FORFATTER(E) Seniorrådgiver Tarald Rohde OPPDRAGSGIVER(E) Sunnaas sykehus HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG 78S123.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORFATTER(E) Seniorrådgiver Tarald Rohde OPPDRAGSGIVER(E) Sunnaas sykehus HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG 78S123."

Transkript

1 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: (Oslo og Trondheim) Telefaks: (Oslo) (Trondheim) Foretaksregisteret: NO MVA Hovedfunksjonsprogram og delfunksjonsprogram for Sunnaas sykehus HF FORFATTER(E) Seniorrådgiver Tarald Rohde OPPDRAGSGIVER(E) Sunnaas sykehus HF RAPPORTNR. GRADERING OPPDRAGSGIVERS REF. Fortrolig Inge Skullerud GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG 78S ELEKTRONISK ARKIVKODE PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.) VERIFISERT AV (NAVN, SIGN.) HFP Sunnaas doc Tarald Rohde Knut Bergsland ARKIVKODE DATO GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN.) SAMMENDRAG Forskningssjef Trude Mathisen Hovedfunksjonsprogrammet/delfunksjonsprogrammet (HFP/DFP)beskriver hvordan disse bygger på idéfaserapporten fra 2006 og hvordan arbeidet har vært organisert. Det ble laget et arealprogram på m2 i idéfasen som er holdt i arbeidet med HFP/DFP. Dette dekker dagens virksomhet ved Sunnaas sykehus HF på Nesodden og virksomheten som i dag er i Drøbak. Behovet for senger i et framtidig Sunnaas sykehus HF på Nesodden er satt til 158, hvorav 59 er reine overnattingssenger. Dette dekker et mulig økt ansvar for hodeskadepasienter med et antatt behov for 8 senger og en utskilling av barn til en egen barnepost. Det er vurdert tre alternativer. Et nullalternativ der eksisterende sykehusbygg vedlikeholdes, et alternativ A- og et B-alternativ som skiller seg fra hverandre ved at B-alternativet har den største andelen nybygg. Netto investeringsbehov viser seg å være lavest ved alternativet der det ikke bygges nytt, men differensen til alternativet der andelen gamle bygg som rives er størst er bare 14 millioner kroner og usikkerheten ved dette alternativet vurderes å være størst. Det er gitt et forsiktig anslag på forventete driftsinnsparinger ved nybygg/ombyggingsalternativet, der det meste radikale forslaget har størst potensiale. STIKKORD NORSK ENGELSK GRUPPE 1 Helse Health GRUPPE 2 Hovedfunksjonsprogram Master plan EGENVALGTE Sykehusprosjekt Hospital planning project

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Planprosessen Enhetene på Sunnaas sykehus HF Behandlingsprofilen ved Sunnaas sykehus HF Rammer og målsettinger Mål og rammer Valgte standarder og krav til byggenes utforming og plassering Dimensjoneringsgrunnlag Opptaksområde og befolkningsutvikling Framtidige endringer innen rehabiliteringsområdet (URT) Aktivitet ved Sunnaas sykehus HF Nærmere om standarder og beregning av arealbehovet De tre utbyggingsalternativene Nullalternativet A-alternativet B-alternativet Areal og arealramme Delfunksjonsprogram for de enkelte enhetene ved SUNHF Stab og fellesområder Beskrivelse av stab Beskrivelse av fellesareal Serviceavdelingen Beskrivelse av serviceavdelingens virksomhet Personellsammensetting Kontor Møterom Romoversikt for serviceavdelingens enheter TRS Beskrivelse av enhetens virksomhet Kunnskap Medvirkning og samarbeid Tilbud Aktivitetstall Personellsammensetting Arbeidsform og behov for rom Senger Kontor Møterom Fellesrom FKL Beskrivelse av FKLs virksomhet Personellsammensetting Arbeidsform og behov for rom Kontor Møterom Fellesrom Spesialrom...26

3 3 9.5 VO Beskrivelse av enhetenes virksomhet Sengebehovet Kontor Møterom, egne og tilgang til fellesrom Felles trenings- og aktivitetsområde Ergoterapiområdet Fysioterapiområdet Spesialrom Basseng Uteområdet SSKS Beskrivelse av enhetenes virksomhet Kontor Møterom Spesialrom HS og KReSS Beskrivelse av enhetenes virksomhet Personellsammensetting Senger Kontor Møterom Fellesrom Spesialrom RMM Beskrivelse av enhetens virksomhet Personelloversikt Senger Behandlingsrom Kontor Møterom Fellesrom Barneenheten NMS Askim Beskrivelse av enhetens virksomhet Dagpasienter og poliklinikk Senger Kontor Møterom Merkantile enheter Dagbehandling og poliklinikk Fellesrom Driftsøkonomi Skisseprosjektet Skissetegninger av de tre alternativene Funksjonsbeskrivelse Utbyggingsmønster og muligheter Investeringskostnad, utstyr og bygg Hovedprogram for utstyr Investeringskostnad bygg...50

4 4 13 Eiendomssalg Finansieringsplan Andel egenfinansiering Lånefinansiering Avskrivingstilskuddet Endelig finansieringsplan Samfunnsøkonomisk kost- nytte analyse Gevinstanalyse Kostnads- og investeringsanalyse Termineringsverdi Kontantstrøm Kvantitativ analyse Kvalitativ analyse Usikkerhetsanalyse Tiltaksplan Plan for gevinstrealisering Framdrift VEDLEGG Vedlegg 1: Samlet arealoversikt Sunnaas sykehus HF Vedlegg 2: Hovedprogram utstyr Vedlegg 3: Standard rom og standard sengeområder Vedlegg 4: Usikkerhetsanalysen...59 TABELLOVERSIKT Tabell 6.1 Bosted for inneliggende pasienter ved Sunnaas sykehus HF, Tabell 6.2 Aktivitet ved Sunnaas sykehus HF i 2006, voksne...12 Tabell 6.3 Aktivitetsoversikt 2006, barn, Sunnaas sykehus HF...13 Tabell 6.4 Andre opphold med overnatting, Sunnaas sykehus HF...13 Tabell 6.5 Polikliniske konsultasjoner 2006, Sunnaas sykehus HF...13 Tabell 6.6 Hovedtall for aktiviteten ved TRS 2005, Sunnaas sykehus HF...14 Tabell 6.7 Opphold og liggedager I 2006, TRS ved Sunnaas sykehus HF...14 Tabell 6.8 Programmerte senger i nytt SUNHF etter enhet og type seng...14 Tabell 8.1 Netto og bruttoareal for nullalternativet og A- og B-alternativene...16 Tabell 9.1 Romprogram for Stab...17 Tabell 9.2 Romprogram for ikke fordelte rom...17 Tabell 9.3 Arealprogram for serviceavdelingen...20 Tabell 9.4 Hovedtall for aktiviteten ved TRS 2005, Sunnaas sykehus HF...22 Tabell 9.5 Opphold og liggedager i 2006, TRS ved Sunnaas sykehus HF...23 Tabell 9.6 Geografisk for deling av brukerne ved TRS ved Sunnaas sykehus HF, Tabell 9.7 Romprogram for TRS...25 Tabell 9.8 Romprogram for FKL...27 Tabell 9.9 Romprogram for VO og felles ergo- og fysioterapilokaler samt basseng...30 Tabell 9.10 Romprogram for SSKS...33 Tabell 9.11 Romprogram for HS/KReSS...37 Tabell 9.12 Romprogram for RMM...39 Tabell 9.13 Romprogram for barneenheten...40 Tabell 9.14 Romprogram for SNM Askim...43 Tabell 12.1: Brutto- og netto utstyrskalkyle...50 Tabell 12.2 Investeringskostnad bygg for A- og B-alternativene...51 Tabell 14.1 Netto investeringsbehov...53

5 5 Tabell 14.2 Lånefinansiering av netto investeringsbehovet (millioner NOK)...53 Tabell 15.1 Årlige samfunnsøkonomiske kostnader for investeringene, i mill. kr Tabell 17.1 Standard rom Sunnaas sykehus HF...57 Tabell 17.2 Standardprogram sengepost med 18 behandlingssenger...58 Tabell 17.3 Standardprogram sengeområde, 20 overnattingssenger...58 FIGUROVERSIKT Figur 11.1 Oversikt over dagens Sunnaas sykehus HF på Nesodden...44 Figur 11.2 Fargekoder for de ulike enheter plassert i A- og B-alternativene...45 Figur 11.3 Skisse over A-alternativet...45 Figur 11.4 Skisse over B-alternativet...46 Figur 11.5 De ulike etasjenivåene i byggene F og G og forbindelsen G-H...46 Figur 15.1 Usikkerhetsvurderingen av nullalternativet...55 Figur 15.2 Usikkerhetsvurderingen av A-alternativet...56 Figur 15.3 Usikkerhetsvurdering av B-alternativet...56

6 6 Sammendrag Hovedfunksjonsprogrammet/delfunksjonsprogrammet (HFP/DFP)beskriver hvordan disse bygger på idéfaserapporten fra 2006 og hvordan arbeidet har vært organisert. Det ble laget et arealprogram på m2 i idéfasen som er holdt i arbeidet med HFP/DFP. Dette dekker dagens virksomhet ved Sunnaas sykehus HF på Nesodden og virksomheten som i dag er i Drøbak. Behovet for senger i et framtidig Sunnaas sykehus HF på Nesodden er satt til 158, hvorav 59 er reine overnattingssenger. Dette dekker et mulig økt ansvar for hodeskadepasienter med et antatt behov for 8 senger og en utskilling av barn til en egen barnepost. Netto investeringsbehov viser seg å være lavest ved alternativet der det ikke bygges nytt, men differensen til alternativet der andelen gamle bygg som rives er størst er bare 14 millioner kroner og usikkerheten ved dette alternativet vurderes å være størst. Det er gitt et forsiktig anslag på forventete driftsinnsparinger ved nybygg/ombyggingsalternativet, der det meste radikale forslaget har størst potensial. 1 Innledning Hovedfunksjonsprogram og delfunksjonsprogram for Sunnaas sykehus HF er samlet i ett dokument. Arbeidet med de to programnivåene har foregått delvis parallelt. De sentrale funksjonelle føringene for hovedfunksjonsprogrammet ble lagt i arbeidet med idéfasedokumentet som ble godkjent av styret for Sunnaas sykehus HF i september i sak 37/06, som anbefalte at prosjektet gikk over i konseptfasen.. Oppstart av konseptfasen ble godkjent av Helse Øst RHF i brev av til Sunnaas sykehus HF. Idéfasedokumentet konkluderte med en netto arealramme på m2. Dette arealet inkluderer virksomheten som i dag drives i Drøbak. Idéfasedokumentet vurderte utviklingen av bygningsmassen i forhold til tre alternative modeller. Alternativ 1 beskrives som en omfattende ombygging og noe nybygging av dagens sykehus, samt avhending av eiendommen i Drøbak og deler av eiendommen på Nesodden. Alternativ 2 var total nybygging av sykehuset der den geografiske plasseringen ikke ble vurdert. Alternativ 3 var et nullalternativ, der dagens bygninger i hovedsak blir vedlikeholdt og oppgradert for å tilfredsstille krav fra myndigheter og brukere. Alle alternativene forutsatte videre drift ved sykehuset i Askim, at virksomheten i Drøbak ble overført andre enheter ved Sunnaas sykehus HF, og at hovedvirksomheten skal foregå på Nesodden. Som retningslinje for det videre arbeidet ble nullalternativet opprettholdt, mens det ble vurdert to alternativer for utvikling på Nesodden som varierte i graden av nybygging. Idéfasedokumentets funksjonsbeskrivelse er i dette programmet supplert med et utstyrsprogram, en vurdering av eiendomsprosjektets innvirkning på driftsøkonomien og en finansieringsanalyse. Arealprogrammet fra idéfasedokumentet er bearbeidet til et delfunksjonsprogram som ble avsluttet innenfor netto arealrammen gitt i idéfasedokumentet.

7 7 Det er vurdert ulike modeller for avhending og salg av fristilte eiendommer som er trukket inn i finansieringsanalysen av prosjektet. Det planlegges ingen endringer for virksomheten i Askim som en del av eiendomsprosjektet. NSM Askim har likevel vært en del av delfunksjonsprogrammeringen som også har gitt et netto arealprogram for virksomheten i Askim. NSM Askim er programmert i forhold til den aktivitet de har i dag som en del av Sunnaas sykehus HF (SUNHF). Ved siden av dette har SUNHF forpliktelser overfor leietakere i Askimbygget. Dette defineres i denne forbindelse som areal det også tas leie av, og inngår ikke i programmeringen. 2 Planprosessen For å få en god oversikt over eksisterende bygningsmasse ble det høsten 2005 gjennomført en registrering av areal og funksjon for alle enheter av Sunnaas sykehus HF. Dette ble presentert i en sluttrapport 3. november 2005, og det ble etablert en romdatabase der alle rom i SUNHF er beskrevet med funksjon og nettoareal i henhold til klassifikasjonssystemet til Kompetansenettverket for sykehusplanlegging. Denne rapporten viste at det var behov for et prosjekt for utvikling av eiendommen til SUNHF etter de retningslinjer som ble utarbeidet av daværende Helse Øst RHF for tidlig fase programmering og prosjektering. Arbeidet resulterte i et første forslag til Idéfaserapport av 08. desember 2005 som et vedlegg til en utviklingsplan for bygningsmassen som resulterte i en rapport av 15. februar Disse dokumentene ble lagt til grunn for et avsluttende arbeid i Idéfasen som blant annet innebar en programmering av virksomheten på et Hovedfunksjonsnivå. Det ble etablert en brukergruppe for Sunnaas sykehus HF som arbeidet fram et romprogram etter tre arbeidsmøter. I styremøte 21. desember 2006, sak 74/06, ble det vedtatt å gå videre til konseptfasen. Vedtaket konkludere med at Idéfaseutredningen bygger på de konklusjoner som ble trukket i dagseminar 1. juni 2006 med oppnevnt arbeidsgruppe fra klinikk og ledergruppen, samt dagseminar 7. juni 2006 med styret for Sunnaas sykehus og ledergruppen, samt vedtak i Sunnaas sykehus sitt styre under sak 37/06. Konseptfasen startet i mars Det ble etablert brukergrupper fordelt på enhetene, Stab/service, HS/KreSS, RMM, VO/SKSS, TRS, Askim, FKL som gjennom tre møter arbeidet seg fram til et delfunksjonsprogram for enhetene. Som erstatning for disse brukergruppene ble det deretter etablert en sentral brukergruppe som skulle bidra til behandling av det samlede delfunksjonsprogrammet og gi innspill til arbeidet med skisseprosjektet. Foretaksledelsen (FTL) har fungert som styringsgruppe for prosjektet, og er blitt jevnlig orientert. Som en del av konseptfasen er det utarbeidet et Hovedprogram utstyr. Det er laget et skisseprosjekt som viser plasseringen av de enkelte funksjoner, hva som må bygges nytt og hva som kan få plass i eksisterende, men ombygd bygningsmasse. Prosjektet har hatt løpende kontakt med Nesodden kommune for å avklare reguleringsmessige forhold, og det er trukket inn kompetanse på eiendomsutvikling for å estimere hvilken verdi en realisering av fristilte eiendommer kan tilføre prosjektet. Investeringskostnader i bygg er vurdert og det er gjennomført en usikkerhetsanalyse der de tre alternativene er vurdert i forhold til hverandre.

8 8 3 Enhetene på Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus HF på Nesodden er organisert i 8 avdelinger. Disse er: Stab til direktøren Serviceavdeling som omfatter de merkantile tjenester Trenings- og rådgivningssenteret (TRS) som er et landsdekkende kompetansesenter for syv sjeldne, medfødte diagnosegrupper. Avdeling for medfødte og ervervede hodeskader (HS1, HS2 og Kognitiv Rehabiliteringsenhet Sunnaas Sykehus (KReSS)) Avdeling for ryggmargskadde og multitraumer (RMM) Vurdering og opplæringsenheten (VO) Sunnaas spesialpedagogiske kompetansesenter (SSKS) Forskningsenheten (FKL), forskning og klinisk laboratorievirksomhet I tillegg kommer enheten i Askim som behandler nevromuskulære sykdommer (NMS). TRS er et landsdekkende kompetansesenter for syv sjeldne, medfødte diagnosegrupper. Senteret bygger opp kompetanse, formidler kunnskap og gir veiledning angående ulike forhold knyttet til alle aldersgrupper innen de syv diagnosegruppene. Diagnosegruppene ved enheten er: Ryggmargsbrokk, OI, AMC, Marfans syndrom, Kortvokst, EDS og Dysmeli. Innen disse gruppene er det registrert 50 enkeltdiagnoser. Avdeling for hjerneskader består av enhetene HS1 og 2 samt KReSS. HS1 behandler pasienter med alvorlig ervervet hjerneskade etter ytre påført skade, trafikkulykker, slag mot hodet, eller skade som følge av hjertestans og hjernebetennelser og tumor i hjernen med god prognose. Det er nødvendig med lydskjerming av en del av sengerommene. Videre er det viktig å fjerne alle visuelle stimuli for pasienten, spesielt i starten av behandlingsforløpet. HS2 behandler pasienter med hjerneslag med stor variasjon i funksjonsevne. Om lag halvparten av pasientene er oppegående pasienter med lite direkte synlige funksjonsutfall. KReSS gir ikke pleie eller behandling i tradisjonell forstand. Fagpersonalet er mer veiledere for pasientene. Enheten ligger i Drøbak som skal fraflyttes når eiendomsutviklingsprosjektet realiseres. Man ønsker å forme et miljø som ikke forbindes med sykehus, der pasientene/deltagerne er skjermet mot andre pasienter og sykehusrutiner. Vurdering og opplæringsenheten (VO) vurderer og observerer pasientene for å etablere et godt og tilpasset program som pasientene kan benytte der de bor. Pasientene ved VO oppholder seg fra 1 til 14 dager ved Sunnaas og har behov for overnattingsfasiliteter som på et vanlig hotellrom. Under VO finnes AKIM (aktivitet-kultur-idrett-miljø) og LMS som er husovergripende virksomheter. AKIM har det administrative og økonomiske ansvaret for driften av de sentrale ergo- og fysioterapilokalene og treningsleilighetene, mens ergo- og fysioterapeutene har faglig ansvar for sin virksomhet i disse områdene. Sunnaas spesialpedagogiske kompetansesenter (SSKS) er opplæringssektorens bidrag i en sektorovergripende fellesinnsats ved Sunnaas sykehus HF, i forhold til at rehabilitering er prosesser hvor flere aktører samarbeider om å gi samordnet bistand til brukernes egen innsats for utvikling av best mulig funksjons- og mestringsevne. Dette innebærer å ivareta pasientenes rettigheter under opplæringsloven før, under og etter sykehusopphold. Opplæringsloven innebærer rettigheter for pasienter som ikke dekkes av helselovverket. RMM behandler pasienter med ryggmargskade, Guillain Barré syndrom, brannskade og multitraume. 75 % av pasientene har ryggmargskade. Andelen rullestolbrukere er også 75 %. Ryggmargsskade oppstår enten ved ulykke/uhell som trafikkulykker, fall, stup og andre fritidsaktiviteter, eller som følge av annen sykdom som har skadet ryggmargen. Sammen med

9 9 Ullevål sykehus danner Sunnaas sykehus en spinal enhet for behandling og rehabilitering av pasienter med ryggmargsskader, og en behandlingskjede for alvorlig multitraumatiserte pasienter. NMS Askim behandler personer som rammes av nevrologiske tilstander og pasienter med kroniske muskel- og skjelettsmerter i tidligere Helse Øst. FKL driver medisinsk og helsefaglig forskning for å frambringe ny etterprøvbar og gyldig kunnskap som er relevant for klinisk praksis og organiseringen av rehabiliteringsarbeidet. Resultatene kvalitetssikres og formidles gjennom eksterne fagfellevurderte publikasjoner. Målet er å bidra til å evaluere og forbedre den kliniske virksomheten og organiseringen av denne på basis av eksisterende kunnskap fra forskning og praktisk erfaring, og dokumentere dette gjennom publisering. Avdelingen driver også med undervisning 4 Behandlingsprofilen ved Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus HF er det største rehabiliteringsmiljøet i landet og har som mål å befeste sin posisjon som landets ledende fagmiljø innen rehabilitering, i nært samarbeid med akuttinstitusjonene og da spesielt Ullevål universitetssykehus HF og Rikshospitalet HF. Det er nødvendig for en god utvikling på dette feltet at fagmiljøet ved SUNHF holdes samlet. HS og RMM gir primærbehandling til pasienter så snart de kan overføres fra den akutte behandlingsfasen. VO arbeider med vurdering og opplæring av pasienter med funksjonshemming. Felles for disse enhetene er at så godt som alle pasientene som i dag får et behandlingstilbud må oppholde seg på eller like ved sykehuset over flere dager. Det gjelder også pasienter som ellers bor i tilpassete leiligheter på sitt hjemsted. Dette gjelder også TRS som får grupper av brukere inn til program som går over flere dager. Sunnaas sykehus HF fungerer også som et kompetansesenter for rehabiliteringsmiljø ellers i Helse Sør-Øst og i landet ellers. Dette gjelder spesielt TRS som har brukere jevnt fordelt fra hele landet. Korte polikliniske konsultasjoner som er vanlig ved andre somatiske sykehus, gis bare unntaksvis ved Sunnaas sykehus HF. Det er få av dagens pasienter ved sykehuset som vil ha nytte av dette som et alternativt tilbud. Det er imidlertid ikke alle pasientene som overnatter som har behov for pleie og overvåkning som en del av oppholdet. De siste årene er det blitt arbeidet med å redusere bemanningen rundt enkelte av sykehusets senger, slik at de mer drives som senger i et pasienthotell. Byggeprosjektet har som mål å samle disse sengene i et eget, tydelig definert pasienthotell. I det videre arbeidet med prosjektet må det holdes åpent muligheter for at andelen slike pasienthotellsenger øker på bekostning av behandlingssenger. Som et ledd i arbeidet med å få pasienter hurtigere tilbake til arbeidslivet, er det i Helse Sør-Øst etablert tidlig tilbake poliklinikker. Sunnaas sykehus HF har etablert en slik poliklinikk i Oslo sentrum. Dette er et eget prosjekt og ikke en del av byggeprosjektet på Nesodden. Det vurderes videre å etablere en enkel poliklinikk i Oslo sentrum der fagpersonell fra Sunnaas sykehus HF og da spesielt leger, kan gi polikliniske vurderinger av hva som bør være et anbefalt behandlingstilbud til pasienter som oppsøker poliklinikken. Dette er eventuelt en lite arealkrevende virksomhet som heller ikke inngår som en del av byggeprosjektet på Nesodden. Bortsett fra tilbudet gitt av TRS er tilbudet gitt ved Sunnaas sykehus HF i all hovedsak et primært behandlingstilbud. Det er presentert faglig dokumentasjon om at ulike oppfølgingstilbud vil kunne

10 10 være til fordel for pasientene. Hvis Sunnaas sykehus HF skulle få tildelt en slik oppgave, vil det være nødvendig å vurdere behovet for flere overnattingssenger enn hva som er presentert i foreliggende program. Dagens behandlingsområder vil tåle en større grad av utnyttelse og vil ikke ha behov for utvidelse. 5 Rammer og målsettinger 5.1 Mål og rammer Målet for eiendomsprosjektet er å modernisere bygningsmassen til Sunnaas sykehus HF på Nesodden på en kostnadseffektiv måte. Moderniseringen har videre som mål å gjøre driften ved sykehuset bedre og mer effektiv og slik bedre tilbudet til pasientene. Netto arealramme er m2. Dette er en reduksjon av eksisterende nettoareal på i overkant av 25 %. Det er funnet plass til dette i nybygg og ombygginger innenfor en brutto arealramme på i underkant av m2. Dette gir en vesentlig lavere brutto/netto faktor enn ved et tradisjonelt somatisk sykehus, men gjenspeiler den faktiske situasjonen i dagens sykehus. Forklaringen er dels at sykehuset ikke rommer kompliserte tekniske funksjoner, og at de sentrale behandlingsområdene er åpne områder med få interne og tverrgående korridorer. I idéfasedokumentet ble investeringsutgiftene til bygg anslått til 315 millioner kroner for alternativet med ombygging og nybygging på Nesodden. Dette var i 2006 priser og eksklusive mva. Kostnader til utstyr ble ikke vurdert i idéfasen. Det ble ikke satt noen faste rammer for prosjektet, men rammene for areal og kostnader i idéfasedokumentet er veiledende for det videre arbeidet med prosjektet. Det er videre et mål for prosjektet å komme så nær en reduksjon av dagens areal på 1/3 som mulig. 5.2 Valgte standarder og krav til byggenes utforming og plassering De fleste pasienter ved Sunnaas sykehus HF benytter rullestol. Noen forlytter seg også på magebrett. Alle sengerom er ensengsrom og er programmert med 18 m2 for behandlingssenger og 14 m2 for reine overnattingssenger eller pasienthotellsenger. I dag varierer de fleste sengerommene ved Sunnaas på Nesodden mellom 9 og 16 m2. Toalett og bad tilknyttet behandlingssengene har en valgt størrelse på 6 m2, mens det tilsvarende for reine overnattingssenger er 5 m2. I dag er de fleste toalett/bad på Sunnaas 4,5 m2 eller mindre. Plassering og utforming av sengeområder og behandlingsområder må ta hensyn til at noen pasienter trenger skjerming fra ytre påvirkning, andre har behov for et miljø som er minst mulig sykehuslikt, samtidig som spesielt treningsområdene bør kunne være tilgjengelige også utenfor vanlig åpningstid. De sentrale treningsområdene skal kunne gi et variert treningstilbud og være funksjonelle for pasienter i store elektriske rullestoler og på magetraller. Disse treningsområdene vil derfor ha kapasitet til å gi tilbud til flere enn de som i dag får primærbehandling på Nesodden. I dag er sykehuset beskjedent utstyrt med tilkoblingsmuligheter for IKT. Det forutsettes at et ombygd og nybygd Sunnaas sykehus HF vil ha tilgang til nettet i alle sengerom og behandlingsområder, slik at IT-baserte behandlingsprogram kan nås fra der pasienter og behandlere oppholder seg.

11 11 Det legges ikke opp til noen form for automatisering av varetransport og avfallshandtering. De ikke-medisinske servicefunksjonene søkes samlet, og det opprettes et hensiktsmessig varemottak og en avfallsgård for plassering og henting av avfall. Den største delen av eksisterende bygningsmasse vil beholdes og bli bygd noe om. Dette legger begrensninger på hva som kan oppnås av ønsket nærhet mellom funksjonene. Målet er å samle sengeområdene bedre. I dag er disse spredd på flere bygg og er delvis plassert i begge ender av bygningskomplekset. Det er videre et mål å redusere avstanden behandlere som ikke er direkte knyttet til en sengpost må bevege seg i løpet av en dag. Avstandene i dag fører til at enkelte behandlergrupper har arbeidsplasser både to og tre steder på sykehuset. Det er videre et mål at transporten for pasientene mellom sengepost og overnattingsområder og behandlingsområder bedres, både ved at avstandene reduseres og ved at korridor og trapp/heisesystem blir mer oversiktlig og både raskere og enklere å benytte. Sunnaas sykehus har gjennomført en prosess for å sette standarder for kontor som konkluderer med en standard på 6 m2 per kontorarbeidsplass. I arbeidet med romprogrammet er det tatt utgangspunkt i denne standarden. Utformingen av kontorarbeidsplasser vil variere mellom de ulike personellgruppene. For de enkelte funksjonene er det definert hvor mange som har behov for en kontorarbeidsplass og hvor mange som vil ha behov for eget kontor på grunn av personalansvar. Programmet for de enkelte funksjonene har satt av et areal til kontor som da kan utformes sammen med enhetene i neste fase av byggeprosjektet. Andelen ledere har påvirket tildelt areal noe, slik at areal per ansatt som defineres å ha behov for en kontorarbeidsplass variere fra noe over 6 til 7 m2 mellom de ulike enhetene som er behandlet. Oversikt over romstandarder finnes i vedlegg Dimensjoneringsgrunnlag 6.1 Opptaksområde og befolkningsutvikling Andelen eldre og små barn er lav ved Sunnaas sykehus HF. Befolkningsutviklingen vil derfor i liten grad påvirke behandlingstilbudet ved Sunnaas. Tabell 6.1viser fordelingen av pasienter etter bosted. 75 % av pasientene ved Askimavdelingen kommer fra Østfold, og Helse Sør-Øst står for mer enn 90 % av pasientene, med Ullevål og Aker sykehus som de største leverandørene. Denne fordelingen er etter hvor pasienter bor og ikke etter hvor de ble akutt behandlet, selv om disse kategoriene langt på vei er overlappende. For TRS er fordelingen annerledes. Brukerne av TRS er fordelt i forhold til landets befolkning. Deres andel av brukere fra Finnmark og Troms er lik andelen fra Oslo, sett i forhold til disse fylkenes befolkning.

12 12 Tabell 6.1 Bosted for inneliggende pasienter ved Sunnaas sykehus HF, 2005 HF-område MNO RMM VO Hjernesk. Hjernesk. Drøbak Askim Sum Andel Akkum Ullevål og Aker ,9 % 30,9 % Østfold ,5 % 58,4 % Innlandet ,0 % 65,4 % Akershus ,3 % 71,7 % Buskerud ,3 % 76,0 % Asker og Bærum ,9 % 79,9 % Vestfold ,5 % 83,4 % Sørlandet ,5 % 85,9 % Blefjell ,1 % 88,0 % Telemark ,1 % 90,1 % Ringerike ,6 % 91,7 % St. Olav ,1 % 92,8 % Stavanger ,1 % 94,0 % Fonna ,1 % 95,0 % Haukeland ,0 % 96,1 % Hålogaland ,8 % 96,9 % Nordland ,6 % 97,5 % Finnmark ,6 % 98,2 % Førde ,5 % 98,7 % Sunnmøre ,4 % 99,0 % Nordmøre ,3 % 99,4 % UNN ,3 % 99,6 % Helgeland ,2 % 99,8 % Nord- Trøndelag ,2 % 100,0 % Sum ,0 % 6.2 Framtidige endringer innen rehabiliteringsområdet (URT) Sunnaas sykehus HF var sentral i utarbeidingen av Utvikling av rehabiliteringstjenesten i tidligere Helse Øst (URT) som kom i Den behandler ikke Sunnaas sykehus HF spesielt, men de enkelte pasientgrupper, og gir en vurdering av kvaliteten på dagens tilbud og hvordan tilbudet bør utvikles. Selv om Sunnaas sykehus HF ikke er spesielt vurdert i utredningene, er det en oppfatning at dagens tilbud ved Sunnaas sykehus HF i all hovedsak stemmer med omfanget av slike tjenester som URT-rapportene anbefaler. Ett unntak er hodeskader. På dette området kan det være behov for å øke tilbudet ved Sunnaas sykehus HF, noe dette programmet søker å ta høyde for. 6.3 Aktivitet ved Sunnaas sykehus HF Tallene som viser aktiviteten er tatt fra Norsk Pasientregisters (NPR) registreringer for HS og KReSS er i NPR registrert hver for seg, men registreringen er ikke korrekt fordelt mellom enhetene. I tabellen er tallene derfor slått sammen. Beleggsprosentene for VO og KreSS har tatt hensyn til at disse sengenheten holdes stengt i helger og i ferier, med noen flere stengte dager ved VO enn ved KreSS. Derfor blir beleggsprosenten lav, med 70 % for KreSS og 55 % for VO. Tabell 6.4 viser behandlete pasienter og liggedager for voksne, mens Tabell 6.3 viser de samme tall for barn. De minste barna benytter ikke Sunnaas sykehus HF, slik at barn ved Sunnaas sykehus er fra skolealder og oppover. Tabell 6.2 Aktivitet ved Sunnaas sykehus HF i 2006, voksne

13 13 Tabell 6.3 Aktivitetsoversikt 2006, barn, Sunnaas sykehus HF Opphold Opphold Sengebehoprosent Beleggs- Dagens Avdeling dag inneligg. Ligged. Gj. lgt. sengetall VO , % 20 HS/KReSS , og 70 % KReSS , % 18 RMM , % 57 NMS Askim , % 32 SUM , Opphold Liggedager Gj. lgt Sengebehoprosent Beleggs- VO ,4 0,5 55 % HS ,1 1,4 85 % KReSS 5201, ,7 0,3 70 % RMM ,1 3,0 85 % NMS Askim ,6 0,3 85 % Sum ,6 5,4 Tabell 6.4 viser hvor mange andre enn pasienter som overnatter på Sunnaas sykehus daglig. Dette antallet kan økes hvis refusjonsordningen for hjelpere endres, slik at deres opphold refunderes. Tabell 6.4 Andre opphold med overnatting, Sunnaas sykehus HF Avdeling VO HS/KReSS RMM NMS Askim Hvem som overnatter 1 pårørende hver dag. 2-3 pårørende hver dag 3-4 pårørende hver dag veldig få, overnatter i eget bygg Det er få polikliniske konsultasjoner ved Sunnaas sykehus, og det er ikke tatt høyde for noe eget arealbehov for denne virksomheten på Nesodden. De konsultasjonene som utføres foretas i eksisterende kontor og i tilknytning til behandlingslokalene. I forbindelse med tiltaket raskt tilbake vil det etableres en egen poliklinisk virksomhet i Oslo og en utvidet poliklinisk virksomhet i Askim. Virksomheten i Oslo er ikke dimensjonert ennå. I Askim vurderer de at denne aktiviteten kan øke antallet polikliniske pasienter til 50 i uka. Med ca 40 aktive uker i året vil det i så fall 6-7 doble den polikliniske aktiviteten i Askim. Tabell 6.5 Polikliniske konsultasjoner 2006, Sunnaas sykehus HF Avdeling Polikliniske konsultasjoner Nesodden 639 Askim 306 Ukjent 5 Sum 950 De fleste polikliniske konsultasjonene som i dag gjøres på Nesodden utføres av personell tilknyttet FKL. KReSS regner med at de i løpet av 2007 kommer opp i 90 polikliniske konsultasjoner. Senfaseintervjuene til KReSS defineres som polikliniske konsultasjoner. TRS har en egen bevilgning og betaler inntil videre en leie for lokalene på Nesodden. De har en fast gruppe registrerte brukere der rundt 1/3 hvert år benytter seg av tjenestene ved å være på Sunnaas noen dager.

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Beslutningsdokument for ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Sykehuset Østfold HF 16.11. 2010 1. INNLEDNING... 2 1.1 MÅL I HENHOLD

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen Dato: 8.6.2012 Styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen Tema: Hva blir nytt i nytt sykehus Vi har spurt sju medarbeidere side 7 Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen side 4 11 operasjonsstuer i Moss Stor byggeaktivitet kommer, sier Asbjørn Elgen

Detaljer

Delprosjektet Kompetanse - Helt hjem 2

Delprosjektet Kompetanse - Helt hjem 2 Prosjektrapport Delprosjektet Kompetanse - Helt hjem 2 Forfattere: Bodil Bach, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset i Nord Norge HF Anne Merete Driveklepp, Sunnaas sykehus

Detaljer

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter IS-1369 Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter 1 Heftets tittel: Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Utgitt: 12/2011 Produksjonsnummer: IS-1369 Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest.

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Rapport februar 2014 Sammendrag Bakgrunn Helse- og omsorgstilbudet har i de senere år blitt påvirket av desentralisering og reformer.

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester Grong kommune Forvaltningsrevisjon nr 1742-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til mai 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av tildeling

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Helsebygg Midt-Norge Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Trondheim, 26. mars 2003 Innhold Sammendrag...4 Innledning...4 Målsetning og

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport Rapport IS-2153 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Forprosjektrapport Publikasjonens tittel: Forprosjekt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Utgitt: 03/2014

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Nytt rikshospital. erfaringer fra Gaustad. Besøksadresse: Sognsvannsveien 20. Postadresse: 0027 Oslo. Telefon: 23 07 00 00 www.rikshospitalet.

Nytt rikshospital. erfaringer fra Gaustad. Besøksadresse: Sognsvannsveien 20. Postadresse: 0027 Oslo. Telefon: 23 07 00 00 www.rikshospitalet. Besøksadresse: Sognsvannsveien 20 Nytt rikshospital erfaringer fra Gaustad Postadresse: 0027 Oslo Telefon: 23 07 00 00 www.rikshospitalet.no Rikshospitalet 2004 Foto: Jiri Havran, Stig M. Weston Tekst:

Detaljer

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003)

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010 Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) 17 okt 2007 Innhold 1. INNLEDNING... 6 1.1. REVISJONENS

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Rune T. Slettebak, Silje L. Kaspersen, Heidi Jensberg og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714017 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Avgrensing...1 2 Metode

Detaljer