SEKTOR 9 Skatt, rammetilskudd og finansposter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SEKTOR 9 Skatt, rammetilskudd og finansposter"

Transkript

1 SEKTOR 9 Skatt, rammetilskudd og finansposter funk. Netto driftsutgifter og tiltak ift. vedtatt budsjett (tall i 1000 kr) Bud Tiltak 2016 Tiltak 2017 Tiltak 2018 Tiltak Skatt på inntekt og formue Statlige rammetilskudd og øvrige statstilskudd Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv Motpost avskrivninger Renter/utbytte og lån Interne finansieringstransaksjoner SUM FINANSPOSTER Tiltak Endret anslag eiendomsskatt - uendret regelverk/satser Tiltakspakke til vedlikehold av skole- og omsorgsbygg Økt integreringstilskudd Netto renter, utbytte og avragsposter (fratrukket kap. kost i VAR) Økt avsetning disposisjonsfond Økt overføring til investeringer Vekst i frie inntekter kommer i tillegg. Hovedaktiviteter Funksjon 800 Skatt på inntekt og formue Skatt på alminnelig inntekt og formue for personlige skatteytere. Funksjon 840 Statlig rammetilskudd mv. Statlige rammetilskudd og andre generelle statstilskudd. Funksjon 850 Integreringstilskudd Her føres generelle integreringstilskudd staten gir kommunene ved bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag, samt familieinnvandring. Funksjon 860 Motpost avskrivninger Brukes som motpost for avskrivninger på de ulike tjenestefunksjonene. Funksjon 870 Rente/utbytte og lån Avdrag på lån og renteutgifter, mottatt rentekompensasjon samt utbytte, renteinntekter og avkastning på markedsplasseringer. Funksj. 880 Interne finansieringstransaksjoner Overføring av driftsmidler til investeringsbudsjettet, avsetninger til disposisjonsfond mv. Status og utfordringer for sektoren Frie inntekter Rådmannen legger til grunn KRDs anslag på vekst i frie inntekter for Karmøy kommune. Rammetilskuddet fra staten består av et innbyggertilskudd som er likt per innbygger, som videre korrigeres for kommunens utgiftsbehov, tildeling av skjønnsmidler og andre tekniske forhold. Det er stordriftsfordeler ved å være en stor kommune. Et lavt antall eldre og liten opphopning av sosiale problemer bidrar til at utgiftsbehovet er relativt lavt mens høyt antall barn trekker det opp. Sammen med befolkningsveksten er det i hovedsak utviklingen i disse underliggende utgiftsdriverne som gjør at kommunen har ulik anslått vekst i de frie inntektene. Det anslås i den sammenheng at Karmøy har et beregnet utgiftsbehov på 98,7 prosent av landsgjennomsnittet. Dette medfører et trekk i rammetilskuddet på 39,1 mill. kroner. Dette inkluderer korreksjon for elever i private/statlige skoler, en post som har økt kraftig i Karmøy de siste årene. I tillegg foretas det en inntektsutjevning mellom skattesterke og skattesvake kommuner. Denne utjevningen gjør at kommunene kompenseres for 60 prosent av differansen mellom egen

2 skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med en skatteinngang under 90 prosent av landsgjennomsnittet kompenseres ytterligere. I Karmøy har skattenivået de siste årene vært mellom 88 og 91 prosent av landsgjennomsnittet per innbygger. Anslaget i statsbudsjettet legger til grunn samme skattenivå som i regnskap 2014, 90,4 prosent. Karmøy får derfor tilført midler gjennom inntektsutjevningsordningen. Det anslås at Karmøy i 2016 vil bli tilført 52,4 mill. kroner i ekstra rammetilskudd gjennom denne ordningen. Fylkesmannen har satt av 4,8 mill. kroner i skjønnstilskudd til Karmøy i Dette er 1 mill. kroner høyere enn i Karmøy kommune skal trekkes i rammetilskuddet for elever som går i private skoler. Det er en forsinkelseseffekt i inntektssystemet, slik at det er elevtall for skoleåret 2014/15 som gir trekket i budsjettår Økt elevtall i de private skolene i 2015/16 innebærer at det er lagt inn et forventet trekk på ca. 3,8 mill. kroner i rammetilskuddet fra I rammetilskuddet er det også tatt høyde for regjeringens forslag om å innlemme tilskudd til øyeblikkelig hjelp i rammetilskuddet, i stedet for øremerket tilskudd. Rammen for frie inntekter er også korrigert for oppgaveendringer, som for eksempel ny naturfagtime i skolen og at skatteoppkreverfunksjonen foreslås overført til staten fra Det skal utlignes kommuneskatt etter høyeste sats. Det kommunale skatteøret økes fra på 11,35 til 11,8 prosent på inntekter. Skatteøret på formue er uendret på 0,7 prosent på formue. Maksimumssatsen gjelder når ikke lavere sats er vedtatt av kommunen. Eiendomsskatt (FIN01) Det ble pr. 1. januar 2015 gjennomført en alminnelig omtaksering av eiendom for utskriving av eiendomsskatt i Karmøy kommune. For boligeiendom hvor kommunen har mulighet til å hente ut boligverdier/ takstverdier fra Skatteetaten, har disse verdiene i 2015 vært lagt til grunn for utskriving av eiendomsskatt. Annen eiendom hvor der utskrives eiendomsskatt er taksert/ takseres lokalt av kommunens sakkyndige takstnemnd/ overtakstnemnd. Rådmannen foreslår at en for 2016 viderefører praksis fra Budsjettvedtak for 2016 vil da ivareta at en i Karmøy benytter de til enhver tid oppdaterte data gjeldende boligeiendom mottatt fra Skatteetaten også for utskriving av eiendomsskatt på disse takstobjektene i 2016, jf. eiendomsskatteloven 8 C. Øvrig eiendom hvor eiendomsskatt skrives ut behandles etter bestemmelsene i eiendomsskatteloven 8 A. Det foreslås ikke endringer i satser, bunnfradrag eller fritak gjeldende eiendomsskatt i forhold til det som ble vedtatt for skatteåret Som beskrevet i budsjettet for 2015 var det knyttet en del usikkerhet til anslagene for eiendomsskatt, i forbindelse med at det gjenstod en del arbeid og taksering før alt var klart. Det gjenstår fortsatt en del arbeid knyttet til klagesaker, men anslagene forventes å være sikrere for Inntektene fra næringseiendom har blitt lavere enn anslått for 2015, og inntektsanslaget der reduseres fra 20 til 15 mill. kroner. For verk og bruk er imidlertid inntektene økt, og anslaget økes fra 50 til 62 mill. kroner. For annen eiendom budsjetteres det på om lag samme nivå som i Samlet økes inntektsanslaget fra eiendomsskatt med 7,2 mill. kroner, til totalt 114,5 mill. kroner. Integreringstilskudd (FIN02) Det budsjetteres med økt integreringstilskudd med utgangspunkt i at kommunen skal bosette 45 personer i Rådmannen vil komme med egen sak knyttet til bosetting av flyktninger. Lånegjeld renter og avdrag (FIN03) Det budsjetteres med en pengemarkedsrente på 1,0 prosent i Dette er basert på SSBs økonomiske prognoser publisert i september. Lånegjelden er anslått å utgjøre 1,78 mrd. kroner ved inngangen til 2016, eksl. startlån. Tas startlån med, er kommunens lånegjeld per kroner. I tillegg kommer gjeld knyttet til startlån. I 2016 budsjetteres det med et låneopptak på 205,5 mill. kroner, hvorav 20 mill. kroner til startlån og 66,0 mill. kroner gjelder lån til investeringer i VARsektoren. Det budsjetteres med 43,0 mill. kroner i renteutgifter i Dette er en vesentlig reduksjon fra Årsaken er lavere gjennomsnittlig rentenivå i porteføljen. Lavere rentenivå har gjort at lån med flytende rente, nye lån og refinansiering av fastrentelån har skjedd til en lavere rentesats enn anslått i økonomiplan Dette gjør at budsjetterte renteutgifter er lavere i 2016, til tross for at lånegjelden øker. For 2015 ble det budsjettert

3 med en gjennomsnittlig rente på ca. 2,9 prosent. Per august var faktisk gjennomsnittsrente i porteføljen 2,47 prosent. For 2016 budsjetteres det med en gjennomsnittlig rente på 2,21 %. Per august hadde kommunen en fastrenteandel på 73,2 prosent. Det er lagt inn 8,1 mill. kroner i rente og avdragskompensasjon. Dette er 1 mill. kroner lavere enn budsjett 2015, og må ses i sammenheng med rentenivået. Abonnentene innen VAR sektor belastes for beregnede kapitalkostnader. Dette beregnes etter en egen fastsatt modell, og følger ikke direkte av kommunens faktiske kostnader i egen låneportefølje. Lavere rentenivå gjør at også beregnede kapitalkostnader i VAR faller. Kommunen får dermed mindre gebyrinntekter fra VAR sektoren til dekning av renter og avdrag enn i Avdrag (eksl. startlån) er beregnet ut fra lånegjeld per , samt forventet låneopptak 2016 og som forutsettes tatt opp midt på året, og med en gjennomsnittlig nedbetalingstid på 25 år. Det budsjetteres på den bakgrunn med 74,8 mill. kroner i avdrag i Dette er 4,45 mill. kroner mer enn i vedtatt budsjett Rådmannen har lagt opp et forholdsvis moderat investeringsbudsjett fremover, men budsjetterte avdragsutgifter vil øke med om lag 10,5 mill. kroner fra 2016 til I tillegg vil renteutgiftene øke med rundt 16 mill. kroner, gitt den renteutviklingen som er lagt til grunn. Det budsjetteres med 58,2 mill. kroner i inntekter fra utbytte og netto renter og avkastning på banklikviditet og markedsplasseringer. Av dette er renter på ansvarlige lån og utbytte fra Haugaland Kraft 42,4 mill. kroner. Haugaland Kraft er nærmere omtalt under. Renter på bankinnskudd og netto avkastning på midler plassert i markedet utgjør 13,5 mill. kroner. Det budsjetteres med en gjennomsnittlig likviditet på vel 540 mill. kroner i 2014, noe som inkluderer både banklikviditet og midler plassert i finansmarkedet. Dette gir en gjennomsnittlig rente/avkastning på 2,5 prosent. Andre renteinntekter utgjør 2,3 mill. kroner. Det er tatt høyde for at likviditeten blir lavere enn i 2015, som følge av en mulig utbetaling i forbindelse med T forbindelsen. Videre i perioden legges det til grunn en viss svekkelse i likviditeten. Dette skyldes blant annet et høyt anslått premieavvik i 2016, pensjonspremier som utbetales men som ikke netto belastes regnskapet i 2015, gjør at likviditeten antas å gå ned gjennom Det er også et etterslep på finansierte investeringsprosjekter som gjør at likviditeten antas å bli redusert i årene fremover. Utbytte fra Haugaland Kraft Karmøy kommune har vedtatt en eierstrategi for Haugaland Kraft. Avkastningskrav og forventning til utbyttepolitikk er en del av strategien. Eierne i Haugaland Kraft har hatt en nøktern utbyttepolitikk, hvor utbyttet de siste 10 årene har vært om lag 63 prosent av resultatet etter skatt. Dette har ført til at selskapet har blant bransjens høyeste egenkapitalandeler. Selskaper er derfor godt rustet til å møte et marked med høy endringstakt. Karmøy som eier vil videreføre en nøktern utbyttepolitikk. Det er lagt opp til en modell som dynamisk følger selskapets årlige verdiskapning, hvor en andel holdes tilbake i selskapet. Som eier forventer Karmøy et utbyttenivå som er 60 % av gjennomsnittlig resultat etter skatt siste 3 år. Eiernes utbytteforventning avklares årlig i eiermøtet, og kommuniseres til styret. Styret foreslår endelig utbytte til generalforsamling. Samtidig forutsettes det at styret sikrer en forsvarlig langsiktig kapitalisering av selskapet. Selskapet er i dag klassifisert til investment grade (høy kredittsikkerhet), som gir selskapet mulighet for markedets beste lånebetingelser. Investment grade påvirkes i hovedsak av selskapet evne til å genere positiv kontantstrøm til betjening av renter og avdrag. Selskapets investeringsportefølje er derfor sentral for optimalisering av kapitalstrukturen. Eierne har ikke intensjon om å binde mer kapital i selskapet enn nødvendig. Dette gjelder særlig aksjonærlånene. Seks av eierne har sluttet seg til denne strategien, mens to av eierne foreløpig ikke har behandlet den. Rådmannen budsjetterer i 2016 med 42,4 mill. kroner i eieruttak fra Haugaland Kraft. Dette er en reduksjon på 2,4 mill. kroner i forhold til 2015, noe som i hovedsak reflekterer lavere rentenivå. * Eieruttak i denne sammenheng omfatter utbytte, og renter og avdrag på ansvarlig lån mellom selskapet og aksjonærene.

4 Overføring til disposisjonsfondet (FIN04) Overføring til investeringsbudsjettet (FIN04) Fra 2016 foreslår rådmannen å egenfinansiere investeringene med 47 mill. kroner i overførte midler fra driften. Det er i tillegg avsatt 10 mill. kroner til disposisjonsfondet. Dette er helt sentralt for å kunne ha en sunn økonomisk balanse i kommunen, og budsjettforslaget for 2016 er gjort opp med et netto driftsresultat på rundt 2,2 prosent. Dette tilfredsstiller det anbefalte måltallet for økonomisk balanse i kommunene. Reduserte pensjonskostnader (FIN05) Det vises til innledning av driftsbudsjettet, der pensjon er omtalt. Udisponert fremtidig behovsvekst (FIN06) Det vises til omtale av tallene i omtale av handlingsrom og utgifter knyttet til demografi, i budsjettdokumentets omtale av økonomiplanen. Risikovurdering Endring i regelverk for eiendomsskatt I «Høringsnotat Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk» av 18. juni 2015 sendte Finansdepartementet på høring forslag om å oppheve reglene om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk. I høringsnotatet skriver departementet at forslaget følger opp Sundvolden erklæringens punkt om å fjerne eiendomsskatt på maskiner: «Regjeringen vil: Frita fastmonterte, ikke integrerte maskiner fra eiendomsskatt i industrianlegg (gjelder ikke kraftanlegg).» KS vurderer det som svært sannsynlig at regjeringen våren 2016 vil legge frem et lovforslag i tråd med dette, med virkning fra og med skatteåret Innen Karmøy er det i dag rundt 35 verk og bruk, av ulik type. Størstedelen av takstverdiene er knyttet opp til produksjonsutstyr eller installasjoner, som vil bli berørt av forslaget. Rådmannens vurdering er at forslaget vil innebære en 80 prosent reduksjon i kommunens inntekter fra verk og bruk, eller nær 50 mill. kroner årlig. KS har krevd at kommunesektoren kompenseres fullt ut for en eventuell innskrenking i rettet til å skrive ut eiendomsskatt. Det foreligger imidlertid ikke noe indikasjon på hvordan dette er tenkt gjort. For en kommune som Karmøy, som har relativt høye inntekter fra dette i forhold til andre kommuner, vil et slikt vedtak kunne få relativt store økonomiske konsekvenser. Skatteanslag Skatteinngangen er usikker. Dette gjelder både det samlede skatteanslaget for kommunesektoren, men også forholdet mellom lokal og nasjonal vekst i skatteinngangen. Gjennom inntektsutjevningen reduseres en stor del av usikkerheten knyttet til forskjellig lokal og nasjonal vekst, særlig når kommunen har et skattenivå på under 90 prosent av landsgjennomsnittet slik Karmøy har i dag. I Karmøys situasjon er det den nasjonale skattveksten som netto utgjør den største usikkerheten. Eksempelvis vil frie inntekter i Karmøy falle med totalt 2,8 mill. kroner dersom lokal skatteinngang faller fra 90,4 til 88 prosent av landsgjennomsnittet, men at landsgjennomsnittet fortsatt blir som i departementets prognose. Dersom veksten i skatteinngangen nasjonalt blir bare 1 prosentpoeng lavere enn i prognosen, vil frie inntekter i Karmøy reduseres med 6,4 mill. kroner. Renteutvikling En høy andel fastrente skjermer kommunen for de største svingninger i renteutgiftene på helt kort sikt. Om nye lån og refinansieringen skjer med flytende eller fast rente vil ha økonomiske konsekvenser. Renteinntektene er delvis basert på flytende bankrente, men de største delene av inntektene kommer fra forventet avkastning på markedsplasseringer. Dette må anses som en stor usikkerhet. Kommunen etablerte i 2012 et bufferfond for å håndtere svingninger i markedsverdien på kommunens plasseringer. Dette fondet var per på vel 13 mill. kroner, og kan håndtere moderate svingninger i markedet. Utbytteinntekter Utbytte fra Haugaland Kraft AS inngår som en inntekt i driftsregnskapet, og bidrar til å finansiere løpende drift. Utbytte er imidlertid en usikker inntektskilde, og utbytte i 2016 (for regnskapsåret 2015) vil avhenge av resultatet i selskapet. Karmøy har i eierstrategien for selskapet gitt signaler om hvilke forventninger kommunen har til utbytte.

5 Nøkkeltall for sektoren K13 = Kommunegruppe 13 (sammenlignbare kommuner) Karmøy Karmøy K13 K13 Norge Frie innteker korrigert for beregnet utgiftsbehov, indeks Eiendomsskatt bolig og fritidseiendom, i % av brutto driftsinnt. 0,6 % 0,5 % 1,3 % 1,3 % 1,1 % Eiendomsskatt næring, verk og bruk, i % av brutto driftsinnt. 2,2 % 2,1 % 0,6 % 0,6 % 1,4 % Netto finans og avdrag, i prosent av brutto driftsutgifter 1,4 % 1,6 % 4,0 % 4,1 % 3,6 % Netto lånegjeld, i prosent av brutto driftsinntekter 46,2 % 49,6 % 79,7 % 83,1 % 74,0 % Lavt inntektsnivå Karmøy har et lavt nivå på de frie inntektene. Korrigert for beregnet utgiftsbehov, det vil si etter at man har justert rammetilskuddet for delvis utjevning av forskjeller i skatteinngang og justeringer som følge av ulike utgiftsbehov kommunene i mellom, utgjorde kommunens frie inntekter i 2014 ca. 96 prosent av landsgjennomsnittet. Inntektsnivået er også lavere enn sammenlignbare kommuner. Dette skyldes at skatteinngangen i Karmøy er klart lavere enn landsgjennomsnittet, og at slike forskjeller bare delvis jevnes ut mellom kommunene. I 2014 hadde Karmøy 2772 kroner mindre i frie disponible inntekter enn landsgjennomsnittet per innbygger (korrigert for beregnet utgiftsbehov). Det utgjør nær 117 mill. kroner. Dette gjør at Karmøy kommune har mindre penger til rådighet enn en gjennomsnittlig kommune. Karmøy har imidlertid ikke lavere ressursbruk i tjenestene samlet sett. Hvis vi ser på ulike faktorer, sammenlignet med landsgjennomsnittet (korrigert for beregnet utgiftsbehov), finner vi at Karmøy ikke har en lavere ressursbruk til drift enn landet for øvrig, med unntak av administrasjon. De lavere inntektene slo i 2014 delvis ut i lavere administrasjonsutgifter (27 mill. kroner), dårligere netto driftsresultat (21 mill. kroner) og lavere netto finans og avdragsutgifter (70 mill. kroner) (Kilde: SSB Kostra/KS) Lavere netto finans og avdrag er både et produkt av at vi har inntekter fra Haugaland Kraft og god likviditet men også at Karmøy har klart å holde lånegjelden på et lavere nivå enn mange andre. Dette viser også en sårbarhet, hvor utbytteinntekter og lav lånegjeld er en forutsetning for å kunne opprettholde ressursbruken på et nivå som er sammenlignbart med landsgjennomsnittet. Det er særlig pleie og omsorgssektoren, grunnskolen og barnehagesektoren hvor Karmøy har en høyere ressursinnsats enn landsgjennomsnittet (justert for beregnet utgiftsbehov). Eiendomsskatt Karmøy har høyere inntekter fra eiendomsskatt enn sammenlignbare kommuner (K13) og landsgjennomsnittet. Dette skyldes eiendomsskatt fra næring og industri. Inntektene fra eiendomsskatt på bolig er lavere i Karmøy enn både K13 og landsgjennomsnittet. Høyere enn gjennomsnittlige inntekter fra såkalte verk og bruk, gjør Karmøy sårbar for endringer i regelverket. Se omtale under risiko i teksten over. Lånegjeld Karmøy har en lav lånegjeld i forhold til sammenlignbare kommuner (K13).

SEKTOR 9 Skatt, rammetilskudd og finansposter

SEKTOR 9 Skatt, rammetilskudd og finansposter SEKTOR 9 Skatt, rammetilskudd og finansposter funk. Netto driftsutgifter og tiltak ift. vedtatt budsjett 2016 - (tall i 1000 kr) Bud. 2017 Tiltak 2017 Tiltak 2018 Tiltak 2019 Tiltak 2020 800 Skatt på inntekt

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2017 ØKONOMIPLAN 2015-2017 - RÅDMANNENS FORSLAG Alle tall er i forhold til budsjett 2014, og er i faste kroner (2014-kroner) Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 Vekst i frie inntekter og

Detaljer

Økonomiske nøkkeltall

Økonomiske nøkkeltall Økonomiske nøkkeltall Økonomisk balanse Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinntektene (regnskap korrigert for VAR-fond / T-forbindelsen) Netto driftsresultat i % av driftsinntektene

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.03.2015 Deres dato 15.01.2015 Vår referanse 2015/1033 331.1 Deres referanse 14/2665 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60.

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 26.03.2012 Deres dato 15.01.2012 Vår referanse 2012/1127 331.1 Deres referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Folkevalgtopplæring. Økonomi

Folkevalgtopplæring. Økonomi Folkevalgtopplæring Økonomi 1 3 072 491 000 16.11.2015 2 Økonomi Økonomiavdeling og funksjoner i Karmøy kommune I sentraladministrasjonen: Økonomiavdelingen Regnskap Budsjett/finans Innkjøp Kemner I etatene:

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 3.3.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 205 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2016

Skatteinngangen pr. oktober 2016 november 2016 en 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2016. Bakgrunnen

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Innledende kommentarer til driftsbudsjett 2013

Innledende kommentarer til driftsbudsjett 2013 Innledende kommentarer til driftsbudsjett Budsjettet er satt opp i samsvar med KOSTRA inndelingen, og er presentert med brutto utgifter og brutto inntekter innenfor hver (gruppe)funksjon. En full oversikt

Detaljer

God skatteinngang i 2016 KLP

God skatteinngang i 2016 KLP God skatteinngang i KLP Skatt og rammetilskudd januar april Skatteveksten i Nasjonalbudsjettet er anslått til 6,0 % (des. 2015) Januar Regnskap Januar Januar Avvik Endring 15-16 Endring landet Skatt 71

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

REGNSKAP 2016 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2016 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2016 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Netto driftsresultat 2014-2016 Tall i mill Regnskap Regnskap Regnskap 2014 2015 2016 Sum driftsinntekter 17 905 19 249 20 550 Sum

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Skatteinngangen pr. august 2016

Skatteinngangen pr. august 2016 september 2016 en pr. august 2016 I revidert nasjonalbudsjett for 2016 er skatteanslaget for hele kommunesektoren oppjustert med 0,7 mrd. kr. Isolert for kommunene utgjør dette 0,575 mrd. kr sammenlignet

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2016

Skatteinngangen pr. september 2016 oktober 2016 Skatteinngangen pr. september 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren. mars 207 Notat fra TBU til. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 208 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren. mars 207 Notat fra TBU til. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 208 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Skattedekningsgraden

Skattedekningsgraden VEDLEGG 1 Eksempler på hvordan finansieringsanalysen kan presenteres og kommenteres 1 Finansieringsanalyse Utvikling i inntekter 4 35 3 25 2 15 1 5 Skatt 89 714 8 394 9 563 11 837 14 41 111 551 121 93

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2016/1486-9749/2016 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Saksframlegg Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 - Engerdal kommune Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2016

Skatteinngangen pr. april 2016 Mai 2015 Skatteinngangen pr. april 2016 Iht. vedtatt for 2016 er det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 144,800 mrd. kr. Skatteveksten er anslått til 8,202 mrd. kr. som utgjør 6,0 pst. I revidert

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig

Detaljer

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Til : Formannskapet/Bystyret Fra : Rådmannen Saksnr. Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 09/11413-52 150 Roar Paulsen 13.12.2010 Tilleggsnotat: Drammen bykasse justering

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/5486-9 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Endelig driftsrammer for budsjett 2017, basert på effekter

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer