АГУУЛГА. Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд. Эрүүл мэнд. Банк. Төсөв. Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ. Хөдөө аж ахуй. Аж үйлдвэр.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "АГУУЛГА. Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд. Эрүүл мэнд. Банк. Төсөв. Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ. Хөдөө аж ахуй. Аж үйлдвэр."

Transkript

1 АГУУЛГА Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд Эрүүл мэнд Банк Төсөв Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ Хөдөө аж ахуй Аж үйлдвэр Цахилгаан холбоо

2 Аргачлалын тайлбар Нийгмийн даатгал, халамж Нийгмийн даатгал нь иргэн болон төр, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас зохих журмын дагуу шимтгэл төлж, нийгмийн даатгалын сан бүрдүүлэх, даатгуулагч өндөр наслах, хөдөлмөрийн чадвараа түр алдах, өвчлөх, ажилгүй болоход өөрт нь, тэрчлэн даатгуулагч нас барахад түүний асрамжинд байсан хүмүүст хууль тогтоомжид заасан тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр өгөх агуулга бүхий нийгэм, эдийн засгийн арга хэмжээ юм.тэтгэврийн, тэтгэмжийн, эрүүл мэндийн, үйлдвэрийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний, ажилгүйдийн даатгал гэсэн төрлөөс нийгмийн даатгал бүрдэнэ. Нийгмийн даатгалын сан нь ажил олгогч, даатгуулагчийн хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр, үйлчилгээнд зарцуулах болон нийгмийн даатгалын үйл ажиллагааны зардлыг нөхөх зорилгоор төлсөн шимтгэлийн орлого, бусад эх үүсвэрээс бүрдэнэ. Нийгмийн даатгалын тухай хууль болон гэрээний үндсэн дээр нийгмийн даатгалын санд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж даатгуулсан, нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авах эрх бүхий этгээдийг даатгуулагчаар тооцно. Тэтгэвэр нь даатгуулагчийг өндөр наслахад насан туршид нь, хөгжлийн бэрхшээлтэй болоход хөдөлмөрийн чадвар нь сэргээгдэх хүртэл, нас барахад нь түүний гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүд (хүүхэд 16 нас, сургуульд суралцаж байгаа бол 19 нас хүртэл)- ийн нийгмийн баталгааг хангах зорилгоор нийгмийн даатгалын сангаас олгох мөнгөн хөрөнгө байна. Тэтгэмж нь хөдөлмөрийн чадвараа түр алдах, жирэмслэх, амаржих, нас барах тохиолдолд даатгуулагчид нийгмийн даатгалын сангаас нэг удаа олгох мөнгөн хөрөнгө байна. Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай хүнд хуульд заасан тэтгэвэр, нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж олгох, олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн болон төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааг нийгмийн халамж гэнэ. Эрүүл мэнд Жирэмслэлтийн хугацаанаас хамаарахгүйгээр ердийн төрөлтөөр эсвэл мэс ажилбараар ургийг умайнаас гаргаж авсны дараа нярай амьсгалж байсан, эсвэл амьдын бусад ямар нэгэн шинж тэмдэг, өөрөөр хэлбэл зүрхний цохилт, хүйний судасны лугшилт, булчингийн тодорхой хөдөлгөөн илэрч байвал хүй эсвэл эхэсийг салгасан эсэхийг харгалзахгүйгээр амьд төрөлтөд тооцно. Амьд төрсөн 1000 хүүхдэд ногдох нялхсын эндэгдлийг тодорхойлохдоо тухайн хугацаанд 1 хүртэлх насандаа эндсэн хүүхдийн тоог амьд төрсөн хүүхдийн тоонд харьцуулна. Амьд төрсөн 1000 хүүхдэд ногдох хүүхдийн эндэгдлийг тооцохдоо тухайн хугацаанд 5 хүртэлх насандаа эндсэн хүүхдийн тоог амьд төрсөн хүүхдийн тоонд хуваана. Эндсэн эхийн тоонд жирэмсний хугацаанд болон төрөх үедээ эсвэл төрснөөс хойш 42 хоногийн дотор жирэмслэлтийн байрлал, үргэлжилсэн хугацаанаас үл хамааран жирэмслэлт, төрөх болон түүнийг удирдахтай холбоо бүхий шалтгаанаар эндсэн эхийг хамааруулна. Халдварт өвчний өвчлөлийн хүнд ногдох түвшинг тооцохдоо тайлант хугацаанд амбулаторийн үзлэгээр шинээр бүртгэгдсэн нийт халдварт өвчний тохиолдлын тоог тухайн хугацааны хүн амын тоонд харьцуулна.

3 Мөнгө, банк Гүйлгээнд гаргасан бэлэн мөнгийг банкнаас гадуурх мөнгө болон касс дахь бэлэн мөнгөний нийлбэрээр тооцно. Бага мөнгө /М1/-ийг банкнаас гадуурх мөнгө болон төгрөгийн харилцах дансан дахь мөнгөний нийлбэрээр тодорхойлно. Төгрөгийн харилцах дансан дахь мөнгийг иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төгрөгийн харилцах дансны үлдэгдлийн нийлбэрээр тооцно. Бараг мөнгийг төгрөгийн болон гадаад валютын хадгаламж, валютын харилцах, цэвэршүүлсэн алтны харилцах, хадгаламжийн сертификатын нийлбэрээр тодорхойлно. Төгрөг болон валютын хадгаламжийг иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төгрөг, валютын хадгаламжийн үлдэгдлийн нийлбэрээр тооцно. Валютын харилцахыг иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын валютын харилцах үлдэгдлийн нийлбэрээр тооцно. Мөнгөний нийлүүлэлт /М2/-ийг банкнаас гадуурх мөнгө, төгрөгийн болон валютын харилцах, хадгаламж, цэвэршүүлсэн алтны харилцах, хадгаламжийн сертификатын нийлбэрээр тооцно. Өөрөөр хэлбэл бага мөнгө болон бараг мөнгөний нийлбэрээр тодорхойлно. Хэвийн зээл гэж төлөвлөгдсөн хугацаанд байгаа зээл, түүний хүүг ойлгоно. Хугацаа хэтэрсэн зээлийг зээл, хүүгийн хугацаа 90 хүртэл хоног хэтэрсэн зээлээр тодорхойлно. Чанаргүй зээлийг хэвийн бус, эргэлзээтэй, муу зээл буюу зээл, хүүгийн хугацаа 91-ээс дээш хоног хэтэрсэн зээлээр тооцож гаргана. Үнэ Хэрэглээний үнийн индекс (ХҮИ) нь хэрэглэгчдийн худалдаж авсан бараа, үйлчилгээний нэр төрөл, чанар өөрчлөлтгүй тогтвортой байхад үнэ дунджаар өөрчлөгдөж буйг илэрхийлэх үзүүлэлт бөгөөд нэг өрхөөс бус нийт өрхөөр тооцогдсон үнийн дундаж өөрчлөлтийг харуулна. ХҮИ-ийн тооцоонд хэрэглээний сагс, хэрэглээний жин гэсэн хоѐр үзүүлэлтийг ашигладаг. Хэрэглээний сагс нь дундаж зарлагатай өрхийн хэрэглээг төлөөлөх чадвартай, хэрэглээний үнийн индес тооцох зорилгоор бүрдүүлсэн хүн амын өргөн хэрэглээний бараа, үйлчилгээний нэр төрлийн жагсаалт юм. Сагсанд сонгогдсон бараа, үйлчилгээний үнийн өөрчлөлтийг тооцоход бараа, үйлчилгээний тоо хэмжээ, төрөл, чанар зэргийг тогтмолоор авч үздэг. Хэрэглээний бараа үйлчилгээний жин гэж өрхийн худалдаж авсан бараа, үйлчилгээний нийт зардалд тухайн бараа, үйлчилгээний зардлын эзлэх хувийн жин юм. ХҮИ-ийн тооцоонд Ласпейресийн үнийн индексийн томьѐог ашиглаж байна. L I ct -t тайлант үеийн Ласпейресийн үнийн индекс t тайлант үе, 0 суурь үе, P - i барааны тайлант үеийн үнэ, it I L ct P Q P io io io Pio - i барааны суурь үеийн үнэ, it Q Qio - i барааны суурь үеийн худалдан авсан тоо, хэмжээ, -нийлбэрийн тэмдэг

4 Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 10 оны судалгааны үр дүнгээр хэрэглээний сагсан дахь нэр төрлийг 11 онд 329 болгон нэмэгдүүлж, (аймгуудад 214 нэр төрөл), хэрэглээний зардлын жинг шинэчилж, 12 оны 1 дүгээр сараас эхлэн хэрэглээний үнийн индексийг тооцоход ашиглаж байна. Хөдөө аж ахуйн гол нэрийн зарим бүтээгдэхүүний зах зээлийн дундаж үнийн мэдээг сум, аймгийн үнэ цуглуулах нэгжүүдээс сар бүр авч, сарын дундаж үнийг тооцож байна. Хөдөө аж ахуй Төл бойжилтын хувийг тооцохдоо бойжсон төлийн тоог нийт гарсан төлийн тоонд харьцуулж, 100-гаар үржүүлнэ. Зүй бусаар хорогдсон малын тоонд халдвартай, халдваргүй өвчин, зуд, үер ус, гал түймэр, аянга цахилгаан зэрэг гэнэтийн аюул болон араатан, жигүүртэнд идүүлэх, гол мөрөн, худаг хавцалд унах зэрэг хариулга маллагаатай холбоотой бусад шалтгаанаар хорогдсон малыг хамруулна. Нэгдсэн төсөв Төсвийн орлого, зарлагын гүйцэтгэлийн мэдээг Монгол улсын Сангийн сайдын 15 оны 1 сарын -ны өдрийн 7 дугаар тушаалаар төсвийн ангиллаар 15 оны 1 дүгээр сараас эхлэн гаргаж байна. Аймгийн нэгдсэн төсвийн орлого, зарлага нь улсын төвлөрсөн төсвөөс шууд санхүүждэг төсвийн байгууллагуудын болон орон нутгийн төсвийн орлого, зарлагаас бүрдэнэ. Аймгийн нэгдсэн төсвийн орлого, зарлагын мэдээг Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээс сар бүр гаргаж статистикийн хэлтэст ирүүлдэг. Орон нутгийн төсөв нь татварын орлого, татварын бус орлогоос бүрдэнэ. Татварын орлогын төлөвлөгөөний биелэлтийг сумдаар, татварын орлогын төрлүүдээр харууллаа. Төвлөрсөн төсвийн орлого нь улсын төсвийн санхүүжилт, татварын бус орлогоос бүрдэнэ. Аж үйлдвэр Аж үйлдвэрийн салбарт нийт үйлдвэрлэл нь аж ахуй нэгжүүдийн тайлант хугацаанд зах зээлд болон өөрийн эцсийн хэрэглээнд зориулж үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээс бүрдэнэ. Аж үйлдвэрийн салбарын борлуулсан бүтээгдэхүүн нь аж хауй нэгжүүдийн тайлант хугацаанд худалдсан буюу гадагш гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний хэмжээ юм. Аж ахуй нэгжүүдийг эдийн засгийн үйл ажиллагаагаар ангилахдаа НҮБ-аас гишүүн орнууддаа мөрдөхийг зөвлөмж болгосон эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны олон улсын стандарт ангилалд үндэслэсэн үндэсний ангиллыг мөрдөж байна. Аж үйлдвэрийн салбарын гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг сар бүрийн мэдээлэлд хамруулан судалж, үйлдвэрлэлийн биет хэмжээний индексийг тооцно. Хөдөлмөр Эдийн засгийн идэвхитэй хүн ам(ажиллах хүч)-д тухайн цаг хугацаанд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд ажиллах хүчээ нийлүүлж байгаа ажиллагч, нийлүүлэхэд бэлэн байгаа ажилдгүй иргэдийг хамруулна.

5 ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ (17 оны 05 дугаар сарын байдал) Бүртгэлтэй ажилгүй иргэн Аймгийн Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо 5 дугаар сарын байдлаар 5 байгаагийн 53.4 хувь нь буюу 4 нь эмэгтэйчүүд байна. Эдгээр ажилгүй иргэдийн тоо өмнөх оны мөн үеэс 149 хүнээр буюу 15.6 хувиар буурчээ. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийг боловсролын түвшнөөр нь авч үзвэл 232 нь дээд, 29 нь тусгай дунд, 100 нь техник мэргэжлийн, 353 нь бүрэн дунд, 55 нь суурь, 32 нь бага, 4 нь ямар ч боловсролгүй хүмүүс байна.

6 Эрүүл мэнд Аймгийн хэмжээнд 17 оны 05 сарын байдлаар 465 эх амаржиж 469 хүүхэд мэнд төрлөө. Нялхсын эндэгдлийн 7 тохиолдол бүртгэгджээ. Цочмог халдварт өвчин 376 бүртгэгдэж өмнөх оны мөн үеийнхээс 51.5 хувиар буурсан байна. Нийт халдварт өвчний 38.6 хувийг гар хөл амны өвчин, 21.8 хувийг БЗХӨ, 19.1 хувийг салхинцэцэг, 13.3 хувийг хачигт реккетиоз, 7.2 хувийг бусад халдварт өвчин эзлэж байна.

7 Төсвийн орлого Аймгийн нийт төсөвт хоѐр тэрбум сая төгрөг хүрч, төлөвлөгөөг хувиар, үүнээс татварын орлого хоѐр тэрбум 2.4 сая төгрөг оруулж төлөвлөгөөг хувиар биелүүлсэн байна. Татварын бус орлого сая төгрөг төлөвлөгөөг хувиар, улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого сая төлөвлөгөөг хувиар давуулан биелүүлсэн байна. Аймгийн төсвийн орлогын 92 хувийг татварын орлогоор, 8 хувийг татварын бус орлогоор бүрдсэн үзүүлэлттэй байна. Төсвийн зарлага Орон нутгийн төсвийн зарлага санхүүжилтын 85.0 хувийг зарцуулав. Үүнд цалин хөлс нэмэгдэл урамшууллын төлөвлөгөөний 96.2 хувь, ажил олгогчоос нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 95.7 хувь, бараа үйлчилгээ бусад зардлын 89.9 хувийг тус тус санхүүжүүлсэн байна.

8 Үнэ Хэрэглээний бараа үйлчилгээний үнэ Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнийн индекс Говь-Алтай аймгийн хэмжээнд 17 оны 5 дугаар сард өмнөх сараас 0.2 хувь, өмнөх оны жилийн эцсээс 4.0, өмнөх оны мөн үеийнхээс 2.7 хувь, суурь үеийнхээс 6.2 хувиар өсчээ. Ерөнхий индекс 17 оны 5 дугаар сард өмнөх сарынхаас 0.2 хувиар өсөхөд хүнсний бараа, ундаа, ус 0.8, гэр ахуйн тавилга, бараа 1.9, тээврийн бүлгийн индекс 1.6 хувиар өссөн нь голлон нөлөөлжээ. ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ИНДЕКС, бүлгээр, 15=100% Бараа, үйлчилгээний бүлэг Жин Ерөнхий индекс Хүнсний бараа, ундаа, ус Согтууруулах ундаа, тамхи Хувцас, бөс бараа, гутал Орон сууц, ус, цахилгаан, түлш Гэр ахуйн тавилга, бараа Эм, тариа, эмнэлгийн үйлчилгээ Тээвэр Холбооны хэрэгсэл, шуудангийн үйлчилгээ Амралт, чөлөөт цаг, соѐлын бараа, үйлчилгээ Боловсролын үйлчилгээ Зочид буудал, нийтийн хоол, дотуур байрны 2.6 үйлчилгээ Бусад бараа, үйлчилгээ

9 Хөдөө аж ахуйн зарим бүтээгдэхүүний зах зээлийн дундаж үнэ Хөдөө аж ахуйн зарим бүтээгдэхүүний зах зээлийн дундаж үнийн судалгаагаар 17 оны 5 дүгээр сард аймгийн төв болох Есөнбулаг суманд ямааны ноолуур мян.төг, адууны сүүл мян.төг, тэмээний шир 15.0 мян.төг, хонины арьс 4.0 мян.төг, ямааны арьс төгрөгний үнэ ханштай байна. Хөдөө аж ахуй Аймгийн дүнгээр төллөх насны хээлтэгчийн 88,3 хувь болох 1 сая 24.6 мянган толгой хээлтэгч мал төллөж, 1 сая 24.8 мянган төл 99.2 хувиар бойжиж байна. Төлийн хорогдол гарсан ба төрлөөр нь авч үзвэл 151 унага, 9 тугал, 93 ботго, 3264 хурга, 6551 ишиг тус тус хорогджээ. 5 сард аймгийн хэмжээнд 4866 толгой том мал зүй бусаар хорогдсон ба өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 5.5 дахин бага байна. Том малын зүй бусын хорогдлыг малын төрлөөр авч үзвэл адуу 115, үхэр 133, тэмээ 39, хонь 1462, ямаа 3117 байна. Нийт хорогдлын.1 хувийг хонь, 64,1 хувийг ямаа эзэлж байна.

10 Аж үйлдвэр Аж үйлдвэрийн салбарын нийт үйлдвэрлэл 17 оны эхний 5 дугаар сард 6 тэрбум сая төг болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 1.6 хувиар өсчээ. Аж үйлдвэрийн нийт үйлдвэрлэлийн 36 хувийг цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэл, 36 хувийг дулаан эрчим хүч үйлдвэрлэл, 11 хувийг боловсруулах үйлдвэрлэл, 5 хувийг нүүрс олборлолт, 12 хувийг усан хангамжийн салбар тус тус эзэлж байна. Нийт үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийхээ 82.5 хувийг буюу 5 тэрбум 66.3 төгрөгийн бүтээгдэхүүнийг борлуулсан байна. Аж үйлдвэрийн салбараар нийт бүтээгдэхүүн, 5 сарын байдлаар, хувиар 12% 5% 11% Уул уурхай, олборлох аж үйлдвэр Боловсруулах аж үйлдвэр Цахилгаан үйлдвэрлэл 36% 36% Дулаан үйлдвэрлэл Ус ариутгал, усан хангамж

11 Банк Мөнгөний нийлүүлэлт /М2/ 17 оны 5 дугаар сарын эцэст 76.8 тэрбум төгрөг болж, өмнөх сарынхаас 12.8 тэрбум төгрөг буюу. хувиар өсчээ. Мөнгөний зарим үндсэн үзүүлэлт, сарын эцэст сая төг Үзүүлэлт 17-III 17-IV Мөнгөний нийлүүлэлт М Сарын өөрчлөлт, хувиар Нийт хадгаламж Сарын өөрчлөлт, хувиар Төгрөгийн хадгаламж Сарын өөрчлөлт, хувиар Валютын хадгаламж Сарын өөрчлөлт, хувиар Гүйлгээнд гаргасан бэлэн мөнгө 6 тэрбум сая төгрөг болж, өмнөх сарынхаас 5 тэрбум 1.4 сая төгрөг буюу 5.9 дахин өсчээ. Аж ахуйн нэгж, иргэдэд олгосон нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 17 оны 5 дугаар сарын эцэст 87.8 тэрбум төгрөг болж, өмнөх сарынхаас 4.8 тэрбум төгрөг буюу 5.2 хувиар буурчээ. Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэл 17 оны 5 дугаар сарын эцэст сая төгрөг болж, өмнөх сарынхаас 25.4 сая төгрөг буюу 4. хувиар буурчээ. Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэл нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн 0.7 хувийг эзэлж байна. Чанаргүй зээл 17 оны 5 дугаар сарын эцэст 1.7 тэрбум төгрөг болж өмнөх сарынхаас 72.0 сая төгрөгөөр өссөн байна. Чанаргүй зээл нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн 1.9 хувийг эзэлж байна.

12 Цахилгаан холбоо Суурин телефон цэгийн тоо 5, холбооны газрын орлого сая төгрөг, үүнээс хүн амаас орсон орлого 74.4 сая төгрөгийн орлоготой ажилласан байна. 17 ОНЫ ЗУРГААДУГААР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН ТӨЛӨВ Агаарын температурын сарын дундаж нь нутгийн хойд хагаст градус, өмнөд хагаст 15- градус дулаан буюу Говь-Алтайн хойд хэсгээр уур амьсгалын дунджаас градусаар дулаан, бусад нутгаар дунджийн орчим байна. (3 дугаар зураг).

13 Нэг ба гуравдугаар арав хоногийн дунд үе, хоѐрдугаар арав хоногийн эхний хагаст Алтайн уулархаг нутгаар шөнөдөө 5-10 градус, өдөртөө градус, Алтайн өвөр говиор шөнөдөө градус, өдөртөө -35 градус, бусад нутгаар шөнөдөө градус, өдөртөө градус дулаан байна. Нэгдүгээр арав хоногийн дунд үе болон сүүлч, хоѐрдугаар арав хоногийн сүүлийн хагаст сэрүүсч Алтайн уулархаг нутгаар шөнөдөө 2 градус дулаанаас 3 градус хүйтэн, өдөртөө градус, Алтайн өвөр говиор шөнөдөө 7-12 градус, өдөртөө градус, бусад нутгаар шөнөдөө 4-9 градус, өдөртөө градус дулаан байна. Бусад хугацаанд Алтайн уулархаг нутгаар шөнөдөө 2-7 градус, өдөртөө 15- градус, Алтайн өвөр говиор шөнөдөө градус, өдөртөө градус, бусад нутгаар шөнөдөө 6-11 градус, өдөртөө -25 градус дулаан байна. Энэ сард Говь-Алтайн ихэнх нутгаар уур амьсгалын дунджаас ахиу, бусад нутгаар дунджийн орчим бороо орох төлөвтэй. (4 дүгээр зурaг). Сарын эхээр нутгийн хойд хэсгээр, нэг ба хоѐрдугаар арав хоногийн сүүлийн хагаст ихэнх нутгаар бороо, уулархаг нутгаар хур тунадас орно. Хоѐр ба гуравдугаар арав хоногийн эхээр зарим газраар, гуравдугаар арав хоногийн сүүлчээр ихэнх нутгаар бороо, түр зуурын бороо орно. Дуу цахилгаантай. Дээрх бороо орох үеүдэд салхи зарим газраар м/с, зарим үед дуу цахилгааны өмнө 18- м/с хүрч ширүүсч болзошгүй. Эх үүсвэр: Говь-Алтай УЦУОШГ-ын УМХ

14 ХӨДӨЛМӨР LABOUR БҮРТГҮҮЛСЭН АЖИЛГҮЙЧҮҮДИЙН ТОО, тайлант хугацааны эцэст NUMBER OF REGISTERED UNEMPLOYED, at the end of period 5-сар Боловсролын By educational In May 13.XII 14.XII 15.XII 16.XII түвшингээр level Бүгд Total Yүнээс: эмэгтэй Дээд боловсролтой of which:female Higher education Тусгай дунд боловсролтой Specialized secondary education Мэргэжлийн анхан шатны Professional technical and vocational training workers Бүрэн дунд Upper secondary school Суурь Compulsory secondary school Бага Primary school Боловсролгүй Uneducated persons АЖИЛГҮЙЧҮҮДИЙН ТОО, насны бүлгээр, 17 оны 5-р сарын эцэст АЖИЛГҮЙЧҮҮДИЙН ТОО, насны бүлгээр, 17 оны 5-р сарын эцэст NUMBER OF UNEMPLOYED, by age group, at the end of May 17 Үүнээс:насны бүлгээр of which:by age group Сар Months Бүгд Total Үүнээс: эмэгтэй female Эмэгтэй female Эмэгтэй female Эмэгтэй female Эмэгтэй female Эмэгтэй female 60+ Эмэгтэй female I II III IV V

15 АЖИЛГҮЙЧҮҮДИЙН ТОО, СУМДААР NUMBER OF UNEMPLOYED, by som Сум Sum Ажилгүйчүүдийн тоо Number of unemployed 13.XII 14.XII 15.XII 16.XII 5-р сар in May % Есөнбулаг Yesunbulag Алтай Altai Баян-Уул Bayan-Uul Бигэр Biger Бугат Bugat Дарив Darib Дэлгэр Delger Жаргалан Jargalan Тайшир Taishir Тонхил Tonhil Төгрөг Tugrug Халиун Haliun Хөхморьт Huhmorit Цогт Tsogt Цээл Tseel Чандмань Chandmani Шарга Sharga Эрдэнэ Erdene Бусад аймгууд болон УБ-т бүртгэлтэй Other ДҮН TOTAL

16 ХҮН АМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД PUBLIC HEALTH OF POPULATION Сумын нэр Soum төрсөн эх Women who gave births эхийн эндэгдэл Maternal Deaths төрсөн хүүхэд Births Нялхасын эндэгдэл Infant mortality 1-5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл Under-five mortality Нийт нас баралт Deaths Эмнэлэгт нас баралт Deaths 1 Есөнбулаг Yesunbulag Алтай Altai Баян-Уул Bayan-Uul Бигэр Biger Бугат Bugat Гуулин Gulin Дарив Darib Дэлгэр Delger Жаргалан Jargalan Тайшир Taishir Тонхил Tonhil Төгрөг Tugrug Халиун Haliun Хөхморьт Huhmorit Цогт Tsogt Цээл Tseel Чандмана Chandmani Шарга Sharga Эрдэнэ Erdene Баянтоорой Bayantoroi Дүн Total

17 Сумын нэр Soum Цочмог халдварт өвчлөл бүгд Infectious Diseases Үүнээс: Of which: трихоминаз Trichimoniasis БЗХӨ STID тэмбүү Syphilis заг хүйтэн Gonorrea Гепатит Hepatite Сүрьеэ Tuberculosis үргэлжлэл Улаан бурхан бусад Other 1 Есөнбулаг Yesunbulag Алтай Altai Баян-Уул Bayan-Uul Бигэр Biger Бугат Bugat Гуулин Gulin Дарив Darib Дэлгэр Delger Жаргалан Jargalan Тайшир Taishir Тонхил Tonhil Төгрөг Tugrug Халиун Haliun Хөхморьт Huhmorit Цогт Tsogt Цээл Tseel Чандмана Chandmani Шарга Sharga Эрдэнэ Erdene Баянтоорой Bayantoroi Дүн Total

18 Î ÐËÎ ÃÛ Í Òª Ъ Ë ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГО GOVI-ALTAI AIMAGS GOVERNMENT REVENUE, by classification of revenue INCOME TYPE Төлөвлөгөө Project Гүйцэтгэл Performance ì ÿí.ò º ã tous.tog Хувь Rate НИЙТ ОРЛОГО 2,264, ,694, ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ОРЛОГО 1,909, ,187, ТАТВАРЫН ОРЛОГО 1,735, ,002, Орлогын албан татвар 1,355,1.6 1,501, Хувь хүний орлогын албан татвар 1,905,1.6 2,021, Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлого 1,765, ,769, Үйл ажиллагааны орлого 104, , Хөрөнгийн орлого Хөрөнгө борлуулсны орлого Шууд бус орлого 35, , Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголт (550,000.0) (5,448.5) Хөрөнгийн албан татвар 210, , Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 63, , Галт зэвсгийн албан татвар 16, , татвар 1, , Малд ногдуулах албан татвар Бусад татвар, төлбөр, хураамж 168, , Бусад нийтлэг төлбөр, хураамж 106, , Улсын тэмдэгтийн хураамж 48, , Улсын тэмдэгтийн хураамжийн буцаан олголт (7,000.0) (1,147.2) 16.4 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр 1, Хог хаягдлын хураамжийн төлбөр 63,7.0 54, Газрын төлбөр 43, , Үүнээс: Газрын төлбөр 43, , Дуудлага худалдаа, сонгон шалгаруулалт Байгалийн нөөц ашигласны төлбөр 18, , дахин Үүнээс: Ойн нөөц ашигласны төлбөр Ан, амьтны нөөц ашигласны төлбөр - 37, Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр 18,285.0, дахин Байгалийн ургамал ашигласны төлбөр Бусад татвар ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 174, , Хүү, торгуулийн орлого 139, , Төсвийн байгууллагын өөрийн орлого 17, , Түрээсийн орлого 2, , Бусад орлого 15, , ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО - 2, Өмч хувьчлалын орлого - 2, УЛСЫН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ОРЛОГО 354, , Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 42,6.0 60, НӨАТатвар 272, , Онцгой албан татвар 9, , Агаарын бохирдлын төлбөр 28, , Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 1, ,

19 ОÐÎ Í Í ÓÒÃÈÉÍ ÒӨÑÂÈÉÍ ÇÀÐËÀÃÀ EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT Òº ëº âëº ãº º Project à éöýòãýë Performanc e Õóâü Rate НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН НИЙТ ЗАРЛАГА БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил Үндсэн цалин Нэмэгдэл Унаа хоолны хөнгөлөлт Урамшуулал Гэрээт ажлын хөлс Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл Тэтгэврийн даатгал Тэтгэмжийн даатгал ҮОМШӨ-ний даатгал Ажилгүйдлийн даатгал Эрүүл мэндийн даатгал Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал Гэрэл, цахилгаан Түлш, халаалт Цэвэр, бохир ус Байрны түрээс Хангамж, бараа материалын зардал Бичиг хэрэг Тээвэр, шатахуун Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр Ном, хэвлэл Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс Нормативт зардал Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл Хоол, хүнс Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл Эд хогшил, урсгал засварын зардал Багаж, техник, хэрэгсэл Тавилга Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл Урсгал засвар Томилолт, зочны зардал Дотоод албан томилолт Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний мян.төг, tous.tog төлбөр хураамж Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох Даатгалын үйлчилгээ Тээврийн хэрэгслийн татвар Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ Газрын төлбөр Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж Бараа үйлчилгээний бусад зардал Бараа үйлчилгээний бусад зардал Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх ТАТААС Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ

20 Үргэлжлэл Òº ëº âëº ãº º Project мян.төг, tous.tog à éöýòãýë Performanc e Õóâü Rate Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг Бусад урсгал шилжүүлэг Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ Барилга байгууламж Их засвар Тоног төхөөрөмж Бусад хөрөнгө ЭPГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ Эргэж төлөгдөх зээл ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих Орон нутгийн хөгжлийн сангаас санхүүжих ТӨСӨВ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС САНХҮҮЖИХ дахин Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих ТӨСӨВ БОЛОН ДАМЖУУЛАН ЗЭЭЛДҮҮЛСЭН ЗЭЭЛЭЭС ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл

21 ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ОРЛОГЫН ÃҮÉÖÝÒÃÝË сумаар PERFORMANCE REVENUE soum ¹ Сум Soum Òº ëº âëº ãº º Project Í èéò î ðëî ãî ì ÿí.ò º ã tous.tog Gross income Г éöýòãýë Performance Хóâü Rate 1 Åñº í áóëàã Yesunbulag 1, , Àëò àé Altai 5, , Áàÿí -Óóë Bayn-Uul 5, , Áèãýð Biger 2, , Áóãàò Bugat 5, , Äàðèâ Dariv 4, , Äýëãýð Delger 1,2.0 3,8.3 3 дахин 8 Æàðãàëàí Jargalan 5, , Òàéø èð Taishir 2, , Òî í õèë Tonhil 5,.0 34, дахин 11 Òº ãðº ã Tugrug 8,6.0 9, Õàëèóí Khaliun 2,5.0 2, Õº õì î ðüò Khukhmorit 3,0.0 4, Öî ãò Tsogt 6, , Öýýë Tseel 4, , дахин 16 àí äì àí ü Chandmani 4, , Ø àðãà Sharga 3, , Ýðäýí ý Erdene 6, , Баянтоорой тосгон Bayntooroi 3,3.0 2, Гуулин тосгон Guulin , Òàò âàðû í õýëò ýñ Straight communicant 1,647, ,906, Д í 1,909, ,187,

22 ТӨÑÂÈÉÍ ÇÀÐËÀÃЫН ÃҮÉÖÝÒÃÝË сумаар PERFORMANCE REVENUE soum мян.төг, tous.tog Î ðî í í óòàã Provincial government ¹ Ñóì Soum Тº ëº âëº ãº º Project Г éöýòãýë Performance Хóâü Rate 1 Åñº í áóëàã Yesunbulag 4,874, ,534, Àëòàé Altai 761, , Áàÿí -Óóë Bayn-Uul 723, , Áèãýð Biger 656, , Áóãàò Bugat 760, , Äàðèâ Dariv 750, , Äýëãýð Delger 777, , Æàðãàëàí Jargalan 616, , Òàéø èð Taishir 684, , Òî í õèë Tonhil 765, , Òº ãðº ã Tugrug 611, , Õàëèóí Khaliun 694, , Õº õì î ðüò Khukhmorit 711, , Öî ãò Tsogt 838, , Öýýë Tseel 754, , àí äì àí ь Chandmani 663, , Ø àðãà Sharga 646, , Ýðäýí ý Erdene 796, , Гуулин тосгон Guulin 419, , Баянтоорой тосгон Bayntooroi 465, , Ø óóä õàðèëöàã Straight communicant 8,189, ,690, Ä í 26,161, ,235,

23 Тайшир Жаргалан Дэлгэр Дарив Бугат Бигэр Баян-Уул Алтай Есөнбулаг Бүгд Гүү Үнээ Ингэ Эм хонь Эм ямаа Бүгд Унага Тугал Ботго Хурга Ишиг Бүгд Унага Тугал Ботго Хурга Ишиг Бүгд Унага Тугал Ботго Хурга Ишиг МАЛ ТӨЛЛӨЛТ, ТӨЛ БОЙЖИЛТЫН МЭДЭЭ, багаар Төллөсөн хээлтэгч Гарсан төл Хорогдсон төл Бойжсон төл Сум Баг Дүн р баг, Баянхайрхан р баг, Баяншанд р баг, Жаргалант р баг, Харзат р баг, Рашаант р баг, Наран р баг, Жинст р баг, Индэрт р баг, Түмэн р баг, Оргил р баг, Бадрал р баг, Баянцагаан р баг, Урт р баг, Баян-Овоо р баг, Баян богд Чандмань хайрхан р баг, Баянхайрхан р баг, Хүйсийн говь р баг, Баянговь р баг, Алтангадас р баг, Мянгай р баг, Урт р баг, Их булаг р баг, Буудай р баг, Хүрэмт р баг, Биж р баг, Ферм р баг, Гаханч р баг, Сүж р баг, Баянгол р баг, Ихэс р баг, Хужирт р баг, Жавхлант р баг, Үйлдвэр р баг, Баян-Өндөр р баг, Баянхонгор р баг, Баянбуурал р баг, Баянсан р баг, Гуулин р баг, Бүрэн р баг, Тээл р баг, Завхан гол р баг, Хуримт р баг, Галуут р баг, Далан

24 Эрдэнэ Шарга Чандмань Цээл Цогт Хөхморьт Халиун Төгрөг Тонхил Бүгд Гүү Үнээ Ингэ Эм хонь Эм ямаа Бүгд Унага Тугал Ботго Хурга Ишиг Бүгд Унага Тугал Ботго Хурга Ишиг Бүгд Унага Тугал Ботго Хурга Ишиг МАЛ ТӨЛЛӨЛТ, ТӨЛ БОЙЖИЛТЫН МЭДЭЭ, багаар Сум Баг Төллөсөн хээлтэгч үргэлжлэл Гарсан төл Хорогдсон төл Бойжсон төл 1-р баг, Бүс-Уул р баг, Тамч р баг, Зүйл р баг, Алтансоѐмбо р баг, Алтайн-Оргил р баг, Хүрэн гол р баг, Төгрөгийн эх р баг, Мааньт р, Цагаан хайрхан р баг, Тунгалаг р баг, Сүүж р баг, Гүү бариач р баг, Олон булаг р баг, Чацран р баг, Цоохор р баг, Завхан гол р, Сангийн далай р баг, Хүйсийн говь р баг, Сайн-Уст р баг, Рашаант р баг, Далан р баг, Гэгээт р баг, Төгрөг р баг, Баян-Өндөр р баг, Баян-Улаан р баг, Баян тоорой р баг, Бүрэн р баг, Баянгол р баг, Дэрстэй р баг, Жаргалт р баг, Чандмань р баг, Өлзийбулаг р баг, Эрдэнэ-Уул р баг, Хүрхрээ р баг, Баянгол р баг, Хамтын хүч р баг, Сондуулт р баг, Улаан туг р баг, Сангийн р баг, Цэцэг нуур р баг, Цагаан-Уул р баг, Өлзийт

25 Жаргалан Дэлгэр Дарив Бугат Бигэр Баян-Уул Алтай Есөнбулаг ТОМ МАЛЫН ЗҮЙ БУС ХОРОГДЛЫН МЭДЭЭ, багаар Сум Баг Хорогдсон том мал Өвчнөөр хорогдсон том мал Хорогдсон хээлтэгч мал Бүгд Адуу Үхэр Тэмээ Хонь Ямаа Бүгд Адуу Үхэр Тэмээ Хонь Ямаа Бүгд Адуу Үхэр Тэмээ Хонь Ямаа Дүн р баг, Баянхайрхан р баг, Баяншанд р баг, Жаргалант р баг, Харзат р баг, Рашаант р баг, Наран р баг, Жинст р баг, Индэрт р баг, Түмэн р баг, Оргил р баг, Бадрал р баг, Баянцагаан р баг, Урт р баг, Баян-Овоо р баг, Баян богд р баг, Чандмань хайрхан р баг, Баянхайрхан р баг, Хүйсийн говь р баг, Баянговь р баг, Алтангадас р баг, Мянгай р баг, Урт р баг, Их булаг р баг, Буудай р баг, Хүрэмт р баг, Биж р баг, Ферм р баг, Гаханч р баг, Сүж р баг, Баянгол р баг, Ихэс р баг, Хужирт р баг, Жавхлант р баг, Үйлдвэр р баг, Баян-Өндөр р баг, Баянхонгор р баг, Баянбуурал р баг, Баянсан р баг, Гуулин р баг, Бүрэн р баг, Тээл р баг, Завхан гол

26 Эрдэнэ Шарга Чандмань Цээл Цогт Хөхморьт Халиун Төгрөг Тонхил Тайшир ТОМ МАЛЫН ЗҮЙ БУС ХОРОГДЛЫН МЭДЭЭ, багаар үргэлжлэл Сум Баг Хорогдсон том мал Өвчнөөр хорогдсон том мал Хорогдсон хээлтэгч мал Бүгд Адуу Үхэр Тэмээ Хонь Ямаа Бүгд Адуу Үхэр Тэмээ Хонь Ямаа Бүгд Адуу Үхэр Тэмээ Хонь Ямаа 1-р баг, Хуримт р баг, Галуут р баг, Далан р баг, Бүс-Уул р баг, Тамч р баг, Зүйл р баг, Алтансоѐмбо р баг, Алтайн-Оргил р баг, Хүрэн гол р баг, Төгрөгийн эх р баг, Мааньт р баг, Цагаан хайрхан р баг, Тунгалаг р баг, Сүүж р баг, Гүү бариач р баг, Олон булаг р баг, Чацран р баг, Цоохор р баг, Завхан гол р баг, Сангийн далай р баг, Хүйсийн говь р баг, Сайн-Уст р баг, Рашаант р баг, Далан р баг, Гэгээт р баг, Төгрөг р баг, Баян-Өндөр р баг, Баян-Улаан р баг, Баян тоорой р баг, Бүрэн р баг, Баянгол р баг, Дэрстэй р баг, Жаргалт р баг, Чандмань-Уул р баг, Өлзийбулаг р баг, Эрдэнэ-Уул р баг, Хүрхрээ р баг, Баянгол р баг, Хамтын хүч р баг, Сондуулт р баг, Улаан туг р баг, Сангийн далай р баг, Цэцэг нуур р баг, Цагаан-Уул р баг, Өлзийт

27 ТОМ МАЛЫН ЗҮЙ БУС ХОРОГДЛЫН МЭДЭЭ, сумаар LOSSES OF ADULT ANIMALS, by type, soums Сумын нэр Хорогдсон том мал Өвчнөөр хорогдсон том мал Хорогдсон хээлтэгч мал Бүгд Адуу Үхэр Тэмээ Хонь Ямаа Бүгд Адуу Үхэр Тэмээ Хонь Ямаа Бүгд Адуу Үхэр Тэмээ Хонь Ямаа Дүн Есөнбулаг Алтай Баян-Уул Бигэр Бугат Дарив Дэлгэр Жаргалан Тайшир Тонхил Төгрөг Халиун Хөхморьт Цогт Цээл Чандмань Шарга Эрдэнэ

28 МАЛ ТӨЛЛӨЛТ, ТӨЛ БОЙЖИЛТЫН МЭДЭЭ, сумаар REARING OF YOUNG ANIMALS, by type, soums Сумын нэр Төллөсөн хээлтэгч Бүгд Гүү Үнээ Ингэ Эм хонь Эм ямаа Гарсан төл Бүгд Унага Тугал Ботго Хурга Ишиг Дүн Есөнбулаг Алтай Баян-Уул Бигэр Бугат Дарив Дэлгэр Жаргалан Тайшир Тонхил Төгрөг Халиун Хөхморьт Цогт Цээл Чандмань Шарга Эрдэнэ МАЛ ТӨЛЛӨЛТ, ТӨЛ БОЙЖИЛТЫН МЭДЭЭ, төрлөөр REARING OF YOUNG ANIMALS, by type Төллөсөн хээлтэгч Гарсан төл 14.V 15.V 16.V 17.V 14.V 15.V 16.V 17.V Бүгд Тotal Гүү Mare Үнээ Cow Ингэ Female came Эм хонь Ewe Эм ямаа Female goat МАЛ ТӨЛЛӨЛТ, ТӨЛ БОЙЖИЛТЫН МЭДЭЭ, төрлөөр REARING OF YOUNG ANIMALS, by type Хорогдсон төл Бойжсон төл 14.V 15.V 16.V 17.V 14.V 15.V 16.V 17.V Бүгд Тotal Унага Foals Тугал Calves Ботго Young camels Хурга Lamps Ишиг Kids ТОМ МАЛЫН ЗҮЙ БУС ХОРОГДЛЫН МЭДЭЭ, төрлөөр LOSSES OF ADULT ANIMALS, by type Төрөл Type Хорогдсон том мал 14.V 15.V 16.V 17.V Бүгд Total Адуу Horse Үхэр Cattle Тэмээ Camel Хонь Sheep Ямаа Goat

29 Àëòàé Altai Áàÿí -Óóë Bayan-Uul Áèãýð Biger Áóãàò Bugat Äàðèâ Dariv Äýëãýð Delger Æàðãàëàí Jargalan Òàéø èð Taishir Òî í õèë Tonkhil Òº ãðº ã Tugrug Õàëèóí Khaliun Õº õì î ðüò Khukhmorit Öî ãò Tsogt Öýýë Tseel àí äì àí ь Chandmani Ø àðãà Sharga Ýðäýí ý Erdene Åñº í áóëàã Yesunbulag ГОЛ НЭРИЙН БАРААНЫ Ү НЭ ANNUAL AVERAGE PRICES Бараа/Сум Goods/Sum Ãóðèë \À.Ò-1\, 1êã Flour, grade 1, kg Ãóðèë \Î ðî ñ\, 1êã Flour, Russian, kg Æèãí ýì ýã,/ß í çàãàòàé/ äî òî î ä Biscuit, domestic Öàãààí áóäàà,/ñàéí àí àðû í / 1êã Rice,/best quality/, kg Ø àð áóäàà,1êã Millet, kg Ýëñýí èõýð,1êã Sugar, kg èõýð, /Áàðáàðèñ/ 1 êã Candy, kg Í î ãî î í öàé \ Ì º í 㺠í Green tea, 2 kg àÿãàòàé\ Äàâñ \ èî äæóóëñàí \ 1 êã Salt, iodated, kg Óðãàì ëû í òî ñ, ë/ñàí í è/ Vegetable oil, l Àðõè, äî òî î ä, 0.5 ë /Å𺠺 ë/ Alcohol, domestic, 0.5 l Ä í ñýí òàì õè \Î ðî ñ\ Making, Russian Ø äýí ç \î ðî ñ\ Match, Russian 0 Ì àðëü 1м Gauze, m Ýäèéí ñàâàí /Î Ê/ Laundry soap Óãààëãû í í óí òàã\î Ì Î \0 ãð óóòòàé Washing detergent /OMO/0gr Öî î õî ð äààâóó \Õÿì ä\ 150 ñì º ð㺠í òýé Cotton cloth /distress prices/ wide 150sm Ëàà \Õÿòàä\ Candle, China Í ð ãàðû í ñàâàí \LUX\ Beauty soap, LUX Ø äí èé î î, ø, \PS\ 1 ãð òî ì Tooth-paste, PS, 1g big Ðàäèî í û çàé \Õÿòàä\, 1ø Battery, china Cigarette, Ulaan ß í æóóð \ Óëààí ø î í õî ð\ shonkhor Áеí çиí, АИ-, 1ë Petrol "AI-" litre Ñóì ààñ àéì àã î ðî õ í ýã òàëû í çàðäàë Cost of travel Öàõèëãààí çàäãàé, 1кВт.ц Electricity, 1kWt.h

МОНГОЛ УЛСЫН АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР

МОНГОЛ УЛСЫН АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР МОНГОЛ УЛСЫН АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ДҮН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС 2017 ОН утас: 70112499 70112468 70112469 ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ: Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг ХАСУМ НАНБХАСЗАСЗУСТ

Detaljer

ÃÎËÎÌÒ ÁÀÍÊ ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 2008

ÃÎËÎÌÒ ÁÀÍÊ ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 2008 ÃÎËÎÌÒ ÁÀÍÊ ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 2008 Aгуулга Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн даргын мэндчилгээ Гүйцэтгэх Захирлын мэндчилгээ Эдийн засгийн тойм Байгууллагын хөгжил Хэтийн Зорилго, Эрхэм Зорилго Бүтэц зохион байгуулалт

Detaljer

Барилгад эрчим хүчний үнэлгээ хийх

Барилгад эрчим хүчний үнэлгээ хийх Барилгад эрчим хүчний үнэлгээ хийх ХБНГУ-ын туршилгаас 08.11.2012 Seite 1 Барилгын эрчим хүний аудит Эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх хэрэгсэл Эрчим хүчний менежер буюу аудитор Эрчим хүчийг хэмнэх боломж,

Detaljer

Д/д Жижиг дунд үйлдвэрлэл, эрхлэгч иргэд, аж ахуйн нэгжид урт хугацаатай, бага хүүтэй зээл олгоход дэмжлэг үзүүлж ажиллана.

Д/д Жижиг дунд үйлдвэрлэл, эрхлэгч иргэд, аж ахуйн нэгжид урт хугацаатай, бага хүүтэй зээл олгоход дэмжлэг үзүүлж ажиллана. 1 Д/д 1 2 ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2014 ОНЫ ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТ /2014 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 2014-12-02 Дүүргийн Засаг даргын 2013-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хэрэгжилтийн

Detaljer

Монгол орны биологийн олон янз байдалд мониторинг хийх нь: Зэрлэг Амьтдын Зурган Индекс (WPI)

Монгол орны биологийн олон янз байдалд мониторинг хийх нь: Зэрлэг Амьтдын Зурган Индекс (WPI) Монгол орны биологийн олон янз байдалд мониторинг хийх нь: Зэрлэг Амьтдын Зурган Индекс (WPI) Сюсэн Таунсэнд, Г.Батбаяр, М.Мөнхжаргал WPI/ZSL Монгол орны биологийн олон янз байдалд мониторинг хийх нь:

Detaljer

Вэбээр үйлчилгээ авах

Вэбээр үйлчилгээ авах Вэбээр үйлчилгээ авах ХАРИЛЦАГЧДАД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА 1 Та интернэт ашиглан Төрийн банкны www.statebank.mn вэб хуудасны Гялс банк холбоосоор дамжуулан дараах үйлчилгээг авах НУУЦ АСУУЛТ, ХАРИУЛТ БҮРТГҮҮЛЭХ

Detaljer

АГУУЛГА МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ 1 ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА 2 ЛОГИСТИК

АГУУЛГА МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ 1 ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА 2 ЛОГИСТИК Supply Chain No: 04 (32) 2016.12.29 АГУУЛГА МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ 1 ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА 2 ЛОГИСТИК 3 ЗУРААСАН КОД 4 ГИШҮҮДИЙН БУЛАН 5 КАРЕК-ЫН ОРНУУДЫН БҮС НУТГИЙН ТРАНЗИТ ХУДАЛДААГ ХӨНГӨВЧЛӨХ СЭДЭВТ СЕМИНАРТ

Detaljer

Улаанбаатар хотын Цэвэр агаарын санаачлага төслийн 2-р үе Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам/есбхб Евроконсалт Мотт МакДоналд Ногоон Хөгжлийн Хөтөч ТББ Монголиан Барристерс & Солиситорс ХХК 2013 оны 03

Detaljer

Омскийн Зам Харилцааны Улсын Их Сургууль

Омскийн Зам Харилцааны Улсын Их Сургууль Омскийн Зам Харилцааны Улсын Их Сургууль Омск 2017 ОЗХУИС-ийн захирал, техникийн ухааны доктор С.М. Овчаренко ОЗХУИС-ийн ерөнхийлөгч, Техникийн ухааны, доктор, профессор И.И. Галиев Омскийн зам харилцааны

Detaljer

ХОЁРДУГААР АЖИЛ Дулаан цацралын хуулиудыг судлах

ХОЁРДУГААР АЖИЛ Дулаан цацралын хуулиудыг судлах ХОЁРДУГААР АЖИЛ Дулаан цацралын хуулиудыг судлах Ажлын зорилго: Энэ ажлаар дулаан цацралтай танилцах, биеэс цацрах дулааныг судлах, дулаан цацрал нь зайн урвуу квадратын хуулиар буурахыг судлана. Шаардагдах

Detaljer

төгрөг. байхгүй төгрөг байхгүй Toyota Camry- 1 Landcruiser Standart- 1 /136 сая/ Mercedes Benz GL500-1 / /

төгрөг. байхгүй төгрөг байхгүй Toyota Camry- 1 Landcruiser Standart- 1 /136 сая/ Mercedes Benz GL500-1 / / Эрхэм гишүүдийн нэр Н.Амарзаяа Т.Аюурсайхан О.Баасанхүү Ё.Баатарбилэг Х.Баделхан Сү.Батболд Ж.Батзандан Б.Батзориг О.Батнасан Б.Баттөмөр Ж.Бат-Эрдэнэ Б.Бат-Эрдэнэ М.Билэгт Л.Болд Үл хөдлөх хөрөнгө, орон

Detaljer

Цаасны 4 талаас авах болон үдэх зайг тохируулах Цаасны хэмжээ, форматыг тохируулах

Цаасны 4 талаас авах болон үдэх зайг тохируулах Цаасны хэмжээ, форматыг тохируулах MS Word программ Үндсэн ойлголтууд MS Word 2000 программын тухай товчхон MS Word 2000 программыг ажиллуулах MS Word программын цонхны тайлбар MS Word 2000 программыг хаах Баримттай ажиллах Шинээр баримт

Detaljer

PDF created with pdffactory Pro trial version

PDF created with pdffactory Pro trial version [ ² Ú»» ³»»² ¾ ²» ¹» ô Ì ± « Forord Ò ; ±¹ ²» ³«¹»» òòò [ ²»² ª ; µ«² ¹» ¼» º± îðïéô ¹ «²²»² ¼»»» ¼» µ±³³» ² ³³» ² º± ¾ ²» ¹» «¹«±³ ¹ ( ¼» ¾»²¼ ²¹»»²»» ; ²» ò Ê»² : ¼»» ª µ ¹ ±¾¾ ±¹ ¼»² µ ª º± ª» ¹±¼ ò

Detaljer

PDF created with pdffactory Pro trial version

PDF created with pdffactory Pro trial version [ ² Ú»» ³»»² ¾ ²» ¹» ô ß«¹»²¼ ¼»² Forord Ÿ ² îðïé ¹»² ¾» µ ª»» ª ¾ ²» ¹»² ±»ô»»² ±² ª ¾ ²» ¹»²ô µ µ» ± ² ²¹» ±¹ ª»¼ ¹±¹ µ» ¾» ¼ò Ð ² ¾» ¼» ¾ ²» ¹»²» ¾ ¹¹» ± ºa ¹»²¼» ³»æ ó Î ³³» ² º± ¾ ²» ¹»² ²² ± ¼ ±¹

Detaljer

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret 19.10.2007 Desimal Hex Beskrivelse Tegnets utseende Punktkode 0 0000 4578

Detaljer

PDF created with pdffactory Pro trial version

PDF created with pdffactory Pro trial version [ ² Ú»» ³»»² ¾ ²» ¹» ô λ¹²¾² Forord Ü»²²» ²»² ¹» ¼» º ²«¼»»³¾» îðïéò a» ª ¼»»» ô ª ¼» ¾»² ² ³³» ² º± ¾ ²» ¹»²ò Ü»²²» µ ª ¾ «µ» ¼ ¾ ¹±¼ µ»² ³»¼ô ±¹ îðïè ª ²² ± ¼» ¼»²²» ªb» ³»¼»¹» ²»² ª ò»»³¾» îðïê ¼¼»

Detaljer

Šˆ Ÿ Š Œ ˆˆ Ÿ ˆ Š ˆ Ÿ

Šˆ Ÿ Š Œ ˆˆ Ÿ ˆ Š ˆ Ÿ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2018.. 49.. 2.. 476Ä581 Œ ƒ ˆŠ Šˆ Ÿ Š Œ ˆˆ Ÿ ˆ Š ˆ Ÿ.. ƒê μ 1, 2,.. Êϱ 2,. ƒ. Ê±μ ± 1,,.. ÒÏ 2 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê 2 Í μ ²Ó Ò ² μ É ²Ó ± Ö Ò Ê É É Œˆ ˆ, Œμ ± ˆ 477 Œ ˆŸ Š ˆ Šˆ Š 480

Detaljer

Handi-Lift EA7 Målskjema

Handi-Lift EA7 Målskjema Handi-Lift EA7 Målskjema Dato: Monteringsdato: Vår ref.: Bestillings nr.: Kunde (HMS): Utprøvingsnr.: Bruker Navn: Bruker nr.: Fødselsdato: Adresse: Postnr.: Poststed: Telefon (priv.): Telefon (arb.):

Detaljer

Ó³ Ÿ , º 6Ä7(176Ä177).. 823Ä Œ. Œ ²±μ,,.. É ²,.. μ ²Ó,.. Íμ,.. ŠÊÉÊ μ,.. μ ±μ,.. ÒÏ

Ó³ Ÿ , º 6Ä7(176Ä177).. 823Ä Œ. Œ ²±μ,,.. É ²,.. μ ²Ó,.. Íμ,.. ŠÊÉÊ μ,.. μ ±μ,.. ÒÏ Ó³ Ÿ. 2012.. 9, º 6Ä7(176Ä177).. 823Ä837 Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ Š Œ ƒ Š Š Š ˆŒ ˆ ˆ. Œ. Œ ²±μ,,.. É ²,.. μ ²Ó,.. Íμ,.. ŠÊÉÊ μ,.. μ ±μ,.. ÒÏ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μë ± Ê É É ³.. Š² ³ É Ì ±μ μ, μë Ö μ Éμ É μ μ

Detaljer

(a δ,a+δ), (a δ,a+δ) = {x R x a < δ}. (a δ,a+δ)\{a} = (a δ,a) (a,a+δ) = {x R 0 < x a < δ}, f(x) = 2x 1.

(a δ,a+δ), (a δ,a+δ) = {x R x a < δ}. (a δ,a+δ)\{a} = (a δ,a) (a,a+δ) = {x R 0 < x a < δ}, f(x) = 2x 1. ÆÇÌ Ì ÇÅ Ê ÆË Ê Î Ä ÌÁÄ ÊÍà Á ÃÍÊË Ì Å Ì½½½ Î ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ì Ì Á Ê Æ ØØ ÒÓØ Ø Ø ÒÒ ÓÐ Ö ÒÓ ÒÝØØ Ô Ò ÙÑ ÙÖ Ø Å Ì½½½ ÓÖ ÓÐ Ø Ð ÐÖ Ó Ò Ó Ö ÙÒ Ñ ÒØ ÓÑ Ø ÙØ ÝÐÐ Ò ÒÓØ Ø Ø Ð Ã Ô ØØ Ð ½ Ñ Ð ÒØ ÒÒ Ø ÒÓ Ò Ö ÑÔÐ Ö

Detaljer

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Ÿ Œ œ ˆ ˆ Š Œ. .. ³μ. μ ± Ë ²Ó Ò Ö Ò Í É Å ˆˆ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ±, μ, μ Ö Œ Œ ˆˆ 79 ˆ Š ˆ

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Ÿ Œ œ ˆ ˆ Š Œ. .. ³μ. μ ± Ë ²Ó Ò Ö Ò Í É Å ˆˆ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ±, μ, μ Ö Œ Œ ˆˆ 79 ˆ Š ˆ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 01.. 4.. 1 Ÿ Œ œ ˆ ˆ Š Œ ˆˆ ˆÄ ˆƒƒ Œˆ Œ Š.. ³μ μ ± Ë ²Ó Ò Ö Ò Í É Å ˆˆ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ±, μ, μ Ö ˆ 70 Ÿ Œ œ ˆ ˆ Š Œ ˆˆ ˆÄ 7 ˆ ˆ IFW- ˆˆ ˆ Œ Œ Œ ˆˆ 79 Š ˆ 80 ˆ Š ˆ 81 E-mail: neznamov@vniief.ru

Detaljer

P ² Ö³, ƒ. ƒ μ² 1,. ƒô Ï,. Ô² Ô ³ 2. ƒ ŒŒ - Š ˆ ˆ ƒ ˆ Ÿ. ˆ Š œš ˆ ƒ. ƒ Š. ² μ Ê ² μ ± Ö ² μ Éμ Ö

P ² Ö³, ƒ. ƒ μ² 1,. ƒô Ï,. Ô² Ô ³ 2. ƒ ŒŒ - Š ˆ ˆ ƒ ˆ Ÿ. ˆ Š œš ˆ ƒ. ƒ Š. ² μ Ê ² μ ± Ö ² μ Éμ Ö P18-2007-163. ² Ö³, ƒ. ƒ μ² 1,. ƒô Ï,. Ô² Ô ³ 2 Œ Œ ƒ Œ ƒ ƒ ŒŒ - Š ˆ ˆ ƒ ˆ Ÿ ˆŸ ˆŸ ˆ Š œš ˆ ƒ ˆŸ Œ ƒ Š ƒ Š ² μ Ê ² μ ± Ö ² μ Éμ Ö 1 É Ö ÒÌ ² μ Œμ μ²ó ±μ μ μ Ê É μ μ Ê - É É, ² - Éμ 2 ƒμ μ-μ μ É É ²Ó Ò

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Målskjema. Serie nr.: Bruker Navn: Adresse: Kontaktpersoner. E-post: E-post: Levering Adresse:

Målskjema. Serie nr.: Bruker Navn: Adresse: Kontaktpersoner. E-post: E-post: Levering Adresse: Strategos B Målskjema Kunde: Selger: Ordredato: Ordre nr.: Bestillings nr. (HMS): Innkjøps nr. (Handicare): Serie nr.: Bruker Navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Telefon (priv.): Telefon (arb.): Mobil: Kontaktpersoner

Detaljer

STRATEGOS B. Målskjema. Serie nr.: Bruker Navn: Adresse: Kontaktpersoner. E-post: E-post: Levering Avd. Bruker Annet: Adresse:

STRATEGOS B. Målskjema. Serie nr.: Bruker Navn: Adresse: Kontaktpersoner. E-post: E-post: Levering Avd. Bruker Annet: Adresse: STRATEGOS B Målskjema Kunde: Ordredato: Bestillings nr. (HMS): Serie nr.: Selger: Ordre nr.: Innkjøps nr. (Handicare): Bruker Navn: Adresse: Postnr.: Telefon (priv.): Mobil: Poststed: Telefon (arb.): E-post:

Detaljer

C C H. Forklar trippelbindingen ved betraktning av hybridisering av karbonatomene og atom- og molekylorbitaler.

C C H. Forklar trippelbindingen ved betraktning av hybridisering av karbonatomene og atom- og molekylorbitaler. P! #" %$& & &')(%* " -*..0/.2.3547683:9- ;7? @>; 4AA. B;.!/ 6 ; - BEF %G 6 >A 6.0IJ!/ K MLN.?QP)R7SUTATVAẄ YX >Z0 7? J[!A 62\ ] L.?QP^RBSUTBV`_aWYR +$ bdcfegihbdk lmelyno^p)orq ctsbdhle!c nvuwe!lycxc

Detaljer

dq = c v dt + pdα = 0 dq = c p dt αdp = 0 µ pdα = αdp c p dα = c v dp = c v = D θ = T

dq = c v dt + pdα = 0 dq = c p dt αdp = 0 µ pdα = αdp c p dα = c v dp = c v = D θ = T ÙÖ ½ ÇÔÔ Ø Ò Ò Ò ÓÔÔ Ú º¾½ºÌº ¾¾¼¼ ØÑÓ Ö Ý ¾¼½ Ä Ò Ò ÓÖ Ð Ø Ð ÑÐ Ñ ØØ ÖÑÓÔÔ Ú Ö º¾½ºÌ Î ÒØ Ö Ø ÖÖ ÐÙ Ø Ó Ö Ø Ð Ô Ö Ø Ò Γ ÓÖ ÓÑ Ú Ð Ò µ ÐÐØ Ö Ñ Ò Ö ÒÒ Ø ÖÖ Ø Ò ÙÖ ½µº ÖÑ Ú Ð ÐÙ Ø ÓÑ Ú Ø Ð Ö Γ d µ ÐÐØ Ð

Detaljer

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ± É,. ˆ. ˆ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² µ, Ê

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ± É,. ˆ. ˆ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² µ, Ê ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2004.. 35.. 2 Š 621.039.5; 550.837 ƒ ˆŸ Š Œ.. ± É,. ˆ. ˆ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² µ, Ê ˆ 349 Š ƒ ƒˆ Šˆ Œ ˆ ˆ ƒ ˆ Šˆ Š ˆ 350 Ÿ œ Œ Š Œˆ ˆ ˆ ˆ ŠˆŒˆ Œˆ ƒ ˆ Œ ˆ 366 ˆ œ ˆ Š ƒ - ˆ ˆˆ Œ ƒ ƒˆˆ ˆ ƒ

Detaljer

Handi-Lift ML7 Målskjema

Handi-Lift ML7 Målskjema Handi-Lift ML7 Målskjema Dato: Monteringsdato: Vår ref.: Bestillings nr.: Kunde (HMS): Utprøvingsnr.: Salgsordre Tilbud Utprøving Resirkulering Bruker Navn: Bruker nr.: Fødselsdato: Adresse: Postnr.: Ordre

Detaljer

Efficiency, Integrity, Reliability, Surviveability, Usability. Correctness, Maintainability, Verifiability

Efficiency, Integrity, Reliability, Surviveability, Usability. Correctness, Maintainability, Verifiability "! # $ & ' )()# * +, -. / 0 1-2 3 4 56 7 1-8 6 3 3-1 99 : 6 ; 9 < 9= >? > @ A 6 / 5-1 8-1 3 B 6 1 = A 9 >? C D? 6 E6-2 < F 4 F GH +! # + I # + $ $ J $ KML N O P Q R Q S P Q T U N O VWX Q X Y Z Opprinnelig

Detaljer

Målet med dette notatet er å dokumentere at det er funnet løsmasser ved grunnen og å dokumentere miljøgiftkonsentrasjonen i sedimentene.

Målet med dette notatet er å dokumentere at det er funnet løsmasser ved grunnen og å dokumentere miljøgiftkonsentrasjonen i sedimentene. NOTAT Oppdrag 1110630 Grunner Indre Oslofjord Kunde Kystverket Notat nr. 001 Dato 07.01.2015 Til Fra Kopi Kristine Pedersen-Rise Tom Øyvind Jahren [Navn] Sedimentundersøkelse ved Belgskjærbåen Kystverket

Detaljer

P ²Êϱ 1,..Šμ ² ±μ 1,.. μ Î 1,2 ˆ ˆŸ. ² μ Ê ² μ Ì μ ÉÓ. É μ ±, Ì μé μ Ò É μ Ò ² μ Ö. ÍÒ Œμ ±μ ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É ³. Œ..

P ²Êϱ 1,..Šμ ² ±μ 1,.. μ Î 1,2 ˆ ˆŸ. ² μ Ê ² μ Ì μ ÉÓ. É μ ±, Ì μé μ Ò É μ Ò ² μ Ö. ÍÒ Œμ ±μ ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É ³. Œ.. .. ²Êϱ 1,..Šμ ² ±μ 1,.. μ Î 1,2 ˆ ˆ Œ ˆ ˆŸ Š ˆ : ˆ ˆ ˆ ˆ? P14-2011-18 ² μ Ê ² μ Ì μ ÉÓ. É μ ±, Ì μé μ Ò É μ Ò ² μ Ö 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê, μ Ö 2 ÊÎ μ- ² μ É ²Ó ± É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³... ±μ ²Ó- ÍÒ Œμ ±μ ±μ

Detaljer

Frafall i skolen og bruk av ungdomshelseundersøkelser

Frafall i skolen og bruk av ungdomshelseundersøkelser Frafall i skolen og bruk av ungdomshelseundersøkelser Lars Lien, professor Høgskolen i Hedmark Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Agenda Folkehelsetriumfer hva kan vi

Detaljer

Vektorer. Dagens tema. Deklarasjon. Bruk

Vektorer. Dagens tema. Deklarasjon. Bruk Dagens tema Dagens tema Deklarasjon Vektorer Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Adresser og pekere Dynamisk allokering Alle programmeringsspråk har mulighet til å definere en såkalte vektor (også

Detaljer

Dagens tema INF1070. Vektorer (array er) Tekster (string er) Adresser og pekere. Dynamisk allokering

Dagens tema INF1070. Vektorer (array er) Tekster (string er) Adresser og pekere. Dynamisk allokering Dagens tema Vektorer (array er) Tekster (string er) Adresser og pekere Dynamisk allokering Dag Langmyhr,Ifi,UiO: Forelesning 23. januar 2006 Ark 1 av 23 Vektorer Alle programmeringsspråk har mulighet til

Detaljer

Tegn og tekst. Et representert tegn kan vises på flere måter. Noen definisjoner. Enda noen definisjoner. \yvind og ]se N{rb}? a a a.

Tegn og tekst. Et representert tegn kan vises på flere måter. Noen definisjoner. Enda noen definisjoner. \yvind og ]se N{rb}? a a a. o o {rb} rprr på r år o prpp rpro r r rr rpro o r o or α r o or bor brp or b rr på ppr r r r r r rrr år på o oroooro o r or o br å r r pår r r orør p o b b år r å r o o o rprrr o p o rprrr o or op r r

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet ut? Variabler,

Detaljer

Dagens tema: INF2100. Utvidelser av Minila array-er. tegn og tekster. Flass- og Flokkode. prosedyrer. Prosjektet struktur. feilhåndtering.

Dagens tema: INF2100. Utvidelser av Minila array-er. tegn og tekster. Flass- og Flokkode. prosedyrer. Prosjektet struktur. feilhåndtering. Dagens tema: Utvidelser av Minila array-er tegn og tekster Flass- og Flokkode array-er prosedyrer Prosjektet struktur feilhåndtering del 0 Dag Langmyhr,Ifi,UiO: Forelesning 6. september 2005 Ark 1 av 19

Detaljer

Forbedret påskekorrigering for detaljomsetning

Forbedret påskekorrigering for detaljomsetning Notater Documents 1/2013 Dinh Quang Pham Forbedret påskekorrigering for detaljomsetning Notater 1/2013 Dinh Quang Pham Forbedret påskekorrigering for detaljomsetning Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

2052 En global prognose for neste førti år

2052 En global prognose for neste førti år // En global prognose for neste førti år Jørgen Randers Professor Senter for klimastrategi Handelshøyskolen BI J Randers Oslo Vest Rotary Klubb Schafteløkken, 7. april scenarier for det. århundre HANDELSHØYSKOLEN

Detaljer

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06. Handelsundervisning i Norge Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.2014 Uten handelen stopper Norge! Norges største næring 370 000 ansatte (14,5%

Detaljer

P ±Ê. Š - ˆ Œˆ œ Ÿ Š ˆŒ ˆŸ ƒ Ÿ Š Œ ˆ ŠˆŒ. ² μ Ê ² Œ É ³ É Î ±μ ³μ ² μ.

P ±Ê. Š - ˆ Œˆ œ Ÿ Š ˆŒ ˆŸ ƒ Ÿ Š Œ ˆ ŠˆŒ. ² μ Ê ² Œ É ³ É Î ±μ ³μ ² μ. P-22-86.. ±Ê Š - ˆŒˆ œÿ Š ˆŒ ˆŸ ƒ Ÿ Š Œ ˆ ŠˆŒ ˆ Œ ² μ Ê ² Œ É ³ É Î ±μ ³μ ² μ E-mail: dnd@jinr.ru ±Ê.. P-22-86 ŠÊ μî μ- μ² μ³ ²Ó Ö μ± ³ Í Ö Ï Éμ μ μ Ö ± Éμ³ É Î ± ³ μ Ê ³ Ê ²μ ŠμÔËË Í ÉÒ ³μ ² ²μ± ²Ó μ

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

ˆ ˆŒˆ ˆŸ Š Œ ƒˆˆ 60Ä1000 ŒÔ ˆ ˆŠ ˆŸ Ÿ ˆ ˆ ˆ ˆ Š ˆ Š ˆŠˆ

ˆ ˆŒˆ ˆŸ Š Œ ƒˆˆ 60Ä1000 ŒÔ ˆ ˆŠ ˆŸ Ÿ ˆ ˆ ˆ ˆ Š ˆ Š ˆŠˆ Ó³ Ÿ. 2017.. 14, º 1(206).. 144Ä163 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ ˆ ˆŒˆ ˆŸ Š Œ ƒˆˆ 60Ä1000 ŒÔ ˆ ˆŠ ˆŸ Ÿ ˆ ˆ ˆ ˆ Š ˆ Š ˆŠˆ.. É ³μ μ 1,. Œ. ˆ μ,.. ˆ μ,.., ƒ.. Ö μ ƒ É Ê ± É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³... Šμ É É μ ˆ ŠÊ Î Éμ ± É ÉÊÉ, ƒ

Detaljer

L ; D = B M B N I < G H = D = F C M E N < D ; <? ; < = H M = < F E < M B = B C O P E < E F D < Q K

L ; D = B M B N I < G H = D = F C M E N < D ; <? ; < = H M = < F E < M B = B C O P E < E F D < Q K $ ) $ * % +, - $ $ % + $ + $ * % $. $ / $ * $ $ 0 0 $ - 1, 2 $ 3 $ 0 4 /, 5 4 0 0 $ 0 $ 3. 0 6 $ $ 7. + $ - $ 8 + $ 9 : ; < = > < =? < ; @ A @? B C < C D = < E F G H = I F C D < JE < > < D E? H J< = :

Detaljer

Digital representasjon

Digital representasjon Hva skal jeg snakke om i dag? Digital representasjon dag@ifi.uio.no Hvordan lagre tall tekst bilder lyd som bit i en datamaskin INF Digital representasjon, høsten 25 Hvordan telle binært? Binære tall Skal

Detaljer

161803 PRO MATCH FIFA

161803 PRO MATCH FIFA BALLS & ACCESSORIES 161803 PRO MATCH FIFA Size 5 Code B Price 1149,- Topp match eller treningsball for aldersgruppen 16+. Ballen er utstyrt med Zero-Wing blære, som gir optimal rundhet. Ballen har også

Detaljer

Velkommen til INF2100. Bakgrunnen for INF2100. Hva gjør en kompilator? Prosjektet. Jeg er Dag Langmyhr

Velkommen til INF2100. Bakgrunnen for INF2100. Hva gjør en kompilator? Prosjektet. Jeg er Dag Langmyhr Kursopplegg Velkommen til INF2100 en en for INF2100 Jeg er (dag@ifi.uio.no). Dagens tema: Hva går kurset ut på? for kurset Hvordan gjennomføres kurset? Hvordan får man det godkjent? Pause (med registrering

Detaljer

IN 147 Program og maskinvare

IN 147 Program og maskinvare Dagens tema Mer om C Et eksempel til (med diverse forklaringer) Representasjon av tegn og logiske verdier Vektorer Statusverdi Innhenting av definisjoner Inkrementering og dekrementering av variable for-setningen

Detaljer

Testobservator for kjikvadrattester

Testobservator for kjikvadrattester ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag 2 Kap. 11: Anvendelser av kjikvadratfordelingen: Kjikvadrattester Situasjon: Et tilfeldig utvalg av n individer er trukket

Detaljer

Dagens tema. Datamaskinen LC-2 En kort repetisjon. Binære tall Litt om tallsystemer generelt. Binære tall. Heksadesimale og oktale tall

Dagens tema. Datamaskinen LC-2 En kort repetisjon. Binære tall Litt om tallsystemer generelt. Binære tall. Heksadesimale og oktale tall Dagens tema Datamaskinen LC-2 En kort repetisjon Binære tall Litt om tallsystemer generelt Binære tall Heksadesimale og oktale tall Programmering av LC-2 Maskinkode Assemblerkode Kjøring av LC-2-programmer

Detaljer

Tegn og tekst. Om tegn og glyfer. Tegnkoder og kodetabeller Kode Noe som representerer noe annet. Et representert tegn kan vises på flere måter

Tegn og tekst. Om tegn og glyfer. Tegnkoder og kodetabeller Kode Noe som representerer noe annet. Et representert tegn kan vises på flere måter r s s {rb} ærb p br brp r bs srr på ppr sr sr ss r r r rrr år på s s s sr rr s ss r r s brs å sr r pår rss r rør sp b b år rss å r s s s rprsr ss på r år prspp rprss r rs rr rprss r s r α r s r br s rprsrr

Detaljer

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Ï Ìμ μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Ï Ìμ μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2015.. 46.. 1 Š ˆ Š Š Š.. Ï Ìμ μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 167 Œ 168 Šμ É Ê±Í Ö 168 μ É Ò Ì ±É É ± 171 ˆ ˆ Šˆ 172 ˆμ Í Ö μ, μ μ Ê ² 172 Í É Ö 173 ³Ò μéò 178 ƒ μ Ò ³ 180 ² Ö ³ É μ μ± Ê ÕÐ

Detaljer

Velkommen til INF2100

Velkommen til INF2100 Kursopplegg Velkommen til INF2100 Jeg er (dag@ifi.uio.no). Dagens tema: Hva går kurset ut på? Bakgrunn for kurset Hvordan gjennomføres kurset? Hvordan får man det godkjent? Pause (med registrering av fremmøte)

Detaljer

Foroppgave i usikkerhetsanalyse Viskositet i glyserol

Foroppgave i usikkerhetsanalyse Viskositet i glyserol Oppgave 1 Lab i TFY4120 Foroppgave i usikkerhetsanalyse Viskositet i glyserol Institutt for fysikk, NTNU 2 1. Innledning Hensikten med denne oppgaven er først og fremst å få øvelse i analyse av feilkilder

Detaljer

Uttrykkskraft for konseptuelle modelleringsspråk Metamodellering, ontologi

Uttrykkskraft for konseptuelle modelleringsspråk Metamodellering, ontologi !#" $ % & ' () * + + %, -!. / 0 1 2 3 / 4 5 7 8 9 3 / : 8 5 5 / 3 ; ; < 8 = ; > ;? @ A @ B C 8 1 7 / 3 : / 3 5 D 8 3? C ; @ A E F GH % ", ' H %JI ' "K () LM / 7 < N 5 O / 1 : / 3 P 8 N P / = 8 Q Q8 3 7

Detaljer

Environmental sensitivity. Assessment by MOIRA PLUS Lakes Øvre Heimdalsvatn (Norway) Bracciano (Italy)

Environmental sensitivity. Assessment by MOIRA PLUS Lakes Øvre Heimdalsvatn (Norway) Bracciano (Italy) Environmental sensitivity Assessment by MOIRA PLUS Lakes Øvre Heimdalsvatn (Norway) Bracciano (Italy) The lakes: Bracciano The lakes: Heimdalsvatn First step: model calibration (data of contamination following

Detaljer

Postmottak Bergen kommune

Postmottak Bergen kommune Fra: Morten Nytun Sendt: 10. mars 2014 10:34 Til: Postmottak Byggesaksavdelingen Kopi: Ulvik, Kjersti Benedikte; Ida Furuholmen Emne: Utfyllende anke sak nr 201127343 Sæls Veie

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

Business modelling is not process modelling Gordijn/Akkermans/van Vliet. : Den fysiske ytring med kontekst og referanse

Business modelling is not process modelling Gordijn/Akkermans/van Vliet. : Den fysiske ytring med kontekst og referanse ! " # %$%& ' " ( ) * ) * + " #, -. / 0 1-2 3 4 56 7 1-8 6 3 3-1 99 : 6 ; 9 < 9= >? > @ A 6 / 5-1 8-1 3 B 6 1 = A 9 >? C D E# ) " + & # F & ) " ( G? H I6. H / ; I 5/ 2 3 4 6-1 5 Boka kap 2.2.7 Language,

Detaljer

Diabetes epidemiologi Hvordan fange opp risikopasientene? DIABETESSEMINAR Lillestrøm 31. oktober 2014

Diabetes epidemiologi Hvordan fange opp risikopasientene? DIABETESSEMINAR Lillestrøm 31. oktober 2014 Avdeling for allmennmedisin Diabetes epidemiologi Hvordan fange opp risikopasientene? DIABETESSEMINAR Lillestrøm 31. oktober 2014 Anh Thi Tran Fastlege, PhD Instituttet for Helse og Samfunn Universitetet

Detaljer

Perceived semantic. quality. Semantic quality. Syntactic. quality. guttens alder er grønn: gutt.alder = grønn

Perceived semantic. quality. Semantic quality. Syntactic. quality. guttens alder er grønn: gutt.alder = grønn Z \ W Y X [ E F G H I G J K L I M F N M O H P Q F R F J S H TUTVR O R S M R F! "! #%$ & '! %$ ( ) * ' & $ ' +,$ -,* ) & $ '%'. * / & 0 1 ' * 0' * 3 4, +65 Participant knowledge Physical Perceived semantic

Detaljer

LED arbeidslys. Katalog Kontakt: Rakkestad Stavanger Side 1 12/02/17

LED arbeidslys. Katalog Kontakt: Rakkestad Stavanger Side 1 12/02/17 LED arbeidslys Katalog 2017 www.kamled.no post@kamled.no Kontakt: Rakkestad 97660606 - Stavanger 91390246 Side 1 12/02/17 LRD2137 og LRD2138 LED arbeidslys Arbeidslys med plastbrakett Godkjenninger: CE,

Detaljer

Tegn og tekst. Posisjonssystemer. Logaritmer en kort repetisjon. Bitposisjoner og bitmønstre. Kapittel August 2008

Tegn og tekst. Posisjonssystemer. Logaritmer en kort repetisjon. Bitposisjoner og bitmønstre. Kapittel August 2008 Posisjonssystemer 10 5 (100 000) 10 4 (10 000) 10 3 (1 000) 10 2 (100) 10 1 (10) 10 0 (1) Tegn og tekst \yvind og ]se N{rb}? 2 7 (128) 2 6 (64) 2 5 (32) 2 4 (16) 2 3 (8) 2 2 (4) 2 1 (2) 2 0 (1) Kapittel

Detaljer

Unicode. Unikt vakkert eller unisont håpløst? En vandring gjennom tegnkodingens historie. Dag Lamgmyhr, Ifi/UiO Ark 1 av 23

Unicode. Unikt vakkert eller unisont håpløst? En vandring gjennom tegnkodingens historie. Dag Lamgmyhr, Ifi/UiO Ark 1 av 23 Unicode Unikt vakkert eller unisont håpløst? En vandring gjennom tegnkodingens historie Dag Lamgmyhr, Ifi/UiO Ark 1 av 23 Hva er tegnkoding? Tegnkoding er bare å definere en tabell over hvilke tegn man

Detaljer

Velkommen til INF2100

Velkommen til INF2100 Kursopplegg Velkommen til INF2100 Jeg er (dag@ifi.uio.no). Dagens tema: Hva går kurset ut på? Bakgrunn for kurset Hvordan gjennomføres kurset? Hvordan får man det godkjent? Pause (med registrering av fremmøte)

Detaljer

DIGITAL KOMPETANSE, JOBBAUTONOMI, LÆRING. Tove Mogstad Aspøy, Fafo Thon Hotel Opera 17.oktober 2017

DIGITAL KOMPETANSE, JOBBAUTONOMI, LÆRING. Tove Mogstad Aspøy, Fafo Thon Hotel Opera 17.oktober 2017 DIGITAL KOMPETANSE, JOBBAUTONOMI, LÆRING Tove Mogstad Aspøy, Fafo Thon Hotel Opera 17.oktober 2017 Del I: Digital kompetanse i arbeidslivet Konklusjon fra PIAAC: 800 000 voksne for svake IKTferdigheter

Detaljer

Ë ÑÑ Ò Ö Ú ÓÚ ÔÖÓ Ø Ì ØØ Ð ÅÌ ÆÖ ½¼ ÓÑÔÐ Ü ÅÓ Ð Ì ÒÝ Ð ØÓ ½ º¼ º¼ ÐØ Ö µ Î Ð Ö µ Ä Ö À ÐÚÓÖ ÒÙÒ ÂÓÒ Ö Ò Ì ÓÑ Ù Ø ÝÚ Ò ÃÓÐ ÇÔÔ Ö Ú Ö ËÙÒ Ø Ñ Ë Ö Ú Ë ÙÖ

Ë ÑÑ Ò Ö Ú ÓÚ ÔÖÓ Ø Ì ØØ Ð ÅÌ ÆÖ ½¼ ÓÑÔÐ Ü ÅÓ Ð Ì ÒÝ Ð ØÓ ½ º¼ º¼ ÐØ Ö µ Î Ð Ö µ Ä Ö À ÐÚÓÖ ÒÙÒ ÂÓÒ Ö Ò Ì ÓÑ Ù Ø ÝÚ Ò ÃÓÐ ÇÔÔ Ö Ú Ö ËÙÒ Ø Ñ Ë Ö Ú Ë ÙÖ ½ Ë ÑÑ Ò Ö Ú ÓÚ ÔÖÓ Ø Ì ØØ Ð ÅÌ ÆÖ ½¼ ÓÑÔÐ Ü ÅÓ Ð Ì ÒÝ Ð ØÓ ½ º¼ º¼ ÐØ Ö µ Î Ð Ö µ Ä Ö À ÐÚÓÖ ÒÙÒ ÂÓÒ Ö Ò Ì ÓÑ Ù Ø ÝÚ Ò ÃÓÐ ÇÔÔ Ö Ú Ö ËÙÒ Ø Ñ Ë Ö Ú Ë ÙÖ Å Ø Ò ÙÖ ÙÒ Ø ÑºÓÑ ÃÓÒØ ØÔ Ö ÓÒ Ì ÓÑ Ù Ø ËØ ÓÖ µ

Detaljer

2052 En prognose for verdensutviklingen i de neste førti år

2052 En prognose for verdensutviklingen i de neste førti år 252 En prognose for verdensutviklingen i de neste førti år Jørgen Randers Professor Senter for klimastrategi Handelshøyskolen BI J Randers 1 Produksjonsteknisk konferanse Clarion Gardermoen, 6. mars 213

Detaljer

Møte i Samferdelsedepartementet med AOPA Norway. Oslo 9. mars 2015

Møte i Samferdelsedepartementet med AOPA Norway. Oslo 9. mars 2015 Møte i Samferdelsedepartementet med AOPA Norway Oslo 9. mars 2015 Fra AOPA Norway møter: President Torkel Hasle Sekretær Tom Røren Styremedlem Arne H. Krumsvik 2 Hvem er AOPA? Organisasjon for piloter

Detaljer

Digital representasjon

Digital representasjon Hva skal jeg snakke om i dag? Digital representasjon dag@ifi.uio.no Hvordan lagre tall tekst bilder lyd som bit i en datamaskin Hvordan telle binært? Binære tall For å bruke bit (0 og 1) som tall, må vi

Detaljer

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 86-955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 856-955 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. 0 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 856-955 TREND OF MORTALITY AND

Detaljer

ÓÖÓÖ Ì Ø Ð ½ºÚ Ð Ö ËØ Ò Ö Î Ø ÔÖÓ ÓÖ ÁÒ Ø ØÙØØ ÓÖ ÓÒÓÑ Ú Í µ ÓÖ Ò Ñ ÒØ Ð Ö Ø Ú Ø Ø Ó Ò ÓÖÑ Ø Ú Ú Ð Ò Ò Ö ÒÒÓÑ Ð Ö ÔÖÓ Òº Ì Ø Ð ¾ºÚ Ð Ö Ö Ð Ú Ö Ø Ñ ÒÙ

ÓÖÓÖ Ì Ø Ð ½ºÚ Ð Ö ËØ Ò Ö Î Ø ÔÖÓ ÓÖ ÁÒ Ø ØÙØØ ÓÖ ÓÒÓÑ Ú Í µ ÓÖ Ò Ñ ÒØ Ð Ö Ø Ú Ø Ø Ó Ò ÓÖÑ Ø Ú Ú Ð Ò Ò Ö ÒÒÓÑ Ð Ö ÔÖÓ Òº Ì Ø Ð ¾ºÚ Ð Ö Ö Ð Ú Ö Ø Ñ ÒÙ ÈÖ Ö Ó ÓÒØÖ Ø Ö Ö ÙÐ Ö ØÐ Ú Ö Ò Ö Ö Ì ÓÖ Ø Ó ÑÔ Ö Ò ÐÝ Å Ø ÖÓÔÔ Ú Ñ ÙÒÒ ÓÒÓÑ Ã Ö Å Ö Ö Ø Ð ØÖ ÁÒ Ø ØÙØØ ÓÖ ÓÒÓÑ ÍÒ Ú Ö Ø Ø Ø Ö Ò À Ø ¾¼¼ ÓÖÓÖ Ì Ø Ð ½ºÚ Ð Ö ËØ Ò Ö Î Ø ÔÖÓ ÓÖ ÁÒ Ø ØÙØØ ÓÖ ÓÒÓÑ Ú Í µ ÓÖ

Detaljer

Tsunami Læringsmodeller i matematikk Andreas Christiansen

Tsunami Læringsmodeller i matematikk Andreas Christiansen ÄÖ Ò ÑÓ ÐÐ Ö Ñ Ø Ñ Ø ÍØÚ Ð Ò ÓÔÔ Ú Ò Ö Ö Ø Ò Ò ÈÖ Ø Ô Ó ÙØ ÒÒ Ò À ÙÐ Ò ÎÓÐ Å ¾¼¼ Ì Ñ Ø Ñ Ø Ò³ Ô ØØ ÖÒ Ð Ø Ô ÒØ Ö³ ÓÖ Ø ÔÓ Ø³ ÑÙ Ø ÙØ ÙÐ Ø Ð Ø ÓÐÓÙÖ ÓÖ Ø ÛÓÖ ÑÙ Ø Ø ØÓ Ø Ö Ò ÖÑÓÒ ÓÙ Û Ýº ÙØÝ Ø Ö Ø Ø Ø Ø

Detaljer

ÆÓ Ò ÑÑ Ò Ò Ö Ñ ÐÐÓÑ Ö Ö Ñ ØÖÓ Ö Ð Ò Ö Ó Ö Ó ØÖ ÐÐ Ö Ò Ö ÃÚ Ð Å Ø ÖÓÔÔ Ú Ð Ö Å Ø Ñ Ø ÁÒ Ø ØÙØØ ÍÒ Ú Ö Ø Ø Ø Ö Ò ÆÓÖ ½½º ÔÖ Ð ¾¼¼ Ö Ñ ÓÖ ÐØ Ñ Ö ØØ Ò ØÓÖ Ø Ø Ð Ñ Ò Ú Ð Ö ÌÖÝ Ú ÂÓ Ò Ò ÓÖ Ò Ð Ó Ô Ö ÓÒÐ ÑÓØ

Detaljer

Motivasjon for og barrierer mot deltakelse i læring blant voksne i arbeidslivet. En sammenligning av Norge og andre land.

Motivasjon for og barrierer mot deltakelse i læring blant voksne i arbeidslivet. En sammenligning av Norge og andre land. Elisabeth Hovdhaugen Motivasjon for og barrierer mot deltakelse i læring blant voksne i arbeidslivet. En sammenligning av Norge og andre land. Presentasjon på Kompetanse Norges konferanse i Oslo, 17. oktober

Detaljer

ISO Dagens tema. Tegn. Uttrykk. I Minila lagres kun heltall, men de kan tolkes som tegn. Det siste om Minila.

ISO Dagens tema. Tegn. Uttrykk. I Minila lagres kun heltall, men de kan tolkes som tegn. Det siste om Minila. April 1995, DFL, Ifi/UiO Dagens tema Dagens tema Det siste om Minila og tekster Flink maskinen Litt datamaskinhistorie Registre og lagre Instruksjoner Flok kode Flass kode I Minila lagres kun heltall,

Detaljer

ÓÖÓÖ Î Ð Ñ ØØ Ø Ð Ò Ð Ø Ò ÖÙÒ ØÙÖ ÒÒÓÑ Ú Ö Ò Ò Ú Ñ Ø Ñ Ø ÓØ ÔÓÖº Á ÒÒ Ó Ð ÓÖØ ÐÐ ÓÑ ÚÓÖ Ò Ñ Ø Ñ Ø ÖÙ Ø ÒÓÐÓ ÙÒ Ø Ó ÙÒ Ö ÓÐ Ò Ø Ò ¹ Ô Ö Ñ ÒØ Öº Â ÔÖ Ú

ÓÖÓÖ Î Ð Ñ ØØ Ø Ð Ò Ð Ø Ò ÖÙÒ ØÙÖ ÒÒÓÑ Ú Ö Ò Ò Ú Ñ Ø Ñ Ø ÓØ ÔÓÖº Á ÒÒ Ó Ð ÓÖØ ÐÐ ÓÑ ÚÓÖ Ò Ñ Ø Ñ Ø ÖÙ Ø ÒÓÐÓ ÙÒ Ø Ó ÙÒ Ö ÓÐ Ò Ø Ò ¹ Ô Ö Ñ ÒØ Öº  ÔÖ Ú ÀÚÓÖ ÓÖ Ñ ØØ Ë ÙÖ Ï ÒÒ Ö ½½º Ó ØÓ Ö ¾¼¼ ½ ÓÖÓÖ Î Ð Ñ ØØ Ø Ð Ò Ð Ø Ò ÖÙÒ ØÙÖ ÒÒÓÑ Ú Ö Ò Ò Ú Ñ Ø Ñ Ø ÓØ ÔÓÖº Á ÒÒ Ó Ð ÓÖØ ÐÐ ÓÑ ÚÓÖ Ò Ñ Ø Ñ Ø ÖÙ Ø ÒÓÐÓ ÙÒ Ø Ó ÙÒ Ö ÓÐ Ò Ø Ò ¹ Ô Ö Ñ ÒØ Öº  ÔÖ Ú Ö Ó Ò ÚÒ

Detaljer

Sturm und drang i ungdomstiden - en historie om at det meste går bra til slutt og noe som ikke går så bra. Lars Lien Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Sturm und drang i ungdomstiden - en historie om at det meste går bra til slutt og noe som ikke går så bra. Lars Lien Nasjonal kompetansetjeneste ROP Sturm und drang i ungdomstiden - en historie om at det meste går bra til slutt og noe som ikke går så bra Lars Lien Nasjonal kompetansetjeneste ROP Sturm und Drang Storm og trengsel var en tysk romantisk

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Prosjektplan v1.3 (final)

Prosjektplan v1.3 (final) Prosjektplan v1.3 (final) gruppe 42: Nils-Kristian Liborg (kap.5), Bente Brevig (kap.5), Tom Olav Bruaas (kap: 3.4, 4.1), Eirik Lied (kap: 3.4, 4.1) Hege Lid Pedersen (dokumentasjon, kap: 1, 2, 3.3, 4.3)

Detaljer

Utviklingstrekk i fremtidens arbeidsmarked

Utviklingstrekk i fremtidens arbeidsmarked 1 Utviklingstrekk i fremtidens arbeidsmarked Utfordringer for høyere økonomisk administrativ utdanning Ådne Cappelen, Forskningsavdelingen, SSB, FIBE/NHH, 8.1.2015 1 To nylig utgitte rapporter jeg bygger

Detaljer

STATKRAFTS GRØNNE SATSING: BRA FOR NORGE, BRA FOR MILJØET ENERGIRIKEKONFERANSEN 10 AUGUST 2010 KONSERNDIREKTØR STEINAR BYSVEEN

STATKRAFTS GRØNNE SATSING: BRA FOR NORGE, BRA FOR MILJØET ENERGIRIKEKONFERANSEN 10 AUGUST 2010 KONSERNDIREKTØR STEINAR BYSVEEN STATKRAFTS GRØNNE SATSING: BRA FOR NORGE, BRA FOR MILJØET ENERGIRIKEKONFERANSEN 10 AUGUST 2010 KONSERNDIREKTØR STEINAR BYSVEEN FRA 100 ÅR MED VANNKRAFT TYSSEDAL ET KRAFTMARKED I MINIATYR TIL VEKST UTE

Detaljer

APPLICATION FOR ADMISSION TO UPPER SECONDARY EDUCATION FOR SPEAKERS OF MINORITY LANGUAGES RECENTLY ARRIVED IN NORWAY

APPLICATION FOR ADMISSION TO UPPER SECONDARY EDUCATION FOR SPEAKERS OF MINORITY LANGUAGES RECENTLY ARRIVED IN NORWAY 5 APPLICATION FOR ADMISSION TO UPPER SECONDARY EDUCATION FOR SPEAKERS OF MINORITY LANGUAGES RECENTLY ARRIVED IN NORWAY 2017-2018 About this form - This is an application form for admission to upper secondary

Detaljer

Langtidseffekt av vaksine mot tuberkulose (BCG)

Langtidseffekt av vaksine mot tuberkulose (BCG) Langtidseffekt av vaksine mot tuberkulose (BCG) Vaksinedagene 2017 29.september 2017 Einar Heldal Avdeling for tuberkulose, blod- og seksuell smitte Referanse Duration of BCG protection against tuberculosis

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 4. Juli 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Sakte mot ordentlig fiskal union, forventet at ECB agerer På EU sitt toppmøte i slutten av juni ble lederne

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI NORGES EKNISK- NAURIENSKAPELIGE UNIERSIE INSIU FOR KJEMI KJ4160 FYSIKALSK KJEMI GK, ÅREN 2008 Onsdag 28. mai 2008 id: 9.00-13.00 Faglig kontakt under eksamen: Førsteaman. Morten Bjørgen, tlf. 47 28 88

Detaljer

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 6880/

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 6880/ f f æ Å f f f WÅ Ø Ø Å ØY f W ff f j () f f j æ f f j W f f W j f j (jf æ ) f W æ j f f f j j f f f j f ff f W f W f Ø @f wwwf f W "xff "? f W f f W j H j f f j ()) j f f f j j j f j f f ( ) f j f ff f

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

2. Noen av de foreslåtte policy options for å møte disse utfordringene

2. Noen av de foreslåtte policy options for å møte disse utfordringene OECD Reviews of Migrant Education: OECD DIAGNOSIS AND POLICY RECOMMENDATIONS Fokus for presentasjonen 1. Hovedutfordringer for Norge 2. Noen av de foreslåtte policy for å møte disse utfordringene Hovedutfordringer

Detaljer

Sosiale ulikheter i helse og arbeid, og betydningen av aktiv og passiv arbeidsmarkedpolitikk

Sosiale ulikheter i helse og arbeid, og betydningen av aktiv og passiv arbeidsmarkedpolitikk NFR, Folkehelseprogrammet 26.11.2010 Sosiale ulikheter i helse og arbeid, og betydningen av aktiv og passiv arbeidsmarkedpolitikk En flernivåanalyse av 26 europeiske land Kjetil van der Wel, stipendiat,

Detaljer

ÁÒ ÐÓÚ Ò Ñ ÑÓÖÝ Ó Ä Ø È ÙÐ ½

ÁÒ ÐÓÚ Ò Ñ ÑÓÖÝ Ó Ä Ø È ÙÐ ½ ÝÒ Ñ Ð Ø Ô Ò ÓÒ ÓÖ Ø Ú Â ÑÑÝ È ÙÐ Å Ø ÖÓÔÔ Ú ØÙ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø ÅÓ ÐÐ Ö Ò Ó Ø ÒÐÝ Ñ ØÙ Ö ØÒ Ò Ò Ò ÓÖ Ö Ò Ó Ê Ó ¾¼¼ Î Ð Ö Ö ÐÚ Ò Ñ Ö ¾¼¼ Ø Ñ Ø Ñ Ø ¹Ò ØÙÖÚ Ø Ò Ô Ð ÙÐØ Ø ÍÒ Ú Ö Ø Ø Ø Ç ÐÓ ÁÒ ÐÓÚ Ò Ñ ÑÓÖÝ Ó Ä

Detaljer

Demens Internasjonalt arbeid -demografi. Sigurd Sparr, Leder Nasjonalforeningen Demensforbundet

Demens Internasjonalt arbeid -demografi. Sigurd Sparr, Leder Nasjonalforeningen Demensforbundet Demens Internasjonalt arbeid -demografi Sigurd Sparr, Leder Nasjonalforeningen Demensforbundet 2 Demografi i Europa Usikre tall Lave fødselstall (halvering av befolkningen på 50 år??) Økt innvandring Økt

Detaljer

Læringsmål. INF1000: Forelesning 12. Hovedkilde. Kunne binærtall og heksadesimale tall og konvertering mellom ulike tallsystemer: Titallsystemet

Læringsmål. INF1000: Forelesning 12. Hovedkilde. Kunne binærtall og heksadesimale tall og konvertering mellom ulike tallsystemer: Titallsystemet INF1000: Forelesning 12 Digital representasjon av tall og tekst Læringsmål Kunne binærtall og heksadesimale tall og konvertering mellom ulike tallsystemer: Titallsystemet Det heksadesimale Det binære tallsystemet

Detaljer

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Inntektsøkning på 2,3 mrd i 2012 + 22 % 12 000 10 000 8 000 Domestic Revenue

Detaljer

-Š Š LHC.. ³μ,.. Ö±μ,.. Ê ±μ Î Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

-Š Š LHC.. ³μ,.. Ö±μ,.. Ê ±μ Î Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2008.. 39.. 1 -Š Š LHC.. ³μ,.. Ö±μ,.. Ê ±μ Î Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê.. μ μö É É, μ Ö ˆ 217 Šˆ ˆŸ t-š Š 218 ˆƒ t t- 219 Š ˆ -Š Š 220 Œ ˆ Œ ˆŸ Œ t-š Š E 225 ˆ Œ ˆ Œ t-š Š LHC 228 ˆ ˆŠ t-š

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Nina Amble, Dr. Philos/1. amanuensis Høyskolen i Oslo og Akershus, HIOA, YFL

Nina Amble, Dr. Philos/1. amanuensis Høyskolen i Oslo og Akershus, HIOA, YFL NSH Oslo Kongressenter 07042014 Heltid eller arbeid som attåtnæring? Nina Amble, Dr. Philos/1. amanuensis Høyskolen i Oslo og Akershus, HIOA, YFL www.afi.no Perspektivene 1. Deltidskulturen, hvor kommer

Detaljer

OECD Reviews of Migrant. Norway OECD DIAGNOSIS AND POLICY RECOMMENDATIONS

OECD Reviews of Migrant. Norway OECD DIAGNOSIS AND POLICY RECOMMENDATIONS OECD Reviews of Migrant Education: Norway OECD DIAGNOSIS AND POLICY RECOMMENDATIONS Fokus for presentasjonen 1. Hovedutfordringer for Norge 2. Noen av de foreslåtte policy options for å møte disse utfordringene

Detaljer