Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte."

Transkript

1 Årsmelding 2014

2 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle kornsorter i Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag 7. august 2014, der Silja var innleid som spisskompetanse. Hun har vært prosjektleder for prosjektet Bevaring og bruk av gamle kornarter og -sorter som har som formål å undersøke og øke bruken av gamle typer av korn. Blant de artene og sortene som har inngått i prosjektet er relativt ukjente kornslag som vårspelt, emmer, enkorn, svarthavre, vårrug og landsorter av vårhvete. Norsk Landbruksrådgiving bidrar til utveksling av kompetanse til nytte for medlemmer i hele landet. (Foto: Eva Pauline Hedegart) De fleste bildene i denne årsmeldingen er tatt av medarbeidere i Norsk Landbruksrådgiving. Takk til alle som har bidratt. Redaktør: Jan Ferstad Layout: Kristian Gurvin Trykk: PJ Trykk Styrets beretning Norsk Landbruksrådgivings visjon er: «Kompetanse for framtida». Vi skal inspirere, utvikle, innhente, samordne og formidle kunnskap og ideer i et landsdekkende rådgivingsnett til beste for medlemmene. Vi skal også arbeide for helhetlig rådgiving og gode rammebetingelser. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Organisasjon I løpet av året har det vært mye fokus på organisasjonsprosesser, med to hovedfokus: struktur på rådgivingsvirksomheten og implementering av HMS-rådgivingen. Strukturarbeid i NLR Gjeldende strategiplan har et hovedmål om at Norsk Landbruksrådgiving skal ha en organisasjonsstruktur tilpasset medlemmenes helhetlige rådgivingsbehov. Et delmål her er å redusere antallet rådgivingsenheter for å få en mer enhetlig organisering. Avtalepartene ba i 2013 NLR vurdere om vår struktur er hensiktsmessig for å løse våre oppgaver, og NLR rapporterte i februar 2014 om mandat for, og sammensetning av, et styreoppnevnt strukturutvalg. Det er senere rapportert om arbeidet i strukturutvalget til avtalepartene i møtene forut for jordbruksforhandlingene, og til Landbruksdirektoratet i møter i juni og november. På årsmøtet i 2014 la strukturutvalget fram tre ulike modeller for organisering av rådgivingsvirksomheten framover. Etter en engasjert debatt i årsmøtet fikk styret i mandat å fortsette prosessen med å utrede to modeller fram mot årsmøtet i Styret reoppnevnte et strukturutvalg med representanter fra styreledere, daglig ledere, ansatte, styret i NLR, ordfører i årsmøtet og administrasjonen. Dette utvalget har arbeidet helt fram til årsskiftet, og leverte sin innstilling ved årsskiftet. Implementering av HMS-rådgiving I protokollen fra jordbruksavtalen 2013 ble det bestemt at avsetningen til HMS-tiltak i landbruket skulle videreføres med 14 millioner kroner i 2014, men at midlene skulle overføres til NLR og øremerkes HMS-arbeid i landbruket. I tillegg ble det avsatt 1 million kroner til å dekke kostnader i forbindelse med sammenslåing av Landbrukets HMS-tjeneste (LHMS) og NLR. Per 1. januar 2014 ble det gjennomført en virksomhetsoverdragelse der virksomheten i LHMS ble overtatt av NLR Sentralt. Virksomheten er videreført i en egen avdeling med samme distriktstruktur som LHMS hadde. De ansatte ved hovedkontoret på Kongsberg fikk tilbud om videreføring av sine oppgaver ved kontoret på Ås. Tre av seks valgte å takke nei til dette, og er delvis erstattet gjennom nyansettelser ved kontoret på Ås. I løpet av året har det vært arbeidet i interne prosjektgrupper som har sett på integrering og videreføring av HMS-tilbudet, samt regional organisering. Kompetanseutvikling og kompetansedeling Styret er opptatt av at kunnskapen skal flyte fritt i hele organisasjonen, og at den skal nå ut til alle medlemmer. Kunnskapen skal være tilpasset den enkeltes behov. Det trengs både spesialkunnskap og basiskunnskap innen de ulike fagområdene. Stor faglig kompetanse hos våre rådgivere er avgjørende for å lykkes. Styret har prioritert midler til kompetansebygging og kompetansedeling, særskilt innenfor områder der vi har fått nye midler (rådgiving innenfor grøntproduksjon, økologisk landbruk, landbruksbygg og maskinteknikk). Rådgiverskolen er videreført etter samme lest som tidligere år, og det er prioritert midler til Kollegaveiledning. Kursuka 2014 som ble arrangert på Gardermoen samlet over 300 deltagere, som er ny rekord, og får gode tilbakemeldinger fra deltagere, både internt og eksternt. Økonomi NLR fikk ved jordbruksoppgjøret 2013 økt sitt tilskudd kraftig, fra 52 millioner kroner til 82,5 millioner kroner. I denne store økningen ligger det både økt tilskudd til eksisterende oppgaver og nye oppgaver som skulle løses i 2014 og framover. NLR tolker dette som en tillitserklæring til vårt arbeid, og at avtalepartene ser på oss som en viktig og uavhengig kompetanseutvikler og -formidler. Det er prioritert mer midler til agronomi og til utvikling av rådgivingen på grøntsektoren. Styret har fokusert på at de økte midlene skal prioriteres til aktivitet framfor en flat tildeling. I 2013 ble det gitt et særtilskudd til enhetene i forhold til aktivitet med forsøksvirksomhet og publisering av 2 Styrets beretning Norsk Landbruksrådgiving Årsmelding 2014

3 forsøksresultater i felles database. I 2014 er dette tilskuddet fordoblet gjennom å øke summen til feltforsøk og innføre ekstra tilskudd til markdager. Til byggteknisk planlegging er bevilgningen en videreføring av nedtrappingsplanen, mens maskinteknisk rådgiving har fått økt sin bevilgning. Gjennom Økologisk Veiledningsprosjekt tilbyr vi rådgiving før, under og etter omlegging til økologisk produksjon. Bevilgningen til økologisk rådgiving er en videreføring av utviklingsmidlene som NLR og rådgivingsenhetene tidligere har søkt om prosjektmidler til. Rekruttering, informasjon og kommunikasjon NLR har i likhet med andre organisasjoner i landbruket en utfordring med rekruttering. Det utdannes ikke nok kandidater med den profilen vi etterspør. Vi har derfor i 2014 forsøkt å bidra til en økt rekruttering blant annet gjennom deltagelse på utdanningsmesser. Samtidig er det viktig å ta vare på de personressursene som er i organisasjonen og som har mye erfaring og kompetanse. Sommeren 2014 ble våre IKT-løsninger flyttet over til en ny plattform. Prosessen forut for flyttingen skapte en del uro i organisasjonen på grunn av en konflikt med vår tidligere leverandør. Bakgrunnen for flyttingen var et ønske om å få til nye og bedre kommunikasjonsløsninger, blant annet gjennom utvikling av en intranettløsning. Organisasjonen og vårt arbeid blir lagt merke til av avtalepartene og andre organisasjoner vi samarbeider med. Vi blir i større grad enn tidligere tatt med på ulike møtearenaer og vi blir mer omtalt av andre. I løpet av året har vi styrket staben på informasjonssida, gjennom omdisponering av stillinger som ble vakante ved overtagelsen av LHMS. Satsingen på informasjon har vært vellykket, og det genererer mer arbeid og ønske om videre arbeid. Annet Styret er ansvarlig for at organisasjonen drives forsvarlig, og skal påse at lover og forskrifter overholdes. I samsvar med regnskapslovens 3-3, bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Styret mener at organisasjonen har en sunn økonomi og er godt rustet til å ta tak i de oppgaver som er tillagt organisasjonen. Arbeidsmiljøet i organisasjonen anses som godt. I løpet av året har vi valgt verneombud og etablert et arbeidsmiljøutvalg. Vi er knyttet opp mot en bedriftshelsetjeneste, og det er gjennomført arbeidshelseundersøkelser blant de ansatte. Organisasjonen er fra årsskiftet 2014/15 en IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv). Totalt sykefravær har vært 253 dager som utgjør 2,6 prosent. Kravet til likestilling er ivaretatt. I NLR Sentralt var det i slutten av ansatte, inkludert 49 ansatte i avdeling HMS. Staben besto av 32 kvinner og 37 menn. Virksomheten har ingen aktivitet som kan medføre risiko for det ytre miljøet. 29. januar 2015 For styret i Norsk Landbruksrådgiving Bjørn Mathisen (leder) Erik Belbo Anna Stangeland Hans Kr. Raanaas Oddveig Gikling-Bjørnå Ragnhild Renna Ola Fiskvik Årsmelding 2014 Norsk Landbruksrådgiving Styrets beretning 3

4 Styret i Norsk Landbruksrådgiving har i 2014 bestått av (fra venstre): Anna Stangeland, Erik Belbo (nestleder), Steinar Klev (første varamedlem), Bjørn Mathisen (leder), Ola Fiskvik (ansattvalgt), Ragnhild Renna (ansattvalgt), Oddveig Gikling-Bjørnå og Hans Kristian Raanaas. Styret og styrearbeid Bjørn Mathisen (leder), Borkenes i Troms Erik Belbo (nestleder), Snåsa i Nord-Trøndelag Anna Stangeland, Hå i Rogaland Hans Kristian Raanaas, Frogn i Akershus Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal i Møre og Romsdal Ragnhild Renna (ansattvalgt representant), Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland Ola Fiskvik (ansattvalgt representant), NLR HMS Steinar Klev (1. vara), Inderøy i Nord-Trøndelag Styremøter Styret har avholdt åtte fysiske møter og ett telefonmøte i Viktige saker har vært: Organisasjonsutvikling/Strukturutvalget Implementering av HMS i NLR Økonomi og budsjett Rådgivingsenhetene, støtte til ulike prosesser og tiltak Fagkoordinatorer og fagutvalg, rapportering og planer Styrking av kompetansen i rådgivingsenhetene Årsmøtet 2014 NLR hadde sitt årsmøte på Rica Hotel Gardermoen 24. og 25. mars. I tillegg til ordinære årsmøtesaker som årsberetning, regnskap, budsjett og handlingsplan for neste år, samt valg, var det lagt opp til en bred diskusjon om framtidig organisasjonsstruktur i NLR og rådgivingsenhetene. Representanter fra Strukturutvalget presenterte tre ulike organisasjonsmodeller som eksempler på framtidig organisering. Det var en engasjert debatt både i plenum og i grupper satt sammen på tvers av geografi, fag og enhetsstørrelse. Konklusjonene fra gruppearbeidene ble lagt fram i plenum. I diskusjonen var det flest innlegg som støttet en regional modell, mens noen så for seg at en modell hvor all aktivitet samles under ett organisasjonsnummer. Årsmøtet ga NLR sitt styre sammen med administrasjonen fullmakt til å arbeide videre med forslag til fremtidig organisasjonsstruktur i tråd med debatten i årsmøtet. Rådgivingsenhetene blir høringsinstans, og målet er at ny og framtidig organisasjonsstruktur vedtas på årsmøtet Etter at årsmøtet var hevet var det et seminar om HMS i landbruket der mange av årsmøtedelegatene samt hele HMSavdelingen deltok. 4 Styret og styrearbeid beretning Norsk Landbruksrådgiving Årsmelding 2014

5 Opplæring er en forutsetning for å kunne ta i bruk et felles rådgivingsprodukt. Her er det opplæring på NLR Settepotetsjekk. (Foto: Mette Feten Graneng) Utvikling av felles rådgivingsprodukter NLR Frukt Grupperåd er ett av mange nye felles rådgivingsprodukter som er under utvikling. Her er det markdag i Hordaland med tema frukttrekreft. (Foto: Liv Lyngstad) Norsk Landbruksrådgiving har i 2014 fortsatt arbeidet med utvikling av felles rådgivingsprodukter for bruk av rådgivere i hele landet. Målet er et mer enhetlig rådgivingstilbud i hele landet, kompetansebygging og -deling, bedre og mer enhetlig kvalitet på rådgivingen, samt økte inntjeningsmuligheter for rådgivingsenhetene. Utviklingsarbeidet ble startet i 2013 på oppdrag fra forum for daglig ledere i de 15 største rådgivingsenhetene. Alle i organisasjonen kan bidra til utvikling av nye, felles rådgivingsprodukter. Fagutvalgene, fagkoordinatorer og prosjektledere er sentrale i arbeid. Flere felles rådgivingsprodukter har sitt utgangspunkt i vellykka rådgivingstilbud i enkelte rådgivingsenheter over lang tid. Videreutviklingen av disse baserer seg på tilbakemeldinger og evalueringer. Et godt rådgivingsprodukt skal være dynamisk og tilpasset bondens behov. En rekke rådgivingsprodukter innenfor flere fagområder er under utvikling, utprøving og evaluering. Det er satt noen krav for at et rådgivingsprodukt skal kunne være et felles NLR-rådgivingsprodukt: Rådgivingsproduktet er utviklet av NLR sentralt Rådgivingsproduktet skal bare brukes av rådgivere i NLR Rådgivingsproduktet krever opplæring før bruk Rådgivingsproduktet kan ikke brukes delvis Rådgivingsprodukter som støttes økonomisk fra NLR sentralt skal ha samme pris i hele landet Felles rådgivingsprodukter markedsført i 2014: NLR Økologisk Førsteråd NLR Økologisk Grupperåd NLR Økologisk Rådgivingsavtale NLR Økologisk Økoplan NLR Grønnsaker Rådgivingsavtale NLR Grønnsaker Grupperåd NLR Potet Rådgivingsavtale NLR Potet Grupperåd NLR Settepotetsjekk NLR Frukt Rådgivingsavtale NLR Frukt Grupperåd NLR Bær Rådgivingsavtale NLR Bær Grupperåd NLR Bedre Bunnlinje NLR Miljøplanråd NLR Kornproduksjon NLR Bedre Grovfôr NLR Bedre Grovfôr Pluss NLR HMS Potet NLR HMS KSL NLR HMS Traktor Årsmelding 2014 Norsk Landbruksrådgiving Samarbeid 5

6 Norsk Landbruksrådgiving flyttet 15. februar inn i nye lokaler i tredje etasje i den nye kontorfløyen hos Nofima i Ås, midt på bildet. Hovedkontoret til tidligere Landbrukets HMS-tjeneste flyttet hit fra Kongsberg 1. juni. Ved utgangen av 2014 var det 69 ansatte i NLR Sentralt, inkludert HMS-avdelingen. Disse utgjorde tilsammen 57,3 årsverk, hvorav 41 HMS-rådgivere sto for 31,8 årsverk. 14 har kontor i Nofima-bygget i Osloveien 1 i Ås. De øvrige har kontor hos en rådgivingsenhet, hos Bioforsk eller Personale i NLR Sentralt i 2014 har hjemmekontor. HMS-rådgiverne Jon Mjærum Direktør har kontor hos samarbeidende Kåre Oskar Larsen Avdelingsdirektør fagavdelingen bedriftshelsetjenester omkring i landet. Lars Nesheim Fagkoordinator grovfôr (50 prosent) Einar Strand Fagkoordinator korn (50 prosent) Borghild Glorvigen Fagkoordinator potet Gerd Guren Fagkoordinator grønnsaker Sigrid Mogan Fagkoordinator frukt og bær (50 prosent) Per Olav Skjølberg Fagkoordinator landbruksbygg Gudbrand Teigen Fagkoordinator økonomi (begynte 18. august) Mette Hågensen Avdelingsdirektør HMS-avdelingen Anne Marie Heiberg Fagsjef HMS Jan Elgvang Fagsjef rådgiving HMS Per Joleik Obrestad Distriktsleder HMS Østlandet Charlotte Joys Distriktsleder HMS Sør- og Vestlandet Per Olav Rian Distriktsleder HMS Midt-Norge Halle Arnes Distriktsleder HMS Nord-Norge Hans Huseby Kampanjeleder HMS (50 prosent) Kjersti Berge Prosjektleder Mette Feten Graneng Prosjektleder Aud Ingeborg Stuestøl Prosjektleder Per Ove Lindemark Seniorrådgiver (50 prosent) Tone Budde Erichsen Seniorrådgiver organisasjon Jan Ferstad Informasjonssjef Therese Talmo-Rønn Nettredaktør (begynte 26. mai) Frode Hellsten IKT-rådgiver Synnøve Wangberg Ihlebekk HR- og økonomikonsulent Heidi Johansen Administrasjonsmedarbeider (begynte 12. mai) Madeleine Andreassen Administrasjonsmedarbeider (sluttet ved utgangen av året) I tillegg kommer 41 HMS-rådgivere. Se lhms.no for oversikt over disse. Personale 6 Personale Norsk Landbruksrådgiving Årsmelding 2014

7 Hvordan skal organisasjonen ruste seg for å møte framtida og kunne dekke medlemmenes behov for rådgiving på en best mulig måte? I 2014 gjennomførte NLR en omfattende strukturprosess med mange innspill og gode diskusjoner. Leder av strukturutvalget i NLR, Erik Belbo, legger her fram utvalgets arbeid under åpningen av Kursuka (Foto: Therese Talmo-Rønn) En organisasjon i utvikling Norsk Landbruksrådgiving er en attraktiv rådgivingsorganisasjon som er under utvikling. Det skjer mye rundt oss som gjør at endring er nødvendig om vi skal bli den framtidsorganisasjonen vi ønsker å være. Visjonen til NLR sentralt er «kompetanse for framtida» og kjerneverdiene er «uavhengig, utviklende og nær». Dette er viktige verdier for organisasjonen også i framtida. Medlemmene skal få den beste, uavhengige og mest spesialiserte rådgivingen vi kan framskaffe. Rådgiverne må derfor være en del av et godt faglig og utviklende kompetansemiljø. Dette er viktig for å hevde seg i den økende konkurransen fra andre aktører. Ny teknologi åpner opp for nye arbeidsmetoder som gjør at ikke alle rådgivere må være lokalisert nær et medlem for å oppleves som nær. Mye av rådgivingen kan organiseres og gjennomføres på nye måter. Omfattende strukturprosess Etter årsmøtevedtaket i NLR i 2014 har strukturutvalget i NLR jobbet aktivt og mottatt mange innspill fra rådgivingsenhetene. Det har hatt sju fysiske møter og deltatt på flere organisasjonsinterne møteplasser. Innspillene har kommet gjennom en organisasjonsundersøkelse blant medlemmer, styrene, ansatte og daglig ledere, gjennom innspillseminar, møter under Kursuka 2014, og ikke minst skriftlige innspill underveis. Strukturutvalget er bredt sammensatt og deltakerne har forskjellig erfaring og ståsted i organisasjonen. Det har derfor vært mange gode diskusjoner i det aktive utvalget. Innspillene har fått god plass. Arbeidet i utvalget har for alle vært interessant, arbeidskrevende og gitt stor forståelse for bredden og kompleksiteten i organisasjonen. Strukturutvalgets notat sammen med styrets anbefaling, er sendt på høring i rådgivingsenhetene med oppfordring til at framtidsdiskusjonene skal skje i en prosess der både styrer og ansatte deltar og samarbeider. Vedtak om framtidig organisasjonsstruktur skjer på årsmøtet i NLR mars Organisasjonsprosessen framover Gitt at vedtaket i årsmøtet er i tråd med styrets og strukturutvalgets anbefalinger, vil det måtte skje en del prosesser i rådgivingsenhetene i Flere rådgivingsenheter må slå seg sammen for å danne regionale enheter. Da rådgivingsenhetene er selvstendige økonomiske og juridiske enheter, må de selv gjøre de vedtakene som skal til for å danne regionene. Det er en god vei å gå for å diskutere og finne fram til beste løsning for hver enkelt region. Vedtakene skjer i styrene og i årsmøtene. Underveis i arbeidet, er det viktig med gode prosesser der alle berørte får mulighet til å delta. Det gjelder medlemmer, styrene og ikke minst de ansatte. Arbeidsmiljøloven og hovedavtalene mellom NHO og Naturviterne og NHO og Negotia har egne kapitler om slike omstillinger. Ansatte skal tidlig i prosessen velge tillitsvalgte som deltar i prosessen. I de enhetene som diskuterer sammenslutning, bør alle ansatte diskutere kommunikasjonsplattformer og hvordan de vil la seg representere i prosessen. Det er viktig med god internkommunikasjon. For alle parter er det viktig at resultatet blir regionale enheter med god ledelse og ansatte som utvikles og trives i jobben, samtidig som de samarbeider godt. Da ligger det til rette for at de kan utvikle og tilby et godt faglig og uavhengig rådgivningstilbud tilpasset medlemmenes framtidige behov. Tone Budde Erichsen Seniorrådgiver organisasjon Årsmelding 2014 Norsk Landbruksrådgiving Organisasjonsutvikling 7

8 Rådgivingsenheter Antall medlemmer i rådgivingsenhetene per 1. januar 2014 og antall ansatte i desember 2014 Rådgivingsenheter Antall medlemmer per Antall ansatte per desember 2014 Norsk Landbruksrådgiving SørØst Romerike Landbruksrådgiving Hedmark Landbruksrådgiving Solør-Odal Landbruksrådgiving Trysil-Engerdal Forsøksring Norsk Landbruksrådgiving Nord-Østerdal Frukt- og Bærrådgivingen Mjøsen 60 1 Norsk Landbruksrådgiving Oppland Norsk Landbruksrådgiving Gudbrandsdalen Valdres Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Norsk Landbruksrådgiving Viken Norsk Landbruksrådgiving Agder Norsk Landbruksrådgiving Setesdal Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Norsk Landbruksrådgiving Dalane Norsk Landbruksrådgiving Suldal og Sauda Haugaland landbruksrådgjeving Norsk Fruktrådgiving Hardanger Norsk Landbruksrådgiving Hordaland Norsk Landbruksrådgiving Sogn og Fjordane Økoringen Vest Norsk Landbruksrådgiving Sunnmøre Landbruk Nordvest Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag Oppdal Landbruksrådgivning Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag Norsk Landbruksrådgiving Namdal Helgeland Landbruksrådgivning Norsk Landbruksrådgiving Helgeland Norsk Landbruksrådgiving Salten Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland Norsk Landbruksrådgiving Lofoten Troms Landbruksrådgiving 82 1 Landbruk Nord Finnmark Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving Finnmark Norsk Landbruksrådgiving Veksthus Norsk Juletre SUM Norsk Landbruksrådgiving HMS Ca Organisasjonsutvikling Norsk Landbruksrådgiving Årsmelding 2014

9 Feltforsøk er en viktig del av virksomheten i mange rådgivingsenheter. Årlig utføres til sammen nesten 800 feltforsøk omkring i landet. Feltgodtgjørelse utgjorde 7,7 mill. kroner av rådgivingsenhetenes samlede inntekter i På bildet settes et forsøksfelt med mandelpoteter i Oppdal, Sør-Trøndelag. (Foto: Anne Karin Botnan) Inntekter og utgifter i rådgivingsenhetene i 2013 I jordbruksavtalen settes det av midler til Norsk Landbruksrådgiving. Jordbruksavtalemidlene forvaltes av Landbruksdirektoratet (tidligere SLF). Tildelingsbrevet fra Landbruksdirektoratet setter vilkår for bruken av midlene og hvordan det skal rapporteres. NLR rapporterer på hvordan tilskuddet er fordelt på de enkelte rådgivingsenhetene. I tillegg skal det rapporteres på antall rådgivingsenheter, antall medlemmer per rådgivingsenhet, samt rådgivingsenhetenes inntekter og utgifter. Vi er også bedt om å skille på inntekter fra medlemskontingent og utførte tjenester. På tidspunktet når denne meldingen skrives er ikke rådgivingsenhetenes regnskap for 2014 ferdig og revisorgodkjent. Rådgivingsenhetene har frist for rapportering til NLR 15. april, og vi skal rapportere til Landbruksdirektoratet 1. juni. Materialet som her presenteres, er derfor fra året Tabellen viser et utdrag av rapporten til Landbruksdirektoratet for 2013, summert over alle enhetene i hele landet. Både inntekter og utgifter har økt med ca. to prosent fra 2012 til Det totale overskuddet er på vel tre millioner, som er en liten økning fra De største inntektspostene er medlemskontingent, prosjektmidler og andre inntekter (kurs, oppdrag fra eksterne). Personalkostnadene er den klart største utgiftsposten, og står for nær 2/3 av kostnadene. På tross av et tilskudd fra jordbruksavtalemidlene øremerket til bygningsrådgiving på 5,3 millioner kroner, går rådgivingsenhetene samlet over en halv million kroner i underskudd på bygningsrådgiving. Rådgivingsenhetenes inntekter i 2013 Tusen kroner prosent (tall i tusen kroner) Tilskudd fra jordbruksavtalen Bygningsrådgiving, inntekter Kommunale tilskudd Medlemskontingent Salg av varer og tjenester Prosjektmidler Feltgodtgjørelse Andre tilskudd, kurs m.m Sum Rådgivingsenhetenes utgifter i 2013 Tusen kroner prosent (tall i tusen kroner) Personalkostnader Bygningsrådgiving, alle kostnader Reisekostnader Andre driftskostnader Sum Årsmelding 2014 Norsk Landbruksrådgiving Økonomi 9

10 Nøkkeltall regnskap 2014 Norsk Landbruksrådgiving ( Gamle NLR ) Resultatregnskap 2014 Tall i hele tusen Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Inntekter Tilskudd over jordbruksavtalen Kontingenter Andre inntekter Sum inntekter Kostnader Tilskudd rådgivingsenhetene HMS-rådgiving Felles kompetansemidler Organisasjonsutvikling Styret Årsmøtet Personalkostnader Rådgivingsområder Felleskostnader rådgivingsenhetene Varekostnader Reiser sekretariatet Informasjon og markedsføring Kontorhold Andre kostnader Sum kostnader Driftsresultat Netto finansinntekter Årsresultat Økonomi Norsk Landbruksrådgiving Årsmelding 2014

11 Nøkkeltall regnskap 2014 Norsk Landbruksrådgiving HMS Resultatregnskap 2014 Tall i hele tusen Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Inntekter Tilskudd Kontingent Andre driftsinntekter Sum inntekter Kostnader Personalkostnader Lokaler Utstyr og maskiner Innkjøpte tjenester, regnskap, revisjon Kjøp av tjenester BHT Kontorutgifter Reisekostnader Andre kostnader Sum kostnader Driftsresultat Netto finansinntekter Årsresultat Årsmelding 2014 Norsk Landbruksrådgiving Økonomi 11

12 Nøkkeltall regnskap 2014 Norsk Landbruksrådgiving samlet Balanse 31. desember 2014 Tall i hele tusen Eiendeler Anleggsmidler: Inventar og utstyr Omløpsmidler: Varebeholdning Fordringer Fordringer på rådgivingsenhetene Prosjektmidler til gode Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital: Egenkapital pr Årets resultat Gjeld: Avsetning for forpliktelser Avsatte prosjektmidler Forsøksteknisk utstyr Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Gjeld til rådgivingsenhetene Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Økonomi Norsk Landbruksrådgiving Årsmelding 2014

13 NLR driver profilering og markedsføring blant annet gjennom deltakelse på en rekke utstillinger, messer og andre arrangementer omkring i landet. I regi av prosjektet Velg Landbruk deltok vi i 2014 på stands på utdanningsmessene på Lillestrøm, i Bergen og Stavanger. Her er Karianne Kullerud og Anders Gjerlaug fra NLR SørØst på jobb på Lillestrøm, der standen vant prisen som den beste av alle på messa. Nye kommunikasjonsløsninger Norsk Landbruksrådgiving arbeider for å utvikle nye løsninger og legge til rette for mer effektiv kommunikasjon internt og eksternt. I 2014 ble det gjennomført flere større endringer innen IKT i NLR. Hele serverløsningen ble oppgradert, hos ny forhandler, Telecomputing, og ny versjon av MS Office er innført. Vi har alle fått tilbud om opplæring via såkalt nanolæring på e-post. Bruk av Lync vokser; stadig flere oppdager at Lync-møter er et effektivt og rimelig alternativ til tradisjonelle telefonmøter. Vi inngikk høsten 2014 avtale med Produsentregisteret. Alle rådgivingsenheter er oppfordret til å sende inn sine medlemslister, slik at disse kan vaskes mot Produsentregisterets data. Dette gir blant annet grunnlag for samordning med HMS-medlemskap, og å kunne ta i bruk Produsentregisterets tjeneste for brukernavn og passord på nettsider forbeholdt medlemmer, på samme måte som andre organisasjoner i landbruket. Mot slutten av 2014 ble vårt nye intranett, inlr.no, tilgjengelig. Det er basert på Microsoft SharePoint og ligger i Microsofts nettsky. Målet er bl.a. å gjøre det lettere for alle å finne og dele informasjon og kompetanse. Vi har store forventninger til denne løsningen som åpner for målrettet informasjonsstrøm avhengig av leserens interesser - og kanskje noe færre e-poster. Mange kanaler Publisering, support og utvikling av nettsidene var en viktig oppgave også i Nettredaktør Tor Homme sluttet 31. januar, og Therese Talmo-Rønn ble ansatt som ny nettredaktør. Arbeidet med å utvikle en ny løsning for våre nettsider stoppet våren Det ble valgt å gå videre med oppgradering og videreutvikling av eksisterende nettløsning hos en ny leverandør. Nettsida til Fagforum Korn, kornforum.no, fikk en makeover høsten 2014, og det ble arbeidet med å utvikle ei ny, felles nettside for integrert plantevern, IPV. NLRs interne nyhetsbrev, Rådgivernytt, ble våren 2014 slått sammen med LHMS interne nyhetsbrev, Nytt fra HK, og videreført under navnet Vi i NLR. Dette sendes annenhver uke til alle ansatte i organisasjonen, samt tillitsvalgte som ønsker det. Nyhetsbrevet til HMS-medlemmer, Nytt fra NLR HMS, sendes ut månedlig. Et nytt verktøy, Emarketeer, er tatt i bruk for produksjon og utsending av nyhetsbrev per e-post. Organisasjonsspalten i Bondebladet gir muligheter for å kommunisere på en effektiv måte med medlemmer, ansatte, tillitsvalgte og alle andre i landbruket. Veksttorget i Nationen profilerer NLR, rådgivingsenhetene og rådgiverne på en god måte. Rådgivere i hele landet bidrar med rapporter som står på trykk i papirutgaven hver uke i vekstsesongen. Fagkoordinatorene og mange rådgivere er kilder og skribenter i flere landsdekkende og regionale fagblader. Nettsidene våre er viktige kilder til saker på andres nettsider. Profilering og stands NLR tilbyr materiell for profilering på messer, møter, utstillinger etc. Til Agrisjå ble det produsert HMS-relaterte giveaways som vernebriller og øreplugger. NLR sentralt og/eller rådgivingsenhetene organiserte og betjente stands på blant annet Mat og Landbruk på Gardermoen, Lam 2014 i Tønsberg, Agrisjå 2014 i Stjørdal, Blæstaddagen ved Hamar, Dyrsku n i Seljord, Grønn Møteplass på Gjennestad, Gartnerkongressen på Sola og Bedre Landbruk på Lillestrøm. I regi av prosjektet Velg Landbruk deltok vi på stands på utdanningsmesser på Lillestrøm, i Bergen og Stavanger. Nytt markedsutvalg NLR opprettet i november 2014 et markedsutvalg som består av: Kjetil Gran Bergsholm, daglig leder i NLR Viken (leder) Åse Leirgulen, daglig leder i NLR Sogn og Fjordane Halle Arnes, distriktsleder i NLR HMS, Nord Norge Kari-Anne Aanerud, rådgiver i NLR HMS Mette Feten Graneng, prosjektleder i NLR Jan Ferstad, informasjonssjef i NLR (sekretær) Markedsutvalget skal lage en aktivitetsplan for 2015, som omfatter blant annet messedeltakelse, pressearbeid, markedsføringsmateriell og bruk av egne kanaler for markedsføring av det samlede tilbudet fra NLR. Årsmelding 2014 Norsk Landbruksrådgiving Kommunikasjon 13

14 Faglig utvikling Norsk Landbruksrådgiving har som mål å være den foretrukne rådgivingsorganisasjonen i landbruket. For å nå dette målet er vi helt avhengig av å ha høyt kompetente rådgivere som bøndene har tillit til. Rådgivingsenhetene skal ha rådgivere med god kompetanse på mange ulike områder, og med god kjennskap til det totale rådgivingsnettverket. Bak rådgiverne i førstelinjen skal det være et nett av spesialister med spisskompetanse på de ulike felt. Alle rådgivingsenheter skal ha tilgang til spisskompetansen i systemet ved behov. Viktige tiltak for å utvikle spisskompetanse i organisasjonen er arbeidet som gjøres av fagkoordinatorer og i fagutvalg. Fagkoordinatorer Sju nasjonale fagkoordinatorer innen de viktigste rådgivingsområdene bidrar til kompetansebygging og at kompetansen deles mellom enhetene. Koordinatorstillingene utgjorde ved utgangen av 2014 til sammen 5,25 årsverk. Tre av de sju var koordinatorer på heltid, mens resten hadde en kombinasjon med andre oppgaver enten i en rådgivingsenhet eller hos Bioforsk. Fagkoordinator på økonomi kom på plass fra medio august. Netto utgift samlet for alle var i 2014 på 3,8 millioner kroner. Fagområde Fagkoordinator Stillingsprosent Grovfôr Lars Nesheim 50 prosent NLR 50 prosent Bioforsk Korn, frø og oljevekster Einar Strand Viktige oppgaver for fagkoordinatorene er: Bygge faglige nettverk internt og eksternt Initiere forsknings- og utviklingsprosjekter Koordinere forsøksvirksomheten Publisere ny kunnskap Utvikle rådgivingsverktøy Arrangementer Fagkoordinatorene har i løpet av 2014 planlagt og gjennomført 60 egne arrangementer, slik som fagturer, fagkurs, markdager og kontaktmøter. De har i tillegg deltatt på mer enn 50 prosent NLR 50 prosent Bioforsk Potet Borghild Glorvigen 75 prosent NLR 25 prosent Fagforum Potet Grønnsaker Gerd Guren 100 prosent NLR Frukt og bær Sigrid Mogan 50 prosent NLR 50 prosent NLR Viken Landbruksbygg Per Olav Skjølberg 100 prosent NLR Økonomi Gudbrand Teigen 100 prosent NLR (fra 18. august) Maskinteknikk Avdelingsdirektør Kåre Oskar Larsen fungerte som fagkoordinator i 2014 Fagavdelingen i NLR sentralt bidrar til kompetansebygging og -deling i organisasjonen. I samarbeid med fagutvalgene arrangerer de kurs, studieturer, markdager og fagsamlinger for rådgiverne. Her er fagkoordinator korn Einar Strand (i midten) sammen med Silja Valand i NLR Østafjells og Bjørn Inge Rostad i NLR SørØst, under sommerens fagsamling for kornrådgivere på Øsaker i Østfold. 60 arrangementer arrangert av rådgivingsenheter eller NLR sentralt, og vel 90 arrangementer arrangert av samarbeidspartnere. Slike samlinger har både en viktig faglig funksjon og bidrar i stor grad til nettverksbygging. Nyhetsbrev Fagkoordinatorene sendte i 2014 ut ca. 160 nyhetsbrev via e-post. Vel 40 av disse er sendt ut til hele rådgiverkorpset. Dette omfatter nyhetsbrev på fagområdene grovfôr, korn, potet, maskinteknikk og økonomi. For bygningsteknikk, grønnsaker, frukt og bær har de fleste nyhetsbrevene gått til en mindre gruppe rådgivere, det vil si de som jobber med disse fagområdene, mens noen få har gått til alle rådgiverne. Nyhetsbrevene inneholder typisk en kort beskrivelse av sakene (oftest 6-10 saker hver gang) med lenker til nyhetssaker eller fagartikler 14 Faglig utvikling Norsk Landbruksrådgiving Årsmelding 2014

15 på nettsidene. Nyhetsbrevene er en viktig kilde til faglig oppdatering av hele rådgiverapparatet. Fagutvalg For å utnytte erfaring og kompetanse i rådgivingsenhetene til fellesskapets beste, har styret i NLR oppnevnt 12 fagutvalg. Et fagutvalg består normalt av tre rådgivere samt fagkoordinator eller sekretariatskontakt. Fagutvalgene holder oversikt over faglig utvikling på sitt fagområde, bidrar til kompetanseutvikling og fremmer samarbeid mellom rådgivingsenhetene. Fagutvalgene foreslår og arrangerer kompetansetiltak på Kursuka og i vekstsesongen. Utvalget skal også bistå styret med råd og uttalelser i aktuelle saker. I tillegg har det vært arbeidet i forhold til arktisk landbruk, og en gruppe har arbeidet spesielt rettet mot produksjon av fôr til hest. Medlemmene i fagutvalgene får godtgjort noe arbeidstid for å delta, samt at de får dekket kostnader ved å delta i arrangementer som fagutvalgene arrangerer. Total kostnad ved de 12 fagutvalgene i 2014 var vel kroner. Mot slutten av 2014 ble det oppnevnt et nytt fagutvalg for HMS. Det har en annen sammensetning enn de andre fagutvalgene og består av direktør, to avdelingsdirektører, to fagsjefer og fire distriktsledere (se nedenfor). I 2014 har fagutvalgene bestått av: Fagutvalg for grovfôr Stein Jørgensen, Hedmark Landbruksrådgiving (leder) Knut Alsaker, Helgeland Landbruksrådgivning Lise Austrheim, NLR Hordaland Sekretariatskontakt: Fagkoordinator Lars Nesheim Fagutvalg for korn, oljevekster og såfrø Stine Marie Vandsemb, Romerike Landbruksrådgiving (leder) Jan-Eivind Kvam-Andersen, NLR Sør-Trøndelag Ingvild Evju, NLR Viken Sekretariatskontakt: Fagkoordinator Einar Strand Fagutvalg for poteter Siri Abrahamsen, NLR Viken (leder) Sigbjørn Leidal, NLR Agder Jon Olav Forbord, NLR Nord-Trøndelag Sekretariatskontakt: Fagkoordinator Borghild Glorvigen Fagutvalg for grønnsaker Lars-Arne Høgetveit, NLR Viken Kari Aarekol, NLR Rogaland Gunn Randi Fossland, Landbruk Nordvest Sekretariatskontakt: Fagkoordinator Gerd Guren Fagutvalg for frukt og bær Jan Ove Nes, Norsk Fruktrådgiving Hardanger (leder) Rune Vereide, NLR Sogn og Fjordane Jan Karstein Henriksen, NLR Agder Sekretariatskontakt: Fagkoordinator Sigrid Mogan Fagutvalg for veksthusproduksjoner Marianne Strøm, NLR Viken (leder) Liv Knudtzon, NLR Veksthus Sekretariatskontakt: Jon Mjærum Fagutvalg for økologisk landbruk Anders Eggen, NLR Sør-Trøndelag (leder) Silja Valand, NLR Østafjells Inger Birkeland Slågedal, NLR Agder Sekretariatskontakt: Kjersti Berge Fagutvalg for økonomi Erik Hørluck Berg, NLR Østafjells (leder) Lars Kjuus, Romerike Landbruksrådgiving Håvard Hanger, NLR Sør-Trøndelag Sekretariatskontakt: Gudbrand Teigen (fra 18. august) Fagutvalg for byggteknisk planlegging Hans Emil Dale, NLR Sogn og Fjordane (leder) Hallgeir Gravelsæter, NLR Rogaland Roger Østvik, Landbruk Nord Sekretariatskontakt: Fagkoordinator Per Olav Skjølberg Fagutvalg for maskinteknikk Kjell Børresen, Hedmark Landbruksrådgiving (leder) Atle Haugsnes, NLR Sør-Trøndelag Sverre Heggset, Landbruk Nordvest Gjermund Ruud Skjeseth, Hedmark Landbruksrådgiving Sekretariatskontakt: Kåre Oskar Larsen Fagutvalg for hydroteknikk Are Johansen, NLR Lofoten (leder) Eivind Bergseth, NLR Gudbrandsdalen Heidi Hasselvold, NLR Namdal Sekretariatskontakt: Kåre Oskar Larsen Fagutvalg for kulturlandskap Inga Holt, NLR SørØst (leder) Ane Harestad, NLR Rogaland Maud Grøtta, Landbruk Nordvest Sekretariatskontakt: Mette Feten Graneng Fagutvalg for HMS Jon Mjærum, Direktør Kåre Oskar Larsen, Avdelingsdirektør fagavdelingen Mette Hågensen, Avdelingsdirektør HMS-avdelingen Anne Marie Heiberg, Fagsjef HMS Jan Elgvang, Fagsjef rådgiving HMS Per Joleik Obrestad, Distriktsleder HMS Østlandet Charlotte Joys, Distriktsleder HMS Sør- og Vestlandet Per Olav Rian, Distriktsleder HMS Midt-Norge Halle Arnes, Distriktsleder HMS Nord-Norge Årsmelding 2014 Norsk Landbruksrådgiving Faglig utvikling 15

16 Kursuka 2014 Kursuka er den årlige møteplassen for alle i Norsk Landbruksrådgiving. Kursuka 2014 samlet nær 370 deltakere til kunnskapsbygging innenfor alle våre fagområder på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Her var det fagkurs, fellesmøter med rådgivere fra Felleskjøpet, Tine og Nortura, fellessamling og mye sosialt samvær. Vi har et mål om at alle i hele organisasjonen skal treffes i løpet av disse dagene. Det er fortsatt et stykke igjen til dette målet, men vi synes det er gledelig at oppslutningen øker for hvert eneste år. Totalt var det registrert 369 deltakere på Kursuka Det er flere enn noen gang. Strukturdebatten preget NLR i 2014, og derfor ble det valgt å ha en innledende fellessesjon der strukturutvalget orienterte om sitt arbeid og videre prosess. Ni parallelle fagkurs Fagkursene som gikk fra lunsj mandag og fram til kl. 15 tirsdag, var planlagt og arrangert av fagutvalgene og fagkoordinatorene. For første gang var HMS med som egen fagsesjon. Det var ni parallelle fagkurs på grovfôr, korn, potet, grønnsaker, frukt og bær, bygningsteknikk, økonomi og HMS, samt en samling for styreledere, daglig ledere og administrasjonsmedarbeidere. og plantevern med innledere fra Sverige og Danmark, i tillegg til Yara, Bioforsk og interne medarbeidere. Det var gjennomgang av en rekke prosjekter finansiert via NLR grøntsatsing i Grønnsaker og potet hadde felles erfaringsutveksling om rådgivingsavtaler og grupperåd ved Solveig Horst Pedersen fra Danmark. Økonomi viet programmet til blant annet praktisk driftsledelse, NLR Plan A, NLR Bedre Bunnlinje og eierskifte i landbruket. HMS hadde gjennomgang fra Matmerk om KSL-standard for HMS, og hadde ellers fokus på salg av tjenester. Til samlingen for daglig ledere var også administrasjonsmedarbeidere invitert. Hovedfokus var strukturprosessen, men også endringsledelse, skatt og pensjon ble belyst. Som vanlig var det god deltagelse, stort engasjement og gode tilbakemeldinger på fagkursene. Fellessamling Under fellessamlingen orienterte John Magnar Haugen fra Landbruksdirektoratet om avvikling av miljøplan, og Hanne Irene Eldby fra AgriAnalyse presenterte resultater fra organisasjonsundersøkelsen i NLR. Klaus Sonstad fulgte opp med et flott inspirasjonsforedrag der mennesker i endringssituasjonen var et gjennomgående tema, samtidig som humorinnslagene kom tett. Nils Vagstad fra Bioforsk holdt et meget engasjert og interessant foredrag om Bioforsks arbeid med omorganisering og sammenslåing med andre i nær framtid. Han så også framover og synliggjorde utfordringer som vil komme både for Bioforsk og NLR. Det var satt av tid til presentasjon av noen fagområder i NLR: maskinteknikk, juletre, veksthus og økonomi. Fellessamlingen ble avsluttet med interessante innlegg fra Brita Skallerud, Norges Bondelag, og Katrine Røed Meberg, Norsk Gartnerforbund, der de presenterte sine forventninger til NLR. Tradisjonsrik festmiddag Tradisjon tro var det festmiddag andre kveld under Kursuka. Hedmark Landbruksrådgiving hadde ansvar for rammen rundt middagen. Kjell Børresen loset på en utmerket måte deltakerne gjennom et nydelig måltid med innslag blant annet fra nytilsatte rådgivere og Karoline Amb som framførte Prøysen til stor glede for forsamlingen. Seks rådgivere med mer enn 25 års fartstid i «forsøksvæsenet» ble slått til riddere av Det gylne grev. Kursuka 2014 ble avsluttet med etterkurs i bruk av foto, kart og GPS i rådgiving og planlegging innenfor miljøplanarbeid, kulturlandskap og hydroteknikk, arrangert av fagutvalg for kulturlandskap. Her var det mye interessant nytt, stor deltagelse og gode tilbakemeldinger. Formålet med disse fagkursene er faglig oppdatering. Bygningsteknikk hadde deler av programmet sammen med rådgivere fra Felleskjøpet, Tine og Nortura, og hadde i tillegg med innledere fra firmaer i byggebransjen. Det var også programposter der HMS og økonomirådgivere deltok for å utveksle kompetanse på tvers. Grovfôr behandlet tema rundt dyrking for å fremme ønsket fôrkvalitet. De hadde også en fellessesjon med korn om kalking. Kornkurset fokuserte på utvikling innen presisjonsjordbruket og næringstilgang, samt plantevern og økonomi ved bygging av korntørke. Potet, grønnsaker, frukt og bær hadde foredrag med temaer innen gjødsling Tradisjonen tro ble det slått nye riddere av Det gylne grev under festmiddagen på Kursuka Det var (fra venstre): Arne Vagle, NLR Rogaland, Ivar Bakken, Landbruk Nordvest, Inger B. Slågedal, NLR Agder, Annlaug Fludal, Haugaland Landbruksrådgjeving, Jan Karstein Henriksen, NLR Agder, og Jakob Jørgen Saaghus, NLR Setesdal. 16 Kursuka Norsk Landbruksrådgiving Årsmelding 2014

17 Kurs og kompetansebygging Ei av dei viktigaste oppgåvene i Norsk Landbruksrådgiving er å bidra til å auke kompetanse hos rådgivarane i heile landet. Fleire tiltak har vorte gjennomført siste året for å styrka kompetansen i organisasjonen. Oppslutninga om dei ulike tiltaka har vore god. Dette syner at organisasjonen har mange bevisste medarbeidarar som set kompetansebygging i høgsetet. Rådgiverskolen/NLR-skolen Tredje kull i Rådgiverskolen vart avslutta i 2014, og fjerde kull starta opp. Med nytt kull vart det òg ei namnendring frå Rådgiverskolen til NLR-skolen. I det nye kullet har nytilsette HMS-rådgivarar blitt invitert på lik linje med andre nytilsette i NLR. Vi håpar dette vil bidra til god integrering og forståing av HMS-faget på tvers av andre fagområder. I 2014 deltok 17 elevar i Rådgiverskolen. Evalueringar frå deltakarane viser at dei stort sett er svært nøgde med opplegget. Dei set ekstra stor pris på nettverket dei får etablert med nytilsette frå andre einingar. Målet med Rådgiverskolen er å sikre god kvalitet på rådgivinga i heile landet. For å få til det er det viktig at den enkelte rådgivar får det beste ut av seg sjølv. Kartlegging av eigenskapane til rådgivaren er eit viktig ledd i arbeidet. Eit anna mål for Rådgiverskolen er å bygge ein felles organisasjonskultur slik at det skal bli lettare å integrere felles rutinar, tenester og rådgivingstilbod. Dei fleste rådgivarar har god kontroll på faget. Mange er nyutdanna og tilfører organisasjonen ny fagkompetanse. Men rådgivaren finn fort ut at det er mange andre ferdigheiter enn fagkunnskap som skal til for å vera god rådgivar. Læring om rådgivingsmetodar, coaching, sal og marknadsføring er difor viktig i tillegg til å bli betre kjend med organisasjonen. Kollegaveiledning Det har vorte gjennomført ein ny runde med Kollegaveiledning som vart avslutta i Seks kollegapar, som besto av ein rådgivar og ein mentor eller av to likeverdige rådgivarar, hadde oppstartssamling med teorigjennomgang før deltakarane var saman ute i praksis i ulike rådgivingssituasjonar. Kollegaveiledninga vart avslutta med ei felles samling for erfaringsutveksling. Kollegaveiledning med likeverdige rådgivarar var nytt dette året og fekk gode tilbakemeldingar frå deltakarane. Det er svært lærerikt å sjå korleis andre rådgivarar innan same faget jobbar. I opplegget med rådgivar-mentor har rådgivaren vore forholdsvis nyutdanna, medan mentor har vore ein rådgivar innan same fagområde, men med lang fartstid. Sjølv om det er den nye rådgivaren sitt behov, ønskjer og utviklingsmål som står i fokus, viser det seg at mentor også har hatt godt utbytte av ordninga både fagleg og personleg. Målet er at Kollegaveiledning skal bidra til fleire motiverte og kompetente landbruksrådgivarar. Fagleg kompetansebygging i regi av fagkoordinatorane og fagutval Fagkoordinatorane tilbyr kompetansebygging til rådgivarane innan sine fagområder i form av møter, kurs og fagturar gjennom året. Det har òg vorte tilbydt kurs og fagsamlingar innan økonomi, økologisk produksjon, hydroteknikk og kulturlandskap. I dette arbeidet har fagutvala stått sentralt. Kjersti Berge og Mette Feten Graneng Prosjektleiarar Teamroller er tema i Rådgiverskolen. I mange tilfelle gir samhandling raskare problemløysing enn når ein arbeider kvar for seg. (Foto: Mette Feten Graneng) Årsmelding 2014 Norsk Landbruksrådgiving Kompetansebygging 17

18 Hjelp med tilrettelegging av arbeidsplasser i landbruket Når bonden av helsemessige årsaker har problemer med å utføre jobben på gården kan det søkes om støtte til hjelpemidler og tilrettelegging av det fysiske arbeidsmiljøet hos NAV Hjelpemiddelsentral (Folketrygdlovens 10.5 og 10.7). Norsk Landbruksrådgiving HMS (NLR HMS) tilbyr assistanse i denne søknadsprosessen med NAV. Ved hjelp av sin faglige kompetanse utarbeider HMS-rådgiver en landbruksfaglig dokumentasjon i samråd med bonden selv og i samarbeid med teamet i bedriftshelsetjenesten. Etter en gjennomgang av arbeidsplassen på gården, blir det i dokumentasjonen beskrevet bondens arbeidssituasjon og hvilke arbeidsoppgaver som bonden har problemer med å utføre som følge av varig nedsatt funksjonsevne. En viktig oppgave er å beskrive hva som er de mest hensiktsmessige tiltak i form av fysiske hjelpemidler som man kan benytte seg av for å få til anbefalt avlastning og som er nødvendige for at bonden skal kunne fortsette i arbeidet. Det legges også stor vekt på å beskrive de tiltak som bonden allerede har gjort for å forbedre sin egen arbeidshverdag. HMS-rådgiver gir også informasjon om nødvendig dokumentasjon som bonden må fremskaffe og legge ved søknaden. Det er gjennom årene blitt overført betydelige beløp fra NAV for å gjøre det mulig for bønder med manglende funksjonsevne, skade eller annen kronisk sykdom å kunne fortsette i sitt yrke. I 2014 assisterte NLR HMS i 50 saker, hvorav det fremdeles er fem saker som ikke er ferdigbehandlet og det er så langt er gitt tilsagn i 12 saker. Sekretariat for Landbrukets Brannvernkomité (LBK) Landbrukets Brannvernkomité (LBK) har som formål å arbeide for å forebygge tap av liv og materielle verdier i landbruksbranner gjennom formidling av kunnskap. NLR HMS har sekretariatsfunksjonen for LBK. Regnskap, styrepapirer, brannstatistikk, arrangementer og utarbeidelse av årsmøtepapirer er oppgaver som ligger hos sekretariatet. LBK har 19 medlemsorganisasjoner. NLR HMS bistår bønder som har varig nedsatt funksjonsevne med å dokumentere behov og søke NAV om støtte til tilrettelegging av arbeidsplass for å kunne fortsette i arbeidet. (Foto: Kari-Anne Aanerud) 18 HMS Norsk Landbruksrådgiving Årsmelding 2014

19 Sikkerhetsdager for videregående skoler I 2014 gjennomførte NLR HMS 25 sikkerhetsdager på videregående skoler med brannforebygging som tema. Tilbudet er til naturbruksskoler. En skoledag er avsatt til fire timer teori i tiltak mot brann i landbruk og gartnerier, samt to timer med praktiske øvelser. Kostnadene dekkes av Landbrukets Brannvernkomite. Faggrupper i Matmerk Fagsjef i NLR HMS Jan Elgvang deltar i Faggruppe Inn På Tunet i Matmerk. Hovedsaker i 2014 var revisjon av KSLstandard nr. 11 Inn På Tunet, samt etablering av en kommunikasjonsplan for tjenestetilbudet. Det arbeides også med nasjonale standarder for ulike tjenestetilbud. Fagsjef i NLR HMS Anne Marie Heiberg deltar i Faggruppe HMS i Matmerk. Nytt kurs for Inn På Tunet-tilbydere Et kurs for tilbydere: «Inn På Tunet Kvalitet og trygghet» har oppstått i ny drakt. Med endret innhold og sterkere tilknytning til FMLA og Matmerk er målet at flere tilbydere/kursdeltakere kommer raskere til godkjenning. Endret internopplæring I 2014 ble all grunnopplæring for HMS-rådgivere gjennomført lokalt. I én til én fikk nye HMS-rådgivere sin fagopplæring hjemme i sitt eget nærområde. Tidligere gikk denne opplæringen sentralt i grupper. Ordningen er under evaluering og ny opplæringsplan vil bli utarbeidet. Autorisasjonskurs for plantevernmidler NLR HMS har deltatt i utvikling av et nytt nettbasert kurs for fornying av autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmidler. Oppdrag for Norsk Gartnerforbund NLR HMS har på oppdrag fra Norsk Gartnerforbund gjennomført en studie om brannrisiko i veksthus. 48 produsenter er enten besøkt eller intervjuet per telefon. Undersøkelsens hovedmål var å avdekke mulige systematiske feil på elektriske komponenter i veksthus som kan utvikle seg til brann. HMS for fiskerinæringen Et forprosjekt for å kartlegge behovet for å etablere en bedriftshelsetjeneste for fiskerinæringen i Norge og Finland ble gjennomført i Prosjektet var et samarbeid mellom Norge og Finland i området Nordland- Botnia-regionen, og ble finansiert med Botnia-Atlantica-midler. Det ble innhentet informasjon om ulykkesstatistikk og gjort litteratursøk angående HMS-situasjonen i fiskerinæringen. Det ble gjennomført intervju med fiskeriorganisasjoner, fiskere og bedriftshelsetjenester i Norge og Finland. På nettsiden finnes mer informasjon om prosjektet. Internasjonalt samarbeid NLR HMS har et internasjonalt samarbeidsnett som gir et verdifullt faglig nettverk. Nordic Meeting on Agricultural Occupational Health and Safety (NMAOHS) er en HMSfagkonferanse som arrangeres hvert annet år. Konferansen ble i 2014 arrangert i Porvoo Finland og hadde deltakere fra de nordiske land, samt Irland, USA, Tyskland og Korea. NLR HMS er også representert i AgriSafe Networks styre og deltok på International Society for Agricultural Safety and Health-konferansen med foredrag. Fagsjef i NLR HMS Anne Marie Heiberg (nummer fem fra høyre) er med i AgriSafe Networks styre og deltok med foredrag på International Society for Agricultural Safety and Health-konferansen i USA sommeren Årsmelding 2014 Norsk Landbruksrådgiving HMS 19

20 Kampanjen Trygghet og helse i landbruket, Kampanjen ble åpnet 6. juni 2012 og avsluttet 4. september Vi har hatt ca. 550 arrangementer rundt om i hele landet. De ansatte i LHMS/ NLR HMS har hatt en sentral rolle i mange av disse markdagene og møtene, hvor HMS har vært et sentralt tema. Åpningsarrangementet på Eidsvoll samlet styrelederne i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag og Tine, samt og daværende politisk rådgiver i Landbruks- og matdepartementet. Vi fikk med oss klare beskjeder om at vårt arbeid var viktig. Kampanjen utviklet seg etter hvert til å fokusere på åtte sentrale temaer: Trygg bruk av traktor Sikrere håndtering av store dyr Brann og brannsikring Reduksjon av støveksponering i arbeidsmiljøet Reduksjon av fallfarer Sikkerhet i skogen Psykisk helse Kjemikaliesikkerhet Gjennom disse to årene har vi samarbeidet med mange aktører i norsk landbruk, med felles arrangementer og mange nye kontakter. Det har ført til at helse, miljø og sikkerhet har fått et sterkere fokus generelt i norsk landbruk. Fusjonen mellom LHMS og NLR har gitt oss nye arenaer og kollegaer som framover blir våre støttespillere i videre arbeid med HMS i landbruket. Avslutningsarrangement Avslutningsarrangementet for kampanjen 4. september var en HMS-fagdag hos Randi og Ole Kristian Skallerud på Smedstad gård i Gjerdrum. Den samlet alle topplederne i landbruket, landbruksog matminister Sylvi Listhaug, styrelederne i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag, alle samvirkeorganisasjonene og andre varemottakere, samt en rekke andre sentrale personer. Programmet omfattet blant annet demonstrasjoner og orienteringer om farlige arbeidssituasjoner og hvordan ulykker og helseskader kan forebygges. Avslutningsarrangementet var lagt opp til å være et opptrappingsarrangement for enda sterkere satsing på HMS i landbruket. Det ble lagt et løp for hvordan et samlet landbruk skal fokusere på HMS-utfordringene i næringa framover. Avtalesignering Sju av landbrukets største varemottakere og leverandører underskrev en intensjonsavtale om samarbeid med NLR. Avtalen har følgende ordlyd: HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) er et vitalt område for landbrukets organisasjoner. De undertegnende partene vil bidra til at HMS blir et sentralt tema i kvalitetsarbeidet i landbruket. De undertegnende partene ønsker at HMS blir et tema på alle felles arrangementer med Norsk Landbruksrådgiving. Norsk Landbruksrådgiving stiller sin kompetanse Landbruks- og matminster Sylvi Listhaug er glad for økt fokus på HMS i landbruket, her sammen med direktør Jon Mjærum (t.v.), kampanjeleder Hans Huseby og styreleder Bjørn Mathisen (t.h.) under avslutningsarrangementet for kampanjen Trygghet og helse i landbruket, 4. september. (Foto: Therese Talmo-Rønn) innen HMS til rådighet ved arrangementene. Arrangementene finansieres i fellesskap mellom partene og avtales i hvert enkelt tilfelle mellom de det gjelder. Norsk Landbruksrådgiving innkaller partene en gang i året for å lage en omforent årsplan for møtevirksomheten. Felleskjøpet Agri, Felleskjøpet Rogaland Agder, Gartnerhallen, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Norgesfôr, Nortura og Tine undertegnet avtalen med NLR. Den gir oss et meget godt fundament for vårt viktige arbeid med en av landbrukets største utfordring. Takk til alle som har bidratt til kampanjen. Hans Huseby Kampanjeleder De som undertegnet samarbeidsavtalen med NLR var (fra venstre) Bjørn-Ole Juul-Hansen, KLF, Sveinung Svebestad, Nortura, Gabriel Joa, Felleskjøpet Rogaland Agder, Bjørn Mathisen, Norsk Landbruksrådgiving, Einar Enger, Felleskjøpet Agri, Martin Dombestein, Norgesfôr, Trond Reierstad, Tine, og Anders Nordlund, Gartnerhallen. 20 HMS Norsk Landbruksrådgiving Årsmelding 2014

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd- ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd- 1 Sammendrag... 4 2 Styret... 5 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 6 4 Organisasjonen... 7 4.1 Samarbeidende

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009 ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010 Landbruk Nord - Årsmelding 2009 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b. 113 9059 Storsteinnes post@landbruknord.no Tlf.: 77 72 25 40 Redaktører:

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN 1 Leders beretning Overordnet vurdering av samlede resultater for året Regnskapet for 2014 viser et overskudd på 97 937 kroner, mens regnskapet for 2013 hadde et underskudd

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Vinterkalking Dreneringsdag Kleiva Avlingsregistrering Kleiva, 8404 Sortland Orgnr 970921621 landbrukstjenesten@lr.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

ÅRSMELDING & REGNSKAP

ÅRSMELDING & REGNSKAP ÅRSMELDING & REGNSKAP 10 20 Holsetgata 22, 2317 Hamar Telefon: 950 20 600 Faks: 62 52 06 01 E-post: post@geno.no 3 Eier- og medlemsorganisasjon Medlemmer ca 11 500 INNHOLD Det handler om å se mulighetene!

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211 ÅRSMELDING 2011 Norsk FJØRFELAG 21 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Stavanger 2011. Foto: KFI Årsmeldingen er skrevet for perioden 1.1.2011 til 31.12.2011. I tillegg innleder vi med å beskrive situasjonen

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea Årsrapport 2006 Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea 1 Rektor har ordet Første del av virksomhetsåret 2006 har vært preget av høyt tempo innen flere felter. Forholdet mellom behovet for en oppdatert

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Møre og Romsdal Bondelag tirsdag 9. og onsdag 10. desember 2014 på Sagafjord Hotel på Sæbø i Ørsta

Protokoll fra styremøte i Møre og Romsdal Bondelag tirsdag 9. og onsdag 10. desember 2014 på Sagafjord Hotel på Sæbø i Ørsta Fylkesstyret: Namn Verv Oppmøte Mobil E-post Inge Martin Karlsvik, 6490 Eide Leder MØTT 95264979 inge.karlsvik@mimer.no Anne Katrine Jensen, 6638 Osmarka Nestleder MØTT 90156039 anne.katrine@hansgarden.no

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD DIREKTØREN HAR ORDET... 2 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 3 VEST-AGDER-MUSEET IKS FORMÅL OG ORGANISASJONSFORM... 3 UTFORDRINGER... 6 TAKK TIL ANSATTE OG FRIVILLIGE...

Detaljer

INNHOLD. Fremst i en verdikjede som har fått økt 4-5 oppmerksomhet. Eierorganisasjon og kommunikasjon 6-9. Avl 10-13.

INNHOLD. Fremst i en verdikjede som har fått økt 4-5 oppmerksomhet. Eierorganisasjon og kommunikasjon 6-9. Avl 10-13. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 INNHOLD Fremst i en verdikjede som har fått økt 4-5 oppmerksomhet Eierorganisasjon og kommunikasjon 6-9 Avl 10-13 Produksjon 14-15 Marked og fag 16-17 Geno Global as 18 BioKapital

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge!

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum 1985-2010 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum samarbeid

Detaljer

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for Kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk Årsmelding 2009 ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk 2 3 4 Innhold Innhold... 5 Medlemmer... 6 Æresmedlemmer... 8 Tillitsvalgte... 9 Årsmøtet... 9 Representantskapet... 11 Styret

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug med årsberetning Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug Årsrmeldingen er utarbeidet av sekretariatet i KA Grafisk utforming: Hilde Kristin Klungrehaug Opplag: 600 Mars 2014 KA Kirkelig arbeidsgiver-

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

Færre, mer robuste reisemålsselskaper

Færre, mer robuste reisemålsselskaper ÅRsrapport 2012 Innhold Leder 3 ARBEIDET FORTSETTER Nordmenn reddet sommersesongen 4 Klare prioriteringer 6 Fokus på flere flinke hoder 8 Gode råd er gratis 10 Lønnsomme betingelser 14 2012 bød på viktige

Detaljer

Årsrapport 2008. Fylkesmannen i Sør Trøndelag

Årsrapport 2008. Fylkesmannen i Sør Trøndelag Årsrapport 2008 Fylkesmannen i Sør Trøndelag Innhold Kapittel 1 Om embetet Side 3 Kapittel 2 Sentrale politiske føringar Side 11 Kapittel 3 Resultatområder Side 22 Kongehuset Side 22 Miljøverndepartementet

Detaljer