Foto: Litteraturfestivalen 2011, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Litteraturfestivalen 2011, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2011

2 Foto: Litteraturfestivalen 2011, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

3 1 Organisasjon 1.1 Interkommunal drift Tønsberg og Nøtterøy bibliotek er et interkommunalt tiltak der kommunene Tønsberg og Nøtterøy bekoster driften av biblioteket. Tønsberg kommune er administrasjonskommunen, og biblioteket utgjør en selvstendig kommunal virksomhet. Samarbeidet er i hht kommunelovens paragraf Bibliotekstyret Bibliotekets styringsorgan er det interkommunale bibliotekstyret med tre representanter fra Tønsberg og to representanter fra Nøtterøy. Personalets representant har ikke stemmerett. Biblioteksjefen er sekretær for styret. Bibliotekstyret skal håndtere saker av mer bibliotekpolitisk karakter. Styret har hatt følgende sammensetning i perioden : Leder Rolf Storm-Solberg, Tønsberg, AP Nestleder Svein Lundby, Nøtterøy, SV/Rødt Medlem Anne Lise Skarstad, Tønsberg, KrF Medlem Bjørn Egil Kristiansen, Tønsberg, FrP Medlem Trygve Eklund, Nøtterøy, H Personalets representant Øyvind Storstein Styret har i perioden hatt 3 møter og behandlet 15 saker. For ny valgperiode har styret fått følgende sammensetning: Leder Rolf Storm-Solberg, Tønsberg, AP Nestleder Svein Lundby, Nøtterøy, SV/Rødt Medlem Tove R. Kværne, Tønsberg, H Medlem Reidar Smidsrød, Tønsberg, KrF Medlem Trygve Eklund, Nøtterøy, H Personalets representant Øyvind Storstein Styret har i perioden hatt 1 møte og behandlet 3 saker Tillitsvalgte I 2011 har flg. tillitsvalgte arbeidet med biblioteksaker: Virksomhetstillitsvalgt for Delta Rannveig K. Eriksen / Knut Egil Gundersen Virksomhetstillitsvalgt for Fagforbundet Brit Bjune Virksomhetstillitsvalgt for Bibliotekarforbundet Siri Torgersen Det holdes medbestemmelsesmøter etter fast oppsatt møteplan. 1.4 Ansatte Biblioteket har 38 ansatte i årsverk. Av disse er 0.10 årsverk knyttet til Veierland filial. I tillegg kommer 0.5 årsverk på Berg fengselsbibliotek og 0.75 årsverk på Sem fengselsbibliotek. Vigdis Gjelstad Jakobsen sluttet som biblioteksjef 13. august, Mette Gjerdrum var konstituert i stillingen fram til Fra er Tone Moseid ny biblioteksjef.

4 1.5 Struktur og organisasjon Bibliotekvirksomheten er organisert med et hovedbibliotek i Tønsberg sentrum og en filial på Veierland. Det drives to fengselsbibliotek for statlige midler, ett på Berg fengsel og ett på Sem fengsel. Hovedbiblioteket er organisert med en administrasjon og tre seksjoner: Barn og unge, Voksne og Digitale tjenester. Teknisk drift av bygget med vaktmester og renholdere er organisert i et driftsteam. Seksjonsstrukturen er under evaluering med utgangspunkt i seksjonenes ulike størrelse. 1.6 HMS Biblioteket har hatt en aktiv vernetjeneste i løpet av året. Tønsberg kommune har ett sentralt Arbeidsmiljøutvalg for alle ansatte. Saker knyttet til HMS-området har blitt behandlet i Samarbeidsutvalget, der verneombudet deltar. Verneombud i perioden har vært Gry Bratland Lund. Sykefraværsprosenten gikk ned fra 9,9 % i 2010 til 8,2 %. Av dette utgjorde korttidsfraværet 2.3 % og langtidsfraværet 5.9%. Sykefraværet følges tett opp i Samarbeidsutvalget. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek er en IA-bedrift. Sykmeldte arbeidstakere har vært fulgt opp i henhold til nytt regelverk innført 1. juli Det har vært iverksatt tiltak i samarbeid med den enkelte sykmeldte arbeidstaker for bedre oppfølging og blant annet hjelp til mestring. Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn med virksomheten i november Rapporten var overveiende positiv, og de få påleggene som ble gitt har blitt fulgt opp umiddelbart. Dette gjaldt gjennomgang av skriftlig beredskapsplan og rutiner for vold og trusselsituasjoner, og kartlegging og risikovurdering av forekomsten av alle organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøutfordringer som kan føre til helsevansker på kort eller lang sikt. Medarbeiderundersøkelser gjennomføres årlig som et ledd i Balansert målstyring, et styringsverktøy som ble innført i Tønsberg kommune i Resultatoppfølging skjer kontinuerlig. Undersøkelsen for 2010 ble avholdt i januar 2011, og ble rapportert i årsmelding for Resultatene er fulgt opp i bibliotekets samarbeidsutvalg, og i medarbeidersamtaler. Ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres februar Bibliotekdrift 2.1 Økonomi Bibliotekets budsjettramme for 2011 hadde en økning i forhold til 2010, men ikke mer enn at kuttet i 2009-budsjettet ble kompensert. På grunn av økte salgsinntekter, purregebyr og refusjon sykepenger var det mulig å styrke mediebudsjettet noe i Dette har gjort det mulig å ta igjen noe av etterslepet etter tidligere nedskjæringer i mediebudsjettet. Spesielt har samlingen med barnelitteratur blitt styrket. På grunn av at skolene har tatt i bruk transportordningen aktivt, har etterspørselen etter bok-kasser til skolene økt kraftig. Det meste av budsjettet er bundet opp i drift mediebudsjett, lønn og drift av bygget. Det er lite handlingsrom for utvikling og utprøving av nye tjenester. Overgangen til e-medier vil kreve et økonomisk handlingsrom for å kunne tilby digitale medier i tillegg til de tradisjonelle mediebærerne, som vil leve side om side i lang tid framover.

5 Driftsutgifter Regnskap 2011 (hele tusen) Budsjett 2012 (hele tusen) Lønnsutgifter Kjøp av media Andre utgifter inkl momskomp. Avskrivninger Totale driftsutgifter Totale inntekter Nøtterøys andel * Tønsbergs andel Mediebudsjett Totalbudsjett Inntekter Bud / Regnskap / / / Budsjett 2012 vedtatt i desember I februar 2012 ble det foretatt en budsjettjustering som innebærer en reduksjon på i netto budsjettramme. Dette er innarbeidet i driftsbudsjettet i februar. Justering for denne, pluss kommende justeringer i rammebudsjettet for 2012 blir avregnet ved årsavslutning for Nøtterøy kommunes andel. * Budsjett-tall for Nøtterøy i forkant av konsekvensjustert lønnsbudsjett. 3 Samarbeid 3.1 Kontaktutvalget Kontaktutvalget er et lovbestemt samarbeidsutvalg mellom folkebiblioteket og skolebibliotekene i Tønsberg og Nøtterøy kommuner. Kontaktutvalgets årsmelding og regnskap vedlegges. 4 Aktivitet Nøkkeltall (2010-tall i parentes): Utlån alle medier ( ) Førstegangsutlån ( ) Fornyelser (48 679) Besøk i biblioteket ( ) Besøk på nettsidene (sidevisninger) ( ) Av disse er unike brukere (99 783) Antall arrangementer, brukerorienteringer og utstillinger 211 (260) Antall deltakere på arrangementer etc (3 990) Bruk av Naxos musikkbase (antall streamede musikkfiler) (8 336) Nedlastede/streamede dokumenter 896 (800) (aviser, tidsskrifter Naxos video) 4.1 Kommuneplanmål og rapportering Tønsberg og Nøtterøy bibliotek utgjør et eget kapittel i kommuneplanens måldel for Tønsberg under området kultur. Her gjengis rapportering på prioriterte kommuneplanmål for 2011 hvor biblioteket har ansvar og medansvar:

6 Område 1: Prioritert område: Prioritert område: Barn og unge Kvalitet i oppvekst og opplæring Kultur til barn og unge Virksomhetsmål 2011: Kompetansehevingstiltak for lærere og skolebibliotekarer Oppnådd. Alle skoler invitert til møter i kontaktutvalget. Transportordning skole bibliotek. Oppnådd. Utvidet tilbud med utlån av bokkasser til skolene, som følge av etablering av transportordning. Videreutvikling av egen ungdomsavdeling. Oppnådd. Utlån økt med 20 % Bibliotekstand på Unginfo-kontoret fornyes. Oppnådd. Tilby dataspillkveld for barn og unge. Avlyst. Område 2: Helse og sosial Prioritert område: Samhandlingsplan Virksomhetsmål 2011: Videreutvikle samarbeid med Sidebygningen litteraturkvelder, internettkurs. Avholdt 2 samlinger på Sidebygningen med litteratur og musikk. Samarbeidsmøter mellom ansatte og biblioteket. Kulturarrangement for psykisk utviklingshemmede. Arrangert 2 kulturarrangement på biblioteket. Område 2: Prioritert område: Helse og sosial Flerkulturelle i Tønsberg Virksomhetsmål 2011: Internettkurs for innvandrerkvinner. Invitasjon resulterte i for lav påmelding. Ukentlige samtalegrupper for minoritetsspråklige og førerkortopplæring for minoritetsspråklige gjennomført. Familielæringsprosjektet Fortell meg. Gjennomført og avsluttet. Fortellerdag i biblioteket. Gjennomført. Flerkulturell kveld på biblioteket. Gjennomført. Område 7: Prioritert område: Miljø Bærekraftig utvikling Virksomhetsmål 2011: Biblioteket som miljøfyrtårn. Godkjent som Miljøfyrtårn.

7 Område 8: Prioritert område: Samfunnssikkerhet og beredskap Beredskapsmessig planlegging Virksomhetsmål 2011: Biblioteket gjennomfører ROS-analyse Ikke gjennomført. Igangsatt prosess i Utlån Selv om det totale utlånet økte noe fra 2010 til 2011, er det en klar trend at utlånet går ned for alle medietyper. Førstegangsutlån totalt gikk ned med 17 %. Barnelitteratur, voksen fag og skjønn, musikk, film, lydbøker ser man på førstegangslån alene, går alle utlånstall merkbart ned. Fornyelser går opp for alle typer lån fornyelser av voksen skjønnlitteratur økte for eksempel fra til fra 2010 til Biblioteket hadde aktive lånere samt 653 institusjonslånere. Fordelingen av aktive lånere mellom egen kommune og annen kommune er og Av tekniske grunner regnes Nøtterøy kommune inn under annen kommune Bøker Andre media Bokbuss Totalt Digitale lån Bokbussen opphørte Biblioteket driver fortsatt en oppsøkende bibliotektjeneste. I 2011 omfattet den 24 hjemmeboende lånere som hver fikk besøk 6 ganger. 8 institusjoner mottar depoter med en hyppighet fra 1 til 4 ganger pr år. Fjernlån Lån mellom bibliotek er fremdeles en viktig del av utlånsvirksomheten. Bibliotekene opplever en økning i dette lånesamarbeidet, mest på grunn av lånernes mulighet for selv å bestille materiale fra andre bibliotek med hentested valgfritt bibliotek Sendt Mottatt Sendt Mottatt Ved siden av Sandefjord bibliotek er Tønsberg og Nøtterøy bibliotek den største yteren av fjernlån i Vestfold. Det er likevel verdt å merke seg at antallet innlånte medier også øker.

8 Elektroniske medier Biblioteket tilbyr flere elektroniske medieressurser, eksempelvis Retriever (A-tekst), Library Press og Naxos. Library Press-basen inneholder over 1700 aviser og magasiner fra 92 land på 48 ulike språk. Avisene i databasen presenteres i fulltekst, identisk med den trykte utgaven, og er tilgjengelig fra utgivelsesdagen. Basen gir tilgang tre måneder tilbake i tid. Biblioteket har én lisens, og man må bruke bibliotekets stasjonære pc'er for å lese avisene. Naxos er en streamingtjeneste for klassisk musikk og den omfatter både musikkinnspillinger og musikkvideoer. Tjenesten kan brukes fra bibliotekets nettside så sant låneren har et nasjonalt lånekort. Det er opprettet en egen nettside som presenterer de elektroniske ressursene samlet (E-media). 4.3 Kinotek Kinoteket startet opp høsten Dette er en abonnementsordning som gir biblioteket anledning til å vise filmer fra en nettbasert tjeneste. Det er etablert visningslokale i barneavdelingen og i underetasjen. Hittil har tilbudet slått mest an blant barn. Barnehager er ofte på besøk og benytter seg av muligheten til å kombinere bibliotekbesøket med å se film. Filmvisningene ledsages ofte av relevante bokutstillinger. 4.4 Besøk Antall besøkende totalt gikk ned fra i 2010 til personer til i Dette er en markant nedgang. Besøkene på bibliotekets nettside går noe ned, men det er tydelig at lånerne nå aktivt bruker mulighetene for både bestillinger og fornyelser via Mappa Mi. 4.5 Arrangementer og utstillinger Det har vært et høyt aktivitetsnivå i 2011, særlig for barn og unge. Barneavdelingen har hatt mange klassebesøk, og alle tredjeklasser i begge kommuner besøker biblioteket i regi av Den kulturelle skolesekken. Barnehagene får også tilbud om å delta på arrangementer, og er ofte på besøk. Den årlige grøsserkvelden trekker mange barn og unge. Tilbudet om internettopplæring videreføres (Ny på nett), og det holdes kurs i norsktrening og førerkortopplæring for fremmedspråklige. I 2011 startet Filosofisk hjørne opp hver fredag kl 13 møtes rundt 50 personer i biblioteket for åpne og undrende samtaler om allmennmenneskelige temaer og spørsmål. Bok i uka de bibliotekansattes egen litteraturformidling er godt besøkt, og Verdens bokdag markeres som vanlig 23. april. Biblioteket er også en arena for konserter, foredrag og debattmøter, åpne for alle, og i tillegg leies lokalene ut til arrangementer utenom åpningstid. Litteraturuka 2011 ble årets hovedsatsing, og denne gangen ble dette arrangementet gjennomført i tett samarbeid med Vestfoldbibliotekene. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek sto for åpningsarrangementet i Vestfold, og det anslås en rekordoppslutning denne dagen på 350 personer. Det ble også gjennomført arrangementer i Litteraturuka på Berg og Sem fengselsbibliotek. Årlige arrangementer som Slektsforskerdagen, Forskningsdagene og Seniorsurfdagen videreføres.

9 Biblioteket er populært som utstillingslokale, og utstillingsarealene er bestilt lang tid i forveien. Det er et godt samarbeid med frivillige lag og organisasjoner om dette, selv om det også er enkeltpersoner som ønsker å stille ut i biblioteket. 4.7 Veierland filial Biblioteket på Veierland har hatt 35 aktive lånere i 2011, totalt 405 besøk. Det er godt samarbeid med skolen. På kveldstid (tirsdager) er biblioteket et sosialt møtested for dem som stikker innom. Det er en aktiv lesesirkel som møtes jevnlig på filialen. Utlånet fortsetter å gå ned fra 730 utlån i 2010 til 654 utlån i Dette henger sammen med befolkningsendringer på Veierland. 4.8 Berg fengsel Søndre Vestfold fengsel, avdeling Berg er et fengsel med lavere sikkerhetsnivå (åpent fengsel) i Kriminalomsorgen region sør. Fengselet ligger i Tønsberg kommune og har et allsidig utdannings- og arbeidstilbud til 48 innsatte. Tverrfaglig samarbeid mellom ulike yrkesgrupper er fundamentet i visjonen: "Søndre Vestfold fengsel, avdeling Berg - opplæring til bedre livsmestring". Hovedmålet er å rekruttere innsatte som kan nyttiggjøre seg de tilbud fengselet har for å gi domfelte en progresjonsrettet straffegjennomføring, hvor et sett av opplæringstiltak skal kunne ruste domfelte til å beherske livet i frihet. Fengselet tar hovedsakelig i mot domfelte som har fullbyrdet en del av straffen i annet fengsel. De fleste innsatte kommer fra fengsler med høyere sikkerhetsnivå. Søknader om plass gis en individuell behandling og på tidspunktet for overføring skal søkeren ikke ha mer enn fem år frem til forventet løslatelse på prøve. Utvelgelsen skjer på grunnlag av søknad, faglig vurdering og intervju. Det er et behandlingsorientert fengsel og har tilbud om intern så vel som ekstern behandling i form av grupper og individuell behandling. Det blir gitt tilbud om behandling for volds-, sedelighets- og rusproblematikk. Det er skole og/eller arbeidsplikt, og det er lagt stor vekt på utdanningstilbudet. Det omfatter bl.a. allmennfag, hotell- og næringsmiddelfag, naturbruk og byggfag. VK1 og VK2 kurs: kokk, byggfag (tømrer) og kjøretøy. Søndre Vestfold fengsel, avdeling Berg er en åpen anstalt, men det betyr likevel i praksis at ingen av de innsatte kan gå utenfor området uten lovlig ærend og/eller i følge med en ansatt. Et bibliotek innenfor fengslets område er derfor viktig både i forbindelse med utdanning og som fritidstilbud. Det er ansatt avdelingsbibliotekar i 50 % stilling. Biblioteket er åpent fra kl til kl to dager i uken. Skolen og elevene kan da benytte seg av biblioteket på slutten av skoledagen. Flere av de innsatte er forhindret fra å komme bestemte kvelder, og blir derfor avhengig av kveldsåpent to dager i uken. Grunnen til dette er bl.a. skolegang på kveldstid eller andre pålagte aktiviteter. Biblioteket blir mye brukt i forbindelse med utdanning, og bibliotekaren bestiller bøker til særemner og oppgaveløsninger, både fra hovedbiblioteket og via fjernlån. Realiserte mål 2011 Bibliotekaren har vært sammen med ansatte i kriminalomsorgen og andre fengselsbibliotekarer på FOKO-seminar og fengselbibliotekarseminar i Kongsvinger. På seminaret var det bibliotekarer fra nesten alle fengslene i hele landet. Bibliotekaren har også vært på studietur til Halden fengsel. Deltagelse på denne type seminarer og studieturer anser vi som meget viktig for fengselbibliotekenes utvikling.

10 Biblioteket har i samarbeid med fritidsleder på fengselet hatt et arrangement, en akustisk rockekonsert, med gruppa Levi Henriksen & Thomas Mårud med Bra Landsens Folk. Det var 27 personer tilstede. Å utvide åpningstiden og ha biblioteket som arbeidsplass for innsatte har ikke vært mulig da det ikke har vært mulig å få rett person til jobben og samtidig møte behovene til fengselet. Men vi har fremdeles som et mål å få dette til. 4.9 Sem fengsel Sem fengsel er en lukket anstalt, beliggende i Semsbyen, utenfor Tønsberg. Fengslet har en kapasitet på 62 plasser, og er Vestfolds største lukkede anstalt. De ti siste årene har fengslet gjennomgått en omfattende ombygging og modernisering, og har fått nye lokaler til undervisning, verksteder, gymnastikkutøvelse, forsamlingssal, besøksrom samt administrasjon. I 2007 ble det inngått avtale om opprettelse av fengselsbibliotek ved Sem fengsel, og biblioteket ble besluttet plassert i et lokale som blir benyttet som et flerbruks-rom. Innredningen av biblioteket er gjort i samarbeid med konsulent fra Biblioteksentralen. 1.desember 2007 ble fengselsbibliotekar i 75 % stilling ansatt og biblioteket åpnet i mai Biblioteket er betjent 3 dager i uken, og fremstår som et meget populært tilbud. Samarbeidet med fengslets administrasjon er meget godt. I tillegg til utlånsvirksomheten er det også et stort antall ønsker/bestillinger fra innsatte som blir ekspedert av fengselsbibliotekaren. Nåværende ansatt overtok stillingen som fengselsbibliotekar Bestand/Utlån Biblioteket har nå en bestand på 3644 enheter. Tilvekst for 2011 utgjorde I tillegg kommer tidsskriftabonnementer. Det ble i 2011 utlånt 4847 enheter. (førstegangslån og fornyelser) Dette er en økning på 1058 utlån fra året før. Deltakelse på konferanser Biblioteket deltok ved samling på fengselsbibliotekarer på Kongsvinger, samt FOKO-semiar på Sundvolden Hotel høsten 2011 Realiserte mål Ønske om bedre struktur ved bibliotekets drift er blitt håndtert bl.a. ved å innføre nye utlånsog innleveringsrutiner og tettere oppfølging av de enkelte innsattes lån. Videre er det utarbeidet en informasjonsbrosjyre på engelsk og norsk om bibliotekets tilbud. Denne utleveres sammen med øvrige effekter ved innkomst. Musikksamling er fremdeles et svært populært tilbud og i løpet av 2011 er samlingen ytterligere utvidet. Musikksamlingen hadde i utlån. Biblioteket arrangerte konsert i forbindelse med «Litteraturuka i Vestfold 2011». Forfatter og musiker Levi Henriksen med band gjorde en konsert her og dette ble en ubetinget suksess, med stort oppmøte. Det ble startet utlån av DVD til to av fengselets avdelinger, til felles visning. Dette har vist seg å være et populært tilbud og vil videreføres i 2012.

11 Ikke-realiserte mål Det var satt et mål om å avholde to kulturarrangementer i løpet av Kun den ovennevnte konserten ble realisert, bl.a ut fra de økonomiske kostnadene ved denne. 5 Kompetanseutvikling Biblioteket utarbeider årlig en kompetanseutviklingsplan. Planen omfatter kompetansebehovet for både biblioteket som helhet, seksjonene og den enkelte medarbeider. Riktig kompetanseutvikling er avgjørende for bibliotekets tjenesteutvikling og det tilrettelegges for så mange ulike tiltak som økonomien muliggjør. Videre er det lagt vekt på intern opplæring innen ulike felt. Det har vært deltakelse på ulike konferanser som Halmstadkonferansen og Nasjonalbibliotekets lederkonferanse. Det viktigste kompetansetiltaket var studieturen personalet hadde til Nederland. Dette ble en inspirasjon for utvikling og nye ideer, og et sosialt tiltak for å bygge opp organisasjonen. 6 Prosjekter 6.1 Minoritetsrådgivning Fortell meg Prosjektet startet opp i 2008, og biblioteket har til sammen mottatt kr i statlige Fornyingsmidler til dette rådgivningsprosjektet for minoritetsgrupper. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom biblioteket, Tønsberg voksenopplæring og flyktningekonsulentene i begge kommuner. Målet er å veilede fremmedspråklige i det offentlige landskapet, etablere nettverksgrupper og legge til rette for deltakelse i demokratiske prosesser ved at nødvendig informasjon og kunnskap er tilgjengelig. I 2011 har prosjektet konsentrert seg om å videreføre arrangementer rettet mot flerkulturelle i biblioteket, samt til forbedring av tjenestene mot denne gruppen. Arrangementene har blitt holdt i samarbeid med Tønsberg Voksenopplæring og i regi av prosjektet Fortell meg!, et familielæringsprosjekt i samarbeid med Tønsberg Voksenopplæring, Vestfold fylkesbibliotek og Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. Fortell meg! er et samarbeidsprosjekt mellom Tønsberg voksenopplæring, Vestfold fylkesbibliotek og Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. Hovedmålet i prosjektet er å utvikle metoder og samarbeidsmodeller som bygger på foreldrenes ressurser og som styrker deres bevissthet om sin rolle i barnas læring. I kurset deltar både foreldre og barn, og det fokuseres på formidling av familiehistorier fra foreldrenes hjemland. Fortellingene formidles også gjennom utstillinger på biblioteket, fortellersamlinger og gjennom bruk av digital fortelling. Prosjektet fokuserer på identitetsarbeid gjennom fortelling i familien og integrering gjennom formidling av personlige fortellinger i det offentlige rom. Prosjektet er nå avsluttet, og blir presentert på Kultur, inkludering og deltaking Nordic library conference 2012, mai i Oslo. 6.2 Bibliotekplan Vestfold Vestfold fylkesbibliotek utarbeidet i 2011 en egen bibliotekplan for Vestfoldbibliotekene for , med utgangspunkt i kulturplanen for Vestfold fylkeskommune. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek var aktivt med i utformingen av bibliotekplanen. Høsten 2011 ble det

12 inngått en forpliktende avtale mellom Vestfold fylkesbibliotek og hvert enkelt folkebibliotek i fylket. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek har forpliktet seg til å være en sentral samarbeidspartner i arbeidet med å gjennomføre planen. Fokusområdene blir kompetanseutvikling og synliggjøring, men også biblioteket som litteraturhus og samfunnsarena. 7 Konklusjoner og videre utfordringer Tønsberg og Nøtterøy bibliotek er fremdeles et arkitektonisk vakkert og svært funksjonelt bibliotekbygg. Det er et kulturhus, en møteplass og et informasjonssenter, og det er et lavterskeltilbud som tiltrekker seg alle brukergrupper. Biblioteket er et sted for rekreasjon og opplevelse, og en kunnskapsallmenning og et fristed. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek har lang tradisjon for å tilby digitale tjenester og digitalt innhold, og for å være en drivkraft i norsk bibliotekutvikling. Den viktigste ressursen har vært, og vil alltid være et høyt kompetent personale. På landsbasis er det tydelig at brukernes atferd endrer seg. For Tønsberg og Nøtterøy biblioteks del ser det ut til at brukerne ikke kommer til biblioteket så ofte, de låner mindre, men beholder det lenger. Muligheten for å både bestille, reservere og fornye via nettet har gjort det mindre nødvendig å oppsøke biblioteket fysisk for å utføre disse transaksjonene. Til gjengjeld er det tydelig at de som kommer til biblioteket er der lenger, og bruker biblioteket på en annen måte. Opplevelse, kontemplasjon, egne aktiviteter biblioteket fyller rollen som møteplass og literaturhus. Hovedutfordringer i de neste årene dreier seg om utvikling av et tidsriktig bibliotek, sikre nødvendig og riktig kompetanse og å synliggjøre bibliotekets mange aspekter i større grad ved å fremheve bibliotekets kvaliteter: samlingene, kunnskapen, kompetansen og møteplassen. Overgangen til digitalt materiale, som e-bøker og digitale lydfiler er i oppstarten, og vil kreve endringer både i samlingsutviklingen og brukergrensesnittet. Særlig viktig vil det bli å fornye og videreutvikle formidlingsrollen, og bibliotekets rolle som en arena for den aktuelle samfunnsdebatten. Søndagsåpent bibliotek er fremdeles et sterkt ønske fra både brukere, politikere og personalet selv, og vil kunne bety mye for å gi biblioteket en sentral rolle i å fornye bysenteret i Tønsberg.

13 8 Vedlegg 8.1 Årsmelding og regnskap Kontaktutvalget 2011 Medlemmer av utvalget dette året: Stine Havelin Eriksen Randi Floberg (sekretær) Ingebjørg Hærland Marite Juul (leder) Britt Sanne fra Siri Haga Torgersen Mette Hofsødegaard til Byskogen skole, Tønsberg Tønsberg og Nøtteøry bibliotek Brattås skole, Nøtterøy Veierland skole, Nøtterøy Sem skole, Tønsberg Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Husvik skole, Tønsberg Aktiviteter dette året: 4 utvalgsmøter: 26.01, 13.04, og nettverksmøter for skolebibliotekarer: tema: hvordan presentere bøker tema: presentasjon av Systematisk Observert Lesing tema: spørreundersøkelsen tema: førstehjelpsopplæring i Bibliofil Forøvrig har møtene faste poster som erfaringsutvekslinger, Bibliofiltips og bokpresentasjoner. Nettverksmøtene er populære blant dem som deltar, men dessverre er det mange skolebibliotekarer som ikke har anledning til å delta. Stine og Marite hadde et møte med Henning Hansen i Utdanningsforbundet 8. februar, for å sette søkelys på de høyst ulike vilkårene skolebibliotekarene arbeider under. Marite deltok på rektormøtet i Tønsberg 8. april og rektormøtet på Nøtterøy 14. april for å orientere om utvalgets arbeid og nettverksmøtene. Håpet var at flere ville få anledning til å komme på nettverksmøtene, så langt har ikke dette slått til. Utvalget har gjennomført en spørreundersøkelse, den fjerde i rekken, om forholdene ved grunnskolebibliotekene i de to kommunene. Undersøkelsen avholdes hvert 3. år. Resultatet fra årets undersøkelse, er presentert i et dokument med tittelen «Gjøre gull av gråstein», og er sendt til alle rektorene i kommunene. Undersøkelsen viser en stadig forverring av tilstanden i skolebibliotekene i de to kommunene.

14

15 8.2 Årsmelding samarbeidsutvalget Utvalgets medlemmer i 2011: Leder: Stedfortreder: Sekretær: Medlemmer: Vigdis Gjelstad Jakobsen / Mette Gjerdrum Veslemøy Grinde / Mette Gjerdrum / Siri Torgersen Gry Bratland Lund Rannveig K. Eriksen / Knut Gundersen Brit E. Bjune Siri Torgersen Utvalget har hatt fire møter i Av saker som er blitt behandlet, kan nevnes: Medarbeiderundersøkelsen Undersøkelsen ble avholdt i begynnelsen av året. Amu foreslo endringer til forbedringer pga lav score på Medvirkning, mulighet til å påvirke forhold i virksomheten. Medarbeidersamtaler Runden med medarbeidersamtaler ble avsluttet våren Sykefravær og bemanning Sykefraværet i 2011 har gått ned til 2,3 % for korttidsfravær og ned til 5,9 % for langtidsfravær. Miljøfyrtårn Vi ble sertifisert som miljøfyrtårn i Velferd Velferdsmidlene for 2011 ble brukt på julelunsj for alle ansatte på kafeen på Haugar. Tønsberg Tone Eli Moseid Virksomhetsleder Leikny Røsok Bakke Verneombud

16 8.3 Regnskap 2.september-fondet Saldo pr : ,09 Renter pr : ,50 Saldo pr : ,59 Det er ikke benyttet midler av fondet i 2011.

Foto: Åpning av Litteraturuka 2013, Ketil Bjørnstad spiller. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Foto: Åpning av Litteraturuka 2013, Ketil Bjørnstad spiller. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek ÅRSMELDING 2013 Foto: Åpning av Litteraturuka 2013, Ketil Bjørnstad spiller. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 2 1 Innledning Mens 2012 var preget av branntilløp, budsjettkutt, streik og omorganisering, ble

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018 STRATEGI

Bibliotekmelding 2014-2018 STRATEGI Bibliotekmelding 2014-2018 STRATEGI Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.2.1 Mandat og bakgrunn... 4 1.2.2 Kort om arbeidet med

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter

Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Bibliotekplan Vestfold 2011-2014 2 Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene

Detaljer

BIBLIOTEKPLAN 2010 2013

BIBLIOTEKPLAN 2010 2013 1 BIBLIOTEKPLAN 2010 2013 Lørenskog bibliotek Den kulturelle skolesekken 2 Bibliotekplan 2010 2013 Lørenskog bibliotek INNHOLD 1. Bakgrunn og føringer 2. Status 3. Utviklingstrekk 4. Mål og tiltak 4.1

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/8852-4 53518/15 22.05.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/8852-4 53518/15 22.05.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/8852-4 53518/15 22.05.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LHAU-13/12458-4 76600/13 31.10.2013. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LHAU-13/12458-4 76600/13 31.10.2013. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LHAU-13/12458-4 76600/13 31.10.2013 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet,

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR

DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR Særutskrift av møtebok Til: Arkivsak Saksbehandler: Berit Vangen Direkte telefon: 67 93 44 50 Vår ref.: 11/1446-17/11/50269 Klassering: 145, C00 Dato: 21.12.2011 KI060/11

Detaljer

Merkevare Vestfoldbibliotekene

Merkevare Vestfoldbibliotekene Merkevare Vestfoldbibliotekene Evalueringsprosjekt 2012-2014 Rapport Vestfold fylkesbibliotek 2015 1 INNLEDNING Merkevare Vestfoldbibliotekene er et treårig evalueringsprosjekt eiet av Vestfold fylkesbibliotek.

Detaljer

Stokke bibliotek Årsberetning 2012 STOKKE KOMMUNE

Stokke bibliotek Årsberetning 2012 STOKKE KOMMUNE - for alle til glede, kunnskap og vekst Stokke bibliotek Årsberetning 2012 STOKKE KOMMUNE C60 &14, ref 13/1083-2 www.stokke.kommune.no/biblioteket side 1 av 16 Stokke bibliotek i 2012 Utlån og besøk: Tendensen

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Bibliotek og byarkiv E-boka er kommet! Bibliotektjenesten driver hovedbibliotek, bokbussen og filialer Det totale utlånet

Bibliotek og byarkiv E-boka er kommet! Bibliotektjenesten driver hovedbibliotek, bokbussen og filialer Det totale utlånet Bibliotek og byarkiv E-boka er kommet! Som første fylke i landet, innførte Troms fylkesbibliotek i samarbeid med Bibliotek og byarkiv et tilbud om lån av elektroniske bøker. Nå kan brukerne låne bøker

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Styret for Sølvberget KF Møtested: Kiellandrommet, 2. etg. Sølvberget Møtedato: 22.05.2012 Tid: kl. 16.00

Møteinnkalling. Utvalg: Styret for Sølvberget KF Møtested: Kiellandrommet, 2. etg. Sølvberget Møtedato: 22.05.2012 Tid: kl. 16.00 Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no ROLLAG KOMMUNE Rådmannens årsrapport 2009 www.rollag.kommune.no INNHOLD SIDE Rådmannens innledning 3 Økonomisk analyse og nøkkeltall 6 Det kommunale styringssystem 14 Fellestjenesten 15 Skolene 23 Barnehagene

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no ROLLAG KOMMUNE Rådmannens årsrapport 2011 www.rollag.kommune.no INNHOLD SIDE Rådmannens innledning 3 Økonomisk analyse og nøkkeltall 6 Det kommunale styringssystem 14 Fellestjenesten 15 Veggli skolen 24

Detaljer

SAMHANDLING OG SAMBRUK

SAMHANDLING OG SAMBRUK Vedlegg 1 Prosjekt SAMHANDLING OG SAMBRUK Referanse 1318582054419 Rapport nr.: 2 juni 2014 1 Prosjektet Samhandling og sambruk 2012 2014 har vært eid av Lenvik bibliotek i samarbeid med Finnsnes AS, Studiesenter

Detaljer

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed ble gjenvalgt ved kommunstyrevalget Brannsikring og innvendig renovering

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Bibliotekaren. Festivalbibliotekarer. i fokus. Skal danske BF bli til Viden & Kultur? En annen lærdom fra Finland? Justeringsoppgjør i staten i havn

Bibliotekaren. Festivalbibliotekarer. i fokus. Skal danske BF bli til Viden & Kultur? En annen lærdom fra Finland? Justeringsoppgjør i staten i havn Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 7-2008 Juli Festivalbibliotekarer i fokus Sørafrikansk nettverk Skal danske BF bli til Viden & Kultur? Fra samling til formidling Justeringsoppgjør i staten

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune

Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 Innhold 0. Sammendrag... 4 1. Innledning... 4 2. Elever, årsverk

Detaljer

Prosjektrapport nr. 7/2011

Prosjektrapport nr. 7/2011 Prosjektrapport nr. 7/2011 Drammensbiblioteket En evaluering av samarbeidet mellom Buskerud fylkesbibliotek, Drammen bibliotek og biblioteket ved Høgskolen i Buskerud, studiested Drammen Line Grønstad

Detaljer

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Tilpasset opplæring Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 5 1.1 Kontrollutvalgets bestilling... 5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/00117-020 004094/05 C60 ADM/SAADM/OM 16.06.

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/00117-020 004094/05 C60 ADM/SAADM/OM 16.06. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/00117-020 004094/05 C60 ADM/SAADM/OM 16.06.2005 MELDING OM POLITISK VEDTAK - BIBLIOTEKPLAN 2005-2009 Kommunestyret behandlet i møte 10.06.2005 sak 0047/05.

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 26.08.2014 kl. 15:00 Sted: Nes Kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

DETALJERT ÅRSBUDSJETT MED VIRKSOMHETSPLAN OG OPPLÆRINGSPLAN KULTURTJENESTEN. Nina Bang: Små og store, Bårliskogen barnehage 2010

DETALJERT ÅRSBUDSJETT MED VIRKSOMHETSPLAN OG OPPLÆRINGSPLAN KULTURTJENESTEN. Nina Bang: Små og store, Bårliskogen barnehage 2010 LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN DETALJERT ÅRSBUDSJETT MED VIRKSOMHETSPLAN OG OPPLÆRINGSPLAN 2011 KULTURTJENESTEN Nina Bang: Små og store, Bårliskogen barnehage 2010 Kulturtjenesten har som hovedoppgave

Detaljer

Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Innhold Årsrapport 2014... 1 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek... 1 Del I. Leders beretning... 2 Del II. Introduksjon til virksomhetens hovedtall...

Detaljer