Innstilling i anskaffelsessak EØS Datakommunikasjon og telefonitjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innstilling i anskaffelsessak EØS 038-2010 Datakommunikasjon og telefonitjenester"

Transkript

1 Dato: 2. desember 2010 Byrådssak 1449/10-2 Byrådet Innstilling i anskaffelsessak EØS Datakommunikasjon og telefonitjenester UWMA SARK Byrådet vedtok den 16.september 2009 å avlyse konkurransen om levering av integrerte kommunikasjonstjenester, EØS Innkjøpsseksjonen fikk i januar 2010 i oppdrag å lede prosessen for ny konkurranse. Det ble etablert en anskaffelsesgruppe med representanter fra Innkjøpsseksjonen, Seksjon for konkurranse og utvikling og IKT Drift. Gruppen hadde sitt første møte i februar Den 29. juni 2010 kunngjorde Bergen kommune en åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for levering av datakommunikasjons- og telefonitjenester, EØS Konkurransen inneholdt noen færre leveranser enn den avlyste konkurransen om integrerte kommunikasjonstjenester. EØS ble avlyst den 21. september 2010 fordi man på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav og andre formelle feil i tilbudene på avlysingstidspunktet stod igjen med kun ett tilbud. Det forelå da ikke en reell konkurranse. Videre evaluering av det gjenværende tilbudet ble da stoppet. Den 30. september 2010 kunngjorde Bergen kommune en ny, nesten identisk konkurranse: EØS Ett kvalifikasjonskrav ble endret i forhold til den sist avlyste konkurransen. Tilbudene er mottatt og evaluert. Saken legges frem for byrådet. Vedtakskompetanse I henhold til fullmaktsreglementets 13, Driftsfullmakter, utøver byrådet myndighet regulert i LOV nr 69: Lov om offentlige anskaffelser med forskrifter: 13 Driftsfullmakter Byrådet er delegert en generell fullmakt til å forestå den løpende drift av Bergen kommunens virksomhet herunder foreta anskaffelser samt tildeling av rettigheter til tredjeperson/ organisasjon på områder som ikke er regulert av lov. 1

2 Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Det inngås rammeavtale for levering datakommunikasjons- og telefonitjenester med TDC AS for avtaletidsrom , med opsjon i ytterligere ett år. Liv Røssland byråd for finans, konkurranse og omstilling 2

3 Saksutredning 1. Oppdragsgiver for anskaffelsen Kunngjøringen er foretatt for Bergen kommune og rettssubjektet Bergen Bydrift AS. For sistnevnte gjelder anskaffelsen kun datakommunikasjon, internettaksess og fasttelefonitjenester, men ikke mobiltelefoni. Anskaffelsen administreres av byrådsavdelingen for finans, konkurranse og eierskap. Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr.69 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 (FOA). Konkurranseform er åpen anbudskonkurranse i henhold til FOA 5-1. For denne anskaffelsen gjelder del I og III. Kunngjøring Konkurransen er kunngjort i den nasjonale databasen for offentlige anskaffelser DOFFIN den 30. september 2010 (www.doffin.no), og den europeiske databasen TED (http://ted.europa.eu/) den 01. oktober Innhenting av tilbud Ved tilbudsfristens utløp den 10.november 2010, kl hadde en mottatt tilbud fra følgende leverandører: Navn på leverandør Org. nr. 1. Atea AS Ergogroup AS TDC AS Telenor Norge AS Kvalifisering Alle fire tilbydere ble kvalifisert. Vurdering av kvalifiserte tilbud Alle de kvalifiserte tilbyderne har godtatt oppdragsgivers krav uten vesentlige avvik eller endringer. Grunnlag for evaluering av tilbud Tildelingskriteriene angir hva oppdragsgiver skal legge vekt på ved valg av leverandør. Tildelingskriteriene i denne konkurransen er følgende: 3

4 1. Pris, definert som totalpris for 4 år for alle elementer (transportnett, fasttelefoni og mobiltelefoni) 2. Kvalitet/funksjonalitet, herunder følgende aspekter: 2.1 Kundeportalløsning 2.2 SLA-betingelser 2.3 Teknisk løsning i et helhetsperspektiv 2.4 Management/overvåkingsløsning 2.5 Redundansmodell (Definisjon redundans i fotnote side 12) 2.6 Metodikk og rutiner for tilpasning av kjernenettets kapasitet til trafikkmønster og - vekst 3. Implementeringstid, definert som tid utover en fastsatt "minste antatte implementeringstid" på 6 måneder. Den relative vektingen av tildelingskriteriene er angitt i følgende tabell: Tildelingskriterier Vekting i % (utslag +/-5%) 1. Pris 50% 2. Kvalitet/funksjonalitet 25% 3. Implementeringstid 25% SUM 100% Evaluering og rangering av tilbud Alle tildelingskriterier er gitt en poengsum på mellom 1-10 poeng, hvor 10 er maksimum poeng. Det er regnet ut en samlet, vektet poengsum for hver tilbyder. Evaluerte priser og kostnader blir omregnet til poeng. Poengskalaen er brukt på en slik måte at beste pris får maksimum poeng, mens øvrige priser er gitt en prosentvis reduksjon i poengsum som tilsvarer den relative forskjellen mellom tilbudene. For tildelingskriteriet pris/kostnad er det gitt 10 poeng til det tilbudet med evaluert beste pris/kostnad. Poengfordelingen for underkriteriet Kvalitet/Funksjonalitet er vurdert ut i fra følgende prinsipp: Poeng Prinsipp 0 Ikke besvart 1-2 Svært svak løsning 3-4 Svak løsning 5-6 Akseptabel løsning med klart rom for forbedring 7-8 God løsning med noe rom for forbedring 9-10 Sterk løsning Følgende av de seks underkriteriene nevnt i konkurransegrunnlag er vektet med ca. 75 % innen tildelingskriteriet "Kvalitet/funksjonalitet", fordelt omtrent likt mellom underkriteriene: - Teknisk løsning i et helhetsperspektiv - SLA-betingelser (Tjenestenivå med standardiserte prisavslag) - Kundeportalløsning, jfr. Bilag 1, pkt 3.1. Følgende av de seks underkriteriene nevnt i konkurransegrunnlaget er vektet med ca. 25 % innen tildelingskriteriet "Kvalitet/funksjonalitet", fordelt omtrent likt mellom underkriteriene: 4

5 - Management/overvåkingsløsning, jfr. Bilag 1, pkt Redundansmodell, jfr. Bilag 1, pkt D - Metodikk og rutiner for tilpasning av kjernenettets kapasitet til trafikkmønster og - vekst, jfr. Bilag 1, pkt A. Overordnet beskrivelse av innkomne tilbud Anskaffelsen var beskrevet forholdsvis detaljert i kravspesifikasjonen. Det var definert obligatoriske ytelseskrav på mange områder. Målet i denne anskaffelsen var innenfor et framtidsrettet perspektiv å beskrive alle viktige funksjoner for Bergen kommune. Dette medførte at det ikke forekommer svært store kvalitative og funksjonsmessige forskjeller mellom leverandørene. Alle innkomne tilbud vurderes som kvalitativt gode. Tilbyderne i den foreliggende konkurransen er i noen tilfeller samtidig underleverandører til sine konkurrenter. TDC AS er underleverandør til Ergogroup AS på områdene datatransport og telefoni. Det er kun små kvalitative og funksjonsmessige forskjeller mellom tilbudene til TDC AS og Ergogroup AS. Telenor Norge AS er underleverandør for Atea AS på telefoniområdet, og de to tilbudene viser kun små kvalitative og funksjonsmessige forskjeller. I det følgende omtales kvaliteten og funksjonaliteten til de enkelte tilbud, med vekt på forskjellene: Atea AS Den tilbudte løsningen bygger på fast- og mobiltelefoni fra Telenor og transportnett og internettaksess fra BKK. Løsningsmodellen er en såkalt integratorløsning, hvor en systemintegrator, Atea, administrerer underleverandører og eventuelt legger egne tjenester på toppen av leveransen. Her innebærer det at Atea setter sitt kundebehandler-, feilhåndterings- og støtteapparat mellom BK og leverandørene som produserer tjenestene. Det godtgjøres i liten grad at dette utgjør en merverdi. Spesielt er det vanskelig å se at status for pågående saker, bestillinger og feil vil være tilgjengelig direkte i Ateas kundeportal. BKs ansvarlige må gå videre til underleverandørenes portaler for å få full informasjon. Transportnettløsningen fra BKK har et høyere innslag av fiber som transportmedium, noe som på de angjeldende lokalitetene gir større fleksibilitet for båndbreddeendringer. Til gjengjeld er man svært vag på produksjons- og driftsregimet på de andre lokalitetene, hvor det levers over Telenors koppernett. Telefoniløsningen, fast og mobil, leveres av Telenor med Telenors tjenester og produksjonsog driftsapparat. Ergogroup AS Den tilbudte løsningen bygger på fast- og mobiltelefoni samt transportnett og internettaksess fra TDC. Løsningsmodellen er en integratorløsning. 5

6 Her innebærer det at Ergogroup setter sitt kundebehandler-, feilhåndterings- og støtteapparat mellom BK og TDC som produserer tjenestene. Det godtgjøres i liten grad at dette utgjør en merverdi. Spesielt er det vanskelig å se at status for pågående saker, bestillinger og feil vil være tilgjengelig direkte i Ergogroups kundeportal. BKs ansvarlige må gå videre til underleverandørenes portaler for å få full informasjon. For en nærmere beskrivelse av tilbudt løsning for nett og telefoni se gjennomgangen av TDCs løsning. TDC AS TDC tilbyr som forespurt en videreutvikling av dagens løsning i Bergen kommune. Transportnett og internettaksess Transportnettet leveres på en blanding av fiber- og kopperlinjer, hvor det dels produseres på egne fiberlinjer og dels på leid kapasitet fra Telenor og BKK både når det gjelder fiber- og kopperlinjer. Den teknologiske løsningen er i hovedsak den samme som hos de andre tilbyderne. Kapasitets- og sikkerhetstiltakene er gode. Internettaksessen leveres med god kapasitet og svært gode trafikkløsninger ut i verden. Telefoni Fasttelefoniløsningen oppfyller alle krav, med noe høyere grunnsikkerhet enn konkurrentene. Oppetidsgarantiene er best, likeså kompensasjonsordningene ved tjenesteutfall. Mobiltelefoniløsningen oppfyller alle krav. Spesielt er dekning og tilgjengelighet identisk med Telenors, da det er Telenor Mobils nett som produserer tilgangen med samme prioritet og kvalitet som for egne kunder. Mobil datatrafikk har samme kapasitet som konkurrentene. Det tilbys gode mekanismer for kostnadskontroll og -begrensning. Dataintegrasjon Det er et viktig krav for BK å få en mest mulig automatisk dataintegrasjon mellom BKs og leverandøren systemer, både for korrekt og enklest mulig fakturering, og for bruker- og tjenesteadministrasjon. TDCs tilbud er her det beste. Telenor Norge AS: Telenor tilbyr en løsning som teknologisk er tilsvarende TDCs tilbud. Det er i hovedsak et solid tilbud. Transportnett og internettaksess Transportnettet leveres på en blanding av fiber og kopper. Noe av etterspurt løsning vil først være endelig klar etter et par år. I mellomtiden leveres det mindre praktiske alternativ som kompliserer driften. Kapasitets- og sikkerhetstiltakene er gode. Internettaksessen leveres med god kapasitet og gode trafikkløsninger ut i verden. Telefoni Fasttelefoniløsningen oppfyller kravene til tjenesten, men oppetidsgarantiene og kompensasjonsordningene ved tjenesteutfall er svakere. 6

7 Mobiltelefoniløsningen oppfyller alle krav. Det tilbys en komplett og moderne tjenesteplattform, og neste versjon av tjenesten som skal komme i løpet av 2011 gir bedre integrasjon mellom fast- og mobil og mulighet for større fleksibilitet for BKs brukere. Mobil datatrafikk har samme kapasitet som konkurrentene. Det tilbys gode mekanismer for kostnadskontroll og -begrensning. Dataintegrasjon Løsningen for automatisk dataintegrasjon mellom BKs og leverandørens systemer, er vanskelig å vurdere. Selskapet har som mål å gjennomføre de utvekslingsstandarder som BK ønsker, men det sies ikke at disse er implementert for de systemene som berører BK. Relativ evaluering av tilbudene i forhold til tildelingskriteriene 10.1 Underkriterium implementeringstid Alle tilbud garanterer den laveste implementeringstiden på henholdsvis 6 måneder (transportnett og internettaksess) og 3 måneder (teletrafikk), og oppnår full poengsum (10 poeng) for dette kriteriet Underkriterium kvalitet/funksjonalitet I det følgende omtales tilbudene med utgangspunkt i oppsatte underkriterier for kvalitet/funksjonalitet ved at tilbudene vurderes opp mot hverandre: Teknisk løsning i et helhetsperspektiv Atea Tilbyder Ateas fiberløsning vurderes som den beste, men andre elementer i løsningen er svakere. Samlet får Atea 8 poeng. Transportnett og internettaksess Ateas transportnettløsning har et høyere innslag av fiber som transportmedium, noe som på de angjeldende lokalitetene gir større fleksibilitet for båndbreddeendringer. Det tilbys innebygget støtte for multicast, en viktig funksjonalitet for både BKs utstyrsdrift og for strømming av multimedia. For de resterende 30 % av lokalitetene hvor det leveres over Telenors koppernett, gis det lite informasjon om produksjons- og driftsregimet. Funksjonaliteten i transportnettets tekniske løsninger vurderes som god. Telefoni Fasttelefoniløsningen oppfyller kravene til tjenesten, men oppetidsgarantiene er svakere enn TDCs. Redundans (Definijson av begrepet redundans: se fotnote side 12) kan bestilles. Atea tilbyr ikke å administrere BKs nummerplan. Innen mobiltelefoni tilbys en komplett og moderne tjenesteplattform. Mobil datatrafikk har samme kapasitet som konkurrentene. Det tilbys gode mekanismer for kostnadskontroll og -begrensning. 7

8 Sikkerhetsløsning Underleverandørene Telenor og BKK følger sikkerhetsnormene. Atea aksepterer å levere beredskapsplan for leveransen. Ergogroup Tilbyder Ergogroup får score 8 poeng. Ergogroup bygger på TDCs tjenesteproduksjon. Ergogroups tilbud vurderes i et teknisk helhetsperspektiv til å ha like god kvalitet som tilbudene til TDC og Atea, og som noe bedre enn tilbudet til Telenor. Transportnett og internettaksess Ergogroups transportnettløsning er båndbreddemessig noe mindre fleksibel enn mer fiberbaserte løsninger, da det leveres over koppernett på et vesentlig større antall lokaliteter. Av disse vil likevel de fleste kunne få doblet kapasitet uten at det må skiftes medium (ca. 10 % av lokalitetene vil måtte flyttes til fiber ved behov for økt båndbredde). Funksjonaliteten i transportnettets tekniske løsning vurderes som god. Internettaksessen leveres med god kapasitet og svært gode trafikkløsninger ut i verden. Telefoni Fasttelefoniløsningen er solid. Redundant leveranse til hovedlokaliteter er inkludert. Oppetidsgarantiene er best, likeså kompensasjonsordningene ved tjenesteutfall. Mobiltelefoniløsningen er god. Det tilbys en svært komplett og moderne tjenesteplattform, blant annet med integrasjon mellom fast- og mobil og mulighet for større fleksibilitet for BKs brukere. Mobil datatrafikk har samme kapasitet som konkurrentene. Det tilbys gode mekanismer for kostnadskontroll og -begrensning. Sikkerhetsløsning Selskapet og underleverandøren TDC følger sikkerhetsnormene. Aksepterer å levere beredskapsplan for leveransen. Svært god prosessbeskrivelse for sikkerhetsarbeidet. TDC Tilbyder TDCs løsning vurderes som lik eller bedre enn konkurrentene på de viktigste elementene i teknisk løsning. Samlet får TDC 8 poeng. Transportnett og internettaksess TDCs transportnettløsning er båndbreddemessig noe mindre fleksibel enn mer fiberbaserte løsninger, da det leveres over koppernett på et vesentlig større antall lokaliteter. Av disse vil likevel de fleste kunne få doblet kapasitet uten at det må skiftes medium (ca. 10 % av lokalitetene vil måtte flyttes til fiber ved behov for økt båndbredde). Funksjonaliteten i transportnettets tekniske løsning vurderes som god. Internettaksessen leveres med god kapasitet og svært gode trafikkløsninger ut i verden. Telefoni 8

9 Fasttelefoniløsningen oppfyller alle krav. Redundant leveranse til hovedlokaliteter er inkludert. Oppetidsgarantiene er best, likeså kompensasjonsordningene ved tjenesteutfall. Mobiltelefoniløsningen oppfyller alle krav. Det tilbys en komplett og moderne tjenesteplattform, blant annet med integrasjon mellom fast- og mobiltelefoni og mulighet for større fleksibilitet for BKs brukere. Mobil datatrafikk har samme kapasitet som konkurrentene. Det tilbys gode mekanismer for kostnadskontroll og -begrensning. Sikkerhetsløsning Selskapet følger sikkerhetsnormene. Leverte tynn risikovurdering. Aksepterer å levere beredskapsplan for leveransen. Leverte nest beste prosessbeskrivelse for sikkerhetsarbeidet. Telenor Tilbyder Telenors løsning vurderes som noe svakere enn TDC på de viktigste elementene i teknisk løsning. Samlet får Telenor 7 poeng. Transportnett og internettaksess Telenors transportnettløsning tilsvarer den fra TDC. Funksjonaliteten i transportnettets tekniske løsning er akseptabel, men har rom for forbedring. Internettaksessen leveres med god kapasitet og gode trafikkløsninger ut i verden. Det gis ingen kompensasjon for brudd på levert båndbredde. Telefoni Fasttelefoniløsningen oppfyller kravene til tjenesten, men oppetidsgarantiene er svakere enn TDCs. Redundans kan bestilles. Tilbyr ikke å administrere BKs nummerplan. Mobiltelefoniløsningen oppfyller alle krav. Det tilbys en komplett og moderne tjenesteplattform, og neste versjon av tjenesten som skal komme i løpet av 2011 gir bedre integrasjon mellom fast- og mobil og mulighet for større fleksibilitet for BKs brukere. Mobil datatrafikk har samme kapasitet som konkurrentene. Det tilbys gode mekanismer for kostnadskontroll og -begrensning. Sikkerhetsløsning Telenor følger sikkerhetsnormene. Leverte ikke risikovurdering, men signaliserer at man vil samarbeide med BK om risikovurdering SLA-betingelser Atea Tilbyder Atea får 6 poeng. Atea skrive lite konkret om denne delen av tilbudet. Spesielt mangler det informasjon om kopperlinjer. Feilkategorier blir ikke presist definert. Løsningstider blir ikke beskrevet. Det tilbys ikke automatisk refusjon ved brudd på tjenestekvalitetsvilkår. Redusert levert båndbredde skal gi reduksjon etter tjenestekvalitetsavtalen, men beskrivelsen er uklar. 9

10 Atea tilbyr svake kompensasjonsvilkår. Ergogroup Tilbyder Ergogroup får 7 poeng. Ergogroup tilbyr delvis TDCs vilkår, men tilbyr tydelig reduserte åpningstider for nivået Høy (Premium) som skal gjelde for de aller fleste lokalitetene (07-17 hos Ergogroup mot hos TDC.). Det tilbys automatisk refusjon ved brudd på tjenestekvalitetsvilkår. TDC Tilbyder TDC får 8 poeng. TDC tilbyr de beste vilkårene, med Premium som standard, og høye refusjonssatser. I evalueringen er det lagt betydelig vekt på den utvidete åpningstiden på support i forhold til Ergogroups tilbud. Det tilbys ikke automatisk refusjon ved brudd på tjenestekvalitetsvilkår. Redusert levert båndbredde skal gi reduksjon etter tjenestekvalitetsavtalen, men beskrivelsen er noe uklar. Telenor Tilbyder Telenor får 7 poeng. Telenors standardvilkår er svakere enn TDCs Premium. Det tilbys ikke automatisk refusjon ved brudd på tjenestekvalitetsvilkår: For fasttelefoni er kompensasjonsordningene ved tjenesteutfall svakere enn TDC's Kundeportalløsning Atea Tilbyder Atea får 6 poeng. Portalen er basert på Sharepoint og settes opp for BK. Fra denne skal det gå lenker videre til underleverandørenes systemer. Løsningen er i liten grad beskrevet, tilsynelatende kreves høy grad av manuell tilpasning. Bestilling og forvaltning av BKs tjenesteportefølje må skje spredd over flere systemer og underportaler. Spesielt er ikke forvaltning av datalinjene (BKK) nevnt. System- og dataintegrasjon Det er et viktig krav for BK å få en mest mulig automatisk dataintegrasjon mellom BKs og leverandørens systemer, både for korrekt og enklest mulig fakturering, og for bruker- og tjenesteadministrasjon. Atea nevner bare MS AD (for tilgangsdata) mens automatisk datautveksling ikke beskrives. Ønsket om at alle relevante dataelementer automatisk skal tilpasses BKs organisasjons- og fullmaktshierarki oppfylles ikke, må realiseres manuelt. Ergogroup Tilbyder Ergogroup får 7 poeng. Kundeportal med lenker videre til TDC Service Online, TDC Invoice Online (TIO) og TDC Min side. Som for Atea er det vanskelig å se en merverdi i dette. Det er uklart om BK skal 10

11 arbeide i Ergogroups feiladministrasjonssystem, som så ev. skal utveksle informasjon med TDCs, mens porteføljeadministrasjon og faktura skal skje i TIO. System- og dataintegrasjon Leverandøren aksepterer kravet om automatisk dataintegrasjon mellom BKs og leverandørens systemer. Forholdet mellom Leverandørens og TDCs systemer i denne sammenheng er ikke presist beskrevet. Tilpasning til BKs organisasjons- og fullmaktshierarki oppfylles. TDC Tilbyder TDC får 9 poeng. TDC Service Online, TDC Invoice Online og TDC Min side gir en komplett løsning i henhold til kravene. Løsningen kan integreres med BKs data. Data kan vaskes og returneres automatisk mellom kunde og leverandør. Alle tjenester presentert i TDC Service Online med informasjon om status, feil og åpne saker. Fakturering for alle tjenester er tilgjengelig i TDC Invoice Online. TDC Min side tilbyr brukertjenestene. System- og dataintegrasjon Automatisk dataintegrasjon mellom BKs og leverandøren systemer. Tilpasning til BKs organisasjons- og fullmaktshierarki oppfylles. Telenor Tilbyder Telenor får 8 poeng. Portal er en front med lenker til Min Bedrift og Webline. Min Bedrift er for telefoni og inneholder bestillings-, betalings- og abonnementsinformasjon. Det går ikke frem om Min Bedrift også omfatter internettaksess. Feilmelding og feilstatus er ikke omtalt i tilbudet. Webline derimot inneholder sak-, system- og feilstatus, men bare for nettverk. Dvs. det er varierende informasjonstilgang for de ulike tjenestene. System- og dataintegrasjon Løsningen for automatisk dataintegrasjon mellom BKs og leverandørens systemer, er ikke særlig godt beskrevet. Selskapet har som mål å gjennomføre de utvekslingsstandarder som BK ønsker, men det fremgår ikke at disse er implementert for avtalens systemer. Relevante dataelementer for BKs organisasjons- og fullmaktshierarki kan importeres, men hierarkiet må realiseres manuelt Management/overvåkingsløsning Atea Tilbyder Atea får 8 poeng. Atea gjør målinger og overvåker for proaktivitet, og gir automatiske meldinger ved alarm og utkvittering. Gir også tilgang for BKs driftsystemer. Ergogroup Tilbyder Ergogroup får 8 poeng. Som del av proaktivitet/overvåking tilbys et lisensbelagt verktøy for båndbreddemåling, ellers som TDC. 11

12 TDC Tilbyder TDC får 9 poeng. Har et godt opplegg for proaktivitet både på alarmer og trendutvikling. God rapportering til kunden. Tilbyr direkte innsyn i deres driftssystem, eller integrasjon med BKs system. God tilgang til TDCs utstyr fra BKs driftsverktøy. Telenor Tilbyder Telenor får 6 poeng. Begrenset proaktivitet, viktige utstyrsstatuser blir ikke alarmert. Ikke integrasjoner mellom partenes driftssystemer Redundansmodell 1 Alle tilbyderne leverer svært gode løsninger og får 10 poeng Metodikk og rutiner for tilpasning av kjernenettets kapasitet til trafikkmønster og - vekst Atea Tilbyder Atea får 7 poeng. Verktøy viser trender og det skal ageres på terskler, men det nevnes ikke spesifikke mekanismer for forpliktende utvidelser. Kjernenettets kapasitet er godt dimensjonert. ErgoGroup Tilbyder ErgoGroup får 8 poeng. Overvåking og måling kombinert med forpliktende tiltak: Ved 60 % kapasitetsbelastning skal utvidelse vurderes og planprosess iverksettes, ved 70 % iverksettes tiltak. Kjernenettets kapasitet er godt dimensjonert. TDC Tilbyder TDC får 8 poeng. Overvåking og måling kombinert med forpliktende tiltak: Ved 60 % kapasitetsbelastning skal utvidelse vurderes og planprosess iverksettes, ved 70 % iverksettes tiltak. Kjernenettets kapasitet er godt dimensjonert. Telenor Tilbyder Telenor får 9 poeng. Overvåking og måling kombinert med forpliktende tiltak: Topper over 95 % kapasitetsbelastning utløser alarm. Linker skal ikke over 45 %. Kjernenettes kapasitet er meget godt dimensjonert. 1 Redundans bygges ofte inn i systemer som krever høy pålitelighet. I datasystemer kan to eller flere datalinjer eller datamaskiner jobbe parallelt med samme oppgaver, slik at dersom en av dem skulle gå ned så kan den andre ta over. Kilde: 12

13 Poengsetting av tildelingskriteriet kvalitet/funksjonalitet Evalueringen av kvalitet/funksjonalitet gir følgende resultat: KVALITET/FUNKSJONALITET Atea Ergogroup TDC Telenor Teknisk løsning i et helhetsperspektiv SLA-betingelser (tjenestenivå m standard prisavslag) Kundeportalløsning Management-/overvåkningsløsing Redundansmodell (definisjon redundans i fotnote side 12) Metodikk, rutiner for tilpasning av kjernenettets kapasitet til trafikkmønster og - vekst Summert og vektet innbyrdes 7,1 7,7 8,5 7,6 Evaluering av tildelingskriteriet pris Tilbudene inneholder overraskende store prisforskjeller mellom leverandørene, med unntak av forskjellen mellom TDC og Ergogroup. I de to følgende tabeller presenteres priser i henhold til tildelingskriteriene, samt en poengsetting av alle kriterier som er grunnlag for rangeringen. Prisen som fremkommer i tabellen nedenfor er beregnet på bakgrunn av historiske forbrukstall. Prisene nedenfor er beregnet for hele kontraktsperioden inkludert opsjonsåret. PRIS Telenor Atea TDC Ergogroup Pris i NOK: Transportnettverk og internettaksess Pris i NOK: Teletrafikktjenester - fast- og mobiltelefoni Sum pris i NOK Poengsetting og samlet evaluering i henhold til tildelingskriteriene POENG Telenor Atea TDC Ergogroup Prispoeng 2,2 4,7 10,0 9,7 Kvalitets- og funksjonalitetspoeng 7,6 7,1 8,5 7,4 Implementeringspoeng 10,0 10,0 10,0 10,0 Poeng totalt 5,5 6,6 9,6 9,2 13

14 Rangering av tilbudene RANGERING LEVERANDØR SUM EVALUERINGSPOENG 2 1 TDC AS 9,6 2 Ergogroup AS 9,2 3 Atea AS 6,6 4 Telenor Norge AS 5,5 15. Økonomiske konsekvenser ved valg av først rangerte tilbyder i forhold til dagens leverandør Sammenlignet med dagens løsninger for nettverk og telefoni, gir denne anskaffelsen vesentlig forbedrede ytelser. Nettverkskapasiteten blir vesentlig forbedret. 70 % av lokalitetene, alle med lavest hastighet, får kapasiteten minst doblet. Vesentlig forbedrede muligheter og kapasiteter for vår systemdrift. Innenfor telefoni, spesielt mobiltelefoni, åpnes det for økt fleksibilitet i bruk, nye tjenester og betydelig reduserte kostnader. Mobil datatrafikk får halverte priser, rimelige fastpriser og bedre kostnadskontroll. Automatisk dataintegrasjon mellom BKs og Leverandørens systemer skal gi enklere bestilling, fakturering og administrasjon. BKs samlede utgifter innenfor avtaleområdet reduseres vesentlig. Da avtalen inneholder nyere tjenester og høyere kapasiteter, kan prisene ikke umiddelbart sammenlignes. Beregningene av totalkostnadene for ny avtale for områdene transportnett, internettaksess, fast- og mobiltelefoni bygger på forbruksvolumet for Dette volumet endrer seg over tid, og kan for enkelte tjenester være høyere i I mars 2010 fikk BK en prisreduksjon fra TDC, så forbrukstallene for 2010 er sammensatt av to ulike priser for de fleste tjenestene. Enkelte kostelementer lot seg ikke skille ut slik at forbruket kunne kvantifiseres, disse vil inngå i påløpende kostnader, men ikke vises i simuleringen over ny avtale. Endelig har man bare tilgjengelig tall til og med oktober 2010, slik at det ikke gir helt sammenlignbar årsvirkning. Med ovenstående forbehold kan det da antydes følgende årlig prisreduksjon: 2010 Ny avtale Samlet kost transportnett Ca mill Ca. 9 mill årlig i NOK Samlet kost telefoni årlig i Ca mill Ca. 7 mill NOK SUM Ca mill Ca. 16 mill. Demt forventede prisreduksjonen estimeres til ca mill kroner per år (ca. 40 %), og ca mill kroner i kontraktsperioden inkludert opsjonsåret. 2 Høyeste poengsum representerer det økonomisk mest fordelaktige tilbud. 14

15 Med ovennevnte forbehold estimeres kontraktens totalverdi til ca. NOK 65 mill. 16. Konklusjon Basert på ovenstående evaluering anses det som økonomisk mest fordelaktig at det inngås rammeavtale med TDC AS. Ifølge Forskrift om offentlige anskaffelser 13-3 er det karenstid for inngåelse av kontrakt, som i denne saken er satt til 10 dager. 15

Dato: 1. november 2011. Valg av leverandør for rammeavtale for kjøp av matvarer til barnehager, sfo og skoler i Bergen kommune med flere

Dato: 1. november 2011. Valg av leverandør for rammeavtale for kjøp av matvarer til barnehager, sfo og skoler i Bergen kommune med flere Dato: 1. november 2011 Byrådssak 1482/11 Byrådet Valg av leverandør for rammeavtale for kjøp av matvarer til barnehager, sfo og skoler i Bergen kommune med flere HEIK SARK-1706-201120076-5 Hva saken gjelder:

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

Rammeavtaler for rådgivningstjenester innen VVS - valg av leverandører

Rammeavtaler for rådgivningstjenester innen VVS - valg av leverandører Dato: 21.12.10 Fullmaktssak 01-11 Rammeavtaler for rådgivningstjenester innen VVS - valg av leverandører Næring, eiendomsforvaltning og samferdsel/bergen kommunale bygg AMNE BBE-1701 201014910-3 Hva saken

Detaljer

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende:

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende: Dato: 14.05.08 Fullmaktssak 24/08 Rammeavtale asfaltreparasjon - valg av leverandører Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200720617-6 Hva saken gjelder: Saken gjelder

Detaljer

Fullmaktssak 42/08 HVA SAKEN GJELDER

Fullmaktssak 42/08 HVA SAKEN GJELDER Dato: 04.09.08 Fullmaktssak 42/08 Rammeavtale renhold Torget - valg av leverandør Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200807300-3 HVA SAKEN GJELDER Saken gjelder valg

Detaljer

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende:

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende: Dato: 17.01.08 Fullmaktssak 08 / 08 Rammeavtale sandfangskummer med mer - valg av leverandører Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200719731-5 HVA SAKEN GJELDER Saken

Detaljer

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende:

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende: Dato: 14.05.08 Fullmaktssak 25/08 Rammeavtale vedlikehold, tilfluktsrom - valg av leverandør Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200805485-3 Hva saken gjelder: Saken gjelder

Detaljer

Rammeavtale smedarbeider og gjerdereparasjon. Vedtaket forutsetter at det ikke gjøres vesentlige innsigelser fra annen tilbyder i karenstiden.

Rammeavtale smedarbeider og gjerdereparasjon. Vedtaket forutsetter at det ikke gjøres vesentlige innsigelser fra annen tilbyder i karenstiden. Dato: 20.05.08 Fullmaktssak 26/08 Rammeavtale smedarbeider og gjerdereparasjon - Valg av leverandører Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200720620-8 Hva saken gjelder:

Detaljer

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende:

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende: Dato: 08.02.08 Fullmaktssak 10/08 - valg av leverandører Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200720618-2 HVA SAKEN GJELDER Saken gjelder valg av leverandør for levering

Detaljer

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende:

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende: Dato: 07.01.08 Fullmaktssak 04/08 Valg av leverandører - rammeavtale tak- og blikkenslagerarbeider Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200718012-5 Hva saken gjelder: Saken

Detaljer

Fullmaktssak 45/08 HVA SAKEN GJELDER

Fullmaktssak 45/08 HVA SAKEN GJELDER Dato: 24.09.08 Fullmaktssak 45/08 Rammeavtale filter og ventilasjon - Valg av leverandører Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200719730-5 HVA SAKEN GJELDER Saken gjelder

Detaljer

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende:

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende: Dato: 31.01.08 Fullmaktssak 09/08 Rammeavtale, murer- og flisearbeid - valg av leverandører Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200720615-7 Hva saken gjelder: Saken gjelder

Detaljer

Saken gjelder inngåelse av avtale om kjøp av entreprenørtjenester.

Saken gjelder inngåelse av avtale om kjøp av entreprenørtjenester. Dato: 3. februar 2014 KFVANN 5/14 Styret for Bergen Vann KF Kontrakt entreprenørtjenester JOTA BV-5404-200414651-94 Hva saken gjelder: Saken gjelder inngåelse av avtale om kjøp av entreprenørtjenester.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av System for behandling av 16.12.2015 Del 1: Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Anskaffelse av

Detaljer

Rammeavtale konsulenttjenester elektro, miljø og energi - valg av leverandør

Rammeavtale konsulenttjenester elektro, miljø og energi - valg av leverandør Dato: 09.07.08 Fullmaktssak 34/08 Rammeavtale konsulenttjenester elektro, miljø og energi - valg av leverandør Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200808749-3 HVA SAKEN

Detaljer

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende:

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende: Dato: 17.01.08 Fullmaktssak 07 / 08 Rammeavtale tiltak mot skadedyr - valg av leverandør Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200718023-9 HVA SAKEN GJELDER Saken gjelder

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune Bergen 22.10.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Fjell Kommune gjennomføre konkurranse

Detaljer

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014 Tema Lov om offentlige anskaffelser GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Felles innkjøpsenhet for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for levering av WAN-nett med tilhørende nettverkskomponenter. Konkurransegrunnlaget var uklart med hensyn til anskaffelsesprosedyre,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt

KONKURRANSEGRUNNLAG. Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt KONKURRANSEGRUNNLAG Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER... 2 3. STRUKTURERING AV TILBUD...

Detaljer

Velg den beste løsningen evaluering av tilbud og bruk av evalueringsmodeller

Velg den beste løsningen evaluering av tilbud og bruk av evalueringsmodeller Velg den beste løsningen evaluering av tilbud og bruk av evalueringsmodeller Anders W. Skumsnes Harald R. Sundlo 13.11.2014 Utgangspunkt Mange ulike evalueringsmodeller i bruk, og at flere av disse modellene

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn om utskifting av fasadefelt med nye ytterdører for Hennummarka skole og Liertun sykehjem. Klagenemnda

Detaljer

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva. 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. "Tildelingskriterier Vekting med utslag +/- 5 % Ca 10 %

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingskriterier Vekting med utslag +/- 5 % Ca 10 % Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om en rammeavtale for levering av møbler blant annet til skoler og barnehager. Klagenemnda fant at det angitte tildelingskriteriet

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank Bergen 22.10.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Norges Bank gjennomføre konkurranse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, delvis avlysning Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av formingsmateriell. Klagenemnda fant at

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

TILDELINGSKRITERIER, TILBUDSEVALUERING OG PRISSKJEMA.

TILDELINGSKRITERIER, TILBUDSEVALUERING OG PRISSKJEMA. TILDELINGSKRITERIER, TILBUDSEVALUERING OG PRISSKJEMA. Dette vedlegget bekrefter tildelingskriteriene, og utdyper oppdragsgivers anvendelse og evaluering av disse. 1. Tildelingskriteriene Samsvar med kravspesifikasjon

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER TILBUDSMAPPE Tilbudsbrev (dette dokumentet med vedlegg) til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) for RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse: Telefonnummer:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om levering av formingsmateriell til skole, skolefritidsordning og barnehage. Klagenemnda

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Klagenemndas medlemmer: Per Christiansen, Andreas Wahl og Jakob Wahl. Fra konkurransegrunnlaget punkt 5 "KVALIFIKASJONSGRUNNLAG" refereres følgende:

Klagenemndas medlemmer: Per Christiansen, Andreas Wahl og Jakob Wahl. Fra konkurransegrunnlaget punkt 5 KVALIFIKASJONSGRUNNLAG refereres følgende: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av kontrakt vedrørende mottak av restavfall til energiutnyttelse. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ventilasjonstekniske arbeider i forbindelse med rehabilitering av et hus på Blindern i Oslo.

Detaljer

Undersøkelse om kjøp av helsetjenester i Grimstad kommune

Undersøkelse om kjøp av helsetjenester i Grimstad kommune Undersøkelse om kjøp av helsetjenester i Grimstad kommune Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse Sak 16/24 Side 1 av 6 Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under tabellen. Firmanavn: Org.nummer:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Konkurransegjennomføringsverktøy for Ringerike kommune. Saksnr. 16/2651

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Konkurransegjennomføringsverktøy for Ringerike kommune. Saksnr. 16/2651 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av Konkurransegjennomføringsverktøy for Ringerike kommune Saksnr. 16/2651 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INFORMASJON OG REGLER FOR ANSKAFFELSEN... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2

Detaljer

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier:

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier: Innklagede kunngjorde en konkurranse for kjøp og transport av varmmat til to sykehjem med tilhørende dagsentre. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilfredsstillende begrunnelse for valg av tilbud i

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 01.03.2016 kl 12:00

Detaljer

Presiseringer samt spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget telefoni tjenester

Presiseringer samt spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget telefoni tjenester Presiseringer samt spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget telefoni tjenester Presiseringer: Punkt i konkurransegrunnlaget: Del 1 Administrative bestemmelser punkt 1.1, fotnote 1 samt Del 2 Kontraktsvilkår

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2013/1442-29 Saksbehandler: Wolfram Pretzsch Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Sandfjæra barnehage - valg av entreprenør Vedlegg: 1. Sandfjæra barnehage Tilbudsinnstilling

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tenders Norge v/ Christine Fleischer Bygdøy Allé 14 0262 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0120-8 25.11.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en landsomfattende rammeavtale for blomster som skulle være obligatorisk å bruke for alle innklagedes

Detaljer

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver v/senioradvokat Trine Friberg Skaug OSLO 03.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no FORMÅL? LOA 1 / FOA 1-1 økt verdiskapning

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva er nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva er endret? Status vedr. innkjøp av KGV og KAV

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. september 2006 i sak 2006/94. Konica Minolta Business Solution Norway AS

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. september 2006 i sak 2006/94. Konica Minolta Business Solution Norway AS Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for leie/leasing av kopimaskiner/printere. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilstrekkelig begrunnelse for

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av organisering av eiendomsoppmåling i Norge

Samfunnsøkonomisk analyse av organisering av eiendomsoppmåling i Norge Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 06.09.2016 Samfunnsøkonomisk analyse av organisering av eiendomsoppmåling i Norge Konkurransegrunnlag Anskaffelse etter FOA del I Sak 16/3684 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer

Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier

Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier 7. desember 2011, kl 1035 1100 Morten Goller 1 08.12.2011 1 Tema for innlegget Handlingsrommet for å

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Volumtall. De generelle kravene i loven 5. Innklagede gjennomførte en konkurranse om kjøp av verktøy, verkstedsutstyr, verneutstyr og arbeidsklær

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV DANSEUNDERVISNING

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV DANSEUNDERVISNING KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV DANSEUNDERVISNING 1. GENERELL BESKRIVELSE 1.1. Oppdragsgiver Lillehammer videregående skole er en moderne skole i et historisk miljø. Skolen har nesten 700 elever og ansatte

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Begrunnelse, innsyn, tildelingsevaluering, avvisning av leverandør

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Begrunnelse, innsyn, tildelingsevaluering, avvisning av leverandør Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Begrunnelse, innsyn, tildelingsevaluering, avvisning av leverandør Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Omgjøring, endring av konkurransegrunnlag, reelle forhandlinger Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for inngåelse av rammeavtale

Detaljer

NAV Vest-Agder. Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget Spørsmål mottatt per kl. 0800

NAV Vest-Agder. Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget Spørsmål mottatt per kl. 0800 Konkurranse med forhandling (FOA DEL II) Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak: Avklaring Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget Spørsmål mottatt per kl. 0800 Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransen er

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Adnor Advokat AS Postboks 281 Sentrum 7402 TRONDHEIM Deres ref.:jørund Tuveng Vår ref.: 2014/0127-6 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 22.04.2015 Avvisning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomforte en åpen anbudskonkurranse vedrorende anskaffelse av en toårig rammeavtale for kjøp av gravemaskiner. Klagenemnda fant at det ikke var i strid

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rammeavtaler på konsulenttjenester, og satte 'forbehold" som et tildelingskriterium. Klagenemnda kom til at

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer GRIMSTAD KOMMUNE SIDE 2 AV 10 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 KUNNGJØRING... 3 1.2 OPPDRAGSGIVER... 3 1.3 KONTAKTPUNKT HOS OPPDRAGSGIVER

Detaljer

KOFA-2013-31. Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2013-05-13 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2013-31

KOFA-2013-31. Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2013-05-13 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2013-31 KOFA-2013-31 INSTANS: DATO: 2013-05-13 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2013-31 STIKKORD: SAMMENDRAG: SAKSGANG: Sak nr 2013/31. PARTER: FORFATTER: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tildelingsevaluering, evalueringsmodeller.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for salg av proviant til Havforskningsinstituttets fartøy.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Gjennomsnittsfartsmåler med og uten video. Doculivenr. 201100121. Juni 2013

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Gjennomsnittsfartsmåler med og uten video. Doculivenr. 201100121. Juni 2013 Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Gjennomsnittsfartsmåler med og uten video Doculivenr. 201100121 Juni 2013 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN...

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013 Offentlige anskaffelser Røros 14. nov 2013 Regelverk Anskaffelsesprosessen Terskelverdier Hvorfor fokus på anskaffelser..? Stikkord: tjenestekjøp over post 1426/1427 tiltak i verneområder Tjenestekjøp:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje-

Detaljer

Hva skal til for å vinne en offentlig anbudsrunde?

Hva skal til for å vinne en offentlig anbudsrunde? Hva skal til for å vinne en offentlig anbudsrunde? Honne, 21.5.2013 v/innkjøpsleder Øystein Sætrang Hedmark fylkeskommune Viktigste ansvarsområder: Videregående skoler, tannhelse, veier, offentlig transport,

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver/ Oppdraget Byrådsavdelingen for finans- og utvikling, heretter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM TILBUDSFRIST: 11.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/05929 Konkurransegrunnlag sak 13/05929 Side 1 av 7 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for datakommunikasjon og telefoni. Klagenemnda fant at klager hadde saklig interesse

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av drift av to ordinære statlige mottak for asylsøkere. Klagenemnda fant at

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anbud Fyrlyset og Jobben

Konkurransegrunnlag. Anbud Fyrlyset og Jobben Konkurransegrunnlag Anbud Fyrlyset og Jobben 1. Innledning Mandal kommune er Norges sydligste kommune med omtrent 16.000 innbyggere. Kommunen er ansvarlig for en rekke offentlige tjenester, herunder tilbud

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01 Mediebyråtjenester Versjon 01 1 INNLEDNING... 3 1.1 Invitasjon... 3 1.2 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.3 Oppdragets omfang... 3 1.4 Lovanvendelse... 3 1.5 Kontraktens varighet...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtaler på vikartjenester av helse- og omsorgspersonell. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale(r) for kjøp av bøker og media til folkebibliotekene i seks kommuner. Klagenemnda fant

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering Konkurransegrunnlag for for kjøp av Verktøy for avvikshåndtering For levering til Miljødirektoratet Saksnummer: 2014/6623 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser SJT Miljø AS Postboks 43 4367 NÆRBØ Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0124-8 28.08.2012 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SAKSNR. 16/6123

KONKURRANSEGRUNNLAG SAKSNR. 16/6123 KONKURRANSEGRUNNLAG Anskaffelse av norske og utenlandske flagg SAKSNR. 16/6123 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOA del I og III Side 1 av8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. FRISTER 4 3. KOMMUNIKASJON 4 4.

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I for kjøp av Bruksrett til rekrutteringsverktøy Innleveringsfrist: 08.02.2012 kl. 12.00 Saksnr.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vakt- og servicetjenester til Oslo Bussterminal. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Referanser"

Detaljer

(2) I kunngjøringen pkt. III. 2.1.3 fremgikk det blant annet følgende om kvalifikasjonskrav:

(2) I kunngjøringen pkt. III. 2.1.3 fremgikk det blant annet følgende om kvalifikasjonskrav: Innklagede hadde kunngjort en konkurranse med forhandling vedrørende anskaffelse av et boligforvaltningssystem. To leverandører som ikke var kvalifisert, ble likevel invitert til forhandlinger, og kontrakt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Uklart konkurransegrunnlag, avvisning av tilbud, forhandlinger Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling for anskaffelse av system

Detaljer

Release notes til norske brukere

Release notes til norske brukere Release notes til norske brukere Fra og med 21.02.2013 forenkler vi prosessen for TED-kunngjøringer. Visma Opic har gjort et antall forbedringer av integrasjonen mellom TendSign og Doffin. Mye av informasjonen

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR TIL PREKVALIFISERINGSGRUNLAGET

SPØRSMÅL OG SVAR TIL PREKVALIFISERINGSGRUNLAGET ORG.NR. 984 661 177 NSB Dato: 18.11.2013 Prinsensgate 7-9 Saksnr: K-00132 N-0048 Oslo Deres ref: T (+47) 23 15 00 00 F (+47) 23 15 31 75 nsb.no Til tilbyderne SPØRSMÅL OG SVAR TIL PREKVALIFISERINGSGRUNLAGET

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim og Morten Goller. Tildelingsevaluering, evalueringsmodeller

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim og Morten Goller. Tildelingsevaluering, evalueringsmodeller Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av overvannshåndtering. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde brutt de grunnleggende

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for

Detaljer