Frosta kommune ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT Politisk behandling:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:"

Transkript

1 Frosta kommune ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato

2 ØKONOMIPLAN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord Innledning/sammendrag Sammenhengen mellom økonomiplan og kommunens planverk... 7 a) Kommuneplan langsiktig del... 8 b) Sektorplaner Kommunens rammebetingelser a) Befolkningsutvikling a.1. Utvikling i befolkningen siste 1 år a.2. Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden b) Frie inntekter b.1. Skatt og rammetilskudd b.2. Momskompensasjon b.3. Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter b.4. Eiendomsskatt b) Øremerkede tilskudd c) Lønns og prisvekst, pensjon og renteforutsetninger d) Samhandlingsreformen e) Andre statlige nyordninger, føringer, m.v Drift a) Tjenesteproduksjon a.1. Sentraladministrasjon a.2. Oppvekst a.3. Helse og omsorg a.4. Teknisk og landbruk a.5. Kirke og andre religiøse formål a.6. Fellesansvar a.7. Værnesregionen b) Tiltak for å få balanse mellom inntekter og utgifter b.1. De enkelte tiltakene b.2. Bakgrunn for de prioriteringer som er gjort b.3. Prosjekter med effektivisering og økt brukertilpassing som målsetting c) Driftsoversikt d) Finansielle nøkkeltall Investeringer Likviditet/finansforvaltning Helse, miljø og sikkerhet... 67

3 3 ØKONOMIPLAN Vedlegg Kommunale avgifter og gebyrer Obligatoriske oversikter Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Investeringsoversikt Nye låneopptak Selvkost Ikke prioriterte driftstiltak Spesifisering av tiltak Driftstiltak Investeringstiltak

4 ØKONOMIPLAN Forord Rådmannen legger med dette fram forslag til budsjett for år 212, og økonomiplan Rådmannen har tatt utgangspunkt i vedtatt økonomiplan for , samt endrede forutsetninger og rammebetingelser. Budsjettet er å oppfatte som en bevilgning av midler til enhetene, samt hvilken tjenesteproduksjon de skal gå til. Endringer i drift eller prioriteringer skal fremkomme som egne tiltak i budsjettdokumentet, eller kommenteres særskilt. Budsjettprosessen startet i september i år, ved at utarbeidet budsjettrundskriv ble utsendt til enhetsledere med budsjettansvar. Rundskrivet inkluderte fremdriftsplan, forslag til nytt budsjettdokument og ansvarsfordeling for utarbeidelse av dokument. Informasjonen ble også gjennomgått i møte med ledergruppen. Planlagt prosess ble gjennomgått for formannskapet. Etter at statsbudsjettet ble presentert , ble de overordna økonomiske rammer gjennomgått i formannskapsmøte I formannskapsmøte , ble oppdatert konsekvensjustert budsjett gjennomgått, videre ble det drøftinger omkring aktuell tiltaksliste og ambisjonsnivå opp mot videre omstillingsbehov i perioden Enhetsledere fikk i møte også muligheten til å gå igjennom foreløpige tiltaksønsker. Dette er videre fulgt opp i ledermøte 9 og , og ligger til grunn for prioriteringer og ferdigstilling av rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan For ytterligere prosess med planlagt politisk behandling vises det til dokumentets forside. Frosta Arne Ketil Auran Rådmann

5 212 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Innledning/sammendrag Presentert budsjettforslag er lagt frem i balanse for økonomiplanperioden. Tiltaksforlag innebærer restrukturering gjeld/redusert avdragsbetaling og innføring av eiendomsskatt fra 214. Økonomiplanen er videre foreslått saldert med disposisjonsfond, noe som innebærer at kommunen har budsjettert med negativt driftsresultat i for alle år. Videre er det sannsynlig at kommunen vil få utfordringer i årene etter planperioden, spesielt med tanke på planlagte investeringer i helsehus og omsorgsboliger. Frosta kommune har benyttet KS prognosemodell for frie inntekter med oppdaterte befolkningstall pr for inntektsutjevning og skatteanslag. For øvrige rammebetingelser til kommunen vises det til kapittel 4. I kapittel 5 redegjør de ulike enhetene for utviklingstrekk, prioriteringer, behov med mer som ligger til grunn for budsjettforslaget. I tillegg har enheter foretatt en nøkkeltallvurdering for Frosta over tid, samt KOSTRAsammenlikning mot sammenliknbare kommuner for regnskapsåret 21. Hovedtall Driftsbudsjettet for 212 har en total ramme på kr Beløpene er fordelt på følgende driftsrammer: Ramme Sentraladministrasjon Oppvekst Helse og omsorg Teknisk/landbruk 1631 Kirke 1745 Fellesansvar 2231 Værnesregionen 1352 Beløp i tusen kr. Etter konsekvensjustering av budsjett og økonomiplan var det følgende ubalanse på resultatnivå: Over/underskudd Konsekvensj. budsjett

6 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Spesifisert tiltaksliste iht. kapittel 5.b.1 skaper balanse i driften, og er fordelt med følgende virkning på de ulike driftsrammene: Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Sentraladministrasjon Oppvekst Helse og omsorg Teknisk og landbruk Fellestiltak Investeringsbudsjettet for 212 legger opp til en samlet investering i anleggsmidler på kr , hvorav investeringer i avløp utgjør kr Finansieringen består i hovedsak av låneopptak, samt overføring av mvakompensasjon med,6 mill. kr. For ytterligere spesifiseringer så vises det til vedlegg 3 og 4 i dokumentet. Investeringene har følgende driftsmessig konsekvenser: Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Investeringer Videre er følgende budsjettert i investeringsbudsjettet: Egenkapitalinnskudd KLP Kr Lån til videreutlån (Startlån) Kr. 3..

7 ØKONOMIPLAN Sammenhengen mellom økonomiplan og kommunens planverk Årsbudsjett med økonomiplan for 4 år, inkl handlingsdel/tiltak for perioden Ledergruppens handlings plan/ Arbeidsprogram 4. Figuren viser integreringen mellom økonomiplan/langtidsbudsjett, kommuneplanens samfunnsdel, utfordringsdokumenter og kommunedelplaner/sektorplaner. Målsettingene i økonomiplanen vurderes å være i tråd med prioriteringene i det langsiktige målbildet for Frosta kommune. De økonomiske rammene i budsjett og økonomiplan viser imidlertid at det er nødvendig å ta i bruk inntektspotensialet i innføring av eiendomsskatt, for å kunne realisere ambisjonsnivået i Frosta 22. Frosta kommune har satset omfattende på realisering av ny ungdomsskole og Magnushallen, dette binder opp handlingsrommet framover i tid. Økonomisk omstillingsbehov i perioden er ikke et resultat av dette, da vi i flere år har benyttet tidligere overskudd/disposisjonsfond til å opprettholde tjenestenivået i den enkelte budsjettår. Denne investeringen binder imidlertid opp handlingsrommet ut over økonomiplanperioden. For å kunne gjennomføre satsing ift. kommunale utfordringer som bl.a. Helsereformen (helsehus og omsorgsboliger), sentrumsutvikling, bredbånd, brannstasjon, brannbil, m.v. og i tillegg finansiere bl.a. utbedring av Frostahallen, kreves det at man sikrer seg framtidig større økonomisk handlingsrom enn det de økonomiske rammer for 212 og framover gir mulighet

8 ØKONOMIPLAN til. 8 Dette kan gjøres ved innføring av eiendomsskatt i perioden, reduksjon av tjenestenivå omstilling (ikke lovpålagte oppgaver og lovpålagte oppgaver), eller at man reduserer ambisjonsnivå, og da blir det viktig å ta innover seg at vi har bundet opp vårt økonomiske handlingsrom på investering i en periode, som resultat av de samlede gjennomførte utbyggingsvedtak. Det blir da viktig å skape forståelse for en viss nøkternhet. Dette innebærer bl.a. at fiberbredbåndsprosjektet og andre investeringer må tas over flere år, og at vi må appellere til størst mulig dugnadsinnsats blant befolkning og næringsaktører som forutsetning for å kunne stå sammen om framtidige løft for økt attraktivitet. Vi må være forberedt på å prioritere strengere enn før. Hver kommune er i løpet av første år i en valgperiode forpliktet til å utarbeide en kommunal planstrategi (jfr. Figuren) over. Rådmannen forbereder å fremme en slik sak i 212. Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver (overordna planer og sektorplaner) kommunen bør starte opp med eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Kommunal planstrategi erstatter det obligatoriske kravet til rullering av kommuneplanen som lå i tidligere plan og bygningslov. Planstrategien setter et sterkt fokus på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke kjøres mer omfattende enn nødvendig, noe som rådmannen vil legge til grunn. a) Kommuneplan langsiktig del Kommuneplanens langsiktige del omfatter mål for utvikling av kommunen, retningslinjer for sektorenes planlegging og en arealdel for forvaltning av arealer og andre naturressurser. Kommuneplanens samfunnsdel 2922 ble vedtatt av kommunestyret i sak 5/9, den Den består av mål og strategier for utviklingen i kommunen, og handlingsprogrammet/ledergruppens handlingsprogram. Her legges det til grunn en ambisjon om positiv folketallsutvikling i retning 3 innbyggere, som del av Trøndelags sterkeste vekstregion. Som vedlegg til samfunnsdelen foreligger lister over ulike interessegrupper sine prioriteringer av tiltak for gjennomføring iht. å nå prioriterte mål og strategier. Disse innspillene ligger til grunn for prioriteringer inn i ledergruppens handlingsplan det enkelte år. Gjennomføring av denne rapporteres det måloppnåelse i forhold til det enkelte års årsrapport.

9 ØKONOMIPLAN b) Sektorplaner 9 Pleie og omsorg De planer som enheten har som grunnlag for mål som settes er Helhetlig plan for pleie og omsorgstjenesten Den har noen konkrete forslag, og noen utfordringer som er mer usikker. Det som er sikkert er at antall eldre vil øke, og på Frosta gir dette størst utslag etter 215. Etter hvert vil det bli behov for flere ansatte, men også viktig å rekruttere og beholde den fagkompetansen vi har. Om en ser for seg at kompleksiteten i oppgavene øker i langt større grad enn det en ser i dag, er samarbeid med andre kommuner og helseforetak en løsning. For Frosta er det vedtatt at samarbeidet skal være sammen med kommuner rundt sykehuset Levanger (Levanger og Verdal) og sykehuset Levanger. Et samarbeid som allerede har startet. Planens første delmål er bygging av ca. 5 boliger i bofellesskap for unge funksjonshemmede ferdigstilt Prosjektet er i gang, en ny kartlegging for å se det reelle behovet, da noe har endret seg siden planen ble skrevet. En ser også på muligheten av å omdefinere andre boliger kommunen har til formålet. Det må inngå i økonomiplanen som et byggeprosjekt fra 214. Dagsenter må sees i sammenheng med bygging av et nytt helsehus(samlokalisering av helse og omsorgstjenester) foreslått ferdig i 215. I påvente av Helsehuset, er det funnet ny løsning for lavterskeltilbudet. Fra 3 ulike dagsenter er det nå samlet under et tak; VERKET flerbrukshus. Omsorgsboliger i bofellesskap for demente er foreslått ferdigstilt Ut fra dagens situasjon hvor det er kapasitet på både boliger og institusjonsplasser, og antall eldre over 8 år går ned frem mot 215, kan ferdigstillelse av disse boligene settes til 216. Intermediære senger i sykeheimen / evt. samarbeid med andre er godt ivaretatt. Frosta har kommet langt på planleggingen mot Samhandlingsreformen, og er spent på hvordan det økonomiske oppgjøret vil slå ut for kommunen i 212. Videre er det enhetens kompetanseplan som danner grunnlaget for prioritering av kompetanseheving sett i sammenheng med Samhandlingsreformen. En sykepleier har startet videreutdanning innen kreftomsorg, og en på smertelindring. Kompetanseheving i samarbeid med andre kommuner og helseforetaket er satt i gang via et samhandlingsprosjekt med kompetansekoordinator ved sykehuset Levanger. Det har vært flere kursdager, hvor alle våre sykepleiere har deltatt. Et flott tiltak som gir utelling på kompetansebyggingen. Demens er et prioritert område. Med midler fra fylkesmannen jobbes det med kompetanseheving, og prosjekter er i gang for å etablere

10 ØKONOMIPLAN både demensteam og få på plass en demenskoordinator. Flere sykepleiere har geriatri som videreutdanning. Helsetjenester Det er flere planer som setter for mål for helsetjenesten, men den planen som har størst fokus i dag er Rusmiddelpolitisk handlingsplan Kommunen er pålagt å løse en rekke oppgaver innen rusmiddelsfeltet. Med bakgrunn i planen ble det igangsatt et prosjekt som har som mål å Redusere de negative konsekvensene som rusmiddelbruk har for enkeltpersoner og for samfunn. Tittelen på prosjektet er PREMIS og er også en del av et folkehelseprogram PREMIS Rusforebyggende samhandling i Nord Trøndelag. Prosjektgruppen på Frosta konsentrerer seg om mål 13 i Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Det jobbes på tvers av enheter og avdelinger; skole, helse og omsorg, barnehage, kultur og fritid, barnevernet, prest, lensmann og NAV. En bredt sammensatt gruppe som er aktiv og har mange spennende prosjekter. Et resultat av prosjektet vil også gi betydelig kompetanseheving for ansatte. Plan for psykisk helsearbeid legger grunnlaget for psykiatritjenesten, planen skal rulleres i 212. Pleie og omsorgsplan som en del av helsetjenesten, omtales ovenfor. Forebygging blir viktig istedenfor å behandle. Både Folkehelseloven og Helse og omsorgstjenesteloven har tatt dette inn som viktige områder. Det blir utfordringer i forhold til blant annet helsestasjonsvirksomheten, som får nye oppgaver bl.a. veie/ måle program som er lovpålagt, og som vil kreve ekstra ressurser. Oppvekst Barnehager Det er vedtatt ny barnehageplan for perioden I løpet av økonomiplanperioden er det plan om å vurdere eventuelt ny ordinær heldagsbarnehage. Dette vil vurderes etablert mot slutten av planperioden eller etter

11 ØKONOMIPLAN Kommunens rammebetingelser a) Befolkningsutvikling 4.a.1. Utvikling i befolkningen siste 1 år Figuren under viser utviklingen i folketallet de siste 1 årene pr Grupper år år år år år år år år og eldre SUM Frosta kommune har over de siste årene hatt en positiv befolkningsutvikling, samt at den historisk sett har vært forholdsvis stabil. Frosta kommune har siden årsskriftet hatt en befolkningsvekst på,9 % eller 24 personer. I tillegg til at befolkningen øker, så har også sammensetning endret seg betydelig, noe som har stor betydning for kommunens rammebetingelser. Dette får direkte innvirkning på utgiftsutjevningen innenfor beregning av frie inntekter. Frosta kommune har nedgang innenfor aldersgrupperinger med høy vekting, og økning/veksten er i hovedsak innenfor middelgruppen. Det vises til redegjørelse i utviklingen av frie inntekter. 4.a.2. Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden Prognosen for folketallsutviklingen bygger på SSB sin prognose for mellomnivået i folketallsutvikling. Befolkningsprognosene viser en svak vekst i økonomiplanperioden. Pr var befolkningen på 2562, noe som er betydelig over framskrivningenes anslag. Veksten fra årsskiftet skyldes i sin helhet innflytting, ettersom fødselsoverskudd er lik null. Netto tilflytting fra utlandet utgjør i underkant av 4 % av dette. Det er i økonomiplanperioden ikke budsjettert med befolkningsvekst ut over siste

12 ØKONOMIPLAN tilgjengelige befolkningstall. Bakgrunnen for dette er usikkerhet om stabiliteten til utviklingen over det siste året, samt erfaring fra fjorårets budsjettering. 12 Figuren under viser prognostisert utvikling i befolkningens alderssammensetning og total folkemengde. Gruppe år år år år år år år år og eldre SUM De neste fem årene er det forventet størst vekst i gruppen 5 år og i gruppen 6779 år. Utviklingen i barnegruppen vil kunne utløse behov for økt kapasitet innenfor barnehagenes infrastruktur. Dette kan på sikt både innebære utbygging av nåværende bygningsmasse, eller endring ift. antall barnehager. Det er i rådmannens innstilling foreslått at tjenesteområdet for barnehage utarbeider kostnadsoverslag for utvidelse av Borglia barnehage, som legges fram for kommunestyret til orientering før neste budsjettbehandling. Videre vil utviklingen i aldersgruppen 6779 kunne utløse økt behov for omsorgsboliger, jf. tidligere vedtatt helse og omsorgsplan. b) Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (fra private og foretak), momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og er hovedfinansieringskilden for driftsrammene. Frosta kommune har pr. i dag ikke eiendomsskatt på privat eiendom, eller eiendom tilknyttet næring. 4.b.1. Skatt og rammetilskudd Forslaget til statsbudsjett for 212 legger opp til en nominell vekst i kommunenes frie inntekter skatt og rammetilskudd på 4,3 prosent. Med en anslått pris og kostnadsvekst (kommunal deflator) på 3,25 prosent (deflator), blir realveksten neste år på i overkant av 1 prosent, målt fra anslag på regnskap 211. Skatteveksten er anslått til 4,4 prosent. Målsetningen i kommuneproposisjonen tok utgangspunkt i at

13 ØKONOMIPLAN skatteinntektene skulle utgjøre 4 prosent av de samlede inntektene for kommunene. Den kommunale skattøren for personlige skatteytere er derfor foreslått økt med,3 prosentpoeng i 212, til 11,6 prosent. Som følge av samhandlingsreformen, fikk kommunene overført ca. 5,6 mrd kroner. Disse midlene er holdt utenfor beregningene, og skattandelen blir derfor i underkant av måltallet i 212. Høyeste lovlige skattøre i henhold til statsbudsjettet, legges til grunn i budsjettet. I budsjettet for 212 har Frosta kommune lagt til grunn tall fra KS, og deres prognosemodell. Denne modellen bruker oppdaterte befolkningstall (Pr. 1.7) ved alle beregningene, i motsetning til statsbudsjettet som bruker tall pr. 1.1 for inntektsutjevningen. For Frosta kommune innebærer forslaget til statsbudsjett etter justeringer i prognosemodellen, en realvekst i frie inntekter på,15 prosent. Det er da forutsatt en skattevekst i kommunen på 4,78 prosent. Dette er noe høyere skattevekst enn anslaget for landet. Veksten i inntektene for Frosta kommune kompenserer ikke for anslått lønns og prisvekst, noe som i hovedsak skyldes endringer i befolkningssammensetning og den innvirkning dette har i forholdt til kriteriene som ligger til grunn for inntektssystemet. Det er i grunnlagstallene fra 211 til 212, stor nedgang i aldersgruppene 622 år og 6779 år. Dette innbærer at befolknings veksten har i hovedsak vært innenfor middelgruppen. 13 Inntektsgarantitilskuddet (INGAR) er en ordning for å sikre skjerming mot uventet svikt i rammetilskuddet, som igjen gir økt forutsigbarhet. I praksis betyr det at ingen kommuner skal ha en beregnet vekst i rammetilskuddet som er lavere enn 3 kr. pr. innbygger i forhold til veksten på landsbasis. Ordningen finansieres med likt trekk pr. innbygger i alle landets kommuner. Aldersgr Endring 2 år år år år år år år over 9 år SUM 2 For Frosta kommune sin del, slår utgiftsutjevningen ut negativt i 212, noe som medfører betydelig lavere vekst enn gjennomsnittet (1,7 mill. kr i INGAR 212), jf. kommentarer vedr. befolkningssammensetning ovenfor. Denne ordningen gir kommunene tid til omstilling, men vil allikevel medføre en reduksjon i rammeoverføringene i økonomiplanperioden. Tabellen nedenfor viser utvikling i de frie inntektene de siste årene.

14 ØKONOMIPLAN Regnskap Budsjett Skatt Rammetilskudd Sum frie inntekter Nominell veskt (%) 3,68 % 1,38 % 2,28 % 28,61 % 33,86 % Enkeltelementene i skatt og rammetilskudd for 212, og økonomiplanperioden kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 29) Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog) Småkommunetilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg / Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Skatt på formue og inntekt Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) Kommentarer: Frosta kommunes utgiftsbehov er 11,7 % høyere i forhold til landsgjennomsnittet Tilsvarende tall for 211 var 14,9 % og 21,6 % i 21. Det vises for øvrig til kommentarer vedrørende befolkningssammensetning ovenfor. Det er forutsatt i økonomiplanen at anslag på skjønnsmidler videreføres lik dagens nivå. Det er ikke budsjettert med endringer i befolkingsmengde eller struktur. 4.b.2. Momskompensasjon Momskompensasjonsordningen ble innført fra 24. Formålet med ordningen er å

15 ØKONOMIPLAN nøytralisere de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgiftssystemet, ved at kommunenes kjøp av varer og tjenester fra private gjennom ordningen blir likestilt med kommunal egenproduksjon. Fra 21 ble det besluttet at ordningen med mvakompensasjon fra investeringer i driften fases ut med 2 % pr. år. Dette innebærer at det i 212 vil være krav til at 6 % tilbakeføres investeringsregnskapet. Det vil fra 214 bli slik, at all refusjon fra investeringer skal gå til finansiering i investeringsregnskapet. Frosta kommune har i budsjettet for 212 budsjettert med at 4 % av momskompensasjon fra investeringer ikke overføres investeringsregnskapet. Dette er gir en inntektspost på kr. 4. i forhold til foreslått investeringsplan b.3. Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter Samlet rentekompensasjon for 212 er anslått til kr ,. Utgangspunktet for beregningene er en husbankrente på 3,3 %. Beregningene er justert for økonomiplanperioden, som følge av forventet økt rentenivå 3,45 % i 212 og 4,15 % i og reduksjon i kompensasjonsgrunnlag. Kompensasjonen fordeler seg slik i 212: 1.a.1.1.Rentekompensasjon for investeringer Skole Type Grunnlag Rente Komp. Reform Investeringskompensasjon ,3 154 Investeringskompensasjon 248 3,3 79 Skoleprosjektet 76 3,3 228 Sum 638 Eldreomsorg Type Grunnlag Rente Komp. Investeringskompensasjon rente , Investeringskompensasjon rente , ,3 Investeringskompensasjon avdrag , Investeringskompensasjon avdrag Sum

16 ØKONOMIPLAN b.4. Eiendomsskatt Frosta kommune har pr. i dag ikke eiendomsskatt på nærings eller boligeiendom. I økonomiplanen er det foreslått innføring av eiendomsskatt fra 214, med tilhørende takseringsutgifter i 213 (jf. eget tiltak). Det er estimert inntekter lik 1, mill. kr. pr. promille. Makismal sats er 7 promille av omsetningsverdi, men begrenset med en maksimal økning på 2 promille pr. år ved innføring. Foreslått tiltak er av et slikt omfang, at også boligeiendommer vil bli berørt uten at det er tatt stilling til hvordan skatten for øvrig innføres. Valg av innføringstidspunkt medfører at hvis kommunens rammebetingelser skulle endre seg betydelig i løpet av neste budsjettår, så vil man kunne redusere eller ta bort foreslått tiltak, uten at det har påløpt takseringsutgifter. b) Øremerkede tilskudd Barnevern Det er i statsbudsjettet foreslått videre satsning innenfor barnevern. Øremerkede tilskudd vedrørende barnevern vil bli håndtert videre av VR, og det vil ikke være behov for nye søknadsrunder.. Barnehage Følgende tilskudd ble i 211 lagt inn i rammetilskuddet: Driftstilskudd til barnehager Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagene Skjønnsmidler til barnehager Investeringstilskudd (foreslått tatt bort fra ) Tilskudd til midlertidige lokaler (foreslått tatt bort fra ) Følgende tilskudd er fortsatt øremerket: Tilskuddet til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. Øremerkede midler til kvalitetsutvikling Skole Når det gjelder skole og opplæring er statstilskudd i norsk og samfunnskunnskap for

17 ØKONOMIPLAN voksne innvandrere fremdeles øremerka. Dette utbetales til voksne som har rett og plikt til denne opplæringa. Det vil blant anna gjelde innvandrere utenfor EU/EØSområdet. På Frosta er det forholdsvis få i denne målgruppa, og opplæringa drives for hele gruppa. Frosta kommune tilbyr også norskopplæring for voksne som kommer fra land i EU/EØSområdet sjøl om denne gruppe ikke har rett til denne opplæringa. Dette gjøres hovedsakelig som en service overfor utenlandsk arbeidskraft med behov for å beherske norsk språk. 17 c) Lønns og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene, arbeidsgiveravgift og renteforutsetninger. Lønns og prisvekst I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra til 3,25 prosent. Kommunenes lønns og prisvekst kompenseres ved å øke rammetilskuddet med den kommunale deflatoren. Kommunal deflator er sammensatt av lønnsveksten og prisveksten på varer og tjenester: Lønnsvekst 4, % Prisvekst 1,8 % I konsekvensjustert budsjett er det lagt til grunn en årslønnsvekst på 4 %. Det er ikke budsjettert med generell prisvekst, ut over økning/prisjustering av større avtaler innenfor for eksempel forsikring og leasing. Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene I konsekvensjustert budsjett er normalpremien for pensjonsutgiftene, basert på aktuarberegninger av KLP og SPK lagt til grunn. Beregningene gir følgende beregningsstaser for 21: KLP (alle ordn.)14,28 % av brutto lønnsgrunnlag STP 11,24 % av brutto lønnsgrunnlag Det er anslått en økning på i pensjonsutgifter i aktuarberegningene (KLP 8,2 % og SPK 6,8%), Samlet sett er det for Frosta kommune budsjettert med en økning i pensjonskostnadene (ekskl. AFP) på 8,1 %. Dette tallet er noe høyere enn sammenliknet med aktuarberegningene, men dette skyldes budsjetterte økninger i pensjonsgrunnlaget. Tabellen nedenfor viser forventet premieavvik, amortisering av tidligere års premieavvik, samt arbeidsgiveravgift på disse postene:

18 ØKONOMIPLAN KLP SPK Sum Arb.avg. Netto pensj.kostn. (inkl. adm.) iht. aktuar Årets pensjonspremie (jf. aktuarberegn.) =Årets premieavvik Årets betalte pensjonspremie iht.regnskap Årets premieavvik (se spes. nedenfor) Resultatført 1/15 av tidl. års premieavvik = Pensjonskostnad i regnskapet Arbeidsgiveravgift Frosta kommune har et samlet budsjett på 12,6 mill. kr til innbetaling av arbeidsgiveravgift i 212. Renteforutsetninger Det er konsekvensjustert budsjett lagt til grunn et rentenivå i snitt på 3,6 % på investeringslån i 212. Dette er noe høyere enn først lagt inn, men skyldes den siste tids økninger i pengemarkedsrentene. Videre er det lagt opp til 3,7 % i 213 og 4,4 % i d) Samhandlingsreformen Fra trår nye lover i kraft vedrørende folkehelsearbeid og om kommunale helse og omsorgstjenester, som en del av samhandlingsreformen. Dette medfører et økt kommunalt ansvar innenfor helseområdet. Totalt for landet overføres det 5,6 mrd. kroner ekstra over frie inntekter til kommuner for å dekke ekstra utgifter, fordelt på midler til kommunal medfinansiering og utgifter knyttet til utskrivningsklare pasienter. Midlene fordeles etter egen kostnadsnøkkel i inntektssystemet; alderskriterier med utgangspunkt i hvor stor grad disse har forbruk av gjeldende tjenester (historisk sykehusforbruk). For Frosta kommune utgjør disse midlene totalt kr , mot i kommuneproposisjonen for 212. Videre er det beregnet gevinst på,8 mill. kr. i forhold til 21priser, og vi er derfor ikke berørt av foreslått kompensasjonsordningen. Det presiseres at det er fortsatt stor usikkerhet på hvordan dette vil slå ut i praksis for kommunen. Rådmannen ønsker i størst mulig grad å kanalisere evt. positive økonomiske effekter inn i helsesområdet, jf. reformens intensjoner. Det er viktig å satse videre og tyngre innenfor forebyggende helsearbeid, samt bygge seg opp reserver til å fange opp svingninger i medfinansiering. I konsekvensjustert budsjett er det derfor budsjettert med 3, mill. kr i utbetaling til helseforetaket,,1 mill. i økte utgifter innenfor helse og omsorg (konsekvensjustert). Ved positive budsjett avvik, er det et ønske om at ca. 5 %

19 ØKONOMIPLAN avsettes og ca. 5 % brukes til forebyggende helsearbeid. Det presiseres at avsetninger innenfor dette området er tilknyttet disposisjonsfondet, og vil derfor kunne bli utsatt for strykningsbestemmelsene. 19 e) Andre statlige nyordninger, føringer, m.v. Barnehage: Innenfor barnehageområdet har kommunen plikt til å: *Oppfylle den lovfestede retten til barnehageplass. I den vedtatte barnehageplanen for Frosta står det at: Full behovsdekning defineres på Frosta slik retten til barnehageplass kommer til Uttrykk i Lov om barnehager. Når det er ledig plass i barnehagene vil plassene kunne tilbys også de barna som ikke har lovfestet rett til barnehageplass. Plasser ved hovedopptaket tilbys fra 1.8 med mindre den enkelte barnehage kan tilby plassen senere uten økonomiske tap. *Gi støtte ti private barnehager som er i drift eller har søkt om godkjenning pr og behandle disse likeverdig med egne barnehager. Bestemmelsene om dette ble fastsatt i en ny nasjonal forskrift. I 211 har kommunene plikt til å gi de private barnehagene minimum 88 prosent av hva de kommunale barnehagene gjennomsnittlig mottar i offentlig finansiering. Hvor mye støtte de private barnehagene skal motta avhenger av hvor mye det koster å drive de kommunale barnehagene. *Føre tilsyn med alle barnehager i kommunen og påse at barnehagene følger gjeldende regelverk. Ut i fra sentrale føringer ser det ut for at kommunen i større grad enn tidligere må vektlegge oppgaven med å føre tilsyn. I 211 gjennomførte kommunen tilsyn ut i fra en modell der alle ansatte i den enkelte barnehage var tilstede. Både private og de kommunale barnehagene ønsker at denne praksis fortsetter. Videre er det foreslått videre opptrapping av likeverdig behandling av kommunale og private barnehager fra 91 % til 92 % i 211. Omlegging av kontantstøtten Avvikling for 2åringer fra og økning av sats for barn i alderen 1318 mnd. Kompensasjon for økt barnehageetterspørsel planlagt gitt over frie inntekter. I tillegg er det foreslått nominell videreføring av makspris i barnehager.

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Utvalg/komité: Saksnr. Dato

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Utvalg/komité: Saksnr. Dato ÅRSBUDSJETT 213 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Formannskap 2.11.212 Utvalg/Råd 3.1114.12.212 Off. ettersyn 3.11.212 Kommunestyre 18.12.212 Rådmannens forslag til budsjett INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Til formannskapets medlemmer

Til formannskapets medlemmer HOLE KOMMUNE Rådmannen Hole kommune 17. oktober 2007 Til formannskapets medlemmer Budsjettprosessen i Hole kommune er dokumentert i Prosessbeskrivelse Hole kommune 2007 for arbeid med budsjett 2008 se

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013

ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013 1 ÅRSBUDSJETT 2013 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Formannskap Kommunestyre INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Kommunens rammebetingelser... 5 a) Befolkningsutvikling...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014 ÅRSBUDSJETT

ØKONOMIPLAN 2011 2014 ÅRSBUDSJETT ÅRSBUDSJETT 2011 Offentlig ettersyn 30.11.1013.12.10 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Formannskap 23.11.2010 Utvalg/Råd 24.11 14.12.2010 Off. ettersyn 30.1113.12.2010 Kommunestyre 14.12.2010

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Kommunenes rammetilskudd

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010. Rådmannens forslag 19.11.09. Utvalg/komité: Saksnr. Dato

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010. Rådmannens forslag 19.11.09. Utvalg/komité: Saksnr. Dato ÅRSBUDSJETT Rådmannens forslag 19.11.9 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Formannskap 26.11.9 Off. ettersyn/budsjettinnspill 1.1214.12 Kommunestyre 15.12.9 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. Forord...

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2012/1539-20

Frosta kommune Arkivsak: 2012/1539-20 Frosta kommune Arkivsak: 2012/1539-20 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 08.11.2012 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 20.11.2012 132/12 Formannskapet 27.11.2012

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT

OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT FRA FORMANNSKAP 05.11.08 Samlet oversikt OVERSIKT BEVEGELSER - BUDSJETT 2008/BUDSJETT 2009 Område Endring i tusen Merknader FRIE INNTEKTER Økte rammeoverføringer

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/1597-17

Frosta kommune Arkivsak: 2013/1597-17 Frosta kommune Arkivsak: 2013/159717 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 29.10.2013 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2013 95/13 Formannskapet 02.12.2013

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Nye tall og sammenligninger

Nye tall og sammenligninger Nye tall og sammenligninger Åre, 13.3 2007 Øystein Lunnan Innhold Viser til innlegg i fjor om prognoser etc. Nye sammenligninger folketall Sterkere sentralisering i Norge Virkning av demografi på rammetilskudd

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/1212 HANDLINGSPROGRAM 2011 2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Handlingsprogram

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.03.2015 Deres dato 15.01.2015 Vår referanse 2015/1033 331.1 Deres referanse 14/2665 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Bølger som truer kommuneøkonomien Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2015/949 Saksbehandler: Inger-Lise Gjesdal Dato: 05.11.2015

Hurum kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2015/949 Saksbehandler: Inger-Lise Gjesdal Dato: 05.11.2015 Hurum kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2015/949 Saksbehandler: Inger-Lise Gjesdal Dato: 05.11.2015 A-sak.Årsbudsjett og økonomiplan 2016-2019 Årsbudsjett og økonomiplan 2016-2019 Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene

Detaljer

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 1 Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 Økonomisk stilling Ved utgangen av 2005 var det 11 kommuner i fylket med akkumulert regnskapsmessig

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2016 2019 ÅRSBUDSJETT

ØKONOMIPLAN 2016 2019 ÅRSBUDSJETT ÅRSBUDSJETT 2016 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Formannskap 24.11.2015 Utvalg/Råd 01.12.201514.12.2015 Off. ettersyn 01.12.15 14.12.2015 Kommunestyre 15.12.2015 Rådmannens forslag 20.11.2015

Detaljer

Kommunestyrets budsjettkonferanse. Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013

Kommunestyrets budsjettkonferanse. Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013 Kommunestyrets budsjettkonferanse Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013 Budsjettert resultatutvikling Vekst i inntekter og utgifter OBS! Historiske tall er inkludert årets pris og lønnsvekst,

Detaljer

Kjente utfordringer. Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt

Kjente utfordringer. Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt 1 Kjente utfordringer Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt 2 Konsekvenser av fylkesmannens lovlighetsvedtak Regnskapsføring av utbytte fra BKK Summen av utbytteinntekter

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2013/733-10 Arkiv: 151 Saksbeh: Emma Smeland Nygårdseter Dato: 20.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Formannskap Kommunestyret Møtedato Økonomiplan 2014-2017 og budsjett

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 ÅRSBUDSJETT 2014. Utvalg/komité: Saksnr. Dato

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 ÅRSBUDSJETT 2014. Utvalg/komité: Saksnr. Dato ÅRSBUDSJETT 214 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Formannskap 26.11.213 Utvalg/Råd 2.1216.12.213 Off. ettersyn 2.1216.12.213 Kommunestyre 17.12.213 Rådmannens forslag 15.11.13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer