RAVNEBJERGET BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAVNEBJERGET BARNEHAGE"

Transkript

1 RAVNEBJERGET BARNEHAGE Årsplan med fellesplan for barnehagene i Helse Bergen

2 FELLESPLAN INNHOLD Fellesplan for Helse Bergen barnehagene Innledning Mål for barnehagene Verdigrunnlag Barne- og læringssyn Lek og læring Språk og kommunikasjon Danning Omsorg Barns medvirkning Progresjon Bærekraftig utvikling Samarbeid og foreldremedvirkning Planlegging, dokumentasjon og utvikling Overganger Kompetanseutvikling Livsmestring Kartleggingsverktøy Eksterne samarbeidspartnere Planleggingsdager Årsplan for Ravnebjerget barnehage Årstema Lek og læring Språk og kommunikasjon Danning Omsorg Livsmestring Planlegging, dokumentasjon og vurdering Årshjul Kontaktinformasjon Planen er forelagt samarbeidsutvalget

3 BARNEHAGENE I HELSE BERGEN INNLEDNING Denne planen er laget som et felles styringsdokument for barnehagene i Helse Bergen, og er et arbeidsredskap for personalet og informasjon til andre samarbeidspartnere. Planen skal sikre progresjon og sammenheng i barnas læring og opplevelser gjennom hele barnehageoppholdet. Barnehagene i Helse Bergen HF skal nyttes i rekruttering og for å sikre stabil arbeidskraft i Helse Bergen HF. Planen bygger på «Lov om barnehager» med forskrifter og på nasjonale satsningsområder. Rammeplan for barnehager er en forskrift til loven som gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Rammeplanen trådte i kraft 1. august Rammeplanens verdigrunnlag er styrende og gjenspeiles i barnehagenes planer. Barnehagenes innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg og lek, læring og danning gir grunnlag for livsmestring. Hver av barnehagene i Helse Bergen utarbeider en årsplan som gir opplysninger om barnehagens satsningsområde/årstema, og vurderingsområder. «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.» Lov om barnehager 1 3

4 FELLESPLAN MÅL FOR BARNEHAGENE Hvert barn skal bli sett, hørt og utfordret ut fra egne forutsetninger. VERDIGRUNNLAG Barnehagene skal gi barna gode lærings- og utviklingsmuligheter i et trygt og omsorgsfullt miljø. Barna skal få en god barndom og et godt pedagogisk tilbud gjennom lek og læring i sosialt samspill med andre barn og med voksne. Barn og foreldre skal møte et personale som er Pålitelige, Imøtekommende og Løsningsorienterte. I våre barnehager vil vi forsterke disse levereglene: Lagånd og Enkelhet, og vi vil legge vekt på samhandling for å gjøre hverandre gode. Barna i barnehagene er en mangfoldig gruppe, og hver og en skal møtes som den de er. Alle skal bli inkludert og få et likeverdig tilbud i barnehagene. Barna oppmuntres til å ta vare på seg selv og andre. Personalet skal kjenne barnas interesser, behov og forutsetninger for å gi dem støtte og muligheter for en god hverdag. Barna skal møte personale som er aktive og anerkjennende, og som tar utgangspunkt i barnas interesser og inspirerer til økt kunnskap og erfaringer på nye områder. VI VIL BIDRA TIL Å GJØRE HVERDAGEN ENKLERE FOR VÅRE OMGIVELSER P-I-L OMDØMME: PÅLITELIGE IMØTEKOMMENDE LØSNINGSORIENTERTE L-E LEVEREGLER: LAGÅND ENKELHET 4

5 BARNEHAGENE I HELSE BERGEN BARNE- OG LÆRINGSSYN I Helse Bergen-barnehagene har vi tro på at barna er kompetente; barn vil og kan. De er ressurssterke, ønsker å bidra og kan bidra. Når vi legger til rette for at barna skal få gjøre ting selv, finne ut av dilemmaer, jakte på hva og hvorfor, ser vi læring, utvikling og evne til problemløsning. Barn er, i utgangspunktet, nysgjerrige og forskende hele tiden. De stiller spørsmål, undrer seg og vil lære mer og mer. Personalet i våre barnehager støtter opp om deres nysgjerrighet, uten å gi dem alle svarene, men oppmuntrer dem til selv å finne svar. Vi vil stimulere barna til å forske, undersøke, skape og utvikle seg. Alle barna skal få oppleve å være en ressurs, en som bidrar inn i fellesskapet. Personalets oppgave er å legge til rette, og være til stede for å gi støtte og oppmuntring når det trengs. Barnehagene er første steg i utdanningssystemet. Barn lærer i lek og i sosialt samspill, i tilrettelagte og spontane aktiviteter. Å undre seg er en stor del av barndommen. Vi har et bevisst forhold til hva barnehagen skal gi barna kunnskap om, og hvordan læringen skal foregå. Refleksjon i arbeidet er en viktig del av vår hverdag i barnehagen. Språk og sosial kompetanse er grunnleggende i et helhetlig læringssyn. 5

6 FELLESPLAN LEK OG LÆRING Lek er barnas viktigste aktivitet i barnehagen, og barn leker fordi de har lyst. Leken har egenverdi og er en viktig side av barnekulturen. Helse Bergen sine barnehager skal ha planer som gir rom, og viser forståelse, for barnas lek. Personalet har ansvar for å tilrettelegge og organisere barnegruppen slik at det er plass til ulike aktiviteter og et variert leketilbud. Personalet skal observere og være delaktige for å få innsikt i, og forståelse av barnas lek og samspill og sørge for et inkluderende og trygt lekemiljø som hindrer utestenging og mobbing. Når barn sier «jeg har bare lekt i dag», har barnet blant annet; opplevd sosialt samspill og kommunikasjon, samarbeidet, delt, lyttet, deltatt, mestret, ledet og/eller latt seg lede. Leken i seg selv er en stor og viktig del i barnets utvikling. I leken er barna kreative og oppfinnsomme, de trener opp fantasi, og lærer å tolke forskjellige situasjoner på ulike måter. Gjennom leken kan barna øve, prøve, uttrykke seg og lære å mestre sine egne følelser. Barn er nysgjerrige, søkende, skapende og kreative. Vi tar utgangspunkt i barnasnysgjerrighet og skaper tilpassede læringssituasjoner. I barnehagene har vi både formelle læringssituasjoner de som er planlagt og ledet av personalet (samlingsstunder, prosjekt, temaarbeid, aktivitetsgrupper og aldersinndelte grupper) og uformelle læringssituasjoner (her-og-nå situasjoner, hverdagsaktiviteter, lek og annen samhandling). Personalet i barnehagene våre er gode, tydelige rollemodeller og veiledere for barna. Barnehagene skal ha et trygt, utfordrende og inspirerende lekemiljø. Innenfor gitte rammer legges det hvert år vekt på vedlikehold og oppgradering av lekeområdene. 6

7 BARNEHAGENE I HELSE BERGEN SPRÅK OG KOMMUNIKASJON De første leveårene er den viktigste perioden for språkutvikling. Lenge før barnet har uttalt sitt første ord er språkutviklingen i gang. Når barnet begynner i barnehagen som ettåring benytter de stemme og kroppsspråk for å gjøre seg forstått. De er avhengige av at personalet er sensitive og oppmerksomme og tolker det de ser/hører, bekrefter barnet og setter ord på det barnet formidler. En forutsetning for god språkutvikling er at barna får delta i et aktivt språkmiljø, da språk læres i samspill med andre. Barnehagens arbeid med språk skal tilpasses barnas språklige ferdigheter, interesser og initiativ. I våre barnehager har vi kompetanse som gjør at alle barn får støtte i språkutviklingen sin. Personalet er gode språkmodeller og benytter alle muligheter som byr seg til å leke med ord, snakke med barna, sette ord på det en gjør og fundere sammen over ulike fenomen og sammenhenger. Gjennom aktivt og variert språkbruk vil barnets forståelse av språket bli stadig rikere og mer nyansert. Språk bidrar til å forme barns identitet, og gjennom språket lærer barn å forstå seg selv og sine omgivelser. Språket er viktig redskap for at barna skal få innpass i lek og samspill og oppleve fellesskap med andre. DANNING Mennesket dannes gjennom hele livet og i barnehagene legges grunnlag for barnets muligheter til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. Danning er en kontinuerlig prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. I barnehagene vil barna møte samfunnets sett av sosiale regler, samhold og solidaritet. Vi arbeider med å fremme barnas sosiale kompetanse slik at de utvikler empati og forståelse for andres reaksjoner og uttrykksmåter. 7

8 FELLESPLAN OMSORG En omsorgsfull relasjon mellom barn og personale er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. I barnehagene gis omsorg når vi er til stede for barna, tar dem på alvor, lytter til dem og anerkjenner dem. Vi må delta i barnas opplevelser og vise engasjement og interesse for det som opptar dem. Det ligger omsorg i å oppmuntre barn til å bli selvhjulpne, og det må legges til rette for at barna får mulighet til å vise empati og omsorg. Hverdagssituasjonene i barnehagene benyttes til nære og omsorgsfulle relasjoner og samtaler med barna. MEDVIRKNING Barna skal ha meningsfulle og innholdsrike dager i barnehagen. De er aktører i egne liv og viktige medspillere i barnehagens hverdag, og skal få mulighet til å medvirke i planleggingen når det er naturlig. Personalet skal være lydhøre for barnas interesser og behov når det tilrettelegges for lek og læring. Dette betinger at personalet er sensitive og lyttende til barna, og anerkjenner deres meninger og ønsker. Personalet må kunne tolke og forstå barnas kroppsspråk og ulike uttrykk for kommunikasjon, og vise dem ved ord og handling at de er viktige medspillere, 8

9 BARNEHAGENE I HELSE BERGEN PROGRESJON Progresjon kan oversettes med utvikling eller fremgang. Barnehagene i Helse Bergen vil legge til rette for at barna får utvikle seg på alle områder. Barna må få den tid de trenger til å fordype seg, undre seg og prøve og feile. De skal få mulighet til å lære, erfare, oppleve fremgang og mestring. Vi legger til rette for progresjon gjennom valg av aktiviteter og metoder, hvilke leker og materialer som er tilgjengelig og utforming av barnets lekemiljø inne og ute. Personalet skal møte barna der de er i sin utvikling og modning samtidig som de gis nye utfordringer, ny kunnskap og noe å strekke seg etter. Gjennom erfaringer og refleksjon vil barna oppdage sammenheng og skape teori om verden omkring seg. BÆREKRAFTIG UTVIKLING Vi skal lære barna å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn. Barnehagen skal bidra til at barna forstår at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden, og legge grunnlag for deres evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Barna skal få gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen. Barnehagene i Helse Bergen arbeider kontinuerlig med miljøtiltak og har vært miljøsertifiserte etter ISO siden Miljøsertifiseringen fornyes årlig og det blir foretatt revisjon av miljøarbeidet. For barnehagene vil det viktigste miljøperspektivet være det holdningsskapende arbeidet med barna. «Vi arver ikke jorda av forfedrene våre, men låner den av barna» Gammelt indiansk ordtak 9

10 FELLESPLAN SAMARBEID OG FORELDREMEDVIRKNING Barnehagene skal drives i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Det betyr at foreldre/foresatte skal ha innflytelse på det som skjer i barnehagene og det forutsetter at barnehagene legger til rette for et nært samarbeid med foreldrene. Målet med foreldresamarbeidet er å skape en nødvendig og gjensidig forståelse for både det enkelte barns behov og barnegruppens behov. Dette oppnås gjennom god kommunikasjon mellom foreldre/foresatte og personalet. Daglig kontakt ved levering/henting, foreldresamtaler, foreldremøter og skriftlig informasjon legger grunnlaget for samarbeid med hjemmet. Barnehagene har et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barna i de respektive barnehagene. Foreldrerådet i Helse Bergen sine barnehager velger representanter fra hver avdeling til et arbeidsutvalg (FAU). Samarbeidsutvalget er lovpålagt, og er i Helse Bergen sine barnehager satt sammen av like mange representanter fra foreldre, ansatte og eier, og skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Alle saker av viktighet skal forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Foreldrene inviteres til å delta i felles brukerundersøkelse for barnehager i Bergen kommune. Vi håper at alle foreldre benytter denne muligheten til å si hva de mener om barnehagetilbudet PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG UTVIKLING Barnehagene er pedagogiske virksomheter der det stilles krav til planlegging, dokumentasjon og vurdering for å sikre kvalitet og utvikling for barna. Vurderingene danner grunnlag for barnehagenes videre arbeid med årsplaner og for utvikling av barnehagene som organisasjon. Kvaliteten i samspillet mellom mennesker i barnehagene er en viktig forutsetning for barnas utvikling og læring. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal fortløpende observeres og vurderes slik at eventuelle endringer kan gjøres underveis. For å ha et godt grunnlag for vurdering arbeides det systematisk med dokumentasjon. Dokumentasjonen skal brukes som grunnlag for refleksjon og diskusjon, og er verktøy for det videre arbeidet og eventuell endring av praksis. Barnehagenes arbeid skal vurderes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven og Rammeplanen. I barnehagenes årsplaner gjøres det rede for barnehagenes årstema og fokusområder. Det vil fremgå av årsplanene hvilke arbeidsområder som skal vurderes. 10

11 BARNEHAGENE I HELSE BERGEN OVERGANGER OPPSTART I BARNEHAGE Tilknytning, tilhørighet og trygghet er grunnleggende for at barn skal trives og ha en god utvikling. Når barn begynner i barnehagen skal det legges til rette for god kontakt mellom hjem og barnehage. I barnehagen har barna en kontaktperson som følger opp og ivaretar barn og foreldres interesser i starten. Nye foreldre tilbys en oppstartsamtale for gjensidig informasjonsutveksling. Barn trenger og nærhet, forutsigbarhet, kjente rutiner og omgivelser for å fremme trygghet og god tilknytning. INTERNE OVERGANGER Barnehagen er en helhet, og personalet har ansvar for å gjøre seg kjent med alle barna i barnehagen. Det legges vekt på å gjøre overganger innad i barnehagen trygge og godt forberedt. I denne prosessen er det viktig med en god dialog mellom foreldrene og personalet. I barnehagen samarbeides det om interne overganger og det legges til rette for felleskap og inkludering. FRA BARNEHAGE TIL SKOLE OG SFO Det siste året i barnehagen er det ekstra fokus på å gjøre barna kompetente til å møte krav og forventninger som stilles til dem i skolen og SFO. De gis mer frihet og ansvar og det legges vekt på at barna skal bli selvstendige og selvhjulpne når det gjelder måltid, påkledning og ved toalettbesøk. Barna får egne tilbud hvor de øver på finmotoriske ferdigheter, begrepstrening, skriveretning, bokstaver, tall etc. Barna i våre barnehager kommer fra flere bydeler og sokner til mange ulike skoler så vi har dessverre ikke anledning til tett samarbeid med alle skolene barna skal begynne på. 11

12 FELLESPLAN KOMPETANSEUTVIKLING Barnehagene skal være lærende organisasjoner hvor personalet er i utvikling og vekst. Det er et nasjonalt mål å sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager. Kvaliteten avhenger av personalets utdanning, kunnskap og erfaring. Kompetanseutvikling vil derfor være et viktig satsingsområde. Det legges vekt på faglig utvikling gjennom intern opplæring og veiledning på planleggingsdagene, deltakelse på eksterne kurs, foredrag mm. Målet er å utvikle personalets kunnskap og kompetanse og bidra til økt kvalitet. LIVSMESTRING Barnehagene i Helse Bergen har valgt «livsmestring» som felles kompetanseutvikling i perioden Kap. VIII Psykososialt barnehagemiljø ble tilføyd Lov om barnehager i juni 2020, og trådte i kraft fra Dette skal implementeres i alle barnehager og blir en viktig del av barnehagens kompetanseutvikling. «Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing.» (Rammeplan for barnehager 2017). Trygge og gode relasjoner er grunnleggende for at barna skal trives og ha gode hverdager i barnehagen. For å fremme barns livsmestring skal de få prøve ut ulike sider ved samspill, felleskap og vennskap. Personalet skal være anerkjennende voksne som hjelper barna til å håndtere motgang og utfordringer. Vi skal hjelpe dem til å bli kjent med, og sette ord på egne følelser, og gjenkjenne andres følelser. Personalet må trygge barna på at alle følelser er tillatt, samtidig som de må hjelpe dem til å regulere deres følelsesmessige reaksjonene. Vi veksler mellom å gi barna mulighet for fysisk aktivitet og ro og hvile. I barnehagene våre serverer vi lunsj og fruktmåltid hver dag. Vi legger vekt på å utvikle matglede og sunne helsevaner, og inviterer til deltakelse og samtaler for å fremme trivsel og fellesskapsfølelse. KARTLEGGINGSVERKTØY I tilfeller hvor foreldre/foresatte eller pedagogisk leder er usikre på om barnet utvikler seg som forventet har vi følgende observasjonsverktøy tilgjengelig: TRAS (til å observere barns språkutvikling) ALLE MED (til å observere språkutvikling, lek, sosio-emosjonell utvikling, hverdagsaktiviteter, trivsel og sansemotorisk utvikling) 12

13 BARNEHAGENE I HELSE BERGEN EKSTERNE SAMARBEIDSPARTNERE HØGSKULEN PÅ VESTLANDET Helse Bergen har avtale med Høgskulen på Vestlandet om praksisundervisning for barnehagelærerstudenter, og noen avdelinger får studenter i løpet av året. LÆREBEDRIFT Barnehagene i Helse Bergen er godkjent som lærebedrift for lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget, og fra høsten 2020 er det lærlinger i alle barnehagene. PEDAGOGISK PSYKOLOGISK SENTER (PPS) I samråd med foreldrene kan vi kontakte og evt. inngå samarbeid med denne, eller tilsvarende hjelpeinstanser utenfor barnehagen. BARNEVERNET Personale i barnehagen har opplysningsplikt til barnevernet ved mistanke om at barn blir utsatt for omsorgssvikt, vold eller overgrep. PLANLEGGINGSDAGER Mandag Fredag Fredag Fredag Fredag Disse dagene er barnehagene stengt. 13

14 14

15 RAVNEBJERGET BARNEHAGE ÅRSPLAN RAVNEBJERGET BARNEHAGE ÅRSTEMA: KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST EN GRUNNMUR FOR LIVET Vår visjon «En grunnmur for livet» beskriver vårt ønske om å gi barna trygghet på egen verdi, de skal få et positivt selvbilde, utvikle sosial kompetanse og å stå rustet til å møte utfordringer i livet. ÅRSTEMA Vi har valgt kommunikasjon, språk og tekst som vårt hovedfagområde. Vi har valgt å ha et bredt årstema dette året, og har derfor bestemt oss for at kommunikasjon, språk og tekst også skal stå som vårt årstema i år. I Ravnebjerget barnehage skal vi legge til rette for at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. Barna skal møte ulike språk, dialekter og språkformer gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Gjennom barnehageåret skal barnehagen bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. Personalet skal imøtekomme barna, være lydhøre, vise respekt og anerkjenne deres initiativ til å erfare ulike formidlingsmåter av fortellinger og tekster, og personalet skal invitere til utforskning av både muntlig språk og skriftspråk. Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna uttrykker sine følelser, meninger, tanker og erfaringer på ulike måter og bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter. Barna skal få videreutvikle sin begrepsforståelse og bruke et variert ordforråd. Kilde: 15

16 ÅRSPLAN LEK OG LÆRING Barna skal få leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, regler, lyder og ord og vi vil ut i fra barnets alder møte et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer. Barna vil oppleve spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale. De skal få utforske og gjøre seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning og bokstaver, gjennom leseog skriveaktiviteter. Vi voksne er tydelige rollemodeller både i leken og i hverdagssituasjoner. Sosial kompetanse er svært viktig i vårt arbeid med å gi barna en grunnmur for livet. Vi arbeider bevisst med å fremme barnas empati, selvstendighet og selvfølelse. Vi bruker de pedagogiske verktøyene «Kanin og Pinnsvin», «Nelly og Hamza» og «Grønne tanker Glade barn» i samlingsstunder for å tydeliggjøre viktigheten av, og utvikle barnas sosiale kompetanse. I dette arbeidet blir blant annet temaer som å dele, vente på tur, vise følelser, vennskap og samarbeide tatt opp. SPRÅK OG KOMMUNIKASJON Barn lærer når de holder på med noe de er opptatt av og interessert i. Alle barna i Ravnebjerget barnehage skal hver dag oppleve at noen lytter til og viser interesse for det de sier og gir uttrykk for. Personalet skal skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk og kommunisere med andre. I Ravnebjerget har vi samlingsstunder hver dag hvor vi synger sanger sammen med barna, og vi låner bøker på biblioteket hver måned. Vi leser mye for barna og vi inviterer til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål. DANNING Danning er en kontinuerlig prosess som blant annet handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåte. I Ravnebjerget barnehage skal personalet motivere og styrke barnas tro på seg selv, samt fremme barnas forståelse og respekt for andre. I arbeidet med Kommunikasjon, språk og tekst får alle barna «presentere» seg selv gjennom «huset mitt» - hvem er jeg og hvor bor jeg. 16

17 RAVNEBJERGET BARNEHAGE OMSORG I Ravnebjerget barnehage mener vi at trygghet og omsorg er grunnmuren i alt pedagogisk arbeid. Omsorg må ligge til grunn for at barna skal være trygge nok til å oppleve vennskap, delta i fellesskap, lære og utvikle seg. For å oppnå dette kreves det voksne som ser enkeltbarnets behov og er som gode rollemodeller for barna. LIVSMESTRING Barnehagene i Helse Bergen har valgt «livsmestring» som sitt fokusområde i årene For at barna skal trives i barnehagen trenger de trygghet og gode relasjoner. Ved fokus på livsmestring skal barna få prøve ut ulike sider ved samspill, felleskap og vennskap. Personalet i Ravnebjerget skal støtte barnet i å mestre motgang og håndtere utfordringer, samt skape trygget og lage nye utfordringer for barna. Vi tror dette vil styrke barnas mestringsfølelse, livsglede og følelsen av egenverd. Dette skal inkludere alle barna uavhengig av alder og funksjonsnivå. PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Vurderingsområde: Livsmestring MÅL HENSIKT ARBEIDS- MÅTER METODER OG TILTAK NÅR HVEM Fremme barnas fysiske og psykiske helse i barnehagen Styrke barnas mestringsfølelse, livsglede og følelse av egenverd Aktiv bruk av barnehagens uteområde og turområder. Personalet skal legge til rette for varierte aktiviteter. Personalet skal være lydhøre og oppmerksomme for barns egne interesser og uttrykk Grønne tanker glade barn, observere barns lek og samspill Prosjektet vil foregå gjennom hele barnehageåret og evaluering vil sammenfattes i juni 2022 De pedagogiske lederne har et særlig ansvar for planlegging og oppfølging på sin avdeling 17

18 ÅRSPLAN ÅRSHJUL KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - 18

19 RAVNEBJERGET BARNEHAGE KONTAKTINFORMASJON De eldste barna går nede på: Ulriken Løvstakken De yngste barna går oppe på: Rundemanen Lyderhorn Fløyen Styrer: Ragnhild S. Åsheim Epost: 19

20 Ravnebjerget barnehage: En grunnmur for livet! Besøksadr: haukelandsbakken helse-bergen.no

RAVNEBJERGET BARNEHAGE. Årsplan med fellesplan for barnehagene i Helse Bergen

RAVNEBJERGET BARNEHAGE. Årsplan med fellesplan for barnehagene i Helse Bergen RAVNEBJERGET BARNEHAGE Årsplan med fellesplan for barnehagene i Helse Bergen 2019 2020 FELLESPLAN INNHOLD Fellesplan for Helse Bergen barnehagene Innledning Mål for barnehagene Verdigrunnlag Barne- og

Detaljer

VINTERDALEN BARNEHAGE. Årsplan med fellesplan for barnehagene i Helse Bergen

VINTERDALEN BARNEHAGE. Årsplan med fellesplan for barnehagene i Helse Bergen VINTERDALEN BARNEHAGE Årsplan med fellesplan for barnehagene i Helse Bergen 2019 2020 FELLESPLAN INNHOLD Fellesplan for Helse Bergen barnehagene Innledning Mål for barnehagene Verdigrunnlag Barne- og læringssyn

Detaljer

HUNSTAD BARNEHAGE. Årsplan med fellesplan for barnehagene i Helse Bergen

HUNSTAD BARNEHAGE. Årsplan med fellesplan for barnehagene i Helse Bergen HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan med fellesplan for barnehagene i Helse Bergen 2019 2020 FELLESPLAN INNHOLD Fellesplan for Helse Bergen barnehagene Innledning Mål for barnehagene Verdigrunnlag Barne- og læringssyn

Detaljer

Årsplan 2018 for Bekkelaget Kirkes barnehage. Versjonsnummer 6 - Fastsatt av Samarbeidsutvalget

Årsplan 2018 for Bekkelaget Kirkes barnehage. Versjonsnummer 6 - Fastsatt av Samarbeidsutvalget Årsplan 2018 for Bekkelaget Kirkes barnehage Versjonsnummer 6 - Fastsatt av Samarbeidsutvalget 01.10.2018 Om årsplanen og kommunens mål for barnehagene Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og

Detaljer

Årsplan Gimsøy barnehage

Årsplan Gimsøy barnehage Årsplan 2018-2019 Gimsøy barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

VOGNSTØLEN BARNEHAGE. Årsplan med fellesplan for barnehagene i Helse Bergen

VOGNSTØLEN BARNEHAGE. Årsplan med fellesplan for barnehagene i Helse Bergen VOGNSTØLEN BARNEHAGE Årsplan med fellesplan for barnehagene i Helse Bergen 2019 2020 FELLESPLAN INNHOLD Fellesplan for Helse Bergen barnehagene Innledning Mål for barnehagene Verdigrunnlag Barne- og læringssyn

Detaljer

Årsplan Ballestad barnehage

Årsplan Ballestad barnehage Årsplan 2018-2019 Ballestad barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Årsplan Lundedalen barnehage

Årsplan Lundedalen barnehage Årsplan 2018-2019 Lundedalen barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst

Detaljer

Veileder til årsplanmalen

Veileder til årsplanmalen Veileder til årsplanmalen Bærumsbarnehagen Veileder til årsplanmalen Barnehagen skal utarbeide en årsplan. I tillegg skal det utarbeides planer for kortere og lengre tidsrom og for ulike barnegrupper etter

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2019

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2019 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2019 VÅR VISJON ER: VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Årsplan barnehage. Her kan bilde/logo sette inn. Bærumsbarnehagen

Årsplan barnehage. Her kan bilde/logo sette inn. Bærumsbarnehagen Årsplan 20..-20.. barnehage Her kan bilde/logo sette inn Bærumsbarnehagen Innhold Innledning... 2 Årsplan... 2 Barnehagen er en pedagogisk virksomhet... 2 Bærumsbarnehagen... 2 Presentasjon av barnehagen...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf:

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf: ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE 2018 Epost: kl.magne@online.no Tlf: 47 30 26 91 Litt om familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

ÅRSPLAN FRELSESARMEENS BARNEHAGER, AUGLENDSDALEN

ÅRSPLAN FRELSESARMEENS BARNEHAGER, AUGLENDSDALEN ÅRSPLAN 2018-2019 FRELSESARMEENS BARNEHAGER, AUGLENDSDALEN VELKOMMEN Frelsesarmeens barnehager, Auglendsdalen, er en del av virksomheten Frelsesarmeens barnehager som består av til sammen 4 barnehager

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Varteig barnehage Innledning Enhet Raet barnehager skal ha en felles faglig plattform. Vi har en felles virksomhetsplan for enheten som sier noe overordnet om enhetens

Detaljer

FSK. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag FSK

FSK. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag FSK Kommunikasjon Språk tekst, Natur, miljø teknoli 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 21 Turdag for 7 Heffalomper Turdag for 10 Heffalomper På avdeling.: 7 Heffalomper 11 Petter Sprett Frilek Vi voksne er med

Detaljer

Årsplan Furulunden barnehage 2017/2018.

Årsplan Furulunden barnehage 2017/2018. Årsplan Furulunden barnehage 2017/2018. Innledning Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og

Detaljer

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING VENNSKAP OG FELLESSKAP. Våre tiltak

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING VENNSKAP OG FELLESSKAP. Våre tiltak Årsplan 2019 OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf:

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf: ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE 2019 Epost: kl.magne@online.no Tlf: 47 30 26 91 Litt om familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR»

STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR» STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN 2019-2020 «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR» Side 1 Årsplan for Strand barnehage 2019/2020 1. Presentasjon: Strand barnehage: Strand barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland.

Detaljer

Plan for 5 åringene i barnehagene i Alvdal kommune

Plan for 5 åringene i barnehagene i Alvdal kommune Plan for 5 åringene i barnehagene i Alvdal kommune 2017-2018 Grunnlag for planen Lov om barnehager med forskrifter Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver med temahefter Utdrag fra Rammeplanen:

Detaljer

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE 2016 raus - engasjert - kompetent - reflektert 1 Denne lokale årsplan for Skoglund barnehage bygger på felles Årsplan for Virksomheten Søndre Slagen barnehager 2016,

Detaljer

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak Årsplan 2019 OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset

Detaljer

Barnehagen mål og satsingsområder.

Barnehagen mål og satsingsområder. 1 Barnehagen mål og satsingsområder. SPRÅK OG KOMMUNIKASJON. LEK. Våre tiltak for å oppnå dette. Vi bruker litteratur aktivt i språkarbeidet. Vi er bevisst på at vi er viktige språkmodeller for barna Vi

Detaljer

«En barnehage for barn, foreldre og ansatte der nærhet, omsorg og gode opplevelser står i fokus»

«En barnehage for barn, foreldre og ansatte der nærhet, omsorg og gode opplevelser står i fokus» ÅRSPLAN 2018 HOVET BARNEHAGE «En barnehage for barn, foreldre og ansatte der nærhet, omsorg og gode opplevelser står i fokus» Informasjon om vedtekter, opptak, betalingsreglement, åpningstider, ferieordninger

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Årsplan for de kommunale barnehagene i Nesset 2018/2019

Årsplan for de kommunale barnehagene i Nesset 2018/2019 Årsplan for de kommunale barnehagene i Nesset 2018/2019 1 05.09.18 Innhold Årsplanens innhold side 3 April side 3 Helse og livsmestring side 3 Overordnet pedagogisk mål for virksomheten side 4 Danning

Detaljer

Årshjul Breivika studentbarnehage :

Årshjul Breivika studentbarnehage : Årshjul Breivika studentbarnehage 2018-19: FELLES FOKUSOMRÅDE I STUDENTBARNEHAGENE: «Hundre verdener å oppdage! Lek, samspill og relasjoner i barnehagen.» MÅNED AUGUST MERKEDAGER OG ANDRE FELLESAKTIVITETER

Detaljer

Årsplan Tufte barnehage

Årsplan Tufte barnehage Årsplan 2018-2019 Tufte barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

Årsplan for Trollebo

Årsplan for Trollebo Årsplan for Trollebo Hei alle sammen Dette året har vi en litt annerledes sammensatt gruppe på Trollebo. Fordi vi ikke hadde mulighet til å flytte alle overflytterne i fjor høst så får vi en 1-4 års avdeling.

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING VENNSKAP OG FELLESSKAP. Våre tiltak

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING VENNSKAP OG FELLESSKAP. Våre tiltak Årsplan 2019 OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset

Detaljer

OPPVEKSTPLAN 0-6 ÅR for barnehagene i Lyngen kommune Revidering årlig

OPPVEKSTPLAN 0-6 ÅR for barnehagene i Lyngen kommune Revidering årlig OPPVEKSTPLAN 0-6 ÅR 2018-2022 for barnehagene i Lyngen kommune Revidering årlig Innhold 1 Forord...2 2 Lyngen kommunes visjon...3 2.1 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...3 3 Tidligere års satsingsområder...4

Detaljer

Satsningsområder. Barnehagen ønsker å fremme barns sosiale samspill og styrke den positive selvoppfatningen hos det enkelte barn.

Satsningsområder. Barnehagen ønsker å fremme barns sosiale samspill og styrke den positive selvoppfatningen hos det enkelte barn. Satsningsområder Kremmerhuset barnehage ønsker å utvikle et anerkjennende miljø og bygge gode relasjoner mellom alle i barnehagen. Barn foreldre ansatte.for å oppnå dette jobber vi med: - De Utrolige Årene

Detaljer

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak Årsplan 2019 OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Årsplan Granåsen barnehage

Årsplan Granåsen barnehage Årsplan 2019-2020 Granåsen barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Årsplan Klosterskogen barnehage

Årsplan Klosterskogen barnehage Årsplan 2018-2019 Klosterskogen barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Barnehagens progresjonsplan

Barnehagens progresjonsplan Barnehagens progresjonsplan «Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Alle barna skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen skal

Detaljer

Årsplan med langtidsperspektiv Nordås barnehage

Årsplan med langtidsperspektiv Nordås barnehage Årsplan med langtidsperspektiv 2019 2022 Nordås barnehage 1 Visjon og mål for kommunale barnehager i Bergen kommune 2 Visjon En mangfoldig barnehage av høy kvalitet for alle barn. I en mangfoldig barnehage

Detaljer

«En barnehage for barn, foreldre og ansatte der nærhet, omsorg og gode opplevelser står i fokus»

«En barnehage for barn, foreldre og ansatte der nærhet, omsorg og gode opplevelser står i fokus» ÅRSPLAN 2019 HOVET BARNEHAGE «En barnehage for barn, foreldre og ansatte der nærhet, omsorg og gode opplevelser står i fokus» Informasjon om vedtekter, opptak, betalingsreglement, rett til redusert betaling,

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak Årsplan 2019 OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset

Detaljer

Årsplan Gråtenmoen barnehage

Årsplan Gråtenmoen barnehage Årsplan 2018-2019 Gråtenmoen barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst

Detaljer

Avdelingens plan Trollebo

Avdelingens plan Trollebo Avdelingens plan Trollebo Hei alle sammen Her er vår årsplan. Her kan dere lese om hva vi på Trollebo er opptatt av og hvordan vi ønsker å jobbe. Denne høsten blir vi 14 barn på avdelingen. 10 barn født

Detaljer

Årsplan 2019/2020 Virksomhet Raet barnehager

Årsplan 2019/2020 Virksomhet Raet barnehager Årsplan 2019/2020 Virksomhet Raet barnehager Varteig barnehage Hafslundsøy barnehage Fosbyløkka barnehage Stasjonsbyen barnehage Innhold Innledning... 2 Barnehagens formål og innhold... 3 Progresjon...

Detaljer

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Hafslundsøy barnehage Innledning Enhet Raet barnehager skal ha en felles faglig plattform. Vi har en felles virksomhetsplan for enheten som sier noe overordnet om

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

ÅRSPLAN FLADBYSETER BARNEHAGE

ÅRSPLAN FLADBYSETER BARNEHAGE ÅRSPLAN FLADBYSETER BARNEHAGE 2019 Lek og glede - voksne tilstede Lek er barnas viktigste aktivitet, og har stor betydning for alle sider av barnets utvikling. Personalet skal sørge for lek i et positivt

Detaljer

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING Årsplan 2019 OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset

Detaljer

Tronstua barnehage

Tronstua barnehage ÅRSPLAN Spesiell del 1 Halvårsplan august tom januar Avdelingene sine bidrag ligger i tilfeldig rekkefølge slik: 1. Ekorntoppen, blå fløy 2. Bjørnehiet og Elgtråkket, rød fløy 3. Marihøna, grønn fløy 4.

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING Årsplan 2019 OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Amigos Barnehage. ÅRSPLAN og mål for barnehagen. Oslo kommune Bydel Vestre Aker Du og jeg og vi to familiebarnehage

Amigos Barnehage. ÅRSPLAN og mål for barnehagen. Oslo kommune Bydel Vestre Aker Du og jeg og vi to familiebarnehage Oslo kommune Bydel Vestre Aker Du og jeg og vi to familiebarnehage ÅRSPLAN og mål for barnehagen Amigos Barnehage Du og jeg og vi to familiebarnehage 2018 Adresse: C.A. Torstensens vei 70, 0377 Oslo. Åpningstid:

Detaljer

Årsplan Gulset barnehage

Årsplan Gulset barnehage Årsplan 2018-2019 Gulset barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

De yngste barna i barnehagen

De yngste barna i barnehagen De yngste barna i barnehagen Antallet barn i barnehagen yngre enn tre år har økt betydelig de siste årene. De yngste barna har et større omsorgsbehov og vil kreve mer tid sammen med voksne enn de større

Detaljer

OMSORG Mål Vi ønsker at barna skal oppleve det gjennom: VOKSENHANDLING Personalet i barnehagen skal: Vi som foresatte kan bidra med : Alle barn ved Byneset barnehager skal oppleve omsorg og bli sett i

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Veileder til årsplanmalen

Veileder til årsplanmalen Veileder til årsplanmalen Bærumsbarnehagen Veileder til årsplanmalen Barnehagen skal utarbeide en årsplan. I tillegg skal det utarbeides planer for kortere og lengre tidsrom og for ulike barnegrupper etter

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan Falkum barnehage

Årsplan Falkum barnehage Årsplan 2018-2019 Falkum barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Innhold Stavangerbarnehagen... 3 Presentasjon av Bjergsted barnehage... 4 Barnehagens verdigrunnlag i praksis... 4 Hvordan arbeider barnehagen for å

Innhold Stavangerbarnehagen... 3 Presentasjon av Bjergsted barnehage... 4 Barnehagens verdigrunnlag i praksis... 4 Hvordan arbeider barnehagen for å for Bjergsted barnehage 2018-2019 Innhold Stavangerbarnehagen... 3 Presentasjon av Bjergsted barnehage... 4 Barnehagens verdigrunnlag i praksis... 4 Hvordan arbeider barnehagen for å ivareta barns behov

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

GJØVIK BARNEHAGE Å R S P L A N

GJØVIK BARNEHAGE Å R S P L A N GJØVIK BARNEHAGE Å R S P L A N 2 0 1 8 Innhold: 1. Forord s.3 5.5 Læring s.10 2. Styringsdokumenter s.3 6. Fagområder s.11 3. Barnehagens verdigrunnlag s.4 7. Vurdering s.12 4. Gjøvik barnehage s.5 8 Barns

Detaljer

Årsplan for Sinsen FUS Barnehage AS

Årsplan for Sinsen FUS Barnehage AS Årsplan 2018-2019 for Sinsen FUS Barnehage AS Innholdsfortegnelse Om vår barnehage Barnehageloven og Rammeplan FUS verdigrunnlag, mål og satsninger Barnehagens mål og satsninger Barnehagens formål og innhold

Detaljer

STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR»

STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR» STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN 2018-2019 «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR» Side 1 Årsplan for Strand barnehage 2018/2019 1. Presentasjon: Strand barnehage: Strand barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland.

Detaljer

LYKKENTREFF BARNEHAGE ÅRSPLAN

LYKKENTREFF BARNEHAGE ÅRSPLAN Del 2 LYKKENTREFF BARNEHAGE ÅRSPLAN 2019-2020 Lykkentreff barnehage Strandgata 43 8400 Sortland Telefon: 76108253 E- post: lbh@sortland.kommune.no Denne årsplanen gjelder for LYKKENTREFF BARNEHAGE barnehageåret

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Årsplan 2018 for Skovheim barnehage

Årsplan 2018 for Skovheim barnehage Årsplan 2018 for Skovheim barnehage Skovheim barnehage Lindbâckveien 55, 1163 Oslo 22 28 40 90 Om årsplanen og kommunens mål for barnehagene Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt

Detaljer

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post:

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post: ÅRSPLAN 2010-2011 SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt. 1 3060 Svelvik Telefon 33772332 e-post: svelvik.barnehage@svelvik.kommune.no VISJON For virksomheten Tømmerås skole og Svelvik barnehage: SAMMEN FOR GOD

Detaljer

RAVNEBJERGET BARNEHAGE Årsplan 2015/2016. En grunnmur for livet

RAVNEBJERGET BARNEHAGE Årsplan 2015/2016. En grunnmur for livet RAVNEBJERGET BARNEHAGE Årsplan 2015/2016 En grunnmur for livet Forord Helse Bergen HF eier og driver 4 barnehager som nyttes i rekruttering av nøkkelpersonell og for å sikre stabil arbeidskraft i Helse

Detaljer

Progresjonsplan Capella barnehage

Progresjonsplan Capella barnehage Progresjonsplan Capella barnehage Norlandia sin pedagogiske visjon: «Med livslang lyst til lek og læring» Vårt mål i arbeidet med barna: I Capella alle barna være en del av et inkluderende leke- og læringsmiljø.

Detaljer

Kropp, bevegelse, mat og helse. Ruste barn for fremtiden. Lek med venner. Friluftsliv for alle. Mat Med Smak. Barns medvirkning.

Kropp, bevegelse, mat og helse. Ruste barn for fremtiden. Lek med venner. Friluftsliv for alle. Mat Med Smak. Barns medvirkning. Kidsa Øvsttun Progresjonsplan Kropp, bevegelse, mat og helse Kommunikasjon, spra k og tekst Natur, miljø og teknologi Ruste barn for fremtiden Lek med venner Friluftsliv for alle Mat Med Smak Barns medvirkning

Detaljer