MØTEINNKALLING Formannskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Formannskap"

Transkript

1 Møtetid: kl. 16:30 Møtested: Fraunar MØTEINNKALLING Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn på servicetorget. Dokumentene publiseres på Kl møtestart på Rådhuset Ca. kl spørsmål og innspill fra innbyggerne Inntil en ½ time er avsatt til spørsmål/innspill fra publikum. Det er ikke anledning til å stille spørsmål eller komme med innspill til saker som behandles i møtet Orienteringer: - Muntlig orientering fra ordfører - Muntlig orientering fra rådmannen 13/00282

2 Saksliste Side Orienteringer 8/14 Rapportering på økonomi og nøkkeltall pr mars /14 Orientering om pågående tvister (unntatt offentlighet) Saker til behandling 28/14 Godkjenning av protokoll fra formannskapsmøte 24. februar og 7. april /14 Behov for alternativ lokalisering av 14 sykehjemsplasser i byggeperioden for det nye helsebygget /14 Etablering av basestasjon på eiendom Gnr.22 Bnr /14 Prosjekt Lindtruppbakken 7/Råkeløkkveien - Avtale om utvikling av eiendommer gjennom fellesprosjekt og intensjon om videre samarbeid 13 32/14 Disponering av deler av eiendom Gnr. 22 Bnr /14 Fornyelse av avtale for felles landbrukskontor i Follo 21 34/14 FV 152 Trolldalen Gang- og sykkelvei, Kontrakt grunnerverv 27 35/14 Mindre endring av kommuneplanbestemmelse Innføring av meldeplikt for hogst i medhold av skogbrukslovens Frogn, Thore Vestby Ordfører Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf eller e-post v/asle Moe Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Side 2 av 44

3 Orienteringer 8/14 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per mars / /14 ORIENTERING OM PÅGÅENDE TVISTER FOR RETTSAPPARATET - APRIL / Offl 23 første led Spørsmål og innspill fra innbyggerne Side 3 av 44

4 Saker til behandling FSK-28/14 - Godkjenning av protokoll fra formannskapsmøte 24. februar og 7. april Saksbehandler: Asle Moe Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 28/ Rådmannens innstilling: Protokoll fra møte i formannskapet 24. februar og 7. april 2014 godkjennes. Vedlegg: Side 4 av 44

5 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Protokoll fra møte i formannskapet 24. februar og 7. april 2014 legges frem for godkjenning. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 5 av 44

6 FSK-29/14 - Behov for alternativ lokalisering av 14 sykehjemsplasser i byggeperioden for det nye helsebygget Saksbehandler: Bjørn Nordvik Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Eldrerådet 12/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 24/ / Kommunestyre Rådmannens innstilling: Rådmannen gis fullmakt til å utrede alternative lokasjoner for drift av 14 sykehjemsplasser i perioden 1. juli 2015 til 31. desember Fortrinnsvis gjennom å omdisponere bruken av eksisterende kommunale lokaler eller å leie av lokaler fra private i Drøbak. Rådmannen gis videre fullmakt til å iverksette den løsningen som ansees som mest hensiktsmessig for de berørte. Økonomiske konsekvenser innarbeides i økonomisk handlingsprogram Vedlegg: Side 6 av 44

7 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Formålet til prosjekt Helsebygg er å etablere sykehjemsfunksjoner (107 plasser), parkeringskjeller, kantine, kafeteria, lærings- og mestringssenter, arealer til rehabiliteringsfunksjoner, dagsenter for eldre og etablering av nytt sentralkjøkken. Kommunestyret vedtok i møte 7. oktober 2013 (sak 104/13) blant annet at rådmannen gis fullmakt til å iverksette skisseprosjektering av helsebygget for første byggefase og er bedt om å fremme saken til politisk behandling i løpet av første halvår Skisseprosjektet er planlagt lagt frem for politisk behandling i juni. I forbindelse med den pågående skisseprosjekteringen av det nye helsebygget viser det seg at 14 sykehjemsplasser i det eksisterende sykehjemmet på Ullerud blir berørt i byggeperioden. De 14 plassene er lokalisert som vist i vedlagt skisse med sju sykehjemsplasser i hver av de to etasjene. I henhold til kommunestyrets vedtatte konsept vil denne 1. etasjen bygges om til dagsenter og aktivitetsrom, mens 2. etasje forblir beboerrom. Grunnet den nødvendige ombyggingen samt at det angitte arealet vil være utsatt for støy i hele byggeperioden vurderes det som vanskelig å kunne opprettholde en forsvarlig drift i byggeperioden. Byggeperioden antas å kunne strekke seg over 18 måneder fra til Det betyr at dersom sykehjemkapasiteten skal opprettholdes i denne perioden krever det at disse 14 sykehjemsplassene får en annen lokalisering. Dette kan skje gjennom å omdisponere bruken av eksisterende kommunale lokaler, å leie lokaler fra private i Drøbak eller å kjøpe den nødvendige sykehjemkapasiteten fra andre kommuner/private organisasjoner. Arbeidet med å finne en hensiktsmessig løsning må starte opp ganske raskt og det er viktig for alle berørte at det kommer på plass en løsning i god tid før byggingen starter på Ullerud. Det tilrås derfor at rådmannen gis fullmakt til å utrede alternative lokasjoner for drift av 14 sykehjemsplasser i perioden 1. juli 2015 til 31. desember Fortrinnsvis gjennom å omdisponere bruken av eksisterende kommunale lokaler eller å leie av lokaler fra private i Drøbak. Rådmannen bør videre gis fullmakt til å iverksette den løsningen som ansees som mest hensiktsmessig for de berørte. Alternativer: Alternativ 1 Som innstillingen Alternativ 2 Kommunens sykehjemkapasitet opprettholdes i perioden 1. juli 2015 til 31. desember 2016 gjennom kjøp av sykehjemsplasser fra andre kommuner/private organisasjoner. Miljømessige konsekvenser: Side 7 av 44

8 Miljømessige konsekvenser synliggjøres i forbindelse med utredning av alternative lokasjoner. Økonomiske konsekvenser: Det er estimert et samlet arealbehov for drift av 14 sykehjemsplasser på kvm. Dette inkluderer beboerrom samt nødvendige fellesarealer, kontor/vaktrom og lager for drift. De økonomiske konsekvensene synliggjøres i forbindelse med utredningen av alternative lokasjoner og innarbeides i økonomisk handlingsprogram Medbestemmelse: Saken er drøftet med representanter fra arbeidstakerorganisasjonene. Konklusjon: Rådmannen bør gis fullmakt til å utrede alternative lokasjoner for drift av 14 sykehjemsplasser i perioden 1. juli 2015 til 31. desember Fortrinnsvis gjennom å omdisponere bruken av eksisterende kommunale lokaler eller å leie av lokaler fra private i Drøbak. Rådmannen bør videre gis fullmakt til å iverksette den løsningen som ansees som hensiktsmessig for de berørte. Økonomiske konsekvenser bør innarbeides i økonomisk handlingsprogram Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 8 av 44

9 FSK-30/14 - Etablering av basestasjon på eiendom Gnr.22 Bnr. 9 Saksbehandler: Martin Tjugen Lundby Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 30/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: Rådmannen gis myndighet til å inngå vedlagte avtale Mobile Norway AS om etablering av basestasjon på eiendom Gnr. 22 Bnr. 9 på Heer. Vedlegg: Leieavtale Mobile Norway.pdf, Vedlegg til leieavtale Mobile Norway.pdf Side 9 av 44

10 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Frogn kommune har mottatt søknad fra Technogarden Engineering Resources AS på vegne av Mobile Norway AS, om etablering av ny basestasjon på Frogn kommunes eiendom Gnr. 22 Bnr. 9 på Heer. Rådmannen anbefaler at kommunen imøtekommer søknaden og inngår vedlagte avtale med Mobile Norway AS. Bakgrunn for saken: Technogarden Engineering Resources AS sendte 17.februar 2014 en forespørsel til Frogn kommune, på vegne av Mobile Norway, angående etablering av en ny basestasjon på kommunens eiendom Gnr. 22 Bnr. 9 på Heer. Bakgrunnen for henvendelsen skyldes Mobile Norways pågående arbeid med å bygge ut det tredje mobilnettet i Norge. Dette som en følge av den stadig økende bruken av trådløse enheter som smarttelefoner, nettbrett og bærbare PCer og dertil behov for økt kapasitet for trådløs kommunikasjon. I denne sammenheng er det vurdert at kommunens eiendom Gnr. 22 Bnr. 9 på Heer er et egnet og aktuelt punkt for plasseringen av en slik basestasjon. Frogn kommune leier allerede ut ulike punkter til Mobile Norway. Blant annet på taket av Rådhuset og på kommunens renseanlegget på Skiphelle. Basestasjonen vil bestå av en 24 m høy mast, en teknisk hytte og med antenner og tilhørende kabler. Totalt vil arealet det er snakk om være 50 m². Side 10 av 44

11 Alternativer: 1. Som innstillingen 2. Frogn kommune aksepterer ikke og inngår ikke kontrakt med Mobile Norway. Miljømessige konsekvenser: Eiendommen der det ønskes etablert basestasjon er i dag regulert som LNF-område. Det vil ikke bli anlagt noen vei inntil området, da materialer og utstyr vil bli fløyet inntil området ved hjelp av helikopter. Personell som skal oppføre og drifte basestasjonen vil ta seg inn til området til fots. Videre miljømessige konsekvenser vil og bør bli vurdert gjennom den søknadsprosess Mobile Norway må gjennom i forhold til byggetillatelsen. Økonomiske konsekvenser: Forslaget til kontrakt fra Mobile Norway innebærer at Frogn kommune vil motta en årlig leie for arealet på kr ,-. Leieforholdet vil ikke medføre noen kostnader for Frogn kommune. Vurdering: Utbygging av et tredje mobilnettverk er nødvendig for å øke kapasiteten for trådløs kommunikasjon. Behovet skyldes den økte bruken av trådløse enheter. Den forrige regjeringen sendte ut et brev til kommune Norge i 2010, utklipp vist under: Side 11 av 44

12 Kommunene, deriblant Frogn kommune, oppfordres til å tillate oppføring av nye basestasjoner og annet utstyr for holde tritt med den teknologiske utvikling. Tecnogarden Engineering Resources AS, som utfører oppdraget på vegne av Mobile Norway, har forut for sin henvendelse til Frogn kommune, vurdert en rekke andre plasseringer. Blant annet følgende annet på det nye høydebassenget på Heer og Heer Antennelags mast. På grunn av avstanden til det området basestasjonen er tenkt å dekke og mangel på kapasitet, er ingen av disse reelle muligheter. Og en blir stående igjen med et alternativ som er eiendom Gnr. 22 Bnr. 9. Eiendom Gnr. 22 Bnr. 9 har reguleringsstatus LNF-område, hvilket innebærer at det må søkes om dispensasjon for oppføringen av den ønskede basestasjonen. Om en slik dispensasjon ikke innvilges, er hensyntatt i avtaleforslaget som foreligger. I avtalens punkt 5 e) står det: «Avtalen faller bort med umiddelbar virkning dersom leietaker ikke får nødvendige lisenser og/eller offentlige tillatelser, slik at leieobjektet ikke kan benyttes i samsvar med avtalens formål. Det samme gjelder dersom slike tillatelser bortfaller, dersom det oppdages at plasseringen likevel ikke er egnet til formålet, eller dersom tekniske forhold medfører at det blir uforholdsmessig kostbart eller vanskelig å benytte leieobjektet.» Medbestemmelse: Konklusjon: Rådmannen anbefaler at Frogn kommunen aksepterer og inngår kontrakt med Mobile Norway. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 12 av 44

13 FSK-31/14 - Prosjekt Lindtruppbakken 7/Råkeløkkveien Avtale om utvikling av eiendommer gjennom fellesprosjekt og intensjon om videre samarbeid Saksbehandler: Bjørn Nordvik Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 31/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: Fremforhandlet avtale med Embro Eiendom AS (jf vedlegg) godkjennes. Rådmannen gis fullmakt til å signere og gjennomføre avtalen. Vedlegg: Avtale om utvikling av eiendommer gjennom fellesprosjekt og intensjon om videre samarbeid Side 13 av 44

14 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Det er utviklet en grovskisse som belyser potensialene for en felles utvikling av eiendommene Lindtruppbakken 7, (gnr. 86/ bnr. 31) og Råkeløkkveien 3, 7 og 9 (gnr. 86/bnr. 38 og gnr. 86/bnr. 189). Potensialet for utvikling som ble presentert for formannskapet 6. februar 2013, viser ca kvm boligareal (30-40 boenheter), ca kvm næringsareal på bakkeplan og ca kvm parkeringsplasser (185 plasser). Parkeringsplassene er ment å kunne betjene både bolig- og næringsarealet, samt det offentlige parkeringsbehovet i Drøbak sentrum. Frogn kommune har vurdert en felles utvikling av disse tre eiendommene som ønskelig og hensiktsmessig. På grunnlag av de fullmaktene rådmannen ble gitt av formannskapet når denne saken ble behandlet i september 2013 har det vært gjennomført forhandlinger som har ledet til en avtale om utvikling av eiendommene gjennom et fellesprosjekt med Embro eiendom AS. Avtalen legges frem for kommunestyrets godkjenning. Bakgrunn for saken: Kommunestyremeldingen om boligutvikling, investeringsprosjekt nr. 10, Råkeløkkveien, behandlet i kommunestyret 10. september 2012 (sak 99/2012), omfattet en utvikling av gnr/bnr 86/38 og gnr/bnr 86/189 med et areal på til sammen 1,8 dekar med en forutsetning om at grensesnittet mot pågående reguleringsarbeid i Lindtrupbakken 7 (gnr/bnr 86/31) skulle avklares. En felles utvikling av disse tre eiendommene ble vurdert og det vises til sak 81/13 som ble behandlet i formannskapet 25. september På grunnlag av de fullmaktene rådmannen ble gitt av formannskapet når denne saken da ble behandlet har det vært gjennomført forhandlinger som har ledet til en avtale om utvikling av eiendommene gjennom et fellesprosjekt med Embro eiendom AS (jf vedlegg). Avtalen legges frem for kommunestyrets godkjenning. Alternativer: Alternativ 1: Som innstillingen Alternativ 2: Avtalen godkjennes ikke. Miljømessige konsekvenser: Miljømessige konsekvenser vil bli vurdert i en fremtidig reguleringsprosess. Økonomiske konsekvenser: Kostnader forbundet med gjennomføring av felles reguleringsprosess for eiendommene gnr. 86/bnr. 38, gnr. 86/bnr. 189 og gnr 86/bnr 31 samt Side 14 av 44

15 programmering og skisseprosjektering er estimert med en budsjettramme på 2,4 MNOK. Partenes økonomiske forpliktelser og risiko fremgår av vedlagt avtale. Vurdering: Frogn kommune eier eiendommene gnr. 86/bnr. 38 og gnr. 86/bnr Eiendommene ligger i Råkeløkkveien 3, 7 og 9 og er regulert til boligformål. På eiendommene står oppført kommunale boliger som i henhold til kommunestyremeldingen om boligutvikling er klassifisert med tilstandsgrad 3, hvilket innebærer avvik fra lover og forskrifter, omfattende skader, feil og mangler, mye slitasje og betydelig behov for teknisk utbedring. I kommunestyremeldingen skisseres det at boligene bør rives og arealet bør utvikles med en høyere utnyttelsesgrad enn i dag. Lindtruppbakken 7 (gnr. 86/ bnr. 31) er på 0,8 dekar og er i dag ubebygd. Eiendommen er per i dag regulert til kombinert formål bolig, forretning og kontor. I forståelse med eier av Lindtruppbakken 7 ble det utviklet en grovskisse som belyste potensialene for en fellesutvikling av eiendommene. Grovskissen som ble presentert i formannskapet 6. februar 2013, viste et utviklingspotensial på ca kvm boligareal (30-40 boenheter), ca kvm næringsareal på bakkeplan og ca kvm parkeringsplasser (185 plasser). Parkeringsplassene er ment å kunne betjene både bolig- og næringsarealet, samt det offentlige parkeringsbehovet i Drøbak sentrum. Hvorvidt dette potensialet virkelig kan la seg realisere vil først bli avklart gjennom en reguleringsprosess. Den fremforhandlede avtalen legger således til grunn at partene bærer hver sin del av reguleringsrisikoen ved at man ikke kan kreve erstatning fra den andre, dersom det endelige planvedtak innebærer at eiendommene blir regulert med lavere utnyttelse og/eller til andre reguleringsformål enn det som er antydet i avtalen. Det samme gjelder dersom planen blir endret som følge av klagebehandling eller rettslig overprøving av endelig planvedtak. I forberedelsene av en mulig oppstart av felles reguleringsprosess har det blitt foretatt en gjennomgang av eiendomsforhold og avtaleparten. Den økonomiske soliditeten til Embro Eiendom vurderes som meget tilfredsstillende. I forbindelse med gjennomgangen av eiendomsforhold ble det i formannskapets sak 81/13 dokumentert at det er en servitutt på gnr 86/bnr 31 som innebærer begrensninger i hva som kan bygges på denne tomten. I servitutten kommer det frem at ingen bygninger oppført på eiendommen skal ha oppholdsrom eller arbeidsrom under bakkenivå. Servitutten er bindende for alle fremtidige hjemmelshavere og kan kun slettes av Esso Norge. I fremforhandlet avtale forutsettes det derfor at Embro Eiendom AS sikrer seg eierskapet til gnr. 86, bnr. 31 og at eksisterende rådighetsbegrensninger pålagt eiendommen av tidligere eier, Esso Norge AS ikke er til hinder for en ønsket felles utvikling av eiendommene. Frogn kommune vil yte Side 15 av 44

16 bistand i forbindelse med fjerning av rådighetsbegrensningene, men vil ikke bidra finansielt eller påta seg noen type risiko for eiendommen i den forbindelse. Dersom avtalens forutsetninger kommer på plass forplikter avtalen Frogn kommune å gjennomføre en felles utvikling av eiendommene med Embro Eiendom. Denne utviklingen forutsettes organisert i form av et fellesprosjekt, det etableres et prosjektstyre og det utnevnes en prosjektleder. Prosjektstyret vil bestå av opptil fire personer, med likt antall deltakere fra Frogn kommune og Embro eiendom AS. Ved konstituering av prosjektstyret vedtas et prosjektdirektiv som regulerer gjennomføringen av prosjektet. Beslutninger som tas i prosjektstyret forutsetter enighet mellom partene. Prosjektlederrollen forutsettes ivaretatt av Frogn kommune. Avtalen forutsetter at varsel om oppstart av planarbeid gjennomføres høsten 2014 og forslag til detaljplan kan fremmes for første gangs behandling i kommunens hovedutvalg for miljø-, plan og byggesaker i løpet av Etter at kommunestyret har godkjent detaljplanen forplikter avtalen Frogn kommune å søke enighet med Embro Eiendom om hvordan planen skal realiseres. Dersom enighet ikke oppnås kan den ene parten et år etter at planen er godkjent kreve at prosjektet legges ut til salg på kommersielle vilkår. Medbestemmelse: Saken er ikke drøftet med tjenestemannsorganisasjonene. Konklusjon: Fremforhandlet avtale med Embro Eiendom AS bør godkjennes. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 16 av 44

17 FSK-32/14 - Disponering av deler av eiendom Gnr. 22 Bnr 298 Saksbehandler: Martin Tjugen Lundby Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 28/ / Kommunestyre Rådmannens innstilling: Seiersten RC klubb får disponere et areal av eiendom Gnr. 22 Bnr. 298 på Heer. Vedlegg: Side 17 av 44

18 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Frogn kommune har mottatt en henvendelse fra Seiersten RC klubb om å få disponere en del av eiendom Gnr. 22 Bnr. 298 på Heer, ettersom deres nåværende bane må vike for ny Sportshall. Rådmannen anbefaler at Seiersten RC klubb får disponere dette arealet. Bakgrunn for saken: Drøbak Bokseklubb er i oppstartsfasen på sin bygging av ny sportshall på Seiersten. Hallen blir en del av nye Seiersten Idrettspark. Utbyggingen skal skje på deler av kommunal eiendom Gnr. 70 Bnr. 68. Dette arealet er i dag RC (Radio Controll) bane for Seiersten RC klubb. Seiersten RC klubb har forespurt Frogn kommune om mulige disponible arealer andre steder i kommunen. I den forbindelse har arealet, del av Gnr. 22 Bnr. 298 (festes av Frogn kommune) på Heer, dukket opp som et godt egnet og mulig areal. (Markert med rødt i kartet under.) Seiersten RC klubb er en klubb drevet på dugnad og de legger vekt på at dette skal være et uorganisert og uformelt tilbud til interesserte i alle aldre. Det er i dag anslagsvis 50 aktiver brukere av banen på Seiersten, i alle aldre. Alternativer: 1. Som innstillingen 2. Seiersten RC klubb får ikke disponere deler av eiendom Gnr. 22 Bnr Miljømessige konsekvenser: Arealet er regulert som LNF-område, Landbruks-, natur og friluftsområde, i kommuneplanen. Side 18 av 44

19 En etablering av en RC bane vil ikke medføre varige inngrep i terrenget. For å få laget banen vil det gruslegges og bli plassert ut tømmerstokker, dekk og paller. Ved en eventuell nedleggelse/avvikling av banen vil utstyr fjernes og område vil gro igjen. Økonomiske konsekvenser: Seiersten RC vil få disponere arealet uten å måtte betale leie. Frogn kommune vil heller ikke ha noen kostnader ved å la Seiersten RC få disponere dette areal. Vurdering: Seiersten RC klubb er et uorganisert tilbud basert på dugnadsvilje og frivillighet, som særlig retter seg mot ungdom. Banen på Seiersten har vært åpen og tilgjengelig for alle, uten betaling for bruken. Erfaringen med dette er god og har vist at brukerne rydder opp etter seg. Klubben har ikke mottatt noen klager hverken på bråk eller forsøpling. Eiendommen på Heer er RC klubbens ønskede plassering av ny bane nå som de mister sin eksisterende i forbindelse med byggingen av den nye Sportshallen på Seiersten. Arealet er lett tilgjengelig for ungdom uten at en er avhengig av foreldrekjøring, da det er god bussforbindelse til Heer fra andre steder i Frogn. Dette er et viktig kriterium for RC klubben, da de hovedsak retter seg inn mot ungdom under 18 år. På banen vil det i hovedsak bli kjørt med bensindrevne biler hvilket vil medføre noe støy. Det har fra naboer til området blitt uttrykt noe bekymring for etableringen av en slik bane på arealet. Det kan derfor være behov for en form for regulering av brukstidene, for å imøtekomme de nærmeste naboene til arealet. Frogn kommune har også mottatt henvendelse fra andre interessenter til området. Dette er Drøbak Hundeklubb og Drøbak Hundepark. Drøbak Hundeklubb ønsker å sette opp en hall på området slik at de har et egnet sted for innetrening vinterstid. Mens Drøbak Hundepark ser for seg å bruke området til en inngjerdet luftegård der hundeeiere kan komme med hunden å la den løpe løst på et inngjerdet område. Rådmannen vurderer Seiersten RC klubb som et unikt og godt lavterskeltilbud som treffer mange, også de som mangler andre tilbud. Det vurderes som et tiltak som er med på å berike mangfoldet av tilbud til barn og unge i kommunen. Rådmannen anbefaler derfor at arealet stilles til disposisjon for Seiersten RC klubb. Medbestemmelse: Konklusjon: Side 19 av 44

20 Seiersten RC klubb får disponere et areal av Gnr. 22 Bnr. 298 på Heer. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Side 20 av 44

21 FSK-33/14 - Fornyelse av avtale for felles landbrukskontor i Follo Saksbehandler: Anne Lise Larsson Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 46/ / Kommunestyre Rådmannens innstilling: Felles landbrukskontor for kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås videreføres i henhold til «Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid. Kommunale oppgaver på landbruksområdet for kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås», avtaleutkast datert Avtalen avløser gjeldende avtale. Ny kostnadsfordeling trer i kraft fra Vedlegg: Side 21 av 44

22 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Kommunene utfører en rekke oppgaver knyttet til landbruksforvaltning. I Follo har kommunene, unntatt Enebakk, løst dette ved et felles landbrukskontor. Avtalen om felles landbrukskontor i Follo utgår Det foreslås en ny avtale i tråd med kommunelovens bestemmelser om vertskommunesamarbeid med Ås som vertskommune. Navnet på kontoret foreslås endret fra landbrukskontoret i Follo til Follo landbrukskontor. Vertskommunens kostnader til drift av kontoret dekkes i henhold til ny dokumentasjon. Fordeling av kostnader mellom kommunene justeres i henhold til ny gjennomgang av oppgaver. Avtalen foreslås å gjelde fortløpende, med adgang til oppsigelse med 2 års varsel. Bakgrunn for saken: Staten overførte ansvaret for kommunal landbruksforvaltning til kommunene i Follo-kommunene, unntatt Enebakk, har fra 1994 samarbeidet om et felles landbrukskontor med Ås som vertskommune. Fram til 1997 var det øremerket tilskudd til kommunene for drift av kommunal landbruksforvaltning. Deretter gikk det inn i rammetilskuddet. Nåværende samarbeidsavtale ble inngått i Det var en 5- årig avtale som siden er fornyet, sist i Gjeldende avtale går ut Koordinerende utvalg har gitt sin anbefaling til rådmennene før videre behandling i de 6 kommunestyrene. I tråd med gjeldende avtale er det foretatt en vurdering av kontorets virksomhet før utarbeidelse av forslag til ny samarbeidsavtale. Fakta i saken Staten har overført det meste av ansvaret for forvaltning av lover, forskrifter og økonomiske virkemidler for gjennomføring av landbrukspolitikken til kommunene. Kommunene er førsteinstans med ansvar for saksforberedelse i alle saker som gjelder landbruk, og avgjørelsesmyndighet i saker etter jordlov, konsesjonslov, skogbrukslov med flere. Kommunen skal kjenne alle forskrifter som gjelder for landbruksdrift og skal påse at disse blir fulgt. Kommunen skal kunne gi brukerne veiledning om alle økonomiske virkemidler som gjelder for jordbruk og skogbruk og skal behandle og avgjøre alle søknader om tilskudd, refusjoner og erstatninger. Landbrukskontoret i Follo utfører kommunale oppgaver innenfor landbruksforvaltning for de samarbeidende kommunene. Landbrukskontoret i Follo dekker et område med dekar jordbruksareal og dekar produktiv skog. Det var i jordbruksforetak og 1298 landbrukseiendommer innenfor området. Side 22 av 44

23 Landbrukskontoret deltar aktivt i planarbeid i kommunene. Kontoret har god lokalkunnskap og kompetanse om jordkvalitet, eiendommer og virksomhet innenfor LNF-områdene og områder for landbruk i kommunene. Dette er nyttig å ha med tidlig i planprosessene. Landbrukskontoret er også viktige bidragsytere til vannområdene PURA og Morsa. Miljøtiltak i landbruket er blitt stadig viktigere de siste årene og landbrukskontoret i Follo har satt i gang og ledet flere miljøprosjekter. Dette har blant annet resultert i en betydelig oppgradering av hydrotekniske anlegg i landbruket og dermed redusert avrenning av jord og næringsstoffer til vassdragene. Landbrukskontoret har utført viltforvaltningsoppgavene for Ås kommune Kontoret har i dag 6 ansatte og hadde et budsjett for 2013 på 4,6 millioner kroner. Kommunene dekker nærmere 4,4 millioner etter en omforent fordeling. De siste kr er gebyrer og andre inntekter som viltforvaltningen i Ås. Landbrukssjefen har i dag delegert myndighet fra rådmennene til å behandle kurante saker og saker av ikke prinsipiell betydning. I henhold til kommunelovens bestemmelser om vertskommunesamarbeid skal delegasjon av myndighet gis fra administrasjonssjefene i samarbeidskommunene til administrasjonssjefen i vertskommunen. Denne videredelegerer myndigheten til landbrukssjefen. Rådmannen i den enkelte kommune har instruksjonsmyndighet i saker som gjelder egen kommune, jfr kommunelovens 28-1b, ledd Ås kommune er vertskommune for landbrukskontoret, er arbeidsgiver og har administrativt ansvar for kontoret. Dette innebærer å holde landbrukskontoret med tilfredsstillende kontorer, arkiv-, IKT-, økonomi- og personaltjenester. Landbrukskontorets husleie, er basert på en gjennomsnittlig husleie for området. I tillegg har Ås kommune i 2013 mottatt kr i betaling for øvrige tjenester, en prisjustering av beløp fastsatt i gjeldende avtale. Rådmennene i samarbeidskommunene utgjør selv eller ved stedfortreder et koordinerende utvalg som avgir uttalelse til budsjettforslag, planer etc. Kontorets inntekter er basert på en kostnadsfordeling etter gjeldende avtale. Fordelingen bygger på overføringene til kommunal landbruksforvaltning ved overføring av oppgavene fra staten. I avtalen fra 2003 er fordelingen justert ut fra en sammenligning av kommunene med hensyn på jordbruksareal, skogareal, antall landbruksforetak og folketall. I dag betaler Vestby, Ås og Ski 24% av kostnadene, Frogn 16%, Nesodden 7% og Oppegård 5%. Ved forrige rullering av avtalen i 2009 ble det foreslått å endre innholdet slik at avtalen ble utformet i henhold til kommuneloven. Samarbeidet om felles Side 23 av 44

24 landbrukskontor er organisert nært opp til modellen som beskrives i kommunelovens 28-1, administrativt vertskommunesamarbeid. Selv om avtalen ikke ble endret, har det reelt sett vært et administrativt vertskommunesamarbeid. Alternativer: 1) Som innstillingen 2) Kommunestyret vedtar innstillingen med følgende endringer: Økonomiske konsekvenser: Kostnadsfordeling til drift av kontoret er gjennomgått på nytt. Koordinerende utvalg foreslår en justert fordelingsnøkkel. Til grunn for dette ligger en beregning ut fra arealer, antall jordbruksforetak, antallet landbrukseiendommer og befolkning. Det er aktive landbrukseiendommer som genererer mest oppgaver for landbrukskontoret, mens saker etter jordlov og konsesjonslov har størst sammenheng med antallet landbrukseiendommer. Befolkningsstørrelse i seg selv har liten betydning for oppgavene ved landbrukskontoret, men presset på arealene rundt tettstedene, med ønsker om fradelinger, bruk av arealer til friluftsliv etc. kan gi økte oppgaver. Ut fra en bred vurdering foreslår koordinerende utvalg en liten justering i kostnadsfordelingen. For flere detaljer vises det til vedlegg 3. Forslag til ny kostnadsfordeling mellom kommunene: Vestby 24%, Ski 25%, Ås 23%, Frogn 15%, Nesodden 8%, Oppegård 5%. Kommune % andel 2014 Kr 2014 Forslag ny fordeling% Kr 2015 unntatt event. budsjettøkning Endring fra 2014, kr Vestby Ås Ski Frogn Nesodden Oppegård Sum Økningen i utgifter vil tre i kraft samtidig med avtalen ( ). Landbrukskontoret har hatt noe overskudd de siste årene, som er avsatt på fond. Økte utgifter i 2014 dekkes inn av dette fondet slik at kommunenes budsjett ikke vil belastes før I gjeldende avtale er Ås kommunes refusjon for utgifter til administrative felleskostnader som arkiv, IT, økonomiadministrasjon etc. fastsatt. Disse kostnadene er økt med årene og Ås kommune har nå lagt fram ny dokumentasjon på kostnadene Side 24 av 44

25 til dette som grunnlag for ny avtale. Ut fra dokumentasjonen foreslås at kostnadsdekning til Ås for disse kostnadene settes til kr , med adgang til en prisjustering ut fra konsumprisindeksen. Vurdering: I tråd med gjeldende avtale skal det innen avtalens utløp foretas en vurdering av avtalen og virksomheten før avtalen eventuelt forlenges. Vurderingene er foretatt ved drøfting i koordinerende utvalg og i rådmannsmøtet i Follo. Landbrukslagene i Follo er også gitt anledning til å gi en uttalelse om felles landbrukskontor. Det har kommet inn 3 uttalelser som alle anbefaler en videreføring av samarbeidet. Konklusjonen er at samarbeidet fungerer godt og at landbrukskontoret fungerer etter hensikten. Det har klare fordeler å kunne opprettholde et landbrukskontor i Follo med flere stillinger og et godt fagmiljø. Avtalen er nå utformet i tråd med kommunelovens bestemmelser om administrativt vertskommunesamarbeid. Dette vil sikre det juridiske grunnlaget for samarbeidet på en bedre måte enn tidligere. Kommunelovens 28-1b gjelder administrativt samarbeid og avgjørelser i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er prinsipielle. Det er ikke påkrevd med eget styre eller utvalg. Det er ønskelig å opprettholde ordningen med et koordinerende utvalg for landbrukskontoret bestående av rådmenn eller stedfortreder fra hver av kommunene. Dette vil sikre kontakten mellom kommunene og kvalitetssikre virksomheten inkludert økonomiplaner og budsjett/regnskap for landbrukskontoret. Oppsummering av endringer i forhold til gjeldende avtale: 1. Navnet på kontoret endres fra landbrukskontoret i Follo til Follo landbrukskontor 2. Avtalen forankres i kommunelovens 28-1b 3. Vertskommunens kostnader for fellesytelser, som arkiv, IKT, økonomi- og personaltjenester settes til kr pr Beløpet kan årlig justeres i takt med konsumprisindeksen 4. Fordelingen av kostnader mellom kommunene justeres slik: Vestby: 24% (som før), Ski 25% (før 24), Ås 23% (før 24), Frogn 15% (før 16), Nesodden 8% (før 7), Oppegård 5% (som før). 5. Avtalen gjelder fortløpende. Den enkelte kommune kan si opp sitt deltakerforhold med 2 års varsel. Side 25 av 44

26 Koordinerende utvalgs konklusjon: Koordinerende utvalg legger nå fram et forslag til ny samarbeidsavtale i henhold til kommunelovens 28-1b. Administrativt vertskommunesamarbeid. Det anbefales en avtale uten tidsbegrensning, men med mulighet for kommunene til å si opp sin deltakelse i samarbeidet med to års varsel. Koordinerende utvalg mener ordningen med felles landbrukskontor for kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås fungerer godt. Kontoret drives effektivt innenfor de økonomiske rammene som disponeres. Utvalget anbefaler at navnet på samarbeidet endres til Follo landbrukskontor. Utvalget anbefaler at Ås kommunes kostnader til administrasjon, så som arkiv, IT, økonomi- og personalforvaltning dekkes i tråd med ny dokumentasjon. Utvalget anbefaler at fordelingsnøkkelen for kostnadene til driften av kontoret endres i tråd med ny gjennomgang og beregning. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar å videreføre samarbeidet i henhold til «Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid. Kommunale oppgaver på landbruksområdet for kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås», avtaleutkast datert Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 26 av 44

27 FSK-34/14 - FV 152 Trolldalen Gang- og sykkelvei, Kontrakt grunnerverv Saksbehandler: Martin Tjugen Lundby Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 34/ Rådmannens innstilling: Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Statens Vegvesen om avgivelse av grunn i tilknytning til deres kurveutretting av FV 152 og bygging av gang- og sykkelvei langs FV 152. Vedlegg: Forslag kjøpekontrakt.pdf, _bestemmelser.pdf, _plankart-R1- A.pdf, _plankart-R2-A.pdf Side 27 av 44

28 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Statens Vegvesen skal i gang med bygging av gang- og sykkelvei langs FV 152. Gjennomføringen avhenger av noe grunnerverv fra Frogn kommune. Rådmannen anbefaler at kontrakten inngås for at tiltaket skal bli gjennomført. Bakgrunn for saken: Frogn kommune vedtok i kommunestyret 18.juni 2012, sak 71/12, reguleringsplan for FV 152 Trolldalen Kurveutretting og gang- og sykkelvei. (se vedlagt reguleringskart) Prosjektet avhenger av grunnerverv fra ulike eiere, inkludert Frogn kommune. De involverte eiendommer eiet av Frogn kommune (Frogn Tomteselskap AS) er: Gnr. 80 Bnr. 4, Gnr 11 Bnr 17 Gnr 11 Bnr 8: Side 28 av 44

29 Statens Vegvesen Region Øst har oversendt forslag til kjøpekontrakt for disse arealene. Gjennomføringen av tiltaket avhenger av noe permanent grunnerverv og noe midlertidig grunnerverv. Det vil også bli tilbakeført noe areal til Frogn kommune som en følge av kurveutrettingen på FV Dette er markert i byggeplan vist under. Totalt areal som erverves midlertidig er 4800 m², mens det ønskes ervervet 4320 m² permanent. Side 29 av 44

30 Alternativer: Side 30 av 44

31 1. Som innstillingen 2. Frogn kommune aksepterer ikke kontraktsforslaget til Statens Vegvesen, og inngår ikke kontrakten. Miljømessige konsekvenser: Ivaretatt og utredet i reguleringsarbeidet. Økonomiske konsekvenser: Frogn kommune vil motta en samlet erstatning på kr 3 760,- for avgivelse av grunn til Statens Vegvesen. Erstatningen er basert på utregningen under. Erstatningen overføres til investeringsregnskapet i henhold til regnskapsforskriften. Vurdering: FV. 152 gjennom Trolldalen er i dag et ulykkespunkt hva gjelder møteulykker og viltpåkjørsler. En kurveutretting i Trolldalen vil således være et godt tiltak for å redusere antall ulykker på strekning. Når det gjelder gang- og sykkelvei langs FV. 152 er en slik etablering noe det både har vært ønske om og behov for over lengre tid. Strekningen er mye brukt av syklister og når en nå får gang- og sykkelvei langs dette partiet av FV. 152 vil en ha bli koblet på gang- og sykkelveien i Ås kommune og en vil få en sammenhengende trasé. Dette igjen sikrer trafikkavvikling både for bilister og ikke minst syklister som ferdes langs denne strekningen. Saken om kurveutretting og gang- og sykkelvei har blitt grundig presentert tidligere gjennom reguleringsplanen. Rådmannen anbefaler derfor at eiendomsoverdragelsen, fra Frogn kommune til Statens Vegvesen, gjennomføres. Medbestemmelse: Antas ivaretatt gjennom det utførte reguleringsarbeid. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at kjøpekontrakten aksepteres og inngås. Side 31 av 44

32 Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 32 av 44

33 FSK-35/14 - Mindre endring av kommuneplanbestemmelse Innføring av meldeplikt for hogst i medhold av skogbrukslovens 11 Saksbehandler: Eli Moe Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 52/ / Kommunestyre Rådmannens innstilling: 1. Kommuneplanbestemmelse 18-2 foreslås endret slik at den blir lydende; «Arealformål grønnstruktur-naturområde angir viktige nærturområder og 100 meterskoger i og nær tettbebyggelsen av stor betydning for ungers lek og for det daglige friluftslivet. Bygging av skogsveier og andre tiltak knyttet til skogbruk i hht. skogbruksloven er tillatt. Tilsvarende er landbruk i hht. jordloven tillatt. Andre inngrep eller tiltak på eller i grunnen tillates ikke, foruten skilting og opparbeiding av stier. Endringen vedtas i medhold av plan- og bygningslovens og Frogn kommune innfører ikke meldeplikt for hogst i medhold av skogbrukslovens Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer oppdateres i henhold til vedtakene. Berørte parter orienteres skriftlig. Ut over dette bekjentgjøres justert plan på nett. 4. Rådmannen tar initiativ til dialog mellom eiere av tettstedsnær skog, Follo skogeierområde og andre relevante organisasjoner for drøfting av tiltak og virkemidler for å ivareta friluftsinteresser på kort og lang sikt. Vedlegg: Områder angitt som hensynssone friluftsliv.msg, Re_ Brunskogen.msg, Møte 12. februar.msg, høring sak 13_oo127.msg, Frogn kommune - Kommuneplan - Melding om mindre endringer av planbestemmelse 18-2 og forslag om innføring av meldeplikt for hogst i hht Skogbrukloven 11 - Høring.pdf, Nei til meldeplikt på hogst, meldeplikt hogst.docx, meldeplikthogst-høringsutt001.pdf, Uttalelse om meldeplikt for hogst.docx, Uttalelse til kommuneplan for Frogn.docx, Merknad vedrørende planbestemmelse og meldeplikt, høring av endring av planbestemmelse 18-2 og forslag om innføring av meldeplikt for hogst i hht Skogbruksloven 11.pdf, Side 33 av 44

34 Fylkesmannens uttalelse - høring av endring av planbestemmelse 18-2 og forslag om innføring av meldeplikt for hogst i hht Skogbruksloven 11.msg Side 34 av 44

35 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Kommunestyret har lagt forslag om endring av kommuneplanbest og forslag til innføring av meldeplikt for hogst på høring. Kommunen har mottatt 12 uttalelser. På grunnlag av disse anbefaler rådmannen at 18-2 endres, med mindre justeringer sammenlignet med forslaget, at det ikke innføres meldeplikt, men at kommunen i stedet tar initiativ til møteplasser for dialog om friluftsinteresser i tettstedsnær skog. Rådmannen oppdaget en feil i planbestemmelsenes 18-2 og vurderte at innføring av meldeplikt for hogst ikke var tilstrekkelig varslet. Notat med orientering om forholdene ble lagt fram for et i møte 23.oktober 2014 og Kommunestyret 4.november Orienteringsbrev med likelydende informasjon ble sendt berørte parter. Dokumentene er ikke lagt ved saken her, men finnes tilgjengelig på nett. Se lenke. Som oppfølging av notatet og jamfør foreslått prosess, la rådmannen fram sak til behandling. Kommunestyret vedtok i møte 9.desember 2013 (sak 139/13) å høre følgende: 1. Forslag om mindre endring av planbestemmelse 18-2 gitt i Kommuneplan for Frogn Endringen omfatter følgende tillegg «Unntatt fra dette er skilting og opparbeiding av stier, samt ordinær skogsdrift i hht skogbruksloven.» 2. Forslag om innføring av meldeplikt for hogst i medhold av Skogbrukslovens 11 for områder angitt med formål grønnstruktur-naturområde og/ eller omfattet av hensynssone friluftsliv i Kommuneplan for Frogn , og med vilkår som angitt i kommuneplanbestemmelse 18-2 og Rådmannen møtte berørte grunneiere den 12.februar Kommunens presentasjon i møtet ligger på kommunens hjemmeside. Når det gjelder forslag til innføring av meldeplikt (pkt 2 over) ba rådmannen særskilt om tilbakemelding på følgende Bør et innføres meldeplikt for hogst for utvalgte områder? Er foreslåtte terskelverdier for når meldeplikt slår inn rimelige? Bør avgrensing av områder forslått for meldeplikt justeres? Hvordan bør dialogen mellom kommunen og grunneier være dersom meldeplikt innføres? Kommunen har mottatt 12 merknader. Disse er sammenfattet under. Endring av 18-2 To private skogeiere, Follo skogeierområde, fylkeskommunen og Fylkesmannen har uttalt seg til forslag om endring av kommuneplanbestemmelse Fylkesrådmannen har ingen kommentarer til forslaget. Follo skogeierområde støtter foreslått endring. Side 35 av 44

36 Fylkesmannen foreslår to konkrete mindre endringer av bestemmelsen. Videre sier Fylkesmannen at både kommuneplanbestemmelse 18-2 og retningslinje 27-2 er uklare og kan være ugyldige. De må vurderes på nytt, særlig når det gjelder vegetasjon, skjøtsel og skjøtselsavtaler. Fylkesmannen påpeker at 18-2 ikke kan gi føringer som avviker fra eller går lenger enn bestemmelser i særlovene i landbruket med forskrifter. Fylkesmannen tilbyr seg dessuten å veilede kommunen i utformingen av nye bestemmelser. Rådmannen har til en viss grad benyttet seg av tilbudet i forbindelse med denne saken. To skogeiere mener 18-2 er ugyldig og ikke kan vedtas verken slik den er eller slik den er foreslått endret. De mener setningene i bestemmelsen om inngrep og tiltak, og avtale om skjøtsel, må utgå. Kommunen kan ikke gjennom planbestemmelsen kreve inngåelse av privatrettslig avtale for gjennomføring av skjøtsel på privat eiendom, og grunneierne ber om en redegjørelse for dette. Innspillene er vurdert under overskriften «Vurderinger». Uttalelsene er også vedlagt i sin helhet. Forslag om innføring av meldeplikt for hogst Eiere av seks private skogeiendommer, Follo skogeierområde, Frogn bondelag, Frogn grunneierlag, Frognmarkas venner, fylkeskommunen og fylkesmannen har uttalt seg til forslag om innføring av meldeplikt for hogst. Tilbakemelding på rådmannens spørsmål i møte 12.februar Flere svarer på de konkrete, «tekniske» spørsmålene som ble stilt i forbindelse ved høringen. Svarene er oppsummert her: - Avgrensing: To skogeiendommer ber om justering av avgrensing av områdene som meldeplikt skal gjelde for. En av disse ber også om endret navnsetting på området. Bondelaget mener at mange av områdene med foreslått meldeplikt i liten grad brukes til friluftsliv. Frognmarkas venner peker på at Brunskogen står i en særstilling, og bør sikres. - Follo skogeierområde mener det er uklart hvordan meldeplikten skal gjennomføres i praksis. Grunneierlaget etterlyser hva som menes med «hogst», og hvordan utregning av arealer skal forstås. Bondelaget peker på at melding av «all hogst» kan virke mot sin hensikt siden rydding av stier og lignende er i turgåeres interesse. Skogeiere mener mange turgåere foretrekker variert og åpen skog med utkikkspunkter og minner om at mange stier i marka er skogsveier opparbeidet i forbindelse med skogsdrift. - Bondelaget mener grønnstrukturområdene bør ha samme terskelverdier for når hogst skal meldes som friluftsområdene. Dersom meldeplikt innføres mener bondelaget at kommunikasjon mellom kommune og grunneier bør være skriftlig, uten involvering av andre parter eller interesseorganisasjoner. Side 36 av 44

37 - Frognmarkas venner mener skogbruks- og friluftsinteressene i Frognmarka bør sikres gjennom direkte dialog med grunneierne, uavhengig av meldeplikt. Bør vi innføre meldeplikt for hogst? Fylkesrådmannen er positiv til at det blir innført meldeplikt for hogst i områder hvor det er viktige friluftsinteresser, mens fylkesmannen mener konsekvenser for skogbruk må utredes mer konkret dersom meldeplikt for hogst etter skogbrukslovens 11 skal innføres. Hva man ønsker å oppnå for natur og friluftsliv må også vurderes mer konkret. Fylkesmannen har også kommentarer til om meldeplikt innføres ved enkeltvedtak eller forskrift. Follo skogeierområde, Frogn grunneierlag og Frogn bondelag og skogeierne er mot innføring av meldeplikt for hogst, eller mener det ikke er nødvendig siden hensynet til friluftsliv allerede ivaretas gjennom skogbrukslov og forskrift om bærekraftig skogbruk. Skogbrukslovens 11 åpner for innføring av meldeplikt dersom det er nødvendig for å holde kontroll med at loven blir fulgt. Bondelaget mener skogeierne viser stor grad av samarbeidsvilje overfor brukere av marka, langt ut over det de er forpliktet til etter loven. Det er tett samarbeid med kommunen, skoler, idrettslag, speidergrupper, Frognmarkas venner og jeger- og fiskeforeningene om stier og løyper, parkeringsplasser, lysløype, speiderhytte, gapahuker, utsetting av fisk mv. Hogster blir bevisst gjennomført på frossen mark for å redusere kjørespor og skade på stier, og kjøring på turstier blir unngått. Flere mener at forvaltning av skogen er bærekraftig og i tråd med skogbruksplaner. Follo skogeierområde peker på at all tømmeromsetning i Frogn i er miljøsertifisert etter Norsk PEFC Skogstandard, som inneholder 25 krav om hensyn til friluftsinteresser og miljø. Friluftsorganisasjoner har deltatt i utarbeiding av standarden. Skogbrukerne har dessuten kompetanse på drift, og innhenter råd fra kompetente fagfolk ved behov. Skogeierområdet peker likevel på et forbedringspotensiale når det gjelder å informere folk flest og turgåere om drifter og skogsdrift generelt. Flere peker på også at forslaget oppfattes som en mistillit til skogeierne, at forslaget er en særdeles sterk inngripen overfor skogeierne og skogsdriften, og noen mener forslaget er et direkte angrep på grunneierretten. Grunneierlaget stiller også spørsmål til hjemmelsgrunnlaget for å innføre meldeplikt, og mener det ikke er hjemmel til å innføre meldeplikt for hogst av hensyn til friluftslivets interesser, allmen ferdsel, eller andre argumenter som ikke er nevnt i Skogbruksloven. Både fylkesmannen, skogeierområdet og flere grunneiere mener meldeplikt for hogst vil medføre merarbeid for kommunen og skogeier. To skogeiere peker på at forvaltninga må være smidig for å sikre en effektiv og bærekraftig skogsdrift, og at meldeplikt for hogst kan virke mot sin hensikt. Vanlig skogskjøtsel som planting, avstandsregulering og tynning er nødvendig for at skogen skal framstå som et Side 37 av 44

38 attraktivt rekreasjonsområde. Mer byråkrati kan føre til at grunneiere ikke ser nytten av å drive aktivt skogbruk, med mindre attraktive rekreasjonsområder som resultat. Flere skogeiere framhever skogens verdi som rekreasjonsområde for befolkningen, og betydningen av dette i et samfunns- og folkehelseperspektiv. De peker samtidig på skogens betydning som ressurs for dagens og framtidas grunneiere. Skogen er en viktig økonomisk buffer for landbrukseiendommer, og kan være særlig viktig i forbindelse med gårdsovertakelser og arveoppgjør, eller som finansiering av restaurering av bygninger på gården. Det er ikke næringsvennlig at områder unntas fra hogst. Vurdering av innspillene følger under overskriften «Vurderinger» under. Uttalelsene er også vedlagt i sin helhet. Andre innspill Fylkesmannen stiller spørsmål til hensikten med arealformålet grønnstruktur i kommuneplanen. En grunneier mener formålet er et svært kraftig virkemiddel og sterk inngripen overfor skogeier og skogsdriften. To grunneiere mener formålet er brukt feil i planen Follo skogeierområde mener det er svært uheldig at åtte områder endret formål fra LNF til grønnstruktur-naturområde da kommuneplanen ble vedtatt. Endringen oppfattes som en provokasjon, og bør reverseres ved neste rullering av kommuneplanen. LNF ivaretar friluftsliv på en tilstrekkelig god måte. Grunneierlaget mener formålet grønnstruktur-naturområde må tas ut i kommunedelplan for Nordre Frogn. Fylkesmannen oppfordrer kommunen til å orientere skogeiere, befolkning og eventuelle nærings- og friluftsorganisasjoner om hvilke hensyn skogbruk kan og skal ta, og hvilke ønsker det er for hensyn til friluftsliv og natur i disse områdene. En evt. skjøtselsavtaler som gjensidig forplikter skogeier, kommune og evt andre parter bør vises til i en retningslinje. Frognmarkas venner støtter intensjonen om å sikre skogbruks- og friluftsinteressene gjennom direkte dialog med grunneierne. De foreslår at kommunen tar kontakt med berørte grunneiere straks for å drøfte avtaler om skogsdrift som er akseptable både for friluftsinteresser og skogbruket. Gjennom felles forståelse unngår man konflikter og kan informere felles i forkant av hogster som berører de mest brukte friluftsområdene i Frogn. Dersom avtalene begrenser muligheten for skogsdrift på en eiendom, må ulempene etter Frognmarkas venners oppfatning kompenseres med økonomisk erstatning eller andre tiltak. Alternativer: 1. Endring av 18-2 a. Som innstillingen; Kommuneplanbestemmelse 18-2 foreslås endret slik at den blir lydende; Side 38 av 44

39 «Arealformål grønnstruktur-naturområde angir viktige nærturområder og 100 meterskoger i og nær tettbebyggelsen av stor betydning for ungers lek og for det daglige friluftslivet. Bygging av skogsveier og andre tiltak knyttet til skogbruk i hht. skogbruksloven er tillatt. Tilsvarende er landbruk i hht. jordloven tillatt. Andre inngrep eller tiltak på eller i grunnen tillates ikke, foruten skilting og opparbeiding av stier. Endringen vedtas i medhold av plan- og bygningslovens og 17 b. Kommuneplanbestemmelse 18-2 foreslås endret slik at den blir lydende; Utvalget utformer selv teksten og begrunner endringer sammenlignet med gjeldende planbestemmelse/ høringsforslag eller tekst i innstillingen Endringen vedtas i medhold av plan- og bygningslovens og Meldeplikt for hogst a. Som innstillingen; Frogn kommune innfører ikke meldeplikt for hogst i medhold av skogbrukslovens 11. b. Frogn kommune har som intensjon å innføre meldeplikt for hogst i medhold av Skogbrukslovens 11 for områder angitt med formål grønnstruktur-naturområde og/ eller omfattet av hensynssone friluftsliv i Kommuneplan for Frogn , og med vilkår som angitt i kommuneplanbestemmelse 18-2 og Saken sendes tilbake til rådmannen for nærmere vurdering, presisering av begreper og utarbeiding av saksbehandlingsopplegg, før endelig vedtak. 3. Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer oppdateres i henhold til vedtakene. Berørte parter orienteres skriftlig. Ut over dette bekjentgjøres justert plan på nett 4. Som innstillingen a. Rådmannen tar initiativ til dialog mellom eiere av tettstedsnær skog, Follo skogeierområde og andre relevante organisasjoner for drøfting av tiltak og virkemidler for å ivareta friluftsinteresser på kort og lang sikt b. Rådmannen tar ikke initiativ til nærmere dialog omkring friluftsinteresser i tettstedsnære skogområder. Side 39 av 44

Felles landbrukskontor for Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås - Ny samarbeidsavtale. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.

Felles landbrukskontor for Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås - Ny samarbeidsavtale. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr. Ås kommune Felles landbrukskontor for Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås - Ny samarbeidsavtale Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/00472-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFREMLEGG REVIDERING AV AVTALE - FELLES LANDBRUKSKONTOR

SAKSFREMLEGG REVIDERING AV AVTALE - FELLES LANDBRUKSKONTOR Behandles i: Formannskapet REVIDERING AV AVTALE - FELLES LANDBRUKSKONTOR Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Gjeldende avtale om interkommunalt landbrukskontor for Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00127-21 Eli Moe 05.02.2014

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00127-21 Eli Moe 05.02.2014 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Plan Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres

Detaljer

MØTEINNKALLING 3 Formannskap

MØTEINNKALLING 3 Formannskap Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar" MØTEINNKALLING 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 8 Møtetid: 04.05.2015 Invitasjon kl. 16:30 Innkalling kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg MØTEINNKALLING Dato: 13.06.2017 kl. 18:00 Sted: Lille sal i Kulturhuset Ås kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 04.06.2013 fra kl 1800 til kl 2000 Møtested: Møterommet "Husvik", 2. etg Rådhuset Innkallingsmåte:

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Endring Kommuneplan 18-2 og forslag om innføring av meldeplikt for hogst Møte med direkte berørte parter

Endring Kommuneplan 18-2 og forslag om innføring av meldeplikt for hogst Møte med direkte berørte parter Endring Kommuneplan 18-2 og forslag om innføring av meldeplikt for hogst Møte med direkte berørte parter Frogn rådhus, 12.02.2014 Agenda Velkommen - presentasjon Formål med møtet Endring av planbestemmelse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

Overtakelse av eierskap til klubbhuset "Ruffen"

Overtakelse av eierskap til klubbhuset Ruffen Overtakelse av eierskap til klubbhuset "Ruffen" Saksbehandler: Martin Tjugen Lundby Saksnr.: 16/00950-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 2015-2019 Kommunestyret 2015-2019 Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgstyret

MØTEINNKALLING Valgstyret MØTEINNKALLING Møtetid: Møtested: 04.06.2014 i forbindelse med møte i formannskapet Fraunar møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN KLAGESAK Saksbeh.: Judith Aakre Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 117/11 Hovedutvalget for miljø,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Ås eldreråd

MØTEINNKALLING Ås eldreråd Ås kommune MØTEINNKALLING Ås eldreråd Møtetid: 18.08.2015 kl. 15.30 Møtested: Ås kulturhus, Store sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 07/1217-78 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN MARTODDEN UTBYGGINGSAVTALER Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 162/07 HAMAR FORMANNSKAP 22.08.2007

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4. Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 4. Formannskap MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag. Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/

Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag. Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/ Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/01686-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 02.11.2017 Formannskapet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 08/452 REGULERINGSPLAN - IBESTAD GOLFBANE 2. GANGS BEHANDLING Saksbehandler: Gunnar Paulsen Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/10 Formannskap 08.02.2010

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/881-8 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Mindre endring av kommuneplanens arealdel 2013-2024 Garasje- og uthusstørrelse Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ Ås kommune HTM-sak 3/15 R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.11.2015 Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyre

MØTEINNKALLING Kommunestyre MØTEINNKALLING Møtetid: Møtested: 07.04.2014 kl. 16:15 (invitasjon), kl.18:00 (innkalling) Møterommet "Fraunar", Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Kommunestyret Dato: 23.05.2016 kl. 18:00 Sted: MØTEINNKALLING Tilleggsliste Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Dokumentene publiseres på www.vestby.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen kl. 1800

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen kl. 1800 MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen 25.03.2010 kl. 1800 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov. Saksdokumentene

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING DEL 3 Møtetid: 12.05.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet Fraunar, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3. 27.10.2010 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3. 27.10.2010 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3 27.10.2010 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyre

MØTEINNKALLING Kommunestyre MØTEINNKALLING Møtetid: Møtested: 26.05.2014 kl. 17:00 (invitasjon), kl. 18.00 (innkalling) Møterommet "Fraunar" Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 29.08.2017 Tidspunkt: 09:00 Røst rådhus kommunestyresalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt så tidlig at varamedlem kan innkalles med

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap Møtetid: 24.02.2014 kl. 15:45 Møtested: Fraunar, rådhuset MØTEINNKALLING Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.04.2017 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom kl NB!

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom kl NB! ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 03.03.2010 kl. 17.30 NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr. Ås kommune Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 14/03235-20 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3787 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ATKOMST TIL SØRBY GNR.127, BNR 121, SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ivar Holt Arkiv: 611 L13

Detaljer

TILLEGGSLISTE III FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE III FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TILLEGGSLISTE III FOR FORMANNSKAPET TID: 27.10.2014 kl. 10:00 STED: EIDSVERKET, BJØRKELANGEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på mail til rune.holter@ahk.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Forslag til endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odels- og åsetesretten - Høringsuttalelse

Forslag til endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odels- og åsetesretten - Høringsuttalelse Trysil kommune Saksframlegg Dato: 14.09.2016 Referanse: 20463/2016 Arkiv: V60 Vår saksbehandler: Olav Kornstad Forslag til endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odels- og åsetesretten - Høringsuttalelse

Detaljer

MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg Møtetid: 01.02.2016 kl. 14:00 Møtested: Frogn rådhus MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert på

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det innkalles til befaring tirsdag den 6/9-16 i forbindelse med sak 60/16. Oppmøte ved Texaco kl. 17:30.

HOVEDUTSKRIFT. Det innkalles til befaring tirsdag den 6/9-16 i forbindelse med sak 60/16. Oppmøte ved Texaco kl. 17:30. Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 30.08.2016 Tidspunkt: 18:00 21:30 Det innkalles til befaring tirsdag den 6/9-16 i forbindelse med

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 14/01081-108 Saksbehandler Torunn Bekkeseth Saksgang Kommuneplanutvalget Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Plankart

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall 1 Meråker kommune Arkiv: 2009001 Arkivsaksnr: 2009/50-36 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/13 15.08.2013 Kommunestyret 57/13 26.08.2013 Reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak 2. gangs behandling - Detaljreguleringsplan for Eplehagen - plan ID 0419201501 Vedtatt av Møtedato Saksnr Planutvalget 26.04.2016 007/16 Kommunestyret 31.05.2016 023/16 Saksanv.:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Eldresenteret, Ås rådhus kl

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Eldresenteret, Ås rådhus kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Eldresenteret, Ås rådhus 26.08.2009 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Gnr 60 bnr 1 - Haugerud Gård - Søknad om deling - Dispensasjon - Klage på avslag. Saksbehandler: Eva Merete Lunde Saksnr.

Gnr 60 bnr 1 - Haugerud Gård - Søknad om deling - Dispensasjon - Klage på avslag. Saksbehandler: Eva Merete Lunde Saksnr. Gnr 60 bnr 1 - Haugerud Gård - Søknad om deling - Dispensasjon - Klage på avslag Saksbehandler: Eva Merete Lunde Saksnr.: 16/01113-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 16.02.2017

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 25.08.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:00 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Til stede Forfall Medlemmer: Anne Sofie Hoff, Nina Haaland, Sølve

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Ås kommune MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Møtetid: 29.03.2016 kl. 15:30-17:30 Møtested: Rådhuset 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Saksprotokoll i Komité for klima og miljø

Saksprotokoll i Komité for klima og miljø RÆLINGEN KOMMUNE Arkivkode/-sak: 140 / 2016/1841-1 Saksframlegg Saksbehandler: Ana Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato 16/6 Komité for klima og miljø 01.06.2016 16/9 Kommuneplanutvalget 06.06.2016 16/50 Kommunestyret

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/2002 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Storås skiarena - Detaljregulering - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 88/2014 Hovedutvalg

Detaljer

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 121/13 - REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 4.11.13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret tar følgende referat til orientering: 1) Protokoll fra møte

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

Ski kontrollutvalg ( ) - 18/ Korrigert Møteinnkalling Ski kontrollutvalg : Korrigert Møteinnkalling Ski kontrollutvalg 22.0

Ski kontrollutvalg ( ) - 18/ Korrigert Møteinnkalling Ski kontrollutvalg : Korrigert Møteinnkalling Ski kontrollutvalg 22.0 Kontrollutvalget i Ski kommune MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/18 DATO: 22.01.2018 kl.18:00 STED: Kommunestyresalen, Ski rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 16.08.2016 kl. 15:30-17:30 Sted: Rådhuset 2.etasje Ungdomsrådet Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen kl. 1800

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen kl. 1800 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen 20.05.2010 kl. 1800 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 17/ Utvidet sone for midlertidig forbud mot tiltak Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 17/00878-40 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 02.11.2017 Kommunestyret Rådmannens innstilling:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

Gnr 320 bnr søknad om oppføring av skogskoie - klagebehandling

Gnr 320 bnr søknad om oppføring av skogskoie - klagebehandling Arkivsak. Nr.: 2015/1548-14 Saksbehandler: Gjermund Gomo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Gnr 320 bnr 001 - søknad om oppføring av skogskoie - klagebehandling Rådmannens forslag

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1575 Saksbehandler: Terje Skottun Smiløkka 7 - Plassering av basestasjon - gnr 3 bnr 160 og 289 - Klage over vedtak Saksnr Utvalg Møtedato 74/2012 Hovedutvalg

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 26.08.2010 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING

GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING Sakstittel: Gbnr 6/8 - Fradeling av boligtomt Tiltakshaver: Frist for behandling: 03.11.16 Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

Saksutskrift. Frogn kommune og kommunereformen - forankring i nytt kommunestyre

Saksutskrift. Frogn kommune og kommunereformen - forankring i nytt kommunestyre Saksutskrift Frogn kommune og kommunereformen - forankring i nytt kommunestyre Saksbehandler: Anne Lise Larsson Saksnr.: 14/03057-37 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Kommunestyret 2015-2019 204/15 07.12.2015

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Renate Mienna Olsen PLANFORESPØRSEL- DETALJREGULERING FOR EINEGJERDET

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Renate Mienna Olsen PLANFORESPØRSEL- DETALJREGULERING FOR EINEGJERDET SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5661-13 Arkiv: PLNID 20100006 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: PLANFORESPØRSEL- DETALJREGULERING FOR EINEGJERDET Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Administrasjonsutvalget Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Møtetid: 24.08.2016 kl. 16.30 Møtestedted: Ås kulturhus, Lille sal Administrasjonsutvalget Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING Ås eldreråd

MØTEINNKALLING Ås eldreråd Ås kommune MØTEINNKALLING Ås eldreråd Møtetid: 06.05.2014 kl. 15:30 Møtested: Store salong, kulturhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 27.01.2015 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Dispensasjon fra reguleringsplan Inndyr idrettsanlegg for bygging av kommunale boliger

Dispensasjon fra reguleringsplan Inndyr idrettsanlegg for bygging av kommunale boliger Arkivsaknr: 2017/482 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Dispensasjon fra reguleringsplan Inndyr idrettsanlegg for bygging av kommunale boliger Rådmannens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/883-1 Arkiv: GNR/B 26/585 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: EKSPROPRIASJON AV GNR.26 BNR.585 - DELER AV PLANID 20060027- GAKORIMYRA SØR - BOLIGFELT Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-273 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HOGSTVETVEIEN 29-51

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-273 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HOGSTVETVEIEN 29-51 SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-273 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HOGSTVETVEIEN 29-51 Saksbehandler: Liv Søyseth Arkivnr: REG R - 273 Saknr.: 12/524 Utvalg Utv.sak nr Møtedato Rådmannens innstilling: R-273

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2005/10-807/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 08.01.2013 Saksframlegg Planlegging av tekniske anlegg - finansiering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur

MØTEINNKALLING 2 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 21.10.2014 kl. 16:30 Møtested: Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

R-307 Områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen - Fastsetting av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.

R-307 Områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen - Fastsetting av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr. R-307 Områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen - Fastsetting av planprogram Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/01995-14 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og utvikling Formannskapssalen, Enebakk Dato: 05.03.2009 Tid: 19:00 herredshus Befaring Flateby kl. 1730 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/ Ås kommune Follo barne- og ungdomsskole utbygging Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/01616-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskap Kommunestyret Rådmannens

Detaljer

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna 1. Partene i avtalen Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Herøy, Alstahaug, Leirfjord,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2009 Tid: Kl. 09.00 NAV Arbeidslivssenter v/ingrid Storrøsæter og Kari Grotdal Brænd informerer om sykefravær og de

Detaljer

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - Sluttbehandling

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Landbruk og tekniske tjenester 20.01.2016 006/16 Kommunestyret 28.01.2016 007/16 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Vedlegg i saken: Utbyggingsavtale Vedlegg 1 kart som viser område som inngår i utbyggingsavtalen Opsjonsavtale Blåfjell boligfelt

SAKSFRAMLEGG. Vedlegg i saken: Utbyggingsavtale Vedlegg 1 kart som viser område som inngår i utbyggingsavtalen Opsjonsavtale Blåfjell boligfelt SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Holdal Arkiv: L80 Arkivsaksnr.: 16/1826 Godkjenning av utbyggingsavtale for Blåfjell boligfelt, Ørnes Rådmannens innstilling: 1. Det er fremforhandlet en utbyggingsavtale

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06.

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl.. Fredrikstad 28.06.05 Primærnæringsutvalgets møte 30.06.2005 Saksliste PS 05/27 Sandbek gnr.

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Arkivsaknr: 2016/1117 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørn Olav Jelstad Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 15.11.2016 Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Rådmannens forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 02.03.2015 kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer