Forord. Desember 2017 Erland Skogli Prosjektleder Menon Economics. * For definisjon av «grensehandel» som er benyttet her, se ssb.no.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Desember 2017 Erland Skogli Prosjektleder Menon Economics. * For definisjon av «grensehandel» som er benyttet her, se ssb.no."

Transkript

1 EFFEKTENE AV ØKENDE NORSK GRENSEHANDEL - TAPTE ARBEIDSPLASSER, VERDISKAPING OG INNTEKTER TIL STAT OG KOMMUNE

2 Forord Menon Economics har, på oppdrag fra hovedorganisasjonen Virke, beregnet ringvirkninger av norsk grensehandel.* Vi ser på effekter på verdiskaping og sysselsetting på tvers av bransjer og regioner. Menon er landets ledende analysemiljø for slike ringvirkningsanalyser, og har gjennomført en rekke lignende oppdrag fra både offentlige myndigheter og private selskap. Det er imidlertid viktig å minne om at brutto ringvirkningsanalyser, som denne, ikke tar høyde for fortrengingseffekter. I tillegg til å analysere ringvirkningene har vi kartlagt utviklingen i og fordelingen av den norske grensehandelen. Menon Economics står ansvarlig for alt innhold i rapporten. Desember 2017 Erland Skogli Prosjektleder Menon Economics * For definisjon av «grensehandel» som er benyttet her, se ssb.no. 2

3 Sammendrag Grensehandelen de siste 12 månedene har økt med 23 prosent og ført til tap av arbeidsplasser, tap av 7,8 mrd. kroner i verdiskaping og tap av minst 4,9 mrd. kroner i offentlige inntekter fra skatter og avgifter. Den norske grensehandelen har økt kraftig det siste tiåret. Resultatet av dette er tapt omsetning for norsk næringsliv og dermed tapte arbeidsplasser og verdiskaping. Bare fra 2008 og frem til i dag, har den årlige grensehandelsomsetningen økt med 85% til nesten seksten milliarder. Det tilsvarer den samlede omsetningen for alle norske sportsbutikker. Dersom denne omsetningen hadde funnet sted i Norge ville det totalt kunne bidratt til nesten flere arbeidsplasser, 7,8 milliarder kr i økt verdiskaping,* og minst 4,9 milliarder kr i økte offentlige inntekter. Statistikk fra SSB viser at vi grensehandler stadig oftere og legger igjen stadig mer penger. Mange av de typiske grensehandelsvarene, som alkohol, tobakk og mat, er underlagt høye avgifter i Norge. Hensikten er å sikre inntekter til staten, reduserer forbruket av skadelige varer og bidrar til å beskytte norsk landbruk. Samtidig gjør disse avgiftene norske varer dyrere og stimulerer til handelslekkasje og økt grensehandel. På toppen av denne utviklingen i fysisk grensehandel ved at nordmenn reiser over grensen, kommer den raske veksten i netthandel fra Sverige med for eksempel sukkervarer.** Når stadig flere milliarder i omsetning flyttes over til Sverige, mister de norske avgiftene sin tiltenkte effekt. Samtidig rammes norsk næringsliv og norske arbeidsplasser. Det er derfor viktig at myndighetene tar den stadig voksende grensehandelen på alvor og vurderer tiltak som kan bidra til å bremse utviklingen. * Verdiskaping = driftsresultat pluss lønnskostnader (bidraget til BNP) ** Denne analysen inkluderer ikke netthandel. Tap knyttet til «digital grensehandel» kommer dermed i tillegg. 3

4 Innholdsfortegnelse Utviklingen i, og effekten av norsk grensehandel Omsetningen i norsk grensehandel har økt med 23 % det siste året - Resultatet av de siste 12 månedene med grensehandel er tapte arbeidsplasser, 7,8 mrd. i tapt verdiskaping og 4,9 mrd. i tapte offentlige inntekter Norge går glipp av arbeidsplasser, 1,8 mrd. kr i verdiskaping og 3 mrd. kr i offentlige inntekter som en direkte effekt av grensehandelen det siste året Den indirekte effekten av grensehandel er at Norge går glipp av ytterligere 6380 arbeidsplasser, 6,0 mrd. kr i verdiskaping og 1,8 mrd. kr i offentlige inntekter Grensehandelen i 2017 ligger an til å bli rekordhøy - Grensehandelen vokser raskere enn handelen i Norge, og kaprer stadig større markedsandeler - Hvis veksten i grensehandelen fortsetter vil vi i 2030 dra på 11,5 millioner grensehandelsturer og grensehandle for 25 milliarder kroner Hva handler vi, hvor handler vi, og hvor kommer vi fra? Dagligvarer utgjør brorparten av grensehandelen Over halvparten av grensehandelen skjer i Strømstad Nesten 70 % av grensehandelen kommer fra folk som bor på Sør-Østlandet og i Oslo-regionen Vedlegg - Kilder og dokumentasjon av beregninger Kort om Menons ringvirkningsanalyser Justering for mva. og stor dagligvareandel i grensehandelen, og beregning av total grensehandel i 2017 Beregning av tapt mva. og skatter fra grensehandelen Beregning av de direkte effektene Kilder 4

5 Utviklingen i, og effekten av norsk grensehandel

6 EFFEKTEN AV NORSK GRENSEHANDEL Omsetningen i norsk grensehandel har økt med 23 % det siste året Resultatet av de siste 12 månedene med grensehandel er tapte arbeidsplasser, 7,8 mrd. i tapt verdiskaping og 4,9 mrd. i tapte offentlige inntekter % økning De nyeste tallene til SSB (3. kvartal 2017) viser at det har vært en kraftig vekst i den norske grensehandelen den siste 12-månedersperioden For tre av de fire siste kvartalene har det vært en vekst i omsetning på over 20% Den kraftigste veksten var fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017 hvor omsetningen anslagsvis økte med 30%* K K3 Grensehandel (mill. kr) K4-2017K3 Antallet grensehandelsturer har også økt betydelig, men mindre enn omsetningen. - Dette betyr at vi legger igjen stadig mer penger per tur. Den kraftigste veksten i antall turer var fra 3.kvartal 2016 til 3. kvartal 2017, med en økning på 28 % % økning K K3 2016K4-2017K3 Antall dagsturer (1 000) *SSBs grensehandelsundersøkelse er en utvalgsundersøkelse, slik at noe av variasjonen kan skyldes statistisk usikkerhet 6

7 EFFEKTEN AV NORSK GRENSEHANDEL Norge går glipp av arbeidsplasser, 1,8 mrd. kr i verdiskaping og 3 mrd. kr i offentlige inntekter som en direkte effekt av grensehandelen det siste året Når vi handler mer i Sverige handler vi mindre i Norge. Den tapte omsetningen fører til tap av arbeidsplasser og verdiskaping. Beregnet tap av arbeidsplasser som en direkte følge av grensehandelen det siste året Figurene til høyre viser hvordan de direkte effektene på arbeidsplasser og verdiskaping fordeler seg på ulike deler av norsk næringsliv Dagligvare Varehandel Tjenestehandel Vinmonopolet 339 Dersom all omsetningen fra grensehandel hadde funnet sted i Norge ville den direkte effekten vært: flere arbeidsplasser, hvorav nesten 60 % innen dagligvare - NB: 5375 gjelder både heltid og deltid og representerer ikke årsverk - 1,8 milliarder i økt verdiskaping, hvorav 55 % innen dagligvare - 3 milliarder i økte offentlige inntekter* Beregnet tap av verdiskaping som en direkte følge av grensehandelen det siste året Dagligvare Varehandel Tjenestehandel Vinmonopolet *Den direkte effekten beregnet her inkluderer tapt mva. for hele den omsetningen og tapt skatt fra tapt verdiskaping. Se vedlegg for mer utdypende forklaring av beregning 7

8 Millioner kroner Arbeidsplasser EFFEKTEN AV NORSK GRENSEHANDEL Den indirekte effekten (norsk leverandørindustri) av grensehandel er at Norge går glipp av ytterligere 6380 arbeidsplasser, 6,0 mrd. kr i verdiskaping og 1,8 mrd. kr i offentlige inntekter Når norsk handel går glipp av omsetning, fører det til tapt omsetning for norske leverandører. Dette fører til indirekte tap av arbeidsplasser og verdiskaping Indirekte De indirekte, ringvirknings-effektene av norsk grensehandel er større enn de direkte - Grunnen til dette er at grensehandelen domineres av dagligvare, som har lave marginer og store underleveranser fra norske produsenter av mat og drikke. - Når dagligvareaktørene etterspør mindre fra produsentene av mat og drikke, etterspør de igjen mindre fra norske råvareprodusenter det er dette som er de negative ringvirkningene av den norske grensehandelen Tapt sysselsetting 2016K4-2017K3 Direkte Det samlede resultatet av grensehandel er at Norge går glipp av rundt arbeidsplasser, 7,8 milliarder i verdiskaping og minst 4,9 milliarder i offentlige inntekter - NB: gjelder både heltid og deltid og representerer ikke årsverk Tapt verdiskaping 2016K4-2017K3 Indirekte Direkte 8

9 De største negative ringvirkningene fra grensehandel rammer mat- og drikkeindustrien og landbruksnæringen Rundt 35 % av de tapte arbeidsplassene og den tapte verdiskapingen, fra de indirekte effektene av grensehandel, er i mat- og drikkeindustrien. Figurene til høyre viser hvordan de indirekte effektene - de negative ringvirkningseffektene fordeler seg på mat- og drikkeindustrien, landbruksnæringen og øvrig næringsliv Som vi ser av figuren er det særlig mat- og drikke-industrien som rammes. Dette skyldes at en stor andel av grensehandelen er mat, som norsk dagligvarehandel i hovedsak kjøper fra norske produsenter Videre ser vi at også landbruksnæringen rammes av de indirekte effektene fra grensehandel. Det skyldes at de norske produsentene, som ville solgt mer til norsk dagligvare, også ville etterspurt mer fra det norske landbruket. Ellers er det også betydelige negative ringvirkninger for resten av norsk næringsliv. Det indirekte tapet av arbeidsplasser, som følge av grensehandel i 2017, fordelt på næringer Øvrige næringer Jordbruk, Skogrbruk og Fiske Produksjon av mat og drikke, og annen industri 36 % 20 % 44 % Det indirekte tapet av verdiskaping, som følge av grensehandel i 2017, fordelt på næringer Øvrige næringer Jordbruk, Skogrbruk og Fiske Produksjon av mat og drikke, og annen industri 34 % 13 % 53 % 9

10 Millioner NOK UTVIKLINGEN I NORSK GRENSEHANDEL Grensehandelen i 2017 ligger an til å bli rekordhøy* Omfanget av den norske grensehandelen har økt kraftig det siste tiåret Grensehandel (venstre akse) Antall dagsturer (høyre akse) Figuren til høyre viser utviklingen i antall grensehandelsturer og den totale grensehandelen per år fra 2008 til i dag tallene bygger på data frem til og med 3. kvartal og estimatet for 4. kvartal. Se vedlegg for utdypende forklaring Fra 2008 til i dag (2017 samlet) har antallet grensehandelsturer økt med over 45 %, fra under seks millioner i året til over åtte Tusen dagsturer Over samme periode har verdiene vi legger igjen økt med rundt 85 %, fra nesten ni milliarder kr til over seksten Deler av denne økningen kan tilskrives prisvekst, men den viktigste årsaken er at vi grensehandler mer og oftere e 0 *Tall for 4. kvartal 2017 er estimert. Se vedlegg 10

11 e 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e 2027e 2028e 2029e 2030e Omsetningsindeks: 2008=100 Millioner NOK Tusen dagsturer UTVIKLINGEN I NORSK GRENSEHANDEL Grensehandelen vokser raskere enn handelen i Norge, og kaprer stadig større markedsandeler Hvis veksten i grensehandelen fortsetter vil vi i 2030 dra på 12 millioner grensehandelsturer og bruke 25 milliarder kroner Utviklingen i omsetning for bransjer som konkurrerer med grensehandelen (indeks: 2008=100) Lineær framskriving av norsk grensehandel (antall turer og omsetning) % høyere omsetningsvekst for grensehandel enn i dagligvare Dagligvare Varehandel Vinomopolet Grensehandel Grensehandel (venstre akse) Antall dagsturer (høyre akse) 11

12 Hva handler vi, hvor handler vi og hvor kommer vi fra?

13 Dagligvarer utgjør brorparten av grensehandelen Grensehandel for en gjennomsnittstur, fordelt på produktkategorier Nordmenn bruker i underkant av 2000 kr per grensehandelstur I figuren til høyre kombinerer vi våre estimater for grensehandelen i 2017 med SSBs beregning av hvordan grensehandelen fordeler seg over ulike kategorier. Dette bruker vi til å beregne hvor mye man i snitt bruker på hvilke type varer på en grensehandelstur % % Som man ser av figuren bruker nordmenn per tur i snitt : kroner på dagligvarer og tobakk kroner på alkohol kr på annen varehandel - og 100 kr på tjenestekjøp % % Dagligvare Vinmonopolet Tjenester Varehandel 13

14 Over halvparten av grensehandelen skjer i Strømstad Grensehandel i millioner kroner fordelt på handelssted Over 90 % av nordmenns grensehandel går til Sverige. Strömstad Sverige ellers Figurene viser hvor mye og hvor ofte vi grensehandler og hvor. Charlottenberg Andre land Som vi kan se av figurene er Strømstad det klart mest populære målet for norske grensehandlende - Grensehandelen i Strømstad utgjør 53 % av omsetningen og 52 % av antallet turer Det er en sterk sammenheng mellom antallet turer pr sted og omsetning. Dette indikerer at man antakeligvis handler mye det samme, uavhengig av hvor man drar. Töcksfors Grensehandel i tusen turer fordelt på handelssted Strömstad Sverige ellers Charlottenberg Andre land 742 Töcksfors

15 Nesten 70 % av grensehandelen kommer fra folk som bor på Sør-Østlandet og i Oslo-regionen Grensehandel i millioner kroner fordelt på bosted i Norge Det foregår betydelig grensehandel fra alle landsdelene i Norge Sør-Østlandet Oslo og Akershus Hedmark og Oppland Trøndelag Figurene til høyre viser hvordan grensehandelen er fordelt over ulike norske landsdeler, på bakgrunn av hvor de grensehandlende bor. Som man ser er klart mest grensehandel fra Sør-Østlandet og Oslo og Akershus, mens det er minst fra Nord-Norge og Vestlandet. Dette henger naturlig sammen med både befolkningstetthet og avstand til svenskegrensen. De som drar på grensehandel fra Vestlandet bruker imidlertid i snitt 55 % mer penger enn de fra Nord-Norge, og står derfor for en større andel av omsetningen enn av antallet turer - En naturlig årsak til dette er den lange avstanden til grensen fra Vestlandet, som gjør at men i mindre grad drar på små grensehandelsturer. Agder/Rogaland og Vestlandet Nord-Norge Grensehandel i tusen turer fordelt på bosted i Norge Sør-Østlandet Oslo og Akershus Hedmark og Oppland 929 Trøndelag 729 Nord-Norge 679 Agder/Rogaland og Vestlandet

16 Vedlegg: Kilder og dokumentasjon av beregninger

17 Kort om Menons ringvirkningsanalyser For å beregne ringvirkningene benytter vi Menons ringvirkningsmodell, Totaleffektmodellen. En ringvirkningsanalyse gir et innblikk i næringens ringvirkning på andre deler av norsk økonomi. Hensikten med Totaleffektmodellen er derfor å se hvordan en etterspørselsendring i økonomien påvirker sysselsetting og verdiskaping. Enhver aktivitet, enten det er i en bedrift eller i offentlig sektor, skaper virkinger i andre deler av samfunnet. Menon er landets ledende analysemiljø for å beregne hvordan aktiviteten sprer seg, og har et godt utbygget modellapparat for å beregne hvordan totale virkninger av aktiviteten sprer seg nedover i verdikjeden. Ved hjelp av modellene kan vi derfor beregne det totale «fotavtrykket» grensehandelen etterlater seg i form av redusert sysselsetting og verdiskaping i flere ledd bakover i verdikjeden. Modellen er bygget opp med utgangspunkt i SSBs kryssløpsanalyse, som viser omfanget av leveranser mellom ulike norske næringer. Dette gjør det mulig å beregne hvor mye en produksjonsøkning i en bransje fører til økt etterspørsel av varer og tjenester også i andre bransjer, og hvordan ytterligere bransjer påvirkes igjen. Det er vanlig at ringvirkningsanalyser opererer med relativt standardiserte typer av effekter. Vi har fokus på direkte og indirekte effekter: Direkte effekter omfatter effekter som knytter seg til aktiviteten i den næringen eller hos den aktøren som står i sentrum for analysen. Indirekte effekter omfatter de effekter som genereres gjennom økt etterspørsel etter varer og tjenester fra andre næringer. De indirekte effektene kan i prinsippet beregnes i et uendelig antall ledd bakover. Effekten i ulike ledd bakover bør beregnes i såpass mange ledd bakover i at en kommer i siste ledd kommer under en sysselsatt. De direkte sysselsettings- og verdiskapingseffektene er estimert på bakgrunn av de aktuelle bedriftenes forhold mellom omsetning og henholdsvis sysselsetting og verdiskaping. NB: Resultater fra ringvirkningsberegninger er svært omdiskutert blant økonomer da de ikke tar hensyn til potensielle fortrengings- og produktivitetseffekter. I samfunnsøkonomien regnes arbeidskraft og kapital som to knappe goder. Lav sysselsetting i en enkeltbedrift/enkeltnæring kan derfor bidra til å øke tilgangen til arbeidskraft i andre sektorer av økonomien. Ringvirkningsanalyser tar imidlertid ikke høyde for at økt omsetning i én næring vil skape arbeidsplasser ved å tiltrekke seg arbeidskraft som antakeligvis jobber i en annen næring i utgangspunktet. Det samme gjelder for verdiskaping, vi tar ikke hensyn til at verdiskapingen i andre deler av norsk næringsliv kan være høyere som følge av at grensehandel gir rom for annet næringsliv. Analysen ser altså kun på de isolerte effektene av en økt omsetning i Norge, dersom grensehandelen hadde opphørt, og tar ikke høyde for eventuelle fortrengningseffekter. 17

18 Beregning av total grensehandel i 2017, justering for mva. og stor dagligvareandel i grensehandelen Beregnet grensehandel for 2017 totalt (ikke siste 12 måneder) For å beregne omsetningen og antallet dagsturer i 2017 tok vi utgangspunkt i SSBs statistikk frem til og med andre kvartal Veksten fra 1., 2. og 3. kvartal 2016 til 1., 2. og tredje kvartal 2017 var på henholdsvis 24 %, 13 % og 30 for omsetningsverdien og 6 %, 5 % og 28 for antall dagsturer. På bakgrunn av denne utviklingen har vi konservativt lagt til grunn en 15 % vekst i omsetningen og en 5 % vekst i antallet turer for 4. kvartal 2017, relativt til 4. kvartal NB: Det er naturlig nok usikkerhet knyttet til dette anslaget, men på grunn av vårt konservative anslag underestimerer vi antakeligvis totalen for Korrigering for mva. i grensehandelsstatistikken I SSBs grensehandelsstatistikk oppgis tallene ink. mva., mens regnskapsdataene for beregning av effekter på sysselsetting og verdiskaping er eks. mva. Vi har derfor korrigert omsetningstallene for norske mva. satser, 15 % for mat og drikke og 25% andre varer og tjenester. Vi har brukt de norske satsene fordi det er de som ville vært relevante dersom omsetningen (i krone-verdi) fra grensehandelen hadde blitt flyttet over til norsk næringsliv. I Vinmonopolets regnskap inngår særavgiften som en del av varekostnad og dermed omsetning. Justering av ringvirkningene for å ta høyde for stor dagligvareandel i grensehandelen Kryssløpet som brukes til å beregne ringvirkninger skiller ikke mellom dagligvare og annen varehandel. Grensehandelen med varer er imidlertid dominert av dagligvarer. Hvis man ikke tar høyde for dette vil de beregnede ringvirkningene bli svært grove og treffe feil leverandørnæringer. For å korrigere for den høye andelen dagligvarer gikk vi inn og justerte kryssløpet i modellen for å ta høyde for at: Tall fra Nielsen Norge viser at mat utgjør 90 % av omsetningen i norsk dagligvare Analyser fra NILF/NIBIO viser at kun rundt 20 % av dette importeres og at resten dermed kommer fra norsk mat- og drikkeindustri Dagligvare utgjør snaut 70 % av grensehandelen når handelen med tjenester holdes utenfor. Av dette er anslagsvis 90 % mat, og 80 % av det igjen norskprodusert => 70 % * 90 % * 80% = 50 % av varekjøpene kommer fra mat- og drikkeindustrien Effekten av denne justeringen var økte ringvirkninger for mat- og drikkeindustrien og norsk landbruk. NB: Justeringen vi har gjort er grov og beheftet med usikkerhet. Det er imidlertid mer presist å sjablongmessig ta høyde for stor dagligaveandel enn å ikke gjøre dette. 18

19 Beregning av tapt mva. og skatter fra grensehandelen I beregningen av tapte skatter har vi sett bort ifra tapte inntekter fra særavgiftene, som på sukkervarer, alkohol og tobakk. Dette innebærer at vi undervurderer det totale skattetapet. For å beregne tapt merverdiavgift har vi tatt utgangspunkt i den totale tapte omsetningen og beregnet hvor mye av dette som ville vært mva % av omsetningen kommer fra dagligvare, hvorav rundt 90 % er mat og drikke, med 15 % som mva.-sats. - Vi har tatt høyde for dette og benyttet en vektet gjennomsnittlig mva.-sats på 19 % For å beregne tapt skatt fra tapt verdiskaping (lønnsskatt, arbeidsgiveravgift, selskapsskatt osv.) har vi lagt til grunn en skatteandel på 30 % - Av den tapte verdiskapingen er lønnsandelen på rundt 80 % og driftsresultatandelen på rundt 20 % - For lønn har vi lagt til grunn en samlet skattesats på anslagsvis 33% ink. arbeidsgiveravgift. Det er stor usikkerhet knyttet til dette tallet. Personskatten varierer for ulike lønnsnivåer og avhenger av en rekke ulike avdrag og særordninger. - For driftsresultatet har vi lagt til grunn en skattesats på 24 % (satsen for skatt på alminnelig inntekt i bedrifter) - Vektet resulterer disse anslagene en samlet skatteandel av verdiskaping på 31 % som vi har rundet ned til 30 % Vi har systematisk lagt konservative antakelser til grunn, ved å f.eks. se bot ifra tapte inntekter fra særavgifter. Det er derfor vår vurdering at anslaget sannsynligvis utgjør en underestimering av det faktiske tapet av offentlige inntekter. 19

20 Beregning av de direkte effektene For å bregne de direkte effektene av den tapte omsetningen som følge av grensehandel tok vi utgangspunkt i SSBs beregning av sammensetningen av grensehandelen. - Dette er data basert på en spørreundersøkelse, som dermed er beheftet med usikkerhet. Deretter tok vi utgangspunkt i tall fra Menons regnskapsdatabase for å finne den gjennomsnittlige sammenhengen mellom omsetning og verdiskaping og sysselsetting for: - Dagligvare - Tjenestehandel - Øvrig varehandel - Vinmonopolet Disse forholdstallene ble brukt til å beregne de direkte effektene av grensehandelen (eks. mva.). - NB: Forholdstallene tar utgangspunkt i regnskapsåret

21 Kilder SSBs grensehandelsstatistikk Omsetningsstatistikk for norsk dagligvare fra Nielsen Norge Menons regnskapsdatabase SSBs kryssløp for næringsfordelte varekjøp Mat og industri 2014 Status og utvikling i norsk matindustri, NILF( nå NIBIO) Sammensetningen av grensehandel, Tom Granseth, SSB (2008) 21

Netthandel fra utlandet og 200-kronersgrensen for. momsfrie kjøp Ringvirkninger for norsk handelsnæring og

Netthandel fra utlandet og 200-kronersgrensen for. momsfrie kjøp Ringvirkninger for norsk handelsnæring og Virke Netthandel fra utlandet og 200-kronersgrensen for momsfrie kjøp Ringvirkninger for norsk handelsnæring og offentlige inntekter MENON september 2014 Oppsummering I denne rapporten viser vi de direkte

Detaljer

Netthandel fra utlandet og 200-kronersgrensen for. momsfrie kjøp Ringvirkninger for norsk handelsnæring og

Netthandel fra utlandet og 200-kronersgrensen for. momsfrie kjøp Ringvirkninger for norsk handelsnæring og Hovedorganisasjonen Virke Netthandel fra utlandet og 200-kronersgrensen for momsfrie kjøp Ringvirkninger for norsk handelsnæring og offentlige inntekter MENON september 2014 Oppsummering I denne rapporten

Detaljer

Grensehandelen 2006-2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling

Grensehandelen 2006-2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Grensehandelen 2006-2013 Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Grensehandel for 13,3 mrd. kroner Betydelig økning i nordmenns grensehandel I 2013 grensehandlet nordmenn for 13 305 mill. kroner,

Detaljer

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Forfatter: Petter Dybedal Oslo 2003, 40 sider Sammendrag: Fylkesvise økonomiske av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Hovedtrekk i analyseverktøyet Med utgangspunkt i det nylig avsluttede

Detaljer

RINGVIRKNINGER FRA JUSTIN BIEBER- KONSERTENE PÅ TELENOR ARENA. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 1-2013. Samfunnsøkonomisk analyse

RINGVIRKNINGER FRA JUSTIN BIEBER- KONSERTENE PÅ TELENOR ARENA. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 1-2013. Samfunnsøkonomisk analyse Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 1-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 SAMMENDRAG Justin Bieber spiller tre konserter på Telenor Arena på Fornebu i Akershus med totalt 67 500 tilskuere.

Detaljer

Ringvirkningsanalyse av Sira-Kvina kraftselskaps aktivitet

Ringvirkningsanalyse av Sira-Kvina kraftselskaps aktivitet Rapport Ringvirkningsanalyse av Sira-Kvina kraftselskaps aktivitet Rapport nr. 22/2013 Av Sveinung Fjose, Lisbeth Iversen og Leo Grünfeld Innhold 1. Sira-Kvina kraftselskaps aktivitet som grunnlag for

Detaljer

Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt. Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus

Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt. Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus Agenda Utviklingen Problemet Fremtiden Hvorfor fokus på norsk dagligvarehandel?

Detaljer

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2009

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2009 Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2009 grunnlagsdata fra Statistisk sentralbyrå. NHO etterstreber at modellene og utregningsmetodene som er benyttet er korrekte og oppdaterte, men påtar seg ikke ansvar

Detaljer

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011. Foto: Jo Michael

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011. Foto: Jo Michael Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011 Foto: Jo Michael Innhold: Forbehold og tallgrunnlag fra bedriften Hvordan beregnes bedriftens verdiskaping? Ringvirkninger i tall Sammensetting av underleveranser

Detaljer

Samfunnsregnskap Haplast Technology AS 2006

Samfunnsregnskap Haplast Technology AS 2006 Samfunnsregnskap Haplast Technology AS 2006 SAMFUNNSREGNSKAP Haplast Technology AS Verdiskaping i Haplast Technology AS Direkte import Verdiskaping i IMPORTERT AS Skatter og avgifter finansierer Bidrar

Detaljer

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Alliansen for norsk, privat eierskap Februar 2013 Bredden av norsk næringsliv har gått sammen for å få fjernet skatt på arbeidende kapital Alliansen for

Detaljer

Nasjonal betydning av sjømatnæringen

Nasjonal betydning av sjømatnæringen Nasjonal betydning av sjømatnæringen - En verdiskapingsanalyse med data for 2013 Finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) Dokumenter den økonomiske betydningen av sjømatnæringen

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

Renhold - Bransjestatistikk 2010

Renhold - Bransjestatistikk 2010 Renhold Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Bransjens behov for statistikk Renholdsbedriftene i NHO Service har i mange år sett behovet for en løpende statistikk som viser bransjens

Detaljer

Innledning... 3. 2. Omsetning i matvareindustrien... 7

Innledning... 3. 2. Omsetning i matvareindustrien... 7 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. Omsetning i primærleddene... 4 1.1 Omsetning innen landbruksnæringen... 4 1. Produksjonsverdi-/omsetning innen fiske/fangst og havbruk... 6. Omsetning i matvareindustrien...

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge

Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge Menon publikasjon nr. 21 Av Gjermund Grimsby, Leo A. Grünfeld og Guro Ekrann Mai/Juni 2012 1. Kort om datamaterialet og metode Statistikken som presenteres

Detaljer

Ringvirkninger av norsk havbruksnæring

Ringvirkninger av norsk havbruksnæring Kursdagene 2013 Ringvirkninger av norsk havbruksnæring - i 2010 Rådgiver Kristian Henriksen SINTEF Fiskeri og havbruk Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Bakgrunn Sentrale begreper Kort om metode

Detaljer

Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger. Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF

Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger. Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF www.nilf.no Disposisjon Struktur Hvordan ser markedet ut? Forbruket

Detaljer

Avgiftsfritt salg på flyplasser og ferger i utenlandstrafikk Øyvind Horverak, SIRUS

Avgiftsfritt salg på flyplasser og ferger i utenlandstrafikk Øyvind Horverak, SIRUS Avgiftsfritt salg på flyplasser og ferger i utenlandstrafikk Øyvind Horverak, SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning, 2012 ISBN: 978-82-7171-375-1 (pdf) SIRUS arbeider for tiden med et prosjekt

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

Økt grense for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner? Dialogmøte i Virke 14. oktober 2014

Økt grense for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner? Dialogmøte i Virke 14. oktober 2014 Økt grense for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner? Dialogmøte i Virke 14. oktober 2014 370 000 mennesker skaper verdier i norsk handelsnæring 14 prosent av alle sysselsatte i Norge (privat og offentlig

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

Hedmarks grønne gull. Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag

Hedmarks grønne gull. Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag Hedmarks grønne gull Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag NILF rapport: Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet Rapport utarbeidet på oppdrag for FM og FK. Problemstillinger: 1. Beregne verdiskaping

Detaljer

Omsetningen opp 5 prosent i desember!

Omsetningen opp 5 prosent i desember! Omsetningen opp 5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til nesten 53 mrd. kroner. - Det blir i så fall 5 prosent mer enn i fjor. Utvikling desemberomsetning 1984 2014 - Mrd. kroner inkl.

Detaljer

Teknologibyen Trondheim. Virkninger for Trondheimsregionen av flere arbeidsplasser innen teknologinæringen frem mot 2025

Teknologibyen Trondheim. Virkninger for Trondheimsregionen av flere arbeidsplasser innen teknologinæringen frem mot 2025 Teknologibyen Trondheim Virkninger for Trondheimsregionen av flere arbeidsplasser innen teknologinæringen frem mot 2025 Bakgrunn og metode Funn og beregninger i denne presentasjonen er skrevet og utført

Detaljer

VERDISKAPNINGSANALYSE

VERDISKAPNINGSANALYSE VERDISKAPNINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE (PRIVATE EQUITY) SÅKORN, VENTURE OG BUY-OUT MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag fra NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) 2 OM ANALYSEN: Verdiskapningsanalysen

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte i Sparebank SR-Bank. mars Effektive valutakurser 99= GBP 9 8 NOK NZD 9 8 7 SEK 7 99 99 99 99 998 Kilde: EcoWin

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Forord Vi netthandlet varer for hele 6,6 mrd. kroner i løpet av 2. kvartal 2015, en økning på hele 15,5 prosent fra samme periode i fjor.

Detaljer

MENON - NOTAT. Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt?

MENON - NOTAT. Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt? MENON - NOTAT Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt? 07.09.2015 Sammendrag Menon Business Economics har fått i oppdrag av Oslo Høyre om å skaffe til veie tallgrunnlag som

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013 3 NORSK ehandelsbarometer 4. kvartal 2013 Innhold Velkommen... 3 Om Norsk ehandelsbarometer... 3 Hovedtrender 4. kvartal 2014... 4 Total netthandel på 17,6 milliarder kroner... 5 Økt kjøp av detaljvarer

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 4. kvartal 2014. Her finner svar på hvordan julehandelen på nett gikk, hvilke

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Agenda Dårlig gli i norsk økonomi. Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Detaljhandelen 2014. Lars Haartveit, sjeføkonom i Hovedorganisasjonen Virke.

Detaljer

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide Reiselivet i Lofoten Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser Knut Vareide TF-notat nr. 33-2009 TF-notat Tittel: Reiselivet i Lofoten, statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser TF-notat

Detaljer

Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland

Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland Presentasjon av resultater fra kartlegging med vekt på Lom /Nord Gudbrandsdal Merethe Lerfald 29.april 2013 Litt om Østlandsforskning Regionalt

Detaljer

Pengepolitikken og trekk ved den økonomiske utviklingen

Pengepolitikken og trekk ved den økonomiske utviklingen Pengepolitikken og trekk ved den økonomiske utviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Ålesund. oktober BNP for Fastlands-Norge Sesongjustert, annualisert kvartalsvekst. Prosent.. kvartal. kvartal -. kv.

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015

Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015 Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015 Startpunktet Høye oljepriser ga oss høy aktivitet i oljesektoren, store inntekter til staten og ekspansiv finanspolitikk Finanskrisa ga

Detaljer

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang Handelsutviklingen i Nord- Norge Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2006

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2006 Sammendrag: Økonomiske virkninger av reiseliv i 2006 Forfatter(e): Petter Dybedal Oslo 2007, 36 sider Overnatting: Turisme er mer enn hotell og camping Antallet turistovernattinger i i 2006 (overnattinger

Detaljer

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG 2.3.2011 Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling Formål Dokumentere verdiskaping og sysselsetting i primærleddet fordelt på jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Dårlig glid i norsk økonomi Fortsatt lav fart i den norske økonomien Detaljhandelen, et av de viktigste barometre for temperaturen i norsk økonomi, viser svak utvikling 30 prosent

Detaljer

Handelsanalyse Flatanger

Handelsanalyse Flatanger TFoU-arbeidsnotat 2015:11 Handelsanalyse Flatanger Roald Sand Postboks 2501, N-7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13 46 60 E-post: post@tfou.no TFoU-arbeidsnotat 2015:11 ISSN: 1890-6818 Kongensgt. 42. Postboks

Detaljer

Vestviken egen vekstkraft eller utkant av Oslo og Akershus? Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Vestviken egen vekstkraft eller utkant av Oslo og Akershus? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Vestviken egen vekstkraft eller utkant av Oslo og Akershus? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i

Detaljer

Ringvirkningsanalyse av Falconbridge Nikkelverk AS

Ringvirkningsanalyse av Falconbridge Nikkelverk AS PROSJEKTRAPPORT NR. 09/2005 RINGVIRKNINGSANALYSE AV FALCONBRIGDE NIKKELVERK AS Agderforskning Side 1 Prosjektnr: 09/2005 FoU-informasjon Rapportens tittel: Ringvirkningsanalyse av Falconbridge Nikkelverk

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009 Sammendrag: Forfatter(e): Petter Dybedal og Eivind Farstad Oslo 2010, 42 sider Økonomiske virkninger av reiseliv i 2009 For 2009 er det beregnet at turister handlet varer og tjenester for om lag 2,15 milliarder

Detaljer

Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen

Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen Utarbeidet av Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge etter oppdrag fra Best of the Arctic Versjon per 21102010

Detaljer

3.3 Handel og næringsutvikling

3.3 Handel og næringsutvikling Åndalsnes utviklingsstrategier og konsekvenser Side 53 3.3 Handel og næringsutvikling Dette kapittelet beskriver markedsmuligheter for utvidelse av handelstilbudet i Åndalsnes. Vurderingene som er gjort

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008 Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Viktigste nøkkeltall 2008 Ca 400 milliarder kroner i omsetning fra norske bedrifter - (Inntekter

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord

Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord En spørreundersøkelse blant bedrifter i Meløy kommune i perioden 26. januar 2012 til 9. februar 2012 1 Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Litt om kommunenes betydning for sysselsettingen

Litt om kommunenes betydning for sysselsettingen LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 9/15 Litt om kommunenes betydning for sysselsettingen 1. Omsorg og oppvekst dominerer 2. Pleie og omsorg er viktig vekstområde 3.

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Eksporten viktig for alle

Eksporten viktig for alle Eksporten viktig for alle Roger Bjørnstad Roger Bjørnstad ACI- Norge, for Mørekonferansen 18. april 20. 2013 nov. 2013 BNP-vekst 2012 Investeringer 2012, mrd. kr. 4 3 2 1 0-1 3,4-0,4 2,2 1,4 Offentlig;

Detaljer

NHO. Eiendomsskatt. Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller. Delrapport 1

NHO. Eiendomsskatt. Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller. Delrapport 1 NHO Eiendomsskatt Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller Delrapport 1 April 2014 Eiendomsskatt utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller Innholdsfortegnelse

Detaljer

Status, utviklingstrekk og noen utfordringer for produksjon og bruk av bioenergi i Innlandet

Status, utviklingstrekk og noen utfordringer for produksjon og bruk av bioenergi i Innlandet Status, utviklingstrekk og noen utfordringer for produksjon og bruk av bioenergi i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning Terningen Arena, Elverum 03.10.2012 1. Bruk og produksjon av bioenergi i Norge

Detaljer

Ringvirkninger av Snøhvit og økt oljeaktivitet i nord

Ringvirkninger av Snøhvit og økt oljeaktivitet i nord Ringvirkninger av Snøhvit og økt oljeaktivitet i nord NHOs Årskonferanse 2006 - Oppdrag Nord Tema for årskonferansen til NHO i januar 2006 er mulighetene og utfordringene i nordområdene. En viktig del

Detaljer

Verdien av ha industri i Norge

Verdien av ha industri i Norge Verdien av ha industri i Norge Herøya, 26. august 2009 telemarksforsking.no 1 Vi kan ikke leve av å klippe hverandre Jo vi kan det, men det er andre argumenter for å ha industriproduksjon i Norge telemarksforsking.no

Detaljer

Renhold - Bransjestatistikk 2011-2012

Renhold - Bransjestatistikk 2011-2012 Renhold Bransjestatistikk 20112012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Renholdsbedriftene i NHO Service har i mange år sett behovet for en løpende statistikk som viser

Detaljer

Nærings- og sysselsettingsvirkninger av SkiVM 2011

Nærings- og sysselsettingsvirkninger av SkiVM 2011 RAPPORT Nærings- og sysselsettingsvirkninger av SkiVM 2011 MENON-PUBLIKASJON NR. 7/2011 April 2011 av Anniken Enger og Sveinung Fjose Forord Oslo dannet i perioden 23. februar til 6. mars 2011, rammen

Detaljer

Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011

Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011 Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011 1. Bruk og produksjon av bioenergi i Norge og Sverige 2. Bioenergimål, prisutvikling og rammebetingelser

Detaljer

Verdiskapingen i landbruket i Rogaland

Verdiskapingen i landbruket i Rogaland Verdiskapingen i landbruket i Rogaland Landbrukskonferansen 2013 Landbrukspolitisk konferanse, Sandnes, 5. mars Ivar Pettersen En god historie Stor verdiskaping, stor satsing Er det verdt det? Stort potensial

Detaljer

Dobbeltarbeidende seniorer

Dobbeltarbeidende seniorer Dobbeltarbeidende seniorer Økt levealder gjør at stadig flere har og f omsorgsplikter overfor sine gamle foreldre eller andre nære personer. Omtrent hver syvende voksne har i dag regelmessig ulønnet omsorgsarbeid,

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

Ringvirkningsanalyse av reiselivsnæringen i Narvik

Ringvirkningsanalyse av reiselivsnæringen i Narvik RAPPORT Ringvirkningsanalyse av reiselivsnæringen i Narvik MENON-PUBLIKASJON NR. 30/2011 Desember 2011 av Anniken Enger og Sveinung Fjose Innhold 1. Oppsummering... 2 2. Innledning og bakgrunn... 4 2.1.

Detaljer

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke.

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke. BUTIKKHANDELEN 2013 Denne rapporten tar for seg butikkhandelens utvikling fra 2012 til 2013. Innledningsvis viser vi en kort sammenfatning av hvordan utviklingen i butikkhandelen var fra 2012 til 2013.

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal God økonomisk utvikling, men økende usikkerhet Arild Hervik Mørekonferansen 2011 Molde, 23. november 2011 Hovedpunkter Møre og Romsdal har kommet godt gjennom finanskrisen

Detaljer

Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler på arbeidsmarkedets virkemåte og for lønnsdannelsen

Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler på arbeidsmarkedets virkemåte og for lønnsdannelsen Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler på arbeidsmarkedets virkemåte og for lønnsdannelsen Publiseringsseminar, 27. oktober 2015 Senter for lønnsdannelse (Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo) Statistisk

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Mat og industri 2014

Mat og industri 2014 Mat og industri 2014 Næring med muligheter 5. november 2014 Stine Evensen Sørbye Ivar Pettersen Næring med muligheter Viktigere næring, noen trusler Tegn til redusert robusthet Flere mulige utviklingsveier

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Pressevedlegg 10. mai 2007 Utredningen viser at det er mulig å åpne flere butikker

Detaljer

Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014

Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014 Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014 Byggevareomsetning proff + 8,2 prosent Byggevareomsetning privat + 12,8 prosent Byggevareindustrien + 9,8 prosent Boligprisen + 0,3 prosent Igangsetting nye boliger

Detaljer

MARGINER OG MARKEDSMAKT I MATMARKEDET: LITT OM DET SOM ER GJORT OG NOE OM DET SOM KANSKJE BURDE VÆRT GJORT Frode Steen Professor, Institutt for

MARGINER OG MARKEDSMAKT I MATMARKEDET: LITT OM DET SOM ER GJORT OG NOE OM DET SOM KANSKJE BURDE VÆRT GJORT Frode Steen Professor, Institutt for MARGINER OG MARKEDSMAKT I MATMARKEDET: LITT OM DET SOM ER GJORT OG NOE OM DET SOM KANSKJE BURDE VÆRT GJORT Frode Steen Professor, Institutt for samfunnsøkonomi, NHH Oslo, 05. Mai 2015 Utgangspunkt Norsk

Detaljer

De lønnsomme arbeiderne : Tallmateriale og beregninger

De lønnsomme arbeiderne : Tallmateriale og beregninger November 2011 De lønnsomme arbeiderne : Tallmateriale og beregninger Bjarte Sandal Denne teksten er en gjennomgang av tallmaterialet og beregningene i masterutredningen De lønnsomme arbeiderne. Teksten

Detaljer

Jobbmuligheter med grønn utdanning Grønn fagdag, Skjetlein, 29. oktober 2013. Halvor Nordli, «Framtidas landbruksutdanning»

Jobbmuligheter med grønn utdanning Grønn fagdag, Skjetlein, 29. oktober 2013. Halvor Nordli, «Framtidas landbruksutdanning» Jobbmuligheter med grønn utdanning Grønn fagdag, Skjetlein, 29. oktober 2013 Halvor Nordli, «Framtidas landbruksutdanning» Litt om meg Født 1964, fra Kongsvinger, bosatt på Hamar Utdanna husdyrbruker fra

Detaljer

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Hjelmeland 29. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Utført av Menon Business Economics Menon Business Economics 01.12.2011 2 VERDISKAPINGSANALYSE FOR NORSKE AKTIVE

Detaljer

Matmakt 2030 Føringer for norsk landbruk. Per Roskifte, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt

Matmakt 2030 Føringer for norsk landbruk. Per Roskifte, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt Matmakt 2030 Føringer for norsk landbruk Per Roskifte, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt 1 million daglige kunder 1 750 dagligvarebutikker i 86 % av landets kommuner 1 000 leverandører 600

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Full gass i Vesterålen mot 2030. Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april

Full gass i Vesterålen mot 2030. Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april Full gass i Vesterålen mot 2030 Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april UIN Norges nyeste universitet Kunnskapssenteret på Helgeland Stokmarknes Tromsø, 6038 studenter Status Nordland Omsetning 129,3 milliarder

Detaljer

Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse

Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse Sleneset Vindkraftverk Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse Sleneset Vindkraftverk Nord Norsk Vindkraft ønsker å bygge et vindkraftverk med inntil 75 vindmøller på Sleneset i Lurøy kommune, Nordland.

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

Andel av butikkomsetningen i 2012

Andel av butikkomsetningen i 2012 BUTIKKHANDELEN 2012 I denne rapporten ser vi på butikkhandelens utvikling i de enkelte fylkene i 2012. Rapporten tar i tillegg for seg utviklingen i de største bransjene og sommerhandelens betydning for

Detaljer

Effekten av et kraftig fall i oljeinvesteringene. Bjørn Roger Wilhelmsen Nordkinn Asset Management

Effekten av et kraftig fall i oljeinvesteringene. Bjørn Roger Wilhelmsen Nordkinn Asset Management Effekten av et kraftig fall i oljeinvesteringene Bjørn Roger Wilhelmsen Nordkinn Asset Management Blant tidligere studier av oljens betydning for norsk økonomi: Eika, Prestmo & Tveter (SSBs Økonomiske

Detaljer

Verdiskapning og arealbehov i havbruksnæringa. Roar Paulsen 15. desember 2010

Verdiskapning og arealbehov i havbruksnæringa. Roar Paulsen 15. desember 2010 Verdiskapning og arealbehov i havbruksnæringa Roar Paulsen 15. desember 2010 Lerøy Hydrotech AS Lokalisering: Møre og Romsdal Hovedkontor på fiskeribasen i Kristiansund N Ansatte: ca 200 stk. Avl og rognproduksjon

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Asker sammenholdt med nærstående/tilsvarende kommuner

Asker sammenholdt med nærstående/tilsvarende kommuner Asker sammenholdt med nærstående/tilsvarende kommuner Det er gjort en kvantitativ analyse mellom kommunene Asker (59.571), Bærum (120.685), Røyken (21.038), Lier (25.378), Drammen (67.016), Kongsberg (26.711)

Detaljer

Vedlegg til søknad om ny lokalitet ved Gaukværøy i Bø kommune

Vedlegg til søknad om ny lokalitet ved Gaukværøy i Bø kommune Vedlegg til søknad om ny lokalitet ved Gaukværøy i Bø kommune 1 Innledning I dette vedlegget til søknaden forsøker vi å gi en vurdering av økonomiske og sosiale konsekvenser som støtter opp om vår søknad

Detaljer

Samlede bidrag i norske regioner fra bedrifter som har fått GIEK-garanti

Samlede bidrag i norske regioner fra bedrifter som har fått GIEK-garanti RAPPORT Samlede bidrag i norske regioner fra bedrifter som har fått GIEK-garanti MENON-PUBLIKASJON NR. 23/2013 av Sveinung Fjose, Torger Reve, Erik Jakobsen, Christian Svane Mellbye og Lisbeth Iversen

Detaljer