SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl i Kommunestyresalen, Alta rådhus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus."

Transkript

1 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl i Kommunestyresalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 09/911 ØVRE-ALTA SKOLE Alta rådhus, politisk sekretariat, 24. mars Otto Erik Aas leder Torunn Gallavara sekretær Alta kommune ALTA Tlf

2 ØVRE-ALTA SKOLE Saksbehandler: Per Hindenes Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 09/911 Saksnr.: Utvalg Møtedato 17/09 Hovedutvalg for barn og unge /09 Hovedutvalg for barn og unge /09 Formannskapet / Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: 1. Elevene på trinn får sitt tilbud gjennom etablering av midlertidige skolelokaler i Øvre Alta. Disse lokalene skal også gi skolefritidsordningen lokaler. Dette betinger at Alta kommune bevilger nødvendige midler til en slik løsning. Administrasjonen bes innhente anbud med sikte på å fremme en bevilgningssak for kommunestyret. 2. Elevene på trinn gis et skoletilbud ved Saga skole. 3. Det må utredes nærmere i samråd med foresatte hvordan tilbudet til elever i basen ved Øvre Alta skole skal sikres og gjennomføres på en tilfredsstillende måte. 4. Det vurderes særskilt i samråd med foresatte hvordan skoletilbudet for elevene på trinn fra Gargia området kan sikres med minst mulig belastning for elevene. Hovedutvalg for barn og unges behandling den : Behandling: Forslag fremmet i møtet: Ny 2. setning i pkt. 1 v/administrasjon v/per Hindenes: Kostnadsrammen for et slikt midlertidig skolebygg settes til inntil kr. 2,5 millioner. AP v/monica Nielsen: Saken utsettes i påvente av at administrasjon utreder Øytun som skolealternativ. Utsettelsesforslaget vedtatt enstemmig. Hovedutvalg for barn og unges vedtak den : Saken utsettes i påvente av at administrasjon utreder Øytun som skolealternativ. Side 2 av 12

3 Vedlegg: - Høringsdokument fra Barn og unge sektoren datert Høringsuttalelse fra foreldre til nåværende 1.trinn ved Øvre Alta skole - Utdanningsforbundets klubb ved Saga skole - Samarbeidsutvalget ved Saga skole - Brev fra 2 foreldre med barn ved Øvre Alta skole - Samarbeidsutvalget ved Øvre Alta skole Andre saksdok.: Bakgrunn: Alta kommunestyre gjorde slikt vedtak i sak : Kommunestyret vedtar å gjennomføre asbestsanering, bygningsmessig gjenoppbygging og utskifting av teknisk anlegg ved Øvre-Alta skole i hht. forprosjekt datert for en totalkostnad på kr. 16 mill. Kommunestyret ber om at sektor for barn og unge utreder og planlegger, i nært samarbeid med skole og foreldre, for midlertidig drift og omplassering av ansatte og elever ved skolen for at arbeidene kan gjennomføres på en sikker og rasjonell måte. Videre ber plan og byggekomiteen om at Barn og unge sektoren planlegger anskaffelser av inventar, møbler og annet utstyr samt teknisk infrastruktur knyttet til IKT og kommunikasjon. Det bes om at utskifting av vinduer vurderes innenfor kostnadsrammen på 16 mill. kroner. Kommunestyret har gitt Barn og unge sektoren i oppdrag å utrede og planlegge for midlertidig drift og omplassering av ansatte elever. Kommunestyret valgte i sak å ikke støtte forslag fra administrasjonen der det het: Det etableres midlertidige skolebygg for å løse romutfordringene i utbyggingsperioden. Kostnadene inngår i byggeprosjektet (25,0 mill + 3,8 mill) Kommunestyrets valg er forstått slik at de samlede kostnadene ved å etablere en midlertidig skole var for store samt at det ble bedt om at andre måter å løse utfordringen på ble utredet og undersøkt. Administrasjonen har fulgt opp saken gjennom: Side 3 av 12

4 - Møte med samarbeidsutvalget ved Øvre Alta skole - Samarbeidsmøte mellom rektor ved Øvre Alta skole Torill Sætermo og rektor ved Saga skole Anne Britt Eilertsen. Fra administrasjonen deltok sektorleder Per Hindenes og nestleder Tor Fredriksen - Utarbeiding og utsending av høringsdokument datert med høringsfrist 6.mars Deltakelse på foreldremøte ved Saga skole - Deltakelse på 2 foreldremøter ved Øvre Alta skole Høring/merknader: Det har kommet inn høringssvar fra følgende: Høringsuttalelse fra foreldre til nåværende 1.trinn ved Øvre Alta skole Disse foreldrene sier blant annet: Egne midlertidige lokaler i Øvre Alta i form av en brakkerigg ser vi som det eneste akseptable alternativet neste skoleår. Dette gjelder spesielt for de yngste elevene som i løpet av dette første skoleåret har vent seg til skolehverdagen sammen med sin klasse og sine lærere på Øvre Alta skole. 1. Trygghet for ungene Det er svært viktig at det gode og trygge miljøet som er opparbeidet i 1. trinn dette skoleåret, kan fortsette neste skoleår på samme sted, i samme gruppe, med de samme strukturer og i hovedsak med de samme lærere/assistenter. For mange elever kan dette være avgjørende for å få det læringsutbyttet neste skoleår som de har krav på. Anbefalinger fra faglige miljøer anbefaler også at ungene ikke blir flyttet, dette både ut fra vurdering av læring og trygghet. 2. Mindre areal Det blir trangt i en brakkerigg, men det går bra for et år. Utearealene i Øvre Alta er flotte, og det er gymsal og andre muligheter tilgjengelig innen kort avstand. Sammen med kreative lærere vil dette oppveie at det vil mangle spesialrom i en brakkerigg. 3. Reisetid Reisetida er lang for mange elever siden avstandene er store i Øvre Alta skolekrets. For en del av de yngste elevene er det ganske skremmende å være på samme buss som de eldste elevene, og det er viktig at denne belastningen ikke blir større ved at reisetida økes. 4. SFO Kjøring av barna til SFO og henting etterpå kan fortsette som før. Det er store avstander i Øvre Alta skolekrets og for mange går det mye tid til kjøring, noe som fungerer ok siden mange kjører forbi Øvre Alta på vei til og fra arbeid. Utdanningsforbundets klubb ved Saga skole I uttalelsen framholdes det at det ikke er plass for alle elevene ved Saga skole. Det vil derfor være en bedre løsning å anvende Transfarelv skole for elevene på 1.-4.trinn. Da Side 4 av 12

5 vil alle elevene bli bedre ivaretatt, og det kan etableres et SFO tilbud for elevene fra Øvre Alta. Det pekes videre på at en løsning med saga skole for alle elevene fra Øvre Alta vil medføre en overbefolket Saga skole, og det vil være ulemper for alle elever og for de ansatte. Samarbeidsutvalget ved Saga skole Bakgrunn for Samarbeidsutvalgets uttalelse er råd fra FAU, skolemiljøutvalget og foreldrerådet. Samarbeidsutvalget tilråd: Transfarelv skole velges som skolested for 1. til og med 4. trinn på Øvre Alta skole. Der er det også mulighet for SFO. Samarbeidsutvalget ber om at brakka blir stående ved skolen for at det skal bli tilstrekkelig med plass dersom denne løsningen blir valgt trinn på Øvre Alta får saga skole som skolested. Samarbeidsutvalget forutsetter at 7 trinnselever som hører til Transfarelv skolekrets også får mulighet til å gå på Saga skole dersom skolen skal ha elever på 7 trinn. Alta kommune bes ferdigstille gangvei med gatelys fra grustaket til Utsikten. Dette fordi trafikken vil øke for barn som går til skolen via grustaket. De vil måtte gå i kjørebanen. Der er smal vei, som mangler lys. Mange kommer med fart opp bakken for å slippe opp vinterstid. Det er både bakketopp og sving like oppfor bakken. Brev fra 2 foreldre med barn ved Øvre Alta skole Peker på at det vil bli mye ekstra transporttid om elevene plasseres ved Saga skole. Vanskelig å holde elevene samlet når familier får store ekstrabelastninger. Samarbeidsutvalget ved Øvre Alta skole Ved å velge en skoleløsning som innebærer at elevene skal fordeles på forskjellige skoler eller busses til Saga eller Saga/ Transfarelv skole, vil man få mange og store ulemper som ikke er til elevenes beste: Det vil bli stor utrygghet ved lang og tidkrevende skolevei Det foreslås at elevene i Gargia kan plasseres ved sentrumsnære skoler fordi de vil få for lang skolevei til Saga. Per Hindenes fraråder samtidig at man skal spre elevene fordi det er uheldig for barn og disse elevene vil da bli sterkt rammet og blir da fratatt muligheten til samhørighet med resten av Øvre Alta skole Det vil bli store familiekostnader i form av ekstra kjøring, redusert tid med barna, foreldre må redusere sin stilling på grunn av ekstra kjøring og kilometergrensen på bilforsikringen må økes Det vil også bli fremtidige sosiale kostnader for det enkelte barn som ikke er lett å måle, i form av utrygghet og det som dette vil medføre på sikt Prosessene i utviklingsarbeidet av læringsmiljøet ved skolen vil bli brutt Elever med spesielle behov vil måtte etablere nye rutiner og strukturer for sin opplæring, noe som er tidkrevende og ikke gunstig for læring Foreldre med behov for SFO-plass til sine barn vil få en uforholdsmessig lang og tidkrevende vei ved henting og bringing til SFO, særlig på skolefrie dager da det ikke vil gå skolebuss. Enkelte av foreldrene vil av denne grunn kanskje se seg nødt til å ta barna ut av SFO og finne på egne løsninger. Barna vil da miste en viktig sosial Side 5 av 12

6 læringsarena og muligheten til å utvikle den sosiale kompetansen vil bli forringet Ved en plassering på Saga skole vil inntaket av SFO-barn måtte reduseres både for Øvre Alta og Saga skole på grunn av plassmangel. Barna blir rammet sosialt på fritiden Mye av tiden vil bli tilbragt i en buss. Det er ikke gunstig for læring å bruke så mye tid til transport til og fra skolested. Tid til lekser og familiesamvær vil i tillegg bli rammet Å velge en løsning der elevene skal gå på to forskjellige skoler, Saga og Transfarelv, vil være uhensiktsmessig i forhold til splitting av søsken. I tillegg skulle utgangspunktet være flytting av skolen som en enhet. Det vil også bli en utfordring for lærerkollegiet og foreldrene å ha to skolesteder å forholde seg til Alle rådsorganene ved skolen har uttalt seg helt klart på at alternativ 1 er det beste for elevene. Vi ser ikke at de andre alternativene ivaretar elevene og deres læringsprosess på en forsvarlig måte, da de inneholder for mange og for kostbare ulemper. Vi er klar over at kommunestyret har stemt ned alternativ 1, men vi er av den klare oppfatning av at det den gang ikke forelå en faglig utredning på hvilken betydning andre alternativer ville få for elevene. Politikerne må lytte til de som har kompetansen på barn og barns beste. Vi vil også benytte anledningen til å peke på det faktum at ikke hele skolen omfattes av asbestsaneringen. Det vil være totalt uforsvarlig å ikke oppgradere klasserommene i de to avdelingene som i utgangspunktet ikke skal berøres. Elevene vil da komme tilbake til en skole med A- og B-standard på klasserommene. I tillegg vil det ikke være særlig energiøkonomisk at man ikke samtidig skifter ut gamle, trekkfulle vinduer. Vi anser det som svært viktig at hele skolen framstår som fremtidsrettet med samme standard på alle klasserom. Vurdering: Kommunestyret sa nei til en løsning med midlertidige lokaler i form av en brakkerigg ved Øvre Alta skole. Da kommunestyret forkastet forslaget fra administrasjonen var det ut fra viktige økonomiske forhold. Kommunen stod i en situasjon med økende rentekostnader og et sterkt behov for å redusere kommunens samlede investeringer. Disse perspektiv var viktige og det ble vedtatt at det skulle utredes alternativer som ikke medførte så vidt store kostnader. Med bakgrunn i slike betraktninger fattet kommunestyret vedtak om å redusere kostnadene ved prosjektet til et minimum. Det vises også til at prosjektet i dag bare omfatter asbestsanering og tekniske anlegg. Det betyr at de arealer som ikke har asbest vil forbli uendret. Det er grunn til å reise spørsmålet om ikke det vil være klokt å sikre en renovering også av den øvrige del av byggmassen. Utskifting av vinduer, oppgradering av gulv og vegger samt etablering av et rom for stell knyttet til skolens Side 6 av 12

7 base for elever med særskilte behov vil være tiltak som bidrar til at skolen framstår som ny og uten vesentlige behov for stort vedlikehold. Kommunestyret ba om at alternative løsninger ble utredet. Slike alternativer framgår av høringsdokumentet som ble sendt de berørte parter : Alternativ 1: Undervisningstilbudet etableres i midlertidige lokaler ved skolen Alternativ 2: Elevene plasseres ved andre skoler i sentral Alta ( Gakori, Bossekop, Komsa og Elvebakken) Alternativ 3: Elevene plasseres ved Saga skole Når det gjelder sakens lovforhold vises det vedlagte notat som redegjør for de lovbestemmelser som regulerer saksfelt vedrørende skole og skoletilhørighet. Videre kom det fram et alternativ 4 i høringsrunden: Alternativ 4: Elevene fra trinn plasseres på Transfarelv skole og elevene på 5.-7.trinn plasseres ved Saga skole Dette alternativet var ikke med i administrasjonens utredning fordi kommunen hadde annonsert bygget til salg. Etter samtale med Hovedutvalgsleder og rådmann ble dette alternativet likevel løftet fram i prosessen. Generelt kan det sies at det i høringen først og fremst framstår to alternativer. Det ene er å ta i bruk Transfarelv skole og Saga skole for å finne en skoleløsning skoleåret 2009/10 for elevene fra Øvre Alta. Det andre alternativet er å etablere en midlertidig skoleløsning i Øvre Alta. De øvrige alternativene er i all hovedsak ikke vurdert som egnete løsninger av de som har uttalt seg. Det vil også være mulig å lage andre alternativer i kombinasjon med de foran nevnte. Romforhold Av høringene framgår at ingen støtter at alle elever flyttes til Saga skole. En gjennomgang av romforhold ved befaring viste at det teknisk var mulig med en samlokalisering på Saga skole, men det ville bli utrolig trangbodd. Ulempene for alle både elever og lærere vil være store, og det kan berettiget stilles spørsmål om en slik løsning vil være uheldig ut fra læringsmiljøet for elever. Side 7 av 12

8 Innspillet om å bruke Transfarelv skole for en del av elevene ville løse en del av disse utfordringene. Den løsningen vil gi ansatte og elever på Saga skole rimelig gode vilkår selv om trinn fra Øvre Alta ble flyttet dit. Bruk av Transfarelv skole for 1-4. trinn vil være mulig med 68 elever, men det vil trolig være nødvendig med å leie den brakkeriggen som har vært ved Transfarelv skole de siste 1,5 år for å få tilfredsstillende forhold trinn vil utgjøre 46 elever. Disse vil på en grei måte kunne få rimelig gode vilkår ved Saga skole. Det er imidlertid grunn til å peke på at en del foresatte i møter har varslet at de vil ønske andre løsninger for egne barn. Her er det særlig foresatte som har elever på 7.trinn neste år ved Øvre Alta skole som har varslet at de vil søke om at deres elev får gå på annen skole. Skyss Fylkeskommunen organiserer skyss og sikrer drift av dette tilbudet. Kommunen betaler en egenandel for skyss lik billettpris. Fra fylkeskommunens reglement gjengis: Elever i 1. klasse som har minst 2 km skoleveg og elever i 2. til 10. klasse som har minst 4 km avstand fra dør til dør langs veg regnet fra bopel til skole en veg, har krav på skoleskyss. Tilsvarende rett har også elever som bor slik til at de mellom hjem og skole må benytte båt/ferje, eller elever som er funksjonshemmet. Både for elever som er avhengige av båt/ferjetransport og elever som er funksjonshemmet gjelder ingen krav om avstandsgrense for retten til fri skoleskyss. Kommunen fastsetter mønsteret for skolene gjennom forskrift, og fylket vil organisere transporten. I utreningen er det pekt på at det vil være påkrevet med egen skyss for elevene som skal reise fra Øvre Alta. Det medfører at den samkjøring og sambruk som gjennomføres i dag ikke vil være mulig. Begrunnelsen for å sette opp unik skyss for elevene fra Øvre Alta er å redusere transporttiden. Vi må påregne at det vil medføre ekstra kostnader for å få organisert skyssen slik det er beskrevet i notatet Skoleløsning Disse kostnadene er ikke beregnet, og det forutsettes en utredning av disse kostnadene særskilt når kommunen har fattet vedtak om skoleløsning. Side 8 av 12

9 En skoleløsning i Saga og Transfarelv vil medføre økte skysskostnader for kommunen for de elevene som i dag ikke har skyss. Den kommunale egenandel til skyss vil likevel ikke være en vesentlig kostnad. Med unntak av elever som på grunn av funksjonshemming må ha transport fra dør til dør, må det aksepteres at elevene må gå til/fra transportmidlet i samband med skoleskyssen. I samsvar med anbefaling fra Kirke- og undervisningsdepartementet regnes følgende som akseptabel tid underveis (reisetid + gangtid + ventetid en veg): For klasse For klasse For klasse inntil 45 minutter inntil 60 minutter inntil 75 minutter Reisetiden omfatter også en gjennomsnittlig ventetid på ca minutter på bussholdeplass. Kommunen vil fortsatt ha ansvaret for at eventuelt tilsyn etableres i slike tilfeller. Reisetid for elevene fra Øvre Alta vil utgjøre en betydelig belastning for elevene. Reisetida for noen elever vil overskride veiledende anbefaling fra Kirke og Undervisningsdepartementet på 45 minutter en vei for trinn. I reisetiden skal også ventetid iberegnes. Det er videre slik at buss til Saga skole stopper på riksvegen slik at elevene vil få en gåtur fra busstopp til skolen på ca 15 minutter for de minste elevene. I sum vil derfor flere elever få en for lang reisetid. Det er også slik at elever fra Gargia området vil få en vesentlig lengre skyss, og reisetiden for disse elevene vil være lang. I sum vil reisetiden for de minste elevene innebære at de vil bruke 1,5 timer til opp mot 3 timer hver dag på skoleveien. Dette er en betydelig belastning for de minste elevene. Dersom de minste elevene fikk bruke Transfarelv skole vil reisetiden bli kortere fordi turen fra busstopp til skole bare er på 3-5 minutter. De eldre elevene tåler noe lengre reisetid, og dette er også angitt i veiledningen fra departementet ettersom deres samlede reisetid en vei er oppgitt til 60 min for 4.-6.klasse og til 75 minutter for de elevene som er eldre. Skysstiden vil med en løsning der Øvre Alta skole gis et skoletilbud i Saga trolig bryte veiledende tidsramme for elevene på trinn. Det betinger samtidig at det etableres egen skyss for elever fra Gargia området med minibuss eller maksitaksi. Samlet er det slik at elevenes reisetid bør tillegges vekt både i forhold til trivsel og i forhold til læring. Tidsbruken som elevene vil ha knyttet til skyss vil påvirke livskvaliteten. Samtidig er det viktig å understreke at dette ikke er en permanent ordning, men en midlertidig ordning for et år. Side 9 av 12

10 SFO Skolefritidsordningen medfører en betydelig utfordring. I løsningsforslaget om å bruke Saga skole er det forutsatt at det etableres en midlertidig SFO base i form av en brakke for å imøtekomme foresattes behov for plass. Dersom en velger Transfarelv skole for trinn, vil ikke behovet for en slik ordning være til stede. Imidlertid er utfordringene med SFO bare en liten del av utfordringen. SFO brukes av foresatte før skolen starter og etter at skolen er ferdig. SFO er et tilbud til barn som skal gi foresatte trygghet og barna opplevelser og læring i den periode skolen ikke er idrift. SFO fordrer at de foresatte leverer sine barn og henter sine barn. Det vil innebære at familier må belage seg på en vesentlig større tidsbruk for å kunne bruke SFO fordi de må kjøre til Saga eller til Transfarelv. Etablering av SFO vil medføre vesentlige ulemper for familier knyttet til henting og bringing. Ulempene kan kort listes opp slik: Tidlig morgen og sein ettermiddag Familier må belage seg på å kjøre tidligere hjemmefra og ankomme seinere hjem. Total mertid vil avhenge av bosted og arbeidssted, men det er trolig snakk om en samlet mertid på opp mot en time pr dag. Økonomi Det å kjøre barna hver dag 3-5 km mer enn de ellers gjør vil koste penger i form av kostnader til drivstoff, merkostnader til forsikring. Samlet mer kjørelengde vil i løpet av et år bli km. For en familie vil dette bli et vesentlig innhogg i familieøkonomien. Evnen til å bære en slik merkostnad vil være avhengig av familiens samlede økonomi. Tidskostnader Den tiden som familiene bruker på transport til og fra skole og sfo vil medføre at familier får mindre tid til å være familier og til å sikre andre aktiviteter. Det innebærer at den løsning som velges også vil påvirke familiens samlede kvalitet. På folkemøte ble det framholdt at en løsning med SFO tilbud i Saga eller Transfarelv kan føre til at noen finner å ville redusere sin stilling for å klare å gjennomføre merarbeidet som en slik løsning innebærer. I forhold til disse argument kan det anføres at den løsning som skal gjennomføres er midlertidig og gjelder for 1 år. Ulempene er med andre ord av begrenset varighet. Samfunnsmessig må det også reises spørsmål ved om det er god miljøpolitikk å legge til rette for løsninger som medfører merbruk av bil og derved økte utslipp. Side 10 av 12

11 På foreldremøte i Øvre Alta ble det også foreslått å etablere en egen SFO i Øvre Alta. Det vil bli en svært kompleks sak å drifte og brukervennligheten vil bli redusert. Dette skyldes i første rekke at det vil være vanskelig for elevene å komme til SFO om morgenen for så å kjøre videre med buss. De skal deretter kjøres fra skolen til SFO om ettermiddagen. Samlede kostnader Etablering av et skoletilbud i Saga og Transfarelv vil utløse merkostnader enten på familiers hånd eller på kommunens hånd. De vesentligste kostnadene forbundet med elevskyss vil bli dekket av fylkeskommunen. Kommunen vil likevel få noen merkostnader knyttet til unik skyss og det at flere elever må skysses. Dersom det velges en løsning med Transfarelv skole som skolested for klasse må kommunen sikre videre leie av den brakkreigg som har vært ved skolen de siste årene. Denne vil være helt nødvendig for å gi elevene et tilfredsstillende tilbud skolemessig. Dersom Saga skole velges må Saga skole få etablert en brakkerigg med minst 2 klasserom for å kunne møte utfordringene med tilstrekkelig areal. Brakkeriggen kan i tillegg sikre drift av SFO. Kostnader på familienes hånd er knyttet til tidskostnader og kostnader forbundet med transport. Samfunnsmessige kostnader er knyttet opp mot miljøkostnader der vi lager løsninger som medfører betydelig transport av elever. Slik transport skjer effektivt med busser, men vil like fullt medføre økt miljøbelastning. Tilsvarende vil familiers bringing og henting til/fra SFO medføre slik økt miljøbelastning. Mulige løsninger Ut fra at reisetiden for de minste vil være lang kan det være en mulig løsning å etablere en midlertidig skoleløsning for trinn i Øvre Alta. Det må da bygges en brakkerigg med tilstrekkelige arealer for skoleformål og SF formål. Den løsningen vil imøtekomme følgende forhold: Elevene på trinn vil bli holdt samlet Transporttid/reisetid til skole for elevene vil bli som i dag Foresatte vil få et SFO tilbud som ikke medfører endringer i forhold til dagens løsning Kommunen vil få kostnader til en slik rigg. Basert på kostnader for de midlertidige barnehagene, anslås kostnaden ved en slik løsning til å bli ca 2,3 millioner. Kostnader fordeles da med: Side 11 av 12

12 Leie kr Rigg kr Nedrigging kr Elevene på trinn kan da gis et skoletilbud ved Saga skole. En samlet vurdering der følgende hensyn tillegges vekt: Barns beste med vekt på reisetid og belastning Kostnader for familier Skolefritidsordningen som et velferdstilbud gjør at det tilrås en løsning der elevene ved Øvre Alta skole får et slikt tilbud skoleåret 2009/10 mens skolen renoveres: 5. Elevene på trinn får sitt tilbud gjennom etablering av midlertidige skolelokaler i Øvre Alta. Disse lokalene skal også gi skolefritidsordningen lokaler. 6. Elevene på trinn gis et skoletilbud ved Saga skole. 7. Det må utredes nærmere i samråd med foresatte hvordan tilbudet til elever i basen ved Øvre Alta skole skal sikres og gjennomføres på en tilfredsstillende måte. Side 12 av 12

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/911-9 Arkiv: A20 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØVRE-ALTA SKOLE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/911-9 Arkiv: A20 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØVRE-ALTA SKOLE Saksfremlegg Saksnr.: 09/911-9 Arkiv: A20 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØVRE-ALTA SKOLE Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 30.03.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 30.03.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 30.03.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 10.11.2008 kl. 10.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for barn og unge Møtested: Alta voksenopplæringssenter, Skaialuft, Kjeldsbergveien 10 Møtedato: 08.06.2009 Tid: 10.00 14.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 03. desember 2008. Tid: 10.00 13.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Resultat: Innstilling vedtatt Arkiv: B12 &32 Arkivsak: 13/1186-18 Tittel: SP - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING Formannskapets

Detaljer

VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER

VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER Transport og trafikksikkerhetsvurderinger er knyttet oppimot alternativene som foreslås fra A- G. Dersom kommunestyret vedtar endringer

Detaljer

Trine Reitan/sign./ leder

Trine Reitan/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 16.08.2017 Tid:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre RISSA KOMMUNE Arkiv: A22 Dato: 05.10.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2015 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REVIDERTE VEDTEKTER SFO I RISSA KOMMUNE. Vedlegg 1 Oversikt

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013 Hurdal kommune Saksfremlegg Arkivref: 2013/584-2 N06 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 08.06.2009 kl. 10.00 i møterom Alta voksenopplæringssenter, Skaialuft, Kjeldsbergveien 10 Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/110-1 Arkiv: 614 A2 Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig skolesamarbeid - ny behandling etter høring

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig skolesamarbeid - ny behandling etter høring Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2014/179-30 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig skolesamarbeid - ny behandling etter høring Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.03.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for barn og unge Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 10. november 2008. Tid: 09.30-10.30 Befaring - Bossekop skole. 11.00 13.30 møte Hovedutvalget

Detaljer

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Våler kommune Til høringsinstanser Dato: 11.12.2017 Vår ref: 17/1628-1 Deres ref: Saksbeh. tlf: Dagrun Gundersen 62 42 40 13 Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Bakgrunn

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.03.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 17.09.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: B12 &00 Saksbehandler: Per Hindenes FORSKRIFT OM SKOLEMØNSTER I ALTA KOMMUNE

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: B12 &00 Saksbehandler: Per Hindenes FORSKRIFT OM SKOLEMØNSTER I ALTA KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/374-11 Arkiv: B12 &00 Saksbehandler: Per Hindenes Sakstittel: FORSKRIFT OM SKOLEMØNSTER I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 07.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 07.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 07.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 eller POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS. for skoleåret

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS. for skoleåret Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS for skoleåret 2014 2015 Innhold TILDELING AV SKOLEPLASS... 4 Nærskoleprinsippet... 4 Tildeling av skoleplass - forhold som skal vurderes...

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: A /1528

Ørland kommune Arkiv: A /1528 Ørland kommune Arkiv: A20-2008/1528 Dato: 11.06.2008 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karin Grong Saksnr Utvalg Møtedato 08/9 Komite for oppvekst - Ørland kommune 17.06.2008 Kommunestyret - Ørland kommune Endring

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: B12 &00 Saksbehandler: Rikke Raknes FORSKRIFT OM SKOLEMØNSTER I ALTA KOMMUNE

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: B12 &00 Saksbehandler: Rikke Raknes FORSKRIFT OM SKOLEMØNSTER I ALTA KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2962-1 Arkiv: B12 &00 Saksbehandler: Rikke Raknes Sakstittel: FORSKRIFT OM SKOLEMØNSTER I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling:

Detaljer

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 6/4/2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/2301 Klassering: Saksbehandler: Per Helge Fossan VURDERING AV ULIKE MIDLERTIDIGE LØSNINGER

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 26.09.2016 i møterom Formannskapssalen. NB: Oppmøte kl 09.30 på rådhuset for fellestransport befaring på Skillemo / Stengelsen/Vefas

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Innhold TILDELING AV SKOLEPLASS... 4 Nærskoleprinsippet... 4 Tildeling av skoleplass - forhold som skal vurderes... 4 Hva skjer hvis skolen

Detaljer

Lokal forskrift for skyss til skole og for barn under opplæringspliktig alder i Eidsberg kommune

Lokal forskrift for skyss til skole og for barn under opplæringspliktig alder i Eidsberg kommune Lokal forskrift for skyss til skole og for barn under opplæringspliktig alder i Eidsberg kommune Høringen sendes ut i uke 5 2017. Høringsinstanser er: Eidsberg kommunale foreldreutvalg, FAU ved alle skolene,

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 2011/1012-12 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Høringsuttalelser - Hegra ungdomsskole/hegra

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ALTA KOMMUNE

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ALTA KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5482-1 Arkiv: B12 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 16:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Robert

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Utvida skolesamarbeid for området Utvorda - Statland - Lauvsnes. Lokal forskrift om nye kretsgrenser.

Oppvekst og kultur Flatanger. Utvida skolesamarbeid for området Utvorda - Statland - Lauvsnes. Lokal forskrift om nye kretsgrenser. Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2014/179-20 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Utvida skolesamarbeid for området Utvorda - Statland - Lauvsnes. Lokal forskrift om

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 16. pktpber 2007. Tid: 10.00-12.00. Til stede på møtet: AP Torfinn Reginiussen

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SØR-TRØNDELAG. Endret 2012

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SØR-TRØNDELAG. Endret 2012 SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER I SØR-TRØNDELAG Endret 2012 1. Skyssrettigheter 1.1 Hvem skyssordningen omfatter Skyssordningen omfatter elever som er bosatt (ifølge folkeregisteret

Detaljer

Lokal forskrift for skoleskyss til skole og for barn under opplæringspliktig alder i Rakkestad kommune

Lokal forskrift for skoleskyss til skole og for barn under opplæringspliktig alder i Rakkestad kommune Lokal forskrift for skoleskyss til skole og for barn under opplæringspliktig alder i Rakkestad kommune Saksnr. 15/1898 Journalnr. 5347/16 Arkiv N06 Dato: 15.04.2016 Vedtatt i kommunestyre 14.april 2016

Detaljer

Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014

Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 21.03.2013 004/13 HENO Kommunestyret 18.04.2013 033/13 HENO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K2-B12 : Arkivsaknr.:

Detaljer

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14 SØRREISA KOMMUNE Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN Saksbehandler: Truls Meyer Arkivsaksnr.: 13/256 Arkiv: A20 Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14...Sett inn saksutredningen under denne

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2012/978-4 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2012/867-4 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den kl. 10:00. på Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den kl. 10:00. på Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 01.12.2016 kl. 10:00 på Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum NB! Pent antrekk Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45

Detaljer

17/3 17/724 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL DELEGERTE SAKER(UNNTATT OFFENTLIGHET) SENDES FOR SEG SELV TIL MEDLEMMER I UTVALGET.

17/3 17/724 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL DELEGERTE SAKER(UNNTATT OFFENTLIGHET) SENDES FOR SEG SELV TIL MEDLEMMER I UTVALGET. SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.04.2017 Tid: 17.30 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling:

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for barn og unge Møtested: Alta Ungdomsskole Møtedato: 8.2.2010 Tid: 10.00 13.15 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Leder Otto Erik Aas AP Nestleder Monica

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNES UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM ETABLERING AV UNGDOMSSKOLE WANG UNG I ULLENSAKER

ULLENSAKER KOMMUNES UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM ETABLERING AV UNGDOMSSKOLE WANG UNG I ULLENSAKER ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunalt foreldreutvalg 20.03.2017 Hovedutvalg for skole og barnehage 22.03.2017 Formannskapet 28.03.2017 Kommunestyret 04.04.2017 ULLENSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 05.04.2017 klokka 10:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra V v/raymond Londal Forslag til ny innstilling

Saksprotokoll. Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra V v/raymond Londal Forslag til ny innstilling Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.08.2017 Sak: PS 60/17 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkiv: B00 Arkivsak: 17/2949-2 Tittel: SP - NEDLEGGING KÅFJORD SKOLE Kommunestyrets behandling:

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.01.2011 Tid: 10.00 Innkalte: Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for barn og unge Parti Funksjon Navn Forfall SV Leder Otto Erik Aas AP Nestleder Monica Nielsen

Detaljer

Ark.: B12 Lnr.: 7239/12 Arkivsaksnr.: 12/129-9

Ark.: B12 Lnr.: 7239/12 Arkivsaksnr.: 12/129-9 Ark.: B12 Lnr.: 7239/12 Arkivsaksnr.: 12/129-9 Saksbehandler: Torbjørn Furuhaugen UTREDNING AV NEDLEGGELSE AV ENGJOM SKULE... Sett inn saksopplysninger under denne linja Vedlegg: 1. Arbeidsdokument med

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2010 Tid: 10.00 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl Forfall: Jan Ivar Jakobsen, Pernille

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00. Tilleggssaker til Kommunestyret.

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00. Tilleggssaker til Kommunestyret. FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00 herredshus Tilleggssaker til Kommunestyret. Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 62/13 10/1112

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for barn og unge Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 13. mai 2008. Tid: 09.00 11.30. Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Møtt for SV Leder Otto

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 08/2155 RAPPORT FRA UTVALG SKOLESTRUKTUR BEHANDLING

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 08/2155 RAPPORT FRA UTVALG SKOLESTRUKTUR BEHANDLING Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Plankomite skoleanlegg Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 02.02.2009 Klokkeslett: 0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ MØTEINNKALLING Fast byggekomité Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 7/13 13/738 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ - 8.3.2013 8/13

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Oppvekstsjefen i Namsos. Sommer-SFO ved Sørenget oppvekstsenter.

Namsos kommune. Saksframlegg. Oppvekstsjefen i Namsos. Sommer-SFO ved Sørenget oppvekstsenter. Namsos kommune Oppvekstsjefen i Namsos Saksmappe: 2012/2471-2 Saksbehandler: Knut H. Storeide Saksframlegg Sommer-SFO ved Sørenget oppvekstsenter. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos kommunestyre

Detaljer

Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for grunnskolen

Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for grunnskolen Seminar om skoleskyss mai 2014 Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for grunnskolen Kjerstin Winther-Jacobsen 1 Grunnleggende for alle saker som omhandler skoleskyss Avstand Bosted

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/649-1 Arkiv: B12 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/649-1 Arkiv: B12 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING Saksfremlegg Saksnr.: 12/649-1 Arkiv: B12 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Innstilling: Hovedutvalg for

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2012 Tid: 10.00 13.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall V Leder Noodt Trine H Nestleder Pedersen

Detaljer

a. skal sikre en framtidsrettet og robust skolestruktur som bidrar til å styrke kvaliteten i opplæringa.

a. skal sikre en framtidsrettet og robust skolestruktur som bidrar til å styrke kvaliteten i opplæringa. Høringspartene Mo i Rana, 18.02.2016 Saksnr.-dok.nr. Arkivkode Avd/Saksb Deres ref. 2015/1345-9 000 SKOLE/JHH Høring skolestruktur i Rana kommune Rana kommune inviterer med dette høringspartene og andre

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/ Dato: NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/ Dato: NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/7603-2 Dato:03.11.2016 NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER... &&& Sett inn saksutredningen under &&& Vedlegg:

Detaljer

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014 Engerdal kommune Saksmappe: 2013/383-4358/2014 Saksbehandler: Svein Rybråten Særutskrift Vurdering av skolestruktur i Engerdal kommune - forslag til høring Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/09 08/2155 RAPPORT FRA UTVALG SKOLESTRUKTUR BEHANDLING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/09 08/2155 RAPPORT FRA UTVALG SKOLESTRUKTUR BEHANDLING Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 05.02.2009 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Kommunestyret. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Kommunestyret. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/411-11 Arkiv: 033 &58 Saksbehandler: Kari Jørgensen Sakstittel: LOVLIGHETSKONTROLL AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK I SAK 123/16 - BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2017-2020

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 22.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus 1B BYG - 2. etg. Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Mål og retningslinjer for utvikling av skoleanlegg i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2008/5069 - / Saksordfører:

Detaljer

Skyssreglement. elever i grunnskolen. Nord-Trøndelag

Skyssreglement. elever i grunnskolen. Nord-Trøndelag Skyssreglement for elever i grunnskolen i Nord-Trøndelag 1. GENERELT I henhold til lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa ( opplæringslova) og lov om frittståande skolar (friskolelova), er fylkeskommunen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 03.12.2012 Tid: 15.00 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Sigmund Snøløs Medlem

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.10.2010 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.10.2010 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.10.2010 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.78 45 51 91 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Rådmannen anbefaler å jobbe for større elevmiljøer og større fagmiljø for lærere.

Rådmannen anbefaler å jobbe for større elevmiljøer og større fagmiljø for lærere. Høringsnotat skolenedleggelse Kåfjord skole Dato: 31.10.2016 Høringsfrist: 8.12.2016 Innledning Kommunestyret har i forbindelse med skolestruktursaken behandlet forslag om nedleggelse av to skoler i distriktene

Detaljer

Veileder. Skoleskyssreglement. grunnskolene. Nord-Trøndelag

Veileder. Skoleskyssreglement. grunnskolene. Nord-Trøndelag Veileder Skoleskyssreglement for grunnskolene i Nord-Trøndelag 1. GENERELT. Vedtak om skoleskyss er et enkeltvedtak, og fattes av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Det er klageadgang etter forvaltningslovens

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 06.05.2015 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 15:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov - Leksehjelp, skyss og politiattest

Høringsuttalelse - Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov - Leksehjelp, skyss og politiattest Dato: 11. desember 2009 Byrådssak 1443/09 Byrådet Høringsuttalelse - Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov - Leksehjelp, skyss og politiattest ASKI SARK-2000-200900902-30 Hva saken gjelder:

Detaljer

Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang i Hobøl kommunes sluttrapport.

Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang i Hobøl kommunes sluttrapport. Kommunalt FAU v/stine L. Bjerklund, Skjelfossveien 57, 1827 Hobøl Mob 90572523 e- post: stine@bjerklund.com Hobøl kommune Hobøl, 10.april 2014 Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang

Detaljer

Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11.

Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11. Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11.2013 Brev til politikerne angående skoleutbygging på Kolltveit skole Vi

Detaljer

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE Om SFO generelt I hht. Opplæringslovas 13-7 skal alle kommuner ha SFO før og etter skoletid for 1-4 trinn. For barn med særskilte behov skal det også tilbys

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Komagfjord Møtedato: 27.08.2013 Tid: 10:00 13.45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall V Leder Noodt Trine H Nestleder Pedersen Arnt

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl. 19.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 7/09 NAV RENDALEN RENDALEN, 24.01.2009 for ordfører Eva

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: A10 &14 Saksbehandler: Kariann Hætta REVIDERTE VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: A10 &14 Saksbehandler: Kariann Hætta REVIDERTE VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/1073-2 Arkiv: A10 &14 Saksbehandler: Kariann Hætta Sakstittel: REVIDERTE VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2016/1171-7633/2016 Saksbehandler: Svein Rybråten Barnehagetilbud i Sømådal fra 01.01.2017 Saksframlegg Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter

Detaljer

Ås kommune. Barnehage- og skolerute 2017/18. Rådmannens innstilling: Barnehage- og skolerute for 2017/18 godkjennes. Ås,

Ås kommune. Barnehage- og skolerute 2017/18. Rådmannens innstilling: Barnehage- og skolerute for 2017/18 godkjennes. Ås, Barnehage- og skolerute 2017/18 Saksbehandler: Mariann Jøssang Saksnr.: 16/02209-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21.09.2016 Rådmannens innstilling: Barnehage- og skolerute

Detaljer

Rådmannen anbefaler å jobbe for større elevmiljøer og større fagmiljø for lærere.

Rådmannen anbefaler å jobbe for større elevmiljøer og større fagmiljø for lærere. Høringsnotat skolenedleggelse Leirbotn oppvekstsenter Dato: 31.10.2016 Høringsfrist: 8.12.2016 Innledning Kommunestyret har i forbindelse med skolestruktursaken behandlet forslag om nedleggelse av to skoler

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 12/17 PLAN FOR PSYKISK HELSE- OG RUSARBEID - FELLES ARBEIDSMØTE I FAGUTVALG FOR HELSE OG OMSORG OG OPPVEKST 10.

MØTEINNKALLING SAKLISTE 12/17 PLAN FOR PSYKISK HELSE- OG RUSARBEID - FELLES ARBEIDSMØTE I FAGUTVALG FOR HELSE OG OMSORG OG OPPVEKST 10. Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtested: Birkebeinersalen (kommunestyresalen) Møtedato: 10.05.2017 Tid:

Detaljer

VEFSN KOMMUNE HELDAGSSKOLE. Rådmannens forslag til vedtak: Det innføres ikke heldagsskole for elevene i Vefsn kommune.

VEFSN KOMMUNE HELDAGSSKOLE. Rådmannens forslag til vedtak: Det innføres ikke heldagsskole for elevene i Vefsn kommune. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trine Fåkvam Tlf: 75 10 12 03 Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 09/2802-1 HELDAGSSKOLE Rådmannens forslag til vedtak: Det innføres ikke heldagsskole for elevene i Vefsn kommune. Begrunnelse:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2658-1 Arkiv: 440 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HMS-STATUS BARN OG UNGE SEKTOREN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2658-1 Arkiv: 440 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HMS-STATUS BARN OG UNGE SEKTOREN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2658-1 Arkiv: 440 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HMS-STATUS BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalget

Detaljer

Endring av forskrift om hvilke skoler elevene sokner til i Kongsvinger - Forslag til endring av barneskolekretsene i Kongsvinger by -

Endring av forskrift om hvilke skoler elevene sokner til i Kongsvinger - Forslag til endring av barneskolekretsene i Kongsvinger by - KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 16.02.2012 004/12 HENO Kommunestyret 08.03.2012 018/12 HENO Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-143 : Arkivsaknr.:

Detaljer

FROLAND KOMMUNE FROLAND SKOLE Frolandsveien Froland Telefon:

FROLAND KOMMUNE FROLAND SKOLE Frolandsveien Froland Telefon: FROLAND KOMMUNE FROLAND SKOLE Frolandsveien 995 4820 Froland Telefon: 37 50 24 20 TIL MEDLEMMER AV SAMARBEIDSUTVALGET/SKOLEMILJØUTVALGET VED FROLAND SKOLE. NR NAVN FOR SU SMU NR NAVN FOR SU SMU 1 Tor Inge

Detaljer

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - ENDRING

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - ENDRING Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 18.09.2013 Klokkeslett: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen

Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen FOLKEMØTE FOLLAFOSS 14. OKTOBER 2010 BAKGRUNN FOR VEDTAK OM VURDERING AV FREMTIDIG SKOLESTRUKTUR I VERRAN. INFORMASJON OG FAKTAGRUNNLAG DIALOG Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen 1. Hel renovering av bestående

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER I SØR-TRØNDELAG 1. Skyssrettigheter 1.1 Hvem skyssordningen omfatter Skyssordningen omfatter elever som er bosatt (ifølge folkeregisteret har hjemmeadresse)

Detaljer

SAKSLISTE - Tilleggssaker

SAKSLISTE - Tilleggssaker MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.30 (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) SAKSLISTE - Tilleggssaker Saksnr. Tittel

Detaljer

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/ Ås kommune Follo barne- og ungdomsskole utbygging Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/01616-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskap Kommunestyret Rådmannens

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget har møte. den kl i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget har møte. den kl i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Administrasjonsutvalget har møte den 08.02.2012 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer