Å gjøre gull av gråstein

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å gjøre gull av gråstein"

Transkript

1 Å gjøre gull av gråstein Kontaktutvalgets spørreundersøkelse om forholdene i grunnskolebibliotekene i Tønsberg og Nøtterøy 2011 Kontaktutvalget for samarbeid mellom skole- og folkebibliotek i Tønsberg og Nøtterøy

2 Forord I PISA 2000 var elevenes leseengasjement den enkeltvariabelen som korrelerte høyest med leseskår (OECD 2002). PISA-undersøkelsene har også vist positiv samvariasjon mellom elevenes holdninger til lesning og deres prestasjoner i naturfag og matematikk (Lie mfl. 2001, Kjærnsli mfl. 2007). I en studie som ble gjort av Baumann og Duffy (1997), fant man at når ungdom økte lesemengden i fritiden, ble de ikke bare bedre lesere, men de forbedret også prestasjonene sine i skolefag generelt. Den amerikanske leseforskeren John Guthrie, som for øvrig har hatt en sentral rolle i PISAs ekspertgruppe i lesing, har i en årrekke vært opptatt av motivasjon som et viktig element i leseopplæringen. Han mener at lærere må legge like stor vekt på å motivere elevene som på å lære dem gode lesestrategier (f.eks. Guthrie og Wigfield 2000, Guthrie 2008). Anmarkrud og Bråten (2009) De elevene som leser skjønnlitteratur flere ganger i uka, skårer gjennomsnittlig over 560 poeng, men selv de som bare leser skjønnlitteratur få ganger i året, ligger på gjennomsnittet i lesing. Elever som aldri leser skjønnlitteratur skiller seg ut ved å skåre lavest av samtlige grupper som svarer «Aldri» på de fem spørsmålene om lesestoff. Fra «På rett spor Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009» Kontaktutvalget for skole- og folkebibliotek i Tønsberg og Nøtterøy har i løpet av våren 2011 foretatt en spørreundersøkelse om skolebibliotekene i kommunene. Alle de kommunale grunnskolene (og en privatskole) i kommunene er med, med unntak av Veierland skole*. Denne undersøkelsen er den fjerde i rekken. Alle skolebibliotekansvarlige fikk tilsendt et skjema de skulle fylle ut. Det har som alltid, vært et møysommelig arbeid å få inn besvarelsene fra skolene. I gjennomgangen av svarene har kontaktutvalget hatt hovedfokus på det vi mener er de to hovedfaktorene når det gjelder standarden på skolebibliotekene: Bokbudsjettet og betjent åpningstid. Tønsberg, oktober 2011 Kontaktutvalget for skole- og folkebibliotek i Tønsberg og Nøtterøy *Veierland skole bruker i all hovedsak Tønsberg og Nøtterøys filial på øya, hvor de har to timer skolebibliotek annenhver fredag. Filialen får tilsendt bøker fra hovedbiblioteket, og er bemannet med fagutdannet bibliotekar.

3 bibliotekets ressurser - Tønsberg Antall elever Antall datamaskiner Kongseik 300 1, datalab i naborommet Budsjett Åpningstid i timer pr. uke Betjent åpningstid pr. uke , lærer Utdanning skolebibl.an sv. Presterød u ,- 34,5 34,5 bibliotekar Ringshaug u ? 0 - Byskogen , bibliotekar Sem , lærer & bibliotekar Barkåker 152 0, datalab i naborommet lite!* 30 0 lærer og skolebibliotekutdannet Eik ,- 0 0** lærer Granly , lærer Hogsnes ikke angitt 25 3 lærer Husvik , cand mag + pedagogikk Husøy ,- ubesvart 2,5 lærer Presterød b. 400 Ringshaug b. 1, 14 i datalab ved siden av ,- hele dagen 4 lærer 400 ubesvart ubesvart ubesvart 0 ubesvart Sandeåsen ,- hele dagen 1,5 lærer Træleborg ,- hele dagen 3 lærer og skolebibliotekutdannet Volden ubesvart ved behov 1 lærer * I beregningen av gjennomsnittlig budsjett for skolene er dette regnet som null. ** n er under oppussing, og biblioteket er stengt som følge av det.

4 bibliotekarens oppgaver - Tønsberg Innkjøp bøker Katalog isering Statistikk Rydding Plasting reparasjon Kat. + utlån av skoleb. Innkjøp skolebøker Oppl. i bruk av skoleb. Kongseik ja ja nei ja ja ja nei delvis nei Oppl. i søking/ internet Presterød u. ja ja ja ja ja ja ja delvis delvis Ringshaug u. nei nei nei nei nei nei nei nei nei Byskogen ja ja ja ja ja ja delvis ja nei Sem ja ja ja ja ja ja ja ja delvis Barkåker ja nei nei ja ja nei nei delvis nei Eik ja ja ja ja ja nei nei ja nei Granly ja ja nei ja delvis nei nei nei nei Hogsnes ja ja ja ja ja delvis nei ja ja Husvik ja ja ja ja ja nei nei ja delvis Husøy ja ja delvis ja ja ja nei delvis delvis Presterød b. ja ja ja ja ja delvis nei ja delvis Ringshaug b. ja ja nei ja ja nei nei nei nei Sandeåsen ja ja ja ja ja nei nei ja nei Træleborg ja ja ja ja ja nei nei delvis nei Volden ja delvis delvis ja delvis ja nei nei nei

5 Læremidler i biblioteket Tønsberg DVD-er Spill Musikk CD-er Oppslagsv. Lydbøker Faktabøker Skjønnlitteratur Lærebøker Kongseik ja noen få ja ja ja ja nei noen Presterød u. ja noen få ja ja ja* ja ja** ja Ringshaug u Byskogen ja ja ja ja ja nei nei ja Sem ja ja ja ja ja ja nei nei Barkåker ja nei ja ja nei nei nei nei Eik ja ja ja ja nei nei nei nei Granly ja nei ja ja nei ja nei nei Hogsnes ja ja ja ja ja nei nei nei Husvik ja ja ja ja ja nei nei nei Husøy ja nei ja ja nei nei nei nei Presterød b. ja ja ja ja ja nei nei noen Ringshaug b. ja nei ja ja nei nei nei nei Sandeåsen ja ja ja ja ja nei nei nei Træleborg ja ja ja ja nei nei nei nei Volden ja nei ja ja nei nei nei nei * Bare til bruk for lærerne ** Bare til bruk for lærerne

6 Samarbeid og opplæring - Tønsberg Samarbeider faglærere og bibliotekar om innkjøp? Gis elevene opplæring i bruk av biblioteket? Er bibl. en ressurs i leseopplæring/lesestimulering? Er bibl. en ressurs for prosjektarbeid? Kongseik ja delvis i stor grad i stor grad nei Har skolen en plan for skolebiblioteket? Presterød u. delvis delvis i stor grad i stor grad delvis Ringshaug u. ubesvart ubesvart ubesvart ubesvart ubesvart Byskogen delvis ja i stor grad i stor grad nei Sem ja ja i noen grad i noen grad ja Barkåker delvis nei i noen grad i noen grad nei Eik delvis delvis i liten grad i liten grad nei Granly delvis nei i noen grad i noen grad delvis Hogsnes ja ja i stor grad i stor grad ja Husvik delvis ja i noen grad i noen grad nei Husøy ja delvis i noen grad i noen grad nei Klokkeråsen delvis delvis i noen grad i noen grad delvis Presterød b. ja delvis i liten grad i liten grad ubesvart Ringshaug b. nei nei i noen grad i noen grad ja Sandeåsen delvis ja i stor grad i noen grad delvis Træleborg nei delvis i stor grad i noen grad nei Volden ja delvis i noen grad i noen grad nei

7 bibliotekarenes syn på skolebibliotek, ressurser og samarbeid - Tønsberg I hvilken grad kan et godt skolebibliotek ha positiv innvirkning på undervisning og leseferdighet? I hvor stor grad er skolens øvrige personale opptatt av skolebiblioteket? Kongseik i stor grad i stor grad Hvis du ikke er fornøyd med ressursene til biblioteket, hva er årsaken til at biblioteket får for lite? Presterød u. i stor grad i stor grad har gode ressurser Ringshaug u. ubesvart ubesvart Byskogen i stor grad i stor grad generelt dårlig økonomi Sem i stor grad i stor grad Barkåker i stor grad i noen grad ikke prioritert høyt nok Eik i stor grad i noen grad Granly i stor grad i liten grad skolen bruker folkebibl. Hogsnes i stor grad i stor grad underskudd på budsj. Husvik i noen grad i stor grad Husøy i stor grad i noen grad Presterød b. i stor grad i noen grad andre prioriteringer Ringshaug b. i noen grad i liten grad Sandeåsen i stor grad i noen grad underskudd på budsj. Træleborg i stor grad i noen grad generelt dårlig økonomi Volden i stor grad i noen grad

8 bibliotekarens syn på eksternt samarbeid - Tønsberg Hadde det vært nyttig med en felles plan/standard for skolebibliotekene i kommunen? Deltar du på Kontaktutvalgets nettverksmøter? Kongseik vet ikke ja vet ikke Presterød u. ja ja ja Ringshaug u. ubesvart ubesvart ubesvart Hadde det vært nyttig med en skolebibliotekkoordinator for skolene? Byskogen ja ja ja Sem ja ja ja Barkåker vet ikke nei vet ikke Eik ja nei ja Granly vet ikke nei ja Hogsnes vet ikke nei ja Husvik vet ikke ja ja Husøy ja nei ja Presterød b. ja ja ja Ringshaug b. vet ikke nei vet ikke Sandeåsen ja ja ja Træleborg ja ja ja Volden ja av og til vet ikke

9 Rangering skolebibliotek i Tønsberg Rangeringen er foretatt etter to kriterier: bokbudsjett delt på antall elever, betjent åpningstid delt på antall elever. I parentes skolens egen tilfredshetsgrad med biblioteket sett i forhold til lesestimulering og prosjektarbeid. Som man ser, er ikke nødvendigvis samsvar her. Budsjett pr elev Betjent åpningstid pr uke Bidrar skolebiblioteket til lesestimulering Bidrar skolebiblioteket i prosjektarbeidet 1. Presterød u. 146 kr 34,5 timer i stor grad i stor grad 2. Sem skole 119 kr 22 timer i noen grad i noen grad 2. Kongseik timer i stor grad i stor grad 4. Husvik 94 kr 14 timer i noen grad i noen grad 4. Byskogen 47 kr 35 timer i stor grad i stor grad 6. Presterød b. 110 kr 4 timer i liten grad i liten grad 7. Træleborg 44 kr 3 timer i noen grad i noen grad 8. Eik 113 kr 0 timer i noen grad i stor grad 8. Sandeåsen 76 kr 1,5 timer i noen grad i stor grad 10. Husøy 21 kr 2,5 timer i noen grad i noen grad 11. Hogsnes 0 kr 3 timer i stor grad i stor grad 12. Granly 36 kr 0 timer i noen grad i noen grad 12. Volden 0 kr 1 time i noen grad i noen grad 13. Barkåker lite 0 i noen grad i noen grad 14. Ringshaug b. 0 kr 0 i noen grad i noen grad 14. Ringshaug u. 0 kr 0 ubesvart ubesvart

10 bibliotekene i Tønsberg utvikling (Kjelle) Kongseik Presterød u.skole Ringshaug u.skole Budsjett Tidsress. Budsjett Tidsress. Budsjett Tidsress. Budsjett Tidsress - 5 timer - 27,5 timer ,- 32 timer ,- 11 timer - 6 timer ,- 8,5 timer ,- 31,5 time ,- 34,5 time ,- 5 timer Byskogen - 18 timer ,- 33 timer ,- 32 timer ,- 25 t Sem - 4 timer ,- 19 timer, 20 min ,- 22 timer ,- 22 t Barkåker ,- 45 m ,- 2 timer Lite 0 Eik - 3 timer , ,- 0 Granly ,- 0 Hognses - 4 timer ,. 5 timer, 15 min ,- 4 timer 0 3 timer Husvik - 6 ½ time ,- 7,5 timer ,- 14 timer ,- 14 timer Husøy - 3 timer ,- 4 timer , ,- 2,5 timer Presterød barneskole Ringshaug barneskole ,- 2 timer ,- 5 timer ,- 4 timer - 2 timer ,- 4, 5 timer - 2 timer 0 - Sandeåsen - 3 timer ,- 5 timer 5 000, ,- 1,5 timer Træleborg - 7 timer ,- 6,5 timer ,- 4 timer ,- 3 Volden - 2 timer ,- 1 time ,- 1 time - 1 Kommentar - Tønsberg Tidsressursen har gått fra 66 timer i 1998, via 131 timer og 20 minutter i 2003, til 149 timer i I 2011 er tallet nede i 131 timer og 30 minutter. I gjennomsnitt 8 timer og 22 minutter pr. skole. Ser man på barneskolene isolert, er tallene henholdsvis 33 timer, 38 timer, 32 timer og 29 timer. Antall timer synker stadig. Husvik står for nesten halvparten av timeantallet, 14 timer. Fem skoler oppgir at de ikke har noen betjent åpningstid overhodet. I 2003 var samlet budsjett på kr ,- I 2008 og i 2011 dette tallet , 75 kroner pr. elev i gjennomsnitt. Fem skoler oppgir at de ikke har penger, eller at de har «lite».

11 bibliotekets ressurser - Nøtterøy Antall elever Antall datamaskiner Budsjett Åpningstid i timer pr. uke Betjent åpningstid pr. uke Borgheim , lærer Utdanning skolebibl.an sv. Teigar , bibliotekar Brattås , min. lærer med sk.bibl.utd. Føynland ,- Hele dagen 1 lærer Grindløk , lærer Herstad , lærer Oserød ,- Hele dagen 8 lærer med sk.bibl.utd. Teie ,-* Hele dagen 1 lærer Torød ,- 1 2** lærer Veierland 9 Bruker bibliotekfilialen på Veierland Vestskogen , lærer * Budsjettet er oppgitt til 5000, ,- ** bibliotekaren har to timer til rådighet pr. uke bibliotekarens oppgaver - Nøtterøy Innkjøp bibl. bøker Katalog isering Statistikk Rydding Plasting reparasjon Kat. + utlån av skoleb. Innkjøp skolebøker Oppl. i bruk av skoleb. Oppl. i søking/ internet Borgheim ja ja ja ja ja nei nei ja delvis Teigar ja ja nei ja ja ja nei ja delvis Brattås ja ja ja ja ja nei nei delvis nei Føynland ja delvis nei ja ja ja nei nei nei Grindløkken ja ja nei delvis ja nei nei ja nei Herstad ja ja delvis ja ja nei nei nei nei Oserød ja ja ja ja ja ja nei ja nei Teie ja ja ja ja ja ja nei ja ja Torød ja ja ja ja delvis nei nei nei nei Veierland Bruker bibliotekfilialen på Veierland Vestskogen ja ja ja ja ja ja nei ja ja

12 Læremidler i biblioteket Nøtterøy DVD-er Spill Musikk CD-er Borgheim ja nei ja ja nei nei nei nei Teigar ja ja ja ja ja nei nei nei Oppslagsv. Lydbøker Faktabøker Skjønnlitteratur Lærebøker Brattås ja ja ja ja ja nei nei nei Føynland ja ja ja ja ja nei nei ja Grindløkken ja nei ja ja nei ja nei nei Herstad ja ja ja ja nei nei nei nei Oserød ja nei ja ja nei nei nei ja Teie noe ja ja ja nei nei nei nei Torød ja ja ja ja nei nei nei nei Veierland Bruker Tønsberg og Nøtterøy biblioteks filial på Veierland Vestskogen ja ja ja ja ja* ja ja nei * Bare til bruk for lærerne Samarbeid og opplæring Nøtterøy Samarbeider faglærere og bibliotekar om innkjøp? Gis elevene opplæring i bruk av biblioteket? Er bibl. en ressurs i leseopplæring/lesestimulering? Er biblioteket en ressurs for prosjektarbeid? Borgheim ja ja i stor grad i stor grad ja Teigar* delvis ja i noen grad i noen grad ja Har skolen en plan for skolebiblioteket? Brattås nei delvis i noen grad i noen grad nei Føynland delvis ja i noen grad i stor grad nei Grindløkken delvis ja i noen grad i noen grad delvis Herstad nei nei i noen grad i noen grad delvis Oserød ja ja i stor grad i noen grad delvis Teie nei ja i noen grad i noen grad delvis Torød nei delvis i noen grad i noen grad nei Veierland Bruker Tønsberg og Nøtterøys filial på Veierland Vestskogen delvis ja i stor grad i stor grad delvis

13 bibliotekarens syn på eksternt samarbeid - Nøtterøy Hadde det vært nyttig med en felles plan/standard for skolebibliotekene i kommunen? Deltar du på Kontaktutvalgets nettverksmøter? Borgheim ja ja ja Teigar vet ikke ja ja Hadde det vært nyttig med en skolebibliotekkoordinator for skolene? Brattås ja ja ja Føyland ja av og til ja Grindløkken vet ikke nei vet ikke Herstad ja nei ja Oserød vet ikke nei ja Teie ja ja vet ikke Torød vet ikke av og til ja Veierland Bruker bibliotekfilialen på øya Vestskogen ja ja ja bibliotekarenes syn på skolebibliotek, ressurser og samarbeid - Nøtterøy I hvilken grad kan et godt skolebibliotek ha positiv innvirkning på undervisning og leseferdighet? I hvor stor grad er skolens øvrige personale opptatt av skolebiblioteket? Hvis du ikke er fornøyd med ressursene til biblioteket, hva er årsaken til at biblioteket får for lite? Borgheim i stor grad i stor grad dårlig økonomi Teigar i noen grad i noen grad ubesvart Brattås i stor grad i noen grad ubesvart Føynland i stor grad i noen grad ubesvart Grindløkken i stor grad i noen grad ubesvart Herstad i stor grad i noen grad ikke satt av ressurser Oserød i stor grad i stor grad ubesvart Teie i stor grad i liten grad ubesvart Torød i stor grad i noen grad trange tider Veierland Bruker bibliotekfilialen på øya Vestskogen i stor grad i noen grad innstram. på budsjettet

14 Rangering skolebibliotek Nøtterøy Rangeringen er foretatt etter to kriterier: bokbudsjett delt på antall elever, betjent åpningstid delt på antall elever. I parentes skolens egen tilfredshetsgrad med biblioteket sett i forhold til lesestimulering og prosjektarbeid. Som man ser, er ikke nødvendigvis samsvar her. Veierland er ikke tatt med i rangeringen. Budsjett pr elev Betjent åpningstid pr uke Bidrar skolebiblitoeket til lesestimulering Bidrar skolebiblioteket i prosjektarbeidet 1.Teigar 111 kr 23 timer i noen grad i noen grad 2.Borgheim 120 kr 15 timer i stor grad i stor grad 3. Torød 133 kr 2 timer i noen grad i noen grad 3. Vestskogen 93 kr 5 timer i stor grad i noen grad 5. Oserød 38 kr 8 timer i stor grad i noen grad 5. Grindløkken 65 kr 2 timer i stor grad i stor grad 7. Brattås 77 kr 30 min. i noen grad i noen grad 8. Teie 31 kr 1 time i noen grad i noen grad 9. Føynland 29 kr 1 time i noen grad i stor grad 10. Herstad 40 kr 0 timer i noen grad i noen grad bibliotekene i Nøtterøy utvikling Budsjett Tidsress. Budsjett Tidsress. Budsjett Tidsress. Budsjett Tidsress. Borgheim - 20 timer ,- 15 timer ,- 20 timer Teigar - 21 timer ,- 20 timer ,- 21 timer Brattås - 1,5 time ,- 2,5 timer ,- 2 timer ,- 30 min. Føynland ,- 3 timer ,- 2 timer 5 000,- 1 time Grindløk timer 0,- 5t 20 min 0,- 2 timer ,- 2 timer Herstad - 3 timer ,- 3 timer ,- 4 timer 7 000,- 0 timer Oserød ,- 8 timer Teie - 1 time ,- 2t 15 min ,- 1 time Torød - 14 timer ,- 3 timer , ,- 1 time Veierland - 2 timer 4 000,- 35 min Benytter bibliotekfilialen på øya Vestskogen - 2 timer ,- 16 timer ,- 7,5 timer ,- 5 timer

15 Kommentar Nøtterøy Den samlede tidsressursen var 83 timer og 30 minutter i 1997 og 83 timer og 40 minutter i I 2008 sank tallet til 63 timer og 30 minutter, og i 2011 til 57 timer og 30 minutter. Ser man på barneskolene for seg, er bildet enda dystrere: Fra 1997 til 2011 har barneskolene redusert antall timer fra 42 timer og 30 minutter til 19 timer og 30 minutter, altså med mer enn 50 %. I gjennomsnitt har skolene 5 timer og 22 minutters betjent åpningstid. Samlet budsjettsum for alle skolene var i 2003 var på kr ,-. I 2008 var beløpet sunket til ,- og i 2011 er det en liten stigning (i tall, ikke i kjøpekraft) til ,-. I gjennomsnitt bevilges det 78 kr. pr. elev. Utviklingen for skolebibliotekene på Nøtterøy er negativ, og har vært det i en årrekke. Hva bør gjøres med skolebibliotekene? Dette er fjerde gang Kontaktutvalget gjennomfører spørreundersøkelsen, og tallene viser en negativ utvikling i skolebibliotekene sett under ett. Undersøkelsen viser at skolebibliotekene i ungdomsskolen og 1-10 skolene er ganske gode, med unntak av Ringshaug ungdomsskole. Borgheim ungdomsskole bør vurdere å ansette en fagutdannet bibliotekar, og utvide betjent åpningstid. 15 timer pr. uke er litt snaut for en skole av denne størrelsen. Det samme gjelder Kongseik. Sem skole trenger å utvide betjent åpningstid og et noe større budsjett. Bokbudsjettet er litt snaut på Teigar ungdomsskole, og altfor lite på Byskogen. Det er flott at de fleste ungdomsskolebibliotekene er bra, men om man ser på leseferdigheten er det viktigere at barneskolebibliotekene er gode. Det er nødvendig å starte tidlig med motivasjon for lesing. I barneskolene er situasjonen med få unntak begredelig. Dette tror vi skyldes to forhold. Det ene er at det ikke finnes noen nasjonal eller kommunal standard for skolebibliotekene. Det andre er at skolen mangler på kunnskap om hva et skolebibliotek kan og skal være, og at man i en presset økonomisk situasjon ikke prioriterer det. biblioteket skal ikke være et ekstra «kosetiltak» man kan ta seg råd til når økonomien er god. biblioteket skal være et pedagogisk redskap, ikke minst når det gjelder lesestimulering. Gode leseferdigheter gir bedre skoleresultater, og sånn sett er et veldrevet skolebibliotek et billig tiltak for å forbedre elevenes kunnskapsnivå. Når det ikke finnes kommunale føringer for skolebibliotektjenesten, får man svært varierende forhold. En elev fra Ringshaug møter ikke fungerende skolebibliotek hverken i barne- eller ungdomsskolen, mens en elev på Byskogen er velsignet med et godt skolebibliotek gjennom alle de ti årene i grunnskolen. Barneskolene bør straks gi sine skolebibliotekansvarlige en akseptabel tidsressurs. I Forslag til nasjonal standard for skolebibliotek i grunnskolen opererer man med en grunnressurs på 7 timer pr. uke, med et tillegg på en time pr. klasse (30 elever). Budsjettene trenger kraftig oppjustering, spesielt der hvor de står i null! I Forslag til nasjonal standard for skolebibliotek i grunnskolen, anbefales et budsjett hvor man kan kjøpe inn en bok pr. elev pr. år. Selv om det pr. i dag ikke finnes noen sentral forskrift/standard for skolebibliotek, er det ingenting i veien for at Tønsberg og Nøtterøy kommuner, i likhet med andre kommuner i landet, kan utarbeide en plan/minstestandard for grunnskolebibliotekene sine. Kontaktutvalget deltar mer enn gjerne i arbeidet med å utarbeide en slik plan.

16

Lesestimulering på 4,3 sekunder

Lesestimulering på 4,3 sekunder Lesestimulering på 4,3 sekunder Kontaktutvalgets spørreundersøkelse om forholdene i skolebibliotekene i Tønsberg og Nøtterøy 2008 Kontaktutvalget for samarbeid mellom skole- og folkebibliotek i Tønsberg

Detaljer

Strategiplan for utvikling av skolebibliotek og biblioteksamarbeid

Strategiplan for utvikling av skolebibliotek og biblioteksamarbeid Tønsberg kommune Strategiplan for utvikling av skolebibliotek og biblioteksamarbeid 2015 2018 «Elevane skal ha tilgang til skolebibliotek» Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, 9 2 «Skolebiblioteket

Detaljer

Ukebrevet. Uke 20 (11/5 17/5) FELLES. Minner alle på at fredag 15.mai er skolen og barnehagen stengt grunnet planlegging!

Ukebrevet. Uke 20 (11/5 17/5) FELLES. Minner alle på at fredag 15.mai er skolen og barnehagen stengt grunnet planlegging! Ukebrevet Uke 20 (11/5 17/5) 15.mai: Skolen og barnehagen stengt: FELLES Minner alle på at fredag 15.mai er skolen og barnehagen stengt grunnet planlegging! Administrasjonen Kaker ønskes til 17.Mai: Vi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Ukebrevet. Uke 19 (4/5 10/5) FELLES

Ukebrevet. Uke 19 (4/5 10/5) FELLES Ukebrevet Uke 19 (4/5 10/5) Kaker ønskes til 17.Mai: FELLES Vi trenger kaker av alle slag til 17.Mai feiringen på Jareteigen. Vi tar gjerne imot kaker både med og uten gluten. Kakeliste blir hengt opp

Detaljer

Fredag 17. mai er Norges grunnlovsdag.

Fredag 17. mai er Norges grunnlovsdag. Fredag 17. mai er Norges grunnlovsdag. 17. mai 1814 fikk Norge sin egen grunnlov. Det er vårt demokrati vi feirer på nasjonaldagen. Alle skoleelever går i barnetog 17. mai. Elevene på Regnbuen kan velge

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige. Se spesielt etter om feltene

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR

BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR Arkivsaksnr.: 12/841-30 Arkivnr.: C60 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR Hjemmel: Lov om folkebibliotek

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Bibliotek i videregående skole. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Bibliotek i videregående skole. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige. Se spesielt etter om feltene

Detaljer

Buss i Vestfold. 02 Sandøsund-Tjøme-(Tenvik)-Tønsberg-Horten-Holmestrand. Ruteopplysning tlf. 177. Mandag - FREdag

Buss i Vestfold. 02 Sandøsund-Tjøme-(Tenvik)-Tønsberg-Horten-Holmestrand. Ruteopplysning tlf. 177. Mandag - FREdag Gjelder fra 24. juni 18. august 2013 Buss i Vestfold 02 022 Tjøme/Hvasser - Tønsberg - Horten - Holmestrand Verdens Ende - Sundene Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti 02 Sandøsund-Tjøme-(Tenvik)-Tønsberg-Horten-Holmestrand

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

10.00: SALUTT 10.00: Barnetoget starter fra Kong Oscarsgate ved Midtløkken, Skiringsalsgate/Griffenfeldtsgate

10.00: SALUTT 10.00: Barnetoget starter fra Kong Oscarsgate ved Midtløkken, Skiringsalsgate/Griffenfeldtsgate 17. mai i Tønsberg Programmet for nasjonaldagen 17. mai 2009 17. mai i Tønsberg DAGSPROGRAM 07.00: Musikk i gatene v/ Tønsberg Musikkorps av 1919 07.15: Morgenkonsert på Slottsfjellet v/tønsberg Janitsjarkorps

Detaljer

IFLA/UNESCOs SKOLEBIBLIOTEKMANIFEST

IFLA/UNESCOs SKOLEBIBLIOTEKMANIFEST IFLA/UNESCOs SKOLEBIBLIOTEKMANIFEST 2 SKOLEBIBLIOTEKETS ROLLE I UTDANNING OG LÆRING FOR ALLE IFLA/UNESCOs SKOLEBIBLIOTEKMANIFEST Skolebiblioteket formidler informasjon og tanker som er avgjørende for å

Detaljer

Handlingsplan for biblioteket ved Tornes skule, perioden 2009-2010. Skulebiblioteket - eit pedagogisk verkty

Handlingsplan for biblioteket ved Tornes skule, perioden 2009-2010. Skulebiblioteket - eit pedagogisk verkty Handlingsplan for biblioteket ved Tornes skule, perioden 2009-2010 Skulebiblioteket - eit pedagogisk verkty Biblioteket vårt skal vere eit rom for læring, for informasjon, ein sosial møteplass inspirasjon

Detaljer

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ung i Tønsberg Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ungdata-undersøkelsene i Tønsberg 2011 og 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 49 (2011) / uke 17 19 (2014) Klassetrinn:

Detaljer

Nøtterøy kommune. IKT Formannskaps seminar 8. og 9.mars 2012

Nøtterøy kommune. IKT Formannskaps seminar 8. og 9.mars 2012 IKT Formannskaps seminar 8. og 9.mars 2012 12 IKT visjon Visjoner Via grensesprengende samarbeid skal 12k kommunene levere de mest effektive og beste IKT løsningene i Norge. NK IKT visjon: skal være blant

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2013

Bibliotekstatistikk for 2013 Bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikkskjema for fylkesbibliotek Side: 1 av 6 Side 2 - Samlinger

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2006

Utskrift fra ABM-statistikk 2006 Utskrift fra ABM-statistikk 2006 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks og e-post Telefonnummer

Detaljer

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177. Mandag - FREdag

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177. Mandag - FREdag Gjelder fra 24. juni 18. august 2013 Buss i Vestfold 01 221 220 206 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Klåstad - Kjerringvik Klåstad - Ula - Eftang Larvik Stavern Helgeroa

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver?

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Innhold PIRLS-studien PIRLS er en internasjonal studie som måler elevers leseferdigheter på fjerde trinn i de landene som deltar. PIRLS står for Progress in International

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

HVORDAN LESER MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I NORGE

HVORDAN LESER MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I NORGE HVORDAN LESER MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I NORGE Dette er en kortversjon av studie til Åse Kari H. Wagner fra nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. Hun har tatt utgangspunkt i 10 åringers

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

Rapport skole: Li skole

Rapport skole: Li skole Totalresultat for satsingsområde: Digital kompetanse 36 35 24 5 37 34 24 4 35 34 26 4 30 33 31 6 28 29 37 6 38 36 21 5 40 35 22 3 38 35 23 4 32 33 30 6 23 29 42 6 41 35 21 3 38 36 24 2 29 33 35 3 26 32

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2007

Utskrift fra ABM-statistikk 2007 Utskrift fra ABM-statistikk 2007 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9008 Tromsø Postadresse Postboks 752 9299 Tromsø Telefon, faks og

Detaljer

Jeg takker på forhånd for god samarbeidsvilje og ønsker lykke til med utfyllingen av spørreundersøkelsen.

Jeg takker på forhånd for god samarbeidsvilje og ønsker lykke til med utfyllingen av spørreundersøkelsen. 1. Introduksjon Det har fremgått av media at utviklingen av norske elevers leseferdigheter etter PISA 2009 er på rett spor. Ved å svare på denne undersøkelsen bidrar du til å belyse hvordan engelsklærere

Detaljer

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 GOD KVALITET PÅ UNDERVISNINGEN MED ET HØYT FAGLIG FOKUS Økt læringsutbytte for den enkelte elev når det gjelder ferdigheter, kunnskaper og holdninger,

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 12/1-2015 Buss i Vestfold 01 206 220 221 011 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Helgeroa Larvik Klåstad

Detaljer

Nasjonale prøver et skoleeierperspektiv. Øystein Neegaard, 14.05.2012

Nasjonale prøver et skoleeierperspektiv. Øystein Neegaard, 14.05.2012 Nasjonale prøver et skoleeierperspektiv Øystein Neegaard, 14.05.2012 1 Hva er nasjonale prøver? Om nasjonale prøver på Udir Resultata skal brukast av skolar og skoleeigarar som grunnlag for ei kvalitetsutvikling

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2010

Bibliotekstatistikk for 2010 Bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Vei/gate Postnr. Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postnr. Poststed Telefon, faks og e-post Telefonnummer

Detaljer

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning Kjære lærer! Takk for den jobben du gjør hver dag for at dine elever skal lære noe nytt og utvikle sine ferdigheter og talenter! Ungdomsskolen

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2008

Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9008 Tromsø Postadresse Postboks 752 9299 Tromsø Telefon, faks og

Detaljer

Skulebiblioteket eit pedagogisk verkty.

Skulebiblioteket eit pedagogisk verkty. Handlingsplan for biblioteket ved Sylte skule, perioden 2009-2010 Skulebiblioteket eit pedagogisk verkty. 1. Biblioteket skal vere ein viktig aktør når det gjeld å stimulere elevane til leselyst, og vere

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Turnéplan: Klykken Trio [VÅR 2016]

Turnéplan: Klykken Trio [VÅR 2016] Man 29. feb. 2016 kl. 10:00 Borre ungdomsskole Borre ungdomsskole: trinn: 10a, 10c, 8a, 8c, 9a, 9c, antall: 155 Ynglingeveien 11, 3184 BORRE 33 08 60 10 Anne Kjersti Thorkildsen Anne.Thorkildsen@horten.kommune.no

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse?

Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse? Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse? 13. November 2009 Astrid Søgnen Direktør 171 undervisningssteder 138 grunnskoler 25 1 videregående

Detaljer

01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern

01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Gjelder fra 12/12-2011 Ruteopplysning tlf. 177 01 206 220 221 222 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Helgeroa Larvik Klåstad - Ula - Eftang Klåstad - Kjerringvik Larvik/Sandefjord

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikkskjema for folkebibliotek

Detaljer

Skolebilde skoleåret 2013 2014

Skolebilde skoleåret 2013 2014 Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Fredheim Elever 2011 121 2012 125 2013 123 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Målet for prosjektet har vært å se om selvbetjent bibliotek kan føre til:

Målet for prosjektet har vært å se om selvbetjent bibliotek kan føre til: Prosjektrapport Selvbetjent bibliotek i sør (Ref #1318593793183) Mål for prosjektet Prosjektet Selvbetjent bibliotek i sør er et forprosjekt for å utrede muligheter og modeller for selvbetjent bibliotek

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Avdelingens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 Telefonnummer 3 Faks E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postadresse

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Skole og utdanning PP 4

Skole og utdanning PP 4 Skole og utdanning PP 4 Skole for alle Alle har rett og plikt til å gå på skole. Det betyr at alle skal få undervisning, og at alle må gå på skole. Grunnskole Barna begynner på skolen når de er 6 år. Elevene

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat Brukarundersøking Bibliotek 2012 Resultat 30 enheter(kommune) er med i lands-snittet Side Luster Land Høyest kommune Lavest kommune Slik svarer du på spørsmålene - - - - Service 5,4 5,2 5,7 4,7 Brukermedvirkning

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innledning Samtaleguiden er ment å være en støtte for åpne samtaler mellom lærer, elev og foreldre. Den retter oppmerksomheten mot lesevaner,

Detaljer

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Velkommen TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Sande ungdomsskole 2009/10 367 elever 51 ansatte Alf Goksøyr Sissel Leet Skeide rektor rådgiver Oppussing / bygging våren 2010 Rollefordeling

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av foreldrenes perspektiver og erfaringer med skolene i Bergen kommune.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/868-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/868-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/868-1 Klageadgang: Nei TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLENE I LEIRFJORD 2013-2014 Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Dialogkonferanse Ungdomstrinn i utvikling Kompetansebasert skoleutvikling Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Hamar kommune Ca. 30.000 innb. 1 Opplæring og oppvekst Satsing på ungdomstrinnet Vurdering

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Fortsatt grunn til bekymring for norske gutters lesing?

Fortsatt grunn til bekymring for norske gutters lesing? Fortsatt grunn til bekymring for norske gutters lesing? Kjersti Lundetræ og Oddny Judith Solheim Jenter i teten Skal vi tro det vi leser, er jenter vinnerne i utdanningssystemet. De gjør det bedre enn

Detaljer

Organisasjonsnivå: Re videregående skole. Dokumentnavn: Bibliotekplan Godkjent dato: 16.06.09 Sist endret: 23.04.12 BIBLIOTEKPLANEN 2008-2011

Organisasjonsnivå: Re videregående skole. Dokumentnavn: Bibliotekplan Godkjent dato: 16.06.09 Sist endret: 23.04.12 BIBLIOTEKPLANEN 2008-2011 KVALITETSSYSTEM Område: Kvalitet Kapittel: 05.03 Dokument nr: 03 Organisasjonsnivå: Re videregående skole Dokumentnavn: Bibliotekplan Godkjent dato: 16.06.09 Sist endret: 23.04.12 Godkjent av: Rektor BIBLIOTEKPLANEN

Detaljer

Les for livet tiltaksplan for utvikling av lesekompetanse ved Galterud skole skoleåret 2015/2016

Les for livet tiltaksplan for utvikling av lesekompetanse ved Galterud skole skoleåret 2015/2016 TILTAKSPLAN FOR UTVIKLING AV LESEKOMPETANSE VED GALTERUD SKOLE Lesing er en grunnleggende ferdighet som ifølge LK06 skal integreres i opplæringen i alle fag. Alle lærere er dermed posisjonert som leselærere

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 Årsmelding 2010 Årstad vgs Generelt Utlån: 7.168 (Dette er en oppgang på 25% fra 2009!!!) hvorav 4.867 er andre medier enn bøker. (3.132 lån var til ansatte,

Detaljer

Involvering av minoritetsspråklige foreldre i skole-hjemsamarbeid

Involvering av minoritetsspråklige foreldre i skole-hjemsamarbeid Involvering av minoritetsspråklige foreldre i skole-hjemsamarbeid Hamar 9. november 2011 Sigrun Aamodt Hva viser forskning om betydningen av foreldreinvolvering i barns skoleprestasjoner? At-home-good-parenting

Detaljer

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12. Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.mars 2013 Hamar kommune Opplæring og oppvekst Leder: Grunnskolesjef Anne-Grete

Detaljer

Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT?

Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT? Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT? Lillestrøm 13.11.2008 Statssekretær Lisbet Rugtvedt Kunnskapsdepartementet Kvalitetutfordringer Negativ trend på viktige områder siden 2000 (PISA, PIRLS, TIMSS-undersøkelsene)

Detaljer

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn Ragnar Gees Solheim Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Universitetet i Stavanger TIMSS & PIRLS 2011 TIMSS gjennomføres

Detaljer

Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever. Fauske mars 2009 Hanne Haugli

Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever. Fauske mars 2009 Hanne Haugli Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever Fauske mars 2009 Hanne Haugli Strategiplanen sier: Med utgangspunkt i helhetlig planlegging skal det utvikles og utprøves gode samarbeidsmodeller mellom etatene

Detaljer

VI BLIR GLADE LESERE - et leseprosjekt som gir økte leseferdigheter og skaper økt leselyst

VI BLIR GLADE LESERE - et leseprosjekt som gir økte leseferdigheter og skaper økt leselyst VI BLIR GLADE LESERE - et leseprosjekt som gir økte leseferdigheter og skaper økt leselyst Prosjektkoordinator Gunnar Vidnes Prosjektlærere Bjørg Alvestad Folden og Sverre Sivertsen KVILTORP SKOLE KVILTORP

Detaljer

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2013

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2013 plan for Melvold ungdomsskole 2013 Tema: Økonomi : ressursutnyttelse innenfor virksomhetene. Strategi- og årsplan 2012-2015 Virksomhet: Melvold Elever/foresatte Resultatindikator Personalet kommuniserer

Detaljer

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge?

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Førstelektor Tor Arne Wølner, Skolelederkonferansen Lillestrøm, fredag 11. november, 13:40 14:5 1 Læreren er opptatt av: Læreren at elevene skal være trygge

Detaljer

SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE Læringssenteret

SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE Læringssenteret SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE Læringssenteret Evaluering av skolåret 2012/2013 Med tanker om hva vi kan gøre bedre neste skoleår 1 Målsetting Læringssenterets målsetting bygger på skolens og fylkeskommunens

Detaljer

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014 RAPPORT FRA SKOLEVURDERING Solvin skole, 3. 6. november 2014 SOLVIN SKAL VÆRE ET GODT STED Å VÆRE FOR Å LÆRE VÅRT MØTE MED SOLVIN SKOLE Stolthet og glede! God humør! Flotte elever! Flotte lærere! Engasjerte

Detaljer

Kvalitetsutvikling 2010. Handlingsplan 2010

Kvalitetsutvikling 2010. Handlingsplan 2010 Skole: Spjelkavik barneskole Kvalitetsutvikling 2010 Handlingsplan 2010 Satsingsområde 1: Elevvurdering for tilpasset opplæring Målsetting: I Utvikle vurderingssystem som fremmer tilpasset opplæring II

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for våren 2009 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for våren 2009. På sentrale spørsmål kan vi

Detaljer

Faktaark: Ressurser og resultater i norsk skole

Faktaark: Ressurser og resultater i norsk skole Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 04.02.08 Faktaark: Ressurser og resultater i norsk skole KS er opptatt av at diskusjonen om norsk skole skal være faktabasert.

Detaljer

KORT BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN I 2013 (DRIFTSPLAN)

KORT BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN I 2013 (DRIFTSPLAN) OM PLANEN Utviklingsplanen er en skriftlig framstilling av ønsket praksis og angir mål for skolen. Den er ledd i kommunens plansystem, viser prioriterte mål og gir retningslinjer for det daglige arbeidet

Detaljer

Grødem skole1-10.trinn, Randaberg kommune. NyGIV, Mariann Straume, Grødem skole

Grødem skole1-10.trinn, Randaberg kommune. NyGIV, Mariann Straume, Grødem skole 1-10.trinn, Randaberg kommune Veier Utfordringer Stabbesteiner Relasjoner Mestring «Me har aldri lest ei bok altså...» «Eg hate å skriva..» «Du, kor lenge è det te påske egentlig...» «Me kan vel se film

Detaljer

Hva forteller PISA-resultatene om utviklingen i norsk skole? Astrid Roe

Hva forteller PISA-resultatene om utviklingen i norsk skole? Astrid Roe Hva forteller PISA-resultatene om utviklingen i norsk skole? Astrid Roe Innhold Hva måler PISA, og hvordan? Hovedfunn fra PISA 2012 Litt mer om lesing Litt fra spørreskjemaet til skolelederne Deltakelse

Detaljer

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg.

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente H gutt SKOLETRIVSEL Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Timer og friminutt 1. Hva liker du best

Detaljer

Lesing i engelsk på ungdomstrinnet

Lesing i engelsk på ungdomstrinnet Lesing i engelsk på ungdomstrinnet 1. Les gjennom følgende påstander og velg ett svaralternativ: Enig Delvis enig Delvis uenig Uenig Elevene mine er generelt godt motivert for å lese på engelsk. 30,0%

Detaljer

Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn. Fortsatt rom for lesing hjemme

Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn. Fortsatt rom for lesing hjemme Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn Fortsatt rom for lesing hjemme Leseutviklingen fortsetter De første skoleårene lærte barnet ditt å lese. Men leseferdighet utvikles ikke en gang for alle.

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Utdanningsforbundet Østfold. Innledning ved Harald Skulberg 5. Desember 2013

Utdanningsforbundet Østfold. Innledning ved Harald Skulberg 5. Desember 2013 Utdanningsforbundet Østfold Innledning ved Harald Skulberg 5. Desember 2013 Forholdet nasjonalt - internasjonalt Tradisjonelt var utdanning sett på som et ensidig nasjonalt anliggende Slik er det ikke

Detaljer