RØTTER & VINGER! Kulturkommunen Arendal. Presentasjon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RØTTER & VINGER! Kulturkommunen Arendal. Presentasjon:"

Transkript

1 RØTTER & VINGER! Presentasjon: Kulturkommunen Arendal Gjennom en bevisst satsing over flere år og via et godt samarbeid mellom kommune, organisasjoner og næringsliv har Arendal utviklet seg til en dynamisk og spennende kulturkommune med et bredt tilbud året rundt. Kultursatsingen har blitt en del av innbyggernes identitet.

2 INNHOLD 1.0 SAMMENDRAG ARENDAL KOMMUNE Administrativ organisering Kulturpolitikk og forankring Kultur som virkemiddel HOVEDTREKK I KULTURVIRKSOMHETEN Oppgradering av den kulturelle infrastrukturen Arrangementenes inntogsmarsj Kommunen som tilrettelegger Kommunens tilskuddsordninger Kulturpriser og stipend Frivillighet EVNEN TIL Å TENKE NYTT Samarbeid på tvers Utvikling gir også utfordringer KULTURAKTIVITETER Årlige kulturarrangement Kunst Internasjonalt kulturarbeid Kulturskole Den kulturelle skolesekken Bibliotek Kulturvern Tilbud mot utvalgte målgrupper Bygg og anlegg KULTURØKONOMI Kulturinvesteringer Side 1

3 RØTTER OG VINGER PRESENTASJON AV KULTURKOMMUNEN ARENDAL Konsert på Eydehavn havn. Foto: Canal Street 1.0 SAMMENDRAG Gjennom en bevisst satsing over flere år og via et godt samarbeid mellom kommune, organisasjoner, enkeltpersoner og næringsliv har Arendal utviklet seg til en dynamisk og spennende kulturkommune med et bredt tilbud året rundt. Kultursatsingen har blitt en del av innbyggernes identitet. 10 gode grunner for forslaget til Arendal som Norges Kulturkommune 2011: aktive lag- og foreninger utgjør stammen i kulturlivet i Arendal. 2. Et eget arrangementskontor har vært i drift siden Kontoret tilrettelegger for kulturlivet i tillegg til å produsere egne kulturarrangement. 3. Arendal viser stor vilje til nytenkning gjennom utviklingsprosjekter og nettverk: Arendal Live, ARTendal, Torbjørsnbu Gruver, Ubuntu m.v. 4. Arendal har et dynamisk og ubyråkratisk samarbeid - både mellom kulturgründere, kulturinstitusjoner, på tvers av fag og mellom kommune, kulturliv og næringsliv. 5. Arendal har en fantastisk frivillighet! Frivillighetsbanken gir nye muligheter. 6. Kommunen bygger Arendal Idrettspark og utvider med ny flerbrukshall med tennis- og turnhall. 7. Kultur brukes aktivt i stedsutviklingen. 8. Kommunen arbeider med økt tilrettelegging av turstier, lysløyper og kulturminneløyper. 9. Arendal Kulturhus har et vell av ulike arrangementer og brukergrupper. 10. Arendal satser på unge talenter. Side 2

4 2.0 ARENDAL KOMMUNE Foto: Arendal Turistkontor I hjertet av Sørlandet ligger Arendal. Fylkeshovedstaden i Aust-Agder er kjent for et høyteknologisk næringsliv og et rikt kultur- og festivalliv gjennom hele året. Det maritime preger byen. Historisk er dette representert ved seilskutetiden, i dag gjennom fritidsbåtindustri og et myldrende ferie- og båtliv. Arendal kommune hadde innbyggere pr og består av fem forhenværende kommuner som ble slått sammen i Arendal kommune styres etter formannskapsmodellen, og har en felles politisk komité for kultur, miljø og næring. Kommunen er medlem av Norsk Kulturforum. 2.1 ADMINISTRATIV ORGANISERING Arendal kommunes organisasjon er i hovedsak delt opp i fem virksomhetsområder med en ansvarlig kommunalsjef for hvert område. Virksomhetsområdene omfatter videre resultatenheter, som igjen kan være delt opp i avdelinger, nettverk og/eller arbeidslag. Sammen med rådmannen utgjør kommunalsjefene kommunens rådmannsnivå. I kulturenheten inngår park, friluftsliv, idrett, kultur, fritid, bibliotek og kulturskole. Enheten har 85 ansatte fordelt på 62 stillinger. I tillegg er det knyttet 200 støttekontakter til virksomheten. 1 Kulturenheten arbeider med utgangspunkt i en kulturpolitisk plattform med følgende visjon: Kulturen i Arendal skal gi innbyggerne røtter og vinger! I dette ligger et hovedmål om å gi innbyggerne tilhørighet og identitet (røtter), samtidig som det skapes muligheter for vekst og utvikling for den enkelte og for kommunen (vinger). 1 Side 3

5 2.1.2 ARBEID I FLAT STRUKTUR Et kjennetegn på kommunens organisasjon er en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med myndiggjorte medarbeidere. I kulturenheten innebærer dette medarbeiderne med egne ansvarsområder, økonomiansvar og en stor fleksibilitet i oppgaveløsningen. Internt samkjøres arbeidet gjennom egne team, arbeidslag og nettverk. Disse sammensettes etter behov og oppgaver. 2.2 KULTURPOLITIKK OG FORANKRING Kulturfeltet er integrert i kommunens planverk gjennom kapittel 5 Kulturhovedstaden i kommuneplanen for I denne er det lagt to visjoner til grunn for oppvekst, aktivitet og fritid: - Et godt sted å vokse opp, hvor evner og ressurser utvikles til eget og fellesskapets beste. Hvor utfordringene i oppvekstmiljøet møtes konstruktivt med gode løsninger og med et nærmiljø som ivaretar og videreutvikler kreativitet og synliggjør den i et levende og pulserende miljø. - En aktiv by til alle årstider. Et godt sted å besøke, et sted med godt miljø, ro og fred men også med spektakulære hendelser og aktiviteter. I tillegg arbeides det etter Kommunedelplan for idrett/fysisk aktivitet, friluftsliv, folkehelse og kulturbygg , Kommunedelplan for grøntstruktur i Arendal kommune 2005, Kyst- og strandsoneplan 2007 og strategiplanen Fra kulturminner til levende historie I den nye kommuneplanen er kulturområdet foreslått som en av fem hovedstrategier for utvikling. Implementeringen av kulturloven vil stå sentralt i planprosessen med ny kommunedelplan for kultur. 2.3 KULTUR SOM VIRKEMIDDEL Et overordnet mål i kommunens virksomhet er befolkningsvekst. I dette er kommunens kulturarbeid en viktig faktor. Kommunens innsats på kulturområdet berører også kommunale satsinger innen stedutvikling, reiselivssatsing, integrering av nye innbyggere, innen helse og omsorg samt i kommunens egen markedsføring: Kommunen samarbeider med handels- og reiselivsnæringen i Arendal om by- og stedutvikling. Denne innsatsen er aktualisert de siste årene ved utfordringer i forhold til å opprettholde et levende bysentrum. Etableringen av kunstgalleri (ARTendal), kulturarrangementer i bakgårder og sentrumsarealer og beplanting i sentrum 2 er noen av kulturenhetens aktiviteter. 2 Arendal ble i 2009 kåret til Norges Blomsterby av Norsk Sentrumsforum. Side 4

6 Et godt samspill mellom kommune, turistkontor og næringslivet i Arendal førte til at TV2 sendte sommershow live fra Arendal gjennom hele sommeren Arendal har et internasjonalt kulturkontor som arbeider spesielt med nettverksbygging for nye innbyggere. Kultur i omsorg tilbyr kulturaktiviteter og arrangement på de kommunale omsorgsinstitusjonene. Hver institusjon har en kulturvert som samarbeider med lag og foreninger om ulike aktiviteter. Den sterke kulturelle profilen til Arendal brukes aktivt i kommunens markedsføring 3, foredrag og presentasjoner. 3.0 HOVEDTREKK I KUL TURVIRKSOMHETEN Foto: Arendal kulturhus Et rikt og variert kulturliv bidrar til å skape en attraktiv by der folk vil bo og næringslivet investerer og utvikler seg. I Arendal bygger kommune, næringsliv og frivillige krefter den kulturelle infrastrukturen i fellesskap. I 2009 ble Arendal kåret til sommerens Kulturby på Sørlandet, i skarp konkurranse med mange andre gode byer. Arendal er en klar vinner, uttaler juryen. Det er mangfoldet som er byens styrke i tillegg til at kultur er blitt en del av identiteten i Arendal, det er folket som vil dette. Omdømmebarometeret for Sørlandet viste at 85 % av befolkningen i Arendal og Grimstadregionen har positive eller svært positive assosiasjoner til egen region. 57 % mener at regionen har et attraktivt kulturtilbud, og 67 % mener at det er lagt godt til rette for en aktiv fritid i regionen. Videre viser en ringvirkningsanalyse fra Agderforskning 5 at de store kulturarrangementene sees på som viktige for Arendals fremtid som attraktiv ferie og bosted, og har en positiv effekt på næringslivet i Arendal. 3 F.eks via filmen Moving towards a dream : 4 Omdømmebarometeret utarbeides av Ordkraft og utgis av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Side 5

7 .. Det er dette som er Arendals styrke. Å løfte i flokk, å stå sammen. Arendal lykkes med store festivaler som Hove og Canal Street, de arrangerer stort båtrace, og sørget for at TV2 besøkte byen i beste sendetid i hele sommer. Mye av dette er basert på frivillig innsats og at folk stiller opp. Og de gjør det med entusiasme. Kultursatsingen i Arendal kjennetegnes av samarbeid med organisasjoner og næringsliv. En langsiktig satsing på kultur har gitt resultater i form av et svært rikt og mangfoldig kulturliv. Og uten den positive utviklingen Arendal har hatt som kulturby, er det vel tvilsomt om f.eks. Hovefestivalen hadde etablert seg her fra OPPGRADERING AV DEN KULTURELLE INFRA STRUKTUREN Siden kommunesammenslåingen i 1992 har Arendal gjort en bevisst satsing på en oppgradering av den kulturelle infrastrukturen. I kjølvannet av dette har et mylder av små og store festivaler og arrangementer vokst frem. De største prosjektene som har blitt realisert er: Bomuldsfabriken Kunsthall (1994) Munkehaugen Kultursenter (etablert 1990, videreutviklet med egen scene som åpnet i 2009) Birkenlundhallen (1996) Nytt bibliotek (1998) Idrettspark del 1 med kunstisbane og oppvarmet kunstgressbane (2004), del 2 under oppføring Arendal kultur- og rådhus (2005) Kilden kultursenter for barn- og unge som ble gjenåpnet etter totalrenovering i av 8 skoler har fått bygget/renovert nye kulturarenaer med gode uteområder. De to siste er under planlegging, en av disse planlegges med nytt konkurransebasseng. Initiativene til både Arendal Kulturhus og ny idrettspark kom fra lokale ildsjeler, frivillig organisasjonsliv og det private næringsliv. Til byggingen av Arendal Kulturhus ble det utlyst andelsbrev som sørget for en dekning av 1/3 av kostnadene. 5 Ringvirkninger av fem festivaler på Sørlandet, Agderforskning Christian Storjord, Fædrelandsvennen Side 6

8 Parallelt med dette har kommunen gitt gode rammevilkår med bl.a. subsidiert leie av kulturhus og gratis leie for lag og foreninger i skoler, andre kulturbygg og idrettsanlegg. Kommunen har også gitt tilskudd til lag og foreninger når disse har etablert egne nybygg/kulturbygg. Gratisprinsippet ved bruk av kommunale bygg er en hjørnestein i kulturenhetens arbeid. Dette er en viktig stimulans for å skape positive bo- og trivselsforhold i nærmiljøene. I en stram kommuneøkonomi kan det være en utfordring å beholde et slikt gratisprinsipp, men det prioriteres som en god investering for kommunen som helhet. 3.2 ARRANGEMENTENES INNTOGSMARSJ Foto: Hovefestivalen Arendal har en lang historie som musikk- og festivalby. Den første moderne musikkfestivalen på Sørlandet, Forumfestivalen, så dagens lys på begynnelsen av 1970-tallet. Men det var først etter kommunesammenslåingen i 1992 at kultur- og festivalsatsingen i Arendal skjøt fart. De store festivalene trekker årlig rundt mennesker til regionen. Dette genererer positiv oppmerksomhet for Arendal og bidrar til å bygge en sterkere, klarere, positiv og tidsriktig profil - først og fremst nasjonalt men også internasjonalt. 7 Agderposten Arendal Live, prosjektbeskrivelse 2010 Side 7

9 Festivalene bidrar til en voldsom lokal dugnadsånd, og de utløser entusiasme og stolthet i lokalbefolkningen. Aust-Agder fylkeskommune har definert Aust-Agder som Festivalfylket 8, og Arendal har en rekke større arrangementer i kommunal og andres regi. KORT OM ARRANGEMENTENE Arendal Internasjonale Barnekulturuke ble etablert allerede i Så dukket de opp på rekke og rad: Bakgårdskonsertene, Nattkonsertene på Poppes plass, Arendal Griegfestival (nedlagt 2008 og erstattet av Ung Klassisk), Internasjonalt Marked, jazz- og bluesfestivalen Canal Street, Frivillighetsdagen, Arendal Korfestival, Kjæmpestaden, Prøysendagene, kulturuka "Vi over 60" og ikke minst Hovefestivalen. Canal Street startet som en liten kommunal jazz- og bluesweekend i 1997 og er nå blant Norges største festivaler i sin sjanger. Arendal kommune har fortsatt en eierandel sammen med fylkeskommune og lokalt næringsliv. På idrettsiden har Arendal fått arrangementer som Norwegian Grand Prix (VM i offshore båtrace), seilregattaen APL Race Week, og mosjonsløpene Skagerrakmila og Damedilten. I år ble NM i sandhåndball arrangert i Arendal og dette arrangementet kommer tilbake i I tillegg planlegges nå VM i klatring ved havnebassenget i Arendal og NM i sprintorientering i sentrum for KOMMUNEN SOM TIL RETTELEGGER Med den stadig voksende aktiviteten i det lokale kulturlivet de siste årene, har også behovet for samordning økt. Kommunen tilrettelegger bl.a. gjennom: KOMMUNALT ARRANGEMENTSKONTOR Arrangementskontoret ble etablert i 1997 og holder til på Kilden kultursenter. Kontoret organiserer flere av kommunens egne kulturarrangement, og er en koordinator mellom de ulike arrangementene som skjer på kommunale utearealer. Satsingsområdet for kontoret er de typer av arrangement som ikke lett lar seg kommersialisere (Bakgårdkonsertene, Gårdskonserter, Nattkonserter på Poppes plass m.fl.) KOMMUNALT ARBEIDSLAG Kommunen har opprettet et eget arbeidslag som arbeider på tvers av organisasjonen, med representanter fra kulturenheten, bygartner, teknikk og parkering. Hovedformålet med arbeidslaget er å tilrettlegge praktisk for store og små kulturarrangement, samt å koordinere kommunens tjenester og innsats til disse. Blant tjeneste kommunen yter er tilføring av vann/strøm til arenaer, anvendelse av kommunale parkeringsplasser, utlån av lokaler for produksjoner, utvikling og klargjøring av områder som f.eks Hove Leirsenter som både Hovefestivalen og en rekke andre lag og foreninger benytter. 8 Strategisk plan for kulturfomidling i Aust-Agder , Aust-Agder fylkeskommune Side 8

10 3.4 KOMMUNENS TILSKUDDSORDNINGER Kulturenheten har to kategorier av tilskudd: - Driftstilskudd til lag og foreninger ("kulturmidler") - Støtte til arrangementer og andre kulturtiltak Driftstilskudd til lag og foreninger inkluderer støtte til kulturorganisasjoner, idrettslag, barne- og ungdomsorganisasjoner, humanitære og sosiale organisasjoner og organisasjonseide bygg. Støtte til arrangementer og andre kulturtiltak kan være arrangementer, konserter og stevner med tilknytning til kultur/idrett, lokalhistoriske bokutgivelser, utgivelse av CD, filmproduksjon, deltakelse på lederkurs for ungdom, deltakelse i internasjonale mesterskap samt innkjøp av utstyr og oppstart av nye aktiviteter. Kulturenheten subsidierer også lokale lag og foreninger med 50 % av husleien i forbindelse med arrangementer i Arendal Kulturhus. 3.5 KULTURPRISER OG STIPEND KULTURPRIS Arendal kommunes kulturpris ble innført i Prisen kan deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner og er en honnør for særlig fortjenestefull innsats innenfor rammen av det utvidede kulturbegrep. Formålet med prisen er å stimulere kulturlivet i kommunen. Kulturprisen består av en sjekk på kr og et kunstverk. FRIVILLIGHETSPRIS Arendal kommunes frivillighetspris ble innført i Prisen kan deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort et særlig arbeid med å utvikle et godt nærmiljø og/eller utført en særdeles stor frivillig innsats i humanitært, sosialt eller kulturelt arbeid, eller en kombinasjon av disse. Formålet med prisen er å stimulere arbeidet med å utvikle gode og stimulerende nærmiljøer i overensstemmelse med overordnede mål i kommuneplan og andre planer, samt markere og synliggjøre frivillig innsats i kommunen. INNOV ASJO NSPRIS Innovasjonsprisen deles ut av bedriften Advanced Production and Loading ASA i samarbeid med Arendal kommune og representanter fra kulturlivet. Formålet med prisen er å stimulere til kreativitet og innovasjon innenfor kunst og kultur i Aust-Agder. Prisen kan søkes av både enkeltpersoner og grupper hjemmehørende i Aust-Agder. Det viktigste er at deres arbeid, talent, prosjekt eller produksjon bidrar til fremme av kreativitet og innovasjon/nyskaping innenfor kunst og kultur. Prisen er åpen for utøvende, nyskapende og/eller formidlende virksomhet. Idrett omfattes ikke av prisen. Prisen ble første gang delt ut i 2005 og går fortrinnsvis til unge talenter og utøvere. Det skjer ikke utdeling av prisen i Fra 2011 er foreslått å innføre et kulturstipend rettet mot unge utøvere i Arendal. Side 9

11 3.4 FRIVILLIGHET Når Arendal har fått ry på seg for å være en kulturkommune, skyldes det i stor grad lokalbefolkningen sitt initiativ og vilje til å arbeide sammen. Over 700 aktive lag- og foreninger utgjør stammen i kulturlivet i kommunen. Disse står for den store bredden av kulturtilbud og aktiviteter i oppvekstmiljøene. I tillegg til lokaler og anlegg for idrettsaktiviteter, har Arendal rundt 40 forsamlingshus som i hovedtrekk drives på frivillig basis og med stor innsats fra ildsjeler og foreningslivet. Dugnadsinnsats fra lag og foreninger på større arrangementer gir tilskudd til egen organisasjon, og bidrar også til å vitalisere arbeidet i egen forening. Ett av arrangementene som aktivt har invitert lag og foreninger inn som samarbeidspartnere er Hovefestivalen. De siste 5 årene har politikerne i Arendal kommune bevilget en ekstra million i tilskudd for lag- og foreninger, samt en million for å stimulere lokalt og regionalt kulturliv til å bruke Arendal Kulturhus. Disse midlene bidrar sterkt til å stimulere kommunens kulturliv. EN MODELL FOR DEN NYE FRIVILLIGHETEN Et trekk ved kultursektoren i Norge de siste årene har vært den nye frivilligheten, der befolkningens frivillige innsats i større grad dreies fra tradisjonelt foreningsliv til dugnad i begrensede tidsperioder, som under festivaler og andre kulturarrangement. Canal Street festivalen i Arendal var tidlig ute med å favne dette utviklingstrekket. Festivalen har i dag en frivillig stab på rundt 500 personer som utmerker seg med sin årelange engasjement og entusiasme. Canal Street har gjennom årene arbeidet bevisst med å utvikle vilkårene for de frivillige, med bl.a. aktiv bruk av HMS systemer. Dette er prosesser for frivillig innsats som har inspirert både Arendal kommune og de andre større kulturarrangementene i Arendal. I et marked der frivillig innsats er en knapp faktor, har Canal Street satt en standard for dugnadsinnsats som kan stå som en modell for å lykkes med den nye frivilligheten. (Foto: Canal Street). FRIVILLIGHETSBANKEN Inspirert av den store frivilligheten i Arendal lanserte Arendal kommune nylig Frivillighetsbanken morgendagens frivillighetssentral 9, en webportal for frivillig innsats og et prosjekt som fokuserer på den nye frivilligheten og bruk av frivillige. Frivillighetsbanken er etablert i et samarbeid mellom kommune, NAV, Røde Kors, Blå Kors, Hisøy og Tromøy Frivillighetssentral og næringslivet i Arendal. 9 Side 10

12 Målgrupper er enkeltpersoner i alle aldre som ønsker å bidra med frivillig arbeid i kommunale tjenester, organisasjoner eller på annen måte skape trivsel og trygghet i nærmiljøet, etablere nettverk og forebygge sosiale problemer. En annen målgruppe er bedrifter som ønsker å stimulere til frivillighet blant sine ansatte eller på annen måte ønsker å utvikle frivillighetsbegrepet. Målsettingen er å understøtte en framtidig utvikling i retning av et bredt partnerskap i samspill mellom frivillige organisasjoner, næringsliv, enkeltpersoner og kommune. Webportalen kan håndtere tusenvis av frivillige til så vel store events som små oppdrag, og er tilrettelagt for både oppdragsgivere og ytere. 4.0 EVNEN TIL Å TENKE NYTT Foto: Bomuldsfabriken Kunsthall I skjæringspunktet mellom den mer tradisjonelle form for kulturvirksomhet og fremveksten av ett mer profesjonalisert lokal kulturliv, deltar Arendal kommune i flere spennende utviklingsprosjekter. Et særtrekk ved foreningslivet i Arendal er den gode viljen til å samarbeide på tvers av organisasjoner. Det er i dette samarbeidet Arendals posisjon som kulturhovedstad forsterkes og utvides. ARENDAL LIVE (BEGIVENHETSBYEN ARENDAL) Arendal Live er et innovasjons- og samarbeidsprosjekt mellom de tre store festivalene (Hovefestivalen, Canal Street og Norwegian Grand Prix) og Arendal kommune. Prosjektet ønsker å utvikle Arendal som Norges kunnskaps- og kompetansepunkt for begivenheter og event-management. Målsettingen er blant annet å bruke store begivenheter som utviklingskraft for kommunen, utnytte hverandres kompetanse og omsette den til nytte for kulturlivet i Arendal året rundt. Arendals posisjon som kulturhovedstad forsterkes og utvikles RYTMISK FABRIKK Prosjektet har som målsetning å lage et helhetlig tilbud til ungdom med talent og interesse for rytmisk Side 11

13 musikk. Prosjektet tar for seg hele produksjonslinjen på vei mot en profesjonell artist/band karriere. Deltakerne tilbys veiledning og undervisning, kurs i sentrale musikkemner, mulighet for liveopptreden, studiobruk og innspillinger, samt profilering og markedsføring. Formålet er å øke kvaliteten og kreativiteten til utøverne innen rytmisk musikk, med et mål om å bringe flere artister videre til landets mange livescener. Prosjektet er et tilbud til ungdom i hele fylket og har base på Munkehaugen Kultursenter i Arendal. En rekke kurs, konserter og workshops er gjennomført i 2010 i samarbeid med Rock City (nå SØRF) i Kristiansand, Rikskonsertene, Hove-festivalen og Canal Street. TORBJØRNSBU GRUVE FRA SØPPELPLASS TIL ARENA Bomuldsfabriken Kunsthall ønsker å tilrettelegge et nærliggende gruveområde for kunstprosjekter og åpne dette for publikum. Målet er å formidle gruvenes historie og Arendals industrihistorie som en del av kunstprosjektene. Forprosjektet er nå gjennomført, og det foretas geologiske undersøkelser for å gi grunnlag for et hovedprosjekt. ARENDAL FESTIVAL SUPPLY AS Arendal Festival Supply eies av Arendal Kommune, Norwegian Grand Prix, Hovefestivalen og Canal Street i felleskap. AFS ble etablert på et idealistisk grunnlag med med fokus på å fremme klimasmarte løsninger gjennom å tilby kortreist utstyr til kulturarrangement og festivaler i regionen. Arendal Festival Supply AS leier ut gjerder, toaletter, elektriske biler med mer. SØRLANDETS VITENSENTER Arendal kommune har nylig etablert Sørlandets Vitensenter som skal være en opplevelses- og læringsarena for barn og unge. I samarbeid med kulturskolen utvikles nå et prosjekt som omhandler realfag, kunst og design: Real kunst. PRODUKSJONSLOKALER OG MØTEPLASSER Kommunen har lagt til rette for både profesjonelle utøvere og for amatører ved å etablere produksjonslokaler som lydstudioer (Kilden og Munkehaugen) og kunstneratelier (Sandvigen Fort og Munkehaugen). Disse lokalene utgjør gode møteplasser for samarbeid mellom profesjonelle og amatører. 4.1 SAMARBEID PÅ TVERS Arendal har et dynamisk kultursamarbeid både mellom kulturgründere, kulturinstitusjoner, på tvers av fag og mellom kommune, kulturliv og næringsliv. Et særtrekk er også det unike samarbeidet festivalene har fått til seg i mellom. Her drar man nytte av hverandre for å gi tilbud til andre aktører (Arendal Festival Supply), utvikler standarder for andre festivalers arbeid med miljø (Musikk- og miljøprosjekt støttet av FN), og deltar aktivt i den videre utviklingen av kulturlivet (Arendal Live m.m.). Side 12

14 Kommunen deltar i både uformelle og formelle kulturnettverk. Kommunens organisasjonsstruktur har gjennom årene gitt en praksis for åpne dialoger og drøftinger, der det også kan være høy temperatur og stort engasjement. Kultursamarbeidet strekker seg også ut over kommunegrensene. Et eksempel er Kulturskolen som deltar i flere prosjekter i samarbeid med andre kommuner på Sørlandet, med fylkeskommunen og med Universitetet i Agder. Regionale organisasjoner og -råd som Aust-Agder Musikkråd, Friluftsrådet Sør m.v. er også viktige samarbeidspartnere for kommunen. 4.2 UTVIKLING GIR OGSÅ UTFORDRINGER Festivaler og andre større kulturarrangement gir innbyggerne positive opplevelser, stolthet og samhold, og muligheter for et driftig samspill mellom frivillige, organisasjoner, kommune og næringsliv. Det er mye festivitas, prestisje og lokalpatriotisme knyttet til store kulturarrangement, og også i Arendal har man eksempler på redningsaksjoner for festivalene som har kostet det offentlige, kanskje på bekostning av mer lavmælt, men like viktig kulturarbeid. Kultursektorens oppgave er også å ivareta kultur som et fellesgode. Kommunens rolle i dette skal bl.a. være å representere en motvekt mot de rene kommersielle krefter innen kultur. I dette er det viktig å ha særlig fokus på det betydelige kulturarbeidet som utøves av alle lag/foreninger og ildsjeler, og som utgjør selve kjernen i kulturlivet. 5.0 KULTURAKTIVITETER 5.1 ÅRLIGE KULTURARR ANGEMENT Arrangementstype Oppstartsår Arrangør Arendal Internasjonale Barnekulturuke Kulturarrangementer for og med barn, innen musikk, dans, teater, billedkunst m.m Arendal kommune i samarbeid med barnehager, skoler, kino, lag og foreninger. Bakgårdskonsertene Konsertrekke mai-august i sentrumsbakgård Arendal kommune Nattkonsertene Innført som et tiltak for å forebygge bråk i sentrum og å 1994 Arendal kommune i samarbeid med Side 13

15 tiltrekke flere aldersgrupper. Konsertrekke juni-juli med gratis adgang. utestedene Madam Reiersen, Fiskebrygga og Strand kafé. Internasjonalt Marked Fargerikt gatemarked i sentrum med salg av mat og varer, konserter, dans, oppvisninger m.m Arendal kommune Gårdskonserter Sommerkonserter i landlig miljø Arendal kommune Arendal Korfestival Festival for kor med konserter og workshops Stiftelsen Arendal Korfestival. Arendal kommune var en av stifterne. Kjæmpestaden Historisk festival med fokus på historie som identitetsskaper Stiftelsen Kjæmpestaden. Arendal kommune var en av stifterne. Spilluka Aktivitetsuke med klassiske spill for barn, ungdom og voksne Arendal kommune Prøysendagene Konserter, utstillinger og forestillinger med bakgrunn i Alf Prøysens produksjoner Sandum og Omegn Vel, Tromøy Historielag og Tromøy Bygdelag. Kulturuka Vi over 60 Konserter og arrangementer på kulturhus, kirker og institusjoner Arendal kommune Ung Klassisk Talentfestival for ungdom på Sørlandet som spiller klassisk musikk Arendal kommune, Aust-Agder musikkråd, Norsk kulturskoleråd i Aust-Agder, Arendal musikkråd og Universitetet i Agder. Side 14

16 Canal Street Nasjonal jazz- og bluesfestival siste uka i juli. Bruker spennende konsertarenaer i og rundt sentrum. Egen talentscene for ungdom Canal Street AS. Arendal kommune er medeier. Hovefestivalen Norges største musikkfestival 2007 Festival Republic Internasjonale Dager Foredrag, seminarer og kulturarrangementer knyttet til aktuelle internasjonale tema 2005 Arendal kommune i samarbeid med internasjonale for a. Frivillighetsdagen Innstiftet av FN og markeres årlig med aktiviteter og stands 2003 Arendal kommune i samarbeid med lag og foreninger. Kulturlunsj Lunsjarrangementer gjennom hele året med ulike foredrag innen lokal- og kulturhistorie 2000 Arendal kommune IDRETTS- ARRANGEMENT: Norwegian Grand Prix VM i offshore båtrace 1994 Idrettslaget Norwegian Grand Prix. APL Race Week Seilregattaer, ofte med VM og NM I ulike klasser Advanced Production & Loading ASA i samarbeid med Arendal Seilforening. Skagerrak Idrettsfestival Ulike turneringer, stevner, løp og renn samt camp og skoler innen bl.a. fotball og håndball Arendal kommune, Grimstad kommune, Friidrettsstiftelsen i Aust-Agder, Nordisk Informasjonskontor og idrettsklubbene Sørfjell IL, Arendals Roklub, IK Side 15

17 Grane, Arendal Triathlon, Risør Roklub, Øyestad IF, Tvedestrand Triathlon, Sørild FIK, IK Grane Orientering og IL Express. Skagerrakmila Mosjonsløp med ulike konkurranseklasser 1991 IK Grane, Øyestad IF og Friidrettsstiftelsen I Aust-Agder. Damedilten Mosjonsløp i Arendal sentrum 1996 Aust-Agder Bedriftsidrettskrets NM I Sandhåndball Norgesmesterskap på sand i Arendal sentrum 2010 Norges Håndballforbund, IK Grane Håndball. Hove Triathlon Komkurranse med svømming, sykling og løping 2009 Arendal Triathlon 5.2 KUNST BOMULDSFABRIKEN KUNS THALL Bomuldsfabriken Kunsthall er i dag et av landets mest anerkjente gallerier for samtidskunst. Arendal kommune overtok bygningen i Aust-Agder fylkeskommune opprettet i 2008 et arbeidsstipend for kunstnere. Stipendet (kr ) utdeles hvert år etter søknad. Stipendet administreres av Bomuldsfabriken Kunsthall. Bomuldsfabrikens formål er å skape interesse for, øke kjennskapen til og kunnskapen om visuelle kunstformer på høyt nivå. Bomuldsfabriken Kunsthall mottar tilskudd fra Kulturdepartementet og Aust- Agder fylkeskommune. ÅPENT KUNSTVERKSTED Bomuldsfabriken etablerte i 2007 et eget verksted for barn, ungdom og voksne. Verkstedet er tilpasset klassebesøk men er også åpent for alle i i ordinær åpningstid. Rommet anvendes i forbindelse med praktisk oppgaveløsning og fremstår som et viktig møtested for bearbeiding, utdyping og videreutvikling av inntrykk fra utstillingene. Side 16

18 ARTENDAL Sommeren 2010 åpnet Bomuldsfabriken Kunsthall en filial i Arendal sentrum; ARTendal. Her presenteres og selges et stort utvalg samtidskunst/billedkunst, kunsthåndverk og design. I tillegg vises verk fra hovedsamlingen av kunst. 5.3 INTERNASJONALT KULTURARB EID Arendal har i dag innbyggere fra over 70 nasjoner. I de siste 20 årene har kommunen markert seg med internasjonalt arbeid gjennom etablering av internasjonalt kultursenter, internasjonal barnekulturuke, Internasjonalt Marked (det første av sitt slag i Norge) og Internasjonale Dager. FN-byen Arendal 10 og internasjonal skole er også viktige satsinger i dette arbeidet. Kilden internasjonale kulturkontor (KIK) ble etablert i Nettverksbygging gjennom ulike møteplasser og kultur står i fokus. Prosjektene "Det Flerkulturelle Arendal" og "Underveis" var forløpere til kontoret. Det internasjonale kulturkontoret har etablert - og driver nettverket UBUNTU. Dette er en møteplass for utenlandske arbeidstaker og deres partnere med målsetting om at Arendal skal være velkommelig til alle. I samarbeid med ulike bedrifter i Arendal arrangeres månedlige kultur- og informasjonstiltak. 5.4 KULTURSKOLE Skolen har skoleåret 2010/ elevplasser og ca. 15 årsverk fordelt på 30 lærere og dirigenter. Kulturskolen har tilbud innen områdene billedkunst, drama og musikk. Skolen er åpen for alle barn og unge til og med 20 år. Voksne kan tas opp hvis det er ledig plass. Kulturskolen har et nært samarbeid med det øvrige kulturlivet i Arendal (Den kulturelle skolesekken, kommunens skolemusikkorps, orkestre og kor m.v.). Elevene deltar årlig deltakelse i kulturuken for eldre ( Vi over 60 ) med institusjonskonserter på alle kommunens bo- og omsorgssentre. Dramaundervisningen skjer i samarbeid med Arendal Dramatiske Selskab, noe som medfører at avdelingen kan ha flere store og små teateroppsettinger i løpet av skoleåret. Musikkundervisningen har tilbud om babyrytmikk, undervisning i sang, strykeinstrument, treblås- og messinginstrumenter, piano, trekkspill, el. gitar og slagverk. Alle elever som spiller strykeinstrument får tilbud om samspill i Arendals Unge Strykere, Sinfonietta eller Aust-Agder Kammerorkester. UTVIKLINGS- OG SAMARBEIDSPROSJEK TER Lørdagsskolen i Aust-Agder er et utviklingsprosjekt for talentfulle kulturskoleelever i Aust-Agder. Elevene får et utvidet undervisningstilbud ved den lokale kulturskolen. Tilbudet gis til en bredt sammensatt elevgruppe med elever fra ulike genre Side 17

19 Lørdagsskolen i Aust-Agder er et treårig samarbeidsprosjekt mellom alle kommunene i Aust-Agder i samarbeid med Norsk kulturskoleråd og Aust-Agder fylkeskommune. Arendal kommune blir vertskommune for Lørdagsskolen i Aust-Agder fra 01. januar STRYK PÅ SØRLANDET Et samarbeids- og utviklingsprosjekt med målsetting å styrke strykeopplæringen på Sørlandet gjennom å stimulere til samspill. Prosjektet skal i tillegg styrke fellesskapet innenfor strykemiljøet for både elever og lærere. Samarbeidspartnere er: Kulturskolene i Aust- og Vest-Agder, Universitetet i Agder, talentutviklingsprogrammet TUP og Strykeforum. UNG KLASSISK Ung klassisk er en talentfestival for ungdom på Sørlandet som spiller klassisk musikk. Festivalen går av stabelen i februar hvert år og har flere konserter med unge musikere. Musikkonkurransen Unge Talenter på Sørlandet er en integrert del av festivalen. Arrangører er Arendal kommune, Aust-Agder musikkråd, Norsk kulturskoleråd i Aust-Agder, Arendal musikkråd og Universitetet i Agder. UNGE TALENTER Unge talenter er en del av UNG KLASSISK og er en musikkonkurranse for unge talenter innenfor klassisk musikk og folkemusikk. Talentkonkurransen er for musikkutøvende ungdom i alderen år bosatt på Sørlandet. Konkurransen er også åpen for studenter ved Universitetet i Agder, samt musikkstudenter fra Sørlandet som studerer andre steder. KOM I FOKUS Kom i Fokus er et treårig utviklingsprogram for kulturskoler i samarbeid med skoleverket, barnehager eller annen kultur- og kunstvirksomhet i kommunen. Fokus settes på å øke volum og sikre kvaliteten på kulturopplevelser i lokalsamfunnet. Dette skal bidra til å utvikle kulturskolen til et kunst- og kulturfaglig ressurssenter i kommunen. De to første prosjektene i utviklingsprogrammet Kom i Fokus igangsattes høsten 2009 i Agder-fylkene og Finnmark. 5.5 DEN KULTURELL E SKOLESEKKEN Den Kulturelle Skolesekken i Arendal kommune har utviklet et bredt tilbud rettet til grunnskolen. Aktivitetene spenner fra historisk vandreteater, samiske aktivitetsdager, tegneserie-workshop, kurs i grafiske teknikker og filmfestival, til kurs i datamusikk og sampling. Det arbeides nå for å etablere tilbudet Møt en musiker, der elevene får mulighet til å få mer kjennskap til hva klassisk musikk er, gjennom møte med musikere fra Kristiansand Symfoniorkester. Den kulturelle skolesekken samarbeider med kulturskole, Bomuldsfabriken Kunsthall, Ung Klassisk festivalen, museer og lokale utøvere og kunstnere. Side 18

20 5.6 BIBLIOTEK Arendal bibliotek har rundt medier til utlån. Bygget ble åpnet i 1998 og har 20 ansatte. I tillegg har biblioteket en egen avdeling på Eydehavn. Biblioteket er et svært populært samlingssted, med en rekke kulturaktiviteter. Blant tilbudene er forfattermøter, datakurs med ungdom som lærere, engelskspråklig litteraturgruppe, leseprosjektet "Norge leser nordisk" (initiert fra Arendal), "Boken kommer" en hjembringertjeneste for dem som ikke kommer seg til biblioteket, leksehjelp, eventyrstund på norsk og engelsk, skate- og snowboardtreff for ungdom og allsangstimer for seniorer. Biblioteket samarbeider med en rekke instanser, lag og foreninger, eksempelvis Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, Aust-Agder Røde Kors, Nordisk informasjonskontor m.v. SOMMERLES Våren 2010 lanserte Arendal bibliotek lesekampanjen Sommerles. Alle skolebarn i kommunen ble invitert til å være med. Gjennom hele sommeren førte barn i Arendal opp hvilke boktitler de hadde lest, eller blitt lest for. Totalt ble det levert inn ca 280 svar, og det ble lest over 3700 bøker. INFORMASJONSMEDARBEIDER I 2010 har satset spesielt på informasjon med en egen informasjonsmedarbeider. Dette har resultert i 65 helsider på et år i avisen Agderposten ( Bibliotekliv ). I 2009 hadde biblioteket 178 arrangementer, 160 av disse var for barn. Biblioteket hadde besøk og utlån. 5.7 KULTURVERN Kulturenheten gir tilskudd til driften av de tre lokalmuséene : Arendal bymuseum/kløckers hus, Bomsholmen fløtningsmuseum og Eydehavn-museet (fra 2009 konsolidert museum tilknyttet Aust Agders kulturhistoriske senter) - samt til Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAKS) og til frivillige lag og foreninger som driver med kulturhistorie og kulturvern. Den strategiske planen Fra kulturminner til levende historie ble vedtatt i bystyret i mars Målsetningen er blant annet å aktivt bruke kulturminner i formidlingsøyemed samt i nærings- og stedsutvikling. Kulturløyper, utvikling av mattradisjoner, fokus på utvikling av nye og gamle fyrtårn, økt tilrettelegging av kulturhistoriske opplevelsespakker og bruk av digitaliserte medier er satsingsområder framover. I 2010 har det blant annet vært satset på kulturløyper (brosjyre og nettbasert), historisk kabaret og vandreteater i historisk ånd, et svært populært tilbud for både barn og voksne, turister, fastboende og skoleklasser. Side 19

21 5.8 TILBUD MOT UTVALGTE MÅLGRUPPER Foto: Halloween på kilden kulturhus BARN OG UNGDOM Arendal kommune er i dag delt inn i oppvekstområder der skolen skal være et hjerte, en sosial møteplass/kulturarena i tillegg til læringsarena. Satsing på offentlig og frivillig kultur- og fritidstilbud skjer innenfor rammen av oppvekstområdene, men organiseres etter lokale forhold. Kommunens innsats er fleksibel slik at denne kan kanaliseres mot de oppvekstområder med størst behov. Det er et stort tverrfaglig samarbeid mellom oppvekstområdene og kulturenheten. Hvert oppvekstområde har en ansatt fritidsmedarbeider, og virksomheten koordineres av kulturenheten via Kilden Kulturhus. I tillegg samarbeider man på tvers mellom områdene, med ulike arrangement, ferietilbud og aktiviteter i skoleferiene. KILDEN KULTURHUS FOR BARN OG UNGE Kilden ble åpnet i 1981 og er et allaktivitetshus med ungdomskafé og fritidsklubb, kulturskoletilbud innen kunst og drama, samt gratis lokaler for lag og foreninger. Huset ble totalrenovert i 2007/08 og framstår nå som nytt, med bl.a. teatersal, møterom, diskotek, studio og øvingsrom for band. Hovedmålgruppen er ungdom fra år og fritidsklubben er forbeholdt denne aldersgruppen. Men barn og voksne er velkommen til å bruke resten av huset og flere aldersgrupper bruker huset aktivt.. Kilden kulturhus for barn- og unge inngår i samarbeid med de andre fritidsklubbene og oppvekstområdene, og har utviklet nye tilbud innfor musikk (studiovirksomhet med profesjonelle musikere) og tilbud om filmog TV-verksted ELDRE Gjennom de siste fem årene har det blitt utviklet et allsidig program for eldre i institusjoner, Kultur i omsorg. Hver institusjon har en egen kulturvert som i samarbeid med lag og foreninger legger til rette for ulike aktiviteter og arrangement for beboerne. Side 20

22 Hvert år arrangeres også Kulturuka Vi over 60, som i september i år hadde mer enn 50 arrangement så vel ute på institusjonene som i Arendal Kulturhus TILBUD TIL FUNKSJONSHEMMEDE SANSEHUSET Sansehuset i Arendal er i første rekke ment som et fritidstilbud til funksjonshemmede, men kan brukes av alle som har lyst på en opplevelse utenom det vanlige. Sansehuset ble etablert i Her kommer man for den gode opplevelsens skyld, enten man er multi-funksjonshemmet eller funksjonsfrisk. AKTIV HVERDAG Kulturenheten har tilbud om både ukentlige aktiviteter og turer og arrangementer for mennesker med psykisk funksjonshemming. Aktivitetene skal bidra til å gi funksjonshemmede samme mulighet til sosial kontakt og en meningsfull hverdag som alle andre. Blant tilbudene er håndarbeidsklubb, bading, bowling, fotball, håndball og diskotek. I tillegg organiserer kulturenheten kommunens støttekontakttjeneste med ca 200 støttekontakter og over 400 brukere. Det arbeides nå med å legge om tjenesten slik at flest mulig kan motta et fritidstilbud i gruppe. Arendal benytter også ordningen med ledsagerbevis. 5.9 BYGG OG ANLEGG Bygg Eierforhold Kapasitet Bruk Arendal kulturhus Arendal Kulturhus AS. Kommunen er medeier Stor sal: 700 sitteplasser, Black box: 120 sitteplasser Hele året - flere arr i uka Munkehaugen kultursenter Kommunal eie Liten rytmisk scene, kafe, atlier, møtelokaler, studio Hele året hver dag flere konserter i måneden Kilden kulturhus for barn og unge Kommunal eie Fritidsklubb, diskotek, teaterscene (ca100), grendehusfunksjon, Åpent fast tirsdag til fredag i tillegg til ulike Side 21

23 diskotek, atelier, studio, bandrom, lag og foreninger arrangementer, konserter m.m Bomuldsfabriken Kunsthall Kommunal eie Flere årlige utstillinger samt arrangement, konserter Åpent alle dager unntatt mandag Arendal idrettspark Kommunal eie Hurtigløpsbane, isflate for bandy, undervarmet kunstgressbane, grusbane Åpent for publikum og trening Bygges ut med ny kunstgressbane, flere småanlegg ute, flerbrukshall, tennis og turnhall, klatrevegg Isbane åpent hver dag fra ca 1. Nov og til ca 1 mars Idrettshaller Kommunal eie Idrettsaktiviteter 6 idrettshaller. Klatreanlegg i en hall. Hove Leirsenter Kommunal eie Hove leirsenter, Hove Camping og friområder Helårig Stinta svømmehall Kommunal eie Folkebad og trening Hver dag Bjønnes stadion Kommunal eie Kunstgressbane og gressbane, kamper, trening m.v. Arendal kommune har også 4 andre svømme-/badeanlegg som fortsatt er i drift. Det ferdigstilles en ny lysløype på Songe i Kommunen har også flere bade- og rekreasjonsområder, turløyper og lysløyper som utvikles og driftes av kultur dvs. parkvesenet. For øvrig er det i kommunen er flere gressbaner og kunstgressbaner samt en plasthoppbakke som eies av idrettslagene. Side 22

24 6.0 KULTURØKONOMI KULTURSEKTORS DEL AV KOMMUNENS DRIFTSUTGIFTER Kostratallene viser en økning i prosentandelen av kommunens totale netto driftsutgifter som går til kultur fra 4,2 % i 2007 til 4,5 % i Dette er på nivå med gjennomsnittet i Aust-Agder, men 0,2 % lavere enn gruppe 13 kommunene, som Arendal vanligvis sammenliknes med. FORDELING INNENFOR S EKTOREN Side 23

25 Kommentarer: Kino: Arendal har i alle år hatt en godt drevet privat kino, og har derfor ingen utgifter til dette. Idrett: Arendal ligger en del under gjennomsnittet på driftsutgifter på idrettssektoren. Dette antas å gjenspeile at alle de store idrettslagene eier egne anlegg der det mottas et driftstilskudd fra kommunen. Kostra viser videre en høyere netto utgifter til drift av kommunale idrettanlegg. Dette antas å gjenspeile at kommunen låner ut bygg/anlegg gratis til lag og foreninger. Kunstformidling: Her viser kostra langt lavere forbruk enn gjennomsnittet. Til tross for dette har kommunen gjennom Bomuldsfabriken Kunsthall en høy utstillingsaktivitet som tar i mot mange skoleklasser og annet publikum. VIDERE UTFORDRINGER Utfordringene for sektoren fremover er å kunne opprettholde driftsnivået og ikke bli rammet ytterligere av en anstrengt kommuneøkonomi. I tillegg er det en stadig utfordring at avtaler kommunen har eksternt på kulturområdet følger en økning lik konsumprisindeksen (herunder statlige overføringer og lignende), uten å ta hensyn til at en internt i kommunen må redusere budsjettene. Dette fører til en gradvis utarming av kommunale tjenester i sektoren, selv om KOSTRA-tallene viser en økning. 6.1 KULTURINVESTERINGER Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger viser at Arendal ligger over gjennomsnittet. De neste store investeringene på kultursektoren er idrettsparken med over 200 millioner fordelt på 2011 og 2012 og nytt Aust-Agder Kulturhistoriske senter, der Arendal kommune har eierandel på 32 %. Side 24

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-9 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.03.2015 Drøftingssak - Planprogram ny kulturplan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 18/15 Kulturkomitéen 16.04.2015 Rådmannens

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR I ARENDAL KOMMUNE 2013-2016

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR I ARENDAL KOMMUNE 2013-2016 FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR I ARENDAL KOMMUNE 2013-2016 KULTUR FOR ALLE HELE ÅRET Dato: 8. februar 2012 2 1. Bakgrunn og formål med planarbeidet Arendal bystyre vedtok i møte 8. desember

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

Tilskuddspolitikken på kulturområdet. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november

Tilskuddspolitikken på kulturområdet. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november Tilskuddspolitikken på kulturområdet Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november 10.11.2015 Tilskuddspolitikk = politiske veivalg Mål Verdier Strategier Formål Mottakere Prioritering Ressursbruk

Detaljer

Forslag kommunedelplan for kultur Arendal kommune. Forslag planprogram. Kommunedelplan for kultur Arendal kommune

Forslag kommunedelplan for kultur Arendal kommune. Forslag planprogram. Kommunedelplan for kultur Arendal kommune Forslag planprogram Kommunedelplan for kultur Arendal kommune 2017-2020 1 1. Innledning Arendal kommunes gjeldende kommunedelplan for kultur, Kultur for alle hele året, må revideres. Planen skal omfatte

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY Dans Litteratur Musikk Utstillinger Teater Kor Korps Konserter Skoler Barnehager Bibliotek Eldretun Museer Barn Unge Voksne Eldre Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-14 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.08.2015 Strategisk plan for kunst- og kulturformidling i Aust-Agder 2016-2019 - Høring Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Prosjektleder Ann Evy Duun E-post: annevy.duun@ks.no Mobil: 990 46 710 Bakgrunn for prosjektet Politisk initiativ i KS og Norsk

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER Notat Til : Bystyrekomite for kultur(med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1164-3 C00 &11 DRAMMEN 30.05.2006 HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Folkevalgtopplæring 12. januar. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv

Folkevalgtopplæring 12. januar. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv Folkevalgtopplæring 12. januar Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 12.1.2016 Tema og dagsorden Tema Tid Innlegg Komiteens politiske ansvarsområder Kari Høyer 20 min Kommunen og kulturlivet Kari

Detaljer

KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025. Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156. Gjerdrum, 27.11.14.

KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025. Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156. Gjerdrum, 27.11.14. KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025 Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156 Gjerdrum, 27.11.14. Foto: Anders Valde LANDART 2013 1 FORORD Kulturopplevelse og deltakelse får

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL RUSFRIE HELGETILTAK FOR UNGDOM Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD ETABLERINGSTILSKUDD Organisasjonens navn Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Mål for prosjektet

Detaljer

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke 2 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Kultur og fritid 2 Sektorutvalg for

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE UTKAST TIL NYE RETNINGSLINJER TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER 3. DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE KULTURBYGG OG IDRETTSANLEGG 4. TILSKUDD

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

Aktivitetslåven på Huseby gård

Aktivitetslåven på Huseby gård Vedlegg: Skedsmo Samfunnshus AS deltagelse i Møteplassprosjektet på Huseby Gård Aktivitetslåven på Huseby gård Låven på Huseby gård er tenkt som et aktivitetshus og møteplass for innbyggerne på Skedsmokorset

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Retningslinjer for kommunal kulturstøtte

Retningslinjer for kommunal kulturstøtte Retningslinjer for kommunal kulturstøtte 1 Generelt De frivillige organisasjoner som driver aktivt kulturarbeid, er en av Fauske kommunes viktigste ressurser for å nå de kulturpolitiske mål. Historie,

Detaljer

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk? 9.9.2014 1 Mange ulike funksjoner OMRÅDE

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Prosjektleder Ann Evy Duun E-post: annevy.duun@ks.no Mobil: 990 46 710 Bakgrunn for prosjektet Politisk initiativ i KS og Norsk

Detaljer

Plan for Den kulturelle skolesekken

Plan for Den kulturelle skolesekken Plan for Den kulturelle skolesekken Gildeskål kommune 2012/13 2015/16 1.0 Innholdsfortegnelse 1.0 Innholdsfortegnelse Side: 2 2.0 Innledning Side: 3 3.0 Den kulturelle skolesekken i Gildeskål kommune Side:

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Frivillighetsstrategi

Frivillighetsstrategi ' ' -lr!. if f". "* «= ' % :*:-» [,A l' MARKER. / xi..- _ KOMMUNE. «- j,".-.)..» 1... "'t.. '. *YG' - 'a kia.. Frivillighetsstrategi 2018-2021 kf'.: -..,!. :0; q" Ve rd ie r l ', ' Trygghet,....- = Trivsel

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

STRATEGI Revidert

STRATEGI Revidert STRATEGI 2020 - Revidert Forord KULTURSKOLE FOR ALLE Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som ved å ivareta medlemmenes interesser skal arbeide for å fremme kvalitet i opplæringen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2016 2030 ULLENSAKER KOMMUNE HØRING I BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE 14.3.16 Det var viktig at flere barn og unge skulle få uttale seg om planutkastet, slik at kulturplanen også er

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RANDABERG KOMMUNE VEDTATT i HNK 05.02.2013, MED ENDRINGER FRA 21.01.2014 HNK SAK 4/14 Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RETNINGSLINJER Randaberg kommune Innhold: 1. Generelt... side 3 2. Driftstilskudd

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Kulturskolen i Ås. Vi har som mål å Opprettholde kulturelle tradisjoner, og - Bidra til nyskapende utvikling

Kulturskolen i Ås. Vi har som mål å Opprettholde kulturelle tradisjoner, og - Bidra til nyskapende utvikling Kulturskolen i Ås Etablert i 1970 - ny utvikling basert på 47 års erfaring Utnevnt til - Årets kulturskolekommune 2017 og Fyrtårnkulturskole 2012-2014 Undervisning av barn og unge 0-20 år i - Musikk Dans

Detaljer

Kulturplan for ungdom Sig nal er

Kulturplan for ungdom Sig nal er Kulturplan for ungdom 2013-2017 Sig nal er Visjon Skien kommune skal skape og utvikle gode og allsidige møteplasser for alle ungdommer. Skien kommune skal ha et mangfold av store og små arrangementer av

Detaljer

Kulturpolitisk manifest

Kulturpolitisk manifest Kulturpolitisk manifest Arbeiderpartiet.no Foto: Thinkstock Kunst er ikke bare pynt i samfunnsmaskineriet. Det er en viktig, ideologisk overbygning, som holder demokratiet friskt. -Nina Wester Tromsø Arbeiderparti

Detaljer

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune.

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune. Handlingsplan 2012 1 Om frivilligsentraler Frivilligsentraler er en møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet, og finnes over hele landet. Frivilligsentralene er ikke en frivillig

Detaljer

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kulturbadet Sandnessjøen Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Fra Til Politisk prosess 1957: Nordlands første svømmebasseng 1978: Idrettshall

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Kulturloven i kommunen

Kulturloven i kommunen Kulturloven i kommunen Øivind Pedersen 11/11/2008 Kulturloven i kommunen 1 Hva forbinder dere med Lillehammer? Svar: identitet Notodden og blues, Festspillene i Harstad, Quarten og Kristiansand, jazzfestival

Detaljer

Kommunedelplan for kunst og kultur

Kommunedelplan for kunst og kultur Kommunedelplan for kunst og kultur Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Ny planstrategi i Trondheim kommune vedtatt 06.12.2012 Planbehov for kultur. 1. Plan for kunst og kultur 2. Kulturminneplan Et levende

Detaljer

Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg. Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet

Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg. Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet Det er foretatt en gjennomgang av ulike tilskuddsordninger på kulturområdet for Sarpsborg

Detaljer

Saken utsettes. Rådmannen bes utrede nærmere hvordan modell 3 kan implementeres til Formannskapets møte

Saken utsettes. Rådmannen bes utrede nærmere hvordan modell 3 kan implementeres til Formannskapets møte VEDLEGG 4 NOTAT Til Kommunestyret Fra Rådmannen Saksbehandler Oppvekst- og kultursjef Implementering av modell 3, jf. F-sak 35/16, 11.05.2016. Organisering av kulturområdet: Formannskapet vedtok 11.05.2016

Detaljer

Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 5 % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 2,5 % 1c Tildelinger fra

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD NORSK KULTURFORUMS LANDSKONFERANSE 2008 PROFESJONALITET OG MANGFOLD Marianne Telle Nestleder i Kulturhusstyret i Tromsø Administrerende direktør

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN 2007 2009 Mål Den kulturelle skolesekken Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elevene

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL ÅPNE KULTURARRANGEMENT Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDD TIL KULTURLIVET - AMATØRKULTUREN I FOKUS

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDD TIL KULTURLIVET - AMATØRKULTUREN I FOKUS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 10/16373-2 Dato: * TILSKUDD TIL KULTURLIVET - AMATØRKULTUREN I FOKUS INNSTILLING TIL: Administrasjonens innstilling: Bystyret slutter

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv

Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 1. Bakgrunn og forankring Revidering av gjeldende kommunedelplan for kultur er vedtatt av Skien bystyre i Kommunal planstrategi

Detaljer

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato:

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato: 24.05.16 NY KULTURPOLITIKK ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE

Detaljer

Rammeplan for kulturskolen. Fra forord:

Rammeplan for kulturskolen. Fra forord: Fra forord: Kulturskolens tilbud skal ha høy kvalitet både faglig og pedagogisk. I framtida skal kulturskolen kunne tilby større fleksibilitet i organisering av sine tilbud samt gi tydeligere beskrivelser

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015 Retningslinjer tilskudd kulturelle formål Revidert februar 2015 Generelt om tilskuddsordningenes formål Rana kommune yter tilskudd til ulike formål i regi av lag og foreninger i kommunen. Utgangspunktet

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET, SPYDEBERG

KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET, SPYDEBERG 1 Innhold: KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET OG SPYDEBERG... 3 Bakgrunn for planen:... 3 Planprosessen... 3 Visjon og mål for planen... 4 Målsetting:... 4 KULTURSKOLEN I DAG... 6 FREMTIDENS

Detaljer

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 INNLEDNING Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) ble etablert i 1998 og er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre

Detaljer

Aktivitetslåven Huseby Gård

Aktivitetslåven Huseby Gård Aktivitetslåven Huseby Gård Bygg og adkomst Adkomst vei / gangvei Avklaring veikryss Parkering Fjernvarme Verneinteressene - avklaring med Fylke Frivillighetens bruk Aktivitetsrom Fleksible øvingslokaler

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato:

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/02902-040 Dato: 30.05.06 KUNST- OG KULTURSTRATEGI 2006-2011 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ FOR KULTUR, MED IDRETT OG KIRKE/ BYSTYRET

Detaljer

Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss?

Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss? Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss? Bossekop BB_Skisse_storA4 -Steve_2.indd 1 19-05-09 10:18:55 Reisen sta Tenk samlingspunkt. Bossekop ungdomslag

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FOR KULTUR OG FRITID

ÅRSRAPPORT 2011 FOR KULTUR OG FRITID ÅRSRAPPORT FOR KULTUR OG FRITID INDERØY KOMMUNE Årsrapport Resultatenheter Om resultatenheten Navn på resultatenhet: Enhet for kultur og fritid Enhetsleder: Reidun Huseth Kort om tjenester og oppgaver:

Detaljer

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Organisasjon Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Søknaden skal

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

Inkluderende lokalsamfunn med fokus på kultur og frivillighet

Inkluderende lokalsamfunn med fokus på kultur og frivillighet Inkluderende lokalsamfunn med fokus på kultur og frivillighet Landskonferanse Ungdom og fritid 2017 Christian Hellevang Mobil: 930 81 650 E-post: Christian.Hellevang@ks.no Ann Evy Duun Mobil: 990 46 710

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY 2016 2020 Innhold INNLEDNING ORGANISERING FOKUS OG INNHOLD LOKAL MÅLSETTING HANDLINGSPLAN ØKONOMI Budsjett 2016/17 Innledning: Mål for Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Kultursektoren i kommunene

Kultursektoren i kommunene Kultursektoren i kommunene I små kommuner bruker man hverandre til ulike tjenester. Vaktmestrene på skolene hjelper for eksempel til med å flytte materialer til konserter etc. Det er mye samarbeid på tvers

Detaljer

Fargeklatt 2 Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon

Fargeklatt 2 Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon for organisering av tilbud ved kulturskolen/ koordinert fra kulturskolen Rammeplanen Breddeprogrammet og produksjon Utfordringer Norsk kulturskoleråds

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Konfidensielt AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 26.01.2011 Arkiv: :FE-223, FA-C00 Arkivsaksnr.: 11/180 Journalpostløpenr.: 11/2245 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Kulturskolen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

Lokalisering av ny videregående skole og kulturelt flerbrukshus i Ski sentrum

Lokalisering av ny videregående skole og kulturelt flerbrukshus i Ski sentrum Til Ordfører Tuva Moflag Kommunestyremedlemmer i Ski Rådmann Audun Fiskvik Kommunalsjefene Kjell Sæther og Jane Short Aurlien Kultursjef Mette Skrikerud postmottak@ski.kommune.no Jazz skolen Kråkstad Jazz

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1510-0 Arkiv: 141 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 22.01.2013 Hovedmål og satsingsområder til kommuneplanen 2014-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Helse-

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole 2006 2010 Lindesnes kommune på lag med framtida 1 Grunnleggende målsettinger Kulturskolen skal gi alle barn, unge og voksne som ønsker det muligheter til å få opplæring

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN 2015-2024

STRATEGISK KULTURPLAN 2015-2024 STRATEGISK KULTURPLAN 2015-2024 STRATEGISK KULTURPLAN: Strategisk kulturplan for Røyken kommune 2015 2024 inneholder strategiske mål for kommunens virksomheter i kultursektoren. Målene har et 10 års perspektiv.

Detaljer

Kultur og idrett. Regional kulturplan for Hordaland høringsuttale Askøy kommune

Kultur og idrett. Regional kulturplan for Hordaland høringsuttale Askøy kommune Kultur og idrett Hordaland Fylkeskommune postboks 7900 5020 BERGEN Vår ref: Saksbehandler/Direkte Telefon: Deres ref: Dato: 2013/6704-8 Gunnar Brynjulfsen/56 15 84 66 18.09.2014 Regional kulturplan for

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16 Beiarn kommune Skole- og barnehageavdelingen 8110 MOLDJORD Saksnr./Arkivkode 12/98 - A30 Sted MOLDJORD Dato 11.01.2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune skoleårene 2012/13 2015/16

Detaljer

Sak: Bærum kunsthall kommentarer til Rådmannens forslag til handlingsplan 2015 2018

Sak: Bærum kunsthall kommentarer til Rådmannens forslag til handlingsplan 2015 2018 22 oktober 2014 Til: Fra: Politikere i FRIKK utvalget Styret i BKIB, Line Schjøldberg og Stina Gellein Dato 22 oktober 2014 Sak: Bærum kunsthall kommentarer til Rådmannens forslag til handlingsplan 2015

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer