Fellesskapet mellom fag og politikk i det nordiske rusmiddelfeltet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fellesskapet mellom fag og politikk i det nordiske rusmiddelfeltet"

Transkript

1 Debatt Svanaug Fjær Den flerfaglige rusmiddelforskningen i Norden utfordringer til det nordiske forskerfellesskapet Fellesskapet mellom fag og politikk i det nordiske rusmiddelfeltet er lagt merke til internasjonalt. I den flotte samlingen av portrettintervjuer med internasjonale spesialister fra rusområdet i Edwards ed. (2002) gjengis blant annet intervjuer med Klaus Mäkelä og Gabriel Romanus. Samlingen av intervjuer dokumenterer at forholdet mellom faglig kunnskap, frivillige organisasjoner og politikk framstår som spesielt tett i Skandinavia. Fra mitt ståsted oppleves det nå likevel som om de faglige forbindelsene mellom ulike aktører på rusmiddelområdet er blitt til farlige forbindelser, kanskje spesielt for uavhengig samfunnsvitenskaplig forskning. Min uro gjelder spesielt at jeg savner forskerinitiativet, og jeg undrer nå på om dette er ei uro som deles av flere. Norden har en spesiell tradisjon i samfunnsvitenskaplig rusmiddelforskning. NAT dokumenterer dette til fulle gjennom sine til nå 22 årganger. Tidsskriftet ble etablert ut fra virksomheten som ble utviklet blant annet gjennom det nordiske forskningssamarbeidet i NAD. NADs forløper for samarbeid om epidemiologiske studier startet i Oslo i 1975, og ble etablert som et permanent Nordisk samarbeidsorgan i NAD er på mange måter et organisatorisk uttrykk for den sterke sammenvevingen mellom forskning og politikk på rusmiddelområdet i de nordiske landene. Måten det er bygd opp på i Nordisk Ministerråd, med et styre bestående av representanter fra forvaltningen og et vitenskapelig råd med representanter fra sentrale forskningsmiljøer uttrykker mye om nærkontakten mellom fagmiljøer og forvaltning i 178 N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

2 de Nordiske land. Den nære forbindelsen mellom kunnskapsproduksjon og politikk i Norden er i seg selv av forskningsmessig interesse. Tradisjonelt har vi studert forutsetninger for politikken og politikkens ulike elementer mer inngående enn vi har studert kunnskapsproduksjonen. Vi har lagt for liten vekt på å reflektere over vår egen virksomhet som en del av politikkfeltet. Ut fra et norsk ståsted føler jeg at det er et stort behov for å drøfte hva som skal være forskningens status og rolle. Vi har en stolt historie, men hvor står vi egentlig i dag med hensyn til samfunnets behov for kunnskap og våre egne forskningsinteresser? Det er klart at det er mange utfordrende aspekter ved et fagfelt som er etablert gjennom en så politisk og forvaltningsnær prosess. Det interessante ved den nordiske rusmiddelforskningen er at den i praksis har bidratt med kritiske korreksjoner til det politiske liv, den har hatt rolle som nyskaper i den akademiske verden og den har bidratt til nye profesjonelle praksiser. Kontinuitet og kommunikasjon Et lite søk i det norske landskapet viser at det finnes kontaktarenaer for faglig utvikling blant praktikerne, men at det mangler en tydelig felles arena for forskningsvirksomheten. Dette har blitt spesielt tydelig etter at forskningsprogrammene for Rusmiddelforskning i NFR er avviklet. NAD har jo hatt en stor og betydningsfull rolle for kontaktskaping innenfor mange nordiske miljøer, men forholdene i de enkelte landene er vanskelig å vurdere. Vi ser knutepunktene i alle land, som SoRAD i Sverige, Center for Rusmiddelforskning i Danmark, STAKES i Finland og SIRUS i Norge. Miljøene er bygd opp på litt ulik måte med varierende tilknytning til universitetene, forvaltningen og til folkehelsepolitikken generelt. Det er likevel rimelig å slå fast at disse miljøene representerer kontinuiteten i rusmiddelforskningen i Norden, og at de alle er tyngdepunkter for samfunnsvitenskaplig rusmiddelforskning. I Norge finnes det også noen andre miljøer som har fått en viss tyngde i forhold til rustematikken, slik som NOVA (ungdomsundersøkelser) og noen av de regionale kompetansesentrene. For norske fagmiljøer sett under ett var de tre forskningsprogrammene på rusmiddelfeltet innenfor rammene til Norges forskningsråd viktige for at nye miljøer og aktører kunne komme inn på dette fagområdet. Det første programmet konsentrerte seg om forebyggende narkotikaforskning ( ), og deretter fulgte de to Rusmiddelforskningsprogrammene fra og Etter 2000 har rustemaet vært inkludert i programmet Helse og samfunn som nå i 2006 er avløst av et nytt Folkehelseprogram. Effekten av denne endringen har vært at den felles norske arenaen for rusmiddelforskning innenfor Forskningsrådet i realiteten har forsvunnet, og det er nå ingen struktur som bidrar til kommunikasjon mellom ulike forskningsmiljøer i Norge utover de nettverkene ulike grupper selv bygger opp. Dette skjer samtidig som det etterlyses en sterkere disiplinbasert rusmiddelforskning. Initiering av forskning Jeg tror det er nødvendig å reflektere over hvordan fagmiljøer er bygd opp og hva som har særpreget forskningsvirksomheten på rusmiddelfeltet tidligere. Rusmiddelfeltet har vært et akademisk område N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

3 med noen entreprenører og stor politisk oppmerksomhet. For samfunnsforskningen har det vært spennende å forstå den sosiale konstruksjonen av avvik, hvordan sosial og kulturell kontroll blir etablert, og at politikk og problem formes innenfor den samme historiske konteksten. Rus og avhengighet ble en arena for de radikale på og 1970-tallet. Sosiologene representerte i denne perioden en klar venstreopposisjon i forhold til myndigheten arbeiderpartistaten utøvde (Slagstad 1998) Sosialpedagogikken bidro vesentlig til nye perspektiver på ungdom og oppdragelse og prinsippene om straff og kontroll endret seg (Fjær 2004). Innsikter og perspektiver fra flere akademiske disipliner spilte en betydelig rolle i denne perioden, men på en eller annen måte skjedde det en endring på 1980-tallet som gjorde at rusmiddelområdet mistet mye av sin akademiske interesse i Norge. Jeg mener dette har med forholdet mellom kunnskap og politikk, forskning og forvaltning å gjøre. På 1980-tallet vokste det etter hvert fram et forskningsfelt for rusmiddelspørsmål som i sin helhet var finansiert gjennom sosialdepartementets budsjett. Da var det også naturlig at departementet formulerte spørsmål og oppgaver de gjerne ville ha svar på. Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning skulle ivareta forvaltningsoppgaver så vel som egeninitiert forskning. Forskningsprogrammene skulle administreres gjennom Forskningsrådet, og være konsentrert om temaer som var prioritert gjennom en prosess som involverte fagfolk, politikere og byråkrater. Det er ganske spesielt at de to stortingsmeldingene om narkotikapolitikk fra 1985 og 1996 begge gir ganske inngående oversikter over hva som skal prioriteres i forskningsprogrammene (St.meld. 13 ( ); St.meld. 16 ( )). Forskningsstrategien blir en del av regjeringens orientering til Stortinget om hva det skal satses på framover. Stortingsmeldinga for 1996 setter eksempelvis opp tema som endring i forbruksmønster av rusmidler som følge av europeisk integrasjon og studie av virkningene av økt kommunalt ansvar for rusmiddelbrukere og hvordan det virker inn på forebyggende strategier og misbruksutvikling. Naturlig nok dreier mye seg om å følge med i utviklingen og få vite mer om effekten av offentlig politikk. Bildet av kunnskap på politiserte felt Ola Stavseng pekte i sin doktorgradsavhandling fra 1996 på det problematiske ved for sterke forbindelser mellom politikk og vitenskap. Han betegner dette som sterke vi -konstruksjoner, og sier: Sterke vi -konstruksjoner kan lett tilkludre forholdet mellom politikk og vitenskap. Dette gjelder spesielt selvforståelsen. En politisk kontekst drives framover i historien ved hjelp av enighet, og ved å oppnå denne enigheten gjennom legitime flertallsbeslutninger, der mindretallet må føye seg (eller undertrykkes effektivt). Det grunnleggende kjennetegn ved en vitenskapelig kontekst er at den utvikles og oppnår historisk framgang gjennom uenighet, der mindretallene hele tiden skal finne de sentrale og fruktbare uenighetspunktene for å drive konteksten framover. (Stavseng 1996, 437) 180 N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

4 Stavseng mener at et moderne vitenskapssamfunn er basert på en slags uenighetsforvaltning (s. 438). Jeg tror dette er enormt viktig i forhold til den videre utviklingen av rusmiddelforskningen. Kritisk refleksjon og faglig diskusjon oppfatter jeg som selve kjernen i denne uenighetsforvaltningen. Spesielt i narkotikaforskningen ble uenighet en mistenkelig og potensielt farlig størrelse på 1980-tallet. En gjennomgang av kontroverser på narkotikaområdet illustrerer at dette var tilfelle fram mot slutten av 1990-tallet (Fjær 2005). Jeg vil hevde at hovedutfordringen for forskningen ligger i at den er moralisert at vi blir presset til å godta at en lang rekke spørsmål er verdispørsmål og ikke faglige spørsmål. En mulig vei ut av den moraliserte forskningen er å gå inn for en veldig nøytralisert kunnskapsforståelse. Den hviler på et bilde av sannheter som skal forskes fram for så å bli satt ut i livet som effektiv politikk. Men alle vi som driver forskning på dette feltet vet at vi bare må beklage; samfunnsforskning fungerer svært sjelden på den måten. Diskusjonen om en kunnskapsbasert rusmiddelpolitikk har de siste årene vært preget av denne litt nøytraliserte kunnskapsforståelsen. Jeg tror likevel at vi er i ferd med å få en større erkjennelse av at kunnskap skapes på nytt, gjennom aktualisering og kontekstualisering hver eneste gang vi prøver å dra nytte av den. Erkjennelsen er absolutt nødvendig i forhold til utfordringene som ligger i å bringe dette forskningsfeltet videre. Tidligere forskning reproduseres blant annet gjennom utdanningssystemene. Vi vet lite om hvordan kunnskapsgrunnlaget fra rusfeltet formidles til relevante profesjonsgrupper gjennom utdanningene. Den norske rusreformen medfører også at mer rusbehandling skal inn i spesialisthelsetjenesten. Der er det svært liten kjennskap til den flerfaglige samfunnsforskningen og begrenset erfaring med å arbeide flerfaglig utover de medisinske spesialitetene. Dermed står vi nå i fare for at den medisinske forskningen vil etablere sin virksomhet for seg selv innenfor Helseforetakene uten oversikt over forhistorien og tradisjonene på feltet. Dette er meget beklagelig sett i forhold til potensialet for spennende forskning som ligger i et samarbeid mellom samfunnsvitenskap og medisin. Nødvendig med uavhengighet og nyskaping Rusmiddeltemaet egner seg godt som en målestokk for normative prinsipper i velferdsstaten, slik Kaukonen og Stenius (2005) påpeker. Det er en spennende arena for studiet av hvordan grensene trekkes mellom privat og offentlig og mellom kollektivt og individuelt ansvar. Spørsmålene om hjelp og kontroll, marginalisering og inkludering, regulering og forvaltning er kjerneområder i den samfunnsvitenskaplige rusforskning. Fra mitt ståsted her på vestsiden av Norge føles det altså som vi har mistet initiativet. Jeg mener også at det skjer en endring i maktbalansen fordi den medisinske ekspertisen har kommet mye sterkere inn på området de siste årene. De vet rett og slett svært lite om oss samfunnsforskere. Det spesielle er også at medisinerne kommer inn på feltet med penger, prestisje og en innfallsvinkel som setter våre studieobjekter i en sterkere stilling. De blir pasienter med rettigheter og diagnose. Jeg er urolig for at vi nå har vi vært underlagt felles- N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

5 skapshensynet så lenge at vi ikke klarer å formulere interessante forskningsspørsmål. Våre nære forbindelser til politikk og forvaltning er blitt til farlige forbindelser. Dette er en oppfordring om å ta tilbake initiativet! Svanaug Fjær, forskare Rokkansenteret Nygårdsgaten 5, N-5015 Bergen E-post: LITTERATUR Edwards, G. (ed.) (2002): Addiction evolution of a specialist field. Oxford: Blackwell Publishing Fjær, S. (2004): From Social Radicalism to Repression: The Construction of the Norwegian drug Policy in the 1970ties. I: Andresen, Astri & Elvbakken, Kari Tove & Hubbard, William (eds.): Public Health and Preventive Medicine Knowledge, Co-operation and Conflict. Bergen: Stein Rokkan Centre for Social Studies, Report no.1, 2004 Fjær, S. (2005): Ubehaget i enigheten. Arr idéhistorisk tidsskrift 16: 1 2; 3 17 Kaukonen, O. & Stenius, K. (2005): Universalism under re-construction: from administrative coercion to professional subordination of substance misusers. I: Kildal, N & Kuhnle, S. (eds.): Normative Foundations of the Welfare State. London: Routledge Slagstad, R. (1998): De nasjonale strateger. Oslo: Pax Forlag Stavseng, O. (1996): Den historiske konstruksjon av moderne ungdom. Dr.grads-avhandling. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag/ UNGforsk St.meld.nr.13 ( ): Om narkotikaproblemene og narkotikapolitikken. St.tid. 13.mars 1986, St.meld.nr. 16 ( ): Narkotikapolitikken. St.tid. 22.mai [Online: 182 N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Magnus Gulbrandsen, Inge Ramberg, Bo Sarpebakken, Vera Schwach, Gunnar

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Det moderne barn og den fleksible barnehagen

Det moderne barn og den fleksible barnehagen Monica Seland Det moderne barn og den fleksible barnehagen En etnografisk studie av barnehagens hverdagsliv i lys av nyere diskurser og kommunal virkelighet Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim,

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Å forske i eget felt. - Når forskningen møter journalistikken. Innledning. -Du kan jo bare skrive en sak når du først er her?

Å forske i eget felt. - Når forskningen møter journalistikken. Innledning. -Du kan jo bare skrive en sak når du først er her? Birgit Røe Mathisen, Universitet i Nordland Å forske i eget felt - Når forskningen møter journalistikken Innledning -Du kan jo bare skrive en sak når du først er her? Ordene fra vaktsjefen falt på desken

Detaljer

HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA

HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA En kvalitativ studie av hva helsefremmende arbeid betyr for helsesøstre. Hovedfagsoppgave i helsefag hovedfag Spesialfag: Helsepsykologi/Helsefremmende arbeid

Detaljer

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM «Livet før og etter Frambu» Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering Divisjon for vitenskap Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd

Detaljer

Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa

Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa Av: Sturla Nordlund, forsker ved SIRUS (2013) Innledning De fleste av oss har vel en oppfatning av at både alkoholpolitikk, normer og adferd

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Rasisme og diskriminering

Rasisme og diskriminering Rasisme og diskriminering Begreper, kontroverser og nye perspektiver Program Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner IMER Rasisme og diskriminering Begreper, kontroverser og nye perspektiver Jon

Detaljer

Foreldrerollen. i det rusforebyggende arbeidet. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Foreldrerollen. i det rusforebyggende arbeidet. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2012 Foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 FORELDREROLLEN I DET RUSFOREBYGGENDE

Detaljer

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER Masteroppgave i sosialt arbeid av Kirsti Gjeitnes Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap FORORD Siden jeg ble

Detaljer

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

Evaluering av de nasjonale sentrene i opplæringen. Evaluering av åtte nasjonale sentre i et styrings- og brukerperspektiv

Evaluering av de nasjonale sentrene i opplæringen. Evaluering av åtte nasjonale sentre i et styrings- og brukerperspektiv Evaluering av de nasjonale sentrene i opplæringen Evaluering av åtte nasjonale sentre i et styrings- og brukerperspektiv Per Olaf Aamodt, Idunn Seland, Vibeke Opheim, Tone Cecilie Carlsten, Berit Lødding

Detaljer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Jan Moren. Om reformer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Jan Moren. Om reformer Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap Jan Moren Om reformer En studie av Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og Kunnskapsløftet DOKTORSAVHANDLING Karlstad University Studies 2011:24

Detaljer

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction KANDIDATNUMMER: 427 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Bacheloroppgave Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction Innleveringsdato: 26.05.2011

Detaljer

Far og barn. Advokat Øivind Østberg, Norge

Far og barn. Advokat Øivind Østberg, Norge Far og barn Advokat Øivind Østberg, Norge Internasjonalt har diskusjonen om fedres rettigheter og plikter fått stor oppmerksomhet. En problemstilling som har blitt diskutert er om fedre regelmessig kommer

Detaljer

Oppvekst i to multietniske boligområder

Oppvekst i to multietniske boligområder Susanne Søholt Oppvekst i to multietniske boligområder i Oslo Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomil- 313 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Susanne Søholt Oppvekst i

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Forord Difi har gjennomført et prosjekt der formålet har vært å belyse samordning i norsk forvaltning og å peke

Detaljer

Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur

Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur Erlend Vinje Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur Sammendrag: I denne artikkelen har jeg undersøkt ulike læreres opplevelser av, forestillinger om og preferanser til to ulike former for skolearkitektur.

Detaljer

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker Agnete Vabø Rapport 30/2013 Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

Med livet som kompetanse

Med livet som kompetanse Med livet som kompetanse Skulpturer (utsnitt) av Gustav Vigeland Vigeland-museet / BONO 2008 Brukeransettelser i psykiske helsetjenester Sammendrag Mennesker med brukererfaring har en egen kompetanse vedrørende

Detaljer