Informasjon om inntaket til vidaregåande skular

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om inntaket til vidaregåande skular"

Transkript

1 Informasjon om inntaket til vidaregåande skular E-post: Svargaranti: 24 timar på kvardagar fram til skulestart (mottatt før kl på fredagar) 2015

2 N S Inntakskontoret Besøksadresse Fylkeshuset, Agnes Mowinckels gate 5, Bergen Postadresse Hordaland fylkeskommune Inntakskontoret Postboks Bergen Telefon-/ekspedisjonstider I inntaksperioden 7. juli 28. august kl og I perioden 15. mai 6. juli kl Når du eller foreldra dine kontakter Inntakskontoret må det alltid opplysast fullt fødsels- og personnummer som ID. Dette er gjort for at ikkje alle skal få opplysningar om søknaden din. I tillegg er det slik at data-basen vår har mange søkjarar/elevar med same namn. Svargaranti på e-post: 24 timar på kvardagar fram til skulestart E-post som blir mottatt etter kl på fredager, blir som hovudregel svara på måndagen etter E-post: Internett: hordaland.no Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter mot sentrum Bygarasjen Vestre Strømkaien Vestre Strømkaien Lars Hilles gate Fjøsangervegen Bybanen Inntakskontoret Agnes Mowinckels gt. mot Danmarks plass Fagoppl. kontoret og OT/PPT Fagoppl. kontoret og OT/PPT Bybanen

3 Takk for søknaden din til vidaregåande skular i Hordaland Svein Heggheim Fylkesdirektør for opplæring I dette heftet finn du informasjon om korleis inntaket til dei vidaregåande skulane er organisert. Du finn mellom anna svar på kor mange inntaksomganger det er til dei vidaregåande skulane, og kor tid desse er. Viktige svarfristar og mykje anna nyttig informasjon som du ønskjer å ha både før og etter at du har fått inntaksresultatet, finn du også. Vi arbeider for di framtid, og du kan sjølvsagt kontakte oss alle kvardagar i heile sommar, både på e-post, telefon eller ved personleg frammøte på Inntakskontoret. Det siste er ofte det beste, særleg om du ikkje har fått plass ved 1. inntaksomgang, og treng meir utfyllande informasjon om sjansane dine vidare, t.d. korleis du kan søkje andre skular og kurs. Nils Skavhellen Inntaksleiar Dersom du tek vare på dette heftet trur vi at du slepp å kontakte oss i sommar og heller bruke tida til å nyte ferien. Skulle du likevel ha trong til å kontakte oss, skal du vite at vi som arbeider på Inntakskontoret vil gjere vårt beste for at du skal få svar på spørsmåla du har om inntaket til vidaregåande skular. Merk særleg vår svar-garanti på 24 timar på kvardagar før skulestart om du nyttar e-postadressa vår. OBS! Har du registrert rett mobilnummer på vigo.no? Dette er viktig fordi vi sender tekstmelding til deg når inntaksresultatet er klart, eller ved annan viktig informasjon. Dersom du har endra nummer etter at du søkte, kan du gå inn på vigo.no, og skrive inn det nye nummeret ditt. Du må også kontakte MinId slik at passord til vigo.no blir sendt til det nye nummeret ditt. Sjå side 4. Det er også viktig at du er registrert med rett e-postadresse i vigo.no. Lukke til med inntaksresultatet Registrer svaret ditt på vigo.no i god tid før svarfristen går ut, så treng du ikkje å tenkje meir på dette eller i verste fall gløyme å svare. Manglande svar fører diverre til at du mister plass/venteplass. GOD SOMMAR! Viktige internettsider vigo.no hordaland.no vilbli.no Her finn du m.a. inntaksresultatet, og her skal du svare på om tek imot tilbod om plass/venteliste. Hordaland fylkeskommune si heimeside m.a. til vidaregåande opplæring, med link til dei offentlege vidaregåande skulane Generell informasjon om vidaregåande opplæring

4 Viktige datoar 2015* * Datoane nedanfor, med unntak av «Førehandsvar» og «Skulestart» er rettleiande, og kan bli endra pluss/minus ein til to dagar. Svarregistrering er tryggast å gjere frå PC. Andre typar elektroniske svar særleg frå utlandet kan vere litt meir usikkert. Juli 1. inntaksomgang 7 2. inntaksomgang August 4 Juni Førehandsvar I denne perioden kan du gje svar på vigo.no for tilbod om plass i vidaregåande skule som du får ved 1. inntaksomgang. Du kan uansett endre svaret i den ordinære svarperioden om du ønskjer det. Kan også nyttast for å trekkje søknaden dersom du t.d. har fått plass ved privatskule. 3. inntaksomgang August 11 Juli 7 Juli 30 August 4 Du får sms frå Inntakskontoret om at 1. inntaksomgang er ferdig. Deretter må du gå inn på vigo.no for å sjå inntaksresultatet. Søkjar som ikkje har opplyst mobilnummer, eller som ikkje har 11-sifra fødsels- og personnummer får brev frå Inntakskontoret eit par dagar seinare. Svarfrist 1. inntaksomgang. Utan svar mister du automatisk plass/ventelisteplass etter 1. inntaksomgang. Melding om at 2. inntaksomgang er ferdig blir sendt på sms. Meldinga blir berre sendt til dei som får plass, men du kan frå same dato sjå eventuelle endringar på ventelistene frå 1. inntaksomgang. Bruk vigo.no for svarregistrering. Merk at dersom du har fått plass på høgare prioritert ønskje ved 2. inntaksomgang, så har du automatisk mista plassen du fekk ved 1. inntaksomgang. Grunnen til dette er at du ved 1. inntaksomgang svara JA til å stå på venteliste. August 17 Skulestart August skuledag for elevane. Alle skulane tek til måndag 17. august. Nærare melding om kor tid du skal møte vil som hovudregel bli gitt på vigo.no når du får tilbod om plass eller på skulen si heimeside. Merk deg at du ikkje kan rekne med å få fri til feriereiser ved skulestart. Tilbodet om skuleplass gjeld berre for 1. skuledag. Det er ditt ansvar å møte på skulen til rett dag/tid. Dersom du ikkje møter 1. skuledag, og ikkje har fått formell skriftleg permisjon frå skulen, har du ikkje rett til å få tilbake plassen dersom du møter fram seinare. Du vil som hovudregel også bli plassert nederst på evt. venteliste før skulen/inntakskontoret kan gi deg nytt tilbod om plass. August 9 August 11 Svarfrist 2. inntaksomgang Sjå også informasjon på kalenderbladet foran (4. august). Merk at dette er ein sundag. Melding om at 3. inntaksomgang er ferdig blir sendt på sms. Melding blir berre sendt til dei som får plass. Bruk vigo.no for svarregistrering. Merk at du etter skule start berre kan få plass på høgare prioritert utdanningsprogram/ programområde, ikkje på høgare prioritert skule. August Oppfylling av ledige elevplassar. Dei ledige plass ane i Bergen blir fylte opp frå Inntakskontoret f.o.m. 21. august. I resten av fylket fyller den einskilde skule opp dei ledige elevplassane. Merk at du ikkje får tilbod om plass ved høgare prioritert skule på same utdanningsprogram eller programområde sjølv om det blir ledig plass etter skulestart. Sjå elles informasjon på hordaland.no frå ca. 14. august om inntak av elevar etter skulestart i Bergen. September 1 Opplæringsavdelinga v/inntakskontoret har det formelle ansvaret for inntak av elevar, men førespurnad om plass skal rettast til den einskilde skule. 4

5 Generell informasjon Husk alltid å opplyse fullt fødsels- og personnummer når du tek kontakt med Inntakskontoret Svar på søknaden om inntak til vidaregåande skule Det er tre inntaksomgangar før skulestart (sjå side 4). Ved 1. inntaksomgang får alle søkjarar melding om inntaksresultatet, på sms eller i brev.»» Hovudregelen er at alle som har opplyst mobilnummer får ei tekstmelding som seier at inntaket til vidaregåande skular i Hordaland er ferdig. Ved å gå inn på vigo.no vil du finne inntaksresultatet. Det er også her du skal svare på om du tek imot tilbod om plass eller ikkje, og om du eventuelt vil stå på venteliste til høgare skule-/kursønskje eller til alle ønskja dine dersom du ikkje har fått tilbod om plass. Dersom du ikkje har opplyst mobilnummer vil du få skriftleg melding om inntaksresultatet. Når du skal svare på om du vil ta imot plass eller ikkje, kan du registrere svaret ditt på vigo.no, eller du kan sende tilbake svardelen på meldingskortet. Dersom du sender ulike svar på internett og svarkort, er det internettsvaret som blir det gyldige svaret ditt.»» Viktig: Dersom du har fått nytt mobilnummer etter at du registrerte søknaden din, må du gå inn på vigo. no og endre mobilnummeret ditt. Du må også ta kontakt med MinId slik at passord til vigo.no blir sendt til det nye nummeret. Svar-registrering 1. og 2. inntaksomgang Dersom du har fått plass på første skule-/kursønskje skal du svare Ja eller Nei til om du tek imot plassen. Eventuelle lågare skule-/kursønskje er i slike høve ikkje vurderte, og du står sjølvsagt heller ikkje på venteliste til desse. Svarar du Nei til plassen som du har som ønskje 1, står du utan plass til offentlege vidaregåande skular. Lågare skule-/kursønskje er uaktuelle sidan du fekk plass på første ønskjet ditt. Dersom du ikkje har fått plass på første skule-/kursønskje, men på eit lågare prioritert ønskje, skal du svare Ja eller Nei til om du tek imot denne plassen. Dessutan skal du svare Ja eller Nei til om du framleis ønskjer å stå på venteliste. Merk at du sjølvsagt kan svare Ja til plass og Ja til venteliste. Når du registrerer svaret på internett, kan du endre svaret ditt så mange gongar du ønskjer heilt fram til svarfristen går ut.»» Dersom du ikkje har fått plass, må du svare Ja eller Nei til om du framleis vil stå på venteliste. Svaret du gir gjeld for Telefonnr. til MinId: Tlf Frå utlandet: E-post: 5

6 alle skular/kursønske der du står på venteliste. Utan slikt svar etter 1. inntaksomgang blir søknaden din ikkje med i 2. og 3. inntaksomgang.»» Dersom du ønskjer å stryke eitt eller fleire ønskje frå ventelista, kan du kontakte Inntakskontoret på e-post eller ved personleg frammøte. Vi kan ikkje registrere slike ønskje over telefon, og ønskje kan berre strykast dersom du har fått eit skuletilbod etter 1. inntaksomgang. Husk alltid å opplyse fullt fødselsog personnummer når du kontaktar Inntakskontoret på e-post eller telefon. Svar-registrering 3. inntaksomgang Du treng berre registrere NEI-svar etter 3. inntaksomgang. Dersom du tek imot plassen kan du gjerne svare JA, men det viktigaste er at du møter på skulen til opplyst tidspunkt måndag 17. august. Ventelistene etter skulestart»» Merk at du etter 3. inntaksomgang ikkje lenger står på venteliste til høgare skuleval ved same utdanningsprogram/programområde der du har fått plass tidlegare. Ventelisteplassering på vigo.no gjeld såleis ikkje etter 3. inntaksomgang. Døme 1: Har du fått plass på kursønskje 1 og skuleønske 3 står du ikkje lenger på venteliste til skuleønskje 1 og 2. Døme 2: Har du fått plass på kursønskje 2 står du framleis på venteliste til alle skular du har søkt på kursønskje 1, og kan få nytt tilbod om plass etter skulestart. Registrering av svar før inntaksmelding er mottatt (førehandsvar) Dersom du har vanskar med nettilgang i sommar, kan du i perioden 15. juni til 30. juni gå inn på vigo. no og registrere svaret ditt. På dette tidspunktet veit du ikkje kva tilbod du får, men det er likevel betre å svare Ja til plass og Ja til venteliste enn å miste plassen på grunn av manglande svar. I den ordinære svarperioden, juli, kan du likevel gå inn og endre svaret ditt dersom du ønskjer det. Svarfristar På side 4 i dette heftet ser du kva datoar som du kan rekne som svarfristar for 1., 2. og 3. inntaksomgang. Når du får melding om inntaksresultatet er det likevel viktig å sjå etter kva som er svarfristen for den einskilde inntaksomgang. Svar bør sendast frå PC. Andre elektroniske svar kan vere meir usikkert, særleg frå utlandet. Vi rår til at du registrerer svaret ditt på vigo.no så snart inntaksresultatet er klart så kan du evt. endre svaret ditt før svarfristen går ut om du skiftar meining. 6

7 »» Dersom du ikkje held svarfristen vil søknaden din bli stoppa, og du mister tilbod om plass eller venteliste (etter fleire påminningar). Atterhald til melding om plass Elevplass kan trekkjast tilbake dersom det har skjedd saksbehandlingsfeil ved Inntakskontoret, eller du sjølv har ført opp kurs som du ikkje er kvalifisert til å søkje. Dessutan kan du bli overført til annan skule i inntaksperioden dersom den skulen du har fått plass ved ikkje kan tilby det framandspråket du har hatt i ungdomsskulen eller i Vg1 studiespesialiserande utdanningsprogram. Plass kan også trekkjast tilbake i løpet av sommaren, og i nokre få høve etter skulestart, dersom elevgrunnlaget blir for lite til at kurset kan setjast i gang som planlagt. Klageadgang Dersom du meiner at søknaden din ikkje er behandla i samsvar med retningslinjene i inntaksforskrifta, kan du innan tre veker etter at inntaksresultatet er kjent, ca. 7. juli, klage skriftleg over avgjerda. Vi vil rå til at du tek kontakt med Inntakskontoret før klage blir sendt. Eventuell klage må grunngjevast nøye. Inntaket blir gjort på grunnlag av karakter poeng frå kompetansegjevande utdaning. Dersom du har for lite poeng for inntak til ein bestemt skule eller kurs, er dette ikkje formelt klagegrunnlag. Ventelisteplassering Vi gjer merksame på at opplyst ventelisteplassering kan bli endra til høgare nummer ved ein seinare inntaksomgang. Hovudgrunnane til at dette kan skje er at søkjarar har fått medhald i klagebehandling av karakterar, eller at nye søkjarar har flytta til Hordaland saman med foreldre i inntaksperioden. Endring i ventelisteplassering «feil veg» skjer sjeldan, og som oftast til kurs med høg nedre poenggrense og få plassar. Skulestart Alle vidaregåande skular i Hordaland tek til 17. august, men fram møtetid kan variere frå skule til skule, og frå kurs til kurs, også på same skule. Sjå nærare om frammøtetid på vigo.no eller heimesida til skulen som du har fått plass ved.»» Tilbodet om elevplass gjeld berre for den dagen skulen startar. Dersom du ikkje møter fram til 1. skuledag blir du stroken som elev, og du kan ikkje krevje å få tilbake plassen seinare. Har du gyldig fråværsgrunn (sjukdom eller annan sosial grunn, dokumentert av lege eller offentleg instans) må du varsle skulen seinast første skuledag. Melding om fråvær må gjevast til skulen over telefon eller e-post, og dokumentasjon må leverast første frammøtedag. Utan dokumentasjon kan du ikkje rekne med å få behalde tildelt plass.»» Du kan ikkje rekne med å få fri til feriereiser ved skulestart. Det er den einskilde skule som i kvart høve vurderer søknad om evt. permisjon ved 7

8 skulestart. Kriteria for permisjon er strenge. Utan skriftleg permisjon frå skulen vil du miste tildelt plass dersom du ikkje møter 1. skuledag. Dette gjeld også om du «berre» kjem ein dag eller to for seint.»» Inntakskontoret har ikkje høve til å gi elevar utsetjing ved skulestart eller fri i skuleåret. Søknad om dette må sendast til den einskilde skule. Innvilga søknad skal vere underteikna av rektor, eller ein som har fullmakt frå rektor. Merk at du ikkje kan krevje å få plassen din tilbake dersom du møter etter skulestart, og ikkje har fått skriftleg permisjon frå skulen. Du vil bli plassert nederst på evt. venteliste ved det kurset du har fått plass på før Inntakskontoret/skulen kan gje deg nytt tilbod om plass. Dersom du møter fram til skulestart, men deretter uteblir dei to følgjande skuledagane, vil du også miste plassen utan nærare varsel. Same reglar som ovanfor om manglande frammøte 1. skuledag vil gjelde dersom du seinare møter fram på skulen. Gyldig fråværsgrunn må gjevast til skulen over telefon/e-post frå første fråværsdag, og seinare dokumenterast skriftleg. Inntak av elevar ETTER skulestart Det kan bli ledige plassar ved ein del kurs etter skulestart. Grunnen til dette er som oftast at elevar ikkje møter fram til skulestart. Dersom det er venteliste til eit kurs med ledig plass skal denne følgjast før vi kan tilby plass til andre interesserte. For skulane i Bergen er det Inntakskontoret som tar inn elevar til ledige plassar. Dette vil for det meste bli gjort samla to dagar i veke 34/35. Sjå nærare informasjon på hordaland.no frå ca. 14. august. Frå 1. september er inntaket formelt avslutta, og det er skulane som tek inn elevar til eventuelle ledige plassar. Merk likevel at det er svært få ledige plassar ved skulane i Bergen på dette tidspunktet. Skular utanfor Bergen kommune tek inn elevar sjølv etter at dei har fått oversyn over ledige plassar. Dette vil vanlegvis vere eit par dagar etter skulestart.»» Det har inga hensikt å møte direkte på skulen for å få plass ved skulestart. Inntakskontoret/skulen skal følgje ventelista heilt fram til 1. september. Formelt sett er det Inntakskontoret som også har ansvaret for inntak i skuleåret. Dersom du får avslag på søknad om plass ved ein aktuell skule i skuleåret, kan dette påklagast skriftleg til Inntakskontoret, med mindre grunnen til avslaget er at skulen ikkje har ledig plass. Som hovudregel vil det vere for seint å byrje på eit nytt utdanningsprogram/programområde to-tre veker etter skulestart. 8

9 Spørsmål og svar Husk alltid å opplyse fullt fødsels- og personnummer når du tek kontakt med Inntakskontoret Ofte stilte spørsmåi FØR inntaksresultatet er sendt ut Eg angrar på det eg har søkt, kan eg få endre søknadsprioriteringa mi før 1. inntaksomgang er ferdig? Hovudregelen er at det berre kan søkjast om omprioritering i perioden 15. april 15. juni. Dersom det har oppstått ein heilt spesiell situasjon, som til dømes flytting, sjukdom eller sterke sosiale grunnar, kan du sende ein skriftleg søknad om omprioritering av søknaden etter at fristen er ute. Grunngjeving for søknaden må dokumenterast, t.d. med legeattest eller at det er meldt flytting i folkeregisteret. Etter 26. juni blir ingen søknader omprioriterte, uansett årsak, men det kan i særskilte høve søkjast om dette etter at 1. inntaksomgang er ferdig. Fødsels- og personnummer må alltid opp lysast når du sender brev til Inntakskontoret. Eg har søkt vidaregåande kurs 2 og 3, men får for dårlege karakterar til å vere kvalifisert for inntak til desse kursa. Kva kan eg gjere? Ta kontakt med rådgjevar på skulen din snarast mogleg eller med Inntakskontoret, eller send søknad om omprioritering til kurs du er kvalifisert for til e-postadressa seinast 26. juni. Etter 15. juni må du grunngje søknaden om omprioritering med at du ikkje er kvalifisert for inntakt på det du har søkt tidlegare. Eg har reist på ferie når melding om inntaksresultatet kjem. Korleis skal eg kunne svare på om eg tek imot plassen? Sidan du får melding på sms når inntaksresultatet er klårt, og du som hovudregel skal svare på vigo.no, er dette problemet ikkje særleg stort. Dersom du ikkje har med eigen PC/mobil på ferie vil du alltid kunne finne ein internettkafé eller liknande. Du kan også kontakte Inntakskontoret på e-post eller telefon. Merk at du ikkje treng å vente til du har mottatt SMS frå oss om at inntaksresultatet er klart. Ikkje alle tekstmeldingar til utlandet når fram. Frå 7. juli kan du uansett finne inntaksresultatet på vigo.no sjølv om du ikkje har mottatt tekstmelding om dette. Du kan også registrere førehandssvar på vigo. no i perioden 15. juni til 30. juni. Sjå side 6. Er det sant at inntaket til dei vidaregåande skolane blir gjort på bakgrunn av karakterane eg fekk til 1. termin inneverande skule år? Nei, det er standpunkt og eksamenskarakterane dine på vitnemålet ditt frå 10. klassse, eller kompetansebeviset frå vidaregåande skular, som er poeng gjevande. Terminkarakterane frå 1. termin har ingen betydning, med mindre det oppstår ein heilt spesiell situasjon som t.d. streik ved skulane. Kor mange strykkarakterar kan eg ha og likevel få plass i Vg2 og Vg3? Sjå informasjon om dette i «Søkjarhandboka 2015», side 27, eller på hordaland.no, og vidare til Opplæring og Inntak. 9

10 Er det mogleg å få vite inntaksresultatet før dei datoane som er opplyste i inntaks kalenderen? Nei. Ofte stilte spørsmåi ETTER at inntaksresultatet er sendt ut Er Inntakskontokret ope heile sommaren? Ja, sjølvsagt er vi det. Sjå opningstider framme i dette heftet. Kva skjer dersom eg ikkje får tilbod om skuleplass ved 1. inntaksomgang? Alle søkjarar med formell opplæringsrett (Ungdomsrett) vil få eit skule-/kurstilbod før skulestart. Dersom du ikkje får tilbod ved 1. inntaksomgang rår vi til at du tek personleg kontakt med Inntakskontoret for informasjon. Mellom anna kan det vere aktuelt å føre opp fleire kurs, eller føre opp fleire skular under kvart kurs du har søkt. Dersom eg svarar Nei til første-ønsket mitt, vil eg då få nytt tilbod på lågare prioriterte ønskje seinare i inntaksperioden? NEI. Korleis blir poengsummen min rekna ut?!! Alle karakterar, standpunkt-/ eksamenskarakterar frå kompetansegjevande kurs, blir summerte og dividert på tal-karakterar. Snittkarakteren blir deretter multi plisert med 10, og dette blir den poeng summen du konkurrerer med i inntaket. Døme: Dersom du har karakteren 4 i alle fag blir karakterpoengsummen din i inntaket 40 poeng. Desse retningslinjene gjeld uansett om du søkjer til Vg1 med ungdomsskulekarakterane dine, eller til Vg2 og Vg3, med karakterar frå vidaregåande skule. Kvifor startar poengsummen min på Vigo med 200 Søkjar med folkeregistrert adresse i Hordaland pr. 1. mars 2015 får 200 tilleggspoeng. Poengsummen som du ser på vigo.no vil difor starte med 200 poeng, og deretter kjem karakterpoenga. Ingen andre tilleggspoeng blir gitt, med unntak av ferdighetspoeng innanfor VgI Idrettsfag/Musikk, dans og drama. Kven får plassen dersom det er fleire søkjarar med same poengsum? Dersom fleire søkjarar står likt i konkurransen om den/dei siste plassane, blir det nytta maskinell loddtrekning for å avgjere kven som får tilbod om plass og kven som blir første på ventelista. I praksis skjer dette svært sjeldan, men kan skje til kurs med mange søkjarar og få elevplassar. Dersom eg svarar Ja til plass og Ja til å stå på venteliste, kan eg då velgje kva plass eg vil ha dersom eg får plass på høgare prioritert ønskje ved 2. eller 3. inntaksomgang? Nei. Når du får plass på høgare prioritert ønskje, mister du automatisk tilbod som er gitt tidlegare på lågare prioritert ønskje. Kva poenggrenser er det for inntak til dei ulike skular/kurs? Poenggrensene endrar seg mellom inntaksomgangane. Vi har ikkje kapasitet til å utarbeide eit poengoversyn etter kvar inntaksomgang. For einskilde skular/kurs kan du likevel få opplyst dette, men vi må be om å få slike førespurnader på e post. Det vil ta for lang tid å finne fram dette mens du ventar i telefonen. Poengsummen i seg 10

11 Det er diverre svært lite du kan gjere, bortsett frå å prøve å forbetre karakterane dine. Du får ikkje lenger tilleggspoeng ved søknad til vidaregåande opplæring uansett om du arbeider eller går på annan skule. sjølv er ikkje så viktig sidan det er plasseringa på ventelista som seier noko om sjansane dine til å få plass. Slik informasjon ønskjer vi helst å gje ved personleg frammøte på Inntakskontoret, sidan det er vanskeleg å gje god informasjon på telefon og e-post. Kan Inntakskontoret hjelpe til med at eg blir plassert i same klasse som den/dei eg ønskjer å gå i klasse med på vidaregåande skule eller den/dei eg ikkje vil gå i same klasse med? Nei. Det er skulane som plasserer elevane i klasse, og det kan vere vanskeleg for dei å ta omsyn til alle ønskje om klasseplassering. Uansett må slike ønskje rettast skriftleg til den einskilde skule. Kan eg endre på søknadsprioriteringa etter 1. inntaksomgang? Som hovudregel er det ikkje mogleg å endre prioriteringa fordi dette kan gå ut over andre søkjarar. Førespurnad om endring blir likevel behandla indivi duelt. Dersom det er lite søkjarar til eit kurs, eller det er ledige plassar, vil søknader om omprioritering bli innvilga. Kan eg sjå endringar på ventelista i perioden mellom inntaksomgangane? Nei, det må alltid gjerast eit nytt inntak før det blir endringar på ventelista. Kan eg byte skuleplass med ein annan søkjar? NEI. Kan inntakskontoret seie noko om sjansane mine for plass dersom eg står på venteliste etter 1. inntaksomgang? Det er svært vanskeleg å seie noko om dette. Grunnen er at det er stor skilnad både mellom skular og utdanningsprogram. Generelt er det større bevegelse på ventelistene til studiespesialiserande, særleg i Bergen, enn til yrkesfag.?? Eg har for lite poeng til å få plass ved det kurset eller den skulen eg ønskjer. Kva kan eg gjere for å få tilleggspoeng til neste år? 11

12 Må eg ha timeavtale dersom eg vil snakke personleg med ein rådgjevar på Inntakskontoret? Nei, det er sjelden det er meir enn 30 minuttar ventetid som oftast mykje mindre. Ventetida er lengst dei to tre første dagane etter 1. og 2. inntaksomgang og dei dagene det regnar. Er det vanskeleg å få kontakt med Inntakskontoret på telefonen? Dei første dagane etter kvart inntak, og dei to siste vekene før skulestart, er det mange som ringjer oss. Vi tilrår difor at du bruker e-post. Elles er det stort sett lita ventetid på telefonen. Med e-post får du svar på kvardagar innan 24 timar, som oftast tid legare. Kvifor må Inntakskontoret ha fullt fødsels og personnummer for å kunne seie noko om søknaden min på telefonen, eller når eg sender e-post? Grunnen til dette er at opplysningar om skulesøknaden din ikkje skal kunne opplysast til andre enn deg sjølv eller den du gir fullmakt. Dette er din tryggleik for at andre ikkje får opplysningar om deg. Mange veit sikkert kor tid du er født, men dei har ikkje rett til å få vite noko om søknaden din for det. Kan eg søkje om permisjon etter at eg har fått tilbod om plass? Du kan søkje permisjon dersom det er særlege grunnar som gjer at du ikkje kan ta imot den plassen du har fått tilbod om. Dette kan vere sjukdom, graviditet, omsorg for barn, militærteneste eller spesielle sosiale årsaker. Dersom du ønskjer å ta eitt år på skule i utlandet som utvekslingselev, skal du ikkje søkje formell permisjon. Dette fordi eit skuleår i utlandet ofte gir kompetanse for inntak til høgare kursnivå når du kjem heim. 12

13 Lærlingar, lærekandidatar og praksisbrevkandidatar får ikkje utstyrsstipend, men kan ha rett til lån og andre stipend. Les meir om stipend og lån på lanekassen. no, og sjekk Lånekassen si side på Facebook for deg i vidaregåande skule, facebook.com/ lanekassen.vgs Kva rettar har eg til vidaregåande opplæring? Informasjon finn du på hordaland.no, og deretter vidare til Opplæring og Inntak. Får eg stipend når eg er elev i vidaregåande skule? Er du elev i vidaregåande skule og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend frå Lånekassen. Du får stipendet same kor mykje foreldra dine tener. Hugs at du må søkje for å få det. Når du søkjer, sjekkar Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend også, som for eksempel grunnstipend eller bustipend. Frå skoleåret kjem det endringar i reglane for kven som kan få grunnstipend og lån. Les meir om endringane på lanekassen.no/grunnstipend. Når du har fått plass i vidaregåande skule, søkjer du om stipend på lanekassen.no eller frå vigo. no. Bruk søknaden for vidaregåande opplæring. Må eg betale reiseutgifter mellom heim og skule? Les meir på skyss.no. Sjå også baksida av dette heftet. Elev-PC i offentleg vidaregåande skule!! Det er innført ei ordning med obligatorisk berbar pc for elevar i vidaregåande skule. Meir informasjon om ordninga finn du på hordaland.no under vidare gåande opplæring elev. 13

14 Adresseliste Oppfølgingstenesta/PPT i Hordaland Område Adresse Telefon Bergen Sentrum/Vest og kommunane Fjell, Sund, Øygarden og Askøy Bergen Sør og kommunane Os, Fusa, Tysnes og Austevoll Bergen Nord, Samnanger og alle kommunar i Nordhordland Hardanger/Voss Besøksadr.: Agnes Mowinckels gt. 6, Bergen Postadr.: Hordaland fylkeskommune, OT / PPT Postboks 7900, 5020 BERGEN OT / PPT Nesttun: Besøksadr.: Østre Nesttunvei 20, 5221 Nesttun Postadr.: Postboks 184 Nesttun, 5852 BERGEN E-post: Myrdalsvegen 22, 5130 NYBORG E-post: OT / PPT Voss: Besøksadr./Postadr.: Miltzows gata 2, Voss E-post: Telefon Telefon Telefon Telefon Sunnhordland Kontorstad Etne Kontorstad Odda OT / PPT Stord: Besøksadr.: Sævegen 21, Leirvik Postadr.: Postboks 674, 5404 STORD E-post: Besøksadr.: Skakke-senteret, Enge Postadr.: Postboks 27, 5591 ETNE E-post: Besøksadr.: Odda vidaregåande skule Postadr.: 5750 ODDA E-post: Telefon Telefon Telefon Søkjarhandboka er utgitt av Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune, Inntakskontoret Skrifter: Flama, designet av Mario Feliciano og Arial Redaktør: Nils Skavhellen Illustrasjonsbileter: Hordaland Fylkeskommune og Thinkstock Omslaget er laga av Marie Lie Jensen, Langhaugen videregående skole Opplag: Grafisk produksjon: Bodoni Bergen

15 Er du registrert med rett mobilnummer i Vigo.no? Dersom du har søkt vidaregåande skular eller læreplass for neste skuleår er det viktig at du står registrert med rett mobilnummer i vigo.no. Dersom du har skifta mobilnummer er det svært viktig at du går inn på vigo.no og endrar nummeret. Du må også ta kontakt med MinId ( ) slik at passord blir sendt til rett telefonnummer. Gjer dette no, så slepp du å miste viktig informasjon om skuleplass/læreplass til sommaren.

16 Ikkje fylt 16 år? Få ungdomsbillett ved å vise fram inntaksbevis frå vigo.no Oktan Orangeriet Illustrasjon: Tord Torpe

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2015-2016 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 2. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2014-2015 2 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 3. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013 Vidaregåande opplæring tilbod i 2012-2013 VIKTIGE DATOAR 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning. Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt.

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler Søkerhandboka 2013 Søk opptak til universiteter og høgskoler 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak sin nettstad finn du oppdatert søkjarinforma sjon. Her kan du søkje om opptak, melde

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Reglement og branninstruks

Reglement og branninstruks Reglement og branninstruks Reglement per august 2014 Skulereglement for Vestborg vidaregåande skule Fastsett med heimel i Privatskulelova 3-9 første ledd. Vedteke av skulestyret for Vestborg hausten 2008,

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar.

Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar. Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar. St.prp. nr. 72 (1998 1999) og Innst. S. nr. 4 (1999 2000) St.prp. nr. 65 (2006 2007) og Innst. S. nr. 262 (2006 2007) St.meld. nr. 44 (2003

Detaljer

Skuleinformasjon. frå

Skuleinformasjon. frå Skuleinformasjon frå Skuleåret 2009/2010 Forord Velkommen til endå eit nytt skuleår ved Jærtun Lutherske Friskule! Me startar med 95 elevar. Det er alltid spanande med eit nytt skuleår. Særleg dei 9 førsteklassingane

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

ELEV-PC 2009. Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet 24.03.

ELEV-PC 2009. Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet 24.03. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 24.03.2009 ELEV-PC 2009 SAMANDRAG Innføring

Detaljer

Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap!

Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Informasjonshefte skuleåret 2015-2016 Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Skuleåret 2015-2016 Me gleder oss til å ta til med eit nytt skuleår, og ynskjer alle elevar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning St.prp. nr. 72 (1998 1999), Innst. S. nr. 4 (1999 2000), St.prp. nr. 65 (2006 2007) Send søknaden til: Statens sivilrettsforvaltning

Detaljer

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule INFORMASJONSHEFTE SKULEÅRET 2013-14 Studieførebuande utdanningsprogram Yrkesfaglege utdanningsprogram o Teknikk og industriell produksjon (mekaniske

Detaljer

Oktober 2013. Førarkort klasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing

Oktober 2013. Førarkort klasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing Oktober 2013 Førarkort klasse B Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing 2 Målet med heftet Tid og samarbeid 3 Dette heftet er meint å vere ei enkel rettleiing til deg som ynskjer å bli

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Elevinformasjon 2014-2015

Elevinformasjon 2014-2015 Elevinformasjon 2014-2015 Innhald Side Kart over skulen Kart over Vangen (Voss sentrum) Ved Brann Ordensreglar Fråvær og permisjon - retningslinjer Persmisjonssøknad Ordningar Funksjonar Personalet Klasse

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer