Saksframlegg. Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver - høring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver - høring"

Transkript

1 Saksframlegg Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver - høring Arkivsak.: 16/48165 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til Kunnskapsdepartementets forslag til endring i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver: Trondheim kommune støtter Kunnskapsdepartementets forslag til endring i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver med følgende innspill og endringsforslag: 1. Trondheim kommune mener departementet har lyktes i å utarbeide en tydelig rammeplan med klare krav. De foreslåtte endringene gir et tydeligere styringsdokument for både styrer, barnehageeier og barnehagemyndighet. 2. Trondheim kommune mener at forslaget til ny rammeplan er et tydelig styringsverktøy ved at den er bestemmende for plikter og rettigheter og er et godt bidrag til å sikre lik kvalitet i barnehagene. 3. Trondheim kommune foreslår å lage veiledningsmateriell innenfor følgende områder: dokumentasjon og vurderingsarbeid, lovgivning som kan relateres til det nye punktet Digital praksis, hvordan jobbe systematisk som en lærende organisasjon og konkretisering av eierplikter som ligger i 7 første ledd sett opp mot både styrerfunksjon og barnehagemyndighet. 4. Trondheim kommune mener at samfunnsmandatet bør tas med inn i forordet. 5. Trondheim kommune mener at juridiske rettigheter, klageadgang og klagebehandling opp mot skalbegrepet må avklares før rammeplan blir fastsatt og gjøres gjeldende for sektoren. 6. Trondheim kommune mener at kravene til kvalitet gir barnehagemyndigheten mulighet for å være spisset og mer tydelig i sitt arbeid med veiledning og tilsyn med barnehagene. 7. Trondheim kommune mener at det må ryddes i bruk av begrepene pedagogisk leder og barnehagelærer i både barnehageloven og forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. 8. Trondheim kommune mener at rammeplanen bør tydeliggjøre at en årsplan kan strekke seg over en lengre periode enn ett år. 9. Trondheim kommune mener at opplæringsloven må endres slik at det er lovhjemlet gjensidige krav til barnehage og skole om samarbeid til det beste for barna. Trondheim kommune foreslår følgende konkrete endringer: 10. Trondheim kommune foreslår å endre tittelen Livsmestring og helse til Medborgerskap og helse. 11. Trondheim kommune foreslår at nytt punkt Medborgerskap og helse har følgende innhold: Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Barna skal ha mulighet for ro, hvile og avslapning i løpet av barnehagehverdagen. 12. Trondheim kommune foreslår å endre begrepet innflytelse til medvirkning i punktet om Samarbeid mellom hjem og barnehage Saksfremlegg - arkivsak 16/

2 13. Trondheim kommune foreslår at setningen: Personalet skal kjenne til opplysningsplikten til barnevernet legges til som et nytt punkt under Personalet skal under formålet Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg. 14. Trondheim kommune foreslår at siste punkt under Personalet skal under formålet Barnehagen skal fremme sosial kompetanse skal lyde som følger: forebygge, stoppe og følge opp (tilføyelse) diskriminering, mobbing og krenkelser og hindre uheldige samspillsmønstre. 15. Trondheim kommune foreslår nytt punkt under Ansvar og roller med følgende tekst: Barnehagens øvrige personale Det øvrige personalet, som her omtales, er de som i sitt daglige virke jobber sammen med pedagogisk leder og som utfører det daglige pedagogiske arbeidet rettet direkte mot barna. Det øvrige personalet er pliktig til å følge opp det planlagte arbeidet og delta i planlegging og vurdering av den pedagogiske praksisen. De skal ivareta relasjoner mellom barna i grupper, mellom barn og voksne og mellom voksne og foreldre. Det øvrige personale: bidrar inn i planleggings-, dokumentasjons-, vurderings-, og utviklingsarbeid som styrer og/eller pedagogisk leder initierer deltar aktivt i veiledning og kompetanseutvikling gjennomfører planlagte aktiviteter og/eller prosjekter sammen med barna deltar aktivt i lek og samspill med barna veileder barna i lek og samspill bidrar inn i observasjonsarbeidet rundt barns medvirkning, trivsel og utvikling 16. Trondheim foreslår at teksten Vurderinger om barnegruppens og enkeltbarns trivsel og allsidige utvikling skal dokumenteres når det er nødvendig for å gi barnegruppen og enkeltbarn et slikt (tilføyelse) tilrettelagt tilbud. Det kan gi grunnlag for å tilpasse og videreutvikle det pedagogiske arbeidet. fjernes under punktet Dokumentasjon og legges inn etter setningen Tilretteleggingen skal vurderes underveis og justeres i tråd med barnets behov og utvikling under temaet Tilrettelegging av tilbudet for barn som trenger ekstra støtte. Saksutredning: 1. Bakgrunn Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til endring av Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) 2 syvende ledd på høring. Bakgrunnen for høringskastet er Meld. St 19 ( ) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Fristen for å avgi høringssvar er satt til 20. januar Planlagt ikrafttredelse av endringene er 1. august Saksfremlegg - arkivsak 16/

3 2. Innledning Barnehagelovens formåls- og innholdsbestemmelser ligger fast som de viktigste premissene for den nye rammeplanen. De sentrale prinsippene fra rammeplanene av 1996 og 2006 foreslås videreført - synet på barn og barndom, et helhetlig læringsbegrep og barnehagen som arena for omsorg, lek, læring og danning. Samfunnsutviklingen og ny kunnskap om barn og barnehager tilsier fornyelse. Rammeplanen skal være oppdatert og forskningsbasert, relevant for dagens barnehagesektor og møte fremtidens behov. Omfang og utforming av ny rammeplan: Kortere og mer konsis (fra 45 til 20 sider) Inneholder i liten grad informasjon og betraktninger om for eksempel barn og samfunn Inneholder ikke bør -bestemmelser og i liten grad vag eller skjønnsmessig ordlyd Vil gjøre det enklere for personalet, eier, tilsynsmyndighet og foreldre å orientere seg i planen 3. Kunnskapsdepartementets forslag til endringer i rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver Kunnskapsdepartementets høringsnotatet kan leses på følgende lenke: Høringsnotat 4. Rammeplanens inndeling Høringsnotatet har to punkter som begge er nummer 3. Trondheim kommune har valgt å tolke Barnehagens formål og innhold som punkt 4 og resterende kronologisk nummerert. Dette gir rammeplanen en inndeling på ni kapitler med et forord. Forordet i høringsnotatet gir en tydelig bakgrunn for hvilke bestemmelser som gjelder. Samfunnsmandatet er et begrep som kun er brukt i eksisterende rammeplan og ikke i barnehageloven. Da det ikke er tatt med som begrep i høringsutkastet så må man gå tilbake til gammel rammeplan for å finne begrepet brukt. Der er begrepet samfunnsmandat brukt for å tydeliggjøre 1 og 2 i barnehageloven. Rådmannen mener at forslaget til ny rammeplan ivaretar barnehagens 1 og 2 gjennom kravene i de 9 kapitlene som forslaget er delt inn i. For at barnehagens oppdrag skal være mest mulig tydelig for de ansatte, og for andre lesere, foreslår rådmannen at samfunnsmandatet blir endret i tråd med andre endringer i ny rammeplan og, i tillegg til lovbestemmelsene, gjengitt i forordet. 4.1 Barnehagens verdigrunnlag Eksisterende rammeplan gjentar og utdyper hvilke verdier barnehagen, i følge loven, bygger på. Departementet har lagt til nye verdibegrep i høringsutkastet: livsmestring og helse og bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling hvor barn lærer å ta vare på seg selv, hverandre og naturen fordrer voksne som evner å se framover i tid og evner å forberede barna på framtida. Livsmestring og helse. Dette er et nytt begrep under barnehagens verdigrunnlag. Det er diskutabelt om livsmestring og helse, i den form som utkastet har, kan beskrives som verdier. Saksfremlegg - arkivsak 16/

4 Her bringes krenkelser og mobbing inn som en handlingsplikt for barnehagepersonalet. Rådmannen mener at handlingsplikten er ivaretatt under Formål og innhold under punktet Barnehagen skal fremme sosial kompetanse og foreslår at siste punkt under Personalet skal i tillegg skal ha begrepet følge opp (se under punktet beskrevet senere). I tillegg beskrives barnehagepersonalets opplysningsplikt jfr. 22 i barnehageloven. Dette foreslår rådmannen å flytte til Formål og innhold under punktet Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg med et nytt punkt under Personalet skal med følgende tekst: Personalet skal kjenne til opplysningsplikten til barnevernet. Begrepet livsmestring er brukt i meld. st 19 Tid for lek og læring, Begrepet omtales også i skolens styringsdokumenter. I skolens styringsdokumenter er begrepet medborgerskap brukt. Medborgerskap, på lik linje med demokrati og bærekraftig utvikling som begrep, er rådmannen enige i bør gjøres kjent for barna også i tidlig førskolealder. Rådmannen mener at barnehagens og skolens styringsdokumenter bør bruke samme begrep for å gi et helhetlig oppvekstperspektiv. Rådmannen mener at ny undertittel på dette verdigrunnlaget bør være Medborgerskap og helse med følgende innhold: Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Barna skal ha mulighet for ro, hvile og avslapning i løpet av barnehagehverdagen. Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske kompetanse. Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner. 4.2 BARNS MEDVIRKNING Punktet presiserer hvilke lovhjemler og artikkelnummer som aktiveres i forbindelse med barns medvirkning. Dette tydeliggjør retten til medvirkning for alle barn. Det presiseres at barnehagen også har et ansvar for at de yngste barna får uttrykke sine synspunkter på egne vilkår og at barn ikke skal overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta. Rådmannen mener at barns rettighet til å medvirke og at prinsippet om barnets beste er godt ivaretatt i høringsnotatet. 4.3 SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE Foreldrene og barnehagen skal jevnlig utveksle observasjoner og vurderinger vedrørende barnets helse, utvikling og læring, og barnehagen må begrunne sine vurderinger overfor foreldrene og også ta hensyn til foreldrenes synspunkter. Foreldrene skal sikres innflytelse både på individ og gruppenivå. Rådmannen er positiv til at samarbeidet mellom hjem og foreldre er tydeliggjort og for presiseringen som uttrykker at alt samarbeid skal ha barnets beste som mål. Samtidig vil rådmannen fremme forslag om å endre begrepet innflytelse til medvirkning. Dette fordi medvirkning fremhever samarbeidet og kommunikasjonen Saksfremlegg - arkivsak 16/

5 mellom barnehagen og foreldre, mens begrepet innflytelse kan tolkes som at foreldre kan være avgjørende for hvilket tilbud som kan eller skal gis av barnehagen uavhengig av faglige vurderinger. 4.4 BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD Dette kapittelet i høringsnotatet er forkortet mye og ivaretar det som i eksisterende rammeplan er delt inn i to kapitler. Departementet beskriver denne forkortelsen som viktig for å kunne gjøre ny rammeplan til et bedre styringsdokument og arbeidsdokument. For å få til dette er mye fagprosatekst tatt ut og erstattet av en tydeliggjøring av personalets plikter. Samtidig er det også her byttet ut begrepet bør med skal. Å innføre begrepet skal kan gi noen utfordringer kanskje spesielt for barnehage- og tilsynsmyndighet. Utfordringen ligger i om skal begrepet gir foreldre og barn juridiske rettigheter eller ikke. Hvis det gir juridiske rettigheter er det da også klageadgang? Hvis det gir klageadgang, - hvem skal da behandle klagen? Er det styrer i barnehagen, barnehageeier eller barnehagemyndighet? Hvem er siste klageinstans? Fylkesmann eller barnehagemyndighet? I tillegg så handler det om hvilket skjønn som skal avgjøre om skal pliktene er ivaretatt eller ikke? Er det barn, foreldre, styrer, barnehageeier eller barnehagemyndighet? Rådmannen mener at dette må avklares før ny rammeplan fastsettes og blir gjeldende. Rådmannen mener likevel at tydeliggjøring av oppdraget vil kunne gi et tydeligere fokus på formål og innhold. Rådmannen vil derfor gi sin tilslutning til oppbyggingen av dette kapittelet, men med endringsforslag som beskrevet under barnehagens verdigrunnlag under punktet Livsmestring og helse. 4.5 BARNEHAGENS ARBEIDSMÅTER Barnehagens arbeidsmåter har fått et eget kapittel. I eksisterende rammeplan er dette lagt inn under hvert fagområde. Forslaget gir en tydeligere retning for hvordan ansatte i barnehagens skal møte barns behov for omsorg og lek, fremme læring og danning og gi barn mulighet til medvirkning. Barnehagens arbeidsmåter skal være gjennomgående uavhengig av hvilken aktivitet som foregår og vil derfor være gyldig i møtet med barnet i alle situasjoner. Forslaget sier videre at barnehagen jevnlig skal vurdere om valg av arbeidsmåter bidrar til å realisere intensjonene i rammeplanen. Dette har ikke vært et krav i eksisterende rammeplan. Videre beskriver kapittelet hvordan barnehagen skal planlegge og legge til rette for progresjon og arbeid med digital praksis. Arbeid med progresjon er forsøkt innført også i eksisterende rammeplan uten at det er tydeliggjort hva som ligger i intensjonen eller begrepet. Rådmannen mener at hele kapittelet om Barnehagens arbeidsmåter gir en god og mer tydelig føring for hvordan barnehagen skal jobbe med verdier, fag, progresjon og digital praksis og at det kan stå som utkastet har foreslått. 4.6 BARNEHAGENS FAGOMRÅDER Fagområdene er de samme som i tidligere rammeplan. I fagområdet Kropp, bevegelse, mat og helse er mat kommet inn som nytt tema. Barnehagen skal gi barna innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid. Dette kan ses i relasjon til hva som ligger i det innførte verdibegrepet Bærekraftig utvikling under Barnehagens verdigrunnlag. Saksfremlegg - arkivsak 16/

6 Fagområdene skal ses i sammenheng og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold. Barnas interesse for fagområdene skal stimuleres og barnehagen skal bidra til å etablere et lærende fellesskap som verdsetter ulike uttrykk og meninger. Videre er det en tydeliggjøring at barnehagen skal bidra til at barna opplever å vurdere og mestre risikolek gjennom kroppslige utfordringer. Rådmannen er positiv til at risikoleik er tatt inn som begrep. Mat som en del av fagområdet mener rådmannen også er positivt da det i denne sammenhengen er forståelsen for mat som en del av det økologiske kretsløp og knyttet opp mot verdibegrepet Bærekraftig utvikling og vårt foreslåtte verdibegrep Medborgerskap og helse. Barnehageansattes hverdag er mangfoldig: - å gå fra bleieskift til matlaging er utfordrende i forhold til retningslinjer for matlaging i institusjoner. Slik det er per i dag skal barnehagene følge statens kostholdsråd. Høringsnotatet gir en føring for at det skal lages mer mat i barnehagen enn tidligere. For å tilberede et godt sammensatt måltid kreves det personell som er dedikert oppgaven og det kan i noen tilfeller bety at det må ansettes mer bemanning som igjen krever mer ressurser. Rådmannen mener at dette må tas med inn i den varslede høringen om bemanningsnorm i barnehagen. Et helhetlig læringsløp for barn i Trondheim kommune skal ivareta barn i både barnehage og skole. For å forberede barn på livslang læring ser rådmannen det som viktig at fagområdene i barnehagen fremdeles blir ivaretatt og at de bygger på en inndeling som er gjenkjennbar ved overgang til skole. Dette er også i tråd med utredningen til Ludvigsen- utvalget som peker på viktigheten av å styrke barns evne til medborgerskap, tverrfaglig samarbeid og gode overganger i livsløpet. Dette mener rådmannen er godt ivaretatt i høringsutkastet. 4.7 ANSVAR OG ROLLER Dette er et nytt kapittel i rammeplanen og gir en retning for hvordan barnehageeier og alle barnehagens ansatte har et felles ansvar for å bidra til å oppfylle målene og kravene i rammeplanen. Det blir her tydeliggjort at barnehageeier har det juridiske ansvaret og skal vektlegge de ansattes faglig og pedagogiske vurderinger i sin styring. Barnehageeier har et tydelig ansvar for at ansatte innehar den kompetansen det er behov for til enhver tid. Det krever at barnehageeier har fokus på barnehagebasert kompetanseutvikling hvor alle ansatte sikres riktig kompetanse for utførelsen av sin jobb, noe som også er i tråd med departementets strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren. Styrer har et ansvar for at personalet tar i bruk sin kompetanse og det fordrer at styrer har god oversikt over hvordan det kvalitative arbeidet i barnegruppene utføres. Styrer må være tett på alle ansatte som jobber i direkte arbeid med barna. Barnehageloven er utgangspunktet for rammeplanen som forskrift, og begrepene som brukes i lovteksten må også brukes i forskriften. Pedagogisk leder er et begrep som brukes i barnehageloven. Begrepet pedagogisk leder er en stillingsbetegnelse mens barnehagelærer er en profesjon. Kravet til å jobbe i barnehagen er at vedkommende har barnehagelærerutdanning eller tilsvarende og en barnehagelærer kan ansettes enten som pedagogisk leder eller barnehagelærer. Når begrepet pedagogisk leder brukes både i lovtekst og i rammeplanen gir det utfordringer i forhold til å skille stillingenes ansvar. Rådmannen mener det må ryddes i bruk av begrepene pedagogisk leder og barnehagelærer i både barnehageloven og forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Videre mener rådmannen at barnehagens øvrige personale må verdsettes og synliggjøres også i rammeplan. Dette kan gjøres med hjemmel i 18 femte ledd. Dette leddet indikerer at barnehagen må ha personale i tillegg til styrer og pedagogisk leder. Plikter og ansvar må synliggjøres også for disse. Saksfremlegg - arkivsak 16/

7 Rådmann foreslår følgende tekst til et nytt punkt: Barnehagens øvrige personale Det øvrige personalet, som her omtales, er de som i sitt daglige virke jobber sammen med pedagogisk leder og som utfører det daglige pedagogiske arbeidet rettet direkte mot barna. Det øvrige personalet er pliktig til å følge opp det planlagte arbeidet og delta i planlegging og vurdering av den pedagogiske praksisen. De skal ivareta relasjoner mellom barna i grupper, mellom barn og voksne og mellom voksne og foreldre. Det øvrige personale: bidrar inn i planleggings-, dokumentasjons-, vurderings-, og utviklingsarbeid som styrer og/eller pedagogisk leder initierer deltar aktivt i veiledning og kompetanseutvikling gjennomfører planlagte aktiviteter og/eller prosjekter sammen med barna deltar aktivt i lek og samspill med barna veileder barna i lek og samspill bidrar inn i observasjonsarbeidet rundt barns medvirkning, trivsel og utvikling 4.8 BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET Kapittelet erstatter kapittel 4 i eksisterende rammeplan. Virksomheten skal planlegges og vurderes i samarbeid med barn og foreldre, slik det er nevnt i kapittel 2 og 3. Tilbudet skal være i tråd med barnehageloven og rammeplanen og slik skal barnehagen være en lærende organisasjon. Arbeidet med planlegging og årsplan har fått en tydeligere plass under barnehagen som pedagogisk virksomhet. Rådmannen mener at det bør åpnes tydeligere for at en årsplan kan strekke seg over en lengre periode enn ett år. Dette med bakgrunn i krav om synliggjøring av progresjon og kontinuitet (som nevnt under punktet Planlegging) i forhold til barnehagens arbeid med fag, innhold, arbeidsmåter og utvikling opp mot enkeltbarn og barnegrupper. På denne måten kan barnehagen også bli bedre på å se egen virksomhet opp mot andre lokale og nasjonale styringsdokument som gjerne er førende over flere år. Høringsutkastet inneholder også punkter om vurdering og dokumentasjon. Disse punktene samsvarer mye med dagens rammeplan, men er forkortet i tråd med departementets intensjon om tydeliggjøring og rammeplan som et bedre styrings- og arbeidsdokument. Rådmannen mener likevel at avsnitt nummer to under dokumentasjon blir flyttet til punktet Tilrettelegging av tilbudet for barn som trenger ekstra støtte. Avsnittet er gjengitt i sin helhet i neste punkt. Tilrettelegging av tilbudet for barn som trenger ekstra støtte er et nytt punkt som gir en føring på hvordan barnehagen skal sørge for at barnet får den tilretteleggingen som er nødvendig for å få et likeverdig tilbud som andre barn. Her foreslår rådmannen en tilføyelse som er tatt fra punktet Dokumentasjon som nevnt over: Noen barn kan ha behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder. Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte tidlig får den sosiale, pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud. Tilretteleggingen skal vurderes underveis og justeres i tråd med barnets behov og utvikling. Vurderinger om barnegruppens og enkeltbarns trivsel og allsidige utvikling skal dokumenteres når det er nødvendig for å gi barnegruppen og enkeltbarn et slikt (tilføyelse) tilrettelagt tilbud. Det kan gi grunnlag for å tilpasse og videreutvikle det pedagogiske arbeidet. Saksfremlegg - arkivsak 16/

8 4.9 OVERGANGER Barnets oppstart i barnehagen har fått fokus i høringsforslaget, barnehagen skal i samarbeid med foreldre legge til rette for en god start. Departementet mener at dette er med å i større grad ivareta de yngste barna i barnehagen. Rådmannen mener at dette er en god synliggjøring av de yngste barnas behov og barnehagens ivaretakelse av disse behovene. Det stilles også tydeligere krav til samarbeid mellom foreldre, barnehage og skole når det gjelder overgangen til skole. I barnehageloven med merknader, 2 annet ledd, gis det krav om at barnehage og skole må bygge på hverandre og ivareta et felles ansvar for å sikre god sammenheng og overgang fra barnehage til skole. Bestemmelsen fastslår at det skal legges til rette for livslang læring i vid forstand. Dette er i tråd med hvordan fagområdene i barnehagen i stor grad er de samme som barn møter som fag i skolen. Når det gjelder overgangen mellom barnehage og skole er det viktig at det legges til rette slik at barnet har med seg et godt grunnlag og motivasjon for å starte skolegangen, likeledes at skolen møter barnet slik at det beholder den naturlige nysgjerrigheten og ønsket om å lære. I opplæringsloven ligger det ikke krav til at skolen skal forholde seg til barnehagene slik det settes krav om til barnehagene i barnehageloven. Rådmannen mener at opplæringsloven må endres slik at det er gjensidige krav til barnehage og skole. Slik kan overgangen barnehage/skole kunne bli best mulig i et helhetlig oppvekstperspektiv. 5. Økonomiske konsekvenser for kommunen Ny rammeplan innebærer ingen økonomiske konsekvenser. 6. Konsekvenser for klima og det ytre miljø Ny rammeplan vil ikke ha konsekvenser for klima og det ytre miljø. 7. Rådmannens vurdering og konklusjon I høringsnotatet har departementet bedt spesielt om en vurdering på følgende om forslaget til ny rammeplan fungerer som et tydeligere styringsdokument om forslaget til ny rammeplan fungerer som et velegnet arbeidsdokument for barnehagepersonalet om forslaget til ny rammeplan ivaretar barnehagens brede samfunnsmandat hvilke deler av rammeplanen som bør utdypes i veiledningsmateriell I tillegg er det gitt mulighet for å komme med innspill på hele eller deler av forslaget. Rådmannen har valgt å se på hele høringsutkastet ut fra flere perspektiver: som styrer i barnehage, som barnehageeier og som barnehagemyndighet og har gitt innspill, forslag til veiledningsmateriell og endringsforslag fra de samme perspektivene. Rådmannen har sendt høringen til Kommunalt foreldreutvalg for barnehager for uttalelse. Foreldreutvalget har ikke gitt innspill til høringen. På bakgrunn av rådmannens begrunnelse fremmes følgende forslag til Formannskapet for vedtak. Trondheim kommune støtter Kunnskapsdepartementets høring til endring i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver med følgende innspill og endringsforslag: Saksfremlegg - arkivsak 16/

9 1. Trondheim kommune mener departementet har lyktes i å utarbeide en tydelig rammeplan med klare krav. De foreslåtte endringene gir et tydeligere styringsdokument for både styrer, barnehageeier og barnehagemyndighet. 2. Trondheim kommune mener at forslaget til ny rammeplan er et tydelig styringsverktøy ved at den er bestemmende for plikter og rettigheter og er et godt bidrag til å sikre lik kvalitet i barnehagene. 3. Trondheim kommune foreslår å lage veiledningsmateriell innenfor følgende områder: dokumentasjon og vurderingsarbeid, lovgivning som kan relateres til det nye punktet Digital praksis, hvordan jobbe systematisk som en lærende organisasjon og konkretisering av eierplikter som ligger i 7 første ledd sett opp mot både styrerfunksjon og barnehagemyndighet. 4. Trondheim kommune mener at samfunnsmandatet bør tas med inn i forordet. 5. Trondheim kommune mener at juridiske rettigheter, klageadgang og klagebehandling opp mot skalbegrepet må avklares før rammeplan blir fastsatt og gjøres gjeldende for sektoren. 6. Trondheim kommune mener at kravene til kvalitet gir barnehagemyndigheten mulighet for å være spisset og mer tydelig i sitt arbeid med veiledning og tilsyn med barnehagene. 7. Trondheim kommune mener at det må ryddes i bruk av begrepene pedagogisk leder og barnehagelærer i både barnehageloven og forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. 8. Trondheim kommune mener at rammeplanen bør tydeliggjøre at en årsplan kan strekke seg over en lengre periode enn ett år. 9. Trondheim kommune mener at opplæringsloven må endres slik at det er lovhjemlet gjensidige krav til barnehage og skole om samarbeid til det beste for barna. Trondheim kommune foreslår følgende konkrete endringer: 10. Trondheim kommune foreslår å endre tittelen Livsmestring og helse til Medborgerskap og helse. 11. Trondheim kommune foreslår at nytt punkt Medborgerskap og helse har følgende innhold: Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Barna skal ha mulighet for ro, hvile og avslapning i løpet av barnehagehverdagen. 12. Trondheim kommune foreslår å endre begrepet innflytelse til medvirkning i punktet om Samarbeid mellom hjem og barnehage 13. Trondheim kommune foreslår at setningen: Personalet skal kjenne til opplysningsplikten til barnevernet legges til som et nytt punkt under Personalet skal under formålet Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg. 14. Trondheim kommune foreslår at siste punkt under Personalet skal under formålet Barnehagen skal fremme sosial kompetanse skal lyde som følger: forebygge, stoppe og følge opp (tilføyelse) diskriminering, mobbing og krenkelser og hindre uheldige samspillsmønstre. 15. Trondheim kommune foreslår nytt punkt under Ansvar og roller med følgende tekst: Barnehagens øvrige personale Det øvrige personalet, som her omtales, er de som i sitt daglige virke jobber sammen med pedagogisk leder og som utfører det daglige pedagogiske arbeidet rettet direkte mot barna. Det øvrige personalet er pliktig til å følge opp det planlagte arbeidet og delta i planlegging og vurdering av den pedagogiske praksisen. De skal ivareta relasjoner mellom barna i grupper, mellom barn og voksne og mellom voksne og foreldre. Det øvrige personale: bidrar inn i planleggings-, dokumentasjons-, vurderings-, og utviklingsarbeid som styrer og/eller pedagogisk leder initierer deltar aktivt i veiledning og kompetanseutvikling gjennomfører planlagte aktiviteter og/eller prosjekter sammen med barna deltar aktivt i lek og samspill med barna Saksfremlegg - arkivsak 16/

10 veileder barna i lek og samspill bidrar inn i observasjonsarbeidet rundt barns medvirkning, trivsel og utvikling 16. Trondheim foreslår at teksten Vurderinger om barnegruppens og enkeltbarns trivsel og allsidige utvikling skal dokumenteres når det er nødvendig for å gi barnegruppen og enkeltbarn et slikt (tilføyelse) tilrettelagt tilbud. Det kan gi grunnlag for å tilpasse og videreutvikle det pedagogiske arbeidet. fjernes under punktet Dokumentasjon og legges inn etter setningen Tilretteleggingen skal vurderes underveis og justeres i tråd med barnets behov og utvikling under temaet Tilrettelegging av tilbudet for barn som trenger ekstra støtte. Rådmannen i Trondheim, Elin Rognes Solbu kommunaldirektør Kristin Gudim rådgiver Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift Saksfremlegg - arkivsak 16/

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høringskonferanse Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Vestfold 11. november 2016 Bakgrunn Prosess Høringsforslaget Hva skjer videre? Dagen i dag Overordnede mål for ny rammeplan Et mer likeverdig

Detaljer

Saksbehandler Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 16/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET:

Saksbehandler Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 16/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 16/8914-2 Dato: 17.11.16 Høring ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR

Detaljer

Årsplan barnehage. Her kan bilde/logo sette inn. Bærumsbarnehagen

Årsplan barnehage. Her kan bilde/logo sette inn. Bærumsbarnehagen Årsplan 20..-20.. barnehage Her kan bilde/logo sette inn Bærumsbarnehagen Innhold Innledning... 2 Årsplan... 2 Barnehagen er en pedagogisk virksomhet... 2 Bærumsbarnehagen... 2 Presentasjon av barnehagen...

Detaljer

Forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høringssvar fra Tønsberg kommune

Forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høringssvar fra Tønsberg kommune Tønsberg kommune JournalpostID 17/2401 Saksbehandler: Pia Borges, telefon: 33 34 80 00 Oppvekst Forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høringssvar fra Tønsberg kommune

Detaljer

Endringer i barnehageloven

Endringer i barnehageloven Endringer i barnehageloven Alta 13.11.16 Liv Hanne Huru 12 a Rett til plass i barnehage Barn som fyller ett år i september eller oktober Søkt om plass innen frist Plass i løpet av måneden barnet fyller

Detaljer

Ny rammeplan Tilsyn i «særlige tilfeller» ved fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø

Ny rammeplan Tilsyn i «særlige tilfeller» ved fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Ny rammeplan Tilsyn i «særlige tilfeller» ved fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Kunnskapsministeren har sendt ny rammeplan for barnehagen på høring. Han vil blant annet styrke barnehagens arbeid med de yngste

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Laila Fossum og Mari Fagerheim 28.10.2016 Overordnet mål med ny rammeplan Et mer likeverdig tilbud mindre kvalitetsforskjeller Hva er egentlig rammeplanen?

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 16/2205-5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Høring - Forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Saksbehandler: Helle Rafaelsen Arkiv: A10 &13 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Veileder til årsplanmalen

Veileder til årsplanmalen Veileder til årsplanmalen Bærumsbarnehagen Veileder til årsplanmalen Barnehagen skal utarbeide en årsplan. I tillegg skal det utarbeides planer for kortere og lengre tidsrom og for ulike barnegrupper etter

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Innhold i presentasjonen Kort om bakgrunn for ny rammeplan Innholdet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Implementering av ny

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk Bidra til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren

Detaljer

En visuell inngang til den nye rammeplanen

En visuell inngang til den nye rammeplanen En visuell inngang til den nye rammeplanen Film om ny rammeplan på Udir.no: https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/stottemateriell-tilrammeplanen/film-ny-rammeplan/ https://vimeo.com/215833717 Ny rammeplan

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Byrådssak 461/16 Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver LRS ESARK-03-201600938-71 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag

Detaljer

Høringssvar Bråten barnehage

Høringssvar Bråten barnehage Høringssvar Bråten barnehage Bråten barnehage Sa er en privat foreldreeid barnehage hjemmehørende i Oslo. Barnehagen har 4 avdelinger med totalt 64 barn fra 1-6 år. Generelt Forslaget til ny rammeplan

Detaljer

Sendt: 3. januar :43 Postmottak KD Takk for ditt høringssvar til Høring Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Sendt: 3. januar :43 Postmottak KD Takk for ditt høringssvar til Høring Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 3. januar 2017 13:43 Til: Postmottak KD Emne: Takk for ditt høringssvar til Høring Rammeplan for barnehagens og oppgaver Referanse: 16/7240 Høring: Høring Rammeplan for

Detaljer

Årsplan Ballestad barnehage

Årsplan Ballestad barnehage Årsplan 2018-2019 Ballestad barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

Årsplan Gimsøy barnehage

Årsplan Gimsøy barnehage Årsplan 2018-2019 Gimsøy barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf:

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf: ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE 2019 Epost: kl.magne@online.no Tlf: 47 30 26 91 Litt om familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Ny rammeplan utfordringer for styrere og barnehagelærere. Fylkesmannen i Oppland Lillehammer

Ny rammeplan utfordringer for styrere og barnehagelærere. Fylkesmannen i Oppland Lillehammer Ny rammeplan utfordringer for styrere og barnehagelærere Fylkesmannen i Oppland Lillehammer 14.11.2017 Oversikt: Innledende: om tilbakemeldingene til FM 1.Oversikt over noe som er nytt eller annerledes

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD. Regionkonsulenten for oppvekst og utdanning. Til Kunnskapsdepartementet

FOSEN REGIONRÅD. Regionkonsulenten for oppvekst og utdanning. Til Kunnskapsdepartementet FOSEN REGIONRÅD Regionkonsulenten for oppvekst og utdanning Til Kunnskapsdepartementet VÅR REF.: Gøril DATO: 20.01.17 Høringssvar fra Fosen regionråd (Bjugn, Leksvik, Osen, Rissa, Roan, Ørland og Åfjord

Detaljer

Implementering av ny rammeplan Barnehagens læringsmiljø

Implementering av ny rammeplan Barnehagens læringsmiljø Ingrid Midteide Løkken Marianne Torve Martinsen Implementering av ny rammeplan Barnehagens læringsmiljø 4.April i Bø/ 6.april i Porsgrunn/ 12.April i Skien 2018 Fylkesmannen i Telemark 12. april 2018 To

Detaljer

Veileder til årsplanmalen

Veileder til årsplanmalen Veileder til årsplanmalen Bærumsbarnehagen Veileder til årsplanmalen Barnehagen skal utarbeide en årsplan. I tillegg skal det utarbeides planer for kortere og lengre tidsrom og for ulike barnegrupper etter

Detaljer

Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Til Det Kongelige Kunnskapsdepartement Dato:18.01.2017 Antall sider, inkl. denne: 5 Deres ref: 16/7240 Vår ref: 16/00128 Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Senter

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet - hva gjør vi? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver høringssvar fra PBL

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver høringssvar fra PBL Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO postmottak@kd.dep.no Att. Barnehageavdelingen Bodø, 16. januar 2017 Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver høringssvar fra PBL Det vises til

Detaljer

FUBs høringsuttalelse til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

FUBs høringsuttalelse til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Til kunnskapsdepartementet Oslo 20. januar 2017 FUBs høringsuttalelse til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Innledning FUB takker for muligheten til å komme med innspill til forslaget om

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet 13. januar Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Til Kunnskapsdepartementet 13. januar Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Til Kunnskapsdepartementet 13. januar 2017 HØRING Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver NAFO mener at forslaget til ny rammeplan ivaretar sentrale prinsipper fra tidligere rammeplaner på en god

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Solveig Innerdal

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Solveig Innerdal Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Solveig Innerdal Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet - hva gjør vi? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk

Detaljer

ÅRSPLAN FRELSESARMEENS BARNEHAGER, AUGLENDSDALEN

ÅRSPLAN FRELSESARMEENS BARNEHAGER, AUGLENDSDALEN ÅRSPLAN 2018-2019 FRELSESARMEENS BARNEHAGER, AUGLENDSDALEN VELKOMMEN Frelsesarmeens barnehager, Auglendsdalen, er en del av virksomheten Frelsesarmeens barnehager som består av til sammen 4 barnehager

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl mhd@udir.no Kort om Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Bidra til å

Detaljer

Årsplan Lundedalen barnehage

Årsplan Lundedalen barnehage Årsplan 2018-2019 Lundedalen barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Høringssvar fra Inderøy kommune godkjennes som forelagt i saksutredningen.

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Høringssvar fra Inderøy kommune godkjennes som forelagt i saksutredningen. Arkivsak. Nr.: 2016/1503-2 Saksbehandler: Heidi Henriksen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Høring ny rammeplan for barnehagen Rådmannens forslag til vedtak Høringssvar fra Inderøy

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl mhd@udir.no Kort om Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Slås sammen

Detaljer

FUB Tønsbergs høringssvar om ny rammeplan for barnehagene

FUB Tønsbergs høringssvar om ny rammeplan for barnehagene FUB Tønsbergs høringssvar om ny rammeplan for barnehagene Her kommer Foreldreutvalget for barnehagene (FUB) i Tønsberg sitt høringssvar på forslag til ny rammeplan for barnehagene. Først generelle kommentarer/innspill:

Detaljer

Høring: Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høring: Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høring: Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Utdanningsforbundet Telemark har hatt forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som sak i fylkesstyret to ganger. Saken har også

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160 Saksframlegg HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Trondheim formannskap slutter seg til departementets forslag

Detaljer

Årsplan Klosterskogen barnehage

Årsplan Klosterskogen barnehage Årsplan 2018-2019 Klosterskogen barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: A10/&13 Saksmappe: 2016/3148-0 Saksbehandler: Gro Toft Ødegård Dato: 04.01.2017 Saksframlegg Høring av endringer i barnehageloven - forskrift om rammeplan for barnehagens

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Høringssvar - forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høringssvar - forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Kunnskapsdepartementet Jessheim, 12.01.2017 Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo E-post: postmottak@kd.dep.no Høringssvar - forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Læringsverkstedets barnehager

Detaljer

Høring - Endringer i barnehageloven, Innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø, internkontroll mm

Høring - Endringer i barnehageloven, Innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø, internkontroll mm Arkivsak-dok. 19/06426-2 Saksbehandler Elisabeth Grønberg Langvik Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for kultur og oppvekst 2019-2023 29.10.2019 Høring - Endringer i barnehageloven, Innføring av lovregler

Detaljer

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING VENNSKAP OG FELLESSKAP. Våre tiltak

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING VENNSKAP OG FELLESSKAP. Våre tiltak Årsplan 2019 OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkivsaksnr.: 14/ Dato: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN OG TILHØRENDE FORSKRIFTER

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkivsaksnr.: 14/ Dato: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN OG TILHØRENDE FORSKRIFTER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/11310-2 Dato: 26.11.2014 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN OG TILHØRENDE FORSKRIFTER â INNSTILLING TIL BYTYREKOMITE FOR OPPVEKST

Detaljer

Kvalitetsplan Vardø barnehage

Kvalitetsplan Vardø barnehage Kvalitetsplan Vardø barnehage 2019-2022 Vedtatt av Vardø bystyret 11.03.2019 1. Innledning kvalitetsplan for barnehagene i Vardø er et dokument hvor barnehageeier gir retningslinjer og setter mål. Disse

Detaljer

Kropp, bevegelse, mat og helse. Ruste barn for fremtiden. Lek med venner. Friluftsliv for alle. Mat Med Smak. Barns medvirkning.

Kropp, bevegelse, mat og helse. Ruste barn for fremtiden. Lek med venner. Friluftsliv for alle. Mat Med Smak. Barns medvirkning. Kidsa Øvsttun Progresjonsplan Kropp, bevegelse, mat og helse Kommunikasjon, spra k og tekst Natur, miljø og teknologi Ruste barn for fremtiden Lek med venner Friluftsliv for alle Mat Med Smak Barns medvirkning

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver NRLU 31.05.2017 Liv Dyrdal, Ny rammeplan for barnehagen Forskrift til loven - Styringsdokument - Arbeidsdokument Fastsatt 24.april 2017 Trer i kraft 1.august

Detaljer

SAKSDOKUMENT HØRINGSNOTAT NY RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER

SAKSDOKUMENT HØRINGSNOTAT NY RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER SAKSDOKUMENT Arkivsaksnr.: 05/03105 Arkivkode: Saksbehandler: Stig Rune Kroken HØRINGSNOTAT NY RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER ::: Sett inn sammendrag, konklusjon og innstillingen under denne linja SAMMENDRAG

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf:

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf: ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE 2018 Epost: kl.magne@online.no Tlf: 47 30 26 91 Litt om familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2019

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2019 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2019 VÅR VISJON ER: VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Sarpsborg 1. juni 2017

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Sarpsborg 1. juni 2017 Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 2017 Sarpsborg 1. juni 2017 1996 2006 (11) 2017 Utdanningsdirektoratet - hva gjør de? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal

Detaljer

Høringsuttalelse i forhold til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høringsuttalelse i forhold til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Til: Kunnskapsdepartementet Pb. 8119 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse i forhold til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Kunnskapsdepartementet ønsker å fastsette forskriften medio

Detaljer

Verdier og barnesyn Hva innebærer det å arbeide med livsmestring og helse i barnehagen

Verdier og barnesyn Hva innebærer det å arbeide med livsmestring og helse i barnehagen Verdier og barnesyn Hva innebærer det å arbeide med livsmestring og helse i barnehagen Hva er egentlig en rammeplan? Utleder samfunnsmandatet Stortinget har gitt barnehagen gjennom barnehageloven Forskrift

Detaljer

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Varteig barnehage Innledning Enhet Raet barnehager skal ha en felles faglig plattform. Vi har en felles virksomhetsplan for enheten som sier noe overordnet om enhetens

Detaljer

Årsplan Tufte barnehage

Årsplan Tufte barnehage Årsplan 2018-2019 Tufte barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

ÅRSPLAN RANDINEBORG

ÅRSPLAN RANDINEBORG ÅRSPLAN 2019-20 RANDINEBORG 1 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven,

Detaljer

Innspill til høringsutkast ny Rammeplan

Innspill til høringsutkast ny Rammeplan Sendt inn fra: Innspill til høringsutkast ny Rammeplan Hilde Dehnæs Hogsnes, Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, HSN Reidun Larsen, Høgskolelektor, Institutt for pedagogikk, HSN Susan C. Lyden

Detaljer

Svar - Høringsutkast pr til forskrift om rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver

Svar - Høringsutkast pr til forskrift om rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver Barnehage- og utdanningsavdelingen Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Saksbehandler: Katrine

Detaljer

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Hafslundsøy barnehage Innledning Enhet Raet barnehager skal ha en felles faglig plattform. Vi har en felles virksomhetsplan for enheten som sier noe overordnet om

Detaljer

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Sissel Øvrebø Semshaug Mars 2019 04.04.2019 / fagakademiet.no / 1 Hvilket dokument er rammeplan for barnehager? Barnehagens verdigrunnlag Grunnleggende verdier

Detaljer

Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk

Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk Bente Aronsen Trondheim 26. oktober 2016 Hva er egentlig rammeplanen? - Beskriver barnehagens samfunnsoppdrag - Utleder mandatet Stortinget har gitt

Detaljer

Rådmannens forslag med endring fremmet i møtet, enstemmig vedtatt

Rådmannens forslag med endring fremmet i møtet, enstemmig vedtatt Behandling i Formannskapet -18.01.2017 Ordfører foreslo følgende endring i møte: Avsnitt om kristen formålsparagraf tas ut Avstemming Rådmannens forslag med endring fremmet i møtet, enstemmig vedtatt Vedtak

Detaljer

KOMPETANSEPLAN

KOMPETANSEPLAN KOMPETANSEPLAN 2018-2021 LIVSMESTRING I FRELSESARMEENS BARNEHAGER Innledning Ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver trådde i kraft 1. august 2017. Implementering av rammeplanen skal

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Høring Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høring Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høring Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høringssvar fra Eide Consult Jeg viser til høring av 20. oktober 2016 fra Kunnskapsdepartementet med frist for synspunkter og kommentarer innen 20.

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagen Prioriteringer i implementeringsfasen

Ny rammeplan for barnehagen Prioriteringer i implementeringsfasen Ny rammeplan for barnehagen Prioriteringer i implementeringsfasen Prosessen fram mot en ny rammeplan https://www.youtube.com/watch?v=y9f9yqz GoPg 19.06.2017 Prioriteringer Å bevare den nordiske modellen

Detaljer

Årsplan 2018 for Bekkelaget Kirkes barnehage. Versjonsnummer 6 - Fastsatt av Samarbeidsutvalget

Årsplan 2018 for Bekkelaget Kirkes barnehage. Versjonsnummer 6 - Fastsatt av Samarbeidsutvalget Årsplan 2018 for Bekkelaget Kirkes barnehage Versjonsnummer 6 - Fastsatt av Samarbeidsutvalget 01.10.2018 Om årsplanen og kommunens mål for barnehagene Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende forslag om endringer i barnehageloven.

Høringsuttalelse vedrørende forslag om endringer i barnehageloven. ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Gunn Alice D Andersen, tlf 37013622 Saksgang: Referanse: 2014/46 / 2 Ordningsverdi: A10 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Formannskapet Høringsuttalelse

Detaljer

Årsplan 2019/2020 Virksomhet Raet barnehager

Årsplan 2019/2020 Virksomhet Raet barnehager Årsplan 2019/2020 Virksomhet Raet barnehager Varteig barnehage Hafslundsøy barnehage Fosbyløkka barnehage Stasjonsbyen barnehage Innhold Innledning... 2 Barnehagens formål og innhold... 3 Progresjon...

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagen UTDANNINGSFORBUNDET OSLO SITT HØRINGSSVAR

Ny rammeplan for barnehagen UTDANNINGSFORBUNDET OSLO SITT HØRINGSSVAR Ny rammeplan for barnehagen UTDANNINGSFORBUNDET OSLO SITT HØRINGSSVAR DAGSKURS BARNEHAGE 27. FEBRUAR 2017 KRISTIN GUSTAVSEN HAUGSVOLD Bakgrunn Torsdag 20. september 2016 kom høringsutkast for ny rammeplan

Detaljer

Kva er nytt i rammeplanen?

Kva er nytt i rammeplanen? Kva er nytt i rammeplanen? «På ramme alvor» Molde 14.09.17 Bodil Grindvik Uri 1 Overordna mål for ny rammeplan Samfunnsutvikling og ny kunnskap om barn og barnehagar tilseier fornying; rammeplanen skal

Detaljer

«En barnehage for barn, foreldre og ansatte der nærhet, omsorg og gode opplevelser står i fokus»

«En barnehage for barn, foreldre og ansatte der nærhet, omsorg og gode opplevelser står i fokus» ÅRSPLAN 2018 HOVET BARNEHAGE «En barnehage for barn, foreldre og ansatte der nærhet, omsorg og gode opplevelser står i fokus» Informasjon om vedtekter, opptak, betalingsreglement, åpningstider, ferieordninger

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Årsplan Venstøp barnehage

Årsplan Venstøp barnehage Årsplan 2018-2019 Venstøp barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

Barnehageområdet. Hva skjer?

Barnehageområdet. Hva skjer? Barnehageområdet Hva skjer? Meld. St. 19 (2015-2016) Melding til Stortinget Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Ny kunnskap og endringer i samfunnet Nesten alle barn har gått i barnehage før

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Årsplan Gråtenmoen barnehage

Årsplan Gråtenmoen barnehage Årsplan 2018-2019 Gråtenmoen barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Solveig Innerdal

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Solveig Innerdal Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Solveig Innerdal Kort om Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Slås sammen med Senter for

Detaljer

Styrket innsats for et godt omsorgs- og læringsmiljø

Styrket innsats for et godt omsorgs- og læringsmiljø Hovedtemaene i Meld.St.19 ( 2015-2016 ) Styrket innsats for et godt omsorgs- og læringsmiljø Tydeligere føringer for et pedagogisk tilbud av god kvalitet Barnehagen skal legge et god grunnlag for barns

Detaljer

Årsplan Gulset barnehage

Årsplan Gulset barnehage Årsplan 2018-2019 Gulset barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

Høringssvar fra Naturfagsenteret

Høringssvar fra Naturfagsenteret Høringssvar fra Naturfagsenteret Oversender med dette Naturfagsenterets høringssvar. Naturfagsenteret har som mandat å bidra til økt kvalitet i naturfagopplæringen i utdanningsløpet. Senteret skal bidra

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

HØRING - FORSKRIFT OM RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER

HØRING - FORSKRIFT OM RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for skole og barnehage 13.12.2017 HØRING - FORSKRIFT OM RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER INNSTILLING Høringsuttalelse

Detaljer

Kap. 1 Barnehagens verdigrunnlag

Kap. 1 Barnehagens verdigrunnlag Sámi allaskuvla - Samisk høgskole, avdeling for Duoji ja oahpaheaddjeoahpuid goahti/department of Duodji and Teacher Education, presenterer i dette dokumentet synspunkter og forslag til endring i forslaget

Detaljer

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag Lek og aktiviteter spinner sjelden rundt ett fagområde. På tur i naturen kan for eksempel både samarbeid, miljøvern, matematikk, språk og kroppsbeherskelse utvikles. I Gnist barnehager anerkjenner vi at

Detaljer

«En barnehage for barn, foreldre og ansatte der nærhet, omsorg og gode opplevelser står i fokus»

«En barnehage for barn, foreldre og ansatte der nærhet, omsorg og gode opplevelser står i fokus» ÅRSPLAN 2019 HOVET BARNEHAGE «En barnehage for barn, foreldre og ansatte der nærhet, omsorg og gode opplevelser står i fokus» Informasjon om vedtekter, opptak, betalingsreglement, rett til redusert betaling,

Detaljer

Pia Paulsrud Stab for barnehage

Pia Paulsrud Stab for barnehage Pia Paulsrud Stab for barnehage Mål for ettermiddagen: Kjennskap til veiledningsheftene Språk i barnehagen og Barns trivsel voksnes ansvar Informasjon om prosessen med revidering av rammeplan for barnehagens

Detaljer

SVAR: HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN OG TILHØRENDE FORSKRIFTER

SVAR: HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN OG TILHØRENDE FORSKRIFTER SVAR: HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN OG TILHØRENDE FORSKRIFTER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Ann-Iren Larsen Arkivsaknr.: 2013/5028-6

Detaljer

Barnehageområdet. Hva skjer?

Barnehageområdet. Hva skjer? Barnehageområdet Hva skjer? Meld. St. 19 (2015-2016) Melding til Stortinget Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Ny kunnskap og endringer i samfunnet Nesten alle barn har gått i barnehage før

Detaljer

Årsplan Bakken barnehage

Årsplan Bakken barnehage Årsplan 2018-2019 Bakken barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-ny-rammeplan/

Velkommen til foreldremøte. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-ny-rammeplan/ Velkommen til foreldremøte https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-ny-rammeplan/ Sentrale føringer Verdigrunnlag Ansvar og roller Formål og innhold Barns medvirkning

Detaljer

Forebygging og håndtering av mobbing i barnehagen. Kjersti Botnan Larsen

Forebygging og håndtering av mobbing i barnehagen. Kjersti Botnan Larsen Forebygging og håndtering av mobbing i barnehagen Kjersti Botnan Larsen Oversikt hva skal jeg snakke om? Mobbing i barnehagen hva er det? Barnehagens forpliktelser - regelverk Arbeide for å forebygge og

Detaljer

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Inger Mari Sørvig, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Referanse: 2013/1371 / 5 Ordningsverdi: A21/&13

Detaljer

VEILEDER. Foreldresamarbeid

VEILEDER. Foreldresamarbeid VEILEDER Foreldresamarbeid Frampå 2013 2016 I Barnehagelovens 1 Formål er det samarbeidet med hjemmet som innleder lovteksten: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

OPPVEKSTPLAN 0-6 ÅR for barnehagene i Lyngen kommune Revidering årlig

OPPVEKSTPLAN 0-6 ÅR for barnehagene i Lyngen kommune Revidering årlig OPPVEKSTPLAN 0-6 ÅR 2018-2022 for barnehagene i Lyngen kommune Revidering årlig Innhold 1 Forord...2 2 Lyngen kommunes visjon...3 2.1 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...3 3 Tidligere års satsingsområder...4

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter

Høringsuttalelse til forslag til endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter Byrådssak 429/14 Høringsuttalelse til forslag til endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter LRS ESARK-03-201300286-156 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte den 18.november 2014 ut

Detaljer

Tilsyn med Elvebakken Montessoribarnehage etter lov om barnehager 2017

Tilsyn med Elvebakken Montessoribarnehage etter lov om barnehager 2017 Rådmannen Saksbehandler Marte Schrøder Telefon 72858025 Dato 08.12.2017 Saksnr. 17/1916-4 Elvebakken Montessoribarnehage BA Martin Tranmæls veg 56 7224 MELHUS Tilsyn med Elvebakken Montessoribarnehage

Detaljer