FORFATTER(E) Seniorrådgiver Tarald Rohde OPPDRAGSGIVER(E) Sunnaas sykehus HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG 78S123.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORFATTER(E) Seniorrådgiver Tarald Rohde OPPDRAGSGIVER(E) Sunnaas sykehus HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG 78S123."

Transkript

1 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: (Oslo og Trondheim) Telefaks: (Oslo) (Trondheim) Foretaksregisteret: NO MVA Hovedfunksjonsprogram og delfunksjonsprogram for Sunnaas sykehus HF FORFATTER(E) Seniorrådgiver Tarald Rohde OPPDRAGSGIVER(E) Sunnaas sykehus HF RAPPORTNR. GRADERING OPPDRAGSGIVERS REF. Fortrolig Inge Skullerud GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG 78S ELEKTRONISK ARKIVKODE PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.) VERIFISERT AV (NAVN, SIGN.) HFP Sunnaas doc Tarald Rohde Knut Bergsland ARKIVKODE DATO GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN.) SAMMENDRAG Forskningssjef Trude Mathisen Hovedfunksjonsprogrammet/delfunksjonsprogrammet (HFP/DFP)beskriver hvordan disse bygger på idéfaserapporten fra 2006 og hvordan arbeidet har vært organisert. Det ble laget et arealprogram på m2 i idéfasen som er holdt i arbeidet med HFP/DFP. Dette dekker dagens virksomhet ved Sunnaas sykehus HF på Nesodden og virksomheten som i dag er i Drøbak. Behovet for senger i et framtidig Sunnaas sykehus HF på Nesodden er satt til 158, hvorav 59 er reine overnattingssenger. Dette dekker et mulig økt ansvar for hodeskadepasienter med et antatt behov for 8 senger og en utskilling av barn til en egen barnepost. Det er vurdert tre alternativer. Et nullalternativ der eksisterende sykehusbygg vedlikeholdes, et alternativ A- og et B-alternativ som skiller seg fra hverandre ved at B-alternativet har den største andelen nybygg. Netto investeringsbehov viser seg å være lavest ved alternativet der det ikke bygges nytt, men differensen til alternativet der andelen gamle bygg som rives er størst er bare 14 millioner kroner og usikkerheten ved dette alternativet vurderes å være størst. Det er gitt et forsiktig anslag på forventete driftsinnsparinger ved nybygg/ombyggingsalternativet, der det meste radikale forslaget har størst potensiale. STIKKORD NORSK ENGELSK GRUPPE 1 Helse Health GRUPPE 2 Hovedfunksjonsprogram Master plan EGENVALGTE Sykehusprosjekt Hospital planning project

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Planprosessen Enhetene på Sunnaas sykehus HF Behandlingsprofilen ved Sunnaas sykehus HF Rammer og målsettinger Mål og rammer Valgte standarder og krav til byggenes utforming og plassering Dimensjoneringsgrunnlag Opptaksområde og befolkningsutvikling Framtidige endringer innen rehabiliteringsområdet (URT) Aktivitet ved Sunnaas sykehus HF Nærmere om standarder og beregning av arealbehovet De tre utbyggingsalternativene Nullalternativet A-alternativet B-alternativet Areal og arealramme Delfunksjonsprogram for de enkelte enhetene ved SUNHF Stab og fellesområder Beskrivelse av stab Beskrivelse av fellesareal Serviceavdelingen Beskrivelse av serviceavdelingens virksomhet Personellsammensetting Kontor Møterom Romoversikt for serviceavdelingens enheter TRS Beskrivelse av enhetens virksomhet Kunnskap Medvirkning og samarbeid Tilbud Aktivitetstall Personellsammensetting Arbeidsform og behov for rom Senger Kontor Møterom Fellesrom FKL Beskrivelse av FKLs virksomhet Personellsammensetting Arbeidsform og behov for rom Kontor Møterom Fellesrom Spesialrom...26

3 3 9.5 VO Beskrivelse av enhetenes virksomhet Sengebehovet Kontor Møterom, egne og tilgang til fellesrom Felles trenings- og aktivitetsområde Ergoterapiområdet Fysioterapiområdet Spesialrom Basseng Uteområdet SSKS Beskrivelse av enhetenes virksomhet Kontor Møterom Spesialrom HS og KReSS Beskrivelse av enhetenes virksomhet Personellsammensetting Senger Kontor Møterom Fellesrom Spesialrom RMM Beskrivelse av enhetens virksomhet Personelloversikt Senger Behandlingsrom Kontor Møterom Fellesrom Barneenheten NMS Askim Beskrivelse av enhetens virksomhet Dagpasienter og poliklinikk Senger Kontor Møterom Merkantile enheter Dagbehandling og poliklinikk Fellesrom Driftsøkonomi Skisseprosjektet Skissetegninger av de tre alternativene Funksjonsbeskrivelse Utbyggingsmønster og muligheter Investeringskostnad, utstyr og bygg Hovedprogram for utstyr Investeringskostnad bygg...50

4 4 13 Eiendomssalg Finansieringsplan Andel egenfinansiering Lånefinansiering Avskrivingstilskuddet Endelig finansieringsplan Samfunnsøkonomisk kost- nytte analyse Gevinstanalyse Kostnads- og investeringsanalyse Termineringsverdi Kontantstrøm Kvantitativ analyse Kvalitativ analyse Usikkerhetsanalyse Tiltaksplan Plan for gevinstrealisering Framdrift VEDLEGG Vedlegg 1: Samlet arealoversikt Sunnaas sykehus HF Vedlegg 2: Hovedprogram utstyr Vedlegg 3: Standard rom og standard sengeområder Vedlegg 4: Usikkerhetsanalysen...59 TABELLOVERSIKT Tabell 6.1 Bosted for inneliggende pasienter ved Sunnaas sykehus HF, Tabell 6.2 Aktivitet ved Sunnaas sykehus HF i 2006, voksne...12 Tabell 6.3 Aktivitetsoversikt 2006, barn, Sunnaas sykehus HF...13 Tabell 6.4 Andre opphold med overnatting, Sunnaas sykehus HF...13 Tabell 6.5 Polikliniske konsultasjoner 2006, Sunnaas sykehus HF...13 Tabell 6.6 Hovedtall for aktiviteten ved TRS 2005, Sunnaas sykehus HF...14 Tabell 6.7 Opphold og liggedager I 2006, TRS ved Sunnaas sykehus HF...14 Tabell 6.8 Programmerte senger i nytt SUNHF etter enhet og type seng...14 Tabell 8.1 Netto og bruttoareal for nullalternativet og A- og B-alternativene...16 Tabell 9.1 Romprogram for Stab...17 Tabell 9.2 Romprogram for ikke fordelte rom...17 Tabell 9.3 Arealprogram for serviceavdelingen...20 Tabell 9.4 Hovedtall for aktiviteten ved TRS 2005, Sunnaas sykehus HF...22 Tabell 9.5 Opphold og liggedager i 2006, TRS ved Sunnaas sykehus HF...23 Tabell 9.6 Geografisk for deling av brukerne ved TRS ved Sunnaas sykehus HF, Tabell 9.7 Romprogram for TRS...25 Tabell 9.8 Romprogram for FKL...27 Tabell 9.9 Romprogram for VO og felles ergo- og fysioterapilokaler samt basseng...30 Tabell 9.10 Romprogram for SSKS...33 Tabell 9.11 Romprogram for HS/KReSS...37 Tabell 9.12 Romprogram for RMM...39 Tabell 9.13 Romprogram for barneenheten...40 Tabell 9.14 Romprogram for SNM Askim...43 Tabell 12.1: Brutto- og netto utstyrskalkyle...50 Tabell 12.2 Investeringskostnad bygg for A- og B-alternativene...51 Tabell 14.1 Netto investeringsbehov...53

5 5 Tabell 14.2 Lånefinansiering av netto investeringsbehovet (millioner NOK)...53 Tabell 15.1 Årlige samfunnsøkonomiske kostnader for investeringene, i mill. kr Tabell 17.1 Standard rom Sunnaas sykehus HF...57 Tabell 17.2 Standardprogram sengepost med 18 behandlingssenger...58 Tabell 17.3 Standardprogram sengeområde, 20 overnattingssenger...58 FIGUROVERSIKT Figur 11.1 Oversikt over dagens Sunnaas sykehus HF på Nesodden...44 Figur 11.2 Fargekoder for de ulike enheter plassert i A- og B-alternativene...45 Figur 11.3 Skisse over A-alternativet...45 Figur 11.4 Skisse over B-alternativet...46 Figur 11.5 De ulike etasjenivåene i byggene F og G og forbindelsen G-H...46 Figur 15.1 Usikkerhetsvurderingen av nullalternativet...55 Figur 15.2 Usikkerhetsvurderingen av A-alternativet...56 Figur 15.3 Usikkerhetsvurdering av B-alternativet...56

6 6 Sammendrag Hovedfunksjonsprogrammet/delfunksjonsprogrammet (HFP/DFP)beskriver hvordan disse bygger på idéfaserapporten fra 2006 og hvordan arbeidet har vært organisert. Det ble laget et arealprogram på m2 i idéfasen som er holdt i arbeidet med HFP/DFP. Dette dekker dagens virksomhet ved Sunnaas sykehus HF på Nesodden og virksomheten som i dag er i Drøbak. Behovet for senger i et framtidig Sunnaas sykehus HF på Nesodden er satt til 158, hvorav 59 er reine overnattingssenger. Dette dekker et mulig økt ansvar for hodeskadepasienter med et antatt behov for 8 senger og en utskilling av barn til en egen barnepost. Netto investeringsbehov viser seg å være lavest ved alternativet der det ikke bygges nytt, men differensen til alternativet der andelen gamle bygg som rives er størst er bare 14 millioner kroner og usikkerheten ved dette alternativet vurderes å være størst. Det er gitt et forsiktig anslag på forventete driftsinnsparinger ved nybygg/ombyggingsalternativet, der det meste radikale forslaget har størst potensial. 1 Innledning Hovedfunksjonsprogram og delfunksjonsprogram for Sunnaas sykehus HF er samlet i ett dokument. Arbeidet med de to programnivåene har foregått delvis parallelt. De sentrale funksjonelle føringene for hovedfunksjonsprogrammet ble lagt i arbeidet med idéfasedokumentet som ble godkjent av styret for Sunnaas sykehus HF i september i sak 37/06, som anbefalte at prosjektet gikk over i konseptfasen.. Oppstart av konseptfasen ble godkjent av Helse Øst RHF i brev av til Sunnaas sykehus HF. Idéfasedokumentet konkluderte med en netto arealramme på m2. Dette arealet inkluderer virksomheten som i dag drives i Drøbak. Idéfasedokumentet vurderte utviklingen av bygningsmassen i forhold til tre alternative modeller. Alternativ 1 beskrives som en omfattende ombygging og noe nybygging av dagens sykehus, samt avhending av eiendommen i Drøbak og deler av eiendommen på Nesodden. Alternativ 2 var total nybygging av sykehuset der den geografiske plasseringen ikke ble vurdert. Alternativ 3 var et nullalternativ, der dagens bygninger i hovedsak blir vedlikeholdt og oppgradert for å tilfredsstille krav fra myndigheter og brukere. Alle alternativene forutsatte videre drift ved sykehuset i Askim, at virksomheten i Drøbak ble overført andre enheter ved Sunnaas sykehus HF, og at hovedvirksomheten skal foregå på Nesodden. Som retningslinje for det videre arbeidet ble nullalternativet opprettholdt, mens det ble vurdert to alternativer for utvikling på Nesodden som varierte i graden av nybygging. Idéfasedokumentets funksjonsbeskrivelse er i dette programmet supplert med et utstyrsprogram, en vurdering av eiendomsprosjektets innvirkning på driftsøkonomien og en finansieringsanalyse. Arealprogrammet fra idéfasedokumentet er bearbeidet til et delfunksjonsprogram som ble avsluttet innenfor netto arealrammen gitt i idéfasedokumentet.

7 7 Det er vurdert ulike modeller for avhending og salg av fristilte eiendommer som er trukket inn i finansieringsanalysen av prosjektet. Det planlegges ingen endringer for virksomheten i Askim som en del av eiendomsprosjektet. NSM Askim har likevel vært en del av delfunksjonsprogrammeringen som også har gitt et netto arealprogram for virksomheten i Askim. NSM Askim er programmert i forhold til den aktivitet de har i dag som en del av Sunnaas sykehus HF (SUNHF). Ved siden av dette har SUNHF forpliktelser overfor leietakere i Askimbygget. Dette defineres i denne forbindelse som areal det også tas leie av, og inngår ikke i programmeringen. 2 Planprosessen For å få en god oversikt over eksisterende bygningsmasse ble det høsten 2005 gjennomført en registrering av areal og funksjon for alle enheter av Sunnaas sykehus HF. Dette ble presentert i en sluttrapport 3. november 2005, og det ble etablert en romdatabase der alle rom i SUNHF er beskrevet med funksjon og nettoareal i henhold til klassifikasjonssystemet til Kompetansenettverket for sykehusplanlegging. Denne rapporten viste at det var behov for et prosjekt for utvikling av eiendommen til SUNHF etter de retningslinjer som ble utarbeidet av daværende Helse Øst RHF for tidlig fase programmering og prosjektering. Arbeidet resulterte i et første forslag til Idéfaserapport av 08. desember 2005 som et vedlegg til en utviklingsplan for bygningsmassen som resulterte i en rapport av 15. februar Disse dokumentene ble lagt til grunn for et avsluttende arbeid i Idéfasen som blant annet innebar en programmering av virksomheten på et Hovedfunksjonsnivå. Det ble etablert en brukergruppe for Sunnaas sykehus HF som arbeidet fram et romprogram etter tre arbeidsmøter. I styremøte 21. desember 2006, sak 74/06, ble det vedtatt å gå videre til konseptfasen. Vedtaket konkludere med at Idéfaseutredningen bygger på de konklusjoner som ble trukket i dagseminar 1. juni 2006 med oppnevnt arbeidsgruppe fra klinikk og ledergruppen, samt dagseminar 7. juni 2006 med styret for Sunnaas sykehus og ledergruppen, samt vedtak i Sunnaas sykehus sitt styre under sak 37/06. Konseptfasen startet i mars Det ble etablert brukergrupper fordelt på enhetene, Stab/service, HS/KreSS, RMM, VO/SKSS, TRS, Askim, FKL som gjennom tre møter arbeidet seg fram til et delfunksjonsprogram for enhetene. Som erstatning for disse brukergruppene ble det deretter etablert en sentral brukergruppe som skulle bidra til behandling av det samlede delfunksjonsprogrammet og gi innspill til arbeidet med skisseprosjektet. Foretaksledelsen (FTL) har fungert som styringsgruppe for prosjektet, og er blitt jevnlig orientert. Som en del av konseptfasen er det utarbeidet et Hovedprogram utstyr. Det er laget et skisseprosjekt som viser plasseringen av de enkelte funksjoner, hva som må bygges nytt og hva som kan få plass i eksisterende, men ombygd bygningsmasse. Prosjektet har hatt løpende kontakt med Nesodden kommune for å avklare reguleringsmessige forhold, og det er trukket inn kompetanse på eiendomsutvikling for å estimere hvilken verdi en realisering av fristilte eiendommer kan tilføre prosjektet. Investeringskostnader i bygg er vurdert og det er gjennomført en usikkerhetsanalyse der de tre alternativene er vurdert i forhold til hverandre.

8 8 3 Enhetene på Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus HF på Nesodden er organisert i 8 avdelinger. Disse er: Stab til direktøren Serviceavdeling som omfatter de merkantile tjenester Trenings- og rådgivningssenteret (TRS) som er et landsdekkende kompetansesenter for syv sjeldne, medfødte diagnosegrupper. Avdeling for medfødte og ervervede hodeskader (HS1, HS2 og Kognitiv Rehabiliteringsenhet Sunnaas Sykehus (KReSS)) Avdeling for ryggmargskadde og multitraumer (RMM) Vurdering og opplæringsenheten (VO) Sunnaas spesialpedagogiske kompetansesenter (SSKS) Forskningsenheten (FKL), forskning og klinisk laboratorievirksomhet I tillegg kommer enheten i Askim som behandler nevromuskulære sykdommer (NMS). TRS er et landsdekkende kompetansesenter for syv sjeldne, medfødte diagnosegrupper. Senteret bygger opp kompetanse, formidler kunnskap og gir veiledning angående ulike forhold knyttet til alle aldersgrupper innen de syv diagnosegruppene. Diagnosegruppene ved enheten er: Ryggmargsbrokk, OI, AMC, Marfans syndrom, Kortvokst, EDS og Dysmeli. Innen disse gruppene er det registrert 50 enkeltdiagnoser. Avdeling for hjerneskader består av enhetene HS1 og 2 samt KReSS. HS1 behandler pasienter med alvorlig ervervet hjerneskade etter ytre påført skade, trafikkulykker, slag mot hodet, eller skade som følge av hjertestans og hjernebetennelser og tumor i hjernen med god prognose. Det er nødvendig med lydskjerming av en del av sengerommene. Videre er det viktig å fjerne alle visuelle stimuli for pasienten, spesielt i starten av behandlingsforløpet. HS2 behandler pasienter med hjerneslag med stor variasjon i funksjonsevne. Om lag halvparten av pasientene er oppegående pasienter med lite direkte synlige funksjonsutfall. KReSS gir ikke pleie eller behandling i tradisjonell forstand. Fagpersonalet er mer veiledere for pasientene. Enheten ligger i Drøbak som skal fraflyttes når eiendomsutviklingsprosjektet realiseres. Man ønsker å forme et miljø som ikke forbindes med sykehus, der pasientene/deltagerne er skjermet mot andre pasienter og sykehusrutiner. Vurdering og opplæringsenheten (VO) vurderer og observerer pasientene for å etablere et godt og tilpasset program som pasientene kan benytte der de bor. Pasientene ved VO oppholder seg fra 1 til 14 dager ved Sunnaas og har behov for overnattingsfasiliteter som på et vanlig hotellrom. Under VO finnes AKIM (aktivitet-kultur-idrett-miljø) og LMS som er husovergripende virksomheter. AKIM har det administrative og økonomiske ansvaret for driften av de sentrale ergo- og fysioterapilokalene og treningsleilighetene, mens ergo- og fysioterapeutene har faglig ansvar for sin virksomhet i disse områdene. Sunnaas spesialpedagogiske kompetansesenter (SSKS) er opplæringssektorens bidrag i en sektorovergripende fellesinnsats ved Sunnaas sykehus HF, i forhold til at rehabilitering er prosesser hvor flere aktører samarbeider om å gi samordnet bistand til brukernes egen innsats for utvikling av best mulig funksjons- og mestringsevne. Dette innebærer å ivareta pasientenes rettigheter under opplæringsloven før, under og etter sykehusopphold. Opplæringsloven innebærer rettigheter for pasienter som ikke dekkes av helselovverket. RMM behandler pasienter med ryggmargskade, Guillain Barré syndrom, brannskade og multitraume. 75 % av pasientene har ryggmargskade. Andelen rullestolbrukere er også 75 %. Ryggmargsskade oppstår enten ved ulykke/uhell som trafikkulykker, fall, stup og andre fritidsaktiviteter, eller som følge av annen sykdom som har skadet ryggmargen. Sammen med

9 9 Ullevål sykehus danner Sunnaas sykehus en spinal enhet for behandling og rehabilitering av pasienter med ryggmargsskader, og en behandlingskjede for alvorlig multitraumatiserte pasienter. NMS Askim behandler personer som rammes av nevrologiske tilstander og pasienter med kroniske muskel- og skjelettsmerter i tidligere Helse Øst. FKL driver medisinsk og helsefaglig forskning for å frambringe ny etterprøvbar og gyldig kunnskap som er relevant for klinisk praksis og organiseringen av rehabiliteringsarbeidet. Resultatene kvalitetssikres og formidles gjennom eksterne fagfellevurderte publikasjoner. Målet er å bidra til å evaluere og forbedre den kliniske virksomheten og organiseringen av denne på basis av eksisterende kunnskap fra forskning og praktisk erfaring, og dokumentere dette gjennom publisering. Avdelingen driver også med undervisning 4 Behandlingsprofilen ved Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus HF er det største rehabiliteringsmiljøet i landet og har som mål å befeste sin posisjon som landets ledende fagmiljø innen rehabilitering, i nært samarbeid med akuttinstitusjonene og da spesielt Ullevål universitetssykehus HF og Rikshospitalet HF. Det er nødvendig for en god utvikling på dette feltet at fagmiljøet ved SUNHF holdes samlet. HS og RMM gir primærbehandling til pasienter så snart de kan overføres fra den akutte behandlingsfasen. VO arbeider med vurdering og opplæring av pasienter med funksjonshemming. Felles for disse enhetene er at så godt som alle pasientene som i dag får et behandlingstilbud må oppholde seg på eller like ved sykehuset over flere dager. Det gjelder også pasienter som ellers bor i tilpassete leiligheter på sitt hjemsted. Dette gjelder også TRS som får grupper av brukere inn til program som går over flere dager. Sunnaas sykehus HF fungerer også som et kompetansesenter for rehabiliteringsmiljø ellers i Helse Sør-Øst og i landet ellers. Dette gjelder spesielt TRS som har brukere jevnt fordelt fra hele landet. Korte polikliniske konsultasjoner som er vanlig ved andre somatiske sykehus, gis bare unntaksvis ved Sunnaas sykehus HF. Det er få av dagens pasienter ved sykehuset som vil ha nytte av dette som et alternativt tilbud. Det er imidlertid ikke alle pasientene som overnatter som har behov for pleie og overvåkning som en del av oppholdet. De siste årene er det blitt arbeidet med å redusere bemanningen rundt enkelte av sykehusets senger, slik at de mer drives som senger i et pasienthotell. Byggeprosjektet har som mål å samle disse sengene i et eget, tydelig definert pasienthotell. I det videre arbeidet med prosjektet må det holdes åpent muligheter for at andelen slike pasienthotellsenger øker på bekostning av behandlingssenger. Som et ledd i arbeidet med å få pasienter hurtigere tilbake til arbeidslivet, er det i Helse Sør-Øst etablert tidlig tilbake poliklinikker. Sunnaas sykehus HF har etablert en slik poliklinikk i Oslo sentrum. Dette er et eget prosjekt og ikke en del av byggeprosjektet på Nesodden. Det vurderes videre å etablere en enkel poliklinikk i Oslo sentrum der fagpersonell fra Sunnaas sykehus HF og da spesielt leger, kan gi polikliniske vurderinger av hva som bør være et anbefalt behandlingstilbud til pasienter som oppsøker poliklinikken. Dette er eventuelt en lite arealkrevende virksomhet som heller ikke inngår som en del av byggeprosjektet på Nesodden. Bortsett fra tilbudet gitt av TRS er tilbudet gitt ved Sunnaas sykehus HF i all hovedsak et primært behandlingstilbud. Det er presentert faglig dokumentasjon om at ulike oppfølgingstilbud vil kunne

10 10 være til fordel for pasientene. Hvis Sunnaas sykehus HF skulle få tildelt en slik oppgave, vil det være nødvendig å vurdere behovet for flere overnattingssenger enn hva som er presentert i foreliggende program. Dagens behandlingsområder vil tåle en større grad av utnyttelse og vil ikke ha behov for utvidelse. 5 Rammer og målsettinger 5.1 Mål og rammer Målet for eiendomsprosjektet er å modernisere bygningsmassen til Sunnaas sykehus HF på Nesodden på en kostnadseffektiv måte. Moderniseringen har videre som mål å gjøre driften ved sykehuset bedre og mer effektiv og slik bedre tilbudet til pasientene. Netto arealramme er m2. Dette er en reduksjon av eksisterende nettoareal på i overkant av 25 %. Det er funnet plass til dette i nybygg og ombygginger innenfor en brutto arealramme på i underkant av m2. Dette gir en vesentlig lavere brutto/netto faktor enn ved et tradisjonelt somatisk sykehus, men gjenspeiler den faktiske situasjonen i dagens sykehus. Forklaringen er dels at sykehuset ikke rommer kompliserte tekniske funksjoner, og at de sentrale behandlingsområdene er åpne områder med få interne og tverrgående korridorer. I idéfasedokumentet ble investeringsutgiftene til bygg anslått til 315 millioner kroner for alternativet med ombygging og nybygging på Nesodden. Dette var i 2006 priser og eksklusive mva. Kostnader til utstyr ble ikke vurdert i idéfasen. Det ble ikke satt noen faste rammer for prosjektet, men rammene for areal og kostnader i idéfasedokumentet er veiledende for det videre arbeidet med prosjektet. Det er videre et mål for prosjektet å komme så nær en reduksjon av dagens areal på 1/3 som mulig. 5.2 Valgte standarder og krav til byggenes utforming og plassering De fleste pasienter ved Sunnaas sykehus HF benytter rullestol. Noen forlytter seg også på magebrett. Alle sengerom er ensengsrom og er programmert med 18 m2 for behandlingssenger og 14 m2 for reine overnattingssenger eller pasienthotellsenger. I dag varierer de fleste sengerommene ved Sunnaas på Nesodden mellom 9 og 16 m2. Toalett og bad tilknyttet behandlingssengene har en valgt størrelse på 6 m2, mens det tilsvarende for reine overnattingssenger er 5 m2. I dag er de fleste toalett/bad på Sunnaas 4,5 m2 eller mindre. Plassering og utforming av sengeområder og behandlingsområder må ta hensyn til at noen pasienter trenger skjerming fra ytre påvirkning, andre har behov for et miljø som er minst mulig sykehuslikt, samtidig som spesielt treningsområdene bør kunne være tilgjengelige også utenfor vanlig åpningstid. De sentrale treningsområdene skal kunne gi et variert treningstilbud og være funksjonelle for pasienter i store elektriske rullestoler og på magetraller. Disse treningsområdene vil derfor ha kapasitet til å gi tilbud til flere enn de som i dag får primærbehandling på Nesodden. I dag er sykehuset beskjedent utstyrt med tilkoblingsmuligheter for IKT. Det forutsettes at et ombygd og nybygd Sunnaas sykehus HF vil ha tilgang til nettet i alle sengerom og behandlingsområder, slik at IT-baserte behandlingsprogram kan nås fra der pasienter og behandlere oppholder seg.

11 11 Det legges ikke opp til noen form for automatisering av varetransport og avfallshandtering. De ikke-medisinske servicefunksjonene søkes samlet, og det opprettes et hensiktsmessig varemottak og en avfallsgård for plassering og henting av avfall. Den største delen av eksisterende bygningsmasse vil beholdes og bli bygd noe om. Dette legger begrensninger på hva som kan oppnås av ønsket nærhet mellom funksjonene. Målet er å samle sengeområdene bedre. I dag er disse spredd på flere bygg og er delvis plassert i begge ender av bygningskomplekset. Det er videre et mål å redusere avstanden behandlere som ikke er direkte knyttet til en sengpost må bevege seg i løpet av en dag. Avstandene i dag fører til at enkelte behandlergrupper har arbeidsplasser både to og tre steder på sykehuset. Det er videre et mål at transporten for pasientene mellom sengepost og overnattingsområder og behandlingsområder bedres, både ved at avstandene reduseres og ved at korridor og trapp/heisesystem blir mer oversiktlig og både raskere og enklere å benytte. Sunnaas sykehus har gjennomført en prosess for å sette standarder for kontor som konkluderer med en standard på 6 m2 per kontorarbeidsplass. I arbeidet med romprogrammet er det tatt utgangspunkt i denne standarden. Utformingen av kontorarbeidsplasser vil variere mellom de ulike personellgruppene. For de enkelte funksjonene er det definert hvor mange som har behov for en kontorarbeidsplass og hvor mange som vil ha behov for eget kontor på grunn av personalansvar. Programmet for de enkelte funksjonene har satt av et areal til kontor som da kan utformes sammen med enhetene i neste fase av byggeprosjektet. Andelen ledere har påvirket tildelt areal noe, slik at areal per ansatt som defineres å ha behov for en kontorarbeidsplass variere fra noe over 6 til 7 m2 mellom de ulike enhetene som er behandlet. Oversikt over romstandarder finnes i vedlegg Dimensjoneringsgrunnlag 6.1 Opptaksområde og befolkningsutvikling Andelen eldre og små barn er lav ved Sunnaas sykehus HF. Befolkningsutviklingen vil derfor i liten grad påvirke behandlingstilbudet ved Sunnaas. Tabell 6.1viser fordelingen av pasienter etter bosted. 75 % av pasientene ved Askimavdelingen kommer fra Østfold, og Helse Sør-Øst står for mer enn 90 % av pasientene, med Ullevål og Aker sykehus som de største leverandørene. Denne fordelingen er etter hvor pasienter bor og ikke etter hvor de ble akutt behandlet, selv om disse kategoriene langt på vei er overlappende. For TRS er fordelingen annerledes. Brukerne av TRS er fordelt i forhold til landets befolkning. Deres andel av brukere fra Finnmark og Troms er lik andelen fra Oslo, sett i forhold til disse fylkenes befolkning.

12 12 Tabell 6.1 Bosted for inneliggende pasienter ved Sunnaas sykehus HF, 2005 HF-område MNO RMM VO Hjernesk. Hjernesk. Drøbak Askim Sum Andel Akkum Ullevål og Aker ,9 % 30,9 % Østfold ,5 % 58,4 % Innlandet ,0 % 65,4 % Akershus ,3 % 71,7 % Buskerud ,3 % 76,0 % Asker og Bærum ,9 % 79,9 % Vestfold ,5 % 83,4 % Sørlandet ,5 % 85,9 % Blefjell ,1 % 88,0 % Telemark ,1 % 90,1 % Ringerike ,6 % 91,7 % St. Olav ,1 % 92,8 % Stavanger ,1 % 94,0 % Fonna ,1 % 95,0 % Haukeland ,0 % 96,1 % Hålogaland ,8 % 96,9 % Nordland ,6 % 97,5 % Finnmark ,6 % 98,2 % Førde ,5 % 98,7 % Sunnmøre ,4 % 99,0 % Nordmøre ,3 % 99,4 % UNN ,3 % 99,6 % Helgeland ,2 % 99,8 % Nord- Trøndelag ,2 % 100,0 % Sum ,0 % 6.2 Framtidige endringer innen rehabiliteringsområdet (URT) Sunnaas sykehus HF var sentral i utarbeidingen av Utvikling av rehabiliteringstjenesten i tidligere Helse Øst (URT) som kom i Den behandler ikke Sunnaas sykehus HF spesielt, men de enkelte pasientgrupper, og gir en vurdering av kvaliteten på dagens tilbud og hvordan tilbudet bør utvikles. Selv om Sunnaas sykehus HF ikke er spesielt vurdert i utredningene, er det en oppfatning at dagens tilbud ved Sunnaas sykehus HF i all hovedsak stemmer med omfanget av slike tjenester som URT-rapportene anbefaler. Ett unntak er hodeskader. På dette området kan det være behov for å øke tilbudet ved Sunnaas sykehus HF, noe dette programmet søker å ta høyde for. 6.3 Aktivitet ved Sunnaas sykehus HF Tallene som viser aktiviteten er tatt fra Norsk Pasientregisters (NPR) registreringer for HS og KReSS er i NPR registrert hver for seg, men registreringen er ikke korrekt fordelt mellom enhetene. I tabellen er tallene derfor slått sammen. Beleggsprosentene for VO og KreSS har tatt hensyn til at disse sengenheten holdes stengt i helger og i ferier, med noen flere stengte dager ved VO enn ved KreSS. Derfor blir beleggsprosenten lav, med 70 % for KreSS og 55 % for VO. Tabell 6.4 viser behandlete pasienter og liggedager for voksne, mens Tabell 6.3 viser de samme tall for barn. De minste barna benytter ikke Sunnaas sykehus HF, slik at barn ved Sunnaas sykehus er fra skolealder og oppover. Tabell 6.2 Aktivitet ved Sunnaas sykehus HF i 2006, voksne

13 13 Tabell 6.3 Aktivitetsoversikt 2006, barn, Sunnaas sykehus HF Opphold Opphold Sengebehoprosent Beleggs- Dagens Avdeling dag inneligg. Ligged. Gj. lgt. sengetall VO , % 20 HS/KReSS , og 70 % KReSS , % 18 RMM , % 57 NMS Askim , % 32 SUM , Opphold Liggedager Gj. lgt Sengebehoprosent Beleggs- VO ,4 0,5 55 % HS ,1 1,4 85 % KReSS 5201, ,7 0,3 70 % RMM ,1 3,0 85 % NMS Askim ,6 0,3 85 % Sum ,6 5,4 Tabell 6.4 viser hvor mange andre enn pasienter som overnatter på Sunnaas sykehus daglig. Dette antallet kan økes hvis refusjonsordningen for hjelpere endres, slik at deres opphold refunderes. Tabell 6.4 Andre opphold med overnatting, Sunnaas sykehus HF Avdeling VO HS/KReSS RMM NMS Askim Hvem som overnatter 1 pårørende hver dag. 2-3 pårørende hver dag 3-4 pårørende hver dag veldig få, overnatter i eget bygg Det er få polikliniske konsultasjoner ved Sunnaas sykehus, og det er ikke tatt høyde for noe eget arealbehov for denne virksomheten på Nesodden. De konsultasjonene som utføres foretas i eksisterende kontor og i tilknytning til behandlingslokalene. I forbindelse med tiltaket raskt tilbake vil det etableres en egen poliklinisk virksomhet i Oslo og en utvidet poliklinisk virksomhet i Askim. Virksomheten i Oslo er ikke dimensjonert ennå. I Askim vurderer de at denne aktiviteten kan øke antallet polikliniske pasienter til 50 i uka. Med ca 40 aktive uker i året vil det i så fall 6-7 doble den polikliniske aktiviteten i Askim. Tabell 6.5 Polikliniske konsultasjoner 2006, Sunnaas sykehus HF Avdeling Polikliniske konsultasjoner Nesodden 639 Askim 306 Ukjent 5 Sum 950 De fleste polikliniske konsultasjonene som i dag gjøres på Nesodden utføres av personell tilknyttet FKL. KReSS regner med at de i løpet av 2007 kommer opp i 90 polikliniske konsultasjoner. Senfaseintervjuene til KReSS defineres som polikliniske konsultasjoner. TRS har en egen bevilgning og betaler inntil videre en leie for lokalene på Nesodden. De har en fast gruppe registrerte brukere der rundt 1/3 hvert år benytter seg av tjenestene ved å være på Sunnaas noen dager.

Prosjektforslag. Konseptfase. (Beslutningspunkt B3) Plan for utvikling av eiendomsmassen ved. Sunnaas sykehus HF

Prosjektforslag. Konseptfase. (Beslutningspunkt B3) Plan for utvikling av eiendomsmassen ved. Sunnaas sykehus HF Prosjektforslag Konseptfase (Beslutningspunkt B3) Plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Dato: 29.11.2007 Revidert etter styremøtet 18.06.2008, sak 41/08 Prosjekteier: Adm.dir. Einar

Detaljer

Sunnaas sykehus HF. Matthijs Wouda

Sunnaas sykehus HF. Matthijs Wouda Sunnaas sykehus HF Åpen dag 27. oktober 2010 1 Program 12:25 Rehabiliteringsprosessen ved Sunnaas HF - slik jobber vi - (Leder for Klinisk Fysiologisk Laboratorium, utdanningskoordinator) Introduksjon

Detaljer

TRS Et kompetansesenter for sjeldne diagnoser

TRS Et kompetansesenter for sjeldne diagnoser Beskrivelse av kompetansesenterfunksjon for dysmeli Bakgrunn og hensikt - kompetansesenter ved Sunnaas sykehus HF og Rikshospitalet- Radiumhospitalet HF (RR) ble ifølge Heløe-komiteens innstilling fra

Detaljer

Sunnaas sykehus Frank Becker

Sunnaas sykehus Frank Becker Sunnaas sykehus Frank Becker Seksjonsoverlege, førsteamanuensis Sunnaas sykehus Seksjon hjerneskader Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin Noen fakta 159 senger, fordelt på Nesodden og Askim

Detaljer

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester:

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: VEDLEGG Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: Utvikling og geografiske forskjeller Tabell v4.1 Oversikt over godkjente private kommersielle sykehus som leverte data til NPR i 26. Private

Detaljer

Verktøy for kravbeskrivelse og romprogrammering

Verktøy for kravbeskrivelse og romprogrammering Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Verktøy for kravbeskrivelse og NBEF BIM

Detaljer

Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen)

Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen) Vedlegg til e-læringskurs om dysmeli for ansatte i skolen Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen) Samarbeid mellom hjem og skole Forventningsavklaringer

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Status investeringer

Status investeringer Status investeringer Medisinsk-teknisk utstyr Presentasjon av nøkkeltall for regionenes MTU-park Datagrunnlaget gjelder kun MTU, BHM (behandlingshjelpemidler) er ikke inkludert Helse Norge Øystein Jensen

Detaljer

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015 Utfordringer for dimensjonering Gardermoen 3. september 2015 1 Drammen sykehus 163 076 innbyggere Bærum sykehus 178 665 innbyggere Ringerike sykehus 83 259 innbyggere Kongsberg sykehus 51 716 innbyggere

Detaljer

Et lynkurs om sjeldne diagnoser

Et lynkurs om sjeldne diagnoser Et lynkurs om sjeldne diagnoser ved TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sunnaas Sykehus HF 1 Hva er en sjelden diagnose? Norge, Sverige og Finland: 100 personer pr 1 million innbyggere Island og

Detaljer

Budsjettdokument nr. 2/2013 (oppdatert versjon av nr.1)

Budsjettdokument nr. 2/2013 (oppdatert versjon av nr.1) Alle klinikksjefer, avdelingsledere og enhetsledere i administrerende direktørs stab med budsjettansvar Hovedtillitsvalgt AMU Dato: 14.9.2012 Budsjettdokument nr. 2/ (oppdatert versjon av nr.1) Arbeid

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Sunnaas sykehus HF en vei videre - også for pasientens pårørende. Psykologspesialist Randi I. Holsen og Spesialsykepleier Merete Karsrud

Sunnaas sykehus HF en vei videre - også for pasientens pårørende. Psykologspesialist Randi I. Holsen og Spesialsykepleier Merete Karsrud Sunnaas sykehus HF en vei videre - også for pasientens pårørende Psykologspesialist Randi I. Holsen og Spesialsykepleier Merete Karsrud Tilbud til barn og voksne pårørende ved Sunnaas sykehus HF Psykologspesialist

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 15 SAK NR 083-15 VURDERING AV SENGEKAPASITET 16VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: Styret tar vurderingen

Detaljer

Utbyggingsprosjekt i NLSH

Utbyggingsprosjekt i NLSH Utbyggingsprosjekt i NLSH Lofoten 80 mill. Vår 2007 Bodø, psykiatri Voksne 175 mill Høst 2008 Barn 80 mill Høst 2006 Bodø, somatikk Trinn 1 452 mill Høst 2006 Trinn 2/3 Høst 2011 Trinn 4/5 2015 Lofoten

Detaljer

Avdeling for Vurdering & opplæring Vurderingsprogram

Avdeling for Vurdering & opplæring Vurderingsprogram Avdeling for Vurdering & opplæring Vurderingsprogram Sunnaas sykehus HF er Norges største spesialsykehus i rehabilitering. Våre hovedfunksjoner er behandling, opplæring av pasient og pårørende, veiledning

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

ehelse gir tillit. Tillit er god helse!

ehelse gir tillit. Tillit er god helse! ehelse gir tillit. Tillit er god helse! Erfaringer fra webbasert kommunikasjon med brukere Seksjonsleder Kjersti Vardeberg TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sunnaas sykehus HF kjersti.vardeberg@sunnaas.no

Detaljer

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase Sammendrag: Rapport fra revidert konseptfase foreligger med anbefaling om videreføring

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Kvalitetsrapport. Sunnaas sykehus HF 2010. Pasientbehandling. Behandling Rehabilitering

Kvalitetsrapport. Sunnaas sykehus HF 2010. Pasientbehandling. Behandling Rehabilitering Kvalitetsrapport Sunnaas sykehus HF 1 Pasientbehandling Henvisning Vurdering Innleggelse Behandling Rehabilitering Utskrivning Oppfølging etter utskrivning Sekretariat Avd. for interne tjenester og eiendom

Detaljer

Utarbeidet av: Gunnar hall Skavoll Vår dato Vår referanse 07-01-2015

Utarbeidet av: Gunnar hall Skavoll Vår dato Vår referanse 07-01-2015 Klinikk for teknologi og e-helse Eiendomsavdelingen, Kristiansand Notat Utarbeidet av: Gunnar hall Skavoll Vår dato Vår referanse 07-01-2015 Deres dato Deres referanse Innspill til Utviklingsplan 2030

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

ELEKTRONISK SAMHANDLING. Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst

ELEKTRONISK SAMHANDLING. Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst ELEKTRONISK SAMHANDLING Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI I REHABILITERINGSPROSESSEN. HVA ØNSKER BRUKERNE? Brukerutvalget v/ Karstein Kristensen

Detaljer

Nytt sykehus i Buskerud prosess og foreslått løsning november 2007. NSH-seminar 030408 Svein Jacobsen, tidligere prosjektleder NSG2010

Nytt sykehus i Buskerud prosess og foreslått løsning november 2007. NSH-seminar 030408 Svein Jacobsen, tidligere prosjektleder NSG2010 Nytt sykehus i Buskerud prosess og foreslått løsning november 2007 NSH-seminar 030408 Svein Jacobsen, tidligere prosjektleder NSG2010 Lier 21.725 Røyken 17.280 Hurum 8.799 = 47.804 Sande Svelvik 14.181

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Sunnaas sykehus HF en vei videre

Sunnaas sykehus HF en vei videre Sunnaas sykehus HF en vei videre FRA SKEPSIS TIL BEGEISTRING Videokonferanse som verktøy for bedre samhandling OM SUNNAAS SYKEHUS HF 159 senger, fordelt på Nesodden og Askim 750 ansatte Pasienter kommer

Detaljer

2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1

2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2015-2018 (2035)sendt HSØ 28.4.14, oppdatert til styresak. Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF Hensikt

Detaljer

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

HELSE FONNA - AREALPLAN MULIGHETSSTUDIE 2020

HELSE FONNA - AREALPLAN MULIGHETSSTUDIE 2020 VEDLEGG TEGNINGER OG ILLUSTRASJONER Februar 2012 AREALPLAN HELSE FONNA Tegningsliste: Tegningsliste.xlsx 01.02.2012 Tegningsnr. Tittel Tegningstype PLAN A.H50.001 HAUGESUND EKSISTERENDE BYGNINGER ILLUSTRASJON

Detaljer

Arealforvaltning. Arealforvaltning

Arealforvaltning. Arealforvaltning Arealforvaltning En rådgivers erfaringer Eivind Wium 20.05.2011 Norconsult AS 1 Arealforvaltning En rådgivers erfaringer Er benchmarking mulig? Prosessen med å utvikle et system for arealkoding Planleggingsprosesser

Detaljer

Kvalitetsrapport. Sunnaas sykehus HF 2010. Pasientbehandling. Behandling Rehabilitering

Kvalitetsrapport. Sunnaas sykehus HF 2010. Pasientbehandling. Behandling Rehabilitering Kvalitetsrapport Sunnaas sykehus HF 2 Pasientbehandling Henvisning Vurdering Innleggelse Behandling Rehabilitering Utskrivning Oppfølging etter utskrivning Sekretariat Avd. for interne tjenester og eiendom

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 073-2012 SUNNAAS SYKEHUS HF AVHENDING AV ASKIM SYKEHUS (GNR. 99, BNR. 365 OG 369 I ASKIM KOMMUNE) Forslag til vedtak:

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

FAGNETTVERK HUNTINGTON

FAGNETTVERK HUNTINGTON FAGNETTVERK HUNTINGTON Fagne-verk for kommunale pleie- og omsorgstjenester 3l personer med Hun3ngton sykdom Organisering Funksjon Aktører FAGNETTVERK HUNTINGTON Fagne-verket skal bidra 3l å forbedre omsorgs3lbudet

Detaljer

Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge. Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, Riksrevisjonen

Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge. Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, Riksrevisjonen Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge. Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, Riksrevisjonen Polyteknisk forening Helse 14. april 2010 2 Situasjonen pr 2008 10 mrd kroner i overskridelser

Detaljer

HELSE & REHABILITERING

HELSE & REHABILITERING HELSE & REHABILITERING HØYENHALL HELSE & REHABILITERING Vi bidrar til at du får en god hverdag, enten du har behov for opptrening, intensiv rehabilitering eller avlastning. Hos oss er det godt å være til!

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Rehabilitering av nevromuskulære sykdommer i Norge Sunnaas sykehus HF en vei videre. Brickless centre 22 25 oktober

Rehabilitering av nevromuskulære sykdommer i Norge Sunnaas sykehus HF en vei videre. Brickless centre 22 25 oktober Rehabilitering av nevromuskulære sykdommer i Norge Sunnaas sykehus HF en vei videre Brickless centre 22 25 oktober Litt historie Sunnaas sykehus HF ble grunnlagt av ekteparet Birgit og Rolf Sunnaas i 1954.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014

Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014 Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014 Kompetansetjenesten for barnehabilitering med vekt på spising/ernæring, har gjennomført en kartlegging av behandlingstilbud rundt i

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Nordisk tverrfaglig forum for Dysmeli og armamputasjoner Oslo 13. november 2014 Behandlingsapparat og -muligheter i Norge

Nordisk tverrfaglig forum for Dysmeli og armamputasjoner Oslo 13. november 2014 Behandlingsapparat og -muligheter i Norge Nordisk tverrfaglig forum for Dysmeli og armamputasjoner Oslo 13. november 2014 Behandlingsapparat og -muligheter i Norge Trine Sand Kaastad, Overlege dr. med. Ortopedisk avdeling, OUS - Rikshospitalet

Detaljer

Nærhet på Avstand. Telemedisinsk poliklinikk- Helt hjem til pasienten. Samhandlingskonferansen, Geilo 2014

Nærhet på Avstand. Telemedisinsk poliklinikk- Helt hjem til pasienten. Samhandlingskonferansen, Geilo 2014 Nærhet på Avstand Telemedisinsk poliklinikk- Helt hjem til pasienten 1 Disposisjon 1. Bakgrunn: Geografiske utfordringer Telemedisin Sunnaasmodellen 1. Pilotprosjektet 2. Video 3. Samhandling. 4. Oppsummering/

Detaljer

Styret i Sunnaas sykehus HF. Sak 58/12 Avhending av Askim sykehus (gnr. 99, bnr.365 og 369)

Styret i Sunnaas sykehus HF. Sak 58/12 Avhending av Askim sykehus (gnr. 99, bnr.365 og 369) Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 58/12 Avhending av Askim sykehus (gnr. 99, bnr.365 og 369) Dato: 19.10.2012 Forslag til vedtak: 1. Styret i Sunnaas sykehus HF ber Helse Sør-Øst RHF om samtykke til salg

Detaljer

Kartlegging av behandlingstilbud for barn med spisevansker 2013-2014. Nasjonal kompetansetjeneste for barnehabilitering Spising/ernæring

Kartlegging av behandlingstilbud for barn med spisevansker 2013-2014. Nasjonal kompetansetjeneste for barnehabilitering Spising/ernæring Kartlegging av behandlingstilbud for barn med spisevansker 2013-2014 Nasjonal kompetansetjeneste for barnehabilitering Spising/ernæring Vi ville kartlegge Hvilke helseforetak har behandlingstilbud Diagnosegrupper

Detaljer

Leveringsforhold; Helse Sør-Øst Forsyningssenter og Helseforetakenes hovedlokasjoner

Leveringsforhold; Helse Sør-Øst Forsyningssenter og Helseforetakenes hovedlokasjoner Leveringsforhold; Helse Sør-Øst Forsyningssenter og Helseforetakenes hovedlokasjoner Dokumentet gir informasjon om leveringsforholdene ved Helse Sør Øst Forsyningssenter og Helseforetakenes hovedlokasjoner

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6. Avhending Sykehuset Østfold Sarpsborg

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6. Avhending Sykehuset Østfold Sarpsborg STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/854 Unntatt offentlighet jf offentleglova 23, 1. ledd Avhending Sykehuset Østfold Sarpsborg Sammendrag: Det er innledet

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 124-2008 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket.

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. Utarbeidet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS Juni 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann 3 faser i møte med utfordringene i Midtre Namdal Fase 1. Utredning kunnskapsgrunnlag Fase 2. Dialog om mulige

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

PSA SørlAndet SykehuS SkISSePrOSJekt 25042014

PSA SørlAndet SykehuS SkISSePrOSJekt 25042014 PSA sørlandet sykehus SKISSEPROSJEKT 25042014 Innhold oversiktskart kristiansand, arendal 2 diagram alle alternativer 3 alternativstudier EG, KRISTIASAD alternativ 0 4 Fotografier av eksisterende bebyggelse

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014.

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Publikasjonens tittel: Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Utgitt: 01/2016 Publikasjonsnummer: IS-2406 Utgitt av: Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Treffpunkt ved møterommene 12 1 12 Stillerom 8 2 16 Toaletter 4 1 4 RWC 6 1 6 Sum 248

Treffpunkt ved møterommene 12 1 12 Stillerom 8 2 16 Toaletter 4 1 4 RWC 6 1 6 Sum 248 Romtype m² stk Administrasjon Helse og omsorg Kontor for HoO sjef 0 0 4 kontorplasser i arb.fellesskap for rådgivere 40 40 6 kontorplasser i arb.fellesskap Mottakskontor 60 60 5-6 møterom, ulik størrelse,

Detaljer

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus Bakvakt i norsk helsetjeneste Bildene er hentet fra sykehusets presentasjon Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler

Detaljer

PASIENTPERSPEKTIVET. Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO

PASIENTPERSPEKTIVET. Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO PASIENTPERSPEKTIVET Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO FORVENTNINGER Rehabiliteringstilbud til ALLE som trenger det - NÅR de trenger det. Hva er rehabilitering?

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 Formannskapet behandlet saken den 16.06.2015, saksnr. 91/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2011

Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2011 Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2011 Risikoområder Status Trend Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering neste tertial Kondemnabel bygningsmasse Har fått klarsignal fra HSØ om å iverksette

Detaljer

Har du behov for opptrening/intensiv rehabilitering eller avlastning? Vi kan hjelpe deg!

Har du behov for opptrening/intensiv rehabilitering eller avlastning? Vi kan hjelpe deg! Har du behov for opptrening/intensiv rehabilitering eller avlastning? Vi kan hjelpe deg! OMGIVELSER FASILITETER Høyenhall ligger i naturskjønne omgivelser ved Vik i Hole kommune. Fra den store terrassen

Detaljer

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Informasjonshefte til pasienter og pårørende Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Innholdsfortegnelse Velkommen til sengepost B4.... side 2 Telefonnummer til avdelingen..

Detaljer

Sluttrapport FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Helse Sør-Øst RHF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

Sluttrapport FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Helse Sør-Øst RHF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 930 70 500 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

Nasjonalt kompetansesystem. døvblinde

Nasjonalt kompetansesystem. døvblinde Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde 1 DØVBLINDHET Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemming. Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemming. Den begrenser en persons aktiviteter og hindrer

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Helse Midt-Norge RHF desember 2012 Innledning Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge (HMN)

Detaljer

Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak. HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU

Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak. HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU Ny sykehusstruktur Østfold 2015 Nøkkeltall Sykehuset Østfold 2013 DPS

Detaljer

Sammenhengende, helhetlige og godt koordinerte tjenester

Sammenhengende, helhetlige og godt koordinerte tjenester Sammenhengende, helhetlige og godt koordinerte tjenester Bedre behandling til mennesker med alvorlig psykoselidelse på JDPS Norsk netteverk HPH 24.10.14 Psykosebehandling JDPS Kløver 2, sengepost med 12

Detaljer

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Presentasjon for SSHF Kristiansand, 11/12 2014 Ole Martin Semb, Terramar Kilde: Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptrapport, mottatt 27/11 2014

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, 14.11.14 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF

Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF UNN Tromsø UNN Harstad UNN Narvik Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tilbyr pasienthotell til

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 25. oktober 2012 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: Utkast til leiekontrakt Nåverdiberegning SAK 75/2012 LEIEAVTALE BYGG

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 BODØ Deres ref.: Vår ref.: 2013/2428/GAN Dato: 26.03.2014 Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Vedlagt følger Nordlandssykehusets

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Forslag til vedtak: Styret godkjenner

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Øystein Sende Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Nasjonalt topplederprogram 01.11.2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet

TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet NSH SEMINAR 15.03.02 TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet SIVILARKITEKT MICHAEL RAMM ØSTGAARD 1 Innledning Formålet med seminaret er å drøfte fleksibilitet og tilpasningsevne

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12. 2015 SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

Brukermedvirkning på systemnivå v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, ÅRSRAPPORT, 2010. Versjon: 1.0

Brukermedvirkning på systemnivå v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, ÅRSRAPPORT, 2010. Versjon: 1.0 Versjon: 1.0 ÅRSRAPPORT, 2010 Brukermedvirkning på systemnivå v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Godkjent: Brukegruppen Dato: 22. mars, 2011 Godkjent: Klinikksjef Gisle Meyer Dato: Sammendrag

Detaljer

Utredning av behov og muligheter for Lunner omsorgssenter

Utredning av behov og muligheter for Lunner omsorgssenter Lunner Kommune Lunner omsorgssenter Utredning av behov og muligheter for Lunner omsorgssenter 2013-09-17 Oppdragsnr.: 5133752 - 17.09.2013 Utredning G.M.H. H.S H.S Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

Utviklingshemming og seksuelle overgrep

Utviklingshemming og seksuelle overgrep Utviklingshemming og seksuelle overgrep forebygging og oppfølging Forfattere: Fagkonsulent/fysioterapeut Kirsten Eggen Sykehuset Østfold HF, Seksjon voksenhabilitering Konsulent Wenche Fjeld Sykehuset

Detaljer