Frafall i skolen og bruk av ungdomshelseundersøkelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frafall i skolen og bruk av ungdomshelseundersøkelser"

Transkript

1 Frafall i skolen og bruk av ungdomshelseundersøkelser Lars Lien, professor Høgskolen i Hedmark Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

2 Agenda Folkehelsetriumfer hva kan vi lære? Hvor er utfordringene nå? Frafall i skolen Bruk av registerdata Andre årsaker

3 Infant mortality in Norway Boys and girls, Antall døde 1. leveår per 1000 levende fødte År Source: Norgeshelsa/MFR

4 No of deaths pr 1000 born Average life expectancy (years) Women Men Children

5 Coronary heart disease and stroke mortality in Norway Men, 45-64, and 80+ years, Døde per personer Iskemisk hjertesykdom (I20-I25) år Iskemisk hjertesykdom (I20-I25) år Iskemisk hjertesykdom (I20-I25) 80+ år Hjerneslag (I60-I69) år Hjerneslag (I60-I69) år Hjerneslag (I60-I69) 80+ år År Source: Norgeshelsa/DÅR

6 Road traffic deaths in Norway Men, all age groups and by age, Source: Norgeshelsa/DÅR

7 Caries free teeth in Norway 5 and 12 olds Prosent år 12 år Source: Norgeshelsa/SSB

8 Tobacco smoking in Norway Adults, years, årig gjennomsnitt (prosent) menn dagligrøykere menn av og til-røykere kvinner dagligrøykere kvinner av og til-røykere Source: Norgeshelsa/SSB

9 Agenda Folkehelsetriumfer hva kan vi lære? Hvor er utfordringene nå? Frafall i skolen Bruk av registerdata Andre årsaker

10 Positiv endring i rusmiddelbruk blant ungdom Kilde: Ung i Norge (ungdomstrinnet)/ NOVA

11 Selvmord i alderen 15 til 24 år

12 Disability awards for muscle/skeleton start at old age Disability awards for mental disorder start at young age Mental disorder Muscle/Skeleton Other diagnoses Age at disability award in Norway ( )

13 Viktigste årsaker til sykemelding etter diagnose

14 Tapte arbeidsår i EU Mental Cardiovascular Diabetes/endocrine Injuries Cancers Muscle/skelet/skin Senses

15 Agenda Folkehelsetriumfer hva kan vi lære? Hvor er utfordringene nå? Frafall i skolen Bruk av registerdata Andre årsaker

16 Bakgrunn (skole) Ca 30% fullfører ikke videregående i løpet av fem år (Falch og Nyhus 2009) Faktorer av betydning Institusjonelle (familie, skole, lokalmiljø/bosted) Individuelle (helse, holdninger, adferd, prestasjoner/karakterer) Psykisk helse Ungdom som slutter forteller om psykiske plager, rus og vanskelige familieforhold (Anvik et al. 2011;2012) Barn /unge med psykiske diagnoser ofte avbrutt skolegang (Fried et al 2013;Fletcher et al 2008)

17 Bakgrunn (arbeid) Lav arbeidsledighet blant unge i Norge Stor andel unge i Norge mottar stønader fra Nav, spesielt helserelaterte ytelser Blant åringer mottok 5% rehabilitering penger eller uførepensjon, en økning på 38 % de siste 10 årene (Brage et al. 2011) Unge som ikke fullfører videregående har økt risiko får å motta NAV ytelser i ung voksen alder (De Ridder et al. 2012) 17

18 Frafall i videregående skole, selvrapportert helse og margenalisering

19 Agenda Folkehelsetriumfer hva kan vi lære? Hvor er utfordringene nå? Frafall i skolen Bruk av registerdata Andre årsaker

20 Formålet med studien Family background and demographic factors: Parents education Mothers income Fathers income Parents civil status Ethnic background County of residence in Norway Final grade points, 10 th grade Mental health: SDQ internalising SDQ externalising Other risk factors Non-completion of upper secondary school 15/16 år (vinter) 20/21 år 15/16 år (sommer) 20

21 Datamateriale Prospektiv kohort studie med kobling mot ulike registre Spørreskjema av ca klassinger Hele kohorter fra 6 fylker i Norge Ca 400 skoler Gjennomført i perioden FHI formelle eiere av spørreskjemadataene I Oslo ble et av 10. klassekullene fulgt opp med spørreskjema da de gikk i 3.klasse videregående

22 Spørreskjema Psykisk helse: Symptomer på psykiske plager; SDQ og HSCL-10, mestringsforventing (GSE-5), sosial støtte (Ystgaard) Helseadferd: Fysisk aktivitet, Alkohol og røykevaner med mer Bruk av ulike helsetjenester (13): Ungdomshelsestasjon, skolehelsetjeneste, allmennlege, psykolog eller psykiater, med mer Belastende livshendelser: Vold, seksuelle overgrep, mobbing, dødsfall og sykdom i nær familie med mer

23 Registerinformasjon Avhengige variable (mellomliggende variable): FD-trygd Eks. sykemelding, rehabilitering og uførhet m/info om diagnose National utdanningsbase Eks. karakterer, linjevalg, fullførte utdanninger (med dato) Sysselsettingsbasen Eks. inntekt og arbeidstilknytning Bakgrunnsvariable: Ungdommens og foreldrenes fødeland Foreldrenes utdanning og inntekt (evt yrke)

24 Andeler med psykisk distress ved 15/16 års alderen %>1.85 for HSCL-10 scale 10 0 Gutt Jente Innvandrerstatus Nordmann Innvandrer Kjønn Lien et al

25 Andeler med psykisk distress ved 18/19 års alderen %>1.85 for HSCL10 score ved t Gutt Jente Immigrant status Norsk Innvandrer

26 Antall smertepunkter 10.klasse Siste videregående gutt jente gutt jente Ingen smerter smerter smerter Stabilitet: 73 % av de med hodepine ved 15 år har hodepine ved 18 og 65 % av de uten ved 15 har det heller ikke ved 18 års alderen.

27 Del:1 Table 1: Background characteristics and rate of non-completion of upper secondary school Boys (5511) Girls (5431) Proportion of Non-completion Proportion of Non-completion population rate percentage population rate percentage Sample dropout rate 50,4 38,9 49,6 25,8 General tracks 47,2 19,4 59,0 12,6 Vocational traks 52,8 53,8 41,0 38,8 Sociodemographic factors Ethnic background a (n=5511) (n=5419) Ethnic Norwegian 90,0 37,3 90,2 24,9 1st-generation immigrants 6,4 57,5 6,4 37,9 2st-generation immigrants 3,6 45,0 3,4 25,1 County of residence in Norway (n=5511) (n=5420) Oslo 31,8 33,8 31,3 21,4 Hedmark 16,2 43,1 16,5 25,0 Oppland 16,2 32,8 15,9 22,0 Nordland 19,4 41,8 19,1 32,0 Troms 11,1 44,1 12,5 28,2 Finnmark 5,2 53,3 5,2 37,0 a.see definition in text 27

28 Del:2 Table 1: Background characteristics and rate of non-completion of upper secondary school Boys (5511) Girls (5431) Proportion of Non-completion Proportion of Non-completion population rate percentage population rate percentage Family factors Parents' education at age 16 (n=5438) (n=5367) Compulsory 13,6 62,6 13,4 46,2 Intermediate 44,0 44,7 44,5 30,8 Tertiary 30,8 28,3 29,8 15,4 Tertiary more than 4 years 11,6 14,9 12,3 8,8 Fathers' income at age 16 (n=5291) (n=5112) Low 34,3 50,2 32,6 33,8 Medium 34,6 35,8 35,9 24,9 High 31,1 26,3 31,5 15,5 Mothers' income at age 16 (n=5412) (n=5334) Low 32,1 45,5 32,6 31,7 Medium 34,3 40,1 34,6 27,8 High 33,6 30,2 33,1 17,0 Parents' marital status/who do you liv (n=5395) (n=5369) Mum and dad married/cohabiting 67,5 33,0 66,5 19,5 Mum or dad or other 32,5 49,3 33,5 37,7 28

29 Oppsummering av hovedfunn fra artikkel i BMJ En reduksjon i eksternaliserende symptomer på 10 prosent kan gi en reduksjon i skolefrafall på ca 5 prosentpoeng Omlag ¾ av effekten gikk via karakterer Betydningen av en reduksjon i symptomer på internaliserende plager var mindre, og bare statistisk signifikant blant jenter (total effekt) Betydningen av psykisk helse for skolefrafall var stort sett den samme uavhengig om en gikk studieforberedende eller yrkesfaglige kurs 29

30 Oppsummering av hovedfunn, forts Ungdommer som var daglig røykere og brukte alkohol ofte hadde høyere frafall. De fysisk aktive utenom skolen hadde en lavere frafall. Disse mønstrene var like for begge kjønn. Sammenhengene robuste selv når vi kontrollerer for psykiske helse

31 Mottak av NAV helserelaterte ytelser Gutter: 37%, OR; 5,5 Jenter: 25%, OR; 4,4 Ca 10 % Gutter: 78% ikke fullført videregående Jenter: 59% ikke fullført videregående 31

32 Hvorfor er det flere med psykisk lidelse som faller utenfor? Økte krav til kommunikative ferdigheter og sosial kompetanse i arbeidslivet Flere får diagnose - flere som faktisk har rettigheter får dem oppfylt Psykisk lidelse påvirker energi, konsentrasjonen og dermed skoleprestasjoner Psykisk lidelse oppdages for seint

33 Agenda Folkehelsetriumfer hva kan vi lære? Hvor er utfordringene nå? Frafall i skolen Bruk av registerdata Andre årsaker til frafall

34 Negative livshendelser: Sterke sammenhenger med flere sosiodemografiske forhold Dose-respons sammenheng med andelen som ikke er i arbeid og som ikke fullfører videregående skole Sammenhengen mellom risikoen for marginalisering i arbeidslivet er bare delvis mediert via skolefrafall

35 Livsstil, venner og familie Røyking, ikke spise frokost, doping og tidlig seksuell debut gir økt risiko for psykiske plager Svakere sammenhenger mellom alkoholinntak, fysisk aktivitet og psykisk helse 3 år senere Venner, støttende familie og lærere virker beskyttende på den psykiske helsen. Høy grad av beskyttende faktor på skolenivå reduserer andelen elever med psykiske plager

36 Frokost og gjennomsnittlig karakter

37 Svakere karakterer på skoler med mye mobbing Elever på skoler med høyt nivå av mobbing har dårligere karakterer enn andre elever.

38 Mobbing En stor andel mobbes fra ungdomsskole og videre gjennom videregående skole. Vanskelig å finne risikofaktorer for mobbing, men psykisk helse ser ut til å være viktig. Skolen må ta ekstra hensyn til denne gruppen. Kontinuerlig mobbing påvirker immunapparatet.

39 Hjernens utvikling

40 Strukturelle og funksjonelle hjernestudier MRI studier av hjernens anatomi. Funksjonell MRI studier av hjernens funksjon.

41

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser 2 Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser Forfattere: Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold

Detaljer

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten?

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Notat 11/2013 Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidledigheten? Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold og Sigrid Holm Vox

Detaljer

Utfall på arbeidsmarkedet for personer som fullfører videregående utdanning som voksne

Utfall på arbeidsmarkedet for personer som fullfører videregående utdanning som voksne R Utfall på arbeidsmarkedet for personer som fullfører videregående utdanning som voksne Rapport 2011-04 Proba samfunnsanalyse Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo. http://www.proba.samfunnsanalyse.no - Proba samfunnsanalyse

Detaljer

SØF-rapport nr. 01/11

SØF-rapport nr. 01/11 Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting blant unge voksne Torberg Falch Ole Henning Nyhus SØF-prosjekt nr. 8000: Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting

Detaljer

Dokumentasjonsnotat: «Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet»

Dokumentasjonsnotat: «Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet» Dokumentasjonsnotat: «Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet» Analysegrunnlag for artikkel i SSBs publikasjon «Utdanning 2011 veien til arbeidslivet» Liv Anne Støren

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune. Folkehelseprofil (Folkehelseprofil for Sør-Trøndelag fylkeskommune)

Sør-Trøndelag fylkeskommune. Folkehelseprofil (Folkehelseprofil for Sør-Trøndelag fylkeskommune) Folkehelseprofil (Folkehelseprofil for Sør-Trøndelag fylkeskommune) 2013 2 Innholdsfortegnelse FIGURLISTE... 3 FORORD... 5 INNLEDNING... 6 HVA ER SØR-TRØNDELAG?... 6 LEVEVILKÅR OG KULTUR... 6 BEFOLKNINGEN

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2013 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.04.2013.

Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2013 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.04.2013. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i uførepensjon per 31. mars Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.04.. // NOTAT Per 31. mars var det registrert 309 000 uførepensjonister.

Detaljer

Arbeidsledighet og psykisk helse blant unge i Norden

Arbeidsledighet og psykisk helse blant unge i Norden Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Arbeidsledighet og psykisk helse blant unge i Norden En kunnskapsoversikt Anne Reneflot og Miriam Evensen NHVs Rapportserie 2011:1 R jenhaa NHV [Välj datum] 1

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019 Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 215-219 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Forord Folkehelsen påvirkes av det samfunnet vi lever i, og er ikke bare sum av individuelle valg

Detaljer

Helse, helseatferd og livsløp

Helse, helseatferd og livsløp Helse, helseatferd og livsløp Resultater fra LOGG og NorLag MARIJKE VEENSTRA IVAR ANDREAS LIMA SVEIN OLAV DAATLAND Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 3/2009 Norsk

Detaljer

Psykiske problemer og behandling. Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard

Psykiske problemer og behandling. Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard rapport 28:5 Levekårsundersøkelsen 25 Psykiske problemer og behandling Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard Del 2: Hvordan

Detaljer

Tre år etter videregående opplæring

Tre år etter videregående opplæring RAPPORT 46/2008 Tre år etter videregående opplæring Kartlegging av overgangen til videre utdanning og arbeidsliv blant personer som avsluttet videregående opplæring i Østfold våren 2003 Mari Wigum Frøseth

Detaljer

Migrasjons betydning i dag. Helse og arbeidsliv Sosial ulikhet og arbeidsdeltakelsen 19.06.2012. Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)

Migrasjons betydning i dag. Helse og arbeidsliv Sosial ulikhet og arbeidsdeltakelsen 19.06.2012. Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) Helse og arbeidsliv Sosial ulikhet og arbeidsdeltakelsen Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse Bernadette Kumar 14.06.12 Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) NAKMI skal arbeide for

Detaljer

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Utdanning 2011 Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Liv Anne Støren, NIFU 6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Hvordan er situasjonen

Detaljer

Barnevernbarnas helse

Barnevernbarnas helse Lars B. Kristofersen Barnevernbarnas helse Uførhet og dødelighet i perioden 1990-2002 Barnevernbarnas helse Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2005:1 NIBR-rapport 2004:3 NIBR-notat 2005:110 Bydelsbarnevernet

Detaljer

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING 2015 Innhold 1.0 Folkehelsearbeid i Kvinesdal kommune 4 2.0 Datagrunnlag 4 3.0 Folkehelsekartlegging 4 4.0 Demografi 5 4.1 Demografiske hovedtrekk 10 5.0 Oppvekst-

Detaljer

rapport 2011:2 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Ragnhild Bang Nes Jocelyne Clench-Aas

rapport 2011:2 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Ragnhild Bang Nes Jocelyne Clench-Aas rapport 2011:2 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Ragnhild Bang Nes Jocelyne Clench-Aas Rapport 2011: Innledning 2 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Psykisk helse

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

DEMOGRAFISKE OG ARBEIDSRELATERTE FAKTORER ASSOSIERT MED SMERTER I NAKKE, SKULDER OG ØVRE DEL AV RYGGEN

DEMOGRAFISKE OG ARBEIDSRELATERTE FAKTORER ASSOSIERT MED SMERTER I NAKKE, SKULDER OG ØVRE DEL AV RYGGEN DEMOGRAFISKE OG ARBEIDSRELATERTE FAKTORER ASSOSIERT MED SMERTER I NAKKE, SKULDER OG ØVRE DEL AV RYGGEN DEMOGRAPHIC AND WORKRELATED FACTORS ASSOCIATED WITH NECK, SHOULDER AND UPPER BACK PAIN BENTE ØFJORD

Detaljer

7. Helse. Berit Otnes

7. Helse. Berit Otnes Berit Otnes 7. Sunnere levevaner, som mindre røyking og mer mosjon, bidrar trolig til at eldres helse er noe bedre enn før. Flere seniorer mener selv de har god helse, selv om det samtidig fortsatt er

Detaljer

Tiltak mot frafall i videregående skole virker!

Tiltak mot frafall i videregående skole virker! Tiltak mot frafall i videregående skole virker! n av sabine wollscheid og eamonn noonan En oversikt basert på 150 internasjonale studier viser at tiltak for å redusere skolefrafall virker. Ingen enkelttiltak

Detaljer

Enslige forsørgere uten betalt arbeid: foreldrenes situasjon og barns trivsel

Enslige forsørgere uten betalt arbeid: foreldrenes situasjon og barns trivsel Barn nr. 3 2008:57 74, ISSN 0800 1669 2008 Norsk senter for barneforskning Enslige forsørgere uten betalt arbeid: foreldrenes situasjon og barns trivsel Sammendrag Artikkelen ser på situasjonen til enslige

Detaljer

rapport 2006:4 Hvor dødelig er røyking? Rapport om dødsfall og tapte leveår som skyldes røyking

rapport 2006:4 Hvor dødelig er røyking? Rapport om dødsfall og tapte leveår som skyldes røyking Rapport26-4-624 24--6 11:1 Side 1 rapport 26:4 Hvor dødelig er røyking? Rapport om dødsfall og tapte leveår som skyldes røyking Stein Emil Vollset Randi Selmer Aage Tverdal Håkon K. Gjessing Rapport26-4-624

Detaljer

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Seniorer i Norge 010 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Tor Morten Normann 10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Norske seniorer lever stort sett sosialt aktive liv. Sammenlignet med andre

Detaljer

Del 2 Oppvekst- og levekårsforhold

Del 2 Oppvekst- og levekårsforhold Del 2 Oppvekst- og levekårsforhold Innhold Næringsstruktur og tilknytning til arbeidslivet... 2. Næringsstruktur... 2.2 Sysselsetting og arbeidsledighet... 3.3 Sykefravær, arbeidsavklaring og uførepensjon...

Detaljer

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Eifred Markussen Rapport 1/2014 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående

Detaljer

Hva betyr fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene for helsen i voksen alder? Ellen Merethe Haug, NLA Høgskolen

Hva betyr fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene for helsen i voksen alder? Ellen Merethe Haug, NLA Høgskolen Hva betyr fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene for helsen i voksen alder? Ellen Merethe Haug, NLA Høgskolen Hvorfor er fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene viktig? De store folkehelseutfordringene:

Detaljer

SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET ÅRGANG 28 NR 4 2011

SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET ÅRGANG 28 NR 4 2011 Denne digitale versjonen av TfS er publisert på Institutt for samfunnsforsknings nettsider, og kan kun leses på skjerm. Artiklene kan kjøpes for nedlasting og print på www.idunn.no. Abonnement på tidsskriftet

Detaljer

Overgangen mellom utdanning og arbeid for unge med nedsatt funksjonsevne

Overgangen mellom utdanning og arbeid for unge med nedsatt funksjonsevne Overgangen mellom utdanning og arbeid for unge med nedsatt funksjonsevne Hovedfunn fra en spørreundersøkelse gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet Av Sveinung Legard Arbeidet er finansiert av NAV

Detaljer