FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL"

Transkript

1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL STATLIG REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at vestibulum ligula, ac accumsan nisl. Duis at odio sed dui imperdiet posuere in quis elit. Donec pulvinar nisi nec elit gravida, viverra blandit neque efficitur. Aenean dignissim eleifend ornare. BAKSIDE Fusce et justo nunc STATSBYGG ADRESSE P.b Dep. N-0032 Oslo TLF BESØKSADRESSE Erling Skakkes gate 66, 7012 Trondheim NETT statsbygg.no

2

3 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning

4

5 SAMMENDRAG BAKGRUNN, PROSESS OG FRAMDRIFT Høsten 2013 ble det utført en konseptvalgutredning (KVU) for det fremtidige regjeringskvartalet. Basert bl.a. på konseptvalgutredningen og ekstern kvalitetssikring (KS1) av denne, har regjeringen besluttet at regjeringskvartalet skal gjenoppbygges mellom Akersgata og Møllergata og nordøst mot Hammersborg, i tråd med konsept Øst. Regjeringen forutsetter en konsentrert utbygging for å få god arealutnytting i det eksisterende regjeringskvartalet, samtidig som det skal kunne utvikles som et åpent byområde for byens befolkning. Regjeringen har også besluttet at planarbeidet skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Dette innebærer at Kommunal- og moderniseringsdepartementet overtar Oslo kommunes rolle som planmyndighet etter planog bygningsloven. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å utføre arbeidet på vegne av departementet. Foreliggende planprogram er første fase i planarbeidet. Planprogrammet skal blant annet redegjøre for formålet med planarbeidet, opplegg for informasjon og medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert, behovet for utredninger og hvordan planprosessen skal gjennomføres. Fastsatt planprogram skal legges til grunn for arbeidet med planforslaget med konsekvensutredning. I arbeidet med reguleringsplan for regjeringskvartalet blir det i tillegg til den lovpålagte planprosessen også gjennomført en idéfase, med sikte på å få frem forslag til en byformløsning som grunnlag for utforming av reguleringsplanen. Idéer og forslag til utforming av området blir innhentet gjennom parallelle oppdrag. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med kunngjøring om oppstart av reguleringsarbeidet. Det vil bli arrangert et åpent møte i høringsperioden. I tillegg vil det bli avholdt egne møter med aktører som er særlig berørt av forslaget, herunder Oslo kommune. Etter behandling av innkomne merknader vil planprogrammet bli fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Framdriften for planarbeidet er ikke fastsatt i detalj. Etter en foreløpig fremdriftsplan tas det sikte på å fastsette planprogram høsten 2015, og at planforslag med konsekvensutredning sendes på høring og offentlig ettersyn våren 2016 og vedtas innen utgangen av

6 REGJERINGENS BESLUTNING Regjeringen besluttet 22. mai 2014 hvilket konsept og hvilke overordnede føringer som skal legges til grunn for utviklingen av det fremtidige regjeringskvartalet. Beslutningen har blant annet følgende hovedpunkter: Det fremtidige regjeringskvartalet skal gjenoppbygges mellom Akersgata og Møllergata og nordøst mot Hammersborg, i tråd med konsept Øst fra konseptvalgutredningen. Regjeringen forutsetter en konsentrert utbygging for å få god arealutnyttelse i det eksisterende regjeringskvartalet. Regjeringskvartalet skal inkludere Statsministerens kontor, alle departementene unntatt Forsvarsdepartementet, og i tillegg Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). Det planlegges for 5700 arbeidsplasser i gamle og nye bygg ved innflyttingen i Det gjennomføres en idéfase som grunnlag for å utarbeide reguleringsplan. Dette gjøres ved parallelloppdrag for å sikre godt tilfang av ideer samt offentlig meningsytring. Høyblokka og den åpne plassen mot Akersgata bevares. Det tas sikte på å bevare den integrerte kunsten i Høyblokka. For å utnytte tomtearealet i regjeringskvartalet, må det åpnes for tilbygg og/eller høyere bygg bak Høyblokka, dvs. mot Grubbegata. Y-blokka, S-blokka og R4 rives. De to store integrerte kunstverkene i Y-blokka tas vare på, og videre bruk avklares senere. Sikkerhet er grunnleggende og sikkerhetstiltak skal integreres i planleggingen. Regjeringskvartalet skal planlegges med ambisiøse miljømål og høy grad av energieffektivitet slik at det ved planleggingen er på høyde med beste praksis for miljøvennlige bygg og uteområder i et livsløpsperspektiv, og som gir en samfunnsøkonomisk lønnsom og kostnadseffektiv ressursbruk. Bygninger og anlegg skal utformes slik at utforming fremstår som åpent og inviterende for publikum og besøkende. Regjeringskvartalet skal ha en representativ arkitektonisk kvalitet som speiler dets symbolfunksjon og norske verdier. Det skal vurderes om regjeringskvartalet kan bygges ut i etapper med gradvis innflytting. Utbyggingen skal ikke gi endrede krav til Ring 1. 6

7 FORSLAGET OG ALTERNATIVER Reguleringsplanen skal gi grunnlag for utvikling av det nye regjeringskvartalet med kontorer for 5700 ansatte i gamle og nye bygg ved innflyttingen i perioden , med mulighet for ytterligere 2500 arbeidsplasser frem til år Det skal vurderes om regjeringskvartalet kan bygges ut i etapper med gradvis innflytting. I første halvår 2015 gjennomføres det parallelle oppdrag med seks team som sammen skal utrede tre ulike alternativer for utviklingen av det nye regjeringskvartalet. Premissene for oppgavene varierer, men de overordnede føringene fra regjeringsbeslutningen ligger til grunn for alle alternativene. Det skal vise hvordan det kan innplasseres inntil m² bygningsmasse basert på et behov for 8200 arbeidsplasser fram til 2064 og en foreløpig arealnorm på inntil 25 m² pr ansatt innenfor planområdet. Forslagene som blir utarbeidet i parallelloppdragene, samt evalueringskomiteens vurderinger av disse og innkomne synspunkter under den åpne utstillingsperioden, vil danne grunnlaget for utvikling av reguleringsforslaget. Byformløsning i planforslaget kan inneholde elementer fra flere av forslagene som blir utarbeidet i parallelloppdraget. PLANOMRÅDET OG TILGRENSENDE OMRÅDER Planområdet ligger i Oslo sentrum, i kort avstand fra Stortinget og Oslo S. Ring 1 går dels i tunnel/ kulvert gjennom nordre del av planområdet. Bebyggelsen har i dag ulik utforming og utnyttelse. Sentraldelen av planområdet domineres av Høyblokka, Y-blokka og G-blokka. På motsatt side av Grubbegata ligger nyere regjeringsbygg. I sentraldelen av planområdet er alle bygningene, med unntak av G-blokka og deler av Y-blokka, fraflyttet etter terrorangrepet. Mot Møllergata ligger stort sett lavere, eldre bebyggelse. Kvartalene nord for Ring 1 har kontorbebyggelse, med to høybygg i nordre kvartal. Flere av bygningene i planområdet har stor symbolverdi og er tydelige i Oslos bybilde. En rekke bygninger er oppført på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdige. Nord for planområdet ligger Deichmanske bibliotek, Trefoldighetskirken og Margaretakyrkan. Øvrige tilliggende områder består hovedsakelig av kontorer og noe bevertnings- og forretningsvirksomhet. 7

8 PLANSTATUS OG ANDRE RAMMEBETINGELSER Planprogrammet refererer til mål og planer som er relevante for planleggingen av området. Både nasjonale mål og overordnede kommunale planer tilsier høy utnyttelse av arealet. Området omfattes i dag av en rekke eldre reguleringsplaner som det ikke er aktuelt å videreføre. PROBLEMSTILLINGER OG KRAV TIL UTREDNINGER Planprogrammet redegjør for hvilke temaer som det er aktuelt å belyse og som skal utredes i forbindelse med reguleringsforslaget. De viktigste temaene er: Forholdet til overordnede planer og mål Det skal redegjøres for hvordan tiltaket forholder seg til vedtatte overordnede planer og mål. Risiko- og sårbarhet Det skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for naturbasert og menneskeskapt risiko i tilknytning til planen. Tilsiktede uønskede handlinger inngår ikke i denne analysen. Bymiljø og bylandskap Det skal spesielt ses på den nye bebyggelsens samspill med tilliggende områder, konsekvenser for nær- og fjernvirkning og hvordan utviklingen kan bidra til bymiljø og byliv. Kulturminner og kulturmiljø Det skal redegjøres for hvordan ny bebyggelse kan tilpasses bevaringsverdige bygninger som skal inngå i planforslaget, og hvordan ny bebyggelse kan innpasses i den omkringliggende bystrukturen. Trafikk Det skal redegjøres for hva tiltaket vil bety for gatebruk, biltrafikk, fotgjengere og syklister, kollektivtrafikk og trafikksikkerhet. Herunder inngår løsning for Ring 1 med tilknytning til sentrumsgatenettet. Miljøforhold Det skal redegjøres for hvordan miljøambisjonene er ivaretatt i planforslaget, herunder energiløsning og mål om lave klimagassutslipp. Det skal videre redegjøres for støy og luftkvalitet, overvannshåndtering, solforhold og lokale klima- og vindforhold etter gjennomføring av tiltaket. Bygge- og anleggsperioden Det skal redegjøres for hvordan byggeperioden kan gjennomføres med minst mulig ulempe for omgivelsene. For relevante temaer skal det vurderes behov for avbøtende tiltak. Planforslaget med konsekvensutredning skal også gi en sammenstilling av konsekvensene og begrunne valget av den byformløsningen som legges til grunn for reguleringsplanen. 8

9 INNHOLD SAMMENDRAG 5 INNHOLD 9 1 INNLEDNING Bakgrunn og formål Regjeringens beslutning mål og overordnede rammer for nytt regjeringskvartal 12 2 PROSESS OG MEDVIRKNING Planprosess Medvirkning 16 3 PLANFORSLAGET OG UTREDNINGSALTERNATIVER Foreløpige prinsipper for planforslaget Utredningsalternativer i parallelloppdraget 19 4 PLANOMRÅDET Beliggenhet og størrelse Beskrivelse av planområdet og tilliggende områder Eierforhold 33 5 PLANSTATUS OG ANDRE RAMMEBETINGELSER Overordnede planer og føringer Annet grunnlagsmateriale Gjeldende reguleringsplaner 37 6 PROBLEMSTILLINGER OG FORSLAG TIL UTREDNINGER Generelt Referansealternativet Forholdet til overordnede planer og mål Risiko og sårbarhet Bymiljø og landskap Kulturminner og kulturmiljø Trafikk Miljøforhold Økonomi og gjennomføring Tekniske forutsetninger Konsekvenser i anleggstiden og etappevis utvikling Metode 47 9

10 10

11 1 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN OG FORMÅL Høsten 2013 ble det utført en konseptvalgutredning (KVU) for det fremtidige regjeringskvartalet. Det ble etablert fem konsepter som belyste ulike strategier for å løse departementenes behov for effektive lokaler, bymessige behov og krav til miljø og sikkerhet. Basert på bl.a. konseptvalgutredningen og den eksterne kvalitetssikringen (KS1) av denne, har regjeringen besluttet hvilket konsept og overordnede føringer som skal legges til grunn for utformingen av det nye regjeringskvartalet. Det er besluttet at regjeringskvartalet skal gjenoppbygges mellom Akersgata og Møllergata og nordøst mot Hammersborg, i tråd med konsept Øst fra konseptvalgutredningen. Regjeringen forutsetter en konsentrert utbygging for å få god arealutnytting i det eksisterende regjeringskvartalet, samtidig som det skal kunne utvikles som et åpent byområde for byens befolkning. Regjeringen har besluttet at det skal benyttes statlig reguleringsplan. Dette innebærer at Kommunal- og moderniseringsdepartementet overtar Oslo kommunes rolle som planmyndighet. Det er dermed Kommunal- og moderniseringsdepartementet som fastsetter planprogrammet etter høring og offentlig ettersyn, og som vedtar den endelige reguleringsplanen. Statsbygg er bedt om å utføre planarbeidet på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbygg har valgt konsulentgruppen Team Nordic (Nordic Office of Architecture, Multiconsult og Civitas) til å bistå i dette arbeidet. Reguleringsplanen skal avklare de byplanmessige rammene og angi bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser innenfor regjeringskvartalet. Det innebærer regulering av flere kvartal der byggenes plassering, høyder og volumer, samt byggenes forhold til offentlige plasser og gatestrukturer avklares. 11

12 1.2 REGJERINGENS BESLUTNING MÅL OG OVERORDNEDE RAMMER FOR NYTT REGJERINGSKVARTAL Regjeringens beslutning av 22. mai 2014 gir følgende overordnede føringer: Det fremtidige regjeringskvartalet skal gjenoppbygges mellom Akersgata og Møllergata og nordøst mot Hammersborg, i tråd med konsept Øst. Regjeringen forutsetter en konsentrert utbygging for å få god arealutnytting i det eksisterende regjeringskvartalet. Utbyggingen skal ikke gi endrede krav til Ring 1. Det fremtidige regjeringskvartalet skal inkludere Statsministerens kontor og alle departementene unntatt Forsvarsdepartementet, og i tillegg Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). Høyblokka og den åpne plassen mot Akersgata bevares. Det tas sikte på å bevare den integrerte kunsten i Høyblokka. For å utnytte tomtearealet i regjeringskvartalet, må det åpnes for tilbygg og/ eller høyere bygg bak Høyblokka, dvs. mot Grubbegata. Y-blokka, S-blokka og R4 rives. De to store integrerte kunstverkene i Y-blokka tas vare på, og videre bruk avklares senere. Sikkerhetstiltakene skal integreres i planleggingen. Det skal planlegges med et generelt grunnsikkerhetsnivå for alle departementene. Særskilte funksjoner og funksjoner med høyere posisjonsrisiko sikres spesielt, og det etableres beredskap for å kunne heve sikkerheten ytterligere i særskilte situasjoner. Bygninger og anlegg skal utformes slik at utforming fremstår som åpent og inviterende for publikum og besøkende. Regjeringskvartalet skal planlegges med ambisiøse miljømål og høy grad av energieffektivitet slik at det ved planleggingen er på høyde med beste praksis for miljøvennlige bygg og uteområder i et livsløpsperspektiv, og som gir en samfunnsøkonomisk lønnsom og kostnadseffektiv ressursbruk. Regjeringskvartalet skal ha en representativ arkitektonisk kvalitet som speiler dets symbolfunksjon og norske verdier. Regjeringskvartalet skal være tuftet på kvalitet, varighet og nøkternhet. Det planlegges for 5700 arbeidsplasser i gamle og nye bygg ved innflyttingen i Det gjennomføres en idéfase som grunnlag for å utarbeide reguleringsplan. Dette gjøres ved parallelloppdrag for å sikre godt tilfang av ideer samt offentlig meningsytring. Det vil bli reell involvering av alle brukerdepartementene og de ansattes representanter og vernetjenesten i planleggingsprosessen, blant annet i arbeidet med rom- og funksjonsprogram. Det skal vurderes om regjeringskvartalet kan bygges ut i etapper med gradvis innflytting. 12

13 2 PROSESS OG MEDVIRKNING 2.1 PLANPROSESS Planleggingen av regjeringskvartalet skal skje med utarbeidelse av statlig reguleringsplan i henhold til plan- og bygningsloven 6-4. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er dermed planmyndighet og har det overordnede ansvaret for planprosessen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsetter også planprogrammet og vedtar den endelige regulerings- planen. Oslo kommune er høringsinstans i prosessen, og det vil bli lagt særlig vekt på å involvere kommunen i alle deler av planprosessen. Reguleringsplanen skal avklare rammer for bruk og utforming av området. For reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal det utarbeides en konsekvensutredning som en del av planforslaget. Bestemmelsene om konsekvensutredning har som formål å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir ivaretatt under utarbeidelse av planer, og når det besluttes på hvilke vilkår planer kan gjennomføres. Planarbeidet for regjeringskvartalet skal vurderes i henhold til plan- og bygningslovens første ledd, jf. 4-2 med tilhørende forskrift om konsekvensutredninger. Arbeidet faller inn under forskriftens 2 punkt f, jf. vedlegg I, punkt 1, og skal derfor konsekvensutredes. PROSESS I HENHOLD TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Etter plan- og bygningsloven består planarbeidet av to hovedfaser: Planprogram Reguleringsplan med konsekvensutredning PLANPROGRAM Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planarbeidet, behovet for utredninger og analyser, hvilke alternativer som vil bli utredet og hvordan planprosessen skal gjennomføres, blant annet med hensyn til medvirkning. Planprogrammet utarbeides før det er utformet en endelig løsning for området, og baseres derfor på de føringene som ligger i regjeringens beslutning. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med kunngjøring om oppstart av planarbeidet. Det vil bli arrangert et åpent møte i høringsperioden. I tillegg vil det bli avholdt egne møter med aktører som er særlig berørt av forslaget, herunder Oslo kommune. Etter behandling av innkomne merknader vil planprogrammet bli fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 13

14 REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Reguleringsplanen skal bestå av et juridisk bindende plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser. Disse dokumentene skal angi rammer for bebyggelse og utearealer, og stille nødvendige krav til blant annet miljø og sikkerhet. Forslag til reguleringsplan vil i tillegg omfatte en saksframstilling som beskriver planforslaget og konsekvensutredningen. Planforslaget til reguleringsplan skal sendes på alminnelig høring og legges ut til offentlig ettersyn i ti uker. Det vil i forbindelse med høringen bli arrangert et åpent møte. På bakgrunn av høringsuttalelsene vil Statsbygg bearbeide planforslaget og oversende det til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig vedtak. GRUNNLAG FOR REGULERINGSPLANARBEIDET Parallelloppdrag (idéfase) Regjeringen har besluttet at det i tillegg til den lovpålagte prosessen i form av planprogram og planforslag med konsekvensutredning, skal gjennomføres et parallelloppdrag som grunnlag for utvikling av en byformløsning. Parallelloppdraget, der flere arkitektgrupper utarbeider idéer og forslag til byplangrep, skal bidra til å sikre et godt tilfang av idéer samt offentlig meningsytring om forslagene. Det kåres ikke noen vinner av parallelloppdraget og det tildeles ikke noe etterfølgende oppdrag, men arbeidene vil bli evaluert av en faglig evalueringskomité oppnevnt av Statsbygg. Parallelloppdraget kan derfor gjennomføres som en åpen prosess, der deltakerne fritt utveksler synspunkter, idéer og løsningsforslag underveis. Idéfasen avsluttes med en åpen utstilling av alle forslagene. Det vil bli arrangert et åpent møte for å legge til rette for debatt og muligheter for innspill og synspunkter. Arbeidet med parallelloppdraget foregår første halvår Forslagene som blir utarbeidet i parallelloppdragene, evalueringskomiteens vurderinger av disse og innkomne synspunkter under den åpne utstillingsperioden vil danne grunnlaget for utvikling av reguleringsforslaget. Byformløsningen i planforslaget kan inneholde elementer fra flere av forslagene som blir utarbeidet i parallelloppdraget. 14

15 FRAMDRIFT Framdriften for planarbeidet er ikke fastsatt i detalj. Etter en foreløpig fremdriftsplan tas det sikte på å fastsette planprogram høsten 2015, og at planforslag med konsekvensutredning sendes på høring og offentlig ettersyn våren 2016 og vedtas innen utgangen av Planprogram Offentlig ettersyn Planprogram fastsettes av KMD Varsel om oppstart av planarbeid Reguleringsplan med konsekvensutredning Offentlig ettersyn Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning vedtas av KMD Figur 1 De formelle fasene i planprosessen, med foreløpig angivelse av tidspunkt for beslutningspunktene 15

16 2.2 MEDVIRKNING Plan- og bygningsloven har formelle krav til medvirkning gjennom høring og offentlig ettersyn av reguleringsforslag, hvor lovmessige forpliktelser for annonsering, tilskrivning og offentlig utleggelse danner minimumskrav. Dette kan være tilstrekkelig i reguleringsplaner av mindre omfattende karakter med begrensede konsekvenser for omgivelsene. For reguleringsplaner med vesentlige virkninger, dvs. planer som faller inn under forskrift om konsekvensutredninger, er det utvidete krav til medvirkning i form av høring og offentlig ettersyn også av planprogrammet. Planmyndigheten skal også vurdere behovet for et offentlig møte som ledd i arbeidet med å fastsette planprogram. Arbeidet med planlegging av nytt regjeringskvartal har stor offentlig interesse. Statsbygg vil derfor vektlegge åpenhet og medvirkning, og legger opp til at det skal arrangeres åpne møter i flere av fasene i planprosessen. Medvirkning vil rette seg mot ulike målgrupper: Oslo kommune. Allmennheten som ønsker kunnskap om hvordan prosjektet utvikler seg. Ulike faginstanser og sektormyndigheter som skal tilføre prosjektet kunnskap. Berørte grunneiere og næringsaktører innenfor/i naboskapet til planområdet. Det vil fortløpende bli vurdert behov for informasjon, offentlige møter og andre medvirkningstiltak. I utgangspunktet tas det sikte på: Åpne møter ved høring og offentlig ettersyn av planprogrammet. Utstilling av parallelloppdragene (resultatet av idéutviklingsfasen) med et åpent møte. Resultatet fra parallelloppdragene vil bli gjort tilgjengelig på en nettside. Åpne møter ved høring og offentlig ettersyn av planforslag med konsekvensutredning. Separate møter med Oslo kommune, vegmyndighetene, Riksantikvaren og andre offentlige instanser som kan ha viktige synspunkter i planprosessen. 16

17 3 PLANFORSLAGET OG UTREDNINGSALTERNATIVER 3.1 FORELØPIGE PRINSIPPER FOR PLANFORSLAGET Reguleringsplanen skal gi grunnlag for utvikling av det nye regjeringskvartalet med kontorer for Statsministerens kontor, alle departementene unntatt Forsvarsdepartementet og i tillegg Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). Det skal legges til rette for 5700 arbeidsplasser i gamle og nye bygg ved innflyttingen i perioden , med mulighet for ytterligere 2500 arbeidsplasser frem til år Det skal vurderes om regjeringskvartalet kan bygges ut i etapper med gradvis innflytting. I planprogrammet beskrives prinsipper for utviklingen av det nye regjeringskvartalet som skal ligge til grunn for utarbeidelse av planforslaget. Innenfor disse rammene kan det tenkes varianter av løsninger. Figur 2 Foreløpig prinsippløsning basert på konsept Øst 17

18 Følgende prinsipper vil bli lagt til grunn for reguleringsarbeidet: Store deler av planområdet avsettes for en konsentrert utnyttelse til bebyggelse og anlegg. Høyblokka, G-blokka, Møllergata 19 og 15 reguleres for bevaring av kulturmiljø. Plassen med Lindealleen foran Høyblokka mot Akersgata skal bevares. Det etableres gode gang- og sykkelforbindelser gjennom området. Det skal innpasses et nasjonalt minnested for 22. juli i det nye regjerings kvartalet. I tillegg skal reguleringsplanen avklare: Angivelse av utnyttelse. Arealnormene for nybygg i regjeringskvartalet er foreløpig satt til m2 BTA pr ansatt. Basert på en arealnorm på 25 m² pr ansatt og et totalt antall ansatte på 8200 fram til 2064, er det behov for å avklare om det innenfor planområdet kan innpasses inntil m2 bebyggelse. (Jf. Regjerings beslutning og KS 1 rapporten). Etappevis utvikling. Hvordan utbyggingen kan gjennomføres syd for og nord for Ring 1 vil bli avklart gjennom planleggingsprosessen. Angivelse av høyder. Miljøkrav til bebyggelse og utearealer. Krav til sikkerhet. Krav med sikte på tilrettelegging for tilgjengelighet og byliv. Rekkefølgekrav. 18

19 3.2 UTREDNINGSALTERNATIVER I PARALLELLOPPDRAGET I parallelloppdraget vil følgende tre alternativer bli utredet; REGJERINGSKVARTALET KOMPAKT 2024 I første del av denne oppgaven skal det, medregnet eksisterende bygnings masse, vises en utbygging for 5700 ansatte basert på 25 m² BTA pr. ansatt innenfor planområdet syd for Ring 1 og Hospitalsgata i Nybygg skal dimensjoneres for 4600 arbeidsplasser, som gir et utbyggingsbehov på m² BTA. I tillegg skal det legges inn m² arealer under bakken til parkering for biler og sykler, kulverter og idrettsarealer m.m I andre del skal det vises løsningsforslag for et fullt utbygget planområde inkludert tomten for hovedbrannstasjonen og området nord for Ring 1 i Forslaget skal legge løsningen i første del til grunn. I tillegg kommer følgende forutsetninger: Nybygg skal dimensjoneres for ytterligere 2500 arbeidsplasser, som tilsvarer et utbyggingsareal på m² BTA. I tillegg skal det legges inn 7500 m² arealer under bakken til parkering, kulverter, etc. Figur 3 Områdene for RKV KOMPAKT Det skal benyttes en brutto etasjehøyde på 4 meter. For området vist på kartutsnittet nedenfor (figur 5) settes maksimum byggehøyde til 25 etasjer over bakken samt en etasje under bakken, pga. STI-prosjektet som er under etablering. For det øvrige området legges ingen føringer for byggehøyden, men det forutsettes en variasjon i høyder som gir gode overganger til omgivelsene. Ring 1 forblir uforandret i sin helhet, med Hospitalsgata, eksisterende ramper og avkjøringer. Bebyggelsen langs Møllergata fra nr. 3 til og med nr forutsettes bevart. Hovedbrannstasjonens funksjon må opprettholdes frem til Tomten for hovedbrannstasjonen skal derfor ikke bebygges før etter

20 REGJERINGSKVARTALET KONSENTRERT I første del av utbyggingsperioden, frem til 2034 skal det, medregnet eksisterende bygningsmasse, vises en utbygging for 5700 ansatte basert på 25 m² BTA pr. ansatt innenfor planområdet avgrenset av Ring 1 i nord. Nybygg skal dimensjoneres for 4600 arbeidsplasser, som gir et utbyggingsbehov på m² BTA. I denne fasen forutsettes at eksisterende bebyggelse, G-blokk, H-blokk og Møllergata 19, vil inneholde 1100 arbeidsplasser. I tillegg skal det legges inn m² arealer under bakken til parkering for biler og sykler, kulverter og idrettsarealer m.m I perioden fram til 2064 skal det vises løsningsforslag for et fullt utbygget planområde. Nybygg skal dimensjoneres for ytterligere 2500 arbeidsplasser, som tilsvarer et utbyggingsareal på m² BTA. I tillegg skal det legges inn 7500 m² arealer til parkering under bakken, kulverter, etc. Det skal benyttes en brutto etasjehøyde på 4 meter. For området vist på kartutsnittet nedenfor settes maksimum byggehøyde til 25 etasjer over bakken samt en etasje under bakken, pga. konstruksjonen som nå er under etablering. For det øvrige området legges ingen føringer for byggehøyden, men det forutsettes en variasjon i høyder som gir gode overganger til omgivelsene. Ring 1 legges under lokk. Bebyggelsen langs Møllergata 3 til og med nr. 17 med unntak av nr. 15, kan rives. Hovedbrannstasjonens funksjon må opprettholdes frem til Tomtene for hovedbrannstasjonen og Møllergata 23 og 25, arealet under Hospitalsgata og ramper til Ring 1 kan derfor bebygges etter Det vises en trinnvis utvikling frem til Figur 4 Planområdet for RKV KONSENTRERT 20

21 REGJERINGSKVARTALET VISJON I tillegg til å utvikle byplangrep i henhold til beskrivelsen for Kompakt og Konsentrert skal det utarbeides seks løsningsforslag for hele studieområdet som baserer seg på overordnede mål og føringer i regjeringens beslutning. Det er her følgelig anledning til å avvike fra de gitte premissene for Kompakt og Konsentrert, bortsett fra høydebegrensningen på 25 etasjer over området vist på kartutsnittet i figur 5. Y-blokk So ga ten ivå H-blokk 18 te + Ko Ko te + 14 m 9m M 19 G-blokk Maksimalt 25 etg bygning Holdes åpent Figur 5 Område under prosjektering, hvor det kan bygges maksimalt 25 etasjer over anvist kotehøyde. 21

22 Planområdets plassering i Oslo 22

23 4 PLANOMRÅDET 4.1 BELIGGENHET OG STØRRELSE BELIGGENHET I BYEN Planområdet ligger sentralt i Oslo, ca meter fra Stortinget og Karl Johans gate, og ca meter fra Oslo Sentralstasjon. Figur 6 Planområdet 23

24 AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET Planområdet er definert med utgangspunkt i regjeringens valg av konsept Øst og beslutningen om å utvikle området mellom Akersgata og Møllergata. I tillegg er bebyggelsen i Grubbegata nr. 4-6 og Møllergata fra nr. 1 til og med tatt med i planområdet av hensyn til behovet for å avklare sikringssoner og formål i nabobebyggelse som kommer tett opp til det nye regjeringskvartalet. Oslo kommune har også ønsket at perimetersikringsprosjektet i Grubbegata ut til Grensen blir hjemlet i en ny plan for det nye regjeringskvartalet. Planområdet blir da avgrenset av bebyggelsen langs Akersgata i vest, Høyesteretts plass i sør, bebyggelsen langs Møllergata i øst/sørøst og Kristparken og Trefoldighetskirken i nord. Planområdet omfatter et areal på ca. 72 daa. Figur 7 Oversiktsfoto fra sørøst 24

25 OMRÅDET OG NÆRLIGGENDE KVARTALER For å forenkle beskrivelsen benytter planprogrammet de samme betegnelser på kvartalene i planområdet og tilliggende områder som i konseptvalgutredningen. Figur 8 Kvartaler med angitt betegnelse 25

26 4.2 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET OG TILLIGGENDE OMRÅDER BYSTRUKTUR, BEBYGGELSE OG BRUK Planområdet ligger i Oslo sentrum, opp mot sentrumsranden. I nærområdet er det hovedvekt av kontorer, men også ulike offentlige bygninger. Ring 1 skjærer gjennom planområdet i nord. Akersgata er i dag stengt for biltrafikk, mens Grubbegata nå er helt stengt for både biler, syklister og fot gjengere. Før 22. juli 2011 var Akersgata åpen for trafikk, mens Grubbegata var fysisk stengt for innkjøring fra nord ved Deichmanske bibliotek og skiltet med innkjøring forbudt fra syd ved Høyesteretts plass. Sentralområdet (kvartal 1) Vest for Grubbegata og sør for Ring 1 ligger regjeringsbyggene Høyblokka, Y-blokka og G-blokka, med Høyblokka som det dominerende element. Bygningene representerer ulike tidsepoker og har ulik utforming, G-blokka fra 1906, Høyblokka fra 1958 og Y-blokka fra Sentralområdet skiller seg ut som et åpent område med frittliggende bygninger mellom tette bykvartaler i øst og vest. Det er begrenset byliv på gateplan, og området har ikke et program eller en funksjon som legger til rette for opphold på gater og plasser (jf. Bylivsundersøkelse Oslo sentrum 2014). Området mellom Grubbegata og Møllergata sør for Ring 1 (kvartal 2, 4 og 12) Mellom Grubbegata og Møllergata sør for Ring 1 har bebyggelsen dels vært benyttet til regjeringskontorer, dels til andre kontorbygg. Like øst for Høyblokka ligger S-blokka fra 1978 og R4 fra Begge disse bygningene ble skadd i bombeangrepet og skal rives. S-blokka blir revet i Mot Ring 1 ligger hovedbrann stasjonen, et funksjonalistisk bygg i 8 etasjer og et tårnbygg i 12 etasjer. Mot Møllergata ligger ulik, stort sett lavere bebyggelse, med Møllergata 19 mot Youngstorget som mest fremtredende. Området nord for Ring 1 (kvartal 10 og 11) Nord for Ring 1 ligger to kvartaler mellom Grubbegata og Møllergata. Disse består i dag av kontor-bebyggelse i varierte høyder, med to høyblokker i henholdsvis 12 og 13 etasjer i nordre kvartal. Tilliggende områder Områdene vest for Akersgata har i dag kontorbebyggelse, med regjeringsbygget R5 som det mest fremtredende. I nord grenser planområdet mot markante bygninger med svært ulik utforming; Trefoldighetskirken, Deichmanske bibliotek og Margaretakyrkan. Deichmanske 26

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL STATLIG REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at vestibulum

Detaljer

NYTT REGJERINGSKVARTAL VARSEL OM ENDRET PLANAVGRENSNING INFOMØTE 16. FEBRUAR 2016

NYTT REGJERINGSKVARTAL VARSEL OM ENDRET PLANAVGRENSNING INFOMØTE 16. FEBRUAR 2016 NYTT REGJERINGSKVARTAL VARSEL OM ENDRET PLANAVGRENSNING INFOMØTE 16. FEBRUAR 2016 MILEPÆLER NYTT REGJERINGSKVARTAL KVU; 27. juni 2013 - Utredningsgrunnlag - anbefalt Øst alternativet KS1; 17. februar 2014

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

KVU regjeringskvartalet

KVU regjeringskvartalet KVU regjeringskvartalet Pressekonferanse med overlevering 27. juni 2013 Metier AS, LPO arkitekter AS og OPAK AS Ferdigstillelse av konseptvalgutredning Side 2 Hva er en KVU - konseptvalgutredning Avgrensning

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områdeplan HIS ALLÉ

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områdeplan HIS ALLÉ FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områdeplan HIS ALLÉ 26.01.18 BAKGRUNN Kommunedelplan for His bydelssenter Kommunedelplanen ble vedtatt av Arendal bystyre 28. september 2017. Planen legger opp til en konsentrert

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Vedtak av statlig reguleringsplan for nytt regjeringskvartal

Vedtak av statlig reguleringsplan for nytt regjeringskvartal Statsråden Statsbygg Postboks 8106 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/2890-8 10.02.2017 Vedtak av statlig reguleringsplan for nytt regjeringskvartal I medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET REGULERINGSPLAN MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING - Status i reguleringsplanarbeidet - Forslag til planprogram - Videre prosess Åpent møte 14.11.07 Gulskogen skole Varsel

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Petter Christensen, Asplan Viak

Petter Christensen, Asplan Viak Petter Christensen, Asplan Viak 19 Reguleringsplan Planprogram utarbeides Planprogram høring Ca. ferdig 01.sep.16 07.des.16 2016 2017 2018 Informasjonsmøte 31.okt.16 x KMD fastsetter planprogram 01.feb.17

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Planprogram for detaljreguleringsplan med konsekvensutredning

Planprogram for detaljreguleringsplan med konsekvensutredning Vardehaugen AS og C.F. Møller Norge AS for detaljreguleringsplan med konsekvensutredning Storgata 81, Lillehammer 14.05.2018 Side 1 av 10 Plannavn Detaljregulering Storgata 81 Forslagsstiller Lykstad og

Detaljer

Politiets nasjonale beredskapssenter

Politiets nasjonale beredskapssenter Politiets nasjonale beredskapssenter Reguleringsplan med konsekvensutredning Åpent møte Ski kommune, mandag 31. oktober 2016 Åpent møte Oppegård kommune, onsdag 02. november 2016 Hensikten med åpent møte

Detaljer

Sørumsand Næringspark FORSLAG TIL PLANPROGRAM I forbindelse med utarbeidelse av Reguleringsplan for Sørumsand Næringspark

Sørumsand Næringspark FORSLAG TIL PLANPROGRAM I forbindelse med utarbeidelse av Reguleringsplan for Sørumsand Næringspark Sørumsand Næringspark FORSLAG TIL PLANPROGRAM I forbindelse med utarbeidelse av Reguleringsplan for Sørumsand Næringspark Tiltakshaver: NorgesEiendom Utvikling AS v/sven Mile November 2011 Forord NorgesEiendom

Detaljer

ROLFGROHSAS MASKINENTREPRENØR

ROLFGROHSAS MASKINENTREPRENØR ROLFGROHSAS MASKINENTREPRENØR Detaljreguleringsplan Granmo sandtak Forslag til planprogram August 2013 FORORD har avtale med grunneier Tom Grohs, og vurderer flytting av sin virksomhet fra Porsgrunn til

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 15.07.2014 Saksnr.:

Detaljer

Detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning for Gulskogen senter

Detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning for Gulskogen senter 1 Detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning for Gulskogen senter Bemerkninger til forslag til planprogram Oppsummering og forslagsstillers kommentarer 06.05.14, rev. 15.08.14 I forbindelse med

Detaljer

KRAV TIL PROSESS OG METODE vedlegg til planprogram for kapasitetsøkende jernbanetiltak i Brynsbakken, med referanse IUP-00-A-01153

KRAV TIL PROSESS OG METODE vedlegg til planprogram for kapasitetsøkende jernbanetiltak i Brynsbakken, med referanse IUP-00-A-01153 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten KRAV TIL PROSESS OG METODE vedlegg til planprogram for kapasitetsøkende jernbanetiltak i Brynsbakken, med referanse IUP-00-A-01153 Tabelloversikt over planfaglige temaer

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/07876-56 Saksbehandler Eivor Bjørnarsdotter Bø Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Planinitiativ for reguleringssak: Hoppern sykkelfelt

Planinitiativ for reguleringssak: Hoppern sykkelfelt 13.05.2019 Planinitiativ for reguleringssak: Hoppern sykkelfelt Dette dokumentet skal synliggjøre viktige hensyn som skal ivaretas gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven. Planinitiativet er forslagsstillers

Detaljer

Områderegulering Områderegulering for gater og byrom i sentrum. Stein Kolstø enhetsdirektør

Områderegulering Områderegulering for gater og byrom i sentrum. Stein Kolstø enhetsdirektør Områderegulering Områderegulering for gater og byrom i sentrum Stein Kolstø enhetsdirektør Områderegulering for gater og byrom i sentrum Program for bilfritt byliv Handlingsprogram for økt byliv Områderegulering

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1606 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR DELER AV KVARTAL 40 - GNR. 173/153 OG 154- Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERING KVERNDALEN BO- OG DAGSENTER

PLANPROGRAM DETALJREGULERING KVERNDALEN BO- OG DAGSENTER PLANPROGRAM DETALJREGULERING KVERNDALEN BO- OG DAGSENTER 12.4.2018 2 (11) 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Planprosess... 3 1.3 Medvirkning... 4 1.4 Endringer etter offentlig ettersyn... 4 2. DAGENS

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling/fortetting i tilknytning til Stasjonsgata m.fl., Spydeberg kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling/fortetting i tilknytning til Stasjonsgata m.fl., Spydeberg kommune. vår dato vår referanse 23.08.12 2012.381/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling/fortetting i tilknytning til Stasjonsgata 13-21 m.fl., Spydeberg kommune.

Detaljer

Planinitiativ: Reguleringsplan for Tjonåsen, gbnr 82/2, Rælingen kommune

Planinitiativ: Reguleringsplan for Tjonåsen, gbnr 82/2, Rælingen kommune Rælingen kommune Saksbehandler: Mai-Lin Rue Telefon: 908 08 783 E-post: mlr@p1.no Dato: 02.07.2018 Planinitiativ: Reguleringsplan for Tjonåsen, gbnr 82/2, Rælingen kommune På vegne av Tjonåsen Utvikling

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /15

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /15 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/04149-1 Saksbehandler Jørgen Amos Ruud Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk 2015-2019 28.10.2015 52/15 Planprogram for Vingulmorkveien og Torsbekkdalen

Detaljer

ENERGIRAPPORT 2016 (OVERORDNET MED HOVEDTALL) ENERGIBRUK I STATSBYGGS BYGNINGER

ENERGIRAPPORT 2016 (OVERORDNET MED HOVEDTALL) ENERGIBRUK I STATSBYGGS BYGNINGER ENERGIRAPPORT 2016 (OVERORDNET MED HOVEDTALL) ENERGIBRUK I STATSBYGGS BYGNINGER BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at vestibulum ligula, ac

Detaljer

Simonstad næringsområde detaljregulering med konsekvensutredning

Simonstad næringsområde detaljregulering med konsekvensutredning Simonstad næringsområde detaljregulering med konsekvensutredning Alf Petter Mollestad, by- og stedsplanlegger. - Kontaktinfo:» alf.petter.mollestad@» tlf. 99 63 76 43 Multiconsult vil anbefale ett eller

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE INNHOLD 1 FORMÅL 1.1 Formål med planarbeidet 1.2 Planområdets beliggenhet og størrelse 2 PLANPROSESS 2.1 Framdriftsplan 3 MEDVIRKNING 3.1

Detaljer

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT)

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT) Denne malen fylles ut av fagkyndig ved utarbeidelse av forslag til planprogram til offentlig ettersyn Om malen Malen er laget i Microsoft Word 2002 og bygd opp ved hjelp av stiler. Bruk de forhåndsdefinerte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for områderegulering av Herbergåsen næringspark

SAKSFRAMLEGG. Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for områderegulering av Herbergåsen næringspark Arkivsak: 2017/1093-30 Arkiv: L12 Saksbehandler: Maria Runden SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for teknikk, næring og kultur 30.01.2018 Formannskapet 06.02.2018 Varsel om oppstart av planarbeid

Detaljer

Saksbehandler Elise Alfheim Arkiv: PLAID 394 Arkivsaksnr.: 16/ Dato:

Saksbehandler Elise Alfheim Arkiv: PLAID 394 Arkivsaksnr.: 16/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Elise Alfheim Arkiv: PLAID 394 Arkivsaksnr.: 16/9106-31 Dato: 1.6.2017 80/645, 80/1574, 80/1123, 80/1482 m.fl, Områderegulering for Konnerud sentrum 2.gangsbehandling,

Detaljer

Næringsutbygging på tomt for vegserviceanlegg v/ E6 kryss Brumunddal - detaljregulering. Program for reguleringsplan med konsekvensutredning

Næringsutbygging på tomt for vegserviceanlegg v/ E6 kryss Brumunddal - detaljregulering. Program for reguleringsplan med konsekvensutredning Næringsutbygging på tomt for vegserviceanlegg v/ E6 kryss Brumunddal - detaljregulering Program for reguleringsplan med konsekvensutredning Datert 28. juni 2018 1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Formålet med

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Lynghaugtjernet Kommuneplanens arealdel om bydelssentrene: «Attraktivt, mangfoldig og urbant møtested for bydelen»

Detaljer

Forslagsstiller: Vega kommune Plan og utvikling Teknisk avdeling Kommune: Vega Dato:

Forslagsstiller: Vega kommune Plan og utvikling Teknisk avdeling Kommune: Vega Dato: NORDMYRA INDUSTRIOMRÅDE GLADSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM/REGULERINGSENDRING Oversiktskart planområde/gladstad Sentrum Forslagsstiller: Vega kommune Kommune: Vega Dato: 6.9.2018 Innhold 1. Innledning 1.1

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for felt NB2 og N3 Jåttåvågen, gnr/bnr 16/1485 og 1480 m.fl., planid 2709 Stavanger kommune

Forslag til detaljreguleringsplan for felt NB2 og N3 Jåttåvågen, gnr/bnr 16/1485 og 1480 m.fl., planid 2709 Stavanger kommune PLANINITIATIV Forslag til detaljreguleringsplan for felt NB2 og N3 Jåttåvågen, gnr/bnr 16/1485 og 1480 m.fl., planid 2709 Stavanger kommune Kunde: Prosjekt: Ormen Lange AS Ormen Prosjektnummer: 10212236

Detaljer

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven Spesialrådgiver Tom Hoel Disposisjon 1) Om regelverket for konsekvensutredning (KU) 2) Hva er gode nok utredninger av overordnete planer? Veileder for

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Vedtak om oppstart av kommunedelplan for ny bydel og høring og offentlig ettersyn av planprogram

Vedtak om oppstart av kommunedelplan for ny bydel og høring og offentlig ettersyn av planprogram Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.09.2018 76425/2018 2017/15119 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 18/49 Komite for plan, næring og miljø 10.10.2018 18/161 Bystyret 25.10.2018 Vedtak om oppstart

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

VEILEDER OPPFØLGING AV KRAV OM BÆREKRAFTIG TREVIRKE I BYGGEPROSJEKTENE

VEILEDER OPPFØLGING AV KRAV OM BÆREKRAFTIG TREVIRKE I BYGGEPROSJEKTENE VEILEDER OPPFØLGING AV KRAV OM BÆREKRAFTIG TREVIRKE I BYGGEPROSJEKTENE BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at vestibulum ligula, ac accumsan

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2015 Saksnr.: 201316458/30 Emnekode: ESARK

Detaljer

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE. Dato: Vår ref.: 2010/ L10 Saksbehandler: Vigdis Hole DELPLAN FOR HUNDEGÅRDER I BOLTERDALEN

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE. Dato: Vår ref.: 2010/ L10 Saksbehandler: Vigdis Hole DELPLAN FOR HUNDEGÅRDER I BOLTERDALEN LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Dato: 19.11.2010 Vår ref.: 2010/1186-1-L10 Saksbehandler: Vigdis Hole DELPLAN FOR HUNDEGÅRDER I BOLTERDALEN Utkast til planprogram 19.11.2010 2010/1186-1 Side 2 av 6 Innhold DELPLAN

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt Fremtidig regjeringskvartal

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt Fremtidig regjeringskvartal SAMMENDRAG Dovre Group og Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Finansdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet gjennomført ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredningen

Detaljer

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for for Reguleringsendring Kattamyre Plannr 19880006_01 Eigersund kommune for reguleringsendring Kattamyre Datert: 05.05.2014 Revidert: 12.08.14 Fastsatt: RD.014/14 dato: 04.09.2014 Side 1 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

1 Formål med planarbeidet

1 Formål med planarbeidet Innhold 1 Formål med planarbeidet...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Krav om konsekvensutredning og planprogram...1 2 Generelt om arbeidet med reguleringsplanen...2 2.1 Formålet med reguleringsplanen...2 2.2 Avgrensning

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 08/4953-24 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 53OUSTAD - WHITE HOUSE Saksbehandler: Elise Bringslid Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/10 HAMAR FORMANNSKAP 03.03.2010

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Planarbeid for: Stasjonsområdet, Centralkvartalet og Torgeir Vraas plass. Centralkvartalet (2c) Drammen stasjon/ Dr.

Planarbeid for: Stasjonsområdet, Centralkvartalet og Torgeir Vraas plass. Centralkvartalet (2c) Drammen stasjon/ Dr. Planarbeid for: Stasjonsområdet, Centralkvartalet og Torgeir Vraas plass Centralkvartalet (2c) Drammen stasjon/ Dr. Hansteinsgate (1) Torgeir Vraas Plass (2d) 07.02.2016 Status Torgeir Vraas Plass planprogram

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3. BRUKET arkitektur AS v/sindre Reime

FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3. BRUKET arkitektur AS v/sindre Reime FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3 PlanID: Forslagsstiller: Plankonsulent: Dato: Revidert: 12312014003 Bjørn Inge Kaland BRUKET

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

Innspill til kommuneplan. Hordvik II Åsane bydel. Gårds- og bruksnummer: Gnr. 173, bnr. 5

Innspill til kommuneplan. Hordvik II Åsane bydel. Gårds- og bruksnummer: Gnr. 173, bnr. 5 Innspill til kommuneplan Hordvik II Åsane bydel Gårds- og bruksnummer: Gnr. 173, bnr. 5 Saksnr. 201401944, Innspill til kommuneplanens arealdel Bergen: 14.07.2015 Innspill til rullering av kommuneplanens

Detaljer

Oppstartsmøte for reguleringsplan

Oppstartsmøte for reguleringsplan Oppstartsmøte for reguleringsplan 1 Innledning og formål med møtet Presentasjon av møtedeltakere Rammer for møtet Referat Krav i pbl. 12-8 Tidlig kontakt og gjensidig informasjon Forslagsstiller / fagkyndig

Detaljer

Vedtak om fastsetting av planprogram, kommunedelplan for ny bydel

Vedtak om fastsetting av planprogram, kommunedelplan for ny bydel Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.04.2019 29948/2019 2017/15119 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 19/16 Komite for plan, næring og miljø 24.04.2019 19/60 Bystyret 09.05.2019 Vedtak om fastsetting

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Grålum allé 2 / Tuneveien 97 - sluttbehandling

Detaljreguleringsplan for Grålum allé 2 / Tuneveien 97 - sluttbehandling Arkivsak-dok. 17/07876-100 Saksbehandler Eivor Bjørnarsdotter Bø Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 05.06.2019 Bystyret 2015-2019 20.06.2019 Detaljreguleringsplan for

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/

R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/ R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/02835-26 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 24.08.2017

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

ÅPENT MØTE Planprogram og planoppstart for Ladejarlen

ÅPENT MØTE Planprogram og planoppstart for Ladejarlen 04.12.2018 ÅPENT MØTE Planprogram og planoppstart for Ladejarlen Planprosessen Forslag til planprogram Foreløpige tanker om utvikling av området Spørsmål og innspill 04.12.2018 ÅPENT MØTE Reguleringsplan

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

ÅPENT MØTE Reguleringsplan for Reina

ÅPENT MØTE Reguleringsplan for Reina 03.05.2018 ÅPENT MØTE Reguleringsplan for Reina Planarbeidet Forslag til planprogram Foreløpige tanker om utvikling av området Spørsmål og innspill 03.05.2018 ÅPENT MØTE Reguleringsplan for Reina OPPSTART

Detaljer

Sarpsborg, Mottaker Adr/pb Postnr/poststed. Hei,

Sarpsborg, Mottaker Adr/pb Postnr/poststed. Hei, Sarpsborg, 05.07.2019 Mottaker Adr/pb Postnr/poststed Hei, Det igangsettes nå et arbeid med en reguleringsplan i ditt nærområde. Området som skal utvikles er Dronningens gate 66 (gnr/bnr: 1/983), Skolegata

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2016/3849-24 Arkiv: 023729200 Saksbehandler: Marco Skotti Dato: 19.09.2018 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

NYTT REGJERINGSKVARTAL ARBEIDET MED STATLIG PLAN OG IDEFASE

NYTT REGJERINGSKVARTAL ARBEIDET MED STATLIG PLAN OG IDEFASE KONFERANSE OM BESKYTTELSE OG SIKRING AV BYGG NYTT REGJERINGSKVARTAL ARBEIDET MED STATLIG PLAN OG IDEFASE JO ULLTVEIT-MOE, STATSBYGG 15.oktober 2015 STATSBYGG EN FORVALTNINGSBEDRIFT Forvalter og drifter

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde>

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer