Innstilling i anskaffelsessak EØS Datakommunikasjon og telefonitjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innstilling i anskaffelsessak EØS 038-2010 Datakommunikasjon og telefonitjenester"

Transkript

1 Dato: 2. desember 2010 Byrådssak 1449/10-2 Byrådet Innstilling i anskaffelsessak EØS Datakommunikasjon og telefonitjenester UWMA SARK Byrådet vedtok den 16.september 2009 å avlyse konkurransen om levering av integrerte kommunikasjonstjenester, EØS Innkjøpsseksjonen fikk i januar 2010 i oppdrag å lede prosessen for ny konkurranse. Det ble etablert en anskaffelsesgruppe med representanter fra Innkjøpsseksjonen, Seksjon for konkurranse og utvikling og IKT Drift. Gruppen hadde sitt første møte i februar Den 29. juni 2010 kunngjorde Bergen kommune en åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for levering av datakommunikasjons- og telefonitjenester, EØS Konkurransen inneholdt noen færre leveranser enn den avlyste konkurransen om integrerte kommunikasjonstjenester. EØS ble avlyst den 21. september 2010 fordi man på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav og andre formelle feil i tilbudene på avlysingstidspunktet stod igjen med kun ett tilbud. Det forelå da ikke en reell konkurranse. Videre evaluering av det gjenværende tilbudet ble da stoppet. Den 30. september 2010 kunngjorde Bergen kommune en ny, nesten identisk konkurranse: EØS Ett kvalifikasjonskrav ble endret i forhold til den sist avlyste konkurransen. Tilbudene er mottatt og evaluert. Saken legges frem for byrådet. Vedtakskompetanse I henhold til fullmaktsreglementets 13, Driftsfullmakter, utøver byrådet myndighet regulert i LOV nr 69: Lov om offentlige anskaffelser med forskrifter: 13 Driftsfullmakter Byrådet er delegert en generell fullmakt til å forestå den løpende drift av Bergen kommunens virksomhet herunder foreta anskaffelser samt tildeling av rettigheter til tredjeperson/ organisasjon på områder som ikke er regulert av lov. 1

2 Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Det inngås rammeavtale for levering datakommunikasjons- og telefonitjenester med TDC AS for avtaletidsrom , med opsjon i ytterligere ett år. Liv Røssland byråd for finans, konkurranse og omstilling 2

3 Saksutredning 1. Oppdragsgiver for anskaffelsen Kunngjøringen er foretatt for Bergen kommune og rettssubjektet Bergen Bydrift AS. For sistnevnte gjelder anskaffelsen kun datakommunikasjon, internettaksess og fasttelefonitjenester, men ikke mobiltelefoni. Anskaffelsen administreres av byrådsavdelingen for finans, konkurranse og eierskap. Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr.69 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 (FOA). Konkurranseform er åpen anbudskonkurranse i henhold til FOA 5-1. For denne anskaffelsen gjelder del I og III. Kunngjøring Konkurransen er kunngjort i den nasjonale databasen for offentlige anskaffelser DOFFIN den 30. september 2010 (www.doffin.no), og den europeiske databasen TED (http://ted.europa.eu/) den 01. oktober Innhenting av tilbud Ved tilbudsfristens utløp den 10.november 2010, kl hadde en mottatt tilbud fra følgende leverandører: Navn på leverandør Org. nr. 1. Atea AS Ergogroup AS TDC AS Telenor Norge AS Kvalifisering Alle fire tilbydere ble kvalifisert. Vurdering av kvalifiserte tilbud Alle de kvalifiserte tilbyderne har godtatt oppdragsgivers krav uten vesentlige avvik eller endringer. Grunnlag for evaluering av tilbud Tildelingskriteriene angir hva oppdragsgiver skal legge vekt på ved valg av leverandør. Tildelingskriteriene i denne konkurransen er følgende: 3

4 1. Pris, definert som totalpris for 4 år for alle elementer (transportnett, fasttelefoni og mobiltelefoni) 2. Kvalitet/funksjonalitet, herunder følgende aspekter: 2.1 Kundeportalløsning 2.2 SLA-betingelser 2.3 Teknisk løsning i et helhetsperspektiv 2.4 Management/overvåkingsløsning 2.5 Redundansmodell (Definisjon redundans i fotnote side 12) 2.6 Metodikk og rutiner for tilpasning av kjernenettets kapasitet til trafikkmønster og - vekst 3. Implementeringstid, definert som tid utover en fastsatt "minste antatte implementeringstid" på 6 måneder. Den relative vektingen av tildelingskriteriene er angitt i følgende tabell: Tildelingskriterier Vekting i % (utslag +/-5%) 1. Pris 50% 2. Kvalitet/funksjonalitet 25% 3. Implementeringstid 25% SUM 100% Evaluering og rangering av tilbud Alle tildelingskriterier er gitt en poengsum på mellom 1-10 poeng, hvor 10 er maksimum poeng. Det er regnet ut en samlet, vektet poengsum for hver tilbyder. Evaluerte priser og kostnader blir omregnet til poeng. Poengskalaen er brukt på en slik måte at beste pris får maksimum poeng, mens øvrige priser er gitt en prosentvis reduksjon i poengsum som tilsvarer den relative forskjellen mellom tilbudene. For tildelingskriteriet pris/kostnad er det gitt 10 poeng til det tilbudet med evaluert beste pris/kostnad. Poengfordelingen for underkriteriet Kvalitet/Funksjonalitet er vurdert ut i fra følgende prinsipp: Poeng Prinsipp 0 Ikke besvart 1-2 Svært svak løsning 3-4 Svak løsning 5-6 Akseptabel løsning med klart rom for forbedring 7-8 God løsning med noe rom for forbedring 9-10 Sterk løsning Følgende av de seks underkriteriene nevnt i konkurransegrunnlag er vektet med ca. 75 % innen tildelingskriteriet "Kvalitet/funksjonalitet", fordelt omtrent likt mellom underkriteriene: - Teknisk løsning i et helhetsperspektiv - SLA-betingelser (Tjenestenivå med standardiserte prisavslag) - Kundeportalløsning, jfr. Bilag 1, pkt 3.1. Følgende av de seks underkriteriene nevnt i konkurransegrunnlaget er vektet med ca. 25 % innen tildelingskriteriet "Kvalitet/funksjonalitet", fordelt omtrent likt mellom underkriteriene: 4

5 - Management/overvåkingsløsning, jfr. Bilag 1, pkt Redundansmodell, jfr. Bilag 1, pkt D - Metodikk og rutiner for tilpasning av kjernenettets kapasitet til trafikkmønster og - vekst, jfr. Bilag 1, pkt A. Overordnet beskrivelse av innkomne tilbud Anskaffelsen var beskrevet forholdsvis detaljert i kravspesifikasjonen. Det var definert obligatoriske ytelseskrav på mange områder. Målet i denne anskaffelsen var innenfor et framtidsrettet perspektiv å beskrive alle viktige funksjoner for Bergen kommune. Dette medførte at det ikke forekommer svært store kvalitative og funksjonsmessige forskjeller mellom leverandørene. Alle innkomne tilbud vurderes som kvalitativt gode. Tilbyderne i den foreliggende konkurransen er i noen tilfeller samtidig underleverandører til sine konkurrenter. TDC AS er underleverandør til Ergogroup AS på områdene datatransport og telefoni. Det er kun små kvalitative og funksjonsmessige forskjeller mellom tilbudene til TDC AS og Ergogroup AS. Telenor Norge AS er underleverandør for Atea AS på telefoniområdet, og de to tilbudene viser kun små kvalitative og funksjonsmessige forskjeller. I det følgende omtales kvaliteten og funksjonaliteten til de enkelte tilbud, med vekt på forskjellene: Atea AS Den tilbudte løsningen bygger på fast- og mobiltelefoni fra Telenor og transportnett og internettaksess fra BKK. Løsningsmodellen er en såkalt integratorløsning, hvor en systemintegrator, Atea, administrerer underleverandører og eventuelt legger egne tjenester på toppen av leveransen. Her innebærer det at Atea setter sitt kundebehandler-, feilhåndterings- og støtteapparat mellom BK og leverandørene som produserer tjenestene. Det godtgjøres i liten grad at dette utgjør en merverdi. Spesielt er det vanskelig å se at status for pågående saker, bestillinger og feil vil være tilgjengelig direkte i Ateas kundeportal. BKs ansvarlige må gå videre til underleverandørenes portaler for å få full informasjon. Transportnettløsningen fra BKK har et høyere innslag av fiber som transportmedium, noe som på de angjeldende lokalitetene gir større fleksibilitet for båndbreddeendringer. Til gjengjeld er man svært vag på produksjons- og driftsregimet på de andre lokalitetene, hvor det levers over Telenors koppernett. Telefoniløsningen, fast og mobil, leveres av Telenor med Telenors tjenester og produksjonsog driftsapparat. Ergogroup AS Den tilbudte løsningen bygger på fast- og mobiltelefoni samt transportnett og internettaksess fra TDC. Løsningsmodellen er en integratorløsning. 5

6 Her innebærer det at Ergogroup setter sitt kundebehandler-, feilhåndterings- og støtteapparat mellom BK og TDC som produserer tjenestene. Det godtgjøres i liten grad at dette utgjør en merverdi. Spesielt er det vanskelig å se at status for pågående saker, bestillinger og feil vil være tilgjengelig direkte i Ergogroups kundeportal. BKs ansvarlige må gå videre til underleverandørenes portaler for å få full informasjon. For en nærmere beskrivelse av tilbudt løsning for nett og telefoni se gjennomgangen av TDCs løsning. TDC AS TDC tilbyr som forespurt en videreutvikling av dagens løsning i Bergen kommune. Transportnett og internettaksess Transportnettet leveres på en blanding av fiber- og kopperlinjer, hvor det dels produseres på egne fiberlinjer og dels på leid kapasitet fra Telenor og BKK både når det gjelder fiber- og kopperlinjer. Den teknologiske løsningen er i hovedsak den samme som hos de andre tilbyderne. Kapasitets- og sikkerhetstiltakene er gode. Internettaksessen leveres med god kapasitet og svært gode trafikkløsninger ut i verden. Telefoni Fasttelefoniløsningen oppfyller alle krav, med noe høyere grunnsikkerhet enn konkurrentene. Oppetidsgarantiene er best, likeså kompensasjonsordningene ved tjenesteutfall. Mobiltelefoniløsningen oppfyller alle krav. Spesielt er dekning og tilgjengelighet identisk med Telenors, da det er Telenor Mobils nett som produserer tilgangen med samme prioritet og kvalitet som for egne kunder. Mobil datatrafikk har samme kapasitet som konkurrentene. Det tilbys gode mekanismer for kostnadskontroll og -begrensning. Dataintegrasjon Det er et viktig krav for BK å få en mest mulig automatisk dataintegrasjon mellom BKs og leverandøren systemer, både for korrekt og enklest mulig fakturering, og for bruker- og tjenesteadministrasjon. TDCs tilbud er her det beste. Telenor Norge AS: Telenor tilbyr en løsning som teknologisk er tilsvarende TDCs tilbud. Det er i hovedsak et solid tilbud. Transportnett og internettaksess Transportnettet leveres på en blanding av fiber og kopper. Noe av etterspurt løsning vil først være endelig klar etter et par år. I mellomtiden leveres det mindre praktiske alternativ som kompliserer driften. Kapasitets- og sikkerhetstiltakene er gode. Internettaksessen leveres med god kapasitet og gode trafikkløsninger ut i verden. Telefoni Fasttelefoniløsningen oppfyller kravene til tjenesten, men oppetidsgarantiene og kompensasjonsordningene ved tjenesteutfall er svakere. 6

7 Mobiltelefoniløsningen oppfyller alle krav. Det tilbys en komplett og moderne tjenesteplattform, og neste versjon av tjenesten som skal komme i løpet av 2011 gir bedre integrasjon mellom fast- og mobil og mulighet for større fleksibilitet for BKs brukere. Mobil datatrafikk har samme kapasitet som konkurrentene. Det tilbys gode mekanismer for kostnadskontroll og -begrensning. Dataintegrasjon Løsningen for automatisk dataintegrasjon mellom BKs og leverandørens systemer, er vanskelig å vurdere. Selskapet har som mål å gjennomføre de utvekslingsstandarder som BK ønsker, men det sies ikke at disse er implementert for de systemene som berører BK. Relativ evaluering av tilbudene i forhold til tildelingskriteriene 10.1 Underkriterium implementeringstid Alle tilbud garanterer den laveste implementeringstiden på henholdsvis 6 måneder (transportnett og internettaksess) og 3 måneder (teletrafikk), og oppnår full poengsum (10 poeng) for dette kriteriet Underkriterium kvalitet/funksjonalitet I det følgende omtales tilbudene med utgangspunkt i oppsatte underkriterier for kvalitet/funksjonalitet ved at tilbudene vurderes opp mot hverandre: Teknisk løsning i et helhetsperspektiv Atea Tilbyder Ateas fiberløsning vurderes som den beste, men andre elementer i løsningen er svakere. Samlet får Atea 8 poeng. Transportnett og internettaksess Ateas transportnettløsning har et høyere innslag av fiber som transportmedium, noe som på de angjeldende lokalitetene gir større fleksibilitet for båndbreddeendringer. Det tilbys innebygget støtte for multicast, en viktig funksjonalitet for både BKs utstyrsdrift og for strømming av multimedia. For de resterende 30 % av lokalitetene hvor det leveres over Telenors koppernett, gis det lite informasjon om produksjons- og driftsregimet. Funksjonaliteten i transportnettets tekniske løsninger vurderes som god. Telefoni Fasttelefoniløsningen oppfyller kravene til tjenesten, men oppetidsgarantiene er svakere enn TDCs. Redundans (Definijson av begrepet redundans: se fotnote side 12) kan bestilles. Atea tilbyr ikke å administrere BKs nummerplan. Innen mobiltelefoni tilbys en komplett og moderne tjenesteplattform. Mobil datatrafikk har samme kapasitet som konkurrentene. Det tilbys gode mekanismer for kostnadskontroll og -begrensning. 7

8 Sikkerhetsløsning Underleverandørene Telenor og BKK følger sikkerhetsnormene. Atea aksepterer å levere beredskapsplan for leveransen. Ergogroup Tilbyder Ergogroup får score 8 poeng. Ergogroup bygger på TDCs tjenesteproduksjon. Ergogroups tilbud vurderes i et teknisk helhetsperspektiv til å ha like god kvalitet som tilbudene til TDC og Atea, og som noe bedre enn tilbudet til Telenor. Transportnett og internettaksess Ergogroups transportnettløsning er båndbreddemessig noe mindre fleksibel enn mer fiberbaserte løsninger, da det leveres over koppernett på et vesentlig større antall lokaliteter. Av disse vil likevel de fleste kunne få doblet kapasitet uten at det må skiftes medium (ca. 10 % av lokalitetene vil måtte flyttes til fiber ved behov for økt båndbredde). Funksjonaliteten i transportnettets tekniske løsning vurderes som god. Internettaksessen leveres med god kapasitet og svært gode trafikkløsninger ut i verden. Telefoni Fasttelefoniløsningen er solid. Redundant leveranse til hovedlokaliteter er inkludert. Oppetidsgarantiene er best, likeså kompensasjonsordningene ved tjenesteutfall. Mobiltelefoniløsningen er god. Det tilbys en svært komplett og moderne tjenesteplattform, blant annet med integrasjon mellom fast- og mobil og mulighet for større fleksibilitet for BKs brukere. Mobil datatrafikk har samme kapasitet som konkurrentene. Det tilbys gode mekanismer for kostnadskontroll og -begrensning. Sikkerhetsløsning Selskapet og underleverandøren TDC følger sikkerhetsnormene. Aksepterer å levere beredskapsplan for leveransen. Svært god prosessbeskrivelse for sikkerhetsarbeidet. TDC Tilbyder TDCs løsning vurderes som lik eller bedre enn konkurrentene på de viktigste elementene i teknisk løsning. Samlet får TDC 8 poeng. Transportnett og internettaksess TDCs transportnettløsning er båndbreddemessig noe mindre fleksibel enn mer fiberbaserte løsninger, da det leveres over koppernett på et vesentlig større antall lokaliteter. Av disse vil likevel de fleste kunne få doblet kapasitet uten at det må skiftes medium (ca. 10 % av lokalitetene vil måtte flyttes til fiber ved behov for økt båndbredde). Funksjonaliteten i transportnettets tekniske løsning vurderes som god. Internettaksessen leveres med god kapasitet og svært gode trafikkløsninger ut i verden. Telefoni 8

9 Fasttelefoniløsningen oppfyller alle krav. Redundant leveranse til hovedlokaliteter er inkludert. Oppetidsgarantiene er best, likeså kompensasjonsordningene ved tjenesteutfall. Mobiltelefoniløsningen oppfyller alle krav. Det tilbys en komplett og moderne tjenesteplattform, blant annet med integrasjon mellom fast- og mobiltelefoni og mulighet for større fleksibilitet for BKs brukere. Mobil datatrafikk har samme kapasitet som konkurrentene. Det tilbys gode mekanismer for kostnadskontroll og -begrensning. Sikkerhetsløsning Selskapet følger sikkerhetsnormene. Leverte tynn risikovurdering. Aksepterer å levere beredskapsplan for leveransen. Leverte nest beste prosessbeskrivelse for sikkerhetsarbeidet. Telenor Tilbyder Telenors løsning vurderes som noe svakere enn TDC på de viktigste elementene i teknisk løsning. Samlet får Telenor 7 poeng. Transportnett og internettaksess Telenors transportnettløsning tilsvarer den fra TDC. Funksjonaliteten i transportnettets tekniske løsning er akseptabel, men har rom for forbedring. Internettaksessen leveres med god kapasitet og gode trafikkløsninger ut i verden. Det gis ingen kompensasjon for brudd på levert båndbredde. Telefoni Fasttelefoniløsningen oppfyller kravene til tjenesten, men oppetidsgarantiene er svakere enn TDCs. Redundans kan bestilles. Tilbyr ikke å administrere BKs nummerplan. Mobiltelefoniløsningen oppfyller alle krav. Det tilbys en komplett og moderne tjenesteplattform, og neste versjon av tjenesten som skal komme i løpet av 2011 gir bedre integrasjon mellom fast- og mobil og mulighet for større fleksibilitet for BKs brukere. Mobil datatrafikk har samme kapasitet som konkurrentene. Det tilbys gode mekanismer for kostnadskontroll og -begrensning. Sikkerhetsløsning Telenor følger sikkerhetsnormene. Leverte ikke risikovurdering, men signaliserer at man vil samarbeide med BK om risikovurdering SLA-betingelser Atea Tilbyder Atea får 6 poeng. Atea skrive lite konkret om denne delen av tilbudet. Spesielt mangler det informasjon om kopperlinjer. Feilkategorier blir ikke presist definert. Løsningstider blir ikke beskrevet. Det tilbys ikke automatisk refusjon ved brudd på tjenestekvalitetsvilkår. Redusert levert båndbredde skal gi reduksjon etter tjenestekvalitetsavtalen, men beskrivelsen er uklar. 9

10 Atea tilbyr svake kompensasjonsvilkår. Ergogroup Tilbyder Ergogroup får 7 poeng. Ergogroup tilbyr delvis TDCs vilkår, men tilbyr tydelig reduserte åpningstider for nivået Høy (Premium) som skal gjelde for de aller fleste lokalitetene (07-17 hos Ergogroup mot hos TDC.). Det tilbys automatisk refusjon ved brudd på tjenestekvalitetsvilkår. TDC Tilbyder TDC får 8 poeng. TDC tilbyr de beste vilkårene, med Premium som standard, og høye refusjonssatser. I evalueringen er det lagt betydelig vekt på den utvidete åpningstiden på support i forhold til Ergogroups tilbud. Det tilbys ikke automatisk refusjon ved brudd på tjenestekvalitetsvilkår. Redusert levert båndbredde skal gi reduksjon etter tjenestekvalitetsavtalen, men beskrivelsen er noe uklar. Telenor Tilbyder Telenor får 7 poeng. Telenors standardvilkår er svakere enn TDCs Premium. Det tilbys ikke automatisk refusjon ved brudd på tjenestekvalitetsvilkår: For fasttelefoni er kompensasjonsordningene ved tjenesteutfall svakere enn TDC's Kundeportalløsning Atea Tilbyder Atea får 6 poeng. Portalen er basert på Sharepoint og settes opp for BK. Fra denne skal det gå lenker videre til underleverandørenes systemer. Løsningen er i liten grad beskrevet, tilsynelatende kreves høy grad av manuell tilpasning. Bestilling og forvaltning av BKs tjenesteportefølje må skje spredd over flere systemer og underportaler. Spesielt er ikke forvaltning av datalinjene (BKK) nevnt. System- og dataintegrasjon Det er et viktig krav for BK å få en mest mulig automatisk dataintegrasjon mellom BKs og leverandørens systemer, både for korrekt og enklest mulig fakturering, og for bruker- og tjenesteadministrasjon. Atea nevner bare MS AD (for tilgangsdata) mens automatisk datautveksling ikke beskrives. Ønsket om at alle relevante dataelementer automatisk skal tilpasses BKs organisasjons- og fullmaktshierarki oppfylles ikke, må realiseres manuelt. Ergogroup Tilbyder Ergogroup får 7 poeng. Kundeportal med lenker videre til TDC Service Online, TDC Invoice Online (TIO) og TDC Min side. Som for Atea er det vanskelig å se en merverdi i dette. Det er uklart om BK skal 10

11 arbeide i Ergogroups feiladministrasjonssystem, som så ev. skal utveksle informasjon med TDCs, mens porteføljeadministrasjon og faktura skal skje i TIO. System- og dataintegrasjon Leverandøren aksepterer kravet om automatisk dataintegrasjon mellom BKs og leverandørens systemer. Forholdet mellom Leverandørens og TDCs systemer i denne sammenheng er ikke presist beskrevet. Tilpasning til BKs organisasjons- og fullmaktshierarki oppfylles. TDC Tilbyder TDC får 9 poeng. TDC Service Online, TDC Invoice Online og TDC Min side gir en komplett løsning i henhold til kravene. Løsningen kan integreres med BKs data. Data kan vaskes og returneres automatisk mellom kunde og leverandør. Alle tjenester presentert i TDC Service Online med informasjon om status, feil og åpne saker. Fakturering for alle tjenester er tilgjengelig i TDC Invoice Online. TDC Min side tilbyr brukertjenestene. System- og dataintegrasjon Automatisk dataintegrasjon mellom BKs og leverandøren systemer. Tilpasning til BKs organisasjons- og fullmaktshierarki oppfylles. Telenor Tilbyder Telenor får 8 poeng. Portal er en front med lenker til Min Bedrift og Webline. Min Bedrift er for telefoni og inneholder bestillings-, betalings- og abonnementsinformasjon. Det går ikke frem om Min Bedrift også omfatter internettaksess. Feilmelding og feilstatus er ikke omtalt i tilbudet. Webline derimot inneholder sak-, system- og feilstatus, men bare for nettverk. Dvs. det er varierende informasjonstilgang for de ulike tjenestene. System- og dataintegrasjon Løsningen for automatisk dataintegrasjon mellom BKs og leverandørens systemer, er ikke særlig godt beskrevet. Selskapet har som mål å gjennomføre de utvekslingsstandarder som BK ønsker, men det fremgår ikke at disse er implementert for avtalens systemer. Relevante dataelementer for BKs organisasjons- og fullmaktshierarki kan importeres, men hierarkiet må realiseres manuelt Management/overvåkingsløsning Atea Tilbyder Atea får 8 poeng. Atea gjør målinger og overvåker for proaktivitet, og gir automatiske meldinger ved alarm og utkvittering. Gir også tilgang for BKs driftsystemer. Ergogroup Tilbyder Ergogroup får 8 poeng. Som del av proaktivitet/overvåking tilbys et lisensbelagt verktøy for båndbreddemåling, ellers som TDC. 11

12 TDC Tilbyder TDC får 9 poeng. Har et godt opplegg for proaktivitet både på alarmer og trendutvikling. God rapportering til kunden. Tilbyr direkte innsyn i deres driftssystem, eller integrasjon med BKs system. God tilgang til TDCs utstyr fra BKs driftsverktøy. Telenor Tilbyder Telenor får 6 poeng. Begrenset proaktivitet, viktige utstyrsstatuser blir ikke alarmert. Ikke integrasjoner mellom partenes driftssystemer Redundansmodell 1 Alle tilbyderne leverer svært gode løsninger og får 10 poeng Metodikk og rutiner for tilpasning av kjernenettets kapasitet til trafikkmønster og - vekst Atea Tilbyder Atea får 7 poeng. Verktøy viser trender og det skal ageres på terskler, men det nevnes ikke spesifikke mekanismer for forpliktende utvidelser. Kjernenettets kapasitet er godt dimensjonert. ErgoGroup Tilbyder ErgoGroup får 8 poeng. Overvåking og måling kombinert med forpliktende tiltak: Ved 60 % kapasitetsbelastning skal utvidelse vurderes og planprosess iverksettes, ved 70 % iverksettes tiltak. Kjernenettets kapasitet er godt dimensjonert. TDC Tilbyder TDC får 8 poeng. Overvåking og måling kombinert med forpliktende tiltak: Ved 60 % kapasitetsbelastning skal utvidelse vurderes og planprosess iverksettes, ved 70 % iverksettes tiltak. Kjernenettets kapasitet er godt dimensjonert. Telenor Tilbyder Telenor får 9 poeng. Overvåking og måling kombinert med forpliktende tiltak: Topper over 95 % kapasitetsbelastning utløser alarm. Linker skal ikke over 45 %. Kjernenettes kapasitet er meget godt dimensjonert. 1 Redundans bygges ofte inn i systemer som krever høy pålitelighet. I datasystemer kan to eller flere datalinjer eller datamaskiner jobbe parallelt med samme oppgaver, slik at dersom en av dem skulle gå ned så kan den andre ta over. Kilde: 12

13 Poengsetting av tildelingskriteriet kvalitet/funksjonalitet Evalueringen av kvalitet/funksjonalitet gir følgende resultat: KVALITET/FUNKSJONALITET Atea Ergogroup TDC Telenor Teknisk løsning i et helhetsperspektiv SLA-betingelser (tjenestenivå m standard prisavslag) Kundeportalløsning Management-/overvåkningsløsing Redundansmodell (definisjon redundans i fotnote side 12) Metodikk, rutiner for tilpasning av kjernenettets kapasitet til trafikkmønster og - vekst Summert og vektet innbyrdes 7,1 7,7 8,5 7,6 Evaluering av tildelingskriteriet pris Tilbudene inneholder overraskende store prisforskjeller mellom leverandørene, med unntak av forskjellen mellom TDC og Ergogroup. I de to følgende tabeller presenteres priser i henhold til tildelingskriteriene, samt en poengsetting av alle kriterier som er grunnlag for rangeringen. Prisen som fremkommer i tabellen nedenfor er beregnet på bakgrunn av historiske forbrukstall. Prisene nedenfor er beregnet for hele kontraktsperioden inkludert opsjonsåret. PRIS Telenor Atea TDC Ergogroup Pris i NOK: Transportnettverk og internettaksess Pris i NOK: Teletrafikktjenester - fast- og mobiltelefoni Sum pris i NOK Poengsetting og samlet evaluering i henhold til tildelingskriteriene POENG Telenor Atea TDC Ergogroup Prispoeng 2,2 4,7 10,0 9,7 Kvalitets- og funksjonalitetspoeng 7,6 7,1 8,5 7,4 Implementeringspoeng 10,0 10,0 10,0 10,0 Poeng totalt 5,5 6,6 9,6 9,2 13

14 Rangering av tilbudene RANGERING LEVERANDØR SUM EVALUERINGSPOENG 2 1 TDC AS 9,6 2 Ergogroup AS 9,2 3 Atea AS 6,6 4 Telenor Norge AS 5,5 15. Økonomiske konsekvenser ved valg av først rangerte tilbyder i forhold til dagens leverandør Sammenlignet med dagens løsninger for nettverk og telefoni, gir denne anskaffelsen vesentlig forbedrede ytelser. Nettverkskapasiteten blir vesentlig forbedret. 70 % av lokalitetene, alle med lavest hastighet, får kapasiteten minst doblet. Vesentlig forbedrede muligheter og kapasiteter for vår systemdrift. Innenfor telefoni, spesielt mobiltelefoni, åpnes det for økt fleksibilitet i bruk, nye tjenester og betydelig reduserte kostnader. Mobil datatrafikk får halverte priser, rimelige fastpriser og bedre kostnadskontroll. Automatisk dataintegrasjon mellom BKs og Leverandørens systemer skal gi enklere bestilling, fakturering og administrasjon. BKs samlede utgifter innenfor avtaleområdet reduseres vesentlig. Da avtalen inneholder nyere tjenester og høyere kapasiteter, kan prisene ikke umiddelbart sammenlignes. Beregningene av totalkostnadene for ny avtale for områdene transportnett, internettaksess, fast- og mobiltelefoni bygger på forbruksvolumet for Dette volumet endrer seg over tid, og kan for enkelte tjenester være høyere i I mars 2010 fikk BK en prisreduksjon fra TDC, så forbrukstallene for 2010 er sammensatt av to ulike priser for de fleste tjenestene. Enkelte kostelementer lot seg ikke skille ut slik at forbruket kunne kvantifiseres, disse vil inngå i påløpende kostnader, men ikke vises i simuleringen over ny avtale. Endelig har man bare tilgjengelig tall til og med oktober 2010, slik at det ikke gir helt sammenlignbar årsvirkning. Med ovenstående forbehold kan det da antydes følgende årlig prisreduksjon: 2010 Ny avtale Samlet kost transportnett Ca mill Ca. 9 mill årlig i NOK Samlet kost telefoni årlig i Ca mill Ca. 7 mill NOK SUM Ca mill Ca. 16 mill. Demt forventede prisreduksjonen estimeres til ca mill kroner per år (ca. 40 %), og ca mill kroner i kontraktsperioden inkludert opsjonsåret. 2 Høyeste poengsum representerer det økonomisk mest fordelaktige tilbud. 14

15 Med ovennevnte forbehold estimeres kontraktens totalverdi til ca. NOK 65 mill. 16. Konklusjon Basert på ovenstående evaluering anses det som økonomisk mest fordelaktig at det inngås rammeavtale med TDC AS. Ifølge Forskrift om offentlige anskaffelser 13-3 er det karenstid for inngåelse av kontrakt, som i denne saken er satt til 10 dager. 15

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede er tilsluttet en rammeavtale med.flere leverandører om levering av blant annet mobiltelefoni. Ved tildeling av kontrakt under rammeavtalen gjennomførte

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/59 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/59 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

"Plukkliste" for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering

Plukkliste for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering VEILEDER "Plukkliste" for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Målgruppe... 2 1.3. Videreutvikling og ønske om tilbakemeldinger...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for datakommunikasjon og telefoni. Klagenemnda fant at klager hadde saklig interesse

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/208 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/208 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Senter for Stress og Traumepsyklologi Att: Rune Stuvland Grensen 18 0159 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2010/199 30.05.2011 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gjensidige Forsikring ASA/ ACE European Group Ltd. Magni Elsheim, Andreas Wahl og Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gjensidige Forsikring ASA/ ACE European Group Ltd. Magni Elsheim, Andreas Wahl og Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av skadeforsikringer. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved gjennomføringen

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/79 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/79 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur 13 RAPPORT VEILEDNING Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur Samfunnssikkerhets- og beredskaps - messige konsekvenser ved Telenors utfasing av PSTN og ISDN-teknologien og sanering av deler av kobbernettet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for anskaffelse av mobiltelefoner. Tildelingskriteriene var ikke oppført i prioritert rekkefølge

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim og Kai Krüger

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim og Kai Krüger Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om anskaffelse av biladministrasjon. Klagenemnda fant at innklagede hadde adgang til å annullere tildelingsbeslutningen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager var deltaker i en parallell rammeavtale om levering av blant annet mobiltelefoni. Ved tildeling av kontrakt under rammeavtalen gjennomforte innklagede ingen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en begrenset anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtalefor forsikringsmeglertjenester. Selskapets tilbud ble avvist under henvisning til at

Detaljer

Nyheter innen offentlige anskaffelser

Nyheter innen offentlige anskaffelser NYHETSBREV FEBRUAR 2015 Nyheter innen offentlige anskaffelser FOTO: ILJA HENDEL KOFA om når det foreligger plikt til avlysning pga. feil i konkurransegrunnlaget/ kunngjøringen Dersom oppdragsgiver har

Detaljer

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for KONKURRANSEGRUNNLAG Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015 for Bergen kommune Tilbudsfrist: 22. november 2010 Rådgiver: Side 1 av 31 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 4 2.0 Generell konkurranseinformasjon...

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anskaffelse av internett og datakommunikasjon. Tildelingskriteriene var pris, helhetsløsning og service. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av slamtømming fra husholdninger, fritidsboliger og kommunale anlegg. Klager anførte dels at innklagede

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Rapport Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Oslo, 13. januar 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer