RINGVIRKNINGER FRA JUSTIN BIEBER- KONSERTENE PÅ TELENOR ARENA. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr Samfunnsøkonomisk analyse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RINGVIRKNINGER FRA JUSTIN BIEBER- KONSERTENE PÅ TELENOR ARENA. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 1-2013. Samfunnsøkonomisk analyse"

Transkript

1 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr SAMMENDRAG Justin Bieber spiller tre konserter på Telenor Arena på Fornebu i Akershus med totalt tilskuere. Arrangementene fører til økt økonomisk aktivitet som følge av økt etterspørsel etter en rekke varer og tjenester. RINGVIRKNINGER FRA JUSTIN BIEBER- KONSERTENE PÅ TELENOR ARENA Totalt har vi beregnet at ringvirkningene fra Justin Bieber-konsertene vil føre til økt verdiskaping i Oslo og Akershus på 104 millioner kroner og økt sysselsetting timeverk. Roger Bjørnstad, Bjørn Gran og Petter Lindgren

2

3 Dokumentdetaljer Rapport nr fra Samfunnsøkonomisk analyse AS Rapporttittel ISBN-nummer Forfattere Oppdragsgiver Tilgjengelighet Ringvirkninger fra Justin Bieber-konsertene på Telenor Arena Roger Bjørnstad, Bjørn Gran og Petter Lindgran (Econ Oil&Gas) Stensil AS Offentlig Dato for ferdigstilling 19. april 2013 Kontaktdetaljer Samfunnsøkonomisk analyse AS Olavsvei Nesoddtangen Org.nr MVA Telefon E-post Nettside 19Twww.samfunnsokonomisk-analyse.no19T 1

4 2

5 ANSVARSFRASKRIVELSE OG RETTIGHETER Denne rapporten er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse AS for Stensil AS i samsvar med avtalen mellom partene. Samfunnsøkonomisk analyse kan ikke holdes økonomisk eller på annen måte ansvarlig for beslutninger tatt eller handlinger utført på bakgrunn av innholdet i denne rapporten. Samfunnsøkonomisk analyse baserer sine analyser på offentlig tilgjengelige data og informasjon, egne data og data eller informasjon som blir gjort tilgjengelige for oss i forbindelse med spesifikke oppdrag. Vi vurderer alltid om kvaliteten på dataene er god nok til at de kan brukes i våre analyser, men kan likevel ikke garantere for kvalitet og sannferdighet i data vi ikke selv eier rettighetene til. Usikkerhet er et element i alle analyser. Som en del av metodedokumentasjonen til våre analyser forsøker vi alltid å synliggjøre og drøfte usikkerhetsfaktorene. Alle rettigheter til denne rapporten er uttømmende regulert i avtalen mellom Samfunnsøkonomisk analyse AS og Stensil AS. 3

6 4

7 INNHOLD ANSVARSFRASKRIVELSE OG RETTIGHETER... 3 INNHOLD... 5 JUSTIN BIEBER... 7 Resultater... 7 Forutsetninger om Inntekter og kostnader ved utførelsen av konsertene... 9 Forbruk i tilknytning til konsertene Ringvirkningsmodellen

8 6

9 JUSTIN BIEBER Justin Bieber et av verdens største popidol spiller tre konserter april på Telenor Arena på Fornebu i Akershus. Alle konsertene er utsolgt. Med plass til mennesker per kveld er altså det totale antall tilskuere Disse arrangementene fører til økt økonomisk aktivitet i Oslo og Akershus som følge av økt etterspørsel etter en rekke varer og tjenester, blant annet mat, drikke, transport og hotell, i tillegg til det som trengs for å gjennomføre konsertene. Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra arrangøren analysert ringvirkningene av disse på verdiskaping og sysselsetting i Oslo og Akershus. Vi har på bakgrunn av informasjon fra arrangøren anslått de direkte effektene på produksjonen av varer og tjenester. Videre har vi benyttet vår ringvirkningsmodell for å beregne ringvirkningene av dette og til å summere opp den samlede sysselsettings- og verdiskapingseffekten. Effekten på verdiskaping kan deles i to hovedkategorier. Den første er den som genereres av selve utførelsen av konsertene. Arrangøren vil etterspørre vakttjenester, salgsarbeid, billettsalg, administrasjon, leie av Telenor Arena, lys- og lydanlegg, osv. Den andre kategorien er all verdiskaping knyttet til tilskuernes behov for transport til og fra arenaen, overnattingstjenester, mat og drikke og andre konsumgoder og -tjenester. RESULTATER Her presenteres resultatene fra ringvirkningsanalysen. Resultatene blir vist som økningen i verdiskaping og sysselsetting i Oslo og Akershus som følge av Justin Bieber-konsertene. Vi har oppdelt resultatene på fem hovedgrupper av næringer: varehandel, restaurant og hotell, transport, underholdning og andre næringer. Totalt har vi beregnet at ringvirkningene fra Justin Bieber-konsertene vil føre til økt verdiskaping i Oslo og Akershus på 104 millioner kroner. Figur 1 presenterer fordelingen av verdiskaping på de ulike næringene. 104 millioner kroner i økt verdiskaping utførte timeverk sysselsatte 7

10 Figur 1 Verdiskaping i ulike næringer i Oslo og Akershus som følge av Justin Bieber-konsertene, millioner kroner Varehandel Restaurant og hotell Transport Underholdning Andre næringer Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse Det er spesielt bedrifter innenfor underholdningsbransjen som skiller seg ut med en sterk økning i verdiskapingen. Økningen her er på hele 30 millioner kroner. I tillegg til den direkte effekten i underholdningsbransjen vil Justin Bieber-konsertene også generere et stort behov for transporttjenester, varehandelstjenester og tjenester fra restaurant- og hotellnæringene. Blant annet vil konsertdeltakere benytte seg av flytransport til Oslo, flytoget, shuttle-busser ut til Telenor Arena, kollektivtransport, osv. Særlig de tilreisende som ikke bor i Oslo og Akershus vil etterspørre tjenester fra restauranter og hoteller under oppholdet, og besøke butikker og kjøpesentre. Andre næringer, som i hovedsak er underleverandører og underleverandørenes underleverandører, opplever en økt verdiskaping på 34 millioner. Sysselsetting Vi har også beregnet arbeidskraftsbehovet i forbindelse med konsertene. Vi har beregnet effekten på antall utførte timeverk til , men for å illustrere dette bedre har vi omgjort dette til antall sysselsatte personer der disse i gjennomsnitt arbeider ti sjutimersdager i forbindelse med konsertene (før, under og etter). Med disse forutsetningene vil litt i overkant av personer være sysselsatt. I virkeligheten vil nok langt flere personer arbeide i de dagene konsertene faktisk foregår, og færre vil jobbe i en lengre periode før og etter konsertene. Figur 2 og Figur 3 viser hvordan henholdsvis timeverkene og sysselsettingen fordeler seg på de ulike næringene. 8

11 Figur 2 Antall timeverk i ulike næringer som følge av Justin Bieber-konsertene Varehandel Restaurant og hotell Transport Underholdning Andre næringer Figur 3 Antall sysselsatte personer i ulike næringer som følge av Justin Bieberkonsertene dersom de i gjennomsnitt arbeider 10 sjutimersdager Varehandel Restaurant og hotell Transport Underholdning Andre næringer Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse FORUTSETNINGER OM INNTEKTER OG KOSTNADER VED UTFØRELSEN AV KONSERTENE Gjennomføringen av Justin Bieber-konsertene vil føre til økt etterspørsel etter ulike tjenester som er knyttet opp til et slik arrangement. Dette vil involvere blant annet økt etterspørsel etter vakttjenester, billettsalg, administrasjon, lys- og lydanlegg, scenarbeidere, leie av Telenor Arena osv. Mange av disse tjenestene vil bli hentet fra bedrifter som holder til i Oslo og Akershus og som dermed fører til økt verdiskaping i regionen. Noe vil importeres direkte, eller indirekte gjennom underleverandører. 9

12 Noe av arbeidet knyttet til konsertene vil foregå over lang tid, som planlegging, logistikk, billetsalg, innkjøp, osv, mens andre aktiviteter vil være knyttet opp til selve gjennomføringen på konsertdagene og være svært arbeidsintensive, som vakttjenester, scenarbeidere, osv. Vi har mottatt kostnads- og inntektsregnskap fra arrangementet som vi bruker som input når vi har anslått ringvirkningene for økonomien i Oslo og Akershus. FORBRUK I TILKNYTNING TIL KONSERTENE Tilskuerne trenger transport, mat og drikke, samtidig som mange vil etterspørre overnattingstjenester. Behovet for overnattingstjenester kommer blant annet an på om tilskuerne er fra andre deler av landet enn i nærheten av konsertstedet. I tillegg vil en del tilskuere ha følge (foreldre/foresatte) til og fra arenaen som ikke selv er tilskuere. Dette gjelder spesielt for en konsert som Justin Biebers siden det retter seg i hovedsak mot et relativt ungt publikum. Tilskuerne er altså heterogene både når det gjelder alder og geografisk bosted. Vi trenger informasjon om tilskuerne for å kunne ta høyde for denne heterogeniteten. Arrangøren har utført en spørreundersøkelse blant tilskuerne. Informasjon fra denne undersøkelsen utgjør en sentral datakilde for denne analysen. Undersøkelsen tilbyr informasjon om alderen til tilskuerne og hvilken transport- og overnattingsløsning tilskuerne vil benytte. Antall personer på konsert og spørreundersøkelse om deres kjennetegn Det er solgt billetter til de tre konsertene. Alle som har kjøpt billett har mottatt en spørreundersøkelse i forbindelse med billettkjøpet, og av konsertdeltakerne besvarte undersøkelsen. Vi går ut fra at disse svarene er representative for alle konsertdeltakerne, og vi oppjusterer tallene fra spørreundersøkelsen med en faktor på 10,4 for å gjøre anslag for alle konsertdeltakerne. Vi benytter svarene fra denne spørreundersøkelsen til å anslå blant annet alderssammensetning og hvor konsertdeltakerne planlegger å bo i forbindelse med konserten. Figur 4 viser alderssammensetningen til deltakerne. 10

13 Figur 4 Alderssammensetningen i prosent 3 % 3 % 15 % 0-10 år 40 % år år år 39 % Over 30 år Kilde: SurveyMonkey Hvor bor konsertdeltakerne etter konserten Konsertdeltakerne kommer fra alle deler av Norge med svært ulike reiseavstander til Telenor arena. De som bor i Oslo eller Akershus reiser typisk hjem etter konserten, mens de som bor andre steder i landet velger ulike typer overnatting. Noen bor privat hos familie eller venner, andre bor på hotell, mens en tredje gruppe, som gjerne bor i nærliggende fylker, reiser direkte hjem etter endt konsert. Vi deler derfor inn konsertdeltakerne i fire grupper: - Bor på hotell i Oslo eller Akershus - Bor i nærheten (reiser hjem etter konsert) - Skal returnere til hjemsted direkte etter konserten - Bor privat hos venner/kjente I Figur 5 gir vi en oversikt over hvor konsertdeltakerne bor i forbindelse med konserten ifølge spørreundersøkelsen til arrangøren. 11

14 Figur 5 Oversikt over hvor konsertdeltakerne bor i forbindelse med konserten, prosent 30 % 31 % Hjem (bor i nærheten) Skal returnere til hjemsted direkte Bor privat Hotell i Oslo eller Fornebu 19 % 20 % Kilde: SurveyMonkey Antall personer som er med som følge Mange av konsertdeltakerne er i aldersgruppen under 18 år. Vi antar at flere av disse har med seg foreldre/foresatte til Oslo som selv ikke har billett til konserten og som derfor ikke fanges opp av billettsalgene. Det er spesielt konsertdeltakere mellom år dette vil gjelde for. Vi antar at konsertdeltakere under 10 år har med foreldre/foresatte på konserten, og som derfor fanges opp i billettsalget. Som et grovt estimat antar vi at det for hver foresatt uten billett er tre konsertdeltakere i aldersgruppen år og fem konsertdeltakere i aldersgruppen år. Med disse antakelsene anslår vi at det vil være i overkant av foreldre/foresatte som vil være reisefølge, med eller uten egen billett. Disse vil fordele seg utover de ulike overnattingstypene. I Tabell 1 oppsummeres antallet konsertdeltakere og følge (foreldre/foresatte) etter hvilke overnattingstype som vi anslår blir valgt. Tabell 1 Antall konsertdeltakere med følge og forbruk i forbindelse med konserten Antall personer Hotell i Oslo eller Fornebu Hjem (bor i nærheten) Reise direkte hjem Bor privat Totalt Konsertdeltakernes forbruk utenom konsertbilletten Vi antar videre at de forskjellige deltakergruppene har ulikt forbruk av transport, overnatting, mat, drikke og annet forbruk. Antakelsene våre er blant annet basert på 12

15 statistikk fra SSB over gjennomsnittlig pris på hotellovernatting i Oslo, samt våre skjønnsmessige antakelser. I 2012 kostet et hotellrom i Oslo i gjennomsnitt 900 kroner. Skjønnsmessig antar vi at det i gjennomsnitt bor 2 personer per rom, noe som gir en hotellkostnad per person på 450 kroner. Videre må konsertdeltakerne benytte seg av kollektivtransport, som for eksempel shuttlebusser, for å komme seg fra Oslo sentrum til arenaen. Vi antar at denne kostnaden i gjennomsnitt er 100 kroner per person (shuttlebuss fra Oslo-Fornebu tur/retur koster 100 kroner). For personer som ikke kommer fra Oslo eller Akershus antar vi høyere transportkostader (se Tabell 2). Vi antar videre at konsertdeltakerne kjøper Bieber-effekter og handler i forskjellige butikker i sitt opphold i Oslo/Akershus, dette har vi samlet i «Annet konsum». Vi differensierer mellom konsertdeltakerne som bor på hotell eller privat under oppholdet, og de som har Oslo og Akershus som fast bosted. I Tabell 2 presenteres anslagene våre for hvor mye en gjennomsnittsperson i de fire gruppene legger igjen Oslo og Akershus i forbindelse med konserten. For de som bor i Oslo og Akershus gjør vi et estimat på merforbruket som følge av konsertdeltakelse. Tabell 2 Antakelser om forbruk i forbindelse med konserten, kroner Transport Mat&drikke Annet konsum Hotell Totalt Hotell i Oslo eller Fornebu Hjem (bor i nærheten) Reise direkte hjem Bor privat Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse RINGVIRKNINGSMODELLEN Samfunnsøkonomisk analyse sin ringvirkningsmodell består av en kryssløpskjerne, som knytter etterspørselen etter varer og tjenester fra én næring, til leveranser og underleveranser fra andre næringer og import. Flere næringer vil nyte godt av inntekter fra konsertene og forbruket til tilskuere og ledsagere. Primært vil næringene underholdning, varehandel, restaurant og hotell, og transport bli berørt. Særlig vil de reisende utenbys fra benytte anledningen til å handle i Oslo og omegn. Bedrifter som opplever økt etterspørsel må øke innkjøpet sitt fra underleverandører. Mange næringer og bedrifter blir derfor berørt ved at de selger mer varer og tjenester til restauranter, hoteller, klesbutikker og busselskap. I hvert ledd i produksjonskjeden vil verdiskaping finne sted. Ved å fange opp alle vare- og tjenesteleveransene som finner sted grunnet Justin Bieber-konsertene vil kryssløpsmodellen i prinsippet beregne all verdiskaping utført i Oslo og Akershus tilknyttet arrangementet. En del av det totale vare- og tjenesteproduksjonen som finner sted vil bli importert fra andre deler av Norge (utenfor Oslo og Akershus) samt utlandet. Mesteparten av verdiskapingen vil imidlertid finne sted i Oslo og Akershus. 13

16

17 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr Samfunnsøkonomisk analyse har særskilt fokus på samfunnsøkonomiske problemstillinger i skjæringspunktet mellom næringers og samfunnets interesser, mellom makroøkonomiske utviklingstrekk og markeders respons, mellom individ og samfunn og i tilknytning til samfunnets institusjoner. Samfunnsøkonomisk analyse Telefon: E-post: ISBN-nummer:

Nærings- og sysselsettingsvirkninger av SkiVM 2011

Nærings- og sysselsettingsvirkninger av SkiVM 2011 RAPPORT Nærings- og sysselsettingsvirkninger av SkiVM 2011 MENON-PUBLIKASJON NR. 7/2011 April 2011 av Anniken Enger og Sveinung Fjose Forord Oslo dannet i perioden 23. februar til 6. mars 2011, rammen

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling En vurdering av lokale og regionale virkninger av landets hovedflyplass OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Detaljer

Arbeidsnotat 2008-005. Økonomiske ringvirkninger. kulturminner på Røros. Sveinung Fjose Einar Bowitz

Arbeidsnotat 2008-005. Økonomiske ringvirkninger. kulturminner på Røros. Sveinung Fjose Einar Bowitz Arbeidsnotat 2008-005 Økonomiske ringvirkninger av kulturminner på Røros Sveinung Fjose Einar Bowitz Økonomiske ringvirkninger av kulturminner på Røros Sveinung Fjose Einar Bowitz* Sammendrag Mulighetene

Detaljer

ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET. Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat

ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET. Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z100099.10 ISBN 978-82-8232-189-1

Detaljer

SAMFUNNSØKONOMISKE KOSTNADER VED HÅNDEKSEM. Utarbeidet for GlaxoSmithKline

SAMFUNNSØKONOMISKE KOSTNADER VED HÅNDEKSEM. Utarbeidet for GlaxoSmithKline SAMFUNNSØKONOMISKE KOSTNADER VED HÅNDEKSEM Utarbeidet for GlaxoSmithKline Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5ZX143009.10 ISBN 978-82-8232-217-1 ISSN 0803-5113 Interne koder EBO/BGR/adm, RBJ

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo RAPPORT Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo MENON-PUBLIKASJON NR. 2/2014 Januar 2014 av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen, Anne Espelien og Rasmus Bøgh Holmen Sammendrag Hensikten med

Detaljer

FoU prosjekt om samfunnsøkonomiske. av store handelsetableringer RAPPORT

FoU prosjekt om samfunnsøkonomiske. av store handelsetableringer RAPPORT RAPPORT FoU prosjekt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av store handelsetableringer MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2014 Mai 2014 Av Erland Skogli, Jens Fredrik B. Skogstrøm, Peter Aalen, Endre Kildal Iversen

Detaljer

Ringvirkningsanalyse av en ventetransitt Etablering av en ventetransitt på Evje

Ringvirkningsanalyse av en ventetransitt Etablering av en ventetransitt på Evje Prosjektrapport nr. 28/2002 Ringvirkningsanalyse av en ventetransitt Etablering av en ventetransitt på Evje Liv Bente Hannevik Friestad, Rune Jamt og Nina Jentoft Tittel Forfattere Ringvirkningsanalyse

Detaljer

Ringvirkningsanalyse av reiselivsnæringen i Sirdal

Ringvirkningsanalyse av reiselivsnæringen i Sirdal RAPPORT Ringvirkningsanalyse av reiselivsnæringen i Sirdal MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2012 Oktober 2012 Av Anniken Enger, Rasmus Bøgh Holmen og Sveinung Fjose Innhold 1. Oppsummering... 2 2. Innledning og

Detaljer

Verktøy for Golfklubber

Verktøy for Golfklubber ØF-rapport nr. 17/2008 Verktøy for Golfklubber av Per Kristian Alnes og Merethe Lerfald ØF-rapport nr. 17/2008 Verktøy for Golfklubber av Per Kristian Alnes Merethe Lerfald Tittel: Verktøy for Golfklubber

Detaljer

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus.

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. Rapport Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. MENON-PUBLIKASJON NR. 15/2011 av Sveinung Fjose, Leo A. Grünfeld og Ove Skaug Halsos Innholdsfortegnelse Oppsummering og konklusjon... 3

Detaljer

Samfunnsregnskap for NTE En analyse av sysselsetting og verdiskaping i Nord-Trøndelag som følge av virksomheten til Nord-Trøndelag E-verk (NTE)

Samfunnsregnskap for NTE En analyse av sysselsetting og verdiskaping i Nord-Trøndelag som følge av virksomheten til Nord-Trøndelag E-verk (NTE) Samfunnsregnskap for NTE En analyse av sysselsetting og verdiskaping i Nord-Trøndelag som følge av virksomheten til Nord-Trøndelag E-verk (NTE) Roald Sand NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

GJENKLANG Ringvirkninger av Nordland Musikkfestuke 2013

GJENKLANG Ringvirkninger av Nordland Musikkfestuke 2013 GJENKLANG Ringvirkninger av Nordland Musikkfestuke 2013 Forord Kunnskapsparken Bodø AS har utarbeidet denne rapporten på oppdrag fra Nordland Musikkfestuke. Formålet har vært å avdekke Nordland Musikkfestuke

Detaljer

østlandsforskning Eastern Norway Research Institute

østlandsforskning Eastern Norway Research Institute http://www.ostforsk.no - post@ostforsk.no - tlf: 61 26 57 00 - fax: 61 25 41 65 østlandsforskning Eastern Norway Research Institute av: Birgitta Ericsson e-post: be@ostforsk.no Dato: 15. januar 2003 om:

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget

Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget Espen Frøyland, gruppeleder, SSØ Dag Flater Hwang, seniorrådgiver, Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

Omstillingsbehovet i meløy En analyse av situasjonen etter nedbemanningen av REC WAFER NORWAY AS Glomfjord

Omstillingsbehovet i meløy En analyse av situasjonen etter nedbemanningen av REC WAFER NORWAY AS Glomfjord Omstillingsbehovet i meløy En analyse av situasjonen etter nedbemanningen av REC WAFER NORWAY AS Glomfjord Foto: Glomfjord Industripark Mars 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1. Innledning...

Detaljer

Samfunns-, nærings- og SWOT-analyse for Asker og Bærum kommune

Samfunns-, nærings- og SWOT-analyse for Asker og Bærum kommune Samfunns-, nærings- og SWOT-analyse for Asker og Bærum kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik

Detaljer

Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen RAPPORT Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Rapport utarbeidet for Oljedirektoratet MENON-PUBLIKASJON NR 11/2011 Av: Sveinung Fjose, Atle Blomgren og Leo Grünfeld Innhold Figurliste...

Detaljer

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Fafo-rapport

Detaljer

Fiskeri- og havbruksnæringens regionaløkonomiske betydning i Trøndelag

Fiskeri- og havbruksnæringens regionaløkonomiske betydning i Trøndelag Fiskeri- og havbruksnæringens regionaløkonomiske betydning i Trøndelag En analyse av sysselsetting og verdiskaping som følge av fiskeri- og havbruksnæringen i Trøndelag Roald Sand NORD-TRØNDELAGSFORSKNING

Detaljer

FLYTTING OG BOSETTING AV STUDENTER

FLYTTING OG BOSETTING AV STUDENTER Statistisk sentralbyrå Forskningsavdelingen Lasse Sigbjørn Stambøl FLYTTING OG BOSETTING AV STUDENTER EKSEMPLIFISERT VED TILTAKSSONEN I NORD-TROMS OG FINNMARK OG NOEN SAMMENLIKNINGER MED DELER AV TROMS,

Detaljer

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon KNUT VAREIDE OG MARIT NYGAARD TF-notat nr. 35/2013 Tittel: Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Undertittel: Næringsutvikling,

Detaljer

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen RAPPORT Nærings- og skattevirkninger petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Rapport utarbeidet for Oljedirektoratet MENON- PUBLIKASJON NR 11/2011 Av: Sveinung Fjose, Atle Blomgren og Leo Grünfeld av Innhold

Detaljer

KULTURMAGNETEN DEL 1: Analyse av besøksnæringene

KULTURMAGNETEN DEL 1: Analyse av besøksnæringene KULTURMAGNETEN DEL 1: Analyse av besøksnæringene (utkast 14. februar 2008) Innledning Dyrsku n Arrangement As, Seljord kommune og festivalselskapa Countryfestivalen Seljord AS og Dansebandfestivalen Seljord

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer