DET KONGELIGE FINANS- OG TOLLDEPARTEMENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET KONGELIGE FINANS- OG TOLLDEPARTEMENT"

Transkript

1 DET KONGELIGE FINANS- OG TOLLDEPARTEMENT KONTOR: AKERSGATEN.42 - TELEFON ( TELEFAX: (02) TELETEX: FDEP N. TIL FINANSDEPARTEMENTET POSTADRESSE : POSTBOKS 8008 DEP., 0030 OSLO 1 SKATTELOVAVDEUNGEN r Til høringsinstansene `t J Deres ref. Vår ref. (Ses oppgitt ved svar) Dato 92/6433 S TV/HT c FORSKRIFT OM AVGRENSNING AV EIENDOMSSKATT PÅ STATLIGE EIENDOMMER - HØRING Ved lov av 15. mal 1992 nr. 45 ble lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane endret slik at kommunene i større utstrekning enn tidligere kan skrive ut eiendomsskatt på statlige eiendommer. Eiendomsskatteloven 5 inneholder nå en bestemmelse om særskilt fritak for visse kategorier statlige eiendommer. Andre statseiendommer skattlegges når de ellers faller inn under e iendomsskattelove n. Departementet er i 5 annet ledd gitt fullmakt til å fastsette nærmere forskrifter til utfylling og avgrensing av fritaksbestemmelsen. Vedlagt følger utkast til forskrift om avgrensning av eiendomsskatt på statlige eiendommer merknader, for uttalelse. med S. 3 - BAK Avgrensningsspørsmålene er av en slik art at berørte instanser etter departementets syn bør trekkes med på et tidligere stadium i prosessen enn hva som ellers er vanlig i slike saker. Merknadene til de enkelte bestemmelsene i utkastet er kun ment som en foreløpig veiledning. Utkastet er sendt på høring til følgende instanser: Samtlige departementer Statens bygge- og eiendomsdirektorat Norges Statsbaner Postverket Televerket Oslo kommune, kemnerkontoret Norske Kommuners Sentralforbund

2 Side 2 Vi ber om.at departementene formidler utkastet til forskrift til berørte underliggende etater for uttalelse. Eventuelle merknader må være Finansdepartementet ihende innen tirsdag 8. september. Departementet tar sikte på å gi forskriften i september. Med hilsen 'LLGGLGG; Anne Marie Brændvang/( e.f.) Me z rieg Vedlegg

3 Side 3 Merknader: Til forskriftens Ø 1: 9 1 første ledd inneholder det sentrale kriterium for avgrensningen av hvilke statlige eiendommer det kan skrives ut eiendomsskatt på. Det er et grunnleggende vilkår at eiendommen har et alternativt brukspotensiale i privat sektor, som bolig, kontorlokale eller i forbindelse med forretningsmessig virksomhet av annen art. Det er et vilkår at den alternative bruksmuligheten kan realiseres uten at det må foretas mer omfattende ombyggingsarbeider i eiendommen. Etter 1 annet ledd skal vurderingen av hvorvidt vilkårene for utskriving av eiendomsskatt er oppfylt, skje for de ulike deler av eiendommen. Med unntak av den særregel som oppstilles i 5 1 annet ledd annet punktum, er det ikke adgang til å se eiendommene under ett ved vurderingen av om vilkårene for utskriving av eiendomsskatt er oppfylt. S i annet ledd annet punktum gir kommunen adgang til å unnlate å utskrive eiendomsskatt når eiendommen sett under ett i hovedsak er fritatt for eiendomsskatt etter denne forskriften. Bestemmelsen er gitt for at kommunene ikke skal behøve å foreta verdsettinger som kostnadsmessig ikke står i forhold til mulige skatteinntekter. Taksering av deler av en eiendom vil i mange tilfelle være mer komplisert å gjennomføre enn taksering av hele eiendommen, først og fremst ved at det oppstår spørsmål om hva som skal tilordnes den skattepliktige delen. Selv om den skattepliktige delen er svært liten, oppstår i utgangspunktet de samme prinsipielle takseringsspørsmålene. Det vil tilligge kommunen selv å avgjøre om det er regningssvarende å foreta en taksering sett i forhold til de inntekter som kan oppnås. Bestemmelsen vil eksempelvis kunne få anvendelse på stasjonsbygninger eller museumslokaler med et lite lokale som benyttes til kiosk, kafe eller restaurant når bygningen for øvrig er fritatt for eiendomsskatt, jf. 5 2 annet og femte strekpunkt. Når vilkårene for utskriving av eiendomsskatt bare er oppfylt for deler av en bygning, vil det i mange tilfelle være vanskelig å tilordne tomtegrunn til denne delen. Etter forskriftens 5 i tredje ledd takseres da en forholdsmessig del av tomtegrunnen. Det kan likevel tenkes tilfelle hvor den skattepliktige bygningsdelen har en naturlig avgrenset tomt. Det er da naturlig at takseringen tar utgangspunkt i dette tomtearealet.

4 Side 4 Til forskriftens 2: Forskriftens 2 er en nærmere presisering av det generelle utgangspunktet i forskriftens i første ledd, dels en nærmere avgrensing av eiendommer som mer direkte er unntatt fra eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 5. Bestemmelsen angir ikke uttømmende hvilke eiendommer som er unntatt fra adgangen til å utskrive eiendomsskatt, men regulerer først og fremst enkelte grensetilfelle. Det presiseres at forskriftens 1 uansett må være oppfylt i ethvert tilfelle, såfremt eiendommen ikke er unntatt etter 2. Unntakene gjelder bare eiendomsskatt på eiendom som staten eier. Dersom staten driver virksomhet som nevnt nedenfor i lokaler som eies av andre, kommer disse reglene ikke til anvendelse. Bestemmelsens første strek unkt angir hvilke eiendommer tilhørende sentrale konstitusjonelle organer som er unntatt fra adgangen til å utskrive eiendomsskatt. Unntaket omfatter ikke eiendommer som benyttes av Riksrevisjonen, Stortingets ombudsmann for forvaltningen, eller andre organer for Stortinget. Utenfor bestemmelsen faller videre blant annet lokaler tilhørende direktorater eller domstolene. Annet strek unkt inneholder unntak for visse kultureiendommer. Unntaket omfatter også den del av en kulturbygning som brukes til garderober, toaletter og andre fellesarealer i forbindelse med utøvelsen av kulturformålet. Kafe. restaurant og kiosk som drives i tilknytning til kultureiendommen omfattes ikke av unntaket. Det samme gjelder annen forretningsmessig virksomhet som utøves på eiendommen. Hvorvidt et bygg eller anlegg kan karakteriseres som historisk etter tred 'e st ek unkt, må avgjøres etter en skjønnsmessig vurdering. Ved denne vurderingen bør det legges betydelig vekt på om bygget eller anlegget er klassifisert som historisk i andre henseende, eksempelvis om det foreligger fredningsvedtak etter lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner. Slik klassifisering i medhold av bestemmelser utenfor eiendomsskattelovgivningen kan imidlertid ikke være ubetinget avgjørende i forhold til kommunestyrets avgjørelse. Foreligger uttalelser fra kulturvernmyndighetne, bør disse tillegges stor vekt. I forhold til forsvarets eiendommer, jf. fjerde strekpunkt, trekkes grensene for fritak ved ytre avsperring av avgrenset forsvarsanlegg eller leirområde., Forsvarets eiendommer utenfor slikt område vil ikke være omfattet av fritaket. Det vil således være adgang til å utskrive eiendomsskatt på kontorbygg, verksteder, lagerbygg m.v. utenfor avgrenset militært område.

5 Side 5 Bestemmelsen i femte strek unkt om statens samferdselsforetak, tar sikte på å unnta de deler av statens samferdselsforetak som anses å utgjøre en integrert og nødvendig del av samferdselsvirksomheten. For kontorlokaler er det avgjørende hvorvidt de benyttes som et nødvendig ledd i utøvelsen av samferdselsvirksomheten. Eksempelvis vil billettkontorer og kontorer for styring og planlegging av trafikkavvikling være unntatt fra eiendomsskatt. Postkontorer vil være unntatt fra eiendomsskatt selv om det utøves bankvirksomhet i lokalet. Også kontorer som benyttes i forbindelse med administrasjon av samferdselsvirksomheten vil være unntatt. Lokaler benyttet i forbindelse med postgirovirksomhet er ikke omfattet av unntaket. Med "teletekniske anlegg" siktes til eiendommer og bygg for teleteknisk utstyr, samt master, tårn, antenner, forsterkere m.v. S'ette strek unkt tilsvarer eiendomsskatteloven 5 første ledd bokstav a femte strekpunkt. Avgrensningen etter denne bestemmelsen vil i praksis svare til den avgrensing som måtte foretas etter den tidligere, innarbeidede bestemmelse i eiendomsskatteloven 6 bokstav b. Begrepet "allmennyttig formål" må således tolkes på samme måte som etter lovens 6 bokstav b. Denne bestemmelsen tar sikte på mer tradisjonell økonomisk virksomhet som utøves med allmennyttig formål. S vende til niende strek unkt oppstiller generelle unntak for fengsler, sykehus og undervisningsinstitusjoner. Dette er eiendommer som tjener allmennyttige formål, og bestemmelsene utgjør en parallell til sjette strekpunkt om unntak for forretningsmessig virksomhet som tjener allmennyttig formål. Lokaler som benyttes til administrative formål skal dog ikke være unntatt. Dette vil ikke bare gjelde egne administrasjonsbygg eller bygningsfløyer som benyttes til administrativ virksomhet, men også enkeltkontorer. Særregler er videre oppstilt for lokaler som benyttes til boligformål, forretningsvirksomhet eller som kan benyttes til forretningsmessig laboratorievirksomhet. Bestemmelsen om lokaler som benyttes til boligformål for pårørende i åttende strekpunkt tar kun sikte på lokaler som benyttes til midlertidig opphold for familie i egenskap av å være pårørende. Det skal ikke tas hensyn til at lokaler som nevnt ikke er tilgjengelige for allmennheten. Statseide, offentlige friarealer (utenom skog) er fritatt

6 Side 6 for eiendomsskatt ved at grunnvilkårene for utskriving av eiendomsskatt etter 5 1 første ledd ikke er oppfylt for slik eiendom.

Fra: Adv. Tove L. Mannes Dato: 16.4.2008

Fra: Adv. Tove L. Mannes Dato: 16.4.2008 Fra: Adv. Tove L. Mannes Dato: 16.4.2008 Til: KSE Arkivnummer: Saksnr: EIENDOMSSKATT PÅ GÅRDSBRUK 1. Innledning KSEs sekretariat har i senere tid fått en rekke spørsmål vedrørende eiendomsskatt på gårdsbruk.

Detaljer

Ny lov om eiendomsskatt

Ny lov om eiendomsskatt NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1996:20 Ny lov om eiendomsskatt Utredning fra et utvalg oppnevnt av Finans- og tolldepartementet 19. januar 1995 Avgitt til Finans- og tolldepartementet 26. september

Detaljer

KORT INNFØRING I REGLENE OM UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT. Av advokat Hans O. Bang

KORT INNFØRING I REGLENE OM UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT. Av advokat Hans O. Bang 1 KORT INNFØRING I REGLENE OM UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT Av advokat Hans O. Bang (à-jour per juli 2013) Innhold 1. Eiendomsskattevedtaket... 5 1.1 Lovhjemmel, jf. eiendomsskatteloven 1... 5 1.2 Avgjørelsesmyndighet,

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

Høringsuttalelse - Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning

Høringsuttalelse - Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning Finansdepartementet Att.: Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 03.10.2011 SAKSBEHANDLER: Hole/Kværnø VÅR REFERANSE: 11/6019 DERES REFERANSE: 11/1000 GKB DIR.TLF: 22 93 97 72 ARKIVKODE: 501

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104476-/SVE 11/01317-2/BSO

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104476-/SVE 11/01317-2/BSO Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104476-/SVE 11/01317-2/BSO Dato 16. mars 2012 Datatilsynets høringsuttalelse - Utkast

Detaljer

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget.

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget. Eiendomsskatt Kommunestyret avgjør etter lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.juni 1975 nr. 29 om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Vedtak om innkreving av eiendomsskatt skal fattes hvert

Detaljer

Veileder. Veileder i offentlighetsloven

Veileder. Veileder i offentlighetsloven Veileder Veileder i offentlighetsloven 1 INNLEDNING.......................................................................................9 2 LOVENS GENERELLE VIRKEOMRÅDE OFFENTLIGHETSLOVEN 1..........................................................10

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT

SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 122/14 Rådmannen fremmet korrigert forslag til vedtak: Gjeldende vedtak, hjemlet i eiendomsskatteloven 7 c), hvor nybygde

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak Ihht. liste Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 98261644 : 19.05.2015 : 14/04513-2 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn,

Detaljer

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947 Klagesak nr 7219 Klager dets konkursbo Ingress: Kl. nr. 7219. Klagenemndas avgjørelse av 12. desember 2011 vedrørende Klager, org nr. xxx xxx xxx Klagedato: 8. juli 2011 Klagenemnda stadfestet innstillingen.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: NB NB Mehamn hotell MIDDAGSTALLERKEN. Møtet fortsetter på samfunnshuset. Møtedato: NB 19.12.2008 Tid: 1130 Eventuelt forfall meldes til tlf.

Detaljer

Dato Referanse Tit 25.08.2011 2011/617242 Kjetil Neset. Høringssvar fra Fastsetting MVA, Skatt øst

Dato Referanse Tit 25.08.2011 2011/617242 Kjetil Neset. Høringssvar fra Fastsetting MVA, Skatt øst Eik# Skatt øst notat Dato Referanse Tit 25.08.2011 2011/617242 Kjetil Neset Fra Lars Berger Kopi Høringssvar fra Fastsetting MVA, Skatt øst Det vises til høringsnotat av 15.6.2011 fra Finansdepartementet

Detaljer

Vedlegg til kapittel 3 og 8 med særlig vekt på kompetanseforhold

Vedlegg til kapittel 3 og 8 med særlig vekt på kompetanseforhold Vedlegg til kapittel 3 og 8 med særlig vekt på kompetanseforhold Kirkeloven 17 tredje ledd bestemmer at kirkebyggene er soknets eiendom, med mindre annet følger av særskilt rettsgrunnlag. Den tidligere

Detaljer

Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Deloitte AS Alex Sterud Pb. 347 Skøyen 0213 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/1045 MAB SVLA 454.3 Dato: 26.01.2011 Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd

Detaljer

Fra: KSE (TV) Dato ajourført: 11.04.2012, 8.12.2012 (TLM) Arkivnummer: Til: Deltakerkommuner i KSE Saksnr:

Fra: KSE (TV) Dato ajourført: 11.04.2012, 8.12.2012 (TLM) Arkivnummer: Til: Deltakerkommuner i KSE Saksnr: Fra: KSE (TV) Dato ajourført: 11.04.2012, 8.12.2012 (TLM) Arkivnummer: Til: Deltakerkommuner i KSE Saksnr: VERDIBEGREPER OG TAKSERINGSPRINSIPPER I EIENDOMSSKATTEN Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2

Detaljer

S OM. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Årsmelding for 2006 Et sammendrag

S OM. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Årsmelding for 2006 Et sammendrag 12.04.07 12:50 Side 1 Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen Besøksadresse Akersgata 8, 6. etg. ( inngang Tollbugata ) Postadresse Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo Telefon 22 82 85 00

Detaljer

Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO

Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 3422197/1 og 3329902/3 14/2676-7 05.09.14 Klage over pålegg om å gi opplysninger etter

Detaljer

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid OFFENTLIG VERSJON Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma Postboks 1524 Vika 0117 Oslo Deres ref.: #264144/1 Vår ref.: 2003/441 MA1-M2 ALMO 528.0 Saksbeh.: Dato: 2. april 2004 Nordialog AS - konkurranseloven

Detaljer

NHO. Eiendomsskatt. Rimelig og forutsigbar. Delrapport 2

NHO. Eiendomsskatt. Rimelig og forutsigbar. Delrapport 2 NHO Eiendomsskatt Rimelig og forutsigbar Delrapport 2 April 2014 Eiendomsskatt 1. Innledning og sammendrag 2. En rimelig og forutsigbar eiendomsskatt 2.1. Begrunnelse for eiendomsskatt 2.2. Eiendomsskatten

Detaljer

Beskatning av inntekt av fast eiendom

Beskatning av inntekt av fast eiendom Beskatning av inntekt av fast eiendom Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: 128940 - Lene Grønås Dette arbeidet er gjennomført som ledd i bachelorprogrammet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat.

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat. Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 15/280-28.01.2015 Høring - forslag til endringer i forskrift om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag

Detaljer

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 5.2.5.2 Midlertidig bruk av virksomhetens 1.1 Innledning... 5 driftsmidler...

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.08.2015 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.08.2015 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.08.2015 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Innledning Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014 ble det vedtatt å

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015 DEN NORSKE KIRKE KM 10/15 Kirkemøtet 2015 Trondheim, 09. 15. april 2015 Referanser: KM 4/14, 5/13, 10/12, 9/07 og 8/07 KR 37/14, 11/15 Saksdokumenter: KM 10.1/15 Staten og Den norske kirke et tydelig skille.

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger

Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum v/sekretariatsleder

Detaljer