 9 TUDDAL HØGFJELLSHOTELL - TILTAKSHAVAR: EINAR GURHOLT & MALIN T ABRAHAMSEN 047/17 SØKNAD OM DISPENSASJON - TILBYGG PÅ HYTTE > 150 M² PÅ GNR. 98 BNR. 1 FNR. 30, GVÅLSHEIA. TILTAKSHAVAR: VIDAR GJELSÅS

3 035/17: GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN TILRÅR Møteboka frå utvalsmøte i Plan og utvikling blir godkjent slik ho ligg føre. POU-035/17 VEDTAK: Møteboka frå utvalsmøte i Plan og utvikling blir godkjent slik ho ligg føre. 036/17: DELEGASJONSSAK Delegasjonssakene blir teke til orientering slik dei ligg føre. POU-036/17 VEDTAK: Delegasjonssakene blir teke til orientering slik dei ligg føre. 037/17: GODKJENNING AV DETALJREGULERINGSPLAN GRØNNLIA OG BREIVASSTULEN HYTTEFELT RÅDMANNEN TILRÅR TIL UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING: I medhald av pbl vedtek Hjartdal kommune forslag til reguleringsplan for Grønnlia og Breivasstulen med følgjande endring i kart og føresegner: - Tomt på gnr/bnr 38/2 ska leggjast inn i samsvar med skulddeling og oppmåling, med tilkomstveg blir endra til: Hytten skal tilpassast terreng og høgdekoter. Saksordførar: Det blei gjennomført synfaring. Grunneigarane møtte og gjorde greie for planen. Omforeint framlegg om nytt strekpunkt: Veg til gnr. 38, bnr. 2 vert lagt inn i kartet etter innmålt senterline foretatt av kommunen med grunneigar og hytteeigar til stades.

4 POU-037/17 TILRÅDING: I medhald av pbl vedtar Hjartdal kommune reguleringsplan for Grønnlia og Breivasstulen. Saksordførar: Audun Solberg 038/17: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIGEDOM, GNR. 17. BNR. 2 - KJETIL LANGÅSDALEN 1. Hjartdal kommune gjev med heimel i konsesjonslova Kjetil Langåsdalen konsesjon for overtaking av eigedomen gnr/bnr 17/2 til avtalt pris kr 2 millionar. 2. I medhald av konsesjonslova 11 blir konsesjon gitt på vilkår av at eigedomen blir tatt i bruk som heilårsbustad innan 2 to år - og deretter blir nytta som heilårsbustad i minst 5 fem- år i samanheng. Det blei gjennomført synfaring. Kjøpar møtte. Omforeint framlegg til nytt punkt 2 om at konsesjon blir gitt på vilkår av at eigedomen blir tatt i bruk som heilårsbustad innan 4 fire år - og deretter blir nytta som heilårsbustad i minst 5 fem- år i samanheng. Votering: Punkt 1 blei stemt over først samrøystes vedtatt. Rådmannen sitt framlegg til punkt 2 blei satt opp mot det omforeinte framlegget. Det omforeina framlegget blei vedtatt med 7 røyster. POU-038/17 VEDTAK: 1. Hjartdal kommune gjev med heimel i konsesjonslova Kjetil Langåsdalen konsesjon for overtaking av eigedomen gnr/bnr 17/2 til avtalt pris kr 2 millionar. 2. I medhald av konsesjonslova 11 blir konsesjon gitt på vilkår av at eigedomen blir tatt i bruk som heilårsbustad innan 4 fire år - og deretter blir nytta som heilårsbustad i minst 5 fem- år i samanheng 039/17: SØKNAD OM KONSESJON OG FRITAK FOR BOPLIKT, GNR. 94, BNR. 13 OG GNR. 89, BNR OLE TERJE SLÅTTA 1. Hjartdal kommune gjev med heimel i konsesjonslova Ole Terje Slåtta konsesjon for overtaking av eigedomen gnr/bnr 94/13 til avtalt pris kr I medhald av konsesjonslova 11 blir konsesjon gitt på vilkår av at eigedommen blir tatt i bruk som heilårsbustad innan 2 to år - og deretter blir nytta som heilårsbustad i minst 5 fem- år i samanheng.

5 POU-039/17 VEDTAK: 1. Hjartdal kommune gjev med heimel i konsesjonslova Ole Terje Slåtta konsesjon for overtaking av eigedomen gnr/bnr 94/13 til avtalt pris kr I medhald av konsesjonslova 11 blir konsesjon gitt på vilkår av at eigedommen blir tatt i bruk som heilårsbustad innan 2 to år - og deretter blir nytta som heilårsbustad i minst 5 fem- år i samanheng. 040/17: KLAGE PÅ AVVIST SØKNAD OM INNGREPSLØYVE ETTER FRILUFTSLOVENS Klage frå Flugonfjell Hytteforening på avvising av søknad om inngrepsløyve for maskinpreparering av skiløyper etter friluftslovens 35 blir ikkje tatt til følgje. 2. Klagesaka sendast til Fylkesmannen i Telemark for endeleg avgjerd. Inger Øya Grøgård stilt spørsmål ved eigen habilitet. Ho er ein av grunneigarane som kunne ha blitt berørt av eit inngrepsløyve. Utvalet sa Inger Øya Grøgård samrøystes inhabil etter fvl 6, 1. ledd bokstav a). Torunn Gjerjordet møtte som varamann i denne saka. POU-040/17 VEDTAK: 1. Klage frå Flugonfjell Hytteforening på avvising av søknad om inngrepsløyve for maskinpreparering av skiløyper etter friluftslovens 35 blir ikkje tatt til følgje. 2. Klagesaka sendast til Fylkesmannen i Telemark for endeleg avgjerd.

6 041/17: SØKNAD OM TILSKOT TIL VILTSTELL 1. Utval for plan og utvikling avslår søknaden frå Lonar og Skårdal storvald om støtte til utplassering av fôrballar og saltsteinar. Avslaget grunngis med at tiltaket er i strid med forslag til ny CWD-forskrift. 2. Utval for plan og utvikling løyver kr frå viltfondet (konto: ) i støtte til Lonar og Skårdal storvald for leige av konteinar for slakteavfall. Tilskotet blir utbetalt mot kvittering på kostnadene. Olav Øyen la fram følgjande framlegg til nytt punkt 1: Utval for plan og utvikling godkjenner søknaden frå Lonar og Skårdal storvald om støtte til utplassering av fôrballer og saltsteiner. Begrunnes med at det ikke foreligger noen vedtatt forskrift om forbud om utlegging av salt/fôr. Forskrift om tiltak for CWD skal opp i stortinget før høsten. Ved godkjent forskrift i Stortinget utbetales ikke tilskudd. Det trekkes tilbake. Rådmannen sitt framlegg blei satt opp mot framlegget frå Olav Øyen som fekk 1 røyst. Punkt 2 blei samrøystes vedtatt. POU-041/17 VEDTAK: 1. Utval for plan og utvikling avslår søknaden frå Lonar og Skårdal storvald om støtte til utplassering av fôrballar og saltsteinar. Avslaget grunngis med at tiltaket er i strid med forslag til ny CWD-forskrift. 2. Utval for plan og utvikling løyver kr frå viltfondet (konto: ) i støtte til Lonar og Skårdal storvald for leige av konteinar for slakteavfall. Tilskotet blir utbetalt mot kvittering på kostnadene. 042/17: KLAGE PÅ VEDTAK I FPOU-SAK 044/17 - TILBYGG OG OMBYGGING - HJARTDAL OMSORGSSENTER Utval for plan og utvikling har handsama klage datert Klaga tas ikkje til følgje. Saka vert sendt til Fylkesmannen i Telemark for endeleg avgjersle.

7 VOTERING. POU-042/17 VEDTAK: Utval for plan og utvikling har handsama klage datert Klaga tas ikkje til følgje. Saka vert sendt til Fylkesmannen i Telemark for endeleg avgjersle. 043/17: SØKNAD OM DISPENSASJONSSØKNAD FOR OPPFØRING AV DRIFTSHYTTE - GNR 61 BNR 2 TJØNNSTULVATN - TILTAKSHAVAR: HARALD SKÅRNES Med hiemel i plan- og bygningslova si 19-2 vert det gjeve dispensasjon for oppføring av driftsbygning som omsøkt på gnr 61 bnr 2 innom kommuneplan for Hjartdal kommune. Grunngjevinga for å gje dispensasjon er at bygningen sjåast på som driftsmiddel i forbindelse med nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gardstilknytta næringsverksemd basert på gardens ressursar. Dispensasjonar er likevel prinsipielt betenkelig av høve til presedens. Det som imidlertid skiller denne saka frå andre er at det vert både erstatning og videreføring av eksisterande bruk og funksjon. Hadde saka omfatta nyetablering i eit ubebygd område hadde saka vorte vurdert annleis. Saka handsamast vidare som ei byggesak etter plan- og bygningslova. Olav Øyen stilte spørsmål om eigen habilitet. Han er ansvarleg søkjar. Utvalet sa Olav Øyen samrøystes inhabil etter fvl 6, 1. ledd bokstav a). Torunn Gjerjordet møtte som varamann i denne saka. Audun Solberg la fram følgjande framlegg til tillegg til første avsnitt i rådmannen si tilråding: Utvalet er positiv til omsøkte tiltak, men meiner at bygget må trekkast lenger vekk frå vasskaten. Omsøkte tiltak ligg nå 15 m frå vasskanten, og er i søknaden grunngjeve med at det ikkje kan trekkast lenger vekk på grunn av bekken i området. Utvalet vil oppfordre tiltakshavar til å sjå om bygningen kan plasserast meir mot vest og lenger bakover, alternativt om det er ein anna betre plassering innom teigen. Framlegg til Audun Solberg falt med 2 røyster.

8 POU-043/17 VEDTAK: Med heimel i plan- og bygningslova si 19-2 vert det gjeve dispensasjon for oppføring av driftsbygning som omsøkt på gnr 61 bnr 2 innom kommuneplan for Hjartdal kommune. Grunngjevinga for å gje dispensasjon er at bygningen sjåast på som driftsmiddel i forbindelse med nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gardstilknytta næringsverksemd basert på gardens ressursar. Dispensasjonar er likevel prinsipielt betenkelig av høve til presedens. Det som imidlertid skiller denne saka frå andre er at det vert både erstatning og videreføring av eksisterande bruk og funksjon. Hadde saka omfatta nyetablering i eit ubebygd område hadde saka vorte vurdert annleis. Saka handsamast vidare som ei byggesak etter plan- og bygningslova. 044/17: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR VEGBYGGING OG PARKERING - GNR 116 BNR 1 OG 3 SKITNETJØNN - TILTAKSHAVAR: STEIN H LONAR Utval for plan og utvikling gjev ikkje dispensasjon etter 19-2 som omsøkt på gnr 116 bnr 1 og 3 innom reguleringsplan for Nord Bondal. I denne saka er det vurdert at omsynet bakom jord- og skogbruk ikkje vert vesentleg tilsidesett. Fordelen med omsøkte tiltak er at problematikken tilknytt parkering attmed veg, overfylt parkeringsplass, generell sikkerheit og framkome for utrykingskøyretøy vil betrast. Likevel er traseens omfang eit so betydeleg arealkrevjande inngrep med sine totalt 367 m og 200 m² til parkering at fordelen ikkje er større enn ulempa det medfører. Faren for presedens er tilstade i denne saka sidan den ikkje skil seg ut frå andre liknande saker, og den vil difor skape forventning om at det vert gjeve dispensasjon i tilsvarande saker. Audun Solberg kom med framlegg om å utsette saka for synfaring på neste møte. Framlegget frå Audun Solberg blei vedtatt med 6 mot 1 røyst. POU-044/17 VEDTAK: Saka vert utsett til neste møte og det skal gjennomførast synfaring.

9 045/17: SØKNAD OM DISPENSASJON - TILBYGG I LNF OG INNAFOR 50-METER FRÅ HEDDEVATN, GNR. 115 BNR. 1 FNR. 3. TILTAKSHAVAR: EGIL HÅVALDSRUD Utval for plan og utvikling gir i medhald av pbl 19-2 dispensasjon frå kommuneplanen til endra bruk av arealformål på Gnr. 115 Bnr. 1 Fnr. 3. Grunngjevinga er at vilkåra for å gi dispensasjon er oppfylt. Nils Bondal stilte spørsmål om eigen habilitet. Han er grunneigar til 115/1. Utvalet sa Nils Bondal samrøystes inhabil etter fvl 6, 2. ledd. Det var 6 medlemmer til stades under handsaming av denne saka. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. POU-045/17 VEDTAK: Utval for plan og utvikling gir i medhald av pbl 19-2 dispensasjon frå kommuneplanen til endra bruk av arealformål på Gnr. 115 Bnr. 1 Fnr. 3. Grunngjevinga er at vilkåra for å gi dispensasjon er oppfylt. 046/17: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV BUSTAD - GNR 97 BNR 9 TUDDAL HØGFJELLSHOTELL - TILTAKSHAVAR: EINAR GURHOLT & MALIN T ABRAHAMSEN Med heimel i plan- og bygningslova 19-2 vert det gjeve dispensasjon til oppføring av bustad på gnr. 97 bnr. 9 innom reguleringsplan for Område Tuddal høyfjellshotell som omsøkt. I denne saka vert ikkje hotellføremålet skadelidande sidan det er snakk om bustad for drivarane av hotellet, og ikkje ein utskilt bustad separat frå hotelldrifta. Fordelen med å gje dispensasjon er større enn ulempa det medfører sidan dette opnar for ei meir hensiktsmessig utvikling av hotelldrifta, samstundes som den vert meir framtidsretta. Sjølv om bustaden står fram som eit utradisjonell bygg med særpreg, spesielt opp mot nær- og fjernverknaden, er dette ivareteke ved at det er valt ein heilskapleg løysing som tek høgde for både det visuelle og det praktiske. At det er valt eit so utradisjonelt bygg vil forsterke hotellområdets identitet og utvikling. I denne saka er faren for presedens ikkje tilstade sidan den skil seg ut på ein slik måte at den ikkje kan gjerast gjeldande for andre liknande saker. Det er ikkje registert høve som kan ha negative konsekvensar for helse, miljø, sikkerheit eller tilgjenge.

10 Vedtaket er gjeve på vilkår at: Bustaden skal ikkje utskilast frå gnr. 97 bnr. 9, sidan den må sjåast på som ein bustad for drivarane av hotellet Det setjast krav til ei betre tilpassing i høve til fjern og nærverknaden, og dette skal følgjast opp i byggesaka. POU-046/17 VEDTAK: Med heimel i plan- og bygningslova 19-2 vert det gjeve dispensasjon til oppføring av bustad på gnr. 97 bnr. 9 innom reguleringsplan for Område Tuddal høyfjellshotell som omsøkt. I denne saka vert ikkje hotellføremålet skadelidande sidan det er snakk om bustad for drivarane av hotellet, og ikkje ein utskilt bustad separat frå hotelldrifta. Fordelen med å gje dispensasjon er større enn ulempa det medfører sidan dette opnar for ei meir hensiktsmessig utvikling av hotelldrifta, samstundes som den vert meir framtidsretta. Sjølv om bustaden står fram som eit utradisjonell bygg med særpreg, spesielt opp mot nær- og fjernverknaden, er dette ivareteke ved at det er valt ein heilskapleg løysing som tek høgde for både det visuelle og det praktiske. At det er valt eit so utradisjonelt bygg vil forsterke hotellområdets identitet og utvikling. I denne saka er faren for presedens ikkje tilstade sidan den skil seg ut på ein slik måte at den ikkje kan gjerast gjeldande for andre liknande saker. Det er ikkje registert høve som kan ha negative konsekvensar for helse, miljø, sikkerheit eller tilgjenge. Vedtaket er gjeve på vilkår at: Bustaden skal ikkje utskilast frå gnr. 97 bnr. 9, sidan den må sjåast på som ein bustad for drivarane av hotellet Det setjast krav til ei betre tilpassing i høve til fjern og nærverknaden, og dette skal følgjast opp i byggesaka. 047/17: SØKNAD OM DISPENSASJON - TILBYGG PÅ HYTTE > 150 M² PÅ GNR. 98 BNR. 1 FNR. 30, GVÅLSHEIA. TILTAKSHAVAR: VIDAR GJELSÅS Utval for plan og utvikling gir i medhald av pbl 19-2 dispensasjon frå reguleringsplanen Gvålsheia/Langehaug hyttefelt pkt. 3.3 til tilbygg på hytte på Gnr. 98 Bnr. 1 Fnr. 30, som gir eit totalt bebygd areal på 158 m². Det står igjen 7 m² til frittståande bod/uthus innafor gjeldande føresegner. Grunngjevinga er at vilkåra for å gi dispensasjon er oppfylt. Tiltaket skal vidare handsamast etter pbl 20-3.

11 POU-047/17 VEDTAK: Utval for plan og utvikling gir i medhald av pbl 19-2 dispensasjon frå reguleringsplanen Gvålsheia/Langehaug hyttefelt pkt. 3.3 til tilbygg på hytte på Gnr. 98 Bnr. 1 Fnr. 30, som gir eit totalt bebygd areal på 158 m². Det står igjen 7 m² til frittståande bod/uthus innafor gjeldande føresegner. Grunngjevinga er at vilkåra for å gi dispensasjon er oppfylt. Tiltaket skal vidare handsamast etter pbl 20-3.

12

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 21.06.2017 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Møtetid: Kl. 12.00 18.45 Saksnr til og frå: 048/17-057/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.30 Saksnr til og frå: 018/16-025/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audusn Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.10 19.10 Saksnr til og frå: 066/15-076/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.15 Saksnr til og frå: 039/16-051/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 20.01.2016 Møtestad: Synfaring Russmarken og Gvålsheia/Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.30 18.40 Saksnr til og frå: 001/16-010/16 Møtet

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 040/15-052/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 21.10.2015 Møtestad: Synfaring i Tuddal sak 55/15 og 56/15. Møte på kommunehuset Møtetid: Kl. 16.30 21.15 Saksnr til og frå: 053/15-065/15

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 29.05.2013 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:15 Saksnr til og frå: 022/13-029/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 20:40 Saksnr til og frå: 044/14-055/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 009/13-021/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 04.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:10 Saksnr til og frå: 075/13-083/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 039/14-043/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 25.04.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 20.05 Saksnr til og frå: 038/12-045/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.10.2016 Møtestad: Synfaring/kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 067/16-076/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 05.03.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 011/14-021/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Grøgård

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:40 Saksnr til og frå: 011/15-019/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 04.06.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:30 19:05 Saksnr til og frå: 032/14-038/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 11.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:20 Saksnr til og frå: 024/12-037/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 18.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 19.25 Saksnr til og frå: 026/16-038/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 22.01.2014 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 001/14-010/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.02.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:15 Saksnr til og frå: 001/13-007/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 27.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 18:00 Saksnr til og frå: 071/12-080/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 01.06.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19:00 Saksnr til og frå: 036/11-041/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 16.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.18:00 19:15 Saksnr til og frå: 013/11-020/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 28.09.2011 Møtestad: Tuddal Høyfjellshotell Møtetid: Kl. 17:00 20:30 Saksnr til og frå: 056/11-060/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 20.05.2015 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 16:30 19:00 Saksnr til og frå: 028/15-031/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 07.11.2012 Møtestad: Kommunehuset,formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:55 Saksnr til og frå: 113/12-120/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 18:00 19:45 Saksnr til og frå: 021/11-028/11 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 19:30 Saksnr til og frå: 068/10-076/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtedato: 23.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 Synfaring oppmøte Nordbø pensjonat Saksnr til og frå: 013/12-019/12 Møtet blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 30.05.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 046/12-057/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 11.01.2012 Møtestad: Kommunehuste,Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 001/12-009/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 14.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 16.15 Saksnr til og frå: 020/12-026/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.06.2013 Møtestad: Tuddal Skule Møtetid: Kl. 17:00 20:30 Saksnr til og frå: 030/13-041/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:10 Saksnr til og frå: 032/15-039/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 04.05.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19.00 Saksnr til og frå: 029/11-035/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: Utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.03.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.30 Saksnr til og frå: 021/17-034/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 24.08.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 20.00 Saksnr til og frå: 052/16-066/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 027/12-032/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Nestleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 09.03.2010 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:00 Saksnr til og frå: 008/10-015/10 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Thomas

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 17.00 Saksnr til og frå: 011/16-017/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 12.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19:30 Saksnr til og frå: 001/11-012/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.06.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 028/17-031/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 18.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 10.45 Saksnr til og frå: 037/12-041/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 17.11.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.15:45 18:45 Saksnr til og frå: 077/10-089/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.09.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 21.00 Saksnr til og frå: 050/17-054/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.09.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 13:50 Saksnr til og frå: 042/12-053/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.10.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 17:15 Saksnr til og frå: 056/13-064/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 05.11.2012 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 19:30 Saksnr til og frå: 033/12-039/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 007/11-013/11 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Camilla

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 05.10.2017 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl.17.00 20.30 Saksnr til og frå: 075/17-091/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun Solberg, leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 23.08.2017 Møtestad: Tuddal Oppvekstsenter/synfaring Møtetid: Kl. 17.00 19.40 Saksnr til og frå: 058/17-074/17 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 01.09.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 20:30 Saksnr til og frå: 053/10-067/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 20.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.14:00 15:05 Saksnr til og frå: 045/13-051/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 05.12.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:30 Saksnr til og frå: 121/12-133/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.09.2011 Møtestad: kommunehuset, Sauland Møtetid: Kl. 18:00 19:30 Saksnr til og frå: 048/11-055/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: Borghild

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.45 Saksnr til og frå: 036/17-042/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 28.08.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 21:00 Saksnr til og frå: 042/13-055/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 04.04.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.55 Saksnr til og frå: 016/17-023/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 09.01.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Saksnr til og frå: 001/12-007/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 28.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:25 15:00 Saksnr til og frå: 006/11-010/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 07.03.2012 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:07 Saksnr til og frå: 015/12-023/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.01.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.00 16.00 Saksnr til og frå: 001/17-008/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtedato: 16.07.2015 Møtestad: Kommunehuset + synfaring Møtetid: Kl. 08:00 15:30 Saksnr til og frå: 095/15-106/15 Møtet blei styrt av: leiar Olaf Bekkhus

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:50 Saksnr til og frå: 017/13-020/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 12.45 Saksnr til og frå: 026/16-035/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 03.07.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 17:40 Saksnr til og frå: 061/15-072/15 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: nestleiar Sverre Haugan Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.10.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 17.00 Saksnr til og frå: 056/15-063/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 22.08.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 15:15 19:30 Saksnr til og frå: 081/12-096/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.04.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 20:55 Saksnr til og frå: 032/16-038/16 Møtet blei styrt av: ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Hjartdal kommune Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Møtedato: 08.04.2016 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Tuddal Møtetid: Kl. 08.00 13.45 Saksnr til og frå: 030/16-038/16 Møtet blei styrt av: Ronny

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.03.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18:00 20:55 Saksnr til og frå: 005/12-013/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 13.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 08:45 Saksnr til og frå: 069/12-070/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 15:45 Saksnr til og frå: 028/12-036/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 27.03.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.30 16.00 Saksnr til og frå: 009/17-013/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 18.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 10.45 12.00 Saksnr til og frå: 018/12-026/12 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.06.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 22.00 Saksnr til og frå: 046/17-049/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 22.06.2011 Møtestad: Kommunehuset (Synfaring før møtet) Møtetid: Kl. 10:00 18:00 Saksnr til og frå: 042/11-047/11 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.03.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 006/15-014/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Hjartdal kommune Møtedato: 26.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 16:50 Saksnr til og frå: 011/16-018/16 Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Møtet blei styrt av: leiar Ronny Wergeland

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:00 Saksnr til og frå: 034/13-044/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Teknisk utval

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Møte nr 3 den 15.10.2013 Side 1 av 12 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Den 15.10.2013 kl 16:00 18.15, heldt Teknisk utval møte på Kommunehuset. Følgjande

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 19:10 Saksnr til og frå: 025/15-029/15 Møtet blei styrt av: varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 04.12.2012 Møtestad: Biblioteket Møtetid: Kl. 17.00 19.00 Saksnr til og frå: 044/12-050/12 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Einar Løndal, leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 16.05.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 12:45 Saksnr til og frå: 013/13-018/13 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid. Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 28.10.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 17.00 Saksnr til og frå: 111/15-116/15 Møtet blei styrt av: ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 13:25 Saksnr til og frå: 040/15-044/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 27.01.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:45 16:15 Saksnr til og frå: 001/14-004/14 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 20.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 16.05 Saksnr til og frå: 036/16-042/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:10 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 22.05.2015 Møtestad: Møtetid: Kl. Saksnr til og frå: 019/15-030/15 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: leiar Olaf Bekkhus Medlemene blei innkalla i skriv datert

Detaljer

Møteprotokoll for Administrasjonsutval

Møteprotokoll for Administrasjonsutval Hjartdal kommune Møtedato: 13.04.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Saksnr til og frå: 005/15-007/15 Møteprotokoll for Administrasjonsutval Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.03.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.35 15.40 Saksnr til og frå: 016/16-022/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Varaordførar Nils Olav Hovde

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 09.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 007/11-011/11 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Administrasjonsutval

Møteprotokoll for Administrasjonsutval Hjartdal kommune Møteprotokoll for Administrasjonsutval Møtedato: 28.05.2015 Møtestad: Gaustablikk Høyfjellshotell Møtetid: Kl. 15:30 Saksnr til og frå: 008/15-010/15 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09:00 14:20 Saksnr til og frå: 039/14-048/14 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 30.11.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:00 Saksnr til og frå: 066/11-075/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 09.05.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18.00 20.30 Saks nr til og frå: 021/17-032/17 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Leiar Nils Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 17.10.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 13:45 Saksnr til og frå: 069/12-074/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer