Innstilling i anskaffelsessak EØS Datakommunikasjon og telefonitjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innstilling i anskaffelsessak EØS 038-2010 Datakommunikasjon og telefonitjenester"

Transkript

1 Dato: 2. desember 2010 Byrådssak 1449/10-2 Byrådet Innstilling i anskaffelsessak EØS Datakommunikasjon og telefonitjenester UWMA SARK Byrådet vedtok den 16.september 2009 å avlyse konkurransen om levering av integrerte kommunikasjonstjenester, EØS Innkjøpsseksjonen fikk i januar 2010 i oppdrag å lede prosessen for ny konkurranse. Det ble etablert en anskaffelsesgruppe med representanter fra Innkjøpsseksjonen, Seksjon for konkurranse og utvikling og IKT Drift. Gruppen hadde sitt første møte i februar Den 29. juni 2010 kunngjorde Bergen kommune en åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for levering av datakommunikasjons- og telefonitjenester, EØS Konkurransen inneholdt noen færre leveranser enn den avlyste konkurransen om integrerte kommunikasjonstjenester. EØS ble avlyst den 21. september 2010 fordi man på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav og andre formelle feil i tilbudene på avlysingstidspunktet stod igjen med kun ett tilbud. Det forelå da ikke en reell konkurranse. Videre evaluering av det gjenværende tilbudet ble da stoppet. Den 30. september 2010 kunngjorde Bergen kommune en ny, nesten identisk konkurranse: EØS Ett kvalifikasjonskrav ble endret i forhold til den sist avlyste konkurransen. Tilbudene er mottatt og evaluert. Saken legges frem for byrådet. Vedtakskompetanse I henhold til fullmaktsreglementets 13, Driftsfullmakter, utøver byrådet myndighet regulert i LOV nr 69: Lov om offentlige anskaffelser med forskrifter: 13 Driftsfullmakter Byrådet er delegert en generell fullmakt til å forestå den løpende drift av Bergen kommunens virksomhet herunder foreta anskaffelser samt tildeling av rettigheter til tredjeperson/ organisasjon på områder som ikke er regulert av lov. 1

2 Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Det inngås rammeavtale for levering datakommunikasjons- og telefonitjenester med TDC AS for avtaletidsrom , med opsjon i ytterligere ett år. Liv Røssland byråd for finans, konkurranse og omstilling 2

3 Saksutredning 1. Oppdragsgiver for anskaffelsen Kunngjøringen er foretatt for Bergen kommune og rettssubjektet Bergen Bydrift AS. For sistnevnte gjelder anskaffelsen kun datakommunikasjon, internettaksess og fasttelefonitjenester, men ikke mobiltelefoni. Anskaffelsen administreres av byrådsavdelingen for finans, konkurranse og eierskap. Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr.69 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 (FOA). Konkurranseform er åpen anbudskonkurranse i henhold til FOA 5-1. For denne anskaffelsen gjelder del I og III. Kunngjøring Konkurransen er kunngjort i den nasjonale databasen for offentlige anskaffelser DOFFIN den 30. september 2010 (www.doffin.no), og den europeiske databasen TED (http://ted.europa.eu/) den 01. oktober Innhenting av tilbud Ved tilbudsfristens utløp den 10.november 2010, kl hadde en mottatt tilbud fra følgende leverandører: Navn på leverandør Org. nr. 1. Atea AS Ergogroup AS TDC AS Telenor Norge AS Kvalifisering Alle fire tilbydere ble kvalifisert. Vurdering av kvalifiserte tilbud Alle de kvalifiserte tilbyderne har godtatt oppdragsgivers krav uten vesentlige avvik eller endringer. Grunnlag for evaluering av tilbud Tildelingskriteriene angir hva oppdragsgiver skal legge vekt på ved valg av leverandør. Tildelingskriteriene i denne konkurransen er følgende: 3

4 1. Pris, definert som totalpris for 4 år for alle elementer (transportnett, fasttelefoni og mobiltelefoni) 2. Kvalitet/funksjonalitet, herunder følgende aspekter: 2.1 Kundeportalløsning 2.2 SLA-betingelser 2.3 Teknisk løsning i et helhetsperspektiv 2.4 Management/overvåkingsløsning 2.5 Redundansmodell (Definisjon redundans i fotnote side 12) 2.6 Metodikk og rutiner for tilpasning av kjernenettets kapasitet til trafikkmønster og - vekst 3. Implementeringstid, definert som tid utover en fastsatt "minste antatte implementeringstid" på 6 måneder. Den relative vektingen av tildelingskriteriene er angitt i følgende tabell: Tildelingskriterier Vekting i % (utslag +/-5%) 1. Pris 50% 2. Kvalitet/funksjonalitet 25% 3. Implementeringstid 25% SUM 100% Evaluering og rangering av tilbud Alle tildelingskriterier er gitt en poengsum på mellom 1-10 poeng, hvor 10 er maksimum poeng. Det er regnet ut en samlet, vektet poengsum for hver tilbyder. Evaluerte priser og kostnader blir omregnet til poeng. Poengskalaen er brukt på en slik måte at beste pris får maksimum poeng, mens øvrige priser er gitt en prosentvis reduksjon i poengsum som tilsvarer den relative forskjellen mellom tilbudene. For tildelingskriteriet pris/kostnad er det gitt 10 poeng til det tilbudet med evaluert beste pris/kostnad. Poengfordelingen for underkriteriet Kvalitet/Funksjonalitet er vurdert ut i fra følgende prinsipp: Poeng Prinsipp 0 Ikke besvart 1-2 Svært svak løsning 3-4 Svak løsning 5-6 Akseptabel løsning med klart rom for forbedring 7-8 God løsning med noe rom for forbedring 9-10 Sterk løsning Følgende av de seks underkriteriene nevnt i konkurransegrunnlag er vektet med ca. 75 % innen tildelingskriteriet "Kvalitet/funksjonalitet", fordelt omtrent likt mellom underkriteriene: - Teknisk løsning i et helhetsperspektiv - SLA-betingelser (Tjenestenivå med standardiserte prisavslag) - Kundeportalløsning, jfr. Bilag 1, pkt 3.1. Følgende av de seks underkriteriene nevnt i konkurransegrunnlaget er vektet med ca. 25 % innen tildelingskriteriet "Kvalitet/funksjonalitet", fordelt omtrent likt mellom underkriteriene: 4

5 - Management/overvåkingsløsning, jfr. Bilag 1, pkt Redundansmodell, jfr. Bilag 1, pkt D - Metodikk og rutiner for tilpasning av kjernenettets kapasitet til trafikkmønster og - vekst, jfr. Bilag 1, pkt A. Overordnet beskrivelse av innkomne tilbud Anskaffelsen var beskrevet forholdsvis detaljert i kravspesifikasjonen. Det var definert obligatoriske ytelseskrav på mange områder. Målet i denne anskaffelsen var innenfor et framtidsrettet perspektiv å beskrive alle viktige funksjoner for Bergen kommune. Dette medførte at det ikke forekommer svært store kvalitative og funksjonsmessige forskjeller mellom leverandørene. Alle innkomne tilbud vurderes som kvalitativt gode. Tilbyderne i den foreliggende konkurransen er i noen tilfeller samtidig underleverandører til sine konkurrenter. TDC AS er underleverandør til Ergogroup AS på områdene datatransport og telefoni. Det er kun små kvalitative og funksjonsmessige forskjeller mellom tilbudene til TDC AS og Ergogroup AS. Telenor Norge AS er underleverandør for Atea AS på telefoniområdet, og de to tilbudene viser kun små kvalitative og funksjonsmessige forskjeller. I det følgende omtales kvaliteten og funksjonaliteten til de enkelte tilbud, med vekt på forskjellene: Atea AS Den tilbudte løsningen bygger på fast- og mobiltelefoni fra Telenor og transportnett og internettaksess fra BKK. Løsningsmodellen er en såkalt integratorløsning, hvor en systemintegrator, Atea, administrerer underleverandører og eventuelt legger egne tjenester på toppen av leveransen. Her innebærer det at Atea setter sitt kundebehandler-, feilhåndterings- og støtteapparat mellom BK og leverandørene som produserer tjenestene. Det godtgjøres i liten grad at dette utgjør en merverdi. Spesielt er det vanskelig å se at status for pågående saker, bestillinger og feil vil være tilgjengelig direkte i Ateas kundeportal. BKs ansvarlige må gå videre til underleverandørenes portaler for å få full informasjon. Transportnettløsningen fra BKK har et høyere innslag av fiber som transportmedium, noe som på de angjeldende lokalitetene gir større fleksibilitet for båndbreddeendringer. Til gjengjeld er man svært vag på produksjons- og driftsregimet på de andre lokalitetene, hvor det levers over Telenors koppernett. Telefoniløsningen, fast og mobil, leveres av Telenor med Telenors tjenester og produksjonsog driftsapparat. Ergogroup AS Den tilbudte løsningen bygger på fast- og mobiltelefoni samt transportnett og internettaksess fra TDC. Løsningsmodellen er en integratorløsning. 5

6 Her innebærer det at Ergogroup setter sitt kundebehandler-, feilhåndterings- og støtteapparat mellom BK og TDC som produserer tjenestene. Det godtgjøres i liten grad at dette utgjør en merverdi. Spesielt er det vanskelig å se at status for pågående saker, bestillinger og feil vil være tilgjengelig direkte i Ergogroups kundeportal. BKs ansvarlige må gå videre til underleverandørenes portaler for å få full informasjon. For en nærmere beskrivelse av tilbudt løsning for nett og telefoni se gjennomgangen av TDCs løsning. TDC AS TDC tilbyr som forespurt en videreutvikling av dagens løsning i Bergen kommune. Transportnett og internettaksess Transportnettet leveres på en blanding av fiber- og kopperlinjer, hvor det dels produseres på egne fiberlinjer og dels på leid kapasitet fra Telenor og BKK både når det gjelder fiber- og kopperlinjer. Den teknologiske løsningen er i hovedsak den samme som hos de andre tilbyderne. Kapasitets- og sikkerhetstiltakene er gode. Internettaksessen leveres med god kapasitet og svært gode trafikkløsninger ut i verden. Telefoni Fasttelefoniløsningen oppfyller alle krav, med noe høyere grunnsikkerhet enn konkurrentene. Oppetidsgarantiene er best, likeså kompensasjonsordningene ved tjenesteutfall. Mobiltelefoniløsningen oppfyller alle krav. Spesielt er dekning og tilgjengelighet identisk med Telenors, da det er Telenor Mobils nett som produserer tilgangen med samme prioritet og kvalitet som for egne kunder. Mobil datatrafikk har samme kapasitet som konkurrentene. Det tilbys gode mekanismer for kostnadskontroll og -begrensning. Dataintegrasjon Det er et viktig krav for BK å få en mest mulig automatisk dataintegrasjon mellom BKs og leverandøren systemer, både for korrekt og enklest mulig fakturering, og for bruker- og tjenesteadministrasjon. TDCs tilbud er her det beste. Telenor Norge AS: Telenor tilbyr en løsning som teknologisk er tilsvarende TDCs tilbud. Det er i hovedsak et solid tilbud. Transportnett og internettaksess Transportnettet leveres på en blanding av fiber og kopper. Noe av etterspurt løsning vil først være endelig klar etter et par år. I mellomtiden leveres det mindre praktiske alternativ som kompliserer driften. Kapasitets- og sikkerhetstiltakene er gode. Internettaksessen leveres med god kapasitet og gode trafikkløsninger ut i verden. Telefoni Fasttelefoniløsningen oppfyller kravene til tjenesten, men oppetidsgarantiene og kompensasjonsordningene ved tjenesteutfall er svakere. 6

7 Mobiltelefoniløsningen oppfyller alle krav. Det tilbys en komplett og moderne tjenesteplattform, og neste versjon av tjenesten som skal komme i løpet av 2011 gir bedre integrasjon mellom fast- og mobil og mulighet for større fleksibilitet for BKs brukere. Mobil datatrafikk har samme kapasitet som konkurrentene. Det tilbys gode mekanismer for kostnadskontroll og -begrensning. Dataintegrasjon Løsningen for automatisk dataintegrasjon mellom BKs og leverandørens systemer, er vanskelig å vurdere. Selskapet har som mål å gjennomføre de utvekslingsstandarder som BK ønsker, men det sies ikke at disse er implementert for de systemene som berører BK. Relativ evaluering av tilbudene i forhold til tildelingskriteriene 10.1 Underkriterium implementeringstid Alle tilbud garanterer den laveste implementeringstiden på henholdsvis 6 måneder (transportnett og internettaksess) og 3 måneder (teletrafikk), og oppnår full poengsum (10 poeng) for dette kriteriet Underkriterium kvalitet/funksjonalitet I det følgende omtales tilbudene med utgangspunkt i oppsatte underkriterier for kvalitet/funksjonalitet ved at tilbudene vurderes opp mot hverandre: Teknisk løsning i et helhetsperspektiv Atea Tilbyder Ateas fiberløsning vurderes som den beste, men andre elementer i løsningen er svakere. Samlet får Atea 8 poeng. Transportnett og internettaksess Ateas transportnettløsning har et høyere innslag av fiber som transportmedium, noe som på de angjeldende lokalitetene gir større fleksibilitet for båndbreddeendringer. Det tilbys innebygget støtte for multicast, en viktig funksjonalitet for både BKs utstyrsdrift og for strømming av multimedia. For de resterende 30 % av lokalitetene hvor det leveres over Telenors koppernett, gis det lite informasjon om produksjons- og driftsregimet. Funksjonaliteten i transportnettets tekniske løsninger vurderes som god. Telefoni Fasttelefoniløsningen oppfyller kravene til tjenesten, men oppetidsgarantiene er svakere enn TDCs. Redundans (Definijson av begrepet redundans: se fotnote side 12) kan bestilles. Atea tilbyr ikke å administrere BKs nummerplan. Innen mobiltelefoni tilbys en komplett og moderne tjenesteplattform. Mobil datatrafikk har samme kapasitet som konkurrentene. Det tilbys gode mekanismer for kostnadskontroll og -begrensning. 7

8 Sikkerhetsløsning Underleverandørene Telenor og BKK følger sikkerhetsnormene. Atea aksepterer å levere beredskapsplan for leveransen. Ergogroup Tilbyder Ergogroup får score 8 poeng. Ergogroup bygger på TDCs tjenesteproduksjon. Ergogroups tilbud vurderes i et teknisk helhetsperspektiv til å ha like god kvalitet som tilbudene til TDC og Atea, og som noe bedre enn tilbudet til Telenor. Transportnett og internettaksess Ergogroups transportnettløsning er båndbreddemessig noe mindre fleksibel enn mer fiberbaserte løsninger, da det leveres over koppernett på et vesentlig større antall lokaliteter. Av disse vil likevel de fleste kunne få doblet kapasitet uten at det må skiftes medium (ca. 10 % av lokalitetene vil måtte flyttes til fiber ved behov for økt båndbredde). Funksjonaliteten i transportnettets tekniske løsning vurderes som god. Internettaksessen leveres med god kapasitet og svært gode trafikkløsninger ut i verden. Telefoni Fasttelefoniløsningen er solid. Redundant leveranse til hovedlokaliteter er inkludert. Oppetidsgarantiene er best, likeså kompensasjonsordningene ved tjenesteutfall. Mobiltelefoniløsningen er god. Det tilbys en svært komplett og moderne tjenesteplattform, blant annet med integrasjon mellom fast- og mobil og mulighet for større fleksibilitet for BKs brukere. Mobil datatrafikk har samme kapasitet som konkurrentene. Det tilbys gode mekanismer for kostnadskontroll og -begrensning. Sikkerhetsløsning Selskapet og underleverandøren TDC følger sikkerhetsnormene. Aksepterer å levere beredskapsplan for leveransen. Svært god prosessbeskrivelse for sikkerhetsarbeidet. TDC Tilbyder TDCs løsning vurderes som lik eller bedre enn konkurrentene på de viktigste elementene i teknisk løsning. Samlet får TDC 8 poeng. Transportnett og internettaksess TDCs transportnettløsning er båndbreddemessig noe mindre fleksibel enn mer fiberbaserte løsninger, da det leveres over koppernett på et vesentlig større antall lokaliteter. Av disse vil likevel de fleste kunne få doblet kapasitet uten at det må skiftes medium (ca. 10 % av lokalitetene vil måtte flyttes til fiber ved behov for økt båndbredde). Funksjonaliteten i transportnettets tekniske løsning vurderes som god. Internettaksessen leveres med god kapasitet og svært gode trafikkløsninger ut i verden. Telefoni 8

9 Fasttelefoniløsningen oppfyller alle krav. Redundant leveranse til hovedlokaliteter er inkludert. Oppetidsgarantiene er best, likeså kompensasjonsordningene ved tjenesteutfall. Mobiltelefoniløsningen oppfyller alle krav. Det tilbys en komplett og moderne tjenesteplattform, blant annet med integrasjon mellom fast- og mobiltelefoni og mulighet for større fleksibilitet for BKs brukere. Mobil datatrafikk har samme kapasitet som konkurrentene. Det tilbys gode mekanismer for kostnadskontroll og -begrensning. Sikkerhetsløsning Selskapet følger sikkerhetsnormene. Leverte tynn risikovurdering. Aksepterer å levere beredskapsplan for leveransen. Leverte nest beste prosessbeskrivelse for sikkerhetsarbeidet. Telenor Tilbyder Telenors løsning vurderes som noe svakere enn TDC på de viktigste elementene i teknisk løsning. Samlet får Telenor 7 poeng. Transportnett og internettaksess Telenors transportnettløsning tilsvarer den fra TDC. Funksjonaliteten i transportnettets tekniske løsning er akseptabel, men har rom for forbedring. Internettaksessen leveres med god kapasitet og gode trafikkløsninger ut i verden. Det gis ingen kompensasjon for brudd på levert båndbredde. Telefoni Fasttelefoniløsningen oppfyller kravene til tjenesten, men oppetidsgarantiene er svakere enn TDCs. Redundans kan bestilles. Tilbyr ikke å administrere BKs nummerplan. Mobiltelefoniløsningen oppfyller alle krav. Det tilbys en komplett og moderne tjenesteplattform, og neste versjon av tjenesten som skal komme i løpet av 2011 gir bedre integrasjon mellom fast- og mobil og mulighet for større fleksibilitet for BKs brukere. Mobil datatrafikk har samme kapasitet som konkurrentene. Det tilbys gode mekanismer for kostnadskontroll og -begrensning. Sikkerhetsløsning Telenor følger sikkerhetsnormene. Leverte ikke risikovurdering, men signaliserer at man vil samarbeide med BK om risikovurdering SLA-betingelser Atea Tilbyder Atea får 6 poeng. Atea skrive lite konkret om denne delen av tilbudet. Spesielt mangler det informasjon om kopperlinjer. Feilkategorier blir ikke presist definert. Løsningstider blir ikke beskrevet. Det tilbys ikke automatisk refusjon ved brudd på tjenestekvalitetsvilkår. Redusert levert båndbredde skal gi reduksjon etter tjenestekvalitetsavtalen, men beskrivelsen er uklar. 9

10 Atea tilbyr svake kompensasjonsvilkår. Ergogroup Tilbyder Ergogroup får 7 poeng. Ergogroup tilbyr delvis TDCs vilkår, men tilbyr tydelig reduserte åpningstider for nivået Høy (Premium) som skal gjelde for de aller fleste lokalitetene (07-17 hos Ergogroup mot hos TDC.). Det tilbys automatisk refusjon ved brudd på tjenestekvalitetsvilkår. TDC Tilbyder TDC får 8 poeng. TDC tilbyr de beste vilkårene, med Premium som standard, og høye refusjonssatser. I evalueringen er det lagt betydelig vekt på den utvidete åpningstiden på support i forhold til Ergogroups tilbud. Det tilbys ikke automatisk refusjon ved brudd på tjenestekvalitetsvilkår. Redusert levert båndbredde skal gi reduksjon etter tjenestekvalitetsavtalen, men beskrivelsen er noe uklar. Telenor Tilbyder Telenor får 7 poeng. Telenors standardvilkår er svakere enn TDCs Premium. Det tilbys ikke automatisk refusjon ved brudd på tjenestekvalitetsvilkår: For fasttelefoni er kompensasjonsordningene ved tjenesteutfall svakere enn TDC's Kundeportalløsning Atea Tilbyder Atea får 6 poeng. Portalen er basert på Sharepoint og settes opp for BK. Fra denne skal det gå lenker videre til underleverandørenes systemer. Løsningen er i liten grad beskrevet, tilsynelatende kreves høy grad av manuell tilpasning. Bestilling og forvaltning av BKs tjenesteportefølje må skje spredd over flere systemer og underportaler. Spesielt er ikke forvaltning av datalinjene (BKK) nevnt. System- og dataintegrasjon Det er et viktig krav for BK å få en mest mulig automatisk dataintegrasjon mellom BKs og leverandørens systemer, både for korrekt og enklest mulig fakturering, og for bruker- og tjenesteadministrasjon. Atea nevner bare MS AD (for tilgangsdata) mens automatisk datautveksling ikke beskrives. Ønsket om at alle relevante dataelementer automatisk skal tilpasses BKs organisasjons- og fullmaktshierarki oppfylles ikke, må realiseres manuelt. Ergogroup Tilbyder Ergogroup får 7 poeng. Kundeportal med lenker videre til TDC Service Online, TDC Invoice Online (TIO) og TDC Min side. Som for Atea er det vanskelig å se en merverdi i dette. Det er uklart om BK skal 10

11 arbeide i Ergogroups feiladministrasjonssystem, som så ev. skal utveksle informasjon med TDCs, mens porteføljeadministrasjon og faktura skal skje i TIO. System- og dataintegrasjon Leverandøren aksepterer kravet om automatisk dataintegrasjon mellom BKs og leverandørens systemer. Forholdet mellom Leverandørens og TDCs systemer i denne sammenheng er ikke presist beskrevet. Tilpasning til BKs organisasjons- og fullmaktshierarki oppfylles. TDC Tilbyder TDC får 9 poeng. TDC Service Online, TDC Invoice Online og TDC Min side gir en komplett løsning i henhold til kravene. Løsningen kan integreres med BKs data. Data kan vaskes og returneres automatisk mellom kunde og leverandør. Alle tjenester presentert i TDC Service Online med informasjon om status, feil og åpne saker. Fakturering for alle tjenester er tilgjengelig i TDC Invoice Online. TDC Min side tilbyr brukertjenestene. System- og dataintegrasjon Automatisk dataintegrasjon mellom BKs og leverandøren systemer. Tilpasning til BKs organisasjons- og fullmaktshierarki oppfylles. Telenor Tilbyder Telenor får 8 poeng. Portal er en front med lenker til Min Bedrift og Webline. Min Bedrift er for telefoni og inneholder bestillings-, betalings- og abonnementsinformasjon. Det går ikke frem om Min Bedrift også omfatter internettaksess. Feilmelding og feilstatus er ikke omtalt i tilbudet. Webline derimot inneholder sak-, system- og feilstatus, men bare for nettverk. Dvs. det er varierende informasjonstilgang for de ulike tjenestene. System- og dataintegrasjon Løsningen for automatisk dataintegrasjon mellom BKs og leverandørens systemer, er ikke særlig godt beskrevet. Selskapet har som mål å gjennomføre de utvekslingsstandarder som BK ønsker, men det fremgår ikke at disse er implementert for avtalens systemer. Relevante dataelementer for BKs organisasjons- og fullmaktshierarki kan importeres, men hierarkiet må realiseres manuelt Management/overvåkingsløsning Atea Tilbyder Atea får 8 poeng. Atea gjør målinger og overvåker for proaktivitet, og gir automatiske meldinger ved alarm og utkvittering. Gir også tilgang for BKs driftsystemer. Ergogroup Tilbyder Ergogroup får 8 poeng. Som del av proaktivitet/overvåking tilbys et lisensbelagt verktøy for båndbreddemåling, ellers som TDC. 11

12 TDC Tilbyder TDC får 9 poeng. Har et godt opplegg for proaktivitet både på alarmer og trendutvikling. God rapportering til kunden. Tilbyr direkte innsyn i deres driftssystem, eller integrasjon med BKs system. God tilgang til TDCs utstyr fra BKs driftsverktøy. Telenor Tilbyder Telenor får 6 poeng. Begrenset proaktivitet, viktige utstyrsstatuser blir ikke alarmert. Ikke integrasjoner mellom partenes driftssystemer Redundansmodell 1 Alle tilbyderne leverer svært gode løsninger og får 10 poeng Metodikk og rutiner for tilpasning av kjernenettets kapasitet til trafikkmønster og - vekst Atea Tilbyder Atea får 7 poeng. Verktøy viser trender og det skal ageres på terskler, men det nevnes ikke spesifikke mekanismer for forpliktende utvidelser. Kjernenettets kapasitet er godt dimensjonert. ErgoGroup Tilbyder ErgoGroup får 8 poeng. Overvåking og måling kombinert med forpliktende tiltak: Ved 60 % kapasitetsbelastning skal utvidelse vurderes og planprosess iverksettes, ved 70 % iverksettes tiltak. Kjernenettets kapasitet er godt dimensjonert. TDC Tilbyder TDC får 8 poeng. Overvåking og måling kombinert med forpliktende tiltak: Ved 60 % kapasitetsbelastning skal utvidelse vurderes og planprosess iverksettes, ved 70 % iverksettes tiltak. Kjernenettets kapasitet er godt dimensjonert. Telenor Tilbyder Telenor får 9 poeng. Overvåking og måling kombinert med forpliktende tiltak: Topper over 95 % kapasitetsbelastning utløser alarm. Linker skal ikke over 45 %. Kjernenettes kapasitet er meget godt dimensjonert. 1 Redundans bygges ofte inn i systemer som krever høy pålitelighet. I datasystemer kan to eller flere datalinjer eller datamaskiner jobbe parallelt med samme oppgaver, slik at dersom en av dem skulle gå ned så kan den andre ta over. Kilde: 12

13 Poengsetting av tildelingskriteriet kvalitet/funksjonalitet Evalueringen av kvalitet/funksjonalitet gir følgende resultat: KVALITET/FUNKSJONALITET Atea Ergogroup TDC Telenor Teknisk løsning i et helhetsperspektiv SLA-betingelser (tjenestenivå m standard prisavslag) Kundeportalløsning Management-/overvåkningsløsing Redundansmodell (definisjon redundans i fotnote side 12) Metodikk, rutiner for tilpasning av kjernenettets kapasitet til trafikkmønster og - vekst Summert og vektet innbyrdes 7,1 7,7 8,5 7,6 Evaluering av tildelingskriteriet pris Tilbudene inneholder overraskende store prisforskjeller mellom leverandørene, med unntak av forskjellen mellom TDC og Ergogroup. I de to følgende tabeller presenteres priser i henhold til tildelingskriteriene, samt en poengsetting av alle kriterier som er grunnlag for rangeringen. Prisen som fremkommer i tabellen nedenfor er beregnet på bakgrunn av historiske forbrukstall. Prisene nedenfor er beregnet for hele kontraktsperioden inkludert opsjonsåret. PRIS Telenor Atea TDC Ergogroup Pris i NOK: Transportnettverk og internettaksess Pris i NOK: Teletrafikktjenester - fast- og mobiltelefoni Sum pris i NOK Poengsetting og samlet evaluering i henhold til tildelingskriteriene POENG Telenor Atea TDC Ergogroup Prispoeng 2,2 4,7 10,0 9,7 Kvalitets- og funksjonalitetspoeng 7,6 7,1 8,5 7,4 Implementeringspoeng 10,0 10,0 10,0 10,0 Poeng totalt 5,5 6,6 9,6 9,2 13

14 Rangering av tilbudene RANGERING LEVERANDØR SUM EVALUERINGSPOENG 2 1 TDC AS 9,6 2 Ergogroup AS 9,2 3 Atea AS 6,6 4 Telenor Norge AS 5,5 15. Økonomiske konsekvenser ved valg av først rangerte tilbyder i forhold til dagens leverandør Sammenlignet med dagens løsninger for nettverk og telefoni, gir denne anskaffelsen vesentlig forbedrede ytelser. Nettverkskapasiteten blir vesentlig forbedret. 70 % av lokalitetene, alle med lavest hastighet, får kapasiteten minst doblet. Vesentlig forbedrede muligheter og kapasiteter for vår systemdrift. Innenfor telefoni, spesielt mobiltelefoni, åpnes det for økt fleksibilitet i bruk, nye tjenester og betydelig reduserte kostnader. Mobil datatrafikk får halverte priser, rimelige fastpriser og bedre kostnadskontroll. Automatisk dataintegrasjon mellom BKs og Leverandørens systemer skal gi enklere bestilling, fakturering og administrasjon. BKs samlede utgifter innenfor avtaleområdet reduseres vesentlig. Da avtalen inneholder nyere tjenester og høyere kapasiteter, kan prisene ikke umiddelbart sammenlignes. Beregningene av totalkostnadene for ny avtale for områdene transportnett, internettaksess, fast- og mobiltelefoni bygger på forbruksvolumet for Dette volumet endrer seg over tid, og kan for enkelte tjenester være høyere i I mars 2010 fikk BK en prisreduksjon fra TDC, så forbrukstallene for 2010 er sammensatt av to ulike priser for de fleste tjenestene. Enkelte kostelementer lot seg ikke skille ut slik at forbruket kunne kvantifiseres, disse vil inngå i påløpende kostnader, men ikke vises i simuleringen over ny avtale. Endelig har man bare tilgjengelig tall til og med oktober 2010, slik at det ikke gir helt sammenlignbar årsvirkning. Med ovenstående forbehold kan det da antydes følgende årlig prisreduksjon: 2010 Ny avtale Samlet kost transportnett Ca mill Ca. 9 mill årlig i NOK Samlet kost telefoni årlig i Ca mill Ca. 7 mill NOK SUM Ca mill Ca. 16 mill. Demt forventede prisreduksjonen estimeres til ca mill kroner per år (ca. 40 %), og ca mill kroner i kontraktsperioden inkludert opsjonsåret. 2 Høyeste poengsum representerer det økonomisk mest fordelaktige tilbud. 14

15 Med ovennevnte forbehold estimeres kontraktens totalverdi til ca. NOK 65 mill. 16. Konklusjon Basert på ovenstående evaluering anses det som økonomisk mest fordelaktig at det inngås rammeavtale med TDC AS. Ifølge Forskrift om offentlige anskaffelser 13-3 er det karenstid for inngåelse av kontrakt, som i denne saken er satt til 10 dager. 15

Dato: 1. november 2011. Valg av leverandør for rammeavtale for kjøp av matvarer til barnehager, sfo og skoler i Bergen kommune med flere

Dato: 1. november 2011. Valg av leverandør for rammeavtale for kjøp av matvarer til barnehager, sfo og skoler i Bergen kommune med flere Dato: 1. november 2011 Byrådssak 1482/11 Byrådet Valg av leverandør for rammeavtale for kjøp av matvarer til barnehager, sfo og skoler i Bergen kommune med flere HEIK SARK-1706-201120076-5 Hva saken gjelder:

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

Rammeavtaler for rådgivningstjenester innen VVS - valg av leverandører

Rammeavtaler for rådgivningstjenester innen VVS - valg av leverandører Dato: 21.12.10 Fullmaktssak 01-11 Rammeavtaler for rådgivningstjenester innen VVS - valg av leverandører Næring, eiendomsforvaltning og samferdsel/bergen kommunale bygg AMNE BBE-1701 201014910-3 Hva saken

Detaljer

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende:

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende: Dato: 14.05.08 Fullmaktssak 24/08 Rammeavtale asfaltreparasjon - valg av leverandører Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200720617-6 Hva saken gjelder: Saken gjelder

Detaljer

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende:

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende: Dato: 17.01.08 Fullmaktssak 08 / 08 Rammeavtale sandfangskummer med mer - valg av leverandører Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200719731-5 HVA SAKEN GJELDER Saken

Detaljer

Fullmaktssak 42/08 HVA SAKEN GJELDER

Fullmaktssak 42/08 HVA SAKEN GJELDER Dato: 04.09.08 Fullmaktssak 42/08 Rammeavtale renhold Torget - valg av leverandør Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200807300-3 HVA SAKEN GJELDER Saken gjelder valg

Detaljer

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende:

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende: Dato: 14.05.08 Fullmaktssak 25/08 Rammeavtale vedlikehold, tilfluktsrom - valg av leverandør Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200805485-3 Hva saken gjelder: Saken gjelder

Detaljer

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende:

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende: Dato: 08.02.08 Fullmaktssak 10/08 - valg av leverandører Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200720618-2 HVA SAKEN GJELDER Saken gjelder valg av leverandør for levering

Detaljer

Rammeavtale smedarbeider og gjerdereparasjon. Vedtaket forutsetter at det ikke gjøres vesentlige innsigelser fra annen tilbyder i karenstiden.

Rammeavtale smedarbeider og gjerdereparasjon. Vedtaket forutsetter at det ikke gjøres vesentlige innsigelser fra annen tilbyder i karenstiden. Dato: 20.05.08 Fullmaktssak 26/08 Rammeavtale smedarbeider og gjerdereparasjon - Valg av leverandører Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200720620-8 Hva saken gjelder:

Detaljer

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende:

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende: Dato: 03.01.08 Fullmaktsak 02 /08 Valg av leverandør - rammeavtale hoved- og spesialrenhold Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200718026-5 HVA SAKEN GJELDER Saken gjelder

Detaljer

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende:

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende: Dato: 07.01.08 Fullmaktssak 04/08 Valg av leverandører - rammeavtale tak- og blikkenslagerarbeider Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200718012-5 Hva saken gjelder: Saken

Detaljer

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende:

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende: Dato: 09.05.08 Fullmaktssak 22/08 Rammeavtale konsulenter svømmebasseng - Valg av leverandør Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200805484-3 HVA SAKEN GJELDER Saken gjelder

Detaljer

Fullmaktssak 45/08 HVA SAKEN GJELDER

Fullmaktssak 45/08 HVA SAKEN GJELDER Dato: 24.09.08 Fullmaktssak 45/08 Rammeavtale filter og ventilasjon - Valg av leverandører Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200719730-5 HVA SAKEN GJELDER Saken gjelder

Detaljer

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende:

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende: Dato: 31.01.08 Fullmaktssak 09/08 Rammeavtale, murer- og flisearbeid - valg av leverandører Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200720615-7 Hva saken gjelder: Saken gjelder

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

Saken gjelder inngåelse av avtale om kjøp av entreprenørtjenester.

Saken gjelder inngåelse av avtale om kjøp av entreprenørtjenester. Dato: 3. februar 2014 KFVANN 5/14 Styret for Bergen Vann KF Kontrakt entreprenørtjenester JOTA BV-5404-200414651-94 Hva saken gjelder: Saken gjelder inngåelse av avtale om kjøp av entreprenørtjenester.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avtale 2016/33 Rammeavtale for reisebyråtjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avtale 2016/33 Rammeavtale for reisebyråtjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale 2016/33 Innhold 1 Om Kunden... 3 2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 3 Avtaleperiode og avtaledokumenter... 3 4 Regler for konkurransen... 3 4.1 Prosedyre... 3 4.2 Taushetsplikt...

Detaljer

Konkurransegrunnlaget

Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Display til Sanntidssystem i Vestfold og Telemark 06.01.2012 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 9 06.01.2012 Del 1: Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur

Detaljer

Rammeavtale konsulenttjenester elektro, miljø og energi - valg av leverandør

Rammeavtale konsulenttjenester elektro, miljø og energi - valg av leverandør Dato: 09.07.08 Fullmaktssak 34/08 Rammeavtale konsulenttjenester elektro, miljø og energi - valg av leverandør Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200808749-3 HVA SAKEN

Detaljer

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av System for behandling av 16.12.2015 Del 1: Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Anskaffelse av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Side: 1 av 6 Innhold Innledning... 3 1.1. Konkurranseform... 3 1.2. Kunngjøring... 3 1.3. Regelverk... 3 1.4. Tilbudsbefaring / - konferanse...

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMELSER AVTALE OM KJØP AV TILGANG TIL UTVEKSLING AV IP KOMMUNIKASJON MED INTERNET. REFERANSE: 16/00783

KONKURRANSEBESTEMMELSER AVTALE OM KJØP AV TILGANG TIL UTVEKSLING AV IP KOMMUNIKASJON MED INTERNET. REFERANSE: 16/00783 KONKURRANSEBESTEMMELSER AVTALE OM KJØP AV TILGANG TIL UTVEKSLING AV IP KOMMUNIKASJON MED INTERNET. REFERANSE: 16/00783 1. INNLEDNING 1.1 OM NORSK HELSENETT Norsk Helsenett SF skal innenfor rammen av nasjonal

Detaljer

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende:

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende: Dato: 17.01.08 Fullmaktssak 07 / 08 Rammeavtale tiltak mot skadedyr - valg av leverandør Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200718023-9 HVA SAKEN GJELDER Saken gjelder

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold Jernbaneverket... 1 Kapittel B... 1 Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning... 4 1.1 Konkurranseform...

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Side: 1 av 6 Innhold Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 2. Tilbyderens utgifter i forbindelse

Detaljer

Utredning av overføring av ansvar for kjøp av flyruter. Konkurransegrunnlag. Samferdselsdepartementet. Anskaffelse etter FOA del I

Utredning av overføring av ansvar for kjøp av flyruter. Konkurransegrunnlag. Samferdselsdepartementet. Anskaffelse etter FOA del I 10.06.2016 Utredning av overføring av ansvar for kjøp av flyruter Konkurransegrunnlag Anskaffelse etter FOA del I Sak (16/969) Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag... 3 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale 2016/26 Administrasjon av opplæringssamlinger 2017

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale 2016/26 Administrasjon av opplæringssamlinger 2017 KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale 2016/26 Innhold 1 Om Kunden... 3 2 Om avtalen... 3 2.1 Avtalen vil omfatte... 3 2.2 Avtaleperiode og avtaledokumenter... 3 3 Om konkurransen... 3 3.1 Prosedyre... 3 3.1.1 Taushetsplikt...

Detaljer

Barne- og likestillingsdepartementet. Utredning av det juridiske handlingsrommet for en lov om etikkinformasjon. Konkurransegrunnlag

Barne- og likestillingsdepartementet. Utredning av det juridiske handlingsrommet for en lov om etikkinformasjon. Konkurransegrunnlag 02.01.2017 Utredning av det juridiske handlingsrommet for en lov om etikkinformasjon Konkurransegrunnlag Anskaffelse etter FOA del I Sak 16/3856 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag... 3 1 Innledning...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FRA. Nord-Fron kommune. Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse rammeavtale for opptak av lån

KONKURRANSEGRUNNLAG FRA. Nord-Fron kommune. Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse rammeavtale for opptak av lån Ringebu kommune Sør-Fron kommune Nord-Fron kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FRA Nord-Fron kommune Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse rammeavtale for opptak av lån Konkurransegrunnlag rammeavtale for opptak

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Askøy Kommune

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Askøy Kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Askøy Kommune Bergen 24.06.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Askøy Kommune gjennomføre konkurranse

Detaljer

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING Barnetrinnet Ungdomstrinnet 1. INNLEDNING 1.1 Orientering Bråte skole er en 1-10 skole med ca. 400 elever fordelt

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Revidert :16:54

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Revidert :16:54 Konkurransegrunnlag Innholdsfortegnelse 1 Oppdragsgiver 2 Anskaffelsen 2.1 Formål 2.2 Omfang 2.3 Leveranser 2.4 Kontraktstype 2.5 Kontraktens varighet 2.6 Vedståelsesfrist 2.7 Forbehold og presiseringer

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for levering av WAN-nett med tilhørende nettverkskomponenter. Konkurransegrunnlaget var uklart med hensyn til anskaffelsesprosedyre,

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

Tilbudsevaluering. for. konkurranse med forhandling ett-trinn

Tilbudsevaluering. for. konkurranse med forhandling ett-trinn Saksbeh Dato Anskaffelse Saks.nr Tilbudsevaluering for konkurranse med forhandling ett-trinn Side 2 av 9 A. ORIENTERING OM KONKURRANSEGRUNNLAGET A.1 Navn på leverandørene som har ønsket å delta i konkurransen/levert

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av KONTORREKVISITA

Konkurransegrunnlag. for kjøp av KONTORREKVISITA Konkurransegrunnlag for kjøp av KONTORREKVISITA Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) 1 INNLEDNING... 3 1.1. OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2. ANSKAFFELSENS FORMÅL OG OMFANG... 3 1.2.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Medieovervåkning Justis og beredskapsdepartementet

KONKURRANSEGRUNNLAG. Medieovervåkning Justis og beredskapsdepartementet KONKURRANSEGRUNNLAG Medieovervåkning Justis og beredskapsdepartementet ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Forskrift om offentlige anskaffelser del I og II Side 1 av9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. FRISTER

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. 1.2 Oppdragsgiver. Finansdepartementet. Dokumentasjons- og IKT seksjonen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo

KONKURRANSEGRUNNLAG. 1.2 Oppdragsgiver. Finansdepartementet. Dokumentasjons- og IKT seksjonen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo KONKURRANSEGRUNNLAG 1. Innledning 1.1 Generelt, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr med dette til deltagelse i åpen anbudskonkurranse, med sikte på å inngå to avtaler for ordning og avlevering av eldre

Detaljer

Konkurransegrunnlag For anskaffelse av Rammeavtale på vedlikehold og kjøp av Microsoft Enrollment for Application Platform lisenser

Konkurransegrunnlag For anskaffelse av Rammeavtale på vedlikehold og kjøp av Microsoft Enrollment for Application Platform lisenser Konkurransegrunnlag For anskaffelse av Rammeavtale på vedlikehold og kjøp av Microsoft Enrollment for Application Platform lisenser Dokumentets dato: 15.10.2013 Saksnummer: [2011021865] Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende:

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende: Dato: 08.02.08 Fullmaktssak 12/08 - valg av leverandører Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200720619-3 HVA SAKEN GJELDER Saken gjelder valg av leverandør for levering

Detaljer

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014 Tema Lov om offentlige anskaffelser GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Felles innkjøpsenhet for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune Bergen 22.10.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Fjell Kommune gjennomføre konkurranse

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Kriminalomsorgen Region Vest

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Kriminalomsorgen Region Vest ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Kriminalomsorgen Region Vest Bergen 25.03.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Kriminalomsorgen

Detaljer

Vågå kommune. Konkurransegrunnlag. Låneopptak. Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III

Vågå kommune. Konkurransegrunnlag. Låneopptak. Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III Vågå kommune Konkurransegrunnlag Låneopptak Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiveren 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson 3 2 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

Kravspesifikasjon og tildelingskriterier. Konkurransegrunnlagets Del 2

Kravspesifikasjon og tildelingskriterier. Konkurransegrunnlagets Del 2 Kravspesifikasjon og tildelingskriterier Konkurransegrunnlagets Del 2 Rammeavtale konsulenttjenester til Kristiansund kommune 1 1 GENERELL BESKRIVELSE Anskaffelsen gjelder inngåelse av parallelle rammeavtaler

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. RAMMEAVTALE Kultur som stedsutvikler: Bo-, næring- og besøkelseslyst i Rollag Kommune. Tilbudsfrist kl. 12.

KONKURRANSEGRUNNLAG. RAMMEAVTALE Kultur som stedsutvikler: Bo-, næring- og besøkelseslyst i Rollag Kommune. Tilbudsfrist kl. 12. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE Kultur som stedsutvikler: Bo-, næring- og besøkelseslyst i Rollag Kommune Tilbudsfrist 08.08.2016 kl. 12.00 ROLLAG KOMMUNE - JUNI 2016 1. OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn om utskifting av fasadefelt med nye ytterdører for Hennummarka skole og Liertun sykehjem. Klagenemnda

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser 201600933 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV TEKNISK LØSNING FOR E-BØKER

OPPLAND FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV TEKNISK LØSNING FOR E-BØKER OPPLAND FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV TEKNISK LØSNING FOR E-BØKER Åpen anbudskonkurranse Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr 69 (LOA) og forskrift

Detaljer

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ FISK OG FISKEPRODUKTER 15/55630

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ FISK OG FISKEPRODUKTER 15/55630 VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ FISK OG FISKEPRODUKTER 15/55630 Innholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE... 1 2 MINIMUMSKRAV... 1 2.1 KRAV - KVALITET... 1 2.2 KRAV - SERVICE...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, delvis avlysning Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av formingsmateriell. Klagenemnda fant at

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER TILBUDSMAPPE Tilbudsbrev (dette dokumentet med vedlegg) til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) for RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse: Telefonnummer:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale kjøp av legemiddelautumater Kongsbergregionen og Øvre Eiker kommune for 2 år med opsjon på 1 + 1 år Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt

KONKURRANSEGRUNNLAG. Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt KONKURRANSEGRUNNLAG Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER... 2 3. STRUKTURERING AV TILBUD...

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av tankbil til Strand kommune brannvesen Tilbudsfrist: 16.03.2016 kl.12.00 Arkivsaksnr.16/316 Konkurransegrunnlag Tankbil side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TILDELINGSKRITERIER, TILBUDSEVALUERING OG PRISSKJEMA.

TILDELINGSKRITERIER, TILBUDSEVALUERING OG PRISSKJEMA. TILDELINGSKRITERIER, TILBUDSEVALUERING OG PRISSKJEMA. Dette vedlegget bekrefter tildelingskriteriene, og utdyper oppdragsgivers anvendelse og evaluering av disse. 1. Tildelingskriteriene Samsvar med kravspesifikasjon

Detaljer

Velg den beste løsningen evaluering av tilbud og bruk av evalueringsmodeller

Velg den beste løsningen evaluering av tilbud og bruk av evalueringsmodeller Velg den beste løsningen evaluering av tilbud og bruk av evalueringsmodeller Anders W. Skumsnes Harald R. Sundlo 13.11.2014 Utgangspunkt Mange ulike evalueringsmodeller i bruk, og at flere av disse modellene

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vintervedlikehold av veier. Klagenemnda kom til at tildelingskriteriet "Vurdering av tilbyders

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Dokumentets dato: 08.09.09 Saksnummer: 2009/125607 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. "Tildelingskriterier Vekting med utslag +/- 5 % Ca 10 %

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingskriterier Vekting med utslag +/- 5 % Ca 10 % Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om en rammeavtale for levering av møbler blant annet til skoler og barnehager. Klagenemnda fant at det angitte tildelingskriteriet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

2012/2002 Leie av høyvolums fargeprinter Svar på spørsmål til konkurransen

2012/2002 Leie av høyvolums fargeprinter Svar på spørsmål til konkurransen 2012/2002 Leie av høyvolums fargeprinter Svar på spørsmål til konkurransen 1. Innledning Det vises til kunngjøringen på Doffin og konkurransegrunnlaget. Dette dokumentet gir svar på spørsmål som er skriftlig

Detaljer

Eksempel på KONKURRANSEGRUNNLAG. for kommunal anskaffelse av ulike typer medisinskutstyr og forbruksmateriell

Eksempel på KONKURRANSEGRUNNLAG. for kommunal anskaffelse av ulike typer medisinskutstyr og forbruksmateriell Eksempel på KONKURRANSEGRUNNLAG for kommunal anskaffelse av ulike typer medisinskutstyr og forbruksmateriell Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av navn anskaffelse Saksnr. saksnr Leverandørenes versjon,

Detaljer

Datakommunikasjons- og telefonitjenester til Bergen kommune Teknisk gjennomgang

Datakommunikasjons- og telefonitjenester til Bergen kommune Teknisk gjennomgang Datakommunikasjons- og telefonitjenester til Bergen kommune Teknisk gjennomgang Ole-Bjørn Tuftedal 27. juni2014 Innhold 1. Anskaffelsen 2. Dagens situasjon 3. Behov kommende periode 4. Konsekvenser for

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

Tilbyderkonferanse

Tilbyderkonferanse Tilbyderkonferanse 03.04.2014 Anskaffelsesprosess Hurtiguniformering DL nr: 201400051 Formålet med tilbyderkonferansen Gi bedre forståelse for anskaffelsen gjennom: å presentere / gå gjennom konkurransegrunnlaget

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. september 2006 i sak 2006/94. Konica Minolta Business Solution Norway AS

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. september 2006 i sak 2006/94. Konica Minolta Business Solution Norway AS Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for leie/leasing av kopimaskiner/printere. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilstrekkelig begrunnelse for

Detaljer

Kommunikasjonstjenester Svar på spørsmål til konkurransen

Kommunikasjonstjenester Svar på spørsmål til konkurransen Kommunikasjonstjenester Svar på spørsmål til konkurransen Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 05.12.2016... 2 3. Spørsmål mottatt per 16.12.2016... 3 4. Spørsmål mottatt per 09.01.2017...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Ny IKT løsning for Suldal Elverk sitt økonomisystem.

Konkurransegrunnlag. Ny IKT løsning for Suldal Elverk sitt økonomisystem. Konkurransegrunnlag Ny IKT løsning for Suldal Elverk sitt økonomisystem. Postadresse : Kontoradresse : Telefon : 52 79 26 00 Postboks 134 Postvegen 9 Telefaks : 52 79 26 01 4231 Sand 4230 Sand Org.nr:

Detaljer

Kjøp av sikkerhetsskap for nøkler

Kjøp av sikkerhetsskap for nøkler Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 13/667 6.6.2013 Kjøp av sikkerhetsskap for nøkler Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse (FOA Del I) Sak 13/667 Innholdsfortegnelse Kjøp av

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om levering av formingsmateriell til skole, skolefritidsordning og barnehage. Klagenemnda

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Konkurransegjennomføringsverktøy for Ringerike kommune. Saksnr. 16/2651

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Konkurransegjennomføringsverktøy for Ringerike kommune. Saksnr. 16/2651 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av Konkurransegjennomføringsverktøy for Ringerike kommune Saksnr. 16/2651 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INFORMASJON OG REGLER FOR ANSKAFFELSEN... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva. 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE

Detaljer

Åsnes Kommune. Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALER HÅNDVERKERTJENESTER FOR ELEKTRO, VARME/SANITÆR/RØRLEGGER,

Åsnes Kommune. Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALER HÅNDVERKERTJENESTER FOR ELEKTRO, VARME/SANITÆR/RØRLEGGER, Åsnes Kommune Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALER HÅNDVERKERTJENESTER FOR ELEKTRO, VARME/SANITÆR/RØRLEGGER, For vedlikeholdstiltak, mindre ombygginger og installasjoner, samt middels store oppdrag i Åsnes

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser 1 Innhold 1. ANSKAFFELSENS FORMÅL/OMFANG... 3 1.1. ANSKAFFELSENS FORMÅL... 3 1.2.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Dokumentasjonskrav, tildelingsevaluering

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Dokumentasjonskrav, tildelingsevaluering Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Dokumentasjonskrav, tildelingsevaluering Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for å inngå rammeavtale om vedlikehold av forbrenningsovner.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER FOR ANSKAFFELSESBISTAND

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER FOR ANSKAFFELSESBISTAND KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER FOR ANSKAFFELSESBISTAND Saksnr.: 14/00072 Mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG INNHOLD... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Om Fredskorpset... 3 1.3

Detaljer

DSB konkurranse nr. 009/2008: Rammeavtale for innsatsuniform til Sivilforsvaret. Del 1 Administrative vilkår for anskaffelsen

DSB konkurranse nr. 009/2008: Rammeavtale for innsatsuniform til Sivilforsvaret. Del 1 Administrative vilkår for anskaffelsen Side 1 av 7 DSB konkurranse nr. 009/2008: Rammeavtale for innsatsuniform til Sivilforsvaret Del 1 for anskaffelsen Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn...3 2 Om anskaffelsen...3 3 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om tømming og spyling

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Begrunnelse. Tildelingsevaluering. Avlysning.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Begrunnelse. Tildelingsevaluering. Avlysning. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Begrunnelse. Tildelingsevaluering. Avlysning. Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelsen av lungefunksjonsutstyr til medisinsk

Detaljer

Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser

Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser Byggekomiteen skal: Kvalitetssjekke detaljprosjekt og utlysning av anbud Kvalitetssjekke bedømming av anbud og innstillingen til kommunestyret 1 Anskaffelsesregelverket

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank Bergen 22.10.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Norges Bank gjennomføre konkurranse

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

Kartapplikasjon i Skrednett Anbudskonkurranse om avtale

Kartapplikasjon i Skrednett Anbudskonkurranse om avtale Kunngjøring Kartapplikasjon i Skrednett Anbudskonkurranse om avtale 1. Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Norges vassdrags- og energidirektorat er oppdragsgiver. NVE er underlagt Olje- og energidepartementet

Detaljer

Klagenemndas medlemmer: Per Christiansen, Andreas Wahl og Jakob Wahl. Fra konkurransegrunnlaget punkt 5 "KVALIFIKASJONSGRUNNLAG" refereres følgende:

Klagenemndas medlemmer: Per Christiansen, Andreas Wahl og Jakob Wahl. Fra konkurransegrunnlaget punkt 5 KVALIFIKASJONSGRUNNLAG refereres følgende: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av kontrakt vedrørende mottak av restavfall til energiutnyttelse. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for klarspråksarbeid Dokumentets dato: 2012 02 02 Saksnummer 2012014608 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

Presiseringer samt spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget telefoni tjenester

Presiseringer samt spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget telefoni tjenester Presiseringer samt spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget telefoni tjenester Presiseringer: Punkt i konkurransegrunnlaget: Del 1 Administrative bestemmelser punkt 1.1, fotnote 1 samt Del 2 Kontraktsvilkår

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 01.03.2016 kl 12:00

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

Rammeavtale om bedriftshelsetjenesten i Ringerike kommune Åpen anbudskonkurranse (FOA DEL III) Ringerike Kommune

Rammeavtale om bedriftshelsetjenesten i Ringerike kommune Åpen anbudskonkurranse (FOA DEL III) Ringerike Kommune Rammeavtale om bedriftshelsetjenesten i Ringerike kommune 2016 Åpen anbudskonkurranse (FOA DEL III) Ringerike Kommune 1 INNHOLD Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ventilasjonstekniske arbeider i forbindelse med rehabilitering av et hus på Blindern i Oslo.

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer