Frosta kommune ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT Politisk behandling:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:"

Transkript

1 Frosta kommune ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato

2 ØKONOMIPLAN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord Innledning/sammendrag Sammenhengen mellom økonomiplan og kommunens planverk... 7 a) Kommuneplan langsiktig del... 8 b) Sektorplaner Kommunens rammebetingelser a) Befolkningsutvikling a.1. Utvikling i befolkningen siste 1 år a.2. Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden b) Frie inntekter b.1. Skatt og rammetilskudd b.2. Momskompensasjon b.3. Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter b.4. Eiendomsskatt b) Øremerkede tilskudd c) Lønns og prisvekst, pensjon og renteforutsetninger d) Samhandlingsreformen e) Andre statlige nyordninger, føringer, m.v Drift a) Tjenesteproduksjon a.1. Sentraladministrasjon a.2. Oppvekst a.3. Helse og omsorg a.4. Teknisk og landbruk a.5. Kirke og andre religiøse formål a.6. Fellesansvar a.7. Værnesregionen b) Tiltak for å få balanse mellom inntekter og utgifter b.1. De enkelte tiltakene b.2. Bakgrunn for de prioriteringer som er gjort b.3. Prosjekter med effektivisering og økt brukertilpassing som målsetting c) Driftsoversikt d) Finansielle nøkkeltall Investeringer Likviditet/finansforvaltning Helse, miljø og sikkerhet... 67

3 3 ØKONOMIPLAN Vedlegg Kommunale avgifter og gebyrer Obligatoriske oversikter Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Investeringsoversikt Nye låneopptak Selvkost Ikke prioriterte driftstiltak Spesifisering av tiltak Driftstiltak Investeringstiltak

4 ØKONOMIPLAN Forord Rådmannen legger med dette fram forslag til budsjett for år 212, og økonomiplan Rådmannen har tatt utgangspunkt i vedtatt økonomiplan for , samt endrede forutsetninger og rammebetingelser. Budsjettet er å oppfatte som en bevilgning av midler til enhetene, samt hvilken tjenesteproduksjon de skal gå til. Endringer i drift eller prioriteringer skal fremkomme som egne tiltak i budsjettdokumentet, eller kommenteres særskilt. Budsjettprosessen startet i september i år, ved at utarbeidet budsjettrundskriv ble utsendt til enhetsledere med budsjettansvar. Rundskrivet inkluderte fremdriftsplan, forslag til nytt budsjettdokument og ansvarsfordeling for utarbeidelse av dokument. Informasjonen ble også gjennomgått i møte med ledergruppen. Planlagt prosess ble gjennomgått for formannskapet. Etter at statsbudsjettet ble presentert , ble de overordna økonomiske rammer gjennomgått i formannskapsmøte I formannskapsmøte , ble oppdatert konsekvensjustert budsjett gjennomgått, videre ble det drøftinger omkring aktuell tiltaksliste og ambisjonsnivå opp mot videre omstillingsbehov i perioden Enhetsledere fikk i møte også muligheten til å gå igjennom foreløpige tiltaksønsker. Dette er videre fulgt opp i ledermøte 9 og , og ligger til grunn for prioriteringer og ferdigstilling av rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan For ytterligere prosess med planlagt politisk behandling vises det til dokumentets forside. Frosta Arne Ketil Auran Rådmann

5 212 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Innledning/sammendrag Presentert budsjettforslag er lagt frem i balanse for økonomiplanperioden. Tiltaksforlag innebærer restrukturering gjeld/redusert avdragsbetaling og innføring av eiendomsskatt fra 214. Økonomiplanen er videre foreslått saldert med disposisjonsfond, noe som innebærer at kommunen har budsjettert med negativt driftsresultat i for alle år. Videre er det sannsynlig at kommunen vil få utfordringer i årene etter planperioden, spesielt med tanke på planlagte investeringer i helsehus og omsorgsboliger. Frosta kommune har benyttet KS prognosemodell for frie inntekter med oppdaterte befolkningstall pr for inntektsutjevning og skatteanslag. For øvrige rammebetingelser til kommunen vises det til kapittel 4. I kapittel 5 redegjør de ulike enhetene for utviklingstrekk, prioriteringer, behov med mer som ligger til grunn for budsjettforslaget. I tillegg har enheter foretatt en nøkkeltallvurdering for Frosta over tid, samt KOSTRAsammenlikning mot sammenliknbare kommuner for regnskapsåret 21. Hovedtall Driftsbudsjettet for 212 har en total ramme på kr Beløpene er fordelt på følgende driftsrammer: Ramme Sentraladministrasjon Oppvekst Helse og omsorg Teknisk/landbruk 1631 Kirke 1745 Fellesansvar 2231 Værnesregionen 1352 Beløp i tusen kr. Etter konsekvensjustering av budsjett og økonomiplan var det følgende ubalanse på resultatnivå: Over/underskudd Konsekvensj. budsjett

6 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Spesifisert tiltaksliste iht. kapittel 5.b.1 skaper balanse i driften, og er fordelt med følgende virkning på de ulike driftsrammene: Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Sentraladministrasjon Oppvekst Helse og omsorg Teknisk og landbruk Fellestiltak Investeringsbudsjettet for 212 legger opp til en samlet investering i anleggsmidler på kr , hvorav investeringer i avløp utgjør kr Finansieringen består i hovedsak av låneopptak, samt overføring av mvakompensasjon med,6 mill. kr. For ytterligere spesifiseringer så vises det til vedlegg 3 og 4 i dokumentet. Investeringene har følgende driftsmessig konsekvenser: Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Investeringer Videre er følgende budsjettert i investeringsbudsjettet: Egenkapitalinnskudd KLP Kr Lån til videreutlån (Startlån) Kr. 3..

7 ØKONOMIPLAN Sammenhengen mellom økonomiplan og kommunens planverk Årsbudsjett med økonomiplan for 4 år, inkl handlingsdel/tiltak for perioden Ledergruppens handlings plan/ Arbeidsprogram 4. Figuren viser integreringen mellom økonomiplan/langtidsbudsjett, kommuneplanens samfunnsdel, utfordringsdokumenter og kommunedelplaner/sektorplaner. Målsettingene i økonomiplanen vurderes å være i tråd med prioriteringene i det langsiktige målbildet for Frosta kommune. De økonomiske rammene i budsjett og økonomiplan viser imidlertid at det er nødvendig å ta i bruk inntektspotensialet i innføring av eiendomsskatt, for å kunne realisere ambisjonsnivået i Frosta 22. Frosta kommune har satset omfattende på realisering av ny ungdomsskole og Magnushallen, dette binder opp handlingsrommet framover i tid. Økonomisk omstillingsbehov i perioden er ikke et resultat av dette, da vi i flere år har benyttet tidligere overskudd/disposisjonsfond til å opprettholde tjenestenivået i den enkelte budsjettår. Denne investeringen binder imidlertid opp handlingsrommet ut over økonomiplanperioden. For å kunne gjennomføre satsing ift. kommunale utfordringer som bl.a. Helsereformen (helsehus og omsorgsboliger), sentrumsutvikling, bredbånd, brannstasjon, brannbil, m.v. og i tillegg finansiere bl.a. utbedring av Frostahallen, kreves det at man sikrer seg framtidig større økonomisk handlingsrom enn det de økonomiske rammer for 212 og framover gir mulighet

8 ØKONOMIPLAN til. 8 Dette kan gjøres ved innføring av eiendomsskatt i perioden, reduksjon av tjenestenivå omstilling (ikke lovpålagte oppgaver og lovpålagte oppgaver), eller at man reduserer ambisjonsnivå, og da blir det viktig å ta innover seg at vi har bundet opp vårt økonomiske handlingsrom på investering i en periode, som resultat av de samlede gjennomførte utbyggingsvedtak. Det blir da viktig å skape forståelse for en viss nøkternhet. Dette innebærer bl.a. at fiberbredbåndsprosjektet og andre investeringer må tas over flere år, og at vi må appellere til størst mulig dugnadsinnsats blant befolkning og næringsaktører som forutsetning for å kunne stå sammen om framtidige løft for økt attraktivitet. Vi må være forberedt på å prioritere strengere enn før. Hver kommune er i løpet av første år i en valgperiode forpliktet til å utarbeide en kommunal planstrategi (jfr. Figuren) over. Rådmannen forbereder å fremme en slik sak i 212. Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver (overordna planer og sektorplaner) kommunen bør starte opp med eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Kommunal planstrategi erstatter det obligatoriske kravet til rullering av kommuneplanen som lå i tidligere plan og bygningslov. Planstrategien setter et sterkt fokus på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke kjøres mer omfattende enn nødvendig, noe som rådmannen vil legge til grunn. a) Kommuneplan langsiktig del Kommuneplanens langsiktige del omfatter mål for utvikling av kommunen, retningslinjer for sektorenes planlegging og en arealdel for forvaltning av arealer og andre naturressurser. Kommuneplanens samfunnsdel 2922 ble vedtatt av kommunestyret i sak 5/9, den Den består av mål og strategier for utviklingen i kommunen, og handlingsprogrammet/ledergruppens handlingsprogram. Her legges det til grunn en ambisjon om positiv folketallsutvikling i retning 3 innbyggere, som del av Trøndelags sterkeste vekstregion. Som vedlegg til samfunnsdelen foreligger lister over ulike interessegrupper sine prioriteringer av tiltak for gjennomføring iht. å nå prioriterte mål og strategier. Disse innspillene ligger til grunn for prioriteringer inn i ledergruppens handlingsplan det enkelte år. Gjennomføring av denne rapporteres det måloppnåelse i forhold til det enkelte års årsrapport.

9 ØKONOMIPLAN b) Sektorplaner 9 Pleie og omsorg De planer som enheten har som grunnlag for mål som settes er Helhetlig plan for pleie og omsorgstjenesten Den har noen konkrete forslag, og noen utfordringer som er mer usikker. Det som er sikkert er at antall eldre vil øke, og på Frosta gir dette størst utslag etter 215. Etter hvert vil det bli behov for flere ansatte, men også viktig å rekruttere og beholde den fagkompetansen vi har. Om en ser for seg at kompleksiteten i oppgavene øker i langt større grad enn det en ser i dag, er samarbeid med andre kommuner og helseforetak en løsning. For Frosta er det vedtatt at samarbeidet skal være sammen med kommuner rundt sykehuset Levanger (Levanger og Verdal) og sykehuset Levanger. Et samarbeid som allerede har startet. Planens første delmål er bygging av ca. 5 boliger i bofellesskap for unge funksjonshemmede ferdigstilt Prosjektet er i gang, en ny kartlegging for å se det reelle behovet, da noe har endret seg siden planen ble skrevet. En ser også på muligheten av å omdefinere andre boliger kommunen har til formålet. Det må inngå i økonomiplanen som et byggeprosjekt fra 214. Dagsenter må sees i sammenheng med bygging av et nytt helsehus(samlokalisering av helse og omsorgstjenester) foreslått ferdig i 215. I påvente av Helsehuset, er det funnet ny løsning for lavterskeltilbudet. Fra 3 ulike dagsenter er det nå samlet under et tak; VERKET flerbrukshus. Omsorgsboliger i bofellesskap for demente er foreslått ferdigstilt Ut fra dagens situasjon hvor det er kapasitet på både boliger og institusjonsplasser, og antall eldre over 8 år går ned frem mot 215, kan ferdigstillelse av disse boligene settes til 216. Intermediære senger i sykeheimen / evt. samarbeid med andre er godt ivaretatt. Frosta har kommet langt på planleggingen mot Samhandlingsreformen, og er spent på hvordan det økonomiske oppgjøret vil slå ut for kommunen i 212. Videre er det enhetens kompetanseplan som danner grunnlaget for prioritering av kompetanseheving sett i sammenheng med Samhandlingsreformen. En sykepleier har startet videreutdanning innen kreftomsorg, og en på smertelindring. Kompetanseheving i samarbeid med andre kommuner og helseforetaket er satt i gang via et samhandlingsprosjekt med kompetansekoordinator ved sykehuset Levanger. Det har vært flere kursdager, hvor alle våre sykepleiere har deltatt. Et flott tiltak som gir utelling på kompetansebyggingen. Demens er et prioritert område. Med midler fra fylkesmannen jobbes det med kompetanseheving, og prosjekter er i gang for å etablere

10 ØKONOMIPLAN både demensteam og få på plass en demenskoordinator. Flere sykepleiere har geriatri som videreutdanning. Helsetjenester Det er flere planer som setter for mål for helsetjenesten, men den planen som har størst fokus i dag er Rusmiddelpolitisk handlingsplan Kommunen er pålagt å løse en rekke oppgaver innen rusmiddelsfeltet. Med bakgrunn i planen ble det igangsatt et prosjekt som har som mål å Redusere de negative konsekvensene som rusmiddelbruk har for enkeltpersoner og for samfunn. Tittelen på prosjektet er PREMIS og er også en del av et folkehelseprogram PREMIS Rusforebyggende samhandling i Nord Trøndelag. Prosjektgruppen på Frosta konsentrerer seg om mål 13 i Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Det jobbes på tvers av enheter og avdelinger; skole, helse og omsorg, barnehage, kultur og fritid, barnevernet, prest, lensmann og NAV. En bredt sammensatt gruppe som er aktiv og har mange spennende prosjekter. Et resultat av prosjektet vil også gi betydelig kompetanseheving for ansatte. Plan for psykisk helsearbeid legger grunnlaget for psykiatritjenesten, planen skal rulleres i 212. Pleie og omsorgsplan som en del av helsetjenesten, omtales ovenfor. Forebygging blir viktig istedenfor å behandle. Både Folkehelseloven og Helse og omsorgstjenesteloven har tatt dette inn som viktige områder. Det blir utfordringer i forhold til blant annet helsestasjonsvirksomheten, som får nye oppgaver bl.a. veie/ måle program som er lovpålagt, og som vil kreve ekstra ressurser. Oppvekst Barnehager Det er vedtatt ny barnehageplan for perioden I løpet av økonomiplanperioden er det plan om å vurdere eventuelt ny ordinær heldagsbarnehage. Dette vil vurderes etablert mot slutten av planperioden eller etter

11 ØKONOMIPLAN Kommunens rammebetingelser a) Befolkningsutvikling 4.a.1. Utvikling i befolkningen siste 1 år Figuren under viser utviklingen i folketallet de siste 1 årene pr Grupper år år år år år år år år og eldre SUM Frosta kommune har over de siste årene hatt en positiv befolkningsutvikling, samt at den historisk sett har vært forholdsvis stabil. Frosta kommune har siden årsskriftet hatt en befolkningsvekst på,9 % eller 24 personer. I tillegg til at befolkningen øker, så har også sammensetning endret seg betydelig, noe som har stor betydning for kommunens rammebetingelser. Dette får direkte innvirkning på utgiftsutjevningen innenfor beregning av frie inntekter. Frosta kommune har nedgang innenfor aldersgrupperinger med høy vekting, og økning/veksten er i hovedsak innenfor middelgruppen. Det vises til redegjørelse i utviklingen av frie inntekter. 4.a.2. Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden Prognosen for folketallsutviklingen bygger på SSB sin prognose for mellomnivået i folketallsutvikling. Befolkningsprognosene viser en svak vekst i økonomiplanperioden. Pr var befolkningen på 2562, noe som er betydelig over framskrivningenes anslag. Veksten fra årsskiftet skyldes i sin helhet innflytting, ettersom fødselsoverskudd er lik null. Netto tilflytting fra utlandet utgjør i underkant av 4 % av dette. Det er i økonomiplanperioden ikke budsjettert med befolkningsvekst ut over siste

12 ØKONOMIPLAN tilgjengelige befolkningstall. Bakgrunnen for dette er usikkerhet om stabiliteten til utviklingen over det siste året, samt erfaring fra fjorårets budsjettering. 12 Figuren under viser prognostisert utvikling i befolkningens alderssammensetning og total folkemengde. Gruppe år år år år år år år år og eldre SUM De neste fem årene er det forventet størst vekst i gruppen 5 år og i gruppen 6779 år. Utviklingen i barnegruppen vil kunne utløse behov for økt kapasitet innenfor barnehagenes infrastruktur. Dette kan på sikt både innebære utbygging av nåværende bygningsmasse, eller endring ift. antall barnehager. Det er i rådmannens innstilling foreslått at tjenesteområdet for barnehage utarbeider kostnadsoverslag for utvidelse av Borglia barnehage, som legges fram for kommunestyret til orientering før neste budsjettbehandling. Videre vil utviklingen i aldersgruppen 6779 kunne utløse økt behov for omsorgsboliger, jf. tidligere vedtatt helse og omsorgsplan. b) Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (fra private og foretak), momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og er hovedfinansieringskilden for driftsrammene. Frosta kommune har pr. i dag ikke eiendomsskatt på privat eiendom, eller eiendom tilknyttet næring. 4.b.1. Skatt og rammetilskudd Forslaget til statsbudsjett for 212 legger opp til en nominell vekst i kommunenes frie inntekter skatt og rammetilskudd på 4,3 prosent. Med en anslått pris og kostnadsvekst (kommunal deflator) på 3,25 prosent (deflator), blir realveksten neste år på i overkant av 1 prosent, målt fra anslag på regnskap 211. Skatteveksten er anslått til 4,4 prosent. Målsetningen i kommuneproposisjonen tok utgangspunkt i at

13 ØKONOMIPLAN skatteinntektene skulle utgjøre 4 prosent av de samlede inntektene for kommunene. Den kommunale skattøren for personlige skatteytere er derfor foreslått økt med,3 prosentpoeng i 212, til 11,6 prosent. Som følge av samhandlingsreformen, fikk kommunene overført ca. 5,6 mrd kroner. Disse midlene er holdt utenfor beregningene, og skattandelen blir derfor i underkant av måltallet i 212. Høyeste lovlige skattøre i henhold til statsbudsjettet, legges til grunn i budsjettet. I budsjettet for 212 har Frosta kommune lagt til grunn tall fra KS, og deres prognosemodell. Denne modellen bruker oppdaterte befolkningstall (Pr. 1.7) ved alle beregningene, i motsetning til statsbudsjettet som bruker tall pr. 1.1 for inntektsutjevningen. For Frosta kommune innebærer forslaget til statsbudsjett etter justeringer i prognosemodellen, en realvekst i frie inntekter på,15 prosent. Det er da forutsatt en skattevekst i kommunen på 4,78 prosent. Dette er noe høyere skattevekst enn anslaget for landet. Veksten i inntektene for Frosta kommune kompenserer ikke for anslått lønns og prisvekst, noe som i hovedsak skyldes endringer i befolkningssammensetning og den innvirkning dette har i forholdt til kriteriene som ligger til grunn for inntektssystemet. Det er i grunnlagstallene fra 211 til 212, stor nedgang i aldersgruppene 622 år og 6779 år. Dette innbærer at befolknings veksten har i hovedsak vært innenfor middelgruppen. 13 Inntektsgarantitilskuddet (INGAR) er en ordning for å sikre skjerming mot uventet svikt i rammetilskuddet, som igjen gir økt forutsigbarhet. I praksis betyr det at ingen kommuner skal ha en beregnet vekst i rammetilskuddet som er lavere enn 3 kr. pr. innbygger i forhold til veksten på landsbasis. Ordningen finansieres med likt trekk pr. innbygger i alle landets kommuner. Aldersgr Endring 2 år år år år år år år over 9 år SUM 2 For Frosta kommune sin del, slår utgiftsutjevningen ut negativt i 212, noe som medfører betydelig lavere vekst enn gjennomsnittet (1,7 mill. kr i INGAR 212), jf. kommentarer vedr. befolkningssammensetning ovenfor. Denne ordningen gir kommunene tid til omstilling, men vil allikevel medføre en reduksjon i rammeoverføringene i økonomiplanperioden. Tabellen nedenfor viser utvikling i de frie inntektene de siste årene.

14 ØKONOMIPLAN Regnskap Budsjett Skatt Rammetilskudd Sum frie inntekter Nominell veskt (%) 3,68 % 1,38 % 2,28 % 28,61 % 33,86 % Enkeltelementene i skatt og rammetilskudd for 212, og økonomiplanperioden kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 29) Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog) Småkommunetilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg / Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Skatt på formue og inntekt Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) Kommentarer: Frosta kommunes utgiftsbehov er 11,7 % høyere i forhold til landsgjennomsnittet Tilsvarende tall for 211 var 14,9 % og 21,6 % i 21. Det vises for øvrig til kommentarer vedrørende befolkningssammensetning ovenfor. Det er forutsatt i økonomiplanen at anslag på skjønnsmidler videreføres lik dagens nivå. Det er ikke budsjettert med endringer i befolkingsmengde eller struktur. 4.b.2. Momskompensasjon Momskompensasjonsordningen ble innført fra 24. Formålet med ordningen er å

15 ØKONOMIPLAN nøytralisere de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgiftssystemet, ved at kommunenes kjøp av varer og tjenester fra private gjennom ordningen blir likestilt med kommunal egenproduksjon. Fra 21 ble det besluttet at ordningen med mvakompensasjon fra investeringer i driften fases ut med 2 % pr. år. Dette innebærer at det i 212 vil være krav til at 6 % tilbakeføres investeringsregnskapet. Det vil fra 214 bli slik, at all refusjon fra investeringer skal gå til finansiering i investeringsregnskapet. Frosta kommune har i budsjettet for 212 budsjettert med at 4 % av momskompensasjon fra investeringer ikke overføres investeringsregnskapet. Dette er gir en inntektspost på kr. 4. i forhold til foreslått investeringsplan b.3. Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter Samlet rentekompensasjon for 212 er anslått til kr ,. Utgangspunktet for beregningene er en husbankrente på 3,3 %. Beregningene er justert for økonomiplanperioden, som følge av forventet økt rentenivå 3,45 % i 212 og 4,15 % i og reduksjon i kompensasjonsgrunnlag. Kompensasjonen fordeler seg slik i 212: 1.a.1.1.Rentekompensasjon for investeringer Skole Type Grunnlag Rente Komp. Reform Investeringskompensasjon ,3 154 Investeringskompensasjon 248 3,3 79 Skoleprosjektet 76 3,3 228 Sum 638 Eldreomsorg Type Grunnlag Rente Komp. Investeringskompensasjon rente , Investeringskompensasjon rente , ,3 Investeringskompensasjon avdrag , Investeringskompensasjon avdrag Sum

16 ØKONOMIPLAN b.4. Eiendomsskatt Frosta kommune har pr. i dag ikke eiendomsskatt på nærings eller boligeiendom. I økonomiplanen er det foreslått innføring av eiendomsskatt fra 214, med tilhørende takseringsutgifter i 213 (jf. eget tiltak). Det er estimert inntekter lik 1, mill. kr. pr. promille. Makismal sats er 7 promille av omsetningsverdi, men begrenset med en maksimal økning på 2 promille pr. år ved innføring. Foreslått tiltak er av et slikt omfang, at også boligeiendommer vil bli berørt uten at det er tatt stilling til hvordan skatten for øvrig innføres. Valg av innføringstidspunkt medfører at hvis kommunens rammebetingelser skulle endre seg betydelig i løpet av neste budsjettår, så vil man kunne redusere eller ta bort foreslått tiltak, uten at det har påløpt takseringsutgifter. b) Øremerkede tilskudd Barnevern Det er i statsbudsjettet foreslått videre satsning innenfor barnevern. Øremerkede tilskudd vedrørende barnevern vil bli håndtert videre av VR, og det vil ikke være behov for nye søknadsrunder.. Barnehage Følgende tilskudd ble i 211 lagt inn i rammetilskuddet: Driftstilskudd til barnehager Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagene Skjønnsmidler til barnehager Investeringstilskudd (foreslått tatt bort fra ) Tilskudd til midlertidige lokaler (foreslått tatt bort fra ) Følgende tilskudd er fortsatt øremerket: Tilskuddet til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. Øremerkede midler til kvalitetsutvikling Skole Når det gjelder skole og opplæring er statstilskudd i norsk og samfunnskunnskap for

17 ØKONOMIPLAN voksne innvandrere fremdeles øremerka. Dette utbetales til voksne som har rett og plikt til denne opplæringa. Det vil blant anna gjelde innvandrere utenfor EU/EØSområdet. På Frosta er det forholdsvis få i denne målgruppa, og opplæringa drives for hele gruppa. Frosta kommune tilbyr også norskopplæring for voksne som kommer fra land i EU/EØSområdet sjøl om denne gruppe ikke har rett til denne opplæringa. Dette gjøres hovedsakelig som en service overfor utenlandsk arbeidskraft med behov for å beherske norsk språk. 17 c) Lønns og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene, arbeidsgiveravgift og renteforutsetninger. Lønns og prisvekst I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra til 3,25 prosent. Kommunenes lønns og prisvekst kompenseres ved å øke rammetilskuddet med den kommunale deflatoren. Kommunal deflator er sammensatt av lønnsveksten og prisveksten på varer og tjenester: Lønnsvekst 4, % Prisvekst 1,8 % I konsekvensjustert budsjett er det lagt til grunn en årslønnsvekst på 4 %. Det er ikke budsjettert med generell prisvekst, ut over økning/prisjustering av større avtaler innenfor for eksempel forsikring og leasing. Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene I konsekvensjustert budsjett er normalpremien for pensjonsutgiftene, basert på aktuarberegninger av KLP og SPK lagt til grunn. Beregningene gir følgende beregningsstaser for 21: KLP (alle ordn.)14,28 % av brutto lønnsgrunnlag STP 11,24 % av brutto lønnsgrunnlag Det er anslått en økning på i pensjonsutgifter i aktuarberegningene (KLP 8,2 % og SPK 6,8%), Samlet sett er det for Frosta kommune budsjettert med en økning i pensjonskostnadene (ekskl. AFP) på 8,1 %. Dette tallet er noe høyere enn sammenliknet med aktuarberegningene, men dette skyldes budsjetterte økninger i pensjonsgrunnlaget. Tabellen nedenfor viser forventet premieavvik, amortisering av tidligere års premieavvik, samt arbeidsgiveravgift på disse postene:

18 ØKONOMIPLAN KLP SPK Sum Arb.avg. Netto pensj.kostn. (inkl. adm.) iht. aktuar Årets pensjonspremie (jf. aktuarberegn.) =Årets premieavvik Årets betalte pensjonspremie iht.regnskap Årets premieavvik (se spes. nedenfor) Resultatført 1/15 av tidl. års premieavvik = Pensjonskostnad i regnskapet Arbeidsgiveravgift Frosta kommune har et samlet budsjett på 12,6 mill. kr til innbetaling av arbeidsgiveravgift i 212. Renteforutsetninger Det er konsekvensjustert budsjett lagt til grunn et rentenivå i snitt på 3,6 % på investeringslån i 212. Dette er noe høyere enn først lagt inn, men skyldes den siste tids økninger i pengemarkedsrentene. Videre er det lagt opp til 3,7 % i 213 og 4,4 % i d) Samhandlingsreformen Fra trår nye lover i kraft vedrørende folkehelsearbeid og om kommunale helse og omsorgstjenester, som en del av samhandlingsreformen. Dette medfører et økt kommunalt ansvar innenfor helseområdet. Totalt for landet overføres det 5,6 mrd. kroner ekstra over frie inntekter til kommuner for å dekke ekstra utgifter, fordelt på midler til kommunal medfinansiering og utgifter knyttet til utskrivningsklare pasienter. Midlene fordeles etter egen kostnadsnøkkel i inntektssystemet; alderskriterier med utgangspunkt i hvor stor grad disse har forbruk av gjeldende tjenester (historisk sykehusforbruk). For Frosta kommune utgjør disse midlene totalt kr , mot i kommuneproposisjonen for 212. Videre er det beregnet gevinst på,8 mill. kr. i forhold til 21priser, og vi er derfor ikke berørt av foreslått kompensasjonsordningen. Det presiseres at det er fortsatt stor usikkerhet på hvordan dette vil slå ut i praksis for kommunen. Rådmannen ønsker i størst mulig grad å kanalisere evt. positive økonomiske effekter inn i helsesområdet, jf. reformens intensjoner. Det er viktig å satse videre og tyngre innenfor forebyggende helsearbeid, samt bygge seg opp reserver til å fange opp svingninger i medfinansiering. I konsekvensjustert budsjett er det derfor budsjettert med 3, mill. kr i utbetaling til helseforetaket,,1 mill. i økte utgifter innenfor helse og omsorg (konsekvensjustert). Ved positive budsjett avvik, er det et ønske om at ca. 5 %

19 ØKONOMIPLAN avsettes og ca. 5 % brukes til forebyggende helsearbeid. Det presiseres at avsetninger innenfor dette området er tilknyttet disposisjonsfondet, og vil derfor kunne bli utsatt for strykningsbestemmelsene. 19 e) Andre statlige nyordninger, føringer, m.v. Barnehage: Innenfor barnehageområdet har kommunen plikt til å: *Oppfylle den lovfestede retten til barnehageplass. I den vedtatte barnehageplanen for Frosta står det at: Full behovsdekning defineres på Frosta slik retten til barnehageplass kommer til Uttrykk i Lov om barnehager. Når det er ledig plass i barnehagene vil plassene kunne tilbys også de barna som ikke har lovfestet rett til barnehageplass. Plasser ved hovedopptaket tilbys fra 1.8 med mindre den enkelte barnehage kan tilby plassen senere uten økonomiske tap. *Gi støtte ti private barnehager som er i drift eller har søkt om godkjenning pr og behandle disse likeverdig med egne barnehager. Bestemmelsene om dette ble fastsatt i en ny nasjonal forskrift. I 211 har kommunene plikt til å gi de private barnehagene minimum 88 prosent av hva de kommunale barnehagene gjennomsnittlig mottar i offentlig finansiering. Hvor mye støtte de private barnehagene skal motta avhenger av hvor mye det koster å drive de kommunale barnehagene. *Føre tilsyn med alle barnehager i kommunen og påse at barnehagene følger gjeldende regelverk. Ut i fra sentrale føringer ser det ut for at kommunen i større grad enn tidligere må vektlegge oppgaven med å føre tilsyn. I 211 gjennomførte kommunen tilsyn ut i fra en modell der alle ansatte i den enkelte barnehage var tilstede. Både private og de kommunale barnehagene ønsker at denne praksis fortsetter. Videre er det foreslått videre opptrapping av likeverdig behandling av kommunale og private barnehager fra 91 % til 92 % i 211. Omlegging av kontantstøtten Avvikling for 2åringer fra og økning av sats for barn i alderen 1318 mnd. Kompensasjon for økt barnehageetterspørsel planlagt gitt over frie inntekter. I tillegg er det foreslått nominell videreføring av makspris i barnehager.

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utarbeidet: mai 2009 Behandling: formannskapet 2.6.2009, kommunestyret 22.6.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Arbeidet med økonomiplanen...

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og Budsjett 2012 Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.1115:24) Herøy kommune Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 2 Økonomiplan 2012 2015 og budsjett

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Administrasjonsutvalget

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10.

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. ALSTAHAUG KOMMUNE Økonomiplan 2014 Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. Økonomiplan 2014 Innhold Del 1 RAMMEBETINGELSER side 3 1.1 Innledning side 3 1.2 Budsjettprosess side 5 1.3 Kommuneplan for Alstahaug

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 BUDSJETT 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 OPPBYGGING AV DOKUMENTET: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 består av 5 hoveddeler: Kommuneplanens samfunnsdel; Her beskrives

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer