Foto: Åpning av Litteraturuka 2013, Ketil Bjørnstad spiller. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Åpning av Litteraturuka 2013, Ketil Bjørnstad spiller. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2013

2 Foto: Åpning av Litteraturuka 2013, Ketil Bjørnstad spiller. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 2

3 1 Innledning Mens 2012 var preget av branntilløp, budsjettkutt, streik og omorganisering, ble 2013 et framgangsrikt år for Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. Til tross for nedbemannig ble åpningstiden opprettholdt, og gjennom effektivisering og omdisponering av ressurser ble det meste av tjenestetilbudet til brukerne skjermet, spesielt overfor barn. Å dreie bibliotekets tjenestetilbud mer over mot å være en møteplass og et sted for opplevelse har vist seg å gi resultater. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek har profilert seg som Litteraturhusbibliotek, har satset på markedsføring og nettverksbygging, og opplevde i 2013 en markant økning i besøkstall. Antall arrangementer økte, og antall deltakere på arrangement ble mer enn doblet. Det høye aktivitetsnivået har vært mulig fordi biblioteket har knyttet til seg samarbeidspartnere først og fremst frivillig sektor, som fyller biblioteket med aktiviteter men også fordi det har vært arbeidet systematisk med å programmere aktivitetene i biblioteket. Personalet har vist både evne og vilje til omstilling, og er en av de viktigste årsakene til framgangen. Brukerundersøkelsen viser at brukerne fremdeles er svært fornøyd med biblioteket sitt, og personalets serviceinnstilling fremheves. At biblioteket har bygd opp et positivt omdømme skyldes ikke bare aktiviteter og bedre markedsføring, men også at det ble en ny kafedriver fra høsten Samarbeidet med Vestfold fylkesbibliotek og de andre Vestfoldbibliotekene har også vært et viktig grunnlag for en vellykket endringsprosess. 2 Organisasjon 2.1 Interkommunal drift Tønsberg og Nøtterøy bibliotek er et interkommunalt tiltak der kommunene Tønsberg og Nøtterøy bekoster driften av biblioteket. Tønsberg kommune er administrasjonskommunen, og biblioteket utgjør en selvstendig kommunal virksomhet. Samarbeidet er i henhold til kommunelovens paragraf Bibliotekstyret Bibliotekets styringsorgan er det interkommunale bibliotekstyret med tre representanter fra Tønsberg og to representanter fra Nøtterøy. Personalets representant har ikke stemmerett. Biblioteksjefen er sekretær for styret. Bibliotekstyret skal håndtere saker av mer bibliotekpolitisk karakter. Styret besto i 2013 av: Leder Rolf Storm-Solberg, Tønsberg, AP Nestleder Svein Lundby, Nøtterøy, SV/Rødt Medlem Tove Rise Kværne, Tønsberg, H Medlem Reidar Smidsrød, Tønsberg, KrF Reidun Sundal, Nøtterøy, H Ingunn Haga, ansattes representant Styret har i perioden hatt 4 møter og behandlet 20 saker. 3

4 2.3. Tillitsvalgte I 2013 har flg. tillitsvalgte arbeidet med biblioteksaker: Virksomhetstillitsvalgt for Fagforbundet Brit Bjune Virksomhetstillitsvalgt for Bibliotekarforbundet Hanne Sveen. Virksomhetstillitsvalgt for Delta Anne Mette Andersen Det holdes medbestemmelsesmøter etter fast oppsatt møteplan. 2.4 Ansatte Ved utgangen av 2013 hadde biblioteket 30 ansatte i 26,57 årsverk. Av disse har 0.11 årsverk vært knyttet til Veierland filial. I tillegg kommer 0.5 årsverk på Berg fengselsbibliotek og 0.75 årsverk på Sem fengselsbibliotek. I løpet av 2013 ble den nye ledergruppa fulltallig, da Siri Haga Torgersen tiltrådte stillingen som avdelingsleder etter endt omsorgspermisjon. På grunn av budsjettkutt og nedbemanning er personalet redusert med 3 årsverk. Dette er gjennomført gjennom naturlig avgang i tiden Struktur og organisasjon Bibliotekvirksomheten er organisert med et hovedbibliotek i Tønsberg sentrum og en filial på Veierland. Veierland filial ble vedtatt nedlagt ved årsskiftet 2013/2014. Det drives to fengselsbibliotek for statlige midler, ett på Berg fengsel og ett på Sem fengsel. Fra september 2012 er biblioteket organisert i fire avdelinger: Medieavdelingen, Avdeling for kunnskap og fakta, Kulturavdelingen og Arrangementsavdelingen. Avdelingslederne sammen med biblioteksjefen utgjør bibliotekets lederteam. Bibliotekar ved Veierland filial og en merkantil stilling rapporterer direkte til biblioteksjefen. 2.6 HMS Biblioteket har hatt en aktiv vernetjeneste i løpet av året. Tønsberg kommune har ett sentralt Arbeidsmiljøutvalg for alle ansatte. Saker knyttet til HMS-området har ved Tønsberg og Nøtterøy bibliotek blitt behandlet i Samarbeidsutvalget, der verneombudet deltar. Verneombud i perioden har vært Leikny Røsok Bakke. Sykefraværsprosenten gikk opp fra 5,4 til 5,7 %. Av dette utgjorde korttidsfraværet 2 % og langtidsfraværet 3,7 %. Dette er fremdeles under gjennomsnittet for Tønsberg kommune. Sykefraværet følges tett opp i Samarbeidsutvalget. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek er en IAbedrift. Sykmeldte arbeidstakere har vært fulgt opp i henhold til nytt regelverk innført 1. juli Det har vært iverksatt tiltak i samarbeid med den enkelte sykmeldte arbeidstaker for bedre oppfølging og blant annet hjelp til mestring. Det gjennomføres en årlig medarbeiderundersøkelse i regi av Tønsberg kommune. Undersøkelsen for 2012 ble avholdt i januar Resultatene er fulgt opp i bibliotekets samarbeidsutvalg, og i medarbeidersamtaler. I løpet av 2013 ble skranken i 1. etasje samlet til ett punkt. Det ble også gjennomført endringer i vaktplan på grunn av redusert bemanning, og kontorplasseringen ble omrokert for å frigjøre rom til bruk for publikum. Dette har vært drøftet med de tillitsvalgte. 4

5 3 Bibliotekdrift 3.1 Økonomi I 2013 ble rammene for bibliotekdrift redusert ytterligere, som et ledd i innsparingstiltakene Tønsberg kommune gjennomfører for å dekke et akkumulert underskudd. Det planlagte budsjettkuttet var på i alt 2,3 millioner for perioden For 2014 beholdt likevel biblioteket samme budsjettramme som for 2013, slik at det totale kuttet ble redusert til 1,55 millioner. Det førte til at et av de fire årsverkene som skulle kuttes, likevel ble beholdt. Det ble prioritert å opprettholde åpningstiden ved biblioteket. Tjenestetilbudet er redusert ved at blant annet den oppsøkende tjenesten er nedlagt, og det er gjennomført effektiviseringstiltak. Kompetanseutvikling for personalet har hatt høy prioritet i budsjettet. Det er grunn til bekymring når biblioteket opplever så store kutt i budsjettet. Det er lite handlingsrom for utvikling og utprøving av nye tjenester, og det har over tid blitt en reell nedgang i mediebudsjettet. Driftsutgifter Lønnsutgifter Kjøp av media Andre utgifter inkl. momskomp. Totale driftsutgifter Totale inntekter Nøtterøys andel, etter avskrivninger Tønsbergs andel, etter avskrivninger Mediebudsjett Regnskap 2013 (hele tusen) Budsjett 2014 (hele tusen) * Totalbudsjett Inntekter Bud / Regnskap / / / / / Fengselsbibliotek ikke tatt med. Prosjektmidler for Historiske Vestfold ligger inne i regnskap og budsjett. * Høye inntekter 2013 skyldes primært prosjektstøtte. 5

6 3.2 Ny bibliotekkafe Studentsamskipnaden i Vestfold har drevet kafe på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek siden rett etter at biblioteket åpnet i nytt bygg i I 2012 ble det klart at kontrakten var i ferd med å løpe ut, uten mulighet for ytterligere forlengelse. Det ble satt i gang en prosess med å utforme et anbudsgrunnlag, og før sommeren 2013 ble det inngått ny driftsavtale med Kjersti With, som i august 2013 startet opp With Bok & Kaffe i de samme arealene som Studentsamskipnaden hadde drevet Klostergården kafe. I avtalen ble det blant annet lagt inn krav om at kafeen skal ha åpent i hele bibliotekets åpningstid, at det skal være et attraktivt vareutvalg, mulighet for servering av øl og vin på arrangementer utenom åpningstid, og ellers at kafeen skal kunne levere mat og drikke til arrangementer, både i bibliotekets og andre arrangørers regi. With Bok & Kaffe har enerett på all salgsservering i bibliotekets lokaler. Leiesatsen reguleres årlig, og omfatter også en viss %-sats av omsetningen. 4 Samarbeid 4.1 Kontaktutvalget Kontaktutvalget har fram til vært et lovbestemt samarbeidsutvalg mellom folkebiblioteket og skolebibliotekene i Tønsberg og Nøtterøy kommuner. Kontaktutvalgets årsmelding vedlegges. 4.2 Samarbeid med skolene Samarbeidet med skolene har vært videreført i 2013, til tross for budsjettkutt. Over halvparten av skolene deltar i ordningen. Ordningen skjermes, fordi dette er et tiltak som øker leselysten hos barn og unge. 4.3 Vestfold fylkesbibliotek og Vestfoldbibliotekene Tønsberg og Nøtterøy bibliotek har inngått en forpliktende samarbeidsavtale med Vestfold fylkesbibliotek. Dette er en konsekvens av Bibliotekplan Vestfold , som Vestfoldbibliotekene deltok aktivt i utformingen av. For 2013 har det i samarbeidsavtalen med Fylkesbiblioteket vært lagt vekt på felles markedsføring, samarbeid om arrangementer, som Litteraturuka, og Bibliotekdagene. Viktigst er likevel de felles prosjektene sammen med fylkesbiblioteket og mange av de andre Vestfoldbibliotekene. Gjennom dette samarbeidet kan Tønsberg og Nøtterøy bibliotek trekke på fylkesbibliotekets ressurser, men også få mer igjen for de ressursene som legges inn i samarbeidet. Ikke minst bidrar Fylkesbiblioteket med verdifull kompetanseutvikling. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek har deltatt i styringsgrupper og arbeidsgrupper på de fleste samarbeidsområder innen Vestfoldbibliotekene, og anser seg som en viktig støttespiller for Vestfold fylkesbibliotek. 6

7 5 Aktivitet Nøkkeltall (2012-tall i parentes): Utlån alle medier Førstegangsutlån Fornyelser Besøk i biblioteket Besøk på nettsidene (sidevisninger) Av disse er unike brukere Antall arrangementer, brukerorienteringer og utstillinger Antall deltakere på arrangementer etc Nedlastede/streamede dokumenter (aviser, tidsskrifter Naxos video) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (90 862) (248) (6 949) (663) 5.1 Rapportering virksomhetsplan 2013 I Tønsberg kommunes økonomiplan for 2013 var ett av målene å øke tilgjengeligheten til biblioteket. Dette målet ble oppnådd slik (fra Årsmelding 2013, Tønsberg kommune): Antall arrangement økt med 50 %. Antall besøkende på arrangement økt med 74 %. I 2013 snudde den negative trenden i utlåns- og besøkstall. For første gang ble det lånt ut flere barne- enn voksenbøker. Besøkstallet økte med 40 % siste kvartal i 2013, mot samme kvartal i 2012, men besøkstallene er fremdeles ikke oppe på samme nivå som i Endringen skyldes i stor grad etableringen av biblioteket som Litteraturhusbibliotek, med vekt på litteraturformidling, debatt, arrangementer og opplevelse. Sommerlesekampanjen for barn, sammen med Litteraturuka i november, trekker mange besøkende. Biblioteket arbeider mer målrettet med markedsføring, og bruker både sosiale medier og egne infoskjermer i biblioteket. Ny kafe åpnet i biblioteket i august, og har blitt et svært populært tilbud. Kafeen framstår som en integrert del av bibliotektilbudet, og brukes som arena for arrangementer, som debattmøter og bokprat. 5.2 Utlån Totalt førstegangsutlån går nå ned for alle typer media, med unntak av barnebøker, der utlånet går opp. Sommerlesekampanjen for barn, og utlån av bokkasser til skolene bidrar til dette. Utlån av musikk gikk ned med 24 %, og utlån av film går også markant ned. Fornyelser utgjør en stor andel av totalutlånet. Det er lagt godt til rette for å kunne fornye lån via sms og via Mappa Mi på nett. Dette tilbudet er det flere og flere som benytter seg av. Biblioteket hadde aktive lånere samt 679 institusjonslånere. Fordelingen av aktive lånere mellom egen kommune og annen kommune er og Av tekniske grunner regnes Nøtterøy kommune inn under annen kommune. 7

8 Bøker Andre media Bokbuss ** Totalt * * * * * * * Inkluderer fornyelser ** Bokbussen opphørte Biblioteket var stengt en uke i forbindelse med streik i Fjernlån Lån mellom bibliotek er fremdeles en viktig del av utlånsvirksomheten. Bibliotekene opplever en økning i dette lånesamarbeidet, mest på grunn av lånernes mulighet for selv å bestille materiale fra andre bibliotek med hentested valgfritt bibliotek Sendt Mottatt 2013 Sendt Mottatt Ved siden av Sandefjord bibliotek er Tønsberg og Nøtterøy bibliotek den største yteren av fjernlån i Vestfold. Biblioteket på nett Biblioteket tilbyr flere elektroniske medieressurser, eksempelvis Retriever (A-tekst), Library Press og Naxos. Disse ressursene bør brukes av flere. Mappa Mi er svært mye brukt, stadig flere benytter seg av muligheten for å både søke, reservere og fornye bøker og annet materiale via nettet. Flere henvendelser kommer via epost, og via meldingsskjema på nettsidene. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek fikk nye nettsider i januar Nettsidene gir enkel tilgang til informasjon om aktiviteter, og direkte tilgang til søk. Antall virtuelle besøk på nettsidene har gått ned, men dette kan like gjerne skyldes at flere bruker Bibliofil-appen for iphone og android-telefoner, eller fornyer via sms. Biblioteket bruker også Facebook aktivt til informasjon. 5.3 Besøk Antall besøkende totalt gikk opp fra i 2012 til personer i Dette er en markant økning, og selv om ny kafe trakk mange besøkende i siste kvartal, startet trenden med økte besøkstall allerede i april Brukeratferden endrer seg, mens transaksjonene skjer via nett og utlåns- og innleveringsautomater, oppsøker brukerne biblioteket for studier og opplevelse. Brukerundersøkelsen bekrefter at flere nå bruker biblioteket som møteplass, og for å delta på arrangementer. 8

9 5.4 Veierland filial Biblioteket på Veierland har hatt nedgang i besøkstall og utlån de senere årene, og høsten 2013 ble det vedtatt å legge ned filialen fra årsskiftet. Dette hadde sammenheng med at Veierland skole ble vedtatt nedlagt på samme tidspunkt. En del barnebøker ble overført Husøy skolebibliotek, og Veierland Vel overtok voksenbøkene. 5.5 Fornyelse av barneavdelingen I løpet av 2013 ble det gjennomført en planmessig gjennomgang av barneavdelingen i 2. etasje. Metodikken til den danske interiørarkitekten Mette Milling ble lagt til grunn, og hele barneavdelingen ble ominnredet. Det hele ble basert på gjenbruk av interiør og møbler. Den største nyheten var Utforskerflåten, som det ble gitt økonomisk støtte til fra Sparebank1 Tønsberg og Nøtterøy. Utforskerflåten er en installasjon utformet og bygget av den lokale kunstneren Anne Trægde. Utforskerflåten 5.6 Arrangementer og utstillinger Det har vært et høyt aktivitetsnivå i Barneavdelingen har hatt mange klassebesøk, og alle tredjeklasser i begge kommuner besøker biblioteket i regi av Den kulturelle skolesekken. Barnehagene får også tilbud om å delta på arrangementer, og er ofte på besøk. Den årlige grøsserkvelden er en stor suksess. Også for 2013 var Sommerlesekampanjen en stor suksess. Utlånet av barnebøker holdt seg høyt gjennom hele sommeren, og bidro til en økning i totalutlånet til barn og unge. Kampanjen er et felles tiltak for Vestfoldbibliotekene. 9

10 Litteraturuka i november er en hovedsatsing, og også denne gangen ble dette arrangementet gjennomført i tett samarbeid med Vestfoldbibliotekene. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek sto for åpningsarrangementet i Vestfold. Som en del av Litteraturhusbibliotek-prosjektet har det vært gjennomført dialogmøter og blitt etablert samarbeid med rundt regnet 40 ulike samarbeidspartnere. Det arbeides nå systematisk med å sette opp halvårsprogram, og det er lagt til rette for at det kan skje ulike ting rundt i biblioteket. Alt fra debattmøter og foredrag, medlemsmøter, kurs og leksehjelp til bokbad og annen litteraturformidling skjer nå gjennom hele uka, både i og utenom åpningstid. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek fungerer i dag som byens kulturhus. Biblioteket er populært som utstillingslokale, og utstillingsarealene er bestilt lang tid i forveien. Det er et godt samarbeid med frivillige lag og organisasjoner om dette, selv om det også er enkeltpersoner som ønsker å stille ut i biblioteket. 5.7 Berg fengsel Søndre Vestfold fengsel, avdeling Berg er et fengsel med lavere sikkerhetsnivå (åpent fengsel) i Kriminalomsorgen region sør. Fengselet ligger i Tønsberg kommune og har et allsidig utdannings- og arbeidstilbud til 48 innsatte. Tverrfaglig samarbeid mellom ulike yrkesgrupper er fundamentet i visjonen: "Søndre Vestfold fengsel, avdeling Berg -opplæring til bedre livsmestring". Hovedmålet er å rekruttere innsatte som kan nyttiggjøre seg de tilbud fengselet har for å gi domfelte en progresjonsrettet straffegjennomføring, hvor et sett av opplæringstiltak skal kunne ruste domfelte til å beherske livet i frihet. Fengselet tar hovedsakelig i mot domfelte som har fullbyrdet en del av straffen i annet fengsel. De fleste innsatte kommer fra fengsler med høyere sikkerhetsnivå. Søknader om plass gis en individuell behandling og på tidspunktet for overføring skal søkeren ikke ha mer enn fem år frem til forventet løslatelse på prøve. Utvelgelsen skjer på grunnlag av søknad, faglig vurdering og intervju. Det er et behandlingsorientert fengsel og har tilbud om intern så vel som ekstern behandling i form av grupper og individuell behandling. Det blir gitt tilbud om behandling for volds-, sedelighets- og rusproblematikk. Det er skole og/eller arbeidsplikt, og det er lagt stor vekt på utdanningstilbudet. Det omfatter bl.a. allmennfag, hotell- og næringsmiddelfag, naturbruk og byggfag. VK1 og VK2 kurs: kokk, byggfag (tømrer) og kjøretøy. Søndre Vestfold fengsel, avdeling Berg er en åpen anstalt, men det betyr likevel i praksis at ingen av de innsatte kan gå utenfor området uten lovlig ærend og/eller i følge med en ansatt. Et bibliotek innenfor fengslets område er derfor viktig både i forbindelse med utdanning og som fritidstilbud. Det er ansatt avdelingsbibliotekar i 50 % stilling. Biblioteket er åpent fra kl 12:00 til kl 18:00 to dager i uken. Elever og lærere på skolen kan da benytte seg av biblioteket i skoletiden. Flere av de innsatte er forhindret fra å komme bestemte kvelder, og blir derfor avhengig av kveldsåpent to dager i uken. Grunnen til dette er bl.a. skolegang på kveldstid eller andre pålagte aktiviteter. Biblioteket blir mye brukt i forbindelse med utdanning, og bibliotekaren bestiller bøker til særemner og oppgaveløsninger, både fra hovedbiblioteket og gjennom fjernlån. 10

11 5.8 Sem fengsel Sem fengsel er en lukket anstalt, beliggende i Semsbyen, utenfor Tønsberg. Fengslet har en kapasitet på 62 plasser, og er Vestfolds største lukkede anstalt. Biblioteket er betjent 3 dager i uken, og fremstår som et meget populært tilbud. Samarbeidet med fengslets administrasjon er meget godt. I tillegg til utlånsvirksomheten er det også et stort antall ønsker/bestillinger fra innsatte som blir ekspedert av fengselsbibliotekaren. Bestand/Utlån Biblioteket har nå en bestand på 4348 enheter. Tilvekst for 2013 utgjorde 586. I tillegg kommer tidsskriftabonnementer. Det ble i 2013 utlånt 9058 enheter. (førstegangslån og fornyelser) Dette er en økning på 2067 utlån fra året før. Realiserte mål Prosjektet «Lyden av lesing» ble iverksatt mars 2013 og har vist seg å være et populært tiltak. I samarbeid med fengselets sosialkonsulent og ledelse har det gjennom året blitt gjennomført en rekke innlesinger av innsatte fedre, både norskspråklige og fremmedspråklige.flere innsatte har vært aktuelle kandidater, men da Sem fengsel primært er et varetektstfengsel, bl.a. med hyppige overføringer til andre fengsel, har det i noen tilfelle vist seg å være vanskelig å planlegge deltakelse i prosjektet for noen kandidater. Prosjektet videreføres i Åpningstid Når det gjelder to av fengselets avdelinger, har bibliotekets åpningstid til dels kollidert med tilbudet om trim for de innsatte. Dette har medført et svært dårlig bibliotektilbud for de av de innsatte som også ønsker å delta på trim. Utfordringen ligger i at mange aktiviteter i de ulike avdelingene skjer til ufravikelige tidspunkt, slik at det har vist seg vanskelig å finne andre og mer egnede muligheter for bibliotekbesøk. Problemet har vært drøftet med ledelsen og er møtt med forståelse. Etter en lang og grundig planleggingsprosess mellom fengselsledelsen og biblioteket, ble det i mars 2013 iverksatt nye og utvidede åpningstider i biblioteket. De nye åpningstidene medfører at samtlige avdelinger gis et bedre tilbud og at tiden de har til rådighet i biblioteket ikke 'kolliderer' med andre fritidstiltak. Det gir en helt annen ro og god atmosfære under bibliotekbesøket. Både fengselets innsatte og ansatte uttrykker at de er fornøyd med endringen som er gjort og at de fungerer langt bedre enn tidligere. Arrangementer Det var også i 2013 planlagt å avholde to arrangementer i regi av biblioteket. Dette lot seg dessverre ikke gjennomføre, da en planlagt konsert med gruppen 'Ila Auto' måtte utsettes til våren Men det ble avhold ett arrangement; OL vinner Olaf Tufte holdt foredrag for ca 30 innsatte, noe som var svært vellykket. Deltakelse på kurs/konferanser Fengselsbibliotekaren deltok under samling for fengselsbibliotekarer i Verdal høsten 2013, og på FOKO seminar høsten Studietur Bibliotekarene ved Sem, Berg, Hof og Halden fengsel var i mars 2013 på studietur i Danmark og Sverige, og besøkte bl.a. Herstedvester Fengsel utenfor København og et kvinnefengsel i Ystad. 11

12 6 Kompetanseutvikling Det har vært satset spesielt på kompetanseutvikling, ikke minst for å kompensere for redusert bemanning. Når såpass mange som går over i pensjon ikke kan erstattes med nyrekruttering, gir dette en dobbel negativ effekt, i og med at organisasjonen mister fagkompetanse opparbeidet over tid, samtidig som oppgaver må omfordeles internt. Da kreves det opplæring. Fylkesbibliotekets kompetansekalender er et svært godt tilbud, som møter mange av behovene for Vestfoldbibliotekene, også Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. Som en del av kompetanseutviklingen dro ledergruppa på studietur til Danmark, kombinert med avsatt tid til strategiarbeid. 7 Prosjekter 7.1 Historiske Vestfold Prosjektet løper , og får midler fra både Nasjonalbiblioteket og Vestfold fylkesbibliotek. Det er etablert en lokalhistorieportal for Vestfold, med utgangspunkt i Tønsberg og Nøtterøy. Portalen er bygd opp som et kartbasert digitalt verktøy, som gir tilgang til digitalisert materiale. Ferdig vil dette også være tilgjengelig på berøringsskjermer i biblioteket. 7.2 Merkevare Vestfoldbibliotekene Vestfold fylkesbibliotek fikk prosjektmidler til et treårig prosjekt med målsetting å være et modellprosjekt for evaluering og effektmåling. Evalueringsmålet er realisering av Bibliotekplan Vestfold med spesielt fokus på synliggjøring av bibliotekene. Det skal legges vekt på vurdering og bruk av verktøy og metoder for effektmåling, kompetanseheving, partnerskap med relevante fagmiljøer samt evalueringsrapport. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek har en viktig rolle i prosjektet, og drar nytte av resultatene som kommer fram. Biblioteksjefen deltar som medlem i referansegruppa for prosjektet. 7.3 Litteraturhus Vestfold I løpet av 2013 ble Tønsberg og Nøtterøy bibliotek etablert som ett av fire Litteraturhusbibliotek i Vestfold. Prosjektet går over , og får støtte fra Nasjonalbiblioteket og Vestfold fylkesbibliotek. Prosjektet har stor betydning for utviklingen av biblioteket som møteplass og uavhengig arena for offentlig samtale og debatt. 7.4 Ta plass! Ta Plass! har som mål å revitalisere tilbudet til åringene i bibliotekene ved å ta i bruk ny formidling på bibliotekenes Smartboardtavler. Vestfold fylkesbibliotek har sammen med bibliotekene i Re, Horten, Holmestrand og Tønsberg og Nøtterøy satt i gang dette prosjektet for å løfte frem bibliotekene som møteplasser og kunnskaps- og kulturarenaer for de unge. Prosjektet ble videreført i

13 7.5 Verdensrommet I 2013 ble det gitt grønt lys fra Fylkesmannen i Vestfold om å omdisponere ubenyttede prosjektmidler til et nytt prosjekt med flerspråklige som målgruppe. I samarbeid med Tønsberg Voksenopplæring ble det etablert et bedre tjenestetilbud til denne målgruppa, i form at Verdensrommet et eget rom i biblioteket med bøker på andre språk, informasjon om Norge og norske forhold og språklab. Rommet brukes blant annet som introduksjon for grupper fra Voksenopplæringen. 8 Konklusjoner og videre utfordringer Tønsberg og Nøtterøy bibliotek er fremdeles et arkitektonisk vakkert og svært funksjonelt bibliotekbygg. Det har vist seg at det er fullt mulig å ominnrede biblioteket og gjøre nødvendige endringer for å møte den nye tids utfordringer. Spesielt gjelder det å legge bedre til rette for brukernes egne aktiviteter, og til selve møteplassfunksjonen. Etableringen av Litteraturhusbibliotek-konseptet har tydeliggjort behovet for en omforming av bibliotekrommet. Det er en utfordring å arbeide målrettet for å fornye kompetansen i takt med endrede behov hos brukerne. Spesielt viktig vil det være å fornye den kjernekompetansen som tradisjonelt ligger hos biblioteket, nemlig litteraturformidlingen. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek har lang tradisjon for å være en drivkraft i norsk bibliotekutvikling. Den viktigste ressursen har vært, og vil alltid være et høyt kompetent personale. Mediesamlingen framstår nå som til dels foreldet og slitt, fordi mediebudsjettet over tid ikke har vært tilstrekkelig for å vedlikeholde en så stor samling. Det må derfor utarbeides en ny plan for samlingsutvikling, og særlig må det vurderes hvor stort behov det er for å ha magasinert litteratur, all den tid Nasjonalbibliotekets depotbibliotek fungerer som et felles magasin for eldre bøker for hele Norge. Videre må det arbeides målrettet videre med å konsolidere stillingen som Litteraturhusbibliotek. Prosjektet videreføres ut 2015, og da skal dette kunne videreføres innfor ordinære driftsrammer. Dette krever omdisponering av ressurser, etableringen av nettverk av samarbeidspartnere, og en tydeligere bevisstgjøring av bibliotekets rolle som uavhengig arena for offentlig samtale og debatt. 13

14 9 Vedlegg 9.1 Årsmelding Kontaktutvalget 2013 Medlemmer av utvalget dette året: Stine Havelin Eriksen (i permisjon) Byskogen skole, Tønsberg Randi Floberg (sekretær) Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Marite Juul (leder) Presterød ungdomsskole, Tønsberg Thale M. Kvernes Føynland skole, Nøtterøy Britt Sanne Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Ellen Solberg Teigar ungdomsskole, Nøtterøy Aktiviteter dette året: 4 utvalgsmøter: 28.02, 12.06, 7.10, 4.12 Tema på møtene har vært planlegging av nettverksmøtene, innkjøpsavtalen for bibliotekene (hvor skolebibliotekene står fritt), depotordningen, transportordningen (bokkasser fra folkebiblioteket til skolebibliotekene) og ikke minst utvalgets framtid nå når det ikke lenger er lovpålagt med kontaktutvalg i kommunene mai deltok Ellen Solberg og Marite Juul på Høgskolen i Vestfold sin konferanse Gutter og lesing. 3 nettverksmøter for skolebibliotekarer Presentasjon av skolebibliotekutdanningen i Agder v/hanne Asplin Firman Foredrag om bildebøker Arne Marius Samuelsen fra Høgskolen i Telemark Britt Sanne informerte om ulike tilbud ved Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, Mappa mi, Britannica, bokhylla.no, m.m. Marite Juul fortalte om Lesekonkurransen for gutter ved Presterød ungdomsskole Forøvrig har møtene faste poster som erfaringsutvekslinger, Bibliofiltips og bokpresentasjoner. Nettverksmøtene er populære blant dem som deltar, men dessverre er det mange skolebibliotekarer som ikke har anledning til å delta. Vi har tidligere hatt et møte seint om høsten, men i år oppfordret vi skolebibliotekarene til å møte opp på IBBYS barnebokpresentasjon i Sandefjord 22. november istedet. Mange har ikke anledning til å komme på to møter så nær hverandre i tid. Ettersom det er arbeides med en leseplan for Tønsberg kommune, skrev Kontaktutvalget v/marite 11. oktober en epost til Erik Tømte i kommunen hvor vi pekte på en rekke problemer: Den sterkt varierende standarden fra skole til skole, det generelt lave timeantallet for de skolebibliotekansvarlige, de stadige utskiftningene m.m. 14

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr. NO 964

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl.

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl. Bibliotek? Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014 Vedtatt av Finnmark fylkesting 8. desember 2004 bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek www.fm.fylkesbibl.no Forord Fylkesutvalget

Detaljer

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK?

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? Evaluering av tiltaksplanen Gi rom for lesing! Delrapport 3 Trond Buland, i samarbeid med Liv Finbak, Kristianne V. Ervik og Trine Stene SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015

Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015 Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015 Sluttbehandlet januar 2009 Alle foto Steinar Johansen (unntatt s. 7: Kristin Storvig): Overhalla (framsida), Brakstadsundet, Fosnes (s. 4), Grong sentrum (s. 8),

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess. Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold

Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess. Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold Sigrunn Tvedten Birgit A. Apenes Solem Eiri Elvestad Are Thorkildsen SKRIFT- SERIEN

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Rapport fra tjenesteområdene måloppnåelse 2011...5 1.1 Administrasjon og politisk styring...5 1.2 Skoler...9 1.3 Barnehage...11 1.4 Helse, omsorg, rehabilitering- og habiliteringstjenester...13

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning................................................... 5 1.2 Om virksomheten............................................

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer