Foto: Åpning av Litteraturuka 2013, Ketil Bjørnstad spiller. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Åpning av Litteraturuka 2013, Ketil Bjørnstad spiller. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2013

2 Foto: Åpning av Litteraturuka 2013, Ketil Bjørnstad spiller. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 2

3 1 Innledning Mens 2012 var preget av branntilløp, budsjettkutt, streik og omorganisering, ble 2013 et framgangsrikt år for Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. Til tross for nedbemannig ble åpningstiden opprettholdt, og gjennom effektivisering og omdisponering av ressurser ble det meste av tjenestetilbudet til brukerne skjermet, spesielt overfor barn. Å dreie bibliotekets tjenestetilbud mer over mot å være en møteplass og et sted for opplevelse har vist seg å gi resultater. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek har profilert seg som Litteraturhusbibliotek, har satset på markedsføring og nettverksbygging, og opplevde i 2013 en markant økning i besøkstall. Antall arrangementer økte, og antall deltakere på arrangement ble mer enn doblet. Det høye aktivitetsnivået har vært mulig fordi biblioteket har knyttet til seg samarbeidspartnere først og fremst frivillig sektor, som fyller biblioteket med aktiviteter men også fordi det har vært arbeidet systematisk med å programmere aktivitetene i biblioteket. Personalet har vist både evne og vilje til omstilling, og er en av de viktigste årsakene til framgangen. Brukerundersøkelsen viser at brukerne fremdeles er svært fornøyd med biblioteket sitt, og personalets serviceinnstilling fremheves. At biblioteket har bygd opp et positivt omdømme skyldes ikke bare aktiviteter og bedre markedsføring, men også at det ble en ny kafedriver fra høsten Samarbeidet med Vestfold fylkesbibliotek og de andre Vestfoldbibliotekene har også vært et viktig grunnlag for en vellykket endringsprosess. 2 Organisasjon 2.1 Interkommunal drift Tønsberg og Nøtterøy bibliotek er et interkommunalt tiltak der kommunene Tønsberg og Nøtterøy bekoster driften av biblioteket. Tønsberg kommune er administrasjonskommunen, og biblioteket utgjør en selvstendig kommunal virksomhet. Samarbeidet er i henhold til kommunelovens paragraf Bibliotekstyret Bibliotekets styringsorgan er det interkommunale bibliotekstyret med tre representanter fra Tønsberg og to representanter fra Nøtterøy. Personalets representant har ikke stemmerett. Biblioteksjefen er sekretær for styret. Bibliotekstyret skal håndtere saker av mer bibliotekpolitisk karakter. Styret besto i 2013 av: Leder Rolf Storm-Solberg, Tønsberg, AP Nestleder Svein Lundby, Nøtterøy, SV/Rødt Medlem Tove Rise Kværne, Tønsberg, H Medlem Reidar Smidsrød, Tønsberg, KrF Reidun Sundal, Nøtterøy, H Ingunn Haga, ansattes representant Styret har i perioden hatt 4 møter og behandlet 20 saker. 3

4 2.3. Tillitsvalgte I 2013 har flg. tillitsvalgte arbeidet med biblioteksaker: Virksomhetstillitsvalgt for Fagforbundet Brit Bjune Virksomhetstillitsvalgt for Bibliotekarforbundet Hanne Sveen. Virksomhetstillitsvalgt for Delta Anne Mette Andersen Det holdes medbestemmelsesmøter etter fast oppsatt møteplan. 2.4 Ansatte Ved utgangen av 2013 hadde biblioteket 30 ansatte i 26,57 årsverk. Av disse har 0.11 årsverk vært knyttet til Veierland filial. I tillegg kommer 0.5 årsverk på Berg fengselsbibliotek og 0.75 årsverk på Sem fengselsbibliotek. I løpet av 2013 ble den nye ledergruppa fulltallig, da Siri Haga Torgersen tiltrådte stillingen som avdelingsleder etter endt omsorgspermisjon. På grunn av budsjettkutt og nedbemanning er personalet redusert med 3 årsverk. Dette er gjennomført gjennom naturlig avgang i tiden Struktur og organisasjon Bibliotekvirksomheten er organisert med et hovedbibliotek i Tønsberg sentrum og en filial på Veierland. Veierland filial ble vedtatt nedlagt ved årsskiftet 2013/2014. Det drives to fengselsbibliotek for statlige midler, ett på Berg fengsel og ett på Sem fengsel. Fra september 2012 er biblioteket organisert i fire avdelinger: Medieavdelingen, Avdeling for kunnskap og fakta, Kulturavdelingen og Arrangementsavdelingen. Avdelingslederne sammen med biblioteksjefen utgjør bibliotekets lederteam. Bibliotekar ved Veierland filial og en merkantil stilling rapporterer direkte til biblioteksjefen. 2.6 HMS Biblioteket har hatt en aktiv vernetjeneste i løpet av året. Tønsberg kommune har ett sentralt Arbeidsmiljøutvalg for alle ansatte. Saker knyttet til HMS-området har ved Tønsberg og Nøtterøy bibliotek blitt behandlet i Samarbeidsutvalget, der verneombudet deltar. Verneombud i perioden har vært Leikny Røsok Bakke. Sykefraværsprosenten gikk opp fra 5,4 til 5,7 %. Av dette utgjorde korttidsfraværet 2 % og langtidsfraværet 3,7 %. Dette er fremdeles under gjennomsnittet for Tønsberg kommune. Sykefraværet følges tett opp i Samarbeidsutvalget. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek er en IAbedrift. Sykmeldte arbeidstakere har vært fulgt opp i henhold til nytt regelverk innført 1. juli Det har vært iverksatt tiltak i samarbeid med den enkelte sykmeldte arbeidstaker for bedre oppfølging og blant annet hjelp til mestring. Det gjennomføres en årlig medarbeiderundersøkelse i regi av Tønsberg kommune. Undersøkelsen for 2012 ble avholdt i januar Resultatene er fulgt opp i bibliotekets samarbeidsutvalg, og i medarbeidersamtaler. I løpet av 2013 ble skranken i 1. etasje samlet til ett punkt. Det ble også gjennomført endringer i vaktplan på grunn av redusert bemanning, og kontorplasseringen ble omrokert for å frigjøre rom til bruk for publikum. Dette har vært drøftet med de tillitsvalgte. 4

5 3 Bibliotekdrift 3.1 Økonomi I 2013 ble rammene for bibliotekdrift redusert ytterligere, som et ledd i innsparingstiltakene Tønsberg kommune gjennomfører for å dekke et akkumulert underskudd. Det planlagte budsjettkuttet var på i alt 2,3 millioner for perioden For 2014 beholdt likevel biblioteket samme budsjettramme som for 2013, slik at det totale kuttet ble redusert til 1,55 millioner. Det førte til at et av de fire årsverkene som skulle kuttes, likevel ble beholdt. Det ble prioritert å opprettholde åpningstiden ved biblioteket. Tjenestetilbudet er redusert ved at blant annet den oppsøkende tjenesten er nedlagt, og det er gjennomført effektiviseringstiltak. Kompetanseutvikling for personalet har hatt høy prioritet i budsjettet. Det er grunn til bekymring når biblioteket opplever så store kutt i budsjettet. Det er lite handlingsrom for utvikling og utprøving av nye tjenester, og det har over tid blitt en reell nedgang i mediebudsjettet. Driftsutgifter Lønnsutgifter Kjøp av media Andre utgifter inkl. momskomp. Totale driftsutgifter Totale inntekter Nøtterøys andel, etter avskrivninger Tønsbergs andel, etter avskrivninger Mediebudsjett Regnskap 2013 (hele tusen) Budsjett 2014 (hele tusen) * Totalbudsjett Inntekter Bud / Regnskap / / / / / Fengselsbibliotek ikke tatt med. Prosjektmidler for Historiske Vestfold ligger inne i regnskap og budsjett. * Høye inntekter 2013 skyldes primært prosjektstøtte. 5

6 3.2 Ny bibliotekkafe Studentsamskipnaden i Vestfold har drevet kafe på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek siden rett etter at biblioteket åpnet i nytt bygg i I 2012 ble det klart at kontrakten var i ferd med å løpe ut, uten mulighet for ytterligere forlengelse. Det ble satt i gang en prosess med å utforme et anbudsgrunnlag, og før sommeren 2013 ble det inngått ny driftsavtale med Kjersti With, som i august 2013 startet opp With Bok & Kaffe i de samme arealene som Studentsamskipnaden hadde drevet Klostergården kafe. I avtalen ble det blant annet lagt inn krav om at kafeen skal ha åpent i hele bibliotekets åpningstid, at det skal være et attraktivt vareutvalg, mulighet for servering av øl og vin på arrangementer utenom åpningstid, og ellers at kafeen skal kunne levere mat og drikke til arrangementer, både i bibliotekets og andre arrangørers regi. With Bok & Kaffe har enerett på all salgsservering i bibliotekets lokaler. Leiesatsen reguleres årlig, og omfatter også en viss %-sats av omsetningen. 4 Samarbeid 4.1 Kontaktutvalget Kontaktutvalget har fram til vært et lovbestemt samarbeidsutvalg mellom folkebiblioteket og skolebibliotekene i Tønsberg og Nøtterøy kommuner. Kontaktutvalgets årsmelding vedlegges. 4.2 Samarbeid med skolene Samarbeidet med skolene har vært videreført i 2013, til tross for budsjettkutt. Over halvparten av skolene deltar i ordningen. Ordningen skjermes, fordi dette er et tiltak som øker leselysten hos barn og unge. 4.3 Vestfold fylkesbibliotek og Vestfoldbibliotekene Tønsberg og Nøtterøy bibliotek har inngått en forpliktende samarbeidsavtale med Vestfold fylkesbibliotek. Dette er en konsekvens av Bibliotekplan Vestfold , som Vestfoldbibliotekene deltok aktivt i utformingen av. For 2013 har det i samarbeidsavtalen med Fylkesbiblioteket vært lagt vekt på felles markedsføring, samarbeid om arrangementer, som Litteraturuka, og Bibliotekdagene. Viktigst er likevel de felles prosjektene sammen med fylkesbiblioteket og mange av de andre Vestfoldbibliotekene. Gjennom dette samarbeidet kan Tønsberg og Nøtterøy bibliotek trekke på fylkesbibliotekets ressurser, men også få mer igjen for de ressursene som legges inn i samarbeidet. Ikke minst bidrar Fylkesbiblioteket med verdifull kompetanseutvikling. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek har deltatt i styringsgrupper og arbeidsgrupper på de fleste samarbeidsområder innen Vestfoldbibliotekene, og anser seg som en viktig støttespiller for Vestfold fylkesbibliotek. 6

7 5 Aktivitet Nøkkeltall (2012-tall i parentes): Utlån alle medier Førstegangsutlån Fornyelser Besøk i biblioteket Besøk på nettsidene (sidevisninger) Av disse er unike brukere Antall arrangementer, brukerorienteringer og utstillinger Antall deltakere på arrangementer etc Nedlastede/streamede dokumenter (aviser, tidsskrifter Naxos video) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (90 862) (248) (6 949) (663) 5.1 Rapportering virksomhetsplan 2013 I Tønsberg kommunes økonomiplan for 2013 var ett av målene å øke tilgjengeligheten til biblioteket. Dette målet ble oppnådd slik (fra Årsmelding 2013, Tønsberg kommune): Antall arrangement økt med 50 %. Antall besøkende på arrangement økt med 74 %. I 2013 snudde den negative trenden i utlåns- og besøkstall. For første gang ble det lånt ut flere barne- enn voksenbøker. Besøkstallet økte med 40 % siste kvartal i 2013, mot samme kvartal i 2012, men besøkstallene er fremdeles ikke oppe på samme nivå som i Endringen skyldes i stor grad etableringen av biblioteket som Litteraturhusbibliotek, med vekt på litteraturformidling, debatt, arrangementer og opplevelse. Sommerlesekampanjen for barn, sammen med Litteraturuka i november, trekker mange besøkende. Biblioteket arbeider mer målrettet med markedsføring, og bruker både sosiale medier og egne infoskjermer i biblioteket. Ny kafe åpnet i biblioteket i august, og har blitt et svært populært tilbud. Kafeen framstår som en integrert del av bibliotektilbudet, og brukes som arena for arrangementer, som debattmøter og bokprat. 5.2 Utlån Totalt førstegangsutlån går nå ned for alle typer media, med unntak av barnebøker, der utlånet går opp. Sommerlesekampanjen for barn, og utlån av bokkasser til skolene bidrar til dette. Utlån av musikk gikk ned med 24 %, og utlån av film går også markant ned. Fornyelser utgjør en stor andel av totalutlånet. Det er lagt godt til rette for å kunne fornye lån via sms og via Mappa Mi på nett. Dette tilbudet er det flere og flere som benytter seg av. Biblioteket hadde aktive lånere samt 679 institusjonslånere. Fordelingen av aktive lånere mellom egen kommune og annen kommune er og Av tekniske grunner regnes Nøtterøy kommune inn under annen kommune. 7

8 Bøker Andre media Bokbuss ** Totalt * * * * * * * Inkluderer fornyelser ** Bokbussen opphørte Biblioteket var stengt en uke i forbindelse med streik i Fjernlån Lån mellom bibliotek er fremdeles en viktig del av utlånsvirksomheten. Bibliotekene opplever en økning i dette lånesamarbeidet, mest på grunn av lånernes mulighet for selv å bestille materiale fra andre bibliotek med hentested valgfritt bibliotek Sendt Mottatt 2013 Sendt Mottatt Ved siden av Sandefjord bibliotek er Tønsberg og Nøtterøy bibliotek den største yteren av fjernlån i Vestfold. Biblioteket på nett Biblioteket tilbyr flere elektroniske medieressurser, eksempelvis Retriever (A-tekst), Library Press og Naxos. Disse ressursene bør brukes av flere. Mappa Mi er svært mye brukt, stadig flere benytter seg av muligheten for å både søke, reservere og fornye bøker og annet materiale via nettet. Flere henvendelser kommer via epost, og via meldingsskjema på nettsidene. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek fikk nye nettsider i januar Nettsidene gir enkel tilgang til informasjon om aktiviteter, og direkte tilgang til søk. Antall virtuelle besøk på nettsidene har gått ned, men dette kan like gjerne skyldes at flere bruker Bibliofil-appen for iphone og android-telefoner, eller fornyer via sms. Biblioteket bruker også Facebook aktivt til informasjon. 5.3 Besøk Antall besøkende totalt gikk opp fra i 2012 til personer i Dette er en markant økning, og selv om ny kafe trakk mange besøkende i siste kvartal, startet trenden med økte besøkstall allerede i april Brukeratferden endrer seg, mens transaksjonene skjer via nett og utlåns- og innleveringsautomater, oppsøker brukerne biblioteket for studier og opplevelse. Brukerundersøkelsen bekrefter at flere nå bruker biblioteket som møteplass, og for å delta på arrangementer. 8

9 5.4 Veierland filial Biblioteket på Veierland har hatt nedgang i besøkstall og utlån de senere årene, og høsten 2013 ble det vedtatt å legge ned filialen fra årsskiftet. Dette hadde sammenheng med at Veierland skole ble vedtatt nedlagt på samme tidspunkt. En del barnebøker ble overført Husøy skolebibliotek, og Veierland Vel overtok voksenbøkene. 5.5 Fornyelse av barneavdelingen I løpet av 2013 ble det gjennomført en planmessig gjennomgang av barneavdelingen i 2. etasje. Metodikken til den danske interiørarkitekten Mette Milling ble lagt til grunn, og hele barneavdelingen ble ominnredet. Det hele ble basert på gjenbruk av interiør og møbler. Den største nyheten var Utforskerflåten, som det ble gitt økonomisk støtte til fra Sparebank1 Tønsberg og Nøtterøy. Utforskerflåten er en installasjon utformet og bygget av den lokale kunstneren Anne Trægde. Utforskerflåten 5.6 Arrangementer og utstillinger Det har vært et høyt aktivitetsnivå i Barneavdelingen har hatt mange klassebesøk, og alle tredjeklasser i begge kommuner besøker biblioteket i regi av Den kulturelle skolesekken. Barnehagene får også tilbud om å delta på arrangementer, og er ofte på besøk. Den årlige grøsserkvelden er en stor suksess. Også for 2013 var Sommerlesekampanjen en stor suksess. Utlånet av barnebøker holdt seg høyt gjennom hele sommeren, og bidro til en økning i totalutlånet til barn og unge. Kampanjen er et felles tiltak for Vestfoldbibliotekene. 9

10 Litteraturuka i november er en hovedsatsing, og også denne gangen ble dette arrangementet gjennomført i tett samarbeid med Vestfoldbibliotekene. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek sto for åpningsarrangementet i Vestfold. Som en del av Litteraturhusbibliotek-prosjektet har det vært gjennomført dialogmøter og blitt etablert samarbeid med rundt regnet 40 ulike samarbeidspartnere. Det arbeides nå systematisk med å sette opp halvårsprogram, og det er lagt til rette for at det kan skje ulike ting rundt i biblioteket. Alt fra debattmøter og foredrag, medlemsmøter, kurs og leksehjelp til bokbad og annen litteraturformidling skjer nå gjennom hele uka, både i og utenom åpningstid. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek fungerer i dag som byens kulturhus. Biblioteket er populært som utstillingslokale, og utstillingsarealene er bestilt lang tid i forveien. Det er et godt samarbeid med frivillige lag og organisasjoner om dette, selv om det også er enkeltpersoner som ønsker å stille ut i biblioteket. 5.7 Berg fengsel Søndre Vestfold fengsel, avdeling Berg er et fengsel med lavere sikkerhetsnivå (åpent fengsel) i Kriminalomsorgen region sør. Fengselet ligger i Tønsberg kommune og har et allsidig utdannings- og arbeidstilbud til 48 innsatte. Tverrfaglig samarbeid mellom ulike yrkesgrupper er fundamentet i visjonen: "Søndre Vestfold fengsel, avdeling Berg -opplæring til bedre livsmestring". Hovedmålet er å rekruttere innsatte som kan nyttiggjøre seg de tilbud fengselet har for å gi domfelte en progresjonsrettet straffegjennomføring, hvor et sett av opplæringstiltak skal kunne ruste domfelte til å beherske livet i frihet. Fengselet tar hovedsakelig i mot domfelte som har fullbyrdet en del av straffen i annet fengsel. De fleste innsatte kommer fra fengsler med høyere sikkerhetsnivå. Søknader om plass gis en individuell behandling og på tidspunktet for overføring skal søkeren ikke ha mer enn fem år frem til forventet løslatelse på prøve. Utvelgelsen skjer på grunnlag av søknad, faglig vurdering og intervju. Det er et behandlingsorientert fengsel og har tilbud om intern så vel som ekstern behandling i form av grupper og individuell behandling. Det blir gitt tilbud om behandling for volds-, sedelighets- og rusproblematikk. Det er skole og/eller arbeidsplikt, og det er lagt stor vekt på utdanningstilbudet. Det omfatter bl.a. allmennfag, hotell- og næringsmiddelfag, naturbruk og byggfag. VK1 og VK2 kurs: kokk, byggfag (tømrer) og kjøretøy. Søndre Vestfold fengsel, avdeling Berg er en åpen anstalt, men det betyr likevel i praksis at ingen av de innsatte kan gå utenfor området uten lovlig ærend og/eller i følge med en ansatt. Et bibliotek innenfor fengslets område er derfor viktig både i forbindelse med utdanning og som fritidstilbud. Det er ansatt avdelingsbibliotekar i 50 % stilling. Biblioteket er åpent fra kl 12:00 til kl 18:00 to dager i uken. Elever og lærere på skolen kan da benytte seg av biblioteket i skoletiden. Flere av de innsatte er forhindret fra å komme bestemte kvelder, og blir derfor avhengig av kveldsåpent to dager i uken. Grunnen til dette er bl.a. skolegang på kveldstid eller andre pålagte aktiviteter. Biblioteket blir mye brukt i forbindelse med utdanning, og bibliotekaren bestiller bøker til særemner og oppgaveløsninger, både fra hovedbiblioteket og gjennom fjernlån. 10

11 5.8 Sem fengsel Sem fengsel er en lukket anstalt, beliggende i Semsbyen, utenfor Tønsberg. Fengslet har en kapasitet på 62 plasser, og er Vestfolds største lukkede anstalt. Biblioteket er betjent 3 dager i uken, og fremstår som et meget populært tilbud. Samarbeidet med fengslets administrasjon er meget godt. I tillegg til utlånsvirksomheten er det også et stort antall ønsker/bestillinger fra innsatte som blir ekspedert av fengselsbibliotekaren. Bestand/Utlån Biblioteket har nå en bestand på 4348 enheter. Tilvekst for 2013 utgjorde 586. I tillegg kommer tidsskriftabonnementer. Det ble i 2013 utlånt 9058 enheter. (førstegangslån og fornyelser) Dette er en økning på 2067 utlån fra året før. Realiserte mål Prosjektet «Lyden av lesing» ble iverksatt mars 2013 og har vist seg å være et populært tiltak. I samarbeid med fengselets sosialkonsulent og ledelse har det gjennom året blitt gjennomført en rekke innlesinger av innsatte fedre, både norskspråklige og fremmedspråklige.flere innsatte har vært aktuelle kandidater, men da Sem fengsel primært er et varetektstfengsel, bl.a. med hyppige overføringer til andre fengsel, har det i noen tilfelle vist seg å være vanskelig å planlegge deltakelse i prosjektet for noen kandidater. Prosjektet videreføres i Åpningstid Når det gjelder to av fengselets avdelinger, har bibliotekets åpningstid til dels kollidert med tilbudet om trim for de innsatte. Dette har medført et svært dårlig bibliotektilbud for de av de innsatte som også ønsker å delta på trim. Utfordringen ligger i at mange aktiviteter i de ulike avdelingene skjer til ufravikelige tidspunkt, slik at det har vist seg vanskelig å finne andre og mer egnede muligheter for bibliotekbesøk. Problemet har vært drøftet med ledelsen og er møtt med forståelse. Etter en lang og grundig planleggingsprosess mellom fengselsledelsen og biblioteket, ble det i mars 2013 iverksatt nye og utvidede åpningstider i biblioteket. De nye åpningstidene medfører at samtlige avdelinger gis et bedre tilbud og at tiden de har til rådighet i biblioteket ikke 'kolliderer' med andre fritidstiltak. Det gir en helt annen ro og god atmosfære under bibliotekbesøket. Både fengselets innsatte og ansatte uttrykker at de er fornøyd med endringen som er gjort og at de fungerer langt bedre enn tidligere. Arrangementer Det var også i 2013 planlagt å avholde to arrangementer i regi av biblioteket. Dette lot seg dessverre ikke gjennomføre, da en planlagt konsert med gruppen 'Ila Auto' måtte utsettes til våren Men det ble avhold ett arrangement; OL vinner Olaf Tufte holdt foredrag for ca 30 innsatte, noe som var svært vellykket. Deltakelse på kurs/konferanser Fengselsbibliotekaren deltok under samling for fengselsbibliotekarer i Verdal høsten 2013, og på FOKO seminar høsten Studietur Bibliotekarene ved Sem, Berg, Hof og Halden fengsel var i mars 2013 på studietur i Danmark og Sverige, og besøkte bl.a. Herstedvester Fengsel utenfor København og et kvinnefengsel i Ystad. 11

12 6 Kompetanseutvikling Det har vært satset spesielt på kompetanseutvikling, ikke minst for å kompensere for redusert bemanning. Når såpass mange som går over i pensjon ikke kan erstattes med nyrekruttering, gir dette en dobbel negativ effekt, i og med at organisasjonen mister fagkompetanse opparbeidet over tid, samtidig som oppgaver må omfordeles internt. Da kreves det opplæring. Fylkesbibliotekets kompetansekalender er et svært godt tilbud, som møter mange av behovene for Vestfoldbibliotekene, også Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. Som en del av kompetanseutviklingen dro ledergruppa på studietur til Danmark, kombinert med avsatt tid til strategiarbeid. 7 Prosjekter 7.1 Historiske Vestfold Prosjektet løper , og får midler fra både Nasjonalbiblioteket og Vestfold fylkesbibliotek. Det er etablert en lokalhistorieportal for Vestfold, med utgangspunkt i Tønsberg og Nøtterøy. Portalen er bygd opp som et kartbasert digitalt verktøy, som gir tilgang til digitalisert materiale. Ferdig vil dette også være tilgjengelig på berøringsskjermer i biblioteket. 7.2 Merkevare Vestfoldbibliotekene Vestfold fylkesbibliotek fikk prosjektmidler til et treårig prosjekt med målsetting å være et modellprosjekt for evaluering og effektmåling. Evalueringsmålet er realisering av Bibliotekplan Vestfold med spesielt fokus på synliggjøring av bibliotekene. Det skal legges vekt på vurdering og bruk av verktøy og metoder for effektmåling, kompetanseheving, partnerskap med relevante fagmiljøer samt evalueringsrapport. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek har en viktig rolle i prosjektet, og drar nytte av resultatene som kommer fram. Biblioteksjefen deltar som medlem i referansegruppa for prosjektet. 7.3 Litteraturhus Vestfold I løpet av 2013 ble Tønsberg og Nøtterøy bibliotek etablert som ett av fire Litteraturhusbibliotek i Vestfold. Prosjektet går over , og får støtte fra Nasjonalbiblioteket og Vestfold fylkesbibliotek. Prosjektet har stor betydning for utviklingen av biblioteket som møteplass og uavhengig arena for offentlig samtale og debatt. 7.4 Ta plass! Ta Plass! har som mål å revitalisere tilbudet til åringene i bibliotekene ved å ta i bruk ny formidling på bibliotekenes Smartboardtavler. Vestfold fylkesbibliotek har sammen med bibliotekene i Re, Horten, Holmestrand og Tønsberg og Nøtterøy satt i gang dette prosjektet for å løfte frem bibliotekene som møteplasser og kunnskaps- og kulturarenaer for de unge. Prosjektet ble videreført i

13 7.5 Verdensrommet I 2013 ble det gitt grønt lys fra Fylkesmannen i Vestfold om å omdisponere ubenyttede prosjektmidler til et nytt prosjekt med flerspråklige som målgruppe. I samarbeid med Tønsberg Voksenopplæring ble det etablert et bedre tjenestetilbud til denne målgruppa, i form at Verdensrommet et eget rom i biblioteket med bøker på andre språk, informasjon om Norge og norske forhold og språklab. Rommet brukes blant annet som introduksjon for grupper fra Voksenopplæringen. 8 Konklusjoner og videre utfordringer Tønsberg og Nøtterøy bibliotek er fremdeles et arkitektonisk vakkert og svært funksjonelt bibliotekbygg. Det har vist seg at det er fullt mulig å ominnrede biblioteket og gjøre nødvendige endringer for å møte den nye tids utfordringer. Spesielt gjelder det å legge bedre til rette for brukernes egne aktiviteter, og til selve møteplassfunksjonen. Etableringen av Litteraturhusbibliotek-konseptet har tydeliggjort behovet for en omforming av bibliotekrommet. Det er en utfordring å arbeide målrettet for å fornye kompetansen i takt med endrede behov hos brukerne. Spesielt viktig vil det være å fornye den kjernekompetansen som tradisjonelt ligger hos biblioteket, nemlig litteraturformidlingen. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek har lang tradisjon for å være en drivkraft i norsk bibliotekutvikling. Den viktigste ressursen har vært, og vil alltid være et høyt kompetent personale. Mediesamlingen framstår nå som til dels foreldet og slitt, fordi mediebudsjettet over tid ikke har vært tilstrekkelig for å vedlikeholde en så stor samling. Det må derfor utarbeides en ny plan for samlingsutvikling, og særlig må det vurderes hvor stort behov det er for å ha magasinert litteratur, all den tid Nasjonalbibliotekets depotbibliotek fungerer som et felles magasin for eldre bøker for hele Norge. Videre må det arbeides målrettet videre med å konsolidere stillingen som Litteraturhusbibliotek. Prosjektet videreføres ut 2015, og da skal dette kunne videreføres innfor ordinære driftsrammer. Dette krever omdisponering av ressurser, etableringen av nettverk av samarbeidspartnere, og en tydeligere bevisstgjøring av bibliotekets rolle som uavhengig arena for offentlig samtale og debatt. 13

14 9 Vedlegg 9.1 Årsmelding Kontaktutvalget 2013 Medlemmer av utvalget dette året: Stine Havelin Eriksen (i permisjon) Byskogen skole, Tønsberg Randi Floberg (sekretær) Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Marite Juul (leder) Presterød ungdomsskole, Tønsberg Thale M. Kvernes Føynland skole, Nøtterøy Britt Sanne Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Ellen Solberg Teigar ungdomsskole, Nøtterøy Aktiviteter dette året: 4 utvalgsmøter: 28.02, 12.06, 7.10, 4.12 Tema på møtene har vært planlegging av nettverksmøtene, innkjøpsavtalen for bibliotekene (hvor skolebibliotekene står fritt), depotordningen, transportordningen (bokkasser fra folkebiblioteket til skolebibliotekene) og ikke minst utvalgets framtid nå når det ikke lenger er lovpålagt med kontaktutvalg i kommunene mai deltok Ellen Solberg og Marite Juul på Høgskolen i Vestfold sin konferanse Gutter og lesing. 3 nettverksmøter for skolebibliotekarer Presentasjon av skolebibliotekutdanningen i Agder v/hanne Asplin Firman Foredrag om bildebøker Arne Marius Samuelsen fra Høgskolen i Telemark Britt Sanne informerte om ulike tilbud ved Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, Mappa mi, Britannica, bokhylla.no, m.m. Marite Juul fortalte om Lesekonkurransen for gutter ved Presterød ungdomsskole Forøvrig har møtene faste poster som erfaringsutvekslinger, Bibliofiltips og bokpresentasjoner. Nettverksmøtene er populære blant dem som deltar, men dessverre er det mange skolebibliotekarer som ikke har anledning til å delta. Vi har tidligere hatt et møte seint om høsten, men i år oppfordret vi skolebibliotekarene til å møte opp på IBBYS barnebokpresentasjon i Sandefjord 22. november istedet. Mange har ikke anledning til å komme på to møter så nær hverandre i tid. Ettersom det er arbeides med en leseplan for Tønsberg kommune, skrev Kontaktutvalget v/marite 11. oktober en epost til Erik Tømte i kommunen hvor vi pekte på en rekke problemer: Den sterkt varierende standarden fra skole til skole, det generelt lave timeantallet for de skolebibliotekansvarlige, de stadige utskiftningene m.m. 14

Foto: Litteraturfestivalen 2011, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Foto: Litteraturfestivalen 2011, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek ÅRSMELDING 2011 Foto: Litteraturfestivalen 2011, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 1 Organisasjon 1.1 Interkommunal drift Tønsberg og Nøtterøy bibliotek er et interkommunalt tiltak der kommunene Tønsberg

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Store debatter i små bibliotek (Ref #76bb4add)

Store debatter i små bibliotek (Ref #76bb4add) Store debatter i små bibliotek (Ref #76bb4add) Søknadssum: 65 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Holmestrand kommune ved

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

BIBLIOTEKET. Biblioteket. Oppegård og Frogn arkivdepot. i Kolben

BIBLIOTEKET. Biblioteket. Oppegård og Frogn arkivdepot. i Kolben BIBLIOTEKET Biblioteket i Kolben Oppegård og Frogn arkivdepot Generelt Oppegård bibliotek omfatter: Biblioteket i Kolben Flåtestad bibliotek Arkivdepot for Frogn og Oppegård kommuner Biblioteket i Kolben

Detaljer

Folkebibliotek som litteraturhus (Ref #5ebb0143)

Folkebibliotek som litteraturhus (Ref #5ebb0143) Folkebibliotek som litteraturhus (Ref #5ebb0143) Søknadssum: 360 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 Årsmelding 2010 Årstad vgs Generelt Utlån: 7.168 (Dette er en oppgang på 25% fra 2009!!!) hvorav 4.867 er andre medier enn bøker. (3.132 lån var til ansatte,

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikkskjema for folkebibliotek

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2013

Bibliotekstatistikk for 2013 Bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikkskjema for fylkesbibliotek Side: 1 av 6 Side 2 - Samlinger

Detaljer

Rom for flere (Ref #6694044c)

Rom for flere (Ref #6694044c) Rom for flere (Ref #6694044c) Søknadssum: 350 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Horten bibliotek / 964951284 Postboks

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Målet for prosjektet har vært å se om selvbetjent bibliotek kan føre til:

Målet for prosjektet har vært å se om selvbetjent bibliotek kan føre til: Prosjektrapport Selvbetjent bibliotek i sør (Ref #1318593793183) Mål for prosjektet Prosjektet Selvbetjent bibliotek i sør er et forprosjekt for å utrede muligheter og modeller for selvbetjent bibliotek

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass 1 Årsmelding bibliotek 2014 Ansvarsområde storlek på avdeligen og fravær 2013 (%) Ansvar Ansvarsbegrep Evt. endringer

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

TaPlass! (Ref #1061) Prosjekt- og utviklingsmidler for 2013. Søknadssum: 236000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder. Opplysninger om søker

TaPlass! (Ref #1061) Prosjekt- og utviklingsmidler for 2013. Søknadssum: 236000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder. Opplysninger om søker TaPlass! (Ref #1061) Søknadssum: 236000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestfold Fylkesbibliotek / 974574934

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Nye Tjøme folkebibliotek - formidling i sentrum! (Ref #1099)

Nye Tjøme folkebibliotek - formidling i sentrum! (Ref #1099) Nye Tjøme folkebibliotek - formidling i sentrum! (Ref #1099) Søknadssum: 300000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Merkevare Vestfoldbibliotekene (Ref #1318506495823)

Merkevare Vestfoldbibliotekene (Ref #1318506495823) Merkevare Vestfoldbibliotekene (Ref #1318506495823) Søknadssum: 322000 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestfold fylkesbibliotek / 974574934 Postboks 2423

Detaljer

Litteraturhus Vestfold (Ref #1132)

Litteraturhus Vestfold (Ref #1132) Litteraturhus Vestfold (Ref #1132) Søknadssum: 485000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn /

Detaljer

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge Brukerundersøkelse Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge 1. Om undersøkelsen Bakgrunnen for undersøkelsen Sommeren 2015 lanserte kulturminister

Detaljer

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5)

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5) Ungdomsrevolusjonen på 2014 (Ref #113e23b5) Søknadssum: 300 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek og litteraturhus

Detaljer

Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019. Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08.

Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019. Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08. Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019 Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08.2015 Innhold: Bakgrunn - Historikk - Mål - Statlige føringer - Generelt

Detaljer

Å gjøre gull av gråstein

Å gjøre gull av gråstein Å gjøre gull av gråstein Kontaktutvalgets spørreundersøkelse om forholdene i grunnskolebibliotekene i Tønsberg og Nøtterøy 2011 Kontaktutvalget for samarbeid mellom skole- og folkebibliotek i Tønsberg

Detaljer

Merkevare Vestfoldbibliotekene

Merkevare Vestfoldbibliotekene Merkevare Vestfoldbibliotekene Evalueringsprosjekt 2012-2014 Rapport Vestfold fylkesbibliotek 2015 1 INNLEDNING Merkevare Vestfoldbibliotekene er et treårig evalueringsprosjekt eiet av Vestfold fylkesbibliotek.

Detaljer

Studietur til Stockholm og København 17. 18.juni 2014

Studietur til Stockholm og København 17. 18.juni 2014 Studietur til Stockholm og København 17. 18.juni 2014 Tio Tretton, Kulturhuset Sköndal folkebibliotek Stockholms Stadsbibliotek Rentemestervej bibliotek Kulturhuset Valby Vigerslev bibliotek Tio Tretton

Detaljer

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak Hilde Ljødal Seniorrådgiver, Sekretariat for bibliotekutvikling Nasjonalbiblioteket sbu@nb.no Trondheim, 14. Aktuelle punkter:

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikkskjema for folkebibliotek Side: 1 av 7 Side 2 - Samlinger

Detaljer

Bibliotekplan for 2013 GJØVIKREGIONEN 2017

Bibliotekplan for 2013 GJØVIKREGIONEN 2017 Bibliotekplan for 2013 GJØVIKREGIONEN 2017 Med biblioteket inn i fremtiden Et møte mellom mennesker i den digitale verden Gjøvik bibliotek Vestre Toten folkebibliotek Østre Toten folkebibliotek Nordre

Detaljer

Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter

Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Bibliotekplan Vestfold 2011-2014 2 Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene

Detaljer

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462)

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Søknadssum: 100000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Froland bibliotek / 946439045 Postboks 34 4855 Froland

Detaljer

Strategiplan for utvikling av skolebibliotek og biblioteksamarbeid

Strategiplan for utvikling av skolebibliotek og biblioteksamarbeid Tønsberg kommune Strategiplan for utvikling av skolebibliotek og biblioteksamarbeid 2015 2018 «Elevane skal ha tilgang til skolebibliotek» Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, 9 2 «Skolebiblioteket

Detaljer

Lov om folkebibliotek

Lov om folkebibliotek Lov om folkebibliotek Folkebiblioteket skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis

Detaljer

TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014

TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014 TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014 TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014 2014 var et spennende år for Trysil folkebibliotek. Vi åpnet Knøttebiblioteket på Prestgardsjordet, og pusset opp og malte den

Detaljer

SAMARBEID I SØR. Prosjektrapport

SAMARBEID I SØR. Prosjektrapport SAMARBEID I SØR Prosjektrapport Forord En stor takk til Vest-Agder Fylkesbibliotek for prosjektmidler. Uansett hva som blir utfallet av kommunesammenslåingen så har denne turen vært vellykket. Mange ansatte

Detaljer

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres?

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Generell informasjon om biblioteket Svar for hovedbiblioteket 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Akershus Aust-Agder Buskerud Finmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Vestfoldbibliotekene: merkevarebygging for bibliotek i endring

Vestfoldbibliotekene: merkevarebygging for bibliotek i endring Vestfoldbibliotekene: merkevarebygging for bibliotek i endring Presentasjon, Biblioteksjefmøte Tønsberg 22. mai 2014 Eiri Elvestad, Førsteamanuensis i sosiologi, Eiri.Elvestad@hbv.no Sigrunn Tvedten, Høgskolelektor

Detaljer

BIBLIOTEKET. Foto: Bjørn Djupvik/ABM-utvikling OPPEGÅRD BIBLIOTEK

BIBLIOTEKET. Foto: Bjørn Djupvik/ABM-utvikling OPPEGÅRD BIBLIOTEK BIBLIOTEKET Foto: Bjørn Djupvik/ABM-utvikling OPPEGÅRD BIBLIOTEK ÅRSBERETNING 2006 1. Samlet vurdering Oppegård bibliotek er en virksomhet i Oppegård kommune som består av hovedbiblioteket på Kolbotn og

Detaljer

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek.

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Vedlegg 1 Veileder Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Drammen bibliotek Drammen bibliotek er samlokalisert

Detaljer

Vestfoldbiblioteket mennesker møter muligheter

Vestfoldbiblioteket mennesker møter muligheter Vestfoldbiblioteket mennesker møter muligheter Arbeidsbok Dialogkonferansen om felles bibliotekplan for Vestfold-bibliotekene 9. desember 2009 Vestfold fylkesbibliotek www.sareptas.no Side 1 Program 09.00

Detaljer

SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE Læringssenteret

SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE Læringssenteret SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE Læringssenteret Evaluering av skolåret 2012/2013 Med tanker om hva vi kan gøre bedre neste skoleår 1 Målsetting Læringssenterets målsetting bygger på skolens og fylkeskommunens

Detaljer

Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter

Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter Bibliotekplan Vestfold 2011 2014 Forslag til felles plan Utarbeidet av folkebibliotekene i Vestfold i samarbeid med Vestfold fylkesbibliotek Innhold Side

Detaljer

VERTSKOMMUNESAMARBEID I BIBLIOTEKSEKTOREN I YTRE MIDT-TROMS

VERTSKOMMUNESAMARBEID I BIBLIOTEKSEKTOREN I YTRE MIDT-TROMS VERTSKOMMUNESAMARBEID I BIBLIOTEKSEKTOREN I YTRE MIDT-TROMS Referansenr 284194 Prosjektperiode: 01.05.11 31.05.14 Sluttrapport 0 Prosjektet Vertskommunesamarbeid i biblioteksektoren i ytre Midt-Troms har

Detaljer

Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter. Bibliotekplan Vestfold

Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter. Bibliotekplan Vestfold Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter Bibliotekplan Vestfold 2011 2014 Forord Bibliotekplan Vestfold 2011 2014 er en felles plan for folkebibliotekene og fylkesbiblioteket i Vestfold. Formålet

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Avdelingens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 Telefonnummer 3 Faks E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postadresse

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Innledning Lov om folkebibliotek definerer folke- og fylkesbibliotekenes ansvar og oppgaver. For fylkesbibliotekene

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo 1 Myter om bibliotek Vi trenger ikke bibliotek, nå som all informasjon finnes på nettet. Vi trenger

Detaljer

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Delutredning 2 Kuplanær/FDV Tjenestestruktur - Aure Folkebibliotek, lokaler Tustna Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Bibliotekets

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Postadresse Telefon Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlinger

Detaljer

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen Prosjektrapport 2012 Innledning Er det lov å lese på dialekt? Kan man hoppe over tekst om noe ikke føles rett å lese høyt? Er

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling

Strategi for kompetanseutvikling Strategi for kompetanseutvikling I folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Vedtatt i Hovedutvalg for kultur og helse 03.12.12. Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående

Detaljer

Årsberetning 2007. Sølvberget KF, Stavanger kulturhus

Årsberetning 2007. Sølvberget KF, Stavanger kulturhus Årsberetning 2007 Sølvberget KF, Stavanger kulturhus 1. Virksomheten Formål: Sølvberget, Stavanger kulturhus skal formidle kunnskap, kunst og kultur på en aktuell, variert og inspirerende måte. Som et

Detaljer

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Folkebibliotek I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Har du brukt flere folkebibliotek, så svar ut fra din erfaring

Detaljer

ÅRSMELDING KORT UTGAVE 2011 START i Vestfold

ÅRSMELDING KORT UTGAVE 2011 START i Vestfold ÅRSMELDING KORT UTGAVE START i Vestfold - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Perioden 01.01.11-31.12.11 Rapport for framdrift, kvalitet,

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT OKTOBER 2014 VERDAL BIBLIOTEK OG VERDAL KULTURSKOLE. Eli Kristoffersen og Sven-Øyvind Bern. Bilde 1: Sykkelparkering ved biblioteket

TILSTANDSRAPPORT OKTOBER 2014 VERDAL BIBLIOTEK OG VERDAL KULTURSKOLE. Eli Kristoffersen og Sven-Øyvind Bern. Bilde 1: Sykkelparkering ved biblioteket TILSTANDSRAPPORT OKTOBER 2014 VERDAL BIBLIOTEK OG VERDAL KULTURSKOLE Eli Kristoffersen og Sven-Øyvind Bern Bilde 1: Sykkelparkering ved biblioteket Innhold Innhold... 2 Biblioteket... 3 Tilbud til barn

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2008

Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks og e-post

Detaljer

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf)

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Søknadssum: 55 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Moss bibliotek /

Detaljer

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner Fortell meg! Søknadssum 150 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 944025391 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no

Detaljer

Indikatorer for folkebibliotek

Indikatorer for folkebibliotek Indikatorer for folkebibliotek i strategisk planlegging Nasjonale indikatorer Verktøy for evaluering og kvalitetsheving Felles sett av indikatorer Statistikk måling Internt fokus: styringsverktøy Eksternt

Detaljer

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b)

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b) Litteraturhus (Ref #2366570b) Søknadssum: 150 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger

Detaljer

Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling

Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling Norgesbiblioteket - et samhandlende nettverk av sterke og kompetente bibliotek

Detaljer

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317)

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Søknadssum: 550000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600 9296 Tromsø

Detaljer

Andre Medier. Kommunale folkebibliotek i Finnmark 2011 14.06.2012 M.

Andre Medier. Kommunale folkebibliotek i Finnmark 2011 14.06.2012 M. Andre Medier Kommunale folkebibliotek i Finnmark 2011 14.06.2012 M. Andre medier... 3 Utlån... 3 Totalt utlån andre medier 2004-2011... 3 Figur 1... 4 Figur 2... 4 Utlån medietype... 5 Utlån musikk totalt

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE Læringssenteret

SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE Læringssenteret SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE Læringssenteret Evaluering av skolåret 2011/2012 (med tanker om hva som er bra og hva som kan gjøres bedre neste skoleår) 1 MÅLSETTING Læringssenterets målsetting bygger på

Detaljer

Nord-Trøndelag leser (Ref #1136)

Nord-Trøndelag leser (Ref #1136) Nord-Trøndelag leser (Ref #1136) Søknadssum: 1000000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Den kulturelle nistepakka Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Ny formidling

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 411 C6 Arkivsaksnr.: 12/2146

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 411 C6 Arkivsaksnr.: 12/2146 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 411 C6 Arkivsaksnr.: 12/2146 FRAMTIDIG BIBLIOTEKSJEFSTILLING I HERØY Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune må konstantere at vi ikke lykkes

Detaljer

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Asker bibliotek Postboks 370 1372 Asker 66909656 bibliotek.info@asker.kommune.no Aurskog-Høland bibliotek 1940 Bjørkelangen 63852590 biblioteket@ahk.no Bærum

Detaljer

God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Roswitha Skare Universitetet i Tromsø

God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Roswitha Skare Universitetet i Tromsø God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Samlingsutvikling i folkebibliotek Roswitha Skare Universitetet i Tromsø Hva er samlingsutvikling? handler om å ta avgjørelser om hva å ta inn like mye som om

Detaljer

BIBLIOLEK (Ref #1318589583849)

BIBLIOLEK (Ref #1318589583849) BIBLIOLEK (Ref #1318589583849) Søknadssum: 300000 Kategori: Ny formidling Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Fredrikstad bibliotek / 974772671 J.N. Jacobsensgt. 1 1606 Fredrikstad

Detaljer

Rom for deltagelse (Ref #1318583189246)

Rom for deltagelse (Ref #1318583189246) Rom for deltagelse (Ref #1318583189246) Søknadssum: 200000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Nedre Eiker bibliotek / 974544075 Klopptjernsgt.4 3050

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

En undersøkelse om norske folkebiblioteks arbeid med fjernlån, innlån og samlingsutvikling Del II

En undersøkelse om norske folkebiblioteks arbeid med fjernlån, innlån og samlingsutvikling Del II En undersøkelse om norske folkebiblioteks arbeid med fjernlån, innlån og samlingsutvikling Del II «Sharing is caring», Stockholm 24. april 2015 Ruth Ørnholt, Hordaland fylkesbibliotek Foto: Sigrid Furnes

Detaljer

Lesegnist bok i praksis

Lesegnist bok i praksis Lesegnist bok i praksis Rapport fra et prosjekt støttet av Nasjonalbiblioteket Jonas og Sondre har møtt kongen på biblioteket Forord Nasjonalbiblioteket bevilget høsten 2011 midler til prosjektet Lesegnist

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige og fullstendige.

Detaljer

Samsøk og samlinger og samarbeid Konsekvenser av samsøktjenester for brukeren og bibliotekene

Samsøk og samlinger og samarbeid Konsekvenser av samsøktjenester for brukeren og bibliotekene Samsøk og samlinger og samarbeid Konsekvenser av samsøktjenester for brukeren og bibliotekene Erfaringer med norgeslån fredag 19. mars 2010 Cathrine Undhjem Fylkesbiblioteket i Akershus Bakgrunn Norgeslån

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET AKTIVT UTADVENDT

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET AKTIVT UTADVENDT SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET AKTIVT UTADVENDT Navn på prosjektet: Aktivt utadvendt Støtte fra Nasjonalbiblioteket: kr 110 000 Ansvarlig kontaktperson: Richard Madsen 33064152. richard.madsen@holmestrand.kommune.no

Detaljer

Hele Gjøvik leser! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 200 000 kroner

Hele Gjøvik leser! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 200 000 kroner Hele Gjøvik leser! Søknadssum 200 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Gjøvik bibliotek Adresse Kauffeldts plass 1, Serviceboks 2810 Gjøvik Organisasjonsnummer 940155223 Hjemmeside http://www.gjovik.kommune.no/eway/default.aspx?pid=276&trg=main

Detaljer

Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a)

Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a) Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a) Søknadssum: 100 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Buskerud

Detaljer

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720)

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Søknadssum: 70 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hå folkebibliotek

Detaljer

BIBLIOTEKET. Biblioteket. Oppegård og Frogn arkivdepot. i Kolben

BIBLIOTEKET. Biblioteket. Oppegård og Frogn arkivdepot. i Kolben BIBLIOTEKET Biblioteket i Kolben Oppegård og Frogn arkivdepot Generelt Oppegård bibliotek omfatter: Biblioteket i Kolben Flåtestad bibliotek Arkivdepot for Frogn og Oppegård kommuner Biblioteket i Kolben

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner Prosjekt X Søknadssum 172 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 974574934 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no/

Detaljer

Bibliotekstatistikken 2013

Bibliotekstatistikken 2013 folkebibliotekene i Oppland Innhold Innledning... 1 1. Bakgrunnsdata... 2 1.1 Befolkning... 2 1.2 Bibliotekavdelinger... 2 2. Brukes det mer eller mindre penger på bibliotek i 2013 enn i 1993?... 2 2.1

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige og fullstendige.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige. Se spesielt etter om feltene

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE 31. januar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2007

Utskrift fra ABM-statistikk 2007 Utskrift fra ABM-statistikk 2007 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9008 Tromsø Postadresse Postboks 752 9299 Tromsø Telefon, faks og

Detaljer

Lindesnes bibliotek. En «online» omvisning. Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket

Lindesnes bibliotek. En «online» omvisning. Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket Lindesnes bibliotek En «online» omvisning Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket www.lib.no www.lib.no Skranke Bibliotek Velkommen til Lindesnes bibliotek. Biblioteket ligger i 2.

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 LÆRINGSSENTERT Sandefjord videregående skole, 31. august 2015 Innhold Målsetting... 2 Veiledning... 2 Antall besøk og bruk av lokalene... 2 Samlingene... 3 Kildebruk og litteraturformidling...

Detaljer

Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter. Bibliotekplan Vestfold 2015-2018

Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter. Bibliotekplan Vestfold 2015-2018 Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter Bibliotekplan Vestfold 2015-2018 1 Del 1 Bibliotekplanarbeidet i Vestfold Innledning Folkebibliotekene i Vestfold arbeider for en felles visjon: Vestfoldbibliotekene

Detaljer