Informasjon om inntak til vidaregåande skule. E-post: Svargaranti: 24 timar på kvardagar (mottatt før kl. 12.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om inntak til vidaregåande skule. E-post: inntak@hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar (mottatt før kl. 12."

Transkript

1 Informasjon om inntak til vidaregåande skule E-post: Svargaranti: 2 timar på kvardagar (mottatt før kl på fredagar) 20

2 Inntakskontoret Besøksadresse: Fylkeshuset, Agnes Mowinckels gate 5, Bergen Postadresse: Hordaland fylkeskommune Inntakskontoret Postboks Bergen Telefon-/ekspedisjonstider: I inntaksperioden 7. juli 29. august: kl og I perioden 5. mai. juli: kl Når du eller foreldra dine kontakter Inntakskontoret må det alltid opplysast fullt fødsels- og personnummer som ID. Dette er gjort for at ikkje alle skal få opplysningar om søknaden din. I tillegg er det slik at data-basen vår har mange søkjarar/elevar med same namn. Svargaranti på e-post: 2 timar på kvardagar (E-post som blir mottatt etter kl på fredager, blir som hovudregel svara på måndagen etter) E-post: Internett: Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter Jernbanestasjonen Sentrum Legevakten Fotgjengarundergang Vestre Strømkaien Fylkeshuset Sentrum Lars Hilles gate Inntakskontoret Agnes Mowinckels gt. Fjøsangerveien Vestre Strømkaien Fagoppl. kontoret OT/PPT Bergen maritime vgs. Lars Hilles gate Høgskolen i Bergen mot Danmarks plass Samordna opptak Høgskolar/Universitet Nygårdsgaten, Florida

3 Takk for søknaden din til vidaregåande skular i Hordaland Svein Heggheim Fylkesdirektør for opplæring I dette heftet finn du informasjon om korleis inntaket til dei vidaregåande skulane er organisert. Du finn mellom anna svar på kor mange inntaksomganger det er til dei vidaregåande skulane, og kor tid desse er. Viktige svarfristar og mykje anna nyttig informasjon som du ønskjer å ha både før og etter at du har fått inntaksresultatet. Vi arbeider for di framtid, og du kan sjølvsagt kontakte oss alle kvardagar i heile sommar, både på e-post, telefon eller ved personleg frammøte på Inntakskontoret. Det siste er ofte det beste, særleg om du ikkje har fått plass ved. inntaksomgang, og treng meir utfyllande informasjon om sjansane dine vidare, t.d. ved å føre opp fleire skular/kurs. Nils Skavhellen Inntaksleiar Dersom du tek vare på dette heftet trur vi at du slepp å kontakte oss i sommar og heller bruke tida til å nyte ferien. Skulle du likevel ha trong til å kontakte oss, skal du vite at vi som arbeider på Inntakskontoret vil gjere vårt beste for at du skal få svar på spørsmåla du har om inntaket til vidaregåande skular. Merk særleg vår svar-garanti på 2 timar på kvardagar om du nyttar e-postadressa vår. OBS! Har du registrert rett mobilnummer på vigo. no? Dette er viktig fordi vi sender tekstmelding til deg når inntaksresultatet er klart, eller ved annan viktig informasjon. Dersom du har endra nummer etter at du søkte, kan du gå inn på vigo. no, og skrive inn det nye nummeret ditt. Du må også kontakte MinId slik at passord til vigo.no blir sendt til det nye nummeret ditt. Sjå side. Dette heftet finn du også på internettadressa hordaland.no, og deretter vidare til Opplæring og Inntak. Lukke til med inntaksresultatet Registrer svaret ditt på vigo.no i god tid før svarfristen går ut, elles mister du plassen din GOD SOMMAR! Viktige internettsider: Her finn du m.a. inntaksresultatet, og her skal du svare på om tek imot tilbod om plass/venteliste. Hordaland fylkeskommune si heimeside m.a. til vidaregåande opplæring, med link til dei vidaregåande skulane. Generell informasjon om vidaregåande opplæring

4 NB 7 Inntakskalenderen Husk! 20 * 2. / Oktober OBS! Svarregistreringar bør gjerast frå PC Svar frå ipad kan vere meir usikkert, særleg frå utlandet Sundag Sundag Sundag g Melding om at. inntaksomgang er ferdig blir sendt på sms. Deretter må du gå inn på vigo.no for å sjå inntaksresultatet, og svare på om du tek imot det tilbodet du får. Dersom du av ein eller annan grunn ikkje mottar sms, t.d. om du er på ferie i utlandet, kan du sjølvsagt sjå inntaksresultatet på vigo.no om du elles har dei naudsynte kodar/passord frå MinId. Pålogging til vigo.no skjer på same måte som ved innsøking. Søkjarar som ikkje har opplyst mobilnummer får melding om inntaksresultatet i posten. Merk at du ikkje kan sjå endringar på ventelistene før 2. inntaks-omgang er ferdig den. august. 7 Sundag og vidare i og og skoleåret vidare i skoleåret vidare i skoleåret April April og vidare i skoleåret Mai Mai 5 Oktober Oktober April Mai 2 29 og vidare i skoleåret 5 Svarfrist. inntaksomgang. Dersom du ikkje har registrert svaret ditt på vigo.no før. juli kl. 2.50, mister du automatisk tildelt plass og blir stroken frå eventuelle ventelister. Vi oppmodar om at du også registrerer Nei-svar, så slepp du å få mange tekstmeldingar der vi minner deg om svarfristen. April Mai Melding om at 2. inntaksomgang er ferdig blir sendt på sms. Meldinga blir berre sendt til dei som får plass, men du kan frå same dato sjå eventuelle endringar på ventelistene frå. inntaksomgang. Bruk vigo.no for svarregistrering. Svarfrist 2. inntaksomgang. Manglande svar blir rekna som Nei-svar. Merk at dersom du har fått plass på høgare prioritert ønskje ved 2. inntaksomgang, så har du automatisk mista plassen du fekk ved. inntaksomgang. Grunnen til dette er at du ved. inntaksomgang svara JA til å stå på venteliste til høgare prioritert ønskje. Oktober Melding om at. inntaksomgang er ferdig blir sendt på sms. Melding blir berre sendt til dei som får plass. Bruk vigo.no for svarregistrering. Merk at du etter skule start berre kan få plass på høgare prioritert utdanningsprogram/ programområde, ikkje på høgare prioritert skule. Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag 0 Sundag Onsdag Onsdag Onsdag 2 29 og vidare i skoleåret 5 April. inntaksomgang inntaksomgang. inntaksomgang Skulestart 7 Onsdag Sundag 8. skuledag for elevane. Alle skulane tek til måndag 8. august. Nærare melding om kor tid du skal møte vil som hovudregel bli gitt på vigo.no når du får tilbod om plass eller på skulen si heimeside. Merk deg at du ikkje kan rekne med å få fri til feriereiser ved skulestart. Tilbodet om skuleplass gjeld berre for. skuledag. Det er ditt ansvar å møte på skulen til rett dag/tid. Dersom du ikkje møter. skuledag, og ikkje har fått formell skriftleg permisjon frå skulen, har du ikkje rett til å få tilbake plassen dersom du møter fram seinare. Du vil som hovudregel også bli plassert nederst på evt. venteliste før skulen/inntakskontoret kan gi deg nytt tilbod om plass. 7 Onsdag Sundag Sundag Sundag November November 2 29 og vidare i skoleåret 5 April 7 Onsdag November 5 5 Sundag November Sundag ai Onsdag Sundag November November gust April Mai Oktober Onsdag Oppfylling av ledige elevplassar. Dei ledige plass ane i Bergen blir fylte opp frå Inntakskontoret f.o.m. 2. august. I resten av fylket fyller den einskilde skule opp dei ledige elevplassane. Merk at du ikkje får tilbod om plass ved høgare prioritert skule på same utdanningsprogram eller programområde sjølv om det blir ledig plass etter skulestart. Sjå elles informasjon på hordaland.no frå ca. 6. august om inntak av elevar etter skulestart i Bergen. Opplæringsavdelinga v/inntakskontoret har det formelle ansvaret for inntak av elevar, men førespurnad om plass skal rettast til den einskilde skule. 5 5 Sluttar du i vidaregåande skule. november eller seinare, har du brukt eitt år av opplæringsretten din. Du kan då risikere at du ikkje får fullført vidaregåande opplæring med kompetanse. Nærare informasjon får du på Inntakskontoret eller m.a. på nettstaden vilbli.no

5 Generell informasjon Husk alltid å opplyse fullt fødsels- og personnummer når du tek kontakt med Inntakskontoret Svar på søknaden om inntak til vidaregåande skule Det er tre inntaksomgangar før skulestart (sjå inntakskalender side ). Ved. inntaksomgang får alle søkjarar melding om inntaksresultatet, på sms eller i brev. Hovudregelen er at alle som har opplyst mobilnummer får ei tekstmelding som seier at inntaket til vidaregåande skular i Hordaland er ferdig. Ved å gå inn på vigo.no vil du finne inntaksresultatet. Det er også her du skal svare på om du tek imot tilbod om plass eller ikkje, og om du eventuelt vil stå på venteliste til høgare skule-/kursønskje eller til alle ønskja dine dersom du ikkje har fått tilbod om plass. Dersom du ikkje har opplyst mobilnummer vil du få skriftleg melding om inntaksresultatet. Når du skal svare på om du vil ta imot plass eller ikkje, kan du registrere svaret ditt på vigo.no, eller du kan sende tilbake svardelen på meldingskortet. Dersom du sender ulike svar på internett og svarkort, er det internettsvaret som blir det gyldige svaret ditt. Viktig: Dersom du har fått nytt mobilnummer etter at du registrerte søknaden din, må du gå inn på vigo. no og endre mobilnummeret ditt. Du må også ta kontakt med MinId slik at passord til vigo.no blir sendt til det nye nummeret. Svar-registrering. og 2. inntaksomgang Dersom du har fått plass på første skule-/kursønskje skal du svare Ja eller Nei til om du tek imot plassen. Eventuelle lågare skule-/kursønskje er i slike høve ikkje vurderte, og du står sjølvsagt heller ikkje på venteliste til desse. Svarar du Nei til plassen som du har som ønskje, har du ikkje rett på nytt tilbod seinare i sommer. Dersom du ikkje har fått plass på første skule-/kursønskje, men på eit lågare prioritert ønskje, skal du svare Ja eller Nei til om du tek imot denne plassen. Dessutan skal du svare Ja eller Nei til om du framleis ønskjer å stå på venteliste. Merk at du sjølvsagt kan svare Ja til plass og Ja til venteliste. Når du registrerer svaret på internett, kan du endre svaret ditt så mange gongar du ønskjer heilt fram til svarfristen går ut. Dersom du ikkje har fått plass, må du svare Ja eller Nei til om du framleis vil stå på venteliste. Utan slikt svar etter. inntaksomgang blir søknaden din ikkje med i 2. og. inntaksomgang. Du må svare Ja eller Nei til å stå på venteliste. Svaret du gir gjeld for alle skular/kursønske der du står på venteliste. Telefonnr. til MinId: Tlf Frå utlandet: E-post: 5

6 Dersom du likevel ønskjer å stryke eitt eller fleire ønskje, kan du kontakte Inntakskontoret på e-post eller ved personleg frammøte. Vi kan ikkje registrere slike ønskje over telefon. Husk alltid å opplyse fullt fødsels- og personnummer når du kontaktar Inntakskontoret på e-post eller telefon. Svar-registrering. inntaksomgang Du treng berre registrere NEI-svar etter. inntaksomgang. Dersom du tek imot plassen kan du gjerne svare JA, men det viktigaste er at du møter på skulen til opplyst tidspunkt måndag 8. august. Ventelistene etter skulestart Merk at du etter. inntaksomgang ikkje lenger står på venteliste til høgare skuleval ved same utdanningsprogram/programområde der du tidlegare har fått plass. Ventelisteplassering på vigo.no gjeld såleis ikkje etter. inntaksomgang. Døme : Har du fått plass på kursønskje og skuleønske står du ikkje lenger på venteliste til skuleønskje og 2. Døme 2: Har du fått plass på kursønskje 2 står du framleis på venteliste til alle skular du har søkt på kursønskje. Registrering av svar før inntaksmelding er mottatt (førehandsvar) Dersom du har vanskar med nettilgang i sommar, kan du i perioden 5. juni til 0. juni gå inn på vigo. no og registrere svaret ditt. På dette tidspunktet veit du ikkje kva tilbod du får, men det er likevel betre å svare Ja til plass og Ja til venteliste enn å miste plassen på grunn av manglande svar. I den ordinære svarperioden, 7.. juli, kan du likevel gå inn og endre svaret ditt dersom du ønskjer det. Svarfristar På Inntakskalenderen, side i dette heftet, ser du kva datoar som du kan rekne som svarfristar for., 2. og. inntaksomgang. Når du får melding om inntaksresultatet er det likevel viktig å sjå etter kva som er svarfristen for den einskilde inntaksomgang. Svar bør sendast frå PC. Om ipad-svar kjem fram, kan vere meir usikkert, særleg frå utlandet. Vi rår til at du registrerer svaret ditt på vigo.no så snart inntaksresultatet er klart så kan du evt. endre svaret ditt før svarfristen går ut om du skiftar meining. Dersom du ikkje held svarfristen vil søknaden din bli stoppa, og du mister tilbod om plass eller venteliste. 6

7 Atterhald til melding om plass Elevplass kan trekkjast tilbake dersom det har skjedd saksbehandlingsfeil ved Inntakskontoret, eller du sjølv har ført opp kurs som du ikkje er kvalifisert til å søkje. Dessutan kan du bli overført til annan skule i inntaksperioden dersom den skulen du har fått plass ved ikkje kan tilby det framandspråket du har hatt i ungdomsskulen eller i Vg studiespesialiserande utdanningsprogram. Plass kan også trekkjast tilbake i løpet av sommaren, og i nokre få høve etter skulestart, dersom elevgrunnlaget blir for lite til at kurset kan setjast i gang som planlagt. Klageadgang Dersom du meiner at søknaden din ikkje er behandla i samsvar med retningslinjene i inntaksforskrifta, kan du innan tre veker etter at inntaksresultatet er kjent, ca. 7. juli, klage skriftleg over avgjerda. Vi vil rå til at du tek kontakt med Inntakskontoret før klage blir sendt. Eventuell klage må grunngjevast nøye. Inntaket blir gjort på grunnlag av karakterpoeng frå kompetansegjevande utdaning. Dersom du har for lite poeng for inntak til ein bestemt skule eller kurs, er dette ikkje formelt klagegrunnlag. Ventelisteplassering Vi gjer merksame på at opplyst ventelisteplassering kan bli endra til høgare nummer ved ein seinare inntaksomgang. Hovudgrunnane til at dette kan skje er at søkjarar har fått medhald i klagebehandling av karakterar, eller at nye søkjarar har flyttar til Hordaland saman med foreldre i inntaksperioden. Endring i ventelisteplassering «feil veg» skjer sjeldan, og som oftast til kurs med høg nedre poenggrense og få plassar. Skulestart Alle vidaregåande skular i Hordaland tek til 8. august, men fram møtetid kan variere frå skule til skule, og frå kurs til kurs, også på same skule. Sjå nærare om frammøtetid på vigo.no eller heimesida til skulen som du har fått plass ved. Tilbodet om elevplass gjeld berre for den dagen skulen startar. Dersom du ikkje møter fram til. skuledag blir du stroken som elev, og du kan ikkje krevje å få tilbake plassen seinare. Har du gyldig fråværsgrunn (sjukdom eller annan sosial grunn, dokumentert av lege eller offentleg instans) må du varsle skulen seinast første skuledag. Melding om fråvær må gjevast til skulen over telefon eller e-post, og dokumentasjon må leverast første frammøtedag. Utan dokumentasjon kan du ikkje rekne med å få behalde tildelt plass. Du kan ikkje rekne med å få fri til feriereiser ved skulestart. Det er den einskilde skule som i kvart høve vurderer søknad om evt. permisjon ved skulestart. Kriteria for permisjon er strenge. Utan skriftleg permisjon frå skulen vil du miste tildelt plass dersom du ikkje møter. skuledag. Dette gjeld også om du «berre» kjem ein dag eller to for seint. Merk at du ikkje kan krevje å få plassen din tilbake dersom du møter etter skulestart, og ikkje har fått skriftleg permisjon frå skulen. Du vil bli plassert nederst på evt. venteliste ved det kurset du har fått plass på før Inntakskontoret/skulen kan gje deg nytt tilbod om plass. Dersom du møter fram til skulestart, men deretter uteblir dei to følgjande skuledagane, vil du også miste plassen utan nærare varsel. Same reglar som ovanfor om manglande frammøte. skuledag vil gjelde dersom du seinare møter fram på skulen. Gyldig fråværsgrunn må gjevast til skulen over telefon/e-post frå første fråværsdag, og seinare dokumenterast skriftleg. 7

8 Inntakskontoret har ikkje høve til å gi elevar utsetjing ved skulestart eller fri i skuleåret. Søknad om dette må sendast til den einskilde skule. Innvilga søknad skal vere underteikna av rektor, eller ein som har fullmakt frå rektor. Inntak av elevar ETTER skulestart Det kan bli ledige plassar ved ein del kurs etter skulestart. Grunnen til dette er som oftast at elevar ikkje møter fram til skulestart. Dersom det er venteliste til eit kurs med ledig plass skal denne følgjast før vi kan tilby plass til andre interesserte. For skulane i Bergen er det Inntakskontoret som tar inn elevar til ledige plassar. Dette vil for det meste bli gjort samla to dagar i veke /5. Sjå nærare informasjon på hordaland.no frå ca.. august. Frå. september er inntaket formelt avslutta, og det er skulane som tek inn elevar til eventuelle ledige plassar. Merk likevel at det er svært få ledige plassar ved skulane i Bergen på dette tidspunktet. Skular utanfor Bergen kommune tek inn elevar sjølv etter at dei har fått oversyn over ledige plassar. Dette vil vanlegvis vere eit par dagar etter skulestart. Sjå også inntakskalenderen side. Det har inga hensikt å møte direkte på skulen for å få plass ved skulestart. Inntakskontoret/skulen skal følgje ventelista heilt fram til. september. Formelt sett er det Inntakskontoret som også har ansvaret for inntak i skuleåret. Dersom du får avslag på søknad om plass ved ein aktuell skule i skuleåret, kan dette påklagast skriftleg til Inntakskontoret, med mindre grunnen til avslaget er at skulen ikkje har ledig plass. Som hovudregel vil det vere for seint å byrje på eit nytt utdanningsprogram/programområde to-tre veker etter skulestart. 8

9 Spørsmål og svar Husk alltid å opplyse fullt fødsels- og personnummer når du tek kontakt med Inntakskontoret Ofte stilte spørsmåi FØR inntaksresultatet er sendt ut Eg angrar på det eg har søkt, kan eg få endre søknadsprioriteringa mi før. inntaksomgang er ferdig? Hovudregelen er at det berre kan søkjast om omprioritering i perioden 5. april 5. juni. Dersom det har oppstått ein heilt spesiell situasjon, som til dømes flytting, sjukdom eller sterke sosiale grunnar, kan du sende ein skriftleg søknad om omprioritering av søknaden etter at fristen er ute. Grunngjeving for søknaden må dokumenterast, t.d. med legeattest eller at det er meldt flytting i folkeregisteret. Etter 25. juni blir ingen søknader omprioriterte, uansett årsak, men det kan i særskilte høve søkjast om dette etter at. inntaksomgang er ferdig. Fødsels- og personnummer må alltid opplysast når du sender brev til Inntakskontoret. Eg har søkt vidaregåande kurs 2 og, men får for dårlege karakterar til å vere kvalifisert for inntak til desse kursa. Kva kan eg gjere? Ta kontakt med rådgjevar på skulen din snarast mogleg eller med Inntakskontoret, eller send søknad om omprioritering til kurs du er kvalifisert for til e-postadressa snarast. Eg har reist på ferie når melding om inntaksresultatet kjem. Korleis skal eg kunne svare på om eg tek imot plassen? Sidan du får melding på sms når inntaksresultatet er klårt, og du som hovudregel skal svare på vigo.no, er dette problemet ikkje særleg stort. Dersom du ikkje har med eigen PC på ferie vil du alltid kunne finne ein internettkafé eller liknande. Du kan også kontakte Inntakskontoret på e-post eller telefon. Merk at du ikkje treng å vente til du har mottatt SMS frå oss om at inntaksresultatet er klart. Ikkje alle tekstmeldingar til utlandet når fram. Frå 7. juli kan du uansett finne inntaksresultatet på vigo.no sjølv om du ikkje har mottatt tekstmelding om dette. Du kan også registrere førehandssvar på vigo.no i perioden 5. juni til 0. juni. Sjå side 6. Er det sant at inntaket til dei vidaregåande skolane blir gjort på bakgrunn av karakterane eg fekk til. termin inneverande skuleår? Nei, det er standpunkt og eksamenskarakterane dine på vitnemålet ditt frå 0. klassse, eller kompetansebeviset frå vidaregåande skular, som er poeng gjevande. Terminkarakterane frå. termin har ingen betydning, med mindre det oppstår ein heilt spesiell situasjon som t.d. streik ved skulane. Kor mange strykkarakterar kan eg ha og likevel få plass i Vg2 og Vg? Hovudregelen er at du ikkje kan ha meir enn to strykkarakterar. Med «Ikkje vurdering» i faget «Prosjekt til fordjupning», vil du ikkje vera kvalifisert til høgare kursnivå sjølv om du har bestått dei andre faga. Sjå elles detaljert informasjon om dette på hordaland.no og deretter vidare til opplæring og Inntak Er det mogleg å få vite inntaksresultatet før dei datoane som er opplyste i inntakskalenderen? Nei. 9

10 Ofte stilte spørsmåi ETTER at inntaksresultatet er sendt ut Er Inntakskontokret ope heile sommaren? Ja, sjølvsagt er vi det. Sjå opningstider framme i dette heftet. Kva skjer dersom eg ikkje får tilbod om skuleplass ved. inntaksomgang? Alle søkjarar med formell opplæringsrett (Ungdomsrett) vil få eit skule-/kurstilbod før skulestart. Dersom du ikkje får tilbod ved. inntaksomgang rår vi til at du tek personleg kontakt med Inntakskontoret for informasjon. Mellom anna kan det vere aktuelt å føre opp fleire kurs, eller føre opp fleire skular under kvart kurs du har søkt. Dersom eg svarar Nei til første-ønsket mitt, vil eg då få nytt tilbod på lågare prioriterte ønskje seinare i inntaksperioden? NEI. Dersom eg svarar Ja til plass og Ja til å stå på venteliste, kan eg då velgje kva plass eg vil ha dersom eg får plass på høgare prioritert ønskje ved 2. eller. inntaksomgang? Nei. Når du får plass på høgare prioritert ønskje, mister du automatisk tilbod som er gitt tidlegare på lågare prioritert ønskje. Korleis blir poengsummen min rekna ut?!! Alle karakterar, standpunkt-/ eksamenskarakterar frå kompetansegjevande kurs, blir summerte og dividert på tal-karakterar. Snittkarakteren blir deretter multi plisert med 0, og dette blir den poeng summen du konkurrerer med i inntaket. Døme: Dersom du har karakteren i alle fag blir karakterpoengsummen din i inntaket 0 poeng. Desse retningslinjene gjeld uansett om du søkjer til Vg med ungdomsskulekarakterane dine, eller til Vg2 og Vg. Tilleggspoeng Søkjar med folkeregistrert adresse i Hordaland pr.. mars 20 får 200 tilleggspoeng. Poengsummen som du ser på vigo.no vil difor starte med 200 poeng, og deretter kjem karakterpoenga. Ingen andre tilleggspoeng blir gitt, med unntak av ferdighetspoeng innanfor VgI Idrettsfag/ Musikk, dans og drama. Kven får plassen dersom det er fleire søkjarar med same poengsum? Dersom fleire søkjarar står likt i konkurransen om den/dei siste plassane, blir det nytta maskinell loddtrekning for å avgjere kven som får tilbod om plass og kven som blir første på ventelista. I praksis skjer dette svært sjeldan, men kan skje til kurs med mange søkjarar og få elevplassar. Kva poenggrenser er det for inntak til dei ulike skular/kurs? Poenggrensene endrar seg mellom inntaksomgangane. Vi har ikkje kapasitet til å utarbeide eit poengoversyn etter kvar inntaksomgang. For einskilde skular/kurs kan du likevel få opplyst dette, men vi må be om å få slike førespurnader på e post. Det vil ta for lang tid å finne fram dette mens du ventar i telefonen. Poengsummen i seg sjølv er ikkje så viktig sidan det er plasseringa på ventelista som seier noko om sjansane dine til å få plass. Slik informasjon ønskjer vi helst å gje ved personleg frammøte på Inntakskontoret, sidan det er vanskeleg å gje god informasjon på telefon og e-post. Kan Inntakskontoret hjelpe til med at eg blir plassert i same klasse som den/dei eg ønskjer å gå i klasse med på vidaregåande skule eller den/dei eg ikkje vil gå i same klasse med? Nei. Det er skulane som plasserer elevane i klasse, og det kan vere vanskeleg for dei å ta omsyn til alle ønskje om klasseplassering. Uansett må slike ønskje rettast skriftleg til den einskilde skule. 0

11 Eg har for lite poeng til å få plass ved det kurset eller den skulen eg ønskjer. Kva kan eg gjere for å få tilleggspoeng til neste år? Det er diverre svært lite du kan gjere, bortsett frå å prøve å forbetre karakterane dine. Du får ikkje lenger tilleggspoeng ved søknad til vidaregåande opplæring uansett om du arbeider eller går på annan skule. Eg veit at Inntakskontoret har adresse i Agnes Mowinckels gate nr. 5, men kor i Bergen er dette? Du finn oss i 6. etasje i Fylkeshuset, som er den lysebrune høgblokka rett over gata frå Bystasjonen eller like før du kjem til Legevakta. Er du mindre kjent i Bergen tek du utgangspunkt frå Bystasjonen, og brukar fotgjengarundergangen mot sør. Deretter tek du til venstre og ca. 00 meter lenger framme finn du oss. Sjå også kart side 2. Kan eg endre på søknadsprioriteringa etter. inntaksomgang? Som hovudregel er det ikkje mogleg å endre prioriteringa fordi dette kan gå ut over andre søkjarar. Førespurnad om endring blir likevel behandla indivi duelt. Dersom det er lite søkjarar til eit kurs, eller det er ledige plassar, vil søknader om omprioritering bli innvilga. Kan eg sjå endringar på ventelista i perioden mellom inntaksomgangane? Nei, det må alltid gjerast eit nytt inntak før det blir endringar på ventelista.

12 Kan eg byte skuleplass med ein annan søkjar? NEI. Er det vanskeleg å få kontakt med Inntakskontoret på telefonen? Dei første dagane etter kvart inntak, og dei to siste vekene før skulestart, er det mange som ringjer oss. Vi tilrår difor at du bruker e-post. Elles er det stort sett lita ventetid på telefonen.med e-post får du svar på kvardagar innan 2 timar, som oftast tid legare. Må eg ha timeavtale dersom eg vil snakke personleg med ein rådgjevar på Inntakskontoret? Nei, det er sjelden det er meir enn 0 minuttar ventetid som oftast mykje mindre. Kvifor må Inntakskontoret ha fullt fødselsog personnummer for å kunne seie noko om søknaden min på telefonen, eller når eg sender e-post? Grunnen til dette er at opplysningar om skulesøknaden din ikkje skal kunne opplysast til andre enn deg sjølv eller den du gir fullmakt. Dette er din tryggleik for at andre ikkje får opplysningar om deg. Mange veit sikkert kor tid du er født, men dei har ikkje rett til å få vite noko om søknaden din for det. Kan eg søkje om permisjon etter at eg har fått tilbod om plass? Du kan søkje permisjon dersom det er særlege grunnar som gjer at du ikkje kan ta imot den plassen du har fått tilbod om. Dette kan vere sjukdom, graviditet, omsorg for barn, militærteneste eller spesielle sosiale årsaker. Dersom du ønskjer å ta eitt år på skule i utlandet som utvekslingselev, 2

13 skal du ikkje søkje formell permisjon. Dette fordi eit skuleår i utlandet ofte gir kompetanse for inntak til høgare kursnivå når du kjem heim. Får eg stipend når eg er elev i vidaregåande skule? Ta kontakt med Lånekassen for informasjon. Kva rettar har eg til vidaregåande opplæring? Informasjon finn du på hordaland.no, og deretter vidare til Opplæring og Inntak. Må eg betale reiseutgifter mellom heim og skule? Les meir på skyss.no. Sjå også baksida av dette heftet. Elev-PC i offentleg vidaregåande skule!! Det er innført ei ordning med obligatorisk berbar pc for elevar i vidaregåande skule. Meir informasjon om ordninga finn du på hordaland.no under vidare gåande opplæring elev.

14 Adresseliste Oppfølgingstenesta/PPT i Hordaland Område Adresse Telefon Bergen Sentrum/Vest og kommunane Fjell, Sund, Øygarden og Askøy Bergen Sør og kommunane Os, Fusa, Tysnes og Austevoll Bergen Nord, Samnanger og alle kommunar i Nordhordland Hardanger/Voss Besøksadr.: Agnes Mowinckels gt. 6, Bergen Postadr.: Hordaland fylkeskommune, OT / PPT Postboks 7900, 5020 BERGEN OT / PPT Nesttun: Besøksadr.: Østre Nesttunvei 20, 522 Nesttun Postadr.: Postboks 8 Nesttun, 5852 BERGEN E-post: Myrdalsvegen 22, 5 NYBORG E-post: OT / PPT Voss: Besøksadr./Postadr.: Miltzows gata 2, Voss Postadr.: Postboks 222, 5700 VOSS E-post: Telefon Telefon Telefon Telefon Kontorstad Kvam Besøks-/Postadresse: Grovabrotet 8, 5600 Norheimsund E-post: Telefon Sunnhordland Kontorstad Etne OT / PPT Stord: Besøksadr.: Sævegen 2, Leirvik Postadr.: Postboks 67, 50 STORD E-post: Besøksadr.: Skakke-senteret, Enge Postadr.: Postboks 27, 559 ETNE E-post: Telefon Telefon Kontorstad Odda Besøksadr.: Odda vidaregåande skule Postadr.: 5750 ODDA E-post: Telefon Søkjarhandboka er utgitt av Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune, Inntakskontoret Redaktør: Nils Skavhellen Omslaget er laga av Marie Lie Jensen, Langhaugen videregående skole Skrifter: Flama, designet av Mario Feliciano og Arial Illustrasjonsbileter: Thinkstock Opplag: Grafisk produksjon: Bodoni Bergen 20

15 Er du registrert med rett mobilnummer i Vigo.no? Dersom du har søkt vidaregåande skular eller læreplass for neste skuleår er det viktig at du står registrert med rett mobilnummer i vigo.no. Dersom du har skifta mobilnummer etter. mars, er det svært viktig at du går inn på vigo.no og endrar nummeret. Du må også ta kontakt med MinId ( ) slik at passord blir sendt til rett telefonnummer. Gjer dette no, så slepp du å miste viktig informasjon om skuleplass/læreplass til sommaren.

16

Informasjon om inntaket til vidaregåande skular

Informasjon om inntaket til vidaregåande skular Informasjon om inntaket til vidaregåande skular E-post: inntak@hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar fram til skulestart (mottatt før kl. 12.00 på fredagar) 2015 N S Inntakskontoret Besøksadresse Fylkeshuset,

Detaljer

Informasjon om inntak til vidaregåande skole. E-post: inntak@hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar (mottatt før kl.

Informasjon om inntak til vidaregåande skole. E-post: inntak@hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar (mottatt før kl. Informasjon om inntak til vidaregåande skole E-post: inntak@hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar (mottatt før kl. 200 på fredagar) 203 Inntakskontoret Besøksadresse: Fylkeshuset, Agnes Mowinckels

Detaljer

Informasjon om inntaket til vidaregåande skular 2017

Informasjon om inntaket til vidaregåande skular 2017 Informasjon om inntaket til vidaregåande skular 2017 E-post: inntak@hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar i perioden 10. juli til 11. august* (*mottatt før kl. 12.00 på fredagar) 2017 N S Inntakskontoret

Detaljer

E-post: inntak@hfk.no. Svargaranti: 24 timar på kvardagar. Informasjon. om inntak til

E-post: inntak@hfk.no. Svargaranti: 24 timar på kvardagar. Informasjon. om inntak til E-post: inntak@hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar Informasjon om inntak til Vidaregåande skole202 Inntakskontoret Besøksadresse: Fylkeshuset, Agnes Mowinckels gate 5, Bergen Postadresse: Hordaland

Detaljer

E-post: inntak@post.hfk.no. Svargaranti: 24 timar på kvardagar. Informasjon. om inntak til

E-post: inntak@post.hfk.no. Svargaranti: 24 timar på kvardagar. Informasjon. om inntak til E-post: inntak@post.hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar Informasjon om inntak til Vidaregåande skole20 Inntakskontoret Besøksadresse: Fylkeshuset, Agnes Mowinckels gate 5, Bergen Postadresse: Hordaland

Detaljer

Viktig informasjon om inntaket til vidaregåande skular 2018

Viktig informasjon om inntaket til vidaregåande skular 2018 Viktig informasjon om inntaket til vidaregåande skular 2018 E-post: inntak@hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar i perioden 9. juli til 10. august* (*mottatt før kl. 12.00 på fredagar) 2018 N S Inntakskontoret

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Søking til skuleåret 2013-2014

Søking til skuleåret 2013-2014 Søking til skuleåret 2013-2014 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2012 Helse og sosialfag er endra til helse og oppvekstfag Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no,

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS 2006 SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS FAGOPPLÆRINGSKONTORET Ekspedisjonstider: 15. mai 14. september kl. 08.00 15.00 15. september 14. mai kl. 08.00 15.45 55 23 99 00 Faks: 55 23 99 09 Internett: http://fagbrev.invest.no

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget i Hordaland 08.12.2015 med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Hjemmel: Fastsett av fylkestinget i Hordaland 14.10.2014 med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Melding om administrative endringar i lokal forskrift om inntak og formidling

Melding om administrative endringar i lokal forskrift om inntak og formidling OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD Notat Dato: 10.10.2016 Arkivsak: 2015/10391-5 Saksbehandlar: sunschu Til: Frå: Utval for opplæring og helse Fylkesutvalet Fylkesrådmannen Melding om administrative

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedlegg 1 Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget 14.10.2014, med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole. Du

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune. Gjeld frå

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune. Gjeld frå om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Gjeld frå 1.1.2017 Heimel: Fastsett av fylkestinget i Hordaland 8.12.2015 med heimel i forskrift til opplæringslova av 23.6.2006 nr. 724

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer

OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD

OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD Notat Dato: 19.12.2016 Arkivsak: 2016/8071-2 Saksbehandlar: birhau Til: Frå: Utval for opplæring og helse Fylkesrådmannen Endring av lokal inntaksforskrift

Detaljer

Orientering om søking til vidaregåande opplæring skoleåret 2016/2017

Orientering om søking til vidaregåande opplæring skoleåret 2016/2017 rundskriv nr. 17/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Dei vidaregåande skolane i Møre og Oppfølgingstenesta i Møre og Dei private skolene i Møre og - Dato: Ref: 17.12.2015 82815/2015/062

Detaljer

Orientering om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret

Orientering om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret rundskriv nr. 01/17 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Oppfølgingstenesta i Møre og Romsdal - Dato: Dei private vidaregåande skolane

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune

Forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Gjeld frå 1.1.2018 Forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Heimel: Fastsett av fylkestinget i Hordaland 8.12.2015 med heimel i forskrift til opplæringslova av 23.6.2006

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 7. februar 2018 kl. 13.15 PDF-versjon 9. mars 2018 12.12.2017 nr. 2457 Forskrift om

Detaljer

Justering av tilbodsstrukturen, skuleåret 2015/2016

Justering av tilbodsstrukturen, skuleåret 2015/2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/3601-29 Saksbehandlar: Nils Skavhellen, Birthe Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 05.05.2015 Opplærings- og helseutvalet 12.05.2015

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Personnummer 6-17 Fortrinnsrett for søkjar med sterkt

Detaljer

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2017/2018

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2017/2018 Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2017/2018 lllustrasjon: Mia Fjeld Eriksen. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever Bjørnholt skole.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Høyringsframlegget til lokal inntaksforskrift er drøfta med rådgivarar og leiargruppa.

Høyringsframlegget til lokal inntaksforskrift er drøfta med rådgivarar og leiargruppa. Side 1 av 5 Flora vidaregåande skule Notat Sakshandsamar: Knut Chr. Clausen E-post: Knut.Christian.Clausen@sfj.no Tlf.: 57 75 79 02 Vår ref. Sak nr.: 13/721-14 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Telefon Personnummer

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet.

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet. rundskriv nr. 07/12 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 13.06.2012 36396/2012/062 - Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar for skoleåret 2011/2012 Inntak til

Detaljer

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/416-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 07.02.2017 Høyring- endringar i opplæringslova Direkte

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

10. trinn. Foreldremøte

10. trinn. Foreldremøte 10. trinn Foreldremøte 18.01.2016 INNHALD Presentasjon av ny rektor Våren på 10. trinn v/ Ragnhild Innsøkjing til VGS v/ Erling Våren på 10. trinn 23. 25. februar - Prøvemunnleg April - Heildagsprøvar

Detaljer

Jernbanestasjonen. Fjøsangerveien. Fagoppl.- kontoret OT/PPT. Nygårdsgaten, Florida. Postadresse: E-post: fagopplaering@hfk.no

Jernbanestasjonen. Fjøsangerveien. Fagoppl.- kontoret OT/PPT. Nygårdsgaten, Florida. Postadresse: E-post: fagopplaering@hfk.no Søkjarhandboka 20 Sentrum Fagoppl.- kontoret Fotgjengarundergang Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter Sentrum Vestre Strømkaien Fylkeshuset Lars Hilles gate Jernbanestasjonen Agnes Mowinckels gt. Fjøsangerveien

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

NYE RUTINAR I SAMBAND MED INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1.FEBRUAR.

NYE RUTINAR I SAMBAND MED INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1.FEBRUAR. NYE RUTINAR I SAMBAND MED INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1.FEBRUAR. Det er kome ny forskrift til Opplæringslova kap 6. «Inntak til vidaregåande opplæring» som gjeld frå 01.09.2013. Dette inneber mellom

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

TERTNES VIDEREGÅENDE SKOLE STUDIETILBOD SKULEÅRET FORELDREMØTE 30. JANUAR

TERTNES VIDEREGÅENDE SKOLE STUDIETILBOD SKULEÅRET FORELDREMØTE 30. JANUAR TERTNES VIDEREGÅENDE SKOLE STUDIETILBOD SKULEÅRET 2017-18 FORELDREMØTE 30. JANUAR STUDIESPESIALISERING Vg1 Vg2 Vg3 Fellesfag 30 timar/veke 15 timar/veke 15 timar/veke Programfag 15 timar/veke 15 timar/veke

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 526. Vurdering av prognoseinntaket til dei vidaregåande skolane, skoleåret 2009/2010

Kopi til: Arkivnr.: 526. Vurdering av prognoseinntaket til dei vidaregåande skolane, skoleåret 2009/2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Inntakskontoret NOTAT Til: Fylkesrådmannen Dato: 16. mars 2009 Frå: Opplæringdirektøren Arkivsak: 200902532-1/NSKA Kopi til: Arkivnr.: 526 Vurdering av prognoseinntaket

Detaljer

Inntak til vidaregåande skule for søkjarar med fortrinnsrett, søkjarar med rett til individuell handsaming og minoritetsspråklege søkjarar.

Inntak til vidaregåande skule for søkjarar med fortrinnsrett, søkjarar med rett til individuell handsaming og minoritetsspråklege søkjarar. Inntak til vidaregåande skule for søkjarar med fortrinnsrett, søkjarar med rett til individuell handsaming og minoritetsspråklege søkjarar. Søknadsfristen er 1.februar. Nytt for skuleåret 2017-2018: Alle

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Prosedyrar og rettleiar for NSSU

Prosedyrar og rettleiar for NSSU Prosedyrar og rettleiar for NSSU - Nettbasert sakshandsaming av søknad om spesialundervisning Innleiing Det er utvikla i Hordaland eit nettbasert program for sakshandsaming av søknadar om spesialundervisning.

Detaljer

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 INNHALD Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? 1 Kriteria for inntak på

Detaljer

Jernbanestasjonen. Fjøsangerveien. Fagoppl.- kontoret OT/PPT. Nygårdsgaten, Florida. Postadresse: E-post: fagopplaering@hfk.no

Jernbanestasjonen. Fjøsangerveien. Fagoppl.- kontoret OT/PPT. Nygårdsgaten, Florida. Postadresse: E-post: fagopplaering@hfk.no Søkjarhandboka 204 Sentrum Fagoppl.- kontoret Fotgjengarundergang Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter Sentrum Vestre Strømkaien Fylkeshuset Lars Hilles gate Jernbanestasjonen Agnes Mowinckels gt. Fjøsangerveien

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Skuleåret 2017/2018.

Skuleåret 2017/2018. Skuleåret 2017/2018 www.fylkesmannen.no/oppland Innhald Innleiing... 3 Kva kan du klage på?... 3 Kven kan klage på karakter?... 3 Når er klagefristen?... 3 Før du klagar... 3 Korleis klagar du?... 3 Kva

Detaljer

Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 2013/2014

Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 2013/2014 Konfidensielt A SØKNADSFRIST: 1. FEBRUAR 13 Vedlegg til web-søknad Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 13/14 1 PERSONALIA Fornamn, etternamn: Fødsels- og personnummer: Adresse:

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Regelverk og rutinar. Frammøte, varsel, eksamen, dokumentasjon, klage på vurdering

Regelverk og rutinar. Frammøte, varsel, eksamen, dokumentasjon, klage på vurdering Regelverk og rutinar Frammøte, varsel, eksamen, dokumentasjon, klage på vurdering 16.03.2017 1 Frammøte og fråvær Plikter og rettar. Eleven er pliktig til å møte presis til all opplæring og delta i all

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Samandrag av dei viktigaste punkta i prognoseinntaket 2013. Totalt søkjartal frå Hordaland 19 173 Søkjarar med Ungdomsrett: 18 021 Total auke

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.10.2017 131735/2017 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 13.11.2017 Fylkesrådmannens tilråding 14.11.2017 Fylkesutvalet 21.11.2017

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få tak i

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Velkomen som søkjar til vidaregåande skular i Hordaland

Velkomen som søkjar til vidaregåande skular i Hordaland Søkjarhandboka 2016 Velkomen som søkjar til vidaregåande skular i Hordaland Du står no framfor eit viktig val i høve til å velje vidaregåande opplæring. Går du i ungdomsskulen kan du velje mellom 13 utdanningsprogram.

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

Inntak på særskilt grunnlag

Inntak på særskilt grunnlag Inntak på særskilt grunnlag Del 9?! Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? Ikkje alle har dei same føresetnadene for å bli tekne inn i den vidaregåande skolen, eller

Detaljer

BRUKARRETTLEIING FOR KSYS

BRUKARRETTLEIING FOR KSYS BRUKARRETTLEIING FOR KSYS KSYS er «baksida» av www.kultursekken.no der all informasjon om skular vi nyttar til turnélegging ligg. 1. KORLEIS LOGGE PÅ: Kulturkontakten må logge seg inn på KSYS for å: -

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland 2013. 3. mars 2013. kl. 23.59 på vigo.no

Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland 2013. 3. mars 2013. kl. 23.59 på vigo.no Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland 203 Søknadsfrist 3. mars 203 kl. 23.59 på vigo.no Sentrum Fagoppl.- kontoret Fotgjengarundergang Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter Vestre Strømkaien

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

REVIDERING AV REGLEMENTET FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REVIDERING AV REGLEMENTET FOR FAGSKOLANE I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-74 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 20.11.2012 REVIDERING AV REGLEMENTET

Detaljer

Søkerinformasjon 2007

Søkerinformasjon 2007 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE Søkerinformasjon Videregående opplæring i Akershus Inntak til skole Formidling til læreplass Til deg som har søkt videregående opplæring i Akershus I dette heftet finner du informasjon

Detaljer

Hvordan gjør jeg det og hva må jeg tenke på?

Hvordan gjør jeg det og hva må jeg tenke på? Hvordan gjør jeg det og hva må jeg tenke på? Informasjonskilder: - www.oslo.vilbli.no - Brosjyren Videregående opplæring i Oslo, Opplæringstilbud skoleåret 2017/2018 - De videregående skolenes hjemmesider

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no

Vegvisar til vilbli.no Vegvisar til vilbli.no Kva er vilbli.no? vilbli.no er di hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal du til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra informasjon. På grunnlag

Detaljer

Aon Norway Bergen. Øygarden kommune. Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013

Aon Norway Bergen. Øygarden kommune. Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013 Aon Norway Bergen Øygarden kommune Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013 Barneulukke dekningar og forsikringssummar Forsikringsvilkåra, som gjeld til ein kvar tid, er overordna

Detaljer

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR:

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR: Notus Portal er ein Internett-portal med presentasjon av ledige vakter, førespurnad om å ta vakter og bekreftelse av vakter via Internett og SMS! Når ei vakt er ledig i Notus, kan denne publiserast som

Detaljer

Namning av vegar i Fræna Kommune

Namning av vegar i Fræna Kommune Namning av vegar i Fræna Kommune Mange bustadar i Fræna manglar adresse med vegnamn og husnummer. Etter innspel frå naudetatane, samt føringar frå sentrale styringsmakter, gjer at vi må sørgje for at alle

Detaljer