Siglingavatnet - Friluftsparken. på Askøy. ASKØY KOMMUNE AVD. FOR AREALBRUK Svartepyttvatnet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Siglingavatnet - Friluftsparken. på Askøy. ASKØY KOMMUNE AVD. FOR AREALBRUK Svartepyttvatnet"

Transkript

1

2 Bjørkevika Ørnehaugen Heggernes Hushaugen Hushaugen Ospehaugen Hamna Torvhusdammen E20 E21 E22 Mjølkevika E23 Gauvika mm es da lsv ika Jonsokhaugen auglandsosen Jonsokhaugen K le Gauvika Brennevika E47 E48 Gauvikhaugen Ga uv ikd ale Storfjellshaugen E49 n sv ik Me tte vik a rke Hammerhelleren Se Ormhaugen Sætrevik tre da le n E50 E51 n esdale Klemm F17 Oldervik dalen Kvernhus Brennefjellet S le E52 Midtvarhaugane G1 F24 F25 E53 Purketjørna G2 F27 Herd G3 E54 F28 F29 F30 Vassvika Myrlehaugen F31 N.Skjelvik Siglingevatnet F64 F65 F66 La Kjerrgardstjørna F68 F67 F69 F70 F71 F72 Kjerrgarden Ho lf F73 Vass F74 n ende F75 F76 F77 Pålen al d al e ng ev at n et Trangklyp n Rotatjørna Noråsen Holfaltjørna Kjerrgarden Kvernevatne Rønhaugane Stemmehaugan Kråvatnet Stevikhaugen Bosvatnet Stiks Ú Kråhaugane Hunnetjørna Lammetotjørna vik Bade Hunnetjørnhaugane Siglingavatnet - Friluftsparken a ga Hau le rsda n Lammetovatnet Ekornfjellet på Askøy. Lammetovatnet Turvei med lysanlegg Tursti N. Kistetjørna Langefjelltjørna Punktregistrering kulturminner Futlauptjørna u tla Fu a pd len Sevtjørna Siglingavassdraget V.Langfjellet Svultåsen Åsebø Stien friluftsområde S. Kistetjørna Kve Kjerrgardstårnet len sd a rnhu Dato: Kartmålestokk: 1 : Ålefjellet Vassdalen A.Langfjellet S E20 Poshola Åsebøv ASKØY KOMMUNE AVD. FOR AREALBRUK Svartepyttvatnet Brunhaugen Kleppedalen Åsebøv Langevatnet

3 1 Siglingavatnet Friluftsparken på Askøy Det er et politisk ønske i Askøy kommune om å legge til rette for turgåing på Askøy. Kommunen ønsker med ulike tiltak å kunne få folk flest til å benytte seg av den fine naturen og være i mer aktivitet enn det mange er i dag. I kommunedelplan for Idrett og friluftsliv blir det pekt på at kommunen fremover må være langt mer oppmerksom på hvor viktige friområdene er for rekreasjon og aktiviteter som turgåing, jogging og sykling. Kommunen må i tillegg satse på å gjøre de eksisterende friområdene mer tilgjengelige for allmennheten. I løpet av 2010 har det, etter befaring sammen med grunneiere, i området rundt Siglingavatnet kommet fram et felles ønske om å se på muligheten for å utvikle Siglingavatnet til et opplevelsesområde med unike kulturelle og friluftsmessige kvaliteter. Siglingavatnet. Foto Naturvernforbundet Formannskapet fattet følgende vedtak i sitt møte : Rådmannen nedsetter en administrativ arbeidsgruppe som utreder nærmere planer for lysløypetrase asfaltverket Siglingevatnet i Kjerrgardsskogen. Avsatte budsjettmidler kr ,-videreføres til budsjettåret 2011 Arbeidsgruppen som består av miljøvernleder Målfrid Eide, Planlegger Synne Guldberg, landbrukssjef Tone Bøyum og Rådgiver Idrett og nærmiljø Sverre Jokstad, har sammenfattet ulike planer til en tiltaksplan med arbeidstittel; Siglingavatnet Friluftsparken på Askøy. Tiltaksplanen omfatter mange ulike tiltak som kan gjøres i og rundt Siglingavatnet for å øke de friluftsmessige, naturmessige og kulturelle opplevelsene for de som oppsøker dette området. Ett av tiltakene er allerede gjennomført i 2010 og noen vil bli igangsatt i løpet av Ferdigstillelse av alle nevnte tiltak vil foregå over flere år.

4 2 Medvirkning Grunneierne i området er involvert i arbeidet med å utvikle området med tanke på friluftsformål. Det er gjennomført flere møter med grunneierne. Det er etablert et samarbeid med Træet skule, Fauskanger skule, Askøy jeger og fiske, Askøy Orienteringslag, Heiarvang Grendalag, samt Askøy turlag pr dags dato. Folkehelsearbeid Folkehelsearbeid er eit nasjonalt og regionalt satsingsområde med høg prioritet. Fylkeskommunen har eit særskilt ansvar for regional utvikling, og skal medverke til ei god utvikling i Hordaland. Den regionale planstrategien Hordaland skaper verdiar framhevar folkehelsearbeidet som eit viktig satsingsområde og regional plan for folkehelsearbeidet er ein av planane som er vedteke starta gjennom denne. Fra utkast til Regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland Askøy Kommune har inngått partnerskapsavtale om folkehelse med Hordaland fylkeskommune. I henhold til denne avtalen har Formannskapet i møte vedtatt å starte opp arbeidet med Kommunedelplan Folkehelse og utarbeide forslag til planprogram. Askøy kommune har i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel hatt fokus på tilgjengelighet til friluftsområder gjennom å kartlegge grønnstrukturen i de tettes bebygde områdene i sør og fastsette markagrenser for fire områder. I etterkant har kommunen igangsatt en kartlegging av lokale friluftsområder, som en videreføring av kartlegging av friluftsområder på regionalt nivå, gjennomført av Hordaland Fylkeskommune. Området rundt Siglingavatnet, eller Kjerrgardsskogen, er et av områdene som er trukket frem i dette arbeidet. Arbeidet med Folkeparken er ett ledd i å tilby befolkningen på Askøy attraktive og opplevelsesrike turområder som kan fremme helse, trivsel og rekreasjonsmuligheter. Området ønskes tilrettelagt med møteplasser, gang og sykkelstier, friluftsliv(fiske, gapahuk), lysløype, skiløyper, kulturminner (gammel og ny) og tilgang på rein luft og naturområder. Universell utforming Fylkesdelplanen (Deltaking for alle-universell utforming) for Hordaland Fylkeskommune peker på viktigheten av at kommunene har friluftsområder som er lett tilgjengelig for alle: Det er behov for tilgjengelege, varierte og mangfaldige friområde (parkar, leikeplasser) og friluftsområde (større turområde)med informasjon, parkering og toalett for alle. Det må vere eit mål at alle kommunar i Hordaland har universelt utforma friområde og friluftsområde som er lett tilgjengelege for alle.det er eit stort potensial for betringar når det gjeld å opne for og femne om fleire interesse- og brukargrupper. Sikring av nye friluftsområde kan vere anten innløysing eller avtalefesta og krev eit samarbeid mellom eigarane og friluftsrådet. (Side 36,37) Flere av tiltakene i denne planen ivaretar kommunens mål om et universelt utforma friluftsområde der opplevelse med fysisk aktivitet, velvære, tradisjonell og moderne kultur står i fokus. For at området skal kunne utvikles med tanke på å få til et mangfoldig friluftstilbud ønsker en å få laget en plan over aktuelle områder. Denne planen vil omfatte parkeringsarealer for turgåere, lavoplasser/gapahuker for skoler og barnehager, skogsveier, lysløype, turveier, Kjerrgardstårnet, Siglingavatnet,vandringsvei for sjøaure fra Herdlefjorden til Siglingavatnet, fiskeplasser. Tilrettelegging for universell bruk vil være en bærebjelke for hele området.

5 3 Beskrivelse av området Området en ønsker å utvikle ligger i området mellom Nordre Haugland, Heggernes, Hanevik, Kjerrgarden og Åsebø, begrenset i sør av fylkesvei 563 og av sjø i nord. Området er sentralt plassert på Askøy, ca 15 km til Askøybroen og 15 km til Herdla! Arealet er del av et større utmarksområde som i kommuneplanens arealdel er avsatt som Landbruks-, natur- og friluftsområde. Området består av grunnlendt mark, barskog med varierende bonitet, myrområder og vassdrag med Siglingavatnet sentralt i området. Biologisk mangfold Området rundt Siglingavatnet er et relativt stort område uten større fysiske inngrep, noe som generelt er positivt for biologisk mangfold. Deler av området er registrert som leveområde for hjort, og det er flere hjortetrekk i området. En rekke fuglearter er registrert i området, men ikke så mange sjeldne. Det er trolig litt storfugl i området, men bestanden synes å ha vært i tilbakegang på hele Askøy. Det er ikke kartlagt områder for viktige naturtyper rundt Siglingavatnet, men området er ikke detaljkartlagt. Det er registrert mår i området. Selve Siglingavatnet er registrert som et ørret-vann med mye små fisk, om enn med noe sur vannkvalitet. Det er en viktig gytebekk i sør. Det er også registrert ål i vannet. Ål er klassifisert som en truet art i Norsk rødliste for arter I et eget prosjekt om sjøørretbekker i Hordaland, utført av UNI Miljø AS, har det blitt kartlagt mulighet for oppgang av sjøørret fra Herdlefjorden og opp til Siglingavatnet. Det skal være mulig å gjenåpne vandringsveien med relativt få endringer av steiner og kulper, beskrevet i dette prosjektet. Skogbruk Området tilhører utmarken til brukene på gnr 30 Træet, gnr 31 Kjerrgarden, gnr 32 Nordre Haugland og gnr 33 Heggernes. Sørøst og nordøst for Siglingavatnet tilhører utmarken brukene på gnr 24 Stien og gnr 22 Åsebø. Utmarken utgjør betydelige ressurser for brukene. Området ligger innenfor kjerneområde skogbruk. Det er flere plantefelt, og etablerte skogsveier i området. Det aller meste av den produktive skogen er barskog av super og høy bonitet. Det er et godt utbygd vegnett, men veiene er ikke helårsveier og betinger frost og snø for å være kjørbare. Mange av veiene er ellers ikke vedlikeholdt. I dag er det meste av skogdriften innenfor området uttak av ved til egen produksjon og småsalg. Det foregår ingen offisiell innmelding av driften. Det vil være en fordel å få bygd ut bedre skogsveier i området for å gjøre skogsdriften mer rasjonell og muliggjøre uttak av større kvantum med virke. Betingelsen må være at friluftslivet ikke vil være til ulempe for skogsdriften.

6 4 Friluftsliv Skogen fra Åsebø og ut til Kjerrgarden Nordre Haugland på Askøy er brukt mye som tur og rekreasjonsområde, men også til fysisk fostring. I marka er det mange stier og alternative ruter. I slike områder er det et ekstra trekkplaster dersom en kan besøke en utkikksplass. Kjerrgardsåsen er en slik plass, men manglet skikkelig utsikt til alle kanter. For å endre på dette og for å gjøre, om mulig, område enda mer attraktivt var tanken å bygge et utkikkstårn. Kjerrgardstårnet. Foto fra rapport Noen ildsjeler startet opp det fysiske arbeidet med å reise tårnet Dyktige deltakere og god prosjektplan gjorde at tårnet ble åpnet Det fremtidige stinettet vil omfatte dette punktet slik at hele området fremstår som en helhet. I nærområdet til Siglingevatnet har BOF området Stien friluftsområde. Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) er et interkommunalt samarbeidsorgan som har til oppgave å sikre, tilrettelegge og stå for daglig drift av bade- og friluftsområder i Bergensregionen. Området ligger ved Skjelvik nord for Hanevik, 300 m fra Stien gård, og utgjør ca 40 dekar. Arealet er avskjermet med barnevennlige badeviker og fine svaberg. Lune baklandsarealer med furuskog. Området er tilrettelagt med toalett, fortøyningsbolter og skilting, men adkomsten er noe vanskelig fra land. Området ble høsten 2010 oppgradert med ny aktivitetsflate og nytt toalett samt livbøyer. Anlegget fremstår i dag som nyrenovert med store åpne flater for friluftsfolk. Stien friluftsområde. Foto BOF hjemmeside Planen er å knytte turveier innom friluftsområdet slik at man faktisk kan bade i sjøen og gå på tur rundt Siglingevatnet

7 5 Kulturminner Askøy kommune har utarbeidet en Kommunedelplan for kulturminner som er på høring høsten I den fremgår det ulike registreringer som ligger i Siglingavatnets nedslagsfelt. Askøy kommune har som mål å ta vare på verdifulle kulturminner og kulturlandskap av ulike kategorier slik at vi sikrer et helhetlig, variert og representativt bilde av Askøys fortid. Det er registrert 37 kulturminnelementer innenfor og i nærheten av området(se vedlegg). I hovedsak er dette steingarder, bakkemurer og rester etter tidligere bygninger. Det må spesielt bemerkes at en av de få steinøksene i grønnstein som er funnet på Askøy er funnet ved Siglingavatnet. I tillegg finnes det en spesiell tragisk lokalhistorie fra etterkrigstiden, der en ung gutt ble drept og en annen invalidisert under lek ved ett fly som falt ned fullastet med ammunisjon. Denne plassen bør få et minnesmerke! Gammel vei mellom gårdene på Kjerrgarden- vest for tiltaksområdet. Foto: Askøy kommune

8 6 Muligheter i området. 1. Turvei og Lysanlegg De fleste grunneierne i Kjerrgardsskogen/Hauglandsskogen, er positive til anleggelse av lysløype dersom eksisterende skogsbilvei blir forbedret. Medlemmer fra prioriteringskomiteen gjennomførte to møter samt en befaring med en nedsatt gruppe fra grunneierne. Konklusjon etter disse møtene var at grunneierne ønsker en utbedring av skogsveien slik at man kan videreutvikle ideen med å etablere lysløype i Kjerrgardsskogen og som et friluftsområde med unike kvaliteter i og rundt Siglingevatnet. Turveien vil være minst 2 km lang, gruslagt med bruksbredde på ca 4 meter. Lysanlegget vil bestå av trestolper og luftspenn. 2. Turstier Det finnes mange etablerte stier i området, flere av disse blir oppgradert til turstier med bruksbredde på ca 2m samt grus/barkdekke. Dette vil spesielt være rundt Siglingavatnet. 3. Sjøaure i Siglingavassdraget. På grunnlag av pågående rapport om "Sjøaure i Bergen og omegn" ved UNI Miljø As (Ulrich Pulg) er det fattet interesse for å forsøke å forbedre mulighetene for å få sjøaure til å vandre opp og ned i Siglingavassdraget. Dette vil kunne øke interessen for fisking i Siglingavatnet og være en betydelig opplevelses kvalitet for fremtidige fiskere. Tiltaket kan gjennomføres for hand med stein som ligger på stedet. Dette arbeidet vil bli påbegynt våren Prinsippskisse for fiskepassasjen ved munning til Herdlefjorden. De blå ellipsene står for vannspeil i nye kulper som skal etableres. Foto Ulrich Pulg.

9 7 5. Vedlikehold av kulturminner Arbeidet med å fremme og vedlikeholde kulturminner i området vil foregå i samarbeid med de enkelte grunneierne og skoler/barnehager i nærmiljøet. Tanken er at dette vil gi barn og ungdom en unik mulighet til å bli bedre kjent med sin lokalhistorie samt at det vil kunne fremme gleden med friluftsliv. Kulturminner og kulturmiljøer er uerstattelige kilder til kunnskap og opplevelse. De forteller om utviklingen i samfunnet fram til i dag og er viktige for identitet, historie, og folks tilhørighet! 6. Parkeringsplass for inntil 50 biler. Ved Stormyro er det muligheter for å anlegge en større parkeringsplass, dagens område har plass til ca 10 biler. Grunneiere i dette området er positive til å lage større parkeringsarealer. Miljøvernleder og landbrukssjef i Askøy kommune er positive til at området får en oppgradering av skogsveien. Askøy kommune ved Eiendomsavdelingen og Kommunal teknisk avdeling setter i gang arbeidet med å utarbeide planer for hvordan avkjøringen fra Fylkesvei 563 og eventuell parkeringen skal se ut og ligge i terrenget. Dette arbeidet vil skje i samråd med grunneierne. 7. Møteplasser rundt Siglingavatnet Det er helsebot i å ha sosialt samvær mellom generasjoner og prate med gamle kjente, uten at terskelen for å møte opp er for høy. Nettopp det å ha varierte møteplasser sånne treffpunkter eller møteplasser er også hovedmålet med Friluftsparken! Infrastruktur: Turveier og turstier skal utformes med tanke på barn og unge, slik at de på egen hånd kan ta seg fram til fots, på sykkel eller med kollektivtrafikk. Hovedinnfallsporten blir et stoppested for lokalbussen som går på Fylkesvei 563. Skogsvei blir stengt med bom, noe som sikrer et trygt og bilfritt miljø men åpner for barnevogner og sykler.

10 8 Tiltak og finansiering: Tiltak: 1. Turvei og turstier Utbedre og lage skogsvei/turvei fra Fylkesvei (Stormyro) til Siglingevatnet (minimum 2km ifht regler) Oppsett av lysanlegg til turløype.(spillemidler) 2. Utbedre og anlegge nye turstier rundt Siglingevatnet. (Spillemidler) 3. Kultivering, Etablere en vandringsvei for sjøaure i Siglingavassdraget. Utløpet til Herdlefjorden via Langevatnet opp til Holtatjørna og videre til Siglingavatnet. 4. Stien friluftsområde, BOF oppgraderer friluftsområdet i slutten av 2010 med nye toaletter, fortøyningsbolter og skilting. Friluftsområdet kan tilknyttes stier som går fra/til Siglingevatnet. 5. Istandsetting og laging av kulturminner rundt i skogsområdene nær Siglingevatnet Lage ett nytt aktivitetsområde i stein som også blir lokalhistorisk minnesmerke. Istandsette og rydde 37 kulturminner. Oppsett av historiske informasjonstavler/bilder. 6. Parkeringsareal og avkjørsel Utbedre og endre avkjøring/påkjøring til Fylkesvei 563. Utbedre og lage gruslagt biloppstillingsplasser for inntil 50 biler. 7. Møteplasser Hvilebenker/hvileplasser på hver 100 meter langs skogsvei/turvei. Universelt utforma fiskeplasser ved Siglingavatnet. Toaletter (Miljøvennlige) ved Siglingavatnet Merking av løyper ved bruk av ny skiltmal. Få et stoppested som heter Siglingavatnet på bussruten til Herdla. Gapahuker/lavoer

11 9 Finansiering av ulike tiltak: Tiltaksplanen skal brukes som grunnlag for å søke ulike støtteordninger innen Stat, fylke og kommune. I tillegg er det ønskelig å søke private aktører om bidrag. Støtteordningene forutsetter et bredt samarbeid med grunneiere rundt Siglingavatnet. Det er etablert et samarbeid med Træet skule, Fauskanger skule, Askøy jeger og fiske, Askøy orienteringslag, LHL avd Askøy (Torsdagsturene) og Heiarvang Grendalag. Skogsvei: Et overslag fra entreprenør beregner totalkostnadene for ferdig lagt grusvei til å bli kr ,-. Spillemidler fra Staten kan utgjøre inntil kr ,- i tillegg må det søkes fylket og kommunen om midler tilsvarende kr ,- Lysanlegg for turløype: Feas Askøy Energi prosjekterer og innhenter priser på anleggelse av lysløype på traseen. Formannskapet har avsatt kr ,- for I tillegg vil det kunne søkes spillemidler inntil kr ,- Skogstier: Her vil det kunne søkes om spillemidler inntil kr ,- Kultivering av sjøaure: Bevilget kr 7600,- for 1 dags arbeid ledet av Ulrich Pulg med å lage klopper osv. I tillegg er det søkt om kr fra Direktoratet for naturforvaltning. I tillegg skal det søkes midler i Miljødepartementet, og Direktoratet for naturforvaltning samt fylkeskommunen. Stien friluftsområde, BOF: Er gjennomført i 2010 av BOF med forenklede tiltak spillemidler kr ,-. Tilknytting av stier vil bli berørt under punktet skogstier.

12 10 Kulturminner: Det er søkt Norsk Kulturarv ifht Rydd et kulturminne 2011 samt at det skal jobbes tett med kulturavdelingen i kommunen og fylket. Utbedre avkjøring/påkjøring til fylkesvei samt biloppstillingsplass: Det kan ikke fås spillemidler til dette arbeidet. Statens vegvesen har kommet med følgende innspill i brev datert Diverse: Merking av løyper etter ny skiltmal skal gjennomføre med spillemidler og fylkesmidler. Benker/Gapahuker/toalett skal det søkes privat bidrag for å få dekket. Revidert pr Demning i Nord enden av Siglingavatnet, januar 2011, Foto: Askøy kommune

13 11 Vedlegg: Kulturminner i Siglingavatnet området fra Kulturminneplanen. 6.5 Delområde E: Heggernes Nr Kulturminne kategori Detaljer E 20 Tuft etter tidl. bygning Tuft etter torvhus E 21 Kunstig dam/tjern Torvhusdammen. Ble benyttet som skøyteis om vintrene E 22 Gammelt naust/sjøhus Naust E 23 Gammelt naust/sjøhus Naust E 47 Annet element Liten steinklopp E 48 Steingard E 49 Opparbeidet sti/vei E 50 Annet element Stemme E 51 Tuft etter tidl. bygning E 52 Lynghei E 53 Opparbeidet sti/vei "Nore og Sørestien" E 54 Lynghei 6.6 Delområde F: Nordre Haugland, Fromreide og Kjerrgarden Nr Kulturminne kategori Detaljer F 17 Gml. løe/uthus/våningshus e.l. F 24 Tuft etter tidl. bygning F 25 Tuft etter tidl. bygning F 27 Opparbeidet sti/vei Nore og Sørestien F 28 Gml. løe/uthus/våningshus e.l. F 29 Gml. løe/uthus/våningshus e.l. F 30 Gml. løe/uthus/våningshus e.l. F 31 Gml. løe/uthus/våningshus e.l. F 64 Opparbeidet sti/vei F 65 Bakkemur F 66 Steingard F 67 Steingard F 68 Bakkemur F 69 Gml. løe/uthus/våningshus e.l. Restaurert hestestall i stein med villhelletak F 70 Steingard F 71 Gml. løe/uthus/våningshus e.l. Eldre våningshus F 72 Steingard F 73 Steingard F 74 Steingard F 75 Steingard F 76 Gml. løe/uthus/våningshus e.l. Murt uthus (?) F 77 Jordkjeller 6.7 Delområde G: Hanevik Åsebø Nr Kulturminne kategori Detaljer G 1 Gammelt naust/sjøhus Murt naust G 2 Jordkjeller G 3 Gml. løe/uthus/våningshus e.l. Muligens det eldste i hele kretsen Informant (kulturminneelementer): Bjørn Aasebø

Innspill til Forvaltningsplanen for byfjellene nord, Veten, Høgstefjellet, Nordgardsfjellet, Tellevikafjellet og Geitanuken

Innspill til Forvaltningsplanen for byfjellene nord, Veten, Høgstefjellet, Nordgardsfjellet, Tellevikafjellet og Geitanuken Bergen: 03.11.2015 Innspill til Forvaltningsplanen for byfjellene nord, Veten, Høgstefjellet, Nordgardsfjellet, Tellevikafjellet og Geitanuken Det vises til kunngjøring av Forvaltningsplan for Byfjellene

Detaljer

Fra hovedvei til drømmefisken!

Fra hovedvei til drømmefisken! Fra hovedvei til drømmefisken! Tilrettelegging og merking av fiskeplasser i IHRs medlemskommuner Grane og Hattfjelldal. Det legges opp til et samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd`s prosjekt Fra hovedvei

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Fakta om kommunen (pr )

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Fitjar kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering.

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering. Hovedmål FL skal arbeide for at alle skal få mulighet til friluftsliv som helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet. Dette gjøres ved å støtte arbeidet i tilsluttede friluftsråd og gjennom

Detaljer

Strategidokument friluftsliv 2014-2016. Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14

Strategidokument friluftsliv 2014-2016. Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14 Strategidokument friluftsliv 2014-2016 Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14 INNHOLD INNHOLD... 1 1 Formål... 2 2 Føringer i gjeldende kommuneplan kommuneplan 2008-2020... 2 Kommuneplanens samfunnsdel...

Detaljer

Leirfjord kommune for

Leirfjord kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Leirfjord for 2016 2020 Fakta om n pr 01.11.2015 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Hemsedal kommune for perioden 2013 2018

Hemsedal kommune for perioden 2013 2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for perioden 2013 2018 Rød skravert sirkel viser. Fakta om n pr 01.04.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Administrasjonens vurderinger av eksisterende naustområder og småbåthavner.

Administrasjonens vurderinger av eksisterende naustområder og småbåthavner. Kommuneplanens arealdel 2012-2023 av naustområder og småbåthavner Vedlegg kommuneplanens arealdel Datert 10.02.2010 Revidert 27.11.2012 Innholdsfortegnelse Administrasjonens vurderinger av eksisterende

Detaljer

Sveio kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Sveio kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Sveio kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Gol kommune for

Gol kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2017-2021 Fakta om n 01.01.2016 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Gildeskål for

Gildeskål for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Gildeskål for 2013-2018 Fakta om kommunen pr 04.10.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle. Friluftskonsulent Janne Johnsen

Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle. Friluftskonsulent Janne Johnsen Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle Friluftskonsulent Janne Johnsen Midt-Agder friluftsråd - et frivillig interkommunalt samarbeidsorgan mellom: Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Evje og

Detaljer

Etne kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Etne kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Etne kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Ungdomsrådet Komite plan Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Ungdomsrådet Komite plan Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: L10 Arkivsaksnr: 2017/2280-1 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Ungdomsrådet Komite plan Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Sauda kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Sauda kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Sauda kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12)

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bokn kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Bokn kommune Fakta om kommunen (pr

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Bokn kommune Fakta om kommunen (pr DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bokn kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 10.12.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

PRIORITERING AV INNKOMNE SØKNADER OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015

PRIORITERING AV INNKOMNE SØKNADER OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 PRIORITERING AV INNKOMNE SØKNADER OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Sverre Jokstad Arkivsaknr.:

Detaljer

Hensyn til friluftsliv

Hensyn til friluftsliv Hensyn til friluftsliv Planlegging av snøskuterløyper for fornøyelseskjøring Informasjonsmøte Trondheim 27.oktober 2016 Oddveig Bredesen, rådgiver idrett og friluftsliv Oddveig.bredesen@stfk.no, 41 54

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3232/16 1/1 Detaljregulering Stavsøra friluftsaktivitet Plan-ID

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3232/16 1/1 Detaljregulering Stavsøra friluftsaktivitet Plan-ID Samlet saksfremstilling Arkivsak 3232/16 1/1 Detaljregulering Stavsøra friluftsaktivitet Plan-ID 2016018 Saksansvarlig Britt Jorid Børset Foss Formannskapet 09.01.2018 PS 3/18 Innstilling I medhold av

Detaljer

Notat. Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen. Kopi : UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER

Notat. Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen. Kopi : UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER Notat Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 02/07432-002 DRAMMEN 08.11.2005 UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER Saken legges

Detaljer

SKEI OG SKEISNESSET!

SKEI OG SKEISNESSET! Utvalgte kulturlandskap i jordbruket INFORMASJON - NOTAT mars 2009 Regjeringen har pekt ut 20 utvalgte kulturlandskap i jordbruket som skal gis en særskilt skjøtsel og forvaltning. Hvert fylke får sitt

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

ÅSNES for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1:

ÅSNES for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder ÅSNES for 2015-2019 Fakta om kommunen pr 01.03.2015 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /25

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /25 Saksprotokoll Turvei Buhaven - Skudestrand, Tverrdalsøy 1. gangs behandling av reguleringsplan Arkivsak-dok. 16/29354 Saksbehandler Edle Iren Johnsen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget 14.02.2018

Detaljer

Innspill til kommuneplan. Hordvik II Åsane bydel. Gårds- og bruksnummer: Gnr. 173, bnr. 5

Innspill til kommuneplan. Hordvik II Åsane bydel. Gårds- og bruksnummer: Gnr. 173, bnr. 5 Innspill til kommuneplan Hordvik II Åsane bydel Gårds- og bruksnummer: Gnr. 173, bnr. 5 Saksnr. 201401944, Innspill til kommuneplanens arealdel Bergen: 14.07.2015 Innspill til rullering av kommuneplanens

Detaljer

Tilrettelegging for friluftsliv i Nittedal kommune

Tilrettelegging for friluftsliv i Nittedal kommune Tilrettelegging for friluftsliv s Innspill fra arbeidsgruppe som representerer idretten og friluftsorganisasjonene s Bakgrunn Kommunestyrets vedtak 14/12-09: Rådmannen skal i samarbeid med utarbeide en

Detaljer

Prosjektplan Oppgradering av stisystemet i Brandsøyåsen Utkast pr. 29 oktober 2013.

Prosjektplan Oppgradering av stisystemet i Brandsøyåsen Utkast pr. 29 oktober 2013. FLORA KOMMUNE Prosjektplan Oppgradering av stisystemet i Brandsøyåsen Utkast pr. 29 oktober 2013. 1 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 1.2 Brukarar av Brandsøyåsen... 3 1.3 Potensiale framover... 3 1.4 Politiske

Detaljer

Planprogram Grønnstrukturplan med turstier Froland kommune. Teknisk virksomhet

Planprogram Grønnstrukturplan med turstier Froland kommune. Teknisk virksomhet Planprogram Grønnstrukturplan med turstier 2017 Froland kommune Teknisk virksomhet 1. Innledning 1. Planprogram for grønnstruktur med turstier 3 2. Bakgrunn for grønnstrukturplanen med turstier 3 2.1 Planstrategi

Detaljer

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON FRILUFTSLØFT FOR FOLKEHELSE BAKGRUNN Inaktivitet koster det norske samfunn milliarder årlig i form av økt sjukefravær

Detaljer

FRILUFTSLIV SOM MILJØHENSYN I AREALPLANLEGGINGEN. Planlegging for friluftsliv, 13. juni 2019 Lise-Berith Lian

FRILUFTSLIV SOM MILJØHENSYN I AREALPLANLEGGINGEN. Planlegging for friluftsliv, 13. juni 2019 Lise-Berith Lian FRILUFTSLIV SOM MILJØHENSYN I AREALPLANLEGGINGEN Planlegging for friluftsliv, 13. juni 2019 Lise-Berith Lian Stikkord og dato Temaer Veiledning på nett https://www.miljodirektoratet.no/myn digheter/arealplanlegging/miljohensyn

Detaljer

Nannestad kommune kommuneplanens arealdel til stadfesting etter markaloven

Nannestad kommune kommuneplanens arealdel til stadfesting etter markaloven Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2007/921 M-NA 200800471 MT 07.02.2011 Nannestad kommune kommuneplanens arealdel til stadfesting etter markaloven

Detaljer

Kommunedelplan for friluftsliv Forslag til planprogram Vestby kommune

Kommunedelplan for friluftsliv Forslag til planprogram Vestby kommune Kommunedelplan for friluftsliv 2016-2028 Forslag til planprogram 17.04.2015 Vestby kommune 1 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 2. Formål... 3 3. Rammer og føringer... 4 3.1 Innhold i kommunedelplanen...

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 10/625 Arkiv: L12 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 4/12 Hovedutvalg

Detaljer

Tromsø kommune for

Tromsø kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Tromsø for 2013-2018 Fakta om n pr 01.01.2011 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Benedicte Waterloo Arkiv GBR 238/1 Arkivsaksnr. 17/1902. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Benedicte Waterloo Arkiv GBR 238/1 Arkivsaksnr. 17/1902. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksbehandler Benedicte Waterloo Arkiv GBR 238/1 Arkivsaksnr. 17/1902 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 23.08.2017. SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN Rådmannens forslag

Detaljer

Stord kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) 2013-2017 DEL 1:

Stord kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) 2013-2017 DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Stord kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Arbeidet med markagrense. Vedlegg til Kommuneplanens arealdel

Arbeidet med markagrense. Vedlegg til Kommuneplanens arealdel Arbeidet med markagrense Vedlegg til Kommuneplanens arealdel 2012-2023 10.02.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Organisering av arbeidet... 2 4. Sentrale føringer og anvendt

Detaljer

Modul 5. Friluftsområder. Gunnar T. Isdahl. K5- instruktør Rogaland. Leikanger 24. oktober 2012

Modul 5. Friluftsområder. Gunnar T. Isdahl. K5- instruktør Rogaland. Leikanger 24. oktober 2012 Modul 5 Friluftsområder Gunnar T. Isdahl K5- instruktør Rogaland Leikanger 24. oktober 2012 Modulens innhold Introduksjon Kommunal planlegging Fysisk utforming Kommunale handlingsplaner Ressurser Universell

Detaljer

Det vi sier her er selvforklarende. Marka er til låns og skal overlates til neste generasjon i minst like god stand som da vi overtok.

Det vi sier her er selvforklarende. Marka er til låns og skal overlates til neste generasjon i minst like god stand som da vi overtok. Innspill fra Oslo og Omland Friluftsråd høsten 2015: Friluftsliv Marka grøntstruktur - turveier Marka unik og umistelig for naturopplevelse, helse og trivsel Oslo og Omland friluftsråd ga ut i 1937 en

Detaljer

Nærfriluftsliv i Levanger kommune

Nærfriluftsliv i Levanger kommune Nærfriluftsliv i Foto: Levangeravisa 1 Nærfriluftsliv i Turskiltprosjektet i Levanger Friluftslivets år 2015 Levanger Vegen videre Foto: Levangeravisa 2 Turskiltprosjektet i Aktiv rolle som kommunekontakt

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker PLANNAVN - Solnes - Arkiv: detaljregulering, GBNR - 427/1/2, FA - L13 Arkivsak: 17/187-1 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Dato: 06.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø-

Detaljer

Tiltaksplan. Nordkvaløya Rebbenesøya landskapsvernområde

Tiltaksplan. Nordkvaløya Rebbenesøya landskapsvernområde Tiltaksplan Nordkvaløya Rebbenesøya landskapsvernområde Januar 2014 1. Om tiltaksplanen Tiltaksplanen er et viktig verktøy for å komme i dialog med ulike brukerinteresser og skal ha et 4- årig perspektiv,

Detaljer

KOMMUNALE PLANER FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET. Hønefoss 13 juni2019

KOMMUNALE PLANER FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET. Hønefoss 13 juni2019 KOMMUNALE PLANER FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Statlig idrettspolitikk: Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjonen «Idrett og fysisk aktivitet for alle» Et viktig virkemiddel

Detaljer

Utlysning Forebygging (2014) Søknad DET ENKLE FRILUFTSLIV - alle til fjells ( ) Søknadsid 9210 Innsendt av Ad Strator

Utlysning Forebygging (2014) Søknad DET ENKLE FRILUFTSLIV - alle til fjells ( ) Søknadsid 9210 Innsendt av Ad Strator Utlysning Forebygging (2014) Søknad DET ENKLE FRILUFTSLIV - alle til fjells (2013-1-254) Søknadsid 9210 Innsendt av Ad Strator Bakgrunn for prosjektet/målsetting Sluttrapport for turstiprosjektet «DET

Detaljer

Bygd, reiseliv og universell utforming felles og same sak

Bygd, reiseliv og universell utforming felles og same sak Bygd, reiseliv og universell utforming felles og same sak Kva er universell utforming? Klare verdiar og haldningar, ha eit ope syn på samfunnet, gjere klare politiske prioriteringar, ha kunnskap, evne

Detaljer

Universell utforming av uteområder krav og anbefalinger. Karen Kjeldsberg Pihl Landskapsarkitekt mnla

Universell utforming av uteområder krav og anbefalinger. Karen Kjeldsberg Pihl Landskapsarkitekt mnla Universell utforming av uteområder krav og anbefalinger Karen Kjeldsberg Pihl Landskapsarkitekt mnla Hvorfor en standard? Ny plan- og bygningslov Diskriminerings og tilgjengelighetsloven Regjeringens handlingsplan

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 21.05.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Mulige brukerkonflikter i utmarka. Hvordan løse dette?

Mulige brukerkonflikter i utmarka. Hvordan løse dette? Mulige brukerkonflikter i utmarka. Hvordan løse dette? Adventsseminar i Harstad 8. desember 2016 Eva Lill Kvisle, fagsjef naturforvaltning, DNT DNT i 2016 D E T L I G G E R I V Å R N A T U R Foto: Lene

Detaljer

Presentasjon av områdetyper. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet

Presentasjon av områdetyper. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet Presentasjon av områdetyper Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet OMRÅDETYPER Kode Områdetype Kartfigur LR Leke- og rekreasjonsområde Flate NT Nærturterreng Flate

Detaljer

Planprogram for kulturminneplan for Eidskog kommune

Planprogram for kulturminneplan for Eidskog kommune Planprogram for kulturminneplan for Eidskog kommune Vedtatt i kommunestyret sak 67/16 den 16.06.16 Fredsmonumentet Morokulien Steinbrudd Børli Veterandagene Magnor Planprogram for kulturminneplan for Eidskog

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Friluftsmeldinga. Meld.St.18 ( ) Friluftsliv. Naturen som kilde til helse og livskvalitet BYKLE

Friluftsmeldinga. Meld.St.18 ( ) Friluftsliv. Naturen som kilde til helse og livskvalitet BYKLE Friluftsmeldinga Meld.St.18 (2015-2016) Friluftsliv. Naturen som kilde til helse og livskvalitet BYKLE 13.9.16 Morten Dåsnes daglig leder Friluftsrådenes Landsforbund morten@friluftsrad.no, tlf 41618459

Detaljer

Rullering av kommuneplan for Gjerdrum Skjema for innspill til arealdelen

Rullering av kommuneplan for Gjerdrum Skjema for innspill til arealdelen Beskrivelse av forslaget: Forslagsstiller: Ullensaker eiendomsutvikling AS Navn område: Bekkeberget Gnr / Bnr: 54/12 Areal: 70 daa Dagens arealbruk: Skog Formål med forslaget: Boliger Antall boenheter

Detaljer

Tekst til våre hjemmesider, oppdatert 11. mai 2011

Tekst til våre hjemmesider, oppdatert 11. mai 2011 Tekst til våre hjemmesider, oppdatert 11. mai 2011 SATSINGSOMRÅDER Bærums grønne lunger : Bærums grønne lunger har vært og er fortsatt utsatt for et stort utbyggingspress. Bit for bit og gjennom flere

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

DEL 2: Forvaltningsplan 2015-2018 Eltornstranda, Hurum kommune

DEL 2: Forvaltningsplan 2015-2018 Eltornstranda, Hurum kommune DEL 2: Forvaltningsplan 2015-2018 Eltornstranda, Hurum kommune 1 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 47 / 3, 8 og, 48 / 84 FS-nummer naturbase.no FS00000632 Sikring s form Sikret år Erverv Avtale 1964,

Detaljer

VEDRØRENDE OPPSTART AV RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL

VEDRØRENDE OPPSTART AV RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL VEDRØRENDE OPPSTART AV RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Saksbehandler: Synne Guldberg Arkivsaknr.: 2015/596-3 RÅDMANNENS

Detaljer

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

FORSKRIFT OM SNØSCOOTERLØYPER I SØR-VARANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM SNØSCOOTERLØYPER I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve

Detaljer

UTLAGT TIL OFFENTLIG ETTERSYN KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER I UNJÁRGGA GIELDA/ NESSEBY KOMMUNE

UTLAGT TIL OFFENTLIG ETTERSYN KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER I UNJÁRGGA GIELDA/ NESSEBY KOMMUNE UTLAGT TIL OFFENTLIG ETTERSYN KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER I UNJÁRGGA GIELDA/ NESSEBY KOMMUNE UTLAGT TIL OFFENTLIG ETTERSYN KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER I UNJÁRGGA GIELDA/

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 13.10.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Rygge for 2013-2018

DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Rygge for 2013-2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Rygge for 2013-2018 Fakta om kommunen pr 25.05.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

Lille Hjertøya. Tilrettelegging for friluftsliv

Lille Hjertøya. Tilrettelegging for friluftsliv Lille Hjertøya. Tilrettelegging for friluftsliv Hvordan tilrettelegge for friluftsliv på Lille Hjertøya? Legge til rette for friluftsaktivitet på en naturvennlig måte Hindre at fysisk tilrettelegging og

Detaljer

Fra: Nils Svensøy Sendt: :01:03 Til: Gjerdrum Postmottak Kopi: Berit Adriansen; Terje Brodal

Fra: Nils Svensøy Sendt: :01:03 Til: Gjerdrum Postmottak Kopi: Berit Adriansen; Terje Brodal Fra: Nils Svensøy (Nils@dineokonomer.no) Sendt: 26.09.2018 22:01:03 Til: Gjerdrum Postmottak Kopi: Berit Adriansen; Terje Brodal Emne: innspill i forbindelse med rullering av kommuneplanen Vedlegg: brev

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap.

Planprogram Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. Planprogram Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap skal gjennom bevaring og synliggjøring gi respekt for fortiden, bygge identitet

Detaljer

Ann Marit Vikan rådgiver i Grimstadhøgda 4H

Ann Marit Vikan rådgiver i Grimstadhøgda 4H Ann Marit Vikan rådgiver i Grimstadhøgda 4H Under 30 minutter fra Krifast Regi: Direktoratet for naturforvaltning Tingvoll kommune kåret som vinner i kategorien beste helhetlige bidrag Del 1 Aluminiumsbåt

Detaljer

Rullering av tiltaksstrategiar for SMIL ordninga for Stord og Fitjar,

Rullering av tiltaksstrategiar for SMIL ordninga for Stord og Fitjar, Rullering av tiltaksstrategiar for SMIL ordninga for Stord og Fitjar, 21.01.16 SMIL: Særskilte miljøtiltak i jordbruket Dette er ein fleirårig tiltaksstrategi for Stord og Fitjar som skal gje grunnlag

Detaljer

[kommunenavn] for [planperiode]

[kommunenavn] for [planperiode] DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder [kommunenavn] for [planperiode] [merk og sett inn oversiktskart med avmerkede friluftslivsområder] Fakta om kommunen pr xx.xx.20xx Antall innbyggere

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019 2030 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.1 Formål... 2 2. Føringer... 3 2.2 Nasjonale føringer... 3 2.2 Regionale føringer... 3 3. Visjon... 3 4.

Detaljer

Lars Gotaas. Hedmark fylkeskommune. Fagdag tur- og friluftsruter

Lars Gotaas. Hedmark fylkeskommune. Fagdag tur- og friluftsruter Lars Gotaas Hedmark fylkeskommune Fagdag tur- og friluftsruter Hamar 19. november 2014 Friluftsliv - satsingsområder Friluftsliv i det daglige Fra døra Fra skolen Turveier, -stier og løyper Nær o-kart

Detaljer

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

Planprogram

Planprogram Planprogram 15.02.2017 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Trysil kommune 2018-2033 Bakgrunn og innledning Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap er viktige fellesgoder i lokalsamfunnet.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID

KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID Saksframlegg Arkivsak: 15/44-1 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID 2015001 K-kode: PLAN 2015001 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Kommuneplanutvalget

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE. Planprogram:

SIRDAL KOMMUNE. Planprogram: SIRDAL KOMMUNE Planprogram: Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015 2018 Innhold: 1. INNLEDNING 2. BAKGRUNN 3. FORMÅLET MED PLANEN 4. VISJON OG MÅLSETTING 5. OVERORDNENDE RAMMER

Detaljer

LEIRVÅGEN - TILKOMST PARKERINGSAREAL - FRILUFTSOMRÅDE

LEIRVÅGEN - TILKOMST PARKERINGSAREAL - FRILUFTSOMRÅDE Tekstvedlegg til temakart - friluftsliv 1 INNLEIING STATUSOVERSYN OVER FRILUFTSLIVTEMAET I VESTNES KOMMUNE, KREV AT EIN BÅDE SER PÅ TEMAET I KOMMUNEPLANEN SIN AREADEL VED SISTE RULLERING, OG AT EIN TEK

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for turveg Røstad

Planbeskrivelse Reguleringsplan for turveg Røstad Planbeskrivelse Reguleringsplan for turveg Røstad Tiltakshaver: Levanger Næringsselskap As Konsulent: Selberg Arkitektkontor As 29.06.2010 1 Bakgrunn Planforslaget er innsendt 29.06.2010 av Levanger Næringsselskap

Detaljer

PLANPROGRAM HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELSPLAN IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV

PLANPROGRAM HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELSPLAN IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV PLANPROGRAM datert dato Vedtatt av Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 10.10.2018 HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELSPLAN IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2020-2023 1 INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

BYNÆRE FRILUFTSOMRÅDER I HØNEFOSS - kartlegging og verdisetting

BYNÆRE FRILUFTSOMRÅDER I HØNEFOSS - kartlegging og verdisetting BYNÆRE FRILUFTSOMRÅDER I HØNEFOSS - kartlegging og verdisetting OPPSTARTSDOKUMENT Innhold 1. Bakgrunn og formål 2. Organisering av arbeidet a. Geografisk avgrensing b. Arbeidsgruppe c. Referansegruppe

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

Ny stortingsmelding om friluftsliv

Ny stortingsmelding om friluftsliv Klima- og miljødepartementet Ny stortingsmelding om friluftsliv Erlend Smedshaug Lillestrøm, 15. mars 2016 Ny stortingsmelding om friluftsliv Forankret i regjeringens politiske plattform fra oktober 2013

Detaljer

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv forum for natur og friluftsliv TROMS Tromsø kommune Kultur og idrett Epost: postmottak@tromso.kommune.no 28. mars 2014 Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv 13 natur-

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Søgne rådhus (ekstra ordinært møte) Dato: 18.06.2013 Tid: 16:00

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Søgne rådhus (ekstra ordinært møte) Dato: 18.06.2013 Tid: 16:00 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Søgne rådhus (ekstra ordinært møte) Dato: 18.06.2013 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åse

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR SIER OG LØYPER NORE OG UVDAL KOMMUNE PLANPROGRAM Utlagt til offentlig ettersyn med høringsfrist

KOMMUNEDELPLAN FOR SIER OG LØYPER NORE OG UVDAL KOMMUNE PLANPROGRAM Utlagt til offentlig ettersyn med høringsfrist KOMMUNEDELPLAN FOR SIER OG LØYPER NORE OG UVDAL KOMMUNE PLANPROGRAM 26.04.2013 Utlagt til offentlig ettersyn 29.04.2013 med høringsfrist 17.06.2013. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Gol kommune for

Gol kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2013-2018 Fakta om n 01.07.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Hvorfor kartlegge og verdsette friluftslivsområder? Nils-Yngve Berg, Sola, 20. sept 2011

Hvorfor kartlegge og verdsette friluftslivsområder? Nils-Yngve Berg, Sola, 20. sept 2011 Hvorfor kartlegge og verdsette friluftslivsområder? Nils-Yngve Berg, Sola, 20. sept 2011 Dokumentasjon Det som ikke er dokumentert eksisterer ikke politisk! Paul F. J. Eagles (IUCN) God dokumentasjon bidrar

Detaljer

Arealplanlegging i Bærum vinner eller taper natur og kulturlandskap?

Arealplanlegging i Bærum vinner eller taper natur og kulturlandskap? Naturvernforbundet møte 10/10-17 : Arealplanlegging i Bærum vinner eller taper natur og kulturlandskap? Arthur Wøhni kommunaldirektør Samfunn i = 1000 innbyggere 1872 1. verdenskrig fra 6-14.000 Fossum

Detaljer

Gbnr 15/179 - HILLEREN - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM FRADELING AV NAUTTOMT. Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø

Gbnr 15/179 - HILLEREN - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM FRADELING AV NAUTTOMT. Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Gbnr 15/179 - HILLEREN - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM FRADELING AV NAUTTOMT Klar for behandling: 13.03.19 Frist for behandling: 16 uker Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HIS BYDELSSENTER -status

KOMMUNEDELPLAN FOR HIS BYDELSSENTER -status KOMMUNEDELPLAN FOR HIS BYDELSSENTER -status Status Vedtatt planprogram 11.02.15 Lokalt planverksted 10.03.15 Innspill Utredninger Plankart og bestemmelser Eksisterende forhold Grønnstruktur Biologisk mangfold

Detaljer

SIKRING AV PRESTNESET FRA IDÈ TIL TILSAGN. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune

SIKRING AV PRESTNESET FRA IDÈ TIL TILSAGN. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune SIKRING AV PRESTNESET FRA IDÈ TIL TILSAGN Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune Songdalen kommune Ca. 6000 innbyggere Nodeland er kommunesenter Gode naturgitte forhold for friluftsliv Tradisjonelt

Detaljer

R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Saksbehandler: Solveig Viste Saksnr.

R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Saksbehandler: Solveig Viste Saksnr. Dispensajons Ås kommune R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Saksbehandler: Solveig Viste Saksnr.: 16/02831-25 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg

Detaljer

Hvem er vi og hva gjør vi?

Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: Friluftsrådet Vest FRILUFTSRÅD www.friluftsrad.no Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: FL 2014 Eyvind Lyches vei 23B, 1338 Sandvika Tlf. 67 81 51 80 friluft@online.no INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Hva er

Detaljer

Tiltaksplan Vedtatt i Kommunestyret i Tynset og Kommunestyret i Alvdal

Tiltaksplan Vedtatt i Kommunestyret i Tynset og Kommunestyret i Alvdal Kommunedelplan Savalen 2014 2017 (2025) Tiltaksplan 2014-2015 Vedtatt i Kommunestyret i Tynset 30.10.14 og Kommunestyret i Alvdal 04.09.14. 1. KOMMUNEDELPLANENS FORMÅL OG VISJON FOR OMRÅDET Målet med kommunedelplanen

Detaljer