nøkkeltall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01"

Transkript

1

2

3 (BELØP I MILL KRONER) nøkkeltall fra resultatregnskapet Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Sum andre inntekter Sum netto inntekter Sum kostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap på utlån, garantier m.v Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Resultat før skattekostnader Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Minoritetsinteresser Resultat for regnskapsåret fra balansen Forvaltningskapital Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Brutto utlån til kunder Tapsavsetninger Innskudd fra kunder forholdstall 61,99 % 65,47 % 56,94 % Kostnader i % av sum netto inntekter 57,94 % 66,30 % 62,56 % 61,99 % 66,88 % 58,95 % Kostnader i % av sum netto inntekter (ekskl. netto kursgev.) 59,90 % 67,66 % 62,56 % 2,09 % 2,04 % 1,95 % Kostnader i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 2,07 % 2,17 % 2,18 % Resultat før skattekostnader i % av 0,88 % 0,42 % 0,68 % gjennomsnittlig forvaltningskapital 0,69 % 0,43 % 0,91 % 2,09 % 3,18 % 3,03 % Totalt tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 3,11 % 3,20 % 2,11 % 1,31 % 2,13 % 1,68 % Netto tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 1,75 % 2,13 % 1,32 % 1,68 % 2,01 % 2,22 % Tapsavsetninger i % av brutto utlån 2,24 % 2,02 % 1,70 % 0,44 % 0,72 % 0,86 % Netto tap på utlån i % av brutto utlån 0,86 % 0,73 % 0,45 % 59,96 % 60,73 % 59,41 % Innskudd i % av brutto utlån 58,76 % 60,11 % 59,50 % 19,13 10,29 14,01 Korrigert overskudd pr grunnfondsbevis i kroner 1) 14,78 4,35 14,01 Overskudd pr grunnfondsbevis i kroner 2) 148,70 149,01 149,01 Egenkapital pr grunnfondsbevis i kroner 3) 15,00 10,00 14,00 Avsatt utbytte 47,45 47,75 47,75 Utjevningsfond pr grunnfondsbevis 10,86 % -18,57 % 52,16 % Avkastning på grunnfondsbevis i % 4) 11,66 % 11,29 % 12,24 % Kapitaldekning 11,82 % 9,99 % 10,58 % 9,31 % 2,72 % 9,04 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt 9,04 % 2,76 % 9,36 % 1) Resultat for regnskapsåret korrigert for endring i fond for vurderingsforskjeller, multiplisert med grunnfondsbeviseiernes andel av egenkapitalen pr 01.01, dividert på antall grunnfondsbevis. 2) Resultat for regnskapsåret multiplisert med grunnfondsbeviseiernes andel av egenkapitalen pr 01.01, dividert på antall grunnfondsbevis. 3) Grunnfondsbeviskapital + overkursfond + utjevningsfond dividert på antall grunnfondsbevis. 4) Avkastning består av kursendring på grunnfondsbeviset gjennom året, tillagt avsatt utbytte 31.12, sett i forhold til kurs på grunnfondsbeviset ved årets slutt. Forutsetter at investeringen er foretatt primo i de enkelte årene. årsrapport 2003 nøkkeltall 3

4 innhold nøkkeltall 3 årsberetning resultatregnskap 12 balanse 13 kontantstrømanalyse 14 noter til årsregnskapet resultatanalyse og nøkkeltall 49 revisjonsberetning kontrollkomitéens melding 51 sparebank 1 nord-norge «for og i nord-norge» 52 sparebank 1 nord-norges historikk og struktur 53 konsernledelsesstruktur 58 strategi og intellektuell kapital 59 eierforhold 63 sámegiel oassi samisk del 65 bankens organer 73 ORG. NR.: NO POSTBOKS TROMSØ TELEFON: TELEFAKS: DESIGN: TANK TRYKK: FAGTRYKK ALTA AS 4 årsrapport 2003 innhold

5 Historien om banken og bedriften som berget troen på hjembygda. årsberetning 2003 >>> Samhold gir styrke, heter det. I det lille lokalsamfunnet Fiskebøl i Hadsel kommune er samarbeidet mellom NorLense og SpareBank 1 Nord-Norge med på å avgjøre fremtiden. Dersom det ikke hadde vært for partnerskapet mellom NorLense og banken, kunne det vært dårlig med arbeidsplasser i den idylliske bygda. NorLense, som fikk NHOs nyskapningspris i 2001, er en av landets ledende bedrifter innenfor produksjon av lense- og beredskapsutstyr til oljebransjen og har verden som marked! SpareBank 1 Nord-Norge har vært involvert i bedriften siden Sammen har vi jobbet for å holde lokalsamfunnet mest mulig vitalt. Blant annet fungerer vi som støttespiller i skolen og går inn med midler slik at det er mulig å opplyse ungene om hvilke muligheter som finnes i hjembygda, sier Terje Olav Hansen, styreleder i NorLense. Banken er lokal og kjenner forholdene her. Det fører til at den kan ta sjanser sentraladministrerte banker aldri ville våget, avslutter Hansen.

6 årsberetning 2003 sparebank 1 nord-norge En god underliggende bankdrift, men økte avsetninger til tap Driftsresultat før skatt 273 mill kroner (2002: 158 mill kroner) Økte avsetninger til tap 318 mill kroner (2002: 245 mill kroner) Reduksjon i bemanningen med 107 årsverk Betydelig vekst i sparing Innskuddene økte med mill kroner Salg av andre spareprodukter 358 mill kroner Sterk utlånsvekst i personmarkedet, 15,5 % i forhold til 2002 Sterk resultatforbedring i SpareBank 1 Gruppen AS Egenkapitalavkastning etter skatt 9,04 % Overskudd pr grunnfondsbevis kr 14,01 Forslag til kontantutbytte kr 14,00 pr grunnfondsbevis Resultatutvikling Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge hadde i 2003 et driftsresultat på 273 mill kroner etter tap, men før skatt. Resultatet er en forbedring i forhold til 2002 på 115 mill kroner. Resultatet for 2003 er preget av økte avsetninger til tap på engasjementer og av et svakt resultat på verdipapirer til tross for betydelig børsoppgang. Skatten er beregnet til 62 mill kroner. Dette gir et resultat etter skatt og minoritetsinteresser på 210 mill kroner. Hovedstyret foreslår et utbytte på kr 14,00 pr grunnfondsbevis for Virksomhetsområdet SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å være en totalleverandør av finansielle produkter og tjenester i Nord-Norge. Dette innbefatter foruten lån, innskudd og betalingsformidling også de fleste spareprodukter, liv- og skadeforsikring. Produkter og tjenester leveres enten av banken og dens datterselskaper, eller av produktselskapene i SpareBank 1 Gruppen AS. Banken gjennomfører en multikanalstrategi for levering av sine produkter og tjenester gjennom 92 kontorer, ett servicesenter tilgjengelig på telefon alle hverdager og banken på internett. SpareBank 1 for Nord-Norge De løpende kundetilfredshetsmålinger og posisjonsmålinger viser at kundene både i person- og bedriftsmarkedet er tilfreds med banken. Et bredt tjenesteog produkttilbud, nærhet til kunden og initiativrike medarbeidere er bankens viktigste fortrinn. Konsernet vil fortsatt være en aktiv og langsiktig partner i utviklingen av Nord-Norge: Primærrollen vil være å tilby komplette finansielle løsninger til nordnorske privatpersoner, bedrifter, offentlig sektor og lag og foreninger. Tjenestene vil fortsatt være preget av nærhet, behovstilpassede løsninger, lokal innsikt og forretningsmessig profesjonalitet Banken vil også ta aktiv del i utviklingen av lokalsamfunnene gjennom engasjement og kunnskapsdeling Gjennom direkte og indirekte deltakelse i egenkapitalmarkedene vil banken søke å sikre lokalt eierskap og kompetente innovasjonsmiljø i landsdelen Videreutvikle aktive nettverk for kunnskapsdeling både nasjonalt og internasjonalt Understøtte lokalt næringsliv gjennom partnerløsninger og utviklingskontrakter Salg av andre finansielle produkter og tjenester SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å øke inntektene fra risikofrie områder gjennom et bredt produktspekter i spare- og plasseringsmarkedet og salg av skadeforsikringer. Provisjonsinntektene fra disse produktområdene utgjorde 68 mill kroner i 2000, 86 mill kroner i 2001, 84 mill kroner i 2002 og 95 mill kroner i SpareBank 1 Nord-Norge er en betydelig aktør innenfor spare- og plasseringsmarkedet i landsdelen. Innskudd fra kunder økte med mill kroner i 2003, mens det ble solgt andre spare- og plasseringsprodukter for 358 mill kroner. Banken vil fortsette sin satsing på å øke inntektene fra risikofrie områder. Rente- og kredittprovisjonsinntekter De samlede netto rente- og kredittprovisjonsinntekter økte med 17 mill kroner fra Dette skyldes økt utlåns- og innskuddsvolum, mens det var en negativ utvikling i rentemarginen. Hovedårsaken til lavere rentemargin er det lave rentenivået som også gir lavere avkastning på bankens egenkapital og 6 årsrapport 2003 årsberetning

7 økning i tilbakeførte renter. I det lavrenteregimet Norge har nå, har banken lagt økende vekt på risikoprising både i personmarkedet og næringslivsmarkedet. Andre inntekter I 2003 utgjorde andre inntekter 367 mill kroner. Dette er en økning på 192 mill kroner fra Hovedårsaken er redusert underskudd i SpareBank 1 Gruppen AS. Korrigert for underskuddet i Gruppen viser andre inntekter en økning på 36 mill kroner fra 2002 til Konsernets beholdning av sertifikater og obligasjoner utgjorde mill kroner ved utgangen av Renteeksponering knyttet til rentebærende verdipapirer er styrt innenfor rammer fastsatt av styret. Styrets rammer omfatter også renteeksponeringen i beholdningen av finansielle derivater og andre kortsiktige finansielle forretninger. Bankens aktivitet med finansielle instrumenter utenfor balansen er begrenset, og er i hovedsak knyttet til reelle sikringsforretninger. Det vises forøvrig til eget kapittel om risikoforhold. Driftskostnader De samlede driftskostnader for konsernet var 814 mill kroner i Dette er en økning fra 2002 på 21 mill kroner eller 2,6 %. De relative driftskostnadene utgjorde 2,07 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2002 var 2,17 %. Økningen i kostnadene skyldes avsetning av 14 mill kroner til omstillingstiltak knyttet til nedbemanning og økte pensjonskostnader med 4 mill kroner. Banken har i løpet av 2003 redusert bemanningen med 107 årsverk og solgt 8 bankbygg. Utlånstap og misligholdte engasjementer Som ventet ved inngangen til 2003 har både misligholdte og tapsutsatte engasjement ligget på et høyt nivå. Dette skyldes i hovedsak at marin sektor i landsdelen også i 2003 hadde et vanskelig år. Ved slutten av året har imidlertid misligholdssituasjonen bedret seg, blant annet som følge av et betydelig lavere rentenivå og en svakere norsk krone. Banken har i 2003 bokført 318 mill kroner som spesifiserte tap, dette utgjør 0,86 % av brutto utlån. Til sammenligning utgjorde de spesifiserte tapene 203 mill kroner, eller 0,60 % av brutto utlån i De spesifiserte tapene fordeler seg med 298 mill kroner i bedriftsmarkedet og 20 mill kroner i personmarkedet. Av tapene i bedriftsmarkedet utgjør tap i eksportrelatert virksomhet (spesielt fiskeindustri og oppdrett), ca 80 % av de samlede tap. Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement utgjør ved utgangen av 2003 til sammen 644 mill kroner, noe som er en nedgang på 72 mill kroner fra Misligholdte og tapsutsatte engasjement utgjør 1,75 % av brutto utlån. Tilsvarende i 2002 var 2,13 %. De samlede spesifiserte tapsavsetninger utgjør 503 mill kroner som tilsvarer 71,9 % av misligholdte og tapsutsatte engasjement. Avsetninger til uspesifiserte tap utgjør 322 mill kroner, det samme som for ett år siden. Styret har ikke funnet det riktig å øke avsetningen på grunn av reduksjon i misligholdte lån samt at utlån til bedriftsmarkedet kun økte med 3 % i De uspesifiserte tapsavsetninger utgjør 0,87 % av utlånene. Disponering av overskudd Styret foreslår at årets overskudd disponeres slik (mill kroner): Morbankens overskudd etter skatt 210 disponeringer: Avsatt til kontantutbytte 92 Avsatt til utjevningsfond 0 Gavefond 15 Sparebankens fond 103 Sum disponert 210 Balanseutviklingen Konsernets forvaltningskapital økte med mill kroner til mill kroner ved utgangen av Dette er en økning på 8,0 % sammenlignet med utgangen av Brutto utlån økte fra mill kroner ved utgangen av 2002 til mill kroner ved utgangen av Dette er en vekst på 9,8 %. Veksten fordeler seg med 15,5 % i personmarkedet og 3,1 % til næringsliv, mens det er nedgang i lån til offentlig sektor. Fordelingen av bankens portefølje er etter dette at utlån til personmarkedet utgjør 58 %, lån til næringslivet 41 % og lån til offentlig sektor 1 %. Banken har i sin utlånsvirksomhet lagt vekt på betalingsevne og tilfredsstillende sikkerhetsdekning for å holde kredittrisikoen på et akseptabelt nivå. Innskudd fra kunder økte i løpet av 2003 med mill kroner til mill kroner. Dette er en økning på 7,4 %. Innskuddsøkningen fordeler seg med 8,0 % fra personmarkedet, 9,3 % fra offentlig sektor og 5,5 % fra næringslivsmarkedet. Brutto utlån og innskudd fra kunder gir en samlet egenfinansiering pr på 58,8 %. Tilsvarende ved utgangen av 2002 var 60,1 %. SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1-alliansen SpareBank 1-alliansen er et nordisk bank- og produktsamarbeid der SpareBank 1-bankene i Norge samarbeider gjennom det felleseide holdingselskapet SpareBank 1 Gruppen AS. Eierandelen i SpareBank 1 Gruppen AS er å anse som deltakelse i felleskontrollert virksomhet og føres etter egenkapitalmetoden i bankens regnskap. Dette innebærer at banken i sitt regnskap for 2003 har tatt inn en andel på 14,1 % av SpareBank 1 Gruppens resultat. SpareBank 1 Gruppen AS fikk per et resultat etter skatt på -54 mill kroner ( mill kroner). SpareBank 1 Nord-Norge sin andel av resultatet i SpareBank 1 Gruppen er på -7 mill kroner, (-168 mill kroner). årsrapport 2003 årsberetning 7

8 Resultatforbedringene fremkommer på grunnlag av et målrettet effektiviseringsprogram i SpareBank 1 Gruppen. Det er gjort omfattende endringer i styringen av konsernet, med særlig vekt på risikostyring. Effektiv drift, styrking av kompetanse og forbedret lønnsomhet er fokusområder. Effektiviseringsprogrammet, som ble iverksatt ved inngangen til 4. kvartal 2002, gir en årlig effektiviseringsgevinst på 244 mill kroner med full effekt fra FöreningsSparbanken er største eier i SpareBank 1 Gruppen AS med 25 %. Primo februar 2003 fornyet SpareBank 1 og FöreningsSparbanken samarbeidsavtalen. SpareBank 1 Gruppen har i løpet av 2003 solgt ut virksomheter som over tid ikke har oppnådd definerte resultatkrav eller nødvendig volum. SpareBank 1 Gruppen har i 2003 solgt sin andel på 65 % i EnterCard AS. Sparebanken Vest valgte å tre ut av alliansen per , men vil fortsatt distribuere SpareBank 1s produkter. Corporate Governance God virksomhetsstyring På bakgrunn av utviklingen i finansnæringen og de utfordringer næringen står overfor samt internasjonale anbefalinger, har banken økt fokus på videreutvikling av en effektiv corporate governance struktur. Dette er nærmere beskrevet i eget kapittel i årsrapporten. Risiko og kapitaldekning Styret legger stor vekt på en løpende styring av og oppfølging av risiko. Det er et overordnet mål at konsernets samlede risikonivå skal være moderat og trygt innenfor de rammer som konsernets ansvarlige kapital og øvrige avsetninger setter. Gjennom god risikostyring skal konsernet fremstå med en inntjenings- og resultatutvikling som er stabil og forutsigbar. Det viktigste resultatmålet er en konkurransedyktig avkastning på egenkapitalen. Dette oppnås blant annet gjennom økt fokus på risikokorrigert avkastning; risikoprising er således et sentralt tema i kredittsakene. Det generelle risikobildet i 2003 var preget av en utflating av nedgangskonjunkturene og en generell økende optimisme som ble understøttet av et historisk lavt rentenivå, redusert innlands kostnadsvekst, forbedrede vilkår (valutakurs) for eksportindustrien, høyt privat forbruk og økte børsverdier. Samlet gir dette et lavere risikonivå ved utgangen av 2003 i forhold til i Strategisk risiko Styret har løpende fokus på bankens strategi holdt opp mot skapte resultater og opp mot forandringer som skjer, både internt, i markedet og i rammebetingelsene. Bruk av balansert målekort har vist seg svært nyttig i oppfølging av bankens virksomhet. Den hyppige fokus på de indikatorene som er kritiske for å nå de overordnede målene gir styret god styringsinformasjon. De betydelige endringene som har skjedd i finansmarkedet i Nord-Norge, fusjon mellom DnB og Nor og DnBs kjøp av Nordlandsbanken, har gitt viktige markedsmuligheter, men har også økt bankens utfordringer som eneste større regionale leverandør av finansielle produkter og tjenester. Kombinasjonen av ny teknologi og kundenes endrede bruk av banktjenester muliggjør en mer fleksibel oppbygging av distribusjonsnettet og mer kostnadseffektiv drift. Fleksibilitet i distribusjon gir også bedre tilpasning til de demografiske forandringer som skjer i landsdelen. Finansiell risiko Likviditetsrisiko Styret har betydelig fokus på forutsigbarhet og stabilitet, slik at tilfeldige hendelser ikke skal få alvorlige konsekvenser for bankens betalingsevne. Innskudd fra kunder sammen med langsiktige innlån og egenkapital utgjør ved utgangen av året 90 % av bankens illikvide eiendeler. Tilsvarende tall for 2002 var 83 %. Dette er et forholdstall som gir uttrykk for i hvilken grad bankens illikvide eiendeler er finansiert langsiktig, og blir av Kredittilsynet benevnt som Likviditetsindikator 1. Banken har i løpet av 2003 økt andelen lange innlån betydelig. Det er et mål for styret å redusere likviditetsrisikoen, noe som gjøres gjennom fokus på innskudd fra egne kunder, spredning av innlån på ulike markeder, innlånskilde og instrumenter. Kredittvurderingen av de internasjonale ratingselskapene Moody s og Fitch Ipca ansees som svært viktig i forhold til de internasjonale innlånskilder. Ratingen for 2003 er uforandret. Forholdet mellom innskudd fra kunder og utlån var pr ,8 % mot 60,1 % og 59,5 % for henholdsvis ett og to år siden. Kortsiktige innlån (forfall i løpet av 12 mnd) utgjorde mill kroner pr , noe som er en nedgang siste året på mill kroner. Markedsrisiko Markedsrisiko er summen av konsernets posisjoner og aktiviteter i rente-, valuta- og aksjemarkedet. Banken har ingen eksponering i valutamarkedet med unntak av nødvendig eksponering i tilknytning til kundehandel. Aggregert valutaposisjon utgjør pr USD 0,85 mill. Bankens portefølje av aksjer er ytterligere redusert i løpet av 2003 på grunn av en skjeveksponering knyttet til betydelige eierandeler i to transport- og reiselivsselskap. Styret arbeider aktivt med å redusere disse eksponeringene. Beholdningen av aksjer, andeler og grunnfondsbevis hadde pr siste årsskifte en bokført verdi på 372 mill kroner. Dette er en reduksjon siden forrige årsskifte på 224 mill kroner. Styret har valgt å holde bankens renterisiko på et lavt nivå. Denne (målt som verdiendring ved 1 % renteendring) var 9,6 mill kroner pr Tilsvarende tall pr var 8,3 mill kroner. Kredittrisiko Hovedstyret har løpende oversikt over risiko i bankens utlånsportefølje og tilpasser kredittpolicyen i forhold til denne. Policyen operasjonaliseres gjennom fullmakt, spesielle krav til bransjer, formål, størrelse og konsultasjon. Styret er opptatt av å avdekke utviklingstrekk så tidlig som mulig for å 8 årsrapport 2003 årsberetning

9 kunne justere kredittpolicyen. Kredittpolicyen ble ytterligere skjerpet i 2003, spesielt for å unngå inntak av ny risiko i tilknytning til en svekket konkurranse i det nordnorske finansmarkedet samt ønsket om å ikke øke eksponeringen innenfor konkurranseutsatt sektor. Utlånene har følgende risikofordeling: Lav Middels Høy Tapsrisiko risiko risiko utsatt ,8 % 11,1 % 12,0 % 2,1 % ,7 % 15,8 % 8,3 % 3,2 % ,7 % 15,3 % 8,9 % 3,1 % Som det fremgår er risikoutviklingen i porteføljen tilfredsstillende til tross for svakere regnskapstall for 2002 for svært mange av bedriftskundene. Systematisk arbeid med fokus på kredittrisiko har til tross for et vanskelig marked gitt en tilfredsstillende utvikling i risikoen. Dette er et arbeid som også i 2004 har høy oppmerksomhet fra styret. Operasjonell risiko Gjennom løpende rapportering av kvalitet har styret oversikt over feil og mangler som oppstår som konsekvens av mangelfulle systemer, rutiner og kompetanse. Denne internkontrollen har avdekket at det gjøres operasjonelle feil. Dette gjelder spesielt i forhold til låneengasjement. Internkontrollen i banken er definert som et linjeansvar der det foretas en egenevaluering som rapporteres til styret. Rapporten omfatter alle risikoelementer som kan tilskrives eksterne og interne forhold. For å videreutvikle risikostyringen i banken besluttet styret i 2003 å etablere en egen risk management funksjon som skal overvåke og rapportere risiko til adm. direktør og styret. Basel II Det foreligger et omfattende internasjonalt rammeverk for kapitaldekningsbestemmelsene som etter planen vil tre i kraft i 2007/2008. Rammeverket innebærer betydelige endringer også for den norske finansnæringen. Gjennom samarbeid med SpareBank 1- alliansen vil SpareBank 1 Nord-Norge i god tid før innføringen ha tilpasset seg det nye rammeverket. Kapitaldekning Den risikovektede balansen økte i løpet av 2003 med mill kroner, eller 9,1 % til mill kroner. Banken styrket i 1. halvår 2003 sin kjernekapital gjennom utstedelse av en fondsobligasjon på USD 60 mill i det amerikanske markedet. Ved utgangen av 2003 er kjernekapitalen mill kroner etter fradrag av poster som ikke skal inngå ved beregning av kjernekapitalen. Dette gir en kjernekapitaldekning på 9,03 %. Tilsvarende ved utgangen av 2002 var 7,87 %. Morbankens kjernekapitaldekning er 9,26 %. Samlet ansvarlig kapital ved utgangen av 2003 er mill kroner etter fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner. Dette gir en kapitaldekning på 11,82 % mot tilsvarende i 2002 på 9,99 %. Personalområdet Likestilling Faktisk tilstand, jfr. Likestillingsloven 1 a Pr 1. januar 2004 har konsernet 837 ansatte (714 heltid og 123 deltid). Av disse er 472 kvinner og 365 menn. Dette utgjør 770 årsverk, hvorav 707 i morbanken og 63 i datterselskapene. I løpet av året har konsernet redusert antall årsverk med 98. Det er gjort avtale om reduksjon med ytterligere 9 årsverk. Disse vil fratre første kvartal Reduksjonen er i helhet gjennomført i form av frivillige tiltak og naturlig avgang. Av de 107 årsverk er 64 årsverk kvinner og 43 årsverk menn. Denne fordelingen forklares ved at konsernet har langt flere kvinnelige ansatte og at nedbemanningen i stor grad er tatt ut i virksomhetsområder hvor kvinneandelen er desidert størst. I konsernledelsen har det i 2003 kun vært en kvinne, som høsten 2003 gikk over i ny stilling i annen bedrift. Blant SpareBank 1 Nord-Norges øvrige ledere er antallet kvinner 22 og menn 66. Likestillingsaktiviteter Konsernet har en svært bevisst holdning til likestillingsutfordringen. I alle tilfeller hvor vi søker etter ledere oppfordres kvinner spesielt til å søke. I tillegg til å hevde dette i annonsene viser også flere av ansettelsene vi gjorde i 2003 at policyen omsettes i praksis. I året som er gått har vi ansatt 6 kvinnelige banksjefer av totalt 12 nyansatte banksjefer. Planlagte aktiviteter i 2004 Konsernet vil fortsette å fokusere på likestillingsutfordringene både med hensyn til stillingsfordeling, lønnsnivå og arbeidsmiljø. I 2004 skal vi sammen med Mack AS og TFDS ASA starte opp en omfattende trainee-ordning. Gjennom søknadsbehandlingen vil vi sørge for å få en jevn fordeling av mannlige og kvinnelige kandidater. Kompetanse Kompetanseheving har vært et svært viktig satsingsområde i Det har i hovedsak vært fokusert på fire områder: sertifisering innenfor våre forretningsområder, læringsrom og stipendordning samt opplæring innenfor salg og salgsledelse. Alle våre ansatte skal innen april 2004 være sertifisert som selgere innenfor alle fire forretningsområdene (plassering, finansiering, forsikring og betalingsformidling). Innsatsen har vært stor, og ved årsskiftet var det gjennomført tester med bestått resultat. Helse, miljø og sikkerhet Sykefravær Sykefraværet er en stor utfordring for konsernet. Fraværet for 2003 er på totalt 7,3 %, noe som utgjør 58,9 årsverk. Det høye sykefraværet er kostnadsdrivende, krever mye lederfokus, gir tapte inntekter og er en stor merbelastning for våre ansatte. Innad i banken varierer sykefraværet sterkt mellom regionene (3,1 % 13,6 %). Personal- og organisasjonsavdelingen skal lede et prosjekt hvor det satses på å redusere sykefraværet fra 7,3 % til 5 % innen utgangen av årsrapport 2003 årsberetning 9

10 Målsettingen er at vi skal være blant de beste innen finansnæringen, og ligge på et nivå under 4 %. Prosjektet skal bevisst satse på opplæring av våre ledere, fokusering på utfordringen og miljø/holdningsskapende arbeid. Våre tillitsvalgte og verneorganisasjon blir viktige medspillere i dette arbeidet. Vernearbeidet Vernearbeidet blir sett på som svært viktig i organisasjonen ved at vi har en heltidsstilling som hovedverneombud for konsernet og vernetillitsvalgte i hver av regionene. Arbeids- og dokumentasjonsverktøyet for HMS er innført og i ferd med å bli tatt i bruk av både verneombud og ledere. I 2004 vil vi fortsette utdanning av verneombudene og opplæring av våre ledere innenfor dette området, slik at de blir viktige støttespillere for konsernet. Bankens interne rammeverk for Helse Miljø og Sikkerhet skal være retningsgivende for bankens forebyggende arbeid og fokusering på bedre fysisk miljø og internt samarbeidsklima. Målet er å gjennomføre vernerunder på samtlige bankkontorer. Det er gjennomført vernerunder på 17 av 92 bankkontorer i konsernet i I 2003 har fokus vært rettet mot opplæring av verneombud, strukturering og fokusering på viktige områder. I 2003 er det gjennomført 5 konsernmiljøutvalgsmøter med deltakelse fra alle regionene. Fokus har vært opplæring, strukturering og fokusering på viktige problemområder i regionene. Det legges stor vekt på at alle ansatte skal opptre i tråd med bankens verdigrunnlag. Etter styrets vurdering vil bankens etiske grunnverdier bidra til å skape gode og varige relasjoner til våre kunder og et godt arbeidsmiljø. Forurensing av det ytre miljø som følge av bankes virksomhet er minimal. Datterselskapene SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS Selskapet kompletterer konsernets finansielle produkter gjennom tilbud av leasing, administrativ og finansiell factoring. Selskapet tilbyr i tillegg bilfinansiering. Selskapet har 24 ansatte og har sitt primære markedsområde i Nord-Norge. Factoringtjenestene tilbys også gjennom bankene i SpareBank1-alliansen. EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS Selskapet formidler salg av alle typer eiendommer; eneboliger, leiligheter, herunder også borettslag, fritid, hytte, nybygg/prosjektutbygging og næringseiendommer. Virksomheten er lokalisert med avdelinger i Tromsø, Alta, Bodø og Hammerfest og har 28 ansatte. I tillegg drives franchiseavdeling i Svolvær. Selskapet er tilknyttet den nasjonale EiendomsMegler 1- kjeden. SpareBank 1 Nord-Norge Securities ASA Selskapet eies med 65 % av morbanken, 25 % av First Securities og 10 % av ansatte. Selskapet tilbyr i tillegg til børshandel av verdipapirer aktiv forvaltning, verdivurderinger og øvrige corporate tjenester. Selskapet har 12 ansatte. Eiendomsdrift AS Selskapet driver med drift og utleie av eiendommer. Eiendomsdriften gjelder i all hovedsak SpareBank 1 Nord-Norges distribusjonsnett, og hele bygningsmassen er dermed lokalisert i Nord-Norge. Leiemarkedet for næringsbygg i selskapets område har ikke endret seg merkbart i løpet av Ved årsskiftet var det 4 ansatte i selskapet. Arbeid med salg av deler av bankens eiendommer som ikke benyttes til bankdrift er intensivert, og 8 bankbygg er solgt i løpet av året. AS Fiskerikreditt Selskapet har konsesjon som kredittforetak med hele landet som markedsområde. Selskapet driver pt ikke aktiv kredittvirksomhet. Eierforhold SpareBank 1 Nord-Norges grunnfondsbeviskapital er på 659,7 mill kroner fordelt på grunnfondsbevis. Grunnfondsbeviskapitalen utgjør 24,9 % av bankens kjernekapital. I samsvar med gjeldende utbyttepolitikk tildeles grunnfondsbeviseierne den andelen av morbankens overskudd som svarer til eiernes andel av egenkapitalen pr Denne andelen utgjør 43,9 %. Utbytte for 2003 er satt til kr 14,00. Utjevningsfondet utgjør 315 mill kroner. Totalt antall grunnfondsbeviseiere pr årsskiftet var mot ved forrige årsskifte. Utlendingenes eierandel utgjør 13,6 %, noe som er en liten økning fra Eiere med adresse i Nord- Norge utgjør og representerer 25,4 % av grunnfondsbevisbeholdningen. Tilsvarende tall for ett år siden var 25,1 %. Det er et uttalt mål at så mange ansatte som mulig skal ha eierandeler i banken. Det har derfor de 5 siste årene vært gjennomført rettede ansatteemisjoner og salg av grunnfondsbevis til de ansatte. Det har i 2003 vært en betydelig økt omsetning av bankens grunnfondsbevis i forhold til de foregående år. Styret og konsernledelsen I styret har de ansattes representant Siv Eggesvik gått ut i november. Nytt ansattemedlem er Vivi Ann Pedersen. Av styrets 9 medlemmer er det 4 kvinner. I den sentrale konsernledelsen har konserndirektør Hanne Kristiansen sluttet i september. Adm. direktør har en pensjonsavtale fra fylte 62 år som gir rett til pensjonsutbetaling på 70 % av årslønnen. Etter eget ønske kan adm. direktør fratre fra fylte 60 år. Opplysninger om adm. direktørs og tillitsvalgtes lønns- og låneforhold framgår av notene 7 og 14. Utsiktene for 2004 Samtlige ledende indikatorer gir grobunn for optimisme verdensøkonomien er inne i en ganske markant konjunkturell oppsving med USA og Øst- Asia i førersetet. Omslaget i norsk økonomi fremstår også tydelig, drevet av god vekst i privat forbruk og oljeinvesteringer. Utviklingen er stimulert av lettelsen 10 årsrapport 2003 årsberetning

11 i pengepolitikken, både gjennom rentekutt og svakere krone. Dette har medført at veksten i ledigheten har stoppet opp og at også eksportnæringen har bedre vilkår. Det er derfor betydelig optimisme innenfor de fleste sektorene i Det er forventet økt kredittetterspørsel i bedriftsmarkedet og fortsatt høy etterspørsel i personmarkedet. På grunn av et lavt rentenivå og forventning om god økonomisk utvikling er det forventet at kundenes sparemidler vil, i sterkere grad enn i 2003, bli plassert i aksjer og aksjefond. Det er også forventet økt langsiktig sparing ut fra den økte usikkerheten om størrelsen på fremtidige pensjonsutbetalinger. SpareBank 1 Nord-Norge er godt posisjonert til å ta aktiv del i utfordringene og mulighetene i landsdelen. De næringsmessige utfordringer i Nord-Norge i 2004 vil i særlig grad være gjennomføringen av den pågående strukturendringen i fiskerinæringen. Dette gjelder spesielt overkapasitet på fartøy og industri knyttet til hvitfisksektoren. SpareBank 1 Nord-Norge vil derfor videreføre en stram kredittpolicy innenfor marin sektor i Bankens markedsposisjon er styrket i 2003 både gjennom egne aktiviteter og som resultat av strukturendringer i det norske og nordnorske finansmarkedet. Dette vil bli benyttet til ytterligere å forsterke bankens posisjon innenfor de mest lønnsomme kundesegmentene. For å oppnå dette vil det interne fokus være en fortsatt styrking av relevant kompetanse hos medarbeiderne. Det gjennomføres omfattende sertifiseringsprogram innenfor de viktigste forretningsområdene samtidig med at spesialkompetanse innenfor sparing/plassering og kreditt styrkes betydelig. Det vil fortsatt være betydelig fokus på kostnadseffektivisering i alle ledd i organisasjonen. Det legges dog ikke opp til vesentlige forandringer i bankens store distribusjonsnett. Distribusjonsnettet vil likevel bli løpende tilpasset markedsendringer og de muligheter som ny teknologi gir. Dette gjelder spesielt bruk av elektroniske løsninger både for vanlig handel, men også for banktjenester. Banken vil aktivt søke nye forretningsområder innenfor dette feltet. Harald Overvaag leder Tom Veierød nestleder Turid Holberg Trine Nøvik Erik Sture Larre Jr. Åse Annie Opsjøn Rolf pedersen Vivi Ann Pedersen Hans Olav Karde adm. direktør i hovedstyret for sparebank 1 nord-norge Avslutning Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger resultatprognoser for år 2004 til 2006 og bankens langsiktige strategiske plan. Banken er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Banken har i løpet av 2003 ytterligere økt innsatsen på salg av finansielle produkter og tjenester. Dette gjelder spesielt ulike spareprodukter og forsikringsprodukter. Som det går fram av forannevnte, har dette gitt betydelige resultater i perioden De ansatte har vist stor vilje og innsats til å bidra til dette skiftet i bankens inntekter. Hovedstyret takker for denne medvirkning til videreutvikling av banken. Styret takker også bankens kunder og gode forbindelser for samarbeidet i Tromsø, 31. desember mars 2004 Harald Overvaag leder Turid Holberg Erik Sture Larre jr. Rolf Pedersen Tom Veierød nestleder Trine Nøvik Åse Annie Opsjøn Vivi Ann Pedersen Hans Olav Karde adm.direktør årsrapport 2003 årsberetning 11

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig -

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig - Halvårsrapport 2005 Ringerikes Sparebank 30. juni 2005 - Lokal og personlig - Første halvår 2005 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 2. kvartal et driftsresultat før skatt på 47,5 mill.

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

KVARTALS RAPPORT

KVARTALS RAPPORT KVARTALS RAPPORT 2- Nordlandsbanken avlegger regnskap både for konsern og morbank pr.. Det er liten forskjell mellom regnskap for konsern og morbank. Hovedvekten på regnskapskommentaren legges derfor på

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

1. 3. KVARTALSRAPPORT

1. 3. KVARTALSRAPPORT 1. 3. KVARTALSRAPPORT Rapport for 1. 3. kvartal Konsernet Fokus Bank har for de tre første kvartaler et resultat av ordinær drift før skatt på 309,2 millioner kroner. For samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

1.KVARTAL kvartal Bank. Forsikring. Og deg.

1.KVARTAL kvartal Bank. Forsikring. Og deg. 1.KVARTAL 2008 1.kvartal 2008 Bank. Forsikring. Og deg. Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 31.03.08. I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2008 31.03.2007 2007 31.03.2008 31.03.2007 2007

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.169,6 1.900,8 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

3. kvartalsrapport 2010

3. kvartalsrapport 2010 3. kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 3. kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 36,8 MNOK pr 3.

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.06 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

H A LVÅ R S R A P P O R T

H A LVÅ R S R A P P O R T H A LVÅ R S R A P P O R T 2 0 0 4 Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har per 30. juni et resultat av ordinær drift før skatt på 240 millioner kroner sammenlignet med 208 millioner kroner

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer