Informasjon om inntak til vidaregåande skole. E-post: Svargaranti: 24 timar på kvardagar (mottatt før kl.

Save this PDF as:
Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om inntak til vidaregåande skole. E-post: inntak@hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar (mottatt før kl."

Transkript

1 Informasjon om inntak til vidaregåande skole E-post: Svargaranti: 24 timar på kvardagar (mottatt før kl. 200 på fredagar) 203

2 Inntakskontoret Besøksadresse: Fylkeshuset, Agnes Mowinckels gate 5, Bergen Postadresse: Hordaland fylkeskommune Inntakskontoret Postboks Bergen Telefon-/ekspedisjonstider: I inntaksperioden 8. juli 30. august: kl og I perioden 5. mai 5. juli: kl Når du eller foreldra dine kontakter Inntakskontoret må det alltid opplysast fullt fødsels- og personnummer. Dette er gjort for at ikkje alle skal få opplysningar om søknaden din. I tillegg er det slik at data-basen vår har mange søkjarar/elevar med same namn. Svargaranti på e-post: 24 timar på kvardagar (E-post som blir mottatt etter kl på fredager, blir som hovudregel svara på måndagen etter) E-post: Internett: Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter Jernbanestasjonen Sentrum Legevakten Fotgjengarundergang Vestre Strømkaien Fylkeshuset Sentrum Lars Hilles gate Inntakskontoret Agnes Mowinckels gt. Fjøsangerveien Vestre Strømkaien Fagoppl. kontoret OT/PPT Bergen maritime vgs. Lars Hilles gate Høgskolen i Bergen mot Danmarks plass Samordna opptak Høgskolar/Universitet Nygårdsgaten, Florida

3 Takk for søknaden din til vidaregåande skolar i Hordaland Svein Heggheim Opplæringsdirektør I dette heftet finn du informasjon om korleis inntaket til dei vidaregåande skolane er organisert. Heftet kan sjåast i samanheng med den katalogen du fekk tidlegare i år i samband med søknad til vidaregåande skolar, men kan sjølvsagt lesast uavhengig av denne. Her finn du mellom anna kor mange inntaksomganger det er til vidaregåande skolar, kor tid desse er, svarfristar og mykje anna nyttig informasjon som du plutselig ønskjer å ha både før og etter at du har fått inntaksresultatet. Dersom du tek vare på dette heftet trur vi at du vil sleppe å stå i telefonkø til Inntaks kontoret i sommar. Skulle du likevel ha trong til å kontakte oss, skal du vite at vi som arbeider på Inntakskontoret vil gjere vårt beste for at du skal få svar på spørsmåla du har om vidaregåande skolar. Merk særleg vår svar- garanti på 24 timar på kvardagar om du nyttar e-postadressa vår. Vi arbeider for di framtid, og du kan sjølvsagt kontakte oss kvar dag i heile sommar, både på e-post, telefon eller ved personleg frammøte på Inntakskontoret. Det siste er ofte det beste, særleg om du ikkje har fått plass ved. inntaksomgang. Nils Skavhellen Inntaksleiar OBS! Har du registrert rett mobilnummer på vigo.no? Dette er viktig fordi vi sender tekstmelding til deg når inntaksresultatet er klart, eller ved annan viktig informasjon. Dersom du har endra nummer etter at du søkte, kan du gå inn på vigo.no, og skrive inn det nye nummeret ditt. Du må også kontakte MinId slik at passord til vigo.no blir sendt til det nye nummeret ditt. Dette heftet finn du også på hordaland.no, og deretter vidare til Opplæring og Inntak. Lukke til med inntaksresultatet Registrer svaret ditt på vigo.no før svarfristen går ut, slik at du ikkje mister plassen din Viktige internettsider: GOD SOMMAR! Her finn du m.a. inntaksresultatet, og her skal du svare på om tek imot tilbod om plass/venteliste. Hordaland fylkeskommune si heimeside m.a. til vidaregåande opplæring, med link til dei vidaregåande skolane. Generell informasjon om vidaregåande opplæring Hordaland fylkeskommune, senter for yrkesrettleiing

4 4 7 Inntakskalenderen Husk! 203 * edag / Oktober Torsdag Torsdag Torsdag 22 Torsdag og vidare i skoleåret og og vidare i i skoleåret og vidare i skoleåret April April April og vidare i skoleåret Mai Mai Mai 5 4 April 22 Torsdag 30 og vidare i skoleåret Svarfrist 2. inntaksomgang. Manglande svar blir rekna som Nei-svar. Du kan registrere svaret ditt på vigo.no fram til kl denne dagen Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Torsdag og vidare i skoleåret Torsdag og vidare i skoleåret 2 OBS! Svarregistreringar bør gjerast frå PC Svar frå ipad kan vere meir usikkert, særleg frå utlandet Melding om at inntaket er ferdig blir sendt deg på sms. Deretter må du gå inn på vigo.no for å sjå inntaksresultatet, og svare på om du tek imot det tilbodet du får. Søkjarar som ikkje har opplyst mobiltelefonnummer får skriftleg melding om inntaksresultatet eit par dagar seinare. Pålogging til vigo.no skjer på same måte som ved innsøking. 5 4 Svarfrist. inntaksomgang. Manglande svar blir rekna som Nei-svar, og du mister tildelt plass og/eller blir stroken av ventelista utan nærare varsel. Du kan registrere svaret ditt på vigo.no fram til kl denne dagen. April Mai Melding om at 2. inntaksomgang er ferdig blir sendt på sms. Melding blir berre sendt til dei som får plass. Bruk vigo.no for svarregistrering. Melding om at 3. inntaksomgang er ferdig blir sendt på sms. Melding blir berre sendt til dei som får plass. Bruk vigo.no for registrering av NEI-svar innan 7. august kl Ved JA-svar treng du ikkje registrere svaret, men møte fram på skolen til opplyst tid. skoledag November November November November April 7 Onsdag 5 November. inntaksomgang inntaksomgang 3. inntaksomgang Skolestart Onsdag Onsdag November 9 November 4 April Mai. skoledag for elevane. Alle skolane tek til måndag 9. august. Nærare melding om kor tid du skal møte vil som hovudregel bli gitt på vigo.no når du får tilbod om plass. Merk deg at du ikkje kan rekne med å få fri til feriereiser ved skolestart. Tilbodet om skoleplass gjeld berre for. skoledag. Det er ditt ansvar å møte på skolen til rett dag/tid. Dersom du ikkje møter. skoledag, og ikkje har fått formell skriftleg permisjon frå skolen, har du ikkje rett til å få tilbake plassen dersom du møter fram seinare. Du vil som hovudregel også bli plassert nederst på evt. venteliste før skolen/ Inntakskontoret kan gi deg nytt tilbod om plass. Oppfylling av ledige elevplassar. Dei ledige plass ane i Bergen blir fylte opp frå Inntakskontoret f.o.m. 22. august. I resten av fylket fyller den einskilde skole opp dei ledige elevplassane. Merk at du ikkje får tilbod om plass ved høgare prioritert skole på same utdanningsprogram eller programområde sjølv om du står på venteliste, og det blir ledig plass etter skolestart. Sjå elles informasjon på hordaland.no frå ca. 6. august om inntak av elevar etter skolestart ved skolane i Bergen. 3 Opplæringsavdelinga v/inntakskontoret har det formelle ansvaret for inntak av elevar, men førespurnad om plass skal rettast til den einskilde skole. Sluttar du i vidaregåande skole. november eller seinare, har du brukt eitt år av opplæringsretten din. Du kan då risikere at du ikkje får fullført vidaregåande opplæring med kompetanse. Nærare informasjon får du på Inntakskontoret eller på hordaland.no.

5 Generell informasjon Husk alltid å opplyse fullt fødsels- og personnummer når du tek kontakt med Inntakskontoret Svar på søknaden om inntak til vidaregåande skole Det er tre inntaksomgangar før skolestart (sjå inntakskalender side 4). Ved. inntaksomgang får alle søkjarar melding om inntaksresultatet, på sms eller i brev. Hovedregelen er at alle som har opplyst mobilnummer får ei tekstmelding som seier at inntaket til vidaregåande skolar i Hordaland er ferdig. Ved å gå inn på vigo.no vil du finne inntaksresultatet. Det er også her du skal svare på om du tek imot tilbod om plass eller ikkje, og om du eventuelt vil stå på venteliste til høgare skole-/kursønskje eller til alle ønskja dine dersom du ikkje har fått tilbod om plass. Dersom du ikkje har opplyst mobilnummer vil du få skriftleg melding om inntaksresultatet. Når du skal svare på om du vil ta imot plass eller ikkje, kan du registrere svaret ditt på vigo.no, eller du kan sende tilbake svardelen på meldingskortet. Dersom du sender ulike svar på internett og svarkort, er det internettsvaret som blir det gyldige svaret ditt. Viktig: Dersom du har fått nytt mobilnummer etter at du registrerte søknaden din, må du gå inn på vigo. no og endre mobilnummeret ditt. Du må også ta kontakt med MinId slik at passord til vigo.no blir sendt til det nye nummeret. Svar-registrering. og 2. inntaksomgang Dersom du har fått plass på første skole-/kursønskje skal du svare Ja eller Nei til om du tek imot denne plassen. Eventuelle lågare skole-/kursønskje er i slike høve ikkje vurderte, og du står sjølvsagt heller ikkje på venteliste til desse. Dersom du ikkje har fått plass på første skole-/kursønskje, men på eit lågare prioritert ønskje, skal du svare Ja eller Nei til om du tek imot denne plassen. Dessutan skal du svare Ja eller Nei til om du framleis ønskjer å stå på venteliste. Merk at du sjølvsagt kan svare Ja til plass og Ja til venteliste. Når du registrerer svaret på internett, kan du endre svaret ditt så mange gongar du ønskjer heilt fram til svarfristen går ut. Dersom du ikkje har fått plass, må du svare Ja eller Nei til om du framleis vil stå på venteliste. Merk at du ikkje kan svare Ja eller Nei til å stå på venteliste berre på nokre av ønskja dine. Svarar du Ja til venteliste vil det gjelde alle dei skolar/kurs som du har prioritert på søknaden din. Dersom du likevel ønskjer å stryke eitt eller fleire ønskje, må du ta kontakt med Inntakskontoret på e-post eller ved personleg frammøte. Vi kan ikkje registrere slike ønskje over telefon. Husk alltid å opplyse fullt fødsels- og personnummer når du kontaktar Inntakskontoret på e-post eller telefon. 5

6 Svar-registrering 3. inntaksomgang Du treng berre registrere NEI-svar etter 3. inntaksomgang. Dersom du tek imot plassen kan du gjerne svare JA, men det viktigaste er at du møter på skolen til opplyst tidspunkt måndag 9. august. Ventelistene etter skolestart Merk at du etter 3. inntaksomgang ikkje lenger står på venteliste til høgare skoleval ved same utdanningsprogram/programområde der du tidlegare har fått plass, ventelisteplassering på vigo.no gjeld såleis ikkje i slike høve etter 3. inntaksomgang. Døme : Har du fått plass på kursønskje og skoleønske 3 står du ikkje lenger på venteliste til skoleønskje og 2. Døme 2: Har du fått plass på kursønskje 2 står du framleis på venteliste til alle skolar du har søkt på kursønskje. Registrering av svar før inntaksmelding er mottatt (førehandsvar) I perioden 20. juni til 30. juni (kl ) kan du på vigo.no registrere førehandsvar på at du ønskjer å ta imot den plassen du får tilbod om, og/eller framleis stå på venteliste. I den ordinære svarperioden, juli, kan du likevel gå inn og endre svaret ditt dersom du ønskjer det. Svarfristar På Inntakskalenderen, side 4 i dette heftet, ser du kva datoar som du kan rekne som svarfristar for., 2. og 3. inntaksomgang. Når du får melding om inntaksresultatet er det likevel viktig å sjå etter kva som er svarfristen for den einskilde inntaksomgang. Svar bør sendast frå PC. Om ipad-svar kjem fram, kan vere meir usikkert, særleg frå utlandet. Vi rår til at du registrerer svaret ditt på vigo.no så snart inntaksresultatet er klart så kan du evt. endre svaret ditt før svarfristen går ut om du skiftar meining. Dersom du ikkje held svarfristen vil søknaden din bli stoppa, og du mister tilbod om plass eller venteliste. Atterhald til melding om plass Elevplass kan trekkjast tilbake dersom det har skjedd saksbehandlingsfeil ved Inntakskontoret, eller du sjølv har ført opp kurs som du ikkje er kvalifisert til å søkje. Dessutan kan du bli overført til annan skole i inntaksperioden dersom den skolen du har fått plass ved ikkje kan tilby det framandspråket du har hatt i ungdomsskolen eller i Vg studiespesialiserande utdanningsprogram. Plass kan også trekkjast tilbake i løpet av sommaren, og i nokre få høve etter skolestart, dersom elevgrunnlaget blir for lite til at kurset kan setjast i gang. Klageadgang Dersom du meiner at søknaden din ikkje er behandla i samsvar med retningslinjene i inntaksforskrifta, kan du innan tre veker etter at inntaksresultatet er kjent, ca. 8. juli, klage skriftleg over avgjerda. 6

7 Vi vil rå til at du tek kontakt med Inntakskontoret før klage blir innsendt. Eventuell klage må grunngjevast nøye. Inntaket blir gjort på grunnlag av karakterpoeng frå kompetansegjevande utdaning. Dersom du har for lite poeng for inntak til ein bestemt skole eller kurs, er dette ikkje formelt klagegrunnlag. Ventelisteplassering Vi gjer merksame på at opplyst ventelisteplassering kan bli endra til høgare nummer ved ein seinare inntaksomgang. Hovudgrunnane til at dette kan skje er som oftast at søkjarar har fått medhald i klagebehandling av karakterar, eller at nye søkjarar har flyttar til Hordaland saman med foreldre i inntaksperioden. Endring i ventelisteplassering «feil veg» skjer sjeldan, men som oftast til kurs med høg nedre poenggrense og få plassar. Skolestart Alle vidaregåande skolar i Hordaland tek til 9. august, men fram møtetid kan variere frå skole til skole, og frå kurs til kurs, også på same skole. Sjå nærare om frammøtetid på vigo.no eller heimesida til skolen som du har fått plass ved. Tilbodet om elevplass gjeld berre for den dagen skolen startar. Dersom du ikkje møter fram til. skoledag blir du stroken som elev, og du kan ikkje seinare krevje å få tilbake plassen. Har du gyldig fråværsgrunn (sjukdom eller annan sosial grunn, dokumentert av lege eller offentleg instans) må du varsle skolen seinast første skoledag. Melding om fråvær må gjevast til skolen over telefon, og dokumentasjon må leverast til første frammøtedag. Utan dokumentasjon kan du ikkje rekne med å få behalde tildelt plass. Du kan ikkje rekne med å få fri til feriereiser ved skolestart. Det er den einskilde skole som i kvart høve vurderer søknad om evt. permisjon ved skolestart. Kriteria for permisjon er strenge. Utan skriftleg permisjon frå skolen vil du miste tildelt skoleplass dersom du likevel reiser. Dette gjeld også om du «berre» kjem ein dag eller to for seint. Merk at du ikkje kan krevje å få plassen din tilbake dersom du møter etter skolestart, og ikkje har fått skriftleg permisjon frå skolen. Du vil bli plassert nederst på evt. venteliste ved det kurset du har fått plass på før Inntakskontoret/skolen kan gje deg nytt tilbod om plass. Dersom du møter fram til skolestart, men deretter uteblir dei to følgjande skoledagane, vil du også miste plassen utan nærare varsel. Same reglar som ovanfor om manglande frammøte. skoledag vil gjelde dersom du seinare møter fram på skolen. Gyldig fråværsgrunn må gjevast til skolen over telefon frå første fråværsdag, og seinare dokumenterast skriftleg.»» Inntakskontoret har ikkje høve til å gi elevar utsetjing med skolestart eller fri i skoleåret. Evt. søknad om dette må sendast til den einskilde skole. Innvilga søknad skal vere underteikna av rektor, eller ein som har fullmakt frå rektor. 7

8 Inntak av elevar ETTER skolestart Det kan bli ledige plassar ved ein del kurs etter skolestart. Grunnen til dette er som oftast at elevar ikkje møter fram til skolestart. Dersom det er venteliste til eit kurs med ledig plass skal denne følgjast før vi kan tilby plass til andre interesserte. For skolane i Bergen er det Inntakskontoret som tar inn elevar til ledige plassar. Dette vil bli gjort samla to dagar i veke 34/35. Sjå nærare informasjon på hordaland.no frå ca. 6. august. Frå. september er inntaket formelt avslutta, og det er skolane som tek inn elevar til eventuelle ledige plassar. Merk likevel at det er svært få ledige plassar ved skolane i Bergen på dette tidspunktet. Skolar utanfor Bergen kommune tek inn elevar sjølv etter at dei har fått oversyn over ledige plassar. Dette vil vanlegvis vere eit par dagar etter skolestart. Sjå også inntakskalenderen side 4. Det har ingen hensikt å møte direkte på skolen for å få plass ved skolestart. Inntakskontoret/skolen skal følgje ventelista heilt fram til. september. Formelt sett er det Inntakskontoret som også har ansvaret for inntak i skoleåret. Dersom du får avslag på søknad om plass ved ein aktuell skole i skoleåret, kan dette påklagast skriftleg til Inntakskontoret. 8

9 Spørsmål og svar Husk alltid å opplyse fullt fødsels- og personnummer når du tek kontakt med Inntakskontoret Ofte stilte spørsmåi FØR inntaksresultatet er sendt ut Eg angrar på det eg har søkt, kan eg få endre søknadsprioriteringa mi før. inntaksomgang er ferdig? Dersom det har oppstått ein spesiell situasjon, som til dømes flytting, sjukdom eller sterke sosiale grunnar, kan du sende ein skriftleg søknad om omprioritering av søknaden. Grunngjevinga for søknaden må dokumenterast, t.d. med legeattest eller fråsegn frå rådgjevar. Andre søknader om omprioritering kan innvilgast dersom det ikkje er oversøkning til den skolen eller det kurset du ønskjer å endre til. Alle søknader om omprioritering skal sendast på e-post til Etter 25. juni blir ingen søknader omprioriterte. Fødsels- og personnummer må alltid opplysast når du sender brev til Inntakskontoret. Eg har søkt vidaregåande kurs 2 og 3, men får for dårlege karakterar til å vere kvalifisert for inntak til desse kursa. Kva kan eg gjere? Ta kontakt med rådgjevar på skolen din snarast mogleg eller med Inntakskontoret. Eg har reist på ferie når melding om inntaksresultatet kjem. Korleis skal eg kunne svare på om eg tek imot plassen? Sidan du får melding på sms når inntaksresultatet er klårt, og du som hovudregel skal svare påvigo.no, er dette problemet ikkje særleg stort. Dersom du ikkje har med eigen PC på ferie vil du alltid kunne finne ein internettkafé eller liknande. Du kan også kontakte Inntakskontoret på e-post eller telefon. Merk at du ikkje treng å vente til du har mottatt SMS frå oss om at inntaksresultatet er klart. Ikkje alle tekstmeldingar til utlandet når fram. Frå 8. juli kan du uansett finne inntaksresultatet på vigo.no sjølv om du ikkje har mottatt tekstmelding om dette. Du kan også registrere førehandssvar på vigo.no i perioden 20. juni til 30. juni. Er det sant at inntaket til dei vidaregåande skolane blir gjort på bakgrunn av karakterane eg fekk til. termin inneverande skoleår? Nei, det er standpunkt og eksamenskarakterane dine på vitnemålet ditt frå 0. klassse, eller kompetansebeviset frå vidaregåande skolar, som er poeng gjevande. Terminkarakterane frå. termin har ingen betydning. Kor mange strykkarakterar kan eg ha og likevel få plass i Vg2 og Vg3? Hovudregelen er at du er ukvalifisert for inntak til høgare kursnivå med meir enn tre strykkarakterar/ikkje vurdering i poenggjevande fag. Det er likevel skolen som skal avgjere om du kan bli med i inntaket, til høgare kursnivå sjølv om du har meir enn tre strykkarakterar. Slik vurdering skal du ha skriftleg frå skolen din. Sjølv om skolen godkjenner at du kan vere med i inntaket med fleire enn tre strykkarakterar, vil poengsummen din som oftest vere for låg til å få plass. Er det mogleg å få vite inntaksresultatet før dei datoane som er opplyste i inntakskalenderen? Nei. 9

10 Ofte stilte spørsmåi ETTER at inntaksresultatet er sendt ut Er Inntakskontokret ope heile sommaren? Ja, sjølvsagt er vi det. Sjå opningstider framme i dette heftet. Kva skjer dersom eg ikkje får tilbod om skoleplass ved. inntaksomgang? Alle søkjarar med formell opplæringsrett (Ungdomsrett) vil få eit skole-/kurstilbod før skolestart. Dersom du ikkje får tilbod ved. inntaksomgang rår vi til at du tek personleg kontakt med Inntakskontoret for informasjon. Mellom anna kan det vere aktuelt å føre opp fleire kurs, eller føre opp fleire skolar under kvart kurs du har søkt. Dersom eg svarar Nei til første-ønsket mitt, vil eg då få nytt tilbod på lågare prioriterte ønskje seinare i inntaksperioden? NEI. Dersom eg svarar Ja til plass og Ja til å stå på venteliste, kan eg då velgje kva plass eg vil ha dersom eg får plass på høgare prioritert ønskje ved 2. eller 3. inntaksomgang? Nei. Når du får plass på høgare prioritert ønskje, mister du automatisk tilbod som er gitt tidlegare på lågare prioritert ønskje. Korleis blir poengsummen min rekna ut?!! Alle karakterar, standpunkt-/ eksamenskarakterar frå kompetansegjevande kurs, blir summerte og dividert på tal-karakterar. Snittkarakteren blir deretter multi plisert med 0, og dette blir den poeng summen du konkurrerer med i inntaket. Døme: Dersom du har karakteren 4 i alle fag blir karakterpoengsummen din i inntaket 40 poeng. Desse retningslinjene gjeld uansett om du søkjer til Vg med ungdomsskolekarakterane dine, eller til Vg2 og Vg3. Tilleggspoeng Søkjar med folkeregistrert adresse i Hordaland pr.. mars 202 får 200 tilleggspoeng. Poengsummen som du ser på vigo.no vil difor starte med 200 poeng, og deretter kjem karakterpoenga. Ingen andre tilleggspoeng blir gitt. Kven får plassen dersom det er fleire søkjarar med same poengsum? Dersom fleire søkjarar står likt i konkurransen om den/dei siste plassane, blir det nytta maskinell loddtrekning for å avgjere kven som får tilbod om plass og kven som blir førte på ventelista. I praksis skjer dette svært sjeldan, men kan skje til kurs med mange søkjarar og få elevplassar. Kva poenggrenser er det for inntak til dei ulike skolar/kurs? Poenggrensene endrar seg mellom inntaksomgangane. Vi har ikkje kapasitet til å utarbeide eit poengoversyn etter kvar inntaksomgang. For einskilde skolar/kurs kan du likevel få opplyst dette, men vi må be om å få slike førespurnader på e post. Det vil ta for lang tid å finne fram dette mens du ventar på telefonen. Poengsummen i seg sjølv er ikkje så viktig sidan det er plasseringa på ventelista som seier noko om sjansane dine til å få plass. Slik informasjon ønskjer vi helst å gje ved personleg frammøte på Inntakskontoret, sidan det er vanskeleg å gje god informasjon på telefon og e-post. Kan Inntakskontoret hjelpe til med at eg blir plassert i same klasse som den/dei eg ønskjer å gå i klasse med på vidaregåande skole eller den/dei eg ikkje vil gå i same klasse med? Nei. Det er skolane som plasserer elevane i klasse, og det kan vere vanskeleg for dei å ta omsyn til alle ønskje om klasseplassering. Uansett må slike ønskje rettast skriftleg til den einskilde skole. 0

11 Eg har for lite poeng til å få plass ved det kurset eller den skolen eg ønskjer. Kva kan eg gjere for å få tilleggspoeng til neste år? Det er diverre svært lite du kan gjere, bortsett frå å prøve å forbetre karakterane dine. Du får ikkje lenger tilleggspoeng ved søknad til vidaregåande opplæring uansett om du arbeider eller går på annan skole. Eg veit at Inntakskontoret har adresse i Agnes Mowinckels gate nr. 5, men kor i Bergen er dette? Du finn oss i 6. etasje i Fylkeshuset, som er den lysebrune høgblokka rett over gata frå Bystasjonen eller like før du kjem til Legevakta. Er du mindre kjent i Bergen tek du utgangspunkt frå Bystasjonen, og brukar fotgjengarundergangen mot sør. Deretter tek du til venstre og ca. 00 meter lenger framme finn du oss. Sjå også kart side 2. Kan eg endre på søknadsprioriteringa etter. inntaksomgang? Som hovudregel er det ikkje mogleg å endre prioriteringa fordi dette kan gå ut over andre søkjarar. Førespurnad om endring blir likevel behandla indivi duelt. Dersom det er lite søkjarar til eit kurs, eller det er ledige plassar, vil søknader om omprioritering bli innvilga. Kan eg sjå endringar på ventelista i perioden mellom inntaksomgangane? Nei, det må alltid gjerast eit nytt inntak før det blir endringar på ventelista.

12 Kan eg byte skoleplass med ein annan søkjar? NEI. Er det vanskeleg å få kontakt med Inntakskontoret på telefonen? Ja, særleg dei første dagane etter kvart inntak, og dagane før skolestart, er det mange som ringjer oss. Det er difor vi tilrår bruk av e-post. Med e-post får du svar på kvardagar innan 24 timar, som oftast tid legare. Kvifor må Inntakskontoret ha fullt fødselsog personnummer for å kunne seie noko om søknaden min på telefonen, eller når eg sender e-post? Grunnen til dette er at opplysningar om skolesøknaden din ikkje skal kunne opplysast til enn andre enn deg sjølv eller den du gir fullmakt. Dette er din tryggleik for at andre ikkje får opplysningar om deg. Mange veit sikkert kor tid du er født, men dei har ikkje rett til å få vite noko om søknaden din for det. Kan eg søkje om permisjon etter at eg har fått tilbod om plass? Du kan søkje permisjon dersom det er særlege grunnar som gjer at du ikkje kan ta imot den plassen du har fått tilbod om. Dette kan vere sjukdom, graviditet, omsorg for barn, militærteneste eller spesielle sosiale årsaker. Dersom du ønskjer å ta eitt år på skole i utlandet som utvekslingselev, skal du ikkje søkje formell permisjon. Dette fordi eit skoleår i utlandet ofte gir kompetanse for inntak til høgare kursnivå når du kjem heim. Får eg stipend når eg er elev i vidaregåande skole? Elevar i den vidaregåande skolen med Ungdomsrett har rett til utstyrsstipend. Stipendet avheng ikkje av kva foreldra dine tener. Det er Statens lånekasse som administerer ordninga med utstyrstipend. Meir informasjon finn du på hordaland. 2

13 m.a. fordi det er ulikt kor mange måltid eleven betalar for på den einskilde skole. Prisar for dette vil vere lagt ut på skolane sine heimesider i løpet av våren 203. Også elevar på andre utdanningsprogram må rekne med at utgifter til læremiddel og naudsynt utstyr blir større enn stipendiet. Kva rettar har eg til vidaregåande opplæring? Informasjon finn du på hordaland.no, og deretter vidare til Opplæring og Inntak. Må eg betale reiseutgifter mellom heim og skole? no under vidaregåande opplæring elev. Du kan og finne informasjon på lånekassa sine nettsider under stipend og lån. Det er viktig å vere merksam på at utstyrstipendiet er meint som eit tilskot. Det vil ikkje dekkje alle utgifter på alle utdanningsprogram. Elevar ved restaurant- og matfag og helse- og sosialfag skal framleis betale kostpengar og/eller losji etter eigne satsar. Prisane vil variere frå skole til skole, Les meir på skyss.no. Sjå baksida av dette heftet. Elev-PC i offentleg vidaregåande skole!! Det er innført ei ordning med obligatorisk berbar pc for elevar i vidaregåande skole. Meir informasjon om ordninga finn du på hordaland.no under vidare gåande opplæring elev. 3

14 Adresseliste Oppfølgingstenesta/PPT i Hordaland Område Adresse Telefon Bergen Sentrum/Vest og kommunane Fjell, Sund, Øygarden og Askøy Bergen Sør og kommunane Os, Fusa, Tysnes og Austevoll Bergen Nord, Samnanger og alle kommunar i Nordhordland Hardanger/Voss Besøksadr.: Agnes Mowinckels gt. 6, Bergen Postadr.: Hordaland fylkeskommune, OT / PPT Postboks 7900, 5020 BERGEN OT / PPT Nesttun: Besøksadr.: Østre Nesttunvei 20, 522 Nesttun Postadr.: Postboks 84 Nesttun, 5852 BERGEN E-post: Myrdalsvegen 22, 53 NYBORG E-post: OT / PPT Voss: Besøksadr.: Miltzows gata 2, Voss Postadr.: Postboks 222, 570 VOSS E-post: Telefon Telefon Telefon Telefon Kontorstad Kvam Besøks-/Postadresse.Grovabrotet 8, 5600 Norheimsund E-post: Telefon Sunnhordland Kontorstad Etne OT / PPT Stord: Besøksadr.: Sævegen 2, Leirvik Postadr.: Postboks 674, 5404 STORD E-post: Besøksadr.: Skakke-senteret, Enge Postadr.: Postboks 27, 559 ETNE E-post: Telefon Telefon Kontorstad Odda Besøksadr.: Odda vidaregåande skule Postadr.: 5750 ODDA E-post: Telefon Søkjarhandboka er utgitt av Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune, Inntakskontoret Redaktør: Nils Skavhellen Omslaget er laga av Tora Margrete Gjerde, Fusa Vidaregåande Skule, klasse: STFO Skrifter: Flama, skåret av Mario Feliciano (969 ) Illustrasjonsbileter: Colourbox Opplag: Grafisk produksjon: Bodoni Bergen 203 4

15 Er du registrert med rett mobilnummer i Vigo.no? Dersom du har søkt vidaregåande skolar eller læreplass for neste skoleår er det viktig at du står registrert med rett mobilnummer i vigo.no. Dersom du har skifta mobilnummer etter. mars, eller ønskjer å få sms til eit anna nummer, er det svært viktig at du går inn på vigo.no og endrar nummeret. Du må også ta kontakt med MinId ( ) slik at passord blir sendt til rett telefonnummer. Gjer dette no, så slepp du å miste viktig informasjon om skoleplass til sommaren. Ta eventuelt kontakt med Inntakskontoret på telefon eller e-post og opplys fullt fødsels- og personnummer, så skal vi endre dette direkte utan at du treng gå inn på vigo.no, (men du må framleis gje melding til MinId om det nye nummeret ditt).

16 Orangeriet Foto: FredJonny Vidaregåande til hausten? Reis billig med UngdomSkyss! Alle unge frå og med 6 år til og med 9 år kan bruke UngdomSkyss*. Reis så mykje du vil med buss, bybane, lokaltog og fleire båt- og ferjeruter for berre kr 30,- pr. månad! Har du ikkje Skysskort, bestill på skyss.no i dag og unngå kø. Har du Skysskort frå før kor namnet ditt er trykka på baksida, kan du ha UngdomSkyss på dette kortet. Les meir på skyss.no * Har du ikkje fylt 6 år, kan du likevel få UngdomSkyss ved å vise fram inntaksbevis frå ein vidaregåande skole. 6

Informasjon om inntak til vidaregåande skule. E-post: inntak@hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar (mottatt før kl. 12.

Informasjon om inntak til vidaregåande skule. E-post: inntak@hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar (mottatt før kl. 12. Informasjon om inntak til vidaregåande skule E-post: inntak@hfk.no Svargaranti: 2 timar på kvardagar (mottatt før kl. 2.00 på fredagar) 20 Inntakskontoret Besøksadresse: Fylkeshuset, Agnes Mowinckels gate

Detaljer

E-post: inntak@hfk.no. Svargaranti: 24 timar på kvardagar. Informasjon. om inntak til

E-post: inntak@hfk.no. Svargaranti: 24 timar på kvardagar. Informasjon. om inntak til E-post: inntak@hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar Informasjon om inntak til Vidaregåande skole202 Inntakskontoret Besøksadresse: Fylkeshuset, Agnes Mowinckels gate 5, Bergen Postadresse: Hordaland

Detaljer

E-post: inntak@post.hfk.no. Svargaranti: 24 timar på kvardagar. Informasjon. om inntak til

E-post: inntak@post.hfk.no. Svargaranti: 24 timar på kvardagar. Informasjon. om inntak til E-post: inntak@post.hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar Informasjon om inntak til Vidaregåande skole20 Inntakskontoret Besøksadresse: Fylkeshuset, Agnes Mowinckels gate 5, Bergen Postadresse: Hordaland

Detaljer

Informasjon om inntaket til vidaregåande skular

Informasjon om inntaket til vidaregåande skular Informasjon om inntaket til vidaregåande skular E-post: inntak@hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar fram til skulestart (mottatt før kl. 12.00 på fredagar) 2015 N S Inntakskontoret Besøksadresse Fylkeshuset,

Detaljer

Informasjon om inntaket til vidaregåande skular 2017

Informasjon om inntaket til vidaregåande skular 2017 Informasjon om inntaket til vidaregåande skular 2017 E-post: inntak@hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar i perioden 10. juli til 11. august* (*mottatt før kl. 12.00 på fredagar) 2017 N S Inntakskontoret

Detaljer

Viktig informasjon om inntaket til vidaregåande skular 2018

Viktig informasjon om inntaket til vidaregåande skular 2018 Viktig informasjon om inntaket til vidaregåande skular 2018 E-post: inntak@hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar i perioden 9. juli til 10. august* (*mottatt før kl. 12.00 på fredagar) 2018 N S Inntakskontoret

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Søking til skuleåret 2013-2014

Søking til skuleåret 2013-2014 Søking til skuleåret 2013-2014 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2012 Helse og sosialfag er endra til helse og oppvekstfag Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no,

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS 2006 SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS FAGOPPLÆRINGSKONTORET Ekspedisjonstider: 15. mai 14. september kl. 08.00 15.00 15. september 14. mai kl. 08.00 15.45 55 23 99 00 Faks: 55 23 99 09 Internett: http://fagbrev.invest.no

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget i Hordaland 08.12.2015 med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Hjemmel: Fastsett av fylkestinget i Hordaland 14.10.2014 med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole. Du

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

Orientering om søking til vidaregåande opplæring skoleåret 2016/2017

Orientering om søking til vidaregåande opplæring skoleåret 2016/2017 rundskriv nr. 17/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Dei vidaregåande skolane i Møre og Oppfølgingstenesta i Møre og Dei private skolene i Møre og - Dato: Ref: 17.12.2015 82815/2015/062

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer

Orientering om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret

Orientering om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret rundskriv nr. 01/17 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Oppfølgingstenesta i Møre og Romsdal - Dato: Dei private vidaregåande skolane

Detaljer

Melding om administrative endringar i lokal forskrift om inntak og formidling

Melding om administrative endringar i lokal forskrift om inntak og formidling OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD Notat Dato: 10.10.2016 Arkivsak: 2015/10391-5 Saksbehandlar: sunschu Til: Frå: Utval for opplæring og helse Fylkesutvalet Fylkesrådmannen Melding om administrative

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Personnummer 6-17 Fortrinnsrett for søkjar med sterkt

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2017/2018

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2017/2018 Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2017/2018 lllustrasjon: Mia Fjeld Eriksen. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever Bjørnholt skole.

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet.

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet. rundskriv nr. 07/12 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 13.06.2012 36396/2012/062 - Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar for skoleåret 2011/2012 Inntak til

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Telefon Personnummer

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

10. trinn. Foreldremøte

10. trinn. Foreldremøte 10. trinn Foreldremøte 18.01.2016 INNHALD Presentasjon av ny rektor Våren på 10. trinn v/ Ragnhild Innsøkjing til VGS v/ Erling Våren på 10. trinn 23. 25. februar - Prøvemunnleg April - Heildagsprøvar

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Justering av tilbodsstrukturen, skuleåret 2015/2016

Justering av tilbodsstrukturen, skuleåret 2015/2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/3601-29 Saksbehandlar: Nils Skavhellen, Birthe Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 05.05.2015 Opplærings- og helseutvalet 12.05.2015

Detaljer

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 INNHALD Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? 1 Kriteria for inntak på

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/416-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 07.02.2017 Høyring- endringar i opplæringslova Direkte

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedlegg 1 Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget 14.10.2014, med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune. Gjeld frå

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune. Gjeld frå om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Gjeld frå 1.1.2017 Heimel: Fastsett av fylkestinget i Hordaland 8.12.2015 med heimel i forskrift til opplæringslova av 23.6.2006 nr. 724

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD

OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD Notat Dato: 19.12.2016 Arkivsak: 2016/8071-2 Saksbehandlar: birhau Til: Frå: Utval for opplæring og helse Fylkesrådmannen Endring av lokal inntaksforskrift

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.10.2017 131735/2017 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 13.11.2017 Fylkesrådmannens tilråding 14.11.2017 Fylkesutvalet 21.11.2017

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 526. Vurdering av prognoseinntaket til dei vidaregåande skolane, skoleåret 2009/2010

Kopi til: Arkivnr.: 526. Vurdering av prognoseinntaket til dei vidaregåande skolane, skoleåret 2009/2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Inntakskontoret NOTAT Til: Fylkesrådmannen Dato: 16. mars 2009 Frå: Opplæringdirektøren Arkivsak: 200902532-1/NSKA Kopi til: Arkivnr.: 526 Vurdering av prognoseinntaket

Detaljer

Inntak på særskilt grunnlag

Inntak på særskilt grunnlag Inntak på særskilt grunnlag Del 9?! Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? Ikkje alle har dei same føresetnadene for å bli tekne inn i den vidaregåande skolen, eller

Detaljer

REVIDERING AV REGLEMENTET FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REVIDERING AV REGLEMENTET FOR FAGSKOLANE I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-74 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 20.11.2012 REVIDERING AV REGLEMENTET

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2015-2016

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2015-2016 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2015-2016 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet.

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet. rundskriv nr. 09/13 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 14.06.2013 39247/2013/062 - Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar 2013 Inntak til vidaregåande opplæring

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Prosedyrar og rettleiar for NSSU

Prosedyrar og rettleiar for NSSU Prosedyrar og rettleiar for NSSU - Nettbasert sakshandsaming av søknad om spesialundervisning Innleiing Det er utvikla i Hordaland eit nettbasert program for sakshandsaming av søknadar om spesialundervisning.

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere.

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere. RINGSAKER KOMMUNE BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE Mai 2014 Til elever og foreldre på 10. trinn Informasjon om eksamen og klagerett Dette skrivet inneholder følgende informasjon: om skriftlig eksamen våren 2014

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

Regelverk og rutinar. Frammøte, varsel, eksamen, dokumentasjon, klage på vurdering

Regelverk og rutinar. Frammøte, varsel, eksamen, dokumentasjon, klage på vurdering Regelverk og rutinar Frammøte, varsel, eksamen, dokumentasjon, klage på vurdering 16.03.2017 1 Frammøte og fråvær Plikter og rettar. Eleven er pliktig til å møte presis til all opplæring og delta i all

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Høyringsframlegget til lokal inntaksforskrift er drøfta med rådgivarar og leiargruppa.

Høyringsframlegget til lokal inntaksforskrift er drøfta med rådgivarar og leiargruppa. Side 1 av 5 Flora vidaregåande skule Notat Sakshandsamar: Knut Chr. Clausen E-post: Knut.Christian.Clausen@sfj.no Tlf.: 57 75 79 02 Vår ref. Sak nr.: 13/721-14 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt

Detaljer

Forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune

Forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Gjeld frå 1.1.2018 Forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Heimel: Fastsett av fylkestinget i Hordaland 8.12.2015 med heimel i forskrift til opplæringslova av 23.6.2006

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Jernbanestasjonen. Fjøsangerveien. Fagoppl.- kontoret OT/PPT. Nygårdsgaten, Florida. Postadresse: E-post: fagopplaering@hfk.no

Jernbanestasjonen. Fjøsangerveien. Fagoppl.- kontoret OT/PPT. Nygårdsgaten, Florida. Postadresse: E-post: fagopplaering@hfk.no Søkjarhandboka 20 Sentrum Fagoppl.- kontoret Fotgjengarundergang Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter Sentrum Vestre Strømkaien Fylkeshuset Lars Hilles gate Jernbanestasjonen Agnes Mowinckels gt. Fjøsangerveien

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 7. februar 2018 kl. 13.15 PDF-versjon 9. mars 2018 12.12.2017 nr. 2457 Forskrift om

Detaljer

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter Bustønad 2008 Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter 2 Denne brosjyren gir eit oversyn over bustønadskontoret. Brosjyren byggjer på gjeldande reglar per 1. januar 2008. Vi gjer

Detaljer

Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 2013/2014

Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 2013/2014 Konfidensielt A SØKNADSFRIST: 1. FEBRUAR 13 Vedlegg til web-søknad Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 13/14 1 PERSONALIA Fornamn, etternamn: Fødsels- og personnummer: Adresse:

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Namning av vegar i Fræna Kommune

Namning av vegar i Fræna Kommune Namning av vegar i Fræna Kommune Mange bustadar i Fræna manglar adresse med vegnamn og husnummer. Etter innspel frå naudetatane, samt føringar frå sentrale styringsmakter, gjer at vi må sørgje for at alle

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER

SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER LES DETTE NØYE FØR DU FYLLER UT SKJEMAET Alle postane i skademeldinga må fyllast ut fullstendig og så nøyaktig som mogleg, og om du beskriv legemiddelskaden og følgjene av

Detaljer

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012. Fagenhet Videregående opplæring

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012. Fagenhet Videregående opplæring Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012 Fagenhet Videregående opplæring Søkere fra ungdomsskolen 2 1. inntak 6936 søkere m/ungdomsrett fikk tilbud om skoleplass 91 % av søkere fikk sitt 1.ønske

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Aon Norway Bergen. Øygarden kommune. Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013

Aon Norway Bergen. Øygarden kommune. Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013 Aon Norway Bergen Øygarden kommune Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013 Barneulukke dekningar og forsikringssummar Forsikringsvilkåra, som gjeld til ein kvar tid, er overordna

Detaljer

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle

Detaljer

Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland 2013. 3. mars 2013. kl. 23.59 på vigo.no

Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland 2013. 3. mars 2013. kl. 23.59 på vigo.no Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland 203 Søknadsfrist 3. mars 203 kl. 23.59 på vigo.no Sentrum Fagoppl.- kontoret Fotgjengarundergang Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter Vestre Strømkaien

Detaljer

NYE RUTINAR I SAMBAND MED INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1.FEBRUAR.

NYE RUTINAR I SAMBAND MED INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1.FEBRUAR. NYE RUTINAR I SAMBAND MED INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1.FEBRUAR. Det er kome ny forskrift til Opplæringslova kap 6. «Inntak til vidaregåande opplæring» som gjeld frå 01.09.2013. Dette inneber mellom

Detaljer

Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane for skoleåret 2012/2013

Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane for skoleåret 2012/2013 rundskriv nr. 02/13 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 07.01.2013 1353/2013/ - Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane for skoleåret 2012/2013 Det er no

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få tak i

Detaljer

Skuleåret 2017/2018.

Skuleåret 2017/2018. Skuleåret 2017/2018 www.fylkesmannen.no/oppland Innhald Innleiing... 3 Kva kan du klage på?... 3 Kven kan klage på karakter?... 3 Når er klagefristen?... 3 Før du klagar... 3 Korleis klagar du?... 3 Kva

Detaljer

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygda, har rett på foreldrepengar eller eingongsstønad. Du finn meir informasjon

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Samandrag av dei viktigaste punkta i prognoseinntaket 2013. Totalt søkjartal frå Hordaland 19 173 Søkjarar med Ungdomsrett: 18 021 Total auke

Detaljer

Søkerinformasjon 2007

Søkerinformasjon 2007 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE Søkerinformasjon Videregående opplæring i Akershus Inntak til skole Formidling til læreplass Til deg som har søkt videregående opplæring i Akershus I dette heftet finner du informasjon

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer