Foto: Litteraturfestivalen 2011, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Litteraturfestivalen 2011, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2011

2 Foto: Litteraturfestivalen 2011, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

3 1 Organisasjon 1.1 Interkommunal drift Tønsberg og Nøtterøy bibliotek er et interkommunalt tiltak der kommunene Tønsberg og Nøtterøy bekoster driften av biblioteket. Tønsberg kommune er administrasjonskommunen, og biblioteket utgjør en selvstendig kommunal virksomhet. Samarbeidet er i hht kommunelovens paragraf Bibliotekstyret Bibliotekets styringsorgan er det interkommunale bibliotekstyret med tre representanter fra Tønsberg og to representanter fra Nøtterøy. Personalets representant har ikke stemmerett. Biblioteksjefen er sekretær for styret. Bibliotekstyret skal håndtere saker av mer bibliotekpolitisk karakter. Styret har hatt følgende sammensetning i perioden : Leder Rolf Storm-Solberg, Tønsberg, AP Nestleder Svein Lundby, Nøtterøy, SV/Rødt Medlem Anne Lise Skarstad, Tønsberg, KrF Medlem Bjørn Egil Kristiansen, Tønsberg, FrP Medlem Trygve Eklund, Nøtterøy, H Personalets representant Øyvind Storstein Styret har i perioden hatt 3 møter og behandlet 15 saker. For ny valgperiode har styret fått følgende sammensetning: Leder Rolf Storm-Solberg, Tønsberg, AP Nestleder Svein Lundby, Nøtterøy, SV/Rødt Medlem Tove R. Kværne, Tønsberg, H Medlem Reidar Smidsrød, Tønsberg, KrF Medlem Trygve Eklund, Nøtterøy, H Personalets representant Øyvind Storstein Styret har i perioden hatt 1 møte og behandlet 3 saker Tillitsvalgte I 2011 har flg. tillitsvalgte arbeidet med biblioteksaker: Virksomhetstillitsvalgt for Delta Rannveig K. Eriksen / Knut Egil Gundersen Virksomhetstillitsvalgt for Fagforbundet Brit Bjune Virksomhetstillitsvalgt for Bibliotekarforbundet Siri Torgersen Det holdes medbestemmelsesmøter etter fast oppsatt møteplan. 1.4 Ansatte Biblioteket har 38 ansatte i årsverk. Av disse er 0.10 årsverk knyttet til Veierland filial. I tillegg kommer 0.5 årsverk på Berg fengselsbibliotek og 0.75 årsverk på Sem fengselsbibliotek. Vigdis Gjelstad Jakobsen sluttet som biblioteksjef 13. august, Mette Gjerdrum var konstituert i stillingen fram til Fra er Tone Moseid ny biblioteksjef.

4 1.5 Struktur og organisasjon Bibliotekvirksomheten er organisert med et hovedbibliotek i Tønsberg sentrum og en filial på Veierland. Det drives to fengselsbibliotek for statlige midler, ett på Berg fengsel og ett på Sem fengsel. Hovedbiblioteket er organisert med en administrasjon og tre seksjoner: Barn og unge, Voksne og Digitale tjenester. Teknisk drift av bygget med vaktmester og renholdere er organisert i et driftsteam. Seksjonsstrukturen er under evaluering med utgangspunkt i seksjonenes ulike størrelse. 1.6 HMS Biblioteket har hatt en aktiv vernetjeneste i løpet av året. Tønsberg kommune har ett sentralt Arbeidsmiljøutvalg for alle ansatte. Saker knyttet til HMS-området har blitt behandlet i Samarbeidsutvalget, der verneombudet deltar. Verneombud i perioden har vært Gry Bratland Lund. Sykefraværsprosenten gikk ned fra 9,9 % i 2010 til 8,2 %. Av dette utgjorde korttidsfraværet 2.3 % og langtidsfraværet 5.9%. Sykefraværet følges tett opp i Samarbeidsutvalget. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek er en IA-bedrift. Sykmeldte arbeidstakere har vært fulgt opp i henhold til nytt regelverk innført 1. juli Det har vært iverksatt tiltak i samarbeid med den enkelte sykmeldte arbeidstaker for bedre oppfølging og blant annet hjelp til mestring. Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn med virksomheten i november Rapporten var overveiende positiv, og de få påleggene som ble gitt har blitt fulgt opp umiddelbart. Dette gjaldt gjennomgang av skriftlig beredskapsplan og rutiner for vold og trusselsituasjoner, og kartlegging og risikovurdering av forekomsten av alle organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøutfordringer som kan føre til helsevansker på kort eller lang sikt. Medarbeiderundersøkelser gjennomføres årlig som et ledd i Balansert målstyring, et styringsverktøy som ble innført i Tønsberg kommune i Resultatoppfølging skjer kontinuerlig. Undersøkelsen for 2010 ble avholdt i januar 2011, og ble rapportert i årsmelding for Resultatene er fulgt opp i bibliotekets samarbeidsutvalg, og i medarbeidersamtaler. Ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres februar Bibliotekdrift 2.1 Økonomi Bibliotekets budsjettramme for 2011 hadde en økning i forhold til 2010, men ikke mer enn at kuttet i 2009-budsjettet ble kompensert. På grunn av økte salgsinntekter, purregebyr og refusjon sykepenger var det mulig å styrke mediebudsjettet noe i Dette har gjort det mulig å ta igjen noe av etterslepet etter tidligere nedskjæringer i mediebudsjettet. Spesielt har samlingen med barnelitteratur blitt styrket. På grunn av at skolene har tatt i bruk transportordningen aktivt, har etterspørselen etter bok-kasser til skolene økt kraftig. Det meste av budsjettet er bundet opp i drift mediebudsjett, lønn og drift av bygget. Det er lite handlingsrom for utvikling og utprøving av nye tjenester. Overgangen til e-medier vil kreve et økonomisk handlingsrom for å kunne tilby digitale medier i tillegg til de tradisjonelle mediebærerne, som vil leve side om side i lang tid framover.

5 Driftsutgifter Regnskap 2011 (hele tusen) Budsjett 2012 (hele tusen) Lønnsutgifter Kjøp av media Andre utgifter inkl momskomp. Avskrivninger Totale driftsutgifter Totale inntekter Nøtterøys andel * Tønsbergs andel Mediebudsjett Totalbudsjett Inntekter Bud / Regnskap / / / Budsjett 2012 vedtatt i desember I februar 2012 ble det foretatt en budsjettjustering som innebærer en reduksjon på i netto budsjettramme. Dette er innarbeidet i driftsbudsjettet i februar. Justering for denne, pluss kommende justeringer i rammebudsjettet for 2012 blir avregnet ved årsavslutning for Nøtterøy kommunes andel. * Budsjett-tall for Nøtterøy i forkant av konsekvensjustert lønnsbudsjett. 3 Samarbeid 3.1 Kontaktutvalget Kontaktutvalget er et lovbestemt samarbeidsutvalg mellom folkebiblioteket og skolebibliotekene i Tønsberg og Nøtterøy kommuner. Kontaktutvalgets årsmelding og regnskap vedlegges. 4 Aktivitet Nøkkeltall (2010-tall i parentes): Utlån alle medier ( ) Førstegangsutlån ( ) Fornyelser (48 679) Besøk i biblioteket ( ) Besøk på nettsidene (sidevisninger) ( ) Av disse er unike brukere (99 783) Antall arrangementer, brukerorienteringer og utstillinger 211 (260) Antall deltakere på arrangementer etc (3 990) Bruk av Naxos musikkbase (antall streamede musikkfiler) (8 336) Nedlastede/streamede dokumenter 896 (800) (aviser, tidsskrifter Naxos video) 4.1 Kommuneplanmål og rapportering Tønsberg og Nøtterøy bibliotek utgjør et eget kapittel i kommuneplanens måldel for Tønsberg under området kultur. Her gjengis rapportering på prioriterte kommuneplanmål for 2011 hvor biblioteket har ansvar og medansvar:

6 Område 1: Prioritert område: Prioritert område: Barn og unge Kvalitet i oppvekst og opplæring Kultur til barn og unge Virksomhetsmål 2011: Kompetansehevingstiltak for lærere og skolebibliotekarer Oppnådd. Alle skoler invitert til møter i kontaktutvalget. Transportordning skole bibliotek. Oppnådd. Utvidet tilbud med utlån av bokkasser til skolene, som følge av etablering av transportordning. Videreutvikling av egen ungdomsavdeling. Oppnådd. Utlån økt med 20 % Bibliotekstand på Unginfo-kontoret fornyes. Oppnådd. Tilby dataspillkveld for barn og unge. Avlyst. Område 2: Helse og sosial Prioritert område: Samhandlingsplan Virksomhetsmål 2011: Videreutvikle samarbeid med Sidebygningen litteraturkvelder, internettkurs. Avholdt 2 samlinger på Sidebygningen med litteratur og musikk. Samarbeidsmøter mellom ansatte og biblioteket. Kulturarrangement for psykisk utviklingshemmede. Arrangert 2 kulturarrangement på biblioteket. Område 2: Prioritert område: Helse og sosial Flerkulturelle i Tønsberg Virksomhetsmål 2011: Internettkurs for innvandrerkvinner. Invitasjon resulterte i for lav påmelding. Ukentlige samtalegrupper for minoritetsspråklige og førerkortopplæring for minoritetsspråklige gjennomført. Familielæringsprosjektet Fortell meg. Gjennomført og avsluttet. Fortellerdag i biblioteket. Gjennomført. Flerkulturell kveld på biblioteket. Gjennomført. Område 7: Prioritert område: Miljø Bærekraftig utvikling Virksomhetsmål 2011: Biblioteket som miljøfyrtårn. Godkjent som Miljøfyrtårn.

7 Område 8: Prioritert område: Samfunnssikkerhet og beredskap Beredskapsmessig planlegging Virksomhetsmål 2011: Biblioteket gjennomfører ROS-analyse Ikke gjennomført. Igangsatt prosess i Utlån Selv om det totale utlånet økte noe fra 2010 til 2011, er det en klar trend at utlånet går ned for alle medietyper. Førstegangsutlån totalt gikk ned med 17 %. Barnelitteratur, voksen fag og skjønn, musikk, film, lydbøker ser man på førstegangslån alene, går alle utlånstall merkbart ned. Fornyelser går opp for alle typer lån fornyelser av voksen skjønnlitteratur økte for eksempel fra til fra 2010 til Biblioteket hadde aktive lånere samt 653 institusjonslånere. Fordelingen av aktive lånere mellom egen kommune og annen kommune er og Av tekniske grunner regnes Nøtterøy kommune inn under annen kommune Bøker Andre media Bokbuss Totalt Digitale lån Bokbussen opphørte Biblioteket driver fortsatt en oppsøkende bibliotektjeneste. I 2011 omfattet den 24 hjemmeboende lånere som hver fikk besøk 6 ganger. 8 institusjoner mottar depoter med en hyppighet fra 1 til 4 ganger pr år. Fjernlån Lån mellom bibliotek er fremdeles en viktig del av utlånsvirksomheten. Bibliotekene opplever en økning i dette lånesamarbeidet, mest på grunn av lånernes mulighet for selv å bestille materiale fra andre bibliotek med hentested valgfritt bibliotek Sendt Mottatt Sendt Mottatt Ved siden av Sandefjord bibliotek er Tønsberg og Nøtterøy bibliotek den største yteren av fjernlån i Vestfold. Det er likevel verdt å merke seg at antallet innlånte medier også øker.

8 Elektroniske medier Biblioteket tilbyr flere elektroniske medieressurser, eksempelvis Retriever (A-tekst), Library Press og Naxos. Library Press-basen inneholder over 1700 aviser og magasiner fra 92 land på 48 ulike språk. Avisene i databasen presenteres i fulltekst, identisk med den trykte utgaven, og er tilgjengelig fra utgivelsesdagen. Basen gir tilgang tre måneder tilbake i tid. Biblioteket har én lisens, og man må bruke bibliotekets stasjonære pc'er for å lese avisene. Naxos er en streamingtjeneste for klassisk musikk og den omfatter både musikkinnspillinger og musikkvideoer. Tjenesten kan brukes fra bibliotekets nettside så sant låneren har et nasjonalt lånekort. Det er opprettet en egen nettside som presenterer de elektroniske ressursene samlet (E-media). 4.3 Kinotek Kinoteket startet opp høsten Dette er en abonnementsordning som gir biblioteket anledning til å vise filmer fra en nettbasert tjeneste. Det er etablert visningslokale i barneavdelingen og i underetasjen. Hittil har tilbudet slått mest an blant barn. Barnehager er ofte på besøk og benytter seg av muligheten til å kombinere bibliotekbesøket med å se film. Filmvisningene ledsages ofte av relevante bokutstillinger. 4.4 Besøk Antall besøkende totalt gikk ned fra i 2010 til personer til i Dette er en markant nedgang. Besøkene på bibliotekets nettside går noe ned, men det er tydelig at lånerne nå aktivt bruker mulighetene for både bestillinger og fornyelser via Mappa Mi. 4.5 Arrangementer og utstillinger Det har vært et høyt aktivitetsnivå i 2011, særlig for barn og unge. Barneavdelingen har hatt mange klassebesøk, og alle tredjeklasser i begge kommuner besøker biblioteket i regi av Den kulturelle skolesekken. Barnehagene får også tilbud om å delta på arrangementer, og er ofte på besøk. Den årlige grøsserkvelden trekker mange barn og unge. Tilbudet om internettopplæring videreføres (Ny på nett), og det holdes kurs i norsktrening og førerkortopplæring for fremmedspråklige. I 2011 startet Filosofisk hjørne opp hver fredag kl 13 møtes rundt 50 personer i biblioteket for åpne og undrende samtaler om allmennmenneskelige temaer og spørsmål. Bok i uka de bibliotekansattes egen litteraturformidling er godt besøkt, og Verdens bokdag markeres som vanlig 23. april. Biblioteket er også en arena for konserter, foredrag og debattmøter, åpne for alle, og i tillegg leies lokalene ut til arrangementer utenom åpningstid. Litteraturuka 2011 ble årets hovedsatsing, og denne gangen ble dette arrangementet gjennomført i tett samarbeid med Vestfoldbibliotekene. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek sto for åpningsarrangementet i Vestfold, og det anslås en rekordoppslutning denne dagen på 350 personer. Det ble også gjennomført arrangementer i Litteraturuka på Berg og Sem fengselsbibliotek. Årlige arrangementer som Slektsforskerdagen, Forskningsdagene og Seniorsurfdagen videreføres.

9 Biblioteket er populært som utstillingslokale, og utstillingsarealene er bestilt lang tid i forveien. Det er et godt samarbeid med frivillige lag og organisasjoner om dette, selv om det også er enkeltpersoner som ønsker å stille ut i biblioteket. 4.7 Veierland filial Biblioteket på Veierland har hatt 35 aktive lånere i 2011, totalt 405 besøk. Det er godt samarbeid med skolen. På kveldstid (tirsdager) er biblioteket et sosialt møtested for dem som stikker innom. Det er en aktiv lesesirkel som møtes jevnlig på filialen. Utlånet fortsetter å gå ned fra 730 utlån i 2010 til 654 utlån i Dette henger sammen med befolkningsendringer på Veierland. 4.8 Berg fengsel Søndre Vestfold fengsel, avdeling Berg er et fengsel med lavere sikkerhetsnivå (åpent fengsel) i Kriminalomsorgen region sør. Fengselet ligger i Tønsberg kommune og har et allsidig utdannings- og arbeidstilbud til 48 innsatte. Tverrfaglig samarbeid mellom ulike yrkesgrupper er fundamentet i visjonen: "Søndre Vestfold fengsel, avdeling Berg - opplæring til bedre livsmestring". Hovedmålet er å rekruttere innsatte som kan nyttiggjøre seg de tilbud fengselet har for å gi domfelte en progresjonsrettet straffegjennomføring, hvor et sett av opplæringstiltak skal kunne ruste domfelte til å beherske livet i frihet. Fengselet tar hovedsakelig i mot domfelte som har fullbyrdet en del av straffen i annet fengsel. De fleste innsatte kommer fra fengsler med høyere sikkerhetsnivå. Søknader om plass gis en individuell behandling og på tidspunktet for overføring skal søkeren ikke ha mer enn fem år frem til forventet løslatelse på prøve. Utvelgelsen skjer på grunnlag av søknad, faglig vurdering og intervju. Det er et behandlingsorientert fengsel og har tilbud om intern så vel som ekstern behandling i form av grupper og individuell behandling. Det blir gitt tilbud om behandling for volds-, sedelighets- og rusproblematikk. Det er skole og/eller arbeidsplikt, og det er lagt stor vekt på utdanningstilbudet. Det omfatter bl.a. allmennfag, hotell- og næringsmiddelfag, naturbruk og byggfag. VK1 og VK2 kurs: kokk, byggfag (tømrer) og kjøretøy. Søndre Vestfold fengsel, avdeling Berg er en åpen anstalt, men det betyr likevel i praksis at ingen av de innsatte kan gå utenfor området uten lovlig ærend og/eller i følge med en ansatt. Et bibliotek innenfor fengslets område er derfor viktig både i forbindelse med utdanning og som fritidstilbud. Det er ansatt avdelingsbibliotekar i 50 % stilling. Biblioteket er åpent fra kl til kl to dager i uken. Skolen og elevene kan da benytte seg av biblioteket på slutten av skoledagen. Flere av de innsatte er forhindret fra å komme bestemte kvelder, og blir derfor avhengig av kveldsåpent to dager i uken. Grunnen til dette er bl.a. skolegang på kveldstid eller andre pålagte aktiviteter. Biblioteket blir mye brukt i forbindelse med utdanning, og bibliotekaren bestiller bøker til særemner og oppgaveløsninger, både fra hovedbiblioteket og via fjernlån. Realiserte mål 2011 Bibliotekaren har vært sammen med ansatte i kriminalomsorgen og andre fengselsbibliotekarer på FOKO-seminar og fengselbibliotekarseminar i Kongsvinger. På seminaret var det bibliotekarer fra nesten alle fengslene i hele landet. Bibliotekaren har også vært på studietur til Halden fengsel. Deltagelse på denne type seminarer og studieturer anser vi som meget viktig for fengselbibliotekenes utvikling.

10 Biblioteket har i samarbeid med fritidsleder på fengselet hatt et arrangement, en akustisk rockekonsert, med gruppa Levi Henriksen & Thomas Mårud med Bra Landsens Folk. Det var 27 personer tilstede. Å utvide åpningstiden og ha biblioteket som arbeidsplass for innsatte har ikke vært mulig da det ikke har vært mulig å få rett person til jobben og samtidig møte behovene til fengselet. Men vi har fremdeles som et mål å få dette til. 4.9 Sem fengsel Sem fengsel er en lukket anstalt, beliggende i Semsbyen, utenfor Tønsberg. Fengslet har en kapasitet på 62 plasser, og er Vestfolds største lukkede anstalt. De ti siste årene har fengslet gjennomgått en omfattende ombygging og modernisering, og har fått nye lokaler til undervisning, verksteder, gymnastikkutøvelse, forsamlingssal, besøksrom samt administrasjon. I 2007 ble det inngått avtale om opprettelse av fengselsbibliotek ved Sem fengsel, og biblioteket ble besluttet plassert i et lokale som blir benyttet som et flerbruks-rom. Innredningen av biblioteket er gjort i samarbeid med konsulent fra Biblioteksentralen. 1.desember 2007 ble fengselsbibliotekar i 75 % stilling ansatt og biblioteket åpnet i mai Biblioteket er betjent 3 dager i uken, og fremstår som et meget populært tilbud. Samarbeidet med fengslets administrasjon er meget godt. I tillegg til utlånsvirksomheten er det også et stort antall ønsker/bestillinger fra innsatte som blir ekspedert av fengselsbibliotekaren. Nåværende ansatt overtok stillingen som fengselsbibliotekar Bestand/Utlån Biblioteket har nå en bestand på 3644 enheter. Tilvekst for 2011 utgjorde I tillegg kommer tidsskriftabonnementer. Det ble i 2011 utlånt 4847 enheter. (førstegangslån og fornyelser) Dette er en økning på 1058 utlån fra året før. Deltakelse på konferanser Biblioteket deltok ved samling på fengselsbibliotekarer på Kongsvinger, samt FOKO-semiar på Sundvolden Hotel høsten 2011 Realiserte mål Ønske om bedre struktur ved bibliotekets drift er blitt håndtert bl.a. ved å innføre nye utlånsog innleveringsrutiner og tettere oppfølging av de enkelte innsattes lån. Videre er det utarbeidet en informasjonsbrosjyre på engelsk og norsk om bibliotekets tilbud. Denne utleveres sammen med øvrige effekter ved innkomst. Musikksamling er fremdeles et svært populært tilbud og i løpet av 2011 er samlingen ytterligere utvidet. Musikksamlingen hadde i utlån. Biblioteket arrangerte konsert i forbindelse med «Litteraturuka i Vestfold 2011». Forfatter og musiker Levi Henriksen med band gjorde en konsert her og dette ble en ubetinget suksess, med stort oppmøte. Det ble startet utlån av DVD til to av fengselets avdelinger, til felles visning. Dette har vist seg å være et populært tilbud og vil videreføres i 2012.

11 Ikke-realiserte mål Det var satt et mål om å avholde to kulturarrangementer i løpet av Kun den ovennevnte konserten ble realisert, bl.a ut fra de økonomiske kostnadene ved denne. 5 Kompetanseutvikling Biblioteket utarbeider årlig en kompetanseutviklingsplan. Planen omfatter kompetansebehovet for både biblioteket som helhet, seksjonene og den enkelte medarbeider. Riktig kompetanseutvikling er avgjørende for bibliotekets tjenesteutvikling og det tilrettelegges for så mange ulike tiltak som økonomien muliggjør. Videre er det lagt vekt på intern opplæring innen ulike felt. Det har vært deltakelse på ulike konferanser som Halmstadkonferansen og Nasjonalbibliotekets lederkonferanse. Det viktigste kompetansetiltaket var studieturen personalet hadde til Nederland. Dette ble en inspirasjon for utvikling og nye ideer, og et sosialt tiltak for å bygge opp organisasjonen. 6 Prosjekter 6.1 Minoritetsrådgivning Fortell meg Prosjektet startet opp i 2008, og biblioteket har til sammen mottatt kr i statlige Fornyingsmidler til dette rådgivningsprosjektet for minoritetsgrupper. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom biblioteket, Tønsberg voksenopplæring og flyktningekonsulentene i begge kommuner. Målet er å veilede fremmedspråklige i det offentlige landskapet, etablere nettverksgrupper og legge til rette for deltakelse i demokratiske prosesser ved at nødvendig informasjon og kunnskap er tilgjengelig. I 2011 har prosjektet konsentrert seg om å videreføre arrangementer rettet mot flerkulturelle i biblioteket, samt til forbedring av tjenestene mot denne gruppen. Arrangementene har blitt holdt i samarbeid med Tønsberg Voksenopplæring og i regi av prosjektet Fortell meg!, et familielæringsprosjekt i samarbeid med Tønsberg Voksenopplæring, Vestfold fylkesbibliotek og Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. Fortell meg! er et samarbeidsprosjekt mellom Tønsberg voksenopplæring, Vestfold fylkesbibliotek og Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. Hovedmålet i prosjektet er å utvikle metoder og samarbeidsmodeller som bygger på foreldrenes ressurser og som styrker deres bevissthet om sin rolle i barnas læring. I kurset deltar både foreldre og barn, og det fokuseres på formidling av familiehistorier fra foreldrenes hjemland. Fortellingene formidles også gjennom utstillinger på biblioteket, fortellersamlinger og gjennom bruk av digital fortelling. Prosjektet fokuserer på identitetsarbeid gjennom fortelling i familien og integrering gjennom formidling av personlige fortellinger i det offentlige rom. Prosjektet er nå avsluttet, og blir presentert på Kultur, inkludering og deltaking Nordic library conference 2012, mai i Oslo. 6.2 Bibliotekplan Vestfold Vestfold fylkesbibliotek utarbeidet i 2011 en egen bibliotekplan for Vestfoldbibliotekene for , med utgangspunkt i kulturplanen for Vestfold fylkeskommune. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek var aktivt med i utformingen av bibliotekplanen. Høsten 2011 ble det

12 inngått en forpliktende avtale mellom Vestfold fylkesbibliotek og hvert enkelt folkebibliotek i fylket. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek har forpliktet seg til å være en sentral samarbeidspartner i arbeidet med å gjennomføre planen. Fokusområdene blir kompetanseutvikling og synliggjøring, men også biblioteket som litteraturhus og samfunnsarena. 7 Konklusjoner og videre utfordringer Tønsberg og Nøtterøy bibliotek er fremdeles et arkitektonisk vakkert og svært funksjonelt bibliotekbygg. Det er et kulturhus, en møteplass og et informasjonssenter, og det er et lavterskeltilbud som tiltrekker seg alle brukergrupper. Biblioteket er et sted for rekreasjon og opplevelse, og en kunnskapsallmenning og et fristed. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek har lang tradisjon for å tilby digitale tjenester og digitalt innhold, og for å være en drivkraft i norsk bibliotekutvikling. Den viktigste ressursen har vært, og vil alltid være et høyt kompetent personale. På landsbasis er det tydelig at brukernes atferd endrer seg. For Tønsberg og Nøtterøy biblioteks del ser det ut til at brukerne ikke kommer til biblioteket så ofte, de låner mindre, men beholder det lenger. Muligheten for å både bestille, reservere og fornye via nettet har gjort det mindre nødvendig å oppsøke biblioteket fysisk for å utføre disse transaksjonene. Til gjengjeld er det tydelig at de som kommer til biblioteket er der lenger, og bruker biblioteket på en annen måte. Opplevelse, kontemplasjon, egne aktiviteter biblioteket fyller rollen som møteplass og literaturhus. Hovedutfordringer i de neste årene dreier seg om utvikling av et tidsriktig bibliotek, sikre nødvendig og riktig kompetanse og å synliggjøre bibliotekets mange aspekter i større grad ved å fremheve bibliotekets kvaliteter: samlingene, kunnskapen, kompetansen og møteplassen. Overgangen til digitalt materiale, som e-bøker og digitale lydfiler er i oppstarten, og vil kreve endringer både i samlingsutviklingen og brukergrensesnittet. Særlig viktig vil det bli å fornye og videreutvikle formidlingsrollen, og bibliotekets rolle som en arena for den aktuelle samfunnsdebatten. Søndagsåpent bibliotek er fremdeles et sterkt ønske fra både brukere, politikere og personalet selv, og vil kunne bety mye for å gi biblioteket en sentral rolle i å fornye bysenteret i Tønsberg.

13 8 Vedlegg 8.1 Årsmelding og regnskap Kontaktutvalget 2011 Medlemmer av utvalget dette året: Stine Havelin Eriksen Randi Floberg (sekretær) Ingebjørg Hærland Marite Juul (leder) Britt Sanne fra Siri Haga Torgersen Mette Hofsødegaard til Byskogen skole, Tønsberg Tønsberg og Nøtteøry bibliotek Brattås skole, Nøtterøy Veierland skole, Nøtterøy Sem skole, Tønsberg Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Husvik skole, Tønsberg Aktiviteter dette året: 4 utvalgsmøter: 26.01, 13.04, og nettverksmøter for skolebibliotekarer: tema: hvordan presentere bøker tema: presentasjon av Systematisk Observert Lesing tema: spørreundersøkelsen tema: førstehjelpsopplæring i Bibliofil Forøvrig har møtene faste poster som erfaringsutvekslinger, Bibliofiltips og bokpresentasjoner. Nettverksmøtene er populære blant dem som deltar, men dessverre er det mange skolebibliotekarer som ikke har anledning til å delta. Stine og Marite hadde et møte med Henning Hansen i Utdanningsforbundet 8. februar, for å sette søkelys på de høyst ulike vilkårene skolebibliotekarene arbeider under. Marite deltok på rektormøtet i Tønsberg 8. april og rektormøtet på Nøtterøy 14. april for å orientere om utvalgets arbeid og nettverksmøtene. Håpet var at flere ville få anledning til å komme på nettverksmøtene, så langt har ikke dette slått til. Utvalget har gjennomført en spørreundersøkelse, den fjerde i rekken, om forholdene ved grunnskolebibliotekene i de to kommunene. Undersøkelsen avholdes hvert 3. år. Resultatet fra årets undersøkelse, er presentert i et dokument med tittelen «Gjøre gull av gråstein», og er sendt til alle rektorene i kommunene. Undersøkelsen viser en stadig forverring av tilstanden i skolebibliotekene i de to kommunene.

14

15 8.2 Årsmelding samarbeidsutvalget Utvalgets medlemmer i 2011: Leder: Stedfortreder: Sekretær: Medlemmer: Vigdis Gjelstad Jakobsen / Mette Gjerdrum Veslemøy Grinde / Mette Gjerdrum / Siri Torgersen Gry Bratland Lund Rannveig K. Eriksen / Knut Gundersen Brit E. Bjune Siri Torgersen Utvalget har hatt fire møter i Av saker som er blitt behandlet, kan nevnes: Medarbeiderundersøkelsen Undersøkelsen ble avholdt i begynnelsen av året. Amu foreslo endringer til forbedringer pga lav score på Medvirkning, mulighet til å påvirke forhold i virksomheten. Medarbeidersamtaler Runden med medarbeidersamtaler ble avsluttet våren Sykefravær og bemanning Sykefraværet i 2011 har gått ned til 2,3 % for korttidsfravær og ned til 5,9 % for langtidsfravær. Miljøfyrtårn Vi ble sertifisert som miljøfyrtårn i Velferd Velferdsmidlene for 2011 ble brukt på julelunsj for alle ansatte på kafeen på Haugar. Tønsberg Tone Eli Moseid Virksomhetsleder Leikny Røsok Bakke Verneombud

16 8.3 Regnskap 2.september-fondet Saldo pr : ,09 Renter pr : ,50 Saldo pr : ,59 Det er ikke benyttet midler av fondet i 2011.

Foto: Åpning av Litteraturuka 2013, Ketil Bjørnstad spiller. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Foto: Åpning av Litteraturuka 2013, Ketil Bjørnstad spiller. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek ÅRSMELDING 2013 Foto: Åpning av Litteraturuka 2013, Ketil Bjørnstad spiller. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 2 1 Innledning Mens 2012 var preget av branntilløp, budsjettkutt, streik og omorganisering, ble

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikkskjema for folkebibliotek

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Avdelingens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 Telefonnummer 3 Faks E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postadresse

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2013

Bibliotekstatistikk for 2013 Bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikkskjema for fylkesbibliotek Side: 1 av 6 Side 2 - Samlinger

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass 1 Årsmelding bibliotek 2014 Ansvarsområde storlek på avdeligen og fravær 2013 (%) Ansvar Ansvarsbegrep Evt. endringer

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Strategiplan for utvikling av skolebibliotek og biblioteksamarbeid

Strategiplan for utvikling av skolebibliotek og biblioteksamarbeid Tønsberg kommune Strategiplan for utvikling av skolebibliotek og biblioteksamarbeid 2015 2018 «Elevane skal ha tilgang til skolebibliotek» Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, 9 2 «Skolebiblioteket

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 Årsmelding 2010 Årstad vgs Generelt Utlån: 7.168 (Dette er en oppgang på 25% fra 2009!!!) hvorav 4.867 er andre medier enn bøker. (3.132 lån var til ansatte,

Detaljer

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner Fortell meg! Søknadssum 150 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 944025391 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no

Detaljer

Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019. Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08.

Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019. Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08. Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019 Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08.2015 Innhold: Bakgrunn - Historikk - Mål - Statlige føringer - Generelt

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Postadresse Telefon Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlinger

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikkskjema for folkebibliotek Side: 1 av 7 Side 2 - Samlinger

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2008

Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks og e-post

Detaljer

Lov om folkebibliotek

Lov om folkebibliotek Lov om folkebibliotek Folkebiblioteket skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis

Detaljer

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Asker bibliotek Postboks 370 1372 Asker 66909656 bibliotek.info@asker.kommune.no Aurskog-Høland bibliotek 1940 Bjørkelangen 63852590 biblioteket@ahk.no Bærum

Detaljer

Parallelt med praktisk gjennomføring av kursene, har vi utviklet metodene, drevet

Parallelt med praktisk gjennomføring av kursene, har vi utviklet metodene, drevet Et familielæringsprosjekt basert på familiehistorier fra hjemlandet Tønsberg voksenopplæring og Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Sluttrapport Fortell meg! har vært et to-årig prosjekt i perioden jan 2010

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Innledning Lov om folkebibliotek definerer folke- og fylkesbibliotekenes ansvar og oppgaver. For fylkesbibliotekene

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling

Strategi for kompetanseutvikling Strategi for kompetanseutvikling I folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Vedtatt i Hovedutvalg for kultur og helse 03.12.12. Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående

Detaljer

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres?

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Generell informasjon om biblioteket Svar for hovedbiblioteket 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Akershus Aust-Agder Buskerud Finmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge Brukerundersøkelse Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge 1. Om undersøkelsen Bakgrunnen for undersøkelsen Sommeren 2015 lanserte kulturminister

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter. Bibliotekplan Vestfold

Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter. Bibliotekplan Vestfold Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter Bibliotekplan Vestfold 2011 2014 Forord Bibliotekplan Vestfold 2011 2014 er en felles plan for folkebibliotekene og fylkesbiblioteket i Vestfold. Formålet

Detaljer

Andre Medier. Kommunale folkebibliotek i Finnmark 2011 14.06.2012 M.

Andre Medier. Kommunale folkebibliotek i Finnmark 2011 14.06.2012 M. Andre Medier Kommunale folkebibliotek i Finnmark 2011 14.06.2012 M. Andre medier... 3 Utlån... 3 Totalt utlån andre medier 2004-2011... 3 Figur 1... 4 Figur 2... 4 Utlån medietype... 5 Utlån musikk totalt

Detaljer

Bibliotekplan for 2013 GJØVIKREGIONEN 2017

Bibliotekplan for 2013 GJØVIKREGIONEN 2017 Bibliotekplan for 2013 GJØVIKREGIONEN 2017 Med biblioteket inn i fremtiden Et møte mellom mennesker i den digitale verden Gjøvik bibliotek Vestre Toten folkebibliotek Østre Toten folkebibliotek Nordre

Detaljer

Merkevare Vestfoldbibliotekene (Ref #1318506495823)

Merkevare Vestfoldbibliotekene (Ref #1318506495823) Merkevare Vestfoldbibliotekene (Ref #1318506495823) Søknadssum: 322000 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestfold fylkesbibliotek / 974574934 Postboks 2423

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige og fullstendige.

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter

Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Bibliotekplan Vestfold 2011-2014 2 Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene

Detaljer

BIBLIOTEKET. Biblioteket. Oppegård og Frogn arkivdepot. i Kolben

BIBLIOTEKET. Biblioteket. Oppegård og Frogn arkivdepot. i Kolben BIBLIOTEKET Biblioteket i Kolben Oppegård og Frogn arkivdepot Generelt Oppegård bibliotek omfatter: Biblioteket i Kolben Flåtestad bibliotek Arkivdepot for Frogn og Oppegård kommuner Biblioteket i Kolben

Detaljer

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Folkebibliotek I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Har du brukt flere folkebibliotek, så svar ut fra din erfaring

Detaljer

Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter

Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter Bibliotekplan Vestfold 2011 2014 Forslag til felles plan Utarbeidet av folkebibliotekene i Vestfold i samarbeid med Vestfold fylkesbibliotek Innhold Side

Detaljer

eborgerskap Vestfold (Ref #1044)

eborgerskap Vestfold (Ref #1044) eborgerskap Vestfold (Ref #1044) Søknadssum: 400000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestfold fylkesbibliotek / 974574934 Svend

Detaljer

TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014

TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014 TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014 TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014 2014 var et spennende år for Trysil folkebibliotek. Vi åpnet Knøttebiblioteket på Prestgardsjordet, og pusset opp og malte den

Detaljer

En undersøkelse om norske folkebiblioteks arbeid med fjernlån, innlån og samlingsutvikling Del II

En undersøkelse om norske folkebiblioteks arbeid med fjernlån, innlån og samlingsutvikling Del II En undersøkelse om norske folkebiblioteks arbeid med fjernlån, innlån og samlingsutvikling Del II «Sharing is caring», Stockholm 24. april 2015 Ruth Ørnholt, Hordaland fylkesbibliotek Foto: Sigrid Furnes

Detaljer

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo 1 Myter om bibliotek Vi trenger ikke bibliotek, nå som all informasjon finnes på nettet. Vi trenger

Detaljer

VERTSKOMMUNESAMARBEID I BIBLIOTEKSEKTOREN I YTRE MIDT-TROMS

VERTSKOMMUNESAMARBEID I BIBLIOTEKSEKTOREN I YTRE MIDT-TROMS VERTSKOMMUNESAMARBEID I BIBLIOTEKSEKTOREN I YTRE MIDT-TROMS Referansenr 284194 Prosjektperiode: 01.05.11 31.05.14 Sluttrapport 0 Prosjektet Vertskommunesamarbeid i biblioteksektoren i ytre Midt-Troms har

Detaljer

Å gjøre gull av gråstein

Å gjøre gull av gråstein Å gjøre gull av gråstein Kontaktutvalgets spørreundersøkelse om forholdene i grunnskolebibliotekene i Tønsberg og Nøtterøy 2011 Kontaktutvalget for samarbeid mellom skole- og folkebibliotek i Tønsberg

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige og fullstendige.

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Avdelingens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 Telefonnummer 3 Faks E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postadresse

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Samsøk og samlinger og samarbeid Konsekvenser av samsøktjenester for brukeren og bibliotekene

Samsøk og samlinger og samarbeid Konsekvenser av samsøktjenester for brukeren og bibliotekene Samsøk og samlinger og samarbeid Konsekvenser av samsøktjenester for brukeren og bibliotekene Erfaringer med norgeslån fredag 19. mars 2010 Cathrine Undhjem Fylkesbiblioteket i Akershus Bakgrunn Norgeslån

Detaljer

Adresseinformasjon. Bibliotekstatistikk: Mobile bibliotek

Adresseinformasjon. Bibliotekstatistikk: Mobile bibliotek Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige og fullstendige. Se spesielt

Detaljer

Litteraturhus Vestfold (Ref #1132)

Litteraturhus Vestfold (Ref #1132) Litteraturhus Vestfold (Ref #1132) Søknadssum: 485000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn /

Detaljer

Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter. Bibliotekplan Vestfold 2015-2018

Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter. Bibliotekplan Vestfold 2015-2018 Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter Bibliotekplan Vestfold 2015-2018 1 Del 1 Bibliotekplanarbeidet i Vestfold Innledning Folkebibliotekene i Vestfold arbeider for en felles visjon: Vestfoldbibliotekene

Detaljer

VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET

VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET August 2008 Foto: Jurgita Kunigiškyt Foto: Kai Myhre Daglig

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

VURDERING AV KVALITETEN PÅ BIBLIOTEKETS TJENESTER

VURDERING AV KVALITETEN PÅ BIBLIOTEKETS TJENESTER VURDERING AV KVALITETEN PÅ BIBLIOTEKETS TJENESTER Bibliotekets tjenester overfor studenter og fagpersonale skal dekke mange områder. Vi skal tilby ulike typer materialer som bøker, tidsskrifter, noter,

Detaljer

Strategi for Universitetsbiblioteket i Nordland 2012-2016

Strategi for Universitetsbiblioteket i Nordland 2012-2016 Strategi for Universitetsbiblioteket i Nordland 2012-2016 Gitte Kolstrup Universitetsbiblioteket i Nordland 09.08.2012 Innholdsfortegnelse Visjon...3 Satsingsområder...3 Satsingsområde 1: tilpasning...4

Detaljer

Nye Tjøme folkebibliotek - formidling i sentrum! (Ref #1099)

Nye Tjøme folkebibliotek - formidling i sentrum! (Ref #1099) Nye Tjøme folkebibliotek - formidling i sentrum! (Ref #1099) Søknadssum: 300000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Bibliotekplan for 2013 HADELAND 2017

Bibliotekplan for 2013 HADELAND 2017 Bibliotekplan for 2013 HADELAND 2017 Med biblioteket inn i fremtiden Et møte mellom mennesker i den digitale verden Gran bibliotek Lunner bibliotek Jevnaker folkebibliotek Rullering av Regionale bibliotekplaner

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak Hilde Ljødal Seniorrådgiver, Sekretariat for bibliotekutvikling Nasjonalbiblioteket sbu@nb.no Trondheim, 14. Aktuelle punkter:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT OKTOBER 2014 VERDAL BIBLIOTEK OG VERDAL KULTURSKOLE. Eli Kristoffersen og Sven-Øyvind Bern. Bilde 1: Sykkelparkering ved biblioteket

TILSTANDSRAPPORT OKTOBER 2014 VERDAL BIBLIOTEK OG VERDAL KULTURSKOLE. Eli Kristoffersen og Sven-Øyvind Bern. Bilde 1: Sykkelparkering ved biblioteket TILSTANDSRAPPORT OKTOBER 2014 VERDAL BIBLIOTEK OG VERDAL KULTURSKOLE Eli Kristoffersen og Sven-Øyvind Bern Bilde 1: Sykkelparkering ved biblioteket Innhold Innhold... 2 Biblioteket... 3 Tilbud til barn

Detaljer

Store debatter i små bibliotek (Ref #76bb4add)

Store debatter i små bibliotek (Ref #76bb4add) Store debatter i små bibliotek (Ref #76bb4add) Søknadssum: 65 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Holmestrand kommune ved

Detaljer

Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling

Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling Norgesbiblioteket - et samhandlende nettverk av sterke og kompetente bibliotek

Detaljer

Årsberetning 2007. Sølvberget KF, Stavanger kulturhus

Årsberetning 2007. Sølvberget KF, Stavanger kulturhus Årsberetning 2007 Sølvberget KF, Stavanger kulturhus 1. Virksomheten Formål: Sølvberget, Stavanger kulturhus skal formidle kunnskap, kunst og kultur på en aktuell, variert og inspirerende måte. Som et

Detaljer

1989: BIBSYS fornyer seg

1989: BIBSYS fornyer seg 1989: BIBSYS fornyer seg Av: Jorunn Alstad BIBSYS Biblioteksystem ble tatt i bruk som husholdningssystem for bibliotekene ved NTH og det Kgl. Norske Vitenskapers Selskap i 1976. BIBSYS utviklet seg imidlertid

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Bibliotek i videregående skole. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Bibliotek i videregående skole. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige. Se spesielt etter om feltene

Detaljer

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek.

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Vedlegg 1 Veileder Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Drammen bibliotek Drammen bibliotek er samlokalisert

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

Innst. 175 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:79 S (2013 2014)

Innst. 175 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:79 S (2013 2014) Innst. 175 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:79 S (2013 2014) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Story Starter

Prosjektbeskrivelse: Story Starter Prosjektbeskrivelse: Story Starter -med biblioteket som arena Hovedmål: Gi barn og unge i aldersgruppen 6 16 år mulighet for å dele sine historier og bli bedre kjent med hverandre gjennom kreativt samarbeid.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

UTREDNING OM FYLKESBIBLIOTEKETS FRAMTIDIGE OPPGAVER, ORGANISERING OG LOKALISERING

UTREDNING OM FYLKESBIBLIOTEKETS FRAMTIDIGE OPPGAVER, ORGANISERING OG LOKALISERING UTREDNING OM FYLKESBIBLIOTEKETS FRAMTIDIGE OPPGAVER, ORGANISERING OG LOKALISERING Rapport 20.02.2015 Utredning om fylkesbibliotekets framtidige oppgaver, organisering og lokalisering 2 Innhold Innledning...

Detaljer

BIBLIOTEKET. Biblioteket. Oppegård og Frogn arkivdepot. i Kolben

BIBLIOTEKET. Biblioteket. Oppegård og Frogn arkivdepot. i Kolben BIBLIOTEKET Biblioteket i Kolben Oppegård og Frogn arkivdepot Generelt Oppegård bibliotek omfatter: Biblioteket i Kolben Flåtestad bibliotek Arkivdepot for Frogn og Oppegård kommuner Biblioteket i Kolben

Detaljer

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf)

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Søknadssum: 55 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Moss bibliotek /

Detaljer

ROS HANDLINGSPLAN 2014

ROS HANDLINGSPLAN 2014 ROS HANDLINGSPLAN 2014 Hovedmål: 1. Aktivitet og synlighet i alle regioner. 2. Sysselsette en full stilling ved kontoret i Oslo. 3. Rekruttere frivillige i Midt-Norge og Nord-Norge. 4. Kommuneseminar til

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2007

Utskrift fra ABM-statistikk 2007 Utskrift fra ABM-statistikk 2007 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9008 Tromsø Postadresse Postboks 752 9299 Tromsø Telefon, faks og

Detaljer

Studietur til Stockholm og København 17. 18.juni 2014

Studietur til Stockholm og København 17. 18.juni 2014 Studietur til Stockholm og København 17. 18.juni 2014 Tio Tretton, Kulturhuset Sköndal folkebibliotek Stockholms Stadsbibliotek Rentemestervej bibliotek Kulturhuset Valby Vigerslev bibliotek Tio Tretton

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 411 C6 Arkivsaksnr.: 12/2146

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 411 C6 Arkivsaksnr.: 12/2146 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 411 C6 Arkivsaksnr.: 12/2146 FRAMTIDIG BIBLIOTEKSJEFSTILLING I HERØY Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune må konstantere at vi ikke lykkes

Detaljer

Forord. Hovedmål med denne spørreundersøkelsen er:

Forord. Hovedmål med denne spørreundersøkelsen er: Forord Oppland fylkesbibliotek gjennomførte våren 2009 en spørreundersøkelse om kompetansebehovet blant fylkets bibliotekansatte. Det ble skrevet en kompetanseutviklingsplan og satt i gang kompetansehevende

Detaljer

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317)

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Søknadssum: 550000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600 9296 Tromsø

Detaljer

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 Enhet: Enhetsleder: Seksjonsleder: Meløy voksenopplæringssenter Rektor Line Maruhn Elfrid Boine Ørnes, dato: 180613..

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Nord-Trøndelag leser (Ref #1136)

Nord-Trøndelag leser (Ref #1136) Nord-Trøndelag leser (Ref #1136) Søknadssum: 1000000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Den kulturelle nistepakka Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Ny formidling

Detaljer

Tiltaksplan - kompetanseutvikling

Tiltaksplan - kompetanseutvikling Figur 1 Sør-Odal bibliotek 2014 Kultur, bibliotek og kompetanse - fylkesbiblioteket Tiltaksplan - kompetanseutvikling Innledning Tiltaksplanen for kompetanseutvikling er en årlig oppfølging av at fylkesbiblioteket

Detaljer

Rom for deltagelse (Ref #1318583189246)

Rom for deltagelse (Ref #1318583189246) Rom for deltagelse (Ref #1318583189246) Søknadssum: 200000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Nedre Eiker bibliotek / 974544075 Klopptjernsgt.4 3050

Detaljer

Det er utrolig stas!

Det er utrolig stas! Det er utrolig stas! Erfaringer fra samarbeid mellom høgskole- og folkebibliotek i Vestfold. Ved Rigmor Haug, Larvik bibliotek, Kristin Østerholt, Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Anita Hvarnes Evensen,

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Målet for prosjektet har vært å se om selvbetjent bibliotek kan føre til:

Målet for prosjektet har vært å se om selvbetjent bibliotek kan føre til: Prosjektrapport Selvbetjent bibliotek i sør (Ref #1318593793183) Mål for prosjektet Prosjektet Selvbetjent bibliotek i sør er et forprosjekt for å utrede muligheter og modeller for selvbetjent bibliotek

Detaljer

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Delutredning 2 Kuplanær/FDV Tjenestestruktur - Aure Folkebibliotek, lokaler Tustna Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Bibliotekets

Detaljer

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462)

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Søknadssum: 100000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Froland bibliotek / 946439045 Postboks 34 4855 Froland

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

Skolebiblioteket. - arena og verktøy for læring. Bibliotekstrategi for de videregående skolene i Nord-Trøndelag (2011-2014)

Skolebiblioteket. - arena og verktøy for læring. Bibliotekstrategi for de videregående skolene i Nord-Trøndelag (2011-2014) Skolebiblioteket - arena og verktøy for læring Bibliotekstrategi for de videregående skolene i Nord-Trøndelag (2011-2014) innledning Skolebiblioteket arena og verktøy for læring Bibliotekstrategi for de

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

God Vakt! Resultater og tiltak

God Vakt! Resultater og tiltak God Vakt! Resultater og tiltak Helse Midt-Norge 13. juni v/ prosjektleder Målene i God Vakt God Vakt skal føre til reduksjon i de belastninger som bidrar mest til arbeidsrelaterte skader og sykdommer i

Detaljer

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen Prosjektrapport 2012 Innledning Er det lov å lese på dialekt? Kan man hoppe over tekst om noe ikke føles rett å lese høyt? Er

Detaljer

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b)

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b) Litteraturhus (Ref #2366570b) Søknadssum: 150 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger

Detaljer

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter EBØKER PÅ BIBLIOTEKET om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter OM PROSJEKTET nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker i første omgang: norsk skjønnlitteratur støttet av ABM-utvikling første

Detaljer