SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl i Kommunestyresalen, Alta rådhus.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus."

Transkript

1 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl i Kommunestyresalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 09/911 ØVRE-ALTA SKOLE Alta rådhus, politisk sekretariat, 24. mars Otto Erik Aas leder Torunn Gallavara sekretær Alta kommune ALTA Tlf

2 ØVRE-ALTA SKOLE Saksbehandler: Per Hindenes Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 09/911 Saksnr.: Utvalg Møtedato 17/09 Hovedutvalg for barn og unge /09 Hovedutvalg for barn og unge /09 Formannskapet / Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: 1. Elevene på trinn får sitt tilbud gjennom etablering av midlertidige skolelokaler i Øvre Alta. Disse lokalene skal også gi skolefritidsordningen lokaler. Dette betinger at Alta kommune bevilger nødvendige midler til en slik løsning. Administrasjonen bes innhente anbud med sikte på å fremme en bevilgningssak for kommunestyret. 2. Elevene på trinn gis et skoletilbud ved Saga skole. 3. Det må utredes nærmere i samråd med foresatte hvordan tilbudet til elever i basen ved Øvre Alta skole skal sikres og gjennomføres på en tilfredsstillende måte. 4. Det vurderes særskilt i samråd med foresatte hvordan skoletilbudet for elevene på trinn fra Gargia området kan sikres med minst mulig belastning for elevene. Hovedutvalg for barn og unges behandling den : Behandling: Forslag fremmet i møtet: Ny 2. setning i pkt. 1 v/administrasjon v/per Hindenes: Kostnadsrammen for et slikt midlertidig skolebygg settes til inntil kr. 2,5 millioner. AP v/monica Nielsen: Saken utsettes i påvente av at administrasjon utreder Øytun som skolealternativ. Utsettelsesforslaget vedtatt enstemmig. Hovedutvalg for barn og unges vedtak den : Saken utsettes i påvente av at administrasjon utreder Øytun som skolealternativ. Side 2 av 12

3 Vedlegg: - Høringsdokument fra Barn og unge sektoren datert Høringsuttalelse fra foreldre til nåværende 1.trinn ved Øvre Alta skole - Utdanningsforbundets klubb ved Saga skole - Samarbeidsutvalget ved Saga skole - Brev fra 2 foreldre med barn ved Øvre Alta skole - Samarbeidsutvalget ved Øvre Alta skole Andre saksdok.: Bakgrunn: Alta kommunestyre gjorde slikt vedtak i sak : Kommunestyret vedtar å gjennomføre asbestsanering, bygningsmessig gjenoppbygging og utskifting av teknisk anlegg ved Øvre-Alta skole i hht. forprosjekt datert for en totalkostnad på kr. 16 mill. Kommunestyret ber om at sektor for barn og unge utreder og planlegger, i nært samarbeid med skole og foreldre, for midlertidig drift og omplassering av ansatte og elever ved skolen for at arbeidene kan gjennomføres på en sikker og rasjonell måte. Videre ber plan og byggekomiteen om at Barn og unge sektoren planlegger anskaffelser av inventar, møbler og annet utstyr samt teknisk infrastruktur knyttet til IKT og kommunikasjon. Det bes om at utskifting av vinduer vurderes innenfor kostnadsrammen på 16 mill. kroner. Kommunestyret har gitt Barn og unge sektoren i oppdrag å utrede og planlegge for midlertidig drift og omplassering av ansatte elever. Kommunestyret valgte i sak å ikke støtte forslag fra administrasjonen der det het: Det etableres midlertidige skolebygg for å løse romutfordringene i utbyggingsperioden. Kostnadene inngår i byggeprosjektet (25,0 mill + 3,8 mill) Kommunestyrets valg er forstått slik at de samlede kostnadene ved å etablere en midlertidig skole var for store samt at det ble bedt om at andre måter å løse utfordringen på ble utredet og undersøkt. Administrasjonen har fulgt opp saken gjennom: Side 3 av 12

4 - Møte med samarbeidsutvalget ved Øvre Alta skole - Samarbeidsmøte mellom rektor ved Øvre Alta skole Torill Sætermo og rektor ved Saga skole Anne Britt Eilertsen. Fra administrasjonen deltok sektorleder Per Hindenes og nestleder Tor Fredriksen - Utarbeiding og utsending av høringsdokument datert med høringsfrist 6.mars Deltakelse på foreldremøte ved Saga skole - Deltakelse på 2 foreldremøter ved Øvre Alta skole Høring/merknader: Det har kommet inn høringssvar fra følgende: Høringsuttalelse fra foreldre til nåværende 1.trinn ved Øvre Alta skole Disse foreldrene sier blant annet: Egne midlertidige lokaler i Øvre Alta i form av en brakkerigg ser vi som det eneste akseptable alternativet neste skoleår. Dette gjelder spesielt for de yngste elevene som i løpet av dette første skoleåret har vent seg til skolehverdagen sammen med sin klasse og sine lærere på Øvre Alta skole. 1. Trygghet for ungene Det er svært viktig at det gode og trygge miljøet som er opparbeidet i 1. trinn dette skoleåret, kan fortsette neste skoleår på samme sted, i samme gruppe, med de samme strukturer og i hovedsak med de samme lærere/assistenter. For mange elever kan dette være avgjørende for å få det læringsutbyttet neste skoleår som de har krav på. Anbefalinger fra faglige miljøer anbefaler også at ungene ikke blir flyttet, dette både ut fra vurdering av læring og trygghet. 2. Mindre areal Det blir trangt i en brakkerigg, men det går bra for et år. Utearealene i Øvre Alta er flotte, og det er gymsal og andre muligheter tilgjengelig innen kort avstand. Sammen med kreative lærere vil dette oppveie at det vil mangle spesialrom i en brakkerigg. 3. Reisetid Reisetida er lang for mange elever siden avstandene er store i Øvre Alta skolekrets. For en del av de yngste elevene er det ganske skremmende å være på samme buss som de eldste elevene, og det er viktig at denne belastningen ikke blir større ved at reisetida økes. 4. SFO Kjøring av barna til SFO og henting etterpå kan fortsette som før. Det er store avstander i Øvre Alta skolekrets og for mange går det mye tid til kjøring, noe som fungerer ok siden mange kjører forbi Øvre Alta på vei til og fra arbeid. Utdanningsforbundets klubb ved Saga skole I uttalelsen framholdes det at det ikke er plass for alle elevene ved Saga skole. Det vil derfor være en bedre løsning å anvende Transfarelv skole for elevene på 1.-4.trinn. Da Side 4 av 12

5 vil alle elevene bli bedre ivaretatt, og det kan etableres et SFO tilbud for elevene fra Øvre Alta. Det pekes videre på at en løsning med saga skole for alle elevene fra Øvre Alta vil medføre en overbefolket Saga skole, og det vil være ulemper for alle elever og for de ansatte. Samarbeidsutvalget ved Saga skole Bakgrunn for Samarbeidsutvalgets uttalelse er råd fra FAU, skolemiljøutvalget og foreldrerådet. Samarbeidsutvalget tilråd: Transfarelv skole velges som skolested for 1. til og med 4. trinn på Øvre Alta skole. Der er det også mulighet for SFO. Samarbeidsutvalget ber om at brakka blir stående ved skolen for at det skal bli tilstrekkelig med plass dersom denne løsningen blir valgt trinn på Øvre Alta får saga skole som skolested. Samarbeidsutvalget forutsetter at 7 trinnselever som hører til Transfarelv skolekrets også får mulighet til å gå på Saga skole dersom skolen skal ha elever på 7 trinn. Alta kommune bes ferdigstille gangvei med gatelys fra grustaket til Utsikten. Dette fordi trafikken vil øke for barn som går til skolen via grustaket. De vil måtte gå i kjørebanen. Der er smal vei, som mangler lys. Mange kommer med fart opp bakken for å slippe opp vinterstid. Det er både bakketopp og sving like oppfor bakken. Brev fra 2 foreldre med barn ved Øvre Alta skole Peker på at det vil bli mye ekstra transporttid om elevene plasseres ved Saga skole. Vanskelig å holde elevene samlet når familier får store ekstrabelastninger. Samarbeidsutvalget ved Øvre Alta skole Ved å velge en skoleløsning som innebærer at elevene skal fordeles på forskjellige skoler eller busses til Saga eller Saga/ Transfarelv skole, vil man få mange og store ulemper som ikke er til elevenes beste: Det vil bli stor utrygghet ved lang og tidkrevende skolevei Det foreslås at elevene i Gargia kan plasseres ved sentrumsnære skoler fordi de vil få for lang skolevei til Saga. Per Hindenes fraråder samtidig at man skal spre elevene fordi det er uheldig for barn og disse elevene vil da bli sterkt rammet og blir da fratatt muligheten til samhørighet med resten av Øvre Alta skole Det vil bli store familiekostnader i form av ekstra kjøring, redusert tid med barna, foreldre må redusere sin stilling på grunn av ekstra kjøring og kilometergrensen på bilforsikringen må økes Det vil også bli fremtidige sosiale kostnader for det enkelte barn som ikke er lett å måle, i form av utrygghet og det som dette vil medføre på sikt Prosessene i utviklingsarbeidet av læringsmiljøet ved skolen vil bli brutt Elever med spesielle behov vil måtte etablere nye rutiner og strukturer for sin opplæring, noe som er tidkrevende og ikke gunstig for læring Foreldre med behov for SFO-plass til sine barn vil få en uforholdsmessig lang og tidkrevende vei ved henting og bringing til SFO, særlig på skolefrie dager da det ikke vil gå skolebuss. Enkelte av foreldrene vil av denne grunn kanskje se seg nødt til å ta barna ut av SFO og finne på egne løsninger. Barna vil da miste en viktig sosial Side 5 av 12

6 læringsarena og muligheten til å utvikle den sosiale kompetansen vil bli forringet Ved en plassering på Saga skole vil inntaket av SFO-barn måtte reduseres både for Øvre Alta og Saga skole på grunn av plassmangel. Barna blir rammet sosialt på fritiden Mye av tiden vil bli tilbragt i en buss. Det er ikke gunstig for læring å bruke så mye tid til transport til og fra skolested. Tid til lekser og familiesamvær vil i tillegg bli rammet Å velge en løsning der elevene skal gå på to forskjellige skoler, Saga og Transfarelv, vil være uhensiktsmessig i forhold til splitting av søsken. I tillegg skulle utgangspunktet være flytting av skolen som en enhet. Det vil også bli en utfordring for lærerkollegiet og foreldrene å ha to skolesteder å forholde seg til Alle rådsorganene ved skolen har uttalt seg helt klart på at alternativ 1 er det beste for elevene. Vi ser ikke at de andre alternativene ivaretar elevene og deres læringsprosess på en forsvarlig måte, da de inneholder for mange og for kostbare ulemper. Vi er klar over at kommunestyret har stemt ned alternativ 1, men vi er av den klare oppfatning av at det den gang ikke forelå en faglig utredning på hvilken betydning andre alternativer ville få for elevene. Politikerne må lytte til de som har kompetansen på barn og barns beste. Vi vil også benytte anledningen til å peke på det faktum at ikke hele skolen omfattes av asbestsaneringen. Det vil være totalt uforsvarlig å ikke oppgradere klasserommene i de to avdelingene som i utgangspunktet ikke skal berøres. Elevene vil da komme tilbake til en skole med A- og B-standard på klasserommene. I tillegg vil det ikke være særlig energiøkonomisk at man ikke samtidig skifter ut gamle, trekkfulle vinduer. Vi anser det som svært viktig at hele skolen framstår som fremtidsrettet med samme standard på alle klasserom. Vurdering: Kommunestyret sa nei til en løsning med midlertidige lokaler i form av en brakkerigg ved Øvre Alta skole. Da kommunestyret forkastet forslaget fra administrasjonen var det ut fra viktige økonomiske forhold. Kommunen stod i en situasjon med økende rentekostnader og et sterkt behov for å redusere kommunens samlede investeringer. Disse perspektiv var viktige og det ble vedtatt at det skulle utredes alternativer som ikke medførte så vidt store kostnader. Med bakgrunn i slike betraktninger fattet kommunestyret vedtak om å redusere kostnadene ved prosjektet til et minimum. Det vises også til at prosjektet i dag bare omfatter asbestsanering og tekniske anlegg. Det betyr at de arealer som ikke har asbest vil forbli uendret. Det er grunn til å reise spørsmålet om ikke det vil være klokt å sikre en renovering også av den øvrige del av byggmassen. Utskifting av vinduer, oppgradering av gulv og vegger samt etablering av et rom for stell knyttet til skolens Side 6 av 12

7 base for elever med særskilte behov vil være tiltak som bidrar til at skolen framstår som ny og uten vesentlige behov for stort vedlikehold. Kommunestyret ba om at alternative løsninger ble utredet. Slike alternativer framgår av høringsdokumentet som ble sendt de berørte parter : Alternativ 1: Undervisningstilbudet etableres i midlertidige lokaler ved skolen Alternativ 2: Elevene plasseres ved andre skoler i sentral Alta ( Gakori, Bossekop, Komsa og Elvebakken) Alternativ 3: Elevene plasseres ved Saga skole Når det gjelder sakens lovforhold vises det vedlagte notat som redegjør for de lovbestemmelser som regulerer saksfelt vedrørende skole og skoletilhørighet. Videre kom det fram et alternativ 4 i høringsrunden: Alternativ 4: Elevene fra trinn plasseres på Transfarelv skole og elevene på 5.-7.trinn plasseres ved Saga skole Dette alternativet var ikke med i administrasjonens utredning fordi kommunen hadde annonsert bygget til salg. Etter samtale med Hovedutvalgsleder og rådmann ble dette alternativet likevel løftet fram i prosessen. Generelt kan det sies at det i høringen først og fremst framstår to alternativer. Det ene er å ta i bruk Transfarelv skole og Saga skole for å finne en skoleløsning skoleåret 2009/10 for elevene fra Øvre Alta. Det andre alternativet er å etablere en midlertidig skoleløsning i Øvre Alta. De øvrige alternativene er i all hovedsak ikke vurdert som egnete løsninger av de som har uttalt seg. Det vil også være mulig å lage andre alternativer i kombinasjon med de foran nevnte. Romforhold Av høringene framgår at ingen støtter at alle elever flyttes til Saga skole. En gjennomgang av romforhold ved befaring viste at det teknisk var mulig med en samlokalisering på Saga skole, men det ville bli utrolig trangbodd. Ulempene for alle både elever og lærere vil være store, og det kan berettiget stilles spørsmål om en slik løsning vil være uheldig ut fra læringsmiljøet for elever. Side 7 av 12

8 Innspillet om å bruke Transfarelv skole for en del av elevene ville løse en del av disse utfordringene. Den løsningen vil gi ansatte og elever på Saga skole rimelig gode vilkår selv om trinn fra Øvre Alta ble flyttet dit. Bruk av Transfarelv skole for 1-4. trinn vil være mulig med 68 elever, men det vil trolig være nødvendig med å leie den brakkeriggen som har vært ved Transfarelv skole de siste 1,5 år for å få tilfredsstillende forhold trinn vil utgjøre 46 elever. Disse vil på en grei måte kunne få rimelig gode vilkår ved Saga skole. Det er imidlertid grunn til å peke på at en del foresatte i møter har varslet at de vil ønske andre løsninger for egne barn. Her er det særlig foresatte som har elever på 7.trinn neste år ved Øvre Alta skole som har varslet at de vil søke om at deres elev får gå på annen skole. Skyss Fylkeskommunen organiserer skyss og sikrer drift av dette tilbudet. Kommunen betaler en egenandel for skyss lik billettpris. Fra fylkeskommunens reglement gjengis: Elever i 1. klasse som har minst 2 km skoleveg og elever i 2. til 10. klasse som har minst 4 km avstand fra dør til dør langs veg regnet fra bopel til skole en veg, har krav på skoleskyss. Tilsvarende rett har også elever som bor slik til at de mellom hjem og skole må benytte båt/ferje, eller elever som er funksjonshemmet. Både for elever som er avhengige av båt/ferjetransport og elever som er funksjonshemmet gjelder ingen krav om avstandsgrense for retten til fri skoleskyss. Kommunen fastsetter mønsteret for skolene gjennom forskrift, og fylket vil organisere transporten. I utreningen er det pekt på at det vil være påkrevet med egen skyss for elevene som skal reise fra Øvre Alta. Det medfører at den samkjøring og sambruk som gjennomføres i dag ikke vil være mulig. Begrunnelsen for å sette opp unik skyss for elevene fra Øvre Alta er å redusere transporttiden. Vi må påregne at det vil medføre ekstra kostnader for å få organisert skyssen slik det er beskrevet i notatet Skoleløsning Disse kostnadene er ikke beregnet, og det forutsettes en utredning av disse kostnadene særskilt når kommunen har fattet vedtak om skoleløsning. Side 8 av 12

9 En skoleløsning i Saga og Transfarelv vil medføre økte skysskostnader for kommunen for de elevene som i dag ikke har skyss. Den kommunale egenandel til skyss vil likevel ikke være en vesentlig kostnad. Med unntak av elever som på grunn av funksjonshemming må ha transport fra dør til dør, må det aksepteres at elevene må gå til/fra transportmidlet i samband med skoleskyssen. I samsvar med anbefaling fra Kirke- og undervisningsdepartementet regnes følgende som akseptabel tid underveis (reisetid + gangtid + ventetid en veg): For klasse For klasse For klasse inntil 45 minutter inntil 60 minutter inntil 75 minutter Reisetiden omfatter også en gjennomsnittlig ventetid på ca minutter på bussholdeplass. Kommunen vil fortsatt ha ansvaret for at eventuelt tilsyn etableres i slike tilfeller. Reisetid for elevene fra Øvre Alta vil utgjøre en betydelig belastning for elevene. Reisetida for noen elever vil overskride veiledende anbefaling fra Kirke og Undervisningsdepartementet på 45 minutter en vei for trinn. I reisetiden skal også ventetid iberegnes. Det er videre slik at buss til Saga skole stopper på riksvegen slik at elevene vil få en gåtur fra busstopp til skolen på ca 15 minutter for de minste elevene. I sum vil derfor flere elever få en for lang reisetid. Det er også slik at elever fra Gargia området vil få en vesentlig lengre skyss, og reisetiden for disse elevene vil være lang. I sum vil reisetiden for de minste elevene innebære at de vil bruke 1,5 timer til opp mot 3 timer hver dag på skoleveien. Dette er en betydelig belastning for de minste elevene. Dersom de minste elevene fikk bruke Transfarelv skole vil reisetiden bli kortere fordi turen fra busstopp til skole bare er på 3-5 minutter. De eldre elevene tåler noe lengre reisetid, og dette er også angitt i veiledningen fra departementet ettersom deres samlede reisetid en vei er oppgitt til 60 min for 4.-6.klasse og til 75 minutter for de elevene som er eldre. Skysstiden vil med en løsning der Øvre Alta skole gis et skoletilbud i Saga trolig bryte veiledende tidsramme for elevene på trinn. Det betinger samtidig at det etableres egen skyss for elever fra Gargia området med minibuss eller maksitaksi. Samlet er det slik at elevenes reisetid bør tillegges vekt både i forhold til trivsel og i forhold til læring. Tidsbruken som elevene vil ha knyttet til skyss vil påvirke livskvaliteten. Samtidig er det viktig å understreke at dette ikke er en permanent ordning, men en midlertidig ordning for et år. Side 9 av 12

10 SFO Skolefritidsordningen medfører en betydelig utfordring. I løsningsforslaget om å bruke Saga skole er det forutsatt at det etableres en midlertidig SFO base i form av en brakke for å imøtekomme foresattes behov for plass. Dersom en velger Transfarelv skole for trinn, vil ikke behovet for en slik ordning være til stede. Imidlertid er utfordringene med SFO bare en liten del av utfordringen. SFO brukes av foresatte før skolen starter og etter at skolen er ferdig. SFO er et tilbud til barn som skal gi foresatte trygghet og barna opplevelser og læring i den periode skolen ikke er idrift. SFO fordrer at de foresatte leverer sine barn og henter sine barn. Det vil innebære at familier må belage seg på en vesentlig større tidsbruk for å kunne bruke SFO fordi de må kjøre til Saga eller til Transfarelv. Etablering av SFO vil medføre vesentlige ulemper for familier knyttet til henting og bringing. Ulempene kan kort listes opp slik: Tidlig morgen og sein ettermiddag Familier må belage seg på å kjøre tidligere hjemmefra og ankomme seinere hjem. Total mertid vil avhenge av bosted og arbeidssted, men det er trolig snakk om en samlet mertid på opp mot en time pr dag. Økonomi Det å kjøre barna hver dag 3-5 km mer enn de ellers gjør vil koste penger i form av kostnader til drivstoff, merkostnader til forsikring. Samlet mer kjørelengde vil i løpet av et år bli km. For en familie vil dette bli et vesentlig innhogg i familieøkonomien. Evnen til å bære en slik merkostnad vil være avhengig av familiens samlede økonomi. Tidskostnader Den tiden som familiene bruker på transport til og fra skole og sfo vil medføre at familier får mindre tid til å være familier og til å sikre andre aktiviteter. Det innebærer at den løsning som velges også vil påvirke familiens samlede kvalitet. På folkemøte ble det framholdt at en løsning med SFO tilbud i Saga eller Transfarelv kan føre til at noen finner å ville redusere sin stilling for å klare å gjennomføre merarbeidet som en slik løsning innebærer. I forhold til disse argument kan det anføres at den løsning som skal gjennomføres er midlertidig og gjelder for 1 år. Ulempene er med andre ord av begrenset varighet. Samfunnsmessig må det også reises spørsmål ved om det er god miljøpolitikk å legge til rette for løsninger som medfører merbruk av bil og derved økte utslipp. Side 10 av 12

11 På foreldremøte i Øvre Alta ble det også foreslått å etablere en egen SFO i Øvre Alta. Det vil bli en svært kompleks sak å drifte og brukervennligheten vil bli redusert. Dette skyldes i første rekke at det vil være vanskelig for elevene å komme til SFO om morgenen for så å kjøre videre med buss. De skal deretter kjøres fra skolen til SFO om ettermiddagen. Samlede kostnader Etablering av et skoletilbud i Saga og Transfarelv vil utløse merkostnader enten på familiers hånd eller på kommunens hånd. De vesentligste kostnadene forbundet med elevskyss vil bli dekket av fylkeskommunen. Kommunen vil likevel få noen merkostnader knyttet til unik skyss og det at flere elever må skysses. Dersom det velges en løsning med Transfarelv skole som skolested for klasse må kommunen sikre videre leie av den brakkreigg som har vært ved skolen de siste årene. Denne vil være helt nødvendig for å gi elevene et tilfredsstillende tilbud skolemessig. Dersom Saga skole velges må Saga skole få etablert en brakkerigg med minst 2 klasserom for å kunne møte utfordringene med tilstrekkelig areal. Brakkeriggen kan i tillegg sikre drift av SFO. Kostnader på familienes hånd er knyttet til tidskostnader og kostnader forbundet med transport. Samfunnsmessige kostnader er knyttet opp mot miljøkostnader der vi lager løsninger som medfører betydelig transport av elever. Slik transport skjer effektivt med busser, men vil like fullt medføre økt miljøbelastning. Tilsvarende vil familiers bringing og henting til/fra SFO medføre slik økt miljøbelastning. Mulige løsninger Ut fra at reisetiden for de minste vil være lang kan det være en mulig løsning å etablere en midlertidig skoleløsning for trinn i Øvre Alta. Det må da bygges en brakkerigg med tilstrekkelige arealer for skoleformål og SF formål. Den løsningen vil imøtekomme følgende forhold: Elevene på trinn vil bli holdt samlet Transporttid/reisetid til skole for elevene vil bli som i dag Foresatte vil få et SFO tilbud som ikke medfører endringer i forhold til dagens løsning Kommunen vil få kostnader til en slik rigg. Basert på kostnader for de midlertidige barnehagene, anslås kostnaden ved en slik løsning til å bli ca 2,3 millioner. Kostnader fordeles da med: Side 11 av 12

12 Leie kr Rigg kr Nedrigging kr Elevene på trinn kan da gis et skoletilbud ved Saga skole. En samlet vurdering der følgende hensyn tillegges vekt: Barns beste med vekt på reisetid og belastning Kostnader for familier Skolefritidsordningen som et velferdstilbud gjør at det tilrås en løsning der elevene ved Øvre Alta skole får et slikt tilbud skoleåret 2009/10 mens skolen renoveres: 5. Elevene på trinn får sitt tilbud gjennom etablering av midlertidige skolelokaler i Øvre Alta. Disse lokalene skal også gi skolefritidsordningen lokaler. 6. Elevene på trinn gis et skoletilbud ved Saga skole. 7. Det må utredes nærmere i samråd med foresatte hvordan tilbudet til elever i basen ved Øvre Alta skole skal sikres og gjennomføres på en tilfredsstillende måte. Side 12 av 12

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonishuset Møtedato: 26.03.2014 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial MØTEBOK Arkivsaknr.: 13/775-4 Løpenr.: 5489/13 Arkivnr.: G40 &13 Saksbeh.: Anne Marie Lobben Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

"DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..."

DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1... SØR-VARANGER KOMMUNE "DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..." FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 Da klokka klang, tekst av Margrethe Munte 1 Innledning... 3 1.1 Tilbakeblikk... 5 2 Læreplanen

Detaljer

Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune.

Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune. Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune. Rapport fra forprosjektgruppa for renovering av skoleanlegg i kommunen. Juni 2002. 1 Utfordringer vedrørende utbedring og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 15.03.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES 1. oktober 2008. 1 FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES Innhold: 1 Innledning. 3 1.1 Bakgrunn for utredningen. 3 1.2 Organiseringen av utredningsarbeidet. 3 2 Aktuelle bestemmelser

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR

HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR Side 1 av 42 HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR INNHOLD Oppsummering... 3 Innledning... 4 Samfunnsmessige konsekvenser... 5 Bygdeutvikling og boligmønster... 5 Sosiale forhold og miljø... 5 Trafikksikkerhet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013.

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013. MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 28.01.2014 Tid: 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer