Å gjøre gull av gråstein

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å gjøre gull av gråstein"

Transkript

1 Å gjøre gull av gråstein Kontaktutvalgets spørreundersøkelse om forholdene i grunnskolebibliotekene i Tønsberg og Nøtterøy 2011 Kontaktutvalget for samarbeid mellom skole- og folkebibliotek i Tønsberg og Nøtterøy

2 Forord I PISA 2000 var elevenes leseengasjement den enkeltvariabelen som korrelerte høyest med leseskår (OECD 2002). PISA-undersøkelsene har også vist positiv samvariasjon mellom elevenes holdninger til lesning og deres prestasjoner i naturfag og matematikk (Lie mfl. 2001, Kjærnsli mfl. 2007). I en studie som ble gjort av Baumann og Duffy (1997), fant man at når ungdom økte lesemengden i fritiden, ble de ikke bare bedre lesere, men de forbedret også prestasjonene sine i skolefag generelt. Den amerikanske leseforskeren John Guthrie, som for øvrig har hatt en sentral rolle i PISAs ekspertgruppe i lesing, har i en årrekke vært opptatt av motivasjon som et viktig element i leseopplæringen. Han mener at lærere må legge like stor vekt på å motivere elevene som på å lære dem gode lesestrategier (f.eks. Guthrie og Wigfield 2000, Guthrie 2008). Anmarkrud og Bråten (2009) De elevene som leser skjønnlitteratur flere ganger i uka, skårer gjennomsnittlig over 560 poeng, men selv de som bare leser skjønnlitteratur få ganger i året, ligger på gjennomsnittet i lesing. Elever som aldri leser skjønnlitteratur skiller seg ut ved å skåre lavest av samtlige grupper som svarer «Aldri» på de fem spørsmålene om lesestoff. Fra «På rett spor Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009» Kontaktutvalget for skole- og folkebibliotek i Tønsberg og Nøtterøy har i løpet av våren 2011 foretatt en spørreundersøkelse om skolebibliotekene i kommunene. Alle de kommunale grunnskolene (og en privatskole) i kommunene er med, med unntak av Veierland skole*. Denne undersøkelsen er den fjerde i rekken. Alle skolebibliotekansvarlige fikk tilsendt et skjema de skulle fylle ut. Det har som alltid, vært et møysommelig arbeid å få inn besvarelsene fra skolene. I gjennomgangen av svarene har kontaktutvalget hatt hovedfokus på det vi mener er de to hovedfaktorene når det gjelder standarden på skolebibliotekene: Bokbudsjettet og betjent åpningstid. Tønsberg, oktober 2011 Kontaktutvalget for skole- og folkebibliotek i Tønsberg og Nøtterøy *Veierland skole bruker i all hovedsak Tønsberg og Nøtterøys filial på øya, hvor de har to timer skolebibliotek annenhver fredag. Filialen får tilsendt bøker fra hovedbiblioteket, og er bemannet med fagutdannet bibliotekar.

3 bibliotekets ressurser - Tønsberg Antall elever Antall datamaskiner Kongseik 300 1, datalab i naborommet Budsjett Åpningstid i timer pr. uke Betjent åpningstid pr. uke , lærer Utdanning skolebibl.an sv. Presterød u ,- 34,5 34,5 bibliotekar Ringshaug u ? 0 - Byskogen , bibliotekar Sem , lærer & bibliotekar Barkåker 152 0, datalab i naborommet lite!* 30 0 lærer og skolebibliotekutdannet Eik ,- 0 0** lærer Granly , lærer Hogsnes ikke angitt 25 3 lærer Husvik , cand mag + pedagogikk Husøy ,- ubesvart 2,5 lærer Presterød b. 400 Ringshaug b. 1, 14 i datalab ved siden av ,- hele dagen 4 lærer 400 ubesvart ubesvart ubesvart 0 ubesvart Sandeåsen ,- hele dagen 1,5 lærer Træleborg ,- hele dagen 3 lærer og skolebibliotekutdannet Volden ubesvart ved behov 1 lærer * I beregningen av gjennomsnittlig budsjett for skolene er dette regnet som null. ** n er under oppussing, og biblioteket er stengt som følge av det.

4 bibliotekarens oppgaver - Tønsberg Innkjøp bøker Katalog isering Statistikk Rydding Plasting reparasjon Kat. + utlån av skoleb. Innkjøp skolebøker Oppl. i bruk av skoleb. Kongseik ja ja nei ja ja ja nei delvis nei Oppl. i søking/ internet Presterød u. ja ja ja ja ja ja ja delvis delvis Ringshaug u. nei nei nei nei nei nei nei nei nei Byskogen ja ja ja ja ja ja delvis ja nei Sem ja ja ja ja ja ja ja ja delvis Barkåker ja nei nei ja ja nei nei delvis nei Eik ja ja ja ja ja nei nei ja nei Granly ja ja nei ja delvis nei nei nei nei Hogsnes ja ja ja ja ja delvis nei ja ja Husvik ja ja ja ja ja nei nei ja delvis Husøy ja ja delvis ja ja ja nei delvis delvis Presterød b. ja ja ja ja ja delvis nei ja delvis Ringshaug b. ja ja nei ja ja nei nei nei nei Sandeåsen ja ja ja ja ja nei nei ja nei Træleborg ja ja ja ja ja nei nei delvis nei Volden ja delvis delvis ja delvis ja nei nei nei

5 Læremidler i biblioteket Tønsberg DVD-er Spill Musikk CD-er Oppslagsv. Lydbøker Faktabøker Skjønnlitteratur Lærebøker Kongseik ja noen få ja ja ja ja nei noen Presterød u. ja noen få ja ja ja* ja ja** ja Ringshaug u Byskogen ja ja ja ja ja nei nei ja Sem ja ja ja ja ja ja nei nei Barkåker ja nei ja ja nei nei nei nei Eik ja ja ja ja nei nei nei nei Granly ja nei ja ja nei ja nei nei Hogsnes ja ja ja ja ja nei nei nei Husvik ja ja ja ja ja nei nei nei Husøy ja nei ja ja nei nei nei nei Presterød b. ja ja ja ja ja nei nei noen Ringshaug b. ja nei ja ja nei nei nei nei Sandeåsen ja ja ja ja ja nei nei nei Træleborg ja ja ja ja nei nei nei nei Volden ja nei ja ja nei nei nei nei * Bare til bruk for lærerne ** Bare til bruk for lærerne

6 Samarbeid og opplæring - Tønsberg Samarbeider faglærere og bibliotekar om innkjøp? Gis elevene opplæring i bruk av biblioteket? Er bibl. en ressurs i leseopplæring/lesestimulering? Er bibl. en ressurs for prosjektarbeid? Kongseik ja delvis i stor grad i stor grad nei Har skolen en plan for skolebiblioteket? Presterød u. delvis delvis i stor grad i stor grad delvis Ringshaug u. ubesvart ubesvart ubesvart ubesvart ubesvart Byskogen delvis ja i stor grad i stor grad nei Sem ja ja i noen grad i noen grad ja Barkåker delvis nei i noen grad i noen grad nei Eik delvis delvis i liten grad i liten grad nei Granly delvis nei i noen grad i noen grad delvis Hogsnes ja ja i stor grad i stor grad ja Husvik delvis ja i noen grad i noen grad nei Husøy ja delvis i noen grad i noen grad nei Klokkeråsen delvis delvis i noen grad i noen grad delvis Presterød b. ja delvis i liten grad i liten grad ubesvart Ringshaug b. nei nei i noen grad i noen grad ja Sandeåsen delvis ja i stor grad i noen grad delvis Træleborg nei delvis i stor grad i noen grad nei Volden ja delvis i noen grad i noen grad nei

7 bibliotekarenes syn på skolebibliotek, ressurser og samarbeid - Tønsberg I hvilken grad kan et godt skolebibliotek ha positiv innvirkning på undervisning og leseferdighet? I hvor stor grad er skolens øvrige personale opptatt av skolebiblioteket? Kongseik i stor grad i stor grad Hvis du ikke er fornøyd med ressursene til biblioteket, hva er årsaken til at biblioteket får for lite? Presterød u. i stor grad i stor grad har gode ressurser Ringshaug u. ubesvart ubesvart Byskogen i stor grad i stor grad generelt dårlig økonomi Sem i stor grad i stor grad Barkåker i stor grad i noen grad ikke prioritert høyt nok Eik i stor grad i noen grad Granly i stor grad i liten grad skolen bruker folkebibl. Hogsnes i stor grad i stor grad underskudd på budsj. Husvik i noen grad i stor grad Husøy i stor grad i noen grad Presterød b. i stor grad i noen grad andre prioriteringer Ringshaug b. i noen grad i liten grad Sandeåsen i stor grad i noen grad underskudd på budsj. Træleborg i stor grad i noen grad generelt dårlig økonomi Volden i stor grad i noen grad

8 bibliotekarens syn på eksternt samarbeid - Tønsberg Hadde det vært nyttig med en felles plan/standard for skolebibliotekene i kommunen? Deltar du på Kontaktutvalgets nettverksmøter? Kongseik vet ikke ja vet ikke Presterød u. ja ja ja Ringshaug u. ubesvart ubesvart ubesvart Hadde det vært nyttig med en skolebibliotekkoordinator for skolene? Byskogen ja ja ja Sem ja ja ja Barkåker vet ikke nei vet ikke Eik ja nei ja Granly vet ikke nei ja Hogsnes vet ikke nei ja Husvik vet ikke ja ja Husøy ja nei ja Presterød b. ja ja ja Ringshaug b. vet ikke nei vet ikke Sandeåsen ja ja ja Træleborg ja ja ja Volden ja av og til vet ikke

9 Rangering skolebibliotek i Tønsberg Rangeringen er foretatt etter to kriterier: bokbudsjett delt på antall elever, betjent åpningstid delt på antall elever. I parentes skolens egen tilfredshetsgrad med biblioteket sett i forhold til lesestimulering og prosjektarbeid. Som man ser, er ikke nødvendigvis samsvar her. Budsjett pr elev Betjent åpningstid pr uke Bidrar skolebiblioteket til lesestimulering Bidrar skolebiblioteket i prosjektarbeidet 1. Presterød u. 146 kr 34,5 timer i stor grad i stor grad 2. Sem skole 119 kr 22 timer i noen grad i noen grad 2. Kongseik timer i stor grad i stor grad 4. Husvik 94 kr 14 timer i noen grad i noen grad 4. Byskogen 47 kr 35 timer i stor grad i stor grad 6. Presterød b. 110 kr 4 timer i liten grad i liten grad 7. Træleborg 44 kr 3 timer i noen grad i noen grad 8. Eik 113 kr 0 timer i noen grad i stor grad 8. Sandeåsen 76 kr 1,5 timer i noen grad i stor grad 10. Husøy 21 kr 2,5 timer i noen grad i noen grad 11. Hogsnes 0 kr 3 timer i stor grad i stor grad 12. Granly 36 kr 0 timer i noen grad i noen grad 12. Volden 0 kr 1 time i noen grad i noen grad 13. Barkåker lite 0 i noen grad i noen grad 14. Ringshaug b. 0 kr 0 i noen grad i noen grad 14. Ringshaug u. 0 kr 0 ubesvart ubesvart

10 bibliotekene i Tønsberg utvikling (Kjelle) Kongseik Presterød u.skole Ringshaug u.skole Budsjett Tidsress. Budsjett Tidsress. Budsjett Tidsress. Budsjett Tidsress - 5 timer - 27,5 timer ,- 32 timer ,- 11 timer - 6 timer ,- 8,5 timer ,- 31,5 time ,- 34,5 time ,- 5 timer Byskogen - 18 timer ,- 33 timer ,- 32 timer ,- 25 t Sem - 4 timer ,- 19 timer, 20 min ,- 22 timer ,- 22 t Barkåker ,- 45 m ,- 2 timer Lite 0 Eik - 3 timer , ,- 0 Granly ,- 0 Hognses - 4 timer ,. 5 timer, 15 min ,- 4 timer 0 3 timer Husvik - 6 ½ time ,- 7,5 timer ,- 14 timer ,- 14 timer Husøy - 3 timer ,- 4 timer , ,- 2,5 timer Presterød barneskole Ringshaug barneskole ,- 2 timer ,- 5 timer ,- 4 timer - 2 timer ,- 4, 5 timer - 2 timer 0 - Sandeåsen - 3 timer ,- 5 timer 5 000, ,- 1,5 timer Træleborg - 7 timer ,- 6,5 timer ,- 4 timer ,- 3 Volden - 2 timer ,- 1 time ,- 1 time - 1 Kommentar - Tønsberg Tidsressursen har gått fra 66 timer i 1998, via 131 timer og 20 minutter i 2003, til 149 timer i I 2011 er tallet nede i 131 timer og 30 minutter. I gjennomsnitt 8 timer og 22 minutter pr. skole. Ser man på barneskolene isolert, er tallene henholdsvis 33 timer, 38 timer, 32 timer og 29 timer. Antall timer synker stadig. Husvik står for nesten halvparten av timeantallet, 14 timer. Fem skoler oppgir at de ikke har noen betjent åpningstid overhodet. I 2003 var samlet budsjett på kr ,- I 2008 og i 2011 dette tallet , 75 kroner pr. elev i gjennomsnitt. Fem skoler oppgir at de ikke har penger, eller at de har «lite».

11 bibliotekets ressurser - Nøtterøy Antall elever Antall datamaskiner Budsjett Åpningstid i timer pr. uke Betjent åpningstid pr. uke Borgheim , lærer Utdanning skolebibl.an sv. Teigar , bibliotekar Brattås , min. lærer med sk.bibl.utd. Føynland ,- Hele dagen 1 lærer Grindløk , lærer Herstad , lærer Oserød ,- Hele dagen 8 lærer med sk.bibl.utd. Teie ,-* Hele dagen 1 lærer Torød ,- 1 2** lærer Veierland 9 Bruker bibliotekfilialen på Veierland Vestskogen , lærer * Budsjettet er oppgitt til 5000, ,- ** bibliotekaren har to timer til rådighet pr. uke bibliotekarens oppgaver - Nøtterøy Innkjøp bibl. bøker Katalog isering Statistikk Rydding Plasting reparasjon Kat. + utlån av skoleb. Innkjøp skolebøker Oppl. i bruk av skoleb. Oppl. i søking/ internet Borgheim ja ja ja ja ja nei nei ja delvis Teigar ja ja nei ja ja ja nei ja delvis Brattås ja ja ja ja ja nei nei delvis nei Føynland ja delvis nei ja ja ja nei nei nei Grindløkken ja ja nei delvis ja nei nei ja nei Herstad ja ja delvis ja ja nei nei nei nei Oserød ja ja ja ja ja ja nei ja nei Teie ja ja ja ja ja ja nei ja ja Torød ja ja ja ja delvis nei nei nei nei Veierland Bruker bibliotekfilialen på Veierland Vestskogen ja ja ja ja ja ja nei ja ja

12 Læremidler i biblioteket Nøtterøy DVD-er Spill Musikk CD-er Borgheim ja nei ja ja nei nei nei nei Teigar ja ja ja ja ja nei nei nei Oppslagsv. Lydbøker Faktabøker Skjønnlitteratur Lærebøker Brattås ja ja ja ja ja nei nei nei Føynland ja ja ja ja ja nei nei ja Grindløkken ja nei ja ja nei ja nei nei Herstad ja ja ja ja nei nei nei nei Oserød ja nei ja ja nei nei nei ja Teie noe ja ja ja nei nei nei nei Torød ja ja ja ja nei nei nei nei Veierland Bruker Tønsberg og Nøtterøy biblioteks filial på Veierland Vestskogen ja ja ja ja ja* ja ja nei * Bare til bruk for lærerne Samarbeid og opplæring Nøtterøy Samarbeider faglærere og bibliotekar om innkjøp? Gis elevene opplæring i bruk av biblioteket? Er bibl. en ressurs i leseopplæring/lesestimulering? Er biblioteket en ressurs for prosjektarbeid? Borgheim ja ja i stor grad i stor grad ja Teigar* delvis ja i noen grad i noen grad ja Har skolen en plan for skolebiblioteket? Brattås nei delvis i noen grad i noen grad nei Føynland delvis ja i noen grad i stor grad nei Grindløkken delvis ja i noen grad i noen grad delvis Herstad nei nei i noen grad i noen grad delvis Oserød ja ja i stor grad i noen grad delvis Teie nei ja i noen grad i noen grad delvis Torød nei delvis i noen grad i noen grad nei Veierland Bruker Tønsberg og Nøtterøys filial på Veierland Vestskogen delvis ja i stor grad i stor grad delvis

13 bibliotekarens syn på eksternt samarbeid - Nøtterøy Hadde det vært nyttig med en felles plan/standard for skolebibliotekene i kommunen? Deltar du på Kontaktutvalgets nettverksmøter? Borgheim ja ja ja Teigar vet ikke ja ja Hadde det vært nyttig med en skolebibliotekkoordinator for skolene? Brattås ja ja ja Føyland ja av og til ja Grindløkken vet ikke nei vet ikke Herstad ja nei ja Oserød vet ikke nei ja Teie ja ja vet ikke Torød vet ikke av og til ja Veierland Bruker bibliotekfilialen på øya Vestskogen ja ja ja bibliotekarenes syn på skolebibliotek, ressurser og samarbeid - Nøtterøy I hvilken grad kan et godt skolebibliotek ha positiv innvirkning på undervisning og leseferdighet? I hvor stor grad er skolens øvrige personale opptatt av skolebiblioteket? Hvis du ikke er fornøyd med ressursene til biblioteket, hva er årsaken til at biblioteket får for lite? Borgheim i stor grad i stor grad dårlig økonomi Teigar i noen grad i noen grad ubesvart Brattås i stor grad i noen grad ubesvart Føynland i stor grad i noen grad ubesvart Grindløkken i stor grad i noen grad ubesvart Herstad i stor grad i noen grad ikke satt av ressurser Oserød i stor grad i stor grad ubesvart Teie i stor grad i liten grad ubesvart Torød i stor grad i noen grad trange tider Veierland Bruker bibliotekfilialen på øya Vestskogen i stor grad i noen grad innstram. på budsjettet

14 Rangering skolebibliotek Nøtterøy Rangeringen er foretatt etter to kriterier: bokbudsjett delt på antall elever, betjent åpningstid delt på antall elever. I parentes skolens egen tilfredshetsgrad med biblioteket sett i forhold til lesestimulering og prosjektarbeid. Som man ser, er ikke nødvendigvis samsvar her. Veierland er ikke tatt med i rangeringen. Budsjett pr elev Betjent åpningstid pr uke Bidrar skolebiblitoeket til lesestimulering Bidrar skolebiblioteket i prosjektarbeidet 1.Teigar 111 kr 23 timer i noen grad i noen grad 2.Borgheim 120 kr 15 timer i stor grad i stor grad 3. Torød 133 kr 2 timer i noen grad i noen grad 3. Vestskogen 93 kr 5 timer i stor grad i noen grad 5. Oserød 38 kr 8 timer i stor grad i noen grad 5. Grindløkken 65 kr 2 timer i stor grad i stor grad 7. Brattås 77 kr 30 min. i noen grad i noen grad 8. Teie 31 kr 1 time i noen grad i noen grad 9. Føynland 29 kr 1 time i noen grad i stor grad 10. Herstad 40 kr 0 timer i noen grad i noen grad bibliotekene i Nøtterøy utvikling Budsjett Tidsress. Budsjett Tidsress. Budsjett Tidsress. Budsjett Tidsress. Borgheim - 20 timer ,- 15 timer ,- 20 timer Teigar - 21 timer ,- 20 timer ,- 21 timer Brattås - 1,5 time ,- 2,5 timer ,- 2 timer ,- 30 min. Føynland ,- 3 timer ,- 2 timer 5 000,- 1 time Grindløk timer 0,- 5t 20 min 0,- 2 timer ,- 2 timer Herstad - 3 timer ,- 3 timer ,- 4 timer 7 000,- 0 timer Oserød ,- 8 timer Teie - 1 time ,- 2t 15 min ,- 1 time Torød - 14 timer ,- 3 timer , ,- 1 time Veierland - 2 timer 4 000,- 35 min Benytter bibliotekfilialen på øya Vestskogen - 2 timer ,- 16 timer ,- 7,5 timer ,- 5 timer

15 Kommentar Nøtterøy Den samlede tidsressursen var 83 timer og 30 minutter i 1997 og 83 timer og 40 minutter i I 2008 sank tallet til 63 timer og 30 minutter, og i 2011 til 57 timer og 30 minutter. Ser man på barneskolene for seg, er bildet enda dystrere: Fra 1997 til 2011 har barneskolene redusert antall timer fra 42 timer og 30 minutter til 19 timer og 30 minutter, altså med mer enn 50 %. I gjennomsnitt har skolene 5 timer og 22 minutters betjent åpningstid. Samlet budsjettsum for alle skolene var i 2003 var på kr ,-. I 2008 var beløpet sunket til ,- og i 2011 er det en liten stigning (i tall, ikke i kjøpekraft) til ,-. I gjennomsnitt bevilges det 78 kr. pr. elev. Utviklingen for skolebibliotekene på Nøtterøy er negativ, og har vært det i en årrekke. Hva bør gjøres med skolebibliotekene? Dette er fjerde gang Kontaktutvalget gjennomfører spørreundersøkelsen, og tallene viser en negativ utvikling i skolebibliotekene sett under ett. Undersøkelsen viser at skolebibliotekene i ungdomsskolen og 1-10 skolene er ganske gode, med unntak av Ringshaug ungdomsskole. Borgheim ungdomsskole bør vurdere å ansette en fagutdannet bibliotekar, og utvide betjent åpningstid. 15 timer pr. uke er litt snaut for en skole av denne størrelsen. Det samme gjelder Kongseik. Sem skole trenger å utvide betjent åpningstid og et noe større budsjett. Bokbudsjettet er litt snaut på Teigar ungdomsskole, og altfor lite på Byskogen. Det er flott at de fleste ungdomsskolebibliotekene er bra, men om man ser på leseferdigheten er det viktigere at barneskolebibliotekene er gode. Det er nødvendig å starte tidlig med motivasjon for lesing. I barneskolene er situasjonen med få unntak begredelig. Dette tror vi skyldes to forhold. Det ene er at det ikke finnes noen nasjonal eller kommunal standard for skolebibliotekene. Det andre er at skolen mangler på kunnskap om hva et skolebibliotek kan og skal være, og at man i en presset økonomisk situasjon ikke prioriterer det. biblioteket skal ikke være et ekstra «kosetiltak» man kan ta seg råd til når økonomien er god. biblioteket skal være et pedagogisk redskap, ikke minst når det gjelder lesestimulering. Gode leseferdigheter gir bedre skoleresultater, og sånn sett er et veldrevet skolebibliotek et billig tiltak for å forbedre elevenes kunnskapsnivå. Når det ikke finnes kommunale føringer for skolebibliotektjenesten, får man svært varierende forhold. En elev fra Ringshaug møter ikke fungerende skolebibliotek hverken i barne- eller ungdomsskolen, mens en elev på Byskogen er velsignet med et godt skolebibliotek gjennom alle de ti årene i grunnskolen. Barneskolene bør straks gi sine skolebibliotekansvarlige en akseptabel tidsressurs. I Forslag til nasjonal standard for skolebibliotek i grunnskolen opererer man med en grunnressurs på 7 timer pr. uke, med et tillegg på en time pr. klasse (30 elever). Budsjettene trenger kraftig oppjustering, spesielt der hvor de står i null! I Forslag til nasjonal standard for skolebibliotek i grunnskolen, anbefales et budsjett hvor man kan kjøpe inn en bok pr. elev pr. år. Selv om det pr. i dag ikke finnes noen sentral forskrift/standard for skolebibliotek, er det ingenting i veien for at Tønsberg og Nøtterøy kommuner, i likhet med andre kommuner i landet, kan utarbeide en plan/minstestandard for grunnskolebibliotekene sine. Kontaktutvalget deltar mer enn gjerne i arbeidet med å utarbeide en slik plan.

16

Lesestimulering på 4,3 sekunder

Lesestimulering på 4,3 sekunder Lesestimulering på 4,3 sekunder Kontaktutvalgets spørreundersøkelse om forholdene i skolebibliotekene i Tønsberg og Nøtterøy 2008 Kontaktutvalget for samarbeid mellom skole- og folkebibliotek i Tønsberg

Detaljer

Det enkleste er det beste Foredrag i holdt i Ålesund under Gi rom for lesing -konferansen 15. November

Det enkleste er det beste Foredrag i holdt i Ålesund under Gi rom for lesing -konferansen 15. November Det enkleste er det beste Foredrag i holdt i Ålesund under Gi rom for lesing -konferansen 15. November Av Marite Juul, skolebibliotekar Min bakgrunn 1984 1989 Deichmanske bibliotek 1988 Bibliotekhøgskolen

Detaljer

Fortsatt grunn til bekymring for norske gutters lesing?

Fortsatt grunn til bekymring for norske gutters lesing? Fortsatt grunn til bekymring for norske gutters lesing? Kjersti Lundetræ og Oddny Judith Solheim Jenter i teten Skal vi tro det vi leser, er jenter vinnerne i utdanningssystemet. De gjør det bedre enn

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2010/2285-7829/2014 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 26.02.2014 Saksframlegg Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK?

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? Evaluering av tiltaksplanen Gi rom for lesing! Delrapport 3 Trond Buland, i samarbeid med Liv Finbak, Kristianne V. Ervik og Trine Stene SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Hvordan har Trivselsledere påvirket skolen vår?

Hvordan har Trivselsledere påvirket skolen vår? Hvordan har Trivselsledere påvirket skolen vår? Innlevert av 6A ved Mjølkeråen (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2013 Ansvarlig veileder: Aslak Hordvik Antall deltagere (elever): 22 Deltagere: Henrikke

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2012/13

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2012/13 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 6 3.1. Nasjonale målsettinger... 6 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 14.11.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Fredag 26. august, 2011 Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 20. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen høsten 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/00117-020 004094/05 C60 ADM/SAADM/OM 16.06.

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/00117-020 004094/05 C60 ADM/SAADM/OM 16.06. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/00117-020 004094/05 C60 ADM/SAADM/OM 16.06.2005 MELDING OM POLITISK VEDTAK - BIBLIOTEKPLAN 2005-2009 Kommunestyret behandlet i møte 10.06.2005 sak 0047/05.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Hebekk skole Møtedato: 30.01.2013 Møtetid:

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Mandag 30. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting)

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Fredag 7. august, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden.

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Utdanning Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Lærdom starter med en gang man er født. Lærdommen "sniker"

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer