Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet"

Transkript

1 Bjørknes Høyskole Kvalitetshåndbok Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Sist revidert mars 2013

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 4 Kvalitetssikringssystemet 4 Verktøy 6 Rapportering 6 Definisjon av avvik 6 Avvikshåndtering 7 Ansvarsfordeling og roller 7 Høyskolestyret 8 Ledergruppen 8 Daglig ledelse 8 Studieutvalget 8 Forsknings- og utviklingsutvalg (FUU) 9 Faglig organisering 9 Studieadministrasjon 10 Styringskvalitet 11 Kvalitetsrapport 11 Ansvarlige styringskvalitet 12 Relevante dokumenter styringskvalitet 12 Inntakskvalitet 12 Søknads- og opptaksdata 13 Informasjonsflyt og informasjonsmateriale 13 Søknads- og opptaksprosessen 13 Ansvarlige inntakskvalitet 13 Relevante dokumenter inntakskvalitet 13 Rammekvalitet 14 Læringsmiljø 14 Studenttilfredshet 14 Lokaler og bibliotek 15 Arbeidsmiljø 15 Ansvarlige rammekvalitet 15 Relevante dokumenter rammekvalitet 15 Program- og undervisningskvalitet 15 Vurdering av program- og undervisningskvalitet 16 Ansvarlige program- og undervisningskvalitet 16 Relevante dokumenter program- og undervisningskvalitet 16 Resultatkvalitet 17 Ansvarlige resultatkvalitet 17 Relevante dokumenter resultatkvalitet 17 Relevanskvalitet 17 Ansvarlige relevanskvalitet 18 Relevante dokumenter relevanskvalitet 18 Kvalitetshåndbok Bjørknes Høyskole 2

3 Studentdemokratiet 18 Klasseråd 18 Studentrådet 19 Læringsmiljø- og samarbeidsutvalg (LMSU) 19 Klagenemnd 19 Høyskolestyret 19 Valg og tilretteleggelse 20 Evalueringer 20 Ros og ris postkasse 20 Kvalitetshåndbok Bjørknes Høyskole 3

4 Kvalitetssikringen skal omfatte alle studietilbud som en institusjon gir, internt og eksternt, alle deler av studiet og alle formidlingsformer. Institusjonen skal ha faste rutiner og prosesser som i en årlig syklus frambringer, vurderer og anvender informasjon om det enkelte studium og om utdanningsvirksomheten generelt. Systemet skal bidra til at institusjonen vurderer resultatene i utdanningsvirksomheten, avdekker svakheter, iverksetter forbedringstiltak og foretar kontinuerlige vurderinger med sikte på kvalitetsutvikling. ( ) Institusjonen utformer sitt system, hvilke data og informasjon som inngår, og hvilken dokumentasjon det frambringer ut i fra egen størrelse, faglig profil og lokale behov. Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (NOKUT, 2011:6) Innledning Dette dokumentet er en overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Bjørknes Høyskole, og en veiledning i det praktiske og systematiske kvalitetsarbeidet. Kvalitetssikringssystemet er høyskolens viktigste verktøy for å oppnå kvalitet i alle ledd. Kvalitetshåndboken foreligger i elektronisk versjon og skal være tilgjengelig for studenter og ansatte. Den er blant annet tilgjengelig på Qybele som fungerer som e-læringsplattform, intranett og administrativt system. Da kvalitetsarbeid er en dynamisk prosess, vil håndboken revideres ved behov. Kvalitetshåndboken er delt inn i følgende hovedområder: - Ansvarsfordeling og roller - Styringskvalitet - Inntakskvalitet - Rammekvalitet - Program- og undervisningskvalitet - Resultatkvalitet - Relevanskvalitet - Studentdemokrati Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet er utformet med utgangspunkt i høyskolens behov, mål og utfordringer, og skal være i tråd med sentrale myndigheters lover og vedtekter. Systemet er forankret i høyskolens strategier, planer og årlig budsjettarbeid. Følgende lover og vedtekter er lagt til grunn for utformingen av kvalitetssikringssystemet: Kvalitetshåndbok Bjørknes Høyskole 4

5 Lov av 1. april 2005 om universiteter og høgskoler (Universitets- og høgskoleloven) i kraft , endret Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning fastsatt av KD , endret Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (tilsynsforskriften). Vedtatt av NOKUT 27. januar 2011 Kvalitetssikringssystemet favner vidt og omfatter alle prosesser som har innvirkning på studiekvaliteten. Formålet med systemet er vedlikehold og utvikling av kvaliteten på en dokumenterbar måte for hele studieforløpet fra markedsføring av studiet, til oppfølging av de som har gjennomført studiet. Styret ved Bjørknes Høyskole har vedtatt at kvalitetssikringssystemet skal: bidra til å fremme en kvalitetsbevisst kultur der ledere, ansatte og studenter arbeider for å bygge en felles forståelse av studiekvalitetsarbeidet med vekt på åpenhet, utvikling og kontinuerlig forbedring sikre god inntaks-, innsats- og resultatkvalitet sikre at studiekvalitetsarbeidet dokumenteres, vedlikeholdes og videreutvikles på en systematisk og helhetlig måte avdekke svikt i kvalitet, håndtere avvik og gjennomføre tiltak bidra til et godt omdømme internt og eksternt Målet med vårt kvalitetsarbeid er kontinuerlig å utvikle studiekvaliteten slik den oppleves av studenter og ansatte ved Bjørknes Høyskole. Kvalitetsarbeidet omfatter nettstudenter på lik linje med stedlige studenter. Alle data som kommer frem gjennom evalueringer, statistikker og diverse undersøkelser, inngår i kvalitetsarbeidet. De fleste tiltak for å utvikle og forbedre kvaliteten iverksettes i dialog mellom student og ansatt, og både i uformelle og formelle fora. Kvalitetssikringssystemet ved Bjørknes Høyskole ble godkjent av NOKUTs styre 26. januar Nåværende kvalitetssikringssystem ble sist gjennomgått og revidert av styret på styreseminar 6./7. mars Kvalitetshåndbok Bjørknes Høyskole 5

6 Verktøy Vurdering og sikring av kvaliteten ved høyskolen forutsetter bruk av en rekke verktøy. Høyskolens intranett Qybele, som er både et LMS (Learning Management System) og et administrativt system, er et svært viktig verktøy i kvalitetsarbeidet. Qybele tillater innhenting av data og publisering av informasjon rettet mot enkeltbrukere og grupper. Rapportering Kvalitetssystemet er bygget opp slik at det skal lages rapporter som behandles på lavest mulig nivå, for så å rapporteres til høyere organer som Læringsmiljø og samarbeidsutvalg (LMSU) og høyskolestyret med jevne mellomrom. I praksis betyr det høyskolestyret mottar årsrapport en gang i året, men mottar andre typer kvalitetsdata og rapporter ved tilnærmet hvert styremøte. Rapportering av avvik er avhengig av hvor alvorlige de er. Mindre alvorlige avvik behandles av administrasjon, rektor eller ett av skolens organer, og rapporteres til høyskolestyret gjennom de årlige rapportene som utarbeides av eksamensråd, LMSU, klagenemnd, og høyskolens administrasjon. Ved holdepunkter for betydelige til alvorlige avvik, vil rektor, administrativ leder og høyskolestyret informeres så snart som mulig. Rektor og administrativ leder har da ansvar for at høyskolestyret får nødvendig informasjon for å kunne ta stilling til avviket og eventuelle tiltak. Dersom avviket innvirker på læringsmiljøet, vil LMSU også få avviket til behandling. LMSU kan i så fall avgi uttalelse til høyskolestyret som grunnlag for videre behandling av saken. Definisjon av avvik Definisjon av avvik er avhengig av hvilken situasjon de oppstår i. For eksempel vil et avvik i forbindelse med evaluering av undervisere, infrastruktur, administrasjon og studier kunne være et fall i kvalitet i forhold til foregående evaluering. Et signifikant fall i kvalitet vil defineres å være et avvik som skal følges opp. Hva som representerer et signifikant fall i kvalitet er skjønnsmessig, og må basere seg på erfaringen høyskolen har med kvalitetssikringsverktøyene. I noen situasjoner har man tidligere ikke evaluert for eksempel en underviser, og da vil en evaluering vesentlig lavere enn gjennomsnittet for underviserne representere et avvik. I en slik sammenheng må man også skjele til helheten, men man kan for eksempel definere helhetsvurderinger som er lavere enn 1 standardavvik under gjennomsnittet som et avvik (tilsvarer i praksis et resultat som er vesentlig lavere enn gjennomsnittet). En helhetsvurdering lavere enn gjennomsnittet, men høyere enn -1 standardavvik, kan neppe karakteriseres som et avvik, men skal allikevel følges opp i den hensikt å bedre undervisningskvaliteten (tilsvarer et resultat som kun er marginalt dårligere enn gjennomsnittet). Kvalitetshåndbok Bjørknes Høyskole 6

7 Noen avvik er mindre, andre betydelige. Denne distinksjonen vil ha betydning for hvilke tiltak som treffes. For eksempel vil et mindre fall i en undervisers evalueringsresultat kunne aksepteres, men vil være et varselsignal i forhold til videre oppfølging. Derimot vil et betydelig fall, for eksempel på >2 standardavvik, representere et betydelig avvik som må følges nøye opp. Avvik vil ikke bare kunne oppstå ved evalueringer/rapporteringer i kvalitetssystemet, men kan også oppstå i forbindelse med enkeltepisoder. For eksempel vil rutinesvikt ved eksamensavviklingen representere et avvik som skal følges opp. Det kan også nevnes at positive avvik vektlegges, og brukes for videre utvikling av kvaliteten ved høyskolen. Et eksempel kan være at spesielt gode undervisere brukes som modeller for undervisere som har et forbedringspotensiale, men også for nyansatte. Avvikshåndtering Avvikshåndtering er en prosess som er avhengig av hvor alvorlig avviket er, typer avvik og rutinene for avvikshåndtering. Dersom det framkommer mindre avvik, vil disse håndteres av rektor og administrasjonen. De vil vurdere avviket, og foreslå og deretter gjennomføre tiltak i den hensikt å forbedre læringsmiljøet. De vil så i en årlig rapport til høyskolestyret gå gjennom aktuelle avvik i foregående periode. Dersom det dreier seg om mer alvorlige avvik, skal rektor, administrativ leder, LMSU og høyskolestyret informeres så snart som mulig. Et annet eksempel på avvikshåndtering er klager på eksamensavvikling. På klagetidspunktet er det ikke sikkert at det faktisk foreligger et avvik, annet at klagen i seg selv representerer et avvik. En klage vil behandles av høyskolens ledelse. Dersom den ikke positivt avklares, legges den fram for Klagenemnden for behandling. Saker som har blitt behandlet av Klageutvalget, skal omtales i den årlige rapporten til Høyskolestyret som er øverste ansvarlige instans på høyskolen. Ansvarsfordeling og roller Bjørknes Høyskole er en forholdsvis liten høyskole med korte beslutningsveier, som har kvalitet, nærhet og pålitelighet som kjerneverdier. Disse verdiene innebærer at våre studenter og våre ansatte skal føle seg trygge på at våre studier har høy kvalitet og at vi ser hver enkelt student som en person heller enn et studentnummer. Dette gjenspeiles i måten høyskolen er organisert på, og denne organiseringen igjen sikrer at vi kan ivareta alle oppgavene tilknyttet vår primærvirksomhet, følgelig også vårt kvalitetssikringssystem. Kvalitetshåndbok Bjørknes Høyskole 7

8 Høyskolestyret Høyskolestyret har syv medlemmer og to varamedlemmer, det holdes jevnlige styremøter (ca 6 per år). Høyskolestyret treffer beslutninger i saker som er vesentlige for høyskolens strategi og drift. I tillegg fører høyskolestyret tilsyn med at høyskolen ledes i overensstemmelse med vedtak fattet av høyskolestyret, vedtekter og lovgivning. Høyskolestyret kan delegere avgjørelsesmyndighet til andre organer så fremt dette ikke er i strid med de til en hver tid gjeldende lover og forskrifter. Høyskolens styre er institusjonens øverste organ og er dermed ansvarlig for alle forhold i virksomheten, følgelig også at vi i alle ledd ivaretar og kvalitetssikrer oppgavene knyttet til høyere utdanning, forskning, faglig utvikling og formidling. Ledergruppen Høyskolens ledergruppe består av administrerende direktør, rektor, administrativ leder, og forskningsleder. Ledergruppen har ukentlige møter, der både prinsipielle saker og saker knyttet til den daglige driften behandles. Daglig ledelse Rektor og administrativ leder utgjør sammen den daglige ledelse ved Bjørknes Høyskole. Rektor har det overordnede ansvar for den faglige virksomheten ved høyskolen, herunder undervisning, forskning, faglig utvikling og formidling. Administrativ leder er leder for studieadministrasjonen, som inkluderer markedsføring og studieformidling, informasjon, tilrettelegging og rådgivning i forbindelse med studier i utlandet. Helsefaglig og samfunnsfaglig ansvarlige har fag- og personalansvar for de respektive fagområdene, og rapporterer til rektor. Høyskolen har valgt å organisere med overordnede fagansvarlige på denne måten for å sikre tettere oppfølging av de ulike studiene. Høyskolens forskningsleder er delegert ansvar for å organisere forskningen, og rapporterer til rektor. Studieutvalget Studieutvalget er delegert myndighet av høyskolestyret i faglige forhold og jobber med faglige og pedagogiske spørsmål. Studieutvalget møtes minimum en gang i måneden men vanligvis hver fjortende dag. Studieutvalget består av rektor, helsefaglig ansvarlig, samfunnsfaglig ansvarlig, programansvarlige og studielederne. Ved behov kan også andre akademisk eller administrativt ansatte delta på møtene. Kvalitetshåndbok Bjørknes Høyskole 8

9 Studieutvalget er en arena hvor erfaringer utveksles og man sammen kan takle faglige, pedagogiske, personalmessige og administrative utfordringer. Kvalitetssikring og faglig utvikling er også viktige temaer i denne gruppen, og den tverrfaglige sammensetningen bidrar til å sikre felles faglig standard. Emne- og studieplaner godkjennes av studieutvalget før det legges frem for høyskolestyret. Forsknings- og utviklingsutvalg (FUU) Høyskolens FUU er et rådgivende organ for ledelsen i forsknings- og utviklingsstrategiske spørsmål, og ledes ex officio av forskningsleder. Utvalgets medlemmer oppnevnes for to år av gangen med mulighet for forlengelse i to år. For å sikre kontinuitet i utvalget, skiftes ikke alle medlemmene ut samtidig. FUUs medlemmer oppnevnes på bakgrunn av sin kompetanse som aktive forskere og undervisere, etter innspill fra fagavdelingene ved høyskolen og Anton B. Nilsen Skoledrift. Rektor fremmer forslag til utvalgssammensetning, og styret ved Bjørknes Høyskole oppnevner utvalget. Antall ordinære medlemmer er i utgangspunktet 5, men kan justeres ved behov. I utvalget sitter i tillegg til forskningsleder en representant for stipendiatene, en som representerer helsefagene, en representant for samfunnsfagene, samt en ekstern representant. Faglig organisering Rektor, helsefaglig og samfunnsfaglig ansvarlig Rektor er faglig ansvarlig for virksomheten på delegasjon fra høyskolestyret. Rektor har videre delegert oppfølgingen av henholdsvis helsefaglige og samfunnsfaglige studier. De fagansvarlige følger opp fagområdene i det daglige. Studieledere Det enkelte studieprogrammet er organisert med en studieleder som hovedansvarlig for den daglige driften. Studieleder er dermed ansvarlig for at det faglige innholdet og det pedagogiske opplegg er i henhold til studieplanene. Dette innebærer blant annet planlegging, gjennomføring, evaluering og videreutvikling av studieprogrammer. Studieleder koordinerer også eksamensråd, sensur og timeplanlegging. Studieleder deltar i studieutvalget. Alle studieledere har enten mastergrad eller doktorgrad i det relevante fagområdet. Studieleder har enten ansvar for alle emnene på et studium, for eksempel i årsstudier, mens de i bachelorstudier delegerer emneansvar til en av de andre faglige ansatte. Studieleder koordinerer da helheten i studiet. Kvalitetshåndbok Bjørknes Høyskole 9

10 Høyskolen har også en studieleder for nettstudier som ivaretar helheten i e-læringspedagogikken, og bidrar til at e-læringen holder en felles faglig standard. Studieutvalget Gjennom studieutvalget jobber studielederne sammen med rektor, programansvarlige, fagansvarlige og forskningsleder aktivt med kvalitetssikring og faglig utvikling, og den tverrfaglige sammensetningen bidrar til å sikre felles faglig standard. Emne- og studieplaner godkjennes av studieutvalget før det legges frem for høyskolestyret. Fagansatte Innen hvert fagområde har høyskolen kompetente faglige ansatte med relevant faglig bakgrunn på hovedsakelig høyere grads nivå. De forestår undervisning, faglig oppdatering og utvikling, forskning og formidling. Eksamensråd Eksamensråd består av en faglærer for aktuelle fag, ekstern sensor (eller tilsynssensor) og en av høyskolens øvrige lærere. Høyskolens representanter i eksamensrådet må ha kvalifikasjoner som høyskolelektorer eller tilsvarende. Eksamensrådet utarbeider endelig eksamen på grunnlag av forslag fra lærere i faget. Ekstern sensor/fagperson må godkjenne eksamensoppgavene. Eksamensrådet evaluerer sensorrapporten etter eksamen. Læringsmiljø- og samarbeidsutvalg (LMSU) LMSU gir styret og ledelsen råd i saker som er relevante for læringsmiljøet ved høyskolen, og er sammen med andre organer i studentdemokratiet en viktig ressurs i forhold til hvordan den faglige organiseringen fungerer. Studieadministrasjon Studieadministrasjonen har to hovedfunksjoner: 1. Å levere tjenester og informasjon til høyskolens stedlige studenter og nettstudenter 2. Å levere tjenester innenfor høyskoledrift som støtter opp under det faglige arbeidet Avdelingen har en rekke funksjoner som er kritiske for høyskolens drift. Avdelingen har for eksempel et eget eksamenskontor hvor eksamensarbeid koordineres på vegne av alle fagavdelingene. Kontoret bidrar ved eksamensplanlegging, oppmelding og avmelding av studenter, Kvalitetshåndbok Bjørknes Høyskole 10

11 klasserombestillinger, innleie av eksamensvakter, sekretærfunksjon ved eksamensråd, innsamling av eksamensoppgaver, den praktiske gjennomføringen av eksamen, utsendelse av besvarelser til sensorer, karakterpublisering, klagebehandling mm. Utstedelse av karakterutskrifter og vitnemål er også en viktig funksjon som avdelingen utfører. Vitnemålutstedelse skjer etter hver eksamensperiode, siden vi har studenter som blir ferdige med sin utdanning hos oss gjennom hele året. Arbeidet gjennomføres av to studiekonsulenter, en som arbeider med kvalitetssikring av dokumentene, og en som sjekker om studentens økonomiske forpliktelser er oppfylt. Studieadministrasjonen har også fordelt ansvar for administrativ oppfølging av hvert studieprogram til dedikerte studierådgivere. Nettstudentene har en egen administrativ kontaktperson, og alle stedlige studieprogram har en egen studierådgiver studentene kan henvende seg til. En administrativ kontaktperson skal bistå den faglige avdelingen ved å arrangere informasjonsmøter, veilede om Lånekassen, følge opp studenter som vurderer å slutte, følge opp studenter med evt. personlige problemer som har innvirkning på studiene, bistå hvis en student ønsker å ta et semester i utlandet mm. Denne arbeidsdelingen gjør at avstanden mellom høyskolen og studenten forkortes. I tillegg har de faglige ansatte mulighet til å konsentrere seg mer om undervisning og forskning, enn å ta seg av administrative saker. Styringskvalitet Retningslinjer og mål for kvalitetsarbeidet må formuleres samtidig som kvalitetsarbeidet må organiseres som en integrert del av høyskolens virke. Styringskvalitet handler dermed om høyskolens evne til å organisere, administrere, utvikle og ikke minst styre sitt eget kvalitetsarbeid. Selve kvalitetssikringssystemet inngår i styringskvaliteten. Grunnlaget her legges ved måten høyskolen er organisert på med et overordnet styringsorgan i høyskolestyret som treffer beslutninger i saker som er vesentlige for høyskolens strategi og drift. Kvalitetsrapport Som et ledd i kvalitetssikringssystemet sammenfattes og presenteres det gjennomgående og kontinuerlige kvalitetsarbeidet ved Bjørknes Høyskole i en årlig kvalitetsrapport. Rapporten synliggjør for brukerne hvordan kvalitetsarbeidet pågår, de positive resultatene av arbeidet, utfordringer med arbeidet, og hvordan høyskolen jobber for å identifisere og avverge eventuell kvalitetssvikt. Kvalitetshåndbok Bjørknes Høyskole 11

12 Bjørknes Høyskole har valgt å følge studieåret, heller enn kalenderåret, i denne rapporten. I følge NOKUTs tilsynsforskrift skal en slik rapport gi en helhetlig og overordnet vurdering av studiekvaliteten ved institusjonen og oversikt over opplegg og tiltak i kvalitetsarbeidet (NOKUT 2011: Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning, d.). Kvalitetsrapporten er delt inn i følgende hovedområder: - Styringskvalitet - Inntakskvalitet - Rammekvalitet - Program- og undervisningskvalitet - Resultatkvalitet - Relevanskvalitet Ansvarlige styringskvalitet Høyskolestyret Ledergruppen Relevante dokumenter styringskvalitet Organisasjonskart Styringsreglement Strategiske planer Budsjetter og resultater Årsrapporter Kvalitetsrapporter Evalueringer Inntakskvalitet Inntakskvalitet handler om studentens første møte med Bjørknes Høyskole og vårt møte med studenten. Studieadministrasjonen har spesielt viktige roller for denne kvalitetstypen. Hvordan vi jobber med markedsføring, informasjon, rådgivning, rekruttering, opptak av nye studenter og søknads- og opptaksprosessen er alt en del av inntakskvaliteten. Inntakskvalitet vurderes på flere måter. Kvalitetshåndbok Bjørknes Høyskole 12

13 Søknads- og opptaksdata Søknads- og opptaksdata hentes fra Qybele og dette datamaterialet sammenlignes fra år til år. I Qybele kan vi se hvor mange som har søkt, når de søkte, når de takket ja eller nei, når de signerte kontrakt og betalte depositum, hvem som behandlet søknaden, korrespondanse med interessent/søker, kvalifikasjoner osv. Informasjonsflyt og informasjonsmateriale Markedsansvarlig og administrativ leder koordinerer den årlige evalueringen og revideringen av informasjonsmaterialet. Vi har fokus på at materiellet skal reflektere de faktiske forhold ved studiene. Det er viktig at informasjonen til søkere og studenter når fram til alle relevante personer, samt at de får nødvendig informasjon til riktig tid. Likhet sikres gjennom standardiserte rutiner. Den studentadministrative delen av Qybele er lagt opp slik at den følger den logiske saksgangen fra en person søker. Vi har fokus på å kvalitetssikre informasjonen og dette ivaretas blant annet ved at felter fylles ut av administrasjonen og alle aktiviteter, både manuelle og automatiske, logges med dato og signatur. Søknads- og opptaksprosessen Søknads- og opptaksprosessen evalueres og kartlegges gjennom opptaksevalueringen som sendes til alle nye studenter kort tid etter studiestart. Der legger vi vekt på om studentene har fått riktig informasjon til riktig tid, om informasjonen har vært nyttig, hvordan de har blitt møtt av høyskolen, og om deres forventninger har blitt imøtekommet. Da vi har både stedlige studenter og nettstudenter, kan fremgangsmåten i arbeidet rundt søknad og opptak variere noe. Hvordan vi gjør dette og hvorvidt vi ivaretar nettstudentene på lik linje med de stedlige studentene, samtidig som vi legger til rette for nødvendige forskjeller, er gjenstand for kontinuerlig vurdering. Ansvarlige inntakskvalitet Markedsansvarlig Administrativ leder Relevante dokumenter inntakskvalitet Opptaksstatistikk Opptaksevaluering Kvalitetshåndbok Bjørknes Høyskole 13

14 Strategiske planer Markedsplan Brosjyre Studie- og emneplaner Websider Sommer-brev Facebook sider Studiekontrakt Studie- og opptaksreglement Rammekvalitet Rammekvalitet innebærer de ressurser, strukturer, regelverk og forskrifter som er førende for Bjørknes Høyskoles og for våre studenters handlingsrom. Rammekvaliteten omfatter da læringsmiljøet, studenttilfredshet, lokaler og bibliotek, arbeidsmiljø osv. Læringsmiljø Bjørknes Høyskole er som en liten høyskole med korte beslutningsveier opptatt av tett kontakt mellom ansatt og student, og studentenes deltakelse i forskjellige organer på høyskolen. Det sitter tre studentrepresentanter i Læringsmiljø- og samarbeidsutvalget (LMSU). LMSU gir styret og ledelsen råd i saker som er relevante for læringsmiljøet ved høyskolen, og er sammen med andre organer i studentdemokratiet en viktig ressurs i forhold til kvalitetssikringssystemet og høyskolens evne til fortløpende å justere og forbedre tilbudet. LMSU møter tre til fire ganger i året og avgir årlig rapport om sitt arbeid til høyskolestyret. Tilbakemeldinger om læringsmiljø innhentes også jevnlig i midtveis- og sluttevalueringer. Studenttilfredshet Studenttilfredsheten kartlegges tre ganger i året gjennom opptaks-, midtveis- og sluttevalueringer, og sammenlignes med data fra året før. Alle evalueringene brukes aktivt i kvalitetssikringen for å vurdere mulig svikt og tiltak for forbedring. Kvalitetshåndbok Bjørknes Høyskole 14

15 Lokaler og bibliotek De samme evalueringene som nevnt over kartlegger studentenes tilfredshet med lokaler og bibliotek for å sikre at høyskolen har tilfredsstillende ressurser og fasiliteter slik som klasserom, auditorier og bibliotek. I tillegg høres de faglige og administrative i spørsmål om infrastruktur. Arbeidsmiljø Tilbakemeldinger fra ansatte er viktige for å kartlegge og sikre kvaliteten ved høyskolen. Ansatte deltar i ulike evalueringer relevante for rammekvalitet. I tillegg har høyskolen, etter initiativ fra tillitsvalgt og verneombud, introdusert en medarbeiderundersøkelse. Denne skal gjennomføres minimum hvert annet år, eller når tillitsvalgt, verneombud, administrativ leder eller rektor ber om det. Ansvarlige rammekvalitet Rektor Administrativ leder Studieledere Verneombud Relevante dokumenter rammekvalitet Strategiplaner Budsjett Personalhåndbok Rapport/referater LMSU Referater Studentrådet Opptaks-, midtveis- og sluttevaluering Medarbeiderundersøkelse Studie- og opptaksreglement Eksamensreglement Styringsreglement Program- og undervisningskvalitet Program- og undervisningskvalitet handler om kvaliteten på studietilbudene og skal gi et bilde på faglig nivå, helhet og sammenheng, gjennomførbarhet, vurderingsformer, undervisningsformer, Kvalitetshåndbok Bjørknes Høyskole 15

16 tilgjengelighet og utbytte av undervisningen. Dette omfatter da emne- og studieplanene, pensum, hvordan studiet er organisert, hvilke pedagogiske virkemidler som brukes, hvordan studieprogrammene er strukturert, koblingen mellom studier og praksis for de studiene der det er relevant, veiledning av studentene, undervisning og underviser, læringsarbeidet, og lærerens pedagogiske og faglige kompetanse. Vurdering av program- og undervisningskvalitet Ved Bjørknes Høyskole evalueres ulike aspekter ved studieprogrammene og undervisningen. Helheten i studieprogrammer og emner evalueres, hvordan eksamensråd og sensorordningen fungerer vurderes, og vi evaluerer lærernes pedagogiske og faglige kompetanse. Lærerevaluering gjennomføres minst en gang i året for faste lærere, og for nyansatte evalueres disse allerede etter noen få undervisningstimer for å kunne fange opp behov for veiledning og tilrettelegging. Alle nye emner skal evalueres etter første gjennomføring, deretter jevnlig og etter vesentlig revidering. Vi legger vekt på at krav til faglig bredde og dybde skal ivaretas, at balansen mellom ulike emner er god, at evt. krav til internasjonalisering er ivaretatt osv. Ansvarlige program- og undervisningskvalitet Rektor Helsefaglig og samfunnsfaglig ansvarlig Studieledere Relevante dokumenter program- og undervisningskvalitet Eksamensreglement Liste over sensorer oppnevnt av høyskolestyret Skolens studie- og emneplaner Retningslinjer for etablering, utvikling og revidering av studier ved Bjørknes Høyskole Mal for utforming av studie- og emneplan Lærer- og emneevalueringer Avtaler internasjonale samarbeidspartnere Kvalitetshåndbok Bjørknes Høyskole 16

17 Resultatkvalitet Resultatkvalitet dreier seg blant annet om læringsresultatet og sluttproduktet, og omfatter studiepoengproduksjon, eksamensresultater, tilrettelegging av eksamen for studenter med spesielle behov, behandling av klager på eksamensresultatet og frafall av studenter. For evaluering av studiepoengproduksjon, eksamensresultater og frafall av studenter benytter høyskolen statistikker i Qybele som utgangspunkt. For annen evalueringen i dette kvalitetsområdet benyttes også midtveis- og sluttevalueringene, samt tilbakemelding fra eksamenskontoret og eksamensråd. Eksamensreglementet blir jevnlig revidert for å sikre at kvaliteten blir ivaretatt. Ansvarlige resultatkvalitet Rektor Administrativ leder Eksamensansvarlig Studieledere Eksamensråd Relevante dokumenter resultatkvalitet Eksamensreglement Statistikker Beskrivelse av klagegang Evalueringer Relevanskvalitet Med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) ble det introdusert en økt bevissthet og sterke forventning fra sentrale myndigheter om større fokus på relevanskvalitet. Relevanskvalitet handler om studentens handlingskompetanse i arbeidslivet og/eller i videre studier. Bjørknes Høyskole har gjennomgående fokus på relevanskvalitet reflektert i læringsutbyttene for hvert enkelt emne og for studiene som helhet. Evaluering av emne- og studieprogrammer er en viktig del av å kartlegge og kvalitetssikre relevanskvaliteten. Vi har god oversikt over relevansen av våre studier for videre studier ved andre høyskoler og universiteter, samt hos internasjonale samarbeidspartnere. Fra skoleåret 2013/2014 introduseres også en evaluering rettet mot tidligere Kvalitetshåndbok Bjørknes Høyskole 17

18 studenter ved høyskolen som nok et verktøy for å evaluere relevanskvalitet ved våre studieprogrammer. Vi vil også undersøke hvilke behov aktuelle arbeidsgivere, slik som legesentra, frisklivssentraler osv har for ernæringsfysiologer, og tilsvarende for andre studier. Ansvarlige relevanskvalitet Rektor Helse- og samfunnsfagligansvarlig Studieleder Relevante dokumenter relevanskvalitet Retningslinjer for etablering, utvikling og revidering av studier ved Bjørknes Høyskole Gjeldende emne- og studieplaner Brosjyren Evaluering av tilbakemeldinger fra tidligere studenter og aktuelle arbeidsgivere Oversikt over videre studier som er aktuelle for våre studenter Studentdemokratiet Bjørknes Høyskole er som en liten høyskole med korte beslutningsveier opptatt av tett kontakt mellom ansatt og student og studentenes deltakelse i forskjellige organer på høyskolen. Vi mener studentenes deltakelse fremmer samhold og engasjement på tvers av fagområder, og engasjerte studenter er motiverende og viktig for medstudentene, men også for de ansatte ved Bjørknes Høyskole. Overfor studentene legges det vekt på at de har stor påvirkningskraft og at det er viktig og ønskelig at de gir tilbakemeldinger og engasjerer seg både i de forskjellige styrer og utvalg, via evalueringer og gjennom sosiale aktiviteter. Dette gjør at vi sammen kan skape en best mulig studiehverdag både for stedlige studenter og nettstudenter. Studentenes deltakelse er vesentlig for et velfungerende kvalitetssikringssystem. Studentdemokratiet ved Bjørknes Høyskole: Klasseråd Klasserådet består av alle studenter i en klasse. Klassen velger to tillitsvalgte som møter i Studentrådet. Klasserådet kan ta opp alle saker som berører studiehverdagen og studiemiljøet i klasserådsmøtene. Klasserådet kan be tillitsvalgte bringe saker inn for Studentrådet. Klasserådet Kvalitetshåndbok Bjørknes Høyskole 18

19 møter minst en gang i kvartalet, det føres referat som gjøres tilgjengelig for ansatte og studenter, og punkter for oppfølging blir identifisert. Studentrådet Studentrådet arbeider med saker som angår studentene ved Bjørknes Høyskole og jobber aktivt for å opprettholde et godt studiemiljø og en god studiehverdag. Studentrådet er også bindeledd mellom ledelsen ved høyskolen og studentene. Studentrådet består av alle studenttillitsvalgte ved høyskolen og skal ha et styre bestående av leder, nestleder, sekretær og to medlemmer. Styrets leder møter som studentrepresentant i høyskolestyret, med nestleder som vara. Studentrådet møter minst en gang i kvartalet. De tillitsvalgte mottar innspill fra klassene og kan bringe saker videre til behandling i studentrådet. Studentrådet kan bringe saker inn for de øvrige utvalg på høyskolen, men oppfordres også til å ta direkte kontakt med ledelsen for å kunne få avklaring raskt. Det er stilt midler til rådighet for studentrådet for å fremme sosiale tiltak, og det stilles lokaler til disposisjon ved behov. Læringsmiljø- og samarbeidsutvalg (LMSU) Læringsmiljø- og samarbeidsutvalget gir styret og ledelsen råd i saker som er relevante for læringsmiljøet ved høyskolen, og er sammen med andre organer i studentdemokratiet en viktig ressurs i forhold til kvalitetssikringssystemet og høyskolens evne til å fortløpende gjøre justeringer og forbedringer. LMSU består av 6 medlemmer: rektor, administrativ leder, en representant for de faglig ansatte og tre studenter. Leder for LMSU er vekselvis en student og en ansatt. LMSU møter to ganger per semester, eller når leder eller minst tre av medlemmene ber om det. Klagenemnd Klagenemnda består av fem medlemmer. To av medlemmene er studenter valgt av studentrådet. Leder skal ikke være ansatt ved institusjonen og skal oppfylle de lovbestemte kravene for lagdommer. Representanter for institusjonens eier eller styre kan ikke sitte som medlem av klagenemnda. Klagenemnda behandler klager over enkeltvedtak og kan ved styrets beslutning også behandle andre klagesaker for studentene. Høyskolestyret Høyskolestyret beslutter disposisjoner som etter høyskolens forhold er av vesentlig art eller av stor betydning. Styret fører i tillegg tilsyn med at høyskolen ledes i overensstemmelse med vedtak fattet av styret, vedtekter og lovgiving. Høyskolestyret kan delegere avgjørelsesmyndighet til andre organer så fremt dette ikke er i strid med bestemmelsene i Lov om universiteter og høyskoler. Kvalitetshåndbok Bjørknes Høyskole 19

20 Høyskolestyret består av syv medlemmer, hvilket inkluderer en representant fra de ansatte og en studentrepresentant. I tillegg møter rektor, administrativ leder og ytterligere en studentrepresentant med tale- og forslagsrett. Høyskolestyret møter minst fire ganger i året, eller når et medlem av styret ber om det. Valg og tilretteleggelse Studentrepresentanter til Klagenemnd og LMSU velges årlig blant tillitsvalgte studenter (Studentrådet), og sammensetningen av de nye utvalgene godkjennes av styret. I timeplanen legges det til rette for studentenes deltakelse i de forskjellige råd, styrer og utvalg. For eksempel blir det ikke satt opp undervisning i en periode på 1,5 timer midt på dagen den første onsdagen i hver måned for slike møter. Disse tidspunktene kan da brukes til møter i studentrådet, LMSU osv. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) Alle våre stedlige fulltidsstudenter blir automatisk medlem i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, og har muligheter til å engasjere seg i SiOs organer og SiOs arbeid med å sikre gode velferdstilbud til studenter i Oslo og Akershus. Velferdstinget er SiOs øverste organ og er en sammenslutning av alle studentdemokratiene til de ulike medlemsinstitusjonene. Velferdstinget er både en interesse- og studentpolitisk organisasjon, og er SiOs viktigste premissleverandør. I tinget sitter det 37 representanter valgt blant medlemsinstitusjonene etter et eget kvoteringssystem. Studentrådet på Bjørknes Høyskole oppfordres til å engasjere seg i SiOs saker og i Velferdstinget. Alle studenter har møte-, tale- og forslagsrett i Velferdstinget, og kan stille til alle verv som Velferdstinget oppnevner til. Evalueringer Det blir i tillegg til fag-, underviser og emneevalueringer gjennomført opptak-, midtveis- og sluttevalueringer i løpet av studieåret. Vi oppfordrer alle studentene til å delta i disse evalueringene da det er et viktig redskap i høyskolens kvalitetsarbeid. Ros og ris postkasse I inngangspartiet henger en ros og ris postkasse. Denne kan brukes for å gi helt uforpliktende og anonyme tilbakemeldinger til administrasjon og faglig stab. Kvalitetshåndbok Bjørknes Høyskole 20

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole April 2006 Forord Ifølge lov om universiteter og høgskoler skal alle akkrediterte høgre utdanningsinstitusjoner ha et

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole INNLEDNING Mål Norges musikkhøgskoles visjon er å være internasjonalt toneangivende (Strategisk plan 2008-2013). Som internasjonalt

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 Forslag til vedtak: Styret tar årsrapporten for 2013-2014 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

NMBU veterinærhøgskolen. Håndbok for studenter

NMBU veterinærhøgskolen. Håndbok for studenter NMBU veterinærhøgskolen Håndbok for studenter Sist endret: 01.04.2014 1 OM HÅNDBOKEN 2 NY STUDENT PÅ NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN 3 Opptak og mottak 3 Kort introduksjon til oppbygging av NMBU veterinærhøgskolen

Detaljer

Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning vil de bidra til bedre kvalitet?

Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning vil de bidra til bedre kvalitet? Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 2 Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning vil de bidra til bedre kvalitet? Bjørn Stensaker Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 2 Institusjonelle

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013 Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett ecademy April 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

Dokument "AMMT Kvalitetsrapport 2004-2005" - EQS. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Kvalitetsrapport. Avdeling for mat- og medisinsk teknologi

Dokument AMMT Kvalitetsrapport 2004-2005 - EQS. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Kvalitetsrapport. Avdeling for mat- og medisinsk teknologi Side 1 av 18 AMMT Kvalitetsrapport 24-25 Utarbeidet ved: HiST/Avd. for mat og medisinsk teknologi (AMMT) Versjon: 1. Erstatter: - Dokumentet angår: alle Forfatter: Mari Ann Ree Dokumentadministrator: teknisk-administrativ

Detaljer

Håndbok for studenter (Versjon august 2012)

Håndbok for studenter (Versjon august 2012) Håndbok for studenter (Versjon august 2012) 1 2 OM HÅNDBOKEN 3 NY STUDENT PÅ NVH 4 Opptak og mottak 4 Kort introduksjon til oppbygging av NVH og studieorganisering. 4 Informasjon ved studiestart 5 STUDIEADMINISTRATIVE

Detaljer

Styrebehandlet og godkjent av styret 17.2.2010. Årsrapport

Styrebehandlet og godkjent av styret 17.2.2010. Årsrapport Årsrapport 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 Mål, oppgaver og resultatkrav... 8 Innledning... 8 Mål... 8 Resultatkrav... 8 1 MÅL 1: GI FAGSKOLEUTDANNING MED GOD KVALITET... 8 1.1 FUNKSJONELL ORGANISERING

Detaljer

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Innhold Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 1. Innledning...2 2. Sammendrag og konklusjoner...3 Undervisning og læring...3 Forsknings- og utviklingsarbeid...3

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer