Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post eller telefon som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksliste Saksnr PS 86/14 Innhold Fritak for eiendomsskatt - Fjordadalen Fus Barnehage AS PS 87/14 Høringsuttalelse Petroleum og energistrategier for Finnmark PS 88/14 PS 89/14 PS 90/14 PS 91/14 PS 92/14 PS 93/14 PS 94/14 Budsjettregulering Hammerfest parkering KF Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Hammerfest havn KF Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Hammerfest parkering KF Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Hammerfest eiendom KF Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Hammerfest kommune Godkjenning av møteprotokoll Interpellasjon - transportmuligheter fra Akkarfjord på Sørøya Muntlig orientering: Kommuneplanens samfunnsdel. Ivar Lie fra Norut i Alta skal presentere utredningen om befolkningsutviklingen. Akkarfjord skole film fra 17. mai feiringen i Oslo Den nye Baksalen skole romprogram v/arkitekt. Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus - servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Akkarfjord forbrukerlag, Kårhamn handel, Arnulf Larsen AS i Hønseby og kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Alf E. Jakobsen ordfører

2 Saksbehandler: Svanhild Samuelsen Saksnr.: 2014/ /14 Kommunestyret Saksdokumenter ikke vedlagt: Årsregnskap for 2013 Fjordadalen Fus barnehage AS Fritak for eiendomsskatt - Fjordadalen Fus Barnehage AS Bakgrunn Fjordadalen FUS barnehage AS har søkt om fritak for eiendomsskatt i 2014, jf eiendomsskatteloven 7 a). Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: a) Eigedom åt stiftingar eller instusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. b) Bygning som har historisk verde c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida bygningen vart ferdig. Formannsskapet eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven 10, kan få fullmakt til å avgjera einskiltsaker om skattefritak d) Bygning og grunn i visse luter av kommunen. Saken var oppe til behandling i kommunestyret men ble utsatt (PS 14/14). Saken måtte utredes på nytt og begrunnes bedre før endelig behandling i kommunestyret. Det er ikke klagerett i saker om fritak for eiendomsskatt utover kommunestyrets adgang til mindretallsklage. Det vises i den forbindelse til brev fra Finansdepartementet av til KSE (Kommunenes sentralforbund Eiendomsskatteforum). Rådmannens vurdering: Spørsmålet om fritak for private barnehager er tatt opp i en sak fra Nesodden kommune, hvor kommunestyret gav 18 fritak og 2 avslag. Blant fritakene var flere private barnehager. Et mindretall i kommunestyret mente imidlertid at vilkårene for fritak ikke var oppfylt, og ønsket lovlighetskontroll av vedtakene. I vedtaket fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomgås vilkårene for fritak, og drøftingen passer derfor også for saken som gjelder Fjordadalen Fus barnehage AS, som en tolkning av bestemmelsen i 7. I brevet av fra Fylkesmannen som eiendomsskattekontoret har fått

3 tilsendt kopi av fra KSE, nevnes en annen Fus-barnehage i Nesodden kommune - Fagerskog FUS barnehage AS. Denne barnehagen var blant de 2 som fikk avslag av kommunestyret i Nesodden kommune. Fylkesmannen tar imidlertid ikke stilling til spørsmålet om akkurat denne konkrete barnehagen oppfyller vilkårene i loven, men skriver bare at det kan «derfor settes spørsmålstegn ved hvorvidt avgjørelsen vedrørende Fagerskog FUS barnehage AS er tilstrekkelig utredet/ begrunnet/ vurdert,..». Det er 2 hovedvilkår som må være oppfylt for at kommunestyret skal kunne gi fritak for eiendomsskatt: 1. Det første vilkåret er at eiendommen eies av en «stiftelse eller institusjon». 2. Det andre vilkåret er at virksomheten på eiendommen «tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten» 1. Eiendommen må eies av en stiftelse eller institusjon: Fylkesmannen skriver: «Hva som er en stiftelse er klart. Spørsmålet er hvordan uttrykket institusjon skal tolkes. Finansdepartementet har i brev av (UFIN A UTV ) gitt følgende tolkning av uttrykket. Det siteres: Utrykket «stiftingar eller institusjoner» har vært antatt å dekke alle typer juridiske personer hvor ingen har direkte eierinteresser, herunder foreninger. Finansdepartementet har i et brev av 5. september 1996 uttalt at et aksjeselskap som har til formål å sysselsette yrkesvalghemmede vil falle inn under bestemmelsen. Også aksjeselskaper synes derfor å kunne fritas for eiendomsskatt så lenge de øvrige vilkårene i eigedomsskattelova 7 bokstav a er oppfylt. Etter departementets oppfatninger faller fysiske personer, enkeltmannsforetak og ansvarlige selskaper med fysiske personer som deltakere, utenfor lovens begrep «stiftingar eller institusjonar». Trygge barnehager AS er i følge egne hjemmesider Norges største etablerer, eier og drifter av private barnehager. Selskapet har kontorer i Haugesund og Oslo. Et eget driftsselskap Fus AS står for driften av barnehagene, som er organisert som selvstendige aksjeselskaper. Det er ca 160 Fus-barnehager i mer enn 75 kommuner. I følge samme hjemmeside driftes barnehagene «med ikke-økonomisk formål, og et eventuelt overskudd av driften forblir i barnehagen, og kan benyttes til kvalitetsforbedringstiltak eller som økonomisk reserve». I følge Fus AS er hver barnehage et eget skattesubjekt, og de hevder også at det blir direkte feil å si at det tas ut utbytte i Fjordadalen barnehage. Også daglig leder ved barnehagen bekrefter i brev av og at det ikke tas ut utbytte lokalt. Daglig leder ved Fjordadalen barnehage har sendt eiendomsskattekontoret årsregnskapet for 2013 med vedlegg. I note 3 - Selskapskapital og eiere står det: «Selskapskapitalen består av 100 aksjer, hver pålydende kr 1.000,-, til sammen kr ,-. Trygge barnehager AS eier 100 %. Styrets leder er deleier av morselskapet». I barnehagens vedtekter pkt 3 er eierstyret oppført som økonomisk ansvarlig for barnehagen. Det står også her at «det er egne vedtekter for aksjeselskapet». En barnehage som er organisert som et aksjeselskap vil altså isolert sett kunne defineres som en institusjon, men etter eiendomsskattekontorets mening vil Fjordadalen Fus barnehage AS ikke omfattes av formuleringen «alle typer juridiske personer hvor ingen har direkte eierinteresse» fordi Trygge Barnehager AS har en direkte eierinteresse i barnehagen. Vilkåret er dermed ikke oppfylt.

4 2. Virksomheten på eiendommen må gagne en kommune, et fylke eller staten I det nevnte vedtaket fra fylkesmannen nevnes spesielt barnehagedrift som et kjerneområde som kommunen har et særlig ansvar for gjennom at oppgaven er tillagt kommunen. Barnehagedrift har helt klart et allmennyttig formål, men det er ikke tilstrekkelig å karakterisere en barnehage i seg selv som allmennyttig. Det må i stedet gjøres en konkret helhetsvurdering: «Ved denne vurderingen må en blant annet se hen til om stiftelsen/institusjonen utfører oppgaver som ellers måtte ivaretas av det offentlige, om stiftelsen/institusjonen har til formål å gå med overskudd, om stiftelsen/institusjonen deler ut utbytte til sine medlemmer og finansieringen av stiftelsen/institusjonen.» Også eiendommer som tilhører private stiftelser eller institusjoner og som brukes til barnehager i privat eller offentlig regi kan fritas. Forutsetningen er at utnyttelsen av eiendommen ikke har som hovedformål å gi forretningsmessig overskudd. «Eigedomsskattelova 7 bokstav a er etter departementets oppfatning ikke til hinder for at eiendommer tilhørende private «stiftingar og institusjonar» som brukes til barnehager i offentlig eller privat regi, kan fritas for eiendomsskatt etter vedtak i kommunestyret. Forutsetningen er imidlertid at utnyttelsen av eiendommen ikke har som hovedformål å gi forretningsmessig overskudd. Under disse forutsetninger antar departementet at også eiendom som brukes av bedrifter til barnehager for de ansattes barn kan gis fritak». Etter disse kriteriene vil Fjordadalen Fus barnehage AS «gagne» Hammerfest kommune i den grad eiers hovedformål er rettet mot barnehagedrift og ikke mot økonomisk overskudd. At virksomheten drives som aksjeselskap kan være en indikasjon på at økonomisk overskudd er hovedformålet med driften. Dokumentasjon på selskapets vedtekter og på forholdet mellom mor- og datterselskap er dermed særlig viktig for å avdekke om vilkårene i eiendomsskatteloven 7, 1. ledd bokstav a er oppfylt. For driftsenheten Fjordadalen Fus barnehage AS, fremstår det som at hovedformålet er barnehagedrift, og ikke økonomisk overskudd, jf. brev fra daglig leder i barnehagen av og Daglig leder skriver i epost av at barnehagen må vurderes av kommunen som et selvstendig aksjeselskap, og at driften av barnehagen må vurderes på selvstendig grunnlag, uavhengig Trygge Barnehager AS og Fus AS. Eiendomsskattekontoret mener at hele selskapsstrukturen må tas i betraktning ved vurdering av dette vilkåret, da både barnehagen og driftsselskapet Fus AS som driver barnehagen er heleid av Trygge Barnehager AS. I og med at Fjordadalen Fus barnehage AS er 100 % eid av Trygge Barnehager AS, er det naturlig at kommunen får opplysninger som gir innsikt i forholdet mellom selskapene i denne selskapsstrukturen, derunder hvilke økonomiske avtaler eller forpliktelser som er gjort mellom selskapene. Siden vi ikke har innsikt i dette, er det fortsatt knyttet mye usikkerhet til spørsmålet om mulig utbytte. Hammerfest kommune er tilsendt barnehagens årsregnskap, men dette er ikke tilstrekkelig dokumentasjon til å konkludere med at barnehagedrift er hovedformålet til selskapene sett under ett. Eiendomsskattekontoret har bedt om å få tilsendt Fjordadalen Fus barnehage AS sine vedtekter, jf. Aksjeloven 2-2, eventuelt annen formell dokumentasjon som bekrefter eller avkrefter at det tas ut utbytte. Slik dokumentasjon har vi ikke mottatt. Kommunen har mottatt barnehagens vedtekter for drift, men dette er ikke det samme som selskapets vedtekter etter aksjeloven 2-2. Barnehagens vedtekter sier ikke noe om disponering av overskudd, eller om utbyttebegrensninger.

5 Dette innebærer at det er vanskelig å avgjøre om formålet er forretningsmessig drift eller ikke. Ettersom det ikke er fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon om dette forholdet, vurderer rådmannen at det ikke er sannsynlig at vilkårene for å kunne få fritak fra eiendomsskatten er oppfylt. Da vilkårene for fritak etter eiendomsskatteloven 7 bokstav a ikke er oppfylt, kan det ikke gis fritak i eiendomsskatten for Fjordadalen Fus barnehage AS. Fjordadalen Fus barnehage AS bemerker at heller ikke Tyven barnehage AS har vedtektsfestet et ikke-kommersielt formål, slik at det blir forskjellsbehandling fra kommunens side om Tyven barnehage gis fritak og ikke Fus-barnehagen. Til dette bemerkes at eiendomsskattekontoret etter en samlet vurdering av ovennevnte vilkår har kommet til at Tyven barnehage AS oppfyller vilkårene for fritak for eiendomsskatt, blant annet fordi det er fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon fra eierselskapene til barnehagen der det fremgår at det ikke skal tas ut utbytte. Dette medfører at disse to tilfellene ikke er sammenlignbare, og det foreligger således ikke usaklig forskjellsbehandling fra Hammerfest kommunes side. 1. Fjordadalen Fus barnehage AS gis ikke fritak for eiendomsskatt i 2014.

6 Saksbehandler: Odd-Børge Pedersen Saksnr.: 2014/ /14 Styret for miljø og utvikling /14 Formannskapet /14 Kommunestyret Vedlegg 1 Høringsuttalelse Petroleum og energistrategier for Finnmark Høringsutkast Saksdokumenter ikke vedlagt: Høringsuttalelse Petroleum og energistrategier for Finnmark Hammerfest kommunes høringsuttalelse til Petroleum og energistrategier for Finnmark Sakens bakgrunn og fakta Hammerfest kommune er høringsinstans for Finnmark Fylkeskommunes Petroleum og energistrategier I den forbindelse er det utarbeidet en høringsuttalelse som dels gir innspill av generell karakter og en med forslag til spesifikke strategier innenfor de aktuelle områder. Rådmannens vurdering Rådmannen anbefaler at vedlagt utkast til høringsuttalelse vedtas i sin helhet. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til høringsuttalelse til Petroleum og energistrategier for Finnmark

7 Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling Behandling Håvard Hargaut-Jensen fremmet på vegne av AP følgende forslag til tilleggspunkt: Nytt punkt: 2.6 i høringen: Etter kulepunktet «sikre og videreutvikle studietilbud innen høyere utdanning i fylke gjennom UIT Norges Arktiske Universitet», tilføres følgende: «FFK skal arbeide for å etablere fulltidsstudier gjennom etablering av egne universitet avdelinger tilknyttet petroleumsbransjen». Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Som AP s forslag enstemmig vedtatt. Vedtak Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til høringsuttalelse til Petroleum og energistrategier for Finnmark Nytt punkt: 2.6 i høringsuttalelsen: Etter kulepunktet «sikre og videreutvikle studietilbud innen høyere utdanning i fylke gjennom UIT Norges Arktiske Universitet», tilføres følgende: «FFK skal arbeide for å etablere fulltidsstudier gjennom etablering av egne universitet avdelinger tilknyttet petroleumsbransjen».

8 Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2013/ /14 Formannskapet /14 Kommunestyret Vedlegg 1 Budsjettregulering Hammerfest parkering KF Saksdokumenter ikke vedlagt: Budsjettregulering Hammerfest parkering KF Sakens bakgrunn og fakta Styrevedtak fra Hammerfest parkering KF følger vedlagt. Rådmannens vurdering 1. Hammerfest kommunestyre vedtar at kostnader i forbindelse med kjøp av nye lokaler til Hammerfest parkering KF skal finansieres ved bruk av disposisjonsfond på kr ,00 2. Hammerfest kommunestyre vedtar at Hammerfest parkering KF kan innfri lån for Batteri Parken parkering ved bruk av parkeringsfondet med kr

9 Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2012/ /14 Formannskapet /14 Kommunestyret Vedlegg 1 Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Hammerfest havn KF Saksdokumenter ikke vedlagt: Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Hammerfest havn KF Sakens bakgrunn og fakta Rådmannens vurdering 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 3.kvartal 2014 for Hammerfest hanv KF til orientering.

10 Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2012/ /14 Formannskapet /14 Kommunestyret Vedlegg 1 Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Hammerfest parkering KF Saksdokumenter ikke vedlagt: Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Hammerfest parkering KF Sakens bakgrunn og fakta Rådmannens vurdering 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 3.kvartal 2014 for Hammerfest parkering KF til orientering.

11 Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2012/ /14 Formannskapet /14 Kommunestyret Vedlegg 1 Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Hammerfest eiendom KF Saksdokumenter ikke vedlagt: Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Hammerfest eiendom KF Sakens bakgrunn og fakta Rådmannens vurdering Hammerfest kommune vil samens med Hammerfest eiendom KF gjennomgå regnskapet for 2014 med sikte på å avklare avvik og få regnskapet 2014 i balanse. Dette sees i sammenheng med tidligere politiske vedtak om flytting av deler av eiendomsmassen fra Hammerfest eiendom KF til Hammerfest kommune. 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 3.kvartal 2014 for Hammerfest eiendom KF til orientering.

12 Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2012/ /14 Styret for kultur, omsorg og undervisning /14 Eldrerådet /14 Styret for miljø og utvikling /14 Rådet for funksjonshemmede /14 Arbeidsmiljøutvalget /14 Administrasjonsutvalget /14 Formannskapet /14 Kommunestyret Vedlegg 1 Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Hammerfest kommune Saksdokumenter ikke vedlagt: Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Hammerfest kommune Sakens bakgrunn og fakta Rådmannens vurdering 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 3.kvartal 2014 for Hammerfest kommune til orientering.

13 Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede Behandling Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak Saken tas til orientering. Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling Behandling Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 3.kvartal 2014 for Hammerfest kommune til orientering. Saksprotokoll i Eldrerådet Behandling Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 3.kvartal 2014 for Hammerfest kommune til orientering. Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning Behandling Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 3.kvartal 2014 for Hammerfest kommune til orientering.

14 PS 93/14 Godkjenning av møteprotokoll Protokoll fra møte den godkjennes.

15 Saksbehandler: Svanhild Moen Saksnr.: 2014/ /14 Kommunestyret Saksdokumenter ikke vedlagt: Interpellasjonen er gjentatt i sin helhet. Interpellasjon - transportmuligheter fra Akkarfjord på Sørøya Fremskrittspartiet v/ kommunestyrerepresentant Mia Hansen ønsket å levere interpellasjonen direkte på kommunestyremøte den Jfr. Reglementet for politiske styrer, råd og utvalg punkt første avsnitt: «Kommunestyrets medlemmer eller varamedlemmer kan levere skriftlig interpellasjon til ordføreren senest 7 dager før kommunestyremøter.» Med bakgrunn i gjeldende reglement fremmes følgende interpellasjon til neste kommunestyremøte som er 4. desember 2014: «Utfra gårdagens oppslag i Finnmark Dagblad ( ) registrerer vi at nøkkelbedriften i Akkarfjord, Johan Kvalsvik A/S, over år har vært i en vanskelig i situasjon med henhold til uttransport av fisk. Den vanskelige situasjonen ser ut til å forverre seg i takt med bedriftens utvikling og investeringer. Spørsmål til ordfører: Hva vil ordføreren gjøre for å bedre transportmulighetene for fisk fra Akkarfjord?» Rådmannens vurdering Interpellasjonen fremmes uten innstilling. Ordfører besvarer interpellasjonen direkte i møtet.

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Malvik Næringsbygg AS

Malvik Næringsbygg AS Malvik kommune 2013 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar 2013. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på

Detaljer

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 7. mai 2010, kl. 12.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen Arkivsak

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 07.02.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 07.02.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 07.02.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer