FAUSKE KOMMUNE 08/5955. I Arkiv JournalpostID: sakid.: 07/3110 I Saksbehandler: Lise Marianne Hoem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE 08/5955. I Arkiv JournalpostID: sakid.: 07/3110 I Saksbehandler: Lise Marianne Hoem"

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 08/5955 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 07/3110 I Saksbehandler: Lise Marianne Hoem Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre ISak nr.: 146/08 I KOMMUNESTYRE I Dato: I FAUSKE FRITIDSSENTER AS - SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT OG TILBAKEBETALING AV BETALT SKATT Vedlegg: Resultatregnskapet for 2006/2007. Sammendrag: Fauske Fritidssenter søkte om fritak av eiendomsskatt den 28. Oktober 2007 og om tilbakebetaling for tidligere års innbetaling aveiendomskatt. De søker på bakgrunn av 7a hvor kommunen kan: I henhold ti eiendomsskatteloven 7a kan kommunestyret frita helt eller delvis eiendommer for eiendomsskatt til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen. Grn/Bnr EierIKlager Funksjon Begrunnelse av søknad i eiendomsskatteloven: Fauske fritidssenter AS er et privat 104/726 Fauske Fritidssenter aksjeselskap. 7a AS Selskapet var stiftet Virksomhetens art: Selskapets driver utleie av idrettslige og forretningsmessige lokaler, samt salg av varer og tjenester tilknyttet til dette. Driften foregår i selskapets egen flerbrukshall på Fauske på Stranda, hvor biliard, bowling, tennis, kafédrift og barnehage er aktiviteter. Selskapet har også som intensjon ved aksjetegning eller annen måte kunne gjøre seg interessert i aktuelle prosjekter. Virksomheten er et aksjeselskap og styret består av 3 stykker: styremedlem, styrets leder og daglig leder. Virksomheten har i tilegg ansatte som lønnes. Søknad om fritak begrunnes i: At andre organisasjoner på Fauske har fått fritak for eiendomsskatt. I tilegg påpekes det at eiendomsskatten er en stor kostnad for virksomheten og det nevnes videre at deres egenkapital på kr ,- er oppbrukt og at de ikke har mulighet ti ytterligere kapitaltilskudd. I tilegg er det utført dugnad for ca kr. 1 mil. Det nevnes videre i

2 søknaden at de er et non-profit selskap og at eventuelle overskudd på driften på senteret skal gå til videre utvikling av senteret eller til idrettsanlegget. De søker av overnevnte grunner for fritak av eiendomsskatt samtidig som de søker om tilbakebetaling av tidligere års innbetalinger av eiendomsskatt. Resultat regnskapet: For 2006 hadde selskapet sum inntekter på kr ,- og i 2007 kr ,-dette innbefatter salgsinntekter ved drift av anleggene samt leieinntekter ti utleie av lokale til kommunal barnehage og tennishall. Selskapet har ved fratrekk av alle kostnader et underskudd for 2006 på kr ,- og i 2007 kr ,- se eventuelt vedlagt regnskapsresultat. Selskapet har mottatt tilskudd på samlet ,- siden selskapet var dannet. Konklusjon: I følge eiendomsskatteloven 7 kan kommunestyret frita eiendommer helt eller delvis for eiendomskatt: 7 a) "eiendommer som har en organisasjonsjòrm ved stifelse eller institusjon og som tar sikte på å gagne kommunen, fylke eller staten". I kommentarutgaven av Eiendomsskatteloven av Einar Harboe, heter det: "De aktuelle institusjoner vil ofte kunne karakteriseres som allmennytige, men dette er ikke vilkår for adgang til å frita for eiendomsskatt". Videre sies det: " fritak bare kan innømmes dersom dette ikke bidrar til konkuransevridning i forhold til private foretak. Et slikt vilkår fremgår ikke av loven". Fritak etter denne bestemmelsen er i kommuner gitt eiendommer som driver på ikkekommersielt grulag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle. Avgjørende vilkår vil være om institusjonen har til formål å opptre tilfordelfor det offentlige. om fritak:. Utfører oppgaver som tiligger det offentlge å ta deg av Momenter som er lagt vekt på ved spørsmål. Ikke kommersiell virksomhet. Aktivt ungdomsarbeid. Driver på ulønnet basis gjennom frivilig innsats. Apen for alle som vil være medlemmer. Sportsklubber. Forbyggende virksomhet for unge Etter 7 kan kommunestyre innvilge fritak for eiendomsskatt for eiendommer som ivaretar kommunens "gavn eller tarv" og som ikke driver på kommersielt grunnlag. Begrepene "tarv og gavn" underbygger et det ikke er tilstrekkelig at det offentlige har en indirekte interesse i den virksomheten som institusjonen utøver. Det må kreves at institusjonen ivaretar behov staten, kommunen eller fylkeskommunen har i egenskap av å være offentlige instanser. Med andre ord vil det være et vilkår at institusjonen utfører funsjoner som det naturlig tiligger staten, fylkeskommunen eller kommunen å utøve. Det typiske området for offentlige oppgaver vil være av sosial og humanitær karakter. Som for eksempel kan nevnes drift av aldershjem, hjelpetiltak for rusmisbrukere, skolevirksomhet m.m. Vilkåret i loven legger til grunn at organisasjonsformen bør være i form aven stiftelse eller en institusjon. Fauske fritidssenter er registrert i Brønnøysund registrene med organisasjonsform privat aksjeselskap med begrenset ansvar og faller utenom lovens organisasjonsform som gir grunnlag for fritak av eiendomsskatt. Boken Eiendomsskatt, kommentarutgave av Einar Harboe sier på side 74: "med vilkåret i loven om at vedkommende eiendom skal eies aven stiftelse eller institusjon, kan eiendommer som eies av et aksjeselskap vanskelig fritas for eiendomsskatt". Når Harboe skriver vanskelig fritas for eiendomsskatt så kan kommunestyret eventuelt gi fritak

3 ved å veie det opp mot det gagn selskapet driver i forhold til kommune, fylke eller stat. Det at Fauske fritidssenter har mottatt tilskudd samlet kr ,- har ført til reduksjon av kostpris bygg. Dersom kommunestyret innvilger fritak av eiendomsskatt for Fauske fritidssenter så frarådes det om at det gis tilbakevirkende kraft. INNTILLING: Søknad vedrørende Fritak om eiendomsskatt innvilges ikke. KOM-146/08 VEDTAK Ordfører foreslo: Saken utsettes. Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Saken utsettes. ~ ~tsiryt ge~krs rlr/v~ s formannskapssek etær Utskrift sendes: 0konomisjeftil videre forføyning

4 FAUSKE TENNISKLUBB FAUSKE KOMMUNE VEDRÁMA Dato: " -~~---.~- ~ ~-~"._--,,~ ~, dj: Fausk!:: -ïz:,---'--r..._.--_...-.-_..._. -i1u j Sd~~fR %-08 FAUSKE FRITIDSSENTER SIN SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDO OG TILBAKBETALING AV TIDLIGERE INNBETALT SKATT. " Det vises til søknad og brev fra rådmannen 16.0J.08, med invitasjon av supplerende opplysninger. Jeg velger å supplere med opplysninger fra eier; Fauske Tennsklubb. ( FTK ). I avisreferat fra behandling av søknaden før sommeren, står det at søknaden skal vuderes i henhold til praksis for andre lag og foreninger. Saken ble på dette grunnag utsatt. Ved oppstar i mars 1997, ble det opplyst fra skattetakstnemda at fritak ikke kune gis for noen bygg i Fauske. Som det fremgår av offentlige dokument er selskapet (FFS as) 100 % eid av klubben. Videre fremgår det av vedlagte ( til søknaden) vedtekter at et eventuelt ovqrskudd av driften skal gå til videreutvikling av senteret, eller til idrettsarbeid. pisse vedtektene er godkjent av kulturdeparementet ved tildeling av spilemidler til anlegget. Departementet hadde ingen innsigelser på at FTK som søker valgte å etablere tennisbiljard- og bowlinganegget som et AS. Videre er det slik at mer enn 50 % av aksjene må være eid av idretten og I eller det offentlige. Eventuelle vedtektsendringer må godkjennes av departementet.. Det er henvist til mye i saksutredningen. Ut fm ovenstående faka er det i alle fall klar: Søknaden gjelder et anegg eid av' et idrettslag. Vi kan ikke sls på som et vanlig kommersielt anlegg. Vi er for øvrig organisert slik Fauske/Sprint sin påtenke hall er organsert, et driftsselskap organsert som AS. Det er altså slik at enhver som vil bli medlem i FTK er medeier av anegget gjennom klubben. Fauske biljardklubb og Fauske bowlingklubb er også faste bruere av anegget. Bruk av anegget er selfølgelig åpent for alle, uten medlemsskap i de foranevnte klubber. Og ja - selskapet har ansatte som går ordinære faste vakter. Pga. bowling - kiosk - og biljarddelen må det være servicepersonell til stede. At et idrettlag I organsasjonseid anegg har ansatte er vel neppe noe særskilt for denne saken. Det er slik at andre organisasjoner i nærmiljøet også har lønnet personale, enten det er daglige ledere eller trenere. Samtidig er det jo ike slik at FTK ikke har lagt ned og legger ned stor frivilig innsats for å få dette til å gå rundt. Medlemmer la ned masse dugnad til verdi av mange hundre tusen i bygging av senteret. Vedlikehold av bygget er utført på dugnad, neste år må I bør bygget males dersom det finnes midler til materiell. Klubben tok opp lån til aksjekapital på med kausjon fra medlemmyr, Videre har klubben lånt som" livrednng" til driften av anlegglt. I tilegg er det tilført vel i månedlige tilskudd i en periode. Tareveien 7, Postboks 285, 8201 Fauske Bank Tlf: Fax: NO

5 FAUSKE TENNISKLUBB For å betjene disse lånene og tilskuddene har klubben drevet bingo i 16 år. I tilegg har vi drevet med lotteri, utdeling av telefonkataloger og maling av hus. Bingoinntekten er etter hvert blitt mye mindre enn tidligere. pet er derfor en utfordring for klubben å håndtere nedbetaling av resterende lån. Det sier seg da selv at klubben som eier ikke har midler å tilføre driften. Ellers stiler vi opp med dugnad i drift vakter med en spart lønnskostnad på vel pr år. Videre daglig ledelse på dugnad som også omfatter del av regnskap, faktrering og innjøp av varer, "24 timers bakvakt", vaktmesteroppdrag ~v. med minst SOO timer i året. Styret i selskapet har ingen godtgjørelse. Selv om for mye av klubbens midler og dugnadstid går til å ppprettholde drift på anegget, prøver vi også å arangere turneringer i samarbeid med andre klubber i regionen. Både for juniorer og den eldre garde. Videre har vi hvert år hittil hatt treninger for barn I ungdom, og kurs for voksne. Vår konklusjon: Ut fra ovenstående forventer vi å ikke bli behandlet som et vanlig kommersielt selskap. Det er vel meningen at vi skal samenlignes med andre orgapsasjonseide bygg i Fauske. Vi forstår saksutredningen dit hen at hvis politikerne vil gi fritak, er det anedning til det. Selskapet har tapt sin egenkapital, så fremtiden er uviss. Organsasjonseide as er underlagt de samme lover som andre as. Det betyr at styret og eier må søke løsninger der de eventuelt finnes. Det bærer ellers mot skifteretten. Et frtak for skatt, vil i denne samenheng bety noe positivt. Og skulle vi få tilbakebetaling er det stort behov for midler til vedlikehold. Blant anet er bowlingbanene helt nedslitt, slik at folk snar kaster kulene på skrene som de er festet med. For bowlingklubben som spiler sine kamper i dame - og herreserien her, vil det snar bety at de ikke harnoen godkjent hjemmebane. Heller enn å kjempe mot skifteretten, vile vi brukt tid på å utvikle anegget både på bowling - og hallsiden. Akivitetene som senteret tilbyr er til glede og nyte for mange i Fauske og omegn, og det gjelder i alle aldersklasser. Fauske kommune sin administrasjon og politikere får vurdere hva de er best tjent med å gjøre i denne saken. Med vennig hilsen Arnt Peder Arntzen, leder.. Dette brever sendt til ane kommunestyets medlettet sort har mäiliirlfessê registrert på Fauske Kommunes side. Tareveien 7, Postboks 285, 8201 Fauske Bank Tlf: Fax: NO

6 Unntatt offentlighet, jf. Ofl. 13 REGLER OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - FAUSKE KOMMUNE 1. Oppdraget Det vises til telefonsamtale med advokatfullmektig Silje Aga Rogan og tidligere korrespondanse i saken Fauske kommune har kontaktet Advokatfirmaet Lund & Co DA med ønske om en juridisk vurdering av r om eiendomsskatt og fritak for beskatning i enkelte tilfeller. I nærværende betenkning vil vi behandle de konkrete søknadene om fritak for eiendomsskatt som kommune har videresendt oss, med bakgrunn i de generelle reglene for fritak av eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven 7 bokstava. Vi vil først gjennomgå de generelle reglene for fritak for eiendoms slik at det kommer klart frem hvilket grunnlag vi vurderer de konkrete søknadene etter. Reglene om ettergivelse av allerede innbetalt eiendomsskatt vil også bli behandlet, jf. eiendomsskatteloven 28. Vi ber om at nærværende betenkning unntas fra offentligheten, jf. offentlighetsloven 13, fordi den gj spørsmål knyttet til den enkelte skatteyter. 2. Eiendomsskatteloven 7 bokstav a Eiendomsskatteloven regulerer kommunenes adgang til å skrive ut eiendomsskatt. Kommuner som har innført eiendomsskatt, kan innenfor enkelte lovbestemte rammer selv fastslå hvilke eiendommer som beskattes. 2.1 Lovens utgangpunkt I eiendomsskatteloven 7 kan enkelte eiendommer helt eller delvis fritas for eiendomsskatt. Dersom kommunestyret skal frita enkelte eiendommer for eiendomsskatt, må fritaket ligge innenfor ett av I.Q!i0' 1-Qn.lau ~ke kon:irii un~... fritak ((jr. El ielndol1ssk,ê!l /u.nd.g(la.,b~1109~ê40:;n;:faus~e;:k-(rrrnune:;frjtak:;fðr;:eiehdemsskatt:;/lj, ndegeo::hs Advokatfirmaet Lund & Co DA - MNA Akersgaten 30 I Pb 1148 Sentrum, NO-0104 Oslo I Tel: (+47) I Fax: (+47) Org. nr : I Bankgiro:

7 Advokatfirmaet Lund & Co DA Side 2 av 7 alternativer. Med tanke på søknadene kommunen har mottatt er det kun bokstav a som er relevant: IIKommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: aj Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommunei eitfylke eller st Det er opp til kommunestyrets frie skjønn om fritak for eiendomsbeskatning skal gis eller ikke. Kommunestyrets beslutning om fritak for eiendomsskatt tas i utgangspunktet i forbindelse med budsjettbehandlingen året før skatteåret. jf. eiendomsskatteloven 10. forkant av utskrivingen Selv om det ikke er helt i tråd med de vanlige reglene for eiendomsskatt, er vi kjent med at mange kom ser noe lempelig på tidspunktet for fritaksbeslutning, slik at kommunestyret kan gi fritak for eiendomss ettertid av utskrivingen med tilbakevirkende kraft. Det har en sammenheng med at det gjerne er da m mottar henvendelser om fritak. Så vidt vi er kjent med har denne fremgangsmetoden ikke bydd på pro for kommunene som har valgt en slik metode. Det har en sammenheng med at det normalt ikke er noe vil ha interesse i å klage på at ideelle organisasjoner får fritak for eiendomsskatt selv om det skulle skje det tidspunktet som følger av lovens hovedregel. Forutsetningen er imidlertid at man ivaretar likebehandlingsprinsippet. Rent juridisk kan man også argumentere for at det er adgang til å endre utskrivingsvedtaket i etterkant av utskrivingen så lenge man gjør det til skatteyterens gunst, hvilket vil tilfellet dersom man gir unntak fra eiendomsskatt. Den ryddigste metoden og vår anbefaling er imidler kommunestyret fritar de aktuelle eiendommene med virkning fra neste år av etter en helhetlig gjenno av hvilke organisasjoner og lignende som bør få unntak. 2.2 Eiendommer som omfattes - "stiftingar eller institusjonar" a er det tale om å frita Ilstifinqar eller institusjonarll. i Harboes I eiendomsskatteloven 7 bokstav kommentarutgave til eiendomsskatten, er det i forbindelse med dette vilkåret uttalt: IImed vilkåret om at vedkommende eiendom skal eies aven stiftelse eller institusjoni kan eiendommer eies av et aksjeselskap vanskelig fritas for eiendomsskatt. Det må være tilfellet selv stiftelse for eksempel eier samtlige aksjer i et aksjeselskap som igjen eier fast eiendom. Il om en almennyttig Vi ser at kommunestyret i Fauske kommune har referert til denne uttalelsen i deressaksbehandling de juni Saken gjaldt Fauske fritidssenter AS' søknad om fritak for eiendomsskatt. Finansdepartementet har imidlertid uttalt at også aksjeselskap kan fritas for eiendomsskatt etter bestemmelsen. Departementet har uttalt at et aksjeselskap som har til formål å sysselsette yrkesvalghemmede faller inn under slike IIstiftingar eller institusjonar".l Med henvisning til den sistnev sak, har det senere blitt påpekt av Finansdepartementet: IIOgså aksjeselskaper synes derfor å kunne fritas for eiendomsskatt så lenge de øvrige vilkårene i 1 Jf. Finansdepartementets uttalelse av 5. september Standpunktet er opprettholdt i departementets uttalelse av 12. juni /..gQ Jg-JU?)ds.~.e~k.Qi:m!ln ULltÉ!UR_ud _n,g.q,ins~t?!t_ú!jj,q9.qfru2s.l:jlqeq iw:;h,=auske:;komm u ne:;fritak:;of:;eiend omsskatt:;/u nde(jw:;hs

8 Advokatfirmaet Lund & Co DA Side 3 av 7 eigedomsskattelova 7 bokstav a er oppfylt".2 På bakgrunn av dette kan aksjeselskap trolig fritas etter 7 bokstav a forutsatt at de øvrige vilkårene i bestemmelsen er til stede. Spørsmålet har imidlertid aldri vært rettslig prøvet og finansdepartementet uttalelser er ikke bindende for kommunene eller domstolen. Når Finansdepartementet har uta It seg sli gjengitt ovenfor, er vi likevel av den oppfatning at det er forsvarlig av kommunestyre å gi unntak også t aksjeselskap dersom vilkårene for øvrig er oppfylt. For å ta stilling til hvilke øvrige organisasjoner som omfattes av "stiftingar eller institusjonar", kan vi he videre veiledning i den sistnevnte uttalelsen fra Finansdepartementet. Her uttales det: "Uttrykket "sti/tingar eller institusjon direkte eierinteresser, herunder foreninger. ar" har vært antatt å dekke alle typer juridiske personer hvor inge (...) Etter departementets oppfatning faller fysiske personer, enkeltmannsforetak og ansvarlige selskaper med fysiske personer som deltakere, utenfor lovens begre,,3 "stiftingar eller institusjon ar. Finansdepartementets grensedragning mellom ulike selskapsformer fremstår som relativ vilkårlig. Departementet har ikke gjort noe forsøk på å forklare hvorfor et ansvarlig selskap eller enkeltmannsfor skal behandles på en annen måte enn aksjeselskap. Denne delen av uttalelsen bør kanskje ikke tilegge stor vekt. Dersom kommunen ønsker å frita også eiendommer eid av andre selskapsformer, mener vi a forsvarlig gitt at sterke hensyn taler for og at vilkårene i 7 bokstav a forøvrig er oppfylt. Vi kan imidler gi noen garanti for at et slikt vedtak ville stå seg ved en eventuell rettslig prøving ettersom dette punktet fremstår som meget usikker. 2.3 Eiendommer som omfattes - til gagn for det offentlige For at stiftelser/institusjoner skal fritas, må de gagne det offentlige (stat, fylkeskommune eller Dette er gjerne allmennyttig institusjon, men en slik karakteristikk er imidlertid ikke et vilkår etter Bestemmelsen sier ikke noe om hva som anses for å gagne det offentlige. I praksis må vilkåret anses som oppfylt dersom stiftelsen/institusjonen ikke har ervervsformål, samt oppgaver som det ellers er naturlig at det offentlige tar hånd om. Dette er bl.a. påpekt i forarbeidene ti eiendomsskattelov4. Finansdepartementet har uttalt at det hele beror på en helhetsvurdering, der man annet ser hen til: 2 Jf. Finansdepartementets uttalelse av 12. juni Jf. Finansdepartementets uttalelse av 12. juni Jf. NOU 1996:20 side /.QgQ.liUJj.ElJ!~lse~k.ÇJmo:!l!l\Ur.l\9.URU;ij,eJigQni,~skê!U!!,Q1(Lll(g.)is:L,I090 ì10:;n;:auske:;kommune:;fritak:;of;:6iendomsskatt;:/u ndogeo:;hs /r~~:e~! gram \.,._

9 Advokatfirmaet Lund & Co DA Side 4 av 7. stiftelsens/institusjonens oppgaver og om disse ellers ivaretas av det offentlige,. om stiftelsen/institusjonen går med overskudd,. hvordan stiftelsen/institusjonen finansieres,. om stiftelsen/institusjonen deler ut utbytte til medlemmers. I juridisk teori er det fremholdt at det ikke er oppstilt som krav at selve eiendommen blir direkte benyt det formålet som skal gagne det offentlige6. I praksis ser vi at kommunene unntar eiendommer til institusjoner m.v. som har et ideelt formål, et kul formål, som bruks av lokale lag og foreninger eller som brukes til mer typiske samfunnsoppgaver. Ekse er eiendommer som eies av organisasjoner som Røde Kors, Sanitetskvinnene, miljøorganisasjoner, skolekorps, speideren, seileforeninger, kunstforeninger, teatergrupper, idrettslag, små private barneha private eldreinstitusjoner. Slike unntak må etter vår vurdering være greie. 2.4 Likhetsprinsippet Det fremgår ikke direkte av eiendomsskatteloven 7 at det foreligger et likhetsprinsipp i slike saker, m' antas at dette må innfortolkes i regelverket. Prinsippet innebærer at sammenlignbare institusjoner skal behandles likt i forhold til kommunestyrets behandling av fritak for eiendomsskatt. I utgangspunktet k eiendommer i samme kategori (bokstav i loven) behandles ulik, slik at kommunestyret kan velge kun å enkelte eiendommer i samme eiendomskategori. Dersom eiendommer innen samme kategori behandl må kommunen i tilfellet ha en saklig begrunnelse for denne forskjellsbehandlingen7. Dette innebærer f eksempel at kommunestyret kan føre en linje der eiendommer eiet av idrettslag fritas for uten at fritaket også skal gjelde private barnehager, private gamlehjem eller øvrige institusjoner som inngå i eiendomsskatteloven Fritak - ikke basert på søknad En innføring av fritak om eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 er opp til kommunestyret i Fau kommune. Bestemmelsen i 7 er ikke basert på søknader om unntak. Kommunestyre bør vurdere unn eget initiativ uavhengig av søknader. I praksis ser vi imidlertid at debatten om ulike fritak utløses netto konkrete henvendelser fra ulike organisasjoner. Og det er ikke noe i veien for at slike "søknader" medf kommunestyret ved neste korsvei velger å gjøre unntak i henhold til 7. I tilfeller der unntaksdebatten utløses aven konkret søknad, er det imidlertid viktig at kommunestyret også vurderer tilsvarende stift 5 Jf. Finansdepartementets uttalelse av 12. juni Jf. Harboe: Eiendomsskatt Kommentarutgave 2. utgave side Jf. Gyldendal rettsdata: kommentarer ti/eiendomsskatteloven 7 og Harboe: Eiendomsskatt Kommentarutgave side / f)gq.bjq~(lt~.i'!?ke,.jlq.mm!.ln.(:urjt.êuq.r_j~~~n(tqms.sk.~.tll(jrjjjgr.r-_!is/t O:.n,:fauske,:komm une,:fritakdof,:e.ienelomsskatt;;/1i ndogco=hs.

10 Advokatfirmaet Lund & Co DA Side 5 av 7 eller organisasjoner selv om disse ikke har søkt, jf. likhetsprinsippet ovenfor. Det fremgår av sikker rett og ordlyden i eiendomsskatteloven 7 at fritak for eiendomsskatt må vurde konkret av kommunestyret for den enkelte eiendom. Dette innebærer at det ikke er tilstrekkelig at fr eiendomsskatt treffes på generell basis, da den reelle avgjørelsen i disse tilfellene ville skje utenfor kommunestyret. I praksis løses dette ved at administrasjonen forbereder fritaksvedtaket ved å lage en flere lister over eiendommer som kommunestyret kan fatte den formelle beslutningen om. Ut fra de opplysninger som er forelagt oss, har vi fått inntrykk av at kommunestyret allerede gjennomfører en sli praksis. it 2.6 Ingen klageadgang I eiendomsskatteloven foreligger det ikke adgang til å påklage vedtak om avslag på søknad om fritak fo eiendomsskatt. Finansdepartementet har uttalt at de imidlertid ikke antar at eiendomsskatteloven hin kommuner av eget initiativ å behandle klager av denne karakter8. 3. Eiendomsskatteloven 28 - nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt I eiendomsskatteloven 28 kan eiendomsskatten settes ned eller ettergis dersom det er svært urimeli skatten kreves inn. En søknad om fritak, kan også tolkes som en søknad eiendomsskatt. Bestemmelsen i 28 lyder som følger: om nedsettelse eller ettergivel JlGjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, ka skatten setjast ned eller e ttergje vast. JI Det er formannskapet som har kompetanse til å treffe vedtak om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt. Tidligere fremkom dette direkte av bestemmelsens andre ledd, men er presiseringen e blitt fjernet. Rettstilstanden er imidlertid uendret på dette punkt. For at nedsettelse eller ettergivelse skal være aktuelt, må innkrevingen anses som svært urimelig. Dett strengt vilkår, noe som medfører at bestemmelsen bare er aktuell i unntakstilfeller. Også forarbeidene påpeker at bestemmelsen kun er aktuell rent unntaksvis, jf. Ot.prp.nr.44 ( ) side 15. Eksempl tilfeller der eiendomsskatten blir nedsatt eller ettergitt er tilfeller der skattyter har en sykdom som me sterkt redusert inntekt over lengre tid eller der den skattpliktige eiendommen blir ødelagt ved brann el naturkatastrofer. Vi fraråder imidlertid Fauske kommune å benytte eiendomsskatteloven 28 på de aktuelle søknadene. Bestemmelsen er beregnet til å brukes i mer unntakstilfeller, og vii ikke passe i disse tilfellene. Dersom kommune legger opp til en praksis der man anvender 28 ofte, vii kommunen fort oppleve at de mott mange søknader om nedsettelse og diskusjoner knyttet til likebehandling. Bestemmelsen i 28 bør forbeholdes helt spesielle situasjoner. Vurderingen av søknadene om fritak for eiendomsskatt vil derm 8 Uttalelse av 20. juni 1996 (Utv s. 1144) /,..2Q JQ~iif, i~llste~k.qmlj--d~ur,lt?ls.jr,ude.ri9qxd,s,sk,ê!u!ll!,c9,grq):i,u :,hdauske;:kommufle;:fritak;:fof:,eiend omsskatt::/u ndegefi:,hs

Saksframlegg. For eiendommene vist på vedlegg Fritak utgår 2008 fjernes fritak for eiendomsskatt fra og med 2008.

Saksframlegg. For eiendommene vist på vedlegg Fritak utgår 2008 fjernes fritak for eiendomsskatt fra og med 2008. Saksframlegg Fritak for eiendomsskatt 2008 Arkivsaksnr.: 08/7280 Forslag til innstilling: Bystyret innvilger fritak for eiendomsskatt i henhold til 7 i eigedomsskatteloven for eiendommene som er vist på

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kemner Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 13/604-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kemner Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 13/604-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kemner Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 13/604-1 EIENDOMMER MED FRITAK FOR EIENDOMSSKATT 2013 ETTER EIENDOMSSKATTELOVENS 7 Ferdigbehandles i: Kommunestyret. Saksdokumenter: 1. Eiendomsskatteloven

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: FRITAK FRA EIENDOMSKATT ETTER 7 I EIENDOMSSKATTELOVEN

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: FRITAK FRA EIENDOMSKATT ETTER 7 I EIENDOMSSKATTELOVEN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/8199-1 Dato: 10.08.2017 FRITAK FRA EIENDOMSKATT ETTER 7 I EIENDOMSSKATTELOVEN Sammendrag: I denne saken legger rådmann fram forslag til

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 RETNINGSLINJER FOR UTSETTELSE, NEDSETTELSE ELLER ETTERGIVELSE AV EIENDOMSSKATT Rådmannens innstilling: Herøy

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Arve Svestad Arkiv: 232 &16 Arkivsaksnr.: 15/1399. ... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Arve Svestad Arkiv: 232 &16 Arkivsaksnr.: 15/1399. ... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Arve Svestad Arkiv: 232 &16 Arkivsaksnr.: 15/1399 Ny behandling - fritak e-skatt 7a... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg: Oppdatert liste over

Detaljer

Saksframlegg. HORNEBERG BARNEHAGE GNR 91 BNR 28 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT Arkivsaksnr.: 10/9457

Saksframlegg. HORNEBERG BARNEHAGE GNR 91 BNR 28 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT Arkivsaksnr.: 10/9457 Saksframlegg HORNEBERG BARNEHAGE GNR 91 BNR 28 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT Arkivsaksnr.: 10/9457 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret innvilger søknad om

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Arve Svestad Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 14/1137

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Arve Svestad Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 14/1137 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Arve Svestad Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 14/1137 Fritak eiendomsskatt 7C - Førstegangsetablerere K.sak 57/14 (f.sak 51/14)... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Nils-Anders Søyland Arkiv: 232// 132/1016 Arkivsaksnr.: 13/

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Nils-Anders Søyland Arkiv: 232// 132/1016 Arkivsaksnr.: 13/ Behandles i: Kommunestyret SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - GNR 132 BNR 1016 OG GNR 144 BNR 124 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Søknad om fritak for eiendomsskatt Solåsen FUS barnehage AS 18.03.2014

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Retningslinjer for utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Retningslinjer for utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2016/733-2 Saksbehandler: Erna Lervik Saksframlegg Retningslinjer for utsettelse, nedsettelse eller Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt i 2016 for Stor-Elvdal kommune

Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt i 2016 for Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 20.11.2015 Referanse: 2015/1096-10672/2015 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Ann Helen Rustad Direkte tlf. 95821047 Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i HR-2011-01169-U, (sak nr. 2011/753), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter Stiftelser og skatt Advokat Rune Sandseter Agenda Formues- og inntektsskatt generelt om skatteplikten vilkår for skattefrihet begrenset skatteplikt Andre skatter og avgifter merverdiavgift dokumentavgift

Detaljer

Gnr 61 bnr 56 - Idrettsveien 2 - Boblehall - Søknad om ettergivelse av saksbehandlingsgebyr. Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.

Gnr 61 bnr 56 - Idrettsveien 2 - Boblehall - Søknad om ettergivelse av saksbehandlingsgebyr. Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr. Gnr 61 bnr 56 - Idrettsveien 2 - Boblehall - Søknad om ettergivelse av saksbehandlingsgebyr Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 16/00549-67 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og

Detaljer

Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015 for Stor-Elvdal kommune

Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015 for Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 18.11.2014 Referanse: 2013/659-10020/2014 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Sigrun Hafsten Direkte tlf. 47971590 Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune HAVNEGATA 12, GNR 439 BNR 168 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT ARKIVSAKSNR.: 07/40732

Saksframlegg. Trondheim kommune HAVNEGATA 12, GNR 439 BNR 168 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT ARKIVSAKSNR.: 07/40732 Saksframlegg HAVNEGATA 12, GNR 439 BNR 168 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT ARKIVSAKSNR.: 07/40732 Forslag til innstilling: Bystyret avslår søknad om 100% fritak for eiendomsskatt for eiendommen gnr

Detaljer

VEDR: EIENDOMSSKATT VED MULIG ETABLERING AV HESTESPORTSENTER I KLÆBU

VEDR: EIENDOMSSKATT VED MULIG ETABLERING AV HESTESPORTSENTER I KLÆBU Klæbu 13.10.2014 Til: Styret i Midt-Norsk Travforbund Fra: Klæbu kommune Cc: Optiman AS VEDR: EIENDOMSSKATT VED MULIG ETABLERING AV HESTESPORTSENTER I KLÆBU Det vises til henvendelse fra Optiman AS, som

Detaljer

Kommunestyrets mulighet for å frita eiendommer helt eller delvis for eiendomsskatt med hjemmel i eiendomsskatteloven 7

Kommunestyrets mulighet for å frita eiendommer helt eller delvis for eiendomsskatt med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 Kommunestyrets mulighet for å frita eiendommer helt eller delvis for eiendomsskatt med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: 232 Dato: 16.11.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Geir Aune Eiendomsskatt 2016 Sakens bakgrunn og innhold: Vedtaket om utskriving av eiendomsskatt

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32 Vår dato Din dato Saksbehandler 19.05.2017 05.04.2017 Anna Lie 800 80 000 Din referanse Telefon Skatteetaten.no 46055-501-5460393 22077350 Org.nr Vår referanse Postadresse 2017/418932 Postboks 9200 Grønland

Detaljer

Veiledning Oslo kommune - tolkning av barnehageloven 14 og 14a

Veiledning Oslo kommune - tolkning av barnehageloven 14 og 14a Barnehage- og utdanningsavdelingen Byrådet i Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8. inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039

Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8. inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8. inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Postadresse Telefaks 22 82 85 Il Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/103 Formannskapet /67 Kommunestyret

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/103 Formannskapet /67 Kommunestyret Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 11.11.2016 Referanse: 2016/1197-10545/2016 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Gerard Kort Direkte tlf. 95 49 15 07 Videreføring og utskriving av eiendomsskatt i 2017 Utvalgssaksnr.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE LANDBRUKST JENESTER SALTEN - SØKNAD OM GARATI/TILSKUDD TIL LANDBRUKSVIKAORDNINGA

FAUSKE KOMMUNE LANDBRUKST JENESTER SALTEN - SØKNAD OM GARATI/TILSKUDD TIL LANDBRUKSVIKAORDNINGA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouialpostID: 10/312 I Arkiv sakid.: 09/2463 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap II Sak nr.: 011/10 I FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Gudrun Hagalinsdottir I Dato: 01.02.2010

Detaljer

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/ / /

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/ / / Austevoll kommune Marin IT Ikkje offentleg Forbod mot forskjellsbehandling Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/1789-2015002447/2701 14/1789 26.02.2015 IT2015 Viser til spørsmål frå Marin IT. Oppklaring:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 113/13 FORMANNSKAP Dato: 25.11.2013 031/13 ELDRERÅDET

Detaljer

Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven 19 første ledd bokstav b - klagen tas ikke til følge

Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven 19 første ledd bokstav b - klagen tas ikke til følge Advokatfirmaet Hjort DA v/amund Fougner Postboks 471 Sentrum 0105 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200802102-/POS 14.08.2008 Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven

Detaljer

SIVILOMBUDSMANNEN. var det stor variasjon vedrørende hvilket organ som var klageinstans.

SIVILOMBUDSMANNEN. var det stor variasjon vedrørende hvilket organ som var klageinstans. > SIVILOMBUDSMANNEN Uttalelse Sak: 2015/2514 Eget tiltak - klageadgang i saker om nedsettelse/ettergivelse av- og fritak for eiendomsskatt Ombudsmannen har av eget tiltak undersøkt klageadgang og klageordningen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utviding av eiendomsskatt til å gjelde i hele kommunen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8952 - / Saksordfører:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2016/9483-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 22.11.2016

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BETALINGSSATSER KOMMUNALE IDRETTSANLEGG FOR 2010

FAUSKE KOMMUNE BETALINGSSATSER KOMMUNALE IDRETTSANLEGG FOR 2010 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/9348 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 09/2510 I Saksbehandler: Gunar Myrstad Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr.: 076/09 DRIFTSUTV ALG Dato: 25.11.2009 014/09 ELDRERÅDET

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt

Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum

Detaljer

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 24.09.2013 039/13 LRY Kommunestyret 03.10.2013 087/13 LRY Saksansv.: Karin Nagell Arkiv:K1-233, K2-A10 : Arkivsaknr.:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: /16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: /16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/728-5 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2016 Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: 232 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/16 FORMANNSKAPET 02.12.2015 31/16 KOMMUNESTYRET

Detaljer

Saksbehandler: Silje Marie Raad Dato: Gnr 73 Bnr 1 - Stenerudveien 2B - Rustad Gård - Klage vedrørende rivetillatelse og erstatningsbolig

Saksbehandler: Silje Marie Raad Dato: Gnr 73 Bnr 1 - Stenerudveien 2B - Rustad Gård - Klage vedrørende rivetillatelse og erstatningsbolig Ås kommune Bygg- og geodataavdelingen Øystein Amundsen Rustad Gård Stenerudveien 2 1430 Ås Saksbehandler: Silje Marie Raad Dato: 14.10.2014 Gnr 73 Bnr 1 - Stenerudveien 2B - Rustad Gård - Klage vedrørende

Detaljer

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter Stiftelser og skatt Advokat Rune Sandseter Agenda Oversikt over skattereglene Generelt om skattefritaksregelen i skatteloven 2-32 Særskilt om skatteloven 2-32 øverste ledd om økonomisk aktivitet innenfor

Detaljer

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak HOVEDKONTORET Se mottaksliste Deres ref.: --- Vår ref.: 2012/2973-133 Arkiv nr.: 450 Saksbehandler: Kristin Frotvedt Dato: 20.05.2014 Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjef i Namsos. Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2013

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjef i Namsos. Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2013 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2012/8603-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 20.11.2012

Detaljer

Sakspapir. Handlings- og Økonomiplan med Årsbudsjett Endring av skattesats for eiendomsskatt. Rådmannens innstilling

Sakspapir. Handlings- og Økonomiplan med Årsbudsjett Endring av skattesats for eiendomsskatt. Rådmannens innstilling ArkivsakID 16/2579 Løpenr 3 Sakspapir Vår saksbehandler: Stein Aas 62433047 Økonomistaben Handlings- og Økonomiplan 2017-2020 med Årsbudsjett 2017 - Endring av skattesats for eiendomsskatt Utvalg Saksnummer

Detaljer

Molde kommune Rådmannen Drift- og forvaltningsavdelingen

Molde kommune Rådmannen Drift- og forvaltningsavdelingen Molde kommune Rådmannen Drift- og forvaltningsavdelingen Melding om vedtak Kommunal- og regionaldepartementet, Kommunalavdelingen, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato:

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR NES KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 12.02.13)

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR NES KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 12.02.13) EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR NES KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 12.02.13) KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 91/ Kommunestyret 83/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 91/ Kommunestyret 83/ Leka kommune Utvikling Arkiv: 100 Arkivsaksnr: 2015/219-4 Saksbehandler: Annette T. Pettersen Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 91/15 10.11.2015 Kommunestyret 83/15 10.12.2015 Kommunale

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM STØTTE TIL UTARBEIDING AV DETALJRGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR 119 BNR 1 ISULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM STØTTE TIL UTARBEIDING AV DETALJRGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR 119 BNR 1 ISULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4162 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1073 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 054/13 I FORMANNSKAP I Dato: 03.06.2013

Detaljer

Skatteetaten. ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO. Att: Kristine Baltzersen

Skatteetaten. ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO. Att: Kristine Baltzersen Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Kristin Kotte 03.10.2014 21.11.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse 24 14 84 70 Kristine Baltzersen 2014/708814/KK/TJA ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE HABILITET IFM BEHANDLING A V SAKER SOM VEDRØRER SALTEN

FAUSKE KOMMUNE HABILITET IFM BEHANDLING A V SAKER SOM VEDRØRER SALTEN SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/3286 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/803 I Saksbehandler: Even Ediassen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 038/13 FORMANNSKAP Dato: 29.04.2013 038/13

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 15/16688 Arkiv sakid.: 15/3333 Saksbehandler: Kariann Skar Sørdahl Sluttbehandlede vedtaksinnstans:

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 15/16688 Arkiv sakid.: 15/3333 Saksbehandler: Kariann Skar Sørdahl Sluttbehandlede vedtaksinnstans: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 15/16688 Arkiv sakid.: 15/3333 Saksbehandler: Kariann Skar Sørdahl Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr.: ARBEIDSMILJØUTVALG Dato: 003/16 PARTSSAMMENSATT UTVALG

Detaljer

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp Promitek AS Bragerhaugen 16 3012 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200204991-3 17.03.2003 Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling

Detaljer

DET KONGELIGE FINANS- OG TOLLDEPARTEMENT

DET KONGELIGE FINANS- OG TOLLDEPARTEMENT DET KONGELIGE FINANS- OG TOLLDEPARTEMENT KONTOR: AKERSGATEN.42 - TELEFON (021 34 44 31 TELEFAX: (02) 34 95 11 TELETEX: 21 444 FDEP N. TIL FINANSDEPARTEMENTET POSTADRESSE : POSTBOKS 8008 DEP., 0030 OSLO

Detaljer

Vi viser til tidligere korrespondanse i ovennevnte sak, sist ved ordførerens brev datert , mottatt her

Vi viser til tidligere korrespondanse i ovennevnte sak, sist ved ordførerens brev datert , mottatt her Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Renate Kristiansen 77 64 20 63 30.01.2012 2011/6695-5 325.1 Deres dato Deres ref. 01.12.2011 Bardu kommune Postboks 401 9365 Bardu Klage fra avisen Nye

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1.3 Strategier for å nå det overordnede målet er

FAUSKE KOMMUNE. 1.3 Strategier for å nå det overordnede målet er ~ i SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/10988 Arkiv JoumalpostD: sakd.: 11/2521 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 043112 FORMANNSKAP Dato: 28.11.2011 ÅRSBUDSJETT 2012

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FAUSKE GLASS & RAMME AS. SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL GNR. 103 BNR.1122 P Å SØBBESV A. NY BEHANDLING

FAUSKE KOMMUNE FAUSKE GLASS & RAMME AS. SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL GNR. 103 BNR.1122 P Å SØBBESV A. NY BEHANDLING SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1112196 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10774 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskapet Sak nr.: 03011 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 29.03.2011

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Skattelov for byene 18. august 1911 nr. 9 4 annet ledd -"ansatte besiktigelsesmenn"

DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Skattelov for byene 18. august 1911 nr. 9 4 annet ledd -ansatte besiktigelsesmenn DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT 9 Deres ref Vår ref Dato 3/3339 SL SMe/Ø 11.2.24 Skattelov for byene 18. august 1911 nr. 9 4 annet ledd -"ansatte besiktigelsesmenn" Det vises til brev 21. oktober 23 hvor

Detaljer

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine Memo Til: Kvam Herad Att: Rådmann Arild Steine Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, advokat Morten Fotland og advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Oppsummering

Detaljer

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER N O T A T Til: Foreningen Pensjonskontoret v/ Anne Karin Andreassen Oslo, 8. april 2014 Ansvarlig advokat: Nordby Fra: Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/ Thomas Nordby E-post: Thomas.Nordby@adeb.no Vår

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Bjørn Kr. Sveen Arkiv: / Dato:

Saksframlegg. Saksb: Bjørn Kr. Sveen Arkiv: / Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Bjørn Kr. Sveen Arkiv: 231 13/5636-1 Dato: 17.10.2013 FRITAK PÅ EIENDOMSSKATT FOR FREDA OG VERNEVERDIGE BYGNINGER OG REGULERTE USOLGTE TOMTER Vedlegg: 1. Brev datert

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

EIENDOMSSKATT klageadgang takseringsprinsipper

EIENDOMSSKATT klageadgang takseringsprinsipper EIENDOMSSKATT klageadgang takseringsprinsipper Utvidet klageadgang Før var det anledning til å klage på taksten kun det året taksten var ny. Ved endringen av eiendomsskatteloven 19 gjeldende fra januar

Detaljer

Veileder om utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt

Veileder om utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt Veileder om utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum v/

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Vedtatt av Jevnaker kommunestyre i sak /14 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret ei sakkyndig nemnd til å

Detaljer

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Arkivnr.

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Arkivnr. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Arkivnr. 67),_ Deres ref: Vår ref: 118417-130 Oslo, 26. mars 2010 FORMUESBEREGNING AV KRAFTANLEGG NÅVERDIBEREGNING AV FREMTIDIGE UTSKIFTINGSKOSTNADER FOR

Detaljer

Fakultetsoppgave skatterett H10

Fakultetsoppgave skatterett H10 Fakultetsoppgave skatterett H10 Peder Ås eier en enebolig i Storeby som han selv bor i med sin familie. I sokkeletasjen er det en hybelleilighet som han leier ut. Han har tatt opp et banklån for å finansiere

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Økonomi- og planutvalget 97/ Kommunestyret 81/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Økonomi- og planutvalget 97/ Kommunestyret 81/ Sunndal kommune Arkiv: 232 Arkivsaksnr: 2016/16786-1 Saksbehandler: Andrea Fivelstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Økonomi- og planutvalget 97/16 29.11.2016 Kommunestyret 81/16 14.12.2016 Utskriving

Detaljer

Saksframlegg med vedtak

Saksframlegg med vedtak Saksframlegg med vedtak Fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskattelovens 7 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Ståle Ruud 17/881 Saksnr Utvalg Type Dato 17/59 Kommunestyret PS 18.05.2017 Rådmannens forslag:

Detaljer

ADVOKATFIR MAET HJORT 2 BAKGRUNN OG FORHOLDET TIL TIDLIGERE PLANVEDTAK

ADVOKATFIR MAET HJORT 2 BAKGRUNN OG FORHOLDET TIL TIDLIGERE PLANVEDTAK ADVOKATFIR MAET HJORT Malvik kommune Areal og samfunnsplanlegging Postboks 140 7551 HOMMELVIK Oslo, 28. august 2012 Ansvarlig advokat: Frode A. 1nnjord Referanse: M 320802.1 PLANID 78 REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 10.03.2009 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak

Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak I. Privatrettslige forhold i byggesaker - innledning Begrepet privatrettslige forhold hva betyr det? På hvilken måte

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

.)7 1 I.1. AHL. Vår saksbehandler Kari Rørstad. Det vises til tidligere korrespondanse, sist fylkesmannens brev 2. februar 2015.

.)7 1 I.1. AHL. Vår saksbehandler Kari Rørstad. Det vises til tidligere korrespondanse, sist fylkesmannens brev 2. februar 2015. Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8, inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Postadresse Telefaks 22 82 85 11 Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

Fylkesmannen besvarer henvendelse vedrørende Oslo kommunes praktisering av offentleglova

Fylkesmannen besvarer henvendelse vedrørende Oslo kommunes praktisering av offentleglova Juridisk avdeling Kommunal Rapport Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: Deres

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 232 Lnr.: 7224/16 Arkivsaksnr.: 16/392-10

Saksframlegg. Ark.: 232 Lnr.: 7224/16 Arkivsaksnr.: 16/392-10 Saksframlegg Ark.: 232 Lnr.: 7224/16 Arkivsaksnr.: 16/392-10 Saksbehandler: Jostein Sørensen BOLIGER OG HYTTER SOM LEIES UT - SKAL I EIENDOMSSKATTESAMMENHENG BESKATTES SOM BOLIG/FRITIDSBOLIG ELLER NÆRING?

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY KS Bedrift Postboks 1378 Vika 0114 OSLO 02.07.2010 SAKSBEHANDLER: Tore Johan Berg VÅR REFERANSE: 10/3057 DERES REFERANSE: 10/00479-1 DIR.TLF;

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-13

Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-13 Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-13 Arkiv: 232 Saksbehandler: Liv-Edel Berg Dato: 13.11.2013 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2013 Kommunestyret 17.12.2013 Utskriving

Detaljer

KONTOR: AKEPSGATEN TELEFON: TELEFAX: POSTADRESSE: POSTBOKS 8008 DEP OSLO SKATTELOVAVDELINGEN

KONTOR: AKEPSGATEN TELEFON: TELEFAX: POSTADRESSE: POSTBOKS 8008 DEP OSLO SKATTELOVAVDELINGEN DET KONGELIGE FINANS- OG TOLLDEPARTEMENT KONTOR: AKEPSGATEN. 42 - TELEFON: 22 34 44 31 TELEFAX: 22 34 95 11 POSTADRESSE: POSTBOKS 8008 DEP.. 0030 OSLO SKATTELOVAVDELINGEN r L Oslo kommune Kemneren Olav

Detaljer

Saksbehandler: Synnøve Roald Saksnr.: 17/ Behandlingsrekkefølge Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Synnøve Roald Saksnr.: 17/ Behandlingsrekkefølge Formannskapet Kommunestyret Søknader om fritak for eiendomsskatt 7 for 2018 Saksbehandler: Synnøve Roald Saksnr.: 17/00029-30 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1) Følgende eiendommer

Detaljer

tippingen. Det eneste en oppnår med dette er å bekrefte rent juridisk at en har forstått at det en har drevet på med er utenfor reglene.

tippingen. Det eneste en oppnår med dette er å bekrefte rent juridisk at en har forstått at det en har drevet på med er utenfor reglene. 1 Sak 8 Overgang andeler til innskudd Vedtekter og Havnereglement Brev fra Brønnøysundregistrene Nye regler for selskap med begrenset ansvar (BA) Samvirkeloven trådte i kraft 1. januar 2008. Endringene

Detaljer

57/67 - Liavegen 77 - klage på vedtak - søknad om dispensasjon - garasje/bolig

57/67 - Liavegen 77 - klage på vedtak - søknad om dispensasjon - garasje/bolig Arkiv: 57/67 Arkivsaksnr: 2015/2400-7 Thomas Hermstad-Pedersen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 57/67 - Liavegen 77 - klage på vedtak - søknad om dispensasjon

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 STORHALL KARMØY - INTERKOMMUNAL STATUS Rådmannens forslag til vedtak: Det arbeides

Detaljer

Saksbehandler: Synnøve Roald Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Synnøve Roald Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Formannskapet Kommunestyret Fritak for eiendomsskatt 2017 Saksbehandler: Synnøve Roald Saksnr.: 15/02973-42 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 05.04.2017 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Følgende eiendommer oppfyller

Detaljer

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt Advokatfirmaet Schjødt AS v/advokat Thomas Aanmoen Sendes på e-post til thomas.aanmoen@schjodt.no Deres ref: Vår ref: Dato: 17.09.2014 Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT I GJERSTAD KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT I GJERSTAD KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT I GJERSTAD KOMMUNE 1. INNLEDNING I kommunelovens 40 nr. 5 heter det: Kommunestyret og fylkestinget skal selv fastsette et reglement for de folkevalgtes rett til innsyn

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTN«POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/218 4949/2014 223 SVK/ US 26.05.2014 MELDING OM POLITISK VEDTAK

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FAUSKE GLASS & RAMME AS. SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL GNR. 103 BNR.1122 P Å SØBBESV A. NY BEHANDLING

FAUSKE KOMMUNE FAUSKE GLASS & RAMME AS. SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL GNR. 103 BNR.1122 P Å SØBBESV A. NY BEHANDLING SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 112196 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 101774 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskapet Sak nr.: 030111 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato:

Detaljer

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Sak: 2006/1616 INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Saken gjelder innsyn i tre dokumenter knyttet til Forsvarsdepartementets gjennomgang av regnskapene til Lista Flypark AS.

Detaljer

DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. på statens eiendommer i Gamlebyen, Fredrikstad

DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. på statens eiendommer i Gamlebyen, Fredrikstad DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep. 32 Oslo Deres ref Vår ref Dato 25/ 3435 5/4381 SL TJ/ rla.11.26 Eiendomsskatt på statens eiendommer i Gamlebyen, Fredrikstad Vi

Detaljer

I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner

I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner Advokatfirmaet Thommessen AS v/ advokat Tore Mydske per e-mail: tmy@thommessen.no Deres ref: Vår ref: Dato: 12. juni 2012 I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner 1 Innledning Det vises

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE V ANO AS OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET TIL MODERNISERING AV VARMFORSINKINGSANLEGG

FAUSKE KOMMUNE V ANO AS OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET TIL MODERNISERING AV VARMFORSINKINGSANLEGG SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/822 10/3162 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap II Sak nr.: 039/10 I FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Krstian Amundsen I Dato: 26.04.2010

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE

SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE Innhold : Status Nord-Trøndelag Fylke Litt om «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» (V-0732) Krav

Detaljer

Informasjon om eiendomsskatt i Nordre Land. Synnfjellporten 19.04.2014

Informasjon om eiendomsskatt i Nordre Land. Synnfjellporten 19.04.2014 Informasjon om eiendomsskatt i Nordre Land Synnfjellporten 19.04.2014 Historie: Eiendomsskatt siden 80-tallet. Kommunestyresak 187/85 for budsjettåret 1986. Alminnelig sats 7o/oo Eiendomsskatt på verker

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 13/4912 I SØKNAD OM STØTTETIL DRIFT AV ALPINBAKKN I HOLTAN. Fauske IL Alpin/Snowboard søker om støtte til drift av Alpinbaken i Boltan.

FAUSKE KOMMUNE 13/4912 I SØKNAD OM STØTTETIL DRIFT AV ALPINBAKKN I HOLTAN. Fauske IL Alpin/Snowboard søker om støtte til drift av Alpinbaken i Boltan. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4912 I I Arkiv JouialpostID: sakd.: 13/471 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet Sak nr.: 056/13 FORMANNSKAP Dato: 03.06.2013 061/13 FORMANNSKAP

Detaljer

4E: EUROJURIS. Mottatt FM-NO 0 1 NOV, 2010 Partnere: Undertegnede representerer Øksnes boligstiftelse.

4E: EUROJURIS. Mottatt FM-NO 0 1 NOV, 2010 Partnere: Undertegnede representerer Øksnes boligstiftelse. 4E-",»EUROJURIS HARSTAD Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 Bodø Mottatt FM-NO 0 1 NOV, 2010 Partnere: Advokat Ottar Nilsen (H) ottar.nilsen@eurojuris.no Advokat Steinar Fagerholt steinariagerholt@eurojuris.no

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/990-8-AAS 08.11.2007

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/990-8-AAS 08.11.2007 Tilsynsrådet for advokatvirksomhet Postboks 720 Sentrum 0106 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 07/990-8-AAS 08.11.2007 UTTALELSE - FORSKJELLSBEHANDLING PÅ GRUNN AV UTNYTTELSE AV PERMISJONSRETTIGHETER FORBEHOLDT

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer