Informasjon om inntak til vidaregåande skole. E-post: Svargaranti: 24 timar på kvardagar (mottatt før kl.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om inntak til vidaregåande skole. E-post: inntak@hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar (mottatt før kl."

Transkript

1 Informasjon om inntak til vidaregåande skole E-post: Svargaranti: 24 timar på kvardagar (mottatt før kl. 200 på fredagar) 203

2 Inntakskontoret Besøksadresse: Fylkeshuset, Agnes Mowinckels gate 5, Bergen Postadresse: Hordaland fylkeskommune Inntakskontoret Postboks Bergen Telefon-/ekspedisjonstider: I inntaksperioden 8. juli 30. august: kl og I perioden 5. mai 5. juli: kl Når du eller foreldra dine kontakter Inntakskontoret må det alltid opplysast fullt fødsels- og personnummer. Dette er gjort for at ikkje alle skal få opplysningar om søknaden din. I tillegg er det slik at data-basen vår har mange søkjarar/elevar med same namn. Svargaranti på e-post: 24 timar på kvardagar (E-post som blir mottatt etter kl på fredager, blir som hovudregel svara på måndagen etter) E-post: Internett: Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter Jernbanestasjonen Sentrum Legevakten Fotgjengarundergang Vestre Strømkaien Fylkeshuset Sentrum Lars Hilles gate Inntakskontoret Agnes Mowinckels gt. Fjøsangerveien Vestre Strømkaien Fagoppl. kontoret OT/PPT Bergen maritime vgs. Lars Hilles gate Høgskolen i Bergen mot Danmarks plass Samordna opptak Høgskolar/Universitet Nygårdsgaten, Florida

3 Takk for søknaden din til vidaregåande skolar i Hordaland Svein Heggheim Opplæringsdirektør I dette heftet finn du informasjon om korleis inntaket til dei vidaregåande skolane er organisert. Heftet kan sjåast i samanheng med den katalogen du fekk tidlegare i år i samband med søknad til vidaregåande skolar, men kan sjølvsagt lesast uavhengig av denne. Her finn du mellom anna kor mange inntaksomganger det er til vidaregåande skolar, kor tid desse er, svarfristar og mykje anna nyttig informasjon som du plutselig ønskjer å ha både før og etter at du har fått inntaksresultatet. Dersom du tek vare på dette heftet trur vi at du vil sleppe å stå i telefonkø til Inntaks kontoret i sommar. Skulle du likevel ha trong til å kontakte oss, skal du vite at vi som arbeider på Inntakskontoret vil gjere vårt beste for at du skal få svar på spørsmåla du har om vidaregåande skolar. Merk særleg vår svar- garanti på 24 timar på kvardagar om du nyttar e-postadressa vår. Vi arbeider for di framtid, og du kan sjølvsagt kontakte oss kvar dag i heile sommar, både på e-post, telefon eller ved personleg frammøte på Inntakskontoret. Det siste er ofte det beste, særleg om du ikkje har fått plass ved. inntaksomgang. Nils Skavhellen Inntaksleiar OBS! Har du registrert rett mobilnummer på vigo.no? Dette er viktig fordi vi sender tekstmelding til deg når inntaksresultatet er klart, eller ved annan viktig informasjon. Dersom du har endra nummer etter at du søkte, kan du gå inn på vigo.no, og skrive inn det nye nummeret ditt. Du må også kontakte MinId slik at passord til vigo.no blir sendt til det nye nummeret ditt. Dette heftet finn du også på hordaland.no, og deretter vidare til Opplæring og Inntak. Lukke til med inntaksresultatet Registrer svaret ditt på vigo.no før svarfristen går ut, slik at du ikkje mister plassen din Viktige internettsider: GOD SOMMAR! Her finn du m.a. inntaksresultatet, og her skal du svare på om tek imot tilbod om plass/venteliste. Hordaland fylkeskommune si heimeside m.a. til vidaregåande opplæring, med link til dei vidaregåande skolane. Generell informasjon om vidaregåande opplæring Hordaland fylkeskommune, senter for yrkesrettleiing

4 4 7 Inntakskalenderen Husk! 203 * edag / Oktober Torsdag Torsdag Torsdag 22 Torsdag og vidare i skoleåret og og vidare i i skoleåret og vidare i skoleåret April April April og vidare i skoleåret Mai Mai Mai 5 4 April 22 Torsdag 30 og vidare i skoleåret Svarfrist 2. inntaksomgang. Manglande svar blir rekna som Nei-svar. Du kan registrere svaret ditt på vigo.no fram til kl denne dagen Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Torsdag og vidare i skoleåret Torsdag og vidare i skoleåret 2 OBS! Svarregistreringar bør gjerast frå PC Svar frå ipad kan vere meir usikkert, særleg frå utlandet Melding om at inntaket er ferdig blir sendt deg på sms. Deretter må du gå inn på vigo.no for å sjå inntaksresultatet, og svare på om du tek imot det tilbodet du får. Søkjarar som ikkje har opplyst mobiltelefonnummer får skriftleg melding om inntaksresultatet eit par dagar seinare. Pålogging til vigo.no skjer på same måte som ved innsøking. 5 4 Svarfrist. inntaksomgang. Manglande svar blir rekna som Nei-svar, og du mister tildelt plass og/eller blir stroken av ventelista utan nærare varsel. Du kan registrere svaret ditt på vigo.no fram til kl denne dagen. April Mai Melding om at 2. inntaksomgang er ferdig blir sendt på sms. Melding blir berre sendt til dei som får plass. Bruk vigo.no for svarregistrering. Melding om at 3. inntaksomgang er ferdig blir sendt på sms. Melding blir berre sendt til dei som får plass. Bruk vigo.no for registrering av NEI-svar innan 7. august kl Ved JA-svar treng du ikkje registrere svaret, men møte fram på skolen til opplyst tid. skoledag November November November November April 7 Onsdag 5 November. inntaksomgang inntaksomgang 3. inntaksomgang Skolestart Onsdag Onsdag November 9 November 4 April Mai. skoledag for elevane. Alle skolane tek til måndag 9. august. Nærare melding om kor tid du skal møte vil som hovudregel bli gitt på vigo.no når du får tilbod om plass. Merk deg at du ikkje kan rekne med å få fri til feriereiser ved skolestart. Tilbodet om skoleplass gjeld berre for. skoledag. Det er ditt ansvar å møte på skolen til rett dag/tid. Dersom du ikkje møter. skoledag, og ikkje har fått formell skriftleg permisjon frå skolen, har du ikkje rett til å få tilbake plassen dersom du møter fram seinare. Du vil som hovudregel også bli plassert nederst på evt. venteliste før skolen/ Inntakskontoret kan gi deg nytt tilbod om plass. Oppfylling av ledige elevplassar. Dei ledige plass ane i Bergen blir fylte opp frå Inntakskontoret f.o.m. 22. august. I resten av fylket fyller den einskilde skole opp dei ledige elevplassane. Merk at du ikkje får tilbod om plass ved høgare prioritert skole på same utdanningsprogram eller programområde sjølv om du står på venteliste, og det blir ledig plass etter skolestart. Sjå elles informasjon på hordaland.no frå ca. 6. august om inntak av elevar etter skolestart ved skolane i Bergen. 3 Opplæringsavdelinga v/inntakskontoret har det formelle ansvaret for inntak av elevar, men førespurnad om plass skal rettast til den einskilde skole. Sluttar du i vidaregåande skole. november eller seinare, har du brukt eitt år av opplæringsretten din. Du kan då risikere at du ikkje får fullført vidaregåande opplæring med kompetanse. Nærare informasjon får du på Inntakskontoret eller på hordaland.no.

5 Generell informasjon Husk alltid å opplyse fullt fødsels- og personnummer når du tek kontakt med Inntakskontoret Svar på søknaden om inntak til vidaregåande skole Det er tre inntaksomgangar før skolestart (sjå inntakskalender side 4). Ved. inntaksomgang får alle søkjarar melding om inntaksresultatet, på sms eller i brev. Hovedregelen er at alle som har opplyst mobilnummer får ei tekstmelding som seier at inntaket til vidaregåande skolar i Hordaland er ferdig. Ved å gå inn på vigo.no vil du finne inntaksresultatet. Det er også her du skal svare på om du tek imot tilbod om plass eller ikkje, og om du eventuelt vil stå på venteliste til høgare skole-/kursønskje eller til alle ønskja dine dersom du ikkje har fått tilbod om plass. Dersom du ikkje har opplyst mobilnummer vil du få skriftleg melding om inntaksresultatet. Når du skal svare på om du vil ta imot plass eller ikkje, kan du registrere svaret ditt på vigo.no, eller du kan sende tilbake svardelen på meldingskortet. Dersom du sender ulike svar på internett og svarkort, er det internettsvaret som blir det gyldige svaret ditt. Viktig: Dersom du har fått nytt mobilnummer etter at du registrerte søknaden din, må du gå inn på vigo. no og endre mobilnummeret ditt. Du må også ta kontakt med MinId slik at passord til vigo.no blir sendt til det nye nummeret. Svar-registrering. og 2. inntaksomgang Dersom du har fått plass på første skole-/kursønskje skal du svare Ja eller Nei til om du tek imot denne plassen. Eventuelle lågare skole-/kursønskje er i slike høve ikkje vurderte, og du står sjølvsagt heller ikkje på venteliste til desse. Dersom du ikkje har fått plass på første skole-/kursønskje, men på eit lågare prioritert ønskje, skal du svare Ja eller Nei til om du tek imot denne plassen. Dessutan skal du svare Ja eller Nei til om du framleis ønskjer å stå på venteliste. Merk at du sjølvsagt kan svare Ja til plass og Ja til venteliste. Når du registrerer svaret på internett, kan du endre svaret ditt så mange gongar du ønskjer heilt fram til svarfristen går ut. Dersom du ikkje har fått plass, må du svare Ja eller Nei til om du framleis vil stå på venteliste. Merk at du ikkje kan svare Ja eller Nei til å stå på venteliste berre på nokre av ønskja dine. Svarar du Ja til venteliste vil det gjelde alle dei skolar/kurs som du har prioritert på søknaden din. Dersom du likevel ønskjer å stryke eitt eller fleire ønskje, må du ta kontakt med Inntakskontoret på e-post eller ved personleg frammøte. Vi kan ikkje registrere slike ønskje over telefon. Husk alltid å opplyse fullt fødsels- og personnummer når du kontaktar Inntakskontoret på e-post eller telefon. 5

6 Svar-registrering 3. inntaksomgang Du treng berre registrere NEI-svar etter 3. inntaksomgang. Dersom du tek imot plassen kan du gjerne svare JA, men det viktigaste er at du møter på skolen til opplyst tidspunkt måndag 9. august. Ventelistene etter skolestart Merk at du etter 3. inntaksomgang ikkje lenger står på venteliste til høgare skoleval ved same utdanningsprogram/programområde der du tidlegare har fått plass, ventelisteplassering på vigo.no gjeld såleis ikkje i slike høve etter 3. inntaksomgang. Døme : Har du fått plass på kursønskje og skoleønske 3 står du ikkje lenger på venteliste til skoleønskje og 2. Døme 2: Har du fått plass på kursønskje 2 står du framleis på venteliste til alle skolar du har søkt på kursønskje. Registrering av svar før inntaksmelding er mottatt (førehandsvar) I perioden 20. juni til 30. juni (kl ) kan du på vigo.no registrere førehandsvar på at du ønskjer å ta imot den plassen du får tilbod om, og/eller framleis stå på venteliste. I den ordinære svarperioden, juli, kan du likevel gå inn og endre svaret ditt dersom du ønskjer det. Svarfristar På Inntakskalenderen, side 4 i dette heftet, ser du kva datoar som du kan rekne som svarfristar for., 2. og 3. inntaksomgang. Når du får melding om inntaksresultatet er det likevel viktig å sjå etter kva som er svarfristen for den einskilde inntaksomgang. Svar bør sendast frå PC. Om ipad-svar kjem fram, kan vere meir usikkert, særleg frå utlandet. Vi rår til at du registrerer svaret ditt på vigo.no så snart inntaksresultatet er klart så kan du evt. endre svaret ditt før svarfristen går ut om du skiftar meining. Dersom du ikkje held svarfristen vil søknaden din bli stoppa, og du mister tilbod om plass eller venteliste. Atterhald til melding om plass Elevplass kan trekkjast tilbake dersom det har skjedd saksbehandlingsfeil ved Inntakskontoret, eller du sjølv har ført opp kurs som du ikkje er kvalifisert til å søkje. Dessutan kan du bli overført til annan skole i inntaksperioden dersom den skolen du har fått plass ved ikkje kan tilby det framandspråket du har hatt i ungdomsskolen eller i Vg studiespesialiserande utdanningsprogram. Plass kan også trekkjast tilbake i løpet av sommaren, og i nokre få høve etter skolestart, dersom elevgrunnlaget blir for lite til at kurset kan setjast i gang. Klageadgang Dersom du meiner at søknaden din ikkje er behandla i samsvar med retningslinjene i inntaksforskrifta, kan du innan tre veker etter at inntaksresultatet er kjent, ca. 8. juli, klage skriftleg over avgjerda. 6

7 Vi vil rå til at du tek kontakt med Inntakskontoret før klage blir innsendt. Eventuell klage må grunngjevast nøye. Inntaket blir gjort på grunnlag av karakterpoeng frå kompetansegjevande utdaning. Dersom du har for lite poeng for inntak til ein bestemt skole eller kurs, er dette ikkje formelt klagegrunnlag. Ventelisteplassering Vi gjer merksame på at opplyst ventelisteplassering kan bli endra til høgare nummer ved ein seinare inntaksomgang. Hovudgrunnane til at dette kan skje er som oftast at søkjarar har fått medhald i klagebehandling av karakterar, eller at nye søkjarar har flyttar til Hordaland saman med foreldre i inntaksperioden. Endring i ventelisteplassering «feil veg» skjer sjeldan, men som oftast til kurs med høg nedre poenggrense og få plassar. Skolestart Alle vidaregåande skolar i Hordaland tek til 9. august, men fram møtetid kan variere frå skole til skole, og frå kurs til kurs, også på same skole. Sjå nærare om frammøtetid på vigo.no eller heimesida til skolen som du har fått plass ved. Tilbodet om elevplass gjeld berre for den dagen skolen startar. Dersom du ikkje møter fram til. skoledag blir du stroken som elev, og du kan ikkje seinare krevje å få tilbake plassen. Har du gyldig fråværsgrunn (sjukdom eller annan sosial grunn, dokumentert av lege eller offentleg instans) må du varsle skolen seinast første skoledag. Melding om fråvær må gjevast til skolen over telefon, og dokumentasjon må leverast til første frammøtedag. Utan dokumentasjon kan du ikkje rekne med å få behalde tildelt plass. Du kan ikkje rekne med å få fri til feriereiser ved skolestart. Det er den einskilde skole som i kvart høve vurderer søknad om evt. permisjon ved skolestart. Kriteria for permisjon er strenge. Utan skriftleg permisjon frå skolen vil du miste tildelt skoleplass dersom du likevel reiser. Dette gjeld også om du «berre» kjem ein dag eller to for seint. Merk at du ikkje kan krevje å få plassen din tilbake dersom du møter etter skolestart, og ikkje har fått skriftleg permisjon frå skolen. Du vil bli plassert nederst på evt. venteliste ved det kurset du har fått plass på før Inntakskontoret/skolen kan gje deg nytt tilbod om plass. Dersom du møter fram til skolestart, men deretter uteblir dei to følgjande skoledagane, vil du også miste plassen utan nærare varsel. Same reglar som ovanfor om manglande frammøte. skoledag vil gjelde dersom du seinare møter fram på skolen. Gyldig fråværsgrunn må gjevast til skolen over telefon frå første fråværsdag, og seinare dokumenterast skriftleg.»» Inntakskontoret har ikkje høve til å gi elevar utsetjing med skolestart eller fri i skoleåret. Evt. søknad om dette må sendast til den einskilde skole. Innvilga søknad skal vere underteikna av rektor, eller ein som har fullmakt frå rektor. 7

8 Inntak av elevar ETTER skolestart Det kan bli ledige plassar ved ein del kurs etter skolestart. Grunnen til dette er som oftast at elevar ikkje møter fram til skolestart. Dersom det er venteliste til eit kurs med ledig plass skal denne følgjast før vi kan tilby plass til andre interesserte. For skolane i Bergen er det Inntakskontoret som tar inn elevar til ledige plassar. Dette vil bli gjort samla to dagar i veke 34/35. Sjå nærare informasjon på hordaland.no frå ca. 6. august. Frå. september er inntaket formelt avslutta, og det er skolane som tek inn elevar til eventuelle ledige plassar. Merk likevel at det er svært få ledige plassar ved skolane i Bergen på dette tidspunktet. Skolar utanfor Bergen kommune tek inn elevar sjølv etter at dei har fått oversyn over ledige plassar. Dette vil vanlegvis vere eit par dagar etter skolestart. Sjå også inntakskalenderen side 4. Det har ingen hensikt å møte direkte på skolen for å få plass ved skolestart. Inntakskontoret/skolen skal følgje ventelista heilt fram til. september. Formelt sett er det Inntakskontoret som også har ansvaret for inntak i skoleåret. Dersom du får avslag på søknad om plass ved ein aktuell skole i skoleåret, kan dette påklagast skriftleg til Inntakskontoret. 8

9 Spørsmål og svar Husk alltid å opplyse fullt fødsels- og personnummer når du tek kontakt med Inntakskontoret Ofte stilte spørsmåi FØR inntaksresultatet er sendt ut Eg angrar på det eg har søkt, kan eg få endre søknadsprioriteringa mi før. inntaksomgang er ferdig? Dersom det har oppstått ein spesiell situasjon, som til dømes flytting, sjukdom eller sterke sosiale grunnar, kan du sende ein skriftleg søknad om omprioritering av søknaden. Grunngjevinga for søknaden må dokumenterast, t.d. med legeattest eller fråsegn frå rådgjevar. Andre søknader om omprioritering kan innvilgast dersom det ikkje er oversøkning til den skolen eller det kurset du ønskjer å endre til. Alle søknader om omprioritering skal sendast på e-post til Etter 25. juni blir ingen søknader omprioriterte. Fødsels- og personnummer må alltid opplysast når du sender brev til Inntakskontoret. Eg har søkt vidaregåande kurs 2 og 3, men får for dårlege karakterar til å vere kvalifisert for inntak til desse kursa. Kva kan eg gjere? Ta kontakt med rådgjevar på skolen din snarast mogleg eller med Inntakskontoret. Eg har reist på ferie når melding om inntaksresultatet kjem. Korleis skal eg kunne svare på om eg tek imot plassen? Sidan du får melding på sms når inntaksresultatet er klårt, og du som hovudregel skal svare påvigo.no, er dette problemet ikkje særleg stort. Dersom du ikkje har med eigen PC på ferie vil du alltid kunne finne ein internettkafé eller liknande. Du kan også kontakte Inntakskontoret på e-post eller telefon. Merk at du ikkje treng å vente til du har mottatt SMS frå oss om at inntaksresultatet er klart. Ikkje alle tekstmeldingar til utlandet når fram. Frå 8. juli kan du uansett finne inntaksresultatet på vigo.no sjølv om du ikkje har mottatt tekstmelding om dette. Du kan også registrere førehandssvar på vigo.no i perioden 20. juni til 30. juni. Er det sant at inntaket til dei vidaregåande skolane blir gjort på bakgrunn av karakterane eg fekk til. termin inneverande skoleår? Nei, det er standpunkt og eksamenskarakterane dine på vitnemålet ditt frå 0. klassse, eller kompetansebeviset frå vidaregåande skolar, som er poeng gjevande. Terminkarakterane frå. termin har ingen betydning. Kor mange strykkarakterar kan eg ha og likevel få plass i Vg2 og Vg3? Hovudregelen er at du er ukvalifisert for inntak til høgare kursnivå med meir enn tre strykkarakterar/ikkje vurdering i poenggjevande fag. Det er likevel skolen som skal avgjere om du kan bli med i inntaket, til høgare kursnivå sjølv om du har meir enn tre strykkarakterar. Slik vurdering skal du ha skriftleg frå skolen din. Sjølv om skolen godkjenner at du kan vere med i inntaket med fleire enn tre strykkarakterar, vil poengsummen din som oftest vere for låg til å få plass. Er det mogleg å få vite inntaksresultatet før dei datoane som er opplyste i inntakskalenderen? Nei. 9

10 Ofte stilte spørsmåi ETTER at inntaksresultatet er sendt ut Er Inntakskontokret ope heile sommaren? Ja, sjølvsagt er vi det. Sjå opningstider framme i dette heftet. Kva skjer dersom eg ikkje får tilbod om skoleplass ved. inntaksomgang? Alle søkjarar med formell opplæringsrett (Ungdomsrett) vil få eit skole-/kurstilbod før skolestart. Dersom du ikkje får tilbod ved. inntaksomgang rår vi til at du tek personleg kontakt med Inntakskontoret for informasjon. Mellom anna kan det vere aktuelt å føre opp fleire kurs, eller føre opp fleire skolar under kvart kurs du har søkt. Dersom eg svarar Nei til første-ønsket mitt, vil eg då få nytt tilbod på lågare prioriterte ønskje seinare i inntaksperioden? NEI. Dersom eg svarar Ja til plass og Ja til å stå på venteliste, kan eg då velgje kva plass eg vil ha dersom eg får plass på høgare prioritert ønskje ved 2. eller 3. inntaksomgang? Nei. Når du får plass på høgare prioritert ønskje, mister du automatisk tilbod som er gitt tidlegare på lågare prioritert ønskje. Korleis blir poengsummen min rekna ut?!! Alle karakterar, standpunkt-/ eksamenskarakterar frå kompetansegjevande kurs, blir summerte og dividert på tal-karakterar. Snittkarakteren blir deretter multi plisert med 0, og dette blir den poeng summen du konkurrerer med i inntaket. Døme: Dersom du har karakteren 4 i alle fag blir karakterpoengsummen din i inntaket 40 poeng. Desse retningslinjene gjeld uansett om du søkjer til Vg med ungdomsskolekarakterane dine, eller til Vg2 og Vg3. Tilleggspoeng Søkjar med folkeregistrert adresse i Hordaland pr.. mars 202 får 200 tilleggspoeng. Poengsummen som du ser på vigo.no vil difor starte med 200 poeng, og deretter kjem karakterpoenga. Ingen andre tilleggspoeng blir gitt. Kven får plassen dersom det er fleire søkjarar med same poengsum? Dersom fleire søkjarar står likt i konkurransen om den/dei siste plassane, blir det nytta maskinell loddtrekning for å avgjere kven som får tilbod om plass og kven som blir førte på ventelista. I praksis skjer dette svært sjeldan, men kan skje til kurs med mange søkjarar og få elevplassar. Kva poenggrenser er det for inntak til dei ulike skolar/kurs? Poenggrensene endrar seg mellom inntaksomgangane. Vi har ikkje kapasitet til å utarbeide eit poengoversyn etter kvar inntaksomgang. For einskilde skolar/kurs kan du likevel få opplyst dette, men vi må be om å få slike førespurnader på e post. Det vil ta for lang tid å finne fram dette mens du ventar på telefonen. Poengsummen i seg sjølv er ikkje så viktig sidan det er plasseringa på ventelista som seier noko om sjansane dine til å få plass. Slik informasjon ønskjer vi helst å gje ved personleg frammøte på Inntakskontoret, sidan det er vanskeleg å gje god informasjon på telefon og e-post. Kan Inntakskontoret hjelpe til med at eg blir plassert i same klasse som den/dei eg ønskjer å gå i klasse med på vidaregåande skole eller den/dei eg ikkje vil gå i same klasse med? Nei. Det er skolane som plasserer elevane i klasse, og det kan vere vanskeleg for dei å ta omsyn til alle ønskje om klasseplassering. Uansett må slike ønskje rettast skriftleg til den einskilde skole. 0

11 Eg har for lite poeng til å få plass ved det kurset eller den skolen eg ønskjer. Kva kan eg gjere for å få tilleggspoeng til neste år? Det er diverre svært lite du kan gjere, bortsett frå å prøve å forbetre karakterane dine. Du får ikkje lenger tilleggspoeng ved søknad til vidaregåande opplæring uansett om du arbeider eller går på annan skole. Eg veit at Inntakskontoret har adresse i Agnes Mowinckels gate nr. 5, men kor i Bergen er dette? Du finn oss i 6. etasje i Fylkeshuset, som er den lysebrune høgblokka rett over gata frå Bystasjonen eller like før du kjem til Legevakta. Er du mindre kjent i Bergen tek du utgangspunkt frå Bystasjonen, og brukar fotgjengarundergangen mot sør. Deretter tek du til venstre og ca. 00 meter lenger framme finn du oss. Sjå også kart side 2. Kan eg endre på søknadsprioriteringa etter. inntaksomgang? Som hovudregel er det ikkje mogleg å endre prioriteringa fordi dette kan gå ut over andre søkjarar. Førespurnad om endring blir likevel behandla indivi duelt. Dersom det er lite søkjarar til eit kurs, eller det er ledige plassar, vil søknader om omprioritering bli innvilga. Kan eg sjå endringar på ventelista i perioden mellom inntaksomgangane? Nei, det må alltid gjerast eit nytt inntak før det blir endringar på ventelista.

12 Kan eg byte skoleplass med ein annan søkjar? NEI. Er det vanskeleg å få kontakt med Inntakskontoret på telefonen? Ja, særleg dei første dagane etter kvart inntak, og dagane før skolestart, er det mange som ringjer oss. Det er difor vi tilrår bruk av e-post. Med e-post får du svar på kvardagar innan 24 timar, som oftast tid legare. Kvifor må Inntakskontoret ha fullt fødselsog personnummer for å kunne seie noko om søknaden min på telefonen, eller når eg sender e-post? Grunnen til dette er at opplysningar om skolesøknaden din ikkje skal kunne opplysast til enn andre enn deg sjølv eller den du gir fullmakt. Dette er din tryggleik for at andre ikkje får opplysningar om deg. Mange veit sikkert kor tid du er født, men dei har ikkje rett til å få vite noko om søknaden din for det. Kan eg søkje om permisjon etter at eg har fått tilbod om plass? Du kan søkje permisjon dersom det er særlege grunnar som gjer at du ikkje kan ta imot den plassen du har fått tilbod om. Dette kan vere sjukdom, graviditet, omsorg for barn, militærteneste eller spesielle sosiale årsaker. Dersom du ønskjer å ta eitt år på skole i utlandet som utvekslingselev, skal du ikkje søkje formell permisjon. Dette fordi eit skoleår i utlandet ofte gir kompetanse for inntak til høgare kursnivå når du kjem heim. Får eg stipend når eg er elev i vidaregåande skole? Elevar i den vidaregåande skolen med Ungdomsrett har rett til utstyrsstipend. Stipendet avheng ikkje av kva foreldra dine tener. Det er Statens lånekasse som administerer ordninga med utstyrstipend. Meir informasjon finn du på hordaland. 2

13 m.a. fordi det er ulikt kor mange måltid eleven betalar for på den einskilde skole. Prisar for dette vil vere lagt ut på skolane sine heimesider i løpet av våren 203. Også elevar på andre utdanningsprogram må rekne med at utgifter til læremiddel og naudsynt utstyr blir større enn stipendiet. Kva rettar har eg til vidaregåande opplæring? Informasjon finn du på hordaland.no, og deretter vidare til Opplæring og Inntak. Må eg betale reiseutgifter mellom heim og skole? no under vidaregåande opplæring elev. Du kan og finne informasjon på lånekassa sine nettsider under stipend og lån. Det er viktig å vere merksam på at utstyrstipendiet er meint som eit tilskot. Det vil ikkje dekkje alle utgifter på alle utdanningsprogram. Elevar ved restaurant- og matfag og helse- og sosialfag skal framleis betale kostpengar og/eller losji etter eigne satsar. Prisane vil variere frå skole til skole, Les meir på skyss.no. Sjå baksida av dette heftet. Elev-PC i offentleg vidaregåande skole!! Det er innført ei ordning med obligatorisk berbar pc for elevar i vidaregåande skole. Meir informasjon om ordninga finn du på hordaland.no under vidare gåande opplæring elev. 3

14 Adresseliste Oppfølgingstenesta/PPT i Hordaland Område Adresse Telefon Bergen Sentrum/Vest og kommunane Fjell, Sund, Øygarden og Askøy Bergen Sør og kommunane Os, Fusa, Tysnes og Austevoll Bergen Nord, Samnanger og alle kommunar i Nordhordland Hardanger/Voss Besøksadr.: Agnes Mowinckels gt. 6, Bergen Postadr.: Hordaland fylkeskommune, OT / PPT Postboks 7900, 5020 BERGEN OT / PPT Nesttun: Besøksadr.: Østre Nesttunvei 20, 522 Nesttun Postadr.: Postboks 84 Nesttun, 5852 BERGEN E-post: Myrdalsvegen 22, 53 NYBORG E-post: OT / PPT Voss: Besøksadr.: Miltzows gata 2, Voss Postadr.: Postboks 222, 570 VOSS E-post: Telefon Telefon Telefon Telefon Kontorstad Kvam Besøks-/Postadresse.Grovabrotet 8, 5600 Norheimsund E-post: Telefon Sunnhordland Kontorstad Etne OT / PPT Stord: Besøksadr.: Sævegen 2, Leirvik Postadr.: Postboks 674, 5404 STORD E-post: Besøksadr.: Skakke-senteret, Enge Postadr.: Postboks 27, 559 ETNE E-post: Telefon Telefon Kontorstad Odda Besøksadr.: Odda vidaregåande skule Postadr.: 5750 ODDA E-post: Telefon Søkjarhandboka er utgitt av Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune, Inntakskontoret Redaktør: Nils Skavhellen Omslaget er laga av Tora Margrete Gjerde, Fusa Vidaregåande Skule, klasse: STFO Skrifter: Flama, skåret av Mario Feliciano (969 ) Illustrasjonsbileter: Colourbox Opplag: Grafisk produksjon: Bodoni Bergen 203 4

15 Er du registrert med rett mobilnummer i Vigo.no? Dersom du har søkt vidaregåande skolar eller læreplass for neste skoleår er det viktig at du står registrert med rett mobilnummer i vigo.no. Dersom du har skifta mobilnummer etter. mars, eller ønskjer å få sms til eit anna nummer, er det svært viktig at du går inn på vigo.no og endrar nummeret. Du må også ta kontakt med MinId ( ) slik at passord blir sendt til rett telefonnummer. Gjer dette no, så slepp du å miste viktig informasjon om skoleplass til sommaren. Ta eventuelt kontakt med Inntakskontoret på telefon eller e-post og opplys fullt fødsels- og personnummer, så skal vi endre dette direkte utan at du treng gå inn på vigo.no, (men du må framleis gje melding til MinId om det nye nummeret ditt).

16 Orangeriet Foto: FredJonny Vidaregåande til hausten? Reis billig med UngdomSkyss! Alle unge frå og med 6 år til og med 9 år kan bruke UngdomSkyss*. Reis så mykje du vil med buss, bybane, lokaltog og fleire båt- og ferjeruter for berre kr 30,- pr. månad! Har du ikkje Skysskort, bestill på skyss.no i dag og unngå kø. Har du Skysskort frå før kor namnet ditt er trykka på baksida, kan du ha UngdomSkyss på dette kortet. Les meir på skyss.no * Har du ikkje fylt 6 år, kan du likevel få UngdomSkyss ved å vise fram inntaksbevis frå ein vidaregåande skole. 6

Informasjon om inntaket til vidaregåande skular

Informasjon om inntaket til vidaregåande skular Informasjon om inntaket til vidaregåande skular E-post: inntak@hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar fram til skulestart (mottatt før kl. 12.00 på fredagar) 2015 N S Inntakskontoret Besøksadresse Fylkeshuset,

Detaljer

Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland 2013. 3. mars 2013. kl. 23.59 på vigo.no

Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland 2013. 3. mars 2013. kl. 23.59 på vigo.no Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland 203 Søknadsfrist 3. mars 203 kl. 23.59 på vigo.no Sentrum Fagoppl.- kontoret Fotgjengarundergang Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter Vestre Strømkaien

Detaljer

Jernbanestasjonen. Fjøsangerveien. Fagoppl.- kontoret OT/PPT. Nygårdsgaten, Florida. Postadresse: E-post: fagopplaering@hfk.no

Jernbanestasjonen. Fjøsangerveien. Fagoppl.- kontoret OT/PPT. Nygårdsgaten, Florida. Postadresse: E-post: fagopplaering@hfk.no Søkjarhandboka 204 Sentrum Fagoppl.- kontoret Fotgjengarundergang Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter Sentrum Vestre Strømkaien Fylkeshuset Lars Hilles gate Jernbanestasjonen Agnes Mowinckels gt. Fjøsangerveien

Detaljer

Oppfølgingstenesta/PPT

Oppfølgingstenesta/PPT Søkjarhandboka 2015 N S Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter mot sentrum Bygarasjen Lars Hilles gate Fjøsangervegen Bybanen Vestre Strømkaien Vestre Strømkaien Inntakskontoret Agnes Mowinckels gt. mot

Detaljer

Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland

Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland ST RI 0 S F 01 AD S 2 KN AR SØ. M 1 Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland 2010 Fotgjengarundergang Bergen Busstasjon Vestre Strømkaien Fylkeshuset Lars Hilles gate Fjøsangerveien Inntakskontoret

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Skoleskyss 2010-2011. Reglement & handbok for vidaregåande skolar

Skoleskyss 2010-2011. Reglement & handbok for vidaregåande skolar Skoleskyss 2010-2011 Reglement & handbok for vidaregåande skolar Boka er delt inn i tre delar: DEL 1: Skyssreglement og kommentarar til dette. Reglementet inneheld alle dei sentrale retningslinjene om

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Eigne notatar: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring

Eigne notatar: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring 0 0 Revidert februar 2013 Eigne notatar: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring 1 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 3 Om heftet Side 3 Kontaktinformasjon Side 4 Ansvarlege

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medium og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medium og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medium og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk / medieproduksjon

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2015-2016 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 2. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2014-2015 2 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 3. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Oktober 2009 Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Samandrag I samsvar med bestilling frå kontrollutvalet i

Detaljer

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2006/2007

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2006/2007 rundskriv nr. 12/07 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 02.06.2007 MR 11995/2007/062 Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

Lærlingplan og lærlingprognose

Lærlingplan og lærlingprognose OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/4261-1 Saksbehandlar: Torbjørn Mjelstad/Anne Sara Svendsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 05.05.2015 Opplærings- og helseutvalet 12.05.2015

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013 Vidaregåande opplæring tilbod i 2012-2013 VIKTIGE DATOAR 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning. Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt.

Detaljer

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole. Du

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skule Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skule Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skule Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjonar i Hordaland Utgjevar: Opplæringsavdelinga i Hordaland Fylkeskommune, i samarbeid med Bufetat og Bergen

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2010 2011

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2010 2011 Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2010 2011 Viktige datoar 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2015-2016

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2015-2016 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2015-2016 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2007/2008

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2007/2008 Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2007/2008 VIKTIGE DATOAR: 1. februar: Søknadsfrist for inntaket med behov for særskilt tilrettelegging Søknadsfrist for avvikande lærekontrakt og opplæringskontrakt

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Handbok for grunnskoleskyss. skoleåret 2011/2012

Handbok for grunnskoleskyss. skoleåret 2011/2012 Handbok for grunnskoleskyss skoleåret 2011/2012 Innleiing Handboka gir informasjon om reglar og rutinar for skoleskyss og er meint som eit oppslagsverk. Handboka er delt inn slik: DEL 1: Rutinar og tidsfristar

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer